OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN POLIITTINEN LINJAPAPERI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN POLIITTINEN LINJAPAPERI 2012 2015"

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN POLIITTINEN LINJAPAPERI

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO Linjapaperimme päälinjat 3 2. OPISKELU OULUN YLIOPISTOSSA ON SUJUVAA JA LAADUKASTA Opiskelijarekrytointi Opetuksen laatu Opintojen ohjaus Joustavat opiskelumahdollisuudet Tutkintorakenteet Opiskelijoista vastuuntuntoisia maailmankansalaisia 7 3. TERVEYS JA JAKSAMINEN OVAT OLENNAISIA OSIA OPISKELUKYKYÄ Terveys ja hyvinvointi Ruokailu Liikunta 9 4. OULUN YLIOPISTO ON YHTEISÖLLINEN JA KANSAINVÄLINEN Opiskelijat ovat tärkeä osa yliopistoyhteisöä Yhdenvertaisuus Opiskelijatoiminta OPISKELIJA YHTEISKUNNAN OSANA Korkeakoulutuksen on oltava mahdollista kaikille taustasta riippumatta Edullista asumista kaikkien saatavilla Korkeakoulujärjestelmä Yliopistojen rahoitus Oikeudenmukainen työelämä Myös ulkopaikkakuntalainen opiskelija rakastuu Ouluun 13

3 1. JOHDANTO Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) keskeiset poliittiset kannat määritellään tässä linjapaperissa. Asiakirja on voimassa vuoden 2015 loppuun asti ja sitä muutetaan tarvittaessa edustajiston päätöksellä joko hallituksen tai edustajiston esityksestä. Linjapaperi on hallitusta ja sihteeristöä sitova asiakirja. Niissä kysymyksissä, joista linjapaperissa ei ole suoraan mainittu, noudatamme ylioppilaskunnan arvojen ja strategian linjaa. Linjapaperin taustalla on ylioppilaskunnan strategia ja sen määrittelemät ylioppilaskunnan arvot avoimuus, kekseliäisyys ja yhteisöllisyys. Ylioppilaskunnan kantoja keskeisiin kunnallispoliittisiin asioihin määritellään kunnallispoliittisessa ohjelmassamme, joka on rinnakkainen asiakirja poliittiselle linjapaperille Linjapaperimme päälinjat Opiskelu Oulun yliopistossa on sujuvaa ja laadukasta Terveys ja jaksaminen ovat olennaisia osia opiskelukykyä Oulun yliopisto on yhteisöllinen ja kansainvälinen Opiskelija on tärkeä osa yhteiskuntaa

4 2. OPISKELU OULUN YLIOPISTOSSA ON SUJUVAA JA LAADUKASTA 2.1. Opiskelijarekrytointi Oulun yliopisto panostaa opiskelijarekrytointiin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yliopisto näyttäytyy houkuttelevana opiskelupaikkana niin omilla nettisivuillaan, sosiaalisessa mediassa kuin erilaisissa tapahtumissakin. Opiskelijarekrytoinnissa yliopisto tekee yhteistyötä erityisesti Oulun kaupungin mutta myös muiden Pohjois-Suomen kuntien ja maakuntien kanssa. Oulun kaupunki näyttäytyy potentiaalisille opiskelijoille houkuttelevana, kansainvälisenä ja elävänä opiskelijakaupunkina. Yliopiston ja kaupungin maine ovat onnistuneen opiskelijarekrytoinnin avaintekijöitä. Oulun yliopistolla on toisen asteen opiskelijoiden, yliopisto-opiskelijoiden ja tutkijoiden keskuudessa hyvä maine yliopistona, jossa annetaan erinomaista opetusta ja tehdään laadukasta tutkimusta. Yliopisto tarjoaa toisen asteen oppilaitoksille ajantasaista tietoa koulutusohjelmistaan ja opiskelijavalintakriteereistään. Oulun yliopiston on myös huolehdittava, että annettu lupaus monitieteisestä yliopistosta on todellisuutta. Lisäksi avoimen ja kiinnostavan opiskelijaviestinnän tulee jatkua onnistuneen rekrytoinnin jälkeenkin Opetuksen laatu Opetuksen Oulun yliopistossa tulee olla monipuolista sekä huomioida erilaiset opiskelijat ja heidän oppimistapansa. Opetushenkilökunta kannustaa opiskelijoita interaktiiviseen oppimiseen ja hyödyntää opetuksessa monipuolisia ja virikkeellisiä opetusmetodeja. Oppiminen arvioidaan tavalla, joka edelleen syventää opiskelijan osaamista. Opetus Oulun yliopistossa on aidosti opiskelijakeskeistä, ja yliopiston opetusta säännöllisesti antavalta henkilökunnalta vaaditaan pedagogisten opintojen suorittamista. Opetuksen taso ja koulutuksen tukipalveluiden laatu varmistetaan kattavilla ja systemaattisilla palauteprosesseilla. Palauteprosessien koordinoinnista huolehtivat yliopiston nimeämät vastuuhenkilöt. Kerätty palaute käsitellään avoimesti ja sen vaikutuksista tiedotetaan opiskelijoille. Kurssipalautetta kerätään kurssin eri vaiheissa, ja palautteen keruu on monikanavaista ja tuloksellista. Koulutusohjelmien omat palautejärjestelmät otetaan osaksi yliopiston sisäistä rahanjakoa. Opiskelijoiden palautteenantotaidot huomioidaan osana opiskelutaitojen kehittymistä. Tutkintojen ja kurssien osaamistavoitteet ohjaavat opiskelijan itsearviointia. Opiskelija tunnistaa itselleen parhaat opiskelutavat ja kantaa akateemista vastuuta oppimisestaan. Opiskelijapalautteen keräämiseksi on otettava käyttöön valtakunnallinen malli niin kandidaatti- kuin maisterivaiheen opiskelijoille. Palautejärjestelmä tuottaa vertailukelpoista tietoa koulutuksen kehittämisen tarpeisiin ja ohjaa yliopistojen kehittämistoimenpiteitä. Järjestelmä kytketään osaksi yliopistojen rahoitusta. Yliopistossa suoritetaan sekä sisäisiä että ulkoisia auditointeja. Niitä tehdään niin järjestelmätasolla kuin sisällöllisen laadun mittaamiseksi. Yliopisto kehittää ja noudattaa laatujärjestelmäänsä myös auditointien välillä.

5 Universitas Oulu -toiminnalla kannustetaan opiskelijajärjestöjä jatkossakin tukemaan laadukasta opetusta, oppimista ja akateemista yhteisöllisyyttä. Hankkeesta saadut hyvät käytänteet otetaan osaksi yliopiston koulutusta. Hankkeen rahoitus tulee ottaa osaksi yliopiston jatkuvaa rahoitusta Opintojen ohjaus Pienryhmäohjaus kehittää uusien opiskelijoiden opiskelutaitoja sekä ymmärrystä akateemisesta opiskelukulttuurista. Pienryhmäohjauksen avulla uudet opiskelijat integroidaan osaksi yliopistoyhteisöä. Pienryhmäohjaajat ovat tehtävässään motivoituneita ja tiedostavat tärkeän roolinsa opintojen alkuvaiheen ohjauksessa. Pienryhmäohjauksen resursointiin ja ohjaajien rekrytointiin ja koulutukseen kiinnitetään huomiota toimivan pienryhmäohjauksen varmistamiseksi. Yliopisto huolehtii yhdessä opiskelijoiden kanssa, että pienryhmäohjaus on järjestelmällinen prosessi, jota kehitetään saadun palautteen pohjalta. Oulun yliopistoon tulevat opiskelijat saavat riittävästi ohjausta ja tukea koko opintojensa ajan. Opinto-ohjauksessa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijan henkilökohtaisia oppimistavoitteita ja ammatillista erikoistumista tukevaan opintojen suunnitteluun. Opintojen sujuvuuden kannalta on olennaista, että opinnäytetöiden ohjauksen laatuun ja saatavuuteen panostetaan. Omaopettaja-järjestelmää kehitetään henkilökunnalta ja opiskelijoilta saadun palautteen perusteella toimivaksi ja palvelemaan opiskelijoita entistä paremmin. Omaopettajat ovat motivoituneita ohjaustehtävässään, ja heillä on riittävä tietämys alasta, jonka opiskelijoita he ohjaavat. Omaopettajatoiminta resursoidaan työsuunnitelmissa tehtävän vaativuutta vastaavalla tavalla. Omaopettaja ohjaa opiskelijaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadinnassa. HOPSia myös seurataan ja päivitetään säännöllisin väliajoin. Siten varmistetaan, että HOPSit ovat mielekkäitä tehdä ja että niistä on opiskelijalle ja yliopistolle todellista hyötyä. Vaihto-opinnot tai kansainvälinen harjoittelu voidaan huomioida jo opintojen suunnittelun alkuvaiheessa. HOPSin päivittämisen tulee onnistua joustavasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Opintopsykologin ei ole tarkoitus korvata puutteita opintojen ohjauksessa. Opintopsykologin antamaa ohjausta toteutetaan sekä ryhmä- että yksilöohjauksena opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti. Opintopsykologi on kytketty osaksi yliopisto-ohjauksen kokonaiskenttää. Riittävät opintopsykologiresurssit mahdollistavat välittömän kontaktin apua hakevaan opiskelijaan. Opintopsykologiresursseja on kasvatettava niin, että vastaanotolle ei pidä joutua jonottamaan yli kolmea viikkoa Joustavat opiskelumahdollisuudet Oulun yliopiston tulee olla aidosti monitieteellinen ja tarjota tiedekuntarajat ylittäviä opintokokonaisuuksia. Sivuaineiden opiskelu on oltava mahdollisimman vapaata ja joustavaa. Opiskelijoita kannustetaan muodostamaan monipuolisia tutkintoja.

6 Sivuaineopetus huomioidaan yliopiston sisäisessä rahoitusmallissa. Liikkuvuus eri yliopistojen välillä ja myös Suomen rajojen ulkopuolelle tulee nähdä mahdollisuutena. Oulun yliopisto on mukana valtakunnallisessa JOO-verkostossa, ja opinto-oikeuksia JOOopintoihin myönnetään opiskelijoiden tutkintoja hyödyttävällä tavalla. Kurssien suorittamiseen tulee tarjota vaihtoehtoisia suoritustapoja eri opiskelijaryhmien tarpeet huomioiden. Kurssitentit tulee voida suorittaa joustavasti tenttiakvaariossa tai etätentteinä. Tutkintoon kuuluva opetus on järjestettävä siten, ettei opiskelijan ole pakko suorittaa opintoja kesän aikana. Tutkintoon sisältyvien opintojen tai harjoittelujen suorittamisen tulee kuitenkin olla mahdollista myös kesäkuukausina. Kurssivalikoiman ja opinnäytetöiden ohjauksen tulee myös kesällä olla kattavaa. Opetukseen ja opiskeluun käytettävää aikaa lisätään pidentämällä lukuvuotta molemmista päistä. Opetusta tarjotaan pääsääntöisesti opintotukikuukausina siten, että opiskelu on mahdollista syyskuun alusta toukokuun loppuun asti. Lukuvuoden aloittamis- ja päättämisajankohdat, loma-ajat sekä opetuksettomien viikkojen ajankohdat ovat yhtenäiset tiedekunnasta riippumatta. Kirjastojen tulee olla auki kattavasti ja riittävän myöhään myös kesäaikoina. Opiskelijoilla on oltava pääsy kampukselle sekä mikroluokkiin kaikkina vuorokaudenaikoina. Lukuvuoden työmäärä on kuitenkin lähtökohtaisesti mitoitettu ja ajoitettu siten, ettei opiskelijoilla ole tarvetta käyttää opiskelutiloja vuorokauden ympäri. Aiempi tutkinnon osaamistavoitteita vastaava tai opiskelijatoiminnasta hankittu osaaminen hyväksytään täysimääräisesti osaksi tutkintoa. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisja tunnustamisprosessin (AHOT) käytäntöjen tulee olla yhtenäisiä eri koulutusohjelmissa, ja niiden tulee kohdella opiskelijoita tasapuolisesti. AHOT-prosesseissa keskiössä on osaaminen, ei suorituspaikka tai -tapa. Opintojen loppuun saattamiseksi tarvittavan lisäajan hakemisen tulee olla selkeää ja yksinkertaista. Lähtökohtaisesti lisäaikaa tulee myöntää sellaisille opiskelijoille, joilla on suunnitelma opintojensa loppuun saattamiseksi. Menettely on joustavaa, ja hakukäytänteet ovat helppoja sekä opiskelijoille että hallintohenkilökunnalle. Opiskelijoita kohdellaan lisäaikaa myönnettäessä yhdenvertaisesti. Opiskelun ohessa tehtävään työhön suhtaudutaan opintosuunnitelmaa laadittaessa sekä lisäaikaa myönnettäessä ymmärtäväisesti. Kajaanin yliopistokeskuksessa on tarjottava asianmukaista opetusta ja ohjausta vuoden 2013 loppuun saakka. Sivuainemahdollisuuksista ei saa tinkiä. Yliopiston on maksettava sivuaineopinnot, jotka tehdään avoimessa yliopistossa sen vuoksi, että Kajaanin yliopistokeskus ei voi enää niitä tarjota. Kajaanista Ouluun siirtyvien opettajaopiskelijoiden opinnot pitää hyväksilukea mahdollisimman joustavasti. Kajaanin opiskelijoilla pitää olla käytössä riittävät kirjastopalvelut. Opiskeluympäristön tulee olla viihtyisä ja kansainvälinen sekä tarjota monipuoliset mahdollisuudet niin ryhmä- kuin yksilötyöskentelyynkin. Yliopisto ottaa rohkeasti käyttöön uusia opiskelua helpottavia sähköisiä järjestelmiä ja ohjelmistoja, joiden päivittämiseen tulee myös panostaa rahallisesti. Niiden käyttöönottoon ja ylläpitoon on oltava myös

7 tarpeeksi henkilöstöresursseja. Järjestelmien pitää olla käyttäjäystävällisiä ja todellista lisäarvoa tuovia, ja niitä on kehitettävä yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Yliopisto kehittää kampusten infrastruktuuria opiskelijalähtöisesti kohdentaen kehittämiseen riittävästi resursseja. Opiskelupuitteiden tulee vastata niin laajuudeltaan kuin laadultaan vastata opiskelijoiden tarpeita. Paperittoman opiskelun mahdollistamiseksi opetustiloissa on pistorasioita ja langattoman verkon kuuluvuus varmistetaan kaikkialla kampuksilla. Opiskelijat kantavat akateemisen vastuun oppimisestaan, eikä läsnäolopakoille pääsääntöisesti ole tarvetta. Opetuksen laadukkuus ja oppimisen halu riittävät varmistamaan sen, että opiskelijat kokevat osallistumisen oppimisen kannalta mielekkääksi. Jos läsnäolopakkoja kuitenkin on käytössä, opiskelijoilla pitää olla mahdollisuus korvata poissaolot joustavasti lisätehtävillä. Lisätehtäviä ei käytetä rangaistuksenomaisesti: opiskelijoilla on lupa sairastaa. Kaikki maisteritutkintoon johtavat koulutusohjelmat tarjoavat opiskelijoilleen tasa-arvoiset mahdollisuudet jatko-opiskeluun ja tutkimustyöhön. Jatko-opiskelumahdollisuuksista tiedotetaan avoimesti jo opiskelun alkuvaiheessa, ja perustutkinto-opiskelijat kytketään mukaan oppiaineessa tehtävään tutkimustyöhön. Tohtorintutkinnon suorittaminen on mahdollista neljässä vuodessa apurahojen ja opintotuen turvin tai vaihtoehtoisesti työskentelyn ohessa pidemmällä aikajaksolla tarvittaessa apurahojen avulla. Tutkijakoulu on tärkeä osa yliopiston tutkimusta ja yliopiston kehittämistä. Tutkijakoulun prosessit ovat huolella suunniteltuja, ja ne tukevat jatko-opiskelijoiden opiskelua. Myös jatko-opiskelijoiden opetuksen ja ohjauksen laadusta huolehditaan. Koulutusohjelmien opetussisällöissä tehdään näkyväksi alan uusinta tutkimusta myös perustutkintoopiskelijoille Tutkintorakenteet Maisterintutkinto tulee säilyttää yliopiston perustutkintona. Opinto-oikeus myönnetään jatkossakin sekä kandidaatin- että maisterintutkintoon. Kaksiportaisuus kuitenkin mahdollistaa alan vaihtamisen kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen. Yliopiston hakukohteiden määrää karsitaan harkitusti. Tarkempi eriytyminen voidaan tehdä kandidaatintutkinnon tai perusopintojen suorittamisen jälkeen koulutusalasta riippuen. Oppiaineiden yhteistyön ja haun yhdistämisen täytyy kuitenkin lähteä oppiaineiden omista tarpeista. Pääainevalinnassa painotetaan opiskelijan soveltuvuutta, jota mitataan ensisijaisesti motivaatiolla ja opintomenestyksellä Kandidaatintutkinto on suunniteltu siten, että se antaa riittävät oppimis-, tutkimus- ja vuorovaikutusvalmiudet edetä sujuvasti maisterivaiheen opintoihin. Opintojen etenemiselle ei aseteta arvosanavaatimuksia, jotka voisivat mahdollisesti häiritä opiskelun sujuvuutta Opiskelijoista vastuuntuntoisia maailmankansalaisia

8 Kansainvälisyys on olennainen, läpileikkaava osa yliopistoyhteisön toimintaa ja ympäristöä. Oulun yliopiston kansainvälisyys on yhteistä ja kuuluu kaikille. Kaikilla yliopistoyhteisön jäsenillä sekä opiskelijoilla että henkilökunnalla tulee olla tasaarvoiset mahdollisuudet monipuoliseen kansainväliseen toimintaan. Kansainvälistymistä tuetaan kieliopinnoilla, kotikansainvälistymisellä, vaihto-opiskelun tukemisella ja kansainvälisellä harjoittelulla. Yliopisto kannustaa opiskelijoita aktiivisesti kansainvälistymiseen ja tarjoaa siihen toimivat ja sujuvat käytänteet. Vaihto-opintoja, joint degree -tutkintoja ja kansainvälisiä harjoitteluja rahoitetaan apuraha- ja stipendijärjestelmin, ei lainapainotteisesti. Tutkintojen aikarajaus ei saa olla este kansainvälisille vaihto-opinnoille, harjoittelulle tai muulle kansainväliselle kokemukselle. Ulkomailla tehtyjen opintojen ja harjoittelujen hyväksilukemisen tulee olla helppoa. Yliopiston on oltava tietoinen vaihtokohdeyliopistojen tarjonnasta ja opintojen vastaavuudesta, mikä mahdollistaa opintojen suunnitelmallisuuden ja sujuvuuden. Alle kolmen kuukauden vaihto-ohjelmista ja intensiivikursseista sekä suunnitelmallisesta kotikansainvälistymisestä tulee voida saada opintopisteitä. Yliopisto-opettajia tulee kannustaa lähtemään opettajavaihtoon. Opettajien englannin kielen ja pedagogisten taitojen kehittämistä sekä monikulttuurisuuden tiedostamista opetustapahtumissa tulee tukea. Kurssien opetuskielen valinnan ja toteutuksen tulee olla suunnitelmallista ja laadukasta. Yliopiston tulee omien asiantuntijoidensa lisäksi käyttää ahkerasti sekä suomalaisia että ulkomaalaisia vierailevia luennoitsijoita. Yliopisto tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia kieliopintoja, joista opiskelijan ei tarvitse maksaa. Kieliopintojen tulee olla tarpeeksi laajoja ja niiden tulee mahdollistaa opiskelijoiden kehittyminen sellaiselle kielen tasolle, että hän voi hyvödyntää kieltä sujuvasti työelämässä ja tutkimuksessa. Kieliopintojen tuottajasta riippumatta kursseille ilmoittautuminen, opintojen suorittaminen ja opintosuorituksen saaminen on opiskelijalle selkeää ja vaivatonta. Eri tiedekuntien opiskelijoilla ja erilaisilla opiskelijaryhmillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet suorittaa kieliopintoja. Jokaisella kansainvälisellä tutkintoja vaihto-opiskelijalla on mahdollisuus opiskella maksutta suomen kieltä sekä samat mahdollisuudet opiskella muita kieliä kuin suomalaisillakin opiskelijoilla. 3. TERVEYS JA JAKSAMINEN OVAT OLENNAISIA OSIA OPISKELUKYKYÄ 3.1. Terveys ja hyvinvointi Oulun yliopiston on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa edistettävä suunnitelmallista hyvinvointityötä opiskelijoiden keskuudessa. On kaikkien edun mukaista puuttua ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja panostaa ennaltaehkäisevään hyvinvointi- ja terveystyöhön. Yliopiston tarjoamista hyvinvointipalveluista tiedotetaan asianmukaisesti opiskelijoille. Yliopistolta löytyy hiljainen huone, joka palvelee erilaisten ihmisten pysähtymis- ja rauhoittumispaikkana. YTHS:n Oulun terveyspalveluyksikön palvelujen saatavuuden, laadun ja määrärahojen on pysyttävä valtakunnallisesti vertailukelpoisella tasolla. Aukioloajoissa huomioidaan etäkampusten erityistarpeet. Opiskelijalla on oikeus hyvään ympärivuotiseen ja ympärivuorokautiseen terveydenhoitoon, mistä myös kaupungin on kannettava vastuunsa.

9 Opiskelijoiden mielenterveyspalveluihin on varattava riittävästi resursseja. Hoitoon hakeutumisessa on oltava mahdollisimman matala kynnys, ja sinne tulee päästä hoitotakuulain puitteissa. YTHS:n opiskelijarahoitusosuus on hoidettava pääasiallisesti vuosittaisten terveydenhoitomaksujen kautta. Opiskelijarahoituksen lisäämispaineiden on jakaannuttava nykyisenlaisella suhteella sekä terveydenhoitomaksuihin että käyntimaksuihin. Vaikka YTHS on yksityinen palveluntuottaja, se hoitaa julkisen terveydenhoidon tehtäviä ja noudattaa sille määrättyjä velvoitteita, minkä vuoksi julkisen rahoituksen osuuden kasvattaminen on perusteltua. Jos YTHS:n amk-pilotista saadut kokemukset ovat positiivisia, olemme valmiita ottamaan myös ammattikorkeakouluopiskelijat YTHS:n terveyspalveluiden piiriin. Kuitenkin niin, että järjestelyt eivät aiheuta palvelutason heikkenemistä tai maksukorotuspaineita yliopisto-opiskelijoille Ruokailu Opiskelijaruoan terveellisyydellä on merkittäviä kansanterveydellisiä vaikutuksia. Opiskelijoiden omistamana ravintoloitsijana Uniresta tarjoaa kokonaishyödyn kannalta parhaan mahdollisen palvelun ja lopputuloksen, jossa huomioidaan opiskelijoiden tarpeet palautteen ja omistajaohjauksen kautta. Palauteprosessien tulee olla avoimia, ja niiden tulokset näkyvät lautasella. Opiskelijaruuan kehittämisessä on laadulla keskeinen merkitys. Opiskelijaruoka on pidettävä laadukkaana jakohtuuhintaisena. Opiskelijoiden erityisruokavaliot on huomioitava mahdollisimman hyvin Liikunta Oulun korkeakoululiikunta säilyttää jatkossakin korkean palvelutasonsa ja sitä kehitetään jatkuvasti opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Korkeakoululiikunnan on tarjottava liikuntamahdollisuuksiaan siten, että niitä on riittävästi tarjolla kaikilla korkeakouluopiskelijoiden suosimilla alueilla. Hintojen täytyy säilyä kohtuullisina opiskelijoiden kukkarolle. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vähän liikkuviin, kuntoliikkujiin ja liikunnan aloittamisen matalaan kynnykseen. Opiskelijoiden Liikuntaliiton on profiloiduttava kuntoliikkujien ja vähän liikkuvien liikuntajärjestönä. Myös huippu-urheilun ja opiskelun yhteensovittamisen on oltava mahdollista. 4. OULUN YLIOPISTO ON YHTEISÖLLINEN JA KANSAINVÄLINEN 4.1. Opiskelijat ovat tärkeä osa yliopistoyhteisöä Yliopistoyhteisö koostuu opiskelijoista ja henkilökunnasta. Opiskelijat otetaan huomioon kaikessa yliopiston päätöksenteossa, viestinnässä ja kehittämisessä. Opiskelijoiden näkökulma kiinnostaa yliopistoa, ja opiskelijat tunnustetaan tärkeäksi osaksi yliopistoyhteisöä. Yliopiston keskeisimmissä päätöksentekoelimissä on oltava

10 opiskelijajäseniä vähintään kolmannes yliopiston sisäisistä edustajista. Myös opettavaa henkilökuntaa rekrytoivissa työryhmissä tulee olla opiskelijaedustus. Kansainväliset opiskelijat huomioidaan päätöksenteossa, ja heillä tulee olla mahdollisuus osallistua yliopiston ja ylioppilaskunnan päätöksentekoon. Yliopiston tilojen tulee olla monipuolisia ja esteettömiä, ja niiden on huomioitava ihmisten erilaiset oppimistavat. Yliopiston kampukset ovat toimivia sekä suomalaisen että kansainvälisen opiskelijan näkökulmasta. Oulun yliopisto viestii opiskelijoilleen aktiivisesti. Yliopiston viestinnän tulee huomioida niin entiset, nykyiset kuin tulevatkin opiskelijat. Uusien opiskelijoiden rekrytoimiseen sekä alumniverkostojen kehittämiseen tulee panostaa. Viestinnän tulee huomioida tasapuolisesti yliopistoyhteisön kansainväliset jäsenet. Opiskelijakulttuuri luo yhteisöllisyyttä ja ottaa huomioon myös syrjäytymis- ja eriytymisriskissä olevat opiskelijat. Opiskelijakulttuuri luo me-henkeä ja kehittää opiskelijoille identiteettiä Oulun yliopiston opiskelijoina. Opiskelijat kehittävät me-henkeä luovia opiskelijakulttuuritapahtumia myös yhteistyössä yliopiston kanssa. Yliopistokampuksilla on riittävästi harrastustoimintaa tukevia tiloja Yhdenvertaisuus Oulun yliopiston opiskelijat kuvastavat yhteiskunnan moninaisuutta. Ylioppilaskunnan, Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin tulee olla vapaita kaikesta syrjinnästä ja edistää yhdenvertaisuutta toiminnassaan. Opiskelu Oulun yliopistossa on esteetöntä siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa. Kouluttautumis- ja osallistumismahdollisuudet perustuvat ihmisten valmiuksiin ja motivaatioon etnisestä, sosioekonomisesta ja henkilökohtaisesta taustasta, vakaumuksesta sekä sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntauksesta riippumatta. Häirinnästä ja kiusaamisesta ilmoittamisen kynnys on matala ja siihen puututaan tiukasti Opiskelijatoiminta Ylioppilaskunnan ja yliopiston tehtävä on kasvattaa opiskelijoita yhteiskunnallisesti aktiivisiksi toimijoiksi ja kannustaa osallistumaan opiskelijatoimintaan. Ylioppilaskunnan piirissä toimivat järjestöt ovat usein opiskelijan ensimmäinen kosketus yliopistomaailmaan, ja niiden kautta opiskelija integroituu yliopistoyhteisöön. Järjestöillä on myös tärkeä rooli opiskelijakulttuurin tuottamisessa sekä opetuksen kehittämisessä. Järjestöissä toimivien aktiivien rooli ja heidän työnsä on tunnustettava opintopistein. Puoluepoliittisilla opiskelijajärjestöillä on yliopistolla samat toimintamahdollisuudet kuin muillakin opiskelijajärjestöillä. Opiskelijajärjestöjen toiminta ottaa huomioon opiskelijoiden moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden. Toiminnassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset kiinnostuksen kohteet ja tarpeet, myös päihteetöntä toimintaa järjestetään.

11 5. OPISKELIJA YHTEISKUNNAN OSANA 5.1. Korkeakoulutuksen on oltava mahdollista kaikille taustasta riippumatta Tutkintoon johtava koulutus on jokaiselle opiskelijalle myös EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville maksutonta. Hakijoilla ei ole hakijamaksuja korkeakoulutukseen. Tilauskoulutus ei vie resursseja opetukselta ja tutkimukselta, vaan tuo niitä lisää. Avoin yliopisto ei ole maksullinen valintakoejärjestelmän kiertävä väylä tutkinto-opintoihin. Kurssimateriaalit ovat saatavilla sähköisesti, ja kurssikirjallisuutta on kattavasti lainattavissa yliopiston kirjastosta. Yliopiston tulee tarjota kaikki opiskeluun liittyvä kurssimateriaali opiskelijoille maksutta. Materiaalikustannukset eivät saa johtaa kurssitarjonnan supistamiseen. Myöskään erilaisia kurssien perumismaksuja tai sakkorangaistuksia ei ole käytössä. Yksinkertainen ja oikeudenmukainen sosiaaliturvajärjestelmä mahdollistaa täysipäiväisen opiskelun. Opiskelun on oltava väliaikaisjärjestelyin mahdollista myös osa-aikaisesti esimerkiksi sairauspäivärahan piiristä palaaville. Toimeentulon turvaavien sosiaalietuuksien tulee seurata elinkustannusindeksiä. Tiedotusta opiskelijan oikeudesta sairauspäivärahaan ja yleiseen asumistukeen on parannettava. Ylioppilasliikkeen on otettava pitkän aikatähtäimen tavoitteeksi perustulo. Perheellisten opiskelijoiden opiskelun mahdollistamiseksi ja toimeentulon turvaamiseksi opintorahaan on saatava huoltajakorotus. Perheen yhdistäminen opiskeluihin on mahdollistettava taloudellisesti, sekä joustavuudella opintojen järjestämisessä ja päivähoidossa. Opiskelijan saaman opintotuen tulorajojen tulee nousta yleisen palkkakehityksen mukaisesti. Opintotuen takaisinperinnän käytäntöjen tulee olla oikeudenmukaisia. Opintotuki on säilytettävä etuuspainotteisena. Opintolainan ylärajaa tulee korottaa siten, ettei muita etuuksia leikata Edullista asumista kaikkien saatavilla Oululaisille opiskelijoille tarjotaan edullisia asuntoja sekä opiskelupaikan läheisyydestä että keskustan tuntumasta. Asuntotuotannossa huomioidaan erilaiset opiskelijat ja sopivia asuntoja on tarjolla niin perheellisille opiskelijoille kuin soluasuntoon haluavillekin. Kimppaasumisen mahdollistaminen tarjoaa sekä edullisemmat asuinkustannukset että lisääntyvää yhteisöllisyyttä. Kansainväliset opiskelijamme saavat asunnon takuuvarmasti, eikä hätämajoitukseen tarvitse turvautua. Opiskelija-asuntojen rakentamisessa huomioidaan kestävä kehitys Korkeakoulujärjestelmä Opiskelijavalinnat tähtäävät parhaiden, motivoituneimpien ja alalle soveltuvimpien hakijoiden valintaan. Hakijoiden koulutustaustalla ei ole merkitystä opiskelijavalinnoissa, eikä aloituspaikkoja ole tarpeen kiintiöidä. Opiskelijavalinnat tehdään pääsääntöisesti

12 pääsykokeilla, joita kehitetään siten, että ne mittaavat aidosti opiskelijoiden soveltuvuutta alalle. Pääsykokeiden järjestämisessä tehdään alakohtaista yhteistyötä yhteisvalinnalla, mikäli alueellisen vaikuttavuuden turvaaminen ei edellytä muuta. Avoimen väylän roolia tulee tarkastella kriittisesti, ja siitä on luovuttava, mikäli oppisisältöjen laatu ei toteudu tutkintotavoitteisen opiskelun edellyttämällä tavalla. Niin sanotusta pakkohausta ammattikorkeakouluihin luovutaan työmarkkinatuen saannin edellytyksenä. Kansainväliset opiskelijat valitaan yhden valtakunnallisen hakujärjestelmän kautta. Kansainvälisiltä opiskelijoilta ei saa periä hakijamaksuja, jotta sosioekonomisella asemalla ei ole vaikutusta koulutukseen hakeutumiseen. Osaaminen, sivistys ja tutkimus nähdään tärkeänä tekijänä suomalaisen yhteiskunnan kehitykselle. Korkeakoulutettujen osuuden työvoimasta on säilyttävä ennallaan. Valtakunnallisesti sisäänottomääristä päätetään koulutuspoliittisin perustein. Koulutustarjonnan suunnittelussa ja sisäänottomäärissä pyritään ennakoimaan työelämän ja yhteiskunnan kysyntä eri alan osaajille muistaen myös yliopistojen rooli uutta luovana voimavarana. Suomen kielellä tehtävän opetuksen ja tutkimuksen asema on turvattava, jotta suomen kielen käyttöala ei kapene eikä tutkimuksen laatu heikkene. Englannin- ja suomenkielinen tutkimus ja opetus voivat hyvin elää rinnakkain. Korkeakoulujärjestelmän kehittämistä jatketaan duaalimallin pohjalta. Korkeakoulut voivat muodostaa erilaisia hallinnollisia yhteenliittymiä ja tehdä yhteistyötä esimerkiksi kieliopetuksessa ja kirjastopalveluissa. OYY tiedostaa ranking-listojen ja arviointien merkityksen ja roolin nykyisessä korkeakoulutusmaailmassa ja koulutuspolitiikassa. OYY ei silti pidä esimerkiksi pelkkään tutkimustoiminnan arviointiin perustuvia ranking-listoja olennaisina koulutuksen kehittämisen ja ohjauksen työkaluina. Yliopistot profiloituvat painopistealoilleen, jotta niiden resurssit voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Profiloituminen ei kuitenkaan tarkoita monitieteisyydestä tinkimistä. Tuloksellisuudeltaan ja vetovoimaisuudeltaan heikkoja koulutusohjelmia ja yksiköitä tulee voida tarkastella kriittisesti. Yksiköiden kokoluokista päätettäessä huomio kiinnitetään ensisijaisesti laadukkaan opetuksen ja tukipalveluiden järjestämiseen. Korkeakouluilla voi olla filiaaleja myös muissa kaupungeissa, jos niiden toiminta on laadukasta ja taloudelliset edellytykset täyttyvät. Nykyistä korkeakouluverkkoa tarkastellaan kriittisesti erityisesti ammattikorkeakoulujen osalta Yliopistojen rahoitus Yliopistojen perustoimintojen rahoitus turvataan valtionrahoituksella. Yliopistoihin ei kohdisteta koulutuksen tai tutkimuksen laatua heikentäviä säästöjä. Säästöjä haettaessa ymmärretään koulutuksen rooli tulevaisuuden kasvun rakentajana. Yliopisto hakee aktiivisesti kansallista ja kansainvälistä tutkimusrahoitusta. Ulkopuoliset lahjoitukset laajentavat rahoituspohjaa, mutta eivät ohjaa yliopiston toimintaa.

13 Yliopistojen rahoitusmallissa huomioidaan yhä enemmän laadulliset kriteerit muun tuloksellisuuden ohella. Rahoitusmallissa huomioidaan opiskelijapalaute, opettajien pedagoginen pätevyys, opiskelija opettaja-suhde ja valmistuneiden laadullinen työllistyminen. Yliopiston sisäisessä rahanjaossa huomioidaan opiskelijapalaute sekä korvataan sivuaineopetus täysimääräisesti. Yliopisto ohjaa tiedekuntien taloussuunnitelmia siten, että kaikkien tiedekuntien opiskelijoille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen opiskeluun Oikeudenmukainen työelämä Työelämätaidot tunnustetaan osaksi koulutusta. Kaikissa koulutusohjelmissa tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus kehittää omaa työelämäosaamistaan. Jokaiseen tutkintoon on mahdollista sisällyttää vapaaehtoinen harjoittelujakso, ja harjoittelusta saa myös tasapuolisesti opintopisteitä koulutusohjelmasta riippumatta. Harjoitteluaikainen palkkaus on oikeudenmukaista ja vastaa tehtävien vaativuustasoa. Yliopisto tukee harjoittelua. Yliopistot sopivat yhteisesti harjoittelutuen määrästä ja laadusta. Yrittäjyys on yksi erinomainen työllistymisvaihtoehto sekä opiskelujen aikana että myös valmistumisen jälkeen. Oulun kaupunki ja yliopiston edistävät yrittäjyyttä aktiivisesti. Oulun kaupunki ottaa rohkean roolin opiskelijoiden ja yrityselämän yhdistäjänä sekä yhtenä paikallisen yrityselämän kansainvälistämisen mahdollistajana. Kaupunki tarjoaa myös itse harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Harjoittelupaikat jaetaan siten, että ne vastaavat opiskelijoiden todellisia työllistymistarpeita. Oulun yliopiston opetus kannustaa elinikäiseen oppimiseen tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen valmistumisen jälkeenkin. Yliopistot tunnistavat oman roolinsa valmistuneiden työelämään siirtymisessä ja luovat opiskelijoille sekä työelämälle mahdollisuuksia kohdata. Yliopisto ja Oulun kaupunki kannustavat työnantajia ja työelämän sidosryhmiä huomioimaan rekrytoinneissaan ja edunvalvonnassaan myös kansainväliset opiskelijat. Valmistuneet työllistyvät lähtökohtaisesti koulutustaan vastaaviin työpaikkoihin Myös ulkopaikkakuntalainen opiskelija rakastuu Ouluun Yliopisto ja kaupunki tekevät yhteistyötä, jotta myös muualta tulevat opiskelijat viihtyisivät Oulussa. Muilta paikkakunnilta Ouluun muuttavat opiskelijat toivotetaan tervetulleiksi opiskelija-alennuksin. Opiskelijat nähdään osana yliopistoa ja kaupunkia, ja heille on tarjolla tarpeeksi tukipalveluja yliopistolla ja Oulun kaupungissa. Toimiva joukkoliikenne on olennainen osa kaupungin houkuttelevuutta. Pohjanmaan kaksoisraiteen, kattavan linja-autoliikenteen ja kilpailukykyisen hinnoittelun avulla opiskelijoiden liikkuminen Ouluun ja Oulusta on helpompaa ja nopeampaa. Lentoliikenteen tärkeys Oululle tiedostetaan. Oulu huomioi opiskelijat myös pyöräilevänä väestönosana ja tukee pyöräilyä pyöräilykaistojen ja pyöräparkkien avulla. Kansainvälisten opiskelijoiden lisäksi myös suomalaisille opiskelijoille tulee järjestää kaupungin vastaanottotilaisuus, jossa heidät toivotetaan tervetulleiksi Ouluun.

14 Ulkopaikkakuntalaisille ja kansainvälisille opiskelijoille suunnattuun mainosmateriaaliin myös panostetaan rahallisesti.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1. KOULUTUSPOLITIIKKA JOHDANTO Koulutuspoliittisen edunvalvonnan keskeisiä

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA Vihreät De Gröna Vihreiden periaateohjelma 2012-2020: Koulutus tarjoaa välineitä osallistua yhteiskuntaan ja työelämään. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen perhetaustasta ja

Lisätiedot

Poliittinen ohjelma. (Edustajiston hyväksymä 15.12.2014)

Poliittinen ohjelma. (Edustajiston hyväksymä 15.12.2014) Poliittinen ohjelma (Edustajiston hyväksymä 15.12.2014) Sisällysluettelo Periaatteet... 3 Opiskelijan arki... 4 Asuminen... 4 Kevyt- ja joukkoliikenne... 4 Toimeentulo... 4 Opiskelijaterveydenhuolto...

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Opiskelijapoliittisen ohjelman taustapaperi Opiskelijapoliittinen ohjelma hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 Taustapaperi hyväksytty hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

sivu 1 (8) Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry Poliittinen ohjelma

sivu 1 (8) Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry Poliittinen ohjelma sivu 1 (8) Poliittinen ohjelma Perusperiaatteet maksuton koulutus yhdenvertaisuus elinikäinen oppiminen opiskelukyvyn edistäminen globaali vastuu Maksuton koulutus Korkeakoulutus on kaikkien saatavilla

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2013 2014

TAVOITEOHJELMA 2013 2014 Tavoiteohjelma 0-0 0 TAVOITEOHJELMA 0 0. Johdanto.... Aate ja ideologia.... Sujuva opiskelu.... Opintojen ohjaus.... Opiskelijavalinnat.... Opintojen joustavuus.... Korkeakoulutuksen kehittäminen.... Koulutuksen

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Sisällysluettelo Johdanto...2 Koulutuksella elämä haltuun...2 Koulutuksella tuetaan yksilön

Lisätiedot

POLIITTINEN OHJELMA 27.11.2013. sivu 1 (7)

POLIITTINEN OHJELMA 27.11.2013. sivu 1 (7) sivu 1 (7) POLIITTINEN OHJELMA Yhdenvertaisuus, ja sukupuolten tasa-arvo ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on huomioitu kaikessa lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin liittyvässä toiminnassa niin kansallisella

Lisätiedot

STRATEGIA 2017. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

STRATEGIA 2017. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta STRATEGIA 2017 Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 Sivu 1 / 9 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Vuoden 2012 päätavoite Ylioppilasliikkeenä kuntavaaleihin SYL:n vuoden

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen ohjelma. Luonnos 11.3.2011. Johdanto

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen ohjelma. Luonnos 11.3.2011. Johdanto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

Muutokset toimintasuunnitelmaan

Muutokset toimintasuunnitelmaan SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08b Sivu 1 / 16 Muutokset toimintasuunnitelmaan Vasemmassa sarakkeessa on lausuntokierrokselle lähtenyt luonnos toimintasuunnitelmaksi, oikeassa sarakkeessa

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 STRATEGIA 2013-2016 hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 Strategia 2013-2016 2 (19) Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3.

Lisätiedot

koulutuspoliittinen ohjelma

koulutuspoliittinen ohjelma Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton koulutuspoliittinen ohjelma Soolin koulutuspoliittinen ohjelma Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n erityinen opiskelijajärjestö,

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Turun yliopiston kieliohjelma

Turun yliopiston kieliohjelma Turun yliopiston kieliohjelma Hyväksytty yliopiston hallituksessa 16.11.2011 Turun yliopiston kieliohjelman lähtökohdat Turun yliopisto on kansainvälinen ja monikielinen tutkimusyliopisto. Yliopistolain

Lisätiedot

OPISKELIJAN YLIOPISTO 2006 YLIOPISTOJEN JA YLIOPISTOPAIKKAKUNTIEN VERTAILU OPISKELIJAN SILMIN

OPISKELIJAN YLIOPISTO 2006 YLIOPISTOJEN JA YLIOPISTOPAIKKAKUNTIEN VERTAILU OPISKELIJAN SILMIN OPISKELIJAN YLIOPISTO 6 YLIOPISTOJEN JA YLIOPISTOPAIKKAKUNTIEN VERTAILU OPISKELIJAN SILMIN 1 Copyright: Suomen ylioppilaskuntien liitto, Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus ja Janne Jauhiainen, 6

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

10 Ammattikorkeakoulut

10 Ammattikorkeakoulut TIINA-MARIA LEVAMO 10 Ammattikorkeakoulut 10.1 Rakenteet ja korkeakoulutuksen yhteiset tavoitteet Suomalaiset ammattikorkeakoulut (AMK) ovat monialaisia ja (pääsääntöisesti) alueellisia korkeakouluja,

Lisätiedot

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 5 1.1 Toiminta-ajatus 5 1.2 Arvopainotukset 6 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 6 2.1 Toimintakulttuuri 6 2.2 Opiskeluympäristö 7 2.3 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Vahvat ja vaikuttavat yhteiskuntatieteelliset yksiköt. Maailma ja yhteiskunta muuttuvat miksi yhteiskuntatieteilijöitä tulevaisuudessa tarvitaan?

Vahvat ja vaikuttavat yhteiskuntatieteelliset yksiköt. Maailma ja yhteiskunta muuttuvat miksi yhteiskuntatieteilijöitä tulevaisuudessa tarvitaan? Koulutuspoliittinen ohjelma 2015 2018 Vahvat ja vaikuttavat yhteiskuntatieteelliset yksiköt Maailma ja yhteiskunta muuttuvat miksi yhteiskuntatieteilijöitä tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuudessa perinteisen,

Lisätiedot

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet 1 Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet Uudenmaan liitto 15.2.2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Tavoitteet... 3 Syrjäytymisen ehkäiseminen koulutuksen avulla... 3 Yhteiskuntatakuu... 4 Syrjäytyneiden

Lisätiedot