Suomen joukkovelkakirjalainat 2014 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen joukkovelkakirjalainat 2014 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 214 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen euromääräisten joukkovelkakirjojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i euro i Finland - Bond issues in EUR in Finland Suomessa liikkeeseen laskettujen euromääräisten joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån i euro emitterade i Finland Outstanding amount of bonds issued in EUR in Finland ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Tilastoyksikkö Katja Haavanlammi, puh Aki Ojala, puh Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Sähköposti: Puhelin: Upplysningar: Statistikenheten Katja Haavanlammi, telefon Aki Ojala, telefon Postadress: PB 16, 11 Helsingfors E-post: Telefon: Enquiries: Statistics Katja Haavanlammi, tel Aki Ojala, tel Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland Phone:

2 2 Sisältö Innehåll Contents Sivu Sida Page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat Finländska masskuldebrevslån Finnish bond issues Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden Suomessa yleisölle tarjoamista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat peräisin arvopaperikeskuksen ylläpitämästä rekisteristä. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Julkaisussa on niin ikään annettu tiedot arvoosuusjärjestelmään vuoden 214 aikana liitetyistä erillislainoista. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista. Luettelo joukkovelkakirjalainoista ei sisällä arvoosuusjärjestelmän ulkopuolisia erillislainoja eikä yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskettuja joukko-velkakirjalainoja. Yhteenvetotaulukko julkaisun lopussa sisältää kuitenkin myös em. tiedot antaen kattavan kuvan joukkovelkakirjamuotoisesta rahoituksesta. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån (med en löptid på minst ett år) emitterade av finländska emittenter och riktade till allmänheten över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig på värdepapperscentralens register. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Publikationen innehåller också uppgifter om privata emissioner registrerade i värdeandelssystemet under 214. I statistikmeddelandet ingår vidare uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån. Masskuldebrevsregistret täcker varken andra privata emissioner än sådana som registrerats i värdeandelssystemet eller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna. Sammandragstabellen i slutet av publikationen omfattar dock även den ovannämnda informationen och ger således en täckande bild av finansieringen i form av massskuldebrevslån. This publication - Finnish Bond Issues - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds by Finnish issuers on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. The data were obtained from the register maintained by central securities depository. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. The publication also includes data on private placements registered in the book-entry system in 214. Furthermore, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds. Private placements outside the book-entry system and issues of bonds in international markets are not included in the bond list. However, this information is included in the summary table at the end of the publication giving thus a full picture of bond financing.

4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations 4 Laina Debentuurilaina = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeeseenlaskijan muissa sitoumuksissa. Laina-aika/vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. Bullet = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. Lånets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturräntelån Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Käänteisvelkakirjalaina = omvänt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev OsakeIndeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat Osakekorilaina = aktiekorgslån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån VarainhoitoDebentuuri = förvaltningsdebentur VastuuDebentuurilaina = riskdebentur Löptid/amorteringsfria år Löptiden och de amorteringsfria åren anges i år, månader och dagar. Bullet = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt Vuosittain tasaerissä = årlig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest rate loan Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Käänteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond OsakeIndeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate Osakekorilaina = equity basket bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan VarainhoitoDebentuuri = asset management debenture VastuuDebentuurilaina = risk debenture Loan/grace period The loan period and grace period are shown in years, months and days. Bullet = lump sum principal repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual Vuosittain tasaerissä = annually in equal instalments Korko Ränta Interest rate Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange-rate-linked yield

5 Emissiokurssi Emissionskurs Issue price Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable 5 Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = säkerhet i fastighet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen 4 = övrig 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act 4 = other

6 Suomen joukkovelkakirjalainat 214 Finländska masskuldebrevslån 214 Finnish bond issues Suomalaiset liikkeeseenlaskijat laskivat Suomessa vuonna 214 liikkeeseen uusia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja 24 kappaletta noin 16 miljardin euron arvosta. Yritysten, rahoituslaitosten, paikallishallinnon ja valtion joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto kotimaassa väheni edellisvuodesta yhteensä noin 1 %. Kaiken kaikkiaan joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto vähentyi noin 8 %, kun myös kansainväliset liikkeeseenlaskut huomioidaan. Valtion euromääräinen joukkovelkakirjalainanotto vähentyi noin 11 %, mutta kanta nousi noin 4 miljardilla eurolla. Valtio oli euroissa mitattuna edelleen kotimaisten markkinoiden suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeelle lainoja yhteensä 1,5 miljardin euron arvosta, joista kaksi lainaa olivat uusia vuosina 22 ja 224 erääntyviä sarjaobligaatiolainoja ja loput aiemmin emittoituja lainoja. Valtion liikkeeseenlaskut vastaavat noin 63 % kaikista kotimaisista liikkeeseenlaskuista. Valtion osuus koko kotimaisesta joukkovelkakirjalainavelasta on pysynyt edellisvuotisella tasollaan ollen noin 81 %. Lisäksi valtio laski liikkeelle kansainvälisillä markkinoilla valuuttamääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 1,6 miljardin euron arvosta. Yhteensä koko valtion joukkovelkakirjalainakanta, kun sekä kotimaiset että kansainväliset joukkovelkakirjalainat kaikissa valuutoissa otetaan huomioon, oli vuoden 214 lopussa 92,5 miljardia euroa, mikä merkitsee kasvua edellisvuoden lopusta noin 7,5 %. Rahoituslaitosten vuonna 214 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen määrä oli noin 3,9 miljardia euroa. Kuitenkin rahoituslaitokset laskevat liikkeelle valtaosan joukkovelkakirjalainoista kansainvälisillä markkinoilla, ja vuonna 214 euromääräisiä laskettiin liikkeelle 11,4 miljardia euroa ja valuuttamääräisiä 9,1 miljardia euroa. Euromääräiset liikkeeseenlaskut kasvoivat noin 4,2 miljardia euroa edellisvuoteen verrattuna, kun taas valuuttamääräiset vähenivät 4,4 miljardia euroa. Vuonna 214 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos ei laskenut kotimaassa liikkeelle lainkaan joukkovelkakirjalainoja. Toiminta keskittyy kuitenkin hyvin voimakkaasti kansainvälisille markkinoille. Yhteensä viisi eri kuntaa laski vuonna 214 liikkeelle 9 joukkovelkakirjalainaa 26 miljoonan euron arvosta. Edellisenä vuonna laskettiin liikkeelle ainoastaan yksi joukkovelkakirjalaina, jonka arvo oli 5 miljoonaa euroa. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 214 noin 3,6 miljardin euron joukkovelkakirjalainanotolla, joka väheni edellisvuodesta noin 3,6 miljardia euroa eli noin 5 %. Vuoden 212 huippulukemista joukkovelkakirjalainanotto on vähentynyt yhteensä jo noin 6,1 miljardia euroa. I Finland emitterades 214 totalt 24 nya masskuldebrevslån i euro för ca 16 miljarder euro av finländska emittenter. Upplåningen genom masskuldebrev av icke-finansiella företag, finansiella företag, lokalförvaltning och staten minskade sammantaget med ca 1 % från 213. Allt som allt minskade upplåning genom masskuldebrev dock med ca 8 % då även internationella emissioner räknas med. Statens upplåning i euro på masskuldebrevmarknaden minskade med ca 11 % jämfört med året innan men utestående beloppet ökade med ca 4 miljarder euro. Staten var fortfarande den största emittenten på inhemsk marknad: staten emitterade två serieobligationslån med förfall 22 och 224 samt sålde tidigare emitterade serieobligationslån till sammanlagt värde av ca 1,5 miljarder euro. Detta motsvarar ca 63 % av alla nya inhemska emissioner i euro. Statens andel av det inhemska utestående beloppet av masskuldebrevslån var på samma nivå som på föregående år, ca 81 %. Därutöver emitterade staten masskuldebrevslån i andra valutor på internationell marknad för ca 1,6 miljarder euro. Statens totala utestående belopp av masskuldebrevslån, när både inhemska och internationella masskuldebrevslån i alla valutor beaktas, var i slutet av 214 ca 92,5 miljarder euro vilket betyder en ökning från slutet av förgående år på ca 7,5 %. Beloppet av inhemska masskuldebrevslån emitterat av finansiella företag var ca 3,9 miljarder euro år 214. Största delen av emissioner har dock hänt på internationell marknad där nya lån i euro emitterats för 11,4 miljarder euro och lån i andra valutor för 9,1 miljarder euro. Emissioner i euro ökade med ca 4,2 miljarder euro medan emissioner i andra valutor minskade med ca 4,4 miljarder euro. Kommunfinans gav 214 inte ut några masskuldebrevslån på inhemsk marknad. Verksamheten är dock väldigt koncentrerad på internationell marknad. Sammanlagt fem olika kommuner emitterade 9 nya masskuldebrevslån på totalt 26 miljoner euro. Under förgående år emitterades endast ett masskuldebrevslån vars värde var 5 miljoner euro. Icke-finansiella företag finansierade 214 sin verksamhet genom upplåning av ca 3,6 miljarder euro på masskuldebrevmarknaden, vilket minskade ca 3,6 miljarder euro eller 5 %. Upplåningen har minskat med total 6,1 miljarder euro från toppåret 212. Finnish issuers issued in Finland 24 new euro-denominated bonds with an amount of approximately EUR 16 billion in 214. Domestic bond issuance by non-financial corporations, financial institutions, local government and central government decreased by about 1 % from the previous year. When also international bond issues are taken into account the amount decreased by about 8 %. Central government s issuance of euro-denominated bonds decreased by about 11 % but the amount outstanding increased by about EUR 4 billion. Central government again the dominant issuer sector in 214 in domestic market issued a total of EUR 1.5 billion of which two serial bonds were new, maturing in 22 and 224, and the rest were previously issued serial bonds. Central government bond issues are about 63 % of total domestic bond issuance. The share of central government in the total amount outstanding of domestic bonds has remained on the same level as in the previous year being about 81 %. Central government also issued bonds in other currencies for about EUR 1.6 billion in international market. The total amount outstanding, when both domestic and international bonds in all currencies are taken into account, was at the end of 214 EUR 92.5 billion, an increase of about 7.5 % from the previous year. Domestic bond issuance in 214 by financial institutions was around EUR 3.9 billion. However, the main part has been issued in international market where in 214 the bond issuance in euro amounted to EUR 11.4 billion and in other currencies to EUR 9.1 billion. Issuance in euro increased by around EUR 4.2 billion from the previous year while in other currencies it decreased by around EUR 4.4 billion. The institution specialized in financing local government issued no bonds in 214 in domestic market. The issuances tend to concentrate almost completely on the international market. Five different municipalities issued 9 bonds amount of EUR 26 million in 214. Last year only one bond amount of EUR 5 million was issued. Non-Financial corporations obtained some EUR 3.6 billion of financing from bond issues in 214, which decreased by around EUR 3.6 billion, or 5 %, from the previous year. From 212 bond issue financing has decreased by some EUR 6.1 billion.

7 7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 214 Januari december 214 January December 214 Laina ISIN Nimellisarvo, milj. Lån ISIN Nominellt värde, miljoner Issue ISIN Nominal value, million Issue date Maturity date Loan period/ grace period Liikkeeseenlaskupäivä päättymispäivä Laina-ajan Emissionsdag Slutförfallodag Laina-aika/ vapaa-vuodet Emissiokurssi Nimelliskorko Vakuus Löptid/amorteringsfria Emissionskurs Nominell ränta Säkerhet år Issue price Nominal interest rate Guarantee YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON-FINANCIAL CORPORATIONS Suominen Yhtymä Oyj Vaihdettava Hybridilaina 214 Oriola-KD Oyj Juokkovelkakirjalaina 1/214 Lemminkäinen Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/214 Metsä Board Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/214 FI , Eräpäivätön 1v kk p / 1 % FI , v 2kk p / 1 % FI , v kk 19p / 1 % 4 vuotta 5,95 %, jonka jälkeen 1 vuosi 6,95 %, ja loppuaika 7,95 % 1. vuosi 7, %, jonka jälkeen joko 3kk Euribor + marginaali + 3, tai 1, 4 vuotta 8,75 %.; sitten suurempi: 3kk Euribor + marginaali + 3, % tai 11,75 FI , v kk p / 99,23 % 4, % Cargotec Oyj FI , v kk p / 99,696 % 3,38 % Kemira Oyj Joukkovelkakirjalaina Elematic Oy Ab Senior Secured Callable Bonds 214/218 ST1 Nordic Corporation Joukkovelkakirjalaina 1/214 M-Brain Oy Senior Unsecured Notes FI , v kk p / 99,629 % 2,5 % FI , v kk p / 1 % 1, % FI , v kk p / n. 1 % Kiinteäkorkoinen FI , v kk p / 1 % 8, % AC Alpha Oyj FI , v kk p / 1 % Lemminkäinen Oyj FI4158 1, v kk 1p / 3kk Euribor % 7,38 % Ahlström Oyj FI , v kk p / 99,832 % 4,13 % Lassila & Tikanoja Oyj FI , v kk p / 99,653 % 2,13 %

8 8 Suominen Yhtymä Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/214 Outkokumpu Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/214 FI , v kk p / 99,73 % 4,38 % FI , v kk p / 1 % 6,63 % Dna Oy FI , v 4kk p / 99,71 % 2,88 % HKScan Oyj FI , v kk p / 99,422 % 3,63 % TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS A347 Nordea Credit Linked Notes Europe High Yield Extra Aktia Pankki Oyj Aktia Debentuurilaina 1/214 Pohjola Edelläkävijät I/214 Neutraali Pohjola Edelläkävijät I/214 Plus A35 Osaketodistus Kiinteistö A361 Raaka-aineobligaatio Öljy A367 Nordea Equity and Credit-Linked Notes Europe Low Vol A383 Nordea Luottotodistus Metsä A368 Osakeobligaatio Tutkimuksen Tähdet Perus A369 Osakeobligaatio Tutkimuksen Tähdet Ekstra A379 Credit and Rate Linked Notes Europe A37 Terveydenhuolto A389 Luottotodistus Metsä Ålandsbanken Abp Debentuurilaina 1/214 A421 Credit-Linked Notes Forest FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , v kk 14p / 5v 1kk 27p / 6v kk 16p / 6v kk 16p / 5v 1kk 23p / 5v kk 11p / 4v 11kk 19p / 1v 2kk 19p / 1v 2kk 16p / 5v 1kk 17p / 5v 1kk 17p / 6v 11kk 12p / 3v 1kk 12p / 6v 2kk 12p / 5v kk 1p / vuosittain tasaerissä 1v 1kk 22p / 7v 1kk 2p / n. 1 % Indeksikori Vaihtuva 3, % 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski 11 % Viiteyhtiöiden luottoriski n. 1 % Vaihtuvakorkoinen n. 11 % Raaka-aineobligaatio n. 1 % Viiteindeksi n. 1 % 6,8 % n. 1 % 7,75 % n. 12 % Osakeindeksi n. 1 % Osakeindeksi n. 1 % 2 korkokautta 5, %, sen jälkeen viiteindeksi n. 15 % Osakeindeksi n. 1 % 4,8 % 1 % 2,3 % n. 1 % 7,7 % n. 1 % 4 vuotta 5,625 %, jonka jälkeen Euribor + 4,

9 9 Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 2/214 A422 Credit-Linked Notes Europe Crossover Neste Oil Autocall 3/214 A41 Equity-Linked Notes Health Care A429 Credit-Linked Notes Company Basket A391 Equity-Linked Notes Double Return A412 Osakeobligaatio Tutkimuksen Tähdet Perheyhtiöt Perus A413 Osakeobligaatio Tutkimuksen Tähdet Perheyhtiöt Ekstra A414 Osakeobligaatio Suomi Perus A415 Osakeobligaatio Suomi Ekstra A416 Valuuttaobligaatio Kehittyvät Valuutat Sijoitusobligaatio Suomi Perus Sijoitusobligaatio Suomi Tuotto Suomi II/214 Neutraali Suomi II/214 Plus A448 Currency Equity Interest Rate and Credit-Linked Combination Evli Pankki Oyj Finvex Kestävä Kehitys Obligaatio A455 Equity-Linked Notes Family Corporates A449 Credit-Linked Notes Forest Evli Pankki Oyj Eurooppa Bonus IV Sertifikaatti A47 Currency-Linked Notes Developing Countries Yrityskorko Metsä 1/214 A456 Credit-Linked Notes Europe High Yield 7/219 FI , FI , FI , FI , v 1kk 23p / 4v 1kk 1p / 3v kk 15p / 3v 1kk 1p / Vaihtuva 3, % n. 1% n. 1% 8,15 % Viiteyhtiön arvonkehitys n. 1 % Vaihtuvakorkoinen FI , v 1kk 5p / n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski FI , FI , FI , FI , FI469521, v kk 15p / 5v 1kk 28p / 5v 1kk 28p / 5v 1kk 28p / 5v 1kk 28p / 1 % Osakeindeksi n. 12 % Osakeindeksi n. 11 % Osakeindeksi n. 12 % Osakeindeksi n. 11 % Osakeindeksi FI , v 2kk 3p / n. 15 % Valuuttakurssikehitys FI , v kk p / 1 % Osakeindeksi FI , v kk p / 11 % Osakeindeksi FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , v kk 18p / 6v kk 18p / 9v 9kk 26p / 5v kk 14p / 5v 1kk 21p / 1v kk 19p / 4v kk 14p / 1v kk 15p / 2v kk 23p / 1 % Osakeindeksi 11 % Osakeindeksi n. 1% Yhdistelmäindeksi 15 % Osakeindeksi n. 15 % Osakeindeksi n. 12% 5,9 % 1 % Osakeindeksi n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski n. 1 % Valuuttakori FI , v 3kk 1p / Vaihtuva Viiteyhtiöiden luottoriski FI , v 3kk 1p / 3kk Euribor + 4,

10 1 A458 Credit-Linked Notes Accuruing High Yield A459 Credit-Linked Notes Stora Enso 7/219 A46 Credit-Linked Notes Upm-Kymmene 7/219 A461 Credit-Linked Notes Stena 7/219 A462 Credit-Linked Notes Thyssenkrupp 7/219 A463 Credit-Linked Notes Arcelormittal 7/219 A464 Credit-Linked Notes Dell 7/219 A465 Credit-Linked Notes Fiat 7/219 A466 Credit-Linked Notes Metsä Board 7/219 A477 Credit-Linked Notes Accuruing High Yield A471 Equity-Linked Notes Global A472 Credit-Linked Notes World A482 Credit-Linked Notes Europe Debentuurilaina I/214 FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI , FI469711, FI , v 3kk 1p / 5v 3kk 1p / 5v 3kk 1p / 5v 3kk 1p / 5v 3kk 1p / 5v 3kk 1p / 5v 3kk 1p / 5v 3kk 1p / 5v 3kk 1p / FI , v 3kk 5p / n. 1 % 3kk Euribor +,35 3kk Euribor + 1,55 3kk Euribor + 1,6 3kk Euribor + 3,2 3kk Euribor + 2, 3kk Euribor + 2,25 3kk Euribor + 3,1 3kk Euribor + 2,45 3kk Euribor + 2,15 Viiteindeksi FI469752, v 1kk 1p / n. 1 % Osakeindeksi FI , v 3kk 6p / n. 1 % FI , v 3kk 1p / 1 % FI , v 2kk p / % 4 vuotta 5, %; sitten 3kk Euribor + 3, 3 vuotta 6,5 %; sitten 3kk Euribor + 4,25 2,75 % FI , v kk 5p / n. 1 % Nollakorkoinen A51 Currency-Linked Notes Developing Countries A54 Credit-Linked Notes Europe Low Vol A481 Yrityslainakori Eurooppa I/214 A515 Credit-Linked Note Europe FI , v kk 9p / n. 1 % Valuuttakori FI , FI , FI , v 2kk 22p / 7v 2kk 21p / 7v 2kk 21p / n. 1 % Oma Säästöpankki Oy FI , v kk p / 1 % A483 Equity-Linked Notes Basic A484 Equity-Linked Notes Great Britain Extra A485 Equity-Linked Notes Mid Cap Europe Basic A486 Equity-Linked Notes Mid Cap Europe Extra FI , FI , FI , FI , v 1kk 18p / 6v 1kk 18p / 5v 1kk 23p / 5v 1kk 23p / 1 % 1 % Viiteindeksi 3 vuotta 6,5 %; sitten 3kk Euribor + 4,25 3 vuotta 6,5 %; sitten 3kk Euribor + 4,25 6kk Euribor + 1,5 n. 12 % Osakeindeksi n. 11 % Osakeindeksi n. 12 % Osakeindeksi n. 11 % Osakeindeksi

11 11 A487 Currency Obligation Developing Countries Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 3/214 Sijoitusobligaatio Eurooppa Perus Sijoitusobligaatio Eurooppa Tuotto A522 Currency-Linked Notes Developing Countries A468 Luottotodistus Kertyvä High Yield Säästöpankkien yhteinen joukkovelkakirjalaina A532 Credit-Linked Note Accruing High Yield Pohjois-Eurooppa III/214 Neutraali Pohjois-Eurooppa III/214 Plus A53 Equity and Credit-Linked Notes China Banks Helsingin OP Pankki, Helsinki Tuottodebentuuri 1/214 A478 Credit and Fund-Linked Notes Emerging Market 219 A527 Credit-Linked Note Forest Oma Säästöpankki Oy Debentuurilaina 214 Yrityskorko Maailman Menestyjät II/214 Yritysluotto Eurooppa 5/214 A533 Osakeobligaatio Eurooppa Maltti A534 Luottotodistus Eurooppa High Yield Liedon Säästöpankki Debentuurilaina I/214 Sijoitusobligaatio Yhdysvallat Perus FI , FI , FI , FI , v 1kk 18p / 5v 3kk 19p / 7v 2kk 16p / 5v 2kk 16p / n. 15 % Valuuttakurssikehitys Vaihtuva 3, % n. 1 % 3 vuotta 6,5 %; sitten 3kk Libor + 4, n. 1 % Vaihtuvakorkoinen FI , v kk p / 1 % Osakeindeksi FI , v kk p / 11 % Osakeindeksi FI , FI , v 11kk 29p / 5v 2kk 13p / n. 1 % Valuuttakori n. 1 % Viiteindeksi FI , v kk p / n. 1 % Vaihtuvakorkoinen FI , v 2kk 8p / n. 1 % Viiteindeksi FI , FI , v kk 19p / 6v kk 19p / 1 % Osakeindeksi 11 % Osakeindeksi FI , v 2kk 1p / n. 1% Yhdistelmäindeksi FI , v 2kk 1p / 1 % Viiteindeksi FI4936 1, FI , FI , v kk p / 5v 1kk 29p / 7v 1kk 26p / 1 % 3,25 % 1 % Yhdistelmäindeksi n. 1% 3 vuotta 4,5 %, sitten 3kk Euribor + 2,5 FI , v kk p / Vaihtuva 2,65 % FI , FI , FI , FI , v 1kk 21p / 7v 1kk 19p / 5v 1kk 19p / 7v 1kk 19p / FI , v 3kk p / Vaihtuva Luottokori n. 1% Luottokori n. 1 % Vaihtuvakorkoinen n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski välillä % 12kk Euribor +,5 %- yksikköä, kuitenkin väh. 2,5 % FI , v kk p / 1 % Osakeindeksi

12 12 Sijoitusobligaatio Yhdysvallat Tuotto Evli Pankki Oyj Finvex Kestävä Kehitys II Obligaatio Eurajoen Säästöpankki Debentuurilaina I/214 A57 Credit-Linked Notes Forest Accruing 221 Korkoputki FI , v kk p / 11 % Osakeindeksi FI4971 1, v kk 14p / FI , v kk p / FI , FI , FI , v 1kk 12p / 7v 1kk 11p / 1v kk p / 15 % Osakeindeksi n. 1 % n. 1 % 3, %, kuitenkin väh. 12kk Euribor vähennettynä kahdella %-yksiköllä Viiteyhtiöiden luottoriski n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski 1 % Kolme ensimmäistä vuotta 1,45 %, sitten 3kk Euribor +,8 Danske Bank Oyj FI , v kk 2p / n. 1 % Nollakorkoinen Ålandsbanken Abp Debentuurilaina 2/214 A55 Osakeobligaatio Global Perus A551 Osakeobligaatio Global Ekstra A552 Osakeobligaatio Terveydenhuolto Helsingin OP Pankki, Helsinki Tuottodebentuuri 2/214 Credit-Linked Notes Maailma 6/214 Avain- ja Ylihärmän Säästöpankit Yhteinen Debentuurilaina Säästöobligaatio IV/214 Säästöobligaatio Iberia V/214 Myrskylän Säästöpankki Debentuurilaina I/214 A599 Luottotodistus Metsä 221 Kiinteä ja Vaihtuva II A593 Currency, Equity, Interest Rate and Credit-Linked Combination Notes A594 Credit-Linked Notes Company Basket A595 Credit-Linked Notes Forest 224 FI , v 2kk 3p / n. 1 % 3, % FI4951 6, v 2kk 6p / n. 12 % Osakeindeksi FI , v 2kk 6p / n. 11 % Osakeindeksi FI , v 2kk 6p / n. 15 % Osakeindeksi FI , FI , FI , FI , FI , v kk p / 7v kk 23p / 5v 3kk 22p / 6v kk 18p / 4v kk 18p / FI , v 3kk p / FI4955 2, FI , FI , FI , v kk 15p / 1v kk 14p / 7v kk 14p / 1v kk 14p / 1 % n. 1 %, enintään 15 %. n. 1 % välillä % Liik.laskupv:stä Ennenaik. Tak.maksupv:ään asti 3,25 % ja Ennenaik. Tak.maksupv:stä Tak.maksupv:ään 6kk Euribor + 2,54 Luottokori viiteyhtiöistä 2,55 % 1 % Osakeindeksi 11 % Osakeindeksi 3, % n. 1 % Vaihtuvakorkoinen n. 1 % n. 1 % 2, % 4,45 % 1 % 5,5 %

13 13 Sijoituseobligaatio Globaali Perus Sijoituseobligaatio Globaali Tuotto A67 Osakeobligaatio Tutkimuksen Tähdet Perheyhtiöt USA Perus A68 Osakeobligaatio Tutkimuksen Tähdet Perheyhtiöt USA Ekstra A69 Osakeobligaatio Kestävä Kehitys Luopioisten Säästöpankki Aito Debentuurilaina I/214 Säästöobligaatio Iso-Britannia VI/214 Someron Säästöpankki Debentuurilaina I/214 A611 Luottotodistus Eurooppa High Yield Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 4/214 Helsingin OP Pankki, Helsinki Tuottodebentuuri 3/214 Sijoitusobligaatio Brazil VII/214 A643 Equity-Linked Notes Autocallable Banks 219 A658 Credit-Linked Notes Forest 221 A632 Currency-Linked Notes Developing Countries Nokian Renkaat Autocall 8/214 Debentuurilaina II/214 Sarja A Debentuurilaina II/214 Sarja B A644 Equity-Linked Stars of the Research Global Basic FI , v kk p / 1 % Osakeindeksi FI , v kk p / 11 % Osakeindeksi FI , FI496 1, FI , v 1kk 11p / 6v 1kk 11p / 3v 1kk 11p / FI , v 3kk p / FI , v kk 19p / n. 12 % Osakeindeksi n. 11 % Osakeindeksi n. 15 % Osakeindeksi % FI , v 3kk p / Vaihtuva FI , v 1kk 27p / 2,5 % 1 % Osakeindeksi n. 1 % 1. vuosi 2,5 %; sitten 12kk Euribor +,5 %, mutta yht. väliltä 1,5-3, FI , v 2kk p / Vaihtuva 3, % FI4149 6, FI , FI , v kk p / 4v kk 17p / 5v kk 14p / 1 % n. 11 %, enintään 115 % FI , v 1kk 7p / n. 1 % 3,25 % ennenaik. tak.maksupv asti, jonka jälkeen vaihtuva 6kk Euribor + 2,67 Viiterahasto n. 1 % Osakeindeksi 2 vuotta 5, %; sitten 3kk Euribor + 2, FI , v kk 5p / n. 1 % Valuuttakori FI , v kk 17p / n. 1 %, enintään 17 % FI , v 3kk p / 1 % FI , v 3kk p / 1 % Viiteosake 2v3kk ajan 3, %, jonka jälkeen 12kk Euribor + 2, 2v3kk ajan 2,75 %, jonka jälkeen 12kk Euribor + 1,75 FI , v 1kk p / n. 1 % Osakeindeksi

14 14 A645 Equity-Linked Stars of the Research Global Extra A646 Equity-Linked Bond Germany Basic A647 Equity-Linked Bond Germany Extra A648 Valuuttaobligaatio Kiina A674Equity-Linked Notes Nokian Renkaat Evli Pankki Oyj Korkotodistus Eurooppa Säästöobligaatio Kestävä Eurooppa VIII/214 Kalannin Säästöpankki Debentuurilaina 214 A675 Equity-Linked Notes Europe Banks A676 Credit-Linked Notes Europe High Yield A687 Credit-Linked Notes Western Europe Sijoitusobligaatio Skandinavia Perus Sijoitusobligaatio Skandinavia Tuotto Nokian Renkaat Autocall 9/214 A73 Credit-Linked Notes Europe High Yield 222 Accumulator Yrityskorko Metsä III/214 Helsingin OP Pankki, Helsinki Tuottodebentuuri 4/214 FI , v 1kk p / n. 1 % Osakeindeksi FI , v 1kk p / n. 1 % Osakeindeksi FI , v 1kk p / n. 1 % Osakeindeksi FI4979 4, v 1kk 2p / n. 1 % Kiinteäkorkoinen FI , FI , FI , v kk 11p / 7v kk 2p / 6v kk 18p / FI , v 2kk p / FI49741, FI49758, FI , v 1kk 17p / 6v 9kk 16p / 7v kk 16p / n. 1 % Viiteyhtiön osake välillä 99 % - 11 % 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski 1 % Osakeindeksi 1. vuosi 2,5 %; sitten 12kk Euribor +,5 %- yksikköä, mutta väh. 2,5 % n. 1 % Osakeindeksi n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski FI41496, v kk p / 1 % Osakeindeksi FI414914, v kk p / 11 % Osakeindeksi FI , v 6kk 2p / n. 1 %, enintään 17 %. Viiteyhtiöindeksi FI , v 3kk 9p / n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski FI , v 3kk 4p / n. 1 %, enintään 15 %. Kiinteäkorkoinen FI , v kk p / n. 1 % Valuuttakurssikehitys FI , v kk p / 1 % 3,25 % Ennenaikaiseen Takaisinmaksupäivään asti, jonka jälkeen 6kk Euribor + 2,78 Aktia Pankki Oyj FI , v kk 2p / n. 1 % Nollakorkoinen FI , v kk p / n. 1 % Kaksi vuotta 5,5 %, jonka jälkeen 3kk Libor + 2,1

15 15 Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 5/214 Sijoitusobligaatio Eurooppa II Perus Sijoitusobligaatio II Tuotto A699 Equity-Linked Notes Europa Bacis A7 Equity-Linked Notes Europa Extra A71 Equity-Linked Notes Healthcare A72 Equity-Linked Notes Healthcare Extra A735 Credit-Linked Notes Europe Tranche A712 Credit-Linked Notes Europe High Yield A722 Credit-Linked Notes Europe High Yield Evli Pankki Oyj Eurooppa Obligaatio A739 Equity-Linked Notes Basic Resources A74 Credit-Linked Notes Europe High Yield Credit-Linked Notes Europe, liikkeeseenlaskuvaluutta USD A75 Credit-Linked Notes Finland Helsingin OP Pankki, Helsinki Tuottodebentuuri 5/214 Sijoitusobligaatio Käänneyhtiöt IX/214 Luottokori Eurooppa 11/214 A763 Credit-Linked Notes Europe High Yield Extra FI , v 2kk 13p / FI418485, v kk p / 1 % FI418493, v kk p / 11 % FI4979 9, FI4988 2, FI , FI , FI , FI , FI , v 1kk 18p / 6v 1kk 18p / 6v 1kk 18p / 6v 1kk 18p / 5v 2kk 17p / 5v 2kk 15p / 7v 2kk 17p / FI , v 2kk 9p / 1 % FI , v 2kk 9p / 1 % FI , v kk 14p / Vaihtuva 3, % Viiteyhtiöiden osakekurssikehitys Viiteyhtiöiden osakekurssikehitys n. 1 % Osakeindeksi n. 11 % Osakeindeksi n. 13 % Osakeindeksi n. 11 % Osakeindeksi 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski Kolme vuotta 6,5 %, jonka jälkeen 3kk Euribor + 4,25 Kolme vuotta 6,5 %, jonka jälkeen 3kk Euribor + 4,25 1 % Osakeindeksi FI4997, v 2kk 5p / n. 1 % Osakeindeksi FI , v 2kk 7p / n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski FI , v 2kk 5p / 1 % 6,5 % FI , v 2kk 3p / n. 1 % FI , FI , FI , FI , FI , v kk p / 3v kk 18p / 7v 1kk 24p / 5v 1kk 2p / 7v 1kk 13p / 1 % Kolme vuotta 4, %, jonka jälkeen 3kk Euribor + 2,6 3,25 % Ennenaikaiseen Takaisinmaksupäivään asti, jonka jälkeen 6kk Euribor + 2, % Osakeindeksi 115 % Osakeindeksi n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski

16 16 A768 Equity-Linked Notes Europe High Yield Accumulator Yrityskorko Eurooppakori IV/214 FI , v 1kk 9p / 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski FI , v 1kk 2p / 5,5 % Viiteyhtiöiden luottoriski FI , v kk 1p / n. 1 % Nollakorkoinen FI4912 4, v kk 28p / n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski Helsingin OP Pankki, Helsinki Tuottodebentuuri 6/214 A771 Equity-Linked Notes Europe Basic FI , FI , FI49998, v kk 29p / 1v kk p / 6v 1kk 16p / n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski 1 % Ennenaikaiseen Takaisinmaksupäivään asti 3,25 %, jonka jälkeen 6kk Euribor + 2,86 n. 12 % Osakeindeksi A773 Currency-Linked Notes Star of the Emerging Markets FI , v 1kk 16p / n. 15 % Valuuttakurssikehitys MUUT RAHALAITOKSET ÖVRIGA MONETÄRA FINANSINSTITUT OTHER MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS Suomen Hypoteekkiyhdistys Hypoteekkiobligaatio 1/214 FI , v kk p / n. 1 % Suomen Hypoteekkiyhdistys FI , v 6kk 1p / 1 % Suomen Hypoteekkiyhdistys FI , v 6kk p / 1 % 1,5 % 6kk Euribor + 1, %- yksikköä 6kk Euribor +,95 %- yksikköä MUUT RAHOITUSLAITOKSET- ÖVRIGA FINANSINSTITUT- OTHER FINANCIAL INTERMEDIARIES Euroloan Group Oyj FI , v kk p / 1 % 8, % Taaleritehdas Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/214 FI , v kk p / 1 % 4,5 % Euroloan Consumer Finance Oyj FI4933, v kk p / 1 % 4,5 % Euroloan Group Oyj Joukkovelkakirjalaina 2/214 Taaleritehdas Oyj Joukkovelkakirjalaina 2/214 Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky Voitonjakolaina OPR-Vakuus Oy Joukkovelkakirjalaina 1/214 FI , v kk p / 1 % 6, % FI , v kk p / 1 % 5,5 % FI , v 9kk p / 1 % Tuottokorko, joka riippuu sijoitustoiminnan tuloksesta. FI , v kk p / 1 % 7,25 %

17 17 VAKUUTUSLAITOKSET FÖRSÄKRINGSINRÄTTNINGAR INSURANCE CORPORATIONS Vakuutusosakeyhtiö Garantia FI , v kk p / 99,891 % 1,85 % Lähitapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö FI , v kk p / n. 1 % 3,625 % PAIKALLISHALLINTO LOKALFÖRVALTNING LOCAL GOVERNMENT Turun Kaupunki FI , v kk p / 1 % Vantaan Kaupunki FI , v kk 1p / 1 % Vantaan Kaupunki FI , v kk p / 1 % Jyväskylän Kaupunki FI , v kk p / 1 % 3kk Euribor +,36 3kk Euribor +,3 3kk Euribor +,36 3kk Euribor +,28 Kotkan ja Lappeenrannan kaupungit FI , v kk p / n. 1 % Vaihtuvakorkoinen Turun Kaupunki FI , v kk p / 1 % Kotkan Kaupunki FI , v kk p / 1 % 3kk Euribor +,3 3kk Euribor +,4 VALTIONHALLINTO STATEN CENTRAL GOVERNMENT Suomen Valtio Sarjaobligaatiolaina FI , v 2kk 11p / 99,52 % 2, % Suomen Valtio Sarjaobligaatiolaina FI , v kk 12p / 99,47 %,375 % Lisäksi aikaisemmin emittoituja lainoja myytiin vuonna 214 seuraavasti: Dessutom har tidigare emitterade lån sålts år 214 enligt följande: In addition, bonds issued previously were sold in 214 as follows: Suomen Valtio Sarjaobligaatiolaina FI , v 1kk 23p / 99,52 % 2, % Suomen Valtio Sarjaobligaatiolaina FI , v 1kk 12p / 11,58 % 2,625 % Suomen Valtio Sarjaobligaatiolaina FI , v 8kk 1p / 15,9 % 2,75 %

18 18 Yhteenveto suomalaisten liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjalainoista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån av finländska emittenter Summary of Finnish bond issues, Kpl Antal Number Milj. euroa Mn euro EUR million Kpl Antal Number Milj. euroa Mn euro EUR million Kpl Antal Number Milj. euroa Mn euro EUR million Kpl Antal Number Milj. euroa Mn euro EUR million Kpl Antal Number Milj. euroa Mn euro EUR million Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations 1 Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Siitä: Pankit Därav: Banker Of which: Banks 1 Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Valtionhallinto Staten Central government 2 Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Yhteensä Totalt Total Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Tietolähteiden muutoksen vuoksi tiedot vuodesta 211 alkaen eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. På grund av ändrade informationskällor är siffrorna från och med år 211 inte fullt jämförbara med tidigare år. Because of different data sources the figures from 211 are not fully comparable with previous years. 2 Luvut vuonna 212 ja 214 sisältävät myös valtion sijoitusyhtiö Solidiumin liikkeeseen laskemat 6 milj. euron ja 35 milj. euron joukkovelkakirjalainat. I beloppet år 212 och 214 ingår även 6 respektive 35 miljoner euros emissioner av statens investeringsbolag Solidium. The figures from 212 and 214 include also EUR 6 million and EUR 35 million issues by state investment company Solidium.

19 Helsinki

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 215 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2013 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2013 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 213 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 212 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 211 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2003 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2003 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2003 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 21 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2007 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2007 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 27 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 25 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 26 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 29 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1999 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1999 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1999 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 28 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2016 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2016 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 216 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Markkamääräisten joukkovelkakirjalainojen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR Exchange Notice April 25, 2007 Series 18/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TeliaSonera AB has approved a dividend of EUR 0.6849 per share which will be effective

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 20, 2007 Series 14/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: RAUTARUUKKI OYJ The AGM of Rautaruukki Oyj has approved a dividend of EUR 2.00 per share which will be effective

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2 PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3 InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys Erän nimi ja numero Viiteominaisuuslaji

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit hyötyä pörssinoteeratuista sijoitustuotteista Keitä

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,4 % 75 %

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped 1 (7) Nordea Pankki Suomi Oyj/Nordea Bank Finland Plc Vuosikooste tilikauden 2009 aikana julkistetuista tiedotteista/ Annual summary on published information 2009 Date 30 December 2009 30 December 2009

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 17.2. 10 12 25.3.

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008 Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Arvo osuutta Verotusarvo Verotusarvo kohden Beskattnings- Beskattnings- Värdet per värde värde andel Euro Mk 3C Alpha 72.83 433.03 Aktia Capital A /100 os.

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2 PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3 InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys Erän nimi ja numero Viiteominaisuuslaji

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Global Manufacturing and Services Business Activity Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / No change on previous month Teollisuus

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 21e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 21e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BKT:n kasvu 21

Lisätiedot

http://investorsonclimatechange.org/200- global-investors-managing-15-trillionassets-urge-g7-stand-paris-agreementdrive-swift-implementation/ http://unfccc.int/paris_agreement/items/ 9485.php http://www4.unfccc.int/ndcregistry/page

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by 1.9 per cent in July 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 8/2007 13.12.2007 1 (6) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kasvoi tammi-syyskuussa. Syyskuun jälkeen yhtiöiden vakavaraisuuden voidaan arvioida heikentyneen

Lisätiedot

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset.

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. LEHDISTÖTIEDOTE 5/2005 2.12.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi tammi-syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall 8800 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal Y-tunnus 53864-4 FO-nummer Keskipaino/ Genomsnittsvikt/ Mat.nro 504 50-5 000x5 04.6- E 83799 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 5 Euroalueen teollisuuden luottamusindeksi, vas.ast. / Industrial

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, October Overnight stays at accommodation establishments increased by per cent in October The total number of overnight stays at Finnish accommodation

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot