Jatko-opintoja biologiasta kiinnostuneille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jatko-opintoja biologiasta kiinnostuneille"

Transkriptio

1 Jatko-opintoja biologiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien kautta Yliopistoilla kirjaan perustuva pääsykoe, amk:ssa yleensä pääsykoe, jossa testataan opiskeluvalmiuksia hoitoaloilla soveltuvuuskoe

2 yliopistossa/ luonnontieteiden ala bio- ja ympäristötieteet (myös biologia pääaineena) - Alan opinnoissa tutkitaan eläviä järjestelmiä, kuten eliöitä, niiden osia ja eliöyhteisöjä. Tutkimuskohteena voi olla mm. ympäristö, eläimet, vesistöt, kalat, bakteerit, virukset, kasvit, solut tai molekyylit. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat yliopistoista riippuen: ekologia, eläintiede, hydrologia, limnologia, kalabiologia, mikrobiologia, kasvitiede, perinnöllisyystiede ja ympäristötiede. Suuntautuminen tehdään useimmiten vasta opintojen aikana. Biologeja työllistävät alan tutkimus, ympäristöalan suunnittelu ja valvonta, opetus sekä hallinnollinen työ esimerkiksi kuntien ympäristötoimessa, Ympäristökeskuksessa ja ministeriössä. Biologeja työskentelee myös esim. ympäristönsuojelujärjestöissä ja alan yksityisissä konsulttitoimistoissa. Aineenopettajaksi haluavien kannattaa opiskella sivuaineena maantiedettä tai kemiaa.

3 yliopistossa/ luonnontieteiden ala biokemia - Tutkimuskohteena ovat alan molekyylitason ilmiöt esim. nukleiinihapot, proteiinit ja solujen kalvorakenteet. Biokemiaan voi suuntautua myös kemiantekniikan diplomi-insinöörin opinnoissa. Valmistuneet sijoittuvat mm. sairaalalaboratorioihin sekä lääke- ja elintarviketeollisuuden tutkimus- ja tuotekehittelytehtäviin. biotekniikka/bioteknologia - Opiskellaan elävien solujen, solun osien, biokemiallisten menetelmien ja molekyylibiologian uusimpien menetelmien sovelluksia, joita hyödyntävät mm. lääke- ja elintarviketeollisuus sekä energiateollisuus. Lisätietoja:

4 yliopistossa/ tekniikan ala bioinformaatioteknologia - Opiskellaan luonnontieteitä, tietotekniikkaa ja lääketiedettä, joiden sovelluksilla pyritään löytämään ratkaisuja sairauksien diagnosointiin sekä niiden hoitoon ja ehkäisyyn, ympäristön puhdistamiseen ja elämän laadun parantamiseen biotuotetekniikka - Opinnoissa annetaan valmiudet uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen teknisesti, taloudellisesti, eettisesti ja ympäristöystävällisesti. Suuntautua voi esimerkiksi uusien materiaalien kehittämiseen tai ympäristöasioihin materiaalitekniikka - Opiskellaan mm. materiaalien (esimerkiksi biomateriaalit ) ympäristövaikutuksia, kierrätystä ja raaka-aineiden tehokasta hyödyntämistä tavoitteena asiantuntijuus eri tilanteisiin sopivien materiaalien kehittämiseksi tai valitsemiseksi kaikilla teollisuuden alueilla.

5 yliopistossa/ tekniikan ala ympäristötekniikka - Ympäristötekniikan lähtöajatuksena on ympäristön sietokyvyn ja luonnonvarojen säästäminen huomioiminen tuotteiden valmistuksessa ja kaikenlaisessa kulutuksessa. Opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi vesi- ja geoympäristötekniikkaan, ympäristöbiotekniikkaan tai puunjalostustekniikkaan. maisema-arkkitehti - Maisema-arkkitehdit pyrkivät työssään sovittamaan yhteen luonnon ja ihmisen toiminnan. He suunnittelevat mm. puistoja, pihoja ja laajempia viheraluesuunnitelmia kaavoitusta varten. Diplomi-insinöörien tehtäviä ovat mm. mainittujen alojen tuotteiden ja valmistusprosessien suunnittelu ja kehittely, laadunvalvonta, myynti-, markkinointi- ja johtotehtävät sekä opetus. LISÄTIETOJA: ja

6 yliopistossa/ lääketieteet ja farmasia eläinlääketiede, lääketiede ja hammaslääketiede - Opiskellaan terveen eläimen/ihmisen/suun perusteet sekä millaisia sairauksia ilmenee ja miten niitä hoidetaan. Valmistuneet työskentelevät omalla praktiikallaan tai terveyskeskuksissa/ sairaaloissa. farmasia (farmaseutti ja proviisori) - Opiskellaan lääkkeiden ominaisuuksia, niiden valmistamista ja käyttöä sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Valmistuneet työskentelevät apteekeissa ja lääketeollisuuden palveluksessa esim. lääkelupa-, markkinointi- sekä tutkimus- ja tuotekehittelytehtävissä.

7 yliopistossa/ Maatalousmetsätieteellinen ala mikrobiologia - Opinnoissa keskitytään mikro-organismien ihmiselle ja hänen toiminnoilleen tuottamiin hyötyihin ja haittoihin esim. maa- ja metsätaloudessa ja elintarvikkeiden tuotannossa. Opintoihin tarvitset kemiaa. maaperä- ja ympäristötiede - Opinnoissa perehdytään maan ainesosiin, lannoitus- ja torjuntaaineiden, orgaanisten ja epäorgaanisten haitta-aineiden sekä veden ja kaasujen käyttäytymiseen maassa ja niiden kulkeutumiseen kasveihin, vesistöihin ja ilmakehään. Opintoihin tarvitset kemiaa. ravitsemustiede - Opinnoissa keskeistä ovat ravintoaineiden tuntemus, ravinnon ja terveyden yhteys sekä ruokavalion suunnittelu. Ravitsemusterapeutit valmistuvat Kuopion yliopistosta. Opintoihin tarvitset kemiaa.

8 yliopistossa/ Maatalousmetsätieteellinen ala elintarviketeknologia - Valittavana 4 opintosuuntaa: yleinen elintarviketeknologia, lihateknologia, maitoteknologia tai viljateknologia. Opinnot sisältävät soveltavaa biologiaa, fysiikkaa sekä kemiaa ja niissä keskitytään valmistusprosesseihin, pakkausmateriaaleihin ja säilyvyyteen sekä laadun tarkkailuun. kasvintuotantotieteet - Opinnoissa perehdytään mm. maa- ja puutarhatalouden kasvintuotantoon ja sen biologisen perustan tasoihin molekyylibiologiasta, ekologiaan, biotekniikkaan ja kasvintuotannon ekologiseen kestävyyteen.

9 yliopistossa/ Maatalousmetsätieteellinen ala maatalous- ja ympäristöteknologia - Opinnoissa pyritään parantamaan teknologiatuotteiden laatua ja kehitellään uusia maatalous- ja ympäristöteknologian sovelluksia. Opinnoissa tarvitset fysiikkaa. maatalousekonomia ja yrittäjyys - Opinnoissa tarkastellaan maataloutta kauppa- ja yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. kotieläintiede - Opintoihin sisältyy kotieläinten (tuotanto- ja harraste-eläimet) jalostus- ja ravitsemustieteen perusteet sekä tietoa eläinten anatomiasta, hyvinvoinnista ja käyttäytymisestä.

10 yliopistossa/ Maatalousmetsätieteellinen ala metsäekologia ja metsätiede - Opinnoissa perehdytään metsien eri käyttömuotoihin, metsänhoitoon, puuntuotantoon, metsien virkistyskäyttöön ja luonnonsuojeluun. Suuntautumisvaihtoehdot: metsien kasvu ja ekologia, ympäristönmuutos, monimuotoisuus ja kestävä käyttö sekä tropiikki ja kehitysmaat. metsävaratiede- ja teknologia - Opinnot sopivat opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita tekniikan soveltamisesta metsä- ja muiden luonnonvarojen käytön tutkimus- ja kehitystyössä. Suuntautumisvaihtoehdot: metsävarojen inventointi ja metsäsuunnittelu, metsäteknologia ja puuteknologia.

11 yliopistossa/ Maatalousmetsätieteellinen ala metsäekonomia ja markkinointi - Opinnoissa perehdytään metsään kauppatieteellisestä näkökulmasta: mm. metsänomistajien ja metsäteollisuusyritysten päätöksentekoon sekä puumarkkinoinnin ja metsäpolitiikan suunnitteluun. ympäristöekonomia - Ympäristöekonomia on taloustieteen osa, joka tutkii taloudellisen toiminnan vaikutusta yhteiskunnan ja ympäristön väliseen vuorovaikutussuhteeseen, luonnonvarojen käyttöön ja luonnonsuojeluun. LUE LISÄÄ: - sivustolla esitellään myös alalta valmistuneiden urapolkuja!

12 yliopistossa/ muut alat liikuntafysiologia (Jyväskylän yliopisto) - Käsittelee fyysisen rasituksen vaikutusta ihmisruumiiseen ja elintoimintoihin kiinnostuksenkohteenaan erityisesti solutason mekanismit. Opinnoissa tarvitset myös fysiikkaa ja kemiaa. Valmistuneet työskentelevät liikuntavalmennuksen, kuntoutuksen ja testauksen parissa esimerkiksi järjestöissä sekä tutkimus- ja kuntoutuskeskuksissa. ympäristöpolitiikka - Tavoitteena on selkiyttää ympäristöongelmien yhteiskunnallista luonnetta ja ongelmien torjunnan vaikutuskeinoja sekä julkisen että yksityisen sektorin piirissä. Valmistuneet voivat työskennellä esim. Ympäristökeskuksessa tai ympäristöministeriössä.

13 ammattikorkeakoulussa/ sosiaali- ja terveysala bioanalyytikko - Bioanalyytikko ottaa ja analysoi ihmisestä peräisin olevia tutkimusnäytteitä esimerkiksi terveyskeskusten laboratorioissa. hoitotyö (sairaanhoitaja/terveydenhoitaja/kätilö) - Opinnoissa korostuvat ihmisen kohtaaminen, terveyden edistäminen ja eri-ikäisten sairaanhoito. Terveydenhoitajat ja kätilöt opiskelevat ensin sairaanhoitajaksi, jonka jälkeen he erikoistuvat alalleen. Vanhustyön koulutusohjelmassa opiskelleet geronomit ovat myös sairaanhoitajia. fysioterapeutti, osteopaatti ja naprapaatti - Opinnoissa korostuu anatomian tuntemus ja erilaisten tuki- ja liikuntaelimistön vaurioiden ja sairauksien hoitaminen nivelten ja lihasten käsittelyllä. Fysioterapeutit ohjaavat myös usein liikuntaryhmiä ja työskentelevät vaivojen ennaltaehkäisyn parissa. Osteopaatit ja naprapaatit toimivat yleensä yrittäjinä.

14 ammattikorkeakoulussa/ luonnonvara-ala kala- ja ympäristötalouden ko, iktyonomi - Iktyonomit työskentelevät kala- ja ympäristöalalla (esim. kalanjalostuslaitokset ja ympäristökeskukset) esimiehenä tai tuotekehityksessä. Myös alan neuvontajärjestöt työllistävät iktyonomeja. kestävän kehityksen ko, ympäristösuunnittelija - Ympäristösuunnittelijan työtehtävät liittyvät ympäristönsuojeluun, seurantaan ja kunnostukseen esim. kierrätysneuvojana tai ympäristöntarkastajana. maaseutuelinkeinojen ko, agrologi - Agrologi voi työskennellä esim. maaseutuelinkeinoon liittyvissä järjestöissä, rehuteollisuudessa tai alaan liittyvissä tehtävissä rahoitus- ja vakuutuslaitoksissa. Opinnoissa voi suuntautua hevostalouteen.

15 ammattikorkeakoulussa/ luonnonvara-ala puutarhatalouden ko. ja maisemasuunnittelun ko, hortonomi - Puutarhatalouden koulutusohjelmasta valmistuneet toimivat asiantuntijoina puutarhakasvien tuotannossa, käytössä ja kaupassa. Maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta valmistuneet hortonomit suunnittelevat, hoitavat ja toteuttavat viheralueita. metsätalouden ko., metsätalousinsinööri - Metsätalousinsinöörien merkittävimpiä työnantajaryhmiä ovat metsäteollisuus, alueelliset metsänhoitoyhdistykset ja metsähallitus. Työtehtäviä ovat: metsäsuunnittelija, puun ostoja korjuutehtävät ja metsäneuvonta.

16 ammattikorkeakoulussa/ tekniikan ala bio- ja elintarviketekniikan ko, insinööri - Valmistuneet työskentelevät mm. elintarvike-, lääkeja puunjalostusteollisuudessa sekä valvontatehtävissä elintarvike- ja ympäristölaboratorioissa. ympäristöteknologian ko., insinööri - Ympäristöteknologian insinööri voi suuntautumisesta riippuen esim. kehittää teollisuuden tuotantoa ympäristöä säästäväksi, suunnitella maankäyttöä ja rakentamista tai etsiä tekniikan avulla ratkaisuja ympäristöongelmiin.

Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja

Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja Jatko-opintoja opintoja kemiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa k k (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA TERVEYSTIEDOSTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA TERVEYSTIEDOSTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA TERVEYSTIEDOSTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5 v.) ja yliopistossa (5-6 vuotta tai ammattikorkeakoulututkinnon päälle n. 2 v.) Yliopistossa keskitytään

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5-4v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

ympäristöalan opinto opas Opiskelu ammattikorkeakoulutuksessa Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa Opiskelu yliopistossa

ympäristöalan opinto opas Opiskelu ammattikorkeakoulutuksessa Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa Opiskelu yliopistossa opinto opas ympäristöalan 2015 Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa Opiskelu ammattikorkeakoulutuksessa Opiskelu yliopistossa 06 30 58 ESIPUHE Ympäristöalan opinto-opas SUOMESSA YMPÄRISTÖ on ollut aina

Lisätiedot

Löydä itsesi HAMKissa

Löydä itsesi HAMKissa HAMKIN KOULUTUSTARJONTA 2014 Löydä itsesi HAMKissa Kun ihminen miettii uuden opiskelun aloitusta, mielessä risteilevät monenlaiset ajatukset: Mikä ala sopisi juuri minulle? Millaisia työmahdollisuuksia

Lisätiedot

Opiskelu yliopistossa

Opiskelu yliopistossa Opiskelu yliopistossa Yliopistossa opiskelu poikkeaa paljon lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa opiskelusta. Yliopisto-opetus on teoreettisempaa ja opiskelija saa ottaa itse

Lisätiedot

Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu

Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu Mitä reittiä tutkintoon ja ammattiin? Mikä on AMK? Ammattikorkeakoulut ovat korkeakouluja yliopistojen rinnalla Opinnoissa yhdistetään teoriaa

Lisätiedot

Jatko-opintoja yhteiskuntaopista kiinnostuneille

Jatko-opintoja yhteiskuntaopista kiinnostuneille Jatko-opintoja yhteiskuntaopista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja pääosin (n.5v.), mutta myös ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten

Lisätiedot

Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehdot ovat:- Kestävä energiatalous- Kestävä teknologia Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Mitä ympäristöteknologia on? Ympäristöteknologia on maailmanlaajuisestikin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 1 Julkaisija: Akava ry ISBN 978-952-5628-18-0 ISSN 0784-5928 Painopaikka: Kirjapaino Jaarli, Turenki 2009 Kannen kuva: David Trood/Gorilla 2 SISÄLLYS Akavalaisten työllisyys

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas Tästä oppaasta et löydä mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan opas KEVÄT 2013 Tee urahaaveistasi totta! Unelmista ei pidä tinkiä, mutta keinoja niiden toteuttamiseen on joskus monta,

Lisätiedot

Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015

Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015 Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015 Kevään 2015 yhteishaku 7. 27.1. Kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika, englanninkielinen koulutus 17.3. 9.4. Kevään yhteishaun toinen hakuaika, suomenkielinen

Lisätiedot

OPPIMISVAIKEUDET BIOLOGIASSA

OPPIMISVAIKEUDET BIOLOGIASSA 5.7. Biologia Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Kestävän luonnonvaratalouden merkitys ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tutkintojen sisältöihin. 6/2013 Savon koulutuskuntayhtymä Kati Lundgren

Kestävän luonnonvaratalouden merkitys ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tutkintojen sisältöihin. 6/2013 Savon koulutuskuntayhtymä Kati Lundgren Kestävän luonnonvaratalouden merkitys ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tutkintojen sisältöihin 6/2013 Savon koulutuskuntayhtymä Kati Lundgren 1 Sisällys 1. Ennakointiselvityksen tausta, tavoitteet

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE OPISKELUVAIHTOEHTOJA Yliopistossa n. 5 vuotta Ammattikorkeakoulussa n. 4 vuotta Yliopisto-opinnoissa keskitytään enemmän teoriaan, ammattikorkeakouluopinnoissa

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

Hakijan opas. Iisalmi Kuopio Varkaus

Hakijan opas. Iisalmi Kuopio Varkaus Hakijan opas 2011 Iisalmi Kuopio Varkaus Sisältö Hakijan opas 2011 Savonia-ammattikorkeakoulu 3 Opiskelukaupungit 5 Kulttuuriala 6 Luonnonvara-ala 10 Matkailu- ja ravitsemisala 16 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

SINULLE LUKIOLAINEN... 2 VINKKEJÄ LUKIOSSA JATKAVALLE OPISKELIJALLE... 3 PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT... 6

SINULLE LUKIOLAINEN... 2 VINKKEJÄ LUKIOSSA JATKAVALLE OPISKELIJALLE... 3 PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT... 6 SISÄLLYS SINULLE LUKIOLAINEN... 2 VINKKEJÄ LUKIOSSA JATKAVALLE OPISKELIJALLE... 3 PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT... 6 SYVENTÄVIEN KURSSIEN VALINNASTA YLIOPPILASKIRJOITUSTEN NÄKÖKULMASTA... 9 JATKO-OPISKELUMAHDOLLISUUKSIA

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen Northern Research Innovation Platform NorthChallenge raportti 4 Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen S I R PA M A RT T I L A P Ä I V I I S k A N I u S

Lisätiedot

AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE

AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE Tässä oppaassa esitellään syksyllä 2013 Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

23.3. 9.4. amkhaku.fi

23.3. 9.4. amkhaku.fi Mistä ammatista Sinä haaveilet? 2009 HAKEMINEN AMMATTIKORKEAKOULUUN 2009 23.3. 9.4. amkhaku.fi Miltä kuulostaisi työ viestinnän parissa? Tai sosiaalialan, kuvataiteen tai ehkä rakennustekniikan? Satakunnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Kampuskaupungit 9

SISÄLLYS. Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Kampuskaupungit 9 HAKIJAN OPAS 2013 SISÄLLYS Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Kampuskaupungit 9 Luonnonvara-ala 11 Liiketalouden ala 17 Tekniikan ala 23 Sosiaali- ja terveysala 41 Matkailu- ja ravitsemisala 55 Kulttuuriala

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Sisällys. Insinöörikoulutus 3. Tekniikan oppimisympäristö 4. Kone- ja tuotantotekniikka 6. Rakennustekniikka 8. Sähkötekniikka 10

Sisällys. Insinöörikoulutus 3. Tekniikan oppimisympäristö 4. Kone- ja tuotantotekniikka 6. Rakennustekniikka 8. Sähkötekniikka 10 Tekniikan osaajaksi 1 2 Sisällys Insinöörikoulutus 3 Tekniikan oppimisympäristö 4 Kone- ja tuotantotekniikka 6 Rakennustekniikka 8 Sähkötekniikka 10 Tietotekniikka Information Technology 12 Ympäristöteknologia

Lisätiedot

Monien mahdollisuuksien bioteknologia

Monien mahdollisuuksien bioteknologia Monien mahdollisuuksien bioteknologia 2 Monien mahdollisuuksien teknologia Bioteknologia oli vuosituhannen vaihtuessa suurten lupausten ala, jolta innokkaimmat povasivat Suomeen uutta Nokiaa, kansallisesti

Lisätiedot