LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE I VALMISTEYHTEENVETO"

Transkriptio

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1

2 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fasturtec 1,5 mg infuusiokuiva-aine ja liuotin, infuusiokonsentraattia varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi lasinen injektiopullo sisältää 1,5 mg rasburikaasia. Fasturtec on yhdistelmä-dna-tekniikalla geenimuunnellussa Saccharomyces cerevisiae -kannassa tuotettu uraattioksidaasientsyymi. Rasburikaasi ontetrameerinen proteiini, joka koostuu keskenään identtisistä, molekyylipainoltaan noin 34 kda yksiköistä. Yksi ml käyttövalmista liuosta sisältää 1,5 mg rasburikaasia. 1 mg vastaa 18,2 EAY:ä* * Yksi entsyymiaktiviteetti-yksikkö (EAY) vastaa sitä entsyymiaktiviteettia, joka hajottaa 1 µmol uraattia allantoiniiksi 1 minuutissa seuraavissa olosuhteissa: +30 C±1 C TEA ph8.9 puskurilla. Apuaineet, ks LÄÄKEMUOTO Infuusiokuiva-aine ja liuotin, infuusiokonsentraattia varten. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Käyttöaiheet Akuutin hyperurikemian hoito ja profylaksia akuutin munuaisvaurion ehkäisemiseksi potilailla, joilla pahanlaatuiseen veritautiin liittyy suuri tuumorikuormitus ja nopean kasvainkudoksen hajoamisen tai kutistumisen vaara solunsalpaajahoidon aloituksen yhteydessä Annostus ja antotapa Fasturtec tulee antaa pahanlaatuisten veritautien solunsalpaajahoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa. Fasturtecia tulee käyttää ainoastaan ennen ensimmäisen solunsalpaajahoitojakson aloittamista sekä ensimmäisen hoitojakson aikana. Toistettuja hoitojaksoja ei voida tällä hetkellä suositella, sillä lääkkeen käytöstä ei ole vielä riittävästi tietoa. Fasturtecin suositusannos on 0,20 mg/kg/vrk. Fasturtec laimennetaan 50 ml:an 9 mg/ml (0.9 %) natriumkloridi-infuusionestettä ja annetaan 30 minuuttia kestävänä infuusiona laskimoon kerran päivässä. (Ks. kohta 6.6 «Käyttö- ja käsittelyohjeet».) Fasturtec hoito voi kestää viidestä seitsemään päivää. Annosta ei ole tarpeen muuttaa erityisryhmillä (potilaat, joilla on heikentynyt munuaisten tai maksan toiminta). Rasburikaasin käyttö ei edellytä sytotoksisen solunsalpaajahoidon ajoituksen tai aloitusaikataulun muuttamista. 2

3 Rasburikaasiliuos on infusoitava eri nesteensiirtolaitteella kuin solunsalpaajalääkeaineet mahdollisten yhteensopimattomuuksien välttämiseksi. Jos eri nesteensiirtolaitteen käyttö ei ole mahdollista, letku on huuhdeltava keittosuolaliuoksella solunsalpaajalääkeaineiden ja rasburikaasin infusoinnin välillä. Käyttöohjeet, ks. kohta 6.6 «Käyttö- ja käsittelyohjeet». Erityisiä varotoimenpiteitä tulee noudattaa verinäytteiden käsittelyssä mitattaessa plasman virtsahappopitoisuutta, koska rasburikaasi saattaa aiheuttaa virtsahapon hajoamista in vitro (ks. Kohta 6.6. Käyttö ja käsittelyohjeet ). 4.3 Vasta-aiheet Yliherkkyys urikaaseille tai jollekin valmisteen apuaineelle. G6PD:n puutos sekä muut solujen aineenvaihduntasairaudet, joiden tiedetään aiheuttavan hemolyyttistä anemiaa. Virtsahapon muuttuessa allantoiiniksi syntyy sivutuotteena vetyperoksidia, minkä vuoksi rasburikaasi on vetyperoksidin indusoiman hemolyyttisen anemian välttämiseksi vastaaiheinen näillä potilailla. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Rasburikaasi, kuten muutkin proteiinit, voi aiheuttaa ihmisille allergisia reaktioita. Fasturtecin käytöstä saatu kliininen kokemus on osoittanut, että potilaita tulee seurata tarkasti allergistyyppisten haittavaikutusten, etenkin allergisten ihoreaktioiden ja bronkospasmin varalta. (Ks. kohta 4.8 «Haittavaikutukset»). Jos vakavia allergisia tai anafylaktisia reaktioita ilmenee, Fasturtec-hoito on lopetettava ja haittavaikutusten asianmukainen hoito aloitettava. Varovaisuutta tulisi noudattaa potilailla, joilla on anamnestisesti atopiataipumus. Toistaiseksi hoitojaksojen toistamisesta ei ole riittävästi tietoa, jotta voitaisiin suositella usean hoitojakson sarjaa samalle potilaalle. Rasburikaasi-hoitoa saaneilla potilailla ja terveillä vapaaehtoisilla on havaittu rasburikaasin vasta-aineita. Fasturtecin antaminen pienentää seerumin uraattitason normaalia matalammaksi ja tällä mekanismilla vähentää munuaisten vajaatoiminnan kehittymisen riskiä, joka aiheutuu hyperurikemiasta johtuvien uraattikiteiden sakkautumisesta munuaistubuluksiin. Kasvainsolujen hajoaminen voi myös johtaa hyperfosfatemiaan, hyperkalemiaan ja hypokalsemiaan. Fasturtec ei ole tehokas näiden tilojen hoitoon ja tämän vuoksi potilaita tulisi tarkkailla ja hoitaa huolellisesti. Fasturtecia ei ole tutkittu potilailla, joilla hyperurikemia liittyy myeloproliferatiivisiin sairauksiin. Tietoa rasburikaasin ja allopurinolin jaksottaisesta käytöstäjaksottaista käyttöä suosittelevia tietoja ei ole käytettävissä. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Rasburikaasilla ei ole tehty metaboliatutkimuksia. Koska rasburikaasi on itsessään entsyymi, ei ole odotettavaa, että sillä olisi lääkeaineinteraktioita. 4.6 Raskaus ja imetys Kliinistä tietoa rasburikaasin raskauden aikaisesta käytöstä ei ole. Eläinkokeita rasburikaasin vaikutuksista raskauden kulkuun, alkion/sikiönkehitykseen, synnytykseen ja jälkeläisten synnytyksenjälkeiseen kehitykseen ei ole tehty (ks. kohta 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta ). Mahdollinen vaara ihmisille on tuntematon. Fasturtecia ei tulisi käyttää raskauden eikä imetyksen aikana. Ei tiedetä, erittyykö rasburikaasi äidinmaitoon. 3

4 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Rasburikaasin vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu. 4.8 Haittavaikutukset Koska Fasturtecia annetaan supportiivisena hoitona pitkälle edenneiden maligniteettien sytotosisen solunsalpaajahoidon yhteydessä, voidaan odottaa huomattavia haittavaikutuksia perussairauteen ja sen hoitoon liittyen. Yhteensä 347 potilasta koskettaneissa kliinisissä tutkimuksissa raportoituja haittavaikutuksia, jotka mahdollisesti liittyvät Fasturteciin: Tavallisimpia: Harvinaisia: Haittavaikutukset Kuume 6,8% Oksentelu 1,4% Pahoinvointi 1,7% Ripuli 0,9% Päänsärky 0,9% Allergiset reaktiot : Bronkospasmi Allerginen reaktio Insidenssi yhdistetyistä tutkimuksista (vaikeusaste 3 tai 4) 0,6% 1 vaikeusastetta 4 1 vaikeusastetta 3 Lisäksi 1,4 % potilaista raportoi hoitojakson aikana ihottumaa (minkä tahansa asteista), jonka epäiltiin mahdollisesti liittyneen Fasturteciin. Koska uraatin entsymaattinen hajoaminen allantoiiniksi rasburikaasin avulla muodostaa vetyperoksidia, on hemolyyttista anemiaa havaittu tietyissä riskiryhmissä, kuten G6PDpuutospotilailla. Kliinisissä tutkimuksissa 0,9 %:lle tutkituista kehittyi hemolyyttinen anemia; yhdellä näistä oli varmennettu G6PD-puutostila. 4.9 Yliannostus Yliannostustapauksia ei ole raportoitu. Fasturtecin vaikutusmekanismin perusteella yliannos aiheuttaa plasman virtsahappopitoisuuksien pienenemistä tai laskua alle mittausrajan ja vetyperoksidin tuoton lisääntymistä. Tämän vuoksi yliannosta epäiltäessä potilasta on seurattava hemolyysin kehittymisen varalta ja aloitettava yleiset tukitoimenpiteet, koska Fasturtecille ei tunneta spesifistä vasta-ainetta. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Rasburikaasin ATC-koodi: V03AF07 Ihmisellä virtsahappo kuuluu puriinikatabolian viimeiseen vaiheeseen. Syöpäsairauksissa ja sytoreduktiivisen solunsalpaajahoidon aikana ilmenevää solujen runsasta hajoamista seuraava plasman virtsahappopitoisuuden äkillinen suureneminen saattaa johtaa munuaistoiminnan heikkenemiseen ja munuaisten vajaatoimintaan, jotka liittyvät munuaistiehyissä tapahtuvaan virtsahappokiteiden saostumiseen. Rasburikaasi on hyvin voimakkaasti urikolyyttinen aine, joka katalysoi virtsahapon entsymaattista hapettumista allantoiiniksi, vesiliuokoiseksi tuotteeksi, joka poistuu helposti munuaisten kautta. 4

5 Uraatin entsymaattinen oksidaatio johtaa vetyperoksidin stoikiometriseen tuotantoon. Lisääntynyt vetyperoksidi eliminoituu endogeenisten antioksidanttien avulla. Ainoa riski, joka liittyy vetyperoksidin lisääntymiseen yli normaalitasojen, on hemolyysin vaara G6PD-puutosta tai periytyviä anemioita sairastavilla potilailla. Terveillä vapaaehtoisilla havaittiin plasman virtsahappopitoisuuden merkittävää, annoksesta riippuvaa pienenemistä annosalueella 0,05 mg/kg - 0,20 mg/kg. Satunnaistettu vertaileva III vaiheen tutkimus, jossa käytettiin suositusannoksia, osoitti Fasturtecin vaikutuksen alkavan merkitsevästi allopurinolin vaikutusta nopeammin. Neljän tunnin kuluttua ensimmäisen annoksen infusoinnista plasman virtsahappopitoisuuden lähtöarvon prosentuaalisen muutoksen keskiarvossa oli merkitsevä ero (p<0,0001) Fasturtec-ryhmän (- 86,0 %) ja allopurinoliryhmän (- 12,1 %) välillä. Hyperurikemiapotilailla virtsahappopitoisuuden normalisoituminen voidaan todeta ensimmäisen kerran neljän tunnin kuluttua Fasturtecin annosta ja 24 tunnin kuluttua allopurinolin annosta. Virtsahappopitoisuuden nopeaan hallintaan liittyy tässä populaatiossa lisäksi munuaistoiminnan paraneminen. Tämä puolestaan mahdollistaa seerumin fosfaattikuorman tehokkaan erittymisen, jolloin munuaistoiminta ei enää heikkene kalsiumin/fosforin saostumisen vuoksi. 5.2 Farmakokinetiikka Rasburikaasi-infuusiolla (annoksella 0.20 mg/kg/pv) saavutetaan tasapainopitoisuus plasmassa 2-3 päivässä. Rasburikaasin odottamatonta kumuloitumista elimistöön ei havaittu. Jakautumistilavuus vaihteli välillä ml/kg, mikä vastaa fysiologista verivolyymiä. Rasburikaasin puhdistuma oli n. 3.5 ml/h/kg ja eliminaation puoliintumisaika n. 19 tuntia. Potilaat farmakokineettisissä tutkimuksissa olivat lähinnä lapsia ja nuoria. Näihin rajallisiin tutkimuksiin perustuen näyttää siltä, että puhdistuma on suurempi (n. 35 %) lapsilla ja nuorilla kuin aikuisilla, mikä johtaa lapsilla ja nuorilla lääkkeen pienempään systeemiseen altistukseen. Rasburikaasi on proteeini ja siten: 1) ei ole odotettavissa, että se sitoutuisi plasman proteiineihin, 2) on odotettavissa, että sen metabolinen hajoaminen tapahtuu muiden proteiinien tapaan peptidihydrolyysin kautta, 3) ei ole todennäköistä että se osallistuu lääkeaineinteraktioihin. Rasburikaasin poistumisessa eliminaatio munuaisten kautta on vähäistä. Koska metabolian ajatellaan tapahtuvan peptidihydrolyysin kautta, maksan vajaatoiminnan ei odoteta vaikuttavan rasburikaasin farmakokinetiikkaan. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Konventionaalisiin farmakologisiin sekä toistetun annoksen toksisuutta ja genotoksisuutta mittaaviin tutkimuksiin perustuvissa prekliinissä tutkimuksissa ei havaittu erityisiä vaaratekijöitä ihmisille. Prekliinisten tutkimusten tulkintaa häiritsee standardieläinmalleissa esiintyvä endogeeninen uraattioksidaasi. 5

6 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Kuiva-aine: alaniini mannitoli dinatriumfosfaatti natriumdivetyfosfaatti. Liuotin: poloksameeri 188 injektionesteisiin käytettävä vesi. 6.2 Yhteensopimattomuudet Tätä valmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa. Rasburikaasiliuos on infusoitava eri nesteensiirtolaitteella kuin solunsalpaajalääkeaineet mahdollisten yhteensopimattomuuksien välttämiseksi. Jos eri nesteensiirtolaitteen käyttö ei ole mahdollista, letku on huuhdeltava keittosuolaliuoksella solunsalpaajalääkeaineiden ja rasburikaasin infusoinnin välillä. Infuusiossa ei saa käyttää suodatinta. Laimennukseen ei saa käyttää glukoosiliuosta mahdollisten yhteensopimattomuuksien välttämiseksi. 6.3 Kestoaika Kuiva-aine lasisessa injektiopullossa: 3 vuotta. Käyttövalmiiksi saatettu liuos: 24 tuntia. Laimennettu liuos: 24 tuntia. Liuotin lasiampullissa: 4 vuotta. 6.4 Säilytys Lääkevalmiste myyntipakkauksessaan: säilytä 2 C - 8 C (jääkaapissa). Käyttövalmiiksi saatettu ja laimennettu liuos: säilytä 2 C - 8 C Ei saa jäätyä. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko Kuiva-aine toimitetaan kumitulpalla varustetussa 3 ml:n lasisessa injektiopullossa (tyyppi I) ja liuotin 2 ml:n kirkkaassa lasiampullissa (tyyppi I). Pakkauskoko: 3 injektiopulloa ja 3 ampullia/pakkaus. 6.6 Käyttö- ja käsittelyohjeet Rasburikaasi on saatettava käyttövalmiiksi pakkauksessa olevan liuottimen avulla ja laimennettava edelleen vain laskimoinfuusioon tarkoitetulla 9 mg/ml natriumkloridiliuoksella (0,9 %). Liuoksen käyttöönvalmistus: Kuhunkin rasburikaasia sisältävään injektiopulloon lisätään 1 liuotinampullin sisältämä neste valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa ja sekoitetaan pyörittämällä hyvin varovasti. Ei saa ravistaa. Tarkastettava silmämääräisesti ennen käyttöä. Vain kirkasta liuosta, jossa ei ole hiukkasia, saa käyttää. Lääkeaine on kertakäyttöinen. Mahdollinen käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä. Liuotin ei sisällä säilöntäainetta, ja siksi liuos tulee valmistaa käyttöön valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa. 6

7 Laimennus ennen infusointia: Tarvittava (potilaan painon mukainen) liuosmäärä on laimennettava edelleen 9 mg/ml natriumkloridiinfuusionesteellä (0,9 %), jotta saadaan yhteensä 50 ml liuosta. Käyttövalmis liuos ei sisällä säilöntäainetta, joten laimennettu liuos tulisi infusoida heti. Infuusio: Valmis liuos tulee antaa 30 minuuttia kestävänä infuusiona. Verinäytteiden käsittely: Jos uraattitasoa on tarpeen seurata, tulisi seuraavia verinäytteen käsittelyohjeita noudattaa, jotta estetään uraatin ex-vivo hajoaminen. Uraatti tulee analysoida plasmasta. Verinäytteet tulee ottaa esijäähdytettyihin hepariiniputkiin. Näytteet tulee säilyttää jäävesihauteessa. Plasmanäytteet tulee esikäsitellä sentrifugoimalla ne esijäähdytetyssä (4 C) sentrifuugissa. Tämän jälkeen plasma tulee säilyttää jäävesihauteessa ja analysoida uraatin suhteen neljän tunnin sisällä. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA SANOFI-SYNTHELABO 174, avenue de France F Paris Ranska 8. NUMEROT YHTEISÖN LÄÄKEVALMISTEREKISTERISSÄ 9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 10. TEKSTIN MUUTTAMSIPÄIVÄMÄÄRÄ 7

8 LIITE II A. ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTUSLUVAN HALTIJA JA BIOLOGISEN VAIKUTTAVAN AINEEN VALMISTAJA B. MYYNTILUVAN EHDOT 8

9 A ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTUSLUVAN HALTIJA JA BIOLOGISEN VAIKUTTAVAN AINEEN VALMISTAJA Biologisen vaikuttavan aineen valmistajan nimi ja osoite Sanofi Recherche Labège Innopole, Foie 1 BP Labège cedex France Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite Sanofi Winthrop Industrie 1, rue de l Abbaye Notre Dame de Bondeville France Hyvän valmistuskäytännön sertifikaatin on 15. joulukuuta 1995 myöntänyt Agence Française de Securite Sanitaire et Produits de Santé. B MYYNTILUVAN EHDOT MYYNTILUVAN HALTIJALLE ASETETUT TOIMITTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT TAI RAJOITUKSET Rajoitettu lääkemääräys (ks. liite I: Valmisteyhteenvedon kohta 4.2). 9

10 LIITE III MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 10

11 A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 11

12 ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fasturtec 1,5 mg infuusiokuiva-aine ja liuotin, infuusiokonsentraattia varten. rasburikaasi 2. VAIKUTTAVA AINE Rasburikaasi 1,5 mg. Rasburikaasi tuotetaan geeniteknologian avulla Saccharomyces cerevisiae kannassa. 3. LUETTELO APUAINEISTA Kuiva-aine sisältää myös: alaniini, mannitoli, dinatriumfosfaatti, natriumdivetyfosfaatti. Liuotin: poloksameeri 188, injektionesteisiin käytettävä vesi. 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ Infuusiokuiva-aine ja liuotin, infuusiokonsentraattia varten 3 injektiopulloa ja 3 ampullia. 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Kuiva-aineen liuottamiseen on käytettävä liuosampullin koko sisältö. Laskimonsisäiseen käyttöön. 6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA Ei lasten ulottuville. 7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim.{kuukausi/vuosi} 12

13 9 ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET Säilytä 2 C - 8 C (jääkaapissa). Ei saa jäätyä. 10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN 11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SANOFI-SYNTHELABO 174, avenue de France F Paris, Ranska 12. NUMERO YHTEISÖN LÄÄKEVALMISTEREKISTERISSÄ EU/1/00/000/ VALMISTAJAN ERÄNUMERO <Erä> {Numero} 14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU Reseptilääke 15. KÄYTTÖOHJEET 13

14 LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fasturtec 1,5 mg infuusiokuiva-aine ja liuotin, infuusiokonsentraattia varten. rasburikaasi 2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI SANOFI-SYNTHELABO 3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ <Käyt. viim.> {kuukausi/vuosi} 4. ERÄNUMERO <Erä> 14

15 PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT KUIVA-AINE 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI Fasturtec 1,5 mg infuusiokuiva-aine, infuusiokonsentraattia varten. Laskimonsisäiseen käyttöön 2. ANTOTAPA 3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ <Käyt. viim.> {kuukausi/vuosi} 4. ERÄNUMERO <Erä> 5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ Rasburikaasi 1,5 mg. LIUOTIN 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI Rasburikaasin liuotin 1 ml. 2. ANTOTAPA 3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ <Käyt. viim.> {kuukausi/vuosi} 4. ERÄNUMERO <Erä> 15

16 B. PAKKAUSSELOSTE 16

17 PAKKAUSSELOSTE - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi puoleen. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä Fasturtec on ja mihin sitä käytetään. 2. Mitä Sinun tulee tietää tai kysyä ennen kuin saat Fasturtecia. 3. Miten Fasturtecia annetaan. 4. Fasturtecin mahdolliset haittavaikutukset. 5. Fasturtecin säilytysohjeet. Fasturtec 1,5 mg infuusiokuiva-aine ja liuotin, infuusiokonsentraattia varten. Rasburikaasi. Vaikuttava aine rasburikaasi tuotetaan geeniteknologian avulla Saccharomyces cerevisiae kannassa. Yksi injektiopullo sisältää 1,5 mg rasburikaasia. Apuaineet ovat: alaniini, mannitoli, dinatriumfosfaatti, natriumdivetyfosfaatti. Liuotin sisältää injektionesteisiin käytettävää vettä ja poloksameeri 188:aa. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SANOFI-SYNTHELABO 174, avenue de France F Paris, Ranska ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTUSLUVAN HALTIJA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 1, rue de l Abbaye F Notre Dame de Bondeville, Ranska 1. MITÄ FASTURTEC ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Fasturtec-pakkauksessa on 3 injektiopulloa ja 3 liuotinampullia. Liuotinampullien sisältö on tarkoitettu rasburikaasi-jauheen käyttövalmiiksi saattamiseen. Sairastamasi verisairaus sekä siihen saamasi hoito nostavat veren virtsahappopitoisuutta merkittävästi. Fasturtecia käytetään veren liian suuren virtsahappopitoisuuden pienentämiseen tai veren virtsahappopitoisuuden liiallisen suurenemisen ehkäisyyn. Kun veressä on normaali määrä virtsahappoa, se poistuu normaalisti munuaisten kautta virtsaan. Kun virtsahappoa on liikaa, munuaiset eivät välttämättä enää pysty poistamaan sitä riittävästi. Tällöin virtsahappo saattaa vahingoittaa munuaisia. Fasturtec muuttaa virtsahappoa toiseksi aineeksi (allantoiiniksi), joka liukenee paremmin ja poistuu siksi elimistöstä helpommin ja turvallisemmin virtsan mukana. Tällä tavoin se suojaa munuaisia. 2. MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ TAI KYSYÄ ENNEN KUIN SAAT FASTURTECIA Älä ota Fasturtecia - jos olet yliherkkä (allerginen) vaikuttavalle aineelle, muille urikaaseille tai jollekin muulle valmisteen sisältämälle aineelle. - jos tiedät sairastavasi/sairastaneesi hemolyyttistä anemiaa, esimerkiksi G6PD:n puutostilaan liittyen. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa mikäli Sinulla on aiemmin esiintynyt allergioita Muiden laskimoon annettavien ei-ihmisperäisten proteiinien tavoin Fasturtec saattaa aiheuttaa allergistyyppisiä reaktioita. Ne ovat harvinaisia. Jos Sinulla on esiintynyt allergistyyppisiä reaktioita muiden lääkevalmisteiden käytön yhteydessä, kerro niistä lääkärillesi. Huomaa, että toistaiseksi ei ole riittävästi näyttöä hoitojaksojen toistamisesta samalla potilaalla, joten tähän liittyviä mahdollisia haittavaikutuksia ei tunneta. 17

18 Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Fasturtecia ei ole koskaan annettu raskaana oleville naisille. Ei tiedetä, erittyykö se äidinmaitoon. Fasturtecia ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa Ilmoita lääkärillesi, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. 3. MITEN FASTURTECIA ANNETAAN Annos lasketaan painon perusteella. Suositeltu vuorokausiannos on 0,20 mg/kg. Tämä valmiste annetaan laskimoon keskimäärin 30 minuuttia kestävänä infuusiona. Valmistetta annetaan kerran päivässä. Valmistetta annetaan tavallisesti joka päivä 5-7 päivän ajan. 4. FASTURTECIN MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikilla lääkkeillä, Fasturtecilla voi olla haittavaikutuksia. Fasturtec annetaan samanaikaisesti muiden valmisteiden kanssa, joilla voi myös olla haittavaikutuksia. Kerro lääkärille heti mahdollisista haittavaikutuksista, myös sellaisista, joita ei mainita seuraavassa. Fasturtecin aiheuttamia yleisiä haittavaikutuksia ovat kuume, oksentelu, pahoinvointi. Kerro heti lääkärillesi jos sinulla esiintyy jokin näistä oireista. Ripulia, päänsärkyä ja yliherkkyyteen viittaavia oireita (allergiset reaktiot) on raportoitu harvoin. Näihin jälkimmäisiin oireisiin kuuluvat myös ihottuma ja hengitysvaikeudet. Jos havaitset tällaisia oireita, ilmoita niistä lääkärillesi. Joitakin tapauksia hemolyyttistä anemiaa on myös raportoitu. Jos havaitset haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ilmoita niistä lääkärillesi. 5. FASTURTECIN SÄILYTYSOHJEET Ei lasten ulottuville. Älä käytä Fasturtecia pakkaukseen painetun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen Säilytä 2 C - 8 C (jääkaapissa). Ei saa jäätyä. Tämä seloste on hyväksytty viimeksi (päivämäärä) Lisätietoja Lisätietoja tästä valmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja. 18

19 Belgique/België/Belgien SANOFI-SYNTHELABO S.A. N.V. Avenue de la Métrologie, 5 / Metrologielaan, 5 B-1130 Bruxelles/Brussel/Brüssel Tel. : Danmark SANOFI-SYNTHELABO A/S Ringager 4A DK-2605 Brøndby Tel : Deutschland SANOFI-SYNTHELABO GMBH Potsdamer Strasse 8 D Berlin Tel. : Luxembourg/Luxemburg SANOFI-SYNTHELABO S.A. N.V. Avenue de la Métrologie, 5 / Metrologielaan, 5 B-1130 Bruxelles/Brussel/Brüssel Tel. : Nederland SANOFI-SYNTHELABO B.V. Govert van Wijnkade 48 NL-3144 EG Maassluis Tel. : Norge SANOFI-SYNTHELABO A/S Postboks 16 N-1332 Østerås Tel: Österreich SANOFI-SYNTHELABO GMBH. Koppstrasse 116 A-1160 Wien Tel. : España SANOFI-SYNTHELABO, S.A. Edificio Marina Village Avda. Litoral Mar, a Planta E Barcelona Tel. : France SANOFI-SYNTHELABO FRANCE 22, avenue Galilée F Le Plessis Robinson Tel. : Portugal SANOFI-SYNTHELABO- PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SA Carrascal de Manique P-2765 Alcabideche Tel. : Suomi/Finland SANOFI-SYNTHELABO OY Vattuniemenranta 2/ Hallonnässtranden 2 FIN Helsinki/Helsingfors Puh/Tel. :

20 Ísland Thorarensen Lyf ehf Vatnagörðum 18 IS-104 Reykjavík Sími: Ireland SANOFI-SYNTHELABO IRELAND United Drug House Belgard Road IRL-Tallaght-Dublin 24 Tel. : Sverige SANOFI WINTHROP AB Gustavslundsvägen 139A Box S Bromma Tel. : United Kingdom SANOFI-SYNTHELABO P.O. Box 597 Guildford Surrey UK Tel. : Italia SANOFI-SYNTHELABO S.P.A. Via G.B. Piranesi, 38 I Milano Tel. :

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku (0,5 ml) sisältää 2,5

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Remicade 100 mg infuusiokuiva-aine, konsentraattiliuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen Remicade-injektiopullo sisältää 100

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doribax 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää doripeneemimonohydraattia, joka

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Desloratadine Actavis 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg desloratadiinia. Täydellinen

Lisätiedot

LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO

LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ruconest 2100 U injektiokuiva-aine, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄ Yksi injektiopullo sisältää 2 100 yksikköä alfakonestaattia,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Orlistat GSK 120 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kapseli (kova) sisältää 120 mg orlistaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Vaniqa 11,5 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma Vaniqa 11,5 % emulsiovoidetta sisältää 115mg eflornitiinia (kloridisuolan

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Peyona 20 mg/ml infuusioneste, liuos ja oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 20 mg kofeiinisitraattia (vastaten

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI RotaTeq, oraaliliuos Rotavirus-rokote (elävä, oraalinen) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 2 ml:n annos sisältää: rotaviruksen serotyyppiä*

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 3 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI DepoCyte 50 mg injektioneste, suspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen injektiopullo sisältää 50 mg sytarabiinia. Apuaineet ks. 6.1.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Synagis, 50 mg, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 50 mg palivitsumabia.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia. Apuaine:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Faslodex 250 mg injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Esitäytetty ruisku sisältää 250 mg fulvestranttia 5 millilitran liuoksessa.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Visudyne 15 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 15 mg verteporfiinia. Liuottamisen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xiapex 0,9 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 0,9 mg clostridium histolyticum

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JEVTANA 60 mg infuusiokonsentraatti ja liuotin, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml konsentraattia sisältää 40 mg kabatsitakselia.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cayston 75 mg jauhe ja liuotin sumutinliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Cayston sisältää atstreonaamilysiinia (muodostettu in situ

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Velosulin 100 IU/ml, injektiopullossa. Injektio-/infuusioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ihmisinsuliini, rdna (valmistettu yhdistelmä-dna-tekniikalla,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

VALMISTEYHTEENVETO. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää granisetronihydrokloridia

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rasagiline ratiopharm 1 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1 mg rasagiliinia (mesilaattina). Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TESLASCAN 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN M R T TESLASCAN 0,01 mmol/ml infuusioneste, liuos (kirkas, vaalean-tai tummankeltainen neste). Vaikuttava aine

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nexium Control 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg esomepratsolia (magnesiumtrihydraattina). Apuaineet,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cholestagel 625 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tabletti sisältää 625 mg kolesevelaamihydrokloridia. Täydellinen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Micardis 40 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää vaikuttavana aineena 40 mg telmisartaania. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xarelto 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg rivaroksabaania. Apuaineet:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO

LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Abraxane 5 mg/ml, infuusiokuiva-aine, suspensiota varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi pullo sisältää 100 mg paklitakselia. Käyttövalmiiksi

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Constella 290 mikrog kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 290 mikrogrammaa linaklotidia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Angiox 250 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-/infuusionestettä varten, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää

Lisätiedot