SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 4/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 4/2008"

Transkriptio

1 ASIALISTA 4/2008 Ympäristölautakunta ******************************************************************************************** Kokousaika TO klo 17: Kokouspaikka PALOASEMA Käsiteltävät asiat: 30 Kuntaliitoksesta aiheutuvat kustannukset lisämääräraha 31 Automaatiovalvontajärjestelmän rakentaminen kunnan kiinteistöihin lisämääräraha 32 Ympäristökatselmuksen suorittaminen 33 Lausunto Länsi Uudenmaan jätehuollon liikelaitoskuntayhtymän perustamisesta 34 Kunnan rakennusmestarin viranhaltijan päätökset Kunnan rakennustarkastajan viranhaltijan päätökset Ilmoitusasiat 37 Koulun ilmanvaihdon rakentamissuunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen sekä rakentamispäätös 38 Kunnan lausunto poikkeamisesta, Suur Seudun Osuuskauppa SSO 39 Sammatin koulun muutostyön rakennusurakoitsijan valinta 40 Sammatin koulun muutostyön LVI urakoitsijan valinta 41 Sammatin koulun muutostyön sähköurakoitsijan valinta

2 Viranomainen Nro sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA JA PAIKKA klo 17: Paloasema SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Antero Sarakivi puheenjohtaja, 37 esittelijä Aslak Palenius varapuheenjohtaja Aila Harjuranta Sakari Lehtinen Kaija Lestelin Matti Rautiainen saapui Sirpa Sutinen POISSAOLLEET JÄSENET Risto Uittamo MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kari Uittamo Tarja Lepola Pertti Nirkko kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja rakennustarkastaja, esittelijä, sihteeri ASIAT sivut 1 17 LAILLISUUS JA PÄÄTÖS VALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kunnantalo klo 8.00 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Lehtinen ja Kaija Lestelin PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ovat samalla varustettu nimikirjaimillamme. Antero Sarakivi Tarkastusaika Kunnantalo / 2008 klo Allekirjoitukset Pertti Nirkko Sakari Lehtinen Kaija Lestelin PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Ympäristötoimisto / 2008 Virka asema Allekirjoitus Pöytäkirjanpitäjä

3 Ympäristölautakunta KUNTALIITOKSESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET LISÄMÄÄRÄRAHA Ymp.ltk. 30 Kunnanvaltuusto on osaltaan päätöksellään hyväksynyt Sammatin kunnan ja Lohjan kaupungin yhdistämisen alkaen. Kuntien johdon välisissä liitosneuvotteluissa on sovittu yhdistymiseen liittyvien valmistelutoimenpiteiden toteuttamisesta siten, että toimialojen valmistelutyöt ovat sisällöllisiltä asioilta selvitetty ja ne ovat valmiina päätöksentekoa varten kesäkuun alkuun Työ on saatava kokonaisuudessaan päätökseen viimeistään joulukuussa Ympäristötoimen toimialaan liittyvät neuvottelut on pidetty Lohjan kaupungin kaupunkisuunnitteluntoimialan yksiköiden kanssa helmimaaliskuussa Neuvotteluissa on sovittu toimitettavista selvityksistä ja materiaaleista Lohjan kaupungin eri toimintayksiköille. Ympäristötoimessa on ollut tilapäinen toimistotyöntekijä helmikuusta lähtien suorittamassa talousarvion toteuttamiseen liittyviä rekisteripäivityksiä. Henkilön työaika on mennyt helmikuun puolivälistä lähtien pääasiassa kuntaliitoksesta aiheutuvien selvitysten laadintaan ja rekisteritietojen päivitykseen liittyviä tehtäviä on jouduttu lykkäämään. Kuntaliitostyöstä aiheutuu myös toimisto ja kopiokuluja. Ympäristötoimi ei ole osannut arvioida liitoksesta aiheutuvien lisätöiden määrää ja kustannuksia oikein vuoden 2008 talousarvioon. Tällä hetkellä tiedossa olevan selvitystyön määräksi on arvioitu noin 0,25 henkilötyövuotta. Tilapäisen henkilöstön kuluihin on varattu talousarviossa ,00 euroa. Menoerä jakautuu ympäristötoimen rekisteri ja laskutusselvitystyön, lomasijaisten ja kesätyöntekijöiden aiheuttamiin kustannuksiin. Vuodelle 2008 tarvittavan lisärahoituksen määräksi arvioidaan noin 6500,00 euroa, josta toimisto ja kopiokulujen arvioidaan olevan noin 500,00 euroa. Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 6000,00 euron lisämäärärahaa ympäristötoimen tilapäisen henkilöstön menoihin ja 500,00 euron lisämäärärahaa toimistomenoihin vuoden 2008 talousarvioon kattamaan kuntaliitosselvityksistä aiheutuvia lisäkustannuksia 2. hyväksyä teknisen toimen tulosalueen käyttötalouteen 6500,00 euron lisämäärärahan ehdollisena, että kunnanvaltuusto hyväksyy kohdassa 1. olevan lisämäärärahaehdotuksen.

4 Ympäristölautakunta Aila Harjuranta poistui käsittelyn ajaksi, syynä osallisuusjääviys.

5 Ympäristölautakunta AUTOMAATIOVALVONTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN KUNNAN KIINTEISTÖIHIN LISÄMÄÄRÄRAHA Ymp.ltk. 31 Kunnan ympäristötoimen ja Lohjan kaupungin tilahallinnon kuntaliitosneuvotteluissa on tullut esille tarve liittää Sammatin keskustan alueella olevat kiinteistöt keskitettyyn kiinteistövalvontajärjestelmään Lohjan toimintamallin mukaisesti. Järjestelmän rakentaminen kohdistuu koulun, palvelukodin, vanhustentalon, päiväkodin, paloaseman, lääkäritalon ja lämpölaitoksen rakennusautomaation rakentamiseen ja yhdistämiseen tietokonepohjaiseen seuranta ja hälytysjärjestelmään. Sammatin kunnan rakennuksissa ei ole uutta päiväkotia lukuun ottamatta rakennusautomaatiojärjestelmiä valmiina. Lohjan kaupungin tilahallinto esittää järjestelmän rakentamisen aloittamista jo tämän vuoden puolella valvonnan piiriin tulevien kunnan kiinteistöjen osalta. Rakentaminen olisi järkevä toteuttaa kaukolämpöverkoston rakentamisen yhteydessä kun rakennusten lämmönsiirtojärjestelmiä muutetaan. Järjestelmien rakentamiselle ei ole kuluvan vuoden talousarviossa hyväksyttyä määrärahaa. Kuntaliitoksesta aiheutuvien kustannusten jakautumisesta Sammatin ja Lohjan kesken on sovittava kuntaliitoksen ohjaustyöryhmässä. Järjestelmien rakentamisen kustannusarvio kuuteen rakennukseen on 70000,00 euroa (alv 0 %) josta koulun ja biolämpölaitoksen järjestelmien rakentamisen osuus on 20000,00 euroa (alv 0 %). Ehdotus: Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle ,00 euron lisämäärärahaa vuoden 2008 talousarvion investointiosaan rakennusautomaatio ja valvontajärjestelmien rakentamiseksi.

6 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN Ymp.ltk. 32 Kunnanvaltuuston päättämän ympäristötoimen 2008 talousarvion sitovaksi tavoitteeksi on määrätty ympäristökatselmuksen suorittaminen. Rakennusjärjestyksen ympäristön hoitoa ja valvontaa koskevan kohdan 3.3 mukaan ympäristölautakunta suorittaa tarvittaessa ympäristön hoidon valvontaa mm. pitämällä katselmuksia päättämänään ajankohtana. Ympäristökatselmuksen toimittamisesta ei ole erikseen säädetty ympäristölautakunnan johtosäännössä, jolloin rakennusvalvontaviranomaisena asiassa toimii ympäristölautakunta. Ympäristökatselmuksessa on tarkoitus suorittaa kunnan alueella maankäyttöja rakennuslain :ssä tarkoitettu yleinen rakennusten kunnossapidon, ympäristön hoidon, rakennelmien, ulkovarastoinnin, rakennustyömaiden ja hylättyjen rakennusten siisteyttä ja kuntoa koskeva katselmus. Katselmuksen perusteella asianosaisille kunnossapitovelvollisille annetaan tarvittaessa huomautus tai kehotus ja päätetään määräaika toimenpiteiden suorittamiseen. Katselmuksen suorittamisesta kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja Ykkössanomat sekä Länsi Uusimaa lehdessä. Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää: 1. valita ympäristökatselmukseen osallistuvat lautakunnan jäsenet 2. katselmuspäivästä ja ajankohdasta Ympäristölautakunta päättää ympäristökatselmuksen suorittamisesta seuraavasti: 1. Ympäristölautakunnan kaikki jäsenet osallistuvat ympäristökatselmukseen 2. Ympäristökatselmus toimitetaan Sammatin kunnan uimarannoilla, pääsisääntuloteillä ja urheilukentällä torstaina , alkaen klo kunnantalolta.

7 Ympäristölautakunta LAUSUNTO LÄNSI UUDENMAAN JÄTEHUOLLON LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSTAMISESTA Ymp.ltk. 33 Sammatin kunta on siirtynyt kunnanvaltuuston päätöksellä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen erillisen sopimuksen mukaisesti. Päätös ei ole koskenut sako ja umpikaivolietteen kuljettamista. Sammatin kunnassa siirryttiin Rosk n Roll Oy:n hoitamaan jätteenkuljetukseen Toimintansa vuonna 2006 aloittanut kuntien yhteinen Länsi Uudenmaan jätelautakunta vastaa alueensa jätehuollon toimivuudesta. Länsi Uudenmaan jätelautakunta ja Rosk n Roll Oy pyytävät kunnan lausuntoa suunnitelmasta perustaa Länsi Uudenmaan jätehuollon liikelaitoskuntayhtymä. Vuonna 2007 voimaan tullut kuntalain muutos mahdollistaa liikelaitoskuntayhtymien perustamisen. Lausunnot on pyydetty antamaan mennessä. Liikelaitoskuntayhtymämallissa yhtymälle siirtyisivät nykyisin Rosk`n Roll Oy:n hoitamat jätehuollon tehtävät ja Länsi Uudenmaan jätelautakunta lakkautettaisiin. Esitetyllä toimintamallilla selkeytettäisiin ja yksinkertaistettaisiin nykyistä jätehuolto organisaatiota. Liite 1a: Taustamuistio Liite 1b: Perussopimusluonnos Liite 1c: Yhteistyösopimusluonnos Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle esitettyyn liikelaitoskuntayhtymämalliin siirtymistä alkaen ja sopimusluonnoksen hyväksymistä.

8 Ympäristölautakunta KUNNAN RAKENNUSMESTARIN VIRANHALTIJAN PÄÄTÖKSET Ymp.ltk 34 Kunnan rakennusmestarin viranhaltijapäätöksiä koskevat päätöspöytäkirjat ajalta ovat kokouksessa nähtävillä. Liite 2: Päätösluettelo kunnan rkm, vs. Ehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen edellä mainitut viranhaltijapäätökset ja päättää olla käyttämättä otto oikeuttaan.

9 Ympäristölautakunta KUNNAN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRANHALTIJAN PÄÄTÖKSET Ymp.ltk 35 Kunnan rakennustarkastajan päätösluettelot 5 6/2008 on kokouksessa nähtävillä. Ehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen edellä mainitut viranhaltijapäätökset. Tarja Lepola poistui käsittelyn ajaksi, syynä osallisuusjääviys.

10 Ympäristölautakunta ILMOITUSASIAT Ymp.ltk 36 Merkitään lautakunnalle tiedoksi: Uudenmaan ympäristökeskus: Uudenmaan Ympäristökeskuksen valvonnan vuosiyhteenveto 2007 Länsi Uudenmaan Vesi ja ympäristö Ry: Sammatin jätevedenpuhdistamo, kertaraportti Länsi Uudenmaan Vesi ja ympäristö Ry: Lönnrot opisto, kertaraportti Länsi Uudenmaan Vesi ja ympäristö Ry: Jätevedenpuhdistamon purkuvesitarkkailu, Purovedet ja Enäjärvi; talven näytteenotto Länsi Uudenmaan jätelautakunta: Pöytäkirjan ote , jätetaksan hyväksyminen Länsi Uudenmaan jätelautakunta: Pöytäkirjan ote , jätehuollon hallintomalliselvitys Länsi Uudellamaalla Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

11 Ympäristölautakunta KOULUN ILMANVAIHDON RAKENTAMISSUUNNITELMIEN JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN SEKÄ RAKENTAMISPÄÄTÖS Ymp.ltk. 37 Vuoden 2008 talousarviossa on varattu ,00 euron (alv 0 %) määräraha koulun ilmanvaihdon rakentamiseen. Ympäristölautakunta on päätöksellään myöntänyt rakennusluvan koulun ilmanvaihdon muutostyölle. Rakennuslupa on lainvoimainen. Koulun ilmanvaihtotöihin liittyvät rakentamissuunnitelmat ovat valmistuneet ja ympäristötoimisto on pyytänyt urakkatarjoukset hankkeen rakennus, lvi ja sähkötöiden suorittamisesta. Tarjoukset tulee toimittaa mennessä ympäristötoimistoon. Ehdotus urakoitsijavalinnoista tuodaan erikseen ympäristölautakunnan päätettäväksi. Vs. rakennusmestari Pertti Nirkko selostaa suunnitelmia kokouksessa. Koulun ilmanvaihdon rakentaminen tulisi aikataulullisista syistä saada käyntiin välittömästi koulutyön päättyessä. Rakennustyö tulee saada pääosin valmiiksi ennen koulutyön alkua elokuussa. Liite 3: koulun ilmanvaihtotöiden kustannusarvio Ymp. ltk:n pj:n Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää 1. hyväksyä koulun ilmanvaihdon rakentamissuunnitelmat ja kustannusarvion 2. tehdä hankkeen rakentamispäätöksen 3. nimetä edustajan koulun rakennustöiden työmaakokouksiin Ympäristölautakunnan edustajaksi rakennustöiden työmaakokouksiin valittiin Antero Sarakivi.

12 Ympäristölautakunta SAMMATIN KOULUN MUUTOSTYÖN RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA Ymp.ltk 39 Ympäristötoimisto on pyytänyt urakkatarjoukset Sammatin koulun muutostyön rakennusteknisten töiden suorittamisesta. Hankinnasta on ilmoitettu julkisten hankintojen sivustolla Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle (3) urakoitsijalle. Tarjoukset tuli antaa klo mennessä. Rakennusteknisistä töistä ei tullut määräaikaan mennessä yhtään tarjousta. Rakennustyöt tulisi saada aikataulullisesti alkamaan viimeistään koulutyön päättyessä kesäkuussa. Uuden tarjouspyyntökierroksen suorittaminen vie nopeimmillaan noin kolme viikkoa. Lisäksi ei voida olla varmoja saadaanko uusia urakkatarjouksia. Rakennushankkeen tulee olla pääosin valmiina ja käyttöönotettavissa koulun syyslukukauden alkaessa elokuun alussa Tästä syystä johtuen ympäristötoimisto on pyytänyt Rakennustyö Veljekset Nieminen Oy:ltä tarjousta koulun muutostyön rakennusteknisten töiden suorittamisesta laskutyönä siten, että yritys vastaisi myös rakentamiseen liittyvistä hankinnoista. Rakennustyö Veljekset Nieminen Oy on antanut seuraavan laskutyötarjouksen rakennusteknisten töiden suorittamisesta: Tuntiveloitus alv 0 % / tunti rakennusmies 32,00 maalari 32,00 ammattimies 38,52 työnjohtaja 38,52 Muut korvaukset yleiskulut 12 % Urakoitsijan maksettavaksi sovitut tarvehankinnat, vuokrat, kaatopaikkalaskut ja muut välittömät työsuorituksesta johtuvat maksut korvataan laskun mukaan. Korvaus urakoitsijan omien työkalujen käytöstä sisältyy laskutyöpalkkioon. Vuoden 2008 talousarviossa on varattu ,00 euron (alv 0 %) määräraha koulun ilmanvaihdon muutostyölle. Liite 6: Rakennustyö Veljekset Nieminen Oy:n laskutyötarjous Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää 1. valita Sammatin koulun muutostyön rakennusteknisten töiden suorittajaksi Rakennustyö Veljekset Nieminen Oy:n liitteenä olevan laskutyötarjouksen mukaisin tuntiveloitushinnoin.

13 Ympäristölautakunta oikeuttaa ympäristötoimen käymään yrittäjän kanssa tarkentavat neuvottelut ja toteuttamaan hankkeen. 3. oikeuttaa ympäristötoimen valitsemaan hankkeelle työnjohtajan ja rakennustyön valvojan. Rakennustyön suorittaminen laskutyönä ilman laajempaa kilpailua on aikataulusyistä ja hankkeen vähäisyydestä johtuen kunnan kokonaisedun mukainen. Rakennustyö Veljekset Nieminen Oy on suorittanut aikaisemmin rakennustoimenpiteitä koulussa ja tuntee kohteen sekä on toiminut aikaisemmin urakoitsijana kunnan rakennuttamissa hankkeissa. Rakennusteknisten töiden työkustannukset eivät ylitä kansallista kynnysarvoa.

14 Ympäristölautakunta SAMMATIN KOULUN MUUTOSTYÖN LVI URAKOITSIJAN VALINTA Ymp.ltk 40 Ympäristötoimisto on pyytänyt urakkatarjoukset Sammatin koulun lvi töiden suorittamisesta. Hankinnasta on ilmoitettu julkisten hankintojen sivustolla Tarjouspyyntö lähetettiin kuudelle (6) urakoitsijalle. Tarjoukset tuli antaa klo mennessä. Esittelijä ja toimistosihteeri avasivat tarjoukset suljetussa tilaisuudessa. Tarjouksen antoivat Ilmastointi C. Johnsson Oy, Air Tikki Oy, Skanska talotekniikka Oy ja Uudenmaan ilmastointitekniikka Oy. Tarjouksen antaneet yritykset ovat resursseiltaan toimintakykyisiä ja kokeneita lviurakoitsijoita. Hinnaltaan halvimman urakkatarjouksen antoi Air Tikki Oy. Vuoden 2008 talousarviossa on varattu ,00 euron (alv 0 %) määräraha koulun ilmanvaihdon muutostyölle. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Liite 4: Muistio Sammatin koulun muutostyön lvi urakan tarjousten avaamistilaisuudesta Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää: 1. valita Sammatin koulun muutostyön lvi urakoitsijaksi halvimman tarjouksen, ,00 euroa (alv 0 %), ,00 euroa (alv 22 %), tehneen Air Tikki Oy:n. 2. oikeuttaa ympäristötoimen käymään urakoitsijan kanssa tarkentavat neuvottelut ja hyväksymään mahdolliset lisätyökustannukset edellyttäen, että hankkeelle varattua kokonaismäärärahaa ei ylitetä sekä toteuttamaan hankkeen.

15 Ympäristölautakunta SAMMATIN KOULUN MUUTOSTYÖN SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA Ymp.ltk 41 Ympäristötoimisto on pyytänyt urakkatarjoukset Sammatin koulun sähkötöiden suorittamisesta. Hankinnasta on ilmoitettu julkisten hankintojen sivustolla Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle (3) urakoitsijalle. Tarjoukset tuli antaa klo mennessä. Esittelijä ja toimistosihteeri avasivat tarjoukset suljetussa tilaisuudessa. Tarjouksen antoivat Sähköurakointi Arto Heikkilä Ky ja Tekmanni Service Oy. Tarjouksen antaneet yritykset ovat resursseiltaan toimintakykyisiä ja kokeneita sähköurakoitsijoita. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Sähköurakointi Arto Heikkilä Ky. Sähkötyö Arto Heikkilä Ky:n tarjous on urakkahinnaltaan ja yksikköhinnoiltaan edullisempi kuin Tekmanni Service Oy:n tarjous. Vuoden 2008 talousarviossa on varattu ,00 euron (alv 0 %) määräraha koulun ilmanvaihdon muutostyölle. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Liite 5: Muistio Sammatin koulun sähköurakan tarjousten avaamistilaisuudesta Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää 1. valita Sammatin koulun muutostyön sähköurakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen, ,00 euroa (alv 0 %), ,00 euroa (alv 22 %) tehneen Sähkötyö Arto Heikkilän. 2. oikeuttaa ympäristötoimen käymään urakoitsijan kanssa tarkentavat neuvottelut ja hyväksymään mahdolliset lisätyökustannukset edellyttäen, että hankkeelle varattua kokonaismäärärahaa ei ylitetä sekä toteuttamaan hankkeen.

16 Sammatin kunta Ympäristölautakunta LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 11 Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Rakennuspaikka Suur-Seudun Osuuskauppa SSO Laurinkatu LOHJA Kunta Sammatti Kortteli 15 Tontti 1 Kaupunginosa / kylä Sammatti RN:o 1:31 Rakennuspaikan osoite Lönnrotintie SAMMATTI Pinta-ala 6810,00 m² Rakennustoimenpide Päivittäistavaramyymälän rakentaminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja ohjeellista tonttijakoa. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Selostus poikkeamisesta Käyttötarkoitus Muut myymälärakennukset Kerrosala m² Kerrosluku As. lkm 1 200, POIKKEAMISEN EDELLYTYKSET ( MRL 172 ) Poikkeaminen ei saa: 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hakemuksen perustelut HAKIJA: Tontilla on vireillä asemakaavamuutos. Tontinkäyttösuunnitelma tämän hakemuksen liitteenä on kaavaluonnoksen mukainen. ESITTELIJÄ: Sammatin kuntakeskustassa olevalle rakennuspaikalle ( ja -431) haetaan poikkeusta saada rakentaa päivittäistavaramyymälä vastoin osittain asemakaavan mukaista käyttötarkoitusta ja ylittää asemakaavan tonttikohtaista rakennusoikeutta sekä sijoittua osittain rakennusalan ulkopuolelle( MRL 58 1 momentti ). Myymälärakennus sijoittuu osittain asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle (AL) ja osittain asuinrivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueelle (AR). Poikkeamishakemuksen tontinkäyttösuunnitelman mukaan rakennettava uusi kerrosala jakautuu rakennuspaikalla seuraavasti: -kaavatontin 15/3 alueella (1:431) toteutuva kerrosala on n.750 m² -kaavatontin 15/1 alueella (1:31) toteutuva kerrosala on n.450 m² AR-korttelissa on tonttitehokkuus 0,25, jolloin rakennuspaikan osan pinta-alan perusteella laskettava rakennusoikeus on 500 m² (1996x0,25). Rakennuspaikan eteläosalla rakennusoikeus ylittyy vähäistä enemmän eli n. 250 m².

17 Sammatin kunta Ympäristölautakunta LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 12 AL-korttelissa on tonttitehokkuus 0,30 jolloin rakennuspaikan osan pinta-alan perusteella laskettava rakennusoikeus on 1529 m² (5095x0,30). Rakennuspaikan pohjoisosalla rakennusoikeutta ei ylitetä kun vanha myymälärakennus puretaan rakennustyön yhteydessä. Sammatin kunnassa on vireillä hankkeen toteutukseen tähtäävä asemakaavamuutos. Hanke on asemakaavaluonnoksen mukainen. Sammatin kunta on suorittanut kirjeitse naapureiden kuulemisen. Naapureilla ei ollut huomauttamista poikkeamista. Laajempi kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta hankkeen vähäisten ympäristövaikutusten vuoksi. Sammatin kunnan keskustan tuntumassa on asemakaavoitettuna runsaasti asuinkäyttöön tarkoitettuja kortteleita. Alue on sijoittuu maakuntakaavassa keskustatoiminnoille varatulle alueelle. Asemakaavassa esitetty tonttijako on ohjeellinen. Rakennuspaikalla ei ole voimassa rakennuskieltoa. Liitteet - asemakaavaluonnos 1 kpl - tontinkäyttösuunnitelma 1 kpl - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 5 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 3 kpl - Selvitys kuulemisesta 1 kpl - Ote asemakaavasta 1 kpl - Virallinen karttaote 3 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Jansson Thorbjörn ja Eila, Käpylä RN:o 1:50, ei huomautettavaa Kunttu Väinö oik. om., Metsälä RN:o 1:245, ei huomautettavaa Rakennustyö Veljekset Nieminen Oy/perust.yht., Puistola RN:o 1:246, ei huomautettavaa Heino Kaarlo oik.om., Kallela RN:o 1:353, ei huomautettavaa Länsi-Uudenmaan Osuuspankki, Tuulensuu ma RN:o 1:19, ei huomautettavaa Op Taloasennus Ky/perust. yht., Tuulensuu RN:o 1:19, ei huomautettavaa PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennustarkastaja Lausuntonaan Uudenmaan ympäristökeskukselle ympäristölautakunta esittää seuraavaa: Lautakunta puoltaa anottua poikkeamishakemusta ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan päivättyä Liikekeskuksen asemakaavaluonnosta ja, että nykyinen päivittäistavaramyymälärakennus puretaan rakentamisen yhteydessä. Poikkeamiselle on olemassa erityisiä syitä. Rakentaminen on alueen päivittäistavaramyymälätoiminnan varmistamiseksi välttämätöntä. Rakentamisen sijoittaminen mahdollistaa myymälätoiminnan jatkumisen rakennustyön aikana ja asemakaavaluonnoksessa suojeltavaksi osoitetun vanhan varastorakennuksen säilyttämisen. Lisäksi ratkaisu mahdollistaa kauppa-aukion ja viereisen torialueen muodostaman avoimen kylämaiseman säilymisen. Poikkeaminen on rakennuspaikan käytön kannalta tarkoituksenmukaista. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. MRL 171 ja MRL 172

18 Sammatin kunta Ympäristölautakunta LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 13 PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 7.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 63 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 44 69 Toimikuntien ja työryhmien asettaminen vuosille 2009 2010

Kunnanhallitus. 63 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 44 69 Toimikuntien ja työryhmien asettaminen vuosille 2009 2010 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 2.2.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 63 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Nro 4. Tiistaina 02.05.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Nro 4. Tiistaina 02.05.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 Tiistaina 02.05.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 4/2006 Tiistaina 02.05.2006 klo 18.00 Palokunnan huone LIITE

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 * 67 Lahti Seppo, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto

Kunnanhallitus. 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 * 67 Lahti Seppo, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 18.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.10.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 15.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 29.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 9/2007 344 (-387) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. kesäkuuta 2007 klo 18.30-19.35 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 15.12.2014 klo 17.00-17.38 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 174 175 176 177 178 179 180 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnan omistamien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2012 Tekninen lautakunta 23.8.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2012 Tekninen lautakunta 23.8.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2012 Tekninen lautakunta 23.8.2012 Aika Torstaina 30.8.2012 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari Käsiteltävät asiat nro Liite nro 64 Palvelukoti

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12. Tekninen lautakunta 24.11.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12. Tekninen lautakunta 24.11.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 24.11.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 24.11.2010 klo 16.30 17.40 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot