Suomen joukkovelkakirjalainat 2014 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen joukkovelkakirjalainat 2014 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 214 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen euromääräisten joukkovelkakirjojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i euro i Finland - Bond issues in EUR in Finland Suomessa liikkeeseen laskettujen euromääräisten joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån i euro emitterade i Finland Outstanding amount of bonds issued in EUR in Finland ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Tilastoyksikkö Katja Haavanlammi, puh Aki Ojala, puh Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Sähköposti: Puhelin: Upplysningar: Statistikenheten Katja Haavanlammi, telefon Aki Ojala, telefon Postadress: PB 16, 11 Helsingfors E-post: Telefon: Enquiries: Statistics Katja Haavanlammi, tel Aki Ojala, tel Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland Phone:

2 2 Sisältö Innehåll Contents Sivu Sida Page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat Finländska masskuldebrevslån Finnish bond issues Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden Suomessa yleisölle tarjoamista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat peräisin arvopaperikeskuksen ylläpitämästä rekisteristä. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Julkaisussa on niin ikään annettu tiedot arvoosuusjärjestelmään vuoden 214 aikana liitetyistä erillislainoista. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista. Luettelo joukkovelkakirjalainoista ei sisällä arvoosuusjärjestelmän ulkopuolisia erillislainoja eikä yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskettuja joukko-velkakirjalainoja. Yhteenvetotaulukko julkaisun lopussa sisältää kuitenkin myös em. tiedot antaen kattavan kuvan joukkovelkakirjamuotoisesta rahoituksesta. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån (med en löptid på minst ett år) emitterade av finländska emittenter och riktade till allmänheten över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig på värdepapperscentralens register. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Publikationen innehåller också uppgifter om privata emissioner registrerade i värdeandelssystemet under 214. I statistikmeddelandet ingår vidare uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån. Masskuldebrevsregistret täcker varken andra privata emissioner än sådana som registrerats i värdeandelssystemet eller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna. Sammandragstabellen i slutet av publikationen omfattar dock även den ovannämnda informationen och ger således en täckande bild av finansieringen i form av massskuldebrevslån. This publication - Finnish Bond Issues - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds by Finnish issuers on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. The data were obtained from the register maintained by central securities depository. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. The publication also includes data on private placements registered in the book-entry system in 214. Furthermore, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds. Private placements outside the book-entry system and issues of bonds in international markets are not included in the bond list. However, this information is included in the summary table at the end of the publication giving thus a full picture of bond financing.

4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations 4 Laina Debentuurilaina = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeeseenlaskijan muissa sitoumuksissa. Laina-aika/vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. Bullet = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. Lånets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturräntelån Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Käänteisvelkakirjalaina = omvänt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev OsakeIndeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat Osakekorilaina = aktiekorgslån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån VarainhoitoDebentuuri = förvaltningsdebentur VastuuDebentuurilaina = riskdebentur Löptid/amorteringsfria år Löptiden och de amorteringsfria åren anges i år, månader och dagar. Bullet = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt Vuosittain tasaerissä = årlig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest rate loan Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Käänteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond OsakeIndeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate Osakekorilaina = equity basket bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan VarainhoitoDebentuuri = asset management debenture VastuuDebentuurilaina = risk debenture Loan/grace period The loan period and grace period are shown in years, months and days. Bullet = lump sum principal repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual Vuosittain tasaerissä = annually in equal instalments Korko Ränta Interest rate Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange-rate-linked yield

5 Emissiokurssi Emissionskurs Issue price Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable 5 Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = säkerhet i fastighet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen 4 = övrig 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act 4 = other

6 Suomen joukkovelkakirjalainat 214 Finländska masskuldebrevslån 214 Finnish bond issues Suomalaiset liikkeeseenlaskijat laskivat Suomessa vuonna 214 liikkeeseen uusia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja 24 kappaletta noin 16 miljardin euron arvosta. Yritysten, rahoituslaitosten, paikallishallinnon ja valtion joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto kotimaassa väheni edellisvuodesta yhteensä noin 1 %. Kaiken kaikkiaan joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto vähentyi noin 8 %, kun myös kansainväliset liikkeeseenlaskut huomioidaan. Valtion euromääräinen joukkovelkakirjalainanotto vähentyi noin 11 %, mutta kanta nousi noin 4 miljardilla eurolla. Valtio oli euroissa mitattuna edelleen kotimaisten markkinoiden suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeelle lainoja yhteensä 1,5 miljardin euron arvosta, joista kaksi lainaa olivat uusia vuosina 22 ja 224 erääntyviä sarjaobligaatiolainoja ja loput aiemmin emittoituja lainoja. Valtion liikkeeseenlaskut vastaavat noin 63 % kaikista kotimaisista liikkeeseenlaskuista. Valtion osuus koko kotimaisesta joukkovelkakirjalainavelasta on pysynyt edellisvuotisella tasollaan ollen noin 81 %. Lisäksi valtio laski liikkeelle kansainvälisillä markkinoilla valuuttamääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 1,6 miljardin euron arvosta. Yhteensä koko valtion joukkovelkakirjalainakanta, kun sekä kotimaiset että kansainväliset joukkovelkakirjalainat kaikissa valuutoissa otetaan huomioon, oli vuoden 214 lopussa 92,5 miljardia euroa, mikä merkitsee kasvua edellisvuoden lopusta noin 7,5 %. Rahoituslaitosten vuonna 214 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen määrä oli noin 3,9 miljardia euroa. Kuitenkin rahoituslaitokset laskevat liikkeelle valtaosan joukkovelkakirjalainoista kansainvälisillä markkinoilla, ja vuonna 214 euromääräisiä laskettiin liikkeelle 11,4 miljardia euroa ja valuuttamääräisiä 9,1 miljardia euroa. Euromääräiset liikkeeseenlaskut kasvoivat noin 4,2 miljardia euroa edellisvuoteen verrattuna, kun taas valuuttamääräiset vähenivät 4,4 miljardia euroa. Vuonna 214 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos ei laskenut kotimaassa liikkeelle lainkaan joukkovelkakirjalainoja. Toiminta keskittyy kuitenkin hyvin voimakkaasti kansainvälisille markkinoille. Yhteensä viisi eri kuntaa laski vuonna 214 liikkeelle 9 joukkovelkakirjalainaa 26 miljoonan euron arvosta. Edellisenä vuonna laskettiin liikkeelle ainoastaan yksi joukkovelkakirjalaina, jonka arvo oli 5 miljoonaa euroa. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 214 noin 3,6 miljardin euron joukkovelkakirjalainanotolla, joka väheni edellisvuodesta noin 3,6 miljardia euroa eli noin 5 %. Vuoden 212 huippulukemista joukkovelkakirjalainanotto on vähentynyt yhteensä jo noin 6,1 miljardia euroa. I Finland emitterades 214 totalt 24 nya masskuldebrevslån i euro för ca 16 miljarder euro av finländska emittenter. Upplåningen genom masskuldebrev av icke-finansiella företag, finansiella företag, lokalförvaltning och staten minskade sammantaget med ca 1 % från 213. Allt som allt minskade upplåning genom masskuldebrev dock med ca 8 % då även internationella emissioner räknas med. Statens upplåning i euro på masskuldebrevmarknaden minskade med ca 11 % jämfört med året innan men utestående beloppet ökade med ca 4 miljarder euro. Staten var fortfarande den största emittenten på inhemsk marknad: staten emitterade två serieobligationslån med förfall 22 och 224 samt sålde tidigare emitterade serieobligationslån till sammanlagt värde av ca 1,5 miljarder euro. Detta motsvarar ca 63 % av alla nya inhemska emissioner i euro. Statens andel av det inhemska utestående beloppet av masskuldebrevslån var på samma nivå som på föregående år, ca 81 %. Därutöver emitterade staten masskuldebrevslån i andra valutor på internationell marknad för ca 1,6 miljarder euro. Statens totala utestående belopp av masskuldebrevslån, när både inhemska och internationella masskuldebrevslån i alla valutor beaktas, var i slutet av 214 ca 92,5 miljarder euro vilket betyder en ökning från slutet av förgående år på ca 7,5 %. Beloppet av inhemska masskuldebrevslån emitterat av finansiella företag var ca 3,9 miljarder euro år 214. Största delen av emissioner har dock hänt på internationell marknad där nya lån i euro emitterats för 11,4 miljarder euro och lån i andra valutor för 9,1 miljarder euro. Emissioner i euro ökade med ca 4,2 miljarder euro medan emissioner i andra valutor minskade med ca 4,4 miljarder euro. Kommunfinans gav 214 inte ut några masskuldebrevslån på inhemsk marknad. Verksamheten är dock väldigt koncentrerad på internationell marknad. Sammanlagt fem olika kommuner emitterade 9 nya masskuldebrevslån på totalt 26 miljoner euro. Under förgående år emitterades endast ett masskuldebrevslån vars värde var 5 miljoner euro. Icke-finansiella företag finansierade 214 sin verksamhet genom upplåning av ca 3,6 miljarder euro på masskuldebrevmarknaden, vilket minskade ca 3,6 miljarder euro eller 5 %. Upplåningen har minskat med total 6,1 miljarder euro från toppåret 212. Finnish issuers issued in Finland 24 new euro-denominated bonds with an amount of approximately EUR 16 billion in 214. Domestic bond issuance by non-financial corporations, financial institutions, local government and central government decreased by about 1 % from the previous year. When also international bond issues are taken into account the amount decreased by about 8 %. Central government s issuance of euro-denominated bonds decreased by about 11 % but the amount outstanding increased by about EUR 4 billion. Central government again the dominant issuer sector in 214 in domestic market issued a total of EUR 1.5 billion of which two serial bonds were new, maturing in 22 and 224, and the rest were previously issued serial bonds. Central government bond issues are about 63 % of total domestic bond issuance. The share of central government in the total amount outstanding of domestic bonds has remained on the same level as in the previous year being about 81 %. Central government also issued bonds in other currencies for about EUR 1.6 billion in international market. The total amount outstanding, when both domestic and international bonds in all currencies are taken into account, was at the end of 214 EUR 92.5 billion, an increase of about 7.5 % from the previous year. Domestic bond issuance in 214 by financial institutions was around EUR 3.9 billion. However, the main part has been issued in international market where in 214 the bond issuance in euro amounted to EUR 11.4 billion and in other currencies to EUR 9.1 billion. Issuance in euro increased by around EUR 4.2 billion from the previous year while in other currencies it decreased by around EUR 4.4 billion. The institution specialized in financing local government issued no bonds in 214 in domestic market. The issuances tend to concentrate almost completely on the international market. Five different municipalities issued 9 bonds amount of EUR 26 million in 214. Last year only one bond amount of EUR 5 million was issued. Non-Financial corporations obtained some EUR 3.6 billion of financing from bond issues in 214, which decreased by around EUR 3.6 billion, or 5 %, from the previous year. From 212 bond issue financing has decreased by some EUR 6.1 billion.

7 7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 214 Januari december 214 January December 214 Laina ISIN Nimellisarvo, milj. Lån ISIN Nominellt värde, miljoner Issue ISIN Nominal value, million Issue date Maturity date Loan period/ grace period Liikkeeseenlaskupäivä päättymispäivä Laina-ajan Emissionsdag Slutförfallodag Laina-aika/ vapaa-vuodet Emissiokurssi Nimelliskorko Vakuus Löptid/amorteringsfria Emissionskurs Nominell ränta Säkerhet år Issue price Nominal interest rate Guarantee YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON-FINANCIAL CORPORATIONS Suominen Yhtymä Oyj Vaihdettava Hybridilaina 214 Oriola-KD Oyj Juokkovelkakirjalaina 1/214 Lemminkäinen Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/214 Metsä Board Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/214 FI , Eräpäivätön 1v kk p / 1 % FI , v 2kk p / 1 % FI , v kk 19p / 1 % 4 vuotta 5,95 %, jonka jälkeen 1 vuosi 6,95 %, ja loppuaika 7,95 % 1. vuosi 7, %, jonka jälkeen joko 3kk Euribor + marginaali + 3, tai 1, 4 vuotta 8,75 %.; sitten suurempi: 3kk Euribor + marginaali + 3, % tai 11,75 FI , v kk p / 99,23 % 4, % Cargotec Oyj FI , v kk p / 99,696 % 3,38 % Kemira Oyj Joukkovelkakirjalaina Elematic Oy Ab Senior Secured Callable Bonds 214/218 ST1 Nordic Corporation Joukkovelkakirjalaina 1/214 M-Brain Oy Senior Unsecured Notes FI , v kk p / 99,629 % 2,5 % FI , v kk p / 1 % 1, % FI , v kk p / n. 1 % Kiinteäkorkoinen FI , v kk p / 1 % 8, % AC Alpha Oyj FI , v kk p / 1 % Lemminkäinen Oyj FI4158 1, v kk 1p / 3kk Euribor % 7,38 % Ahlström Oyj FI , v kk p / 99,832 % 4,13 % Lassila & Tikanoja Oyj FI , v kk p / 99,653 % 2,13 %

8 8 Suominen Yhtymä Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/214 Outkokumpu Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/214 FI , v kk p / 99,73 % 4,38 % FI , v kk p / 1 % 6,63 % Dna Oy FI , v 4kk p / 99,71 % 2,88 % HKScan Oyj FI , v kk p / 99,422 % 3,63 % TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS A347 Nordea Credit Linked Notes Europe High Yield Extra Aktia Pankki Oyj Aktia Debentuurilaina 1/214 Pohjola Edelläkävijät I/214 Neutraali Pohjola Edelläkävijät I/214 Plus A35 Osaketodistus Kiinteistö A361 Raaka-aineobligaatio Öljy A367 Nordea Equity and Credit-Linked Notes Europe Low Vol A383 Nordea Luottotodistus Metsä A368 Osakeobligaatio Tutkimuksen Tähdet Perus A369 Osakeobligaatio Tutkimuksen Tähdet Ekstra A379 Credit and Rate Linked Notes Europe A37 Terveydenhuolto A389 Luottotodistus Metsä Ålandsbanken Abp Debentuurilaina 1/214 A421 Credit-Linked Notes Forest FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , v kk 14p / 5v 1kk 27p / 6v kk 16p / 6v kk 16p / 5v 1kk 23p / 5v kk 11p / 4v 11kk 19p / 1v 2kk 19p / 1v 2kk 16p / 5v 1kk 17p / 5v 1kk 17p / 6v 11kk 12p / 3v 1kk 12p / 6v 2kk 12p / 5v kk 1p / vuosittain tasaerissä 1v 1kk 22p / 7v 1kk 2p / n. 1 % Indeksikori Vaihtuva 3, % 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski 11 % Viiteyhtiöiden luottoriski n. 1 % Vaihtuvakorkoinen n. 11 % Raaka-aineobligaatio n. 1 % Viiteindeksi n. 1 % 6,8 % n. 1 % 7,75 % n. 12 % Osakeindeksi n. 1 % Osakeindeksi n. 1 % 2 korkokautta 5, %, sen jälkeen viiteindeksi n. 15 % Osakeindeksi n. 1 % 4,8 % 1 % 2,3 % n. 1 % 7,7 % n. 1 % 4 vuotta 5,625 %, jonka jälkeen Euribor + 4,

9 9 Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 2/214 A422 Credit-Linked Notes Europe Crossover Neste Oil Autocall 3/214 A41 Equity-Linked Notes Health Care A429 Credit-Linked Notes Company Basket A391 Equity-Linked Notes Double Return A412 Osakeobligaatio Tutkimuksen Tähdet Perheyhtiöt Perus A413 Osakeobligaatio Tutkimuksen Tähdet Perheyhtiöt Ekstra A414 Osakeobligaatio Suomi Perus A415 Osakeobligaatio Suomi Ekstra A416 Valuuttaobligaatio Kehittyvät Valuutat Sijoitusobligaatio Suomi Perus Sijoitusobligaatio Suomi Tuotto Suomi II/214 Neutraali Suomi II/214 Plus A448 Currency Equity Interest Rate and Credit-Linked Combination Evli Pankki Oyj Finvex Kestävä Kehitys Obligaatio A455 Equity-Linked Notes Family Corporates A449 Credit-Linked Notes Forest Evli Pankki Oyj Eurooppa Bonus IV Sertifikaatti A47 Currency-Linked Notes Developing Countries Yrityskorko Metsä 1/214 A456 Credit-Linked Notes Europe High Yield 7/219 FI , FI , FI , FI , v 1kk 23p / 4v 1kk 1p / 3v kk 15p / 3v 1kk 1p / Vaihtuva 3, % n. 1% n. 1% 8,15 % Viiteyhtiön arvonkehitys n. 1 % Vaihtuvakorkoinen FI , v 1kk 5p / n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski FI , FI , FI , FI , FI469521, v kk 15p / 5v 1kk 28p / 5v 1kk 28p / 5v 1kk 28p / 5v 1kk 28p / 1 % Osakeindeksi n. 12 % Osakeindeksi n. 11 % Osakeindeksi n. 12 % Osakeindeksi n. 11 % Osakeindeksi FI , v 2kk 3p / n. 15 % Valuuttakurssikehitys FI , v kk p / 1 % Osakeindeksi FI , v kk p / 11 % Osakeindeksi FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , v kk 18p / 6v kk 18p / 9v 9kk 26p / 5v kk 14p / 5v 1kk 21p / 1v kk 19p / 4v kk 14p / 1v kk 15p / 2v kk 23p / 1 % Osakeindeksi 11 % Osakeindeksi n. 1% Yhdistelmäindeksi 15 % Osakeindeksi n. 15 % Osakeindeksi n. 12% 5,9 % 1 % Osakeindeksi n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski n. 1 % Valuuttakori FI , v 3kk 1p / Vaihtuva Viiteyhtiöiden luottoriski FI , v 3kk 1p / 3kk Euribor + 4,

10 1 A458 Credit-Linked Notes Accuruing High Yield A459 Credit-Linked Notes Stora Enso 7/219 A46 Credit-Linked Notes Upm-Kymmene 7/219 A461 Credit-Linked Notes Stena 7/219 A462 Credit-Linked Notes Thyssenkrupp 7/219 A463 Credit-Linked Notes Arcelormittal 7/219 A464 Credit-Linked Notes Dell 7/219 A465 Credit-Linked Notes Fiat 7/219 A466 Credit-Linked Notes Metsä Board 7/219 A477 Credit-Linked Notes Accuruing High Yield A471 Equity-Linked Notes Global A472 Credit-Linked Notes World A482 Credit-Linked Notes Europe Debentuurilaina I/214 FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI469711, FI , v 3kk 1p / 5v 3kk 1p / 5v 3kk 1p / 5v 3kk 1p / 5v 3kk 1p / 5v 3kk 1p / 5v 3kk 1p / 5v 3kk 1p / 5v 3kk 1p / FI , v 3kk 5p / n. 1 % 3kk Euribor +,35 3kk Euribor + 1,55 3kk Euribor + 1,6 3kk Euribor + 3,2 3kk Euribor + 2, 3kk Euribor + 2,25 3kk Euribor + 3,1 3kk Euribor + 2,45 3kk Euribor + 2,15 Viiteindeksi FI469752, v 1kk 1p / n. 1 % Osakeindeksi FI , v 3kk 6p / n. 1 % FI , v 3kk 1p / 1 % FI , v 2kk p / % 4 vuotta 5, %; sitten 3kk Euribor + 3, 3 vuotta 6,5 %; sitten 3kk Euribor + 4,25 2,75 % FI , v kk 5p / n. 1 % Nollakorkoinen A51 Currency-Linked Notes Developing Countries A54 Credit-Linked Notes Europe Low Vol A481 Yrityslainakori Eurooppa I/214 A515 Credit-Linked Note Europe FI , v kk 9p / n. 1 % Valuuttakori FI , FI , FI , v 2kk 22p / 7v 2kk 21p / 7v 2kk 21p / n. 1 % Oma Säästöpankki Oy FI , v kk p / 1 % A483 Equity-Linked Notes Basic A484 Equity-Linked Notes Great Britain Extra A485 Equity-Linked Notes Mid Cap Europe Basic A486 Equity-Linked Notes Mid Cap Europe Extra FI , FI , FI , FI , v 1kk 18p / 6v 1kk 18p / 5v 1kk 23p / 5v 1kk 23p / 1 % 1 % Viiteindeksi 3 vuotta 6,5 %; sitten 3kk Euribor + 4,25 3 vuotta 6,5 %; sitten 3kk Euribor + 4,25 6kk Euribor + 1,5 n. 12 % Osakeindeksi n. 11 % Osakeindeksi n. 12 % Osakeindeksi n. 11 % Osakeindeksi

11 11 A487 Currency Obligation Developing Countries Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 3/214 Sijoitusobligaatio Eurooppa Perus Sijoitusobligaatio Eurooppa Tuotto A522 Currency-Linked Notes Developing Countries A468 Luottotodistus Kertyvä High Yield Säästöpankkien yhteinen joukkovelkakirjalaina A532 Credit-Linked Note Accruing High Yield Pohjois-Eurooppa III/214 Neutraali Pohjois-Eurooppa III/214 Plus A53 Equity and Credit-Linked Notes China Banks Helsingin OP Pankki, Helsinki Tuottodebentuuri 1/214 A478 Credit and Fund-Linked Notes Emerging Market 219 A527 Credit-Linked Note Forest Oma Säästöpankki Oy Debentuurilaina 214 Yrityskorko Maailman Menestyjät II/214 Yritysluotto Eurooppa 5/214 A533 Osakeobligaatio Eurooppa Maltti A534 Luottotodistus Eurooppa High Yield Liedon Säästöpankki Debentuurilaina I/214 Sijoitusobligaatio Yhdysvallat Perus FI , FI , FI , FI , v 1kk 18p / 5v 3kk 19p / 7v 2kk 16p / 5v 2kk 16p / n. 15 % Valuuttakurssikehitys Vaihtuva 3, % n. 1 % 3 vuotta 6,5 %; sitten 3kk Libor + 4, n. 1 % Vaihtuvakorkoinen FI , v kk p / 1 % Osakeindeksi FI , v kk p / 11 % Osakeindeksi FI , FI , v 11kk 29p / 5v 2kk 13p / n. 1 % Valuuttakori n. 1 % Viiteindeksi FI , v kk p / n. 1 % Vaihtuvakorkoinen FI , v 2kk 8p / n. 1 % Viiteindeksi FI , FI , v kk 19p / 6v kk 19p / 1 % Osakeindeksi 11 % Osakeindeksi FI , v 2kk 1p / n. 1% Yhdistelmäindeksi FI , v 2kk 1p / 1 % Viiteindeksi FI4936 1, FI , FI , v kk p / 5v 1kk 29p / 7v 1kk 26p / 1 % 3,25 % 1 % Yhdistelmäindeksi n. 1% 3 vuotta 4,5 %, sitten 3kk Euribor + 2,5 FI , v kk p / Vaihtuva 2,65 % FI , FI , FI , FI , v 1kk 21p / 7v 1kk 19p / 5v 1kk 19p / 7v 1kk 19p / FI , v 3kk p / Vaihtuva Luottokori n. 1% Luottokori n. 1 % Vaihtuvakorkoinen n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski välillä % 12kk Euribor +,5 %- yksikköä, kuitenkin väh. 2,5 % FI , v kk p / 1 % Osakeindeksi

12 12 Sijoitusobligaatio Yhdysvallat Tuotto Evli Pankki Oyj Finvex Kestävä Kehitys II Obligaatio Eurajoen Säästöpankki Debentuurilaina I/214 A57 Credit-Linked Notes Forest Accruing 221 Korkoputki FI , v kk p / 11 % Osakeindeksi FI4971 1, v kk 14p / FI , v kk p / FI , FI , FI , v 1kk 12p / 7v 1kk 11p / 1v kk p / 15 % Osakeindeksi n. 1 % n. 1 % 3, %, kuitenkin väh. 12kk Euribor vähennettynä kahdella %-yksiköllä Viiteyhtiöiden luottoriski n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski 1 % Kolme ensimmäistä vuotta 1,45 %, sitten 3kk Euribor +,8 Danske Bank Oyj FI , v kk 2p / n. 1 % Nollakorkoinen Ålandsbanken Abp Debentuurilaina 2/214 A55 Osakeobligaatio Global Perus A551 Osakeobligaatio Global Ekstra A552 Osakeobligaatio Terveydenhuolto Helsingin OP Pankki, Helsinki Tuottodebentuuri 2/214 Credit-Linked Notes Maailma 6/214 Avain- ja Ylihärmän Säästöpankit Yhteinen Debentuurilaina Säästöobligaatio IV/214 Säästöobligaatio Iberia V/214 Myrskylän Säästöpankki Debentuurilaina I/214 A599 Luottotodistus Metsä 221 Kiinteä ja Vaihtuva II A593 Currency, Equity, Interest Rate and Credit-Linked Combination Notes A594 Credit-Linked Notes Company Basket A595 Credit-Linked Notes Forest 224 FI , v 2kk 3p / n. 1 % 3, % FI4951 6, v 2kk 6p / n. 12 % Osakeindeksi FI , v 2kk 6p / n. 11 % Osakeindeksi FI , v 2kk 6p / n. 15 % Osakeindeksi FI , FI , FI , FI , FI , v kk p / 7v kk 23p / 5v 3kk 22p / 6v kk 18p / 4v kk 18p / FI , v 3kk p / FI4955 2, FI , FI , FI , v kk 15p / 1v kk 14p / 7v kk 14p / 1v kk 14p / 1 % n. 1 %, enintään 15 %. n. 1 % välillä % Liik.laskupv:stä Ennenaik. Tak.maksupv:ään asti 3,25 % ja Ennenaik. Tak.maksupv:stä Tak.maksupv:ään 6kk Euribor + 2,54 Luottokori viiteyhtiöistä 2,55 % 1 % Osakeindeksi 11 % Osakeindeksi 3, % n. 1 % Vaihtuvakorkoinen n. 1 % n. 1 % 2, % 4,45 % 1 % 5,5 %

13 13 Sijoituseobligaatio Globaali Perus Sijoituseobligaatio Globaali Tuotto A67 Osakeobligaatio Tutkimuksen Tähdet Perheyhtiöt USA Perus A68 Osakeobligaatio Tutkimuksen Tähdet Perheyhtiöt USA Ekstra A69 Osakeobligaatio Kestävä Kehitys Luopioisten Säästöpankki Aito Debentuurilaina I/214 Säästöobligaatio Iso-Britannia VI/214 Someron Säästöpankki Debentuurilaina I/214 A611 Luottotodistus Eurooppa High Yield Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 4/214 Helsingin OP Pankki, Helsinki Tuottodebentuuri 3/214 Sijoitusobligaatio Brazil VII/214 A643 Equity-Linked Notes Autocallable Banks 219 A658 Credit-Linked Notes Forest 221 A632 Currency-Linked Notes Developing Countries Nokian Renkaat Autocall 8/214 Debentuurilaina II/214 Sarja A Debentuurilaina II/214 Sarja B A644 Equity-Linked Stars of the Research Global Basic FI , v kk p / 1 % Osakeindeksi FI , v kk p / 11 % Osakeindeksi FI , FI496 1, FI , v 1kk 11p / 6v 1kk 11p / 3v 1kk 11p / FI , v 3kk p / FI , v kk 19p / n. 12 % Osakeindeksi n. 11 % Osakeindeksi n. 15 % Osakeindeksi % FI , v 3kk p / Vaihtuva FI , v 1kk 27p / 2,5 % 1 % Osakeindeksi n. 1 % 1. vuosi 2,5 %; sitten 12kk Euribor +,5 %, mutta yht. väliltä 1,5-3, FI , v 2kk p / Vaihtuva 3, % FI4149 6, FI , FI , v kk p / 4v kk 17p / 5v kk 14p / 1 % n. 11 %, enintään 115 % FI , v 1kk 7p / n. 1 % 3,25 % ennenaik. tak.maksupv asti, jonka jälkeen vaihtuva 6kk Euribor + 2,67 Viiterahasto n. 1 % Osakeindeksi 2 vuotta 5, %; sitten 3kk Euribor + 2, FI , v kk 5p / n. 1 % Valuuttakori FI , v kk 17p / n. 1 %, enintään 17 % FI , v 3kk p / 1 % FI , v 3kk p / 1 % Viiteosake 2v3kk ajan 3, %, jonka jälkeen 12kk Euribor + 2, 2v3kk ajan 2,75 %, jonka jälkeen 12kk Euribor + 1,75 FI , v 1kk p / n. 1 % Osakeindeksi

14 14 A645 Equity-Linked Stars of the Research Global Extra A646 Equity-Linked Bond Germany Basic A647 Equity-Linked Bond Germany Extra A648 Valuuttaobligaatio Kiina A674Equity-Linked Notes Nokian Renkaat Evli Pankki Oyj Korkotodistus Eurooppa Säästöobligaatio Kestävä Eurooppa VIII/214 Kalannin Säästöpankki Debentuurilaina 214 A675 Equity-Linked Notes Europe Banks A676 Credit-Linked Notes Europe High Yield A687 Credit-Linked Notes Western Europe Sijoitusobligaatio Skandinavia Perus Sijoitusobligaatio Skandinavia Tuotto Nokian Renkaat Autocall 9/214 A73 Credit-Linked Notes Europe High Yield 222 Accumulator Yrityskorko Metsä III/214 Helsingin OP Pankki, Helsinki Tuottodebentuuri 4/214 FI , v 1kk p / n. 1 % Osakeindeksi FI , v 1kk p / n. 1 % Osakeindeksi FI , v 1kk p / n. 1 % Osakeindeksi FI4979 4, v 1kk 2p / n. 1 % Kiinteäkorkoinen FI , FI , FI , v kk 11p / 7v kk 2p / 6v kk 18p / FI , v 2kk p / FI49741, FI49758, FI , v 1kk 17p / 6v 9kk 16p / 7v kk 16p / n. 1 % Viiteyhtiön osake välillä 99 % - 11 % 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski 1 % Osakeindeksi 1. vuosi 2,5 %; sitten 12kk Euribor +,5 %- yksikköä, mutta väh. 2,5 % n. 1 % Osakeindeksi n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski FI41496, v kk p / 1 % Osakeindeksi FI414914, v kk p / 11 % Osakeindeksi FI , v 6kk 2p / n. 1 %, enintään 17 %. Viiteyhtiöindeksi FI , v 3kk 9p / n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski FI , v 3kk 4p / n. 1 %, enintään 15 %. Kiinteäkorkoinen FI , v kk p / n. 1 % Valuuttakurssikehitys FI , v kk p / 1 % 3,25 % Ennenaikaiseen Takaisinmaksupäivään asti, jonka jälkeen 6kk Euribor + 2,78 Aktia Pankki Oyj FI , v kk 2p / n. 1 % Nollakorkoinen FI , v kk p / n. 1 % Kaksi vuotta 5,5 %, jonka jälkeen 3kk Libor + 2,1

15 15 Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 5/214 Sijoitusobligaatio Eurooppa II Perus Sijoitusobligaatio II Tuotto A699 Equity-Linked Notes Europa Bacis A7 Equity-Linked Notes Europa Extra A71 Equity-Linked Notes Healthcare A72 Equity-Linked Notes Healthcare Extra A735 Credit-Linked Notes Europe Tranche A712 Credit-Linked Notes Europe High Yield A722 Credit-Linked Notes Europe High Yield Evli Pankki Oyj Eurooppa Obligaatio A739 Equity-Linked Notes Basic Resources A74 Credit-Linked Notes Europe High Yield Credit-Linked Notes Europe, liikkeeseenlaskuvaluutta USD A75 Credit-Linked Notes Finland Helsingin OP Pankki, Helsinki Tuottodebentuuri 5/214 Sijoitusobligaatio Käänneyhtiöt IX/214 Luottokori Eurooppa 11/214 A763 Credit-Linked Notes Europe High Yield Extra FI , v 2kk 13p / FI418485, v kk p / 1 % FI418493, v kk p / 11 % FI4979 9, FI4988 2, FI , FI , FI , FI , FI , v 1kk 18p / 6v 1kk 18p / 6v 1kk 18p / 6v 1kk 18p / 5v 2kk 17p / 5v 2kk 15p / 7v 2kk 17p / FI , v 2kk 9p / 1 % FI , v 2kk 9p / 1 % FI , v kk 14p / Vaihtuva 3, % Viiteyhtiöiden osakekurssikehitys Viiteyhtiöiden osakekurssikehitys n. 1 % Osakeindeksi n. 11 % Osakeindeksi n. 13 % Osakeindeksi n. 11 % Osakeindeksi 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski Kolme vuotta 6,5 %, jonka jälkeen 3kk Euribor + 4,25 Kolme vuotta 6,5 %, jonka jälkeen 3kk Euribor + 4,25 1 % Osakeindeksi FI4997, v 2kk 5p / n. 1 % Osakeindeksi FI , v 2kk 7p / n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski FI , v 2kk 5p / 1 % 6,5 % FI , v 2kk 3p / n. 1 % FI , FI , FI , FI , FI , v kk p / 3v kk 18p / 7v 1kk 24p / 5v 1kk 2p / 7v 1kk 13p / 1 % Kolme vuotta 4, %, jonka jälkeen 3kk Euribor + 2,6 3,25 % Ennenaikaiseen Takaisinmaksupäivään asti, jonka jälkeen 6kk Euribor + 2, % Osakeindeksi 115 % Osakeindeksi n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski

16 16 A768 Equity-Linked Notes Europe High Yield Accumulator Yrityskorko Eurooppakori IV/214 FI , v 1kk 9p / 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski FI , v 1kk 2p / 5,5 % Viiteyhtiöiden luottoriski FI , v kk 1p / n. 1 % Nollakorkoinen FI4912 4, v kk 28p / n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski Helsingin OP Pankki, Helsinki Tuottodebentuuri 6/214 A771 Equity-Linked Notes Europe Basic FI , FI , FI49998, v kk 29p / 1v kk p / 6v 1kk 16p / n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski 1 % Ennenaikaiseen Takaisinmaksupäivään asti 3,25 %, jonka jälkeen 6kk Euribor + 2,86 n. 12 % Osakeindeksi A773 Currency-Linked Notes Star of the Emerging Markets FI , v 1kk 16p / n. 15 % Valuuttakurssikehitys MUUT RAHALAITOKSET ÖVRIGA MONETÄRA FINANSINSTITUT OTHER MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS Suomen Hypoteekkiyhdistys Hypoteekkiobligaatio 1/214 FI , v kk p / n. 1 % Suomen Hypoteekkiyhdistys FI , v 6kk 1p / 1 % Suomen Hypoteekkiyhdistys FI , v 6kk p / 1 % 1,5 % 6kk Euribor + 1, %- yksikköä 6kk Euribor +,95 %- yksikköä MUUT RAHOITUSLAITOKSET- ÖVRIGA FINANSINSTITUT- OTHER FINANCIAL INTERMEDIARIES Euroloan Group Oyj FI , v kk p / 1 % 8, % Taaleritehdas Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/214 FI , v kk p / 1 % 4,5 % Euroloan Consumer Finance Oyj FI4933, v kk p / 1 % 4,5 % Euroloan Group Oyj Joukkovelkakirjalaina 2/214 Taaleritehdas Oyj Joukkovelkakirjalaina 2/214 Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky Voitonjakolaina OPR-Vakuus Oy Joukkovelkakirjalaina 1/214 FI , v kk p / 1 % 6, % FI , v kk p / 1 % 5,5 % FI , v 9kk p / 1 % Tuottokorko, joka riippuu sijoitustoiminnan tuloksesta. FI , v kk p / 1 % 7,25 %

17 17 VAKUUTUSLAITOKSET FÖRSÄKRINGSINRÄTTNINGAR INSURANCE CORPORATIONS Vakuutusosakeyhtiö Garantia FI , v kk p / 99,891 % 1,85 % Lähitapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö FI , v kk p / n. 1 % 3,625 % PAIKALLISHALLINTO LOKALFÖRVALTNING LOCAL GOVERNMENT Turun Kaupunki FI , v kk p / 1 % Vantaan Kaupunki FI , v kk 1p / 1 % Vantaan Kaupunki FI , v kk p / 1 % Jyväskylän Kaupunki FI , v kk p / 1 % 3kk Euribor +,36 3kk Euribor +,3 3kk Euribor +,36 3kk Euribor +,28 Kotkan ja Lappeenrannan kaupungit FI , v kk p / n. 1 % Vaihtuvakorkoinen Turun Kaupunki FI , v kk p / 1 % Kotkan Kaupunki FI , v kk p / 1 % 3kk Euribor +,3 3kk Euribor +,4 VALTIONHALLINTO STATEN CENTRAL GOVERNMENT Suomen Valtio Sarjaobligaatiolaina FI , v 2kk 11p / 99,52 % 2, % Suomen Valtio Sarjaobligaatiolaina FI , v kk 12p / 99,47 %,375 % Lisäksi aikaisemmin emittoituja lainoja myytiin vuonna 214 seuraavasti: Dessutom har tidigare emitterade lån sålts år 214 enligt följande: In addition, bonds issued previously were sold in 214 as follows: Suomen Valtio Sarjaobligaatiolaina FI , v 1kk 23p / 99,52 % 2, % Suomen Valtio Sarjaobligaatiolaina FI , v 1kk 12p / 11,58 % 2,625 % Suomen Valtio Sarjaobligaatiolaina FI , v 8kk 1p / 15,9 % 2,75 %

18 18 Yhteenveto suomalaisten liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjalainoista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån av finländska emittenter Summary of Finnish bond issues, Kpl Antal Number Milj. euroa Mn euro EUR million Kpl Antal Number Milj. euroa Mn euro EUR million Kpl Antal Number Milj. euroa Mn euro EUR million Kpl Antal Number Milj. euroa Mn euro EUR million Kpl Antal Number Milj. euroa Mn euro EUR million Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations 1 Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Siitä: Pankit Därav: Banker Of which: Banks 1 Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Valtionhallinto Staten Central government 2 Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Yhteensä Totalt Total Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Tietolähteiden muutoksen vuoksi tiedot vuodesta 211 alkaen eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. På grund av ändrade informationskällor är siffrorna från och med år 211 inte fullt jämförbara med tidigare år. Because of different data sources the figures from 211 are not fully comparable with previous years. 2 Luvut vuonna 212 ja 214 sisältävät myös valtion sijoitusyhtiö Solidiumin liikkeeseen laskemat 6 milj. euron ja 35 milj. euron joukkovelkakirjalainat. I beloppet år 212 och 214 ingår även 6 respektive 35 miljoner euros emissioner av statens investeringsbolag Solidium. The figures from 212 and 214 include also EUR 6 million and EUR 35 million issues by state investment company Solidium.

19 Helsinki

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 212 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 211 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 21 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 29 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2007 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2007 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 27 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 25 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Markkamääräisten joukkovelkakirjalainojen

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 2007

VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 2007 VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 2007 Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2008:3 (SVT) STATISTIK 2008:3 (OFF) STATISTICS 2008:3 (OSF) VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure and Financing 2009

Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure and Financing 2009 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2005 Sociala utgifter och deras finansiering 2005 Social Protection Expenditure and Financing 2005

Sosiaalimenot ja rahoitus 2005 Sociala utgifter och deras finansiering 2005 Social Protection Expenditure and Financing 2005 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 4/2007 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 1.3.2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 2006. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:4

VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 2006. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:4 VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 26 Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 27:4 VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 26 Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Statistisk årsbok om socialvård och hälso- och sjukvård 2008 Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care 2008 SVT Sosiaaliturva 2008

Lisätiedot

Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 10 June 2014 Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2 186 000 DDBO 1823 Eurooppa Tuplatuotto 6 Any person making or

Lisätiedot

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 11 May 2015 Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,624,000 DDBO 3014 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2004: 61 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics Maa-

Lisätiedot

Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 2.5.2014 Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B Tranche No.1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of [Aggregate Principal Amount of Tranche] DDBO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Sosiaaliturva

Lisätiedot

Toimenpiteelliset hoitojaksot tiedonantajapalaute 8/2001 Taulukoiden luku- ja tulkintaohje

Toimenpiteelliset hoitojaksot tiedonantajapalaute 8/2001 Taulukoiden luku- ja tulkintaohje Stakes/StakesTieto/Tilastoryhmä 12.8.2002 Terveydenhuollon laitoshoidon hoitoilmoitustilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 3967 2346 Mikko Nenonen Puh. (09) 3967 3967 2204 Jouni Rasilainen Fax.

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 2 490 000 Danske Bank A/S DDBO 2861: Luottokorilaina Eurooppa High Yield V

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 2 490 000 Danske Bank A/S DDBO 2861: Luottokorilaina Eurooppa High Yield V FINAL TERMS DATED 8 May 2014 Series No. DDBO 2861 Tranche No.1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2 490 000 Danske Bank A/S DDBO 2861: Luottokorilaina Eurooppa High

Lisätiedot

Suomalainen televisiotarjonta 2013

Suomalainen televisiotarjonta 2013 Suomalainen televisiotarjonta 2013 Julkaisuja 19/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport

Lisätiedot

Series No. DDBO 2923 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 2923 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 10 June 2015 Series No. DDBO 2923 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 3,377,000 DDBO 2923 Luottokori Eurooppa 19 Any person making or

Lisätiedot

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register 2009 Maa-, metsä- ja kalatalous 2010 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery Maatilarekisteri 2009 Lantbruksregister 2009 Farm

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Maatalous- ja puutarhayritykset, työvoima

Lisätiedot

Kesämökkibarometri 2009

Kesämökkibarometri 2009 Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010 markku nieminen Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010

Lisätiedot

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 11 June 2015 Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II Any person making

Lisätiedot