Osavuosiraportti valtuustolle Tammi - huhtikuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosiraportti valtuustolle Tammi - huhtikuu 2015"

Transkriptio

1 TOHMAJÄRVEN KUNTA Osavuosiraportti valtuustolle Tammi - huhtikuu 2015 Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kunnanhallitus raportoi kunnanvaltuustolle kolmannesvuosittain talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tämä on tiivistelmä vuoden 2015 talousarvion ja palvelutuotannon neljän ensimmäisen kuukauden toteutumisesta. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Sisällysluettelo TULOSLASKELMA TAMMI- HUHTIKUU RAHOITUSLASKELMA TAMMI-HUHTIKUU YLEISJOHTO, KONSERNI- JA KUNTAKEHITYS... 4 TALOUDEN JA HALLINNON SEKÄ YLEISJOHDON TOIMIALAT... 5 Kehittämispalvelut... 6 Lomituspalvelut... 6 Asunto- ja henkilöstöpalvelut... 6 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 7 SIVISTYSTOIMIALA... 9 Perusopetus... 9 Kirjasto... 9 Varhaiskasvatus... 9 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO... 9 TEKNINEN TOIMIALA MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET VALTUUSTOLLE VUODEN 2015 TALOUSARVIOON LIITTEET VEROTULOJEN YHTEENVETO Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 1

3 TULOSLASKELMA TAMMI- HUHTIKUU 2015 Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 2

4 RAHOITUSLASKELMA TAMMI-HUHTIKUU 2015 Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 3

5 YLEISJOHTO, KONSERNI- JA KUNTAKEHITYS (tilivelvollinen/valmistelija: kunnanjohtaja) Kunnan tavoiteohjelman toimeenpanon aikataulutusta ei ole alkuvuonna käsitelty. Maakunnallisen Siun sote hankkeen valmistelussa kunta on ollut tiiviisti mukana ja hallitusta ja valtuustoa on informoitu hankkeen etenemisestä. Huhtikuun lopulla kunnasta osallistuttiin aktiivisesti Huhmarissa järjestettyyn maakunnalliseen seminaariin. Elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden vahvistamistoimiin voidaan lukea mm. työllisyystyöryhmän ja elinvoimaneuvoston toiminnan käynnistyminen alkuvuoden aikana. Sote-palvelusopimuksen hinnan tarkistus viranomaismääräyksistä ja lainsäädäntövelvoitteista johtuen hyväksyttiin kunnanhallituksessa maaliskuussa. Lisärahoitukseen oli varauduttu jo talousarviossa, joten talousarvion tarkistuksiin ei ollut tarvetta. Ohjausryhmä on kokoontunut alkuvuoden aikana kolme kertaa. Henkilöstöpalveluiden osalta henkilöstösihteeri on jäämässä virkavapaalle ja sijainen joudutaan rekrytoimaan olemassa olevan henkilöstön ulkopuolelta. Palkkausjärjestelmän saattaminen ajan tasalle on käynnistetty. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 4

6 TALOUDEN JA HALLINNON SEKÄ YLEISJOHDON TOIMIALAT (tilivelvollinen/valmistelija: talous- ja hallintojohtaja) Tavoitteiden toteutuminen Hallintopalvelut: 1.Vakuutusten kilpailuttaminen. Tavoitteena on, että kunnan vakuutukset kilpailutetaan ja ennen kilpailutusta hallitus määrittelee riskitasot. Vakuutusten kilpailutuksessa voidaan käyttää riippumatonta asiantuntijaa. Varsinaista vakuutuskilpailutusta valmistellaan. Hallitus on perehtynyt kunnan henkilö-, omaisuus- ja toiminnan riskeihin ja kunnan tämänhetkiseen vakuutusturvaan. Hallitus on päättänyt käyttää vakuutusten kilpailutuksessa riippumatonta asiantuntijaa. Vakuutusmeklari palveluista on pyydetty tarjoukset kolmelta yhtiöltä. 2.Sähköiseen arkistointiin siirtyminen. Tavoitteena on, että vuonna 2015 kunnan eri hallintokunnat valmistelevat arkistointiin liittyvät asiat siten, että kunnassa voidaan siirtyä dokumenttien sähköiseen arkistointiin vuonna Sähköiseen arkistointiin siirtymisen edellytykset luova, laaja valmistelutyö on aloitettu. Talouspalvelut : 1. Talousraportointi. Tavoitteena on, että talouspalvelut raportoi kunnan talouden tilasta 6 kertaa vuodessa hallitukselle ja 5 kertaa vuodessa valtuustolle. Kevään raportointitavoitteet ovat toteutuneet. Hallitus käsitellyt alkuvuoden aikana kolme talousraporttia, vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä tämän vuoden 3kk tulos- ja rahoituslaskelman sekä 4kk osavuosiraportin. Valtuustolle on valmisteltu tilinpäätös ja osavuosiraportti. 2. Kunnalle kuuluvat tulot laskutetaan ja peritään viivytyksettä. Vuoden 2015 aikana kunnan talousjohto käy jokaisen toimialajohtajan ja toimialojen myyntilaskutusta tekevien henkilöiden kanssa läpi eri toimialojen toimintatavat ja rästitilanteen. Toimintatapoja yhtenäistämällä ja saatavien perintää edelleen tehostamalla pyritään nopeuttamaan käyttöpääoman kiertoa ja välttämään myynti ja vuokratappioita. On toimittu em. tavoitteen mukaisesti. Talousjohtaja on käynyt jokaisen toimialajohtajan ja myyntilaskutusvastaavan kanssa henkilökohtaiset toimialapalaverit. Palavereissa on käyty läpi kunkin toimialan nykyiset myyntilaskutuskäytännöt, saamisten rästitilanne ja tehdyt perintätoimet. Kunnan myyntilaskutuskäytännöt on yhtenäistetty ja rästissä olevien saamisten perintätoimia on edelleen tehostettu. Nyt kunnan laskutus- ja perintäohjeet ovat yhtenäiset ja selkeät. Hallitus on syksyllä 2014 hyväksynyt uudet Sisäisen valvonnan ohjeet. Ohjeissa ( kohta 6.3.) on henkilöstölle selkeästi kerrottu, miten myyntilaskutuksessa ja saatavien perinnässä toimitaan. Alkuvuoden toteuman perusteella talouden ja hallinnon määrärahat riittävät. Tuloissa metsänmyynti-kohta toteutuu loppuvuoden aikana. Puunmyynnin tarjouskilpailu 2015 on käynnissä. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 5

7 Kehittämispalvelut (tilivelvollinen/valmistelija: kehittämispäällikkö) Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2015 Talven aikana on tehty taustatyötä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti on panostettu työllistämisasioihin. Kehittämispalveluihin palkattiin huhtikuun alusta uusi työntekijä, työllisyyskoordinaattori. Työllisyystyöryhmä aloitti toimintansa. Uudelle työllistämishankkeelle Työllistyvä Keski- Karjala haettiin ESR-rahoitusta. Uutena aloitti myös keskustelu- ja ideointifoorumi elinvoimaneuvosto, jonka tehtävänä on edistää kunnan elinvoimaisuutta. Kylien turvallisuutta parannettiin järjestämällä yhdessä P-K:n pelastuslaitoksen kanssa kyläturvallisuuskurssi, johon osallistui 32 henkilöä eri puolilta kuntaa. Kaikkiaan kylien pelastusryhmiin kuuluu 39 henkilöä. Aloiteltiin tonttien alekampanjan markkinointia. Taloudelliset tavoitteet Talousarvion toteuma tulosyksikkötasolla on hyvin maltillinen, toimintakate on 27,6 %. Lomituspalvelut (tilivelvollinen/valmistelija: lomituspäällikkö) Määrärahojen käyttö talousarvion mukaista. Melalle esitetty lomitusennakoiden suurentamista alkaen noin eurolla loppuvuoden aikana. Määrärahamuutoksille ei tarvetta. Alkuvuoden toiminnallisten tavoitteiden arviointi on vielä vaikeaa. Asunto- ja henkilöstöpalvelut (tilivelvollinen: kunnanjohtaja) Talousarviossa olevien toiminnallisten tavoitteiden toteutuksessa on 4:n ensimmäisen kuukauden aikana edetty hyvin. Valmisteleva viranhaltija asunto- ja henkilöstösihteeri on jäämässä virkavapaalle. Viransijaisen haku on käynnissä. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 6

8 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (tilivelvollinen/valmistelija: sosiaalityön johtaja) Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalvelut 1. Pitkäaikaistyöttömien aktivointia on tehostettu erillisen työllistämishankkeen avulla ja palkkaamalla kuntaan työlliyyskoordinaattori kehittämispalveluihin. 2. Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen erilaisten tekonologiaratkaisujen avulla ei ole vielä edennyt 3. Työikäisten kansantautien ennaltaehkäisyyn on panostettu siten, että diabeteshoitaja on muodostanut ravitsemus/painonhallintaryhmiä niille asiakkaille, jotka hänen mukaansa hyötyisivät ko ryhmiin osallistumisesta. Kiinnostus niihin on ollut laimeaa. 4. Palveluohjaukseen on panostettu siten, että ikääntyneiden paperinen palveluopas on valmistunut ja lisäksi ikääntyville on järjestetty helmikuussa kansalaisinfo, jossa on kerrottu sähköisistä palveluista. Syksyllä on vastaava tilaisuus. Sosiaali- ja terveystoimisto 1. Sote-uudistuksen (Siun-sote) valmisteluun on osallistuttu. Asia on edennyt niin, että maakunnalliseen organisaatioon liittymisestä valtuustojen tulee tehdä päätös syyskuun loppuun mennessä. 2. Ohjausryhmä on seurannut Attendo-yhteistyön toimivuutta ja sopimuksen toteutumista. Valvira on edellyttänyt Attendolta vahvempaa henkilöstömitoitusta tehostetun palveluasumisen yötyöhön kuin aikaisemmin toimijana olleelta Helliltä. Attendo on valittanut päätöksestä, mutta kunnan on syytä varautua siihen, että valitus ei tuota tulosta, jolloin kunnan on neuvoteltava Attendon kanssa toiminnan uudelleen järjestelyistä, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Lisäksi kunnan edustajat ohjausryhmässä ovat pyytäneet lisäselvityksiä erityisesti hammashuollon saatavuudesta sovitussa määräajassa. 3. Lastensuojelun lakisääteiset määräajat ovat ylittyneet muutaman asiakkaan kohdalla. Arvio määrärahojen riittävyydestä Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaalihuoltolaki ja lukuisat muuta sosiaalihuoltoa määräävät lait muuttuivat niin, että mm henkilöstörakenteen vaatimukset tiukkenivat. Tästä ja sosiaalityön johtajan virkavapaudesta johtuen sosiaali- ja terveystoimistoon on jouduttu palkkaamaan lisähenkilöstöä jotta asiakastyö pystytään hoitamaan lakimuutoksen edellyttämällä tavalla. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 7

9 Tästä aiheutuu lisäkustannuksia palkkausmenoihin. Lakimuutoksista aiheutuu mahdollisesti muitakin lisäkuluja, mutta niitä ei vielä pystytä arvioimaan. Sosiaali- ja terveysministeriöltä odotetaan tarkempaa ohjeistusta, jota on luvattu kevään aikana. Toimeentulotuen menot ovat alkuvuonna alittuneet arvioidusta tasaisen kertymän mukaan noin Talousarviossa on ennakoitu työttömyysturvalain muutos, mutta koska lopullista lakia ei vielä ollut, sen aiheuttamiin lisäkustannuksiin ei varauduttu. Lainmuutos toteutui ja aiheutti lisämenoja. Tammi-huhtikuun aikana lisäkuluja on aiheutunut noin Maksutuottoja on kertynyt hieman arvioitua enemmän kaikissa palveluissa yhteensä, ikäihmisten palveluissa maksutuloja on kertynyt arvioitua enemmän, vastaanoton, vuodeosaston ja hammashuollon paleluissa arvioitua vähemmän. Toisen osavuosiraportin yhteydessä haetaan lisämäärärahaa tarvittaessa. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 8

10 SIVISTYSTOIMIALA (tilivelvollinen/valmistelija: sivistysjohtaja/rehtori) Toiminnalliset ja talousarvion määrärahojen tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet ja talousarvion määrärahat ovat toteutuneet koko toimialalla suunnitellulla tavalla. Perusopetus Perusopetukseen on saatu seuraavat valtionavustukset 1-4/2015: - Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus vuosille perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen euroa - Opetushallituksen valtionavustus ajalle kerhotoiminnan kehittämiseen euroa - Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus vuosille koulutuksellista tasaarvoa edistäviin toimenpiteisiin euroa. Hankeraha on tuloutettu tasetilille ja ei näy talousarviotileillä vuonna 2015, koska raha käytetään vuonna Kirjasto Kirjastoon on saatu seuraavat Aluehallintoviraston valtionavustukset: - Pelistä puhtia päivään, euroa ajalle Lehtisali itsepalvelukäyttöön, euroa ajalle Sarjakuva go-go! Vinkkejä & välineitä sarjakuvan tekoon euroa ajalle Varhaiskasvatus Uusi varhaiskasvatuslaki astuu voimaan ja tästä johtuen ryhmäperhepäivähoitokoti Onnimanni muutetaan Tikkarin päiväkodin päiväkotiryhmäksi ja ryhmään palkataan yksi määräaikainen lastentarhanopettaja alkaen. KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO (tilivelvollinen/valmistelija: musiikkiopiston rehtori) Toiminnot ja talous talousarvion mukaiset. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 9

11 TEKNINEN TOIMIALA (tilivelvollinen/valmistelija: tekninen johtaja) KÄYTTÖTALOUS Palvelut ovat toteutuneet ennakoidusti talousarvion puitteissa. Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu alkuvuoden osalta. Vesihuoltolaitoksella, ruoka- ja siivouspalveluissa sekä toimitila- ja vuokrauspalveluissa on haasteena kulutuskysynnän säilyminen mahdollisimman korkealla tasolla kunnan asukasluvun ollessa koko ajan merkittävästi laskussa. Etenkin asuntovuokrauksen osalta on nähtävissä käyttöasteen alenemaa aikaisempaan verrattuna. Samoin ruokahuollon ja siivouksen osalta mm. Attendo on vähentänyt palveluiden käyttöä merkittävästi. Muilta osin talousarvio on toteutunut suunnitellusti eikä talousarviomuutoksiin ole tarvetta. INVESTOINNIT Investoinnit ovat toteutuneet alkuvuoden aikana Musiikkiopiston sisäilmakorjausta lukuunottamatta suunnitellusti ja ovat aikataulussa. Musiikkiopiston korjaukseen liittyvä alapohjarakenteen seinäliitosten sisäpuolinen tiivistystyö ilmatiiviiksi purkutöineen on osoittaunut erittäin hankalaksi, isotöiseksi ja hitaaksi toteuttaa. Lopullinen työmäärä lienee kaksin-kolminkertainen ennalta arvoidusta aiheuttaen listakustannuksia korjaushankkeen toteutukselle. Nordic-hallin laajennus- ja muutostyö valmistui Terveyskeskuksen valmistuskeittiön rakennushankkeen vastaanottotarkastus on sovittu pidettäväksi Infra-kohteista ovat parhaillaan rakenteilla * Teerisuon (Onkamo) jätevesihuollon talojohdot (valmis mennessä) * Takkunurmentien kevyenliikenteen väylä (valmis mennessä) * Kalliokielontien rakentaminen vesihuoltotöineen (valmis mennessä). * Postilanvaaran kunnostettujen kaavateiden päällystystyö sekä kylän teiden asfalttipaikkaukset on suunniteltu tehtäväksi juhannukseen 2015 mennessä. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 10

12 MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET VALTUUSTOLLE VUODEN 2015 TALOUSARVIOON (valmistelija : talousjohtaja ) Kunnanhallitus esittää kunnanhallituksen :ssä 3 tekemään päätökseen viitaten valtuustolle Nordic-hallin laajennus- ja muutostöihin euron lisämäärärahan. Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 11

13 Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 12

14 Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 13

15 LIITTEET VEROTULOJEN YHTEENVETO Tohmajärvi S 0 Yhteenveto TILIVUOSI ** 2016** 2017** 2018** Verolaji Kunnallisvero Muutos % 0,8 3,1-1,9 1,4 2,1 1,6 Yhteisövero Muutos % 21,9 21,0-1,6-7,8 4,0 4,5 Kiinteistövero Muutos % 25,8 16,0-0,7 0,0 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 2,9 4,8-1,8 0,7 2,1 1,6 Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu Kuluttajahintaindeksi, 2000= ,6 126,9 127,3 129,0 131,2 133,6 Kuluttajahintaindeksin muutos 1,5 1,0 0,3 1,4 1,7 1,8 Peruspalvelujen hintaindeksi 150,0 151,2 152,6 154,6 156,7 159,6 Peruspalv. hintaindeksin muutos 1,8 0,8 0,9 1,3 1,4 1,8 Tohmajärvi Kunnan arvioitu reaalinen verotulo (v hinnoin, peruspalvelujen hintaindeksi 2013 = 1) Peruspalvelujen hintaindeksi 2013=1 1 1,023 1, , , , Kunnallisvero 12131, , , , , ,81417 Yhteisövero 661, , , , , , Kiinteistövero 843, , , , , , Verotulot yhteensä Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 14

16 Osavuosiraportti 1-4 kk Sivu 15

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu valtuusto 8.10.2012 Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu Tuusulan Taiteiden Yö tapahtumaa vietettiin 10.8.2012 jo19. kertaa, tarjolla oli 80 eri taide-elämystä ja ohjelmanumeroa yhden illan aikana. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Sisällys 1. TALOUSTILANNE... 1 2. TALOUSARVION TAMMI-HUHTIKUU 2015 TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE 2015... 2 2.1 Tuloslaskelma... 2 2.2 Verotulot ja valtionosuudet

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta Hyv. ltk 28.2.2012 17, liite 3 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 1. Yleistä

Lisätiedot

Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset. Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset. Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset 795/02.06.01/2010 Kaupunginhallitus 01.11.2010 678 Valmistelija: talousjohtaja Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, 02-778

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6. 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2015 Kaupunginhallitus 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö 1.1. 30.4.2015...1 Talous... 1 Verotulot 2013 2015... 10 Verotulot...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 1.1. 30.4.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 1.1. 30.4.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 1.1. 30.4.2015 Kaupunginhallitus 1.6.2015 Kansilehden kuva: Emmi Hyyppä Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-30.4.2015 tot % ta 1.1.-30.4.2014 TP 2014

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2009

ARVIOINTIKERTOMUS 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 Haukipudas Tarkastuslautakunta 21.4.2010 Sisältö 1.TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.2 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2009... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 3 2.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015 KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus Sisällysluettelo YLEISKATSAUS... 3 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN... 6 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 7 VALTUUSTO... 7 KAUPUNGINHALLITUS... 8 KEHITYSKESKUS...

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2010

Osavuosikatsaus 2/2010 Osavuosikatsaus 2/2010 23.8.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta

Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1 (43) Sisäisen valvonnan raportti tammi-kesäkuu 2013 Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Johdanto... 2 Kainuun sote kuntayhtymä...

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 12.5.2015 Sipoon kunnanvaltuustolle Sisällysluettelo 1. Alkusanat... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot