Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake The Dow Chemical Company 1.1 Kauppanimi: BUTADIENE Päivitetty: 2011/02/08 Tulostuspäiväys: 09 Feb 2011 The Dow Chemical Company rohkaisee ja olettaa teidän lukevanne ja ymmärtävän koko käyttöturvallisuustiedotteen koska läpi tiedotteen on tärkeää tietoa. Oletamme että noudatatte tiedotteessa esitettyjä varotoimenpiteitä mikäli ei käyttöolosuhteenne vaadi muita sopivia menetelmiä tai toimenpiteitä. Kohta 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunnisteet 1.1 Kauppanimi BUTADIENE Kemiallinen nimi: 1,3-Butadieeni CAS-Nro EY-Nro REACH-rekisteröintinumero Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käyttötavat Aineen käyttö, tehtaallinen Aineen jako, tehtaallinen Käyttö välituotteena, tehtaallinen Aineiden ja seosten muotoilu ja (uudelleen) pakkaus, tehtaallinen Käyttö polttoaineena, tehtaallinen Kumituotanto ja käsittely, tehtaallinen Polymeerituotanto, tehtaallinen Lisätietoja käytöstä ja altistumisskenaarioista on saatavilla Käyttöturvallisuustiedotteen laajennetusta osasta. Käyttötavat, joita ei suositella Kosmeettisia tuotteita Toimialakoodi (553/2008) : Käyttötarkoituskoodi : Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 1.3 YRITYKSEN TUNNNISTUSTIEDOT The Dow Chemical Company 2030 Willard H. Dow Center Midland, MI USA Asiakasneuvonta: (TM)*Tavaramerkki Sivu 1 : 35

2 MYRKYTYSKESKUKSEEN (HELSINKI, HYKS, 24 H) Yhteyshenkilö hätätapauksia varten (24 h): Paikallinen hätätilanteiden yhteyshenkilö: Kohta 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus - ASETUS (EY) N:o 1272/2008 Syttyvät kaasut Luokka 1 H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. Sukusolujen perimää Luokka 1B H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita. vaurioittavat vaikutukset Syöpää aiheuttavat Luokka 1 H350 Saattaa aiheuttaa syöpää. vaikutukset Paineen alaiset kaasut H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa. EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus F+ R12 Erittäin helposti syttyvää. Syöpää aiheuttava aine, ryhmä R45 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. 2 Perimää vaurioittava aine, ryhmä 2 R46 Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita. 2.2 Merkinnät Merkinnät - ASETUS (EY) N:o 1272/2008 Varoitusmerkit Signaalisana: Vaara Vaaralausekkeet: H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa. H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita. H350 Saattaa aiheuttaa syöpää. Turvalausekkeet: P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Käytä silmiensuojainta /kasvonsuojainta. P202 Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. P260 Vältettävä pölyn/ savun/ kaasun/ huurun/ höyryjen/ sumun hengittämistä. P377 Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti. P381 Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti. P308 + P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P403 + P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Hävitä sisältö/pakkaus toimiluvalliseen, sallittuun polttolaitteeseen tai muuhun termaaliin hävityslaitteseen. Sivu 2 : 35

3 2.3 Toiset vaarat Tietoa ei ole käytettävissä. Kohta 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 aineella Tämä tuote on substanssi. CAS-Nro. / EY-Nro. / Sisällysluettelo REACH-nro Pitoisuus CAS-Nro EY-Nro Sisällysluettelo X Ainesosa Luokitus ASETUS (EY) N:o 1272/2008 > 99,5 % 1,3-Butadieeni Flam. Gas, 1, H220 Press. Gas, H280 Carc., 1A, H350 Muta., 1B, H340 CAS-Nro. / EY-Nro. / Sisällysluettelo CAS-Nro EY-Nro Sisällysluettelo X Pitoisuus Ainesosa Luokitus 67/548/ETY > 99,5 % 1,3-Butadieeni F+: R12; Carc.Cat.1: R45; Muta.Cat.2: R46 Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. R-lausekkeiden teksti - katso kohta 16. Kohta 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet: Ensiapua antavien henkilöiden on otettava huomioon henkilökohtainen suojaus ja käytettävä suositeltua suojavarustusta (kemikaaleja kestävät suojakäsineet, suojaus roiskeilta). Mikäli altistuminen on mahdollista - katso kohdasta 8 erityiset henkilökohtaiset suojavarusteet. 4.2 Hengitys: Siirrä potilas raittiiseen ilmaan. Annettava tekohengitystä, mikäli hengitys on salpaantunut. Mikäli elvytetään suusta-suuhun-menetelmällä on käytettävä suojausta (taskusuodatin ym.). Mikäli hengitysvaikeuksia, on koulutetun henkilökunnan annettava happea. Potilas toimitettava ensiapuun tai sairaalaan. 4.3 Ihokosketus: Paleltumavamman yhteydessä on ihoa välittömästi huuhdeltava runsaalla vedellä 15 minuutin ajan. Mentävä lääkäriin. Sopiva hätäsuihku pitää olla käytettävissä välittömästi. 4.4 Silmäkosketus: Paleltumavamman yhteydessä on silmiä huuhdeltava heti vedellä; poista mahdolliset piilolinssit, ensimmäisten 5 minuutin jälkeen ja jatka sitten huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Mene heti lääkäriin, mieluiten silmälääkäriin. Sopiva silmäsuihku hätätapaukseen pitäisi olla välittömästi käytettävissä. 4.5 Nieleminen: Mikäli tuotetta on nielty, on potilas vietävä lääkärin hoitoon. Potilasta ei saa oksennuttaa, muuten kuin hoitohenkilökunnan ohjauksesta. Paleltumavaurion yhteydessä on huulet ja suu heti huuhdeltava haalealla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mentävä välittömästi lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Lukuun ottamatta tiedot osassa "Ensiaputoimenpiteet) (ylllä) ja tiedot tarpeesta ottaa välittömästi yhtyes lääkäriin ja erityskohtelutarpeesta (alla), muita oireita tai vaiktuksia ei odoteta. Sivu 3 : 35

4 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ylläpidettävä riittävää ilmastointia ja annettava happea potilaalle. Hoidettava paleltumisvammana mikäli tuotetta on läsnä. Erityistä vastamyrkkyä ei ole. Altistumisen hoito on suunnattava oireiden ja potilaan kliinisen tilan seuraamiseen. Kohta 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET Sopivat sammutusaineet Älä sammuta. Pysäytä tuotesyöttö ja anna palon palaa loppuun. Tuotesyötön pysähdyttyä voidaan pienet palot sammuttaa seuraavilla sammutusaineilla: Vesisumu tai hienojakeinen suihku. Jauhesammutin. Hiilidioksidisammutin. Vaahto. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3 Erityiset altistumisvaarat: Tulipalossa voi savu sisältää alkuperäisen aineen lisäksi palamistuotteita, joiden koostumus vaihtelee, jotka voivat olla myrkyllisiä ja/tai ärsyttäviä. Palamistuotteina voi muodostua muun muassa seuraavia aineita: Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi. 5.3 Epätavalliset palo- ja räjähdysvaarat: Säiliö voi purkautua ja/tai repeytyä tulipalon johdosta. Kaasut ovat ilmaa raskaampia ja voivat kulkeutua pitkän matkaa ja kerääntyä syvänteisiin ja alimpiin kohtiin. Kaasut voivat syttyä ja/tai liekit voivat leimahtaa ja syttyä etäältä. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet 5.5 Sammutusmenettelyt: Pidä asiattomat henkilöt poissa; eristä vaara-alue ja estä asiaton pääsy. Seiso tuulen yläpuolella. Pysyttävä poissa matalalla olevilta alueilta, joihin kaasuja (huuruja) voi kerääntyä. Ei saa sammuttaa. Räjähdysmäinen uudelleensytytys voi ilmetä, mikäli avoliekit vahingossa sammutetaan. Käytä vesisuihkua viilentämään tulen vahingoittamia säiliöitä ja tulen altistamia alueita kunnes tuli on sammunut ja uudelleensyttymisvaara on ohi. Palo sammutettava suoja-alueelta tai turavalliselta etäisyydeltä. Harkittava ei miehitettyjen letkujen pidikkeitä tai säädettävää paloruiskua. Alueelta on poistettava välittömästi koko henkilökunta, mikäli ilmanvaihdon turvallisuuslaitteen melu kasvaa tai mikäli säiliö värjäytyy. Poistettava sytytyslähteet. Nesteytetyn kaasun vuotoon on käytettävä tarkoituksenmukaista vaahdon- ja höyryn vaimennusainetta. Varoitus! Vesi voi nesteytetyn kaasun kanssa aiheuttaa kiehumista, vaahtoutumista ja nopeaa höyryn muodostumista. Käytä vesisuihkua, jotta saadaan syttymätön höyrypilvi laskeutumaan ja voidaan hallita höyryjen hajaantumista. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten: Käytettävä paineilmahengityslaitetta ja palosammutusvarustusta (mukaan lukien palokypärä, takki, housut, saappaat ja käsineet). Mikäli suojavarustusta ei ole käytettävissä tai sitä ei käytetä, on tulipaloa sammutettava suojatusta paikastakäsin tai turvalliselta etäisyydeltä. Kohta 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa: Evakuoitava alue. Katso otsikosta 7, Käsittely, lisäohjeita varotoimenpiteitä varten. Ainoastaan koulutettu ja hyvin suojavarustein varustettu henkilökunta saa olla mukana puhdistustoimenpiteissä. Henkilöstön on pysyttävä poissa matalilta alueilta. Estettävä henkilöstön pääsy suljettuihin tai huonosti ilmastoituihin tiloihin. Pysy tuulen yläpuolella vuotoalueella. Vuotoalue ilmastoitava. Varoitettava yleisöä tuulensuuntaisesta räjähdysvaarasta, mikäli suuri vuoto. Alue tarkistettava palavan kaasunpaljastimella ennen alueelle menemistä. Kaikki säiliöt ja käsittelylaitteisto on maadoitettava. Eliminoitava kaikki vuodon tai vapautuneiden höyryjen läheisyydessä olevat sytytyslähteet jotta voidaan välttyä tulipalolta tai räjähdykseltä. Höyryn räjähdysvaara, ei saa päästää viemäriin. Nesteytetyn kaasun vuodot voivat muodostaa jäätä, joka voi tukkia viemärit ja tehdä venttiileistä käyttökelvottomat. Nesteytetty kaasu voi veden kanssa aiheuttaa kiehumista, vaahtoamista ja nopeaa höyryn muodostumista. Katso kohdasta 10 yksityiskohtaisempia tietoja. Käytettävä asianmukaista turvalaitteistoa. Katso lisätietoja kohdasta 8 Altistumisen ehkäiseminen / Henkilökohtaiset suojaimet. Sivu 4 : 35

5 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Estettävä tuotteen pääsy maaperään, ojiin, vesistöihin ja/ tai pohjaveteen. Katso kohta 12, Tiedot Kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Eristettävä alue kunnes kaasu on hajaantunut. Pysäytettävä kaasuvirta. Kaikki säiliöt ja käsittelylaitteet on maadoitettava ja sidottava. Käytettävä hienojakoista vesisuihketta höyryjen vähentämiseksi. Mikäli saatavilla, on käytettävä vaahtoa höyryjen tukahduttamiseen tai hävittämiseen. Käytettävä höyryjen hävittämisvaahtoa kunnes vuoto voidaan puhdistaa. Katso lisätietoja kohdasta 13, Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat. Kohta 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 7.1 Käsittely Yleinen käsittely: Säilytettävä erillään lämpölähteistä kipinöistä ja avoliekistä. Vältettävä kosketusta silmien, ihon ja vaatetuksen kanssa. Vältettävä kaasun hengittämistä. Koskaan ei saa käyttää ilmapainetta tuotteen siirtämisen yhteydessä. Tupakointi kielletty alue. Kaikki säiliöt ja laitteisto on maadoitettava ennen materiaalin siirtämistä tai käyttöä. Paineenalainen säiliö. Säiliöitä ei saa puhkaista tai polttaa. Säiliöt, myöskin ne jotka on tyhjennetty, saattavat sisältää höyryjä. Ei saa leikata, porata, jauhoa, hitsata tai suorittaa samankaltaisia toimenpiteitä tyhjien säiliöiden kanssa tai niiden lähellä Kipinöimättömän ja räjähdekestävän laitteiston käyttö voi olla tarpeen, riippuen työstömenetelmistä. Suljettuihin tiloihin ei saa astua, mikäli ne eivät ole riittävästi ilmastoitu. Pestävä huolellisesti käsittelyn jälkeen. Astiat pidettävä suljettuna. Työpaikalla oltava riittävä ilmanvaihto. Katso kohta 8, Altistumisen ehkäiseminen / Henkilökohtainen suojaus. Tämä tuote johtaa huonosti sähköä ja siihen voi kerääntyä staattista sähköä, jopa sidotussa tai maadoitetussa laitteistossa. Palavat seokset voivat syttyä, mikäli sähköä kerääntyy riittävästi. Käsittelytoimintavaiheisiin, jotka voivat edistää staattisen sähkön kerääntymistä, kuuluvat seuraavat vaiheet: sekoittaminen, suodattaminen, pumppaaminen suurilla virtausnopeuksilla, roisketäyttö, sumun tai suihkeen muodostuminen, tankin tai säiliön täyttö, tankin puhdistus, näytteenotto, mittaaminen, lastin vaihto, vakuumiajonuvojen työvaiheet, mutta ne eivät rajoitu näihin. Muut varotoimenpiteet: Koskaan ei saa käyttää ilmapainetta tuotteen siirtämisen yhteydessä. Kaasut ovat ilmaa raskaampia ja voivat kulkeutua pitkän matkaa ja kerääntyä syvänteisiin ja alimpiin kohtiin. Kaasut voivat syttyä ja/tai liekit voivat leimahtaa ja syttyä etäältä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 7.2 Varastointi Tupakointi ja avoliekit kielletty varastointialueella. Inhiboitumattoman monomeerin höyry voi polymerisoitua ja tukkia laskutulpan välineet. Ylläpidettävä inhibiittorin tasoa. Tuote on inhiboitu seuraavalla aineella: 4-Tert-butyylikatekoli. Tupakointi kielletty, ei avoliekkejä tai sytytyslähteitä käsittely- ja varastoalueella. Poistettava happi varastosäiliöstä ennen täyttöä. Irtotuotetta on säilytettävä typpikennon alla. Katso kohdasta 10 yksityiskohtaisempia tietoja. 7.3 Erityinen loppukäyttö Katso lisätietoja tuotteen teknisestä. Kohta 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 8.1 HTP-arvot Ainesosa Aineluettelo Tyyppi Arvo Sivu 5 : 35

6 1,3-Butadieeni HTP-arvot HTP 8h 2,2 mg/m3 1 ppm (Liite 1) ACGIH HTP 8h 2 ppm 1,3-Butadieeni 838/93 Syöpää aiheuttava, ryhmä 3 Derived No Effect Level (DNEL) Työntekijät Mahdollinen Mahdollinen(-set) Arvo terveysvaikutus altistusmuoto(-dot): Akuutti - systeemivaikutus 4.3 Ihokosketus tietoja ei ole käytettävissä Akuutti - systeemivaikutus 4.2 Hengitys tietoja ei ole käytettävissä Akuutti - paikallinen vaikutus 4.3 Ihokosketus tietoja ei ole käytettävissä Akuutti - paikallinen vaikutus 4.2 Hengitys tietoja ei ole käytettävissä Pitkäaikainen systeemivaikutus 4.3 Ihokosketus tietoja ei ole käytettävissä Pitkäaikainen systeemivaikutus 4.2 Hengitys 0,0664 mg/m3 Pitkäaikainen paikallisvaikutus 4.3 Ihokosketus tietoja ei ole käytettävissä Pitkäaikainen paikallisvaikutus 4.2 Hengitys tietoja ei ole käytettävissä Kuluttajat Mahdollinen Mahdollinen(-set) Arvo terveysvaikutus altistusmuoto(-dot): Akuutti - systeemivaikutus 4.3 Ihokosketus tietoja ei ole käytettävissä Akuutti - systeemivaikutus 4.2 Hengitys tietoja ei ole käytettävissä Akuutti - paikallinen vaikutus 4.3 Ihokosketus tietoja ei ole käytettävissä Akuutti - paikallinen vaikutus 4.2 Hengitys tietoja ei ole käytettävissä Pitkäaikainen systeemivaikutus 4.3 Ihokosketus tietoja ei ole käytettävissä Pitkäaikainen systeemivaikutus 4.2 Hengitys 2,21 mg/m3 Pitkäaikainen paikallisvaikutus 4.3 Ihokosketus tietoja ei ole käytettävissä Pitkäaikainen paikallisvaikutus 4.2 Hengitys tietoja ei ole käytettävissä 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Henkilönsuojaimet Silmiensuojaus: Kaasun käsittelyn yhteydessä on käytettävä suojalaseja (sivulta suojaavat). Mikäli kosketus nesteen kanssa (kondensoitunut kaasu) on mahdollista, käytettävä tiiviisti suojaavia suojalaseja. Suojalasien (sivulta suojaavat) on oltava standardin EN 166 mukaiset tai vastaavat. Kemikaaleilta suojaavien suojalasien on oltava EN 166-standardin mukaiset tai vastaavanlaiset. Mikäli altistuminen aiheuttaa silmävaivaa on käytettävä kokonaamarilla varustettua hengityslaitetta Ihonsuojaus: Käytettävä puhdasta, pitkähihaista, vartalon peittävää vaatekertaa Käsien suojaus: Käytettävä eristävää suojakäsinettä suojaksi nesteen ihokosketukselta, joka voi aiheuttaa paleltumavaurioita nopean jäähdytyksen vuoksi. Käytettävä lämpöeristesuojakäsineitä lämpö/kylmäsuojaukseen (EN 407), tarvittaessa Hengityksensuojaus: Hengityssuojausta on käytettävä mikäli on mahdollista että työhygieniset raja-arvot tai ohjearvot voivat ylittyä. Käytettävä hengityslaitetta mikäli käytettävissä ei ole työhygienisiä raja-arvoja tai ohjearvoja. Raitisilmalaitteen tai paineilmahengityslaitteen valinta riippuu tietystä työstömenetelmästä ja materiaalin mahdollisesta pitoisuudesta työilmassa. Hätätilanteissa käytettävä viranomaisten hyväksymää itsekannettavaa paineilmasäiliölaitetta. Suljetussa tai huonosti ilmastoidussa tilassa on käytettävä raitisilmalaitetta tai paineilmalaitetta, jossa ilma saadaan mukana kannettavasta säiliöstä. Käytettävä seuraavaa CE-hyväksyttyä raitisilmahengityslaitetta: Orgaanisten höyryjen suodatinpatruuna, suodatintyyppi AX (kiehumispiste <65 C). 4.5 Nieleminen: Varotoimenpiteet eivät ole tarpeen materiaalin fysikaalisten ominaisuuksien vuoksi. Tekniset ohjeet altistumisen torjumiseksi. Ilmastointi: Käytettävä teknisiä hallintamenetelmiä, jotta työilman epäpuhtaudet pysyvät alle työhygienisten raja-arvojen tai ohjearvojen. Mikäli käytettävissä ei ole raja-arvoja tai ohjearvoja, on tuotetta käytettävä vain suljetussa järjestelmässä tai tilassa, jossa paikallispoisto. Sivu 6 : 35

7 Kohdepoistojärjestelmät on suunniteltava siten että ilma poistuu höyryn/aerosolin muodostumisen lähteestä ja jossa työntekijät työskentelevät. Riittämättömästi ilmastoiduissa tiloissa voi esiintyä tappavia pitoisuuksia. Kohta 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Fysikaalinen olomuoto nesteytetty kaasu 9.1 Väri väritön 9.1 Haju esterinkaltainen Hajun Kynnysarvo 1,6 ppm Kirjallisuus 9.2 ph-arvo: Ei käytettävissä ,9 C Kirjallisuus Sulamispiste/sulamisalue Jäätymispiste -108,9 C Kirjallisuus Kiehumispiste (760 mmhg) -4,41 C Kirjallisuus. Leimahduspiste - Suljettu -76,2 C Kirjallisuus Palava kaasu., (CRC) kuppi Haihtumisnopeus Testituloksia ei ole käytettävissä (Butyyliasetaatti =1) 9.5 Syttyvyys Erittäin helposti syttyvä kaasu. (kiinteä/kaasu) (kiinteä, kaasu) Syttyvyysrajat ilmassa Alempi: 2,0 Til-% Kirjallisuus Ylempi: 12,0 Til-% Kirjallisuus 9.10 Höyrynpaine ,85 C Kirjallisuus 9.15 Suhteellinen 60 F Kirjallisuus höyryntiheys (ilma=1): 9.11 Suhteellinen tiheys 0,62 Kirjallisuus (H2O = 1) Vesiliukoisuus (paino) 0, C Kirjallisuus Jakautumiskerroin, n- 1,99 määritetty kokeellisesti oktanoli/vesi (log Pow) 9.6 Itsesyttymislämpötila: hpa 420 C Kirjallisuus Hajoamislämpötila Testituloksia ei ole käytettävissä Dynaaminen viskositeetti 0,14 mpa.s Kirjallisuus Räjähtävyys tietoja ei ole käytettävissä Hapettavuus tietoja ei ole käytettävissä 9.2 Muut tiedot Nestemäinen tiheys 5,2 15 C Kirjallisuus Pintajännitys 13,10 20 C Henryn lain vakio (H) 7,36E-02 atm*m3/mole; 25 C määritetty kokeellisesti Kohta 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa. Katso Varastointi, kohta 7. Tuote on epästabiili kohonneissa lämpötiloissa. Dimerisoituu helposti. Sivu 7 : 35

8 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Voi ilmetä. Kohonneet lämpötilat voivat aiheuttaa vaarallista polymerisaatiota. Ylläpidettävä inhibiittorin tasoa. Peroksideilla kontaminoitu monomeeri voi muodostaa polymeeriä ympäröivissä olosuhteissa. Kuiva polymeeri sisältäen peroksideja yli 15% voi räjähtää lievän mekaanisen iskun tai lämmön johdosta. Seuraava olosuhde/yhdiste voi katalysoida polymerisaatiota: Ilma. Peroksidit. Ruoste. Tuote on inhiboitu seuraavalla aineella: p-tert-butyylikatekoli Vältettävät olosuhteet: Vältettävä kosketusta ilman kanssa jotta voidaan estää räjähtävien peroksidien muodostumista. Vältä sähköstaattisten varausten muodostumista Yhteensopimattomat materiaalit: Vältä tuotteen juotumista kosketuksiin seuraavien aineiden kanssa: Ilma. Hapettimia. Ruoste. Vältettävä tahatonta kosketusta seuraavien aineiden kanssa: Peroksidit Vaaralliset hajoamistuotteet Hajoamistuotteet riippuvat lämpötilasta, ilman syötöstä ja muista läsnä olevista materiaaleista. Tuotannossa voi vapautua huuruja ja muita hajoamistuotteita. Sulamislämpötilan ylittävissä lämpötiloissa voi lohjeta polymeeriosia. Huurut voivat aiheuttaa ärsytystä. Kohta 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 11.1 Välitön myrkyllisyys 4.5 Nieleminen Nielemisvahinko on epätodennäköistä tuotteen fysikaalisen olomuodon vuoksi. Neste saattaa aiheuttaa pakkasvaurion huulille ja suuhun. LD50, rotat mg/kg Aspiraatiovaara (aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä) Olemassa oleviin tietoihin perustettuna ei hengitysvaurioita ole todettu. Ihon kautta Haittavaikutuksia ei ole odotettavissa tuotteen imeytyessä ihon kautta. Tuote kokonaisuudessaan. LD50-arvoa ihon kautta ei ole määritetty. 4.2 Hengitys Suljetuissa tai huonosti ilmastoiduissa tiloissa, voi helposti kerääntyä höyryjä, jolloin ne voivat johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan. Liika-altistus voi aiheuttaa ylähengitysteiden ärsytystä (nenä ja kurkku). Voi aiheuttaa keskushermostovaikutuksia. Liika-altistuksen oireena voi ilmetä anesteettisia tai huumaavia vaikutuksia; huimausta ja väsymystä on havaittu. LC50, 4 h, rotat 285 mg/l Silmävaurio/silmän ärsytys Höyryt voivat aiheuttaa silmien ärsytystä, joka kokemuksesta ilmenee lievänä kirvelynä ja punoituksena. Neste voi aiheuttaa paleltumavaurioita. Ihokorroosio/ärsytys Kaasuna ei aiheuta vaaraa. Nesteen ihokosketus voi aiheuttaa paleltumavamman. Herkistyminen Iho Relevanttia tietoa ei ole löydetty. Hengitys Relevanttia tietoa ei ole löydetty. Toistuvan annoksen myrkyllisyys Eläimillä on raportoitu vaikutuksista seuraavissa elimissä: Verta muodostavat elimet (luuydin ja perna). Munuaiset. Maksa. Munasarjoille. Hengityselimien alue. Kiveksille Krooninen myrkyllisyys ja syöpävaarallisuus On aiheuttanut syöpää laboratorioeläimillä. Butadieenin ihmisellä suoritettujen kokemusperäisten tutkimusten perusteella on työntekijät yhdistetty kahteen eri kemialliseen työvaiheeseen, jotka molemmat aiheuttavat erikaltaisen syöpäsairauden. Näitä suurien määrien johdosta muodostuvia syöpäsairauden tekijöitä ei ole määritetty Kehityksen myrkyllisyysvaikutukset Sivu 8 : 35

9 On aiheuttanut koe-eläimille syntymävaurioita vain äidille toksisilla annoksilla. Ollut sikiölle toksinen eläinkokeissa äidille toksisilla annoksilla Lisääntymisen myrkyllisyysvaikutukset Ei aiheuttanut vaikutuksia lisääntymiseen eläinkokeissa Perimävaarallisuus In vitro mutageenisuustestien tulokset olivat positiiviset. Eläinkokeiden mutageenisuustestit olivat positiiviset. Kohta 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Aine on haitallista vesieliöille (LC50/EC50/IC50 on välillä 10 ja 100 mg/l herkimmillä lajeilla). Välitön & pitkäaikainen myrkyllisyys kalalle LC50, Pimephales promelas (rasvapäämutu), 96 h: 45 mg/l 12.2 Pysyvyys ja biologinen hajoaminen Aerobisissa olosuhteissa voi muodostua biologista hajoamista (hapen läsnä ollessa) Biokertyvyys Biokertyminen: Biokertyvyyspotentiaali on pieni (BCF < 100 tai Log Pow < 3). Jakautumiskerroin, n-oktanoli/vesi (log Pow): 1,99 määritetty kokeellisesti Biokertyvyyskerroin (BCF): 13; kala; määritetty kokeellisesti 12.4 Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus maaperässä: Tuotteen kulkeutumismahdollisuus maaperässä on erittäin korkea (Koc välillä 0 ja 50). Jakautumiskerroin, maaperän orgaaninen hiili/vesi (Koc): arvioitu Henryn lain vakio (H): 7,36E-02 atm*m3/mole; 25 C määritetty kokeellisesti 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Luokittelematon PBTaine Luokittelematon vpvb-aine 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Relevanttia tietoa ei ole löydetty. Kohta 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuotetta on käsiteltävä käyttämättömänä tai ei kontaminoituna hävityksen yhteydessä ongelmajätteenä EY-direktiivin 91/689/ETY mukaisesti. Hävitystoimenpiteiden on oltava kansallisten ja paikallisten säädösten mukaiset sekä kunnallisten tai paikallisten ongelmajätesäädösten mukaiset. Käytetyn, kontaminoidun ja jätemateriaalin osalta saattaa lisätoimenpiteiden arviointi olla tarpeen. Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai muuhun vesistöön. Sivu 9 : 35

10 Kohta 14. KULJETUSTIEDOT 14.3 TIE- JA RAUTATIEKULJETUS Rahtikirjan mukainen nimitys: BUTADIEENIT, STABILOIDUT Vaaraluokka: Vaaran tunnusnumero: UN Luokitus: 2F Vaaran tunnusnro: 239 Ympäristöllisesti Haitallinen: Ei ole 14.4 MERIKULJETUS Rahtikirjan mukainen nimitys: BUTADIENE, STABILIZED Vaaraluokka: Vaaran tunnusnumero: UN EMS: F-D,S-U Marine pollutant: Ei ole 14.5 ILMAKULJETUKSET Rahtikirjan mukainen nimitys: BUTADIENE, STABILIZED Vaaraluokka: Vaaran tunnusnumero: UN Pakkausohjeet rahtikone: 200 MATKUSTAJAKONELÄHETYKSET ON KIELLETTY ICAO-SÄÄDÖSTEN MUKAAN. Ympäristöllisesti Haitallinen: Ei ole SISÄVESIEN KULJETUS Rahtikirjan mukainen nimitys: BUTADIEENIT, STABILOIDUT Vaaraluokka: Vaaran tunnusnumero: UN Luokitus: 2F Vaaran tunnusnro: 239 Ympäristöllisesti Haitallinen: Ei ole Kohta 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Luettelo Euroopan markkinoilla olemassa olevista aineista (EINECS) Tuotteen ainesosat ovat EINECS-luettelossa tai kuuluvat EINECS luettelon poikkeuksiin Kemikaaliturvallisuusarviointi Tälle aineelle on suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi. Kohta 16. MUUT TIEDOT Vaaralausekkeet kokoomuuskohdassa. H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa. H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita. H350 Saattaa aiheuttaa syöpää. Sivu 10 : 35

11 16.1 R-lausekkeet koostumusosass R12 Erittäin helposti syttyvää. R45 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. R46 Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita. Pävitetty Indeksi-numero: / 1001 / Päiväys 2011/02/08 / Versio: 4.0 Viimeisimmät päivitykset on merkitty lihavoituna, kaksoisviivana tiedotteen vasemmassa marginaalissa. The Dow Chemical Company kehottaa jokaista asiakasta tai käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajaa lukemaan tiedotetta huolellisesti ja konsultoimaan asianmukaista asiantuntijaa tarvittaessa tai tarkoituksenmukaisessa tilanteessa jotta tiedostetaan ja ymmärretään käyttöturvallisuustiedotteessa esitetyt tiedot ja tuotteeseen liittyvät vaarat. Lainsäädäntövaatimukset voivat vaihdella eri alueilla. Siksi on ostajan/käyttäjän vastuulla varmistaa että yrityksen toiminta on kansallisen ja paikallisen lainsäädännön mukaista. Tiedotteessa esitetty tieto koskee vain tuotetta toimitusmuodossa. Ostajan/käyttäjän velvollisuutena on selvittää tarvittavat olosuhteet tuotteen turvallista käyttöä varten, koska tuotteen käyttöolosuhteet eivät ole valmistajan hallinnassa. Tietolähteiden,kuten valmistajan erityiset käyttöturvallisuustiedotteet,mahdollisten päivittymisten takia emme voi olla emmekä ole vastuussa käyttöturvallisuustiedotteista, jotka ovat peräisin muista kuin omista lähteistämme. Mikäli olette saaneet käyttöturvallisuustiedotteen muista lähteistä tai mikäli ette ole varmoja siitä että teillä on käyttöturvallisuustiedotteen voimassa oleva versio,ottakaa yhteyttä meihin saadaksenne viimeisimmän voimassa olevan version Sivu 11 : 35

12 Kappale 1 Otsikko Käyttöalue Prosessiluokka Tuoteluokka Esineluokka Ympäristöpäästöluokka Erityinen ympäristöpäästöluokka Prosessit, tehtävät, toimet, jotka kattaa Kappale 2 Tuotteen/esineen ominaisuudet Tuotteen/esineen fysikaaliset ominaisuudet Haihtuvuus Pölyävyys Pitoisuus valmisteessa/tuotteessa (paino-%) Tuotteen/esineen muut ominaisuudet Kappale 2.1 Käytetyt määrät Käytön toistuvuus ja kesto Inhimilliset tekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta Muut altistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet Myötävaikuttavat skenaariot Yleiset toimenpiteet (karsinogeenit) Yleinen altistuminen; (suljetut järjestelmät) Altistumisskenaario: työntekijä 1,3-butadieenin valmistaminen; CAS RN Teollinen (SU3) PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 ERC1, ERC4 Aineen valmistaminen tai käyttö prosessikemikaalina tai uuttamisaineena. Sisältää kierrätyksen/talteenoton, materiaalin siirrot, varastoinnin, näytteenoton, näihin liittyvät laboratoriotoimet, huollon, jätteen hävityksen ja lastaamisen (myös valtamerialus/proomu, maantie-/rautatievaunu ja bulkkisäiliö) ja riskinhallintatoimenpiteet Neste höyryn paine > 10 kpa Kattaa enintään aineessa olevan prosenttiosuuden 100 % (ellei toisin ilmaista). Työntekijän altistumisen hallinta Kattaa päivittäisen altistumisen enintään 8 tunnin ajan (ellei toisin ilmoiteta) Edellyttää, ettei käytetä > 20 C ympäröivää lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa; Edellyttää ammattihygienian hyvän perusstandardin noudattamista Harkittava teknisiä toimia ja prosessin parantamista (myös automaatiota) päästöjen minimoimiseksi. Altistuminen minimoitava käyttäen sellaisia toimia kuin suljetut järjestelmät, erilliset tilat ja sopiva yleinen/paikallinen alipaineinen ilmanvaihto. Järjestelmät valutettava kuivin ja kuljetuslinjat puhdistettava ennen säiliön purkamista. Laitteisto puhdistettava/huuhdottava mahdollisuuksien mukaan ennen huoltoa. Kun on altistumisen mahdollisuus: Pääsy vain valtuutetulle henkilöstölle; annettava erityiskoulutus työntekijöille altistumisen minimoimiseksi; käytettävä sopivia käsineitä ja haalareita ihokosketuksen välttämiseksi; käytettävä hengityksensuojainta, kun sen käyttö tunnistetaan tiettyjen myötävaikuttavien skenaarioiden takia; roiskeet puhdistettava välittömästi ja jätteet hävitettävä turvallisesti. Varmistettava, että turvalliset työjärjestelmät tai vastaavat järjestelyt ovat käytössä riskien hallitsemiseksi. Kaikki valvontatoimet on tutkittava, testattava ja niitä on ylläpidettävä säännöllisesti. Harkittava riskiin perustuvan terveystarkkailun tarvetta.. Ainetta käsiteltävä suljetussa järjestelmässä. Sivu 12 : 35

13 Yleinen altistuminen; (suljetut järjestelmät) Näytteenotto. Satunnainen kontrolloitu altistuminen. Yleinen altistuminen; (suljetut järjestelmät) Käyttö suljetuissa eräprosesseissa Yleinen altistuminen; (avoimet järjestelmät). Eräprosessit. Näytteenotto. Prosessinäytteenotto Laboratoriotoimet. Bulkkisiirrot. (avoimet järjestelmät) Mahdollisuus aerosolin muodostumiselle. Bulkkisiirrot. (suljetut järjestelmät Laitteiston puhdistaminen ja huolto. Varastointi, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista Kappale 2.2 Käytetyt määrät (tonnia/vuosi) Käytön/altistumisen toistuvuus ja kesto Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta Muut ympäristöaltistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet Ainetta käsiteltävä suljetussa järjestelmässä. Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetussa säiliössä tai alipaineilmanvaihdossa.; Näyte suljetun silmukan tai muun järjestelmän kautta Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 1 Ainetta käsiteltävä pääasiassa suljetussa järjestelmässä, jossa alipaineilmanvaihto.; Näyte suljetun silmukan tai muun järjestelmän kautta Huolehdittava hyvästä yleistuuletuksesta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa/tunti). Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 15 minuutin ajan. Ainetta käsiteltävä pääasiassa suljetussa järjestelmässä, jossa alipaineilmanvaihto.; Näyte suljetun silmukan tai muun järjestelmän kautta Huolehdittava hyvästä yleistuuletuksesta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa/tunti). Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 15 minuutin ajan. Näyte suljetun silmukan tai muun järjestelmän kautta Huolehdittava hyvästä yleistuuletuksesta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa/tunti). Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 15 minuutin ajan. Käytettävä tehokasta vetokaappia tai vastaavasti. Käsiteltävä vetokaapissa tai käytettävä vastaavia toimia altistumisen minimoimiseksi.. Käytettävä EN140:n mukaista kasvot peittävää hengityksensuojainta, jossa tyypin A tai parempi suodatin Käytettävä dry break -liitoksia materiaalin siirtoihin. Varmistettava, että materiaalin siirrot suoritetaan suljetuissa tiloissa tai alipaineilmastoinnissa.; Huolehdittava hyvästä yleistuuletuksesta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa/tunti). Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 1 Käytettävä dry break -liitoksia materiaalin siirtoihin. Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 1. Järjestelmät valutettava kuivin ja kuljetuslinjat puhdistettava ennen säiliön purkamista tai huoltoa. Huolehdittava alipaineilmastoinnista pisteissä, joissa tapahtuu haihtumista.; Huolehdittava hyvästä yleistuuletuksesta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa/tunti). Roiskeet poistettava välittömästi. Käytettävä EN140:n mukaista kasvot peittävää hengityksensuojainta, jossa tyypin A tai parempi suodatin Huuhteita säilytettävä suljetussa varastossa ennen hävittämistä tai kierrätystä. Näyte suljetun silmukan tai muun järjestelmän kautta Huolehdittava alipaineilmastoinnista materiaalinsiirtopisteissä ja muissa avoimissa kohteissa.; Aine varastoitava suljetussa järjestelmässä Ympäristöaltistumisen hallinta Sivu 13 : 35

14 Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi Toimipisteen tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen, ilmaan haihtumisen ja maaperään joutumisen vähentämiseksi tai rajoittamiseksi Organisaation toimenpiteet toimipisteestä tapahtuvan päästön estämiseksi/rajoittamiseksi Kunnalliseen jätteenkäsittelylaitokseen liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet Hävitettävän jätteen muualla kuin toimipisteessä tapahtuvaan käsittelyyn liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet Muualla kuin toimipisteessä tapahtuvaan jätteen talteenottoon liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet Muut ympäristötoimenpiteet yllä olevien lisäksi Kappale 3 Altistumisen arviointi 3.1 Terveys Työpaikan altistumisen arviointiin on käytetty ECETOC TRA -työkalua, ellei toisin ilmaista. 3.2 Ympäristö Veden, maaperän, sedimentin ja viemäröinnin käsittelymikro-orgamismien katsotaan olevan merkityksettömiä, sillä aine hajoaa pääasiassa ilmaan, kun sitä löytyy ympäristöstä. Butadieenin haihtumista ilmaan säätelevät VOC-direktiivi ja karsinogeenidirektiivi. Näiden kummankin direktiivin paikalla olevat rajat rajoittaisivat myös altistumista ekologisille reseptoreille. Täten ekologisten reseptorien riskit katsotaan valvotuiksi. Kappale 4 Ohjeet altistumisskenaarion noudattamisen tarkistamiseen 4.1.Terveys Työpaikan arvioitujen altistumisten ei odoteta ylittävän DNEL-arvoja, kun noudatetaan tunnistettuja riskinhallintatoimenpiteitä. Kun noudatetaan muita riskinhallintatoimenpiteitä/toimintaolosuhteita, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit hallitaan vähintään yhtä hyvin Ympäristö Kappale 1 Otsikko Käyttöalue Prosessiluokka Tuoteluokka Esineluokka Ympäristöpäästöluokka Erityinen ympäristöpäästöluokka Prosessit, tehtävät, toimet, jotka kattaa Kappale 2 Altistumisskenaario: työntekijä 1,3-butadieenin jakelu Teollinen (SU3, SU8, SU9) PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6, ERC7 Aineen lastaaminen (myös valtamerialus/proomu, maantie- /rautatievaunu ja IBC-lastaaminen) ja uudelleenpakkaaminen (mukaan lukien tynnyrit ja pienpakkaukset), mukaan lukien sen jakelu, ja niihin liittyvät laboratoriotoimet. ja riskinhallintatoimenpiteet Sivu 14 : 35

15 Tuotteen/esineen ominaisuudet Tuotteen/esineen fysikaaliset ominaisuudet Haihtuvuus Pölyävyys Neste höyryn paine > 10 kpa Pitoisuus valmisteessa/tuotteessa (paino-%) Kattaa enintään aineessa olevan prosenttiosuuden 100 % (ellei toisin ilmaista). Tuotteen/esineen muut ominaisuudet ei tunnistettuja Kappale 2.1 Työntekijän altistumisen hallinta Käytetyt määrät Käytön toistuvuus ja kesto Kattaa päivittäisen altistumisen enintään 8 tunnin ajan (ellei toisin ilmoiteta) Inhimilliset tekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta Ei tunnistettuja tälle skenaariolle Muut altistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet Edellyttää, ettei käytetä > 20 C ympäröivää lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa; Edellyttää ammattihygienian hyvän perusstandardin noudattamista Myötävaikuttavat skenaariot Yleiset toimenpiteet (karsinogeenit) Yleinen altistuminen; (suljetut järjestelmät) Yleinen altistuminen; (suljetut järjestelmät) Näytteenotto. Satunnainen kontrolloitu altistuminen. Yleinen altistuminen; (suljetut järjestelmät) Käyttö suljetuissa eräprosesseissa Yleinen altistuminen; (avoimet järjestelmät). Eräprosessit. Näytteenotto. Prosessinäytteenotto Laboratoriotoimet. Harkittava teknisiä toimia ja prosessin parantamista (myös automaatiota) päästöjen minimoimiseksi. Altistuminen minimoitava käyttäen sellaisia toimia kuin suljetut järjestelmät, erilliset tilat ja sopiva yleinen/paikallinen alipaineinen ilmanvaihto. Järjestelmät valutettava kuivin ja kuljetuslinjat puhdistettava ennen säiliön purkamista. Laitteisto puhdistettava/huuhdottava mahdollisuuksien mukaan ennen huoltoa. Kun on altistumisen mahdollisuus: Pääsy vain valtuutetulle henkilöstölle; annettava erityiskoulutus työntekijöille altistumisen minimoimiseksi; käytettävä sopivia käsineitä ja haalareita ihokosketuksen välttämiseksi; käytettävä hengityksensuojainta, kun sen käyttö tunnistetaan tiettyjen myötävaikuttavien skenaarioiden takia; roiskeet puhdistettava välittömästi ja jätteet hävitettävä turvallisesti. Varmistettava, että turvalliset työjärjestelmät tai vastaavat järjestelyt ovat käytössä riskien hallitsemiseksi. Kaikki valvontatoimet on tutkittava, testattava ja niitä on ylläpidettävä säännöllisesti. Harkittava riskiin perustuvan terveystarkkailun tarvetta.. Ainetta käsiteltävä suljetussa järjestelmässä. Ainetta käsiteltävä suljetussa järjestelmässä. Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetussa säiliössä tai alipaineilmanvaihdossa.; Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 1 Ainetta käsiteltävä suljetussa järjestelmässä. Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetussa säiliössä tai alipaineilmanvaihdossa.; Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 1 Ainetta käsiteltävä suljetussa järjestelmässä. Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetussa säiliössä tai alipaineilmanvaihdossa.; Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 4 Siirtolinjat puhdistettava ennen liitoksen avaamista. ;Siirto suljettujen linjojen kautta Ainetta käsiteltävä suljetussa järjestelmässä. Näyte suljetun silmukan tai muun järjestelmän kautta altistumisen välttämiseksi Käytettävä tehokasta vetokaappia tai vastaavasti. Käsiteltävä vetokaapissa tai käytettävä vastaavia toimia altistumisen minimoimiseksi.. Käytettävä EN140:n mukaista kasvot peittävää hengityksensuojainta, jossa tyypin A tai parempi suodatin Sivu 15 : 35

16 Bulkkisiirrot; (suljetut järjestelmät) Bulkkisiirrot; (avoimet järjestelmät) Laitteiston puhdistaminen ja huolto. Varastointi, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista Kappale 2.2 Käytetyt määrät Käytön/altistumisen toistuvuus ja kesto Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta Siirtolinjat puhdistettava ennen liitoksen avaamista. ;Siirto suljettujen linjojen kautta. Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetussa säiliössä tai alipaineilmanvaihdossa.. Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 1 Siirtolinjat puhdistettava ennen liitoksen avaamista. ;Siirto suljettujen linjojen kautta. Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetussa säiliössä tai alipaineilmanvaihdossa.. Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 1 Järjestelmät valutettava kuivin ja kuljetuslinjat puhdistettava ennen säiliön purkamista tai huoltoa. Huolehdittava alipaineilmastoinnista pisteissä, joissa tapahtuu haihtumista.; ilmanvaihtoa/tunti). Roiskeet poistettava välittömästi. Huuhteita säilytettävä suljetussa varastossa ennen hävittämistä tai kierrätystä. Siirto suljettujen linjojen kautta. Huolehdittava alipaineilmastoinnista pisteissä, joissa tapahtuu haihtumista. Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 4 Ympäristöaltistumisen hallinta Muut ympäristöaltistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi Toimipisteen tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen, ilmaan haihtumisen ja maaperään joutumisen vähentämiseksi tai rajoittamiseksi Organisaation toimenpiteet toimipisteestä tapahtuvan päästön estämiseksi/rajoittamiseksi Kunnalliseen jätteenkäsittelylaitokseen liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet Hävitettävän jätteen muualla kuin toimipisteessä tapahtuvaan käsittelyyn liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet Muualla kuin toimipisteessä tapahtuvaan jätteen talteenottoon liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet Muut ympäristötoimenpiteet yllä olevien lisäksi Kappale Terveys Työpaikan altistumisen arviointiin on käytetty ECETOC TRA -työkalua, ellei toisin ilmaista. Altistumisen arviointi Sivu 16 : 35

17 3.2 Ympäristö Veden, maaperän, sedimentin ja viemäröinnin käsittelymikro-orgamismien katsotaan olevan merkityksettömiä, sillä aine hajoaa pääasiassa ilmaan, kun sitä löytyy ympäristöstä. Butadieenin haihtumista ilmaan säätelevät VOC-direktiivi ja karsinogeenidirektiivi. Näiden kummankin direktiivin paikalla olevat rajat rajoittaisivat myös altistumista ekologisille reseptoreille. Täten ekologisten reseptorien riskit katsotaan valvotuiksi. Kappale Terveys Työpaikan arvioitujen altistumisten ei odoteta ylittävän DNEL-arvoja, kun noudatetaan tunnistettuja riskinhallintatoimenpiteitä. Kun noudatetaan muita riskinhallintatoimenpiteitä/toimintaolosuhteita, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit hallitaan vähintään yhtä hyvin Ympäristö Ohjeet altistumisskenaarion noudattamisen tarkistamiseen Kappale 1 Otsikko Käyttöalue Prosessiluokka Tuoteluokka Esineluokka Ympäristöpäästöluokka Erityinen ympäristöpäästöluokka Prosessit, tehtävät, toimet, jotka kattaa Kappale 2 Tuotteen/esineen ominaisuudet Tuotteen/esineen fysikaaliset ominaisuudet Haihtuvuus Pölyävyys Pitoisuus valmisteessa/tuotteessa (paino-%) Tuotteen/esineen muut ominaisuudet Kappale 2.1 Käytetyt määrät Käytön toistuvuus ja kesto Inhimilliset tekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta Muut altistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet Myötävaikuttavat skenaariot Kappale 2.2 Käytetyt määrät Käytön/altistumisen toistuvuus ja kesto Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta Muut ympäristöaltistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet Altistumisskenaario: työntekijä 1,3- butadieenin käyttö; AS RN välimuotona Teollinen (SU3, SU10) Terveysarviointeja ihmisille ei vaadita tätä käyttöä varten, käyttö välimuotona sisältää 1,3-butadieenin valmistamiseen, katso osio 9.1. ja riskinhallintatoimenpiteet Neste höyrynpaine > 10 kpa Työntekijän altistumisen hallinta Ympäristöaltistumisen hallinta Sivu 17 : 35

18 Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi Toimipisteen tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen, ilmaan haihtumisen ja maaperään joutumisen vähentämiseksi tai rajoittamiseksi Organisaation toimenpiteet toimipisteestä tapahtuvan päästön estämiseksi/rajoittamiseksi Kunnalliseen jätteenkäsittelylaitokseen liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet Hävitettävän jätteen muualla kuin toimipisteessä tapahtuvaan käsittelyyn liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet Muualla kuin toimipisteessä tapahtuvaan jätteen talteenottoon liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet Muut ympäristötoimenpiteet yllä olevien lisäksi Kappale Terveys Altistumisen arviointi 3.2 Ympäristö Veden, maaperän, sedimentin ja viemäröinnin käsittelymikro-orgamismien katsotaan olevan merkityksettömiä, sillä aine hajoaa pääasiassa ilmaan, kun sitä löytyy ympäristöstä. Butadieenin haihtumista ilmaan säätelevät VOC-direktiivi ja karsinogeenidirektiivi. Näiden kummankin direktiivin paikalla olevat rajat rajoittaisivat myös altistumista ekologisille reseptoreille. Täten ekologisten reseptorien riskit katsotaan valvotuiksi. Kappale 4 Ohjeet altistumisskenaarion noudattamisen tarkistamiseen 4.1.Terveys Työpaikan arvioitujen altistumisten ei odoteta ylittävän DNEL-arvoja, kun noudatetaan tunnistettuja riskinhallintatoimenpiteitä. Kun noudatetaan muita riskinhallintatoimenpiteitä/toimintaolosuhteita, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit hallitaan vähintään yhtä hyvin Ympäristö Kappale 1 Otsikko Käyttöalue Prosessiluokka Tuoteluokka Altistumisskenaario: työntekijä 1,3- butadieeniaineiden ja -seosten formulointi ja (uudelleen)pakkaaminen; CAS RN Teollinen (SU3, SU10) PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Esineluokka Ympäristöpäästöluokka Erityinen ympäristöpäästöluokka Prosessit, tehtävät, toimet, jotka kattaa Kappale 2 ERC2 Aineen ja sen seosten formulointi, pakkaaminen ja uudelleenpakkaaminen erä- ja jatkuvissa toiminnoissa, mukaan lukien varastointi, materiaalien siirrot, sekoittaminen, suuren ja pienen mittakaavan pakkaaminen, huolto ja niihin liittyvät laboratoriotoimet. ja riskinhallintatoimenpiteet Tuotteen/esineen ominaisuudet Tuotteen/esineen fysikaaliset ominaisuudet Neste Haihtuvuus höyryn paine > 10 kpa Pölyävyys Pitoisuus valmisteessa/tuotteessa (paino-%) Kattaa enintään aineessa olevan prosenttiosuuden 100 % (ellei toisin ilmaista). Tuotteen/esineen muut ominaisuudet ei tunnistettuja Kappale 2.1 Työntekijän altistumisen hallinta Sivu 18 : 35

19 Käytetyt määrät Käytön toistuvuus ja kesto Inhimilliset tekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta Muut altistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet Myötävaikuttavat skenaariot Yleiset toimenpiteet (karsinogeenit) Yleinen altistuminen; (suljetut järjestelmät) Yleinen altistuminen; (suljetut järjestelmät) Näytteenotto. Satunnainen kontrolloitu altistuminen. Yleinen altistuminen; (suljetut järjestelmät) Käyttö suljetuissa eräprosesseissa Yleinen altistuminen (avoimet järjestelmät). Eräprosessi. ; Näytteen keräys. ; Aerosolin muodostumisen mahdollisuus. Eräprosessit korkeissa lämpötiloissa Kattaa päivittäisen altistumisen enintään 8 tunnin ajan (ellei toisin ilmoiteta) Ei tunnistettuja tälle skenaariolle Edellyttää, ettei käytetä > 20 C ympäröivää lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa; Edellyttää ammattihygienian hyvän perusstandardin noudattamista Harkittava teknisiä toimia ja prosessin parantamista (myös automaatiota) päästöjen minimoimiseksi. Altistuminen minimoitava käyttäen sellaisia toimia kuin suljetut järjestelmät, erilliset tilat ja sopiva yleinen/paikallinen alipaineinen ilmanvaihto. Järjestelmät valutettava kuivin ja kuljetuslinjat puhdistettava ennen säiliön purkamista. Laitteisto puhdistettava/huuhdottava mahdollisuuksien mukaan ennen huoltoa. Kun on altistumisen mahdollisuus: Pääsy vain valtuutetulle henkilöstölle; annettava erityiskoulutus työntekijöille altistumisen minimoimiseksi; käytettävä sopivia käsineitä ja haalareita ihokosketuksen välttämiseksi; käytettävä hengityksensuojainta, kun sen käyttö tunnistetaan tiettyjen myötävaikuttavien skenaarioiden takia; roiskeet puhdistettava välittömästi ja jätteet hävitettävä turvallisesti. Varmistettava, että turvalliset työjärjestelmät tai vastaavat järjestelyt ovat käytössä riskien hallitsemiseksi. Kaikki valvontatoimet on tutkittava, testattava ja niitä on ylläpidettävä säännöllisesti. Harkittava riskiin perustuvan terveystarkkailun tarvetta.. Ainetta käsiteltävä suljetussa järjestelmässä. Ainetta käsiteltävä suljetussa järjestelmässä Huolehdittava alipaineilmastoinnista pisteissä, joissa tapahtuu haihtumista ; ilmanvaihtoa/tunti).; Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 1 Ainetta käsiteltävä suljetussa järjestelmässä Huolehdittava alipaineilmastoinnista pisteissä, joissa tapahtuu haihtumista ; ilmanvaihtoa/tunti).; Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 1 Formuloitava suljetuissa tai ilmastoiduissa sekoitusastioissa. Huolehdittava alipaineilmastoinnista pisteissä, joissa tapahtuu haihtumista ; ilmanvaihtoa/tunti).; Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 1 Ainetta käsiteltävä suljetussa järjestelmässä Huolehdittava alipaineilmastoinnista pisteissä, joissa tapahtuu haihtumista ; ilmanvaihtoa/tunti).; Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 1 Sivu 19 : 35

20 Prosessinäytteenotto Laboratoriotoimet. Bulkkisiirrot Sekoitustoimet (avoimet järjestelmät), joissa aerosolin muodostumisen mahdollisuus Siirtäminen/kaataminen säiliöistä; Manuaalinen. Tynnyri-/eräsiirrot Esineiden tuotanto tai valmistaminen tabletoimalla, ekstruusiolla tai pelletoimalla Tynnyrien ja pienten pakkausten täyttäminen. Laitteiston puhdistaminen ja huolto. Ainetta käsiteltävä suljetussa järjestelmässä Huolehdittava alipaineilmastoinnista pisteissä, joissa tapahtuu haihtumista ; ilmanvaihtoa/tunti).; Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 1 Käytettävä tehokasta vetokaappia Huolehdittava hyvästä yleistuuletuksesta (vähintään ilmanvaihtoa/tunti) Siirtolinjat puhdistettava ennen liitoksen avaamista. ;Siirto suljettujen linjojen kautta. Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetussa säiliössä tai alipaineilmanvaihdossa.. Huolehdittava alipaineilmastoinnista pisteissä, joissa tapahtuu haihtumista ; Huolehdittava hyvästä yleistuuletuksesta (vähintään ilmanvaihtoa/tunti).; Käytettävä EN140:n mukaista hengityksensuojainta, jossa tyypin A tai parempi suodatin Käytettävä tynnyripumppuja tai kaadettava varoen säiliöstä. Huolehdittava alipaineilmastoinnista pisteissä, joissa tapahtuu haihtumista ; Huolehdittava hyvästä yleistuuletuksesta (vähintään ilmanvaihtoa/tunti). Vältettävä roiskeita pumppua poistettaessa. Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 4 Käytettävä tynnyripumppuja tai kaadettava varoen säiliöstä. Huolehdittava alipaineilmastoinnista pisteissä, joissa tapahtuu haihtumista ; Huolehdittava hyvästä yleistuuletuksesta (vähintään ilmanvaihtoa/tunti) Ainesisältö tuotteessa rajoitettava arvoon 1%. Huolehdittava hyvästä yleistuuletuksesta (vähintään ilmanvaihtoa/tunti). Käytettävä EN140:n mukaista hengityksensuojainta, jossa tyypin A tai parempi suodatin Siirtolinjat puhdistettava ennen liitoksen avaamista. ;Siirto suljettujen linjojen kautta. Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetussa säiliössä tai alipaineilmanvaihdossa.. Huolehdittava hyvästä yleistuuletuksesta (vähintään ilmanvaihtoa/tunti) Järjestelmät valutettava kuivin ja kuljetuslinjat puhdistettava ennen säiliön purkamista tai huoltoa.; ilmanvaihtoa/tunti). Käytettävä astiantäyttöohjeita, myös tuodun paineilman käytön suhteen. Käytettävä EN140:n mukaista hengityksensuojainta, jossa tyypin A tai parempi suodatin Varastointi, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista ilmanvaihtoa/tunti).; Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetussa säiliössä tai alipaineilmanvaihdossa.; Aine varastoitava suljetussa järjestelmässä. Vältettävä altistumista sisältävien toimien suorittamista yli 4 tunnin ajan. Kappale 2.2 Ympäristöaltistumisen hallinta Käytetyt määrät Käytön/altistumisen toistuvuus ja kesto Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta Muut ympäristöaltistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet Sivu 20 : 35

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot -

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi Puhdistusaine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57546 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.8.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410201 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.26808, 26809, 26811 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410561,410563,3101440 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 65104,65105,3105074 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 26.6.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39451 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7906,T7906.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 28/06/2012 Tarkistettu: 10/05/2013 Muutosnumero: 3 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF 4-44 UP / DOWN 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF 4-44 UP / DOWN 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF 444 UP / DOWN Päiväys: 14.3.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PRF 444 UP /

Lisätiedot

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7842,T7842.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten viranomaisohjeiden mukaisesti. 2.3 Muut vaarat

Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten viranomaisohjeiden mukaisesti. 2.3 Muut vaarat KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2.1 Toimialakoodi Lääkeraaka-aine. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P262 P301+P310

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P262 P301+P310 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 CAR EVI Tuulilasinpesuneste 25 C 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi CAR EVI Tuulilasinpesuneste 25 C 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kirami Oy Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Viljelmäkohtainen Superex Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,453/2010 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57214,57215 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3293 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39237 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 113-0,55 113-4,5 113-60, 113-15 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410462,410463,410460,3102462 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsien pesuun

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsien pesuun KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 13.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys:

Päiväys: Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi AVALON LACTO PESUNESTE, hajustamaton Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Käsiensuojavoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Käsiensuojavoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 7.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.6.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7876,T7876.930,T7871,T7871.930

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7074,T7074.005 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423075 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57488 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 19.3.2012 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.91394

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410621,410623,410625,410629,410681,410683,3101445

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Neutralova silmähuuhde 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Neutralova silmähuuhde 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PTFESPRAY KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PTFESPRAY 1.1.2 Tunnuskoodi 39455 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

PROPYLEN ZERO BS6580 JÄÄHDYTYSNESTE

PROPYLEN ZERO BS6580 JÄÄHDYTYSNESTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Abbreviation: Elektrolyt CDM 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

Päiväys Korvaa edellisen

Päiväys Korvaa edellisen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti Päiväys 30.9.2013 Korvaa edellisen 2.12.2002 Kohta 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: : 1001387;1001391;506254;1001388;506259;150537

Lisätiedot

HUS Myrkytystietokeskus suora puh. (09) , 24 h (vaihde (09) 4711 )

HUS Myrkytystietokeskus suora puh. (09) , 24 h (vaihde (09) 4711 ) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon hilseshampoo Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen

Lisätiedot

3.3 Muut tiedot Sisältää mm. polyakryylihappoesteri/polystyreenikopolymeerihartsidispersiota. Ei sisällä liuotinaineita.

3.3 Muut tiedot Sisältää mm. polyakryylihappoesteri/polystyreenikopolymeerihartsidispersiota. Ei sisällä liuotinaineita. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2344, 2380, 5230 EAN 50204663 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410581,410583 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 14.02.2006 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 26/06/2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Synonyymit: TP--9763-0108 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Material Safety Data Sheet Sivu 1 : 6 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT MAAHANTUOJA: DOW SUOMI OY, PL 117, 00 101 HELSINKI Y-TUNNUS: 0346992-0

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.115490 EAN 6414504312080 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon Hoitava Nestesaippua Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Malusan Haavanhoitoaine. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Malusan Haavanhoitoaine. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 27.03.2013 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot