HELIUMLÄPÄISEVYYSTESTERI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELIUMLÄPÄISEVYYSTESTERI"

Transkriptio

1 Aki Siekkinen HELIUMLÄPÄISEVYYSTESTERI Laitteiston suunnittelu, materiaalien valinta ja laitteiston valmistus Opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Aki Siekkinen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Nimeke Heliumläpäisevyystesteri Tiivistelmä Työn tarkoitus on suunnitella ja valmistaa laitteisto levyjen huokoisuuden selvittämiseksi. Läpäisevänä kaasuna käytetään heliumia. Testilaitteen suunnittelussa ja materiaalin valinnassa on huomioitu rakenteisiin kohdistuvat rasitukset ja niiden valmistustekniset seikat. Laitteiston osat on suunniteltu Vertex G4 -mallinnusohjelmalla. Laitteen osat on valmistettu käyttäen nykyaikaisia tuotantolaitteita. Laitteen oikea toiminta on varmistettu ensin koeponnistuksella, jonka jälkeen on suoritettu läpäisytesti neljälle eri materiaalille. Asiasanat (avainsanat) Alipaine, helium, tyhjiö, ylipaine Sivumäärä Kieli URN 47 Suomi NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Vuototestaustulokset, lujuuslaskelmat, tekniset piirustukset, lähteet. Ohjaavan opettajan nimi Paavo Ripatti Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikpolis Oy

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Aki Siekkinen Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Machine design Helium penetration tester Abstract The purpose of this thesis is to design and construct an apparatus for testing gas penetration of composite plates. Gas used in testing is helium. In this thesis, I calculated the needed strength of pressurized parts by using Civil Engineering formulas. After calculating the needed strength of the material, I chose the material to be used from among various materials, by considering the positive and negative sides of the materials. After deciding which material to use, all parts of the machine were designed with Vertex G4 mechanical designing tool. All parts were manufactured with modern manufacturing tools. After assembly, the commissioning test was performed on the apparatus to make sure that it works properly. Subject headings, (keywords) Helium, high pressure, low pressure, vacuum Pages Language URN 47 Finnish NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Test results, structural strength calculations, technical drawings, references. Tutor Paavo Ripatti Bachelor s thesis assigned by Mikpolis Oy

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1 3 TYHJIÖTEKNIIKKAA 2 4 LAITTEISTON SUUNNITTELU 4.1 Paineistetut osat Tuet Kisko Siirtoruuvi Liukutuen kierreholkki Putkien kiinnityspannat Alipaineputken tukilevy 8 5 MATERIAALINVALINTA 9 6 OSIEN VALMISTUS 6.1 Painelaipat Alipaineputken tukilevy Paineputket Liukutuen kierreholkki Paineputkien tuet Putkien kiinnityspannat Siirtoruuvi Kisko 14 7 LAITTEISTON TESTAUS 7.1 Painekoe Läpäisevyyden testaus 16

5 8 JOHTOPÄÄTÖKSET 17 LÄHTEET 18 LIITTEET 1 Läpäisytestaustulokset 2 Paineastialaskut 3 Tekniset piirustukset

6 1 JOHDANTO 1 Tarkoituksena työssä on suunnitella ja valmistaa laitteisto komposiittilevyjen heliumläpäisevyyden testaamiseen. Laitteen valmistamiseen käytetään koulun Bridgeport WMC800 CNC-työstökeskusta, manuaalijyrsintä ja kärkisorvia sekä nykyaikaisia MIG- ja TIG-hitsauslaitteita. Laitteisto valmistetaan siihen parhaiten sopivista materiaaleista. Laitetta suunnitellessa on otettava huomioon käyttäjäystävällisyys sekä testattavan komposiittilevyn vaihdon helppous. Laitteistoon on testitilanteessa kytkettynä ylipainepuolella heliumlähde, painemittari sekä ilmausruuvi, jolla huoneistoilma saadaan poistettua paineastiasta. Alipainesäiliöön kytketään painemittari sekä imuputki, jota pitkin imetään säiliöstä huoneilma pois. Testattaessa imetään heliumia testikappaleen läpi analysaattorilaitteistoon, ja saadaan näin komposiitin heliumläpäisevyys. 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelun alussa ajatuksia laitteiston suhteen oli kaksi. Ensimmäisessä ideassa oli suuri sylinterimäinen paineastia, jonka sisälle tulisi putki ja putken päähän laippa, johon testattava komposiittilevy asetetaan. Levyn paikalleen asettamisen jälkeen sylinteri suljettaisiin kannella. Sinänsä varmasti toimiva idea ei kuitenkaan miellyttänyt, koska kyseisessä laitteistossa testattavaa levyä ei näe. Se, että testattavaa levyä ei näe kantta kiinni asetettaessa ja testin ollessa käynnissä, ei ole hyvä. Lisäksi tässä laitteistossa helium-ylipainepuoli olisi jouduttu tekemään suhteettoman suureksi, jotta tarvittava työskentelytila olisi saavutettu. Toinen laitteistoidea oli ruuvipenkkimäinen laite, jossa kaksi putkenpäätä painetaan vastakkain ja levy asetetaan niiden väliin. Tätä ideaa puolsi testattavan levyn vaihdon helppous ja nopeus sekä testikappaleen näkeminen koko ajan. Testikappaleen näkeminen koko testauksen ajan helpottaisi yli- tai alipainepuolella ilmenevien vuotojen paikallistamista. Lisäksi paineastiana toimivien putkien kaasutilavuus on tässä laitteistossa huomattavasti pienempi.

7 2 Laitteistoa suunnitellessa on myös otettava huomioon alipaineen ja ylipaineen yhteisestä vaikutuksesta johtuvat testikappaleen muodonmuutokset. Laitteiston on oltava riittävän järeä, jotta testattava komposiittilevy voidaan voimakkaasti puristaa paikalleen. Komposiitin lujasti paikalleen saaminen auttaa osaltaan kumoamaan paine-eron vaikutuksesta johtuvia muodonmuutoksia ja se myös estää tiivisteiden pettämistä, kun testikappale pysyy tarkasti paikallaan. Paineen vaikutuksesta johtuvaa testikappaleen muotoutumista vastaan alipainepuolelle tarvitaan joka tapauksessa tuki. Testilaitteistoa tullaan käyttämään aina huoneenlämmössä, joten käyttölämpötila ei aseta lisävaatimuksia materiaaleille. Ylipaine aiheutetaan siis puhtaalla heliumilla, joka on siinä mielessä turvallinen kaasu, että leimahdus-, syöpymis- tai räjähdysvaaraa ei itse kaasusta aiheudu. Syövyttäviä aineita käsiteltäessä paineastia voitaisiin pinnoittaa, mutta tässä tapauksessa pinnoitustarvetta ei ole. Paineastian tilavuus tulee olemaan noin 1dm 3. 3 TYHJIÖTEKNIIKKAA Absoluuttiseksi yhtiöksi kutsutaan tilavuutta, jossa ei ole mitään ainetta. Täydellisen tyhjiön aikaansaaminen on hyvin hankalaa. Mitä pienempään tiheyteen päästään, sitä hankalampaa on saada pois jäljellä olevat molekyylit ja sitä suuremmat tiiviysvaatimukset vaaditaan laitteistolta. Tilannetta hankaloittaa myös se, että paineen laskiessa myös astian seinämistä alkaa irrota molekyylejä. Näin ollen onkin tultu siihen tulokseen, että käytännössä tyhjiöksi nimitetään sitä tilavuutta, josta on saatu molekyylit poistettua testin tai tutkimuksen kannalta riittävän hyvin. Yleensä pumppauksen alkaessa säiliö on täynnä tavallista huoneilmaa. Paineastian seinämistä irtoavat molekyylit alkavat vaikuttaa jäännöskaasun koostumukseen paineessa 0,1 Pa 10-2 Pa. Kyseinen painealue on siirtymävaihe viskoottisen ja molekyylitilan välillä. Edellä mainittua painetta nimitetään välityhjiöksi. Jos halutaan luoda tyhjiö, josta on saatu tarkasti pois astian seinämistä irtoavat molekyylit, voidaan molekyylien irtoamista nopeuttaa seinämiä lämmittämällä. On kuitenkin

8 3 muistettava, että tämä toimenpide, jota kutsutaan paahtamiseksi, tarkoittaa laitteiston lämpötilan nostamista C asteeseen, jolloin laitteistossa on käytettävä metallitiivisteitä. Paahtaminen on kannattavaa kuitenkin vasta ultratyhjiötä tavoitellessa hyvän suurtyhjiön alueella eli Pa paineessa. Lämpötilan korkeana pitämisen lisäksi jäännöskaasua on pumpattava pois taukoamatta muutamia tunteja. Tyhjiössä, väliaineen puuttuessa, lämpö siirtyy pinnalta toiselle sähkömagneettisena säteilynä, mistä johtuen tyhjiössä usein on sähkömagneettista säteilyä. Sähkömagneettisen säteilyn ominaisuuksiin vaikuttaa suurimmaksi osaksi käytettävän laitteiston pintojen lämpötila. Sähkömagneettisen säteilyn takia tyhjiölaitteissa ei ole suotavaa käyttää magneettisia metalleja. Tästä syystä austeniittinen ruostumaton teräs kiderakenteensa takia epämagneettisena metallina sopii hyvin tyhjiötekniikan komponenttien valmistusmateriaaliksi. Myös hyvät lujuusarvot lisäävät ruostumattoman teräksen käyttömahdollisuuksia. Näistä ominaisuuksista johtuen valtaosa tyhjiötekniikan komponenteista onkin valmistettu juuri ruostumattomasta teräksestä. /1, s /

9 4 LAITTEISTON SUUNNITTELU Paineistetut osat Suunnittelun aloitin komposiittilevyyn molemmille puolille vastakkain kiinni tulevista painelaipoista. Työtä varten saamastani informaatiosta kävi ilmi, että komposiittilevyistä tehtäisiin sen kokoisia, että laippojen halkaisijaksi sopii 100 mm. Laitteistossa voitiin hyödyntää suoraan 4 rosteriputkia, joita on helposti saatavilla. Putken sisähalkaisija on hiukan 100 mm suurempi, mutta niihin sovitettuna painelaipoilla saadaan sisähalkaisija korjattua tarkasti sopivaksi. Laipat kiinnitetään paineastiaan hitsaamalla. Tämän pohjaan hitsataan vielä paineliitännät, joita tarvitaan kaksi sekä ylipaine- että alipainepuolelle. Lujuuslaskelmien perusteella paineastioiden (Kuva 1) seinämävahvuus olisi voinut olla pienempi, mutta seinämävahvuudeltaan 2 mm putkeen päädyin hitsattavuuden takia. Laippoihin asetetaan O-renkaat, joita varten laippoihin tehdään syvennykset. O-renkaiden urat on syytä kiillottaa, jotta saavutetaan hyvä pinnanlaatu ja suurempi tiiviys. Alipainesäiliön laippaan tehdään sisäpuolelle myös tukilevylle syvennys. Kuva 1. Paineastia

10 4.2 Tuet 5 Putkien suunnittelun jälkeen oli vuorossa tuet, joihin putket kiinnitetään ja joista toinen on kiinteä ja toinen liikkuva. Toisen tuen liikkuminen mahdollistaa helpot ja nopeat testikappaleen vaihdot. Mikäli yhdensuuntaisuus toisiinsa nähden tai kohtisuoruus kiskoa kohti menetettäisiin, paineputkien tiivistepinnat eivät osuisi tarkasti toisiaan vasten. Epätarkat mitat edellä mainituissa taas johtaisivat optimaalisen tiiviyden menetykseen. Tukien fyysisiin mittoihin vaikuttaa myös testikappaleen tiukan kiinnityksen tarve. Putket on voitava puristaa voimakkaasti toisiaan vasten, jotta saadaan pienennettyä paine-eron aiheuttamia muodonmuutoksia testikappaleessa. Liukutuen kiskoon kiinnityksen päätin toteuttaa niin, että tuesta tulee L:n muotoinen osa kiskon uraa vasten. Tällainen kynsi tulisi kiskon molemmille puolille. Tällaisella konstruktiolla estetään tukea keikkumasta ja vääntymästä vinoon, kun sitä siirretään ruuvia kiertämällä. Tuki, johon ylipaineputki tulee kiinni, pultataan kiskoon kiinteästi. Koska ylipainepuolen kisko kiinnitetään koneruuveilla, se ei tarvitse samanlaista kynttä, kuin liukuva tuki. Liukuvaan tukeen (Kuva 2) tehdään uloke, johon tulee kierreholkki, joka saa tuen liikkumaan sitä mukaa, kun siirtoruuvia kierretään. Paineputkien tuet ovat edellä mainittua siirtoruuvin uloketta ja liukutuen pidätinkynsiä lukuun ottamatta täysin symmetriset toisiinsa nähden. Kuva 2. Liukutuki

11 4.3 Kisko 6 Kiskon leveyden ja pituuden määritteli pitkälti se, että valmistetussa laitteistossa saavutetaan riittävä tuki liukuvalle putkenkannattimelle. Komposiittilevyä putkien väliin puristettaessa liukutuki ei siis saa keikkua mihinkään suuntaan tai painelaippojen tasainen puristus komposiittilevyyn menetetään. Epätarkka painelaippojen vastakkain painuminen siis kostautuu jossakin vaiheessa joko ali- tai ylipainevuotona. Kiskon (Kuva 3) poterottomaan päähän tehdään siirtoruuville liukulaakerimainen sivuttais- sekä päittäislaakerointi. Kiskon potero tulee toisesta päästä olemaan auki, joka mahdollistaa osien kokoonpanon. Potero suljetaan koneruuveilla kiinnitettävään liukulaakeritukeen, jolla tuetaan siirtoruuvi toisesta päästä. Kuva 3. Kisko 4.4 Siirtoruuvi Valmiita trapetsiruuveja olisi ollut saatavilla, mutta päädyin valmistamaan myös tämän osan itse. Siirtoruuvin (Kuva 4) laakeroinnin toteutin yksinkertaisella liukulaakeroinnilla. Ruuvin hitaan pyörimisnopeuden ja toisaalta laitteiston konstruktion takia en nähnyt mitään syytä erillisten laakereiden käyttöön. Laakeripinnat koneistetaan suoraan ruuvin päihin ja niitä vastaavat pinnat koneistetaan suoraan kiskoon. Sivuttaislaakeripinnat tulevat ruuvin molempiin päihin ja päittäislaakeri vain toiseen päähän. Vastaavasti ruuvin päittäislaakerittomaan päähän tulee kiertokammelle neliökara. Kuva 4. Siirtoruuvi

12 4.5 Liukutuen kierreholkki 7 Liukutuen olakkeeseen tulevaan reikään asennetaan puristusliitoksella holkki. Holkin (Kuva 5) on oltava riittävän luja, jotta se voi vastaanottaa komposiitin tiukkaamisesta syntyvät voimat. Myös puristusliitos on valittava sen mukaan, että holkki kestää tiukasti paikallaan ruuvia kierrettäessä, eikä lähde pyörimään siirtoruuvin mukana. Holkin sisäpintaan sorvataan siirtoruuvia vastaava kierre. Erilliseen holkkiin päädyin siitä syystä, että jos kierteet kuluvat pahasti väljiksi on holkki helppo vaihtaa. Holkin kutistusliitos asettaa holkin ulkopinnan pinnankarheudelle ja halkaisijan toleranssille omat vaatimuksensa. Kutistusliitoksessa valitaan toleranssi niin, että akseli on sopivasti reikää isompi. Toleranssiasteilla H7-u6 saavutetaan tiukka puristusliitos, joka on tarvittaessa myöhemmin purettavissa. Kuva 5. Kierreholkki 4.6 Putkien kiinnityspannat Kiinnityspantojen (Kuva 6) tehtävä on pitää paineastiat tukevasti paikallaan. Pantojen mitoista tärkeitä on putkea vasten tuleva pinta ja putkien tukia vasten tulevien pintojen suoruus. Pannat kiinnitetään tukiin M8-koneruuveilla. Kuva 6. Kiinnityspanta

13 4.7 Alipaineputken tukilevy 8 Tukilevy estää joustavan komposiittilevyn taipumisen paineen alla. Tukilevyn tarvittava paksuus on laskettu oletuksella, että testikappale ei itsessään vastusta paineen aiheuttamaa muodonmuutosta, vaan muotoutuu kumimaisesti paineen alla. Todellisuudessa tiukasti paikalleen puristettu testikappale ottaa kuitenkin voimaa vastaan, joten ohensin tukilevyn paksuuden neljään millimetriin. Levy valmistetaan alumiinista. Levyyn porataan tasavälein halkaisijaltaan 8mm reiät, joista alipaine pääsee vaikuttamaan testattavaan levyyn. Reikien yhteenlaskettu pinta-ala on 5,4*10 3 mm 2.

14 5 MATERIAALINVALINTA 9 Päädyin käyttämään testilaitteistossa S235-rakenneterästä lähes kaikissa osissa, lukuun ottamatta paineastioina toimivia putkia, putkien kiinnityspantoja ja alipaineputkeen asetettavaa tukilevyä. Teräksen tilalle olisin mieluusti valinnut alumiinin, mutta laitteiston hinta olisi noussut kyseisen valinnan takia moninkertaiseksi. Alumiinin valintaa olisivat puoltaneet työstön helppous sekä valmiin laitteen pienempi massa, mutta teräksen tässä tapauksessa tuoma hintaetu painoi vaakakupissa painonsäästöä enemmän. Painelaipoissa ja paineastioina toimivissa putkissa, joiden väliin testattava komposiittilevy asetetaan valitsin ruostumattoman teräksen AISI304-laadun, jota on helposti saatavilla. Ruostumatonta terästä käytetään yleisesti alipainekomponenttien valmistuksessa lujuutensa ja epämagneettisuutensa vuoksi, enkä nähnyt mitään tarvetta tässä tilanteessa lähteä kokeilemaan jotain muuta materiaalia. Tiivistämiseen käytetään Viton tuotemerkin fluoroelastomeerisia, alipainekäytössä hyväksi havaittuja tiivisteitä. Painelaippojen ja testattavan komposiitin väliseen tiivistykseen käytetään halkaisijoiltaan 108 mm ja 120 mm O-renkaita. Molempien O-renkaiden poikkileikkauksen halkaisija on 4 mm. Kahdella tiivisteellä varmistettiin laitteen tiiviys. Paineputkien kiinnityspantojen, alipaineputken tukilevyn ja kiertokammen sekä kammen kahvan materiaaliksi valitsin EN6082 T6 -alumiinin. Kyseinen alumiinilaatu on työstettävyydeltään hyvä ja sitä oli saatavissa oppilaitoksen materiaalivarastosta. Lisäksi osien valmistus alumiinista on huomattavasti nopeampaa kuin esimerkiksi teräksestä.

15 6 OSIEN VALMISTUS Painelaipat Laippojen materiaaliksi siis tuli ruostumaton AISI304-teräs ja ne työstin aineenvahvuudeltaan 12 mm levystä. Laipat tein työstökeskuksella (Kuva 7), joten osien yhteensopivuus oli hyvä. Laipat hitsasin putkiin TIG-hitsauslaitteella. Hitsisauma tehtiin putken sisäpuolelle, koska näin toimittaessa putkien kiinnitystukiin ei tarvitse tehdä reunapyöristyksiä. Alkuun hiukan arvelutti hitsata 2 mm ja 12 mm aineenvahvuuksia yhteen, koska tarvittava lämmöntuotto 12 mm ainevahvuuteen on huomattavasti suurempi kuin 2 mm. Lopputuloksesta tuli kuitenkin hyvä ja tiivis hitsi. Tiiviys on laitteen toiminnan kannalta kaikkein tärkeintä. Kuva 7. Laipat työstökeskuksessa 6.2 Alipaineputken tukilevy Tukilevy (Kuva 8) valmistetaan alumiinista, johon porataan työstökeskuksella 8 mm reikiä vaaka- ja pystyriveittäin. Näistä rei istä alipaine pääsee vaikuttamaan testattavaan komposiittilevyyn, sekä levyn läpi tullut helium kaasu-analysaattoriin. Kuva 8. Tukilevy

16 6.3 Paineputket 11 Putkiin hitsattiin päädyt, joihin tuli letkuliitännät. Putkien avoimiin päihin tuli valmistamani laipat. Laippojen hitsaamisen jälkeen kiillotin vielä O-renkaiden urat (Kuva 9) tiiviyden varmistamiseksi. Kiillotuksen toteutin kiinnittämällä putket sorviin ja hiomalla urat vesihiomapaperilla Mesh-karheuksilla 180, 400, 800, 1000 ja lopuksi vielä kiillotus 1200 vesihiomapaperilla. Kuva 9. Kiillotettu ja kiillottamaton O-rengasura Putkien päätylevyyn hitsasin valmiit kartiokiristeiset liitännät, joista siis testitilanteessa johdetaan astian sisälle yli- ja alipaine, sekä alipainepuolella komposiitin läpi kulkeutunut helium analysaattoriin. 6.4 Liukutuen kierreholkki Kierreholkissa (Kuva 10) huomionarvoista on puristusliitoksen vaatima pinnankarheus sekä liitoksen vaatima sovite. Liian tiukka liitos aiheuttaa ongelmia asennuksessa sekä holkin mahdollisessa vaihdossa. Toisaalta väljä kiinnitys tässä tapauksessa johtaisi siihen, ettei holkilla voi siirtää liikettä. Kuva 10. Kierreholkki paikallaan

17 6.5 Paineputkien tuet 12 Tukien valmistuksessa ensimmäisen ongelman aiheutti aihion kiinnitys työstökeskuksen pöytään. Työstettävään osaan täytyy saada liukupinnan ja paineputken laipan välinen kulma tarkasti 90-asteiseksi, jotta paineputkien laipat tiivistyisivät tasaisesti testattavaan komposiittilevyyn. Tämä olisi onnistunut mainiosti 5-akselisena työstönä, mutta aihion suuri koko esti tämän toiminnan. Kun sain laitteen rungon kokoonpantua, asetin sen työstökeskukseen ja viimeistelin kaltevat seinämät ja paineputkien kiinnityspinnat. Kokoonpanon jälkeen viimeistelyllä (Kuva 11) edellä mainituista pinnoista saatiin varmasti yhdensuuntaiset. Kuva 11. Viimeistely

18 6.6 Putkien kiinnityspannat 13 Pannat (Kuva 12) valmistettiin työstökeskuksella profiilityöstöllä, jonka jälkeen tehtiin pylväsporakoneella manuaalisesti kiinnityspulttien reiät ja pultinpäiden upotukset. Alumiinista kyseisten osien valmistaminen oli vaivatonta ja nopeaa. Kuva 12. Kiinnityspannat 6.7 Siirtoruuvi Valmiin trapetsiruuvin ostamisen sijaan myös siirtoruuvi (Kuva 13) valmistettiin itse. Valmistukseen käytettiin konelaboratorion kärkisorvia. Tarkkuutta työ kuitenkin vaati, sillä akselin molempiin päihin suunnittelemani liukulaakerin toiminta vaatii tarkan välyksen. Myös liukulaakereina toimivien pintojen pinnanlaatuun on syytä kiinnittää huomiota. Toisaalta siirtoruuvia käännetään käsin, joten kierrosnopeus voidaan olettaa alhaiseksi. Näin laakeripintojen pinnanlaatu ja välys ei ole yhtä kriittinen kuin esimerkiksi moottoritekniikassa. Kuva 13. Siirtoruuvi

19 6.8 Kisko 14 Kiskon valmistus oli valmistettavista osista selkeästi helpoin. Aloitin valmistuksen plaanaamalla (Kuva 14) aihion manuaalisesti ja poistamalla reunoista polttoleikkauksen jättämän kuona-aineksen. Kuona-aineksen poistolla varmistin aihion varman kiinnityksen työstökeskuksen puristimeen (Kuva 15). Kiskon mittatarkat osiot sain valmistettua liukutuen kynnen uraa lukuun ottamatta yhdellä kiinnityksellä. Tärkeimmät laitteen toimintaan vaikuttavat mitat tässä osassa ovat liukupintojen suoruus sekä syvyys liukutuen kynnen olakkeelle. Kuva 14. Plaanaus Kuva 15. Kisko työstökeskuksessa

20 7 LAITTEISTON TESTAUS Painekoe Laitteiston kokoonpanon jälkeen (Kuva 16) kytkin laitteen alipainepumppuun. Alipainepumppuna toimi VEB MLW Labortechnik -merkkinen kolmivaihealipainepumppu. Kyseisen pumpun teknisissä tiedoissa ilmoitetaan, että pumppu kykenee siirtämään 15 kuutiometriä ilmaa tunnissa ja kykenee tekemään 7*10-2 Pa alipaineen. Alipaineputken toiseen letkuliitäntään kytkin digitaalisen alipainemittarin. Ylipaineputkeen kytkin alussa paineen suoraan konelaboratorion paineilmalinjastosta. Linjastosta sain melko tarkkaan 6 baarin ylipaineen. Putkien väliin asetin PVD-tyhjiöpinnoituslaitteen lasin. Lasi on 10 mm paksu ja sen halkaisija on 115 mm. Kyseisellä lasilla sain testattua O-renkaiden ja hitsisaumojen pitävyyden. Alipainepuoli tuntuikin pitävän hyvin, mutta ylipainepuolella paine tippui testiajan aikana kuudesta baarista puoleentoista. Riittäväksi testiajaksi päätin puoli tuntia. Koska en ollut varma, johtuiko vuoto laitteen hitsauksista, tiivisteistä vai laboratorion paineilmalinjaston liittimistä, päätin kytkeä laitteen toisin päin, eli käytännössä testata ylipainepuolen alipaineella. Alipaineella testaamalla laite vuoti myös. Ei huomattavasti, mutta enemmän kuin laitteen toinen puolisko. Silmämääräisellä tarkastuksella paineastian ulkopuolelta ei löytynyt vikaa, mutta paineastian sisäpuolella oli hitsisaumassa noin sentin matkalla kiehuneen näköistä hitsiä. Hitsauksessa käytin kyllä asiaankuuluvasti juurikaasua, mutta jostakin syystä tähän kohtaan juurikaasua ei nähtävästi ole ollut riittävästi. Korjaustoimenpiteenä avasin sauman varmuuden vuoksi kokonaan, puhdistin pinnat ja hitsasin sauman uudestaan hieman reilummalla juurikaasulla. Hitsauksen jälkeen vuototestaus osoitti, että uudelleenhitsaus oli onnistunut ja sauma oli tiivis. Kuva 16. Kokoonpantu testilaite

21 7.2 Läpäisevyyden testaus 16 Laitteiston tiiviydestä varmistuttuani suoritin läpäisytestin seuraaville materiaaleille. Basalttikuitu-komposiitti jonka sidosaineena on AFLV epoksihartsi, lujitetyypiltään palttinasidoksinen komposiitti. Tämän komposiittilevyn materiaalipaksuus oli 1,0 mm. AFLV epoksihartsista valamalla valmistettu levy jossa ei ollut sidoskuitua. Materiaalipaksuus tällä levyllä oli 0,9 mm. Hiilikuitulevy lujitetyypiltään palttinasidos, jossa 0,8 mm paksuudelta polypropeenikuitua ja 0,2 mm paksuudelta hiilikuitua, sidosaineena AEM 6000 VE hartsi. Alipaine testitilanteessa oli hiilikuitupuolella. Tämän komposiittilevyn materiaalipaksuus oli 1,0 mm. Polyeteenimuovilevy, jonka materiaalipaksuus oli 1,5 mm. Kaikissa testeissä käytin alipainepuolella komposiitin tukilevyä, jotta tulokset olisivat alipaineeseen kohdistuneen alan suhteen keskenään täysin vertailukelpoisia. Testiaika jokaisella testikappaleella oli 30 minuuttia. Testilämpötila huoneessa oli 23 C. Testitilanteessa heliumilla on tehty vain nimellinen, noin 1 baarin ylipaine, jolla on huuhdeltu ylipaineastiaa sisäpuolelta ja näin varmistettu, että ylipainepuolen paineastiassa testikappaleen läpi pyrkivä kaasu on varmasti heliumia. Testin käynnistyessä paine laski alipainepuolella kaikilla testikappaleilla lähes samalla tavalla ja jokaisen testikappaleen kohdalla noin kymmenessä minuutissa saavutettiin piste jonka jälkeen paine ei enää paineastiassa laskenut. Läpäisevyyttä tutkittaessa taas erot materiaalien välillä alkavat tulla esille voimakkaasti noin 15 minuutin jälkeen. Hiilikuidun ja epoksihartsilevyn sekä toisaalla polyeteenin ja basalttikuidun tulokset ovat lähellä toisiaan. Basalttikuidun tuloksista olisin odottanut enemmän hiilikuidun ja epoksihartsin kaltaisia, mutta testin perusteella se oli huokoisempaa kuin hiilikuitu ja epoksihartsilevy.

22 8 JOHTOPÄÄTÖKSET 17 Työn tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa testilaitteisto komposiittilevyjen heliumläpäisevyyden tutkimista varten. Testilaitteistolla saadaan selvitettyä testattavana olevan materiaalin huokoisuus. Komposiittien huokoisuuteen vaikuttaa suuresti laminoinnin onnistuminen. Onnistuneen laminoinnin aikana ilma saadaan poistettua kuitujen pinnoilta ja sidosaineena käytetty hartsi saadaan tarttumaan kuitujen pintaan. Vaikka laminoinnissa ei täysin onnistuta saattaa komposiitin pinta näyttää täysin virheettömältä. Mikäli laminoinnissa on epäonnistuttu ja tuote on huokoista, materiaali ei kestä rasituksia suunnitellusti. Huokoisuus on siis materiaalin lujuuden kannalta kriittisen tärkeää. Silmämääräinen tarkistus ei siis aina kerro koko totuutta, mutta taas materiaalin huokoisuus on suoraan yhteydessä komposiitin lujuuteen. Laminoinnin onnistuminen on siis materiaalin lujuuden kannalta kriittisen tärkeää ja koska silmämääräisellä tarkistuksella huokoisuutta ei pystytä arviomaan on läpäisevyystestaus heliumilla oiva apu laadunvarmistukseen ja komposiittimateriaalin käyttäytymisen arviointiin.

23 LÄHTEET Fontelli, Maula, Nieminen, Söderlund, Valli, Vehanen, Vulli, Ylilammi Tyhjiötekniikka. Insinööritieto OY. 2. Heikkilä, Huhdankoski Rautaruukin paineastiakäsikirja. Rautaruukki. 3. Outinen, Koski, Salmi Lujuusopin perusteet. Pressus Oy. 4. Valtanen Koneenrakentajan taulukkokirja. Teknolit Oy.

24 Basalttikuitu epoksihartsissa 1.0mm Paineen muutos 10^-3mbar Epoksihartsi 1.0mm Paineen muutos 10^-3mbar Basalttikuitu epoksihartsissa Epoksihartsi 49, ,9 6,3 7 6,4 14,3 5,5 5 5,4 11,4 5,1 4 4,9 10,3 4,9 3,6 4,7 9,2 4,8 3,3 4,6 8,1 4,7 3,1 4,6 7,4 4,7 3 4,6 7 4,6 2,8 4,5 6,4 4,6 2,8 4,5 6 4,6 2,7 4,5 5,6 4,6 2,7 4,5 5,5 4,6 2,6 4,5 5,1 4,5 2,5 4,5 5,1 4,5 2,4 4,4 5,1 4,5 2,4 4,4 5,1 4,5 2,3 4,4 5,1 4,5 2,3 4,4 5 4,5 2,3 4,4 5 4,5 2,2 4,4 5 4,5 2,2 4,4 5 4,5 2,1 4,4 4,9 4,5 2,1 4,4 4,9 4,5 2,1 4,4 4,9 4,5 2 4,4 4,9 4,5 2 4,4 4,9 4,5 2 4,4 4,9 4,5 1,9 4,4

25 Hiilikuitu epoksihartsissa 0.9mm Paineen muutos 10^-3mbar Polyeteeni 1.5mm Paineen muutos 10^-3mbar Hiilikuitu epoksihartsissa Polyeteeni ,5 9 5,5 4,4 4,9 6,1 4,9 3,4 4,7 5,1 4,6 3 4,6 4,5 4,5 2,8 4,5 4,1 4,4 2,5 4,5 4 4,4 2,4 4,4 3,9 4,4 2,2 4,4 3,9 4,4 2,2 4,4 3,9 4,3 2,2 4,4 3,9 4,3 2,1 4,3 4 4,3 2,1 4,3 4,1 4,3 2,1 4,3 4,1 4,3 2,1 4,3 4,2 4,3 2,1 4,3 4,5 4,3 2,1 4,3 4,3 4,3 2,1 4,3 4,5 4,3 2,1 4,3 4,5 4,3 2,1 4,3 4,6 4,3 2,1 4,3 4,7 4,3 2,2 4,3 4,8 4,3 2,3 4,3 4,8 4,3 2,3 4,3 4,9 4,3 2,3 4,3 5,1 4,3 2,3 4,3 5,2 4,3 2,4 4,3 5,3 4,3 2,4 4,3 5,4 4,3

26 Paineen muuttuminen testin aikana 18 Paine *10-3 mbar Basalttikuitu epoksihartsissa Epoksihartsi Hiilikuitu epoksihartsissa Polyeteeni Aika (min)

27 70 Läpäisy 60 Basalttikuitu epoksihartsissa 1.0mm -10 Läpi tunkeutunut helium 10 mbar*l/s Epoksihartsi 1.0mm Hiilikuitu epoksihartsissa 0.9mm 10 Polyeteeni 1.5mm Aika (min)

28 /2, s. 96,97/

29 /4, s. 630/

30 /4, s.630/

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Jarkko Mertanen SUORAKYTKENTÄVAIHTEISTO

Jarkko Mertanen SUORAKYTKENTÄVAIHTEISTO Jarkko Mertanen SUORAKYTKENTÄVAIHTEISTO Insinöörityö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikan ja liikenteen ala Kone- ja tuotantotekniikka Kevät 2009 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Omakotitalon ilmanvaihdon materiaalien vertailu

Omakotitalon ilmanvaihdon materiaalien vertailu Matti Rantanen Omakotitalon ilmanvaihdon materiaalien vertailu Opinnäytetyö Talotekniikka Huhtikuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.04.2011 Tekijä(t) Matti Rantanen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Rakennuksen tiiviysmittaus

Rakennuksen tiiviysmittaus Tommi Leppänen Rakennuksen tiiviysmittaus Opinnäytetyö Talotekniikka Syyskuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Tommi Leppänen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Talotekniikka Nimeke Rakennuksen

Lisätiedot

KAPPALEEN KIINNITTÄMINEN CNC- KONEESEEN

KAPPALEEN KIINNITTÄMINEN CNC- KONEESEEN KAPPALEEN KIINNITTÄMINEN CNC- KONEESEEN LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Materiaali- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tuotantopainotteinen puutekniikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Mikko Sormunen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Nurkkalan tuulivoimalan suunnittelu ja rakentaminen Raportti 5kW tuulivoimalan suunnittelu- ja rakennusprojektista

Nurkkalan tuulivoimalan suunnittelu ja rakentaminen Raportti 5kW tuulivoimalan suunnittelu- ja rakennusprojektista Juha-Pekka Laitinen Nurkkalan tuulivoimalan suunnittelu ja rakentaminen Raportti 5kW tuulivoimalan suunnittelu- ja rakennusprojektista Opinnäytetyö Sähkötekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma. Riku Rantala NOUSUTUEN SUUNNITTELUPROSESSI

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma. Riku Rantala NOUSUTUEN SUUNNITTELUPROSESSI POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma Riku Rantala NOUSUTUEN SUUNNITTELUPROSESSI Opinnäytetyö Toukokuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2009 Muotoilun koulutusohjelma Sirkkalantie 12A

Lisätiedot

Tuolinjalan jyrsintäkiinnittimien suunnittelu

Tuolinjalan jyrsintäkiinnittimien suunnittelu Tuolinjalan jyrsintäkiinnittimien suunnittelu Timo Virtanen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma

Lisätiedot

Sähköisten määrälaskentaohjelmien hyödyntäminen LVIurakkalaskennassa

Sähköisten määrälaskentaohjelmien hyödyntäminen LVIurakkalaskennassa Henri Rajaviita Sähköisten määrälaskentaohjelmien hyödyntäminen LVIurakkalaskennassa Opinnäytetyö Talotekniikka Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.4.2009 Tekijä(t) Henri Rajaviita Nimeke

Lisätiedot

Ryhmä 20 - Tommi Suomi, Atte Laine, Jani Murto. Bonderin heijastussuoja, Okmetic Oyj

Ryhmä 20 - Tommi Suomi, Atte Laine, Jani Murto. Bonderin heijastussuoja, Okmetic Oyj Ryhmä 20 - Tommi Suomi, Atte Laine, Jani Murto Bonderin heijastussuoja, Okmetic Oyj Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Kokoava Projekti 2 - loppuraportti 11.5.2012

Lisätiedot

KANDIDAATINTYÖ PUULEVYTEOLLISUUDESSA KÄYTETTÄVÄN PURISTINKONSEPTIN KEHÄRAKENTEEN SUUNNITTELU

KANDIDAATINTYÖ PUULEVYTEOLLISUUDESSA KÄYTETTÄVÄN PURISTINKONSEPTIN KEHÄRAKENTEEN SUUNNITTELU LAPPEENRANNAN TEKNILINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö KANDIDAATINTYÖ PUULEVYTEOLLISUUDESSA KÄYTETTÄVÄN PURISTINKONSEPTIN KEHÄRAKENTEEN SUUNNITTELU Lappeenrannassa

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu

Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Sähkötekniikan ja automaation laitos Heidi Huppunen Korkean lämpötilan testipiirilevyn suunnittelu ja toteutus Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

VÄESTÖNSUOJIEN ELEMENTTIRAKENTEIDEN MÄÄRÄYKSET, VAATIMUKSET JA MALLINNUS

VÄESTÖNSUOJIEN ELEMENTTIRAKENTEIDEN MÄÄRÄYKSET, VAATIMUKSET JA MALLINNUS VÄESTÖNSUOJIEN ELEMENTTIRAKENTEIDEN MÄÄRÄYKSET, VAATIMUKSET JA MALLINNUS Joni Halonen Opinnäytetyö Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) Halonen, Joni Julkaisun

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Tutkimus teräksen EN 1.4512 rajamuovattavuudesta Advanced Strain Analysis Päivi Juntunen Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman opinnäytetyö Konetekniikka Insinööri(AMK)

Lisätiedot

7. Akselit. 7.1 Akseli koneenrakennuksessa KONEENSUUNNITTELU II

7. Akselit. 7.1 Akseli koneenrakennuksessa KONEENSUUNNITTELU II 7. Akselit 7.1 Akseli koneenrakennuksessa Levyrakenteet, ruuvit ja rungot ovat yleensä staattisia konerakenteita. Ne välittävät kyllä monenlajisia ja -suuntaisia voimia, sijoittavat osia ja niiden eri

Lisätiedot

Frans Laivonen PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN

Frans Laivonen PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN Frans Laivonen PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2012 PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN Laivonen, Frans Satakunnan

Lisätiedot

Aaltoenergiakeräimen pienoismallin pikamallinnus ja sen toiminnan tarkastelu aaltoaltaassa

Aaltoenergiakeräimen pienoismallin pikamallinnus ja sen toiminnan tarkastelu aaltoaltaassa Aaltoenergiakeräimen pienoismallin pikamallinnus ja sen toiminnan tarkastelu aaltoaltaassa Konsta Kilponen Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Kone- ja tuotantotekniikka Tuotekehitys 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aimo Tiainen 3D LASERSOLUN KÄYTTÖOHJEET

Aimo Tiainen 3D LASERSOLUN KÄYTTÖOHJEET Aimo Tiainen 3D LASERSOLUN KÄYTTÖOHJEET Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka Tammikuu 2008 2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LVI-SUUNNITELMIEN SOVELTAMINEN KÄYTÄNNÖN ASENNUSTYÖSSÄ

LVI-SUUNNITELMIEN SOVELTAMINEN KÄYTÄNNÖN ASENNUSTYÖSSÄ LVI-SUUNNITELMIEN SOVELTAMINEN KÄYTÄNNÖN ASENNUSTYÖSSÄ Aleksi Salojärvi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Talotekniikan ko LVI-tekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Talotekniikan ko LVI-tekniikka

Lisätiedot

Teknillinen Korkeakoulu

Teknillinen Korkeakoulu Teknillinen Korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Pekka Kurki MITTAUSELEKTRONIIKAN KOMPONENTTILEVYJEN VALMISTUKSELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Pienten ja isojen puskurilohkojen asennus

Pienten ja isojen puskurilohkojen asennus Työraportti 2010-28 Pienten ja isojen puskurilohkojen asennus Harri Saari Mikko Nikula Mikko Suikki Toukokuu 2010 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160 EURAJOKI, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709

Lisätiedot

Ville Poutiainen Aurinkokeräimen suunnittelu käyttöveden lisälämmittimeksi

Ville Poutiainen Aurinkokeräimen suunnittelu käyttöveden lisälämmittimeksi Ville Poutiainen Aurinkokeräimen suunnittelu käyttöveden lisälämmittimeksi Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka Helmikuu 2008 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

AMMATTIKEITTIÖIDEN ENERGIANSÄÄSTÖ

AMMATTIKEITTIÖIDEN ENERGIANSÄÄSTÖ Tomi Kontinen AMMATTIKEITTIÖIDEN ENERGIANSÄÄSTÖ Opinnäytetyö Talotekniikka Marraskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Tomi Kontinen Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Talotekniikka/LVI

Lisätiedot

VOIMANMITTAUSLAITTEEN SUUNNITTELU KUNTOSALILAITTEISIIN DESIGN OF A STRENGTH MEASURING DEVICE FOR GYM MACHINES

VOIMANMITTAUSLAITTEEN SUUNNITTELU KUNTOSALILAITTEISIIN DESIGN OF A STRENGTH MEASURING DEVICE FOR GYM MACHINES LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari VOIMANMITTAUSLAITTEEN SUUNNITTELU KUNTOSALILAITTEISIIN DESIGN OF A STRENGTH

Lisätiedot

Metso Power Oy, Environmental Systems Valvojat: DI Heikki Airikkala DI Teemu Toivo

Metso Power Oy, Environmental Systems Valvojat: DI Heikki Airikkala DI Teemu Toivo TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tuotekehitys Tutkintotyö TYÖSTÖMENETELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN LEVYTYÖN SUUNNITTELUSSA Työn ohjaaja DI Harri Laaksonen Työn teettäjä

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ ULKOTILOJEN LAATOITUSTEN KESTÄVYYS

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ ULKOTILOJEN LAATOITUSTEN KESTÄVYYS TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ ULKOTILOJEN LAATOITUSTEN KESTÄVYYS Työn tekijä: Tuomas Väisänen Työn valvoja: Matti Leppä Työn ohjaaja: Jukka Huttunen

Lisätiedot

Sivuvaunullisen kilpamoottoripyörän pyöräntuennan uudelleensuunnittelu

Sivuvaunullisen kilpamoottoripyörän pyöräntuennan uudelleensuunnittelu Broberg Peter Manninen Pauli Nissilä Jere Toivonen Tuomas Sivuvaunullisen kilpamoottoripyörän pyöräntuennan uudelleensuunnittelu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka

Lisätiedot

POTKURILASKENNAN VALIDOINTI JA GEOMETRIAN SIIRTO CFD-LASKENNAN TARPEISIIN

POTKURILASKENNAN VALIDOINTI JA GEOMETRIAN SIIRTO CFD-LASKENNAN TARPEISIIN 1 Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Laiva- ja venetekniikka 2015 Janne Juvasmaa POTKURILASKENNAN VALIDOINTI JA GEOMETRIAN SIIRTO CFD-LASKENNAN TARPEISIIN 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Opinnäytetyön päivämäärä. Koulutusohjelma ja suuntautuminen. Tekijä(t) Nimeke. Tiivistelmä. Asiasanat (avainsanat) Sivumäärä Kieli URN

KUVAILULEHTI. Opinnäytetyön päivämäärä. Koulutusohjelma ja suuntautuminen. Tekijä(t) Nimeke. Tiivistelmä. Asiasanat (avainsanat) Sivumäärä Kieli URN KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Koulutusohjelma ja suuntautuminen Nimeke Tiivistelmä Asiasanat (avainsanat) Sivumäärä Kieli URN Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi

Lisätiedot

Konepajan leikkuuneste- ja lastunkeräysjärjestelmän

Konepajan leikkuuneste- ja lastunkeräysjärjestelmän Jukka Tapaninen Konepajan leikkuuneste- ja lastunkeräysjärjestelmän toiminnan tehostaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu YAMK Insinööri Automaatioteknologian koulutusohjelma Opinnäytetyö Päivämäärä: 16.2.2015

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot