Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Aika klo 16:00-17:25. Kunnanvirasto, kunnahallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 19. Tekninen lautakunta 17.03.2015. Aika 17.03.2015 klo 16:00-17:25. Kunnanvirasto, kunnahallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Aika klo 16:00-17:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnahallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Rinteentien nimen poistaminen kartalta Vesiluvan hakeminen Kalettoman kalatien ja kanavan rakentamiselle Päiväkodin laajennustarjoukset Välijoen kaava-alueen kunnallistekniikka, rakentamisvaihe II, tarjousten 27 hyväksyminen 16 Myllykujan katusuunnitelman hyväksyminen Ilmoitusasiat Toimintakeskuksen kuntotutkimukset 31

2 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä olleet jäsenet Mäkitarkka Ahti Puheenjohtaja Keto Reijo Varapuheenjohtaja Angervisto Päivi Jäsen Hautaketo Tuula Jäsen Keto Matias Jäsen Murtoniemi-Rantakangas Jäsen Raili Tastula-Lamminen Kaija Varajäsen Poissa olleet jäsenet Takala Tapio Jäsen Löytömäki Elina Kunnanhall. pj Lehtiniemi Tuomo Kunnanjohtaja Muut osallistujat Ahola Maarit Kunnanhall. edust. Övermark Anne Esittelijä Lantela Marita Pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Esityslistan ulkopuolelta : 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Hautaketo ja Matias Keto. Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Ahti Mäkitarkka Puheenjohtaja Lappajärvellä Marita Lantela Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Tuula Hautaketo Paikka ja aika Lappajärvi Virka-asema Matias Keto Oikaisuvaatimusaika Allekirjoitus

3 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Rinteentien nimen poistaminen kartalta Teknltk 12 Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark Kalle Saarinen on jättänyt Lappajärven kunnan tekniselle lautakunnalle kirjeen, jossa vaatii Rinteentie nimisen tien nimen poistamista kartalta. Saa rinen pe rus te lee vaatimustaan sillä, että se on yksityistie jolla ei ole yleinen lä pi kul ku sallittu. Ko tien varrella on vain kaksi taloa, joista toisen osoite on Rinteentie ja Saarisen Län si ran nan tie. Saarisen nykyisen osoitteen Länsi ran nan tie 420 numero-osa on virheellinen. Kiinteistön sijaitessa tien oikeal la puo lel la tulee numeron olla pariton. Tie menee Saarisen talon päädyltä. Nimikyltti tien päässä lisää läpikulkua. Kak si kolmasosaa tiestä sijaitsee Saarisen omistamalla tilalla Hon ka Koska Rinteentie on merkitty kartoille, navigaattorit eivät osaa ohjata Saariselle Länsirannantien osoitteella, mutta ohjaavat lä pi kulkua Sadeharjuntielle. Saarinen ei hyväksy osoitteekseen Rinteentietä vaan vaa tii, että se pysyy Länsirannantienä. Tämän vuoksi Rinteentie nimenä tuli si kokonaan poistaa ja molempien ko. tien varrella olevien talojen osoitteek si pitäisi antaa Länsirannantie tai säilyttää Rinteentie nimenä vain tien poh jois pääs sä tilan Honka 10:38 rajalle saakka. Jälkimmäisessä tapauksessa Hon ka nie men osoite voisi olla Rinteentie kuten nytkin ja kulku sinne olisi Sa de har jun tien kautta. Heikki Honkaniemi on ilmoittanut, että aikoo jatkossakin käyttää oi keuttaan kulkea kotiinsa Länsirannantieltä päin. Maanmittauslaitokselta saadun selvityksen mukaan ko. tie on vanha yh teinen tie, joka on talon nro 10 halkomistoimituksessa erotettu tilojen 10:1-6 yh tei sek si tieksi. Vaikka tie yhteisenä alueena on lakannut niin tieoikeudet ovat säilyneet ennallaan. Tien poistamiseksi tulee hakea maan mit taus lai toksel ta yksityistietoimitusta, missä tutkitaan onko tien lakkauttamiselle edel lytyk siä. Kiinteistörekisteritietojen mukaan Lantela-Sadeharju-Nyyssöläntiellä (osoi te jär jes tel mäs sä Sadeharjuntie) on tieoikeus yksityistien tiekunnan osak kail la. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan ole kysymys tien lakkauttamisesta tai tie oikeuk sien poistamisesta vaan tien nimen poistamisesta kartoilta. Teknisen johtajan päätösehdotus: Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Puheenjohtajan päätösehdotus: Kalle Saariselle annetaan osoitteeksi Rinteentie ja tien alkupäähän Län siran nan tiel tä päin laitetaan liikennemerkki "vain tien osakkailla kul ku oi-

4 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta keus". Puheenjohtajan päätösehdotusta kannattivat Raili Murtoniemi-Rantakangas, Ma tias Keto, Päivi Angervisto ja Kaija Tastula-Lamminen. Reijo Keto esitti asian käsittelyn siirtämistä lisäselvityksiä varten. Esitystä kan nat ti Tuula Hautaketo. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esitys asian käsittelyn siirtämisestä, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan kä den nos toää nes tys. Ehdotus hyväksyttiin. Suoritettiin äänestys, jossa asian käsittelyn jatkamista kannattivat Ahti Mäki tark ka, Raili Murtoniemi-Rantakangas, Matias Keto, Päivi Angervisto ja Kai ja Tastula-Lamminen. Asian käsittelyn siirtämistä lisäselvityksiä varten kan nat ti vat Reijo Keto ja Tuula Hautaketo. Puheenjohtaja totesi, että äänin 5-2 asian käsittelyä jatketaan. Puheenjohtajan päätösehdotukselle ei asetettu vastaehdotusta. Päätös: Tekninen lautakunta päättää, että Kalle Saariselle annetaan osoitteek si Rinteentie ja tien alkupäähän Länsirannantieltä päin laitetaan lii kenne merk ki "vain tien osakkailla kulkuoikeus". Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh tai , etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

5 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Vesiluvan hakeminen Kalettoman kalatien ja kanavan rakentamiselle Teknltk 13 Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark Lappajärven kunnassa on ollut käynnissä Paskolammen EAKR-rahoitteinen kun nos tus han ke vuosina Hankkeen tavoitteena on ollut tehostaa Pas ko lam men valumavesien käsittelyä ja vähentää alueelta valumavesien mu ka na Lappajärven Kalettomanlahteen tulevaa ravinnekuormitusta sekä edis tää alueen hyötykäyttöä. Projektin toimintaa ohjasi ja valvoi oh jaus ryhmä, joka koostui Lappajärven kunnan, E-P:n Ely-keskuksen sekä Ka let toman lah den ranta-asukkaiden ja hevosradan käyttäjien edustajista. Lappajärven kunnassa laadittiin suunnitelma Paskolammen vesien joh ta mises ta rakennettavan kosteikon kautta kunnostettavaan ojaan ja edelleen Väli jo keen. Vuonna 2013 rakennettiin kosteikko ja kunnostettiin oja, joiden avul la valumavedet käsitellään ja johdetaan Välijokeen. Syksyllä 2013 ohjausryhmä päätti hakea projektille jatkoaikaa. Tavoitteena oli edelleen jatkaa Paskolammen alueen kunnostamista. Tavoitteeksi ase tettiin yleissuunnitelman laatiminen siten, että siinä huomioitaisiin mm. kalaja venekanavan rakentaminen Kalettomanlahden ja Välijoen välille, vesien joh ta mi nen useamman kosteikon kautta umpeen kasvaneelta Paskolammen alu eel ta hallitusti Välijokeen sekä alueen hevosurheiluun liittyvän vir kis tyskäy tön edistäminen. Hankkeelle saatiin jatkoaikaa tehdyn päätök sen mukaisesti vuoden 2014 loppuun saakka. Paskolammen kunnostushankkeessa saatujen ajatusten innoittamana E-P:n Ely-kes kus ja Lappajärven kunta yhteistyössä toteuttivat erillisenä hank keena kala- ja venetiesuunnitelman Lappajärven Kalettomanlahden ja Välijoen vä lil le. Suunnitelman laati Ely-keskuksen valvonnassa Oulun yliopiston tek nii kan opiskelija diplomityönään. Kanavan suunnittelu huomioitiin yleissuun ni tel mas sa, koska kanavan paikka ja leveys vaikuttivat oleellisesti yleis suun ni tel man laatimiseen. Paskolammen alueen yleissuunnitelma, joka nimettiin Kanavapuiston yleissuun ni tel mak si ja opinnäytetyönä valmistunut kala- ja ve ne väy lä suun ni telma, joka sai nimen Kalettoman Kalatie, valmistuivat vuonna Ka nava puis to ja Kalettoman Kalatie tulisivat sijoittumaan nykyisen hevosten har joit te lu ra dan alueelle ja lähiympäristöön Lappajärven Lamminkylässä. Kalettoman Kalatien ohjausryhmän kokouksessa keskusteltiin mah dol li suu des ta palkata kalatie suunnitelman tehnyt opiskelija ELY-keskuk seen 1 2 kk:n ajaksi muokkaamaan diplomityöstä vesiluvan ha ke mussuun ni tel ma ja valmistelemaan muut luvanhaussa tarvittavat asiakirjat. Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hakea suunnitelman mukaisen kala- ja ve ne-

6 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta väy län rakentamiselle vesiluvan. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh tai , etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

7 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Päiväkodin laajennustarjoukset Teknltk 14 Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark Päiväkodin laajentamisesta 21-paikkaisesta 63-paikkaiseksi on pyydetty tarjouk sia. Tarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanavalla Tarjoukset tuli jättää viimeistään klo 12:00 mennessä. Mää rä ai kaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Molempien päiväkodin laajen nus ta tarjonneiden urakoitsijoiden kanssa on käyty ns. se lon te ko neu votte lut, missä selvitettiin yksityiskohtaisemmin tarjouksen sisältö ja edel ly tykset urakoitsijavalinnalle. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu seuraavat valintaperusteet: Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjousten vertailu ja kokonaistaloudellisuuden määrittely tapahtuu hintaja laatutekijöiden painotettuna vertailuna, jossa eri tekijöiden painoarvot ovat seuraavat: - Hinta, painoarvo 70 % - edullisin hinta 10 pistettä, muut suhteessa - Laatu, painoarvo 30 % Laatua arvioidaan seuraavasti: 1. Siirrettävyys 50 % - kalusto, tarvitaanko siirrossa nosturi (0-1 pistettä) - siirron tekninen toteutus (0-2 pistettä) - puretaanko vesikatto siirron ajaksi - tilaelementin muodonmuutosherkkyys siirrossa - perustukset, ovatko perustukset kiinteä osa tilaelementtiä, ei perustusten pur kua (0-2 pistettä) 2. Toiminnalliset ominaisuudet (20%) - henkilökunnan ja käyttäjien arviot tarjouksessa esitetyn siirrettävän päi väko din toiminnallisista ominaisuuksista (eniten pisteitä käyttäjiltä saanut saa 5 pistettä, muut suhteessa) 3. Rakenteelliset ja tekniset ominaisuudet (20%) - IV-järjestelmän tekniset ominaisuudet (0-5 pistettä) - energiatehokkuusluku (pienin ET-luku saa 5 pistettä, muut suhteessa) 4. Työaika kohteessa (10%) - työaika tontilla, alkaen työmaalle saapumisesta, päättyen tilaajan vas taanot toon. Jos urakoitsija ilmoittaa työajasta "haitarin" käytetään vertailussa pisin tä aikaa. (lyhin aika saa 10 pistettä, muut suhteessa) Tarjoukset on pisteytetty tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla. Pis tey tys tauluk ko jaetaan kokouksessa.

8 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat: Teijo-talot Pohjanmaa Oy euroa Pasi Korpela Oy euroa Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Pisteytystaulukko on pöytäkirjan liitteenä. Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta valitsee parhaimmat pisteet saaneen Pasi Korpela Oy:n päi vä ko din laajennuksen toimittajaksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh tai , etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

9 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Välijoen kaava-alueen kunnallistekniikka, rakentamisvaihe II, tarjousten hyväksyminen Teknltk 15 Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark Lappajärven kunta on pyytänyt tarjousta Välijoen kunnallistekniikan ra kennus vai he II rakentamisesta osaurakkana HKM Infra Oy:n laatiman urak kaoh jel man mukaan. Urakkaan kuuluu johtolinjan , Väli joen tien ja Jokihelmenkujan vesihuoltolinjan kaivu- ja täyttötyöt täyttöjen ma te ri aa li han kin toi neen, rakennuttaja hankkii ja asentaa putket ja tar vikkeet. Urakkaan kuuluu Jokihelmenkujan rakentaminen sisältäen ra ken neker ros ma te ri aa lit ja kuivatuslinjojen kaivu- ja täyttötyöt, täyttöjen ma te ri aali han kin toi neen, rakennuttaja hankkii ja asentaa sadevesikaivot ja sa de ve siput ket. Tarjoukset oli jätettävä viimeistään klo 12:00 mennessä. Mää räai kaan mennessä saatiin kolme tarjousta: Kiinteistöhuolto Hernesniemi Oy euroa Hernesniemen Maanrakennus Oy euroa Kuortaneen Kaivin Oy euroa Tarjousten avaamispöytäkirja jae taan kokouksessa. Yksi tarjoajista perui tarjouksensa las ken ta vir heen vuoksi. Talousarviossa on tätä kohdetta varten varattu Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä hinnaltaan edullisimman Her nes niemen Maanrakennus Oy:n tarjouksen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh tai , etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

10 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Myllykujan katusuunnitelman hyväksyminen Teknltk 16 Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark HKM Infran laatima Myllynkujan katusuunnitelma on ollut nähtävillä välisen ajan. Suunnitelma sisältää 42 m pituisen Myllykujan ra ken ta mis suun ni tel man. Myllykujan katusuunnitelmasta on jätetty kaksi muistutusta. Raimo Angervisto huomauttaa muistutuksessaan, että nykyinen 10 metrin liit ty mä ja olemassa oleva tie toimii moitteettomasti eikä niitä pitäisi muut taa laittamalla korokkeet ja reunukset estämään liikkumista. Katusuunnitelmassa on Angervistolle suunniteltu 10 metriä leveä liittymä ku ten se nytkin on. Katusuunnitelma ei sisällä mitään korokkeita tai reu nuksia. Ajoradan leveys on 5,5 metriä ja painanteet ajoradan molemmin puolin kui va tus ta varten, joka on hoidettu salaojilla. Avo-ojia ei ole. Timo Renko As Oy Lappajärven Myllyrannasta huomauttaa seuraavaa: Tilasta Myllyranta on lohkomisella muodostettu kaksi ra ken nus paik kaa, uudet rajatiedot sekä rekisteritiedot tulisi päivittää suun ni tel maan Suunnitelmakartalla näkyy poistettu korkeajännitelinja, merkintä tulee poistaa Myllykujan etelänpuoleinen tonttiliittymä tulee rakentaa sa man suurui se na (10 m) kuin pohjoinenkin tonttiliittymä. Liittymä palvelee kah ta eri rakennuspaikkaa. Onko kadun nimi Myllynkuja vai Myllykuja. Onko osoitteisto päi vitet ty rekistereihin, ko katua ei löydy esim Fonectasta? Onko kiinteistöjen Angervisto/Myllyranta välissä kulkeva lakkautettu yh tei nen tiealue liitetty keskiviivaperiaatteella (ns. ojalaki) kyseisiin kiin teis töi hin? Koska kyseinen katualue ja siihen liittyvä kunnallistekniikka on tarkoi tus rakentaa? Kiinteistörajat ja sähkölinjamerkintä ovat voimassa olevan asemakaavan poh ja kart ta mer kin tö jä, jotka eivät kuulu varsinaiseen katusuunnitelmaan. Ka tu suun ni tel ma perustuu voimassa olevaan asemakaavaan. Etelänpuoleinen tonttiliittymä voidaan rakentaa suunnitelmasta poiketen 10 met riä leveänä kuten pohjoinenkin liittymä on. MRL 88 Tonttiliittymä ja pääsytie. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kus tan nuk sel laan tonttiliittymän rakentamisesta rakennetun kadun ajo radan reunasta kiinteistölleen. Jos kiinteistölle rakennetaan ennen kuin sitä palveleva katu on rakennettu, kiin teis tön omistajan tai haltijan on kustannuksellaan järjestettävä tontille ajo kun toi nen pääsytie.

11 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunta on velvollinen korvauksetta sallimaan käytettävissään olevan so veltu van katualueen käyttämisen pääsytien rakentamiseen. Uuden kadun nimi on Myllykuja. Se ilmoitetaan tie- ja katuverkon si jain tipal ve lua ylläpitävään järjestelmään sitten kun katu on rakennettu. Tulevan Myl ly ku jan varrella olevan asutun kiinteistön osoite on tällä hetkellä Nissin tie. Angerviston ja Myllyrannan välissä on yhteinen alue Savimaa Se on erillinen kiinteistö, ei lak.v.yht.tie. Sen haltuun saami nen vaatii kiinteistökaupan.k Myllykujan rakentamista varten on varattu määräraha kunnan talousarviossa Rakentaminen on suunniteltu elokuulle. Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Myllykujan katusuunnitelman. Lisäksi tek ninen lautakunta päättää, että myös etelänpuoleisen tieliittymän ra ken ta mis leveys voi olla 10 metriä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Teknisen lautakunnan jäsen Päivi Angervisto ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh tai , etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

12 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Teknltk 17 Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark 1. Teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset 1 Kehitysvammaisten palvelukodin rakentaminen/toimitus-/työaikainen ta kaus (Kaukomaalaus Oy) 2 Välijoen alueen kunnallistekniikka/ tarviketarjoukset 3 Työkokemuslisän myöntäminen 4 Vuosilomaoikeus 2. Teknisen johtajan tekemät keskeytyspäätökset ajalta nu merot (Keskeytyspäätökset koskevat vuosi- ja sairaslomia, koulutuspäiviä tms.) 3. Rakennusmestarin tekemät viranhaltijapäätökset 1 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle Rakennusmestarin tekemät keskeytyspäätökset ajalta nume rot Tilitykset vuonna 2014 valmistuneista investoinneista. Luettelo esi tys listan liitteenä. Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh / , etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

13 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Toimintakeskuksen kuntotutkimukset Teknltk 18 Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark Lappajärven toimintakeskuksessa on työntekijöillä on ollut si sä il ma on gelmiin viittaavaa oireilua vuodesta 2013 saakka. Tämän vuoksi rakennuksessa teh tiin kattava rakenteiden kuntotutkimus syksyllä Tutkimusraportti saa tiin tammikuussa Raportista voidaan päätellä, että rakennus on huo no kun toi nen. Palvelutalo, 273 m2, on valmistunut vuonna 1980 ja laajennusosa, 376 m2, vuon na Rakennuksessa on käytetty 80-luvulle tyypillistä va le sok ke lira ken net ta, missä lattioiden korkeusasema on lähes sama kuin ympäröivä maan pin ta ulkopuolella. Alapohjarakenteena on maanvarainen betonilaatta. Ul ko sei nät ovat puurunkoiset ja tiiliverhoillut. Vesikate on bitumihuopaa. Etu pi han sadevesikaivot on rakennettu vasta 90-luvulla. Sitä ennen vedet on pääs seet ohjautumaan sisälle keväisin. Rakennus on alunperin rakennettu jää ty neen maapohjan päälle, minkä vuoksi tiiliseinissä näkyy halkeamia. Sok ke lin halkeamat on peitetty paksulla rappauksella. Pintakosteusmittarilla to det tiin alapohjalaatan olevan märkä laajennusosalla kahdessa kohtaa. Ulkoseinän julkisivumuurauksen takana oleva ilmarako on tukkeutunut muu raus laas til la eikä alavarvissa ole avonaisia pystysaumoja niin kuin kuului si olla. Ilma ei pääse kiertämään ja kosteus jää rakenteeseen. Ik ku na pel lien kallistus on väärä ja ikkunakarmit ovat pahasti lahonneet. Sei nä ra ken netta avattiin ikkunan kohdalta ja todettiin myös ulkoseinärakenne vau rioi tuneek si. Laajennusosan aulan yläosan ikkunaseinässä on virheellinen rakenne. Raken ne oli hieman kostea ja materiaalinäytteessä todettiin mikrobivaurio. Otetuissa materiaalinäytteissä todettiin kosteusvaurioon viittaavaa mik robis toa. Sieni-itiöpitoisuudet olivat monikymmenkertaisia normaaliin ver rattu na ja aktinobakteeripitoisuudet jopa 100-kertaisia. Keittiön ja ruokasalin välinen puurakenteinen seinä on vaurioitunut pahiten. Sii nä sieni-itiöpitoisuudet ja aktinobakteeripitoisuudet olivat vielä suu rempia. Voidaan olettaa, että väliseinävaurio on suurin sisäilmaongelmien aiheut ta ja, koska siitä itiöt pääsevät leviämään suoraan sisätiloihin. Vä li seinän korjaaminen on helpompi ja nopeampi toimenpide kuin ulkoseinien kor jaa mi nen ja sillä voidaan saada nopeasti tilapäistä parannusta on gelmaan. Tutkimusraportissa esitetään jatkotoimenpiteiksi erillisen kor jaus suun ni telman laatimista. Korjauksissa tulee noudattaa RATU-kortissa Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku annettuja määräyksiä. Kor jaus ten jälkeen tiloissa tulisi suorittaa sisäilman mikrobimittauksia korjaus ten onnistumisen varmistamiseksi.

14 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Ongelma kokonaisuudessaan on merkittävä ja vaadittavien kor jaus toi menpi tei den määrä ja hinta niin suuri, että on syytä pohtia korjauksen kan nat tavuut ta. Vanhasta ei kuitenkaan saada uuden veroista korjaamallakaan ja pys ty tään kö korjaus tekemään niin kattavasti, ettei ongelma puhkea myöhem min esille uudestaan. Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee Lappajärven toimintakeskuksen rakenteiden kun to tut ki muk sen tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä. Päätös: Tekninen lautakunta toteaa kunnanhallitukselle Rakennuskatsastus Kuop pa la Oy:n tekemän toimintakeskuksen rakenteiden kuntotutkimuksen pe rus teel la, että Lappajärven toimintakeskus on korjauskelvoton. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh tai , etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

15 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta: Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla seuraavista päätöksistä Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax: Lappajärven kunta, Tekninen lautakunta, Maneesintie 5A, LAPPAJÄRVI fax VALITUSOSOITUS Pykälät 12, 13, 16 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: Markkinaoikeus, PL 118, HELSINKI fax Pykälät 14, 15 Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, VAASA, fax , Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää

16 Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/ Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimuskirjelmässä /valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu ( lukien). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen Liitetään pöytäkirjaan

Lappajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 81. Tekninen lautakunta 13.08.2013. Aika 13.08.2013 klo 16:00-17:10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 81. Tekninen lautakunta 13.08.2013. Aika 13.08.2013 klo 16:00-17:10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 81 Tekninen lautakunta 13.08.2013 Aika 13.08.2013 klo 16:00-17:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 50-54 Otsikko Sivu 50 Palvelukodin

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 28 Kunnanhallitus 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 18:00-18:57 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 17-26 Otsikko Sivu 17 Juhlatoimikunnan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 138 Lakisääteinen tapaturmavakuutus 263 139 Kauhavan kanssa tehdyn ulkomaalaisten kotouttamisselvityksiä

Otsikko Sivu 138 Lakisääteinen tapaturmavakuutus 263 139 Kauhavan kanssa tehdyn ulkomaalaisten kotouttamisselvityksiä Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2015 261 Kunnanhallitus 07.09.2015 Aika 07.09.2015 klo 18:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 138-142 Otsikko Sivu 138 Lakisääteinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 Tekninen lautakunta 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 13:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 Tekninen lautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53 Tekninen lautakunta Aika 01.10.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 88 Sivutoimilupa-anomus/Tuula Ala-Lantela 168 89 Erityisopettaja Tuula Ala-Lantelan ajankäyttösopimus

Otsikko Sivu 88 Sivutoimilupa-anomus/Tuula Ala-Lantela 168 89 Erityisopettaja Tuula Ala-Lantelan ajankäyttösopimus Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/2015 166 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 18:00-19:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 88-102 Otsikko Sivu 88 Sivutoimilupa-anomus/Tuula

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 10.6.2014 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74 Kunnanvaltuusto 08.06.2015 Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot