HELIUMLÄPÄISEVYYSTESTERI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELIUMLÄPÄISEVYYSTESTERI"

Transkriptio

1 Aki Siekkinen HELIUMLÄPÄISEVYYSTESTERI Laitteiston suunnittelu, materiaalien valinta ja laitteiston valmistus Opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Aki Siekkinen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Nimeke Heliumläpäisevyystesteri Tiivistelmä Työn tarkoitus on suunnitella ja valmistaa laitteisto levyjen huokoisuuden selvittämiseksi. Läpäisevänä kaasuna käytetään heliumia. Testilaitteen suunnittelussa ja materiaalin valinnassa on huomioitu rakenteisiin kohdistuvat rasitukset ja niiden valmistustekniset seikat. Laitteiston osat on suunniteltu Vertex G4 -mallinnusohjelmalla. Laitteen osat on valmistettu käyttäen nykyaikaisia tuotantolaitteita. Laitteen oikea toiminta on varmistettu ensin koeponnistuksella, jonka jälkeen on suoritettu läpäisytesti neljälle eri materiaalille. Asiasanat (avainsanat) Alipaine, helium, tyhjiö, ylipaine Sivumäärä Kieli URN 47 Suomi NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Vuototestaustulokset, lujuuslaskelmat, tekniset piirustukset, lähteet. Ohjaavan opettajan nimi Paavo Ripatti Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikpolis Oy

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Aki Siekkinen Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Machine design Helium penetration tester Abstract The purpose of this thesis is to design and construct an apparatus for testing gas penetration of composite plates. Gas used in testing is helium. In this thesis, I calculated the needed strength of pressurized parts by using Civil Engineering formulas. After calculating the needed strength of the material, I chose the material to be used from among various materials, by considering the positive and negative sides of the materials. After deciding which material to use, all parts of the machine were designed with Vertex G4 mechanical designing tool. All parts were manufactured with modern manufacturing tools. After assembly, the commissioning test was performed on the apparatus to make sure that it works properly. Subject headings, (keywords) Helium, high pressure, low pressure, vacuum Pages Language URN 47 Finnish NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Test results, structural strength calculations, technical drawings, references. Tutor Paavo Ripatti Bachelor s thesis assigned by Mikpolis Oy

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1 3 TYHJIÖTEKNIIKKAA 2 4 LAITTEISTON SUUNNITTELU 4.1 Paineistetut osat Tuet Kisko Siirtoruuvi Liukutuen kierreholkki Putkien kiinnityspannat Alipaineputken tukilevy 8 5 MATERIAALINVALINTA 9 6 OSIEN VALMISTUS 6.1 Painelaipat Alipaineputken tukilevy Paineputket Liukutuen kierreholkki Paineputkien tuet Putkien kiinnityspannat Siirtoruuvi Kisko 14 7 LAITTEISTON TESTAUS 7.1 Painekoe Läpäisevyyden testaus 16

5 8 JOHTOPÄÄTÖKSET 17 LÄHTEET 18 LIITTEET 1 Läpäisytestaustulokset 2 Paineastialaskut 3 Tekniset piirustukset

6 1 JOHDANTO 1 Tarkoituksena työssä on suunnitella ja valmistaa laitteisto komposiittilevyjen heliumläpäisevyyden testaamiseen. Laitteen valmistamiseen käytetään koulun Bridgeport WMC800 CNC-työstökeskusta, manuaalijyrsintä ja kärkisorvia sekä nykyaikaisia MIG- ja TIG-hitsauslaitteita. Laitteisto valmistetaan siihen parhaiten sopivista materiaaleista. Laitetta suunnitellessa on otettava huomioon käyttäjäystävällisyys sekä testattavan komposiittilevyn vaihdon helppous. Laitteistoon on testitilanteessa kytkettynä ylipainepuolella heliumlähde, painemittari sekä ilmausruuvi, jolla huoneistoilma saadaan poistettua paineastiasta. Alipainesäiliöön kytketään painemittari sekä imuputki, jota pitkin imetään säiliöstä huoneilma pois. Testattaessa imetään heliumia testikappaleen läpi analysaattorilaitteistoon, ja saadaan näin komposiitin heliumläpäisevyys. 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelun alussa ajatuksia laitteiston suhteen oli kaksi. Ensimmäisessä ideassa oli suuri sylinterimäinen paineastia, jonka sisälle tulisi putki ja putken päähän laippa, johon testattava komposiittilevy asetetaan. Levyn paikalleen asettamisen jälkeen sylinteri suljettaisiin kannella. Sinänsä varmasti toimiva idea ei kuitenkaan miellyttänyt, koska kyseisessä laitteistossa testattavaa levyä ei näe. Se, että testattavaa levyä ei näe kantta kiinni asetettaessa ja testin ollessa käynnissä, ei ole hyvä. Lisäksi tässä laitteistossa helium-ylipainepuoli olisi jouduttu tekemään suhteettoman suureksi, jotta tarvittava työskentelytila olisi saavutettu. Toinen laitteistoidea oli ruuvipenkkimäinen laite, jossa kaksi putkenpäätä painetaan vastakkain ja levy asetetaan niiden väliin. Tätä ideaa puolsi testattavan levyn vaihdon helppous ja nopeus sekä testikappaleen näkeminen koko ajan. Testikappaleen näkeminen koko testauksen ajan helpottaisi yli- tai alipainepuolella ilmenevien vuotojen paikallistamista. Lisäksi paineastiana toimivien putkien kaasutilavuus on tässä laitteistossa huomattavasti pienempi.

7 2 Laitteistoa suunnitellessa on myös otettava huomioon alipaineen ja ylipaineen yhteisestä vaikutuksesta johtuvat testikappaleen muodonmuutokset. Laitteiston on oltava riittävän järeä, jotta testattava komposiittilevy voidaan voimakkaasti puristaa paikalleen. Komposiitin lujasti paikalleen saaminen auttaa osaltaan kumoamaan paine-eron vaikutuksesta johtuvia muodonmuutoksia ja se myös estää tiivisteiden pettämistä, kun testikappale pysyy tarkasti paikallaan. Paineen vaikutuksesta johtuvaa testikappaleen muotoutumista vastaan alipainepuolelle tarvitaan joka tapauksessa tuki. Testilaitteistoa tullaan käyttämään aina huoneenlämmössä, joten käyttölämpötila ei aseta lisävaatimuksia materiaaleille. Ylipaine aiheutetaan siis puhtaalla heliumilla, joka on siinä mielessä turvallinen kaasu, että leimahdus-, syöpymis- tai räjähdysvaaraa ei itse kaasusta aiheudu. Syövyttäviä aineita käsiteltäessä paineastia voitaisiin pinnoittaa, mutta tässä tapauksessa pinnoitustarvetta ei ole. Paineastian tilavuus tulee olemaan noin 1dm 3. 3 TYHJIÖTEKNIIKKAA Absoluuttiseksi yhtiöksi kutsutaan tilavuutta, jossa ei ole mitään ainetta. Täydellisen tyhjiön aikaansaaminen on hyvin hankalaa. Mitä pienempään tiheyteen päästään, sitä hankalampaa on saada pois jäljellä olevat molekyylit ja sitä suuremmat tiiviysvaatimukset vaaditaan laitteistolta. Tilannetta hankaloittaa myös se, että paineen laskiessa myös astian seinämistä alkaa irrota molekyylejä. Näin ollen onkin tultu siihen tulokseen, että käytännössä tyhjiöksi nimitetään sitä tilavuutta, josta on saatu molekyylit poistettua testin tai tutkimuksen kannalta riittävän hyvin. Yleensä pumppauksen alkaessa säiliö on täynnä tavallista huoneilmaa. Paineastian seinämistä irtoavat molekyylit alkavat vaikuttaa jäännöskaasun koostumukseen paineessa 0,1 Pa 10-2 Pa. Kyseinen painealue on siirtymävaihe viskoottisen ja molekyylitilan välillä. Edellä mainittua painetta nimitetään välityhjiöksi. Jos halutaan luoda tyhjiö, josta on saatu tarkasti pois astian seinämistä irtoavat molekyylit, voidaan molekyylien irtoamista nopeuttaa seinämiä lämmittämällä. On kuitenkin

8 3 muistettava, että tämä toimenpide, jota kutsutaan paahtamiseksi, tarkoittaa laitteiston lämpötilan nostamista C asteeseen, jolloin laitteistossa on käytettävä metallitiivisteitä. Paahtaminen on kannattavaa kuitenkin vasta ultratyhjiötä tavoitellessa hyvän suurtyhjiön alueella eli Pa paineessa. Lämpötilan korkeana pitämisen lisäksi jäännöskaasua on pumpattava pois taukoamatta muutamia tunteja. Tyhjiössä, väliaineen puuttuessa, lämpö siirtyy pinnalta toiselle sähkömagneettisena säteilynä, mistä johtuen tyhjiössä usein on sähkömagneettista säteilyä. Sähkömagneettisen säteilyn ominaisuuksiin vaikuttaa suurimmaksi osaksi käytettävän laitteiston pintojen lämpötila. Sähkömagneettisen säteilyn takia tyhjiölaitteissa ei ole suotavaa käyttää magneettisia metalleja. Tästä syystä austeniittinen ruostumaton teräs kiderakenteensa takia epämagneettisena metallina sopii hyvin tyhjiötekniikan komponenttien valmistusmateriaaliksi. Myös hyvät lujuusarvot lisäävät ruostumattoman teräksen käyttömahdollisuuksia. Näistä ominaisuuksista johtuen valtaosa tyhjiötekniikan komponenteista onkin valmistettu juuri ruostumattomasta teräksestä. /1, s /

9 4 LAITTEISTON SUUNNITTELU Paineistetut osat Suunnittelun aloitin komposiittilevyyn molemmille puolille vastakkain kiinni tulevista painelaipoista. Työtä varten saamastani informaatiosta kävi ilmi, että komposiittilevyistä tehtäisiin sen kokoisia, että laippojen halkaisijaksi sopii 100 mm. Laitteistossa voitiin hyödyntää suoraan 4 rosteriputkia, joita on helposti saatavilla. Putken sisähalkaisija on hiukan 100 mm suurempi, mutta niihin sovitettuna painelaipoilla saadaan sisähalkaisija korjattua tarkasti sopivaksi. Laipat kiinnitetään paineastiaan hitsaamalla. Tämän pohjaan hitsataan vielä paineliitännät, joita tarvitaan kaksi sekä ylipaine- että alipainepuolelle. Lujuuslaskelmien perusteella paineastioiden (Kuva 1) seinämävahvuus olisi voinut olla pienempi, mutta seinämävahvuudeltaan 2 mm putkeen päädyin hitsattavuuden takia. Laippoihin asetetaan O-renkaat, joita varten laippoihin tehdään syvennykset. O-renkaiden urat on syytä kiillottaa, jotta saavutetaan hyvä pinnanlaatu ja suurempi tiiviys. Alipainesäiliön laippaan tehdään sisäpuolelle myös tukilevylle syvennys. Kuva 1. Paineastia

10 4.2 Tuet 5 Putkien suunnittelun jälkeen oli vuorossa tuet, joihin putket kiinnitetään ja joista toinen on kiinteä ja toinen liikkuva. Toisen tuen liikkuminen mahdollistaa helpot ja nopeat testikappaleen vaihdot. Mikäli yhdensuuntaisuus toisiinsa nähden tai kohtisuoruus kiskoa kohti menetettäisiin, paineputkien tiivistepinnat eivät osuisi tarkasti toisiaan vasten. Epätarkat mitat edellä mainituissa taas johtaisivat optimaalisen tiiviyden menetykseen. Tukien fyysisiin mittoihin vaikuttaa myös testikappaleen tiukan kiinnityksen tarve. Putket on voitava puristaa voimakkaasti toisiaan vasten, jotta saadaan pienennettyä paine-eron aiheuttamia muodonmuutoksia testikappaleessa. Liukutuen kiskoon kiinnityksen päätin toteuttaa niin, että tuesta tulee L:n muotoinen osa kiskon uraa vasten. Tällainen kynsi tulisi kiskon molemmille puolille. Tällaisella konstruktiolla estetään tukea keikkumasta ja vääntymästä vinoon, kun sitä siirretään ruuvia kiertämällä. Tuki, johon ylipaineputki tulee kiinni, pultataan kiskoon kiinteästi. Koska ylipainepuolen kisko kiinnitetään koneruuveilla, se ei tarvitse samanlaista kynttä, kuin liukuva tuki. Liukuvaan tukeen (Kuva 2) tehdään uloke, johon tulee kierreholkki, joka saa tuen liikkumaan sitä mukaa, kun siirtoruuvia kierretään. Paineputkien tuet ovat edellä mainittua siirtoruuvin uloketta ja liukutuen pidätinkynsiä lukuun ottamatta täysin symmetriset toisiinsa nähden. Kuva 2. Liukutuki

11 4.3 Kisko 6 Kiskon leveyden ja pituuden määritteli pitkälti se, että valmistetussa laitteistossa saavutetaan riittävä tuki liukuvalle putkenkannattimelle. Komposiittilevyä putkien väliin puristettaessa liukutuki ei siis saa keikkua mihinkään suuntaan tai painelaippojen tasainen puristus komposiittilevyyn menetetään. Epätarkka painelaippojen vastakkain painuminen siis kostautuu jossakin vaiheessa joko ali- tai ylipainevuotona. Kiskon (Kuva 3) poterottomaan päähän tehdään siirtoruuville liukulaakerimainen sivuttais- sekä päittäislaakerointi. Kiskon potero tulee toisesta päästä olemaan auki, joka mahdollistaa osien kokoonpanon. Potero suljetaan koneruuveilla kiinnitettävään liukulaakeritukeen, jolla tuetaan siirtoruuvi toisesta päästä. Kuva 3. Kisko 4.4 Siirtoruuvi Valmiita trapetsiruuveja olisi ollut saatavilla, mutta päädyin valmistamaan myös tämän osan itse. Siirtoruuvin (Kuva 4) laakeroinnin toteutin yksinkertaisella liukulaakeroinnilla. Ruuvin hitaan pyörimisnopeuden ja toisaalta laitteiston konstruktion takia en nähnyt mitään syytä erillisten laakereiden käyttöön. Laakeripinnat koneistetaan suoraan ruuvin päihin ja niitä vastaavat pinnat koneistetaan suoraan kiskoon. Sivuttaislaakeripinnat tulevat ruuvin molempiin päihin ja päittäislaakeri vain toiseen päähän. Vastaavasti ruuvin päittäislaakerittomaan päähän tulee kiertokammelle neliökara. Kuva 4. Siirtoruuvi

12 4.5 Liukutuen kierreholkki 7 Liukutuen olakkeeseen tulevaan reikään asennetaan puristusliitoksella holkki. Holkin (Kuva 5) on oltava riittävän luja, jotta se voi vastaanottaa komposiitin tiukkaamisesta syntyvät voimat. Myös puristusliitos on valittava sen mukaan, että holkki kestää tiukasti paikallaan ruuvia kierrettäessä, eikä lähde pyörimään siirtoruuvin mukana. Holkin sisäpintaan sorvataan siirtoruuvia vastaava kierre. Erilliseen holkkiin päädyin siitä syystä, että jos kierteet kuluvat pahasti väljiksi on holkki helppo vaihtaa. Holkin kutistusliitos asettaa holkin ulkopinnan pinnankarheudelle ja halkaisijan toleranssille omat vaatimuksensa. Kutistusliitoksessa valitaan toleranssi niin, että akseli on sopivasti reikää isompi. Toleranssiasteilla H7-u6 saavutetaan tiukka puristusliitos, joka on tarvittaessa myöhemmin purettavissa. Kuva 5. Kierreholkki 4.6 Putkien kiinnityspannat Kiinnityspantojen (Kuva 6) tehtävä on pitää paineastiat tukevasti paikallaan. Pantojen mitoista tärkeitä on putkea vasten tuleva pinta ja putkien tukia vasten tulevien pintojen suoruus. Pannat kiinnitetään tukiin M8-koneruuveilla. Kuva 6. Kiinnityspanta

13 4.7 Alipaineputken tukilevy 8 Tukilevy estää joustavan komposiittilevyn taipumisen paineen alla. Tukilevyn tarvittava paksuus on laskettu oletuksella, että testikappale ei itsessään vastusta paineen aiheuttamaa muodonmuutosta, vaan muotoutuu kumimaisesti paineen alla. Todellisuudessa tiukasti paikalleen puristettu testikappale ottaa kuitenkin voimaa vastaan, joten ohensin tukilevyn paksuuden neljään millimetriin. Levy valmistetaan alumiinista. Levyyn porataan tasavälein halkaisijaltaan 8mm reiät, joista alipaine pääsee vaikuttamaan testattavaan levyyn. Reikien yhteenlaskettu pinta-ala on 5,4*10 3 mm 2.

14 5 MATERIAALINVALINTA 9 Päädyin käyttämään testilaitteistossa S235-rakenneterästä lähes kaikissa osissa, lukuun ottamatta paineastioina toimivia putkia, putkien kiinnityspantoja ja alipaineputkeen asetettavaa tukilevyä. Teräksen tilalle olisin mieluusti valinnut alumiinin, mutta laitteiston hinta olisi noussut kyseisen valinnan takia moninkertaiseksi. Alumiinin valintaa olisivat puoltaneet työstön helppous sekä valmiin laitteen pienempi massa, mutta teräksen tässä tapauksessa tuoma hintaetu painoi vaakakupissa painonsäästöä enemmän. Painelaipoissa ja paineastioina toimivissa putkissa, joiden väliin testattava komposiittilevy asetetaan valitsin ruostumattoman teräksen AISI304-laadun, jota on helposti saatavilla. Ruostumatonta terästä käytetään yleisesti alipainekomponenttien valmistuksessa lujuutensa ja epämagneettisuutensa vuoksi, enkä nähnyt mitään tarvetta tässä tilanteessa lähteä kokeilemaan jotain muuta materiaalia. Tiivistämiseen käytetään Viton tuotemerkin fluoroelastomeerisia, alipainekäytössä hyväksi havaittuja tiivisteitä. Painelaippojen ja testattavan komposiitin väliseen tiivistykseen käytetään halkaisijoiltaan 108 mm ja 120 mm O-renkaita. Molempien O-renkaiden poikkileikkauksen halkaisija on 4 mm. Kahdella tiivisteellä varmistettiin laitteen tiiviys. Paineputkien kiinnityspantojen, alipaineputken tukilevyn ja kiertokammen sekä kammen kahvan materiaaliksi valitsin EN6082 T6 -alumiinin. Kyseinen alumiinilaatu on työstettävyydeltään hyvä ja sitä oli saatavissa oppilaitoksen materiaalivarastosta. Lisäksi osien valmistus alumiinista on huomattavasti nopeampaa kuin esimerkiksi teräksestä.

15 6 OSIEN VALMISTUS Painelaipat Laippojen materiaaliksi siis tuli ruostumaton AISI304-teräs ja ne työstin aineenvahvuudeltaan 12 mm levystä. Laipat tein työstökeskuksella (Kuva 7), joten osien yhteensopivuus oli hyvä. Laipat hitsasin putkiin TIG-hitsauslaitteella. Hitsisauma tehtiin putken sisäpuolelle, koska näin toimittaessa putkien kiinnitystukiin ei tarvitse tehdä reunapyöristyksiä. Alkuun hiukan arvelutti hitsata 2 mm ja 12 mm aineenvahvuuksia yhteen, koska tarvittava lämmöntuotto 12 mm ainevahvuuteen on huomattavasti suurempi kuin 2 mm. Lopputuloksesta tuli kuitenkin hyvä ja tiivis hitsi. Tiiviys on laitteen toiminnan kannalta kaikkein tärkeintä. Kuva 7. Laipat työstökeskuksessa 6.2 Alipaineputken tukilevy Tukilevy (Kuva 8) valmistetaan alumiinista, johon porataan työstökeskuksella 8 mm reikiä vaaka- ja pystyriveittäin. Näistä rei istä alipaine pääsee vaikuttamaan testattavaan komposiittilevyyn, sekä levyn läpi tullut helium kaasu-analysaattoriin. Kuva 8. Tukilevy

16 6.3 Paineputket 11 Putkiin hitsattiin päädyt, joihin tuli letkuliitännät. Putkien avoimiin päihin tuli valmistamani laipat. Laippojen hitsaamisen jälkeen kiillotin vielä O-renkaiden urat (Kuva 9) tiiviyden varmistamiseksi. Kiillotuksen toteutin kiinnittämällä putket sorviin ja hiomalla urat vesihiomapaperilla Mesh-karheuksilla 180, 400, 800, 1000 ja lopuksi vielä kiillotus 1200 vesihiomapaperilla. Kuva 9. Kiillotettu ja kiillottamaton O-rengasura Putkien päätylevyyn hitsasin valmiit kartiokiristeiset liitännät, joista siis testitilanteessa johdetaan astian sisälle yli- ja alipaine, sekä alipainepuolella komposiitin läpi kulkeutunut helium analysaattoriin. 6.4 Liukutuen kierreholkki Kierreholkissa (Kuva 10) huomionarvoista on puristusliitoksen vaatima pinnankarheus sekä liitoksen vaatima sovite. Liian tiukka liitos aiheuttaa ongelmia asennuksessa sekä holkin mahdollisessa vaihdossa. Toisaalta väljä kiinnitys tässä tapauksessa johtaisi siihen, ettei holkilla voi siirtää liikettä. Kuva 10. Kierreholkki paikallaan

17 6.5 Paineputkien tuet 12 Tukien valmistuksessa ensimmäisen ongelman aiheutti aihion kiinnitys työstökeskuksen pöytään. Työstettävään osaan täytyy saada liukupinnan ja paineputken laipan välinen kulma tarkasti 90-asteiseksi, jotta paineputkien laipat tiivistyisivät tasaisesti testattavaan komposiittilevyyn. Tämä olisi onnistunut mainiosti 5-akselisena työstönä, mutta aihion suuri koko esti tämän toiminnan. Kun sain laitteen rungon kokoonpantua, asetin sen työstökeskukseen ja viimeistelin kaltevat seinämät ja paineputkien kiinnityspinnat. Kokoonpanon jälkeen viimeistelyllä (Kuva 11) edellä mainituista pinnoista saatiin varmasti yhdensuuntaiset. Kuva 11. Viimeistely

18 6.6 Putkien kiinnityspannat 13 Pannat (Kuva 12) valmistettiin työstökeskuksella profiilityöstöllä, jonka jälkeen tehtiin pylväsporakoneella manuaalisesti kiinnityspulttien reiät ja pultinpäiden upotukset. Alumiinista kyseisten osien valmistaminen oli vaivatonta ja nopeaa. Kuva 12. Kiinnityspannat 6.7 Siirtoruuvi Valmiin trapetsiruuvin ostamisen sijaan myös siirtoruuvi (Kuva 13) valmistettiin itse. Valmistukseen käytettiin konelaboratorion kärkisorvia. Tarkkuutta työ kuitenkin vaati, sillä akselin molempiin päihin suunnittelemani liukulaakerin toiminta vaatii tarkan välyksen. Myös liukulaakereina toimivien pintojen pinnanlaatuun on syytä kiinnittää huomiota. Toisaalta siirtoruuvia käännetään käsin, joten kierrosnopeus voidaan olettaa alhaiseksi. Näin laakeripintojen pinnanlaatu ja välys ei ole yhtä kriittinen kuin esimerkiksi moottoritekniikassa. Kuva 13. Siirtoruuvi

19 6.8 Kisko 14 Kiskon valmistus oli valmistettavista osista selkeästi helpoin. Aloitin valmistuksen plaanaamalla (Kuva 14) aihion manuaalisesti ja poistamalla reunoista polttoleikkauksen jättämän kuona-aineksen. Kuona-aineksen poistolla varmistin aihion varman kiinnityksen työstökeskuksen puristimeen (Kuva 15). Kiskon mittatarkat osiot sain valmistettua liukutuen kynnen uraa lukuun ottamatta yhdellä kiinnityksellä. Tärkeimmät laitteen toimintaan vaikuttavat mitat tässä osassa ovat liukupintojen suoruus sekä syvyys liukutuen kynnen olakkeelle. Kuva 14. Plaanaus Kuva 15. Kisko työstökeskuksessa

20 7 LAITTEISTON TESTAUS Painekoe Laitteiston kokoonpanon jälkeen (Kuva 16) kytkin laitteen alipainepumppuun. Alipainepumppuna toimi VEB MLW Labortechnik -merkkinen kolmivaihealipainepumppu. Kyseisen pumpun teknisissä tiedoissa ilmoitetaan, että pumppu kykenee siirtämään 15 kuutiometriä ilmaa tunnissa ja kykenee tekemään 7*10-2 Pa alipaineen. Alipaineputken toiseen letkuliitäntään kytkin digitaalisen alipainemittarin. Ylipaineputkeen kytkin alussa paineen suoraan konelaboratorion paineilmalinjastosta. Linjastosta sain melko tarkkaan 6 baarin ylipaineen. Putkien väliin asetin PVD-tyhjiöpinnoituslaitteen lasin. Lasi on 10 mm paksu ja sen halkaisija on 115 mm. Kyseisellä lasilla sain testattua O-renkaiden ja hitsisaumojen pitävyyden. Alipainepuoli tuntuikin pitävän hyvin, mutta ylipainepuolella paine tippui testiajan aikana kuudesta baarista puoleentoista. Riittäväksi testiajaksi päätin puoli tuntia. Koska en ollut varma, johtuiko vuoto laitteen hitsauksista, tiivisteistä vai laboratorion paineilmalinjaston liittimistä, päätin kytkeä laitteen toisin päin, eli käytännössä testata ylipainepuolen alipaineella. Alipaineella testaamalla laite vuoti myös. Ei huomattavasti, mutta enemmän kuin laitteen toinen puolisko. Silmämääräisellä tarkastuksella paineastian ulkopuolelta ei löytynyt vikaa, mutta paineastian sisäpuolella oli hitsisaumassa noin sentin matkalla kiehuneen näköistä hitsiä. Hitsauksessa käytin kyllä asiaankuuluvasti juurikaasua, mutta jostakin syystä tähän kohtaan juurikaasua ei nähtävästi ole ollut riittävästi. Korjaustoimenpiteenä avasin sauman varmuuden vuoksi kokonaan, puhdistin pinnat ja hitsasin sauman uudestaan hieman reilummalla juurikaasulla. Hitsauksen jälkeen vuototestaus osoitti, että uudelleenhitsaus oli onnistunut ja sauma oli tiivis. Kuva 16. Kokoonpantu testilaite

21 7.2 Läpäisevyyden testaus 16 Laitteiston tiiviydestä varmistuttuani suoritin läpäisytestin seuraaville materiaaleille. Basalttikuitu-komposiitti jonka sidosaineena on AFLV epoksihartsi, lujitetyypiltään palttinasidoksinen komposiitti. Tämän komposiittilevyn materiaalipaksuus oli 1,0 mm. AFLV epoksihartsista valamalla valmistettu levy jossa ei ollut sidoskuitua. Materiaalipaksuus tällä levyllä oli 0,9 mm. Hiilikuitulevy lujitetyypiltään palttinasidos, jossa 0,8 mm paksuudelta polypropeenikuitua ja 0,2 mm paksuudelta hiilikuitua, sidosaineena AEM 6000 VE hartsi. Alipaine testitilanteessa oli hiilikuitupuolella. Tämän komposiittilevyn materiaalipaksuus oli 1,0 mm. Polyeteenimuovilevy, jonka materiaalipaksuus oli 1,5 mm. Kaikissa testeissä käytin alipainepuolella komposiitin tukilevyä, jotta tulokset olisivat alipaineeseen kohdistuneen alan suhteen keskenään täysin vertailukelpoisia. Testiaika jokaisella testikappaleella oli 30 minuuttia. Testilämpötila huoneessa oli 23 C. Testitilanteessa heliumilla on tehty vain nimellinen, noin 1 baarin ylipaine, jolla on huuhdeltu ylipaineastiaa sisäpuolelta ja näin varmistettu, että ylipainepuolen paineastiassa testikappaleen läpi pyrkivä kaasu on varmasti heliumia. Testin käynnistyessä paine laski alipainepuolella kaikilla testikappaleilla lähes samalla tavalla ja jokaisen testikappaleen kohdalla noin kymmenessä minuutissa saavutettiin piste jonka jälkeen paine ei enää paineastiassa laskenut. Läpäisevyyttä tutkittaessa taas erot materiaalien välillä alkavat tulla esille voimakkaasti noin 15 minuutin jälkeen. Hiilikuidun ja epoksihartsilevyn sekä toisaalla polyeteenin ja basalttikuidun tulokset ovat lähellä toisiaan. Basalttikuidun tuloksista olisin odottanut enemmän hiilikuidun ja epoksihartsin kaltaisia, mutta testin perusteella se oli huokoisempaa kuin hiilikuitu ja epoksihartsilevy.

22 8 JOHTOPÄÄTÖKSET 17 Työn tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa testilaitteisto komposiittilevyjen heliumläpäisevyyden tutkimista varten. Testilaitteistolla saadaan selvitettyä testattavana olevan materiaalin huokoisuus. Komposiittien huokoisuuteen vaikuttaa suuresti laminoinnin onnistuminen. Onnistuneen laminoinnin aikana ilma saadaan poistettua kuitujen pinnoilta ja sidosaineena käytetty hartsi saadaan tarttumaan kuitujen pintaan. Vaikka laminoinnissa ei täysin onnistuta saattaa komposiitin pinta näyttää täysin virheettömältä. Mikäli laminoinnissa on epäonnistuttu ja tuote on huokoista, materiaali ei kestä rasituksia suunnitellusti. Huokoisuus on siis materiaalin lujuuden kannalta kriittisen tärkeää. Silmämääräinen tarkistus ei siis aina kerro koko totuutta, mutta taas materiaalin huokoisuus on suoraan yhteydessä komposiitin lujuuteen. Laminoinnin onnistuminen on siis materiaalin lujuuden kannalta kriittisen tärkeää ja koska silmämääräisellä tarkistuksella huokoisuutta ei pystytä arviomaan on läpäisevyystestaus heliumilla oiva apu laadunvarmistukseen ja komposiittimateriaalin käyttäytymisen arviointiin.

23 LÄHTEET Fontelli, Maula, Nieminen, Söderlund, Valli, Vehanen, Vulli, Ylilammi Tyhjiötekniikka. Insinööritieto OY. 2. Heikkilä, Huhdankoski Rautaruukin paineastiakäsikirja. Rautaruukki. 3. Outinen, Koski, Salmi Lujuusopin perusteet. Pressus Oy. 4. Valtanen Koneenrakentajan taulukkokirja. Teknolit Oy.

24 Basalttikuitu epoksihartsissa 1.0mm Paineen muutos 10^-3mbar Epoksihartsi 1.0mm Paineen muutos 10^-3mbar Basalttikuitu epoksihartsissa Epoksihartsi 49, ,9 6,3 7 6,4 14,3 5,5 5 5,4 11,4 5,1 4 4,9 10,3 4,9 3,6 4,7 9,2 4,8 3,3 4,6 8,1 4,7 3,1 4,6 7,4 4,7 3 4,6 7 4,6 2,8 4,5 6,4 4,6 2,8 4,5 6 4,6 2,7 4,5 5,6 4,6 2,7 4,5 5,5 4,6 2,6 4,5 5,1 4,5 2,5 4,5 5,1 4,5 2,4 4,4 5,1 4,5 2,4 4,4 5,1 4,5 2,3 4,4 5,1 4,5 2,3 4,4 5 4,5 2,3 4,4 5 4,5 2,2 4,4 5 4,5 2,2 4,4 5 4,5 2,1 4,4 4,9 4,5 2,1 4,4 4,9 4,5 2,1 4,4 4,9 4,5 2 4,4 4,9 4,5 2 4,4 4,9 4,5 2 4,4 4,9 4,5 1,9 4,4

25 Hiilikuitu epoksihartsissa 0.9mm Paineen muutos 10^-3mbar Polyeteeni 1.5mm Paineen muutos 10^-3mbar Hiilikuitu epoksihartsissa Polyeteeni ,5 9 5,5 4,4 4,9 6,1 4,9 3,4 4,7 5,1 4,6 3 4,6 4,5 4,5 2,8 4,5 4,1 4,4 2,5 4,5 4 4,4 2,4 4,4 3,9 4,4 2,2 4,4 3,9 4,4 2,2 4,4 3,9 4,3 2,2 4,4 3,9 4,3 2,1 4,3 4 4,3 2,1 4,3 4,1 4,3 2,1 4,3 4,1 4,3 2,1 4,3 4,2 4,3 2,1 4,3 4,5 4,3 2,1 4,3 4,3 4,3 2,1 4,3 4,5 4,3 2,1 4,3 4,5 4,3 2,1 4,3 4,6 4,3 2,1 4,3 4,7 4,3 2,2 4,3 4,8 4,3 2,3 4,3 4,8 4,3 2,3 4,3 4,9 4,3 2,3 4,3 5,1 4,3 2,3 4,3 5,2 4,3 2,4 4,3 5,3 4,3 2,4 4,3 5,4 4,3

26 Paineen muuttuminen testin aikana 18 Paine *10-3 mbar Basalttikuitu epoksihartsissa Epoksihartsi Hiilikuitu epoksihartsissa Polyeteeni Aika (min)

27 70 Läpäisy 60 Basalttikuitu epoksihartsissa 1.0mm -10 Läpi tunkeutunut helium 10 mbar*l/s Epoksihartsi 1.0mm Hiilikuitu epoksihartsissa 0.9mm 10 Polyeteeni 1.5mm Aika (min)

28 /2, s. 96,97/

29 /4, s. 630/

30 /4, s.630/

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli

Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli RAKENNUSOHJE Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli 295 Lehden nro 69 mukana sait seitsemän uutta osaa, jotka kuuluvat mittakaavan 1:7 F2007 autosi GX-21-moottorin mekaaniseen kokonaisuuteen.

Lisätiedot

Lehden nro 83 mukana sait

Lehden nro 83 mukana sait RAKENNUSOHJE Bensiinisäiliö, silikoniputki, kaksi O-rengasta ja kaksi ruuvia 357 Lehden nro 83 mukana sait kuusi uutta osaa radio-ohjattavaan pienoismalliisi. Osat kuuluvat pienoismallisi polttoainejärjestelmään.

Lisätiedot

ACO Aplex. Läpivientitiivisteet Nopea, helppo ja edullinen asentaa. Läpivientitiivisteet

ACO Aplex. Läpivientitiivisteet Nopea, helppo ja edullinen asentaa. Läpivientitiivisteet Läpivientitiivisteet CO plex 1 Läpivientitiivisteet Nopea, helppo ja edullinen asentaa Vesitiivis ja pitkäikäinen liitos Voidaan tarvittaessa irrottaa rikkomatta ympärillä olevia materiaaleja Vaimentaa

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

3s-ge venttiilien koneistus

3s-ge venttiilien koneistus 3s-ge venttiilien koneistus Tässä olisi tarkoitus selventää hieman perusteita niille, ketkä eivät ole ikinä tehneet kannen venttiilien koneistusta. Venttiilien pintojen hiontaanhan on myös paljon helpompi

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Suoraohjatut magneettiventtiilit

TEKNISET TIEDOT. Suoraohjatut magneettiventtiilit Yhdenmukainen laatu, hyvä hinta-laatusuhde ja laaja tuotevalikoima täyttävät kaikki loppukäyttäjän vaatimukset. Valmistusmateriaalien tarkka valinta vähentää jälkimagnetismin minimiin ja estää venttiilin

Lisätiedot

Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän

Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän Repijäuppopumppu Paineviemärijärjestelmän sydän Parhaimmillaan paineen alla Kun korkeuserot ja välimatkat estävät viettoviemärin käytön, jää vain yksi kustannustehokas ja joustava ratkaisu jäljelle. Jopa

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 N S ta tai m ä BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 ONNISTUNUT SALKKU Salkkuja on eri kokoisia, muotoisia ja värisiä. Huomiota kiinnitetään seuraaviin kohtiin. SALKUN AUKAISEMINEN PYÖRÖSAHALLA JA SEN

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

Lukitteet, tiivisteet ja liimat

Lukitteet, tiivisteet ja liimat Lukitteet, tiivisteet ja liimat Kierrelukitteet ja tiivisteet Lukitteiden tehtävä on estää liitosta löystymästä. Samalla kovettunut aine pitää kosteuden ja esimerkiksi syövyttävät aineet poissa rakenteista.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Johtava eurooppalainen keraamisten savupiippujen toimittaja TONA aloitti keraamisten tuotteiden valmistuksen vuonna

Lisätiedot

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

Lietevaunujen tarvikkeet

Lietevaunujen tarvikkeet Lietevaunujen tarvikkeet 2010 Anfor Bauer Perrot Valducci TILAA TARVIKEHINNASTO OSOITTESTA Laakson Metalli Oy www.laaksonmetalli.fi lame@laaksonmetalli.fi Alaanentie 93 60800 Ilmajoki puh. 06-4241 800

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Asennusohjeet Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Valmispiippu Kerastar on tarkoitettu lähtemään tulisijan päältä. Siinä on haponkestävä, keraaminen sisähormi.

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Siipiratasalus. Petri Sinivuori 92

Siipiratasalus. Petri Sinivuori 92 Siipiratasalus Petri Sinivuori 92 Tehtävänä on tehdä annettujen ohjeiden mukaan siipiratasalus, joka sopivalla moottorilla toimii myös sähkövoimalana. Silloin voima voidaan ottaa esim. vesihanasta ja patteri

Lisätiedot

Katve-Hufcor Classic 7500 siirtoseinän asennusohje

Katve-Hufcor Classic 7500 siirtoseinän asennusohje Katve-Hufcor Classic 7500 siirtoseinän asennusohje 2 (5) 1 Yleisesti Jokainen asennuspaikka on erilainen, joten ohjeet eivät välttämättä ole yksiselitteiset kaikissa tapauksissa. Lue ensin koko ohje lävitse,

Lisätiedot

Kiinnitystankopari sekä eturungon iskunvaimentimen alatukivarsien takapidike

Kiinnitystankopari sekä eturungon iskunvaimentimen alatukivarsien takapidike RAKENNUSOHJE Kiinnitystankopari sekä eturungon iskunvaimentimen alatukivarsien takapidike 35 Tämän lehden liitteenä sait viisi uutta etujousituksen osaa mittakaavan 1:7 F2007- autoasi varten: kaksi kiinnitystankoa,

Lisätiedot

Katve-Hufcor Classic 7600 siirtoseinän asennusohje

Katve-Hufcor Classic 7600 siirtoseinän asennusohje Katve-Hufcor Classic 7600 siirtoseinän asennusohje 2 (5) 1 Yleisesti Jokainen asennuspaikka on erilainen, joten ohjeet eivät välttämättä ole yksiselitteiset kaikissa tapauksissa. Etene asennuksessa ohjeen

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

a) ruiskuvalamalla kierre suoraan kappaleeseen kierremeistin avulla b) asettamalla kappaleeseen kierteistetty metalli insertti c) lastuamalla

a) ruiskuvalamalla kierre suoraan kappaleeseen kierremeistin avulla b) asettamalla kappaleeseen kierteistetty metalli insertti c) lastuamalla Kierteet Technical University of Gabrovo Yordanka Atanasova Käännös: Sanna Nykänen, Tampereen teknillinen yliopisto Muovituotteeseen voidaan valmistaa kierteitä kolmella tavalla: a) ruiskuvalamalla kierre

Lisätiedot

kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus

kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus . kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus SCPP 1 Kiertomäntäpumppu Käyttökohde Positiivisten syrjäytyspumppujen SCPP-sarja on suunniteltu käytettäväksi monenlaisissa sovelluksissa meijeri-, elintarvike-,

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi

Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi Baarikaappi Jatketaanpa samoilla linjoilla kuin edellisessä artikkelissa "tynnyrin mallinen baarikappi". Tällä kertaa esitellään hieman tavanomaisempi baarikaappi, joka on myöskin huomattavasti helpompi

Lisätiedot

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08 SISÄLTÖ 1.0 Johdanto 1.1 Yleisohjeita 1.2 Putkityypit 1.3 Liittimet 2.0 Putken pään valmistelu 2.1 Putken pään oikaisu 2.2 PE-vaipan poistaminen 2.3 Terässidosnauhan lyhentäminen 2.4 Kiristyslaipan asettaminen

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4

As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 Tilaaja: Aki Alanko Aika: 23.5.2011 klo 8:10-16:20 Urakoitsija: IlmalämpöCenter Oy / Jari Vainikainen Laite: Mitsubishi Electric FD25VABH

Lisätiedot

kyvirtauksen säätöön Unique RV-ST Säätöventtiili

kyvirtauksen säätöön Unique RV-ST Säätöventtiili . kyvirtauksen säätöön Unique RV-ST Säätöventtiili Konsepti Unique RV-ST on kolmannen sukupolven yksitoiminen Alfa Laval -säätöventtiili, joka on suunniteltu täyttämään prosessin tiukimmat hygieenisyyden

Lisätiedot

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)! LUT-Kone Timo Björk BK80A2202 Teräsrakenteet I: 17.12.2015 Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin?

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin? Luokka 3 Tehtävä 1 Pieni punnus on kiinnitetty venymättömän langan ja kevyen jousen välityksellä tukevaan kannattimeen. Alkutilanteessa punnusta kannatellaan käsin, ja lanka riippuu löysänä kuvan mukaisesti.

Lisätiedot

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

www.velhoengineering.fi Lasertyöstön mahdollisuudet ja haasteet tuotesuunnittelussa

www.velhoengineering.fi Lasertyöstön mahdollisuudet ja haasteet tuotesuunnittelussa www.velhoengineering.fi Lasertyöstön mahdollisuudet ja haasteet Yhteystiedot Velho Engineering Oy Vierimaantie 5 84100 YLIVIESKA Oulu Smarthouse, Ylivieska Velho Engineering Oy Teknobulevardi 3-5 01530

Lisätiedot

HIOMATARVIKKEET. Katkaisulaikka M-Pro i Inox. Katkaisulaikka M-Pro ALU. Saumanavauslaikka M-Pro. Napasyvennetty saumanavauslaikka teräkselle.

HIOMATARVIKKEET. Katkaisulaikka M-Pro i Inox. Katkaisulaikka M-Pro ALU. Saumanavauslaikka M-Pro. Napasyvennetty saumanavauslaikka teräkselle. Katkaisulaikka M-Pro i Inox Katkaisulaikat ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle. Teollisuuslaatu tehokkaille koneille. 75683522 75693522 x,0x22,2 x,6x22,2 756207522 75637522 x2,0x22,2 230x2,6x22,2

Lisätiedot

Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi

Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi RAKENNUSOHJE Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi 325 Lehden nro 77 mukana sait osat, joita tarvitset mittakaavan 1:7 F2007-autosi kytkimen rakentamiseen. Uudet osat

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

PALLOVENTTIILI haponkestävää terästä hitsattavat liitospäät / kierrepäät / laipat 440, 442, 443, 445

PALLOVENTTIILI haponkestävää terästä hitsattavat liitospäät / kierrepäät / laipat 440, 442, 443, 445 hitsattavat liitospäät / kierrepäät / laipat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Palloventtiilisarja 440-445 haponkestävästä teräksestä on tarkoitettu sulkukäyttöön kemian- ja prosessiteollisuuteen. Se

Lisätiedot

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)! LUT-Kone Timo Björk BK80A2202 Teräsrakenteet I: 31.3.2016 Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Lisätiedot

COMPABLOCia käytetään kun kumitiivisteellistä levylämmönsiirrintä ei voida käyttää korkean paineen, lämpötilan tai tiivistevaikeuksien takia.

COMPABLOCia käytetään kun kumitiivisteellistä levylämmönsiirrintä ei voida käyttää korkean paineen, lämpötilan tai tiivistevaikeuksien takia. VICARB COMPABLOC Mekaanisesti puhdistettava, hitsattu levylämmönsiirrin. Käyttörajat: 300 C 30 bar. Pinta-alat 0,69 m2 319,5 m2 Kiintoaineettomat nesteet, höyryt tai kaasut. COMPABLOCia käytetään kun kumitiivisteellistä

Lisätiedot

Asennusohje kesäkuu 2015. Icopal Green Viherkaton räystäspellit

Asennusohje kesäkuu 2015. Icopal Green Viherkaton räystäspellit Asennusohje kesäkuu 2015 Icopal Green Viherkaton räystäspellit 1 Asennusohje Icopal Green Viherkaton räystäspellit Viherkaton räystäspeltejä on saatavana kaksi eri mallia: alaräystäälle tarkoitettu rei

Lisätiedot

CNC-JYRSINRUNGON KASAUSOHJE

CNC-JYRSINRUNGON KASAUSOHJE CNC-JYRSINRUNGON KASAUSOHJE 2012 Copyright Pairtec avoin yhtiö Ver. 1.0 Tekniset tiedot Syvyys : 607mm Leveys : 60mm Korkeus : 600mm Paino : ~50Kg Työstöala : 0 x 20mm Valmistaja Pairtec avoin yhtiö www.pairtec.com

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Hyödynnä tehokkaasti auringon tuoma energia ja lämmitä käyttövetesi luontoystävällisesti. Aurinkovedenlämmitin sopii hyvin omakotitaloihin lisävedenlämmittimenä, kuin

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

POP-A-PLUG II CPI LÄMMÖNVAIHDINTULPAT

POP-A-PLUG II CPI LÄMMÖNVAIHDINTULPAT POP-A-PLUG II CPI LÄMMÖNVAIHDINTULPAT NOPEA ASENTAA. PAINELUOKITUS 1000 psi (68,9 bar) TURVALLINEN EI VAHINGOITA PUTKEA TAI PÄÄTYLEVYÄ NOPEA SAATAVUUS HETI TEHTAAN VARASTOSTA. TÄYTTÄÄ LAATUVAATIMUKSET:

Lisätiedot

Näin tehdään. (eli pyörötappiliitos tai poratappiliitos)

Näin tehdään. (eli pyörötappiliitos tai poratappiliitos) Näin tehdään (eli pyörötappiliitos tai poratappiliitos) 1. 7. 6. 2. 3. 5. 4. Liima-tappi -liitos on vahva liitostyyppi. Sen avulla liitetään puumateriaaleja toisiinsa (esim. lauta, liima- tai mdf-levy).

Lisätiedot

Sisällysluettelo, komponentit. Komponentit. Komponentit. sivu Tilausohje... 2

Sisällysluettelo, komponentit. Komponentit. Komponentit. sivu Tilausohje... 2 Sisällysluettelo, komponentit sivu Tilausohje... 2 ATNsysteemin komponentit Hammashihnapyörät ATN 12,7... 6 AT... 18 AT... Ohjaavat hammashihnapyörät ATN K6... 8 ATN 12,7 K6... Liukukiskot... 12 Hammashihnapyörät,

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316 AFC Piennopeustuloilmalaite Vaakasuuntainen pieninopeuksinen ilmasuihku lattiatasossa, sopii sijoitettavaksi keskelle huonetilaa. Virtauskuvion ollessa 360 asteen kulmassa laitteella voidaan tuoda sisään

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka. F1 Prestabo SC-Contur

Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka. F1 Prestabo SC-Contur Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka F1 Prestabo F1 Järjestelmäputket ja puristusliittimet seostamatonta teräksestä. Käyttöalueet: Käyttöehdot EPDM-tiivisteitä käytettäessä: Vesi, umpinainen järjestelmä

Lisätiedot

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh.

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. KIINNITYSHOKIT KORJATTU PAINOS maaliskuu 1998 KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6 SKS-mekaniikka Oy artinkyläntie 50, P 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. *852 661 Etelä-Suomi artinkyläntie

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

Nämä PFA-vuoratut tuotteet ovat luotettava ratkaisu riskialttiisiin prosesseihin

Nämä PFA-vuoratut tuotteet ovat luotettava ratkaisu riskialttiisiin prosesseihin Nämä PFA-vuoratut tuotteet ovat luotettava ratkaisu riskialttiisiin prosesseihin Ominaisuudet Takaiskuventtiilien ominaisuudet Vaativaan käyttöön soveltuva runko, valmistettu pallografiittivaluraudasta

Lisätiedot

Aurinkoenergia Täydelliset tyhjiöputki-keräinjärjestelmät

Aurinkoenergia Täydelliset tyhjiöputki-keräinjärjestelmät Aurinkoenergia Täydelliset tyhjiöputki-keräinjärjestelmät Sisältää 1-kierukka-varaajan, keräinyksiö, paisuntasäiliön ja Putkien halkaisija Putkien pituus Putkien Keräimen pinta-ala Varaajan HINTA sis ALV

Lisätiedot

7. Teräslevyaihioiden kuormaus ja kiinnittäminen

7. Teräslevyaihioiden kuormaus ja kiinnittäminen 7. Teräslevyaihioiden kuormaus ja kiinnittäminen 7.1. Paksuudeltaan 100-200 mm, pituudeltaan 1700 mm ja leveydeltään 600-700 mm levyaihiot kuormataan korkealaitavaunuihin neljään riviin ja useaan kerrokseen

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316 AFQ Piennopeustuloilmalaite Pieninopeuksinen ilmasuihku suuntautuu vaakasuoraan lattiatasossa. Asennus nurkkaan;virtauskuvio 90 asteen kulmassa. Irrotettava etulevy ja metallinen sisärakenne mahdollistavat

Lisätiedot

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot

Äänenvaimennin, tiiviste, liitosputki ja kuusi ruuvia

Äänenvaimennin, tiiviste, liitosputki ja kuusi ruuvia RAKENNUSOHJE Äänenvaimennin, tiiviste, liitosputki ja kuusi ruuvia 331 Lehden nro 78 mukana sait yhdeksän uutta osaa radioohjattavaan pienoismalliisi. Osat ovat äänenvaimennin, liitosputki, tiiviste ja

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

Johdanto Tuotteesta Kurssit

Johdanto Tuotteesta Kurssit Johdanto Ryhmämme tehtävänä oli suunnitella ja valmistaa vaateripustimen keskiosa, joka sopisi muiden ryhmien suunnittelemiin osiin koska joka ryhmällä oli oma osansa suunniteltavana, lähtökohdat antoivat

Lisätiedot

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS (PURETTUNA TARKASTUS) D15Z, D 19Z, D 19ZS, D 20Z, D 25Z

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS (PURETTUNA TARKASTUS) D15Z, D 19Z, D 19ZS, D 20Z, D 25Z 1 JJ-Asennus Oy OHJE 01.04.2010 PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS (PURETTUNA TARKASTUS) D15Z, D 19Z, D 19ZS, D 20Z, D 25Z Purettavat kohteet: - teleskooppipuomisto Uusittavat osat: - teleskoopin levykimppuketjut

Lisätiedot

Akselikytkimet & Kiinnitysholkit

Akselikytkimet & Kiinnitysholkit Akselikytkimet & Kiinnitysholkit Akselikytkimen valinnassa on hyvä ottaa huomioon seuraavat asiat: Akselikytkimet Onko radiaalista virhettä? Kuinka suurta momenttia siirretään? Kuinka suurta kierrosnopeutta

Lisätiedot

6 PEX-putkenliittimet, käyttövesi ja lämmitys

6 PEX-putkenliittimet, käyttövesi ja lämmitys 6 PEX-putkenliittimet, käyttövesi ja lämmitys Tyyppihyväksytyt ja varmatoimiset HELA PEX ulkohalkaisija ja seinämävahvuus soveltuvat liittimille. Liittimet soveltuvat kaikkiin käyttökohteisiin -putkenliittimet

Lisätiedot

Sivu 1(19) Raket 120 tekniset säännöt v. 2.0 - päivitetty 26.3.2012

Sivu 1(19) Raket 120 tekniset säännöt v. 2.0 - päivitetty 26.3.2012 Sivu 1(19) Raket 120 tekniset säännöt v. 2.0 - päivitetty Sivu 2(19) Tekniset tiedot Raket 120 Moottorin tyyppi: Iskutilauus: Iskunpituus: Poraus: Jäähdytys: Sytytys: Maksimi teho: Maksimi kierrokset:

Lisätiedot

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C KANSIO 3 VÄLI 5 ESITE 3 Veloduct Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Yleistä DMAC/DMAK vastakkain kääntyvine

Lisätiedot

Koskee: Kaikkia Cessna 190- ja 195-lentokoneita lentotuntimäärästä riippumatta.

Koskee: Kaikkia Cessna 190- ja 195-lentokoneita lentotuntimäärästä riippumatta. M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan. 242. M-määräys

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Vetoaisan asennus- ja käyttöohje

Vetoaisan asennus- ja käyttöohje 1./8. Vetoaisan asennus- ja käyttöohje Yleistä Kiitos, että olet valinnut kärryysi kotimaisen Carryx-vetoaisan. Vetoaisa on valmiiksi koottuna joko asiakkaan antamien mittojen mukaisesti tai vakiovetoaisana.

Lisätiedot

Asennusohjeet Lindab Safe ja Lindab Safe Click

Asennusohjeet Lindab Safe ja Lindab Safe Click lindab kanavajärjestelmät Asennusohjeet ja ja ja -kanavajärjestelmät on tyyppihyväksytty ja sertifioitu (SITAC 1358/88). Kanavajärjestelmien tuotantoprosessia valvotaan jatkuvasti. Täten järjestelmät täyttävät

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Sivu 1/6 Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Kirjoittaja Seppo Koivuniemi, Finnblast Oy Hyvän tuottavuuden yhtenä kulmakivenä on tehdä kerralla oikeaa laatua niin, että korjauksia ei tarvita.

Lisätiedot

TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU

TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU 12 bar 10 bar 10 bar Pakkaskarkaisu Teräksen karkaisun yhteydessä tehtävää kylmäkäsittelyä on perinteisesti kutsuttu pakkaskarkaisuksi. Pakkaskarkaisu tarkoittaa sitä että karkaisuhehkutuksen

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

90 mm HALK. G-42002-O 93,00 100 mm LEV. 90 mm HALK. G-42001-O 58,00 50 mm LEV. 90 mm HALK. 100 mm LEV.

90 mm HALK. G-42002-O 93,00 100 mm LEV. 90 mm HALK. G-42001-O 58,00 50 mm LEV. 90 mm HALK. 100 mm LEV. POLY-PTX HIOMA-, KIILLOTUS- JA HARJAUSKONE TASOILLE JA PUTKILLE TUOTE nro /kpl 240 V, 50-60 Hz, 1750 W NOPEUDEN SÄÄDÖLLÄ 1000-3500 RPM PAINO: 3,3 kg PYÖRÖJEN HALKAISIJA 90-115mm VALMISTUSMAA: SAKSA HIOMA-

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut

Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut Komposiitit alumiini titaani ruostumaton teräs Uusiin korkeuksiin Ilmailuteollisuus kehittyy jatkuvasti. Toleranssit tiukkenevat, koneistusprosessit mutkistuvat

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen Tekninen työ Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen 1. MOTIVOINTI Aluksi keskustellaan oppilaiden kanssa, mitä erilaisia kasetteja he

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat Operation hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku- ja

Lisätiedot

Kartiohattu. Myrskykaulus Läpivientipelti

Kartiohattu. Myrskykaulus Läpivientipelti Suojattuhattu Kartiohattu Sadehattu Tukivanne Piippujakso Myrskykaulus Läpivientipelti Aluskatteen läpivienti Piippujakso Seinätuki Seinäkulmatuki Säädettävä jakso Mittausjakso 22,5 o Käyrät 135 o T-jakso

Lisätiedot

Vexve-palloventtiilin käyttöohje

Vexve-palloventtiilin käyttöohje Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Huomioitavat asiat 3. Venttiilimerkintä 4. Venttiilin siirtäminen ja säilytys 5. Venttiilin asennus putkistoon 5.1 Hitsaus 6. Käyttöönotto ja käyttö 7. Huolto 7.1 Palloventtiilin

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö!

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö! PIKAOPASRAHANTEKEMISEEN Opasverkkokaupanmarkkinoinnintuloksekkaa< seensuunnitteluunjatoteutukseen AnttiSirviö JussiKämäräinen Opinnäytetyö Joulukuu2013 Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

SLH terä skäiteiden äsennusohje

SLH terä skäiteiden äsennusohje SLH terä skäiteiden äsennusohje SLH Teräskaiteet toimitetaan asennusvalmiina kaideosina. Toimitussisältö: Pystytolppa SLH 42 tai SLH 40 - Lattiaan kiinnitettävä pystytolppa - Pystytolpan kiinnityslaipan

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R VARISCO itseimevät jätepumput ST-R Varisco ST-R -sarjan pumput ovat itseimeviä kierrätyspumppuja ja soveltuvat suuria kiintoaineita sisältävien lietteiden pumppaamiseen. Pumput asennetaan pumpattavan nesteen

Lisätiedot