Kirkkojärvi-Syväjärven osayleiskaava oli luonnoksena nähtävillä välisenä aikana (khall ).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkojärvi-Syväjärven osayleiskaava oli luonnoksena nähtävillä 28.5. 26.6.2014 välisenä aikana (khall 12.5.2014 70)."

Transkriptio

1 MYRSKYLÄ/ KIRKKOJÄRVI-SYVÄJÄRVI, OSAYLEISKAAVA LYHENNELMÄT LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ NIIHIN LAADITUT VASTINEET Kirkkojärvi-Syväjärven osayleiskaava oli luonnoksena nähtävillä välisenä aikana (khall ). LAUSUNNOT 1. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Osayleiskaavassa tulee ottaa huomioon alueen rakentuminen nyt ja tulevaisuudessa pelastuslaitoksen toimintamahdollisuuksia onnettomuustilanteissa ajatellen. Tiestön, katuverkon ja kunnallistekniikan suunnittelussa tulee ottaa huomioon pelastuslaitoksen toimintamahdollisuudet mm. teiden leveyksien ja kantavuuksien huomioimisessa pelastusajoneuvojen tarpeisiin sekä sammutusveden saannissa (vesiasemat). Lisäksi rakenteellinen paloturvallisuus rakennusten sijoittelussa kaavan sisällä ja reuna-alueille tulee ottaa huomioon. Pelastuslaitoksen esittämät näkökulmat tulee ottaa huomioon alueen rakentuessa; alue rakentuu vähitellen yksittäisen lupaharkinnan kautta. Lausunto ei aiheuta muutosta kaavakarttaan. 2. Porvoon maakuntamuseo Kaavaluonnoksessa on hyvin huomioitu lukujen asutustoiminnan tuloksena muodostunut verrattain yhtenäisesti rakennettu kyläasutus, mutta kuten kaavaselostuksessakin todetaan -- - alueen kulttuurimaisemaa ja rakennuskantaa koskeva selvitys on vielä työn alla. Huomioitavia puutteita inventoinnissa on etenkin yleisesti alueen kokonaisrakentumisen kuvaaminen sekä yksittäiskohteiden osalta varsinkin sotia edeltävien tilakohteiden tarkastelu. Kaavamateriaalia tuleekin tältä osin vielä täydentää. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventointityö on aluearkkitehdilla työn alla. Inventoinnin pohjalta kaavakartalle merkitään suojeltavat ja säilytettävät yksittäiset kohteet sekä mahdolliset laajemmat kokonaisuudet. Inventoinnin raportti tullaan kokonaisuudessaan liittämään kaava-asiakirjoihin. Alueen rakentuminen ja rakennetun ympäristön arvot niminen selvitys on laadittu kaavaalueelle. Selvityksen kautta on osayleiskaava-alueelta etsitty säilytettävää rakennuskantaa. Inventoinnin tavoitteena on rakennuskannan säilymisen lisäksi edistää alueen rakennus- ja muun historian tuntemusta sekä kulttuuriympäristöstä huolehtimista. Yksittäisten rakennusten lisäksi on tarkasteltu myös laajempia rakennettujen alueiden kokonaisuuksia sekä pihapiirejä. Selvitysaineisto on laadittu palvelemaan nimenomaan osayleiskaavan laadintaa aineiston sisältö ja laajuus on valikoitunut tältä pohjalta.

2 Selvityksen pohjalta on em. asutustoiminnan tuloksena muodostuneen yhtenäisen kyläasutuksen lisäksi osayleiskaavan kirjattu suojeltavat rakennukset, säilytettävät pihapiirit sekä historialliset rakennuspaikat ja tieosuudet. 3. Päijät-Hämeen terveydenhuollon kuntayhtymä Radonista aiheutuva terveyshaitta tulisi huomioida kaavamääräyksissä, koska kaavan perusteella voidaan myöntää rakennuslupia ilman asemakaavoitusta. Rakentaja tulisi velvoittaa rakennusvaiheessa, myös korjausrakentamisen yhteydessä, varautumaan radonhaitan torjuntaan. Suunnitelma radonturvallisesta rakentamisesta on luontevaa esittää rakennusluvan yhteydessä. Kaavamääräyksissä annetaan määräyksiä myös kiinteistöjen liittämisestä keskitettyyn viemäriverkkoon. Vesihuoltolaki (119/2011) määrittelee periaatteet vesihuollon yleiselle kehittämiselle sekä kiinteistöjen liittymisvelvollisuudelle järjestetyn vesihuollon piiriin. Vähimmäisvaatimuksena on, etteivät kaavamääräykset ole ristiriidassa vesihuoltolain määräysten kanssa. Terveydensuojelun kanta asiassa on, että kaavassa ei tulisi antaa asiaa koskevia määräyksiä, vaan asia tulisi hoitaa päivittämällä vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta ja tarvittaessa myös kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaa vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti. Tällä menettelyllä turvataan lisäksi kiinteistön omistajien mahdollisuus hakea vapautusta liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolain määrittelemien vapautusperusteiden täyttyessä ja lain määrittelemien tahojen osallistuminen vapautushakemusten käsittelyyn. Kiinteistöjen vesihuoltoa tulisi tarkastella sekä talousvesi- että jätevesihuollon käsittävänä kokonaisuutena eikä erottaa näitä toisistaan. Kaavaselostusta tulisi täydentää liittämällä siihen selvitys Myrskylän vesihuoltolaitoksen vahvistetusta toiminta-alueesta, jolla kiinteistöjen liittämisvelvollisuus on voimassa sekä selvitys jo rakennetusta vesi- ja jätevesiverkostosta. Kaavaselostuksessa todetaan kaavoituksen yhtenä tavoitteena olevan, ettei meluherkille alueille osoiteta uutta rakentamista ilman riittävää meluntorjuntaa. Kaavaselostuksessa olisi hyvä tuoda ilmi onko selvitysten perusteella ilmennyt tällaisia alueita, joille ei voida osoittaa rakentamista ilman erillisiä määräyksiä rakennusten meluneristävyydestä. Samoin mahdolliset tulvaherkät alueet olisi hyvä tuoda esille kaavaselostuksessa. Osayleiskaavan yleisiin määräyksiin lisätään määräys radonturvallisesta rakentamisesta. Osayleiskaavan määräyksistä poistetaan vaatimus kiinteistöjen liittämisestä keskitettyyn viemäriverkkoon. Lisäksi kaavaselostukseen lisätään kartta, josta ilmenee vesilaitoksen vahvistettu toiminta-alue sekä rakennettu vesi- ja jätevesiverkosto. Kaavaselostukseen lisätään selvitys meluherkistä ja tulvaherkistä alueista tai niiden puuttumisesta alueella. Osayleiskaavan yleisiin määräyksiin lisätään määräys radonturvallisesta rakentamisesta.

3 Osayleiskaavan määräyksistä poistetaan vaatimus kiinteistöjen liittämisestä keskitettyyn viemäriverkkoon. Lisäksi kaavaselostukseen lisätään kartta, josta ilmenee vesilaitoksen vahvistettu toiminta-alue sekä rakennettu vesi- ja jätevesiverkosto. Kaavaselostukseen lisätään selvitys meluherkistä ja tulvaherkistä alueista tai niiden puuttumisesta alueella. 4. Museovirasto, arkeologian osasto Myrskylän kunnassa on tehty esihistoriallisten muinaisjäännösten arkeologinen inventointi vuonna Inventoinnin mukaan kaava-alueella ei sijaitse muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia ja rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Inventoinnin jälkeen muinaismuistolain piiriin ovat kuitenkin tulleet myös historiallisen ajan muinaisjäännökset, joita Myrskylän kunnasta ei vielä ole inventoitu. Myrskylän Kirkkojärvi-Syväjärvi -alueella on ollut asutusta jo keskiajalla. Kuninkaankartastossa ( ) kaava-alueella näkyy rakennuksia (mm. yksi torppa). Lisäksi tiestö on kiinnostava ja on tarpeen tarkastaa, onko vanhasta (luultavasti osin keskiaikaisperäisestä) tieverkostosta vielä olemassa jälkiä maastossa. Museovirasto edellyttää tämän johdosta, että ennen kaavaehdotuksen laatimista alueella tehdään historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi, jonka esitutkimukseen sisältyy arkistoinventointi (vanhojen karttojen ja muun historiallisen lähdeaineiston läpikäyminen). Museovirasto tulee ottamaan kaavasuunnitelmaan tarkemmin kantaa edellä esitetyn inventoinnin suorittamisen jälkeen. Tutkimuksissa tulee noudattaa Museoviraston verkkosivuilla olevia Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeita: Luettelo maamme arkeologisia tutkimuksia suorittavista toimijoista on saatavissa Museoviraston verkkosivuilta osoitteesta: n_tilaaminen. Pienelle kunnalle osayleiskaavan laatiminen on kova ponnistus niin työmäärän kuin kustannustenkin osalta. Viranomaisten edellyttämät laajat selvitykset ovat usein kohtuuton vaatimus kaavoitustyön tavoitteiden saavuttamiseksi: tälläkin osayleiskaavalla halutaan vain ohjata asemakaavan ulkopuolista rakentamista maanomistajia tasapuolisesti kohdellen --- yksittäisen lupaharkinnan pohjalta. Varsinaisia uusia rakennuspaikkoja kaavalla on osoitettu vain 16 kpl ja kaava-alueen kokonaispinta-ala on kuitenkin yli 200 hehtaaria. Tällä kaavalla ei osoiteta laajoja alueita tiiviille asumiselle; tällä kaavalla ei osoiteta alueita asemakaavoitettavaksi. Myrskylän väkiluku on säilynyt samana viimeiset 30 vuotta. Selvitysvaatimukset tulisi aina suhteuttaa kaavan sisältöön. Liian raskaat ja monet selvitykset aiheuttavat sen, että myönteinen päämäärä yhdyskuntarakennetta ja rakentamista ohjaavasta osayleiskaavasta jää kokonaan toteutumatta. Aluearkkitehti on laatinut alueen selvityksen, joka koskee alueen rakentumista ja rakennetun ympäristön arvoja Porvoon museon ohjauksessa. Historiallisen ajan kartta-aineistoa on analysointi selvityksessä. Historialliset rakennuspaikat ja historialliset tiet on selvitetty ja osoitettu kaavakartalle. Historiallisen rakennuspaikan kaavamääräyksessä on todettu, että alueella saattaa sijaita muinaismuistolain

4 rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä; aluetta koskevista rakennushankkeista ja kaivuutöistä on neuvoteltava Museoviraston kanssa. Laaditun selvityksen, Alueen rakentuminen ja rakennetun ympäristön arvot, pohjalta on kaavakarttaan ja kaavaselostukseen täydennetty lausunnossakin esitettyjä huomioita suhteutettuna kaavatasoon ja kaavan sallimaan lisärakentamiseen. 5. Uudenmaan ELY-keskus Osayleiskaava-alue on kaavaselostuksen mukaan yhdyskuntarakenteellisesti Myrskylän edullisinta maaseutualuetta, palvelut ovat lähellä ja tieyhteydet ovat hyvät. ELY-keskus katsoo, että osayleiskaavoitus tällaisessa tapauksessa ja Myrskylän kunnan erityispiirteet huomioon ottaen oikea ja kannatettava suunnittelumuoto. Osayleiskaava-alueella on sekä MRL:n 44 :n 2 momentissa tarkoitettua kyläaluetta että MRL:n 72 :ssä tarkoitettua ranta-aluetta. Osayleiskaavan tarkoitus on edelleen olla sellainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka perusteella voitaisiin suoraan myöntää rakennusluvat. ELY-keskus katsoo, että näiden osa-alueiden raja tulisi osoittaa myös kaavakartalla. Kaavaselostuksen mukaan osayleiskaava-alueella on tehty maanomistajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi kantatilatarkastelu. Osayleiskaavan yleinen luonne huomioon ottaen (rakennusluvat yleiskaavan perusteella) kyseinen tarkastelu tulisi avoimuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi liittää osayleiskaava-asiakirjoihin. Osayleiskaavassa on osoitettu huomattavan laajat M-1 alueet (maa- ja metsätalousvaltainen alue, joka on tarkoitettu pääasiassa (?) maa- ja metsätalouden harjoittamiseen). Merkintä on epäselvä ja se tulisi kirjoittaa kokonaisuudessaan uudelleen. Myös toteamus haja-asutuksen sallimisesta kyseenalaistaa koko merkinnän tarkoituksen. Maakunnallisesti merkittävän Myllysuon kulma tulisi osayleiskaavassa osoittaa SL-alueena (kaavassa MY-alue). Myös luo-merkintää (luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä alue) tulisi selventää seuraavasti: Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja eliölajiesiintymien säilyminen/turvaaminen. Lausunnonantajan näkökulmat otetaan huomioon kaavaluonnoksen jalostuessa kaavaehdotukseksi. Kaavakartalle rajataan alue, jolla osayleiskaavan perusteella voidaan suoraan myöntää rakennusluvat. Kaavaselostukseen liitetään kantatilatarkastelu.

5 Kaavamerkintöjen M-1 sekä luo määräyksiä kehitellään lausunnonantajan näkökulmia huomioon ottaen. Myllysuo voidaan kaavakartalla osoittaa SL-alueena. 6. Uudenmaan liitto Laadittavana olevan Kirkkojärvi-Syväjärven osayleiskaavan suunnittelualue on yhdyskuntarakenteen kannalta Myrskylän houkuttelevinta maaseutualuetta. Kylämäinen alue on keskitetyn vedenjakelun ja viemäröinnin piirissä ja alueelle on rakennettu valokuituverkko. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteiseksi. Ranta-alueella osoitetaan kaavaan mitoituksen kautta sitovasti rakennuspaikat, jolloin päätöstoimivalta näiden osalta olisi kunnalla. Rantaan rajoittumattomat alueet osoitetaan väljemmin, kuitenkin nykyiseen rakenteeseen, tieverkkoon ja vesihuoltoon tukeutuen. Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa osayleiskaava-alue sijoittuu lähes kokonaisuudessaan maakuntakaavan aluevarausten ja merkintöjen ulkopuolelle lukuun ottamatta Syväjärven länsipään virkistyskohde merkintää ja Porlammille sekä Mickelspiltomiin johtavia yhdysteitä. Myöskään Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa Kirkkojärvi - Syväjärven alueelle ei ole osoitettu uusia varauksia. Uudenmaan liitto toteaa, että Kirkkojärvi-Syväjärven maankäyttöä ja rakentamista ohjaavan yleiskaavan tavoite täydentää yhdyskuntarakennetta huomioiden hyvän elinympäristön edellytykset ja kirkonkylän palvelujen lähelle on hyvä. Lisäksi Uudenmaan liitto toteaa, että osayleiskaavan mahdollistama rakentaminen täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta vähäisessä määrin. Kyse on paikallisesta kylärakentamisesta. Lausunto ei aiheuta muutosta kaavakarttaan. 7. Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta toteaa Kirkkojärvi-Syväjärven osayleiskaavaluonnoksesta, että Myrskylän kunnan taloussuunnitelmassa ei varauduttu tonttien myynnin vaatimiin kunnallisteknisiin investointeihin. Tulevat tontit eivät myöskään ole vesihuoltolaitoksen nykyisellä toiminta-alueella. Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaan. MIELIPITEET 1. Kari Haikkola, Opinkuja 4 B 30, Espoo Kunta on suunnitellut kaavoittavansa Syväjärven rannasta omistamalleen uimaranta-alueelle seitsemän rakennuspaikkaa. Maa-alue on aikoinaan hankittu kunnalle virkistysalueeksi ja varmistamaan kunnalle yleinen uimaranta. Alueesta osan erottaminen asumiskäyttöön sotii tätä alkuperäistä tarkoitusta vastaan. Tonteista kaksi on kaavoitettu lähelle rantaa. Käytännössä tonteista muodostuu rantatontteja, sillä kokemuksen mukaan puistoon rajoittuvilla tai lähelle rantaa ulottuvilla tonteilla on taipumus laajentua toisen alueelle. Kapea suojakaista lähinnä estää rannan yleisen käytön, sillä suomalainen, toisen omaisuutta kunnioittava luonne, tulee pitämään rantakaistaa lähellä

6 rantaa oleviin tontteihin kuuluvana. Kaavoittamalla nämä kaksi rantatonttia kunta rikkoo myös suositusta rantatonttien määrästä per rantakilometri. Myrskylän kunnan tonttivaranto riittää näillä näkymin pitkälle tulevaisuuteen ja mikäli tarvetta lisätonteille tulee, kunta voi hankkia ja kaavoittaa maata lähempää kuntakeskusta. Ehdotan, että kunta luopuu suunnitelmista kaavoittaa Syväjärven virkistyskäyttöön tarkoitettu alue asumiskäyttöön tai ainakin jättää rantatontit kaavoittamatta. Syväjärven ja Kirkkojärven väliselle kannakselle jää laaja, kunnan omistama alue, joka mahdollistaa sekä uimaranta-alueen ja venevalkaman suojavyöhykkeineen että asumista; yhteydet virkistysalueelta toiselle on turvattu. Kuntaa on kohdeltu maanomistajana samalla tavalla kuin muitakin alueella rantaviivaa omistavia: tällä mitoitusperiaatteella kunnalle tulisi kaksi rantaan rajoittavaa tonttia. Kuitenkin kunta on osoittanut tontit ylemmäksi maastossa, jolloin rantaan jää vapaaksi yleistä virkistysaluetta. Voimakkaat korkeuserot aiheuttavat sen, että ranta jää näin selkeämmin julkiseksi alueeksi. Näiden lähes rantaan sijoittuvien tonttien lisäksi kunnan alueelle sijoittuu viisi tonttia, jotka sopeutuvat alueella maaston korkeuseroihin ja yhden tieyhteyden varteen. Kaikki kunnan tontit on sijoitettu maastoon lähinaapureiden kohtuullisia toiveita huomioon ottaen. Mielipide ei aiheuta muutosta kaavakarttaan. 2. Marja-Leena Felin, Leiviskäntie 4 A 17, Helsinki; RN:o 22:19 ja 22:112 Jos maisema määritellään vaalimisen arvoiseksi kulttuurimaisemaksi ja pellot tulee säilyttää peltoina, ei kevyen liikenteen väylät sovi maisemaan (kartassa merkitty kevyen liikenteen yhteystarve). Kevyen liikenteen yhteystarve on varaus tulevaisuuteen ja kevyen liikenteen kehittämistarpeisiin. Kevyen liikenteen väylä tulee maiseman herkissä kohdissa suunnitella ja sovittaa erityisen huolella maaston eri elementteihin; mm. väylän linjauksella, leveydellä, korkeusasemalla ja päällystemateriaalilla voidaan vaikuttaa sen sopeutumiseen maisemassa. Mielipide ei aiheuta muutosta kaavakarttaan. Pornaisissa Ulla-Maija Upola/arkkitehti

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle NASTOLA, ASEMAKAAVA, V092 Kyynäränkannas ja Niemelänniemi Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet ja kaavanlaatijan vastineet vastineet korjattu 8.1.2014 päivätyn kaavaehdotuksen mukaan 1. LAUSUNNOT nro

Lisätiedot

Kaavan luonnosvaiheessa saatiin 47 kirjallista mielipidettä.

Kaavan luonnosvaiheessa saatiin 47 kirjallista mielipidettä. Tähän raporttiin on koottu osayleiskaavan luonnosvaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet lyhennelminä. Kunkin mielipiteen yhteyteen on kirjattu kaavoittajan vastine sekä toimenpiteet kaavaehdotusta laadittaessa.

Lisätiedot

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY et kaavaluonnoksesta annettuihin I (I) Kuisma Reinikainen Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen 1 Lempäälän kunta, Anniston alueen asemakaava Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen Anniston alueen asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä 21.2-25.3.2013. Luonnoksista saatiin viisi

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (KH, 13.12.2010, NÄHTÄVILLÄ 3.1.-3.2

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (KH, 13.12.2010, NÄHTÄVILLÄ 3.1.-3.2 17.6.2011 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (KH, 13.12.2010, NÄHTÄVILLÄ 3.1.-3.2.2011) SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...2

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Jaamankankaan ranta-asemakaava

Jaamankankaan ranta-asemakaava Ympäristölautakunta 202 24.10.2012 Ympäristölautakunta 164 18.09.2013 Ympäristölautakunta 47 26.02.2014 Ympäristölautakunta 103 16.04.2014 Kunnanhallitus 138 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 39 09.06.2014 Jaamankankaan

Lisätiedot

KAAVAN LAATIJA. Saatua palautetta ja alustavia vastineita on käsitelty ELY-keskuksella pidetyssä viranomaisneuvottelussa

KAAVAN LAATIJA. Saatua palautetta ja alustavia vastineita on käsitelty ELY-keskuksella pidetyssä viranomaisneuvottelussa VASTINEET / LUONNOSVAIHE PROJEKTIN NIMI Oulaisten kaupunki Pyhäjokivarren rantaosayleiskaava keskustan itäpuolelle KAAVAN LAATIJA Elina Marjakangas Arkkitehti YKS 519 PÄIVÄYS 11.6.2015 Kaavaluonnos oli

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot

RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET

RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET SIIKAJOKI RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT 1-10 JA MYÖHÄSSÄ SAAPUNEET A-B MUISTUTUKSET 11-16 LAUSUNNOT: 1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 21.10.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Valkeakosken kaupunki LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja

Lisätiedot

Seuraavassa nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot lyhennettynä yhteenvetona sekä vastineet:

Seuraavassa nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot lyhennettynä yhteenvetona sekä vastineet: LIITE 10a 1/9 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012 LAUSUNNONANTAJA LOHJAN KAUPUNKI LOJO STAD Kaupunkisuunnittelukeskus TIIVISTELMÄ LAUSUNNOSTA VASTINE KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011 NAANTALIN KAUPUNKI Röölän taajamaosayleiskaava Työ: 22118 Turku, 12.8.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA ASIKKALA PULKKILA Vähä-Ranta RN:o 4:129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.11.2014 1 Tämä kaavaselostus koskee 18.11.2014 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NAAMANGAN KYLÄ EHDOTUS 19.12.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 21.5.2015 23

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NAAMANGAN KYLÄ EHDOTUS 19.12.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 21.5.2015 23 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NAAMANGAN KYLÄ SÄRKIVAARAN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUU- TOS EHDOTUS 19.12.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 21.5.2015 23 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA

PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA KANGASALAN KUNTA PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA LUONNOS 28.3.2014 Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen Sisällys 1 LÄHTÖTIEDOT JA TAVOITTEET... 3 2 MITOITUS... 3 2.1 Emätilatarkastelu... 3 2.2 Edullisuusvyöhykkeet...

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin julkisesti nähtäville 1.12.2008 alkaen. Suunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin

Lisätiedot