TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAANHOITAJAN NÄKÖKULMASTA- PRODUKTIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAANHOITAJAN NÄKÖKULMASTA- PRODUKTIO"

Transkriptio

1 TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAANHOITAJAN NÄKÖKULMASTA- PRODUKTIO Sanna Hursti ja Justiina Koskelainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Länsi, Pori Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 ABSTRACT...4 JOHDANTO TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT Toiminnallinen opinnäytetyö Sairaanhoitaja terveyden edistäjänä TEEMAPÄIVÄN SUUNNITTELU AIHEIDEN VALINTA OPINNÄYTETYHÖN Metabolinen oireyhtymä Kohonnut kolesteroli Sepelvaltimotauti Verenpainetauti Tyypin 2 diabetes TEEMAPÄIVÄ PALAUTELOMAKE POHDINTA...26 LÄHTEET...31 LIITTEET LIITE 1 Yhteydenottokirje LIITE 2 Yhteistyökumppanit LIITE 3 Palautelomake LIITE 4 Kutsu LIITE 5 Työskentelypäiväkirja LIITE 6 CD-ROM

3 TIIVISTELMÄ Hursti, Sanna & Koskinen, Justiina. Terveyden edistäminen sairaanhoitajan näkökulmasta- produktio Pori, kevät 2008, 42 s., 6 liitettä Diak länsi, Porin yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sosiaali- ja terveysala, sairaanhoitaja (AMK) Opinnäytetyön aiheena oli terveyden edistäminen sairaanhoitajan näkökulmasta ja teemapäivä Sairaanhoitaja terveyden edistäjänä. Tarkoitus oli antaa terveysneuvontaa valitulle kohderyhmälle. Opinnäytetyöntekijöiden tavoitteena oli toimia sairaanhoitajana terveyden edistämisen näkökulmasta ja herättää osallistujia huolehtimaan omasta terveydestään. Teemapäivä järjestettiin , Martintalossa. Teemapäivään kutsuttiin keski-ikäisiä naisia ja miehiä. Aiheiksi nousivat metabolinen oireyhtymä, korkea kolesteroli, sepelvaltimotauti, korkea verenpaine sekä tyypin 2 diabetes. Teemapäivä toteutettiin informaatiota jakaen niin luento tyyppisesti, kuin cdromin muodossa. Cd-romin osallistujat saivat omakseen, sillä se sisälsi päivän aiheista kootut muistiinpanot. Osallistujilla oli teemapäivän aikana mahdollisuus osallistua pienkokeisiin ja mittauttaa mm. verensokerinsa, verenpaineensa, vyötärön ympäryksensä. Teemapäivä onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Palautelomakkeen vastausten mukaan osallistujat kokivat teemapäivän hyödyllisenä, uutta tietoa antavana ja erittäin ajankohtaisena. Teemapäivän toteuttaminen opinnäytetyönä koettiin mielenkiintoisena ja opettavana. Parityöskentely oli haastavaa ja yhteistyötaitoja kehittävää sekä tulevaa ammattia tukevaa. Avainsanat: Produktio, Terveyden edistäminen, Sairaanhoitaja, Ennaltaehkäisy

4 4 ABSTRACT Hursti, Sanna and Koskinen, Justiina. Health contribution from the nurse s point of view - Production Pori, Spring 2008, 42 p., 6 appendices. Language: Finnish. Diaconia Univercity of Applied Siences, Degree Programme in Nursing, Option in Nursing. The subject of thesis was health contribution from the nurse s point of view and Nurse as an health contributor - theme day. Its aim was to give health advice to a selected target group. The aim was to contribute health and to awake the participants to take care of their health. The theme day was held in Martintalo. Middle-aged men and women were invited to theme day. Metabolic syndrome, high cholesterol, coronary heart disease, high blood pressure, typ 2 diabetes and rose to be the main topics during the day. The theme implemented the day was by sharing information in forms of lectures and CD-roms, notes from the day's subjects. The participants had an opportunity to take part in monitors tests an to had measures for example their blood sugar levels, blood pressure and waist girth. The theme day as a whole was a success. According to the feedback forms, the participants experienced the theme day as a beneficial, informative and very actual. The theme day as thesis was considered interesting and educative. Working with a pair was challenging and it developed cooperation skills and also supported the upcoming profession. Keywords: Production, Health contribution, Nurse, Precaution

5 5 JOHDANTO Terveyden edistämisen kehittämistyötä on tehty pitkään sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Eri aikakausina terveyden edistämisellä on ollut erilaisia tavoitteita, sisältöjä ja toimintamuotoja, jolloin terveyden edistämisen ydinkysymykset ja ydintehtävät ovat jääneet jäsentymättömiksi. Terveyden edistämisen käsitteitä ei ole pyritty yhdenmukaistamaan, minkä vuoksi samoille sisällöille, menetelmille ja toiminnoille on annettu erilaisia merkityksiä. Terveyden edistämisen määrittely on riippuvainen siitä, minkä alan edustaja käsitettä tarkastelee. Tämän vuoksi terveyden edistäminen käsitteenä ja toimintamuotona on saanut erilaisia ulottuvuuksia. ( Savola & Koskinen- Ollonqvist 2005, 6 24.) Opinnäytetyöntekijät halusivat tehdä erilaisen opinnäytetyön perinteisen tutkimuksen sijasta. Opinnäytetyöksi valittiin toiminnallinen opinnäytetyö, produktio ja teemapäivä aiheella terveyden edistäminen sairaanhoitajan näkökulmasta. Opinnäytetyön teemapäivän tarkoituksena oli järjestää päivä, jossa opinnäytetyöntekijät toimivat terveysneuvontaa antavina sairaanhoitajina. Teemapäivän aiheiksi valittiin kansanterveydellisesti merkittävät sairaudet; metabolinen oireyhtymä ja siihen läheisesti liittyvät kohonnut kolesteroli, sepelvaltimotauti, verenpainetauti ja tyypin 2 diabetes. Aiheet valikoituivat kansanterveydellisen näkökulman lisäksi ajatuksella, että jokainen ihminen pystyy omilla valinnoillaan vaikuttamaan sairastumiseen tai hidastamaan sairauden syntymistä tai ehkäisemään sairauden etenemistä. Teemapäivä suunnattiin keski-ikäisille naisille ja miehille, jotka toimivat aktiivisesti lastensa harrastusten parissa ja joilla olisi vielä paljon mahdollisuuksia ja mahdollisesti halua vaikuttaa oman terveytensä ylläpitämiseen. Terveysneuvonnan kautta osallistujat saivat tietoa ja välineitä omasta terveydestä huolehtimiseen.

6 6 Sairaanhoitajan tehtävänä on sairaanhoitajan eettisten ohjeiden mukaan mm. väestön terveyden edistäminen ja ylläpitäminen sekä sairauksien ehkäiseminen. (Sairaanhoitajaliitto 1996). Koska kaikilla sairaanhoitajilla on ohjausvelvollisuus, tukee teemapäivä opinnäytetyöntekijöitä tulevaisuudessa hallitsemaan ohjaus- ja neuvonta tilanteita. Terveyden edistämisen ajatellaan olevan terveyden ja toimintakyvyn lisäämistä, sairauksien ja terveysongelmien vähentämistä sekä terveyserojen kaventamista. Terveyden edistäminen tuli suomalaiseen terveyspoliittiseen keskusteluun 1980-luvulla kansainvälisen kirjallisuuden ja Maailman terveysjärjestön (WHO) terveyspoliittisen keskustelun myötä. WHO painottaa terveyden edistämistä prosessina, joka antaa yksilöille ja yhteisöille entistä paremmat mahdollisuudet hallita terveyttään ja siihen vaikuttavia taustatekijöitä. (Perttilä 2006.) Sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen asiantuntijaryhmän raportissa 2008 todetaan, on Suomessa arvioitu olevan noin diabetesta sairastavaa henkilöä, joista valtaosa sairastaa tyypin 2 diabetesta. Noin 90 prosentilla tyypin 2 diabeetikoista ja 75 prosentilla heikentyneen sokerinsiedon omaavista on metabolinen oireyhtymä. Raportissa kerrotaan myös, että Suomalaiset tutkijat osoittivat vuonna 2001 ensimmäisinä maailmassa, että elintapoja muuttamalla tyypin 2 diabetes voitiin ehkäistä tai siirtää sen puhkeamista myöhemmäksi 58 prosentilla tutkimuksessa mukana olleista korkean sairastumisriskin omaavista henkilöistä. Suomalaisessa tutkimuksessa elintapojen muutoksiin pyrittiin viidellä alueella: painonpudotus, rasvan kokonaismäärän vähentäminen, käytetyn rasvan laadun muuttaminen, kuitujen lisääminen ruokavalioon ja päivittäisen liikunnan lisääminen. Hyviin tuloksiin pääsi pienilläkin muutoksilla. Niille, jotka onnistuivat tekemään muutoksia viiden tai neljän muuttujan osalta, ei tullut diabetesta seurantavuosien aikana. Kun sen sijaan niistä, jotka eivät onnistuneet muuttamaan elintapojaan yhdessäkään tai vain parissa kohdassa, joka kolmas sairastui seuranta-aikana tyypin 2 diabetekseen.

7 7 Raportti osoittaa selkeästi sen, että jo pienilläkin elämäntapamuutoksilla on merkittävä vaikutus esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen puhkeamiseen ja samalla metabolisen oireyhtymän syntyyn. Opinnäytetyöntekijät halusivatkin teemapäivässä faktatiedon kautta motivoida osallistujia huolehtimaan omasta terveydestään.

8 8 2. TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT Opinnäytetyötä lähdettiin kokoamaan terveyttä edistävän produktion kautta. Koko työssä viitekehyksenä kulkee terveyden edistäminen sairaanhoitajan näkökulmasta Toiminnallinen opinnäytetyö Produktio on yleensä lyhytkestoinen ja sen tarkoituksena on tehdä jokin tuotos, produkti, ja samalla kehittää työvälineitä käytännön toimintaan (Kuokkanen, Kiviranta, Määttänen & Ockenström 2007, 32). Kun produktiota suunnitellaan, hahmotetaan aluksi työn tavoite ja se, miten työ niveltyy ammatilliseen käytäntöön. Tämä on keskeinen kriteeri opinnäytetyölle. (Kuokkanen ym. 2007, 32.) Lisäksi opinnäytetyön tulisi olla työelämälähtöinen, käytännön läheinen, tutkimuksellisella asenteella toteutettu ja riittävällä tasolla alan tietojen ja taitojen hallintaa osoittava kokonaisuus. ( Vilkka & Airaksinen 2004, 9-10.) Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tulee edistää ammatillista kasvua. Produktion suunnittelun ja toteuttamisen pohjalla tulee olla produktion kohdetta ja ammatillisia käytäntöjä koskeva tutkittu tieto. Produktion tekemisessä tarvitaan yhteissuunnittelun lisäksi aikaa myös esimerkiksi teemapäivän suunnitteluun. Opinnäytetyö muodostuu produktiosta sekä siihen kaikissa tapauksissa liittyvästä kirjallisesta raportista. (Kuokkanen ym. 2007, 32.) Toiminnallisen opinnäytetyön tekijältä edellytetään tutkivaa ja kehittävää otetta, vaikka tutkimus monesti onkin toiminnallisessa opinnäytetyössä lähinnä selvityksen tekemistä ja selvitys on tiedonhankinnan apuväline. Tutkiva ote näkyy toiminnallisessa opinnäytetyössä teoreettisen lähestymistavan perusteltuna valintana, opinnäytetyöprosessissa tehtyjen valintojen ja ratkaisujen perusteluina sekä pohtivana, kriittisenä suhtautumisena omaan tekemiseen ja kirjoittamiseen. Teoreettinen lähestymistapa ohjaa työn

9 9 tietoperustan ja siitä tarkentuvan viitekehyksen rakentumista. ( Virtuaali-AMK ) 2.2. Sairaanhoitaja terveyden edistäjänä Sairaanhoitajalla on lakiin perustuva oikeus harjoittaa ammattiaan. Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä säädetyn lain ja sairaanhoitajan eettisten ohjeiden mukaan, sairaanhoitajan velvollisuutena on edistää ja ylläpitää terveyttä, ehkäistä sairauksia, parantaa sairaita, lievittää kärsimyksiä, ylläpitää ja parantaa omaa ammattitaitoa, perehtyen ammatillista toimintaa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. (Mustajoki ym. 2005, ; Wikipedia vapaa tietosanakirja 2007; Roper, Logan & Tierney 1992, 9.) Terveyden ajatellaan olevan elimistön tai sen osan normaalitoimintaa ja sairauden puuttumista. Se on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Terveyden ajatellaan olevan yksilön tasapainoinen suhde toisaalta omaan psykofyysiseen järjestelmäänsä ja toisaalta sosiaaliseen ympäristöönsä. (Nienstedt, & Rautiainen 2002, 668.) Fyysinen terveys on kaikkein tärkein terveyden osatekijä, joka liittyy elimistön toimintakykyyn. Psyykkisellä terveydellä tarkoitetaan kykyä ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti. Emotionaalinen terveys on kykyä tunnistaa tunnetiloja ja ilmaista niitä tilanteeseen sopivalla tavalla. Emotionaalisella terveydellä tarkoitetaan myös ihmisen kykyä selviytyä stressistä, jännityksestä, masennuksesta ja ahdistuksesta. Sosiaalisella terveydellä tarkoitetaan kykyä solmia ja ylläpitää ihmissuhteita. Kuitenkin on muistettava näiden neljän osaalueen liittyvän läheisesti toisiinsa ja ne muodostavat yhdessä koetun terveyden kokonaisuuden. ( Ewles & Simnett, 1995, 6.) Terveyden edistäminen voidaan määritellä toiminnaksi, jonka tarkoituksena on parantaa terveysoloja ja ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ja ympäristönsä terveyteen. Terveyden edistäminen ymmärretään terveyteen sijoittamisena sekä tietoisena voimavarojen kohdentamisena ja terveyden

10 10 taustatekijöihin vaikuttamisena. Sillä tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jonka tavoitteena on väestön terveyden ja toimintakyvyn lisääminen. ( Wikipedia vapaa tietosanakirja 2007; Nienstedt, ym. 2002, 668; Iivanainen, Jauhiainen, Pikkarainen 2001, 75). Sairaanhoitajalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa terveyden taustatekijöihin omassa työssään asiakkaiden kanssa. Vuorovaikutustilanteissa terveyden edistämistä voidaan tuoda monella eri tavalla esille, kuten esimerkiksi terveellisen ravinnon merkitystä terveyteen. Terveyden edistämisen onnistumisen kannalta olennaisia asioita ovat terveellisen yhteiskuntapolitiikan kehittäminen, terveellisen ympäristön aikaansaaminen, yhteisöjen toiminnan tehostaminen, henkilökohtaisten taitojen kehittäminen ja terveyspalvelujen uudistaminen. Terveyden oppiminen lisää toimintaa terveyden hyväksi. Koulutus ja tiedon saatavuus ovat tehokkaan toiminnan osatekijöitä. ( Koskenvuo 2003, 16.) Terveyden edistämistä tulisi käyttää terveyskasvatuksen sijaan, koska terveyskasvatus saatetaan kokea holhoavaksi tapahtumaksi, jossa terveyskasvatuksen kohde pyritään muuttamaan ohjauksen antajan arvoihin sitoutuvaksi. Terveysneuvonta pyrkii jakamaan tietoa ja siten muuttamaan ihmisen terveyskäyttäytymisen oikeaksi, kuitenkin ihmisen omilla ehdoilla. Tämä edellyttää hoitohenkilökunnalta tietoa ja vuorovaikutustaitoja. Terveyden edistäminen käsittää ne toiminnat, joilla lisätään väestön ja yksilön terveellistä toimintaa ja vähennetään vastaavasti epäterveellistä toimintaa. ( Koskenvuo 2003, 20.) Terveyden edistäminen voidaan ajatella arvoihin perustuvana tavoitteellisena ja välineellisenä toimintana ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi. Arvoihin perustuvassa terveyden edistämisessä keskipisteenä on avustaa yksilöitä ja yhteisöjä saamaan omat voimavarat käyttöön. Lisäksi terveyden edistämisen määritelmissä tulevat esille oikeudenmukaisuus, positiivinen terveys sekä ihmisen elämän tarkasteleminen kokonaisuutena ja pitkällä aikavälillä. Terveyden edistämisessä arvot ja

11 11 näyttöön perustuva tieto ovat aineksia, joihin hyvien käytäntöjen rakentuminen perustuu. (Tuominen, Koskinen-Ollonqvist & Rouvinen-Wilenius 2003.) Sairaanhoitajalla on vastuu siitä, että asiakas ymmärtää neuvonnan jota hänelle annetaan. Siksi onkin tärkeää, ettei esimerkiksi ammattikieltä käytetä neuvonta tilanteissa. Terveyden edistämistilanteet ovat erilaisia ja tulisikin muistaa, että asiakkaalle tilanne on aina uusi ja ainutkertainen. (Ohtonen. 2006; Kääriäinen & Kyngäs. 2006, 6-7). Sairaanhoitajan tuleekin jatkuvasti pohtia oman työnsä eettisyyttä voidakseen toimia asiakkaan parhaaksi.

12 12 3. TEEMAPÄIVÄN SUUNNITTELU Opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin keväällä 2007 ja se päätettiin tehdä parityönä toteutettavana produktiona. Produktion järjestäminen teemapäivän muodossa kiehtoi opinnäytetyöntekijöitä sen haasteellisuuden ja erilaisuuden takia. Teemapäivän suunnittelu alkoi aiheen valinnalla. Opinnäytetyöntekijöiden ajatukset olivat samansuuntaisia työn aiheen valinnassa heti alusta alkaen. Terveyden edistäminen sairaanhoitajan näkökulmasta nousi käytännön harjoittelujen pohjalta kiinnostusta herättäväksi ajatukseksi ja sen ympärille lähdettiin miettimään sopivaa aihealuetta. Teemapäivän tarkoitukseksi nousi järjestää päivä, jossa opinnäytetyöntekijät toimisivat terveysneuvontaa antavina sairaanhoitajina. Tavoitteena oli, että terveyden edistämisen kautta osallistujat saisivat tietoa ja välineitä omasta terveydestä huolehtimiseen. Teemapäivän kautta opinnäytetyöntekijöiden tarkoitus oli saada tukea ammatilliseen kasvuun ja saada kokemuksia sairaanhoitajan ammatin moninaisuudesta. Teemapäivän ajateltiin auttavan kohtaamaan tulevaisuudessa neuvontatilanteita ja antamaan itsevarmuutta harjoittaa omaa tulevaa ammattia monipuolisesti sekä oman teoreettisen tietotaidon tuomista rohkeasti esille. Opinnäytetyössä tavoitteena oli teoriatiedon hyvä hallitseminen ja sen oikealla tavalla esittäminen. Tavoitteena oli materiaalin helppo ymmärrettävyys, eli ammattisanastoa ei tultaisi käyttämään. Opinnäytetyöntekijöiden mielestä terveyden edistämisen lähtökohtana tulisi olla tiedon lisääminen ja käyttäytymiseen liittyvien riskitekijöiden vähentäminen. Teemapäivä ajateltiin suunnata lastensa harrastuksissa aktiivisesti mukana toimiville keski-ikäisille naisille ja miehille, joilla olisi vielä mahdollisuuksia ja ehkä halua vaikuttaa oman terveytensä ylläpitämiseen. Näiden vanhempien ajateltiin huolehtivan lastensa harrastuksista niin, että oma harrastaminen ja omasta terveydestä huolehtiminen jäisi ehkä vähemmälle. Opinnäytetyöntekijät

13 13 miettivät myös varasuunnitelmaa, jos ajateltu kohderyhmä ei jostakin syystä pääsisikään teemapäivään. Varasuunnitelmaksi suunniteltiin työelämässä olevien ihmisten kutsuminen teemapäivään, joita teemapäivän aiheet kiinnostaisivat. Teemapäivään haluttiin saada aiheisiin liittyvää materiaalia osallistujille jaettavaksi sekä mahdollisia mittausvälineitä mittauspisteisiin. Opinnäytetyöntekijät suunnittelivat ottavansa yhteyttä sponsorointi mielessä yrityksiin vapaamuotoisella yhteydenottokirjeellä (liite 1) mikä lähetetäisiin sähköpostin välityksellä. Mahdollisesta saadusta materiaalista opinnäytetyöntekijät ajattelivat koota osallistujille materiaalipaketin. Ajatuksena oli, että jos sponsoreilta ei mittausvälineistöä saada, mittausvälineistö lainattaisiin opinnäytetyöntekijöiden työpaikoilta. Teemapäivään suunniteltiin tiivis luentopaketti. Luento-osuuksiin haettaisiin uusinta tietoa tutkimuksista ja kirjallisuudesta. Opinnäytetyöntekijät suunnittelivat osallistujille jaettavaksi cd-romin, johon kerättäisiin päivän luentojen aiheista kokoava tietopaketti. Ajatus cd-romin (liite6) tekoon lähti siitä, että osallistujat saisivat mahdollisimman ytimekkään ja oikeata tietoa sisältävän kokonaisuuden. Osallistujien haluttiin myös kuuntelevan luento-osuudet ilman keskittymistä häiritseviä tekijöitä, kuten muistiinpanojen kirjaamista. Cd-romin ajateltiin oleva parempi vaihtoehto perinteisille paperimuistiinpanoille. Cd-rom suunniteltiin olevan osa materiaalipakettia. Luento-osuuden lisäksi opinnäytetyöntekijät haluaisivat antaa osallistujille mahdollisuuden osallistua muutamiin pienkokeisiin, jotka liittyisivät päivän aiheisiin. Näin osallistujat saisivat viitteitä sen hetkisestä terveydentilastaan ja pienkokeet auttaisivat osallistujia ajattelemaan päivän aiheita oman itsensä kautta. Mittauspisteet suunniteltiin niin, että päivän aluksi mitattaisiin paastoverensokeri kahdessa eri mittauspisteessä. Osallistujien olisi määrä saapua aamulla ravinnotta. Muut mittaukset suunniteltiin olevaksi luentoosuuksien jälkeen. Muita mittauspisteitä olisivat verenpaineen mittaus, vyötärönympärystän mittaus ja punnitus. Mittauspisteisiin ajateltiin pyytää avustajat hoitamaan mittaukset, jotta opinnäytetyöntekijät saisivat

14 14 mahdollisuuden keskusteluun osallistujien kanssa. Cd-romin sisäkanteen suunniteltaisiin pienkoetuloksille paikka, johon osallistujat saisivat merkitä omat arvonsa pienkoemittausten jälkeen. Näin tulokset jäisivät osallistujille myöhempää mahdollista käyttöä ja vertailua varten. Teemapäivän toimintaympäristöksi ajateltiin Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin toimipaikan Martintaloa. Martintalo olisi teemapäivän pitopaikaksi tarpeeksi tilava ja paikkana se olisi opinnäytetyötekijöille ennestään tuttu. Sen tilavuus antaisi mahdollisuuden suunnitella ja rakentaa näyttävän sekä selkeän toimintaympäristön. Martintalon keittiö mahdollistaisi myös aamupala- ja kahvitarjoilun. Opinnäytetyöntekijät ajattelivat Martintalon tuovan myös Diakonia-ammattikorkeakoulun kristillistä arvomaailmaa hyvin esille. Aamupalan sanotaan olevan päivän tärkein ateria. Teemapäivään suunniteltiin tarjottavaksi terveellinen aamupala. Aamupalalla haluttaisiin tarjota kahvia/teetä, tuoremehua, hedelmiä, leipää, vihanneksia, kuten kurkkua, paprikaa ja tomaattia. Juusto ja leikkeleet valittaisiin vähärasvaisina vaihtoehtoina. Teemapäivän päätteeksi ajateltiin myös kahvitarjoilua. Kahvin kanssa haluttiin tarjota pullaviipale, koska se olisi terveellisempi vaihtoehto esimerkiksi viinerin sijasta. Tilojen järjestely suunniteltiin suoritettavaksi jo teemapäivää edeltävänä päivänä. Martintalon salin tuolit ja pöydät järjestettäisiin tilan etuosaan osallistujille valmiiksi. Pöydille jaettaisiin jokaiselle osallistujalle kansiot, jotka sisältäisivät mahdollisia sponsoreiden lahjoittamia esitteitä. Salin takaosaan tehtäisiin esitepöytä, jonka päälle laitettaisiin mahdollisesti saatuja esitteitä sekä kirjallisuutta teemapäivän aiheista. Verensokerin mittauspiste sijoitettaisiin salin takaosaan. Verenpaineen, painon ja vyötärönympärystän mittauspisteet tulisivat olemaan salin rauhallisissa syvennyksissä. Painon ja vyötärönympärystän mittauspisteeseen tulisi näköeste ja näin mittauspisteestä saataisiin yksityinen tila. Mittauspisteisiin suunniteltiin askarreltavaksi erilaisia ohjeistuksia. Vyötärönympärystän ja painon mittauspisteeseen tehtäisiin tarkka ohje vyötärönympäryksen mittauksesta ja mukaan liitettäisiin painoindeksitaulukko.

15 15 Saliin tehtäisiin myös nurkkaus, jossa olisi esillä erilaisia liikuntaan liittyviä julisteita, jumppaohjeita sekä välineitä. Teemapäivään tarvittavat oheismateriaalit, tarjoiluastiat sekä tarjottavat ruoat ja juomat suunniteltiin ostettavaksi (liite2) teemapäivää edeltävänä päivänä. Kaikki mahdollinen valmistelu tehtäisiin valmiiksi Martintalossa edellisenä iltana ennen varsinaista teemapäivää.

16 16 4. AIHEIDEN VALINTA OPINNÄYTETYHÖN Tutkimusten mukaan, kuten sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen asiantuntijaryhmän raportissa (Kansanterveyslaitoksen julkaisuja. 2005) todetaan sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa tapahtunutta viimeaikaista kehitystä ja annetaan suosituksia niiden tehostamiseksi. Julkaisussa todettiin että, sairauksien ehkäisy perustuu edelleen keskeisten riskitekijöiden vähentämiseen. Raportin mukaan keskeisin uusin uhka on väestön lihominen, jonka seurauksena tyypin 2 diabetes on yleistymässä. Ylipaino on myös tärkein syy metaboliselle oireyhtymälle, johon liittyvät epäedulliset veren rasva-arvot ja kohonnut verenpaine sekä kohonnut riski sairastua diabetekseen ja sepelvaltimotautiin. Valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn perusrakenteita tulisi raportin mukaan kuitenkin oleellisesti vahvistaa. Terveyden- ja sairaanhoitajien roolia tulisi sydän- ja verisuonisairauksien sekä diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa oleellisesti lisätä, tämä kuitenkin edellyttäisi koulutuksen kehittymistä. Myös Kansanterveyslaitoksen julkaisussa, tyypin 2 diabeteksen ehkäisytutkimuksessa (DPS) suurimpia tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä on liikapaino, erityisesti kun se on kertynyt keskivartalolle, vähäinen liikunta, vähäkuituinen ravinto sekä kovaa rasvaa sisältävä ruokavalio ovat myös riskitekijöitä. Kuusi vuotta kestänyt DPS -tutkimus aloitettiin vuonna Diabeteksen ehkäisytutkimuksessa pyrittiin elämäntapaohjauksella vaikuttamaan juuri näihin asioihin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä, ja että diabetesriskinsä tiedostavat ovat halukkaita muuttamaan pysyvästi elämäntapojaan, kun vain saavat siihen ohjausta. Tutkimus osoittaa selvästi, että hyvällä ohjauksella ja neuvonnalla saadaan hyviä terveydenedistyksellisiä tuloksia aikaan. (Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 2007.) Shape of the Nations -tutkimuksessa tavoitteena oli arvioida tietämystä siitä, miten vyötärölihavuus lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä. Tutkimukseen

17 17 osallistui henkilöä yhteensä 27 maasta. Tutkimus kohdistettiin niin kutsuttuun normaaliväestöön, sydän- ja verisuonisairauksien riskiryhmään kuuluviin henkilöihin sekä lääkäreihin. Tutkimus tehtiin osana sanofi-aventisin ja World Heart Federationin kolmivuotista yhteistyötä, jonka tavoitteena on lisätä tietämystä erityisesti vyötärölihavuudesta sydän- ja verisuonitautien riskitekijänä. Tutkimuksen mukaan ylipainon ja sydän- ja verisuonitautiriskin yhteys tunnetaan Suomessa sekä muualla maailmassa normaaliväestön ja riskiryhmien parissa hyvin. Vyötärölihavuuden tunteminen riskitekijänä tiedostetaan tutkimuksen mukaan huonommin. Lähes puolet riskiryhmään kuuluvista ei ole saanut lääkäriltään tietoa vyötärölihavuuden ja sydän- ja verisuonitautien välisestä yhteydestä. Tutkimuksen mukaan suuri osa väestöstä on enemmän huolissaan ylipainostaan kuin siitä, missä ylimääräinen rasvaa heillä sijaitsee. Eurooppalaisista 54 ja suomalaisista vain 39 prosenttia seuraa painoaan. Kuusi prosenttia suomalaista laskee painoindeksinsä eli BMIarvonsa, mutta vain yksi prosentti vastanneista mittaa vyötärönympärystäänsä. (Rinkinen, M 2005.) Kyseiset tutkimukset tukivat opinnäytetyöntekijöitä teemapäivän aiheiden valinnassa. Tutkimukset osoittivat tyypin 2 diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien sekä kohonneen kolesterolin ja vyötärölihavuuden olevan ajankohtaisia ja merkittäviä sairauksia nykypäivänä. Näissä tutkimuksissa käsiteltävät sairaudet ovat myös kiinteästi yhteydessä metaboliseen oireyhtymään. Näihin sairauksiin liittyy vahvasti elämäntapamuutokset. Elämäntavoilla on ratkaiseva merkitys ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Tärkeimpiä hyvinvointia edistäviä tekijöitä ovat muun muassa terveellinen ruokavalio, riittävä liikunta, tupakoimattomuus ja alkoholin kohtuullinen käyttäminen. Nämä elämäntavat vaikuttavat riskitekijöihin eli kohonneeseen kolesteroliin, kohonneeseen verenpaineeseen, sokeri- ja insuliiniaineenvaihdunnan häiriöihin sekä ylipainoon. ( AstraZeneca )

18 Metabolinen oireyhtymä Metabolinen oireyhtymä on elämäntapaan liittyvä sairaus. Ihmisten lihoessa ja liikunnan vähentyessä myös metabolinen oireyhtymä yleistyy ja sen aiheuttamien sairauksien ilmaantuvuus lisääntyy. Tämä on suuri haaste terveydenhuoltojärjestelmälle. Terveellinen ruokavalio, laihdutus ja säännöllinen liikunta muodostavat metabolisen oireyhtymän ehkäisyn ja hoidon perustan. (Meriläinen & Trötschkes, 2002.) Metabolinen oireyhtymä, josta käytetään myös nimitystä MBO, on useiden sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden rypäs, jossa niiden aiheuttama riski terveydelle on suurempi kuin yksittäisten sairauksien yhteissumma. Näitä sairauksia ovat muun muassa aikuistyypin eli tyypin 2 diabetes, sepelvaltimotauti, verenpainetauti sekä kohonnut kolesteroli. Metaboliseen oireyhtymään liittyy liikapaino, erityisesti keskivartalolihavuus. Itse metaboliselle oireyhtymälle tyypillistä oireilua ei ole. Metabolinen oireyhtymä on osittain periytyvä sairaus. (Piira 2006, Acidum Oy 2006, 9.) 4.2. Kohonnut kolesteroli Kolesteroli on kellertävää ja vahamaista ainetta, eli rasvaa. Se on erilaista rasvaa, kuin syömämme rasva. Kolesteroli on kuitenkin elimistölle välttämätön rasva-aine, jota tarvitaan solujen seinämien rakennusaineena ja muun muassa D-vitamiinin ja hormonien muodostumiseen. (Korkeila 2006, 43; Mustajoki, Leino, Pietinen, Huttunen & Kovanen 1991, 7-9.) Ihmisen maksa tuottaa kolesterolia itse ja lisäksi sitä saadaan eläinperäisestä ruoasta. Kolesteroli ei liukene veteen vaan kulkee verenkierrossa tiettyjen kantoaineiden avulla. Kantoaineista tärkeimmät ovat HDL- ja LDL-kolesteroli. HDL-kolesteroli on niin kutusuttua hyvää kolesterolia, koska veren korkea HDLkolesterolipitoisuus laskee ja matala pitoisuus taas nostaa sydäntautiriskiä. LDL-kolesteroli on vastaavasti niin kutsuttua pahaa kolesterolia, koska se kertyy

19 19 valtimoiden seinämiin ja aiheuttaa verisuonten ahtautumista eli ateroskleroosia. (AstraZeneca 2006, ) Suuri osa ihmisistä ei kiinnitä kolesteroliarvoihinsa huomiota, sillä kohonnut kolesteroli ei yleensä anna oireita. Kolesteroliarvon selvittämisen ja tarkkailun pitäisi kuulua jokaisen ihmisen perusterveydenhuoltoon. Jos kolesteroli on kohonnut, pitää huomio kiinnittää aluksi elämäntapoihin, ravintotottumuksiin ja liikunnan lisäämiseen. Ruokailutottumusten muuttaminen saattaa aluksi riittää, jos kolesteroliarvot ovat vain hieman koholla. (AstraZeneca 2006, ) 4.3. Sepelvaltimotauti Sydänlihaksen omasta verenkierrosta huolehtivat sepelvaltimot, jotka tuovat happea ja ravinteita sydänlihaksen tarpeisiin. Koska suonten läpimitta on pieni, sepelvaltimot ovat alttiita ahtautumiselle. (Korkeila 2006, 41.) Sepelvaltimotaudin pääsyy on valtimoiden kovettuminen eli ateroskleroosi. Valtimoiden sisäseinämiin kertynyt rasva kovettuu pesäkkeiksi, jotka vähitellen pienentävät verisuonen läpimittaa ja estävät verta virtaamasta. Ateroskleroosia voi olla kaikissa valtimoissa. Ahtautuneet sepelvaltimot estävät veren ja ravinnon pääsyn sydämeen. Ahtautuminen on pitkä, vuosia kestävä prosessi jonka nopeus riippuu sairauden vaaratekijöistä ja ihmisen yksilöllisistä ominaisuuksista, kuten perinnöllisyydestä ja elämäntavoista. (Korkeila 2006, 41.) Sepelvaltimotaudin klassinen oire on rasituksessa ilmaantuva puristava rintakipu, joka voi säteillä vasempaan tai oikeaan käteen, kaulalle ja leukaperiin. Rintakipu yleensä rauhoittuu levossa. Pidemmälle edenneissä tapauksissa oireet ilmaantuvat vähäisemmässäkin rasituksessa ja lopulta niitä on levossakin. Lisäksi voi esiintyä hengenahdistusta. Valitettavaa on, että etenkin miehillä sepelvaltimotaudin ensimmäinen oire on äkkikuolema. (Korkeila 2006, )

20 20 Ihminen itse voi vaikuttaa jossakin määrin sepelvaltimotaudin syntyyn muun muassa lisäämällä liikuntaa, muuttamalla ravintotottumuksia ja laihduttamalla. Sepelvaltimotautiin vaikuttavista tekijöistä ikään, sukupuoleen ja perimään ei ihminen itse voi vaikuttaa. ( Suomen sydänliitto ry 2000, 13.) 4.4. Verenpainetauti Verenpaineella tarkoitetaan ihmisen suurimmissa valtimoissa olevaa painetta. Verenpaine pitää veren liikkeessä ja verenpainetta ylläpitää sydän. Verenpaineen arvo vaihtelee sydämen pumppauksen tahdissa. Suurimmillaan se on sydämen puristaessa verta valtimoihin, tätä kutsutaan yläpaineeksi eli systoliseksi paineeksi. Alimmillaan paine on supistusten välissä, jolloin sydän lepää ja tätä paineen pienintä arvoa kutsutaan alapaineeksi eli diastoliseksi verenpaineeksi. Verenpaine ilmoitetaan muodossa yläpaine/alapaine mmhg. (Nienstedt & Kallio 1997, 89; Vanhanen, Koivisto, Olkinuora, Alapappila & Penttilä 2002, 2.) Verenpaine on kohonnut, jos lukemat ylittävät yleisesti asetetun raja-arvon 140/90mmHg. Matalalla verenpaineella ei vastaavia normaalin rajoja ole määritetty, sillä verenpaine on riittävä silloin, kun ihminen voi olla pystyasennossa ilman tajunnan menetystä. Verenpainetautia voi olla vaikea mieltää sairaudeksi, sillä tautia sairastavalla ei monesti ole oireita. Oireina kuitenkin voi olla huimaus tai päänsärky. Usein korkea verenpaine todetaan ensimmäisellä kerralla sattumalta. Jos verenpaine todetaan korkeaksi, on tärkeää seurata verenpainetta riittävän usein. (Korkeila 2006, ) Verenpaineen ollessa pysyvästi koholla kuormittuvat sydän ja koko verenkiertoelimistö. Sydän joutuu tekemään kohonnut painetta vastaan kovemmin työtä. Kohonnut verenpaine kiihdyttää ateroskleroosia ja tämä puolestaan lisää vaaraa sairastua sepelvaltimotautiin. Harvalla ihmisellä verenpaineen nousuun löytyy selkeätä syytä. Perintötekijöillä on osuutta verenpainetaudin syntyyn, mutta elämäntavat esimerkiksi suolan käytön

21 21 vähentäminen, liikunta ja laihdutus vähentävät riskiä sairastumiseen. (Vanhanen Ym. 2002, 2-3.) 4.5. Tyypin 2 diabetes Tyypin 2 diabetes eli aikuistyypin diabetes on kasauma valtimotaudin vaaratekijöitä ja kohonnut verensokeri on yksi oire muiden joukossa. Diabeteksen aineenvaihduntahäiriöt aiheutuvat joko haiman insuliinia tuottavien solujen vaurioitumisesta ja siitä aiheutuvasta insuliinin puutoksesta tai insuliinin vaikutuksen heikentymisestä eli insuliiniresistenssistä ja samanaikaisesta häiriintyneestä ja riittämättömästä insuliinierityksestä. Tyypin 2 diabetes on usein pitkään oireeton tai vähäoireinen ja siksi se todetaan usein vasta jonkin muun sairauden ohessa. (Ilanne-Parikka, Kangas, Kaprio, & Rönnemaa, 2006, 7.) Tyypin 2 diabetes on tyypillisesti keski-ikäisten ja vanhemman väestön sairaus, joskin korkean elintason maissa yhä useammin myös nuoremmilla todetaan tyypin 2 diabetes. Perintötekijöillä on merkitystä myös 2-tyypin diabeteksen synnylle, mutta suurin merkitys on elintavoilla. Tärkeimmät elintapojen muutokset ovat laihduttaminen, liikunnan lisääminen ja rasvan vähentäminen ruokavaliosta. (Acidum Oy 2006, 8.; Korkeila 2006, )

22 22 5 TEEMAPÄIVÄ Kutsuja teemapäivään lähetettiin 30. Lauantaina klo 9.30 paikalle saapui 17 osallistujaa. Teemapäivä aloitettiin ottamalla osallistujat vastaan henkilökohtaisesti ja heidät ohjattiin verensokerimittaukseen, jonka suorittivat kaksi ulkopuolista avustajaa. Verensokerimittauspaikalta osallistujat siirtyivät aamupalalle, jossa tarjolla oli vaaleaa ja tummaa leipää, leikkeleitä, juustoa, margariinia, kasviksia, hedelmiä sekä kahvia, teetä ja tuoremehua. Aamupalan jälkeen osallistujat ohjattiin salin puolelle istumaan valitsemilleen paikoille. Luento-osuus aloitettiin toivottamalla vielä kerran kaikki osallistujat tervetulleiksi ja kertomalla teemapäivän tarkoituksesta ja sen kulusta. Alustuksen jälkeen aloitettiin luento-osuus. Esityksen tueksi opinnäytetyöntekijät olivat tehneet aiheista kootun diaesityksen, joka oli höystetty humoristisilla kuvilla. Diaesitys oli sama, jonka osallistujat saivat cd-romin muodossa itselleen. Ensimmäisenä aiheena oli kolesteroli. Kolesterolin jälkeen opinnäytetyöntekijät kävivät läpi lyhyesti verenkierron ja sydämen toiminnan, jotta osallistujat ymmärtäisivät verenkierron ja sydämen normaalitoiminnan. Näiden osuuksien jälkeen siirryttiin sepelvaltimotautiin. Sepelvaltimotaudin jälkeen kolme ulkopuolista avustajaa tulivat mittaamaan osallistujilta verenpaineet. Mittaukset suoritettiin osallistujien omilla paikoilla, koska ennen verenpaineenmittausta suositellaan istumaan rauhassa, jotta saadaan mahdollisimman luotettava mittaustulos. Verenpaineen mittauksien jälkeen siirryttiin luento-osuuksissa verenpainetautiin, jonka jälkeen pidettiin opinnäytetyöntekijöiden vetämänä taukojumppa. Taukojumpan tarkoituksen oli saada istumisen jälkeen verenkiertoa liikkeelle ja virkistettyä mieltä, jotta jaksettaisiin jatkaa päivää. Taukojumppa sisälsi käsien ja hartioiden pyörittelyä ja niskan venyttelyä sekä jalkojen nostelua. Taukojumpan jälkeen jatkettiin vielä tyypin 2 diabeteksella ja loppuyhteenvetona käsiteltiin metabolinen oireyhtymä. Koko luento-osuuksien ajan painotettiin omien elämäntapojen merkitystä, joilla pystytään vaikuttamaan sairauksien syntyyn, tai jo syntyneiden sairauksien etenemiseen.

23 23 Luento-osuuden jälkeen osallistujille kerrottiin mahdollisuudesta osallistua pienkokeisiin. Heitä kuitenkin muistutettiin siitä, että mittaukset olisivat yksittäismittauksia. Tulokset ovat vain suuntaa antavia ja huolestua ei kannattaisi, jos arvot eivät olisi viiterajojen sisäpuolella. Arvoja tulisi aina seurata pidemmänaikaa, jos ne eivät ole viiterajojen sisäpuolella. Osallistujille annettiin mahdollisuus mittauttaa myös verensokeri uudestaan, näin he saisivat tuloksen ruokailun jälkeisestä verensokeriarvosta. Lopuksi osallistujille kerrottiin, että esillä on kirjallista materiaalia, johon voi tutustua. Heitä muistutettiin palautelomakkeen täyttämisestä, jonka täyttäminen sujuisi mukavasti kahvin lomassa. Lopuksi osallistujia rohkaistiin tulemaan keskustelemaan opinnäytetyöntekijöiden kanssa mahdollisista mieltä askarruttavista asioita. Opinnäytetyöntekijät kiertelivät mittauspisteiden välillä ja olivat koko ajan osallistujien saatavilla. Opinnäytetyöntekijät havaitsivat ilokseen, että osallistujat keskustelivat keskenään päivän aiheista. Osallistujat tulivat myös henkilökohtaisesti antamaan palautetta ja keskustelemaan opinnäytetyöntekijöiden kanssa eri aihealueista ja opinnäytetyöntekijät pääsivät näin ollen antamaan ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisesti sekä kannustamaan elämäntapamuutoksissa tavoitteidensa mukaisesti. Kokonaisuudessa teemapäivä kesti 3,5 tuntia osallistujille. Osallistujien poistuttua teemapäivästä opinnäytetyöntekijät jäivät kolmen ulkopuolisen avustajan kanssa siivoamaan ja järjestämään Martintaloa. Avustajien poistuttua opinnäytetyöntekijät kävivät keskustelemalla päivää läpi ja aloittivat palautelomakkeiden purkamisen, sillä päivän onnistumisesta haluttiin saada palaute heti.

24 24 6 PALAUTELOMAKE Opinnäytetyöntekijät halusivat saada teemapäivän onnistumisesta palautetta. Palautelomakkeen kysymykset koskisivat teemapäivän luento-osuuksia sekä miten osallistujat kokivat itse teemapäivään kuuluvat aiheet. Palautelomakkeella haluttiin saada myös palautetta omasta suoriutumisesta sekä päivän kulusta kokonaisuudessaan. Palautelomakkeeseen suunniteltiin strukturoituja sekä avoimia kysymyksiä. Kysymysten vastaukset käsiteltäisiin luottamuksellisesti ja palautelomakkeet saisi palauttaa nimettömänä. Nimettömänä palautelomakkeeseen vastaamisesta opinnäytetyötekijät ajattelivat saavansa rehellisempää palautetta. Palautelomakkeen palautti kaikki 17 osallistujaa. Vastaajista 13 oli naisia ja neljä miehiä. Iältään vastaajat olivat vuotiaita. Vastaaja olivat eri ammattiryhmistä: lastentarhanopettaja, myyntineuvottelija, kolme sairaanhoitajaa, terveyskeskusavustaja, kaksi sihteeriä, myyjä, sosiaalityöntekijä, autonkuljettaja ja elintarviketyöntekijä. Kaksi vastanneista oli opiskelijoita ja kolme vastaajista ei ilmoittanut palautelomakkeessaan ammattiaan. Kaikkien palautelomakkeeseen vastanneiden mielestä teemapäivän sisältö vatsasi odotuksia ja aiheet olivat ajankohtaisia. Kaikki teemapäivän aikana käsitellyt aiheet koettiin mielenkiintoisiksi. Useassa palautelomakkeessa vastaajat olivat valinneet useamman kuin yhden mielenkiintoisen aiheen. Eniten mielenkiintoa herätti kuitenkin tyypin 2 diabetes, joka oli valittu yhdeksässä palautelomakkeessa mielenkiintoisimmaksi aiheeksi. Aiheesta mielenkiintoisen teki vastaajien mielestä tyypin 2 diabeteksen ajankohtaisuus sekä sen vaikutus omaan itseensä, esimerkiksi perinnöllisyyden takia. Yksi yhdeksästä vastaajasta oli valinnut tyypin 2 diabeteksen mielenkiintoisemmaksi aiheeksi, koska ei ollut koskaan ennen kuullut siitä. Kohonnut kolesteroli oli viiden

25 25 palautelomakkeen mukaan mielenkiintoisin aihe, koska vastaajilla oli itsellään kohonnut kolesteroli. Metabolinen oireyhtymän oli neljässä palautelomakkeessa valittu mielenkiintoisemmaksi aiheeksi. Mielenkiinnon syynä oli aiheesta saatu uusi tieto. Sepelvaltimotauti ja kohonnut verenpaine olivat molemmat kahdessa palautelomakkeessa valittu mielenkiintoisimmiksi aiheiksi. Aiheista mielenkiintoisen teki se, että vastaajilla itsellään oli riski sairastua perinnöllisten tekijöiden takia. Palautelomakkeiden mukaan teemapäivän aiheista oltiin kerrottu ydinasiat selkeästi ja riittävästi. Yhdessä palautelomakkeessa olisi kuitenkin kaivattu lisätietoa tyypin 2 diabeteksesta. Kaikki osallistujat olivat palautelomakkeen mukaan osallistuneet kaikkiin teemapäivässä olleisiin pienkokeisiin. Kaikki pienkokeet koettiin tärkeiksi ja niistä saadut tulokset koettiin itselle hyödyllisiksi. Yhdessä palautelomakkeessa oltaisiin kaivattu kolesterolin mittaus mahdollisuutta. 16 palautelomakkeen mukaan teemapäivä oli kestoltaan sopivan mittainen, yhdessä palautelomakkeessa kuitenkin todettiin teemapäivän pituus liian lyhyeksi. Kaikkien palautelomakkeisiin vastanneiden mielestä tämän tyyliset teemapäivät ovat tarpeellisia. Palautelomakkeiden mukaan teemapäivän vetäjät suoriutuivat päivästä hyvin. Alkujännitys näkyi, mutta puhe oli selvää ja kuuluvaa. Palautelomakkeista kävi ilmi, että osallistujat pitivät opinnäytetyöntekijöitä asiantuntevina ammattilaisina. Luento-osuus koettiin ymmärrettävänä ja osallistujat kokivat, että opinnäytetyöntekijät tiesivät mistä puhuivat. Osallistujat olivat tyytyväisiä siihen, ettei luento-osuuksissa käytetty ammattikieltä. Palautelomakkeista kävi myös ilmi, että luento-osuudet etenivät johdonmukaisesti.

26 26 7 POHDINTA Opinnäytetyö eteni suunnitellussa aikataulussa, muutamista mutkista huolimatta aikataulu kirittiin aina kiinni. Opinnäytetyöntekijät tekivät työtään melko itsenäisesti koko opinnäytetyöprosessin ajan. Opinnäytetyön ohjausta kaivattiin lisää ja uudet opinnäytetyöverstaat eivät vastanneet täysin asetettuja toiveita. Esimerkiksi tärkeitä kysymyksiä heräsi koko opinnäytetyöprosessin ajan ja opinnäytetyöverstaskertoja oli liian vähän ja niiden välit olivat liian pitkiä. Usein akuutteihin kysymyksiin ei saatu vastauksia ja näin ollen kysymykset jouduttiin ratkaisemaan itse. Opinnäytetyöverstaista sai kuitenkin aina rakentavaa kritiikkiä, joka auttoi työn eteenpäin viemisessä. Opinnäytetyöntekijät eivät palauttaneet raporttiosuuden keskeneräistä versiota missään vaiheessa ohjaajien luettavaksi ja tämä virhe olisi opinnäytetyöntekijöiden pitänyt huomioida aiemmin, sillä palautetta olisi saatu varmasti enemmän työn teko vaiheessa, eikä vasta opinnäytetyön esitarkastuksen jälkeen. Opinnäytetyöntekijät jäivät kuitenkin kaipaamaan enemmän henkilökohtaisia keskusteluja ohjaajien kanssa työn etenemisestä, koska opinnäytetyöverstaissa aika oli rajallista ja kuitenkin huomioon oli otettava myös muut verstaassa olevat opinnäytetyöt. Opinnäytetyöntekijöiden ajatukset työn tekemisestä ja aiheista olivat samansuuntaiset, eikä ristiriitoja tullut ja työtä tehtiin jokaisella tapaamiskerralla intensiivisesti. Tapaamiskertoja (liite 5) oli paljon koko opinnäytetyöprosessin ajan ja ne sovitettiin molempien aikataulujen mukaan. Eri paikkakunnilla asuminen koettiin aluksi haasteellisena, mutta nopeasti saatiin sovittua tapaamispaikat vuoronperään molempien kotipaikkakunnilla. Näin tuli molemmille opinnäytetyöntekijöille matkustamista yhtä paljon. Opinnäytetyöntekijät ratkaisivat pitkän välimatkan ongelman myös käyttämällä tietokonevälitteistä kommunikointia yhteydenpitovälineenä.

27 27 Parityöskentely koettiin hyvänä, koska näin saatiin laajempi näkökulma opinnäytetyöhön. Kahden tekemänä saatiin ajatukset purettua aina yhdessä ja yhteisen työn tekeminen antoi mahdollisuuden purkaa tuntojaan toiselle ja toisen tuki nousi erittäin tärkeäksi voimavaraksi. Kutsuja teemapäivään lähetettiin alun perin 30. Teemapäivän lähestyessä alkoi kuitenkin tulla peruutuksia. Opinnäytetyöntekijät olivat varautuneet tämän kaltaiseen tilanteeseen varasuunnitelmalla. Varasuunnitelma otettiinkin käyttöön, koska alkuperäisestä kutsuttujen joukosta oli teemapäivään tulossa vain kuusi henkilöä. Opinnäytetyöntekijöille tuttuja ihmisiä informoitiin peruutuksista ja näin paikalle saatiin 17 henkilöä, jotka olivat opinnäytetyöntekijöille ennestään tuntemattomia ja kiinnostuneet päivän aiheista. Opinnäytetyöntekijät olivat jo etukäteen tiedostaneet, että tämän kaltaisia teemapäiviä järjestettäessä tulisi ottaa huomioon mahdolliset peruutukset, koska ihmisillä on nykyään paljon aktiviteettejä, joita ei ehkä etukäteen osata ottaa huomioon. Kuitenkaan ei koettu, että peruutukset johtuivat itse teemapäivästä, sillä 17 palautekyselyn mukaan teemapäivän kaltaisia tempauksia kaivataan lisää ja niitä pidettiin tärkeinä. Seuraavan kerran vastaavanlaista teemapäivää järjestettäessä lähetettävien kutsujen määrän lisäystä onkin syytä pohtia tarkkaan. Monilla omilla valinnoilla pystytään vaikuttamaan omaan terveyteen ja terveyden ylläpitämiseen. Riittävän tiedon saaminen motivoivalla tavalla edesauttaa omia valintoja ja näin pitämään huolta omasta terveydestään. Nykyajan kiireinen elämäntapa luo oman kuvansa ihmisten valintoihin, kiireessä on helpompi valita ei niin terveellinen elämäntapa. Saattaa olla vaikeaa mahduttaa aikatauluun terveellisten elämäntapojen vaatimaa elämäntyyliä. Monet kansanterveydellisesti merkittävät sairaudet kehittyvät hitaasti vuosien saatossa. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että ymmärretään terveellisten elämäntapojen tärkeys jo varhaisessa vaiheessa, eikä vasta sitten, kun sairaus on jo mahdollisesti puhjennut.

28 28 Teemapäivä antoi osallistujille aiheista tarvittavat perustiedot. Koko luentoosuuden ajan havainnointiin osallistujien kuuntelemista. Oli helppo huomata, että aiheet kiinnostivat ja ne saivat aikaan erilaisia reaktioita hymyilystä kauhistukseen. Opinnäytetyöntekijöiden mielestä cd-rom mahdollisti sen, että osallistujat saisivat halutessaan kerrata teemapäivän aikana käytyjä aiheita kotonakin. Perustietojen antaminen koettiin tärkeäksi ja tarkoituksena oli herättää mielenkiintoa aiheita kohtaa ja tätä kautta myös motivoida osallistujia hakemaan mahdollista lisätietoa heitä kiinnostavista aiheista. Cd-romista tuli opinnäytetyöntekijöille hyvää palautetta teemapäivän jälkeen. Palautetta annettiin siitä, että cd-rom on hyvä muistiinpanomuoto, sillä se ei joutuisi paperinkeräykseen. Cd-romin monipuolisuutta pohdittiin myös kriittisesti. Opinnäytetyöntekijät miettivät, että osaavatko kaikki käyttää tietokonetta ja onko kaikilla tietokone. Cd-rom valittiin kuitenkin sen perusteella, että sen ajateltiin olevan nykypäivää. Oma esiintyminen jännitti ja jännityksen pelättiin näkyvän esimerkiksi puheen selkeydessä. Mielessä oli myös ajatus, että osallistujat eivät olisikaan kiinnostuneita teemapäivän aiheista ja, että teemapäivä koettaisiin tylsänä tai aiheet liian itsestään selvinä. On vaikea arvioida ihmisten tietoisuutta, sillä nykyaikana on mahdollista saada ajantasaista tietoa helposti monesta lähteestä. Oli myös haastavaa luoda mielenkiintoinen ja jopa humoristinen luentokokonaisuus kuitenkin erittäin vakavista aiheista. Opinnäytetyöntekijät kokevat, että nykyaikana luodaan ihmisille kauhukuvia mahdollisesta sairastumisesta, onko shokkihoito nykyajan väline terveyden edistämiseen. Opinnäytetyöntekijät pohtivatkin oliko heidän humoristisesti koottu luentopaketti parempi vaihtoehto lähestyä vakavia aiheita vai herättäisivätkö kauhukuvat enemmän ihmisiä kiinnostumaan ja huolehtimaan omasta terveydestään. Opinnäytetyöntekijät antoivat osallistujille mahdollisuuden kysymyksiin luentojen aikana. Suunnitelmana oli, että jos kysymyksiin ei osattaisi vastata olisi asiasta

29 29 otettu selvää myöhemmin ja vastattu henkilökohtaisesti esitettyyn kysymykseen sähköpostin kautta. Opinnäytetyöntekijät osasivat vastata kysymyksiin heti ja näin luotiin ammattitaitoinen kuva opinnäytetyöntekijöistä. Luento-osuuden jälkeen opinnäytetyöntekijät olivat käytettävissä henkilökohtaiseen keskusteluun. Varsinkin miehet olivat kiinnostuneita keskustelemaan päivän aiheista ja omasta terveydestään. Henkilökohtaista tukea, ohjausta ja neuvontaa annettiin enemmän miespuolisille osallistujille. Miehet olivat kiinnostuneita vyötärönympäryksen vaikutuksesta terveyteen sekä siitä, miten sydäntautiriskiä voisi pienentää omilla elämäntapamuutoksilla ja saada muutoksista pysyviä. Keskusteluja käytiin myös hemoglobiinin vaikutuksesta terveyteen sekä siitä miten vähäisenkin liikunnan lisääminen vaikuttaa kohonneeseen verenpaineeseen. Naisia kiinnostivat enemmän pienkokeet ja niiden viitearvot, joista he tulivat keskustelemaan. Keskusteluja käytiin myös kohonneen kolesterolin lääkityksestä sekä kohonneen verenpaineen mittausseurannan pituudesta. Naiset olivat sitä mieltä, että heidän puolisoidensa olisi pitänyt tulla myös paikalle saamaan tietoa aiheista. He olivat kuitenkin tyytyväisiä siitä, että cdromin avulla he saisivat vietyä tietoa myös puolisoillensa. Henkilökohtaiset keskustelut osallistujien kanssa koettiin erittäin positiivisena asiana. Keskustelut loivat tunteen, että osallistujat luottivat opinnäytetyöntekijöiden ammattitaitoon ja siihen, että heidän luokse oli helppo tulla puhumaan, jopa henkilökohtaisista aiheista ja tulevaisuuden suunnitelmista muuttaa omia elämäntapojaan. Opinnäytetyöntekijät kokivat teemapäivän suunnittelun ja pidon haastavana. Ensimmäistä kertaa teemapäivän kaltaista tapahtumaa järjestettäessä ei etukäteen osattu ottaa huomioon kuinka paljon valmisteluja tämänkaltainen tapahtuma vaatii. Valmistelujen edetessä eteen tuli monia asioita joita ei oltu etukäteen suunniteltu, mutta joista selvittiin. Opinnäytetyöntekijöille oli uutta kerätä yhteistyökumppaneita ja pyytää heitä tukemaan opinnäytetyötä. Kuitenkin oppinäytetyöntekijät yllättyivät positiivisesti, sillä materiaalia ja mittauslaitteistoa saatiin enemmän kuin oli uskallettu edes

30 30 toivoa. Yhteistyökumppanit antoivat rohkaisua ja osoittivat suurta mielenkiintoa opinnäytetyötä kohtaan. Teemapäivä herätti paljon mielenkiintoa ja uusia ajatuksia tämän tyylisiä tempauksia kohtaan. Jopa uuden opinnäytetyön idea lähti kehitteille sairaanhoitajaopiskelijan toimesta. Opiskelija esitti kysymyksen, miksi teemapäiviä ei voisi järjestää jopa vuosittain opinnäytetyönä. Opinnäytetyöntekijät miettivätkin olisivatko tämän tyyliset päivät tarpeellisia muun muassa eri ammattiryhmille, esimerkiksi TYKY-päivinä pidettäviksi. Oli suuri ilo huomata, että ihmiset olivat oikeasti kiinnostuneita omasta terveydestään. Opinnäytetyöntekijät kokivat, että ihmiset tarvitsevat faktatietoa ammatti-ihmisiltä ja tiedon tuominen oikealla, rennolla ja humoristisella tavalla saattaa saada ihmisissä muutoksen aikaan. Pohdintaa herätti myös miesten ja naisten väliset erot terveyden edistämisessä. Olisiko teemapäivä erilainen pelkästään miehille tai naisille suunnattuna. Opinnäytetyöntekijät ovat sitä mieltä, että päivä antoi varmasti hyvät eväät osallistujille tulevaisuutta ajatellen. Se onkin sitten itsestä kiinni miten nämä annetut eväät käyttää.

31 31 LÄHTEET Acidum Oy Tyypin 2 diabetes, itsehoito-opas. Oy Seveprint Ltd. Rovaniemi. AstraZeneca Kolesteroli- ja verenpainepotilaan opas. Helsinki. AstraZeneca Elämäntapamuutokset sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä ja hoidossa. id=10. Viitattu Ewles & Simnett Terveyden edistämisen opas. Otava. Keuruu Iivanainen, Jauhiainen. & Pikkarainen Sisätauti- kirurginen hoito ja hoitotyö. Karisto Oy. Hämeenlinna. Ilanne-Parikka, Kangas, Kaprio & Rönnemaa Diabetes. Karisto.Oy. Hämeenlinna. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja Sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen asiantuntijaryhmän raportti Viitattu Kansanterveyslaitoksen julkaisuja Sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen asiantuntijaryhmän raportti Viitattu Korkeila Lääketiedettä läheltä. Edita Prima Oy. Helsinki. Koskenvuo Sairauksien ehkäisy. Gummerrus Oy. Jyväskylä.

MITÄ VOIT TEHDÄ SYDÄMESI HYVÄKSI? Terveysbaari-tapahtuma Matinkylän terveysasemalla 24.10.2006

MITÄ VOIT TEHDÄ SYDÄMESI HYVÄKSI? Terveysbaari-tapahtuma Matinkylän terveysasemalla 24.10.2006 MITÄ VOIT TEHDÄ SYDÄMESI HYVÄKSI? Terveysbaari-tapahtuma Matinkylän terveysasemalla 24.10.2006 Pauliina Alanko ja Maija Kukkonen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

RYHMÄOHJAUS TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOIDONOHJAN- NASSA

RYHMÄOHJAUS TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOIDONOHJAN- NASSA RYHMÄOHJAUS TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOIDONOHJAN- NASSA Mia Häkkänen - Tuija Niemi Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) Sitä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Reetta Haikola Anne Karppinen MBO-POLIKLINIKAN ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET SAAMASTAAN ELÄMÄNTAPAMUUTOSTEN HOIDONOHJAUKSESTA LIEKSAN TERVEYSKESKUKSESSA

Lisätiedot

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA OPINNÄYTETYÖ SANNA SAARINIEMI 2011 SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA SAIRAANHOITAJA AMK ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS

Lisätiedot

HYVÄ TYÖKYKY ON TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDELLYTYS

HYVÄ TYÖKYKY ON TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDELLYTYS HYVÄ TYÖKYKY ON TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDELLYTYS Jenni Erkkilä ja Ringa Tuomikoski Opinnäytetyö, kevät 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki11 Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS Opinnäytetyö Maaliskuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Maaliskuu 2009 Hoitotyön

Lisätiedot

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna 2 TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna Kehittämistehtävä,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen koulutusohjelma / Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Terveyden edistämisen koulutusohjelma / Ylempi ammattikorkeakoulututkinto KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Terveyden edistämisen koulutusohjelma / Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tiina Köninki MUISTITERVEYDEN RISKI- JA SUOJATEKIJÄT SEKÄ AIHEESEEN LIITTY- VÄ TIEDONSAANTI KESKI-IKÄISILLÄ

Lisätiedot

TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN HAASTEENA Opinnäytteitä terveysalalta 2008

TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN HAASTEENA Opinnäytteitä terveysalalta 2008 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 46 HANNELE PALTTA, LEENA WALTA & SIRKKU KOIVUNIEMI (TOIM.) TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN HAASTEENA Opinnäytteitä terveysalalta 2008 Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja

Lisätiedot

Tukea ja terveyttä työttömille opas työttömien terveyden edistämiseen

Tukea ja terveyttä työttömille opas työttömien terveyden edistämiseen Tukea ja terveyttä työttömille opas työttömien terveyden edistämiseen Nores, Laura Olkinuora, Anni Salenius, Jutta 2011 Laurea Otaniemi Laurea- ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Tukea ja terveyttä työttömille

Lisätiedot

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJ A B:33 Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas Muista Pääasia - ohjaajan opas Opas on laadittu yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Kurssiohjaajat toimintaterapeutti

Lisätiedot

MBO:N PERUSTIETO- JA OHJAUSKANSIO. Minna Pulliainen - Lea Valta Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak E8 Pieksämäen yksikkö

MBO:N PERUSTIETO- JA OHJAUSKANSIO. Minna Pulliainen - Lea Valta Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak E8 Pieksämäen yksikkö MBO:N PERUSTIETO- JA OHJAUSKANSIO Minna Pulliainen - Lea Valta Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak E8 Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

RAVITSEMUSKASVATUSTA ESIKOULUIKÄISILLE

RAVITSEMUSKASVATUSTA ESIKOULUIKÄISILLE RAVITSEMUSKASVATUSTA ESIKOULUIKÄISILLE Mervi Säkkinen Tiina Virtanen Diakoniaammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Opinnäytetyö Kevät 2005 Terveydenhoitaja AMK SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4 2 TAVOITTEET JA TARKOITUS...5

Lisätiedot

Tomi Kosonen, Toni Kotro, Aapo Rautamies. Kuinka liikun? Tuotekehityksenä liikuntaohje tyypin 2 diabeetikolle. Opinnäytetyö Fysioterapia

Tomi Kosonen, Toni Kotro, Aapo Rautamies. Kuinka liikun? Tuotekehityksenä liikuntaohje tyypin 2 diabeetikolle. Opinnäytetyö Fysioterapia Tomi Kosonen, Toni Kotro, Aapo Rautamies Kuinka liikun? Tuotekehityksenä liikuntaohje tyypin 2 diabeetikolle Opinnäytetyö Fysioterapia tammikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 26.1.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

TYYPIN 1 DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN HOITOKETJU Hoidon kulku sairauden alkuvaiheessa

TYYPIN 1 DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN HOITOKETJU Hoidon kulku sairauden alkuvaiheessa Satu Immonen ja Riikka Kuitunen TYYPIN 1 DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN HOITOKETJU Hoidon kulku sairauden alkuvaiheessa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Leipälä Saara SAIRAANHOITAJIEN JA TERVEYDENHOITAJIEN TIEDOT SUOMALAISTEN KANSANSAIRAUKSIEN RAVITSEMUSHOIDOSTA SEKÄ KOKEMUKSET RAVITSEMUSOHJAUKSESTA

Leipälä Saara SAIRAANHOITAJIEN JA TERVEYDENHOITAJIEN TIEDOT SUOMALAISTEN KANSANSAIRAUKSIEN RAVITSEMUSHOIDOSTA SEKÄ KOKEMUKSET RAVITSEMUSOHJAUKSESTA Leipälä Saara SAIRAANHOITAJIEN JA TERVEYDENHOITAJIEN TIEDOT SUOMALAISTEN KANSANSAIRAUKSIEN RAVITSEMUSHOIDOSTA SEKÄ KOKEMUKSET RAVITSEMUSOHJAUKSESTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön

Lisätiedot

SYDÄMEN VAJAATOIMINTAPOTILAAN OHJAUS Ohjauskansio ja kotihoito-ohje

SYDÄMEN VAJAATOIMINTAPOTILAAN OHJAUS Ohjauskansio ja kotihoito-ohje SYDÄMEN VAJAATOIMINTAPOTILAAN OHJAUS Ohjauskansio ja kotihoito-ohje Sanna Faari ja Johanna Salpakari Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia- ammattikorkeakoulu,diak itä Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7

Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7 MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7 Kurki Merja Hemiö Katri Lindström Jaana Jaakkola Laura Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa RYHMÄMUOTOINEN ELINTAPAOHJAUS METABOLISEN OIREYHTYMÄN

Lisätiedot

RAITISTA RAKKAUTTA Terveyskasvatusta koululaisille tietoverkossa

RAITISTA RAKKAUTTA Terveyskasvatusta koululaisille tietoverkossa RAITISTA RAKKAUTTA Terveyskasvatusta koululaisille tietoverkossa Kirsi Heikkinen Satu Nisonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Alppikadun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SEKSUAALIKASVATUKSEN ABC Eväitä rippikoulun seksuaalikasvattajalle

SEKSUAALIKASVATUKSEN ABC Eväitä rippikoulun seksuaalikasvattajalle SEKSUAALIKASVATUKSEN ABC Eväitä rippikoulun seksuaalikasvattajalle Riikka Rantanen Johanna Sallinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Länsi, Porin toimipaikka Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA OPINNÄYTETYÖ JUHA KOIVISTO 2010 HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA HOITOTYÖNKOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö HYVINVOINTIANALYYSILLÄ

Lisätiedot

RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA

RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA Tapaustutkimus tyypin 2 diabetesasiakkaan liikuntapuheesta ja motivoivan haastattelun menetelmien ilmenemisestä diabeteshoitajan liikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

Jenna Rantala. VERTAISTUKIPÄIVÄ ENSIMMÄISTÄ LASTAAN ODOTTAVILLE ÄIDEILLE Raskausajan liikunta

Jenna Rantala. VERTAISTUKIPÄIVÄ ENSIMMÄISTÄ LASTAAN ODOTTAVILLE ÄIDEILLE Raskausajan liikunta Jenna Rantala VERTAISTUKIPÄIVÄ ENSIMMÄISTÄ LASTAAN ODOTTAVILLE ÄIDEILLE Raskausajan liikunta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012 VERTAISTUKIPÄIVÄ ENSIMMÄISTÄ LASTAAN

Lisätiedot

RAVITSEMUKSEN JA PAINONHALLINNAN OHJAUS Pieksämäen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä

RAVITSEMUKSEN JA PAINONHALLINNAN OHJAUS Pieksämäen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä RAVITSEMUKSEN JA PAINONHALLINNAN OHJAUS Pieksämäen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Ritva Eskelinen Tiina Turunen Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

SYDÄMEN ASIALLA Ohjausmateriaali II Tupakoinnin ja stressin vaikutus sydänterveyteen

SYDÄMEN ASIALLA Ohjausmateriaali II Tupakoinnin ja stressin vaikutus sydänterveyteen Leena Pekonen ja Riikka Väisänen SYDÄMEN ASIALLA Ohjausmateriaali II Tupakoinnin ja stressin vaikutus sydänterveyteen Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Marraskuu

Lisätiedot

SYDÄMEN ASIALLA Ohjausmateriaali

SYDÄMEN ASIALLA Ohjausmateriaali Leena Pekonen ja Riikka Väisänen SYDÄMEN ASIALLA Ohjausmateriaali sydänterveyden edistämiseen sydänystävällisen ravinnon ja terveysliikunnan keinoin Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Karoliina Granqvist Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Fysioterapian koulutusohjelma 2013 HYVINVOINTITEKNOLOGIA OSANA ELÄMÄNTAPAOHJAUSTA -

Lisätiedot

RAKASTETTAVA PIENOKAINEN. Opas riskiraskauden vuoksi sairaalahoidossa olevalle äidille ja hänen puolisolleen

RAKASTETTAVA PIENOKAINEN. Opas riskiraskauden vuoksi sairaalahoidossa olevalle äidille ja hänen puolisolleen RAKASTETTAVA PIENOKAINEN Opas riskiraskauden vuoksi sairaalahoidossa olevalle äidille ja hänen puolisolleen Anni Hinssa Janni Hyvärinen Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Suun terveys- terveysneuvontaa lasta odottavalle ja puolivuotiaan lapsen perheelle

Suun terveys- terveysneuvontaa lasta odottavalle ja puolivuotiaan lapsen perheelle Suun terveys- terveysneuvontaa lasta odottavalle ja puolivuotiaan lapsen perheelle Alsio, Janika Palonen, Heidi Tuomisto, Emmi 2013 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Suun terveys-

Lisätiedot

DIAKONIATYÖSSÄ. Joensuun ja Porin rovastikuntien diakonissojen kokemana

DIAKONIATYÖSSÄ. Joensuun ja Porin rovastikuntien diakonissojen kokemana DIAKONINEN HOITOTYÖ JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN DIAKONIATYÖSSÄ Joensuun ja Porin rovastikuntien diakonissojen kokemana Jaana Hyvönen Sanna Ranne Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen

Lisätiedot