No 1 ~ Verkkoviestintä uudistuu 5. Jouko Keto - työkyvyn ylläpitäjä Ohjeistusta kaupungin puhelimien käyttöön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "No 1 ~ 2013. 4Verkkoviestintä uudistuu 5. Jouko Keto - työkyvyn ylläpitäjä Ohjeistusta kaupungin puhelimien käyttöön"

Transkriptio

1 No 1 ~ 2013 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 10 4Verkkoviestintä uudistuu 5 Jouko Keto - työkyvyn ylläpitäjä Ohjeistusta kaupungin puhelimien käyttöön

2 sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Verkkoviestinnän uudistus 6 Vuoden työkyvyn ylläpitäjä 10 Ohjeita kaupungin puhelimien käyttöön 14 Vaasa - viiden sataman kaupunki VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 16 Vaasassa kelpaa harrastaa ulkoliikuntaa 18 Henkilöstöpalveluiden järjestämää koulutusta No 1 ~ 2013 Merituuli Havsvinden Vaasan kaupungin henkilöstölehti Vasa stads personaltidning 34. vuosikerta / årgången ISSN Osoite adress: Merituuli, PL 3, 65101, VAASA Puh. tel. (06) , Päätoimittaja Chefredaktör: Leena Kaunisto Toimitussihteeri Redaktionssekreterare: Timo Kankaanpää, puh. / tel Taitto: Timo Kankaanpää Kannen kuva: Mira Sparf Painopaikka Tryckeri: Litoset Painos Upplaga: 4 100kpl/st. Seuraava lehti ilmestyy Följande tidning utkommer: Viimeinen aineistonjättöpäivä Sista inlämningsdagen för materialet är: Toimitusneuvosto Redaktionsråd: Ahonpää Tuula, Vapaa-aikavirasto Autio Sannasirkku, Vaasa-opisto Kaunismäki Sirkka, sosiaali- ja terveysvirasto Jussila Johanna, sosiaali- ja terveysvirasto Reinikainen Eva, tekninen toimi Suomela Seija, luottamusmiehet Lillback Tanja, Pohjanmaan pelastuslaitos Tuliniemi Jenni, hallintopalvelut Saari Susanna, kirjasto Suksi Iiro, toisen asteen koulutusorganisaatio Teppo Tarja, Vaasan Vesi - liikelaitos Vuorjoki Jyrki, Vähäkyrö, vt.talousjohtaja

3 PÄÄKIRJOITUS LEDARE Uusi vuosi ja uudet tuulet? Nytt år 2013 och nya vindar? Henkilöstöpalvelukeskuksen alkuvuoden työlistalla ovat muun muassa kuntaliitoksen kakkosvaiheen toimenpiteet: Palkkaharmonisoinnin toteutus on jo alkanut. Vuonna 2013 koulutus- ja infotilaisuuksissa huomioidaan erityisesti Vähänkyrön kaupunginosan uudet työntekijät. Muutostuki on kantava teema. Esimiespassi etenee testatulla konseptilla ja 150 uutta esimiestä aloittaa koulutuskokonaisuuden. Myös odotettu ruotsinkielinen osio alkaa. Uutta kaupunkitason strategiaa laaditaan kevään aikana ja työssä käytetään samoja strategiatyökaluja kuin esimiespassissa on käytetty. Syksyn 2013 koulutuspäivissä esimiehet pääsevät siten työstämään uutta kaupunkistrategiaa palveluyksikkö- ja yksikkötasolle. Kaupunginjohtaja ojensi diplomin yli sadalle esimiespassin vuonna 2012 suorittaneelle Kaupungintalolla pidetyssä päätöstilaisuudessa. Uusille valtuutetuille ja muihin kunnallisiin luottamustehtäviin valituille järjestetään kattava neljän päivän perehdyttämiskoulutus kunnallisesta päätöksenteosta, hallinnosta ja kunnan toiminnasta. Koulutus on suunniteltu ja toteutettu tehokkaalla, uudella konseptilla verkostomaisesti. Kiitokset Arbikselle, Vaasa-opistolle ja Vaasan kesäyliopistolle hyvästä yhteistyötä koulutuksen järjestämiseen nopealla aikataululla. Miten otamme haltuun henkilöstömenojen hallinnan, eläköitymisen, osaamisen kehittämisen, palvelutoiminnan ja tulevan rekrytointitarpeen tuomat haasteet kaupungilla? Tekninen toimi aloittaa alkuvuodesta ennakoivan henkilöstösuunnittelun pilotoinnin. Uuden hr-työkalun kehittämisessä on hyvä lähtökohta että pilotointi perustuu teknisen toimeen omaan tahtotilaan. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä ja yhteisvoimin teknisen toimen ja henkilöstöpalvelukeskuksen kanssa. Pilotoinnin jälkeen konsepti on tarkoitus laajentaa koko kaupunkia koskevaksi. Kaupungin organisaation kehittäminen etenee myös alkavana vuonna. Keskushallinnon alaisuudessa toimivien henkilöstö-, talous-, hallintopalveluiden ja kaupunkikehityksen osalta on aloitettu toiminnan kehittämisen suunnittelu. Henkilöstöpalvelut ovat osaltaan kehittämissä roolia ja sisältöä Kunta HR-2017 ohjelmassa yhdessä 24 muun kunnan kanssa. Leena Kaunisto Henkilöstöjohtaja Personalservicecentralen har på sin agenda i början av året bland annat åtgärderna i andra skedet av kommunsammanslagningen: Genomförandet av löneharmoniseringen har redan börjat. År 2013 beaktas i utbildnings- och informationsarrangemang speciellt de nya arbetstagarna från Lillkyro stadsdel. Förändringsstöd är ett bärande tema. Förmanspassutbildningen fortsätter enligt testat koncept och 150 nya förmän deltar i utbildningshelheten. Också den efterfrågade svenskspråkiga utbildningen sätter i gång. En ny strategi på stadsnivå utarbetas under våren och i arbetet utnyttjas samma strategiverktyg som i förmanspassutbildningen. På utbildningsdagar hösten 2013 får förmännen sedan bearbeta den nya stadsstrategin för serviceenhets- och enhetsnivån. Stadsdirektören överräckte diplom åt med än hundra personer som avlagt förmanspasset år 2012 vid avslutningsfesten som hölls i Stadshuset. För de nya fullmäktigeledamöterna och övriga som valts till kommunala förtroendeuppdrag ordnas en omfattande fyradagars introduktionsutbildning om kommunalt beslutsfattande, förvaltning och kommunens verksamhet. Utbildningen har planerats och genomförts enligt ett effektivt nytt koncept i nätverksform. Tack till Arbis, Vaasa-opisto och Vasa sommaruniversitet för gott samarbete vid arrangerandet av utbildningen med stram tidtabell. Hur kommer vi inom staden att tackla utmaningarna som personalutgifter, pensioneringar, kompetensutveckling, serviceverksamheten och det kommande rekryteringsbehovet medför? Tekniska sektorn inleder i början av året ett pilotprojekt gällande prognostiserande personalplanering. En bra utgångspunkt för utvecklingen av det nya HR-verktyget är att pilotprojektet grundar sig på tekniska sektorns egna strategiska avsikter. Utvecklingsarbetet utförs med tekniska sektorns och personalservicecentralens gemensamma krafter och i samarbete. Efter pilotskedet är det meningen att konceptet ska utvidgas så att det gäller hela staden. Personalservicen deltar för egen del i utvecklingen av rollen för och innehållet i Kommun HR-2017-programmet tillsammans med 24 andra kommuner. Leena Kaunisto Personaldirektör MERITUULI / HAVSVINDEN 3

4 Uudistus muuttaa työtapoja Reformen ändrar tanke- och arbetssätten K Kaupungin intranet, extranet ja www-sivut uudistuvat vuoden 2013 aikana. Uudistuksen onnistuminen vaatii suuren ponnistuksen myös kaupungin hallintokunnilta. Verkkoviestinnän uudistus on ollut käynnissä jo vuoden. Näkyviä tuloksia on odotettavissa kevään lopulla, mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan. Uudistus jakautuu kolmeen osaan; kaupungin www-sivuihin, intranetiin ja extranetiin. Kaikki rakennetaan yhteistyössä Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Kaupungilta projektin moottorina toimivat viestintä- ja atk-osasto. Stadens intranät, extranät och webbsidor förnyas år För att reformen ska lyckas krävs en stor satsning även av stadens förvaltningar. Reformen av webbkommunikationen har pågått redan i ett år. Synliga resultat väntas i slutet av våren om allt går enligt planerna. Reformen består av tre delar: stadens webbsidor, intranätet och extranätet. Allt sker i samarbete med Kuntien Tiera Oy. Inom staden fungerar kommunikationsavdelningen och IT-avdelningen som projektets motor. 4

5 Käyttäjälähtöisyyttä ja kokemuksellisuutta www-sivuille Uudet kaupungin -sivut on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2013 lopulla. Uusien www-sivujen konsepti kehitetään yhdessä Rauman, Mikkelin ja Pieksamäen kanssa. Konseptissa sivusto jakautuu osioihin. Kokemuksellinen ja visuaalinen osio pitää sisällään mm. liikunta-, nuoriso ja kulttuuripalveluita sekä tapahtumia. Palvelut -osio rakentuu palvelukorteista, joissa kuvataan jokainen kaupungin asukkailleen tarjoama palvelu asiakaslähtöisesti. Vaikuta -osiossa pureudutaan päätöksentekoon ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksiin. Tietoa kaupungista -osiossa esitellään organisaatiota ja sen toimintaa. Intranetista KIVA Uusi intranet on yhteisöllinen työtila kaupungin henkilöstölle. Sharepointin päälle rakentuva intranet räätälöityy käyttäjän mukaan. Työ- ja projektitiloissa jaetaan ja kirjoitetaan dokumentteja, jaetaan työtehtäviä, keskustellaan ja suunnitellaan. Uuden intran nimeksi on valittu henkilöstön ehdotuksista KIVA. Tehokas intran ja extranetin käyttö vähentää turhaa sähköpostia ja tiedostojen hajanaista sijoittelua. Extranet rakentuu intranetin tavoin, mutta on yhteisessä käytössä henkilöstön ja eri sidosryhmien kanssa. Mm. luottamushenkilöille ja medialle tarjotaan entistä laajemmat palvelut, tiedot ja työmahdollisuudet extranetin kautta. Tavoitteena on, että extranet olisi käytössä jo kevään lopulla ja intranet syksyllä. Yhteistyöllä tuloksiin Jotta uudet verkkopalvelut tulevat tehokkaaseen käyttöön, on ajatuksia palveluista ja työtavoista uudistettava. Intranetin tärkeimpiä arvoja ovat avoimuus ja vuorovaikutus. Asioita ei piiloteta ja esim. uutisia voi kommentoida. Extranetissä palvellaan sidosryhmiä jakamalla tietoa ja työskentelemällä tehokkaasti yhdessä. Www-sivuilla lähtökohta on asiakkaan tarpeissa ja toiveissa, organisaation esittely ja tavoitteet siirtyvät taka-alalle. Suuri työpanos uudistuksessa tulee sisällöntuottajilta, joita työskentelee kaikissa hallintokunnissa. Teksti: Jenni Tuliniemi, ts. tiedotuspäällikkö, uudistusprojektin päällikkö Kuva: Risto Jalonen, muokkaus: Tiina Salonen Kundperspektiv och upplevelser på webbsidorna Avsikten är att ta i bruk stadens nya fi-sidor i slutet av år Konceptet med nya webbsidor utvecklas tillsammans med Raumo, S:t Michel och Pieksämäki. I konceptet är webbsidorna indelade i olika delar. Den upplevelseinriktade och visuella delen innehåller bl.a. idrotts-, ungdoms- och kulturservice samt evenemang. Service-delen består av servicekort där man utgående från kundperspektivet beskriver varje serviceform som staden erbjuder sina invånare. I Påverkadelen går man på djupet med beslutsprocessen och invånarnas påverkningsmöjligheter. I delen Information om staden presenteras organisationen och dess verksamhet. Intranätet och extranätet är verktyg Det nya intranätet är ett socialt arbetsforum för stadens personal. Intranätet, som baserar sig på Sharepoint, skräddarsys enligt användaren. I arbets- och projektforumen kan man dela och skriva dokument, fördela arbetsuppgifter, diskutera och planera. Som namn på det nya intranätet har man på basis av personalens förslag valt KIVA. En effektiv användning av intranätet och extranätet minskar onödig e-post och splittrad placering av dokument. Extranätet är strukturerat på liknande sätt som intranätet, men kan användas gemensamt av personalen och de olika intressegrupperna. Bl.a. de förtroendevalda och medierna erbjuds allt mer omfattande service, information och arbetsmöjligheter via extranätet. Målet är att extranätet ska tas i bruk redan i slutet av våren och intranätet på hösten. Resultat genom samarbete För att de nya webbtjänsterna ska utnyttjas effektivt, bör tankegångarna om service och arbetssätt förnyas. Intranätets viktigaste värden är öppenhet och interaktion. Saker döljs inte och t.ex. nyheter kan kommenteras. I extranätet betjänas intressegrupperna genom att man förmedlar information och samarbetar effektivt. På webbsidorna utgår man från kundens behov och önskemål, och presentationen av organisationen och dess mål skjuts i bakgrunden. En stor arbetsinsats i reformen görs av innehållsleverantörerna som arbetar inom alla förvaltningar. Text: Jenni Tuliniemi, tf informationschef, chef för reformprojektet MERITUULI / HAVSVINDEN 5

6 Jouko Keto on vuoden työkyvyn ylläpitäjä Asko Martikainen ja Tomas Häyry jakoivat palkinnon yllättyneelle Jouko Kedolle. Positiivinen asenne, yhteistyötaidot ja ammattitaito toivat graafiselle suunnittelijalle tunnustuksen. Jouko Keto kaupungin graafisista palveluista on valittu vuoden työkyvyn ylläpitäjäksi. Keto vastaanotti palkintonsa hallintotalon joulukahveilla kaupunginjohtaja Tomas Häyryltä sekä Tyky-ryhmän puheenjohtaja työterveysylilääkäri Asko Martikaiselta. Keto oli huomionosoituksesta otettu, mutta ei halunnut lähteä nostamaan itseään sen kummemmin jalustalle. Vaikea itsestä on mitään sanoa, mutta hyvältähän tällainen tuntuu, mies toteaa vaatimattomasti. Palkinnon perusteluissa todetaan seuraavasti: "Keto on vuosien ajan onnistunut luomaan tiiminsä kanssa iloa ja hyvää tuulta sekä oman työyhteisönsä että asiakkaidensa kanssa. Hän on erittäin yhteistyökykyinen ja luova huolimatta ajoittain stressaavasta työstä kiireisine aikatauluineen". Usein meillä on monta työtä päällekkäin menossa, joten tuo luova puoli meinaa joskus 6 kärsiä. Silloin tulee helposti valittua se yksinkertaisin ratkaisu, vaikka toki aina pyritään käyttämään mahdollisimman paljon mielikuvitusta ja luovuutta asiakkaan parhaaksi, Keto kuvailee. Mutta mitkä ovat vuoden työkyvyn ylläpitäjän keinot työkyvyn ylläpitoon? Olen pitänyt työkykyä yllä jo parikymmentä vuotta maalaamalla, jolla ajatukset saa hyvin keskitettyä yhteen asiaan. Lisäksi ulkoilen ja käyn salilla, kertoo Keto yksinkertaisen reseptin. Vuoden työpaikat valittu! Yhteistyöryhmä valitsi tykyryhmän esityksestä Vuoden työpaikka-tittelillä Sosiaali- ja terveysviraston HR-tukipalvelut ja Nummen koulun. Alla joitain näkemyksiä hakijoiden työyhteisöistä. "Henkilökunta joustaa tarvittaessa ja on toistensa tukena tuoden esiin toistensa hyvät työsuoritukset. Henkilökunta on vastuullista ja hoitaa annetut tehtävät. Muistamme, keitä varten olemme töissä. Työmoraali on hyvä vaikka esimies ei olisi paikalla." Merituuli esittelee Vuoden työpaikat seuraavissa numeroissaan. Teksti:Timo Kankaanpää Kuva: Tiina Salonen

7 Esimiespassilaiset saivat todistuksensa Vuoden 2012 aikana esimiespassi-koulutuskokonaisuuden suorittaneet saivat todistuksensa maanantaina 28.tammikuuta kaupungintalon juhlasalissa. Kaupunginjohtaja Tomas Häyryn johdolla vietetyssä juhlavassa tilaisuudessa huomioitiin kaikkiaan 107 passin suorittanutta. Esimiespassi-koulutus on saanut jatkoa, ja vuoden 2013 ryhmä pyörii täydelllä teholla. Merituuli onnittelee passin suorittaneita! Henkilöstöpalvelut järjesti tammikuussa Vähänkyrön henkilöstölle kaksi "Tervetuloa taloon" -tilaisuutta. Molemmat tilaisuudet keräsivät lähes satapäisen yleisön kuulemaan tärkeää infoa kuntaliitoksen jälkeisestä ajasta. Tervetuloa taloon Vähäkyrö! MERITUULI / HAVSVINDEN 7

8 U V A S TO N VA ASA SAVUTON VAASA 2013 Vaasan kaupungista tulee savuton työpaikka alkaen. Työnantaja arvostaa työntekijöitään ja haluaa ylläpitää sekä edistää meidän kaikkien työ- ja toimintakykyä savuttomuudella. Työnantaja pyrkii tukemaan tupakoinnin lopettamista ja vahvistamaan tupakoimattomuutta edistävää asenneilmapiiriä. Savuttomuudella tarkoitetaan sitä, että henkilökunnan tupakointi ei ole sallittua työaikana. Tämä koskee kaikkien tupakkatuotteiden käyttöä, nuuska mukaan lukien. Vaasan kaupunginvaltuusto on jo vuonna 2009 hyväksynyt kaupunkistrategian 2010, jossa yhdeksi henkilöstön hyvinvointia lisääväksi tavoitteeksi on asetettu savuttomuuden edistäminen. Olemme mukana myös valtakunnallisessa menossa. Syyskuun 2012 loppuun mennessä 204 kuntaa on tehnyt savuttomuuspäätöksen, yli 60 prosenttia kaikista Suomen kunnista (www.savutonkunta.fi). Myös Suomen valtion tavoitteena on Suomi savuttomaksi 2040 (www.savutonsuomi.fi). MITÄ SAVUTON TYÖPAIKKA TARKOITTAA? tupakointi ei ole sallittua työajalla tupakointi on kielletty tupakkalain mukaisesti mm. kaupungin omistamissa ja hallinnoimissa sisätiloissa, päiväkotien ja oppilaitosten pihoilla sekä nuorten harrastetiloissa, niiden pihoilla ja ulkoalueilla, eikä tupakkapaikkoja ole järjestetty tupakkatuotteita ei myydä kaupungin omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa kaupungin eri tilaisuudet ovat savuttomia ilmoitus työpaikan savuttomuudesta on ilmoitettu asianmukaisin kyltein esimerkiksi ulko-ovilla työnhakuilmoituksissa kerrotaan työpaikan olevan savuton työnantaja tukee tupakoinnin lopettamista Vieroitustukea ja -ohjausta saa ottamalla yhteyttä omaan työterveyshoitajaan. Työterveyshoitajan kanssa yhdessä laaditaan henkilökohtainen suunnitelma savuttomuuteen pääsemiseksi. Suunnitelma sisältää myös jälkiseurannan. Työnantaja tarjoaa kolmen viikon nikotiinilaastarit tai -purukumit henkilökohtaisen ohjelman perusteella. Lisäapua voidaan tarvittaessa saada vieroitushoitoon tarkoitetuista lääkevalmisteista, jotka työntekijä kustantaa itse. Vaasan aluetyöterveydessä järjestetään myös ryhmämuotoista ohjausta tupakoinnin lopettamiseksi. Koulutettu henkilökunta ja ryhmän vertaistuki voivat edesauttaa positiivista elämänmuutosta. Tukea tupakasta luopumiseen myös osoitteesta Työpaikan savuttomuutta säätelevät tupakkalaki, valtioneuvoston päätös ympäristön tupakansavusta sekä työturvallisuuslaki, terveydensuojelulaki ja työterveyshuoltolaki. Tuetaan toisiamme ja nautitaan savuttomuudesta yhdessä! Yhteistyössä: 8 VAASAN ALUETYÖTERVEYS VASA REGIONALA FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

9 "Kannustan rohkeasti alan vaihtoon" Rakennusmestarina 90-luvun alussa kaupungilla aloittanut Ture Sjöberg ryhtyi vajaat kymmenen vuotta sitten pohtimaan, että voisihan sitä tehdä muutakin työtä. Laitoin vähän ympäristöosastolle kyselyä, mutta aluksi ei kuulunut mitään. Pari vuotta myöhemmin minulle kuitenkin tarjottiin ympäristötarkastajan virkaa ja ulkotyöt työmaapäällikkönä vaihtuivat toimistohommiin. Sjöberg ei ole katunut ratkaisua pätkääkään ja suosittelee vastaavaa kaikille, jotka edes ajatuksen tasolla pyörittelevät asiaa. Viihdyn täällä erittäin hyvin. Ihmiset liian usein pohtivat ja jahkaavat, että pitäisi ja pitäisi. Useammin pitäisi vain rohkeasti tarttua tuumasta toimeen. Sjöbergin tapaus ei ole varsinaista henkilökiertoa, joka tapahtuu usein vaihtopari-periaatteella. Aikaisempi työtehtäväni tukee nykyistä työtä ja varmasti kokonaisnäkemys on muutenkin kasvanut. Kaikki on tietysti aina henkilökohtaista, mutta minulle tämä on sopinut, Sjöberg toteaa. Ympäristö- ja maa-aineslupia työkseen käsittelevä ympäristötarkastaja Ture Sjöberg ei ole katunut työpaikan vaihtoaan. Henkilökierto Henkilökierto on ollut käytössä Vaasan kaupungissa jo parisenkymmentä vuotta. Aikaisemmin siitä käytettiin nimitystä henkilöstön sisäinen liikkuvuus ja työkierto. Henkilökierto, joka on osa henkilöstön kehittämistä, tarkoittaa työntekijän vapaaehtoista, määräaikaista siirtymistä omasta työtehtävästään toiseen, joko vaihtamalla toisen työntekijän kanssa tehtäviä tai siirtymällä hoitamaan sijaisuutta tai määräaikaista tehtävää oman pätevyyden puitteissa. Työssä oppiminen on varsin taloudellinen keino lisätä henkilöstön pätevyyttä. Henkilökierto parantaa henkilöstön motivaatiota ja työilmapiiriä. Tehtävien vaihto lisää uskallusta tarttua uusiin tehtäviin ja edistää joustavuutta työyhteisössä. Johdon osallistuminen henkilökiertoon esimerkkinä lisää myös muun henkilöstön aktiivisuutta liikkuvuuteen. Samalla se on keino purkaa kapeita uranäkymiä ja tehtäväkokonaisuuksia sekä lisätä yleisiä johtamisvalmiuksia muuttuvassa työelämässä. Vaasan kaupungin henkilökunnalla on periaatteessa mahdollisuus hakeutua henkilökiertoon joko oman organisaation sisällä tai tiettyihin valtion Vaasassa sijaitseviin yksiköihin. Kaupungin vakinaisella henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua henkilökiertoon. Henkilökierto toteutetaan pääsääntöisesti vaihtopari-periaattella, jossa kaksi henkilöä vaihtaa keskenään työtä määräajaksi. Henkilökierto voidaan toteuttaa myös käyttämällä sijaisuuksia tai määräaikaisia tehtäviä kiertopaikkoina. Sijaisuuksista ja määräaikaisista tehtävistä saa tietoa ottamalla suoraan yhteyttä ao. virastoon tai laitokseen. Henkilökierron toteuttaminen edellyttää omaa aktiivisuutta: itse voi ottaa yhteyttä kiinnostaviin työyksiköihin ja mahdollisiin vaihtopareihin. Henkilöstöpalveluista saa apua ja neuvoja ja myös henkilöstöpalvelut pyrkii aktiivisesti etsimään toiveiden mukaisia henkilökiertopaikkoja mm. toimittamalla ilmoittautumislomakkeen henkilön toivomaan kohteeseen. Henkilökiertoon ilmoittaudutaan intrasta löytyvällä lomakkeella. MERITUULI / HAVSVINDEN 9

10 Ohjeistusta kaupungin puhelimien käyttöön Kaupungin organisaation sisällä soitettavat puhelut kannattaa aina soittaa lyhytnumeroita käyttäen. Säästämme huiman määrän rahaa, kun puheluihin ei käytetä ulkoverkkoa. Tavoitettavuustieto intranetin puhelinluettelon kautta kannattaa asettaa aina, kun et ole tavoitettavissa. Näin parannat asiakaspalvelua ja annat itsestäsi fiksun kuvan. Soittosäännöt kaupungin sisäisiin puheluihin Lankapuhelimesta lankapuhelimeen soitetaan puheluita ainoastaan 4-numeroisten alanumeroiden kesken. Jos soitat lankapuhelimesta Aluetyöterveyteen, valitset ainoastaan numeron Lankapuhelimesta kännykkään (Privatel) soitetaan 69-alkuisella, laita myös siirrot 69-numerolla (ilmaista). Jos teet siirron pitkällä numerolla, siirrosta tulee ulkopuhelun hinta (siirtäjä maksaa). Muista purkaa siirto kun palaat työpisteeseesi! Kännykästä lankapuhelimeen soitettaessa käytä pelkkää alanumeroa. Jos alanumero alkaa 1:llä, muuta se 5:ksi. Soitto Helpdeskiin (1414) matkapuhelimella numeroon Puhelinvaihde matkapuhelimesta Kännykästä kännykkään (Privatel) soitetaan 69-numeroilla. Vastaanottajalle näkyy soittajan pitkä numero. Huomioi tämä kontaktia lisätessäsi matkapuhelimen osoitekirjaan/nimiluetteloon. Teksti- ja multimediaviestit eivät toimi Privatel-numeroilla, vaan normaalisti pitkällä numerolla. Nämä säännöt tekevät puheluista ILMAISIA: Privatelpuhelut (matka-matka, matka-lanka alanumerolla, lanka-matka 69-alulla) sekä lankapuhelut alanumerosta alanumeroon (ei käytetä , 325-, tai 326-alkua). Älä soita pitkällä numerolla, jos vain mahdollista! Suuret puhelinkulut muodostuvat, kun laitat lankapuhelimella soittaessasi nollan numeron eteen, puhelu kiertää ulkoverkon kautta (maksullista). Joissakin yksiköissä on pakko soittaa ulkopuolisille henkilöille, jolloin puhelinkulut ovat suuremmat. Privatel-tietoa 69-alkuinen matkapuhelinnumero on Privatel-ominaisuus matkapuhelin liittymässäsi. Tämä mahdollistaa ilmaisen soiton työpuhelimien välillä, matkapuhelimesta lankanumeroon, matkapuhelimesta toiseen matkapuhelimeen sekä lankanumerosta matkapuhelimeen. 10

11 Privatel-numerosi näet intranetin sisäisestä puhelinluettelosta (Puhelinluettelo CMG Office Web) tai kysymällä sitä kaupungin puhelinvaihteesta. Muista asettaa tavoitettavuustieto poissaolosi merkiksi! Näin sinua tavoittavat näkevät, koska olet tavattavissa. Tämä auttaa paljon esimerkiksi puhelinvaihdetta, joka näkee poissaolosi ja voi kertoa soittajalle, koska palaat. Miten teen infon? 1. Mene intranetin etusivulle, ja valitse Puhelinluettelo ylävalikosta. 2. Valitse Puhelinluettelo CMG Office Web 3. Valitse ylävalikosta Tavoi. 4. Alaliittymä -laatikkoon laitetaan oma alanumero (Privatel-numero mikäli lankapuhelinta ei ole) JA paina OK (Salasana-kohta jätetään tyhjäksi). Valitse ensin infon Tunnus ja sitten aikamääre milloin info toteutuu. Voit myös kertoa tarkempaa tietoa infosta Tiedot -kenttään. Soitonsiirto (toimii vain VoIPnumeroissa) toteutuu annettuna ajankohtana ja poistuu automaattisesti. Nämä soittosäännöt ja ohjeet pätevät ainoastaan Vaasan kaupungin työpuhelimissa, ne eivät toimi henkilökohtaisissa liittymissä! Apua! Apua ohjeisiin liittyen saat soittamalla puhelinvaihteeseen numeroon 9 (lankapuhelimesta) tai 5111 (matkapuhelimesta). Nämä ohjeet löytyvät myös laajempana intranetin puhelinluettelon infoikkunassa VoIP-informaatiolla varustettuna. Teksti: Risto Lennes Kuva: Stockphotos MERITUULI / HAVSVINDEN 11

12 Yhteispalvelua Vähästäkyröstä Eija Torkko ja Mirja Hurri ottavat vastaan Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä. Vaasan ja Vähänkyrön liitoksen myötä Vähänkyrön yhteispalvelupiste tarjoaa palveluiden asiakasneuvontaa ja ohjausta yhteistyössä kaupungin eri palveluyksiköiden kanssa. Piste sijaitsee Vähäkyrö-talossa. Vähänkyrön yhteispalvelupisteestä ohjataan oikean viranomaisen luo ja opastetaan sähköisten palvelujen käytössä. Olemme tässä alkuvaiheessa antaneet paljon puhelinneuvontaa kaupungin lomakkeiden käyttöön sekä vastanneet perusturvaan liittyviin kysymyksiin. Eli ohjattu tiedonsaantia uusien kaupunkilaisten perusarjessa, kertovat palveluneuvojat Mirja Hurri ja Eija Torkko yhteispalvelupisteestä. Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä hoidetaan erityisesti Vähänkyrön alueen ja aluelautakunnan toimintaan sekä päätöksiin liittyvä tiedottaminen. Saatavilla on mukaan otettavia hallinnollisia tiedotteita, lomakkeita ja yleishyödyllisiä esitteitä. Myös lomakkeiden vastaanotto hoidetaan yhteispalvelupisteessä, palveluneuvovat muistuttavat. "Apua on löytynyt" Yhteispalvelupisteessä tarjotaan kaupungin kirjaamo- palveluja ja otetaan vastaan kuntalaisaloitteita. Pisteeltä löytyy myös kaupungin kuulutuskäytännössä olevat kuulutukset ja avoimet työpaikat. Yhteispalvelupiste tarjoaa myös faksi-, kopio, ja postipalveluita sekä tilavarauspalveluita. Myös Vähänkyrön Vuokratalot Kiinteistö Oy:n asiakas- ja isännöintipalvelut toimivat yhteispalvelupisteen kanssa samoissa tiloissa. Isoon organisaatioon liittyminen tuo aina haasteita, mutta hyvällä yhteishengellä asioita on hoidettu puolin ja toisin. Apua on aina löytynyt tarvittaessa, ja onhan tässä paljon uutta kaikille osapuolille. Emme ole kuitenkaan muutosta pahana pitäneet, palveluyksikön naiset hymyilevät. Vähäkyrö-talo saneerataan toukokuun loppuun saakka, joka vaikuttaa yhteispalvelupisteeseen niin, että maaliskuussa toiminta siirtyy hetkeksi väestötiloihin. Vedellä oma piste Vaasan Vedellä on Vähäkyrö-talon 2.kerroksessa oma asiakaspalvelupiste, jossa hoidetaan Vähänkyrön alueen vesilaskutukseen liittyviä asioita, puh Uusien rakentajien liittymätieto- ym. asiointi tapahtuu Vaasan toimipisteessä Valimontiellä. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää 12

13 Mentoreiden avulla hyöty irti sosiaalisesta mediasta Somementorit: Aho Anne, Vaasa-opisto, Annola Noora, Nuoriso-osasto (ei kuvassa), Jussila Johanna, Sosiaali- ja terveysvirasto, Kannasto Katri, Kasvatus- ja opetusvirasto, Kujanpää Erja, Kasvatus- ja opetusvirasto, Nakova Fanka, Vaasa-opisto (ei kuvassa), Nestorova Sandra, Kansalaisinfo / Keskushallinto, Pipatti Anne-Mari, Nuoriso-osasto (ei kuvassa), Ranselius Elisabet, Kansalaisinfo / Keskushallinto, Saari Susanna, Kirjasto, Salonen Tiina, Viestintäyksikkö / Keskushallinto, Seppänen Leena, Kirjasto, Suksi Iiro, Toisen asteen koulutus, Tanninen Aino, Vaasa-opisto (ei kuvassa) Vaasan kaupunki on kouluttanut vuoden 2012 aikana 14 henkilöä toimimaan sosiaalisen median mentoreina. Meiltä saat apua ja tukea sosiaalisen median käyttöön työvälineenä, kertoo tiedottaja Tiina Salonen. Sosiaalinen media on tätä päivää ja voit hyödyntää sitä työssäsi. Mentorit auttavat ja tukevat kaupungin henkilöstöä mm. Facebookin, Twitterin, Pinterestin, Yammerin ja LinkedInin käytössä ja käyttöönotossa. Emme mekään kaikkea tiedä, mutta otamme selvää, kuvaa sosiaali- ja terveystoimen tiedotussihteeri Johanna Jussila. Rohkeasti ja suunnitellusti someen Voit ottaa yhteyttä mentoreihin, ja he katsovat yhdessä kanssasi, mikä olisi teidän tapauksessanne paras tapa hyödyntää sosiaalista mediaa. Ryhmän yhteisenä toiveena on edistää avoimuutta ja vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa. Mentorointi on jatkuvaa oppimista. Opimme itsekin niistä kysymyksistä, joita meille esitätte, Salonen kuvaa. Mentorikoulutus oli kattava ja monipuolinen, joten uskon palvelun pelaavan käytännössä varsin hyvin, kuvailee toisen asteen koulutusorganisaation markkinointi- ja viestintäjohtaja Iiro Suksi. Uudet somementorit ovat nyt käytettävissäsi. - Visioi rohkeasti ja ota epäröimättä meihin yhteyttä, mentorit huikkaavat. Siellä missä ihmisetkin ovat Tarkoituksena on rohkaista sosiaalisen median käyttöön Vaasan kaupungin palveluissa. Se on hyvä kanava kaupungille olla siellä, missä ihmiset muutenkin ovat. Tutkimuksen mukaan 55 % vaasalaisista on Facebookissa (Zeeland 2012). Kaikkeen se ei ole sopiva kanava, eikä sosiaaliseen mediaan meno pidä olla itsetarkoitus. Aina kannattaa miettiä sitä, mitä sisältöä esimerkiksi Facebookiin laitetaan, ja kuka sen tekee, Salonen tarkentaa. Ota mentoreihin yhteyttä: Lisätietoa intranetissa: Tukiprosessit > Viestintä ja tiedotus > Apua sosiaalisen median kanssa Teksti:Tiina Salonen Kuva: Jenni Tuliniemi MERITUULI / HAVSVINDEN 13

14 Vaasa - viiden sataman kaupunki "Maa kohoaa merestä, meri väistyy tieltä, rannat paljastuvat, penger etenee. Siellä missä laivat ennen purjehtivat, voi nykyään tuskin edes ajaa veneellä - nämä Sakari Topeliuksen sanat kertovat hyvin miksi Vaasan satama on jouduttu useaan otteeseen siirtämään vuosisatojen saatossa. Ensimmäinen satama Kielto koski Mansikkasaarta, Palosaarta sekä satamassa olevia laivoja. Vuosien saatossa sekä laivojen koot että tuontitavaroiden määrät ja koot kasvoivat niin suuriksi, että vaaka- ja pakkahuoneeseen ei mahtunut edes yhden laivan tuoma lasti ja laivaväylä madaltui maankohoamisesta johtuen luvulla päästiin väljemmille vesille Sisäsatamaan Kuningas Kaarle IX perusti 1606 Vaasan kaupungin Pohjanmaan vilkkaimmalle kauppapaikalle, meren äärelle, nykyiseen Vanhaan Vaasaan. Sinne rakentui myös ensimmäinen satamamme. Matalista rannikkovesistä johtuen satamaolot olivat vaikeat alusta asti. Lisäharmia tuli maankohoamisesta, ja siksi satama jouduttiin 1640 siirtämään noin kilometrin päähän Hästholmenin saaren länsirannalle. Kauppiaiden makasiinit rakennettiin pilarien varaan meren päälle, jotta laivat saatiin lastattua ja purettua. Satama madaltui jatkuvasti ja se siirrettiin syvemmälle väylälle Palosaareen salmeen. Satama siirrettiin Palosaaren salmeen 1790-luvulla Uuden Vaasan lopulliseen asemakaavaan oli kaupunginarkkitehti Carl Axel Setterberg piirtänyt kolme maihinlaskulaituria Höyrylaivalaituri, Ruotsin laituri ja Myllyn laituri. Näille laitureille siirtyi lisääntyvässä määrin laivojen lastaus ja purkaus. Ajan tavan mukaan valmistui satamaan näyttävä pakkahuone Theodor Granstedtin piirtämä rakennus oli alun perin riittämätön kasvavan liikenteen tarpeisiin, joten sen oheen rakennettiin varastokatos ja useita makasiineja ja satamavahdin koppi. Samaan aikaan uudistettiin ja jatkettiin laitureita. Satamatoimintoja oli mahdotonta jatkaa entisessä paikassa ja siksi kauppiaat päättivät perustaa uuden sataman Palosaaren ja Mansikkasaaren väliseen salmeen. Se oli suojassa länsituulilta ja väylän syvyys oli 20 jalkaa. Uuteen satamaan rakennettiin purkausja lastauspaikka sekä tullihuoneita, makasiineja ja terva-aittoja. Pakka- ja vaakahuone valmistui Näiden ansiosta Vaasasta tuli merkittävä satamakaupunki. Kaupankäynti oli vilkasta ja satamatoiminta kasvoi koko 1800-luvun. Ennennäkemätön nousukausi koettiin 1840-luvulla, kun Länsi-Euroopassa oli vaikea katovuosi ja sinne oli saatava suuret määrät viljaa. Sisäsataman laituriin kiinnittyi yhä useammin pitkän matkan siipiratasaluksia, vaikka varsinaista vuoroliikennettä ei vielä tunnettu. Satamaoloja kehitettiin monin tavoin. Palosaaren satamaan tehtiin mm. satamajärjestys, jossa kiellettiin sakkojen uhalla tupakanpoltto ja tulenteko. 14

15 Vuoroliikenne Vaasasta Uumajaan alkoi 1947 helsinkiläisten Bergströmin veljesten ryhdyttyä testaamaan Pörtö -nimisellä aluksellaan matkustajaliikenteen kannattavuutta. Laiva kulki kesäkuun alusta syyskuun loppuun kaksi kertaa viikossa. Liikenne jatkui jo seuraavana vuonna, kun vaasalaiset liikemiehet Toivo Asp, Börje Lindeman sekä kokkolalainen Gunvor Neuenstedt aloittivat liikennöinnin s/s Turistenilla, joka oli kunnostettu entisestä Pörtö-aluksesta. Myöhemmin liikennöivät höyrylaivat Korsholm I ja II sekä Korsholm III, josta tuli Suomen ensimmäinen autolautta. Kolmen sataman välinen lähilaivaliikenne Vuonna 1858 aloitti kauppias Adolf Grönberg siipiratasvetoisella höyrysluupilla kolmen sataman välisen liikenteen Vanhan Vaasan kanavalaiturilta sisäsatamaan ja sieltä Palosaarelle. Lähilaivaliikenne oli kaupungin palon (1852) jälkeen välttämätön matkustusmuoto ihmisille, jotka muuttivat väliaikaisasutuksista uusille sijoille. Liikemies August Alexander Levónin hankittua oman, kolmen hevosvoiman sluupin, romahtivat lippujen hinnat niin, että myös vähävaraiset asukkaat pystyivät kulkemaan lähilaivoilla. Vaskiluodon satama valmistui 1892 Vaskiluodon satama toimii lähinnä tuontisatamana. Tärkeimmät tuontituotteet ovat öljy ja kivihiili. Tavaraliikenne kokonaisuudessaan on n.1,6 miljoonaa tonnia vuodessa. Satamassa käy vuosittain alusta. Myös isot matkustajaristeilijät ovat löytäneet väylän Vaasaan. Vaasan Satamaa kehitetään jatkuvasti. Se on mukana Nordic Logistic Corridor - projektissa, joka on reitti Norjasta (Mosjö, MoiRana) Uumajan ja Vaasan kautta Pietariin ja Moskovaan. Nostovoimaa on lisätty kahdella yhteensä 200 tonnia kestävillä nostureilla. Niiden ansiosta voidaan nyt suuret moottorit ym kuljettaa meriteitse. Tällä hetkellä Wasa Express hoitaa päivittäisen liikenteen Vaasan ja Uumajan välillä. Se on maailman pohjoisin ympäri vuoden avoinna oleva henkilöliikenneväylä. Teksti: Eva Reinikainen Kuvat: Pohjanmaan museo ja Vaasan satama Lähteet: Vaasan historia I-IV, Rantakatu helmi Vaasassa MERITUULI / HAVSVINDEN 15

16 Minna Suihkonen ja Janne Mattila ovat tyytyväisiä Vaasan ulkoliintamahdollisuuksiin. Vaasassa kelpaa liikkua ulkona Kaupungin ylläpitämät yli 60 erilaista talviliikuntapaikkaa vetävät vaasalaisia puoleensa. Lyhyet matkat hiihtoladuille ja jääkaukaloille eivät ole este, ja ulkoliikunnassa vain mielikuvitus on rajana. Aika hyvin joka kodista ja talosta pääsee hiihtämään tai luistelemaan niin halutessaan. Välimatkat tai puitteet eivät käy esteeksi, liikuntakoordinaattori Minna Suihkonen muistuttaa. Suihkosen mukaan vaasalaiset ovat innokkaita liikunnanharrastajia, jotka myös osaavat vaatia liikuntapaikoilta laatua. Latupartioille tulee aktiivisesti palautetta, joista suurin osa on onneksi positiivista. Parhaamme kuitenkin teemme, jotta yli 30 latua saataisiin pidettyä hyvässä kunnossa harrastajille, liikuntapaikkaosaston työnjohtaja Janne Mattila toteaa. Latupartiot päivystävät Arkipäivisin kaksi ja viikonlopun aikana yksi latupartio hoitavat luokittelun mukaisesti ladut kuntoon. Koulujen läheisyydessä olevat ja muut tilatut hiihtoladut tehdään, kun latupartiolla on aikaa. huoltolaitteistoa on riittävästi. Pukukoppeja aina kaivataan lisää ja tekojäärata on haaveenamme, mutta muuten tilanne on hyvä. Jäälatuja ja retkiluistelumahdollisuuksia paljon kysellään, mutta olosuhteet ovat usein niitä vastaan. Suihkonen muistuttaa, että aina ei tarvitse lähteä hiihtämään tai luistelemaan, sillä Vaasassa voi ulkoilla todella monipuolisesti. Oman lisänsä kattaukseen tuo Öjbergetin talviurheilukeskus. Kävelylenkkien lisäksi joskus kannattaa ottaa kunnolla ilo irti ja suunnata vaikka pulkkamäkeen. Kyllä siellä riemu repeää vähän aikuisemmallakin iällä kun uskaltautuu kunnon irrotteluun. Nyt kun kevätaurinko alkaa kunnolla lämmittää, suosittelen kaikille ulkoliikuntaa omantunnon ja oman kunnon mukaan. Meillä on siihen täällä Vaasassa tarjolla erinomaiset mahdollisuudet ja puitteet, Suihkonen kertoo. Suihkosen ja Mattilan mukaan liikuntapaikkojen puitteet Vaasassa ovat pääosin hyvässä kunnossa ja Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää 16

17 Ulkoliikunta-alueita Jääkiekkokaukalot ja luistelualueet : Alkulan luistelualue, Alkulanpolku Gerbyn kaukalo ja luistelualue (Gerby skola), Kortelaaksotie Hietalahden koulu luistelualue, Ravikatu Hietalahden kaukalo ja luistelualue (jääpallostadion) Huutoniemen kaukalo ja luistelualue, Teinikuja Isolahden kaukalo ja luistinalue, Pallokatu 17 Jukolan kaukalo (Asevelikylä), Tuomaantie 23 Kappelinmäen luistelualue, Eräpolku 4 Kasarmintorin luistelualue Kirkonkylän kaukalo ja luistelualue, Vähäkyrö, Savilahden koulu Länsimetsän koulun luistelualue, Länsimetsäntie Metsäkallion luistelualue, Rihvelikatu Merikaarron kaukalo ja pikkujää, Merikaarron koulu Palosaaren kaukalo ja luistelualue, Palosaarentie Porvarinkadun koulun luistinalue, Porvarinkatu 13 Pukinjärven luistelualue, Hevoshaantie Saarenpään kaukalo, Vähäkyrö, Saarenpään koulu Sokeritehtaan luistinalue, Vaskiluoto Sundomin urheilukentän kaukalo ja koulun luistinalue, Sundom Suvilahden koulun luistinalue, Teirinpolku Teeriniemen koulu luistelualue Tervajoen kaukalo ja pikkujää, Tervajoen koulu Variskan koulun kaukalo, Vanhan Vaasankatu Vöyrinkaupungin kaukalo ja luistinalue, Laivakatu 14 Hiihtolatuja: Asevelikylä Aleksis Kiventie 1300 m, valaistu Gerby(Storberget) Hellaksentie 2010 m, valaistu Haapaniemi, Linjatie 1142 m. Hietalahti, Hietalahden Villan maastossa 1300m. Huutoniemi, Teinikuja 1070 m, valaistu Merikaarto, etelärinne 2500m, valaistu Metsäkallio, Pohjolankatu 2700m, valaistu Monitoimiviheriön ladut 1000m, 1200m, ei valaistu. Palosaari Palosaarentie 580 m, valaistu Pilvilammen latuverkosto n. 50 km perinteisen tyylin latuja, ei valaistusta. Ristinummi(Ämmänmäki), Sala-ampujankatu 2300 m, valaistu Suvilahti Suvilahdentie 980 m, valaistu Vaskiluoto Vaskiluodontie 2634 m, valaistu Öjberget (hiihtoladut) Öjbergintie, 1,5 km, 3, 4 ja 5 km valaistut Vihertoimen hoitamat pienet jäät Yhteydenotot puh Höstveden kenttä Huvikummun kenttä Klemetinkadun kenttä Kirjaston kenttä Korkeamäen päiväkodin kenttä Kuokkamiehen kenttä Melaniemen kenttä Pappilanmäki Rajarinteen kenttä Sundin kenttä( Palosaari) Tiilismaantien kenttä Tuulitien kenttä Setterbergin puiston kenttä Patteriniemen kenttä Paukkulantien kenttä Vaasan ulkoilutapahtumia keväällä: Kansanhiihdot hyödynnä 10 lumisinta viikkoa hiihtäen Koko perheen luistelurieha Pesäpallostadionilla Luontoliikuntatapahtuma Hietasaari MERITUULI / HAVSVINDEN 17

18 Henkilöstöpalveluiden järjestämää koulutusta KEVÄT 2013 Henkilöstöpalvelut järjestää kevään 2013 aikana monenlaista mielenkiintoista koulutusta. Koulutuksiin ilmoittaudutaan koulutuskalenteriohjelman kautta, tai sähköpostitse oman hallintokunnan yhteyshenkilön kautta. Heiltä saa myös tunnuksia koulutuskalenterin käyttöä varten. Koulutuskalenterista löytyy aina tarkat tiedot koulutuksista. Palkka ja palvelussuhdeasiat OVTES- palvelussuhdepäivä Järjestetään myöhemmin keväällä. Ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan myöhemmin. Koulutusta esimiehille Selviytyjät Survivors Vaasa Muutoksen käsittelyn työkaluja - työpaja esimiehille 7.3 klo 13-16, paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kohderyhmä: Esimiehet, jotka haluavat syventää tietämystään muutoksen johtamisesta ja sen hallinnasta. Luottamushenkilökoulutuksen päätösseminaari, Ajankohtaista valtakunnan taloudesta. Eettiset kysymykset ja mediajulkisuus. Koulutuspaikka ja aika: Vaasan yliopisto, Levón- auditorio. Klo Tilaisuus avoin Vaasan kaupungin esimiehille ja asiantuntijoille. HUOM! Ilmoittautuminen tilaisuuteen Vaasa-opiston Hellewi- ohjelman kautta mennessä. Esimiespassi Ammattina esimies, tammi/helmikuu Ryhmä 1: Ryhmä 2: Ryhmä 3: Ryhmä 4: Esimiehen tärkeät lait, maaliskuu Ryhmä 1: Ryhmä 2: Ryhmä 3: Ryhmä 4: Hallinto ja kaupungin sisäiset ohjeet, huhtikuu Ryhmä 1: Ryhmä 2: Ryhmä 3: Ryhmä 4: Viesti viisaasti, toukokuu Ryhmä 1: Ryhmä 2: Ryhmä 3: Ryhmä 4: Muut henkilöstökoulutukset Selviytyjät Survivors Vaasa Toinen koulutuspäivä , aiheena Muutos ja sen merkitys työssä Koulutuspaikka ja aika: Opistotalo, auditorio. Klo Kouluttajana professori Riitta Viitala Vaasan yliopistosta Kohderyhmänä kaikki asiasta kiinnostuneet kaupungin työntekijät. Tervetuloa taloon uudet työntekijät! Tilaisuus on tarkoitettu kaikille uusille työntekijöille, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet Tervetuloa-tilaisuuteen. Perehdytys kaupungin organisaatioon ja Vaasan kaupungin henkilöstöasioihin. Kiertoajelulla käydään katsomassa missä kaupungin eri toimipaikat sijaitsevat. Koulutuspaikka ja aika: Opistotalo, Auditorio. Klo Infotilaisuus klo kiertoajelu. Henkilöstön kielikoulutus Vaasa-opistolla ja Arbiksella Vaasan kaupungin henkilöstö voi osallistua Vaasa-opiston ja Vasa Arbiksen suomen ja ruotsin kielen tunneille (ei oma äidinkieli) sekä englannin kursseille maksutta. Henkilöstöpalvelut maksavat osallistumismaksun. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee osoittaa, että on Vaasan kaupungin palveluksessa. Suosittelemme FinTandem koulutusta toisen kotimaisen kielen opiskelussa. Kielikoulutuksiin ilmoittaudutaan suoraan Arbiksen ja Vaasa-opiston sivustojen kautta. HUOM! Kielitutkintomaksuja kaupunki ei maksa! Kesäyliopiston kanssa yhteistyössä (Koulutus on maksutonta kirjasto-, liikunta-, opetus ja nuorisotoimen henkilöstölle. Kesäyliopiston jäsenille 40e ja muilta 50e) XX 18

19 ATK- koulutukset Henkilöstöpalvelut tarjoavat myös ATK- koulutusta henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kaikki ATK- koulutukset järjestetään klo: 12:30 16:00. Opiskelupaikkana Opistotalon luokkahuone 216, paitsi SmartBoard - koulutuksessa 402. Word 2010: Peruskoulutus, taso 1. Koulutuspäivä SmartBoard: Peruskoulutus, taso 1. Koulutuspäivä Excel 2010: Peruskoulutus, taso 1. Koulutuspäivä PowerPoint 2010: Peruskoulutus, taso 1. Koulutuspäivä Outlook ja kalenterin käyttö: Koulutuspäivä Outlook ja kalenterin käyttö: Koulutuspäivä Koulutuksiin ilmoittautumiset määräaikaan mennessä (3-5 pv. ennen koulutuksen alkamista) viimeistään klo. 16:00 koulutuskalenterin kautta. Katso tarkat ajankohdat koulutuskalenterista. Poikkeuksena aikaisempiin vuosiin ATK- koulutukset on nyt jaettu kolmeen eri tasoon. Perustasoon, jatkokoulutukseen ja syventävään osioon. Jotta voisimme yhdessä kouluttajiemme kanssa tarjota mahdollisimman sujuvan ja kaikkia tyydyttävän koulutuskokonaisuuden, on tasoihin asetettu esivaatimukseksi edellisen tason suoritus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen ATK- koulutuksiin haluava aloittaa koulutukset tasosta 1 ja lopettaa tasoon 3 halutessaan. Aikaisemmat suoritukset perus- ja jatkokursseista käyvät pohjavaatimuksina seuraavalle tasolle. Jatko ja syventävät koulutukset järjestetään syksyn aikana. Tykyryhmältä kuultua! - Tulevalle keväälle on suunnitteilla kaksi kaupungin järjestämää kuntoremonttikurssia! Kuntoutuspaikat ja ajankohdat tarkentuvat myöhemmin. Informoimme asiasta mm. Intran pääsivulla. - Palkansaajien hyvinvointi- ja terveys PHT ry järjestää Raha-automaattiyhdistyksen tuella kuntoremonttikurssin tyyppisiä 5+2 päivää kestäviä hyvinvointijaksoja. Vuoden aikana hyvinvointijaksoja järjestetään useita eri paikkakunnilla. Jaksolle hakeutuminen ja osallistuminen edellyttävät hakijan omaa aktiivisuutta, koska Tykyryhmä ei ole järjestelyissä mukana. Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet löytyvät sivuilta. - Tykyraha haettavissa (entinen tyky-tonni)! Tykyryhmä myöntää tukea 20 työpaikalle, a 250, hakemusten perusteella. Lomake löytyy Henkilöstöpalveluiden intrasta. Hakemukset toimitettava 1.3. klo 15 mennessä os. Tykyryhmä/ henkilöstöpalvelut (os. Hovioikeudenpuistikko 7 C). Kiitokset Kiitos muistamisesta. Marja-Liisa Kleimola Lämmin kiitos hyvistä yhteistyön vuosista sekä muistamisesta siirtyessäni vapaalle. Marja Huovari Kauniit kiitokset kaikille minua muistaneille jäädessäni eläkkeelle Hyvää kevättä ja työn iloa kaikille. Aila Roivainen MERITUULI / HAVSVINDEN 19

20

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 41 07.05.2012 Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio KV 104 Valtuusto 1.11.2010 Eva Autio (kesk.) jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoon koko kunta julistautuu

Lisätiedot

Savuton Kontiolahti -työryhmä 31.12.2013 Seuranta/Mittari SAVUTON KUNTA -KRITEERIEN TOTEUMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Toteutusvastuu

Savuton Kontiolahti -työryhmä 31.12.2013 Seuranta/Mittari SAVUTON KUNTA -KRITEERIEN TOTEUMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Toteutusvastuu KRITEERI 1 Tupakointi on kielletty tupakkalain 12 :n osoittamissa kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa ja ulkoalueilla. Tupakointikiellot on merkitty selkeästi kylteillä, tarroilla ja julisteilla.

Lisätiedot

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uusi maakunta on meidän työpaikkamme Maakuntauudistuksen kautta noin 9000 pohjalaisen uusi työpaikka on Pohjanmaan maakunta

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT. ISOT NURMIKENTÄT / ISOT LUISTELUALUEET (sis. 10 % alv) TAKSAT JA MAKSUT LUKIEN. Liikuntavuorojen maksuperusteet:

LIIKUNTAPALVELUT. ISOT NURMIKENTÄT / ISOT LUISTELUALUEET (sis. 10 % alv) TAKSAT JA MAKSUT LUKIEN. Liikuntavuorojen maksuperusteet: LIIKUNTAPALVELUT TAKSAT JA MAKSUT 1.1.2016 LUKIEN Liikuntavuorojen maksuperusteet: Harjoitusvuorot: - vakiovuorot, yhdistysten (ry.) alle 18 v:n ryhmät ei maksua - muut alle 18 v harjoitusvuorot, leirit,

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Yleiset säännökset. Tupakkalaki /693 1 ( /698) Ylitornion kunta. Savuttomuustyöryhmä TAVOITTEENA SAVUTON TYÖYHTEISÖ.

Yleiset säännökset. Tupakkalaki /693 1 ( /698) Ylitornion kunta. Savuttomuustyöryhmä TAVOITTEENA SAVUTON TYÖYHTEISÖ. Ylitornion kunta Savuttomuustyöryhmä 13.9.2010 Johdanto Lainsäädäntö Aloite savuttomasta työyhteisöstä sai alkunsa Ylitornion terveyskeskuksen tyky-ryhmässä, mikä esitti savuttomuutta koko kunnan työyhteisölle

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Vankien tupakointi vankeuslain muutoksessa

Vankien tupakointi vankeuslain muutoksessa Vankien tupakointi vankeuslain muutoksessa Erityisasiantuntija, VTT Ulla Knuuti, Rikosseuraamuslaitos, Keskushallintoyksikkö VI Valtakunnalliset Tupakka ja terveys -päivät 3.12.2014 Tupakointi vankien

Lisätiedot

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä 2 Sisällysluettelo SAVUTTOMUUSOHJELMA 1. Savuttoman työpaikan määritelmä... 3 2. Savuton Forssan kaupunkityöpaikka...

Lisätiedot

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon - Elikkä tuo kyseinen kohta löytyy omalta sivultasi oikeasta ylä-laidasta, kuten alla näkyvästä kuvasta näkyy. Sekä tuo kyseinen kohta näkyy luokkien sivuilla

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881.

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881. Turussa 14.12.2005 PUHELINJÄRJESTELMÄT Seurakuntayhtymä on kilpailuttanut puhelinliikenteensä ja puhelinjärjestelmänsä. Kaikkien toimintojen operaattoriksi ja sopimuskumppaniksi on valittu Sonera/Auria

Lisätiedot

Busseista myydään ainoastaan kertalippuja käteisellä

Busseista myydään ainoastaan kertalippuja käteisellä MATKALIPUT Bussikorttien (5 e) myynti ja lataus: Vaasan Paikallisliikenne Oy, Hovioikeudenpuistikko 11 Auki: arkisin 11.00-16.00 Studio Ticket, Rewell Center, www.studioticket.fi Bussikorttien latauspisteet:

Lisätiedot

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen, toiminnanjohtaja

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen, toiminnanjohtaja Savuton kunta 2012 2015 Tarja Kristiina Ikonen, toiminnanjohtaja 22.10.2015 1 Kuntien savuttomuus lukuina 4 602 508 76 % n 244 488 637 5 % n 16 407 249 19 % n 61 1 891 n 1 Haasteena - Kuka johtaa, miten

Lisätiedot

Raahen seutu Johanna Paananen

Raahen seutu Johanna Paananen Raahen seutu Johanna Paananen 1 Koulutuksen sisältö Vaihdepalvelu Läsnäolotiedot vaihteelle Loma- ja poissaolotiedot Kirjautuminen käyttöliittymiin 2 Vaihdepalvelu pähkinänkuoressa Sisäiset puhelut soitetaan

Lisätiedot

*Em. poiketen maksullisia ovat Uimahalli, Urheilukeskus ja Öjbergetin hissiliput

*Em. poiketen maksullisia ovat Uimahalli, Urheilukeskus ja Öjbergetin hissiliput LIIKUNTAPALVELUT TAKSAT JA MAKSUT 1.1.2016 LUKIEN Liikuntavuorojen maksuperusteet: Harjoitusvuorot: - vakiovuorot, yhdistysten (ry.) alle 18 v:n ryhmät ei maksua - muut alle 18 v harjoitusvuorot, leirit,

Lisätiedot

Valtiokonttori. Henkilökierto. Työnantajan ja esimiehen näkökulmasta

Valtiokonttori. Henkilökierto. Työnantajan ja esimiehen näkökulmasta Henkilökierto Työnantajan ja esimiehen näkökulmasta VM:n saatesanoja henkilökierto-oppaassa Valtiotyönantaja haluaa liikkuvuuteen kannustaessaan kehittää henkilöstön osaamista ja urasuunnittelua Henkilökierto

Lisätiedot

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Savuton sairaala toimintaohjelma 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 SITOUTUMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN... 3 KOULUTUS JA OHJAUS... 4 TUKI TUPAKOINNIN LOPETTAMISEKSI...

Lisätiedot

Martti Haaranen luki ja jätti kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

Martti Haaranen luki ja jätti kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: Yhteistyötoimikunta 3 22.08.2017 Kunnanhallituksen 20 10.10.2017 henkilöstöjaosto Kunnanhallitus 350 30.10.2017 Kunnanvaltuusto 92 06.11.2017 Valtuustoaloite Tohmajärven kunnan saamiseksi savuttomaksi

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Salcom Learning. käyttäjäkoulutukset syksy 2015

Salcom Learning. käyttäjäkoulutukset syksy 2015 Salcom Learning käyttäjäkoulutukset syksy 2015 Tervetuloa avoimiin koulutuksiin, webinaareihin ja verkkokursseille! Koulutukset alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 16.00. Ilmoittautumiset ja lisätiedot www.salcomlearning.fi,

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Liite 1 Hkj 18.4.2013 LOVIISAN KAUPUNKI 18.4.2013 OHJE SAVUTTOMASTA LOVIISASTA Ohjeen tarkoitus Loviisan kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä tupakoimattomuutta. Savuttomuus koskee kaikkien tupakkatuotteiden

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk PKSSK:n rekrytointi siirtyi sosiaaliseen mediaan alkutalvella 2010. Olimme ensimmäinen sairaala Suomessa,

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat 3.2.2017 arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal KANSALAISOPISTOJEN CAF 2017 Mi + Vako yhteinen raportti! TOIMINTA 1 JOHTAJUUS johtamisen arvot

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Savuton duuni, nuuskaton huuli

Savuton duuni, nuuskaton huuli Savuton duuni, nuuskaton huuli Valo ja Olympiakomitea haastavat jäsenjärjestönsä savuttomiksi ja nuuskattomiksi työpaikoiksi. Mukaan pääsee, kun on henkilöstönsä kanssa sopinut kriteereiden toteutumisesta

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut. Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5.

Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut. Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5. Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5.2017 Avoin, vastuullinen ja laaja-alainen kumppani Raportti sisältää viestintäryhmän

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009-

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- Päivämäärä Koulutuksen nimi Kohderyhmä Laajuus 12.3.2014 MOD2 Ohjauksen erilaisia mahdollisuuksia 4/4 n, Itä-Suomen ja Tampereen yliopiston 11.3.2014 Moduuli 3 (Joensuu)

Lisätiedot

Esimiesroolin muutokset. Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa

Esimiesroolin muutokset. Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa Esimiesroolin muutokset Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa HAKE-hanke - Arviolta 70 esimiestä tulee jäämään ilman esimiestehtävää HAKEhankkeen

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen ESITYKSEN AGENDA Osa I: Kenestä oikein puhutaan Osa II: Työpaikkaa etsimässä, mielikuva rakentuu

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Tämä lomake on kehityskeskustelua varten laadittu mallilomake, jota voidaan käyttää keskustelun sisällön jäsentämiseen ja joka auttaa keskittymään olennaisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. ProMainari

KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. ProMainari KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN ProMainari MIKÄ? Selvitys kaivosalan ammattityöntekijöiden koulutuksen: nykytilasta tason kehittämisestä ja yhtenäistämisestä koordinointitarpeesta laadusta

Lisätiedot

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN Hyvinvoiva ja terve Pohjanmaa/ Välmående och friska Österbotten 22.9.2011 Aluekehitysjohtaja/Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi Österbottens förbund Pohjanmaan

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Auditointi ja itsearviointi: kuulumisia, tilannekatsausta ja arvioinnin arviointia. Tomi Kiilakoski Tampere 3.11.2011

Auditointi ja itsearviointi: kuulumisia, tilannekatsausta ja arvioinnin arviointia. Tomi Kiilakoski Tampere 3.11.2011 Auditointi ja itsearviointi: kuulumisia, tilannekatsausta ja arvioinnin arviointia Tampere 3..20 Ennakkotehtävä ) Montako taloa kunnassa on ja monessako näissä on tehty itsearviointi? 2) Montako taloa

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiskehittämispäivään / Välkommen till samutvecklingsdagen. Mia Montonen & Laura Yliruka

Tervetuloa yhteiskehittämispäivään / Välkommen till samutvecklingsdagen. Mia Montonen & Laura Yliruka Tervetuloa yhteiskehittämispäivään / Välkommen till samutvecklingsdagen 1 15.5.2017 Samutvecklingsdagens bakgrund Kompetenscentrens inom det sociala området och THL:s gemensamma strävan efter ett forskningsbaserat

Lisätiedot

Osuustoiminnan. Ansiomitalit ja -merkit

Osuustoiminnan. Ansiomitalit ja -merkit Osuustoiminnan Ansiomitalit ja -merkit 1 Osuustoiminnan Ansiomitalit ja -merkit Pellervo-Seura ry myöntää hakemuksesta ja poikkeustapauksissa omasta aloitteestaan ansiomitaleita ja -merkkejä. Niitä myönnetään

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

DNA Vastaaja käyttöohje

DNA Vastaaja käyttöohje 1 (9) DNA Vastaaja käyttöohje DNA Oy Puhelin Y-tunnus 044 0440 0592509-6 www.dna.fi Ansatie 6a B PL 41 Kotipaikka 01741 Vantaa Vantaa Sisältö 1 DNA Vastaaja... 3 1.1 Hyödyllistä tietoa... 3 2 DNA Vastaajan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6 1/6 Sisällysluettelo 1 Vastaaja 3 1.1 Hyödyllistä tietoa vastaajasta 3 1.2 Vastaajan käyttöönotto 3 1.3 Vastaajan numero 3 1.4 Viestien kuuntelu 4 1.5 Vastaajan käyttö ulkomailla 4 1.6 Vastaajan tunnusluku

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

FAKTALEHTI K13. Vaasan sataman historia ja kehitys

FAKTALEHTI K13. Vaasan sataman historia ja kehitys Teema 5. Kulttuuri FAKTALEHTI. Vaasan sataman historia ja kehitys Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan rannoilla on esikristillisistä ajoista lähtien asunut ihmisiä, jotka ovat harjoittaneet kaupankäyntiä

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

82 % (255) on tehnyt päätöksen 12 % (39) valmistelee päätöstä 1 % (3) on tehnyt kielteisen päätöksen (Pyhtää, Enontekiö, Ylivieska)

82 % (255) on tehnyt päätöksen 12 % (39) valmistelee päätöstä 1 % (3) on tehnyt kielteisen päätöksen (Pyhtää, Enontekiö, Ylivieska) Henkilöstötoimikunta 5.6.2017 Kunnanhallitus 28.8.2017 Liite 1: savuton kunta_www_toimenpideohjelma Liite 2: savuton työpaikka_www_toimenpideohjelma Liite 3: luonnos toimintaohjeesta Hailuodon henkilöstölle

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Liitteenä vetoomus, liite 2.

Liitteenä vetoomus, liite 2. SAVUTON KUNTA -VETOOMUKSEN HYVÄKSYMINEN 409/01.010/2009 KH 61 Tupakkatuotteiden käyttö on suuri yksittäinen terveysriski niin Suomessa kuin kaikkialla teollisuusmaissa. Suomessa on nykyisin noin miljoona

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka. 19.3.2014 Päivi Siimes

KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka. 19.3.2014 Päivi Siimes KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka Terveydenhuollon henkilöstön tehtävänä on tunnistaa potilaan tupakointi ja nikotiiniriippuvuus, kehottaa

Lisätiedot

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto 2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto Asenna ensin tietokoneeseesi modeemi tai ISDN-sovitin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista myös, että Windowsissa on asennettu puhelinverkkoyhteydet. Seuraa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Lifecare pilotointi Espoossa Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano

Lifecare pilotointi Espoossa Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano Lifecare pilotointi Espoossa 25.8. Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano Miksi Espoo lähti pilottiin mukaan? Espoon aikuissosiaalityö halusi työkalun sähköiseen prosessiin Tiedon Lifecare työpöytien esittely

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET KEVÄT Itämerenkatu Helsinki Finland Tel (8)

AVOIMET KOULUTUKSET KEVÄT Itämerenkatu Helsinki Finland Tel (8) AVOIMET KOULUTUKSET KEVÄT 2018 1 (8) TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme oheisesta taulukosta. Ilmoittautuminen Koulutukset järjestetään Wistecin tiloissa Helsingin Ruoholahdessa osoitteessa

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy 2013 Asiakaspalvelun työvälineet Cuuma Communications Oy Ratkaisut kaikkiin tarpeisiin Päätelaitteet Laadukkaan asiakaspalvelun lähtökohtana on laadukas ääni ja helppokäyttöiset työkalut. 710 720 760 820

Lisätiedot

Mitä ovat Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut asiakkaalle?

Mitä ovat Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut asiakkaalle? Mitä ovat Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut asiakkaalle? Se kuuluisa yksi luukku auttaa löytämään vastauksen koulutukseen tai työllistymiseen liittyvään kysymykseen Lapista Kohtaamisia tapahtumissa

Lisätiedot

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä Oikeusministeriö teknisen kehittämisen koordinointi kaikki demokratiapalvelut www.demokratia.fi Opetus-

Lisätiedot

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN JOHDANTO Kouluista ja oppilaitoksista tukea nuorten tupakoinnin lopettamiseen Kouluissa ja oppilaitoksissa toteutetaan monenlaista terveyden

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2015 2016 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA 3. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän tavoite Osallistuja ymmärtää sosiaalisen median

Lisätiedot