BP Ulvilan kaupunki. Pitkäranta - Valtavainion yleissuunnitelma ja kaavarunko selostus luonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "67060541.BP 27.06.2007. Ulvilan kaupunki. Pitkäranta - Valtavainion yleissuunnitelma ja kaavarunko 14.6.2007. selostus luonnos"

Transkriptio

1 BP Ulvilan kaupunki Pitkäranta - Valtavainion yleissuunnitelma ja kaavarunko selostus luonnos

2 1 Copyright Pöyry Environment Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Environment Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

3 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Pitkäranta-Valtavainio Kaavarunko Kaupunginosat 11 Valtavainio ja 14 Pitkäranta 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaavarunkoalue sijaitsee valtatie 2:n varrella Ulvilan keskustan kaakkoispuolella. Katso kartta luku Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Selostuksen sisällysluettelo TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT Työn lähtökohdat ja tavoitteet Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Selvitys suunnittelualueen oloista Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Väestö ja työpaikat Palvelut Liikenne ja tiestö Yhdyskuntatekninen huolto Ympäristöhäiriöt Maanomistustilanne Maankäytön suunnittelutilanne Seutukaava ja maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Suunnittelualuetta koskevat muut selvitykset KAAVARUNGON SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavarungon tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet...12

4 4.2.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet ja niiden vaikutukset Kaavarunkoratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Kaavarunkovaihtoehto Kaavarunkovaihtoehto Jatkosuunnittelussa huomioitavat asiat vaihtoehdoista PITKÄRANTA VALTAVAINION KAAVARUNKO Kaavarungon rakenne Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Korttelialueet Aluevaraukset, muut alueet Kunnallistekniset ratkaisut Liikenneverkko Vaikutusten arviointi Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Nimistö...21 Liitteet 1. Vaiheistuskaavio 2. Havainnekuva 1 3. Havainnekuva TIIVISTELMÄ Pitkäranta-Valtavainio kaavarunkoalueen pinta-ala on n. 245 ha. Alueelle sijoittuu KTYkortteleita valtatie 2:n varteen Valtavainion kaupunginosaan. Valtatien varren rakentamiselle tullaan asettamaan korkeat laatuvaatimukset. Pitkärannantien varteen sijoittuvilla toimitilakorttelialueilla on asuminen sallittu. Pitkärannan kaupunginosaan sijoittuu asumista täydentämään jo olemassa olevaa pientaloaluetta. Pientaloalue rajoittuu Friitalan ulkoilupuistoon, joka toimii alueen pääasiallisena virkistysalueena. Pientalotontteja voi muodostua n. 270 kpl. Asuinalueelle sijoittuu myös YL-kortteli lähinnä päiväkotia varten sekä korttelipuistoja. Pitkärannan kaupunginosan itäosiin, tulevan eritasoliittymän tuntumaan sijoittuu KTY-kortteleita. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet Pitkäranta Valtavainion suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Tavoitteena on selvittää alueiden tulevan maankäytön periaatteet siten, että suunnitelman pohjalta alueelle voidaan laatia asemakaava. Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia yleissuunnitelma, kaavarunko ja kunnallistekninen suunnitelma, joiden avulla ratkaistaan kokonaisvaltaisesti rakennettavien alueiden, liikenneväylien ja vapaa-ajanalueiden sijainti sekä niiden liittäminen olemassa olevaan rakenteeseen yhdyskuntateknisesti taloudellisella tavalla. Ulvilan kaupungilla on pitkän tähtäimen tavoitteena muodostaa suunnittelualueesta monipuolinen asuinpientalo-, työpaikka- ja teollisuustoimintojen alue. Alue sijaitsee näky-

5 vällä ja helposti saavutettavalla paikalla valtatie 2:n varrella. Tavoitteena on laatia suunnitelma, jossa Pitkärannan ja Valtavainion asumiseen ja yritystoimintaan osoitetut korttelialueet on sijoitettu kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti oikeisiin paikkoihin. Samassa yhteydessä tutkitaan myös alueen kunnallistekniikan ja liikenneverkon kehittämistarpeet. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää tila- tai aluevarauksia myös tarpeellisiksi katsotuille lähipalveluille. Maankäytön suunnittelua ohjaa vuonna 2005 hyväksytty Ulvilan keskustaajaman yleiskaava ja siinä hyväksytyt keskeiset suunnitteluperiaatteet. Kunnallisteknisessä suunnittelussa Pitkäranta Valtavainion alueelle suunnitellaan runkoverkot vesijohdolle sekä jätevesi- ja hulevesiviemäröinnille. Erityisesti tulee tarkastella suunnittelualueen runkolinjojen liittämistä lähialueella olemassa oleviin runkolinjoihin (Rantalan alue) tai vaihtoehtoisesti jätevesiviemäröinnin liittämistä rakennettavan jäteveden siirtoviemäriin välillä Nakkila Ulvila. Työtä ovat ohjanneet Ulvilan kaupungin taholta ohjaustyhmä, johon kuuluu kaavoituspäällikkö Pauli Kekki, vs. kaavoitusarkkitehti Marjut Savolainen ja kaavoitusinsinööri Matti Rope sekä kunnallisteknisen suunnittelun osalta tekninen johtaja Juha Hjulgren sekä suunnitteluinsinööri Markku Harju. Kaavarunko ja kunnallistekninen suunnittelu on laadituu talven aikana Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualueeseen kuuluvat Pitkärannan ja Valtavainion kaupunginosat sijaitsevat Ulvilan kaupungin keskustaajaman eteläosassa Kokemäenjoen länsipuolella. Suunnittelualue rajautuu itäreunaltaan Helsingistä Poriin kulkevaan valtatie 2:een ja länsireunaltaan Rantalan kaupunginosaan sekä Friitalan ulkoilupuistoon ja siihen rajautuviin pelto- ja metsäalueisiin. Etelästä suunnittelualueeseen kuuluu mukaan moottoriradan alue lähiympäristöineen. Kuva 1: Suunnittelualueen rajaus

6 3.3 Selvitys suunnittelualueen oloista Pitkäranta Valtavainio Luonnonympäristö Maisemarakenne Luonnonympäristön keskeisiä osatekijöitä ovat maisemallisesti merkittävät peltoaukeat ja niiden väliin sijoittuvat metsäalueet. Suunnittelualueella on kuitenkin selvästi havaittavissa ihmisen toiminnoista maisemaan jäänyt vaikutus suoranaisia luonnontilaisia alueita suunnittelualueella ei ole jäljellä ollenkaan. Peltoalueet muodostavat taajamaympäristössä merkittävän kulttuurimaisemaelementin. Maisemakuva Maisemakuva on kauttaaltaan aukea ja tasainen, mutta vaihtelevuutta tuovat kuitenkin metsät ja olemassa oleva asutus pihoineen. Friitalan ulkoilupuiston metsä on reunavyöhykkeineen tärkeä maisemakuvallinen elementti, kuten myös Kokemäenjokeen laskevat ojat. Topografia Suunnittelualue on erittäin tasaista. Alue kohoaa korkeimmillaan reuna-alueen metsäisellä vyöhykkeellä noin 18:n metrin korkeudelle merenpinnasta. Keskeisellä alueella korkeimmat kohdat ovat noin 11 metrissä, kun taas alimmat kohdat ovat noin 8:n metrin korkeudella merenpinnasta. Maasto laskee kohti Kokemäenjokea. Vedet ja vesitalous Suunnittelualue kuuluu Kokemäenjoen valuma-alueeseen. Musanoja sekä muutama muu isompi oja laskevat Kokemäenjokeen. Alueella on runsaasti pieniä pintavesiuomia. Kokemäenjoki on ollut Suomen raskaimmin kuormitettu vesistö. Vesistöön on johdettu suuria määriä taajamien, puunjalostus-, kemian-, vuori-, metallija elintarviketeollisuuden jätevesiä ja jätteitä. Joen vesi on puhdistunut vähitellen ollen vesi- ja ympäristöhallinnon käyttökelpoisuuden luokituksen mukaan tyydyttävä. Pohjavedet Kaavarunkoalueella ei ole pohjavesialueita. Pienilmasto Avoimuuden ja meren läheisyyden vuoksi alue on altis tuulille. Savinen maaperä on kylmä, mutta moreenialueilla ja metsän reuna-alueilla on lämpimämpää. Luonnon monimuotoisuus Kaavarunkoalueen arvokkainta ja herkintä luontoa edustavat Kokemäenjokeen laskevien purojen uurtamat raviinilehdot eli kolveet. Kolveet ovat maisemassa arvokkaita. Friitalan ulkoilupuistossa sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue: Turvekangasta ja kangasrämettä (n:o kartalla). Kohde kuuluu laajempaan Hormistontien kaakkoispuoliseen metsään, jonka kartoituslaskennoissa tavattiin valtakunnallisesti huomionarvoinen tiltaltti. Kasvistossa ei ole havaittu erityisesti suojeltavia lajeja. Kohteen kulutuskestävyys on melko heikko.

7 5 Kuva 2: Kartta, Ulvilan Keskustaajaman alueen luontoselvitys, Satakunnan ympäristöntutkimuskeskus Maaperä Pitkärannan kaava-alueesta on laadittu alueellinen pohjatutkimus vuonna 2005 (Järvikyläntien ympäristö). Kaavoitettavalla alueella maaperä koostuu hienorakeisista hiekka-/silttikerroksista (3-15m) ja sen alapuolisesta kitkamaa-moreenikerrostumasta. Alueella tavataan suhteellisen homogeenisia jokikerrostumia. Haistilan alueella ylimpänä on metrin paksuinen siltti- tai hienohiekkakerros ja sen alla on noin metrin paksuinen savikerros. Savikerros ohenee kaakkoon päin mentäessä. Kaavarunkoalueen korkeimmat kohdat ovat moreenialueita. Maaperä on routivaa ja kuormitettaessa kokoonpuristuvaa. Savi- ja silttialueilla teollisuusrakennukset suositellaan perustettaviksi kovaan pohjaan lyötävien tukipaalujen varaan. Kevytrakenteiset talous- ym. rakennukset voidaan perustaa reunavahvisteista laattaperustusta käyttäen kerrokseittain tiivistetyt täytekerroksen päälle maanvaraisesti. Rakentaminen alueella edellyttää rakennuspaikkakohtaisia pohjatutkimuksia ja perustamissuunnitelmia Rakennettu ympäristö Keskustaajaman osayleiskaavan lähtökohtaraportissa (Suunnittelukeskus Oy, v.2003) on käsitelty kartoin rakennettua ympäristöä, maisemaa, väestöä, palveluja ja elinkeinorakennetta. Tässä kaavaselostuksessa esitetään kaavaratkaisun kannalta keskeisimmät rakennettuun ympäristöön liittyvät seikat. Suunnittelualueen olemassa oleva rakennuskanta koostuu pääosin pientaloista ja muutamista maatiloista. Pitkärannantien varrella sijaitsee myös muutamia pienyrityksiä. Ulvilan Keskustaajama-alueelta on tehty rakennusinventoinnit vuosina Satakunnan museon Liisa Nummelin on päivittänyt vuosina tehtyjen rakennusinventointien tietoja suojelukohteiden määrittämiseksi. Tarkastelussa

8 esiintyvät kohteiden numeroinnit viittaavat Anneli Björkvistin rakennusinventointien numerointiin sekä osayleiskaavaan. Kaavarunko mahdollistaa kohteiden suojelun asemakaavoituksen yhteydessä. 6 Kuva 3: Oikealla kulttuurihistoriallisesti arvokas Valtavainion tilakeskus Salakari Rn:o 1:307 Hiekkapelto Rn:o 1:122 Yli-Rantala Rn:o 1:250 Koskela Rn:o 2:240 Valtavainio Rn:o 2:282 Koskinen Rn:o 2:194 Kytölä Rn:o 1:76 Rintala Rn:o 3:31 Kuva 4: Ulvilan keskustaajaman rakennusinventointi, Satakunnan museo

9 3.3.3 Väestö ja työpaikat Pitkäranta Valtavainio Ulvilan väestömäärä n suunnittelualueella asuu n. 270 asukasta. Pitkäranta Valtavainion alueella ei ole suuria työpaikkakeskittymiä. Alueella sijaitsevat yritykset on suurelta osin pienyrityksiä Palvelut Palvelujen saavutettavuuden osalta Pitkäranta Valtavainion alue tukeutuu pitkälti Friitalan keskukseen, jonne ovat keskittyneet miltei kaikki Ulvilan keskustaajaman kaupalliset palvelut Liikenne ja tiestö Suunnittelualueen läpi kulkee luode-kaakko suuntaisena Pitkärannantie, joka ylittää valtatie 2:n (Helsingintie) suunnittelualueen eteläosassa suuntautuen Haistilan alueelle. Tie toimii sisääntuloväylänä pohjoisesta Friitalan suunnasta ja etelästä valtatieltä taajama-alueelle. Risteysalueen läheisyydestä erkanee myös Järvikyläntie (12881) lounaaseen. Suunnittelualue ei ulotu valtatie 2:n itäpuolelle, joten tie toimii selkeänä suunnittelurajana alueelle Yhdyskuntatekninen huolto Suunnittelualueelle on johdettu vesijohtoverkosto mutta alueelta puuttuu jätevesi- ja hulevesiviemäröinti. Sähkönjakelusta alueella vastaa Fortum Ympäristöhäiriöt Radontorjunta Alueella ei ole tehty kattavaa radonmittausta. Kaava-alueella on noudatettava rakennusjärjestyksen yleismääräystä radonin huomioon ottamisesta rakentamisen yhteydessä.

10 8 Melu Kuva 5: Ajoneuvoliikenteen melukäyrät, ennustetilanne v.2010, Friitala, Keskustaajaman meluselvitys, Suunnittelukeskus Oy, 1999 Suunnittelukeskus on laatinut meluselvityksen 1999 sekä meluennusteen vuodelle 2010 (kartta ohessa). Erityisten meluesteiden rakentamista ei ole meluselvityksessä katsottu tarkoituksenmukaiseksi, sillä oleva asutus sijoittuu yleensä hyvin lähelle tietä ja rakennukset itsessään muodostavat meluesteen suojaisille pihatiloille. Uusilla, rakentamattomilla alueilla meluhaitat estetään kaavoittamalla melualueille sellaisia toimintoja, joille liikennemelusta ei ole haittaa. Liike- ja toimistorakennuksissa sekä teollisuustiloissa voidaan sisätilat suojata tarpeen mukaan rakennusteknisin keinoin. Tärinä Rautatien sekä myös valtatie 2:n aiheuttama tärinä on asemakaavoituksen yhteydessä huomioitava. Alueelle ei ole tehty tärinäselvityksiä, mutta radalla kulkee runsaasti raskaita tavarajunia ja alueen maaperä on tärinäherkkää savikkoa. Tärinäalueelle ei sijoitu uutta asutusta, mutta myös toimitilojen rakenteissa on tärinähaitta huomioitava.

11 3.3.8 Maanomistustilanne Pitkäranta Valtavainio Pitkäranta Valtavainion alueella on sekä yksityisten että Ulvilan kaupungin omistuksessa olevia maa-alueita. 9 Kuva 6: Maanomistus kaavarunkoalueella. Kartassa kaupungin omistamat alueet on merkitty värillisiksi. 3.4 Maankäytön suunnittelutilanne Seutukaava ja maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Satakunnan 5. seutukaava. Seutukaavassa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A46 Friitala) ja teollisuustoimintojen alueeksi (T57, Friitala), jonka yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota mahdollisuuteen osoittaa suojavyöhykkeet luonnontilaisina säilytettävinä metsä-, kosteikko- ja ranta-alueina.

12 10 Kuva 7: Seutukaava Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Ulvilan kaupunginvaltuuston hyväksymä Ulvilan keskustaajaman yleiskaava. Yleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu pientalovaltaisia asuinalueita (AP, AP-1 ja AP-1/s), virkistysalueita (V-1), työpaikka-alueita (TP1,TP1 a ja TP1-a/s) ja teollisuusalueita (T). Kuva 8: Yleiskaava Ulvilan keskustaajaman yleiskaavassa asuinaluevarauksista on mainittu, että uudet alueet sijaitsevat pääosin maisemallisesti arvokkaiden peltoalueiden (MA) reunoilla, joka asettaa rakennusten arkkitehtuurille että ympäristörakentamiselle vaativat haasteet. Pitkärannan kaupunginosaan on lisäksi merkinnällä AP-1 osoitettu jo osittain rakennettu omakotialue, jolle saadaan sijoittaa asumisen yhteyteen soveltuvia ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työtiloja. Työpaikka-alueista kaavaselostuksessa mainitaan, että TP1 alueilla voi kaavamääräysten mukaan olla toimistotyöpaikkoja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta. Kaavaselostuksessa on lisäksi tarkemmin luetteloitu, minkä tyyppisiä yrityksiä TP1-alueille toivotaan sijoittuvan, koska aluevaraukset sijoittuvat merkittäville alueille. TP1-a alueita on osoitettu Pitkärannantien varteen ja Pitkärannan alueelle uusien työpaikka- ja teollisuusalueiden sekä pientalovaltaisten alueiden väliin. TP1-a alueilla myös asuminen on sallittu. Pitkärannantien varteen Valtavainion kaupunginosaan osoitettu aluevaraus käsittää paljon rakennettuja omakotitalotontteja ja alue liittyy myös Pitkärannantien toisella puolella oleva Rantalan ja suunniteltuun uuteen Pitkärannan oma-

13 kotitaloalueeseen. Näin ollen alueelle tulevien pienyritysten tulee olla mittakaavaltaan pientalovaltaiseen ympäristöön sopivaa ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta sekä samalla tontilla asumiseen soveltuvaa kuten esim. pieniä puuseppä-, sähkö-, metalli-, palvelu-, toimisto- yms. yrityksiä. Ympäristön säilyttämistä koskeva /s-merkintä koskee suunnittelualueella kolmea aluevarauskohdetta. Näillä alueen kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas ympäristö tulee säilyttää. Uudisrakentaminen ja rakennuksissa suoritettavat korjaus- ja muutostoimenpiteet sekä muut ympäristöön kohdistuvat toimenpiteet tulee olla sellaisia, että rakennusten rakennustaiteellisesti ja kaupunki/ kyläkuvan kannalta merkittävä luonne säilyy Asemakaava Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa Rakennusjärjestys Ulvilan kaupunginvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys on tullut voimaan Suunnittelualuetta koskevat muut selvitykset Tielaitos on laatinut vuonna 1995 valtatie 2:n parantamista koskevan yleissuunnitelman välille Pori Ulvila. Samassa yhteydessä on laadittu myös yleissuunnitelma valtatie 2:n parantamisesta 4-kaistaiseksi välillä Friitala Harjavallan kaupungin raja. Ulvilan kunta teetti 1970-luvun jälkipuoliskolla Ulvilan keskustaajaman virkistystoimintoja käsittelevän osayleiskaavan, joka on hyväksytty Osayleiskaava on osaltaan määritellyt kevyenliikenteen reittien ja virkistysalueiden muodostumista loogiseksi kokonaisuudeksi keskustaajaman alueella. Suunnittelualueella on aloitettu maaperän pohjatutkimusten tekeminen. Pohjatutkimusten tarkoituksena on selvittää maaperän kerrosrakenteen ja maakerrosten geotekniset ominaisuudet teollisuusrakentamiseen kaavoitetulla alueella perustamisolosuhteiden selvittämiseksi. 4 KAAVARUNGON SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavarungon suunnittelu perustuu Ulvilan kaupungin kaupunkisuunnittelun työohjelmaan. Aluetta ei ole kaavoitettu ja kaavarunkotyö on pohjana asemakaavoitukselle. Kaavarungon suunnittelutyö on annettu Pöyry Environment Oy:n tehtäväksi syksyllä Kaavarungon tavoitteet Suunnittelun tavoitteena on selvittää alueiden tulevan maankäytön periaatteet siten, että suunnitelman pohjalta alueelle voidaan laatia asemakaava. Ulvilan kaupungin pitkän tähtäimen tavoitteena on muodostaa suunnittelualueesta monipuolinen asuinpientalo-, työpaikka- ja teollisuustoimintojen alue, jonka sijainti näkyvällä ja helposti saavutettavalla paikalla valtatie 2:n varrella houkuttelee alueelle runsaasti uusia asukkaita ja yrityksiä. Alue tulisi ratkaista kokonaisvaltaisesti osoittaen

14 rakennettavien alueiden, liikenneväylien ja vapaa-alueiden sijainti sekä niiden liittäminen olemassa olevaan rakenteeseen yhdyskuntateknisesti taloudellisella tavalla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asuin- ja virkistysalueiden toiminnalliseen ja kaupunkikuvalliseen liittymiseen suunnittelun kohteen olevaan työpaikka-alueeseen. Virkistysalueiden suunnittelussa huomioidaan alueen olemassa oleva kasvillisuus, joka pyritään säilyttämään Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Ulvilan keskustaajaman yleiskaava asettaa selkeät tavoitteet kaavarunkoalueelle. Tavoitteita tarkentavat tehdyt selvitykset Prosessin aikana syntyneet tavoitteet ja niiden vaikutukset Tavoitteet ovat tarkentuneet kaavanlaatijan ja ohjausryhmän välisissä työneuvotteluissa. Kaavoituksen keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa yritysten sijoittuminen Ulvilaan ja samalla kohentaa kaupunkikuvaa edustavilla toimitilarakennuksilla valtatie 2:n varressa. Asuinalueella tärkeiksi asioiksi on noussut kaavan taloudellisuus sekä kysyntää vastaavien pientalotonttien kaavoituksen mahdollistaminen kaupungin omistamilla mailla. Virkistysalueiden ja reitistön tulee tukeutua Friitalan ulkoilupuistoon ja nykyisten, kunnostettavien ojien varteen. Suunnitteluprosessin aikana on todettu, että kaupunki ei pysty ylläpitämään laajoja, kunnostettavia virkistysalueita. 4.3 Kaavarunkoratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Ensimmäiset luonnokset rakennemallivaihtoehtoluonnoksista laadittiin marraskuussa Työssä lähdettiin liikkeelle kahden erityyppisen vaihtoehdon luonnostelusta. Vaihtoehtoihin haettiin tarkoituksella mm. toisistaan erilaisia liikenneverkkoratkaisuja ja rakentamistehokkuuksia.

15 Kaavarunkovaihtoehto 1 Kuva 9: Yleissuunnitelma VE1 Vaihtoehto pohjautuu pitkälti liikenteellisiin ratkaisuihin, joiden kautta maankäyttövaraukset sijoittuvat voimassa olevan yleiskaavan mukaisille alueille. Suunnittelualueen läpi kulkee uusi rinnakkaisväylä vt 2:n ja Pitkärannantien välissä. Pitkärannantien molemmissa päissä sijaitsee kiertoliittymät ja tie voidaan ulottaa Nakkilaan asti varsinaisen suunnittelualueen rajojen yli. Tavoitteena rauhoittaa Pitkärannantien liikenne, jolloin tie alenee asuntoalueen kokoojakaduksi. Liittymien määrää pyritty jonkin verran karsimaan. Uuden rinnakkaistien ja vt 2:n väliin jäävä alue on osoitettu kaupallisille palveluille ja ympäristöhäiriöttömälle teollisuudelle. Valtatien vartta voidaan pitää näkyvänä ja tietyllä tavalla arvokkaana sijaintipaikkana yrityksille, joten alueella on myös kaupunkikuvallista arvoa sisääntuloväylänä Ulvilaan etelän suunnasta. Pitkärannantien ja uuden rinnakkaisväylän väliin sijoittuu pienteollisuutta. Osalle korttelialueista on mahdollista sijoittaa asumista ja pienteollisuus- ja verstastoimintaa samalle tontille, jolloin kulku on eriytetty siten, että Pitkärannankadulta kuljetaan asuinrakennuksille ja rinnakkaiskadulta verstaille.

16 Suunnittelualeen kaakkoiskulma on kokonaisuudessaan varattu kaupan ja teollisuuden tarpeita varten. Lisäksi alueelle tulee sijoittumaan uusi vt 2:n eritasoliittymä. Pitkärannantien länsipuoli on varattu suurelta osin asumiselle. Korttelirakenne jatkaa nykyistä rakennetta ja asuinkorttelit sijoittuvat toisiinsa nähden melko tiiviisti. Rivitalorakentamiselle on osoitettu alue Rantalan kaupunginosan eteläpuolelle Hormistontien varteen. Pitkärannan alueella pääpaino on erillispientalojen rakentamisessa täydentämisrakentamisen periaatteella. Täysin uusia asuinrakentamisalueita sijoittuu suunnittelualueen etelärajan tuntumaan. Virkistysalueet ja yhteydet on vaihtoehdossa sijoitettu yleiskaavan osoittamille alueille Kaavarunkovaihtoehto 2 Kuva 10: Yleissuunnitelma VE2 Vaihtoehto on rakenteeltaan edellistä väljempi mutta noudattaa aluevarauksissa voimassa olevan yleiskaavan periaatteita. Pitkärannantie toimii koko suunnittelualueen kautta kulkevan liikenteen kokoojaväylänä ja valtatien rinnakkaisväylänä. Siltä erkanee pistokatuja sekä asuin- että työpaikka- ja teollisuusalueille. Alueen kautta kulkevaa liikennettä ohjataan myös neljän kiertoliittymän kautta.

17 Kaupan ja teollisuuden työpaikka-alueet sijoittuvat vt 2:n varrelle ja liikennöinti niille tapahtuu Pitkärannantien kautta. Pitkärannantien varrelle sijoittuu yleiskaavan mukaista pienteollisuustoimintaa ja jonkin verran myös asumista. Uudet asuinalueet sijaitsevat Pitkärannantien länsipuolella. Rivitaloille on varattu korttelialueita Rantalan eteläpuolelle ja erillispientaloalueet sijoittuvat suunnittelualueen eteläreunalle. Asuinkortteleiden väleihin on jätetty pieniä korttelipuistoiksi tarkoitettuja virkistysalueita, jotka kytkeytyvät toisiinsa kevyen liikenteen reittien välityksellä. Vaihtoehdon rakenne ottaa enemmän huomioon ympäröivää maisemaa ja olemassa olevia tilakeskuksia. Näiden lähiympäristöön on pyritty jättämään lähivirkistysalueita. Myös valtatieltä avautuvia näkymiä on pyritty säilyttämään. Vaihtoehdossa viheryhteys Kokemäenjoen varteen on osoitettu alueen halki kulkevaa puronreunamaa pitkin Jatkosuunnittelussa huomioitavat asiat vaihtoehdoista Suunnittelualueen liikenteelliset ratkaisut vaikuttavat suurelta osin koko alueen rakentumiseen ja toimintojen sijoittumiseen. Ennen varsinaisen kaavarungon laadintaa on mietittävä rinnakkaisväylän funktio ja sen liittyminen jo aiemmin suunniteltuun eritasoliittymään suunnittelualueen eteläosassa. Valtatie 2:n reuna on jo tässä vaiheessa hyvä varata tilaa vieville toiminnoille, joilla on tarvetta hyvään näkyvyyteen. Valtatien ja Pitkärannantien välivyöhyke on puolestaan sopivaa aluetta pienyritystoiminnalle ja osittain myös asumiselle. Asumista ei osoiteta vt 2:n melualueelle. Asuinalueilla puutarhamaiset, syvät tontit eivät välttämättä ole toimivia ratkaisuja. Tämänkaltaisia tontteja on kokeiltu aiemmin eräällä kaava-alueella ja kysyntä oli huonoa. Isompia tontteja kannattaa sijoittaa korkeintaan suunnittelualueen reunoille. VE 2:ssa on paljon viher- ja virkistysalueita. Suunnittelualue puolestaan on suurelta osin avointa peltomaata, jonka muuttaminen viheralueiksi ei ole taloudellisesti kannattavaa (perustamis- ja hoitokustannukset / työvoimakysymys). Jatkosuunnittelussa on järkevintä virkistysalueiden suhteen tukeutua Friitalan keskuspuiston läheisyyteen ja sijoittaa asuntoalueille korkeintaan muutamia pieniä korttelipuistoja. 5 PITKÄRANTA VALTAVAINION KAAVARUNKO 5.1 Kaavarungon rakenne Kaavarungon lähtökohdaksi valittiin nykyisen Pitkärannantien säilyttäminen nykyisessä asemassaan koko kaavarunkoalueen yhteisenä kokoojakatuna. Pitkärannatien ja valtatie 2:n väliin jäävä alue on työpaikka-aluetta kuten myös Nakkilaan johtavan valtatien rinnakkaisväylän ympäristö. Pitkärannantien lounaispuoli on varattu asumiselle Mitoitus Pitkäranta-Valtavainio kaavarunkoalueen pinta-ala on n. 245 ha. Siitä korttelialueita on n. 64%, tiealuetta n. 9%, katualueita n. 10% ja virkistysalueita n. 16%. toimitilarakennusten korttelialueita on n. 106 ha ja asuinrakennusten korttelialueita n. 50 ha. Tonttien lukumäärä on pitkälti riippuvainen tonttikoosta, joten KTY-alueilla tonttien lukumäärää on vaikea arvioida. Kaavarunko mahdollistaa sekä isojen että pienien toimitilatonttien muodostamisen. Omakotitalojen tontteja muodostunee n. 270

18 kpl, mikäli tonttikoko on keskimäärin 1500m2, rivitaloille ja muille kytketyille pientaloille muodostunee n.25 tonttia, joiden koko on n. 3000m Palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Lähimmät sosiaali- ja terveyspalvelut (terveyskeskus) sijaitsevat Ulvilan keskustassa Vanhakylän kaupunginosassa. Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidon palvelut sijoittuvat Poriin. Päivähoidon palveluiden järjestäminen tarkoittaa päiväkodin rakentamista alueelle, mikäli alueen rakentuminen toteutuu. Vanhusten- ja vammaispalveluihin ei kohdistu välitöntä uuden tilan tarvetta. Vapaa-ajan palveluiden osalta kohdealue tukeutuu Ulvilan muiden alueiden palveluihin sekä kaavarunkoalueen KTY-kortteleihin mahdollisesti tuleviin vapaa-ajan palveluihin. Liikuntapalvelut ovat hyvin saavutettavissa Friitalan ulkoilualueella. Vapaa-ajan keskus sijaitsee Vanhakylän puolella. Koulupalvelut Alueen luoteispuolella lähellä Ulvilan keskustaa sijaitsee Friitalan koulu. YL-kortteliin on päiväkodin ohella mahdollisuus sijoittaa korttelikoulu esim luokille. Kaupalliset palvelut sijoittuvat tällä hetkellä pääosin Ulvilan keskustaan. Kaavarunko mahdollistaa runsaankin liiketilojen määrän rakentamisen. Liikenteellisesti edullisesti sijaitsevalle alueelle mahdollisesti syntyy uusia kaupallisia palveluita väestönlisäyksen myötä. 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet KTY-V Toimitilarakennusten korttelialue, missä rakennusten ulkonäölle asetetaan vaatimuksia KTY-V korttelialueet sijaitsevat Valtavainiossa valtatie 2:n länsipuolella sekä tulevan Haistilan eritasoliittymän ympärillä. Alueelle voi rakentaa toimistotyöpaikkoja sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta. Alueiden merkittävän ja kaupunkikuvassa näkyvän sijainnin huomioiden niille tulee sijoittaa edustavia yrityksiä. (vert. yleiskaavaselostus) KTY Toimitilarakennusten korttelialue Toimitilarakennusten korttelialueella valtatie 2:n ja Pitkärannantien välisen alueen keskiosilla voidaan ympäristön laadusta hieman tinkiä ja sallia erilaisten yritysten toiminnallisten tavoitteiden mukainen tontin käyttö ja rakentaminen. KTY-A Toimitilarakennusten korttelialue, missä asuminen on sallittua KTY-A alueita on osoitettu yleiskaavan mukaisesti Pitkärannantien varteen. Alueilla myös asuminen on sallittua. Alue käsittää paljon rakennettuja omakotitontteja ja liittyy myös Pitkärannantien toisen puolen asuinalueeseen. Alueen rakennusten mittakaava on pidettävä pienenä.

19 17 YL Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue Keskeiselle paikalle asuntoalueen läpi kulkevan kokoojakadun varrelle on varattu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Kortteliin voidaan rakentaa esim. korttelikoulu ja päiväkoti. Piha-alue yhdistyy Friitalan ulkoilupuistoon ja kortteliin on hyvät kevyenliikenteen yhteydet koko uudelta Pitkärannan asuinalueelta. E Erityisalue Pitkärannantien varteen Valtavainion puolelle on jätetty E alue yhdyskuntateknistä huoltoa varten. Lisäksi kaavarunkoalueelle tulee pumppaamoita, joiden paikka tulee asemakaavoituksen yhteydessä varmistaa ja varata riittävät korttelialueet. AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue Pitkärannan keskeisille alueille on merkitty rivitalojen korttelialueita. Alueet on mahdollista jakaa erikokoisiin tontteihin paritaloista aina isompiin rivitalokortteleihin saakka. Tällä on pyritty lisäämään erityyppistä tonttitarjontaa. AO Erillispientalojen korttelialue Valtaosa kaavarunkoalueen asuinalueesta on erillispientalojen korttelialuetta. Uusilla tonteilla täydennetään olemassa olevaa omakotiasutusta ja otetaan käyttöön myös aivan uutta aluetta kaavarunkoalueen eteläosassa Aluevaraukset, muut alueet VL Lähivirkistysalueet Kaavarunkoalueen lähivirkistysalueet ovat yleiskaavan mukaisia tukeutuen Friitalan ulkoilupuistoon. Korttelipuistot on sijoitettu kunkin osa-alueen keskelle siten, että niille pääsee viherkäytäviä pitkin. Muutoin kaava-alueelle ei ole jätetty isompia viheralueita, sillä olemassa oleva ympäristö on Friitalan metsää lukuunottamatta nykyistä ja entistä pusikoitunutta peltomaata. Kaupungilla ei ole resursseja perustaa ja kunnostaa isoja hoidettuja puistoalueita. Alueen viherympäristön tuleekin pohjautua piharakentamiseen. Nykyiset ojat on tarkoitus perata ja kunnostaa. Ojien vierille rakennetaan kevyen liikenteen väylät, jotka toimivat samalla huoltokoneiden kulkuväylinä. Liikennealueet Valtatie 2:n varteen on kaavarunkoalueella jätetty liikennealueeksi Valtatien 2 parantaminen välillä Pori - Harjavalta yleissuunnitelman mukaiset alueet. Tien nelikaistaistamiseen ja kahden eritasoliittymän rakentamiseen on varauduttu. 5.3 Kunnallistekniset ratkaisut Vesijohtoverkoston osalta tukeudutaan alueen läpi nykyisin kulkevaan vesijohdon runkolinjastoon. Tätä runkolinjastoa täydennetään yleisille aluille sijoittuvilla runkolinjastoilla siten että tarvittavat kiertoyhteyden saadaan järjestettyä. Alueelle on määritelty uusi vesijohdon runkolinjaus Pitkärannantien ja vt 2 väliselle alueelle. Runkolinjastot yhdistetään toisiinsa jolloin saadaan kattava runkolinjasto koko alueelle. Veden saanti alueelle hoidetaan nykyisistä linjastoista alueen pohjoisosasta sekä tukeudutaan tulevaisuudessa rakennettavaan yhdysvesijohtoon joka sijoittuu vt 2:n varrelle.

20 Alueelle ei ole tällä hetkellä rakennettua viemäriverkostoa. Alueen jätevedet johdetaan yleisille alueille sijoittuvia runkolinjoja pitkin pumppaamolle vt 2:n viereen josta jätevedet pumpataan rakennettavaan siirtoviemäriverkostoon. Alueelta ei johdettaisi jätevesiä nykyisen asuntoalueen verkostoihin niiden kapasiteetti ongelmien vuoksi. Jätevedet pumpataan siten että alueella sijoittuu kaikkiaan neljä pumppaamoa. Sadevesiverkoston runkoyhteyksinä käytetään nykyisiä avo-ojia jotka jäävät alueelle. Katuverkostolle rakennetaan sadevesiviemäröintiä siten että ne johdetaan alueen avoojiin. Nykyisissä avo-ojissa saadaan aikaiseksi tarpeellinen viipyminen ja varastotila sadevesille Liikenneverkko Kuva 11: Pitkärannantie Katuverkon osalta suunnitelma pohjautuu Pitkärannantiehen pääkatuna. Pääkadulle on esitetty viittä mahdollista kiertoliittymän paikkaa. Pääkadulle liittyy kokoojakatuja sekä työpaikka-alueelta että asuinalueelta. Suorat tonttiliittymät pääkadulle on valtaosin poistettu. Tonttikadut on pyritty pitämään lyhyinä ja katujen sijoittelussa on otettu huomioon olemassa olevien hulevesiojien sijainti siten, että siltoja ja rumpuja ei tarvittaisi kovin monessa kohdassa. Kevyen liikenteen verkosto on kattava koko alueella. Haistilan eritasoliittymän vaiheittainen rakentaminen on esitetty liitteessä 1. Kuva 12: Liikenneverkko PITKÄRANNANTIE PÄÄKATU VALTATIE 2 suoria liittymiä pääkadulta karsitaan UUSI KOKOOJAKATU eritasoliittymän rakentamista edeltävän välivaiheen liittymän paikka

21 Vaikutusten arviointi Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Toteuttaminen täydentää olemassa olevaa alue- ja yhdyskuntarakennetta. Kaavarunkoalueelle on mahdollista rakentua sellaisia työpaikkoja, joiden välittömässä läheisyydessä on mahdollisuudet samanaikaisesti asuntotonttien tarjontaan. Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Pääosin alue tukeutuu Ulvilan keskustan palveluihin. Alueella varaudutaan kuitenkin päiväkodin ja ehkä pienen korttelikoulun rakentamiseen. Toteutuessaan kaavarunkoalue lisäisi kaupungin työpaikkaomavaraisuutta ja vähentäisi tarpeetonta työmatkaliikennettä. Logistisesti edullisten ja näkyvien toimitilatonttien toivotaan lisäävän Ulvilaan hakeutuvien yritysten määrää. Liikenne Alue hyödyntää olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja mahdollistaa toimivan valtatie 2:n rinnakkaisväylän muodostumisen Porista Ulvilan kautta Nakkilaan. Mikäli kaavarunko alue toteutuu ja liikennemäärät alueella kasvavat voi edessä olla Pitkärannantien leventäminen. Tämä voi olla paikoin hankalaa olemassa olevan rakennuskannan ja kiinteistöjaon vuoksi. Suuremmat liikennemäärät Pitkärannantiellä aiheuttavat myös nykyistä enemmän tien varteen sijoittunutta asutusta haittaavaa melua. Virkistys Olemassa olevien ojien ja purojen kunnostaminen ja kevyen liikenteen yhteyksien rakentaminen jo sinällään lisäisi alueen viihtyisyyttä ja virkistyskäyttömahdollisuuksia, vaikka alue ei nopeasti rakentuisikaan. Nykyisellään alueella on runsaasti vapaaaluetta, jolla ei kuitenkaan ole juurikaan virkistysarvoja. Friitalan ulkoilupuisto säilyy nykyisellään. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Valtavainion alueen kulttuuriympäristöön kuuluvat nykyisellään avoimet pellot, jotka alueen rakentamisen myötä häviävät. Kulttuuriympäristöä ei ole kuitenkaan luokiteltu suojelemisen arvoiseksi ja alueella on jo nykyisellään yritystoimintaa, jota uusi rakentaminen täydentäisi. Olemassa olevat arvokkaat pihapiirit ja rakennukset voivat kuitenkin jäädä tulevan yritystoiminnan puristuksiin, jolloin niiden arvo laskee, kuten helposti käy myös asumisen, teollisuuden ja liikerakentamisen sekoittuessa, ellei ympäristön laatuun kiinnitetä erityistä huomiota. Alueella ei ole muinaismuistoja. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Kaavarunkoalueella sallitaan ainoastaan ympäristöhäiriötä aiheuttamaton teollisuus. Sosiaalinen ympäristö Väestömäärän lisääntyessä ja julkisten tilojen rakentuessa asuinalueella voi asukkaiden sosiaalisen kanssakäymisen olettaa lisääntyvän.

22 5.5.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Pitkäranta Valtavainio 20 Maisemarakenne, maisemakuva Kuva13: Valtavainion peltomaisemaa Valtatie 2:n varteen toivotaan rakennettavan edustavia yritysten toimitiloja. Mikäli alue rakentuu on sillä ratkaiseva merkitys Ulvilan kaupunkikuvaan. Sisääntulotien avoin, maatalousvaltainen ilme muuttuisi rakennettuna viestimään saapumista seutukunnan keskukseen. Kuva14: Valtatie 2

23 Luonnonolot, luonnon monimuotoisuus Pitkäranta Valtavainio Pitkäranta-Valtavainion kaavarunkoalueella ei ole havaittu erityisiä luontoarvoja lukuun ottamatta virkistysalueena säilytettävää metsäaluetta, joten alueen rakentaminen ei vaikuta luonnonoloihin. Pienilmasto Nykyisellään tuulille alttiissa avoimessa peltomaisemassa suhteellisen tiiviillä rakentamisella voidaan tuulisuutta vähentää. Vesistö, vesitalous Kokemäenjokeen laskevat ojat keräävät nykyisin suunnittelualueen sadevedet. Alueen rakentuessa ojat kunnostetaan ja hulevedet valuvat edelleen pääosin niihin. Sadevesiviemäröinti tarvitaan ainoastaan katualueille. Maa- ja metsätalous Nykyisellään alueen peltomaata viljellään. Osa pelloista on metsitetty. Friitalan ulkoilupuisto säilyy rakentamiselta vapaana. 21 Kuva15: Friitalan metsäalue on tulevalla asuinalueella tärkeä identiteettiä muodostava tekijä. Luonnonsuojelu Varsinaisia luonnonsuojelukohteita kaavarunkoalueella ei ole. Friitalan metsäalue säilytetään virkistyskäytössä. 5.6 Nimistö Kaavarunkoalueen nimistö pohjautuu olemassa olevaan nimistöön.

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus / Vireilletulo: 21.8.2007 Kaavaluonnos: 31.5.2011 Kaavaehdotus: 21.11.2011 Kaupunginhallitus: xx.xx.201x Kaupunginvaltuusto: xx.xx.201x 1

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava

Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Ympa 16.2.2010 21 Ympa om d Asia 276/713/2008 Vihti, Nummela, Ennärannan ja Huhdanmäen taajamanosien asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOS- TUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOS- TUS OJALANMÄKI I F ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOS- TUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 18. päivänä kesäkuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa Ojalanmäki

Lisätiedot

ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS

ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS Kaavan laatijat: Sasu Marila / Arkkitehtitoimisto Sasu Marila (kaavaselostus) Kari Nykänen / Arkkitehdit M3 Vireille tulo: khall 35, 20.2.2012

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos Virolahden kunta YLEISKAAVASELOSTUS Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos EHDOTUS 29.10.2014 1 VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOHDANTO Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavalla

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA TEKNINEN PALVELUKESKUS

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA TEKNINEN PALVELUKESKUS HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa Rantasalmen kunta Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE HELMIKUUN 10. PÄIVÄNÄ PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA RANTASALMI;

Lisätiedot