No 1 ~ Verkkoviestintä uudistuu 5. Jouko Keto - työkyvyn ylläpitäjä Ohjeistusta kaupungin puhelimien käyttöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "No 1 ~ 2013. 4Verkkoviestintä uudistuu 5. Jouko Keto - työkyvyn ylläpitäjä Ohjeistusta kaupungin puhelimien käyttöön"

Transkriptio

1 No 1 ~ 2013 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 10 4Verkkoviestintä uudistuu 5 Jouko Keto - työkyvyn ylläpitäjä Ohjeistusta kaupungin puhelimien käyttöön

2 sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Verkkoviestinnän uudistus 6 Vuoden työkyvyn ylläpitäjä 10 Ohjeita kaupungin puhelimien käyttöön 14 Vaasa - viiden sataman kaupunki VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 16 Vaasassa kelpaa harrastaa ulkoliikuntaa 18 Henkilöstöpalveluiden järjestämää koulutusta No 1 ~ 2013 Merituuli Havsvinden Vaasan kaupungin henkilöstölehti Vasa stads personaltidning 34. vuosikerta / årgången ISSN Osoite adress: Merituuli, PL 3, 65101, VAASA Puh. tel. (06) , Päätoimittaja Chefredaktör: Leena Kaunisto Toimitussihteeri Redaktionssekreterare: Timo Kankaanpää, puh. / tel Taitto: Timo Kankaanpää Kannen kuva: Mira Sparf Painopaikka Tryckeri: Litoset Painos Upplaga: 4 100kpl/st. Seuraava lehti ilmestyy Följande tidning utkommer: Viimeinen aineistonjättöpäivä Sista inlämningsdagen för materialet är: Toimitusneuvosto Redaktionsråd: Ahonpää Tuula, Vapaa-aikavirasto Autio Sannasirkku, Vaasa-opisto Kaunismäki Sirkka, sosiaali- ja terveysvirasto Jussila Johanna, sosiaali- ja terveysvirasto Reinikainen Eva, tekninen toimi Suomela Seija, luottamusmiehet Lillback Tanja, Pohjanmaan pelastuslaitos Tuliniemi Jenni, hallintopalvelut Saari Susanna, kirjasto Suksi Iiro, toisen asteen koulutusorganisaatio Teppo Tarja, Vaasan Vesi - liikelaitos Vuorjoki Jyrki, Vähäkyrö, vt.talousjohtaja

3 PÄÄKIRJOITUS LEDARE Uusi vuosi ja uudet tuulet? Nytt år 2013 och nya vindar? Henkilöstöpalvelukeskuksen alkuvuoden työlistalla ovat muun muassa kuntaliitoksen kakkosvaiheen toimenpiteet: Palkkaharmonisoinnin toteutus on jo alkanut. Vuonna 2013 koulutus- ja infotilaisuuksissa huomioidaan erityisesti Vähänkyrön kaupunginosan uudet työntekijät. Muutostuki on kantava teema. Esimiespassi etenee testatulla konseptilla ja 150 uutta esimiestä aloittaa koulutuskokonaisuuden. Myös odotettu ruotsinkielinen osio alkaa. Uutta kaupunkitason strategiaa laaditaan kevään aikana ja työssä käytetään samoja strategiatyökaluja kuin esimiespassissa on käytetty. Syksyn 2013 koulutuspäivissä esimiehet pääsevät siten työstämään uutta kaupunkistrategiaa palveluyksikkö- ja yksikkötasolle. Kaupunginjohtaja ojensi diplomin yli sadalle esimiespassin vuonna 2012 suorittaneelle Kaupungintalolla pidetyssä päätöstilaisuudessa. Uusille valtuutetuille ja muihin kunnallisiin luottamustehtäviin valituille järjestetään kattava neljän päivän perehdyttämiskoulutus kunnallisesta päätöksenteosta, hallinnosta ja kunnan toiminnasta. Koulutus on suunniteltu ja toteutettu tehokkaalla, uudella konseptilla verkostomaisesti. Kiitokset Arbikselle, Vaasa-opistolle ja Vaasan kesäyliopistolle hyvästä yhteistyötä koulutuksen järjestämiseen nopealla aikataululla. Miten otamme haltuun henkilöstömenojen hallinnan, eläköitymisen, osaamisen kehittämisen, palvelutoiminnan ja tulevan rekrytointitarpeen tuomat haasteet kaupungilla? Tekninen toimi aloittaa alkuvuodesta ennakoivan henkilöstösuunnittelun pilotoinnin. Uuden hr-työkalun kehittämisessä on hyvä lähtökohta että pilotointi perustuu teknisen toimeen omaan tahtotilaan. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä ja yhteisvoimin teknisen toimen ja henkilöstöpalvelukeskuksen kanssa. Pilotoinnin jälkeen konsepti on tarkoitus laajentaa koko kaupunkia koskevaksi. Kaupungin organisaation kehittäminen etenee myös alkavana vuonna. Keskushallinnon alaisuudessa toimivien henkilöstö-, talous-, hallintopalveluiden ja kaupunkikehityksen osalta on aloitettu toiminnan kehittämisen suunnittelu. Henkilöstöpalvelut ovat osaltaan kehittämissä roolia ja sisältöä Kunta HR-2017 ohjelmassa yhdessä 24 muun kunnan kanssa. Leena Kaunisto Henkilöstöjohtaja Personalservicecentralen har på sin agenda i början av året bland annat åtgärderna i andra skedet av kommunsammanslagningen: Genomförandet av löneharmoniseringen har redan börjat. År 2013 beaktas i utbildnings- och informationsarrangemang speciellt de nya arbetstagarna från Lillkyro stadsdel. Förändringsstöd är ett bärande tema. Förmanspassutbildningen fortsätter enligt testat koncept och 150 nya förmän deltar i utbildningshelheten. Också den efterfrågade svenskspråkiga utbildningen sätter i gång. En ny strategi på stadsnivå utarbetas under våren och i arbetet utnyttjas samma strategiverktyg som i förmanspassutbildningen. På utbildningsdagar hösten 2013 får förmännen sedan bearbeta den nya stadsstrategin för serviceenhets- och enhetsnivån. Stadsdirektören överräckte diplom åt med än hundra personer som avlagt förmanspasset år 2012 vid avslutningsfesten som hölls i Stadshuset. För de nya fullmäktigeledamöterna och övriga som valts till kommunala förtroendeuppdrag ordnas en omfattande fyradagars introduktionsutbildning om kommunalt beslutsfattande, förvaltning och kommunens verksamhet. Utbildningen har planerats och genomförts enligt ett effektivt nytt koncept i nätverksform. Tack till Arbis, Vaasa-opisto och Vasa sommaruniversitet för gott samarbete vid arrangerandet av utbildningen med stram tidtabell. Hur kommer vi inom staden att tackla utmaningarna som personalutgifter, pensioneringar, kompetensutveckling, serviceverksamheten och det kommande rekryteringsbehovet medför? Tekniska sektorn inleder i början av året ett pilotprojekt gällande prognostiserande personalplanering. En bra utgångspunkt för utvecklingen av det nya HR-verktyget är att pilotprojektet grundar sig på tekniska sektorns egna strategiska avsikter. Utvecklingsarbetet utförs med tekniska sektorns och personalservicecentralens gemensamma krafter och i samarbete. Efter pilotskedet är det meningen att konceptet ska utvidgas så att det gäller hela staden. Personalservicen deltar för egen del i utvecklingen av rollen för och innehållet i Kommun HR-2017-programmet tillsammans med 24 andra kommuner. Leena Kaunisto Personaldirektör MERITUULI / HAVSVINDEN 3

4 Uudistus muuttaa työtapoja Reformen ändrar tanke- och arbetssätten K Kaupungin intranet, extranet ja www-sivut uudistuvat vuoden 2013 aikana. Uudistuksen onnistuminen vaatii suuren ponnistuksen myös kaupungin hallintokunnilta. Verkkoviestinnän uudistus on ollut käynnissä jo vuoden. Näkyviä tuloksia on odotettavissa kevään lopulla, mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan. Uudistus jakautuu kolmeen osaan; kaupungin www-sivuihin, intranetiin ja extranetiin. Kaikki rakennetaan yhteistyössä Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Kaupungilta projektin moottorina toimivat viestintä- ja atk-osasto. Stadens intranät, extranät och webbsidor förnyas år För att reformen ska lyckas krävs en stor satsning även av stadens förvaltningar. Reformen av webbkommunikationen har pågått redan i ett år. Synliga resultat väntas i slutet av våren om allt går enligt planerna. Reformen består av tre delar: stadens webbsidor, intranätet och extranätet. Allt sker i samarbete med Kuntien Tiera Oy. Inom staden fungerar kommunikationsavdelningen och IT-avdelningen som projektets motor. 4

5 Käyttäjälähtöisyyttä ja kokemuksellisuutta www-sivuille Uudet kaupungin -sivut on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2013 lopulla. Uusien www-sivujen konsepti kehitetään yhdessä Rauman, Mikkelin ja Pieksamäen kanssa. Konseptissa sivusto jakautuu osioihin. Kokemuksellinen ja visuaalinen osio pitää sisällään mm. liikunta-, nuoriso ja kulttuuripalveluita sekä tapahtumia. Palvelut -osio rakentuu palvelukorteista, joissa kuvataan jokainen kaupungin asukkailleen tarjoama palvelu asiakaslähtöisesti. Vaikuta -osiossa pureudutaan päätöksentekoon ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksiin. Tietoa kaupungista -osiossa esitellään organisaatiota ja sen toimintaa. Intranetista KIVA Uusi intranet on yhteisöllinen työtila kaupungin henkilöstölle. Sharepointin päälle rakentuva intranet räätälöityy käyttäjän mukaan. Työ- ja projektitiloissa jaetaan ja kirjoitetaan dokumentteja, jaetaan työtehtäviä, keskustellaan ja suunnitellaan. Uuden intran nimeksi on valittu henkilöstön ehdotuksista KIVA. Tehokas intran ja extranetin käyttö vähentää turhaa sähköpostia ja tiedostojen hajanaista sijoittelua. Extranet rakentuu intranetin tavoin, mutta on yhteisessä käytössä henkilöstön ja eri sidosryhmien kanssa. Mm. luottamushenkilöille ja medialle tarjotaan entistä laajemmat palvelut, tiedot ja työmahdollisuudet extranetin kautta. Tavoitteena on, että extranet olisi käytössä jo kevään lopulla ja intranet syksyllä. Yhteistyöllä tuloksiin Jotta uudet verkkopalvelut tulevat tehokkaaseen käyttöön, on ajatuksia palveluista ja työtavoista uudistettava. Intranetin tärkeimpiä arvoja ovat avoimuus ja vuorovaikutus. Asioita ei piiloteta ja esim. uutisia voi kommentoida. Extranetissä palvellaan sidosryhmiä jakamalla tietoa ja työskentelemällä tehokkaasti yhdessä. Www-sivuilla lähtökohta on asiakkaan tarpeissa ja toiveissa, organisaation esittely ja tavoitteet siirtyvät taka-alalle. Suuri työpanos uudistuksessa tulee sisällöntuottajilta, joita työskentelee kaikissa hallintokunnissa. Teksti: Jenni Tuliniemi, ts. tiedotuspäällikkö, uudistusprojektin päällikkö Kuva: Risto Jalonen, muokkaus: Tiina Salonen Kundperspektiv och upplevelser på webbsidorna Avsikten är att ta i bruk stadens nya fi-sidor i slutet av år Konceptet med nya webbsidor utvecklas tillsammans med Raumo, S:t Michel och Pieksämäki. I konceptet är webbsidorna indelade i olika delar. Den upplevelseinriktade och visuella delen innehåller bl.a. idrotts-, ungdoms- och kulturservice samt evenemang. Service-delen består av servicekort där man utgående från kundperspektivet beskriver varje serviceform som staden erbjuder sina invånare. I Påverkadelen går man på djupet med beslutsprocessen och invånarnas påverkningsmöjligheter. I delen Information om staden presenteras organisationen och dess verksamhet. Intranätet och extranätet är verktyg Det nya intranätet är ett socialt arbetsforum för stadens personal. Intranätet, som baserar sig på Sharepoint, skräddarsys enligt användaren. I arbets- och projektforumen kan man dela och skriva dokument, fördela arbetsuppgifter, diskutera och planera. Som namn på det nya intranätet har man på basis av personalens förslag valt KIVA. En effektiv användning av intranätet och extranätet minskar onödig e-post och splittrad placering av dokument. Extranätet är strukturerat på liknande sätt som intranätet, men kan användas gemensamt av personalen och de olika intressegrupperna. Bl.a. de förtroendevalda och medierna erbjuds allt mer omfattande service, information och arbetsmöjligheter via extranätet. Målet är att extranätet ska tas i bruk redan i slutet av våren och intranätet på hösten. Resultat genom samarbete För att de nya webbtjänsterna ska utnyttjas effektivt, bör tankegångarna om service och arbetssätt förnyas. Intranätets viktigaste värden är öppenhet och interaktion. Saker döljs inte och t.ex. nyheter kan kommenteras. I extranätet betjänas intressegrupperna genom att man förmedlar information och samarbetar effektivt. På webbsidorna utgår man från kundens behov och önskemål, och presentationen av organisationen och dess mål skjuts i bakgrunden. En stor arbetsinsats i reformen görs av innehållsleverantörerna som arbetar inom alla förvaltningar. Text: Jenni Tuliniemi, tf informationschef, chef för reformprojektet MERITUULI / HAVSVINDEN 5

6 Jouko Keto on vuoden työkyvyn ylläpitäjä Asko Martikainen ja Tomas Häyry jakoivat palkinnon yllättyneelle Jouko Kedolle. Positiivinen asenne, yhteistyötaidot ja ammattitaito toivat graafiselle suunnittelijalle tunnustuksen. Jouko Keto kaupungin graafisista palveluista on valittu vuoden työkyvyn ylläpitäjäksi. Keto vastaanotti palkintonsa hallintotalon joulukahveilla kaupunginjohtaja Tomas Häyryltä sekä Tyky-ryhmän puheenjohtaja työterveysylilääkäri Asko Martikaiselta. Keto oli huomionosoituksesta otettu, mutta ei halunnut lähteä nostamaan itseään sen kummemmin jalustalle. Vaikea itsestä on mitään sanoa, mutta hyvältähän tällainen tuntuu, mies toteaa vaatimattomasti. Palkinnon perusteluissa todetaan seuraavasti: "Keto on vuosien ajan onnistunut luomaan tiiminsä kanssa iloa ja hyvää tuulta sekä oman työyhteisönsä että asiakkaidensa kanssa. Hän on erittäin yhteistyökykyinen ja luova huolimatta ajoittain stressaavasta työstä kiireisine aikatauluineen". Usein meillä on monta työtä päällekkäin menossa, joten tuo luova puoli meinaa joskus 6 kärsiä. Silloin tulee helposti valittua se yksinkertaisin ratkaisu, vaikka toki aina pyritään käyttämään mahdollisimman paljon mielikuvitusta ja luovuutta asiakkaan parhaaksi, Keto kuvailee. Mutta mitkä ovat vuoden työkyvyn ylläpitäjän keinot työkyvyn ylläpitoon? Olen pitänyt työkykyä yllä jo parikymmentä vuotta maalaamalla, jolla ajatukset saa hyvin keskitettyä yhteen asiaan. Lisäksi ulkoilen ja käyn salilla, kertoo Keto yksinkertaisen reseptin. Vuoden työpaikat valittu! Yhteistyöryhmä valitsi tykyryhmän esityksestä Vuoden työpaikka-tittelillä Sosiaali- ja terveysviraston HR-tukipalvelut ja Nummen koulun. Alla joitain näkemyksiä hakijoiden työyhteisöistä. "Henkilökunta joustaa tarvittaessa ja on toistensa tukena tuoden esiin toistensa hyvät työsuoritukset. Henkilökunta on vastuullista ja hoitaa annetut tehtävät. Muistamme, keitä varten olemme töissä. Työmoraali on hyvä vaikka esimies ei olisi paikalla." Merituuli esittelee Vuoden työpaikat seuraavissa numeroissaan. Teksti:Timo Kankaanpää Kuva: Tiina Salonen

7 Esimiespassilaiset saivat todistuksensa Vuoden 2012 aikana esimiespassi-koulutuskokonaisuuden suorittaneet saivat todistuksensa maanantaina 28.tammikuuta kaupungintalon juhlasalissa. Kaupunginjohtaja Tomas Häyryn johdolla vietetyssä juhlavassa tilaisuudessa huomioitiin kaikkiaan 107 passin suorittanutta. Esimiespassi-koulutus on saanut jatkoa, ja vuoden 2013 ryhmä pyörii täydelllä teholla. Merituuli onnittelee passin suorittaneita! Henkilöstöpalvelut järjesti tammikuussa Vähänkyrön henkilöstölle kaksi "Tervetuloa taloon" -tilaisuutta. Molemmat tilaisuudet keräsivät lähes satapäisen yleisön kuulemaan tärkeää infoa kuntaliitoksen jälkeisestä ajasta. Tervetuloa taloon Vähäkyrö! MERITUULI / HAVSVINDEN 7

8 U V A S TO N VA ASA SAVUTON VAASA 2013 Vaasan kaupungista tulee savuton työpaikka alkaen. Työnantaja arvostaa työntekijöitään ja haluaa ylläpitää sekä edistää meidän kaikkien työ- ja toimintakykyä savuttomuudella. Työnantaja pyrkii tukemaan tupakoinnin lopettamista ja vahvistamaan tupakoimattomuutta edistävää asenneilmapiiriä. Savuttomuudella tarkoitetaan sitä, että henkilökunnan tupakointi ei ole sallittua työaikana. Tämä koskee kaikkien tupakkatuotteiden käyttöä, nuuska mukaan lukien. Vaasan kaupunginvaltuusto on jo vuonna 2009 hyväksynyt kaupunkistrategian 2010, jossa yhdeksi henkilöstön hyvinvointia lisääväksi tavoitteeksi on asetettu savuttomuuden edistäminen. Olemme mukana myös valtakunnallisessa menossa. Syyskuun 2012 loppuun mennessä 204 kuntaa on tehnyt savuttomuuspäätöksen, yli 60 prosenttia kaikista Suomen kunnista (www.savutonkunta.fi). Myös Suomen valtion tavoitteena on Suomi savuttomaksi 2040 (www.savutonsuomi.fi). MITÄ SAVUTON TYÖPAIKKA TARKOITTAA? tupakointi ei ole sallittua työajalla tupakointi on kielletty tupakkalain mukaisesti mm. kaupungin omistamissa ja hallinnoimissa sisätiloissa, päiväkotien ja oppilaitosten pihoilla sekä nuorten harrastetiloissa, niiden pihoilla ja ulkoalueilla, eikä tupakkapaikkoja ole järjestetty tupakkatuotteita ei myydä kaupungin omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa kaupungin eri tilaisuudet ovat savuttomia ilmoitus työpaikan savuttomuudesta on ilmoitettu asianmukaisin kyltein esimerkiksi ulko-ovilla työnhakuilmoituksissa kerrotaan työpaikan olevan savuton työnantaja tukee tupakoinnin lopettamista Vieroitustukea ja -ohjausta saa ottamalla yhteyttä omaan työterveyshoitajaan. Työterveyshoitajan kanssa yhdessä laaditaan henkilökohtainen suunnitelma savuttomuuteen pääsemiseksi. Suunnitelma sisältää myös jälkiseurannan. Työnantaja tarjoaa kolmen viikon nikotiinilaastarit tai -purukumit henkilökohtaisen ohjelman perusteella. Lisäapua voidaan tarvittaessa saada vieroitushoitoon tarkoitetuista lääkevalmisteista, jotka työntekijä kustantaa itse. Vaasan aluetyöterveydessä järjestetään myös ryhmämuotoista ohjausta tupakoinnin lopettamiseksi. Koulutettu henkilökunta ja ryhmän vertaistuki voivat edesauttaa positiivista elämänmuutosta. Tukea tupakasta luopumiseen myös osoitteesta Työpaikan savuttomuutta säätelevät tupakkalaki, valtioneuvoston päätös ympäristön tupakansavusta sekä työturvallisuuslaki, terveydensuojelulaki ja työterveyshuoltolaki. Tuetaan toisiamme ja nautitaan savuttomuudesta yhdessä! Yhteistyössä: 8 VAASAN ALUETYÖTERVEYS VASA REGIONALA FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

9 "Kannustan rohkeasti alan vaihtoon" Rakennusmestarina 90-luvun alussa kaupungilla aloittanut Ture Sjöberg ryhtyi vajaat kymmenen vuotta sitten pohtimaan, että voisihan sitä tehdä muutakin työtä. Laitoin vähän ympäristöosastolle kyselyä, mutta aluksi ei kuulunut mitään. Pari vuotta myöhemmin minulle kuitenkin tarjottiin ympäristötarkastajan virkaa ja ulkotyöt työmaapäällikkönä vaihtuivat toimistohommiin. Sjöberg ei ole katunut ratkaisua pätkääkään ja suosittelee vastaavaa kaikille, jotka edes ajatuksen tasolla pyörittelevät asiaa. Viihdyn täällä erittäin hyvin. Ihmiset liian usein pohtivat ja jahkaavat, että pitäisi ja pitäisi. Useammin pitäisi vain rohkeasti tarttua tuumasta toimeen. Sjöbergin tapaus ei ole varsinaista henkilökiertoa, joka tapahtuu usein vaihtopari-periaatteella. Aikaisempi työtehtäväni tukee nykyistä työtä ja varmasti kokonaisnäkemys on muutenkin kasvanut. Kaikki on tietysti aina henkilökohtaista, mutta minulle tämä on sopinut, Sjöberg toteaa. Ympäristö- ja maa-aineslupia työkseen käsittelevä ympäristötarkastaja Ture Sjöberg ei ole katunut työpaikan vaihtoaan. Henkilökierto Henkilökierto on ollut käytössä Vaasan kaupungissa jo parisenkymmentä vuotta. Aikaisemmin siitä käytettiin nimitystä henkilöstön sisäinen liikkuvuus ja työkierto. Henkilökierto, joka on osa henkilöstön kehittämistä, tarkoittaa työntekijän vapaaehtoista, määräaikaista siirtymistä omasta työtehtävästään toiseen, joko vaihtamalla toisen työntekijän kanssa tehtäviä tai siirtymällä hoitamaan sijaisuutta tai määräaikaista tehtävää oman pätevyyden puitteissa. Työssä oppiminen on varsin taloudellinen keino lisätä henkilöstön pätevyyttä. Henkilökierto parantaa henkilöstön motivaatiota ja työilmapiiriä. Tehtävien vaihto lisää uskallusta tarttua uusiin tehtäviin ja edistää joustavuutta työyhteisössä. Johdon osallistuminen henkilökiertoon esimerkkinä lisää myös muun henkilöstön aktiivisuutta liikkuvuuteen. Samalla se on keino purkaa kapeita uranäkymiä ja tehtäväkokonaisuuksia sekä lisätä yleisiä johtamisvalmiuksia muuttuvassa työelämässä. Vaasan kaupungin henkilökunnalla on periaatteessa mahdollisuus hakeutua henkilökiertoon joko oman organisaation sisällä tai tiettyihin valtion Vaasassa sijaitseviin yksiköihin. Kaupungin vakinaisella henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua henkilökiertoon. Henkilökierto toteutetaan pääsääntöisesti vaihtopari-periaattella, jossa kaksi henkilöä vaihtaa keskenään työtä määräajaksi. Henkilökierto voidaan toteuttaa myös käyttämällä sijaisuuksia tai määräaikaisia tehtäviä kiertopaikkoina. Sijaisuuksista ja määräaikaisista tehtävistä saa tietoa ottamalla suoraan yhteyttä ao. virastoon tai laitokseen. Henkilökierron toteuttaminen edellyttää omaa aktiivisuutta: itse voi ottaa yhteyttä kiinnostaviin työyksiköihin ja mahdollisiin vaihtopareihin. Henkilöstöpalveluista saa apua ja neuvoja ja myös henkilöstöpalvelut pyrkii aktiivisesti etsimään toiveiden mukaisia henkilökiertopaikkoja mm. toimittamalla ilmoittautumislomakkeen henkilön toivomaan kohteeseen. Henkilökiertoon ilmoittaudutaan intrasta löytyvällä lomakkeella. MERITUULI / HAVSVINDEN 9

10 Ohjeistusta kaupungin puhelimien käyttöön Kaupungin organisaation sisällä soitettavat puhelut kannattaa aina soittaa lyhytnumeroita käyttäen. Säästämme huiman määrän rahaa, kun puheluihin ei käytetä ulkoverkkoa. Tavoitettavuustieto intranetin puhelinluettelon kautta kannattaa asettaa aina, kun et ole tavoitettavissa. Näin parannat asiakaspalvelua ja annat itsestäsi fiksun kuvan. Soittosäännöt kaupungin sisäisiin puheluihin Lankapuhelimesta lankapuhelimeen soitetaan puheluita ainoastaan 4-numeroisten alanumeroiden kesken. Jos soitat lankapuhelimesta Aluetyöterveyteen, valitset ainoastaan numeron Lankapuhelimesta kännykkään (Privatel) soitetaan 69-alkuisella, laita myös siirrot 69-numerolla (ilmaista). Jos teet siirron pitkällä numerolla, siirrosta tulee ulkopuhelun hinta (siirtäjä maksaa). Muista purkaa siirto kun palaat työpisteeseesi! Kännykästä lankapuhelimeen soitettaessa käytä pelkkää alanumeroa. Jos alanumero alkaa 1:llä, muuta se 5:ksi. Soitto Helpdeskiin (1414) matkapuhelimella numeroon Puhelinvaihde matkapuhelimesta Kännykästä kännykkään (Privatel) soitetaan 69-numeroilla. Vastaanottajalle näkyy soittajan pitkä numero. Huomioi tämä kontaktia lisätessäsi matkapuhelimen osoitekirjaan/nimiluetteloon. Teksti- ja multimediaviestit eivät toimi Privatel-numeroilla, vaan normaalisti pitkällä numerolla. Nämä säännöt tekevät puheluista ILMAISIA: Privatelpuhelut (matka-matka, matka-lanka alanumerolla, lanka-matka 69-alulla) sekä lankapuhelut alanumerosta alanumeroon (ei käytetä , 325-, tai 326-alkua). Älä soita pitkällä numerolla, jos vain mahdollista! Suuret puhelinkulut muodostuvat, kun laitat lankapuhelimella soittaessasi nollan numeron eteen, puhelu kiertää ulkoverkon kautta (maksullista). Joissakin yksiköissä on pakko soittaa ulkopuolisille henkilöille, jolloin puhelinkulut ovat suuremmat. Privatel-tietoa 69-alkuinen matkapuhelinnumero on Privatel-ominaisuus matkapuhelin liittymässäsi. Tämä mahdollistaa ilmaisen soiton työpuhelimien välillä, matkapuhelimesta lankanumeroon, matkapuhelimesta toiseen matkapuhelimeen sekä lankanumerosta matkapuhelimeen. 10

11 Privatel-numerosi näet intranetin sisäisestä puhelinluettelosta (Puhelinluettelo CMG Office Web) tai kysymällä sitä kaupungin puhelinvaihteesta. Muista asettaa tavoitettavuustieto poissaolosi merkiksi! Näin sinua tavoittavat näkevät, koska olet tavattavissa. Tämä auttaa paljon esimerkiksi puhelinvaihdetta, joka näkee poissaolosi ja voi kertoa soittajalle, koska palaat. Miten teen infon? 1. Mene intranetin etusivulle, ja valitse Puhelinluettelo ylävalikosta. 2. Valitse Puhelinluettelo CMG Office Web 3. Valitse ylävalikosta Tavoi. 4. Alaliittymä -laatikkoon laitetaan oma alanumero (Privatel-numero mikäli lankapuhelinta ei ole) JA paina OK (Salasana-kohta jätetään tyhjäksi). Valitse ensin infon Tunnus ja sitten aikamääre milloin info toteutuu. Voit myös kertoa tarkempaa tietoa infosta Tiedot -kenttään. Soitonsiirto (toimii vain VoIPnumeroissa) toteutuu annettuna ajankohtana ja poistuu automaattisesti. Nämä soittosäännöt ja ohjeet pätevät ainoastaan Vaasan kaupungin työpuhelimissa, ne eivät toimi henkilökohtaisissa liittymissä! Apua! Apua ohjeisiin liittyen saat soittamalla puhelinvaihteeseen numeroon 9 (lankapuhelimesta) tai 5111 (matkapuhelimesta). Nämä ohjeet löytyvät myös laajempana intranetin puhelinluettelon infoikkunassa VoIP-informaatiolla varustettuna. Teksti: Risto Lennes Kuva: Stockphotos MERITUULI / HAVSVINDEN 11

12 Yhteispalvelua Vähästäkyröstä Eija Torkko ja Mirja Hurri ottavat vastaan Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä. Vaasan ja Vähänkyrön liitoksen myötä Vähänkyrön yhteispalvelupiste tarjoaa palveluiden asiakasneuvontaa ja ohjausta yhteistyössä kaupungin eri palveluyksiköiden kanssa. Piste sijaitsee Vähäkyrö-talossa. Vähänkyrön yhteispalvelupisteestä ohjataan oikean viranomaisen luo ja opastetaan sähköisten palvelujen käytössä. Olemme tässä alkuvaiheessa antaneet paljon puhelinneuvontaa kaupungin lomakkeiden käyttöön sekä vastanneet perusturvaan liittyviin kysymyksiin. Eli ohjattu tiedonsaantia uusien kaupunkilaisten perusarjessa, kertovat palveluneuvojat Mirja Hurri ja Eija Torkko yhteispalvelupisteestä. Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä hoidetaan erityisesti Vähänkyrön alueen ja aluelautakunnan toimintaan sekä päätöksiin liittyvä tiedottaminen. Saatavilla on mukaan otettavia hallinnollisia tiedotteita, lomakkeita ja yleishyödyllisiä esitteitä. Myös lomakkeiden vastaanotto hoidetaan yhteispalvelupisteessä, palveluneuvovat muistuttavat. "Apua on löytynyt" Yhteispalvelupisteessä tarjotaan kaupungin kirjaamo- palveluja ja otetaan vastaan kuntalaisaloitteita. Pisteeltä löytyy myös kaupungin kuulutuskäytännössä olevat kuulutukset ja avoimet työpaikat. Yhteispalvelupiste tarjoaa myös faksi-, kopio, ja postipalveluita sekä tilavarauspalveluita. Myös Vähänkyrön Vuokratalot Kiinteistö Oy:n asiakas- ja isännöintipalvelut toimivat yhteispalvelupisteen kanssa samoissa tiloissa. Isoon organisaatioon liittyminen tuo aina haasteita, mutta hyvällä yhteishengellä asioita on hoidettu puolin ja toisin. Apua on aina löytynyt tarvittaessa, ja onhan tässä paljon uutta kaikille osapuolille. Emme ole kuitenkaan muutosta pahana pitäneet, palveluyksikön naiset hymyilevät. Vähäkyrö-talo saneerataan toukokuun loppuun saakka, joka vaikuttaa yhteispalvelupisteeseen niin, että maaliskuussa toiminta siirtyy hetkeksi väestötiloihin. Vedellä oma piste Vaasan Vedellä on Vähäkyrö-talon 2.kerroksessa oma asiakaspalvelupiste, jossa hoidetaan Vähänkyrön alueen vesilaskutukseen liittyviä asioita, puh Uusien rakentajien liittymätieto- ym. asiointi tapahtuu Vaasan toimipisteessä Valimontiellä. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää 12

13 Mentoreiden avulla hyöty irti sosiaalisesta mediasta Somementorit: Aho Anne, Vaasa-opisto, Annola Noora, Nuoriso-osasto (ei kuvassa), Jussila Johanna, Sosiaali- ja terveysvirasto, Kannasto Katri, Kasvatus- ja opetusvirasto, Kujanpää Erja, Kasvatus- ja opetusvirasto, Nakova Fanka, Vaasa-opisto (ei kuvassa), Nestorova Sandra, Kansalaisinfo / Keskushallinto, Pipatti Anne-Mari, Nuoriso-osasto (ei kuvassa), Ranselius Elisabet, Kansalaisinfo / Keskushallinto, Saari Susanna, Kirjasto, Salonen Tiina, Viestintäyksikkö / Keskushallinto, Seppänen Leena, Kirjasto, Suksi Iiro, Toisen asteen koulutus, Tanninen Aino, Vaasa-opisto (ei kuvassa) Vaasan kaupunki on kouluttanut vuoden 2012 aikana 14 henkilöä toimimaan sosiaalisen median mentoreina. Meiltä saat apua ja tukea sosiaalisen median käyttöön työvälineenä, kertoo tiedottaja Tiina Salonen. Sosiaalinen media on tätä päivää ja voit hyödyntää sitä työssäsi. Mentorit auttavat ja tukevat kaupungin henkilöstöä mm. Facebookin, Twitterin, Pinterestin, Yammerin ja LinkedInin käytössä ja käyttöönotossa. Emme mekään kaikkea tiedä, mutta otamme selvää, kuvaa sosiaali- ja terveystoimen tiedotussihteeri Johanna Jussila. Rohkeasti ja suunnitellusti someen Voit ottaa yhteyttä mentoreihin, ja he katsovat yhdessä kanssasi, mikä olisi teidän tapauksessanne paras tapa hyödyntää sosiaalista mediaa. Ryhmän yhteisenä toiveena on edistää avoimuutta ja vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa. Mentorointi on jatkuvaa oppimista. Opimme itsekin niistä kysymyksistä, joita meille esitätte, Salonen kuvaa. Mentorikoulutus oli kattava ja monipuolinen, joten uskon palvelun pelaavan käytännössä varsin hyvin, kuvailee toisen asteen koulutusorganisaation markkinointi- ja viestintäjohtaja Iiro Suksi. Uudet somementorit ovat nyt käytettävissäsi. - Visioi rohkeasti ja ota epäröimättä meihin yhteyttä, mentorit huikkaavat. Siellä missä ihmisetkin ovat Tarkoituksena on rohkaista sosiaalisen median käyttöön Vaasan kaupungin palveluissa. Se on hyvä kanava kaupungille olla siellä, missä ihmiset muutenkin ovat. Tutkimuksen mukaan 55 % vaasalaisista on Facebookissa (Zeeland 2012). Kaikkeen se ei ole sopiva kanava, eikä sosiaaliseen mediaan meno pidä olla itsetarkoitus. Aina kannattaa miettiä sitä, mitä sisältöä esimerkiksi Facebookiin laitetaan, ja kuka sen tekee, Salonen tarkentaa. Ota mentoreihin yhteyttä: Lisätietoa intranetissa: Tukiprosessit > Viestintä ja tiedotus > Apua sosiaalisen median kanssa Teksti:Tiina Salonen Kuva: Jenni Tuliniemi MERITUULI / HAVSVINDEN 13

14 Vaasa - viiden sataman kaupunki "Maa kohoaa merestä, meri väistyy tieltä, rannat paljastuvat, penger etenee. Siellä missä laivat ennen purjehtivat, voi nykyään tuskin edes ajaa veneellä - nämä Sakari Topeliuksen sanat kertovat hyvin miksi Vaasan satama on jouduttu useaan otteeseen siirtämään vuosisatojen saatossa. Ensimmäinen satama Kielto koski Mansikkasaarta, Palosaarta sekä satamassa olevia laivoja. Vuosien saatossa sekä laivojen koot että tuontitavaroiden määrät ja koot kasvoivat niin suuriksi, että vaaka- ja pakkahuoneeseen ei mahtunut edes yhden laivan tuoma lasti ja laivaväylä madaltui maankohoamisesta johtuen luvulla päästiin väljemmille vesille Sisäsatamaan Kuningas Kaarle IX perusti 1606 Vaasan kaupungin Pohjanmaan vilkkaimmalle kauppapaikalle, meren äärelle, nykyiseen Vanhaan Vaasaan. Sinne rakentui myös ensimmäinen satamamme. Matalista rannikkovesistä johtuen satamaolot olivat vaikeat alusta asti. Lisäharmia tuli maankohoamisesta, ja siksi satama jouduttiin 1640 siirtämään noin kilometrin päähän Hästholmenin saaren länsirannalle. Kauppiaiden makasiinit rakennettiin pilarien varaan meren päälle, jotta laivat saatiin lastattua ja purettua. Satama madaltui jatkuvasti ja se siirrettiin syvemmälle väylälle Palosaareen salmeen. Satama siirrettiin Palosaaren salmeen 1790-luvulla Uuden Vaasan lopulliseen asemakaavaan oli kaupunginarkkitehti Carl Axel Setterberg piirtänyt kolme maihinlaskulaituria Höyrylaivalaituri, Ruotsin laituri ja Myllyn laituri. Näille laitureille siirtyi lisääntyvässä määrin laivojen lastaus ja purkaus. Ajan tavan mukaan valmistui satamaan näyttävä pakkahuone Theodor Granstedtin piirtämä rakennus oli alun perin riittämätön kasvavan liikenteen tarpeisiin, joten sen oheen rakennettiin varastokatos ja useita makasiineja ja satamavahdin koppi. Samaan aikaan uudistettiin ja jatkettiin laitureita. Satamatoimintoja oli mahdotonta jatkaa entisessä paikassa ja siksi kauppiaat päättivät perustaa uuden sataman Palosaaren ja Mansikkasaaren väliseen salmeen. Se oli suojassa länsituulilta ja väylän syvyys oli 20 jalkaa. Uuteen satamaan rakennettiin purkausja lastauspaikka sekä tullihuoneita, makasiineja ja terva-aittoja. Pakka- ja vaakahuone valmistui Näiden ansiosta Vaasasta tuli merkittävä satamakaupunki. Kaupankäynti oli vilkasta ja satamatoiminta kasvoi koko 1800-luvun. Ennennäkemätön nousukausi koettiin 1840-luvulla, kun Länsi-Euroopassa oli vaikea katovuosi ja sinne oli saatava suuret määrät viljaa. Sisäsataman laituriin kiinnittyi yhä useammin pitkän matkan siipiratasaluksia, vaikka varsinaista vuoroliikennettä ei vielä tunnettu. Satamaoloja kehitettiin monin tavoin. Palosaaren satamaan tehtiin mm. satamajärjestys, jossa kiellettiin sakkojen uhalla tupakanpoltto ja tulenteko. 14

15 Vuoroliikenne Vaasasta Uumajaan alkoi 1947 helsinkiläisten Bergströmin veljesten ryhdyttyä testaamaan Pörtö -nimisellä aluksellaan matkustajaliikenteen kannattavuutta. Laiva kulki kesäkuun alusta syyskuun loppuun kaksi kertaa viikossa. Liikenne jatkui jo seuraavana vuonna, kun vaasalaiset liikemiehet Toivo Asp, Börje Lindeman sekä kokkolalainen Gunvor Neuenstedt aloittivat liikennöinnin s/s Turistenilla, joka oli kunnostettu entisestä Pörtö-aluksesta. Myöhemmin liikennöivät höyrylaivat Korsholm I ja II sekä Korsholm III, josta tuli Suomen ensimmäinen autolautta. Kolmen sataman välinen lähilaivaliikenne Vuonna 1858 aloitti kauppias Adolf Grönberg siipiratasvetoisella höyrysluupilla kolmen sataman välisen liikenteen Vanhan Vaasan kanavalaiturilta sisäsatamaan ja sieltä Palosaarelle. Lähilaivaliikenne oli kaupungin palon (1852) jälkeen välttämätön matkustusmuoto ihmisille, jotka muuttivat väliaikaisasutuksista uusille sijoille. Liikemies August Alexander Levónin hankittua oman, kolmen hevosvoiman sluupin, romahtivat lippujen hinnat niin, että myös vähävaraiset asukkaat pystyivät kulkemaan lähilaivoilla. Vaskiluodon satama valmistui 1892 Vaskiluodon satama toimii lähinnä tuontisatamana. Tärkeimmät tuontituotteet ovat öljy ja kivihiili. Tavaraliikenne kokonaisuudessaan on n.1,6 miljoonaa tonnia vuodessa. Satamassa käy vuosittain alusta. Myös isot matkustajaristeilijät ovat löytäneet väylän Vaasaan. Vaasan Satamaa kehitetään jatkuvasti. Se on mukana Nordic Logistic Corridor - projektissa, joka on reitti Norjasta (Mosjö, MoiRana) Uumajan ja Vaasan kautta Pietariin ja Moskovaan. Nostovoimaa on lisätty kahdella yhteensä 200 tonnia kestävillä nostureilla. Niiden ansiosta voidaan nyt suuret moottorit ym kuljettaa meriteitse. Tällä hetkellä Wasa Express hoitaa päivittäisen liikenteen Vaasan ja Uumajan välillä. Se on maailman pohjoisin ympäri vuoden avoinna oleva henkilöliikenneväylä. Teksti: Eva Reinikainen Kuvat: Pohjanmaan museo ja Vaasan satama Lähteet: Vaasan historia I-IV, Rantakatu helmi Vaasassa MERITUULI / HAVSVINDEN 15

16 Minna Suihkonen ja Janne Mattila ovat tyytyväisiä Vaasan ulkoliintamahdollisuuksiin. Vaasassa kelpaa liikkua ulkona Kaupungin ylläpitämät yli 60 erilaista talviliikuntapaikkaa vetävät vaasalaisia puoleensa. Lyhyet matkat hiihtoladuille ja jääkaukaloille eivät ole este, ja ulkoliikunnassa vain mielikuvitus on rajana. Aika hyvin joka kodista ja talosta pääsee hiihtämään tai luistelemaan niin halutessaan. Välimatkat tai puitteet eivät käy esteeksi, liikuntakoordinaattori Minna Suihkonen muistuttaa. Suihkosen mukaan vaasalaiset ovat innokkaita liikunnanharrastajia, jotka myös osaavat vaatia liikuntapaikoilta laatua. Latupartioille tulee aktiivisesti palautetta, joista suurin osa on onneksi positiivista. Parhaamme kuitenkin teemme, jotta yli 30 latua saataisiin pidettyä hyvässä kunnossa harrastajille, liikuntapaikkaosaston työnjohtaja Janne Mattila toteaa. Latupartiot päivystävät Arkipäivisin kaksi ja viikonlopun aikana yksi latupartio hoitavat luokittelun mukaisesti ladut kuntoon. Koulujen läheisyydessä olevat ja muut tilatut hiihtoladut tehdään, kun latupartiolla on aikaa. huoltolaitteistoa on riittävästi. Pukukoppeja aina kaivataan lisää ja tekojäärata on haaveenamme, mutta muuten tilanne on hyvä. Jäälatuja ja retkiluistelumahdollisuuksia paljon kysellään, mutta olosuhteet ovat usein niitä vastaan. Suihkonen muistuttaa, että aina ei tarvitse lähteä hiihtämään tai luistelemaan, sillä Vaasassa voi ulkoilla todella monipuolisesti. Oman lisänsä kattaukseen tuo Öjbergetin talviurheilukeskus. Kävelylenkkien lisäksi joskus kannattaa ottaa kunnolla ilo irti ja suunnata vaikka pulkkamäkeen. Kyllä siellä riemu repeää vähän aikuisemmallakin iällä kun uskaltautuu kunnon irrotteluun. Nyt kun kevätaurinko alkaa kunnolla lämmittää, suosittelen kaikille ulkoliikuntaa omantunnon ja oman kunnon mukaan. Meillä on siihen täällä Vaasassa tarjolla erinomaiset mahdollisuudet ja puitteet, Suihkonen kertoo. Suihkosen ja Mattilan mukaan liikuntapaikkojen puitteet Vaasassa ovat pääosin hyvässä kunnossa ja Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää 16

17 Ulkoliikunta-alueita Jääkiekkokaukalot ja luistelualueet : Alkulan luistelualue, Alkulanpolku Gerbyn kaukalo ja luistelualue (Gerby skola), Kortelaaksotie Hietalahden koulu luistelualue, Ravikatu Hietalahden kaukalo ja luistelualue (jääpallostadion) Huutoniemen kaukalo ja luistelualue, Teinikuja Isolahden kaukalo ja luistinalue, Pallokatu 17 Jukolan kaukalo (Asevelikylä), Tuomaantie 23 Kappelinmäen luistelualue, Eräpolku 4 Kasarmintorin luistelualue Kirkonkylän kaukalo ja luistelualue, Vähäkyrö, Savilahden koulu Länsimetsän koulun luistelualue, Länsimetsäntie Metsäkallion luistelualue, Rihvelikatu Merikaarron kaukalo ja pikkujää, Merikaarron koulu Palosaaren kaukalo ja luistelualue, Palosaarentie Porvarinkadun koulun luistinalue, Porvarinkatu 13 Pukinjärven luistelualue, Hevoshaantie Saarenpään kaukalo, Vähäkyrö, Saarenpään koulu Sokeritehtaan luistinalue, Vaskiluoto Sundomin urheilukentän kaukalo ja koulun luistinalue, Sundom Suvilahden koulun luistinalue, Teirinpolku Teeriniemen koulu luistelualue Tervajoen kaukalo ja pikkujää, Tervajoen koulu Variskan koulun kaukalo, Vanhan Vaasankatu Vöyrinkaupungin kaukalo ja luistinalue, Laivakatu 14 Hiihtolatuja: Asevelikylä Aleksis Kiventie 1300 m, valaistu Gerby(Storberget) Hellaksentie 2010 m, valaistu Haapaniemi, Linjatie 1142 m. Hietalahti, Hietalahden Villan maastossa 1300m. Huutoniemi, Teinikuja 1070 m, valaistu Merikaarto, etelärinne 2500m, valaistu Metsäkallio, Pohjolankatu 2700m, valaistu Monitoimiviheriön ladut 1000m, 1200m, ei valaistu. Palosaari Palosaarentie 580 m, valaistu Pilvilammen latuverkosto n. 50 km perinteisen tyylin latuja, ei valaistusta. Ristinummi(Ämmänmäki), Sala-ampujankatu 2300 m, valaistu Suvilahti Suvilahdentie 980 m, valaistu Vaskiluoto Vaskiluodontie 2634 m, valaistu Öjberget (hiihtoladut) Öjbergintie, 1,5 km, 3, 4 ja 5 km valaistut Vihertoimen hoitamat pienet jäät Yhteydenotot puh Höstveden kenttä Huvikummun kenttä Klemetinkadun kenttä Kirjaston kenttä Korkeamäen päiväkodin kenttä Kuokkamiehen kenttä Melaniemen kenttä Pappilanmäki Rajarinteen kenttä Sundin kenttä( Palosaari) Tiilismaantien kenttä Tuulitien kenttä Setterbergin puiston kenttä Patteriniemen kenttä Paukkulantien kenttä Vaasan ulkoilutapahtumia keväällä: Kansanhiihdot hyödynnä 10 lumisinta viikkoa hiihtäen Koko perheen luistelurieha Pesäpallostadionilla Luontoliikuntatapahtuma Hietasaari MERITUULI / HAVSVINDEN 17

18 Henkilöstöpalveluiden järjestämää koulutusta KEVÄT 2013 Henkilöstöpalvelut järjestää kevään 2013 aikana monenlaista mielenkiintoista koulutusta. Koulutuksiin ilmoittaudutaan koulutuskalenteriohjelman kautta, tai sähköpostitse oman hallintokunnan yhteyshenkilön kautta. Heiltä saa myös tunnuksia koulutuskalenterin käyttöä varten. Koulutuskalenterista löytyy aina tarkat tiedot koulutuksista. Palkka ja palvelussuhdeasiat OVTES- palvelussuhdepäivä Järjestetään myöhemmin keväällä. Ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan myöhemmin. Koulutusta esimiehille Selviytyjät Survivors Vaasa Muutoksen käsittelyn työkaluja - työpaja esimiehille 7.3 klo 13-16, paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kohderyhmä: Esimiehet, jotka haluavat syventää tietämystään muutoksen johtamisesta ja sen hallinnasta. Luottamushenkilökoulutuksen päätösseminaari, Ajankohtaista valtakunnan taloudesta. Eettiset kysymykset ja mediajulkisuus. Koulutuspaikka ja aika: Vaasan yliopisto, Levón- auditorio. Klo Tilaisuus avoin Vaasan kaupungin esimiehille ja asiantuntijoille. HUOM! Ilmoittautuminen tilaisuuteen Vaasa-opiston Hellewi- ohjelman kautta mennessä. Esimiespassi Ammattina esimies, tammi/helmikuu Ryhmä 1: Ryhmä 2: Ryhmä 3: Ryhmä 4: Esimiehen tärkeät lait, maaliskuu Ryhmä 1: Ryhmä 2: Ryhmä 3: Ryhmä 4: Hallinto ja kaupungin sisäiset ohjeet, huhtikuu Ryhmä 1: Ryhmä 2: Ryhmä 3: Ryhmä 4: Viesti viisaasti, toukokuu Ryhmä 1: Ryhmä 2: Ryhmä 3: Ryhmä 4: Muut henkilöstökoulutukset Selviytyjät Survivors Vaasa Toinen koulutuspäivä , aiheena Muutos ja sen merkitys työssä Koulutuspaikka ja aika: Opistotalo, auditorio. Klo Kouluttajana professori Riitta Viitala Vaasan yliopistosta Kohderyhmänä kaikki asiasta kiinnostuneet kaupungin työntekijät. Tervetuloa taloon uudet työntekijät! Tilaisuus on tarkoitettu kaikille uusille työntekijöille, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet Tervetuloa-tilaisuuteen. Perehdytys kaupungin organisaatioon ja Vaasan kaupungin henkilöstöasioihin. Kiertoajelulla käydään katsomassa missä kaupungin eri toimipaikat sijaitsevat. Koulutuspaikka ja aika: Opistotalo, Auditorio. Klo Infotilaisuus klo kiertoajelu. Henkilöstön kielikoulutus Vaasa-opistolla ja Arbiksella Vaasan kaupungin henkilöstö voi osallistua Vaasa-opiston ja Vasa Arbiksen suomen ja ruotsin kielen tunneille (ei oma äidinkieli) sekä englannin kursseille maksutta. Henkilöstöpalvelut maksavat osallistumismaksun. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee osoittaa, että on Vaasan kaupungin palveluksessa. Suosittelemme FinTandem koulutusta toisen kotimaisen kielen opiskelussa. Kielikoulutuksiin ilmoittaudutaan suoraan Arbiksen ja Vaasa-opiston sivustojen kautta. HUOM! Kielitutkintomaksuja kaupunki ei maksa! Kesäyliopiston kanssa yhteistyössä (Koulutus on maksutonta kirjasto-, liikunta-, opetus ja nuorisotoimen henkilöstölle. Kesäyliopiston jäsenille 40e ja muilta 50e) XX 18

19 ATK- koulutukset Henkilöstöpalvelut tarjoavat myös ATK- koulutusta henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kaikki ATK- koulutukset järjestetään klo: 12:30 16:00. Opiskelupaikkana Opistotalon luokkahuone 216, paitsi SmartBoard - koulutuksessa 402. Word 2010: Peruskoulutus, taso 1. Koulutuspäivä SmartBoard: Peruskoulutus, taso 1. Koulutuspäivä Excel 2010: Peruskoulutus, taso 1. Koulutuspäivä PowerPoint 2010: Peruskoulutus, taso 1. Koulutuspäivä Outlook ja kalenterin käyttö: Koulutuspäivä Outlook ja kalenterin käyttö: Koulutuspäivä Koulutuksiin ilmoittautumiset määräaikaan mennessä (3-5 pv. ennen koulutuksen alkamista) viimeistään klo. 16:00 koulutuskalenterin kautta. Katso tarkat ajankohdat koulutuskalenterista. Poikkeuksena aikaisempiin vuosiin ATK- koulutukset on nyt jaettu kolmeen eri tasoon. Perustasoon, jatkokoulutukseen ja syventävään osioon. Jotta voisimme yhdessä kouluttajiemme kanssa tarjota mahdollisimman sujuvan ja kaikkia tyydyttävän koulutuskokonaisuuden, on tasoihin asetettu esivaatimukseksi edellisen tason suoritus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen ATK- koulutuksiin haluava aloittaa koulutukset tasosta 1 ja lopettaa tasoon 3 halutessaan. Aikaisemmat suoritukset perus- ja jatkokursseista käyvät pohjavaatimuksina seuraavalle tasolle. Jatko ja syventävät koulutukset järjestetään syksyn aikana. Tykyryhmältä kuultua! - Tulevalle keväälle on suunnitteilla kaksi kaupungin järjestämää kuntoremonttikurssia! Kuntoutuspaikat ja ajankohdat tarkentuvat myöhemmin. Informoimme asiasta mm. Intran pääsivulla. - Palkansaajien hyvinvointi- ja terveys PHT ry järjestää Raha-automaattiyhdistyksen tuella kuntoremonttikurssin tyyppisiä 5+2 päivää kestäviä hyvinvointijaksoja. Vuoden aikana hyvinvointijaksoja järjestetään useita eri paikkakunnilla. Jaksolle hakeutuminen ja osallistuminen edellyttävät hakijan omaa aktiivisuutta, koska Tykyryhmä ei ole järjestelyissä mukana. Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet löytyvät sivuilta. - Tykyraha haettavissa (entinen tyky-tonni)! Tykyryhmä myöntää tukea 20 työpaikalle, a 250, hakemusten perusteella. Lomake löytyy Henkilöstöpalveluiden intrasta. Hakemukset toimitettava 1.3. klo 15 mennessä os. Tykyryhmä/ henkilöstöpalvelut (os. Hovioikeudenpuistikko 7 C). Kiitokset Kiitos muistamisesta. Marja-Liisa Kleimola Lämmin kiitos hyvistä yhteistyön vuosista sekä muistamisesta siirtyessäni vapaalle. Marja Huovari Kauniit kiitokset kaikille minua muistaneille jäädessäni eläkkeelle Hyvää kevättä ja työn iloa kaikille. Aila Roivainen MERITUULI / HAVSVINDEN 19

20

Vaskiluotoon kaksi uutta siltaa. Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka. Margit Isomäki eläkkeelle

Vaskiluotoon kaksi uutta siltaa. Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka. Margit Isomäki eläkkeelle No 1 ~ 2012 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 5 10 13 Vaskiluotoon kaksi uutta siltaa Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka Margit Isomäki eläkkeelle sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

No 4 ~ 2012. Kuntaliitos hyvässä vauhdissa. Energy Vaasa. Tunnelmia Eloriehasta VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

No 4 ~ 2012. Kuntaliitos hyvässä vauhdissa. Energy Vaasa. Tunnelmia Eloriehasta VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING No 4 ~ 2012 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 Kuntaliitos hyvässä vauhdissa 6 Energy Vaasa 8 Tunnelmia Eloriehasta sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Kuntaliitosvalmistelut

Lisätiedot

No 6 ~ 2013. Muutama sana säästämisestä Några tankar om att spara. Miehiä montun reunoilla Männen kring gropen. Metsäkallion lähiliikunta-alue

No 6 ~ 2013. Muutama sana säästämisestä Några tankar om att spara. Miehiä montun reunoilla Männen kring gropen. Metsäkallion lähiliikunta-alue No 6 ~ 2013 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 8 16 Muutama sana säästämisestä Några tankar om att spara Miehiä montun reunoilla Männen kring gropen Metsäkallion lähiliikunta-alue

Lisätiedot

No 3 ~ 2011. Huolehdi kesätyöntekijästä. Kävely on parasta terveysliikuntaa. Haku syksyn kuntoremonttiin

No 3 ~ 2011. Huolehdi kesätyöntekijästä. Kävely on parasta terveysliikuntaa. Haku syksyn kuntoremonttiin No 3 ~ 2011 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 10 18 Huolehdi kesätyöntekijästä Kävely on parasta terveysliikuntaa Haku syksyn kuntoremonttiin sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

4Kuntaliitoksen palkkaharmonisointi. Työnohjaus tukee ja auttaa Apua unettomuuteen lääkkeettömästi

4Kuntaliitoksen palkkaharmonisointi. Työnohjaus tukee ja auttaa Apua unettomuuteen lääkkeettömästi No 6 ~ 2012 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 10 4Kuntaliitoksen palkkaharmonisointi 5 Työnohjaus tukee ja auttaa Apua unettomuuteen lääkkeettömästi sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

No 3 ~ 2010. tulo on jo nähtävissä 6 Tuottavuus Talkoot eväitä työhyvinvointiin VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

No 3 ~ 2010. tulo on jo nähtävissä 6 Tuottavuus Talkoot eväitä työhyvinvointiin VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING No 3 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 Viheralueyksikössä kesän tulo on jo nähtävissä 6 Tuottavuus Talkoot eväitä työhyvinvointiin MERITUULI / HAVSVINDEN 1 Kuva: Pekka

Lisätiedot

No 2 ~ 2010. sai omat tilat VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

No 2 ~ 2010. sai omat tilat VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING No 2 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 10 Jari Kiveliö soveltaa työssään 16 Opiskelijaterveydenhuolto joukkueurheilun oppeja sai omat tilat MERITUULI / HAVSVINDEN 1 sisältö

Lisätiedot

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 No 1-2004 1/2004 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

No 5 ~ 2010. 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5. Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen

No 5 ~ 2010. 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5. Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen No 5 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5 Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

No 6 ~ 2010. Sosiaalinen media on täynnä mahdollisuuksia. Uudet toimialajohtajat Merituulen piinapenkissä

No 6 ~ 2010. Sosiaalinen media on täynnä mahdollisuuksia. Uudet toimialajohtajat Merituulen piinapenkissä No 6 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 10 Uudet toimialajohtajat Merituulen piinapenkissä 15 Sosiaalinen media on täynnä mahdollisuuksia sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

No 5 ~ 2013. Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet. Tyky-päivät katkaisevat työarjen. Pitkään palvelleita juhlittiin

No 5 ~ 2013. Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet. Tyky-päivät katkaisevat työarjen. Pitkään palvelleita juhlittiin No 5 ~ 2013 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 9 12 16 Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet Tyky-päivät katkaisevat työarjen Pitkään palvelleita juhlittiin

Lisätiedot

No 2 ~ 2011. Esimiespassi tukee johtamista. Osasairauspäiväraha auttaa työhönpaluuta. Kaupunginorkesterin vilkas kevät

No 2 ~ 2011. Esimiespassi tukee johtamista. Osasairauspäiväraha auttaa työhönpaluuta. Kaupunginorkesterin vilkas kevät No 2 ~ 2011 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 8 10 Esimiespassi tukee johtamista Osasairauspäiväraha auttaa työhönpaluuta Kaupunginorkesterin vilkas kevät sisältö / innehåll

Lisätiedot

No 1 ~ 2011. Perehdytys on osa työhyvinvointia. Kuntoremonttikurssi kannattaa hyödyntää. Kansalaiskioski palvelee kysyvää vaasalaista

No 1 ~ 2011. Perehdytys on osa työhyvinvointia. Kuntoremonttikurssi kannattaa hyödyntää. Kansalaiskioski palvelee kysyvää vaasalaista No 1 ~ 2011 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 5 8 14 Perehdytys on osa työhyvinvointia Kuntoremonttikurssi kannattaa hyödyntää Kansalaiskioski palvelee kysyvää vaasalaista sisältö

Lisätiedot

Vesa Routamaan haastattelu - Vuoden työpaikka 2009 - RockWerstas

Vesa Routamaan haastattelu - Vuoden työpaikka 2009 - RockWerstas Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 1-2010 Vesa Routamaan haastattelu - Vuoden työpaikka 2009 - RockWerstas 1/2010 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut Lokakuu 7/2002 Oktoder Lokakuu 7/2002 Oktober MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Ruokapalvelut - Reimari - Varhainen puuttuminen

Ruokapalvelut - Reimari - Varhainen puuttuminen Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 1-2006 Ruokapalvelut - Reimari - Varhainen puuttuminen 1/2006 PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville Rintamäki Helmikuu 2006 Vuosi 2006 on alkanut

Lisätiedot

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 3-2006 Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat 3/2006 PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville Rintamäki Toukokuu

Lisätiedot

Tandemystävät - Vahdinvaihto Pelastuslaitoksella - Katutoimi

Tandemystävät - Vahdinvaihto Pelastuslaitoksella - Katutoimi Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 1-2009 Tandemystävät - Vahdinvaihto Pelastuslaitoksella - Katutoimi 1/2009 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku Lumio

Lisätiedot

Aluetyöterveys - Vaasan 400-vuotinen viherrakentaminen - Jalkapallorobotit

Aluetyöterveys - Vaasan 400-vuotinen viherrakentaminen - Jalkapallorobotit Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 4-2006 Aluetyöterveys - Vaasan 400-vuotinen viherrakentaminen - Jalkapallorobotit 4/2006 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja

Lisätiedot

Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto

Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 5-2008 Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto 5/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville

Lisätiedot

Ikäkeskus - Messualueen energiaverkosto - Vaasan Siivouspalvelut

Ikäkeskus - Messualueen energiaverkosto - Vaasan Siivouspalvelut Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 1-2008 Ikäkeskus - Messualueen energiaverkosto - Vaasan Siivouspalvelut 1/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

Kuluttaja- ja velkaneuvonta - Vaasan Vesi 90 vuotta - Sorakatu - Öjberget

Kuluttaja- ja velkaneuvonta - Vaasan Vesi 90 vuotta - Sorakatu - Öjberget Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 2-2005 Kuluttaja- ja velkaneuvonta - Vaasan Vesi 90 vuotta - Sorakatu - Öjberget 2/2005 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Henkilöstöpäällikkö

Lisätiedot

Hyvää Joulua! God Jul!

Hyvää Joulua! God Jul! Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 6-2008 Hyvää Joulua! God Jul! Vaasan perhetukikeskus - Yhteistoiminta Laihian ja Vähänkyrön kanssa 6/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Kotipalveluateria - Vuoden työpaikka 2007 - Sähköinen hallinto

Kotipalveluateria - Vuoden työpaikka 2007 - Sähköinen hallinto Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 2-2008 Kotipalveluateria - Vuoden työpaikka 2007 - Sähköinen hallinto 2/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Apulaiskaupunginjohtaja

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Jämpti homma Työn ääniä Juuret Porissa Henkilöstötyössä lähivuosina suunnataan katseet voimavaroihin, työhyvinvointiin ja osaamiseen. Porilaisten 450-vuotislahja

Lisätiedot

VILKKU. Markku sai uuden sydämen. Ota Loora käyttöösi s.9 Millainen on hyvä esimies s.17

VILKKU. Markku sai uuden sydämen. Ota Loora käyttöösi s.9 Millainen on hyvä esimies s.17 VILKKU Tampereen kaupungin henkilöstölehti 2 2008 Markku sai uuden sydämen Ota Loora käyttöösi s.9 Millainen on hyvä esimies s.17 PÄÄKIRJOITUS MAALISKUU 2008 SISÄLTÖ Ammenna avointa Looraa ARI JÄRVELÄ

Lisätiedot

Sukelluksia sosiaaliseen mediaan ja verkkopalveluihin

Sukelluksia sosiaaliseen mediaan ja verkkopalveluihin H e l s i n g i n k a u p u n g i n o p e t u s v i r a s t o n h e n k i l ö s t ö l e h t i 12 0 1 0 Sukelluksia sosiaaliseen mediaan ja verkkopalveluihin Heiluttaako häntä koiraa? pä ä k i r j o i t

Lisätiedot

vi kku Rauhallista joulunaikaa 8/2006 Tampereen kaupungin henkilöstölehti

vi kku Rauhallista joulunaikaa 8/2006 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 8/2006 Rauhallista joulunaikaa 2 VILKKU Tampereen kaupungin henkilöstölehti 42. vuosikerta JULKAISIJA Tampereen kaupungin viestintäyksikkö TOIMITUKSEN OSOITE Vilkku Tampereen kaupunki PL 487, 33101 Tampere

Lisätiedot

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA KOKKOLA.fi 3 / 2011 LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa Kotikaupungin fiilis vetää AILA-LEENA MATTHIES: KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA 2 tässä numerossa: 1 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Tikanojan taidekoti - Hankalat hankinnat - Palkanlaskenta keskitetään

Tikanojan taidekoti - Hankalat hankinnat - Palkanlaskenta keskitetään Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 6-2005 Tikanojan taidekoti - Hankalat hankinnat - Palkanlaskenta keskitetään 6/2005 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Toimitussihteeri

Lisätiedot