RÄÄTYKÄNMÄKI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TONTTIJAKO JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 17. RÄÄTYKÄNMÄKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RÄÄTYKÄNMÄKI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TONTTIJAKO JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 17. RÄÄTYKÄNMÄKI"

Transkriptio

1 17:12 RÄÄTYKÄNMÄKI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TONTTIJAKO JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 17. RÄÄTYKÄNMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE PÄIVÄTTYÄ, TARKISTETTUA, MUUTETTUA JA MUUTETTUA ASEMA- KAAVAKARTTAA. Riihimäen kaupunki Vireille Kaavoitusyksikkö Tekla Raija Niemi, p Kuuleminen MRL Tuula Aittola, p Tarkistus Tekla Kh Nähtävillä MRL Kh Muutos Kv Muutos Tekla Kh Nähtävillä MRL

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Erityispiirteet ja suojelukohteet Ympäristön häiriötekijät Maanomistus Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Tonttijako ja kiinteistörekisteri Rakennuskielto Muut päätökset Ympäristöselvitykset Pohjakartta ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Vaihtoehdot, suunnittelun eteneminen Tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Sisältövaatimukset Asemakaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Katualueet Virkistys- ja erityisalueet Palvelut Yhdyskuntatekninen huolto Luonnonympäristö Suojelukohteet ja erityispiirteet Ympäristön laatua koskevat määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

4 SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJAT 1. Alueen sijainti 2. Alueen maanomistus 3. Ote maakuntakaavan sekä 1. ja 2. vaihemaakuntakaavojen yhdistelmäkartasta 4. Ote yleiskaavasta Riihimäki Ote ajantasakaavasta 6. Ote maaperäkartasta 7. Ote rakennettavuusselvityksestä 8. Ote Herajoen pohjavesialuekartasta 9. Ote Herajoen pohjavesialueen tarkkailuraportista 10. Ote raportista Herajoen pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys 11. Ote yhteenvetoraportista Herajoen vedenottamon valuma-alueen geologisen rakenteen selvityksistä 12. Linja-autopysäkit ja kevyt liikenne 13. Ote Riihimäen liikennemeluselvityksestä 14. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15. Pysäköinti- ja liikenneselvitys palvelukohteissa 16. Vesihuollon ja kadun yleissuunnitelma 17. Asemakaavakartta määräyksineen 18. Havainnekuva 19. Asemakaavan seurantalomake 20. Tonttijakokartat 4

5 1 PERUSTIEDOT 1.2 Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee noin 2,5 km Riihimäen keskustasta lounaaseen Räätykänmäen kaupunginosassa Räätykäntien eteläosan ja Koppelintien välisellä alueella. Alueen sijainti on esitetty liitteessä Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN NIMI: Räätykänmäki 2 Asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos. ASEMAKAAVAN TARKOITUS: Muuttaa Räätykänmäen kaupunginosan asemakaavaa siten, että Räätykäntien eteläpään varrelle voidaan sijoittaa omakotiasutusta. ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: 17. kaupunginosan, Räätykänmäen korttelia 1734 sekä katu- ja virkistysalueita. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT: 17. kaupunginosan, Räätykänmäen korttelit 1712 ja 1734, osa korttelista 1715 sekä katu- ja virkistysalueet. TONTTIJAON MUUTOS KOSKEE: 17. kaupunginosan, Räätykänmäen korttelin 1734 tontteja 2 ja 3. SITOVALLA TONTTIJAOLLA MUODOSTUU: 17. kaupunginosan, Räätykänmäen korttelin 1712 tontit 1-3, korttelin 1715 tontit 2 ja 3 sekä korttelin 1734 tontti 4. Asemakaavakartta määräyksineen on liitteenä 17. Tonttijakokartat ovat liitteenä 20. Alueen pinta-ala on n. 2,16 ha. Kerrosalaa asemakaava-alueelle on osoitettu yhteensä 1920 kem 2. 5

6 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue on metsäinen rakentamaton rinne lukuun ottamatta Koppelintien varressa sijaitsevan päiväkodin tonttia ja lähivirkistysalueella sijaitsevan kioskin ympäristöä. Alue rajautuu etelässä Koppelintiehen ja muilta osin Räätykänmäen omakotiasutukseen ja lähivirkistysalueisiin Luonnonympäristö Topografia Alue viettää etelään. Maanpinnan korkeus vaihtelee noin välillä mpy (N2000). Alueen keskiosassa sijaitsee vanha käytöstä poistettu hiekkakuoppa. Maaperä Riihimäen maaperäkartan mukaan alue on korkeimmilta osiltaan hiekkamoreenia ja muilta osin eri jakeista hiekkaa. Ote Riihimäen maaperäkartasta on liitteenä 6. Keväällä 2012 laaditun rakennettavuusselvityksen (Ramboll, ) mukaan alueella on ohuen humuskerroksen alla hiekkaa ja tiivistä hiekkamoreenia. Maaperäselvityksessä alue jaettiin rakennettavuudeltaan kahteen alueeseen. Alueen luoteisosassa on humuskerroksen alla 1,8 6,2 m keskitiivistä hiekkaa ja silttistä hiekkaa. Hiekkakerroksen alla on tiivistä moreenia. Alueen kaakkoisosassa Räätykäntien kääntöpaikan läheisyydessä on humuskerroksen alla löyhää hiekkaa löyhää silttistä hiekkaa ja hiekkamoreenia 0,6-3 metrin kerros. Alimpana kerroksena on tiivistä moreenia. Rakennettavuusalueet on esitetty Räätykäntien rakennettavuusselvityksen tutkimus- ja rakennettavuuskartassa. Maaperä alueella on routivaa. Ote kartasta on liitteenä 7. Pinta- ja pohjavesi Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin vuosina tekemien kartoitusten mukaan suunnittelualue sijaitsee Herajoen I-luokan pohjavesialueella ja Räätykänmäen pohjaveden muodostumisalueella. Hämeen ELY-keskuksen tekemän Multatöyrään III-luokan ja Herajoen I- luokan pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistuksen mukaan alue sijaitsee Herajoen I-luokan pohjavesialueella ja osa aluetta on Räätykänmäen pohjaveden muodostumisaluetta. Ote Herajoen pohjavesialuekartasta on liitteenä 8. Pohjaveden pintaa ei havaittu keväällä 2012 rakennettavuusselvityksen yhteydessä alueelle asennetuissa kolmessa väliaikaisessa pohjavesiputkessa. Ote rakennettavuusselvityksen tutkimuskartasta liitteenä 7. Putket olivat tutkimuspisteissä 7, 8 ja 10. Kaikki putket olivat kuivia. Pisteessä 7 mentiin 3,2, pisteessä 8 5,24 ja pisteessä 10 8,1 metriä maanpinnan alapuolelle. Kaavamuutosalueen lähellä, alueesta n. 200 m kaakkoon on pohjaveden tarkkailupiste, jossa seurataan vuosittain pohjavedenpinnan korkeutta (Riihimäen Vesi, Herajoen pohjavesialueen tarkkailu, Ramboll Finland Oy). Mittausten mukaan pohjavedenpinnan korkeus on vaihdellut vuosina välillä +84,99-88,12. Ote raportista liitteenä 9. Herajoen pohjavesialueen geologisen rakenneselvityksen (GTK, ) mukaan pohjavedenpinnan taso alueella on välillä 86-87m mpy (N60). Ote raportista liitteenä 10. Yhteenvetoraportin Herajoen vedenottamon valuma-alueen geologisen rakenteen selvityksistä (GTK, 6

7 ) mukaan osalla kaavamuutosaluetta kalliopinta on pohjavesipinnan yläpuolella. Ote raportista liitteenä 11. Kasvillisuus Alueelle kesällä 2013 laaditun luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksen (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, ) mukaan alue jakautuu kolmeen eri kuvioon. Räätykänmäki 2 alueen kasvillisuuskuviot: Kuviolla 1 mäen lakiosissa alueen itäosassa kasvaa varttunutta mäntyä ja sekapuuna kuusta, hieskoivua ja haapaa. Pohjoisessa puusto on kuusivaltaisempaa. Kuvion keskellä on pieni avokallioalue. Metsätyyppi vaihtelee tuoreen kankaan ja kuivahkon kankaan välillä. Valtalajistona kuviolla kasvaa mustikka ja metsäkastikka. Paikoitellen puolukka on runsas. Kuvio 2 on mäntymetsikön eteläpuolella oleva hiekkarinne. Tämä kuvio on ihmisen muovaama ja kasvillisuutta on hyvin vähän. Rinteen yläosissa havaittiin huopakeltanoa ja hiekkarinteessä kyläneidonkieltä. Kuviolla 3 alueen länsireunassa kasvaa kasvatusikäistä koivikkoa. Koivikon kasvillisuustyyppi on pääosin lehtomaista kangasta. Puusto on paikoin harvahkoa ja kenttälajisto on niittymäistä. Kuvion etelä- ja keskiosissa on laajat kasvustot lehtomaitikkaa. Kasvillisuudessa näkyy läheisten pihojen vaikutus puutarhakarkulaisten muodossa. Alueella havaitut kyläneidonkieli ja lehtomaitikka ovat kaupungin puistotoimen alueelle kylvämiä. Kesällä 2013 laaditun luontoselvityksen mukaan alueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä uhanalaisia luontotyyppejä. Selvitysalueelta ei löytynyt uhanalaisia, alueellisesti uhanalaisia, rauhoitettuja tai luontodirektiivin IV- liitteeseen kuuluvia putkilokasvilajeja. Eläimistö Alueelle kesällä 2013 laaditun liito-oravaselvityksen (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, ) mukaan alueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravasta. Alueelle kesällä 2013 laaditussa lepakkokartoituksessa (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, ) alue ei osoittautunut erityisen arvokkaaksi lepakkoalueeksi. Alueelta tehtiin yksittäisiä havaintoja, mutta lepakkokeskittymiä tai lähellä sijaitseviin lepakkoyhdyskuntiin viittaavia havaintoja ei tehty. Syyskuussa 2007 laaditun koko kaupungin kattavan lepakkokartoituksen mukaan alue ei ole merkittävä lepakkoalue. Alueelle kesällä 2013 laaditussa linnustokartoituksessa (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, ) alueen lintulajisto todettiin tyypilliseksi rakennettujen ja puistomaisten kaupunkialueiden lajistoksi. Alueelta ei löytynyt uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja. 7

8 2.1.3 Rakennettu ympäristö Historia Alueen ensimmäinen asemakaava on vahvistunut vuonna Asemakaavassa Räätykäntie teki kaarteen Laurilantien pohjoispään ja eteläpään välillä kulkien Räätykänmäen keskivaiheilla sijaitsevien mäenhuippujen välistä. Räätykäntien varrelle oli kaavoitettu omakotitontteja. Laurilantien luoteispuolella sijaitsi omakotikortteleita ja kaakkoispuoli oli varattu 2-3 kerroksisten asuin- ja liikerakennusten sekä yleisen rakennuksen rakentamiseen. Räätykänmäen keskiosa ei kuitenkaan rakentunut vuonna 1957 vahvistuneen kaavan mukaisesti. Keskiosien kaavaa muutettiin vuonna 1975, jolloin Laurilantien kaakkoispuoli kaavoitettiin omakoti- ja rivitaloasutukselle. Räätykäntien linjausta muutettiin. Kadun Koppelintielle päättyvä eteläpää merkittiin kaavaan porraskaduksi tai yleiselle jalankululle varatuksi katualueeksi. Räätykäntien eteläpään varrelle kadun länsipuolelle osoitettiin leikkikenttäalue ja Koppelintien kulmaukseen sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. YSkorttelialueen länsipuolelle oli merkitty kioskin rakennusala. Räätykäntien itäpuolella Koppelintien varrelle nykyisen kioskin alueelle oli merkitty pysäköimisalue. Räätykäntien eteläpään ja itäpuolen kaavaa muutettiin vuonna 2001, jolloin eteläpään kaavamerkintä muutettiin jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, pysäköimisalue muutettiin lähivirkistysalueeksi, jolle merkittiin kioskin rakennusala Räätykäntien varteen. Koppelintietä laajennettiin kääntöpaikaksi YS-korttelin länsipuolella. Koppelintie merkittiin Karjaportintien risteyksestä kääntöpaikan länsireunaan asti jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla tontille ajo ja joukkoliikenne on sallittu. Tästä länteen Koppelintie on merkitty jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla tontille ajo on sallittu. 8

9 Kokonaisrakenne, maankäyttö Kaavamuutosalue on metsäinen rinne, joka rajoittuu eteläosaltaan Koppelintiehen. Koppelintien varressa sijaitsee vuonna 2010 valmistunut päiväkotirakennus ja vuonna 1984 rakennettu kioskirakennus. Koppelintien varrella muutosalueen itäpuolella olevalle rinnetontille on vuonna 2011 rakennettu kolme yksikerroksista rivitaloa. Päiväkodin länsipuolella sijaitsee matalia kerrostaloja. Muilta osin aluetta rajaa viheralue ja Räätykänmäen pääosin 1970 luvun lopulla rakentunut omakotialue. Laurilantien kaakkoispuoli on tiiviisti rakennettua. Tontit ovat kooltaan m 2. Räätykäntien eteläosan tontit ovat kooltaan suurempia, m 2. Palvelut Lähimmät alakoulut ovat Herajoen koulu reilun kilometrin etäisyydellä ja Eteläinen koulu, joka sijaitsee Lopentien varrella n.1,5 kilometrin etäisyydellä. Lähimmät yläkoulut ovat Karan koulu ja Harjunrinteen koulu noin 2 kilometrin etäisyydellä Kalevankadulla. Lähin kunnallinen päiväkoti on Hirsimäen päiväkoti Kolehmaisenkadulla noin kilometrin etäisyydellä. Kaavamuutosalueella sijaitsee yksityinen päiväkoti. Lähin elintarvikeliike sijaitsee Kulmalan puistokadun ja Lopentien risteyksessä reilun kilometrin etäisyydellä alueesta. Kaavamuutosalueella toimii kioski. Merkoksen ja Atomin kauppakeskuksiin on matkaa kumpaankin noin 1,5 kilometriä. Lähin paikallisliikenteen pysäkki sijaitsee Koppelintiellä kaavamuutosalueen eteläreunassa. Palvelulinjan lähin pysäkki on Koppelintien ja Karjaportintien risteyksessä. Linja-autopysäkit on esitetty liitteessä 12. Yhdyskuntatekninen huolto Vesi- ja viemäriverkosto sijaitsee Räätykäntiellä. Kaukolämpöverkosto kulkee Koppelintiellä Erityispiirteet ja suojelukohteet Suunnittelualue sijaitsee Herajoen I-luokan pohjavesialueella. Osa kaavamuutosaluetta on pohjaveden muodostumisaluetta Ympäristön häiriötekijät Koko Riihimäen kaupungin aluetta koskevan vuonna 2008 laaditun liikennemeluselvityksen mukaan alueelle ei kohdistu ajoneuvoliikenteen aiheuttamaa melua nykytilanteessa eikä vuoden 2020 ennustetilanteessa. Ote Riihimäen liikennemeluselvityksestä on liitteenä Maanomistus Asemakaavamuutosalue on Riihimäen kaupungin omistuksessa. YS-korttelista on vuokrattu tontti, jolla sijaitsee päiväkoti ja Koppelintien varrelta puistoalueelta 300 m 2 suuruinen alue kioskia varten. Alueen maanomistus on esitetty liitteessä 2. 9

10 2.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Valtioneuvoston vahvistamassa maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu Asuntovaltaisena taajamatoimintojen alueena (A). Kaavamuutosalue sijaitsee merkinnällä Tärkeä ja muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue osoitetulla alueella. Ympäristöministeriö on vahvistanut Kanta-Hämeen asumista, elinkeinoja ja logistiikkaa koskevan 1. vaihemaakuntakaavan. Kaava-alue sisältyy merkinnällä kehitettävät liikennekäytävät alueeseen. Riihimäen osalta kaupan merkinnöistä vahvistamatta jäivät keskusta-alueiden ulkopuolelle osoitettujen vähittäiskaupan suuryksiköiden merkinnät Merkos- Pohjoinen ja Merkos-Länsi. Riihimäen kaupunkiseuduille osoitettu seutukeskuksen palveluvyöhyke -merkintä, jossa oli määritelty seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajat, jäi epäselvänä vahvistamatta. Hämeen Liitto on valittanut ympäristöministeriön päätöksestä mm. Humppilan lentokenttävarauksen ja seutukeskuksen palveluvyöhykemerkinnän vahvistamatta jättämisen vuoksi. 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus ja siihen perustuvat maakuntakaavojen muutokset ovat maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 :n mukaisesti nähtävillä Alue sisältyy aluerajaukseen Tärkeä tai vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue. Ote maakuntakaavan sekä 1. ja 2. vaihemaakuntakaavojen yhdistelmäkartasta on liitteenä Yleiskaava Riihimäki 2010 yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaava on oikeusvaikutukseton. Yleiskaavassa osa alueesta on osoitettu merkinnällä VL (Lähivirkistysalue. Alue varataan yleiseen virkistystoimintaan ja lähiulkoiluun.) ja osa merkinnällä A (Asuntoalue. Alue varataan asumiseen. Alueella voidaan sallia myös asumiseen liittyvien palvelutilojen ja asuinympäristöön soveltuvien työpaikkojen rakentaminen.). Alueen ympärillä on A- merkinnällä osoitettuja asuntoalueita. Ote yleiskaavasta on liitteenä 4. Riihimäen kaupungilla on valmisteilla koko kaupungin alueen kattava Riihimäen yleiskaava Yleiskaavan rakennemallit olivat nähtävillä keväällä Syksyllä 2014 valmisteltiin kaupunkirakennesuunnitelmaa, jonka pohjalta laaditaan yleiskaavaluonnos keväällä Asemakaava Suunnittelualueella ovat voimassa ja vahvistuneet asemakaavat, joiden mukaan alueella on sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS), leikkikenttäaluetta (UL), puistoaluetta (P), lähivirkistysaluetta (VL) ja katualuetta. YS-korttelialueen pinta-ala on 4761 m² ja tontin tehokkuusluku e=0,5. YS-kortteli on jaettu kahdeksi tontiksi, joista eteläisemmälle on rakennettu yksityinen päiväkoti. Päiväkotitontin länsireunassa on neljä metriä leveä kulkurasite pohjoisemmalle tontille kulkua varten. Räätykäntien itäpuolella VL-alueella on kioskin rakennusala, jolle on merkitty rakennusoikeutta 80 kem². Räätykäntien eteläosa on merkitty jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi (pp). YS-korttelialueen länsipuolella on kääntöpaikaksi tarkoitettu katualueen osa, jonka kaavamerkintä on pp/t/jl, jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo ja jouk- 10

11 koliikenne on sallittu. YS-korttelialueen länsipuolella olevalle lähivirkistysalueelle on merkitty ohjeellinen jalankululle varattu alueen osa. Ote ajantasa-asemakaavasta on liitteenä Rakennusjärjestys Riihimäen kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Tonttijako ja kiinteistörekisteri Kaava-alueella on kaupungin kiinteistörekisteriin kuuluvia alueita Rakennuskielto Alueella ei ole rakennuskieltoa Muut päätökset Ympäristöselvitykset Kaupunginhallitus päätti kaavoituskatsauksessa ja -ohjelmassa 2012 Räätykänmäki 2 asemakaavan muutoksen laatimisesta (kohde 13). Kaupunginhallitus päätti käsitellessään Kalmun osayleiskaavaehdotusta pyytää teknistä keskusta selvittämään vaihtoehtoiset omakotiasutuksen tiivistämismahdollisuudet taajamassa. Kaavoitusyksikössä on valmistunut selvitys Omakotirakentamisen täydennysmahdollisuudet taajama-alueella. Kaupunginhallitus merkitsi selvityksen tiedokseen käsitellessään Kalmun osayleiskaavaa. Räätykänmäki 2 on yksi tässä selvityksessä esitetyistä täydennysrakentamiskohteista. Kaupunki on vuokrannut Räätykäntien itäpuolella sijaitsevalta lähivirkistysalueelta n. 300 m 2 suuruisen kioskipaikan allekirjoitetulla vuokrasopimuksella. Koppelintie-nimisen kadun katualueelle välillä Koppelintie 47 - Koppelintie 51 on myönnetty poikkeamislupa, jossa sallitaan joukkoliikenne asemakaavan vastaisesti. Ko. katuosuus on hyväksytyssä asemakaavassa osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla tontille ajo on sallittu. Tärkeiden pohjavesialueiden kartoitus (Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri 1992). Kartoituksen mukaan suunnittelualue sijaitsee Herajoen I-luokan pohjavesialueella. Riihimäen Multatöyrään III-luokan ja Herajoen I-luokan pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistus. Hämeen ELY-keskus Tarkistus perustuu Geologian tutkimuskeskuksen raporttiin Yhteenvetoraportti Herajoen vedenottamon valuma-alueen geologisen rakenteen selvittämisestä sekä Hämeen ELYkeskuksen vuonna 2011 tekemään maastotarkasteluun. Tarkistetun rajauksen mukaan suunnittelualue kuuluu Herajoen I-luokan pohjavesialueeseen. Osa suunnittelualueesta on pohjaveden muodostumisaluetta. Ote Herajoen pohjavesialueen kartasta on liitteenä 8. 11

12 Riihimäen seudun pohjaveden suojelusuunnitelma (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, ). Herajoen pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys (Geologian tutkimuskeskus 2007). Yhteenvetoraportti Herajoen vedenottamon valuma-alueen geologisen rakenteen selvityksistä (Geologian tutkimuskeskus 2009). Herajoen vedenottamon ympäristön hydrogeokemia (Geologian tutkimuskeskus 2009). Riihimäen Vesi, Herajoen pohjavesialueen tarkkailu, Ramboll Finland Oy Rakennettavuusselvitys, Riihimäki, Räätykäntie (Ramboll Finland OY, ). Selvityksessä tutkittiin suunnittelualueen maaperäolosuhteita kuudessa tutkimuspisteessä ja pohjavesiolosuhteita kolmessa pisteessä. Riihimäen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Riihimäen kaupunki, Riihimäen asemakaavojen luontoselvitykset 2013 (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, ). Raporttiin sisältyy Räätykänmäki 2 kaavamuutosaluetta koskeva luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys, liito-oravaselvitys, lepakkoselvitys, linnustoselvitys sekä tarkastelu selvitysalueen merkityksestä ekologiselle verkostolle ja virkistyskäytölle. Alueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä uhanalaisia luontotyyppejä. Selvitysalueelta ei löytynyt uhanalaisia, alueellisesti uhanalaisia, rauhoitettuja tai luontodirektiivin IV- liitteeseen kuuluvia putkilokasvilajeja. Liito-oravaselvityksen mukaan alueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravasta. Lepakkokartoituksessa alue ei osoittautunut erityisen arvokkaaksi. Alueelta tehtiin yksittäisiä havaintoja, mutta lepakkokeskittymiä tai lähellä sijaitseviin lepakkoyhdyskuntiin viittaavia havaintoja ei tehty. Lepakkoselvityksessä tehtyjen havaintojen perusteella ei ole tarvetta ohjata maankäyttöä lepakoiden huomioimiseksi. Linnustoselvityksessä alueen lintulajisto todettiin tyypilliseksi rakennettujen ja puistomaisten kaupunkialueiden lajistoksi. Uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja ei löytynyt. Selvityksessä todetaan alueen merkityksen ekologiselle verkostolle olevan vähäinen. Alueella todetaan olevan merkitystä virkistyskäytölle alueen koon vuoksi. Riihimäen lepakkokartoitus, Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö ja kaavoituspalvelut 2007 (Yrjö Siivonen ja Terhi Wermundsen, Wermundsen Consulting Oy). Koko kaupungin kattavan kartoituksen mukaan alue ei ole merkittävä lepakkoalue. Kanta-Hämeen luonnon monimuotoisuuden tilan seurantaohjelma (LUMOS), 2005, Hämeen ympäristökeskus. Riihimäen alueen luonnon monimuotoisuusselvityksessä on kartoitettu arvokkaat luontokohteet. Suunnittelualue ei ole kohdeluettelossa. 12

13 Riihimäen arvokkaat luontokohteet, Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö Alue ei kuulu kartoitettuihin kohteisiin. Riihimäen liito-oravainventointi 2013, Teppo Häyhä. Riihimäen meluselvitys (Ramboll Finland Oy, Olli-Matti Luhtinen, 2008). Koko kaupunkia koskevan liikennemeluselvityksen mukaan meluntorjuntalain nojalla annetut melutason päivä- ja yöohjearvot eivät ylity kaavoitettavalla alueella. Ote Riihimäen liikennemeluselvityksestä on liitteenä 13. Linja-autopysäkit ja kevytliikenne (Riihimäen kaupunki, katu- ja puistoyksikkö ). Kartta on liitteenä 12. Pysäköinti ja ajouramallit palvelukohteissa (Riihimäen kaupunki, katu- ja puistoyksikkö ). Kartta on liitteenä 15. Vesihuollon ja kadun yleissuunnitelma (Riihimäen kaupunki, katu- ja puistoyksikkö ). Selvitys on liitteenä Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. 13

14 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu MRL 63 mukaisesti Riihimäen kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla. Samassa yhteydessä on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläpidosta sekä osallisten vaikutusmahdollisuudesta em. suunnitelmaan. 3.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset ja osallisten vaikutusmahdollisuudet on mainittu MRL 63 mukaisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Suunnitelma on ollut nähtävillä alkaen luonnosvaiheen loppuun saakka. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 14. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62 ja MRA 30 säännösten mukaisesti Luonnoksen johdosta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus Luonnoksen johdosta jätettiin yksi mielipide. Asemakaavaehdotus oli MRL 65 ja MRA 27 säännösten mukaisesti nähtävillä ja siitä pyydettiin lausunnot Riihimäen ympäristölautakunnalta, Hämeen ELYkeskukselta, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän terveysvalvonnan johtajalta, Riihimäen Vedeltä, Caruna Oy:ltä, Riihimäen Kaukolämmöltä ja Elisa Oyj tuotannolta. Ehdotuksen johdosta jätettiin kaksi muistutusta. Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi Muutettu asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville MRL 65 ja MRA 27 säännösten mukaisesti 30 päivän ajaksi. Huomautukset asemakaavaehdotusta vastaan voi jättää kirjallisena nähtävilläoloaikana. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö tapahtuu suunnittelutyön eri vaiheissa. 3.3 Vaihtoehdot, suunnittelun eteneminen Niinsanottu 0-vaihtoehto eli nykytilanteen säilyttäminen ei ole mahdollista suunnittelun keinoin, koska asemakaavan laatimisesta on tehty päätös ja hanke on kaavoitusohjelmassa. Asemakaavan muutosluonnosta laadittaessa on tutkittu YS-korttelin käyttömahdollisuuksia ja toimivuutta. Pohjoisemmalle tontille kulku on ollut rasitteena päiväkotitontin kautta, mikä on rajoittanut sen käyttömahdollisuuksia kaavamääräyksen mahdollistavaan rakentamiseen. Kaavamuutoksessa on päädytty liittämään tämä alue osaksi lähivirkistysaluetta. Kaavamuutoksen valmisteluvaiheessa on lähiasukkailta tullut kommentteja lähimetsän säilyttämiseksi. Alueella olevan rinteen käyttöä lasten leikkeihin ja pulkkamäkenä talviaikana on korostettu. Kaavassa oleva leikkikenttämerkintä on muutettu lähivirkistysaluemerkinnäksi, koska se vastaa paremmin alueen nykyistä käyttöä. Myös lähivirkistysalueelle voidaan rakentaa leikkikenttä, mikäli sellainen katsotaan tulevaisuudessa tarpeelliseksi ja asiasta päätetään. 14

15 Kaavamuutosta valmisteltaessa on tutkittu myös mm. rakennusten sijoittumista alueelle, rakentamisen tehokkuutta sekä uudisrakentamisen suhdetta olemassa olevaan rakennuskantaan sekä alueen palvelukohteiden liikenteen ja pysäköinnin toimivuutta. Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi Muutetussa asemakaavaehdotuksessa on AO-1-korttelin 1712 kaksi eteläisintä tonttia poistettu, jolloin kortteliin jää kolme tonttia. Muutoksessa Räätykäntien kääntöpaikkaa on väljennetty ja korttelialueen muotoa on hiukan muokattu. 3.4 Tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä kaupungin tonttitarjontaa ja tiivistää yhdyskuntarakennetta muuttamalla asemakaavaa siten, että alueelle voidaan sijoittaa omakotitontteja. Kaavamuutosta laadittaessa on ollut tarve selvittää myös YS-korttelialueen käyttömahdollisuuksia ja toimivuutta. 15

16 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 Sisältövaatimukset Asemakaavan muutosalueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Tästä syystä asemakaavan laadinnan yhteydessä suoritetaan yleiskaavatasoinen tarkastelu (MRL 39 ja MRL54 4mom.). MRL 39 Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään. Maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan yhdistelmäkartassa alue on osoitettu merkinnällä A, Asuntovaltainen taajamatoimintojen alue. Asemakaavan muutos noudattaa maakuntakaavaa. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; Asemakaavan muutosalue sijaitsee pientaloalueella, jolle on toimivat liikenneyhteydet. Yhdyskuntateknilliset järjestelmät ovat valmiina alueella tai ulottuvat alueelle. Kaavassa on annettu määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi. Asemakaavalla ei ole vaikutusta luontoarvojen säilymiseen. Näin yleiskaavan laadinnan yhteydessä vaadittava yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys sekä olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö toteutuvat. 3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; Asemakaavan muutoksella lisätään omakotitonttitarjontaa. Asemakaavan muutosalueella sijaitsevat päiväkoti ja kioski on huomioitu osoittamalla näille palveluille aluevaraukset. Asemakaavan muutos tukee alueella nykyisin sijaitsevien palveluiden säilymistä alueella. Muiden palveluiden osalta alue tukeutuu lähiympäristössä sijaitseviin palveluihin. Lähimmät alakoulut ovat Herajoen koulu reilun kilometrin etäisyydellä ja Eteläinen koulu, joka sijaitsee Lopentien varrella n.1,5 kilometrin etäisyydellä. Lähimmät yläkoulut ovat Karan koulu ja Harjunrinteen koulu noin 2 kilometrin etäisyydellä Kalevankadulla. Lähin kunnallinen päiväkoti on Hirsimäen päiväkoti Kolehmaisenkadulla noin kilometrin etäisyydellä. Lähin elintarvikeliike sijaitsee Kulmalan puistokadun ja Lopentien risteyksessä reilun kilometrin etäisyydellä alueesta. Merkoksen ja Atomin kauppakeskuksiin on matkaa kumpaankin noin 1,5 kilometriä. 4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; Asemakaavan muutosalue tukeutuu nykyisiin katuyhteyksiin. Nykyinen joukkoliikenne- ja kevyen liikenteen verkosto ulottuvat alueelle tai sen läheisyyteen. Nykyisiin kunnallisteknisiin verkostoihin liittymistä varten tarvittavat uudet verkostot jäävät varsin lyhyiksi. Asumisen sijoittaminen jo olemassa olevaan asuinalueeseen liittyen tukee energia-, vesi- ja jätehuollon järjestämistä ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla. 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Valtioneuvoston antamat liikennemelun ohjearvot eivät ylity asumiseen osoitetulla alueella. Alueella säilyy mahdollisuus käyttää lähimetsää ja rinnettä ulkoiluun ja leikkeihin. 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 16

17 Tarjoamalla kysyntää vastaavasti omakotitontteja tuetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kaupungissa. Alueella sijaitsevien palveluiden toiminta on huomioitu kaavassa osoittamalla niille aluevaraukset. 7) ympäristöhaittojen vähentäminen; Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen vähentää ympäristöhaittoja verrattuna hajanaisempaan rakenteeseen. Kaavassa annetaan määräyksiä pohjaveden laatumuutosten ja pinnankorkeuden muutosten sekä haitallisen pohjaveden purkautumisen estämiseksi. Lisäksi annetaan määräyksiä öljysäiliöiden sijoittamisesta ja kielletään jäteveden ja siihen verrattavan imeyttäminen maaperään. Tonttien kadunpuoleiset reunat on määrätty istutettaviksi alueen osiksi ja puistoon liittyvät reunat puin ja pensain istutettaviksi alueiksi. 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; Rakentaminen noudattaa alueella olevaa rakentamistapaa. Osa metsikkömaisemaa muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Koppelinpuiston ydinalue säilyy rakentamattomana. Alueella ei ole todettu erityisiä säilytettäviä luontoarvoja. Kaavalla ei ole vaikutusta luonnonarvojen vaalimiseen. 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Asemakaavan muutos vähentää lähivirkistykseen soveltuvien alueiden pinta-alaa. Alueella säilyy mahdollisuus käyttää lähimetsää ja rinnettä ulkoiluun ja leikkeihin. Viheryhteydet alueelta toiselle eivät katkea. 4.2 Asemakaavan rakenne Asemakaavan muutoksella muodostuu 17. kaupunginosan, Räätykänmäen korttelit 1712 ja 1734, osa korttelista 1715 sekä katu- ja virkistysalueet. Asemakaavan laadinnan yhteydessä tehdään tonttijako. Sitovalla tonttijaolla muodostuu 17. kaupunginosan, Räätykänmäen korttelin 1712 tontit 1-3, korttelin 1715 tontit 2 ja 3 sekä korttelin 1734 tontti 4. Asemakaavakartta on liitteenä 17. Tonttijakokartat ovat liitteenä Mitoitus AO, Erillispientalojen korttelialue: aluetta, m 2 kerrosalaa, kem AO-1, Erillispientalojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa yhden asunnon käsittäviä pientaloja: aluetta, m 2 kerrosalaa, kem P, Palvelurakennusten korttelialue: aluetta, m 2 kerrosalaa, kem PL, Lähipalvelurakennusten korttelialue: aluetta, m 2 kerrosalaa, kem

18 Katualueet: aluetta, m VL, Lähivirkistysalue: aluetta, m 2 KAAVA-ALUE YHTEENSÄ: aluetta, m 2 kerrosalaa, kem Asemakaavan seurantalomake on liitteenä Aluevaraukset Korttelialueet AO, Erillispientalojen korttelialue. Korttelialueella on yksi tontti, jonka koko on m 2. Tontilla on rakennusoikeutta asuinrakentamiseen 400 kem 2 ja autonsäilytyspaikan ja talousrakennuksen rakentamiseen 80 kem 2, suurin sallittu kerrosluku on II. AO-1, Erillispientalojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa yhden asunnon käsittäviä pientaloja. Korttelissa sijaitsee kolme omakotitonttia, joiden koko vaihtelee välillä m 2. Tonttien rakennusoikeus on 250 kem 2. Tonteille saa rakentaa tontin kerrosalaan laskettavan enintään 40 kem 2 suuruisen talousrakennuksen. Suurin sallittu kerrosluku on joko I u½ tai ½ k I. Tonteille on annettu määräys asuinrakennuksen harjansuunnasta. P, Palvelurakennusten korttelialue. Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta palvelurakentamiseen 600 kem 2. Suurin sallittu kerrosluku on I. Alueella sijaitsee päiväkoti. Tonttia on laajennettu Koppelintien varteen saattoliikennettä varten. Tontin rakennusoikeutta on pienennetty vastaamaan päiväkotitoiminnan vaatimia tilatarpeita. Osalle tontin Koppelintien vastaista rajaa on merkitty ajoneuvoliittymän estävä määräys. Koppelintien puoleisella reunalla on maanalaista johtoa varten varattu alueen osa kaukolämpöjohtoa varten. Palvelukohteiden liikenneselvitys liitteenä 15. PL, Lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta lähiympäristöä palvelevia toimintoja varten 90 kem 2. Koppelintien puoleisella reunalla on maanalaista johtoa varten varattu alueen osa kaukolämpöjohtoa varten. Tontille on merkitty pysäköimispaikka asiakkaiden pysäköintiä varten. Kioskin liikennettä ja pysäköintiä on selvitetty katu- ja puistoyksikössä. Palvelukohteiden liikenneselvitys liitteenä 15. Erillismääräyksinä on annettu seuraavat määräykset: Lämmitysöljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle tiiviiseen katokselliseen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn suurin määrä. Jäteveden tai siihen verrattavan imeyttäminen maaperään on kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden pinnankorkeuteen. Rakentamisen takia ei saa aiheutua haitallista pohjaveden purkautumista. 18

19 Rakennustöiden yhteydessä suoritettavien kaivutöiden alin kaivutaso ei saa olla 4 m lähempänä ylintä pohjaveden pintaa lukuunottamatta välttämättömiä kunnallisteknisiä liittymiä. Rakennettaessa jätevesiviemäri 2 m lähemmäksi ylimmästä pohjaveden pinnasta, sen tiiveys tulee osoittaa painekokeella tai muulla luotettavalla tavalla. Kortteleissa 1712 ja 1734 sekä korttelin 1715 tonteilla 2 ja 3 on energiakaivojen rakentaminen kielletty. Katoilta ja pihoilta tulevat sade- ja sulamisvedet pitää ensisijaisesti imeyttää omalla tontilla esim. maanalaiseen kivipesään. Imeytymättömät vedet voidaan johtaa sadevesiviemäriin, mikäli tontilla on sitä varten liittymä. Radonin haittojen torjunta tulee huomioida rakennuslupavaiheessa. AO-korttelialuetta koskevat määräykset: Asuinrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa korkeintaan 70 % sallitusta kerrosalasta. Vesikaton on oltava harjakatto tai kaksoispulpettikatto, talousrakennuksissa ja katoksissa sallitaan lisäksi yksinkertainen pulpettikatto. Asuinrakennuksen katon kaltevuuden tulee olla vähintään n. 20 (n. 1:3). Julkisivujen tulee olla vaaleita ja kattopintojen tulee olla mustia, grafiitinharmaita tai tummanruskeita. Tonteilla olevaa puustoa on säilytettävä mahdollisuuksien mukaan. AO-1 -korttelialuetta koskevat määräykset: Tonteille saa rakentaa tontin kerrosalaan laskettavan erillisen enintään 40 kem 2 suuruisen talousrakennuksen. Asuinrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa korkeintaan 70 % sallitusta kerrosalasta. Vesikaton on oltava harjakatto tai kaksoispulpettikatto, talousrakennuksissa ja katoksissa sallitaan lisäksi yksinkertainen pulpettikatto. Asuinrakennuksen katon kaltevuuden tulee olla vähintään n. 20 (n. 1:3). Julkisivujen tulee olla vaaleita ja kattopintojen tulee olla mustia, grafiitinharmaita tai tummanruskeita. Tonteilla olevaa puustoa on säilytettävä mahdollisuuksien mukaan. Autopaikat: AO ja AO-1 -korttelit 2 ap/asunto. P-kortteli 1 ap/70 kem Katualueet Räätykäntien kääntöpaikkaa on hieman muokattu ja siirretty etelämmäksi. Kääntöpaikalta Koppelintielle on merkitty jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. Vesihuollon ja kadun yleissuunnitelma on liitteenä

20 4.3.3 Virkistys- ja erityisalueet 4.4 Palvelut VL, Lähivirkistysalue. Osa leikkikenttäaluetta ja osa YS-korttelia on muutettu osaksi Koppelinpuiston lähivirkistysaluetta. Tarvittaessa leikkikenttä voidaan rakentaa myös lähivirkistysalueelle. Kaavamuutosalueen lähivirkistysalueet liittyvät Räätykänmäen lähivirkistysalueisiin, jolloin viheryhteydet eivät katkea. Kaavamuutosalueelle on osoitettu tontit päiväkotia ja kioskia varten. 4.5 Yhdyskuntatekninen huolto Alue liitetään Räätykäntiellä sijaitseviin vesi- ja viemäriverkostoihin. Kaukolämpöverkosto sijaitsee Koppelintiellä. Koppelinpuistoon Koppelintien varteen on esitetty varaus puistomuuntamolle. Vesihuollon ja kadun yleissuunnitelma on liitteenä Luonnonympäristö Lähivirkistysalueilla on mahdollista säilyttää nykyinen luonnonympäristö. Lähivirkistysalueisiin rajautuvat tonttien reuna-alueet on istutettava puin ja pensain. Tonteilla säilytetään puustoa mahdollisuuksien mukaan. 4.7 Suojelukohteet ja erityispiirteet Suojelukohteita ei alueelle ole esitetty. 4.8 Ympäristön laatua koskevat määräykset 4.9 Nimistö Omakotitonteilla on puustoa säilytettävä mahdollisuuksien mukaan. Omakotitonttien kadunpuoleiset reunat on määrätty istutettaviksi alueen osiksi ja puistoon liittyvät reunat puin ja pensain istutettaviksi alueiksi. Alue sijaitsee Herajoen I-luokan pohjavesialueella ja osa aluetta on pohjaveden muodostumisaluetta. Kaavaan on merkitty pohjaveden muodostumisalue merkinnällä pv-2 (Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue, pohjaveden muodostumisalue.). AO ja AO-1 - korttelialueille on merkitty Herajoen pohjavesialueen geologisessa rakenneselvityksessä (GTK ) selvitetty likimääräinen pohjavedenpinnan taso (m mpy N60). Kaavaan liittyvissä erillismääräyksissä on annettu määräyksiä pohjaveden laatumuutosten ja pinnankorkeuden muutosten estämiseksi sekä haitallisen pohjaveden purkautumisen estämiseksi. Erillismääräyksissä esitetään myös rakentamisen yhteydessä suoritettavien kaivutöiden alin mahdollinen kaivutaso suhteessa pohjaveden pintaan lukuun ottamatta välttämättömiä kunnallisteknisiä liittymiä. Lisäksi annetaan määräyksiä öljysäiliöiden sijoittamisesta ja katoilta ja pihoilta tulevien sade- ja sulamisvesien imeyttämisestä ensisijaisesti omalla tontilla esim. maanalaiseen kivipesään sekä kielletään jäteveden ja siihen verrattavan imeyttäminen maaperään. Räätykänmäen alueen kiinteistöjen maalämmön käytön pohjavedelle aiheuttaman riskin vähentämiseksi kielletään energiakaivojen rakentaminen. Asemakaava-alueelle ei tule uutta nimistöä. 20

21 5 ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET 5.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Asemakaavan muutos tiivistää alueen nykyistä yhdyskuntarakennetta. Kaupunkikuva Asemakaavan muutoksen myötä osa metsikköaluetta muuttuu osaksi rakennettua aluetta. Asuminen Asemakaavan muutoksella muodostuu lisää omakotitontteja. 5.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Luonto ja maisema Asemakaavan muutoksen myötä osa alueen luonnonmaisemaa muuttuu rakennetuksi alueeksi. Luonnonsuojelu Alueella ei sijaitse luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä uhanalaisia luontotyyppejä. Selvitysalueelta ei löytynyt uhanalaisia, alueellisesti uhanalaisia, rauhoitettuja tai luontodirektiivin IV- liitteeseen kuuluvia putkilokasvilajeja. Liito-oravaselvityksen mukaan alueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravasta. Lepakkoselvityksessä tehtyjen havaintojen perusteella ei ole tarvetta ohjata maankäyttöä lepakoiden huomioimiseksi. Linnustoselvityksessä ei löytynyt uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja. Pinta- ja pohjavedet Pintavedet tulee ensisijaisesti imeyttää omalla tontilla esim. maanalaiseen kivipesään. Imeytymättömät vedet voidaan johtaa sadevesiviemäriin, mikäli tontilla on sitä varten liittymä. Jäteveden tai siihen verrattavan imeyttäminen maaperään on kielletty. Kaavaan liittyvissä erillismääräyksissä on annettu määräyksiä pohjaveden laatumuutosten ja pinnankorkeuden muutosten estämiseksi sekä haitallisen pohjaveden purkautumisen estämiseksi. Erillismääräyksissä esitetään myös rakentamisen yhteydessä suoritettavien kaivutöiden alin mahdollinen kaivutaso suhteessa pohjaveden pintaan lukuun ottamatta välttämättömiä kunnallisteknisiä liittymiä. Käytettävissä olevien selvitysten perusteella pohjaveden pinta alueella on noin 13,5-24 metriä nykyistä maanpintaa alempana. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta pohjaveteen. 5.3 Muut vaikutukset Kunnallistalous Riihimäen kaupunki myy tai vuokraa alueelta tontteja. Kaupunki rakentaa alueen kunnallistekniikan. 21

22 Työpaikat, elinkeinotoiminta, yritysvaikutukset Alueelle ei muodostu uusia työpaikkoja. Asemakaavan muutos tukee nykyisen elinkeino- ja liiketoiminnan jatkumista alueella ja ympäristössä. Tekninen huolto Alueen tekninen huolto tukeutuu alueella oleviin vesi-, viemäri-, sähkönjakelu- ja kaukolämpöverkostoihin. Liikenteelliset vaikutukset Alueelle on olemassa toimivat liikenneyhteydet. Asemakaavan muutoksella on vähäisiä liikenteellisiä vaikutuksia. Päiväkodin saattoliikennettä varten on tonttiin liitetty Koppelintien varrella sijaitseva linja-autojen kääntöpaikaksi tarkoitettu alue, joka on käynyt tarpeettomaksi osalle Koppelintietä myönnetyn poikkeusluvan vuoksi. Kaavamuutos parantaa päiväkotitontin saattoliikenteen ja PL-korttelialueen asiointiliikenteen olosuhteita. Melu Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta meluun. Terveys ja viihtyvyys Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia terveyteen ja viihtyvyyteen. Virkistys Asemakaavan muutos vähentää lähivirkistykseen osoitettua aluetta. Alueella säilyy hyvät mahdollisuudet lähiympäristön virkistyskäyttöön. Lapset Alueella toimiva päiväkoti voi jatkaa toimintaansa. Alueella säilyy mahdollisuus käyttää lähimetsää ja rinnettä ulkoiluun ja leikkeihin. Kaavan mahdollistamat päiväkodin saattoliikenteen ja kioskin asiakasliikenteen järjestelyt parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta. 22

23 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Havainnekuva on liitteenä Toteuttaminen ja ajoitus Tonttijako laaditaan asemakaavan laatimisen yhteydessä. Kaupunki aloittaa tonttien luovuttamisen asemakaavan tultua voimaan ja kunnallistekniikan valmistuttua. 6.3 Toteutuksen seuranta Toteutusta seurataan rakennus- ja toimenpidelupien yhteydessä. Riihimäellä Raija Niemi kaavoituspäällikkö Tuula Aittola suunnittelija 23

24 ALUEEN SIJAINTI LIITE 1 kaupungin omistuksessa olevat alueet on merkitty keltaisella kaupungin omistuksessa olevat vuokralle annetut alueet on merkitty oranssilla yksityisten omistuksessa olevat alueet on merkitty valkoisella ALUEEN MAANOMISTUS LIITE 2

25 OTE MAAKUNTAKAAVAN SEKÄ 1. JA 2.VAIHEMAAKUNTAKAAVOJEN YHDISTELMÄ- KARTASTA LIITE 3 OTE YLEISKAAVASTA RIIHIMÄKI 2010 LIITE 4

26 OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA LIITE 5

27 OTE MAAPERÄKARTASTA LIITE 6

28 OTE RAKENNETTAVUUSSELVITYKSESTÄ LIITE 7

29 OTE HERAJOEN POHJAVESIALUEKARTASTA LIITE 8

30 OTE HERAJOEN POHJAVESIALUEEN TARKKAILURAPORTISTA LIITE 9

31 OTE RAPORTISTA HERAJOEN POHJAVESIALUEEN GEOLOGINEN RAKENNESELVITYS LIITE 10

32 OTE YHTEENVETORAPORTISTA HERAJOEN VEDENOTTAMON VALUMA-ALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYKSISTÄ LIITE 11

33 LINJA-AUTOPYSÄKIT JA KEVYT LIIKENNE LIITE 12

34 OTE RIIHIMÄEN LIIKENNEMELUSELVITYKSESTÄ LIITE 13

35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 14

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 PYSÄKÖINTI- LIIKENNESELVITYS PALVELUKOHTEISSA LIITE 15

46 VESIHUOLLON JA KADUN YLEISSUUNNITELMA LIITE 16

47 ASEMAKAAVAKARTTA MÄÄRÄYKSINEEN LIITE 17

48

49

50

51 HAVAINNEKUVA LIITE 18

52 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 19

53

54 (ei mittakaavassa) TONTTIJAKOKARTAT LIITE 20

55

56

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

POHJANKORPI KORTTELI 2633 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TONTTIJAKO JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 26. POHJANKORPI

POHJANKORPI KORTTELI 2633 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TONTTIJAKO JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 26. POHJANKORPI 26:9 POHJANKORPI KORTTELI 2633 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TONTTIJAKO JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 26. POHJANKORPI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 14.10.2011 PÄIVÄTTYÄ JA 28.11.2011 TARKISTETTUA

Lisätiedot

Y-TONTTI, Räiskylänkatu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI, Räiskylänkatu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Y-TONTTI, Räiskylänkatu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 20.5.2015 1 SISÄLLYS 1. TEHTÄVÄ...3 2. SUUNNITTELUALUE...3 3. ALOITE...4 4. NYKYINEN

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Herajoen keskusta Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Herajoen keskusta Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Herajoen keskusta Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

HUHTIMONMÄKI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HUHTIMONMÄKI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 749/2015 HUHTIMONMÄKI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava ja asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 28.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1

Lisätiedot

Keski-Suokylän asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Keski-Suokylän asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Keski-Suokylän asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Kaavoituspalvelut 18.5.2009, 18.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ...1 2. SUUNNITTELUALUE...1 3.

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

TUOMISENALUE, VIKINKAARI

TUOMISENALUE, VIKINKAARI ORIMATTILAN KAUPUNKI TUOMISENALUE VIKINKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI 164 TUOMISENALUE, VIKINKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.3.2012

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kuljun asemakaava ja asemakaavan muutos, Kiimakallion eteläosan laajennus, kaava n:ro 10045

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 KOKEMÄEN KAUPUNKI EHDOTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

HAAPAKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAAPAKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HAAPAKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Harjavallan 304 Pirkkalan kaupunginosan korttelin 38 osaa sekä puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. Sitova tonttijako: kortteli 38 tontti 7. Laatija:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄIVÄTTYÄ OJAMONKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUSTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄIVÄTTYÄ OJAMONKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄIVÄTTYÄ OJAMONKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUSTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: 10. kaupunginosan

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma

MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Kaavoituspalvelut 8.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. ALOITE... 1 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (ehdotus)

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (ehdotus) Kaavatunnus: 2-230 Asianumero: 563/10.02.03/2013 Asra: Kh: Valtuusto: ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (ehdotus) Nurmijärvi, Kirkonkylä, Liikuntapuiston alue Asemakaavanmuutos koskee korttelia 204a, urheilu-

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 1 KORTTELIT 170 JA 192, PUISTOALUE SEKÄ KATUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.9.2014, TARK. 17.11.2014, TARK. 12.1.2015

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 22.1.2016 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 PERUS-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS Pudasjärven kaupunki 2.8.2012 2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015 Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm Asemakaavaselostus 21.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 2. TIIVISTELMÄ... 3 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot