LÄNSI TAMPERE 2007 ALUEKUVAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSI TAMPERE 2007 ALUEKUVAUS"

Transkriptio

1 LÄNSI TAMPERE 2007 ALUEKUVAUS Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kuntademokratia Elias Pekkola

2 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupungin toimintamallin uudistamiseen kuuluu oleellisena osana alueellisen osallistumisen mallin luominen. Malli pilotoidaan vuonna 2007 Länsi Tampereella. Länsi Tampereen alueeksi on määritelty perusopetuksen ja päivähoidon läntinen yhteistoiminta alue. Alue kattaa koko läntisen Tampereen Hyhkystä länteen. Alue on sosioekonomisesti, maantieteellisesti ja historiallisesti hajanainen. Alueen Vaasantien pohjoispuoli liitettiin Pohjois Pirkkalasta Tampereeseen vuonna 1937 ja eteläpuoli lohkaistiin Ylöjärvestä Alueen historiaa leimaa varsin pitkälle teollisuuden ja asutuksen tieltä väistyvä maa ja metsätalous. Alueella asuu lähes ihmistä. Väkiluku on viimeisien vuosien aikana kasvanut hidastuen. Asukastiheys vaihtelee suuresti alueella. Väestön ikärakenne on niin ikään hyvin erilainen alueen eri osissa. Keski iältään vanhimmat länsitamperelaiset asuvat Tesomajärvellä ja nuorimmat Villilässä. Väestöennusteen mukaan alueen väkiluku kasvaa vuoteen 2012 asti ja taittuu sen jälkeen laskuun vakiintuen hieman nykyistä suuremmaksi. Yli 65 vuotiaiden määrä lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2020 mennessä. Alue jakautuu sosioekonomisten mittareiden (tulotaso, työttömyys, koulutustaso) mukaan siten, että Tesoman alue erottuu muista kaupunginosista selvästi. Länsi Tampereen ja keskustan väliset väylät ovat arkisin pahoin ruuhkautuneet. Ongelman ratkaisemiseksi on kehitetty useita vaihtoehtoja. Alueen saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla on yleisesti ottaen hyvä, joskin eteläpohjoissuunnassa liikennöi ainoastaan yksi bussilinja. Alueen luonto on tiuhasta rakentamisesta huolimatta monimuotoista. Sen merkittävimmät luontokohteet ovat lehtomaisia. Alueella on kaksi luonnonsuojelualuetta. Länsi Tampereen huomattavimmat ympäristöriskit liittyvät liikenteeseen, teollisuuteen ja rakentamiseen. Maaperän radon muodostaa myös merkittävän terveysriskin. Vaakkolammia lukuun ottamatta Alueen järvet ovat uimakelpoisia. Suurin saastunut maa alue on Ikurin käytöstä poistettu kaatopaikka. Länsi Tampere kuuluu kantakaupungin yleiskaava alueeseen. Yleiskaavassa Tesoma mainitaan aluekeskuksena. Kaavan kerros ja pientalorakentamisen painopisteet ovat Kalkussa ja Raholassa. Yleiskaavaa on tarkennettu Lielahden osayleiskaavalla, jonka mukaan Lielahtea kehitetään myös aluekeskuksena. Ehdotusvaiheessa oleva Myllypuron osayleiskaava vahvistaa Myllypuron yritys ja teollisuusalueluonnetta sekä kytkee kaupunginosan osaksi Kolmenkulman yritysaluetta. Lielahden ranta alueen osayleiskaavasta on laadittu osallistumis ja arvioimissuunnitelma. Kaavalla tullaan lisäämään rakentamista Länsi Tampereelle. Suunnitteilla on hengen asuinalue. Alueen mittavin viherrakentamiskohde on Kalkunvuoren linnoituksenpuisto. Tällä hetkellä moni alueen kouluista ja päiväkodeista painii tilaongelmien kanssa. Akuutein tilanne on Raholan oppilasalueella. Ainoastaan Tesoman alueella on väljää. Tulevaisuudessa sivistyspalveluiden suurimmaksi haasteeksi kuitenkin noussee palveluverkon säilyttäminen ja tilojen tehokas käyttö ikäluokkien pienetessä. Länsi Tampereella sosiaali ja terveyspalvelujen palveluverkko uudistetaan lähivuosina. Alueelta lakkautetaan Pispala Raholan terveysasema ja jäljellejääville Lielahden ja Tesoman terveysasemille keskitetään mm. neuvolapalveluita. Suurin haaste alueen palveluille tulee olemaan ikääntyminen. Erityisesti kotipalveluiden sekä palveluasumisen tarve tulee kasvamaan huomattavasti. Kulttuuripalveluita alueella tarjoaa lähinnä kirjastot sekä kolmannen sektorin toimijat. Kirjastoja alueella on kolme, joista kahden (Lamminpää ja Lentävänniemi) kävijämäärät ovat väheneviä. Ainoastaan Tesoman kirjasto on kasvattanut suosiotaan. Pohdinnan kohteena onkin ollut Lentävänniemen ja Lamminpään kirjaston yhdistäminen Lielahden kirjastoksi. Liikuntapalveluiden osalta eniten on puhuttanut Tesoman koulun liikuntatilojen laajennus ja Lielahden mahdollinen oma urheiluhalli. Länsi Tampereen yhdistyskenttä on laaja ja monipuolinen. Lähes kaikista kaupunginosista löytyy omakotitaloyhdistys. Alueella on myös useita laajemman jäsenpohjan omaavia kaupunginosaseuroja. Erityisesti vasemmistopuolueilla on alueella useita järjestöjä. Kulttuuri ja sivistystoimintaa alueella järjestää mm. Rientola, Ahjola ja Työväen opisto. Alueella on myös monia perinteikkäitä monilaji ja urheiluseuroja. Harjun seurakunta järjestää alueella monenlaisia palveluita sählykerhoista sielunhoitoon. Kaupungin tilojen lisäksi alueella on seurakunnan sekä yhdistyksien omistamia kokoontumistiloja. 1

3 Sisällys Alkusanat JOHDANTO I ALUEEN MÄÄRITYS II HISTORIA III VÄESTÖ Väestörakenne Väestöennuste Tulotaso, koulutus, työttömyys ja terveys Kunnallisvaalit 2004 IV FYYSINEN YMPÄRISTÖ Työpaikkarakenne Asuminen Luonto Ympäristön tila V KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Kaavoitus Katu ja vihertuotanto Rata alueet Liikenneyhteydet ja liikenne VI HYVINVOINTIPALVELUT Sivistyspalvelut Sosiaali ja terveyspalvelut Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut VII TOIMIJAT VIII TILAT VIIII VERKOSTOT IX JULKAISUT 2

4 Alkusanat Aluekuvauksen laatiminen on ollut mielenkiintoinen ja haastava tehtävä osana Tampereen historian ehkä merkittävintä organisaatio muutosta. Tilaaja tuottaja malliin siirtyminen sekä äänestysinnon heikkeneminen ja poliittisen osallistumisen väheneminen edellyttävät uusien osallistumis ja vaikuttamiskanavien luomista. Tampereen kaupungissa Alvarin varaan on laskettu paljon. Sen on tarkoitus tuoda päätöksentekoon alueellista näkökulmaa ja toimia käyttäjädemokratian kanavana. Koska kyseessä on pilottihanke on kaikki Alvarin toimintaan liittyvä työ ollut uuden tekemistä. Omaksi osuudekseni jäi kirjoittaa Alueellisen vaikuttamisen kohteena tai lähteenä olevasta alueesta kuvaus. Onneksi en joutunut kuitenkaan aloittamaan aivan tyhjästä vaan aluekuvauksen runko oli jo laadittu. Suurimmat kiitokset aluekuvauksen valmistumisesta kuuluvat vuorovaikutussuunnittelija Sirpa Koivulle, joka alueellista työryhmää ja virkamiesverkostoa kootessaan oli ehtinyt kerätä jo vaikuttavan määrän tietoa toimialoilta ja alueen toimijoista. Kaupunki tuottaa virkamiestyönä paljon laadukkaita selvityksiä, raportteja ja suunnitelmia. Näiden löytäminen ei ole kuitenkaan aina edes talon sisällä yksinkertaista. Tämä perustelee tietopaketin laatimisen mielekkyyttä alueellisen työryhmän ja miksei myös virkamiesverkoston käyttöön. Aluekuvauksen laatiminen on itselleni ollut opettava kokemus. Tampereen kokoisessa organisaatiossa erikoisasiantuntijoiden aikakautena on harvinaista, että pääsee tekemisiin kaikkien kaupungin toimialueiden kanssa. Liian usein pakottava työtahti luo laput silmille, eikä anna aikaa tarkastella mitä ympärillä tapahtuu. Aluekuvauksen laatiminen onkin ollut hyvä tapa tutustua alueeseen ja Tampereen kaupungin toimintaan. Toivottavasti sen lukeminen palvelee samaa funktiota. Tampereella Elias Pekkola 3

5 JOHDANTO Tampereen kaupungin toimintamallin uudistus on paikallisesti ja valtakunnallisesti merkittävä pilottihanke. Uudistuksen kolme avainsanaa ovat poliittisen johtamisen uudistaminen, toimiva tilaajatuottaja malli ja aidon asiakaslähtöisyyden luominen. Ne muodostavat toimiessaan yhden kiinteän kokonaisuuden: kaikki edellyttävät kaikkia. Myös alueellinen osallistuminen kytkeytyy osaksi kaikkia em. kolmea. Ennen kaikkea Alueellinen osallistumisen malli on osa poliittisen johtamisen uudistamista. Sillä pyritään suoran demokratian lisäämiseen. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on elimellinen osa toimintamallin uudistamista. Vastuu siitä on viimekädessä kaupungin korkeimmalla poliittisella johdolla. Pormestari onkin ensimmäisessä ohjelmassaan kiirehtinyt alueellisen osallistumisen levittämistä koko kaupunkiin. Tilaaja tuottaja mallin yksi päätehtäviä on asukkaiden tarpeista lähtevän ja aidosti toimivan priorisoinnin aikaansaaminen. Tilaajan toiminnan lähtökohtina ovat kuntalaisten tarpeiden ymmärtäminen ja resurssien ohjaaminen niiden mukaan. Alueellisen vaikuttamisen kanava Alvari on yksi tapa selvittää kuntalaisten tarpeita. Asiakaslähtöisyyden voimistaminen on yksi Alvarin lähtökohdista. Alueellisella osallistumisella tuotetaan tietoa ja päätöksenteon välineitä sekä tilaajalle että tuottajalle. Tämän lisäksi Alueellinen osallistuminen on osa kaupungin hallintoa määriteltäessä yleisiä ja alueellisia talouden, strategian ja palveluverkon suuntaviivoja. Alueellisen osallistumisen malli pitää sisällään alueellisen työryhmän (Alue Alvari), asukasraadin (Netti Alvari) ja avoimen osallistumisen alueilla mm. asukasilloissa. Tämän lisäksi nuorisoa kuullaan alueellisissa foorumeissa (Nuoriso Alvari). Kun mallin pilotoitiin vuonna 2007 läntisellä palvelualueella, pilotin valmistelun oleelliseksi osaksi määriteltiin alueanalyysin laatiminen. Alueanalyysin tärkeimmiksi tavoitteiksi listattiin tilastotiedot, alueen toimijoiden kartoitus ja toimijoiden intressien kartoitus. Henkilöresurssien niukkuudesta johtuen alueanalyysin kirjallinen tuottaminen ei kuitenkaan onnistunut ennen pilotin toiminnan aloittamista. Kun alueanalyysia alettiin kirjoittaa ei enää toimijoiden intressien erillistä kartoittamista pidetty mielekkäänä sillä virkamiehet olivat tutustuneet alueen toimijoihin ja suurimmalla osalla toimijoista oli edustus työryhmässä. Jo pilottin alkuvaiheessa tiedettiin, ettei läntinen palvelualue ole selkeärajainen tai yhtenäinen alue. Alueellisen vaikuttamisen aluetta koskevat ratkaisut oli kuitenkin tehtävä ja Länsi Tampere määriteltiin perusopetuksen ja päivähoidon aluejaon (yht. 5 aluetta) mukaisesti ja näin se eroaa esimerkiksi perusterveydenhuollon läntisestä palvelualueesta (yht. 3 aluetta). Länsi Tampere ei siis ole selkeärajainen hallinnollisesti. Lähes kaikkien hallinnonalojen tai toimintamallin uudistuksen myötä prosessien palvelualueet poikkeavat toisistansa. Tämä tekee hallinnollisesta uudistuksesta haastavan. 4

6 Myöskään tilastolliset suur ja suunnittelualueet eivät käy yksiin Länsi Tampereen alueen kanssa, mikä edelleen hankaloittaa alueen tarkastelua. Pilotin edetessä selväksi on käynyt myös, ettei Länsi Tamperetta ei ole olemassa myöskään ihmisten mielissä. Länsi Tampere jakautuu sosioekonomisesti, historiallisesti ja maantieteellisesti selkeästi kolmeen osaan: Tesoman alueeseen, Pyhäjärven ranta alueeseen ja Lielahti Lentävänniemeen. Tammerkosken länsipuolella asuminen muodostaa kenties ainoan yhtenäisyyden tunteen, kuitenkaan koko sen länsi puoli ei alueeseen kuulu. Toinen koko Länsi Tamperetta yhdistävä tekijä on sen liikenne pulmat. Ainakin alueella on yksi yhteinen ongelma. Aluekuvaus on tarkoitettu työkaluksi ja pohjatiedoksi niin alueelliselle työryhmälle kuin virkamiehillekin. Selvitys on tehty kaupungin hallinnon näkökulmasta joten se painottuu ydinprosesseihin. Alueelliselle työryhmälle on asetettu useita tehtäviä: alueen näkökulman tuominen kaupungin talousarvion laadintaan, osallistuminen kaupunkistrategian laadintaan, lausuntojen antaminen aluetta koskevista suunnitelmista, osallistuminen alueen palvelujen kehittämiseen ja osallistuminen alueen tulevaisuuskuvan laadintaan. Koska alueselvitys on laadittu puhtaasti virkamiestyönä, se ei edes pyri näihin samoihin päämääriin vaan antaa toivottavasti eväitä niiden pohtimiseen. 5

7 I ALUEEN MÄÄRITYS Länsi Tampereen kaupunginosat Länsi Tampereen alue alkaa idässä Hyhkyn kaupunginosasta ja rajautuu näin ollen Pispalaan. Etelässä se rajoittuu Pyhäjärveen ja luoteessa Nokian kaupunkiin. Lännessä ja luoteessa alue päättyy Ylöjärven rajaan. Pohjoisessa ja koillisessa alue rajautuu Näsijärveen. Alue kattaa siis koko Tampereen Pispalasta länteen. Länsi Tampere on suuruudeltaan 25,62 km 2 eli hieman alle 5 % koko kaupungin pinta alasta. Se muodostaa kuitenkin merkittävän osan Tampereen kaupungista. Mikäli kaupungin maaseutumaisia alueita (Teisko, Aitolahti) ei oteta huomioon, sen osuus Tampereen pinta alasta on yli viidennes. Länsi Tampere koostuu kahdestakymmenestä kaupunginosasta (kts. kartta). Näistä kuusi sijaitsee Vaasantien (kantatie nro. 65eteläpuolella muodostaen Luoteisen suuralueen 1. Loput kaupunginosat kuuluvat Lounaiseen 2 suuralueeseen. Koko Lounainen suuralue ei kuitenkaan kuulu Länsi Tampereeseen ja sen suunnittelualueista Pispalasta kuuluu Länsi Tampereeseen vain Hyhky. Tämä hankaloittaa alueen tilastollista tarkastelua. Länsi Tampereen alue ei noudattelekaan tilastollisten alueiden rajoja, vaan on muodostettu sivistyspalveluiden (perusopetus, päivähoito) aluejakoa vastaavaksi. Näin ollen alue ei vastaa myöskään terveydenhuollon eikä sosiaalipalveluiden alue tai piirijakoa. Kaupunkiympäristönkehittämisen aluejaot (viher ja katutuotanto) eivät myöskään ole samoja. Mietittäväksi jääkin olisiko kaupungin aluejakoperiaatteita syytä yhtenäistää. Keskeisiä kysymyksiä: Ovatko alueellisen vaikuttamisen alueet sopivan kokoisia? Ovatko perusopetuksen piirijaot oikea lähtökohta alueellisen vaikuttamisen piirijaolle? 1 Luoteinen suuralue muodostuu Lielan (Lielahti, Pohtola, Lintulampi, Ryydynpohja) ja Lentävän (Lentävänniemi, Niemi) suunnittelualueista. 2 Lounainen suuralue muodostuu Pispalan (Hyhky, Ylä ja Ala Pispala, Tahmela ja Santalahti, joista vain Hyhky kuuluu Länsi Tampereeseen), Rahon (Epilä, Kaarila, Villilä, Kalkku, Rahola) ja Tesoman (Epilänharju, Tohloppi, Haukiluoma, Lamminpää, Myllypuro, Ikuri, Ristimäki ja Tesomajärvi) Suunnittelualueista. 6

8 Kuinka voitaisiin yhdenmukaistaa eri hallinnon alueiden aluejakoja ja tilastoalueita? II HISTORIA Tampereen kaupungin laajeneminen Tampereen kaupungin historia on pitkä alkaen Kustaa III perustamiskirjasta Tampere oli pitkään kuitenkin vain pieni teollisuuskeskittymä kartanoiden kainalossa, joka laajeni vähitellen. Länsi Tampereesta tuli Tamperetta kahdessa osassa. Tampereeseen liitettiin Harjun alue vuonna 1937 ja Lielahden alue vuonna Länsi Tampere on siis paitsi sosioekonomisesti ja maantieteellisesti myös historiallisesti hajanainen alue. Suurimpana jakajina ovat alueella toimineet rajaportti idässä (kunnanraja vuoteen 1937) sekä Pirkkalan pitäjän itä länsisuunnassa kulkenut Harjun ja Harjuntaustan jakokuntien raja, joka luonnossa ilmeni harjuna. Tiedossa on että kaikki nykyisen Länsi Tampereen alueet (ja Pispala) ovat joskus kuuluneet yhteiseen harjun jakokuntaan, mutta jo 1400 luvun lopulta on olemassa välillinen tieto jakokunnan jaosta Harjun ja sen, Pirkkalasta päin katsotun, takusen kanssa. Pirkkalan seurakuntaan perustettiin Harjun kappeliseurakunta vuonna 1639, josta myöhemmin itsenäistyi Ylöjärven kappeliseurakunta 1780, jonka vaikutuspiiriin kuului myös Niemen ja Lielahden alueet. Kun Ylöjärven maalaiskunta perustettiin 1869 niistä tuli osa Ylöjärveä kun taas Harjun kappeliseurakunnan alue jäi edelleen osaksi Pirkkalaa. Harjun kappeliseurakunta menetti vähitellen merkitystään ja se lakkautettiin ja liitettiin takaisi osaksi Pirkkalan seurakuntaa1839. Kun Pirkkala jaettiin Etelä ja Pohjois Pirkkalaksi vuonna 1921 jäi Harjun alue osaksi Pohjois Pirkkalaa. Tampereen Harjun seurakunta perustettiin samaan aikaan kun Harjun alueet liitettiin Tampereeseen Harjun jakokunnan alueet olivat siis osa Pohjois Pirkkalaa (myöhemmin Nokia) vuoteen 1937 asti ja Harjuntaustan jakokunnan alueet osa Ylöjärveä vuoteen Länsi Tampere oli maaseutumaista pitkään. Harjun jakokunnan muodostivat 1500 luvulla Raholan, Kaarilan, Hyhkyn, Villilän, Tohlopin, Pispalan ja Pitkäniemen kylät. Kylä tarkoitti ison talon tai kartanon maille syntynyttä muutaman talon rypästä. Monet alueen kaupunginosien ja katujen nimistä juontavat jo näiltä ajoilta. Suurilla kartanoilla oli merkittävä asema alueella hyvin pitkään. Esimerkiksi Ikurin alueet, metsät ja laitumet, olivat 1900 luvun puoliväliin saakka Kaarilan kartanon alusmaita. Alueella oli muutama torppa ja Tuohiojan (Myllypuro) varrella oli mylly. Alueen nimitykset vaihtelivat ja Ikuria saatettiin kutsua Ikuriksi 1500 luvun Ijkurin talon isännän mukaan, Kortesuoksi tai Haukiluomaksi luonnonmuodostumien mukaisesti. Kaarilan kartanon torppia oli myös Ristimäki. 7

9 Tohlopin kylän mukaan nimensä sai Tohloppi järvi jonka mukaan nykyinen Tohloppi on nimetty. Tohlopin kylän taloja olivat mm. Epilä, Vaakko, Kohma ja Raso, joista taas muodostui alueen nimiä. Lamminpään kaupunginosaa nimitettiin 1700 luvulla perustetun Järvenpään sotilastorpassa asuneen korpraali Robert Ringbomin mukaan Ruupetin taloksi. Ruupetti oli Hyhkyn takamailla Pikkulammin päässä. Kalkkua kutsuttiin aikaisemmin Petsanmäeksi. Se sai nimekseen Kalkku vasta vuoden 1944 asemakaavassa. Nimi on johdettu Kalkunvuoresta. Harjun alue kehittyi Tampereen teollisuuden kasvaessa ja työllistäessä yhä enemmän ihmisiä. Tampereen kantakaupungin alue oli pieni, joten työläisiä asettui asumaan kaupungin rajojen ulkopuolelle. Alue kiinnosti myös herrasväkeä luvun loppu puolella kaupungissa työskentelevät varakkaat perheet rakennuttivat Hyhkyn (kuten Varalankin) rannoille huviloita, joille kuljettiin usein linjalaivalla. Kesäisin vesistö oli ahkerasti virkistyskäytössä. Viikinsaaressa ensimmäinen kesäravintola avattiin jo vuonna luvun lopulla alueen maisemaa muokkasi myös 1890 luvulla avattu Porinrata sekä Näsijärvestä Pyhäjärveen johtavat 1863 ja 1873 valmistuneet tukkitiet, jotka koneellistettiin 1870 luvun aikana lukujen vaihteessa Hyhkyn maita, jotka olivat yhä usean maatilan omistuksessa alettiin kaavoittaa. Näiden kaavaluonnosten pohjalta annettiin alueelta tontteja vuokralle. Usean tontin vuokra suoritettiin edelleen taksvärkkinä. Jo vuonna 1912 Tampereen ja Epilän teollisuus keskittymien kasvaessa Suomen senaatti hyväksyi alueen muodostettavaksi taajaväkiseksi yhdyskunnaksi ja määräsi toimeenpantavaksi rakennusjärjestyksen sekä säännöt paloturvallisuuden ja terveydenhoidolle. Senaatin päätös oli esillä useaan otteeseen Pirkkalan ja myöhemmin Pohjois Pirkkalan kunnanvaltuustossa. Hyhky ja Pispala oltiin kuitenkin ehditty jo rakentaa kun rakennussuunnitelma vihdoin valmistui vuonna Suunnitelma oli suureellinen ja käsitti koko Pohjois Pirkkalan Nokian takaiset alueet. Pohjois Pirkkala mieli kauppalaksi Hyhkyssä oli asukkaita jo 4282, joten se oli merkittävä osa kuntaa. Kun Harjun alueet liitettiin Tampereeseen alettiin alueita toden teolla kaavoittaa. Sodat kuitenkin viivästyttivät hanketta hyväksyttiin uusi asemakaava, sitä ei kuitenkaan toteutettu valmistui seuraava asemakaavaehdotus, jonka seurauksena lähinnä kadunnimet muuttuivat. Ehdotuksessa Hyhky oli kaavoitettu yhdessä Kaarilan ja Epilän kanssa, eikä osana Pispalaa kuten aikaisemmin. Molempiin asemakaavoihin sisältyi sellaisia liikennejärjestelyjä, että ne olisivat muuttaneet Hyhkyn luonteen täysin Tampereen kaupunginhallitus julisti Pispalan aluetta koskevan kaavoituskilpailun. Voittaneen arkkitehtiryhmän kaava ehdotus valmistui1975, ja se koski ainoastaan osittain myös Hyhkyä. Kaava laajennettiin kuitenkin koskemaan koko Hyhkyn aluetta. Sen tarkoitus oli säilyttää Hyhky pientaloalueena, mutta tontteja kuitenkin yhdisteltiin ja Hyhkystä tuli rivi, luhti ja pienkerrostalo aluetta. Myös Hyhkyn takaiset alueet houkuttelivat Tampereen kasvaessa asukkaita luvulta lähtien Epilän teollisuuskeskittymä tarjosi töitä. Raholan kartanon mailla, johon Kaarilakin 1900 luvulla kuului, viljeltiin maata vielä ennen sotia Raholan alueista osa myytiin Tampereen kaupungille ja pilkottiin asuntotonteiksi luvuilla Rahola oli kuitenkin edelleen korpikylän maineessa. Sotien jälkeen alueelle alkoi nousta rintamamiestaloja puutarhatontteineen. Asutus laajeni jo ennen sotia mm. Ristimäkeen kun vanhoista tiloista lohkottiin tontteja. Raholan kartanon maataloustuotanto jatkui pitkälle sodan jälkeiseen aikaan. Raholassa tuotettiin Tampereen kaupungin laitosten tarvitsemia maataloustuotteita. Maataloustuotanto loppui Raholassa kuten Villilässäkin 1950 luvun aikana. Myös Ikuriin rakennettiin rintamamiestaloalue. Kunnallistekniikka ei käytännössä heti sodan jälkeen ollut lainkaan, vaan asukkaat kaivoivat kaivoja itse talkootöinä. Myöskään rakennuslupia ei juurikaan hankittu, tonteille rakennettiin oman maun mukaan. Asutusta seurasi 1950 luvulla koulu ja kauppa sekä muut palvelut. Viimeistään luvuilla Tampereen edelleen kasvaessa rakennettiinkin kaikki mahdolliset kaavoitetut pellot ja rannat täyteen omakoti, rivi ja kerrostaloja. 8

10 Harjuntaustan jakokuntaan kuului Lielahden, Niemen, Pohtolan, Possilan, Kukkolan ja Siivikkalan kylät. Lielahden, Pohtolan ja Niemen kylät jäivät elämään kaupunginosien nimissä Possila ja Kukkola antoivat nimensä puolestaan alueille ja kaduille. Lintulammen ja Ryydynpohjan kaupungin osille kaavoittaja antoi nimet vesistöjen mukaan luvulla alueen ehdottomat mahtitalot olivat Niemen sekä Lielahden kartanot. Lielahden kartanon ja Siivikkalan perintötilan osti 1872 tehtailija William von Nottbeck. Finlaysonin omistaneet Nottbeckit Rakensivat Lielahteen uudet rakennukset, viljelyä modernisoitiin eikä kulunut muutamaa kymmentä vuotta kauemmin kun kartanon, turvesuon ja porin radan välillä savusi kapeilla raiteilla saksalainen veturi. Nottbeckeiltä tilan osti 1904 liikemies K.J. Dahlström. Dahlströmit laittoivat tilan kuitenkin myyntiin. Lähellä oli, että Lielahti olisi siirtynyt jo tuolloin Tampereen kaupungin omaisuudeksi. Ostohanke kaatui kuitenkin kunnanvaltuustossa äänin 29 / 30. Vuonna 1910 viiden liikemiehen muodostama ryhmä osti tilan ja perusti Osakeyhtiö Lielahden. Yhtiön maa alaan kuului suurimmillaan kaikki muut alueen tilat paitsi Niemen tila. Vielä samana vuonna alkoi osakeyhtiö myymään palstoja halukkaille. Melko lyhyessä ajassa palstatiloja lohkottiin yhteensä yli 50. Kartanon kantamaat yhteensä 71 hehtaaria osti J.W.Enqvist Oy sellutehtaan paikaksi Niemen kartano päätyi vuonna 1887 Antti Ahlströmille siis Alhström yhtiöille. Pian alkoikin tilalle nousta saha joka valmistui Niemen tilaa olivat havitelleet jo Nottbeckit. Samalle omistajalle ne päätyivät kuitenkin vasta vuonna 1916 kun Lielahden omistanut J.W. Enqvist Oy osti Niemen tilan. Enqvist uudisti sahan täydellisesti. Uudistettu saha käynnistyi Lielahden asema teollisuus ja pientila alueena alkoi muotoutua. Suurien kartanoiden aika jäi taakse. Tehtaan kasvaessa myös alueen väkiluku kasvoi. J.W. Enqvist Oy rakennutti alueelle tehtaan taloja. Taloja oli 1930 jo 90 kappaletta ja niissä asui 951 henkeä. Osa asuintaloista on edelleen käytössä. Saha toimi muutamia seisokkivuosia lukuun ottamatta aina vuoteen 1967 asti, jolloin sen lopetti tehdas alueen vuonna 1965 ostanut G.A. Serlachius Oy. Sellutehdas jatkoi toimintaansa, nyt uudella nimellä. Niemen kartanon rakennuksista useat ovat edelleen pystyssä, joskin tyhjillään, pienyritysten täyttämää navettaa lukuun ottamatta luvuilla leimasi tätäkin aluetta nopea rakentaminen luvulla Lentävänniemeen nousi paljon elementtitaloja ja alueen väkiluku kasvoi ripeästi. Lentävänniemeen palvelut tulivat asutuksen myötä hieman viiveellä. Kirjasto ja koulu aloittivat toimintansa Alueen muiden kaupunginosien historiasta selkeästi eroaa Tesoman historia. Tesoma luettiin osaksi Raholaa aina 1960 luvulle asti. Alue alkoi muuttua kun Kaarilan kartano myi maat Tampereen kaupungille vahvistettiin Tesomajärven ensimmäinen asemakaava ja alettiin rakentaa kerrostaloaluetta. Pian tämän jälkeen alkoi Ristimäelle Kohmankaareen nousta osuuskunta taloja. Tavoitteena oli valmistaa mahdollisimman edullisesti suuri määrä asuntoja vähävaraisille lapsiperheille. Standardisoimalla rakennuskanta säästettiin suunnittelu sekä rakennuskustannuksissa. Elementtirakentaminen oli aivan uutta. Se oli tehokasta ja keskitettyä. Tesomalla rakennettiinkin oikeastaan koko 1960 luku. Länsi Tesomalle rakennettiin heti talojen jälkeen myös lastentarha, neuvola ja liikekeskus luvun alussa rakennettiin Nykyisen liikekeskuksen ensimmäinen rakennus aloitti toimintansa Tesomajärven koulu ja kirjasto luvulla alueen palvelutarjonta laajeni luvun lopussa Tesoma olikin jo palveluiltaan omavarainen luvun huippuvuosista Tesoman ja Ristimäen asukasluku on puolittunut. Lähteet: Tampereen kaupunginosat julkaisusarjassa ilmestyneet kirjat: XI Randell: Lielahti. Näköala vainiolta (1997) XIV Lammi. Meirän kylät. Lamminpään ja Tohlopin kaupunginosakirja (1998) XXII Helenius: Hyhky, hyvä kylä. (2003) XXIII Raitio: Tesoma. Lähiöelämää Länsi Tampereella. (2004) 9

11 XXIV Lundelin: Katajan ja kiven kansaa. Elämän kirjoa Raholassa, Villilässä ja Ristimäessä XXVI Koivisto: Ikuri. Korpikolukkometsästä kotikyläksi. (2006) III VÄESTÖ Väestörakenne Läntisellä Tampereella on asukkaita kaikkiaan lähes Alueen asukastiheys vaihtelee huomattavasti koko alueen asukastiheyden ollessa noin 1500 asukasta neliökilometrillä 3. Pienin asukastiheys on Myllypurossa, joka on käytännössä asuttamaton teollisuusalue. Vielä toistaiseksi myös Lielahti on hyvin harvaan asuttu. Alueen tiheimmin asuttu (5141 asukasta/km 2 ) kaupungin osa on Hyhky tiuhaan rakennettuine pientaloalueineen ja Haapalinnankylän suuren kerrostalokompleksin vuoksi. Muita selkeästi alueen keskiarvoa tiheämmin asuttuja (>3000 asukasta/ km 2 ) kaupunginosia ovat Lintulampi, Lentävänniemi, Epilä ja Rahola. Hieman yllättäen edes ydin Tesoman asukastiheydet eivät ole alueen korkeimpia. Tämä selittyy Tesomanvaltatien molemmin puolin ulottuvilla metsäalueilla, Tesomajärven laajalla virkistysalueella ja väestörakenteen muutoksella. Länsi Tampereen väestö on viime vuosina kasvanut. Tarkasteltaessa vuosia alueen väestö kasvoi yli 4000:lla hengellä. Kasvutahti on kuitenkin hidastunut luvun osuus kasvusta oli n henkeä vuodesta lähtien väestönmuutoksia tarkasteltaessa Haukiluoma on ollut absoluuttisissa määrissä koko Tampereen suurin väestökatoalue luvun suurin tappionkärsijä on ollut Ikuri. Väestö on supistunut myös Tesomajärvellä ja Lentävänniemessä. Väestön kasvu on ollut voimakkainta Hyhkyssä, jonne on rakennettu viimeaikoina runsaasti uudisasuntoja. Koko Vaasantien etelänpuoleinen alue onkin ollut ripeän väestökasvun aluetta lukuun ottamatta edellä mainittuja Tesoman ja Haukiluoman alueita. Muuttoliikkeestä ei valitettavasti voi Länsi Tampereen kohdalta todeta mitään, sillä kaupungin sisäisiä tilastoita ei ole ja ulkopaikkakunnille suuntautuvaa muuttoa seurataan vain koko kaupungin osalta. Voidaan ainoastaan todeta, että Länsi Tamperetta rajaavat Ylöjärvi ja Nokia ovat tamperelaisten toiseksi ja neljänneksi suosituimmat muuttopaikkakunnat. Tesomajärvellä on alueen asukkaiden keski ikä korkein eli 47.4 vuotta (kaupungin keskiarvo 39,6). Korkeampi keski ikä koko kaupungissa oli vain Velaatassa ja Hervantajärvellä. Keski ikä oli yli kaupungin keskiarvon Tesomajärven lisäksi Lentävänniemessä, Ristimäessä, Kaarilassa ja Ryydynpohjassa. Kaarilan kohdalla väestön korkeaa ikää selittää osittain Pispan palvelutalo. Keskiiältään nuorinta väestö oli Villilässä. Iäkkäitä asui alueella eniten Tesomajärvellä, jossa heitä oli 12,2%. Ikäihmisiä prosentuaalisesti oli paljon myös Kaarilassa. Alle seitsemänvuotiaiden lasten osuus oli suurin Villilässä ja Niemessä. Vähiten pieniä lapsia asui Tesomajärvellä. Kouluikäisiä oli Tesomajärveä lukuun ottamatta kaupungin keskiarvoa enemmän tai saman verran kaikissa kaupunginosissa. Eniten kouluikäisiä oli Niemessä, Villilässä, Kaarilassa, Lintulammella ja Ryydynpohjassa. Väestöennuste Väestöennusteen laatiminen kaupunginosittain ja alueittain on haastavaa, sillä väestökehitykseen vaikuttaa paljon kaavoituksen edistyminen ja kaavojen toteutuminen. Väestöennusteen voidaan katsoa olevan jokseenkin luotettava vuoteen 2010 asti. Väestön määrän on arvioitu saavuttavan huippunsa vuonna 2012 ja sen jälkeen vakiintuvan vuoteen 2017 mennessä hieman nykyistä suuremmaksi. Länsi Tampereella ikätrendi on selkeä. Yli 65 vuotiaiden määrä kasvaa. Toinen selkeä trendi on pienten ja kouluikäisten lasten väheneminen. Varttuminen näkyykin selkeästi vuotiaiden määrän kasvuna. 3 Tampereen asukastiheys on 391 asukasta/km 2. Tampereen asukastiheyttä merkittävästi laskee pohjoisen maaseutumaiset alueet. Esimerkiksi Turussa asukastiheys on 718 as/ km 2 ja Helsingissä 3056 as/km 2. Tampereen asukastiheys ilman Teiskoa ja aitolahtea olisi 1547 as/km 2. 10

12 16 25 vuotiaidenkin määrän on ennustettu taittuvan laskuun vuonna 2016, tosin ennuste saattaa korjaantua uudisrakentamisen myötä, jota ei välttämättä ole kyetty ennakoimaan ennusteessa. Esimerkiksi Lielahden asukasluvun on ennusteessa arvioitu kasvan vuoteen 2015 mennessä 4400 henkilöllä. Tämä kasvu riippuu lähinnä M realin alueen kaavoituksesta ja rakentamisesta. Länsi Tampereen väestöennuste Asukasta Vuosi Länsi Tampere, väestöennuste ikäryhmittäin Väestö Vuosi v. 7 15v v v v 65 v. Koulutus, tulotaso, työllisyys ja terveys Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on Länsi Tampereella muuta Tamperetta alhaisempi. Koko Tampereella se on 8,4 %:a ja Länsi Tampereella 6,6 %:a. Korkein korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on Villilässä, jossa se on 16,8 %:a. Kaarilassa (14,9 %), Niemessä (11,6 %) ja Epilänharjulla (11 %) korkeakoulutettuja oli myös runsaasti. Koulutus näyttää korreloivan tulotason kanssa. Edellä mainituista kaupungin osista Niemen keskitoimeentulo oli n /vuosi ja muiden yli /vuosi kaupungin keskitulon ollessa /vuosi. Näillä alueilla myös työttömyysprosentti oli alhainen 8 9 %, tosin Epilänharjulla n. 12 %, joka sekin on alle Kaupungin keskiarvon 13,6%. Tohlopin, Ikurin, Ristinmäen ja Tesomajärven sekä Lintulammen kaupunginosissa työttömyysprosentti oli selvästi kaupungin keskiarvoa korkeammalla, työttömiä oli %. Näissä kaupungin osissa keskivuositulot jäivät alle euron. Myös korkeakoulutettuja oli huomattavan vähän Tesomajärven 2,1 %:sta Lintulammen 5,1 %:iin. Myös Kalkku ja Haukiluoma ovat selkeästi kaupungin keskiarvojen huonommalla puolella. Ulkomaalaistaustaisia oli eniten Haukiluomassa, jossa heidän osuutensa on yli 5 %:a koko kaupunginosan väestöstä. 11

13 Tarkastelemalla alla olevia tilastokarttoja, voidaan huomata, että selkeitä sosioekonomisia rajoja piirtyy alueen sisälle. Nämä rajat saattavatkin olla Epilänharjuakin korkeampia jakajia alueella ja vaikeampia ylittää kuin Vaasantie. Keskitulot kaupunginosittain alueella euroa/vuosi Korkeakoulutettujen prosentuaalinen määrä alueella kaupunginosittain 12

14 Työttömyysprosentti alueella kaupunginosittain Alueen väestön terveydestä ei voida valitettavasti paljon sanoa. Tampereen kaupunki on UKKinstituutiin kanssa yhteistyössä tehnyt vuodesta 1990 lähtien, joka kolmas vuosi terveys ja hyvinvointikyselyn. Kyselyn raportissa (2006) ainoastaan muutamia mitattuja muuttujia tarkastellaan alueittain. Yleisesti voidaan todeta, että sosiaali ja terveyspalveluiden läntisellä palvelualueella asuvat Tampereen terveimmät nuoret ja yli 65 vuotiaat. Keski ikäisistä ja ikääntyvistä terveimmät asuvat sen sijaan itäisellä alueella. Läntisellä alueella yksityishammaslääkärin palveluiden käytön osuus oli suurempi kuin muilla palvelualueilla. Väestöryhmien erot hammashoidossa ovat merkittävät. Korkeakoulutetut käyttävät hammashoidon palveluita huomattavasti enemmän kuin muut. 13

15 Alueen sisäisistä terveyseroista ei voida sanoa välittömästi juuri mitään. Välillisesti voidaan todeta, että terveys kytkeytyy koulutustasoon. Esimerkiksi pelkän perusasteen suorittaneiden miehien kohtalainen tai sitä huonompi terveys oli Tampereella 3,5 kertaa yleisempää kuin korkeaasteensuorittaneilla. Koulutusryhmien väliset terveyserot kasvavat yhä. Myös työttömyys indikoi huonompaa terveyden tilaa ja pitkäaikaissairastavuutta. Samaisen kyselyn (2006) tuloksista huomionarvoinen seikka on myös se, että Vaasantien etelänpuoleisella alueella väkivallan tai pelottavien uhkauksien kohteiksi jouduttiin toisiksi useimmiten (7 % vastanneista) koko Tampereella. Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokevat Tampereella Lähde UKK & Sotepa/keke. Kunnallisvaalit 2004 Läntisen alueen kouluilla kunnallisvaalien äänestysprosenttien keskiarvo oli 57,2. Se oli hieman Tampereen äänestysprosenttia (55,7% ) korkeampi. Alueen äänestysaktiivisuus vaihteli Lamminpään 63,5 %:sta Tesomajärven n. 53 %:iin. Sosialistiset puolueet saivat äänistä enemmistön Tesomajärvellä ja Ikurissa. Ei sosialististen puolueiden vahvinta aluetta olivat Hyhky, Lamminpää ja Rahola. Kuten muuallakin Tampereella SDP ja Kokoomus olivat selvästi suurimmat puolueet alueella. Vasemmistoliitto oli kolmanneksi suurin puolue äänestysalueilla Hyhkyn koulun äänestysaluetta lukuun ottamatta, jossa vihreät saivat hieman sitä suuremman ääniosuuden. Keskeisiä kysymyksiä: Kuinka vastata ikääntymisen haasteisiin ja kuinka tasoittaa väestön ikäjakaumaa (kaavoitus, palvelut)? Ovatko alueen sisäiset sosioekonomiset erot kaupungin osien kehittymisen kannalta uhka vai voimavara? Lähteet: Tilastokeskus, Statfin tietokanta Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja ja osa alue tilastot Tampereen kaupungin Kartat ja aineistot Tampereen kaupunki Tamperelaisen aikuisväestön terveys ja hyvinvointi 2005, SOTE 1/2006 IV FYYSINEN YMPÄRISTÖ Työpaikkarakenne 14

16 Alueella oli vuonna 2004 n työpaikkaa 4. Ylivoimaisesti suurin työllistävä toimiala oli teollisuus, jonka piirissä alueen työpaikoista oli yli 40 %:a. Koko kaupungin teollisuuden työpaikoista n. 20%:a sijaitsi Länsi Tampereella. Julkinen sektori sekä palvelut vastasivat molemmat viidenneksestä työpaikoista. Loput työpaikoista jakautuivat tasaisesti muille sektoreille. Ainoastaan Lentävän suunnittelualuetta 5 voidaan pitää puhtaasti nukkumalähiönä, sillä muilla alueilla työpaikkoja oli verrattain runsaasti. Myllypuron kaupunginosa on lähes asumaton teollisuusalue, jolla toimii yhteensä noin 130 yritystä. Lielahti muodostaa myös merkittävän työpaikkakeskittymän. Yli puolet alueen yksityisen sektorin palvelujen työpaikoista oli Lielahden alueella. Myös kemihierretehdas työllistää merkittävän määrän ihmisiä. Teollisuuden työpaikoista suurin osa oli kuitenkin Tesoman suunnittelualueella. Tätä selittää Myllypuron, Kalkun ja Ikurin alueiden teollisuuskeskittymät. Suurin osa alueen liikenteen ja kuljetuksen työpaikoista sijoittui myös Tesoman alueelle. Myllypurossa sijaitsee suuria huolintayrityksiä. Tesoman suunnittelualueella oli myös suurin osa julkisen sektorin työpaikoista. Niistä suurin osa sijoittuu Ylen Tohlopin toimipisteeseen, Kalkun kuljetusvarikolle ja Tesomajärven palvelukeskuksen toimipisteisiin. Rakentaminen työllisti eniten Raholan alueella. Länsi Tampereella teollisuuden suurimpia yksiköitä ovat Sandvik Mainining and Construction (ent. Tamrock), joka työllisti vuonna 2005 n. 670 henkeä ja oli näin ollen Tampereen seutukunnan kymmenenneksi suurin työnantaja. UPM Raflatack työllisti samana vuonna 475 henkeä. Muita suurteollisuuden toimijoita alueella ovat Metso Minerals ja M real. Tesomalla sijaitsee myös lähes sata henkeä työllistävä pesureita valmistava Tammermatic. Tampereen kaupungin ohella alueelle merkittäviä julkisia työnantaja ovat YLE TV2, jonka Tohlopin toimipisteessä työskentelee 420 henkeä ja Puolustusvoimien materiaalilaitoksen Kalkun kuljetusvarikko, jossa työskentelee 110 henkeä. Alueen päivittäistavara kauppa on keskittynyt Vaasan tien pohjoispuolella Lielahteen ja eteläpuolella Tesomajärven liikekeskukseen. Kalkun Myllypuron alueille ei uudetkaan kaavat anna mahdollisuutta rakentaa kaupan suuryksiköitä. Lielahtea ja Tesomaa kehitetään Tampereen aluekeskuksina. Posteja alueella on ainoastaan kaksi nekin Lielahdessa ja Tesomalla. Kelan toimistoa Länsi Tampereen kummastakaan keskuksesta löydy. Alueella on nimetty lähipoliisi, joka päivystää yhtenä päivänä viikossa Tesomalla. Vielä toistaiseksi Länsi Tampereella toimii Pispalan aluepaloasema. Siitä, missä määrin länsitamperelaiset työskentelevät Länsi Tampereella, ei ole tietoa. Länsi Tamperelaisten ammattijakaumasta ei myöskään ole tietoa. Asuminen Visio: Tampere on vetovoimainen ja viihtyisä asukkaiden sekä elinkeinoelämän tarpeiden mukaan kehittyvä asuinkaupunki. Tampereen kaupungin asuntopoliittinen strategia vuosiksi Länsi Tampereen asuntokanta on hyvin vaihtelevaa. Alueelta löytyy niin vanhoja omakotialueita puutarhatontteineen kuin luvun elementtilähiöitä asfalttipihoineen. Viimeisetkin maaseutumaiset alueet alkavat olla rakennettu. Myös ympäristökuntien pellot mm. Siivikkalassa on muutettu omakoti ja rivitaloalueiksi. Sen sijaan alueen luoteisrajojen takaa alkaa vielä sankka metsä, jota tosin paikoittain jo kaavoitetaan. Alueella on kuitenkin vielä jonkin verran rakentamattomia metsä ja viheralueita. 4 Hyhkyn kaupunginosaa lukuun ottamatta. 5 Suunnittelualueet ovat tilastollisia alueita kts. kartta liitteenä 15

17 Asuntoja alueella on yhteensä , näistä vuokralla on 6300 ja kerrostaloissa Vuokraasuntojen osuus oli vuonna 2005 kaupunginkeskiarvoa (40,7) pienempi kaikissa muissa kaupungin osissa paitsi Epilässä ja Tohlopissa. Yli kolmanneksen vuokratalo osuus oli Kalkussa, Ikurissa, Haukiluomassa, Ristimäellä, Lielahdessa, Pohtolassa ja Lintulammella. Lentävänniemen ja Tesomajärven vuokra asunto osuu oli alle viidenneksen mikä on selvästi vähemmän kuin esimerkiksi Hyhkyssä, Raholassa ja Kaarilassa. Eniten omistusasuntoja oli Ryydynpohjassa (95%) ja Niemessä (90%). Asuntotyypit vaihtelivat alueella kaupunginosittain. Tesomajärvi edustaa toista ääripäätä se on lähes täysin kerrostaloaluetta pientalojen osuuden jäädessä muutamaan prosentin kymmenesosaan. Alle kymmenys pientaloja 6 oli Hyhkyssä, Epilässä, Ristimäellä, Tohlopissa ja Lentävänniemessä. Toisessa ääripäässä ovat Niemi, Ryydynpohja ja Lamminpää joissa valtaosa taloista on pientaloja. Muilta osin alueella on pientaloja kokokaupunkia (14,7%) enemmän. Nyrkki sääntö, jonka mukaan alueella, jossa on paljon pientaloja olisi myös vähän vuokra asuntoja näyttäisi pitävän täälläkin paikkansa. Sen sijaan käänteisesti ei voida todeta, että alue jolla on paljon kerrostaloasuntoja olisi myös vuokraasumisvoittoista. Tästä säännöstä poikkeuksen muodostavat ainakin Lentävänniemi ja Tesomajärvi. Erityisesti Tesomajärvellä, jonka asukkaiden keski ikä on korkein tulee omistusasuntoja vapautumaan runsaasti. Voidaankin perustellusti pohtia kelpaavatko lapsiperheille ja nuorille aikuisille enää samanlaiset asuinolot kuin 1970, jolloin edellinen sukupolvi muutti Tesomalle. Luonto Vaikka Länsi Tampere on varsin tiuhaan rakennettua on siellä mielenkiintoisia ja arvokkaita luontokohteita. Alueella on kaksi luonnonsuojelualuetta Vaakkolammi ja Myllypuro. Vaakkolammin ympäristössä on suojeltuna yhteensä 8,9 hehtaaria maa ja vesialueita. Alueet vahvistettiin luonnonsuojelualueiksi vuonna Suojelulla pyritään säilyttämään Vaakkolammin monipuolinen lehtoluonto ja kulttuurikasvisto. Alueen kasvisto ja linnusto on monipuolista, vanhojen kulttuurikasvilajien täplittämää lehtoluontoa. Kasveista maininnan arvoisia ovat harvinaiset keltamatara, ketoneilikka ja Pirkanmaalla uhanalainen jänönsalaatti. Vaakkolammilla kasvaa myös metsälehmuksia. Linnuston erikoisuuksiin on kuulunut liejukana, pikkutikka ja alueella on tehty havaintoja valkoselkätikastakin. Lammilla pesii piisameita. Vaakkolammille on vuonna 2004 suunniteltu luontopolku rasteineen ja oppaineen sekä rakennettu pitkospuita ja portaita kulun helpottamiseksi. Myllypuron vuonna 1999 perustettu luonnonsuojelualue kuuluu valtakunnalliseen lehtojen suojeluohjelmaan sekä Natura ohjelmaan. Alue sijaitsee puronvarressa 3,5 kilometrin matkalla. Suojelualueen leveys vaihtelee 10 ja 350 metrin välillä. Sen kokonaispinta ala on 35,29 hehtaaria. Alueella on erittäin rehevää puronvarsilehtoa. Sen kasvillisuus sekä linnusto ovat todella runsaat. Myllypuron alue on kaunis ja monipuolinen putouksineen ja lähteineen. Myllyporon kaistale on myös ihmisten virkistyskäytössä, merkittävä luonnontilainen keidas. Varsinaisten luonnonsuojelualueiden lisäksi alueella on muitakin arvokkaita luontokohteita. Tohlopin ja Ristinmäen kaupunginosissa sijaitseva Rasonhaan 15,3 hehtaarin alue on vuonna 2006 julistettu WWF:n ja kaupungin välisellä sopimuksella perintömetsäksi. Alue on rehevä lehtomainen kokonaisuus. Sen erikoispiirteenä on sen kallioperä, joka koostuu osittain vulkaniiteista ja konglomeraatista. Geologisesti alue onkin maakunnallisesti merkittävä kohde. Rasonhakaan ja sen ympäristöön on kaupungin toimesta suunniteltu Tohlopin luontopolku. Rasonhaasta on myös löydetty liito oravan papanoita, mikä lisää sen suojeluarvoa. Tampereen ympäristönsuojelu yhdistys on kannanotossaan todennut Rasonhaan suojelualueen riittämättömäksi. Yhdistyksen mukaan sen ulkopuolelle jää merkittäviä luontokohteita. Tohlopin viheralueet ovat olleet yksi kiistellyimmistä 6 Pientaloilla tarkoitetaan omakotitaloja, paritaloja sekä kaksikerroksisia omakotitaloja, joissa on kaksi asuntoa. 16

18 kysymyksistä Länsi Tampereella. Kantakaupungin yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä erityisesti Katraankadun Sitarinkadun välisistä alueista käytiin kädenvääntöä. Ekologisesti merkittävänä alueena voidaan pitää myös Villilänsaarenpuiston metsäaluetta. Villilänsaarta on aiemmin viljelty ja laidunnettu. Sinne onkin muodostunut poikkeuksellinen monilajinen lehtipuumetsä. Villilänsaari on myös tärkeä virkistysalue. Sen suurimpana uhkana on rakentaminen. Pyhäjärven ranta Villilänniemen ja Raholan puhdistamon välillä on kantakaupungin viimeisiä raivaamattomia ranta alueita. Ranta on linnustoltaan ja kasvistoltaan monimuotoinen. Villilän läheisyydessä myös Mustanvuoren sorakuopan ympäristössä on harjukankaalle tyypillisille lajeille otollinen paikka. Hyhkyn kaupunginosan pyhäjärven ranta alueet ovat myös maininnan arvoinen lehtomainen luontokohde. Vaasantien pohjoispuolella Lintulampi ympäristöineen edustaa harvinaista katoavaa kosteikkoekosysteemiä. Lintulammen ympäristössä tavataan useita toisistaan merkittävästi poikkeavia luontoalueita. Vaikka aluetta on voimakkaasti rakennettu on osa sen kosteimmista alueista säilynyt tyypillisenä suolajistona. Lintulammen alue tarjoaakin kantakaupungin alueelle harvinaisen mahdollisuuden suo ja kosteikkoluontoon tutustumiseen. Lielahdessa sijainneen Niemen sahan entinen kaatopaikka tarjoaa oivan ympäristön kasviharrastajalle. Ilmeisesti sahan kalkkikivijätteen mukana alueelle on kulkeutunut todennäköisesti Virosta Suomessa muuten harvinaisten kasvien siemeniä. Harvinaiset esiintymät löydettiin vasta vuonna Länsi Tampereen halki kulkee Epilänharju. Harju on osittain kaivettu olemattomiin. Harjulla esiintyy kuitenkin edelleen harjuille ja kuiville kankaille tyypillistä lajistoa. Epilänharjun, tai sen mitä siitä on jäljellä, suojelemista on perusteltu myös maisemallisilla arvoilla. Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry valitti maakuntakaavaehdotuksesta, vaatien Epilänharjun poistamista taajamatoimintojen aluevarauksesta. Valitus kuitenkin hylättiin. Hylkäystä perusteltiin sillä, että taajatoimintoalue voi sisältää myös paikallisesti arvokkaita luontokohteita. Aikaisemmin yleiskaavaa valmisteltaessa piiri valitti Pispalanvaltatien Paasikiventien välisen yhteyden rakentamisesta. Tällöin Nokian moottoritien sujuva liikenne voitti harjun luontoarvot. Eläin ja hyönteisharrastajille Länsi Tampere tarjoaa jo edellä mainittujen lintulehtojen (Myllypuro, Vaakkolammi) lisäksi muutaman arvokkaan hyönteiskohteen. Toinen niistä sijaitsee Mustavuoren laskettelurinteen lähimaastossa ja toinen Lamminpään entisellä laskettelurinteellä. Metsiä Länsi Tampereella on yhteensä n. 450 hehtaaria 7, joista vanhoja metsiä (Yli 80 vuotta) alueella on n. 135 hehtaaria eli n. 30%:a. Reuharinsaaren metsät Lentävänniemessä ovat kaupungin vanhimpien joukossa keski iältään 150 vuotta. Vanhoja metsiä löytyy alueen kaikista muista kaupunginosista paitsi pohjoisen pitkään viljellyiltä, teollisuus ja omakotialueilta Lielahdesta, Pohtolasta, Lintulammella ja Ryydynpohjasta sekä idässä tiuhaan rakennetusta Hyhkystä. Alueella on kaksi luonnonmuistomerkkiä, jotka molemmat sijaitsevat Raholassa. Jättikatajankadulla on rauhoitettuna aikanaan suomen suurimman 1997 kaatuneen katajan kanto. Piikahaassa on rauhoitettuna mänty juuristoineen. Alueelta löytyy myös muutama muinaismuisto. Villilän Tapparanmäellä sijaitsee nk. Kuningashauta, joka on komea yli kaksikymmentä metriä kanttiinsa ja lähes viisi metriä korkea kiviröykkiö, joskaan ei olla varmoja onko se luonnonmuodostuma vai ihmisen tekele. Lentävänniemen ja Reuharin alueilla on useita muinaismuistoja. Ne on ajoitettu kivikaudelle, varhaismetallikaudelle ja rautakaudelle. Lentävänniemen muinaismuistot ovat kooltaan vaatimattomampia, mutta historiallisesti varmemmin todennettuja kuin Villilän Kuningashauta. 7 Kalkun linnoituksen puisto ei sisälly lukuun. 17

19 Kalkunvuoren metsät muodostavat myös mielenkiintoisen historiallisen luontokohteen. Alue nousi huomion kohteeksi joitakin vuosia, sitten kun sitä alettiin kaavoittaa asutusta varten. Alue sijoittuu Nokiantien ja Porinradan väliin. Lännessä sitä rajaa Kalkun kehätie, josta se ulottuu itään n. 600 metriä leveänä kaistaleena. Alueen sisään rakennetaan itä länsisuunnassa uusi Kalkunvuorentie metrin etäisyydelle Porinradasta. Kalkunvuorentiestä rakennetaan etelään, alueen keskelle, haarautuva juoksuhaudankatu. Uusi asutus tulee näiden kahden kadun ympärille. Alueelta löytyy vanhoja, muinaismuistolain nojalla rahoitettuja, venäjänvallanaikaisia juoksuhautoja ja niihin liittyviä linnoituksia, sekä tykkitie. Linnoitukset on tarkoitus osittain raivata ja aidata sekä rakentaa alueelle opastettu historiapolku. Osa linnoitteista lähellä Mustaavuorta saatetaan myös ennallistaa. Tykkitien alkuperäinen mukulakivipinta ja ojat kaivetaan esiin ja siistitään. Molemmin puolin Kalkunvuorentietä linnoitteet valaistaan, jotta myös ohikulkijat pääsevät ihastelemaan niitä. Ympäristön tila Visio: Tampere on ympäristönsuojelun kärkikaupunki Tampereen kaupungin ympäristöstrategia Länsi Tampereella on asutuksen lisäksi paljon teollisuutta. Teollisuuden lisäksi päästöjä aiheuttaa Lielahden maakaasuvoimala. Alueen läpi kulkee kaksi valtatietä, jotka aiheuttavat sekä melua että ilmansaasteita. Myös Porin ja Vaasanradat aiheuttavat meluhaittoja. Länsi Tampere sijaitsee pohjavesialueella, jolla on kaksi Tampereen Veden vedenottamoa. Tämän lisäksi Raholassa sijaitsee yksi kaupungin jätevesilaitoksista. Länsi Tampereen harjualueet ovat runsaan radonin alueita. Tampereella ilman laatua mitataan kolmessa pisteessä, joista yksi sijaitsee Länsi Tampereella Lielahdessa. Ilmanlaadun mittaukseen sisältyy rikkidioksidin, hiilimonoksidin (häkä), Typen oksidien (NO ja NO 2 ), leijuman, hengitettävien hiukkasten ja otsonin mittaamista. Rikkidioksidi ei ole enää merkittävä ilmanlaadun heikentäjä Tampereella sillä sen merkittävin lähde teollisuus on onnistunut vähentämään päästöjä (esim. Lielahden kemihierretehdas on siirtynyt käyttämään rikitöntä polttoainetta) myös liikenteessä rikkidioksidin päästöt ovat vähentyneet huomattavasti luvun tasosta rikkidioksidi päästöt ovat supistuneet 1/20:aan. Tampereella pienhiukkasista suuri osa aiheutuu liikenteestä ja katupölystä. Ohjearvot ylittyvät lähinnä keskustassa lumien sulettua. Yksittäisistä hiukkaslähteistä kemihierretehdas on Tampereella neljänneksi suurin. Merkittävää välitöntä terveydellistä haittaa hiukkaspäästöistä läntisellä alueella ei kuitenkaan juuri aiheudu, sillä katupölystä yms. aiheutuvan leijuman suuret hiukkaset eivät juurikaan pääse keuhkoihin asti. Länsi Tampereella suurimman paikallisen haitan aiheuttaa liikenne. Liikenteen päästöistä typen oksidit muodostavat merkittävimmän haitan. Typen oksideilla tarkoitetaan typpimonoksidia ja typpidioksidia. Niiden pitoisuudet ovat suurimmillaan ruuhka aikoina varsinkin talvisin tyynellä pakkassäällä. Suurimmat typpioksidien keskiarvo pitoisuudet ovat vilkkaasti liikennöidyillä alueilla, etenkin risteyksissä (kartta s. 19). Typpidioksidi aiheuttaa eniten terveyshaittoja lapsille ja astmaatikoille. Luonnossa typen oksidit vaurioittavat kasvien lehtiä ja neulasia. Ne myös happamoittavat ja rehevöittävät vesistöjä ja maaperää. Typpioksidien vuorokausiohjearvoon 8 (70 µg/m 3 ) verrannolliset pitoisuudet olivat Lielahdessa %:n luokkaa ja tuntikeskiarvoon (150 µg/m 3 ) verrannolliset pitoisuudet %:a. Kuitenkin suurten 8 Ohjearvot ovat osa ilmansuojelun hallinnollista ohjausta. Niillä ilmaistaan ilmanlaadun tavoitteita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ohjearvot on otettava huomioon mm. maankäytön ja liikenteen suunnittelussa sekä ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittamisessa. Tavoitteena on, että ohjearvojen ylittyminen estetään ennakolta. 18

20 teiden läheisyydessä arvot ovat tätä suurempia. Liikenteen lisäksi Länsi Tampereella sijaitsee kaksi Tampereen viidestä suurimmasta yksittäisestä typpioksidien tuottajasta. Näiden paikallinen vaikutus on kuitenkin liikennettä huomattavasti pienempi ja se on edelleen pienentynyt sekä kemihierretehtaan että maakaasuvoimalan siirryttyä käyttämään ns. Low NO x polttimia. Alueen asukkaiden onneksi tulevaisuus typenoksidien osalta näyttää valoisalta, muutoin kuin ruuhkaväylien välittömässä läheisyydessä. Ilmanlaatu 2000 ja 2020 Typpidioksidin vuorokausikeskiarvo pitoisuudet vuonna 2000 ja ennuste vuodelle Vuorokausi ohje arvo 70 µg/m 3. Vihreä NO µg/m 3, keltainen NO µg/m 3 ja violetti µg/m 3. Tohlopissa toimivan Abloyn rakennusheloja valmistavan tehtaan raskasmetallipäästöillä on sammalpallomittauksissa todettu olevan vaikutusta tehtaan lähialueen raskasmetallipitoisuuksiin. Kuparia, nikkeliä, lyijyä ja sinkkiä on todettu olevan tehtaan ympäristössä taustahavaintopaikkaa enemmän. Tohlopin tehtaalla käytetään myös karsinogeenista trikloorietyleenia liuottimena metalliosien pesussa ennen lakkausta. Trikloorietyleenin käytöstä on ympäristöluvan (3/2007, voimassa toistaiseksi) mukaan luovuttava heti kun korvaava kemikaali löydetään. Haju haittoja Länsi Tampereella aiheuttaa kemihierretehtaan tontilla sijaitseva lingiinitehdas. Tampereen kaupungin ympäristövalvonta ja Pirkanmaan ympäristökeskus saavat haitoista säännöllisesti valituksia. Tampereen terveys ja sosiaalikyselyssä vuonna 2002 selvisi, että Lielahden alueella hajuhaittoja oli huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Raholassa ja Tesomalla. Lielahti osoittautui Tampereen pahanhajuisimmaksi alueeksi. Lingiinitehtaan ympäristöselvityksen yhteydessä yhdeksän alueellista toimijaa jätti yhteisen muistutuksen ympäristölupahakemukseen. Muistutuksessa ilmaistiin pettymys tehtaan toimintaan hajuhaittojen ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi sekä ihmeteltiin sen välinpitämätöntä asennetta jätevesiä kohtaan. Länsi Tampereen alueen veden ja vesistöjen laatua on selvitetty 1980 luvulta lähtien säännöllisesti. Alueen järvistä suurten järvien lisäksi seurannassa ovat olleet Tohloppi, Tesomajärvi ja Vaakkolammi. Näsijärvi kuuluu Näsijärven Ruoveden alueeseen ja saa vetensä Ähtärin, Pihlajaveden ja Keuruun reiteiltä. Latvavesistön epäpuhtaudet eivät juuri vaikuta Länsi Tampereen vesistötilanteeseen, sillä Näsijärven länsirannoille kohdistuva kuormitus on lähes yksin omaan metsäteollisuuden jätevesistä ja asutuksen kuormituksesta johtuvaa. Kokonaisuudessaan Tampereen rajojen takainen taustakuormitus on vaikuttanut merkittävästi Näsijärveen. Näsijärven veden laatua Länsi Tampereen rannoilla heikentää voimakkaasti Lielahden kemihierretehdas sekä samalla tontilla sijaitseva aikaisemmin samaan tehtaaseen kuulunut Lingno Techin lingiinituotteiden jalostustehdas luvun alussa, kun Lielahdessa vielä valmistettiin selluloosaa kemihierteen sijaan, Lielahden veden laatu oli enintään välttävä ja tehtaan vaikutukset ulottuivat Aitolahteen asti. Nyt tyydyttäväksi luokiteltu vesialue rajautuu Lielahden alueelle. Ligno Techin tehdas kuului vielä vuonna 2000 maamme suurimpien metallikuormittajien joukkoon. 19

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

PASI VIRTAMO. Pieni punainen kirja PISPALAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA PISPALAN ASUKASYHDISTYS RY.

PASI VIRTAMO. Pieni punainen kirja PISPALAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA PISPALAN ASUKASYHDISTYS RY. PASI VIRTAMO Pieni punainen kirja PISPALAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA PISPALAN ASUKASYHDISTYS RY. Johdanto 2 1. Suojelun sietämätön keveys 5 1.1 Ohjelmatyön tavoitteet 5 1.2 Kulttuuriympäristön määrittelystä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Rakenneyleiskaava. Selostus. Työ: E23569

NOUSIAISTEN KUNTA. Rakenneyleiskaava. Selostus. Työ: E23569 NOUSIAISTEN KUNTA Rakenneyleiskaava Selostus Työ: E23569 Turku, 14.6.2010, tark. 8.2.2011, 28.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Osa 4 ELINKEINOELÄMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN KAAKKOIS PIRKANMAALLA. Jani Hanhijärvi Pomoottori ry & Kaakkois Pirkanmaan seutukunta 2009

Osa 4 ELINKEINOELÄMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN KAAKKOIS PIRKANMAALLA. Jani Hanhijärvi Pomoottori ry & Kaakkois Pirkanmaan seutukunta 2009 Osa 4 ELINKEINOELÄMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN KAAKKOIS PIRKANMAALLA Jani Hanhijärvi Pomoottori ry & Kaakkois Pirkanmaan seutukunta 2009 Kuva vasemmalla Mainoshumina Oy 2007 Kuvat oikealla Marja

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KEHITYKSEN HISTORIAA: RA- KENTAMINEN JA KAAVOITUS. Hyvinkään maankäyttö ja rakentaminen 1800-luvun loppupuolelta 1960-luvulla

HYVINKÄÄN KEHITYKSEN HISTORIAA: RA- KENTAMINEN JA KAAVOITUS. Hyvinkään maankäyttö ja rakentaminen 1800-luvun loppupuolelta 1960-luvulla LIITE 7 A HYVINKÄÄN KEHITYKSEN HISTORIAA: RA- KENTAMINEN JA KAAVOITUS Hyvinkään maankäyttö ja rakentaminen 1800-luvun loppupuolelta 1960-luvulla Asemanseudun kehittyminen Hyvinkään nykyinen asemanseutu

Lisätiedot

3 Aviapoliksen suuralue

3 Aviapoliksen suuralue 3 16 alueittain 21 3 Aviapoliksen suuralue Pinta-ala (km²) 38, 24,4 Väestö 1.1.21 15617 197 636 Asukkaita / km² 411 822 Syntyperäiset vantaalaiset 21 () 26,1 27,3 Vieraskieliset 21 () 7,2 Työttömyysaste

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

KUVALUETTELO... 10 ESIPUHE... 11 TIIVISTELMÄ...

KUVALUETTELO... 10 ESIPUHE... 11 TIIVISTELMÄ... 3 5 Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 10 ESIPUHE... 11 TIIVISTELMÄ... 12 Yleiskaava maankäyttöpolitiikan osana, oikeusvaikutukset... 12 Nykytilanne, edellisen yleiskaavan toteutuminen... 12 Tavoitteet,

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 Asukkaan maaseutu: Lähellä mutta kaukana. YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VV 2007-2013 Tampereen seutukunnan maaseudun kehittämisen toimintaryhmä Kantri ry Tampere www.kantriry.fi Toukokuu 2009

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖN TILA RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2013

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖN TILA RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2013 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖN TILA 1 2012 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2013 2 Riihimäen kaupunki 2013 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Tilaukset: Kannen

Lisätiedot

4 Tikkurilan suuralue

4 Tikkurilan suuralue 4 13 alueittain 21 4 Tikkurilan suuralue Pinta-ala (km²) 23,1 24,4 Väestö 1.1.21 3764 197 636 Asukkaita / km² 167 822 Syntyperäiset vantaalaiset 21 () 28,7 27,3 Vieraskieliset 21 () 6,8 9,1 Työttömyysaste

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025

LOHJAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 LOHJAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 LOHJAN KAUPUNKI SUUNNITTELUKESKUS OY Lohjan kaupungin maankäytön kehityskuva 2025 LOHJAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Vapaat rannat kartoitus. Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005

Vapaat rannat kartoitus. Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005 Vapaat rannat kartoitus Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Johdanto...4 1.1 Työn tavoitteet ja tausta...4 1.2 Yleistietoa manner-

Lisätiedot

TAMPERE. Uusi museo tuo luonnon lähelle TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 5 2010. Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen

TAMPERE. Uusi museo tuo luonnon lähelle TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 5 2010. Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPERE Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPERE Tampereen kaupungin tiedotuslehti 5 2010 Uusi museo tuo luonnon lähelle Sivu 16 TALOUSARVIO 2011: Edessä on maltillisen kasvun vuosi

Lisätiedot

IMATRAN YLEISKAAVA KESTÄVÄ IMATRA 2020. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.4.2004

IMATRAN YLEISKAAVA KESTÄVÄ IMATRA 2020. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.4.2004 1 IMATRAN YLEISKAAVA KESTÄVÄ IMATRA 2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.4.2004 2 IMATRAN KAUPUNKI Virastokatu 2 55100 Imatra. Puhelinvaihde: 05-6811 MML:n julkaisuluvanluvan numero 29/KASU/04 Kartat

Lisätiedot

HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA

HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA PETTERI KIVIMÄKI Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomus 2005 21.7.2006 8 Jyväskylän kaupunki ISBN 952-5332-82-9 Kappaleessa 4.4. karttojen tekijänoikeudet omistaa Jyväskylän

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

p uv k o e r er e v Pa m l

p uv k o e r er e v Pa m l Ta Pa m l k i yhm ä n pu ausr u a hj k o en kon e r er e p uv l e v Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 1/2009 Palveluverkon ohjausryhmä HYVINVOINTIPALVELUT Palveluverkon

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

6 Korson suuralue 202

6 Korson suuralue 202 6 22 alueittain 21 6 Korson suuralue Pinta-ala (km²) 19,5 24,4 Väestö 1.1.21 28873 197 636 Asukkaita / km² 148 822 Syntyperäiset vantaalaiset 21 () 29,3 27,3 Vieraskieliset 21 () 9,2 9,1 Työttömyysaste

Lisätiedot

Janakkalan Viralan k y l ä k a a v a

Janakkalan Viralan k y l ä k a a v a Kehittämiskeskus Oy Häme, Satu Huuhka Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke Janakkalan Viralan k y l ä k a a v a Linnaseutu Kehittämiskeskus Oy Häme Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke 2012 teksti,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI RAKENNEYLEISKAAVA 2016. Alueiden käytön strategia KAAVASELOSTUS JA STRATEGIARAPORTTI 17.10.2008 KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMINEN: 3.11.

ÄÄNEKOSKI RAKENNEYLEISKAAVA 2016. Alueiden käytön strategia KAAVASELOSTUS JA STRATEGIARAPORTTI 17.10.2008 KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMINEN: 3.11. ÄÄNEKOSKI RAKENNEYLEISKAAVA 2016 Alueiden käytön strategia KAAVASELOSTUS JA STRATEGIARAPORTTI 17.10.2008 KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMINEN: 3.11.2008 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA Arviointiraportti 22.9.2005 Helinä Melkas Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus helina.melkas@tkk.fi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 LUONNOS MAL-NK 23.9.2014 HESE-KJ 2.10.2014 HSYK 14.10.2014 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 1 (48) Sisällys Esipuhe... 2 OSA I Helsingin seudun asumisen ympäristökuvaus...

Lisätiedot

Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma

Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma P U U S T A P I T K Ä Ä N Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma Anna-Maria Nevalainen Puusta pitkään - Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma Suunnitelman tilaaja Nurmeksen Vanhan

Lisätiedot

KERAVAN YLEISKAAVA 2035

KERAVAN YLEISKAAVA 2035 KERAVAN Keravan kaupunki Maankäyttöpalvelut 19.03.2015 Yleiskaavaluonnos, selostus SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 5 Suunnittelualue... 5 Kaavan tarkoitus... 5 Yleiskaavan keskeiset tavoitteet... 6 Yleiskaavan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kansilehden kuva: Havainnekuva kaavamuutosalueesta, jolle on sijoitettu kiertoliittymä.

SISÄLLYSLUETTELO. Kansilehden kuva: Havainnekuva kaavamuutosalueesta, jolle on sijoitettu kiertoliittymä. SALORANKATU I ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava 2.3 Asemakaavan toteuttaminen 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys

Lisätiedot

KUUSLAHTI, SIILINJÄRVI. Rakennuspaikkaselvitys

KUUSLAHTI, SIILINJÄRVI. Rakennuspaikkaselvitys KUUSLAHTI, SIILINJÄRVI Rakennuspaikkaselvitys 22.10.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 VISIO ELINVOIMAISESTA MAASEUTUKYLÄSTÄ... 5 2.1 Postikysely... 5 2.2 Kyläillat... 5 2.3 Kuuslahden visio...

Lisätiedot