RYHMÄTOIMINTA IKÄÄNTYNEIDEN MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN VUOROVAIKUTUKSEN JA TUNNEILMAISUN EDISTÄJÄNÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RYHMÄTOIMINTA IKÄÄNTYNEIDEN MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN VUOROVAIKUTUKSEN JA TUNNEILMAISUN EDISTÄJÄNÄ"

Transkriptio

1 RYHMÄTOIMINTA IKÄÄNTYNEIDEN MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN VUOROVAIKUTUKSEN JA TUNNEILMAISUN EDISTÄJÄNÄ Anna Ala-Oikari - Mira Toivanen Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Ala-Oikari Anna - Toivanen Mira. Ryhmätoiminta ikääntyneiden mielenterveysasiakkaiden vuorovaikutuksen ja tunneilmaisun edistäjänä. Helsinki, syksy 2004, 48 s. 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sosionomi (AMK). Teimme opinnäytetyömme yhteistyössä Palvelutalo Kantin Pysäkin kanssa. Palvelutalo on erikoistunut psykososiaaliseen kuntoutukseen ja psykogeriatriseen hoitoon. Osana vanhuusopintojakson harjoittelumme syksyllä 2003 toteutimme hankkeen Ryhmätoiminta palvelutalo Kantin Pysäkissä. Hankkeemme tarkoituksena oli tukea mielenterveysongelmista kärsivien vanhusten psykososiaalista toimintakykyä eri toimintamuotojen avulla. Hanke toimi pilottina opinnäytetyöllemme. Ohjasimme neljä toiminnallista ryhmää, joiden tarkoituksena oli asiakkaiden kuntoutus muistelua ja toiminnallisia menetelmiä apuna käyttäen. Tutkimuksella oli tarkoitus selvittää, millaista sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta osallistujien välillä ryhmässä esiintyy ja kuinka paljon. Tutkimme myös, millaisia tunteita osallistujissa herää toiminnan aikana. Tutkimuksemme on kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin kahta osallistujaa havainnoimalla ja kirjaamalla havainnot tutkimuspäiväkirjaan. Tutkimuspäiväkirjan tukena käytimme systemaattista havainnointia. Arvioimme vuorovaikutuksen ja tunteiden määrää sekä laatua kuusiportaisen asteikon avulla, jonka asteet ovat: erittäin vähän, vähän, jonkin verran, paljon ja erittäin paljon. Tutkimus osoittaa, etteivät havainnoitavamme kykene samantasoiseen muisteluun, kuin psyykkisesti terveet. Osallistujien keskinäinen sanallinen vuorovaikutus oli vähäistä. Osallistujien sanattoman ja erityisesti tunnetason vuorovaikutuksen merkitys korostui. Asiasanat: vuorovaikutus; vanhuus; havainnointi; skitsofrenia; psyykkinen toimintakyky; kvalitatiivinen tutkimus

3 ABSTRACT Ala-Oikari, Anna and Toivanen, Mira. Groupwork as Enhancement of Interaction and Emotional Life of Mental Health Care Clients. Helsinki, Autumn 2004, Language: Finnish, 48 pages, 2 appendices. Diaconia Polytechnic, Helsinki Unit. Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education. Bachelor of Social Services. The purpose of this study was to obtain information about the interaction between older people with mental disorders during four group activities. Our thesis was done in co-operation with a service house for older people. The servicehouse is specialised in psychosocial rehabilitation and psychogeriatric care. We based our study on our pilot project: Group activity in the service house Kantin Pysäkki. As methods, four groups were formed consisting of four clients. Our aim was to see if the clients recalled memories by using different kinds of methods: music, games, literature and art. Additionally, our aim of this study was to find out what kind of verbal and non-verbal interaction existed between the clients and how much. We also observed what kind of feelings they expressed during the group activity. Our study was qualitative. The material was collected by observing two clients, a schizophrenic and a person with an obsessive-compulsive disorder, in the group and taking notes into a research diary. We also used systematic observation and evaluated the amount and quality of interaction and feelings by using a scale ranging from: very little, little, some, much and very much. In conclusion, the results of the study shows that our clients seemed not to be able to recall at the same level as mentally healthy people do. The amount of verbal interaction between the clients was insignificant. Therefore it seemed that the importance of non-verbal and especially emotional interaction was emphasized. Keywords: interaction, older people, observation, schizophrenic, obsessivecompulsive disorder.

4 JOHDANTO VOIMAVARALÄHTÖISYYS JA VUOROVAIKUTUS KUNTOUTUKSEN...8 TUKENA SOSIAALISET VERKOSTOT VANHUKSEN TUKENA MUISTELU LÄHTÖKOHTANA IKÄÄNTYNEIDEN SKITSOFRENIAA SAIRASTAVIEN PSYKOSOSIAALISESSA KUNTOUTUKSESSA Muistelun erilaiset vaikutukset Persoonallisuuden integraatio ja ikääntyneiden mielenterveys Musiikki Kirjallisuus Pelit Kuvailmaisu TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Lähtökohdat Palvelutalo Kantin pysäkki Kohderyhmän määrittely ja ryhmän muodostaminen Case 1: Eeva Case 2: Riitta RYHMÄTOIMINTA TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat Aineiston keruu Aineiston analyysi Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys TUTKIMUKSEN TULOKSET Musiikkiryhmä...33

5 8.2. Kirjallisuusryhmä Peliryhmä Kuvakollaasi JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTA...43 LÄHTEET:...46 LIITE 1. TUTKIMUSLUPAHAKEMUS...49 LIITE 2. HAVAINNOINTILOMAKE...51

6 JOHDANTO Suoritimme vanhuusopintojakson harjoittelumme palvelutalo Kantin Pysäkissä syksyllä Palvelutalon palvelut tuottaa Kantti Ry., joka on helsinkiläinen voittoa tavoittelematon sosiaali- ja terveydenhuoltoalan järjestö. Osana harjoittelua toteutimme hankkeen Ryhmätoiminta palvelutalo Kantin Pysäkissä. Palvelutalo on avoin päiväkeskus, johon ovat arkipäivisin tervetulleita kaikki eläkeläiset ja ikääntyvät. Palvelutalo on erikoistunut psykososiaaliseen kuntoutukseen ja psykogeriatriseen hoitoon. Palvelutalo on jaettu palveluasuntoihin ja psykogeriatriseen ryhmäkotiin. Talossa on keskustelu- ja tukiryhmiä, virkistyspalveluita, liikunta- ja rentoutusryhmiä sekä terapeuttisia ryhmiä. Näihin ryhmiin osallistujat ovat pääosin palveluasuntojen asukkaita tai talon ulkopuolisia vanhuksia. Ryhmäkodin asukkaille kynnys osallistua toimintaan saattaa olla korkea, sillä heidän psyykkinen toimintakykynsä on heikompi. Useimmilla ryhmäkodin asukkaista osallistuminen vaatii tutun ryhmän sekä paljon motivoimista osallistumiseen. Tavoitteenamme olikin järjestää juuri näille ryhmäkodin asukkaille soveltuvaa toimintaa, johon kynnys osallistua olisi matala. Hankkeellemme oli selvä tarve, koska työntekijöiden resurssit järjestää tällaista toimintaa ovat vähäiset. Lähtökohtana hankkeellemme oli kokeilla erilaisia toiminnallisia menetelmiä vanhustyössä ja samalla kehittää taitojamme ryhmänohjaajina. Hankkeemme tarkoituksena oli tukea mielenterveysongelmista kärsivien vanhusten psykososiaalista toimintakykyä eri toimintamuotojen avulla. Järjestimme kuusi toimintatuokiota, joissa halusimme painottaa asiakas- ja voimavaralähtöistä sekä kuntouttavaa työotetta. Toimintatuokioihin sisältyi mm. pelien pelaamista, kuvailmaisua ja levyraati. Koimme olennaiseksi asiakkaiden voimavarojen tukemisen tarjoamalla heille mielekästä tekemistä. Hankkeemme onnistui erinomaisesti ja osallistujat silmin nähden nauttivat ryhmissä olostaan. Havainnoimme aktiivisesti ryhmiin osallistuneita ja heidän reaktioitaan. Oli hienoa nähdä asukkaiden viestivän eri

7 7 7 tavoin onnistumisen elämyksistä. Ne asukkaat, joiden kielellinen kommunikaatiokyky on heikentynyt, käyttivät ilmeitä ja eleitä monipuolisesti, esim. hymyä ja äänekästä naurua. Asukkaiden mielipiteet ja eleet ryhmätilanteissa kertoivat osaltaan toiminnan mielekkyydestä. Asiakkaiden positiivinen reaktio antoi meillekin onnistumisen tunteen ohjaustilanteesta. Tutustuimme asiakkaisiin syvemmin ohjaustuokioiden aikana. Persoonallisuus löytyi usein sairauden takaa toiminnan avulla. Havaitsimme myös, että toiminnan ei tarvitse olla välttämättä erikoista, vaan esim. keskustelut, lukeminen tai bingon pelaaminen voivat herättää muistelua menneestä ja olla arvokasta. Saimme palvelutalon henkilökunnalta paljon myönteistä palautetta toiminnastamme. Työntekijät kokivat hankkeellamme olleen positiivisia vaikutuksia asiakkaiden psykososiaaliseen toimintakykyyn. Tämä näkyi mm. erään asukkaan iloisempana olemuksena ja lisääntyneenä sosiaalisuutena. Työntekijöiden mukaan opiskelijat ovat jatkaneet virkistystoiminnan järjestämistä meidän jälkeemme, koska toiminta on koettu tärkeäksi. Hankkeen pohjalta saimme ajatuksen tutkia ryhmätoiminnan käyttämistä mielenterveydellisistä ongelmista kärsivien ikääntyneiden kuntouttamisessa. Opinnäytetyössämme järjestimme neljä toiminnallista ryhmää, joissa tavoitteellista havainnointia hyödyntäen havainnoimme kahta ryhmään osallistujaa. Rajasimme havainnoinnin koskemaan vuorovaikutusta havainnoitavien välillä sekä heidän tunne-ilmaisuaan ryhmätoiminnan aikana. Vanhuusopintojaksolla syksyllä 2003 toteutettu hanke toimi pilottina tutkimuksellemme. Opinnäytetyömme aihe on ajankohtainen, koska ikääntyvän väestön määrä on kasvamassa ja tähän ryhmään tulisikin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Myös vanhusten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja koemme, että toiminnallisilla menetelmillä voidaan tukea vanhusten mielenterveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Mielenterveysongelmista kärsivien asiakkaiden kohdalla korostuu erityisesti tarve rohkaista heitä vuorovaikutukseen toisten kanssa, sillä sairauden kuvaan kuuluu usein eristäytyminen ja vetäytyminen.

8 8 2 VOIMAVARALÄHTÖISYYS JA VUOROVAIKUTUS KUNTOUTUKSEN TUKENA Kuntoutuksen tavoite on ihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen, sosiaalisen integraation ja täysipainoisen elämän ylläpitäminen sekä elämänhallinnan tukeminen. Nykyaikainen kuntoutusnäkemys perustuu voimavaralähtöisyyteen, jonka mukaan lähdetään niistä voimavaroista, joita vanhalla ihmisellä ja hänen lähiympäristöllään on ikääntymisestä huolimatta. Vanhojen ihmisten kannalta fyysinen ja sosiaalinen kuntoutus ovat ensisijaisia. Niillä ylläpidetään ja parannetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja ehkäistään toimintakyvyn heikkenemistä. Sosiaalisen kuntoutuksen avulla tuetaan vanhan ihmisen sosiaalista toimintakykyä ja selviytymistä, vahvistetaan hänen mahdollisuuksiaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä parannetaan hänen elämänhallintaansa. (Koskinen ym. 1998, ) Voimavaralähtöisyys on huomion kiinnittämistä ongelmien sijasta ihmisen pätevyyteen ja osaamiseen. Tavoitteena on löytää toimivia keinoja, joita ihmiset jo ehkä käyttävät yrittäessään selviytyä ongelmistaan ja vaikeuksistaan. Ihmisen käsitys omasta elämästään muokkautuu elämänkokemusten ja elinympäristön vuorovaikutuksessa. Voimavaralähtöinen vanhustyö ankkuroituu laaja-alaiseen asiakkaan elämäntilanteen paikantamiseen, asiakkaan voimavarojen ja itsemäärittelyn tukemiseen sekä elämäntilanteen kytkemiseen yhteiskuntaan. (Koskinen ym. 1998, 69.) Mietimme ryhmätoimintaa suunnitellessamme asukkaiden voimavaroja tulevaa toimintaa ajatellen. Pilottihankkeemme pohjalta voimavaroiksi nousi mm. asukkaiden elämänkokemukset, persoonallisuus, positiivisuus, halu olla erilaisissa ryhmätoiminnoissa mukana sekä huumorintaju. Huumori voi olla erittäin suuri voimavara, tämän havaitsimme hankkeen toimintaa järjestäessämme. Eräs asiakas, joka ulospäin vaikuttaa hyvin aralta ja

9 9 vetäytyvältä, yllätti meidät erinomaisella huumorintajullaan. Häneen oli yleensä hyvin vaikea saada kontaktia, mutta kertomalla hauskan jutun hänet sai usein hymyilemään ja vapautumaan. Asiakas ja työntekijä tuottavat yhdessä tietoa vanhan ihmisen elämänhistoriasta, arjesta, elämäntavasta, kokemuksista, elämän merkityksistä ja ennen kaikkea välittömästä avuntarpeesta. Vanhuuden viisaus, elämänkokemus, elämänhallinta ja muistot ovat myös tärkeitä voimavaroja. Ihmiselle on merkittävää, että hän voi kokea jättävänsä jälkeensä jonkin merkin itsestään. Voimavaralähtöinen työote merkitsee asiakkaan ja työntekijän tasa-arvoista kohtaamista, kumppanuutta. Olennaista on se, miten vanhus itse jäsentää omaa todellisuuttaan. Kyse on oman elämän ja itsensä tunnistamisesta ja määrittelystä, jossa asiakas ja työntekijä jäljittävät yhdessä asiakkaan elämänhistoriallista polkua. Työntekijä sitoutuu tukemaan asiakkaan subjektiutta ja itsemäärittelyä. Voimavaralähtöinen lähestymistapa etenee asiakkaan ja työntekijän välisenä vuoropuheluna. (Koskinen ym. 1998, 69 70, 118.) Vuorovaikutus voidaan määritellä ihmisten väliseksi, jatkuvaksi ja tilannesidonnaiseksi tulkintaprosessiksi, jonka aikana viestitään tärkeitä asioita muille, vaikutetaan heihin, luodaan yhteyttä toisiin ja saadaan palautetta omasta toiminnasta. Vuorovaikutuksessa on kaksi toisistaan eroavaa ilmaisullista muotoa: sanaton ja sanallinen. Sanallinen eli verbaalinen vuorovaikutus liittyy puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen ja sen ymmärtämiseen. Sanaton viestintä liittyy ilmeisiin, eleisiin ja muihin kielenulkoisiin viestintämuotoihin. (Vilen ym.2002, ) Ihminen pyrkii kontrolloimaan ilmaisu-käyttäytymistään tässä kuitenkaan täysin onnistumatta, sillä hän viestii myös sanattomasti kasvojen, silmien, eleiden, asennon ja äänensävyn avulla. Tätä sanatonta ilmaisua ei pystytä kontrolloimaan yhtä tehokkaasti kuin sanallista ilmaisua. (Leijala 1991, 25.)

10 10 3 SOSIAALISET VERKOSTOT VANHUKSEN TUKENA Gerontologiassa on pohdittu sosiaalisen tuen merkitystä ikääntyneiden subjektiiviselle hyvinvoinnille ja tyytyväisyydelle elämään. On esitetty, että se, onko iäkkäällä ihmisellä objektiivisessa mielessä riittävästi sosiaalista vuorovaikutusta, merkitsee vähemmän kuin se, kuinka riittävänä ja tärkeänä hän itse vuorovaikutuksen kokee. (Saarenheimo 1989, 47.) Psyykkiset voimavarat ovat paljolti riippuvaisia henkilön omasta käsityksestä itsestään ja näin masennuksen tullen ikääntyneen tulisi saada läheisiltään tukea oman identiteettinsä vahvistamiseen (Malassu, Saarenheimo & Achte 1984, 12). Gothoni (1990, 71) kysyy vanhusten sosiaalisia verkostoja käsittelevässä tutkimuksessaan, millainen on hyvin yksinäinen vanhus? Tutkimuksessa monet yksin asuvat vanhukset ilmaisivat asian näin: Yksin asuminen ei ole samaa kuin yksinäisyys, Minä niin nautin hiljaisuudesta, On oma rauha tai Olen jo tottunut olemaan yksin. Itsensä yksinäiseksi kokevat asuivat usein yksin. Yksinäisyyttä ei ole voitu poistaa vanhusten asunnoilla tai palveluasunnoilla, vaikkakin niillä keinoilla on voitu vaikuttaa turvattomuuteen. Yksinäisyyteen vaikuttivat enemmän vierailutiheydet ja henkilökohtaiset kontaktit. Ei ole mitenkään häpeällistä, että ihmisillä on ongelmia ja vaikeuksia. Ongelmien olemassaolo ei ole merkki vajavaisuudesta, vaan kuuluu normaaliin elämään. Ihmisen voima on kyky ja taito puhua elämän monimutkaisuudesta ja elämän vaikeuksista. Ystävällisyys, lyhyt kuulumisten vaihtaminen, kävijän tunnistaminen ja pienet ylimääräiset huomionosoitukset voivat monelle olla kullanarvoisia. Oman perheen jäsenet, asuinkumppanit ja usein myös sukulaiset muodostavat intiimin sosiaalisen verkoston. Joillekin ystävät, viranomaiset ja palveluhenkilöstö ovat omaan perheeseen verrattava tukirengas. Hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta on tärkeää, että jokaisella on tukenaan riittävän monipuolinen sosiaalinen verkosto niin hyvinä kuin

11 11 pahoinakin päivinä. Sosiaalinen verkosto voi toimia tukena tunnetasolla tai konkreettisen avun antajana elämän arjessa. (Rinne & Arhovaara 1993, 5-6.) Vuorovaikutusta korostavassa auttamisessa pyritään aktiivisesti tukemaan ihmisten välistä vuorovaikutusta kaikkien osapuolten kesken. Verkoston jaksamista ja selviytymistä vahvistetaan korostamalla onnistuneiden ratkaisujen merkitystä. Toimivat verkostot edistävät hyvinvointia ja mielenterveyttä. Usein vaikeudet kuvastuvat myös sosiaalisen verkoston rakenteessa. Mielenterveydellisissä ongelmissa ihmissuhteet ovat yleensä harvassa tai niitä ei ole ollenkaan. Ympäröivän ihmissuhdeverkoston keskinäistä vuorovaikutusta värittävät usein myös ristiriidat ja vahvat ennakkoluulot muuttuvassa elämäntilanteessa olevaa ihmistä kohtaan. (Rinne & Arhovaara 1993, 7.) Monet laitokseen siirtyvän henkilön ihmissuhteista ovat usein katkenneet muuttuneen elämäntilanteen vuoksi. Ystävät ja sukulaiset ovat kaikonneet tai kuolleet, ja tilalle ovat tulleet viranomaiset ja laitoksen työntekijät. Vanhusten elämää koettelevat menetykset, oman puolison, sukulaisten ja erityisesti saman ikäisten kuolema. Laitokseen siirtyvä vanhus saattaa tuntea menettäneensä kaiken. Yksinäisyyden tunne on usein vanhukselle siinä vaiheessa niin riipaiseva kokemus, ettei hän jaksa paneutua laitoksen hyvää tarkoittavaan virkistys- ja ihmissuhdetoimintaa. Laitos on yleensä omiaan häivyttämään yksilöllisyyden. Monet passivoituvat oman elämänhallintansa suhteen. (Rinne & Arhovaara 1993, 7-8.) Laitoshenkilöstö on vanhukselle tärkeä, mutta se ei koskaan korvaa ihmisen luonnollista verkostoa. Yksinäisyyttään vanhus saattaa kuitenkin turvautua liiaksi henkilökuntaan, koska hänellä ei ole enää käytössä aikaisempia oman elämän hallintakeinoja ja ihmissuhteita. Vaikka vanhus olisi menettänyt kaikki läheiset ihmissuhteensa, saattaa hän elää muistoissaan valokuvien, kirjojen ja esineiden kautta rikasta ihmissuhde-elämää. Muisteleminen on vanhuksen keino selviytyä. (Rinne & Arhovaara 1993, 8.)

12 12 Jos vanhuksen kanssa keskustellaan pelkästään hoidoista, kivuista ja kehon toiminnoista, vanhuksen mielen maailma köyhtyy ja hän lamaantuu. Laitoksessa asuintoverit tulevat merkittäviksi. Suhteet saattavat olla todellisia ystävyyssuhteita, mutta myös väärinkäsitysten värittämiä ongelmallisia umpikujasuhteita. On tärkeää pyrkiä vähentämään näitä monenlaisia ristiriitoja ja saada laitoksessa elävät yksinäiset, eristäytyvät ja ongelmaiset vanhukset joukkoon mukaan. (Rinne & Arhovaara 1993, 8.) Ryhmäkodin asukkaista monilla ei ole omaa perhettä tai ystäviä. Tähän on syynä ehkä sairauden aiheuttamat ristiriidat perhesuhteissa tai se, ettei ole pystynyt sairautensa vuoksi luomaan pysyviä ihmissuhteita. Osa asukkaista ei myöskään käy yksin ulkona. Näin ollen satunnaiset kontaktit muihin ihmisiin esim. kaupassakäynneillä ovat vähäisiä. Myös tämän vuoksi hoitohenkilöstön ja asukkaiden vuorovaikutussuhteen tärkeys korostuvat. Näimme tärkeäksi toiminnallamme tukea asukkaiden keskinäisiä vuorovaikutussuhteita ryhmätilanteissa, sekä toivoimme vuorovaikutuksen jatkuvan myös toiminnan jälkeenkin. Mielestämme asukkaiden oli tärkeää saada vuorovaikutustilanteita muutenkin kuin vain esim. ruokaillessa. Ryhmämuotoisen toiminnan avulla voidaan tukea ja vahvistaa vanhuksen sosiaalisia verkostoja. Aktiviteetin lomassa tutustuu toisiin melkeinpä huomaamatta ja asiakkaiden jo olemassa olevatkin keskinäiset suhteet voivat vahvistua yhteisen harrastuksen myötä. 4 MUISTELU LÄHTÖKOHTANA IKÄÄNTYNEIDEN SKITSOFRENIAA SAIRASTAVIEN PSYKOSOSIAALISESSA KUNTOUTUKSESSA Menneisyys on vanhuuden haaveilua Kyllikki Villa 4.1 Muistelun erilaiset vaikutukset Toimintatuokioidemme tarkoituksena oli asiakkaiden kuntoutus käyttäen välineenä muistelua ja erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Muistelu on aktiivista

13 13 ja luovaa toimintaa, jonka avulla yksilö tavallaan varmistaa oman menneisyytensä siinä muodossa kuin se hänelle itselleen on sopivinta. Muistellessaan elämäänsä ihminen tarkastelee menneisyyttään tämän hetken perspektiivistä, valikoiden ja uusia merkityksiä antaen. Jokainen muisto on ikään kuin tulkinta jostain jo eletystä. Näin nykyhetki ja menneisyys ovat jatkuvassa dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään ja tässä vuorovaikutustapahtumassa myös menneisyys on jatkuvassa uudelleenmuotoutumisen tilassa. Muistoihin ja menneisyyteen palaaminen voi olla vanhukselle yhtä aikaa yritys paeta itseään ja löytää itsensä. Muistellessaan vanha ihminen kartoittaa elämän varrella muuttuneen minuutensa eri puolia ja tutkii, mitä pysyvää monet elämänkokemukset ovat siihen jättäneet. (Malassu, Ruth & Saarenheimo 1988, ) Ikääntyvän ihmisen elämäntilanteeseen liittyy lukuisia muutoksia, jotka edellyttävät häneltä kykyä kohdata uudenlaisia psykososiaalisia kehityshaasteita. Muutoksia tapahtuu ihmisen sosiaalisessa asemassa, perheja ihmissuhteissa, fyysisessä olemuksessa, terveydentilassa sekä ajan kokemisessa. Ihmisen reagointiin, sopeutumiseen tai ennalta valmistautumiseen muutostilanteisiin vaikuttavat yksilön psyykkiset, sosiaaliset, terveydelliset ja aineelliset voimavarat sekä hänen aiempi elämänhistoriansa. Erik H. Eriksonin mukaan kriisit ovat käännekohtia, jotka kuuluvat jokaisen yksilön, perheen ja yhteisön elämään. Mielenterveyden kehittyminen on elämänaikainen dynaaminen prosessi, jossa muutoksen ja jatkuvuuden kokemukset ovat vuorovaikutuksessa keskenään. (Malassu, Ruth & Saarenheimo 1988, 209.) Kehitystä ohjaavat biologiset, sosiaaliset ja psykologiset muutokset ja kriisit, joiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta muotoutuvat kullekin vaiheelle ominaiset kehityshaasteet. Kulttuuri osaltaan vaikuttaa yksilönkehityksen kulkuun. Kehitystehtävät saavat ominaislaatunsa kustakin ikäkaudesta, mutta on myös sellaisia kehitysteemoja, joiden ongelmat voivat aktivoitua läpi elämänkaaren. Varhaisten kehitysvaiheiden onnistunut kohtaaminen helpottaa uusien haasteiden vastaanottamista myöhemmissä elämänvaiheissa. (Malassu, Ruth & Saarenheimo 1988, 211.) Muistelu voi toimia vanhuuden

14 14 kehitystehtävänä: se voi eheyttää, toimia luovana prosessina ja elämänhallinnan keinona. Aiemmin eletyt vaikeatkin asiat, luopumiset ja menetykset saavat etäisyyttä ja ne voidaan hyväksyä sellaisena kuin ne ovat. Elämäntarinaansa kertoessaan ikäihminen luo omalle elämälleen merkityksiä ja tavoitteita. Suhde minän ja maailman välillä jäsentyy uudelleen. (Koskinen ym. 1998, 185.) Voimavaralähtöisyys muistelussa vahvistaa tietoisuutta omista mahdollisuuksista ja aktivoi esiin luovuuden lähteitä. Kokemukset selviytymisestä ja onnistumisesta ovat voimavaroja, jotka kantavat tässä päivässä ja tulevaisuudessa. Vanha ihminen voi irrottautua vaikeistakin asioista ja hyväksyä elämän sellaisenaan. Kaikkien ei onnistu hyväksyä elettyä elämää. Elämäntarkastelu ei välttämättä johda tyydyttävään kokonaisnäkemykseen oman elämän merkityksistä ja arvoista. Silloin muistelija voi jäädä hautomaan menneisyyttään, kokea syyllisyyttä ja surra elämätöntä elämää. Tuloksena onkin epätoivo eheytymisen sijaan. Riskiryhmiä ovat ne, jotka ovat vältelleet elämäntarkastelua ja odottaneet paljon tulevaisuudelta. Voimakkaita syyllisyydentunteita voi syntyä niille, jotka ovat todella vahingoittaneet toisia ihmisiä. Myös itsekeskeisyys saattaa olla muistelussa ongelma. (Koskinen ym. 1998, 186.) Ammatillisena toimintana muistelutyö on ohjattua, jäsentynyttä ja persoonallista oman elämän tarkastelua ja tulkintaa. Muistelutyö on luonteeltaan hyvin monikerroksinen tila ja prosessi, joka houkuttelee esiin voimavaroja omasta elämänhistoriasta. Se vahvistaa autonomiaa ja lisää itseymmärrystä. Muistelu on oman elämän uudelleen hahmottamista: Tällaista minun elämäni on ollut. Ikääntyvä löytää elämästään uusia asioita ja tulkintoja, jotka saavat uuden merkityksen kertomistilanteessa. Merkitysten avulla hän rakentaa minuuttaan. Yksilöllisen kokemuksen lisäksi muistelulla on sosiaalinen ulottuvuus. Muisteluryhmät ovat vuorovaikutuksellisia ja vastavuoroisia. Kaikki mikä lisää vuorovaikutusta, lisää elämän laatua. Oman elämän tarkastelu on myös sosiaalisen aktiivisuuden muoto, joka haastaa tarinoimaan. Muistelu ja tarinat voivat korjata sosiaalisia katkoja ja murtumia vanhojen ihmisten elämässä. Muistelun ja tarinoiden merkitys vanhustyössä

15 15 on moninainen. Yleensä muistelemisen ja hyvinvoinnin välillä on todettu positiivia vaikutuksia. Muistelutyössä ihminen tulee tietoiseksi itsestään, hänen arvostuksensa ja identiteettinsä vahvistuvat. Hän tiedostaa oman elämänsä merkityksiä ja voi ylläpitää niiden jatkuvuutta. (Koskinen ym. 1998, ) Tutkijoilla on hyvin kirjavia käsityksiä muistelun merkityksestä ja funktioista, mutta muistin sinänsä katsotaan olevan iäkkäille hyvin tärkeä hallinnan ja tyydytyksen väline. Ihminen varmistaa muistojen avulla menneisyytensä siinä muodossa, kuin se hänelle kullakin hetkellä on sopivinta. Eräissä tutkimuksissa on todettu, että vaikkakaan muistelemisella ei ole kyetty osoittamaan olevan selviä pidempiaikaisia vaikutuksia iäkkäisiin, niin sen välittömistä positiivisista vaikutuksista heidän mielialaansa ollaan melko yksimielisiä. (Saarenheimo 1989, 47.) 4.2 Persoonallisuuden integraatio ja ikääntyneiden mielenterveys Tutkimuksessaan Persoonallisuuden integraatio näkökulmana ikääntyneiden mielenterveyteen elämäkertatutkimus 75-vuotiaista kotona asuvista helsinkiläisistä Marja Saarenheimo on tarkastellut iäkkäiden ihmisten mielenterveyttä persoonallisuuden integraation näkökulmasta. Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä hän on käyttänyt elämäkertojen analyysia. Persoonallisuuden integraatiota on arvioitu avainteemojen avulla. Teemat on valittu aineiston pohjalta ja niiden perusteella on muodostettu seitsemän ryhmää, jotka edustavat erilaisia integraation tapoja. Ryhmiä on vertailtu toisiinsa erityisesti varhaisten kokemusten, tämänhetkisen elämänmuodon sekä sosiaalisen aktiivisuuden osalta. Ryhmien on havaittu sijoittuvan luontevasti kolmeen elämänhallinnan strategiaa kuvaavaan yläryhmään, jotka ovat vastaanottavat, aggressiiviset ja kontrolloivat. Lisäksi ryhmiä voitiin kuvata joko aktiivisiksi tai passiivisiksi sen mukaan, mikä käsitys niihin kuuluvilla tutkittavilla oli suhteestaan ympäröivään maailmaan. Lopuksi Saarenheimo on tarkastellut persoonallisuuden integraation onnistuneisuutta ja puutteellisuutta ja pyrkinyt hahmottamaan sen esteitä ja edellytyksiä. (Saarenheimo 1989, 2.)

16 16 Persoonallisuuden integraatiolla ymmärretään niitä erilaisia yksilöllisiä prosesseja, joiden puitteissa ihmiset yhdistelevät elämänaikaisia kokemuksiaan sellaisiksi laajemmiksi merkityskokonaisuuksiksi, jotka voidaan nähdä heidän käsityksinään omasta itsestään, ympäröivästä todellisuudesta sekä erityisesti suhteestaan tähän todellisuuteen. Persoonallisuuden integraatio ei ole yksinomaan intrapsyykkinen tapahtuma, vaan vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa sekä yksilöllä, että häntä ympäröivällä maailmalla on aktiivinen rooli. Persoonallisuuden integraatiossa on kysymys enemmän tai vähemmän tietoisesta pyrkimyksestä kohti psyykkistä eheyttä ja terveyttä niillä keinoilla, ja siinä mitassa, kuin se kullekin yksilölle hänen omien sisäisten resurssiensa sekä sosiaalisen ja fyysisen ympäristönsä puitteissa on mahdollista. (Saarenheimo 1989, 117.) Niillä tutkittavilla, joiden arvioitiin onnistuneen integraatiopyrkimyksissään, havaittiin olevan muita enemmän kykyä säilyttää kokonaisvaltaisia sisäisiä mielikuvia sekä itsestään eri aikoina elämässä, että itselleen merkityksellisistä varhaisemmista ja jo nyt menetetyistä ihmissuhteista. Kokonaisvaltaisten sisäisten mielikuvien keskeisyys onnistuneessa integraatiossa näyttäisi tukevan oletusta muistelemisen merkityksellisyydestä iäkkäälle ihmiselle. On mahdollista, että ohjatun muistelemisen avulla kyettäisiin myös tukemaan erityisesti sellaisia vanhuksia, joilla on vaikeuksia muistella ilmaisevasti. Tutkimuksen mukaan kuuntelijan merkitys saattaa olla ratkaiseva etenkin silloin, kun iäkkään ihmisen on syystä tai toisesta vaikeaa tavoittaa mielikuviaan. Heikosti integroituneilta tutkittavilta puuttuivat kokonaisvaltaiset vahvat mielikuvat sekä omasta itsestä, että merkityksellisistä ihmisistä ja heidän tämänhetkinen käsityksensä omasta itsestään oli epämääräinen tai hyvin jäykkä. Heidän ei myöskään ollut helppo saada kontaktia omiin tunteisiinsa. (Saarenheimo 1989, ) Marja Saarenheimo (1989) toteaa löytäneensä viitteitä siitä, että kaikkein puutteellisimmin integroituneet olivat myös sosiaalisesti kaikkein passiivisimpia. Puutteellisesti integroituneilla tyytymättömyys elettyyn elämään oli, silloin kun sitä ilmaistiin, kokonaisvaltaisempaa ja katkerampaa.

17 17 Pohtiessamme skitsofrenian vaikutusta ihmisen persoonallisuuteen ja mahdollisuuteen saavuttaa persoonallisuuden integraatio, oli pakko todeta sen negatiivisen merkityksen olevan vääjäämätön. Tästä johtuen ohjatun muistelun toteuttaminen skitsofreniasta kärsivien ikääntyneiden kanssa voidaan katsoa olevan erityisen haastavaa. Skitsofrenian oirekuvaan liittyvän persoonallisuuden hajanaisuuden takia muistojen tuottaminen voi olla hyvinkin vaikeaa. Tästä johtuen ohjaajan on ehdottoman tärkeää olla hienovarainen ja pyrkiä tunnistamaan ne mielen alueet, joilla muistelu on mahdollista. 4.3 Musiikki Musiikin kautta on mahdollista tavoittaa aikaisempiin elämänvaiheisiin liittyviä mielihyvänsävyisiä muistoja ja merkityskokemuksia, jotka muutoin saattaisivat jäädä tavoittamatta. Tällaiset kokemukset tulevat sitä tärkeämmiksi, mitä enemmän sosiaaliset suhteet vanhuksella vähenevät. Musiikkia on pidetty merkityksellisenä nimenomaan kuuntelukokemuksena ja psykososiaalisen työn välineenä sekä yhteisten ryhmäkeskustelujen virittäjänä. (Lehtonen 1992, ) Taidemuotona musiikin avulla yksilön on mahdollista käsitellä sisäistä ulkoisena ja ulkoista sisäisenä. Musiikin muodot toimivat kuin peili, josta kuulija näkee itsensä ja sisäiset kokemuksensa. Musiikki näyttää samanaikaisesti luovan psyykkisen työskentelyn kannalta tärkeätä symbolista etäisyyttä. Se näyttää etäännyttävän esille nostamansa traumaattiset ja ahdistavat merkityskokemukset sellaisen symbolisen etäisyyden päähän, että niiden tarkastelu, jakaminen ja terapeuttinen käsittely ovat mahdollisia ilman kohtuutonta psyykkistä tuskaa. (Lehtonen 1992, 286.) Racker (1951) on kuvannut musiikin ominaisuuksia näin: Musiikki antaa yksilölle suojaa paranoidisissa tilanteissa ja suojaa yksilöä surumielisyyttä, hajanaisuutta, yksinäisyyttä ja syyllisyyttä vastaan antaen itsestään rakastetun ja mielihyvää tuottavan objektin. Musiikki suojaa yksilöä epämiellyttäviltä tunteilta antaen samalla kuitenkin psyykkistä voimaa kohdata ja läpikäydä

18 18 niitä. Musiikkia voidaan käyttää myös pelottavissa ja epämiellyttävissä tilanteissa, esim. yksinäisyyttä edustavaa hiljaisuutta vastaan. (Lehtonen 1992, 286.) Musiikilla on kyky toimia objektina, joka integroi kokemuksellista pirstaloitunutta (esim. ajallisesti eri vaiheisiin sijoittuvia muistoja, mielikuvia ja tunne-elämyksiä) ainesta tunne-elämään liittyviksi mielekkäiksi merkityksiksi. Mielekkäät merkityskokemukset vähentävät traumaattista sekavuuden tunnetta, antavat minää tukevia hallinnan kokemuksia ja tällä tavalla edistävät mahdollisuuksia sosiaaliseen kommunikaatioon. (Lehtonen 1992, 289.) On runsaasti tutkimuksellista näyttöä siitä, että musiikki voi luonteensa vuoksi saada mielekkäitä merkityksiä myös sellaisten yksilöiden kohdalla, joiden sisäinen kokemusmaailma ja siihen ankkuroiva ajattelu on voimakkaasti pirstoutunut, vinoutunut ja ahtautunut. Musiikki voi antamiensa merkityskokemuksien kautta rakentaa ja muotoilla hoidettavan psyykkistä maailmaa, joka ei erilaisten häiriöiden vuoksi ole voinut rakentua. Musiikki on keino saada mieli liikkeelle ja aktivoida sen erilaisia ja eri-ikäisiä kerroksia. Musiikin aikaansaama luova inspiraatio liittyy sen synnyttämään psyykkiseen liikkeeseen, joka ainutlaatuisella tavalla aktivoi mielikuvitustamme ja muistiamme. Musiikki voi ilmaista sellaista, jota ei voi kertoa verbaalisesti, se saattaa nostaa tarkasteltavaksemme tiedostamattomia ja kauan sitten unohtuneeksi luulemiamme kokemuksia. Musiikki ikään kuin herättää henkiin tukahdutettuja olemisen puolia, joiden olemassaolosta emme aikaisemmin ole olleet tietoisia.(lehtonen 1992, 291.) On ilmeistä, että musiikin käyttö ja musiikinharrastus toimivat ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa merkittävänä mielekkyyden antajana, joka saattaa kantaa ja helpottaa myös muuta elämää. Vanhusten musiikkiterapiassa käytettävän musiikin ei tarvitse olla ajallisesti rajoitettua, vaan sitä voidaan monipuolisesti valita vanhusten omien mieltymyksien pohjalta. Terapeuttisessa vuorovaikutuksessa käytetty musiikki edistää myös vanhuksen musiikillisen minän jäsentymistä mm. synnyttämällä kokemuksia musiikillisen maailman hallinnasta ja jälleentunnistamisesta. (Lehtonen 1992, 292.)

19 19 Musiikin kuuntelulla voi olla keskeinen merkitys ihmisen henkisen tasapainon, integraation ja mielenrauhan tavoittelussa. Kuunteluun kannattaa valita musiikkia, jonka kautta voidaan päästä vanhoihin hyviin aikoihin. Yleensä vanhukset toivovat musiikkia, joka oli suosiossa heidän nuoruusaikanaan. Esimerkiksi klassinen musiikki voi toimia hyvin sellaisen ilmapiirin luomisessa, jossa menneisyys voi alkaa elää. (Koskinen ym. 1998, 202.) Musiikin valintaan liittyvä väärän vallankäytön mahdollisuus tulee erityisesti huomata silloin kun, työskennellään erityisen vaikeista psyykkisistä ongelmista kärsivien potilaiden kanssa. Keskeistä on ehdoton kunnioitus asiakasta kohtaan, mikä tarkoittaa käytännössä ennen kaikkea vaatimusta toimia hänen ehdoillaan. On tärkeää huomioida myös sanoituksen merkitys erilaisten tunteiden, muistojen tai assosiaatioiden virittäjänä. (Lehtonen 1989, 37.) 4.4 Kirjallisuus Lapsuuden muistikuvia, sirpaleita - teräviä ja selkeitä: ohuissa kahvikupeissa kulunut kultareunus ja valjun sinisiä kukkia, äidin sormet kupin koukeroisessa korvassa. Vivi-Ann Sjögren Kirjoituksen lailla lukeminenkin merkityksellistää omaa elämää, auttaa tulkitsemaan sitä uudella tavalla ja toimii myös identiteettityön välineenä. Erityisesti ikääntyvälle ihmiselle on tärkeää ylläpitää kertomusta omasta elämästä ja sen jatkuvuudesta. Kirjallisuus voi toimia näin ollen myös muistelutyössä. Elettyä elämää ei voi muuttaa, mutta sitä voi ymmärtää uudella tavalla, ja kirja tarjoutuu keskustelukumppaniksi ja elämän tulkiksi. Kirjallisuus voi olla koko elämänkulkua läpäisevä voimavara. Kirjallisuutta voidaan käyttää eri tasoilla sekä yksilö- että ryhmäkohtaisesti. Kirjallisuuden terapeuttinen, ammatillinen käyttö on luonteeltaan ennen kaikkea prosessi, ei niinkään tekniikka. Ammattitaitoinen ohjaaja tukee osallistujia ilmaisemaan kokemuksiaan ja tunteitaan sekä niiden käsittelyä ja jakamista. Hyvä

20 20 vuorovaikutus syntyy ohjaajan ja asiakkaan tasavertaisuudesta, jossa asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija. Jos ohjaaja asettuu asiantuntijan asemaan, ryhmässä ei toteudu kumppanuutta, eikä siinä jaeta kokemuksia. Kumppanuusperiaate sisältää myös ajatuksen toiminnan dialogisesta luonteesta, aidosta osallistujien vuorovaikutuksesta ja vastavuoroisuudesta. (Hakonen 2003, ) Jokaisella on tarve ylläpitää kertomusta omasta elämästään, mitä kukin voi toteuttaa eri tavoilla. Identiteetin ja itseymmärryksen vahvistumisen lisäksi kirjallisuus aktivoi mielikuvia, tunteita, sosiaalisia suhteita sekä kiinnittää lukijan aikaan ja paikkaan. kirjallisuus voi auttaa ylittämään menetyksiä, ylläpitämään elinvoimaa, tukemaan ihmissuhteita ja sukupolvien välisiä yhteyksiä. (Hakonen 2003, ) 4.5 Pelit Pelit ja leikit ovat elävää kansanperinnettä ja kulttuuria sekä hauska tapa olla yhdessä. Pelien pelaaminen kehittää sekä kognitiivisia että sosiaalisia kykyjä ja taitoja. Se parantaa mielialaa, aktivoi ajattelua ja on tärkeä sosiaalisen kanssakäymisen muoto. Pelaamistilanteissa on mahdollisuus koetella taitoja, tietoja, nokkeluutta, havaitsemista. Pelaaminen voi myös tarjota kokemuksia onnistumisesta, oppimisesta, yhteisestä tekemisestä, huomion saamisesta ja hauskasta yhdessäolosta. Se laukaisee myös jännitystä ja antaa mahdollisuuden purkaa energiaa ja aggressiivisuutta. Pelaamisen on oltava mieluisaa, vapaaehtoista sekä tarkoituksenmukaista. Se ei saa olla liian vaativaa, mutta ei myöskään liian helppoa. Pelaamistilanteissa myös on tärkeää säilyttää psyykkinen ja fyysinen turvallisuus. (Airila 2002, 49.) Mielekkäässä vuorovaikutuksessa henkilö saa myönteistä palautetta sosiaalisen kanssakäymisen muilta osapuolilta. Palaute auttaa häntä muodostamaan myönteisen käsityksen itsestään sosiaalisesti pätevänä, muiden ihmisten kanssa toimeentulevana henkilönä. Parhaimmillaan sosiaalinen kanssakäyminen ja siinä saatu palaute tukevat henkilön minuutta

21 21 antamalla uskoa itseen sosiaalisesti ja emotionaalisesti pätevänä henkilönä, joka tuntee olevansa muiden silmissä arvostettu omana itsenään ja ryhmän jäsenenä. Myönteisesti koettu sosiaalinen kanssakäyminen ja muilta saatu rohkaiseva palaute antavat vähitellen henkilölle voimavaroja koettujen ahdistusten hallitsemiseksi, sekä keinoja selviytyä emotionaalisesti ahdistaviksi koetuista sosiaalisista tilanteista. (Saarela & Svärd 1996.) 4.6 Kuvailmaisu Kun vanhenee, se on tapahtuma Kun on tämä polku, joka vie eteenpäin Siksi teen kuvia, varmaan, kun puhuminen on vaikeaa. Kaarina Kaila Taiteen luonne sosiaalisena ja kulttuurisena vuorovaikutuksena toteutuu hyvin muistelutyössä. Vanhukset voivat tuoda esiin omaa historiaansa ja monitaiteista osaamistaan. Toiminta lähtee heistä, ei ohjaajasta. Sisäiset ja terapeuttiset elementit korostuvat työskentelyssä, joka lähtee tästä hetkestä, vapaasta ilmaisutavasta ja välineiden valinnasta. Silloin vanhuksen kuvallinen ilmaisu on oman elämänkulun hahmottamista ja kuvaamista sekä nykyhetken jäsentämistä. Tunteiden, ilon ja ahdistuksen ilmaisu sekä muu sisäinen pohdinta ovat tässä työskentelytavassa oleellisempia kuin valmis lopputulos. (Koskinen ym. 1998, 209.) Muistelutyö aktivoi ja hyödyntää mieli- ja muistikuvien varastoa. Vanhustyössä kuvallinen ilmaisu on yksi muistelutyön ilmaisukeinoista. Ryhmässä kuvallisella ilmaisulla on myös monia sosiaalisia tavoitteita mm. tekemisen ilo, oman ja toisen työn arvostaminen, kokemusten vaihto, toisten tuki ja luottamus. Valmiiden kuvien taidekuvien, valokuvien, ja lehtikuvien-käyttö on yhtä tärkeä osa kuvallista ilmaisua kuin tekeminen itse. Kuvat herättävät mielleyhtymiä, muistoja, ihailua ja inhoa. Ne inspiroivat mielikuvitusta, antavat virikkeitä omien tuntemusten pohdinnalle ja itseymmärrykselle. Tavoitteena on liittää kuva omaan elämään ja hakea henkilökohtaista merkitystä. (Koskinen

22 22 ym.1998, 210.) Kollaasityöt myös auttavat keskittymään ja toimivat psykologisesti koostavasti. (Leijala 1991,16.) Kuvallisen itseilmaisun terapeuttisella käytöllä, taideterapialla, on monia käyttömahdollisuuksia vanhusten hoidossa. Taideterapiassa ei korosteta esteettistä lopputulosta, vaan kuvallista itseilmaisuprosessia. Taide on keino kommunikoida sellaisia merkityksiä, joille ei aina ole löydettävissä sanallista ilmaisua. Taideterapiassa on todettu, että mielikuvissa, päiväunelmissa ja peloissa ilmaistut piilotajuiset ajatukset ja tunteet heijastetaan välittömämmin kuviin kuin sanoihin. Taideterapiassa kuvan konkreettisen ilmaisukielen avulla on mahdollista saada kosketusta näihin vähemmän tietoisiin puoliin itsestä. Taideterapiassa tunteet ja ajatukset ilmaistaan symbolisesti erilaisten viivojen, muotojen ja värien tai kolmiulotteisen materiaalin avulla. (Leijala 1992, 276.) Ikääntyvien ihmisten parissa työskentelevät taideterapeutit korostavat sitä, että käytettävien välineiden ja taidemateriaalien tulee olla yksinkertaisia, ei liian monimutkaisia taitoja vaativia. Tällaisia ovat esim. tussikynät, vesivärit ja aikakausilehtien kuvat, joita potilas voi käyttää kollaasitöihin. Kunkin työvälineen sopivuus tulee arvioida yksilöllisesti. Taideterapeutin tulee olla aktiivisempi ikääntyneiden kanssa työskennellessään kuin nuorempien ikäryhmien hoidossa. Tämä ilmenee mm. konkreettisen ja opastuksen antamisena ja aktiivisena sopivien ilmaisukeinojen etsimisenä. (Leijala 1992, 280.)

23 23 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 5.1 Lähtökohdat Toimintatuokioidemme tarkoituksena oli asiakkaiden kuntoutus toiminnallisten menetelmien ja muistelun avulla. Toteutamme muistelua seuraavien ryhmätoimintojen avulla: levyraati, kuvakollaasi, bingo sekä kirjan Mustaa kahvia, keksinmuruja lukeminen. Yhteisinä toiminnan tavoitteina kaikissa ryhmissä oli keskinäisen vuorovaikutuksen edistäminen, identiteetin vahvistaminen, sosiaalisten taitojen ylläpitäminen, erilaisten tunteiden ilmaisu, sekä yhteisyyden ja ilon kokeminen. Tavoitteenamme on saada asukkaat nauttimaan toiminnasta sairauksistaan huolimatta. Toivoimme myös, että toimintatuokiot osaltaan auttaisivat rakentamaan mielekästä vanhuutta asukkaille. Toimintakertoja oli neljä. 5.2 Palvelutalo Kantin pysäkki Palvelutalo Kantin Pysäkki tarjoaa kodin 30 ikäihmiselle. Palvelutalossa järjestetään monenlaista virkistävää ja kuntouttavaa toimintaa. Palvelutalo on avoin päiväkeskus, johon ovat arkipäivisin tervetulleita kaikki eläkeläiset ja ikääntyvät. Talossa on keskustelu- ja tukiryhmiä, virkistyspalveluita, liikunta- ja rentoutusryhmiä sekä terapeuttisia ryhmiä. Talo on erikoistunut psykososiaaliseen kuntoutukseen ja psykogeriatriseen hoitoon. Palvelutalossa on 12 palveluasuntoa, jotka ovat tarkoitettu pääasiassa psyykkisesti terveille vanhuksille, joiden toimintakyky on vielä kohtalaisen hyvä. Palvelutalossa on myös 18 ryhmäkotiasuntoa pitkäaikaisista mielenterveysongelmista kärsiville ikäihmisille.

24 Kohderyhmän määrittely ja ryhmän muodostaminen Toimintamme oli suunnattu ryhmäkodin asukkaille. Asukkaista kukaan ei ole enää skitsofrenian akuuttivaiheessa, vaan ikääntyessä skitsofrenian oireet yleensä lievenevät esim. harhoja esiintyy vain silloin tällöin. Osa asukkaista kärsii myös depressiosta, mikä näkyy passiivisuutena. Työskenneltäessä mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten kanssa on otettava huomioon monia asioita: Asiakkaiden motivoiminen toimintaan saattaa olla vaikeampaa kuin terveen vanhuksen kohdalla sillä, psyykkisesti sairaat vetäytyvät helpommin sosiaalisista kontakteista. Toimintaa suunniteltaessa on otettava huomioon tietty hienovaraisuus: asiakkaiden traumaattisiin kokemuksiin viittaamista tulee välttää, ohjeistuksen tulee olla tarpeeksi selkeä ja yksinkertainen, koska asioiden hahmottaminen saattaa olla monille vaikeaa sairauden sekä heikentyneen keskittymiskyvyn vuoksi. Toiminnassa olennaisia asioita ovat ympäristön turvallisuus, rauhallisuus sekä luottamus ohjaajiin. Olimme edellisen syksyn ryhmätoiminnan perusteella muodostaneet kuvan ryhmäkodin asiakkaiden toimintakyvystä ja siitä, kenelle kyseisenlainen toiminta sopisi. Pyrimme valitsemaan ryhmään henkilöitä, jotka nauttisivat toiminnasta ja joille olisi siitä hyötyä vuorovaikutustaitojen kehittämistä ajatellen. Huomioimme myös henkilöiden halukkuuden ja kyvyn sitoutua toimintaamme neljän kerran ajaksi. Saimme osastonvastaavalta sekä asiakkaiden kanssa paljon työskentelevältä toimintaterapeutilta tärkeää tietoa asiakkaista ja tämän pohjalta valitsimme ryhmäämme neljä naista, joista kahta havainnoimme. Havainnoimme ryhmissä kahta asiakasta, Eevaa ja Riittaa. Muut ryhmän jäsenet olimme myös valinneet etukäteen, mutta ennen ensimmäistä tapaamista eräs valitsemistamme osallistujista oli mieleltään niin epävakaassa tilassa, ettemme voineet velvoittaa hänen osallistuvan ryhmään. Näin ollen korvasimme hänet toisella halukkaalla osallistujalla. Työskenneltäessä mielenterveysongelmaisten kanssa tilanteet muuttuvat nopeasti ja etukäteen suunnitellut asiat eivät välttämättä toteudu. Alun perin tarkoituksena oli, että ryhmiimme osallistuisi viisi henkilöä.

25 Case 1: Eeva Toinen havainnoitavista, Eeva, on 63-vuotias nainen, joka kärsii pakkooireisesta häiriöstä sekä skitsoaffektiivisesta psykoosista. Hänellä on ollut psykiatrisia sairaalajaksoja vuodesta 1958 lähtien. Eevalla esiintyy voimakkaita pakkoajatuksia ja - toimintoja, joiden aikana hän vetäytyy omaan maailmaansa, eikä välttämättä reagoi esim. puheeseen. Näkyvin pakkotoiminto on käsillä tapahtuva viikkaaminen. Tällöin Eevan huomio keskittyy täysin hänen vaatteidensa, pöytäliinan, verhojen tai minkä tahansa saatavilla olevan tekstiilin ylimääräisen tarkkaan taitteluun. Joskus Eeva ahdistuu huomatessaan itsekin, etteivät asiat suju. Hän kykenee kuitenkin yleensä seurassa kokoamaan itsensä, jolloin pakkotoiminnot vähenevät tai niitä ei esiinny lainkaan. Eeva kärsii myös lievästä lähimuistamattomuudesta sekä ajan ja paikan tajun hämärtymisestä. Eeva on fyysisesti hyväkuntoinen ja omatoiminen, joskin hän tarvitsee intensiivistä ohjausta, jottei jumiudu paikoilleen pakko-oireidensa vuoksi. Skitsoaffektiivinen psykoosi on eräänlainen skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön välimuoto. Siihen liittyy sekä skitsofrenialle tyypillisiä ajatustoiminnan heikkenemistä ja harhoja että kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyviä depressiivisiä ja maanisia vaiheita. Yleensä taudinkuvaa hallitsevat skitsofrenialle tyypilliset oireet kuten hallusinaatiot ja harhaluulot. (Isohanni & Joukamaa 1995, 40.) Pakko-oireinen häiriö on useimmiten nuoruudessa alkava pitkäaikainen ja vaikea oireisto, joka aiheuttaa huomattavaa toimintakyvyn häiriintymistä ja joskus elinikäistä haittaa. Pakko-oireisessa häiriössä potilaat kärsivät toistuvista elämää häiritsevistä pakkotoiminnoista ja/tai pakkoajatuksista. Pakko-oireinen häiriö voi esiintyä samanaikaisesti muiden psykiatristen häiriöiden kanssa ja erotusdiagnostiikka voi olla hankalaa. (Koponen ym. 1996, )

26 Case 2: Riitta Toinen havainnoitavistamme, Riitta, on 70-vuotias nainen, jolla on todettu tarkemmin määrittelemätön skitsofrenia. Hän on fyysisesti hyväkuntoinen, mutta sairautensa vuoksi hyvin eristäytynyt ja passivoitunut. Riitta viettää valtaosan ajasta yksin huoneessaan ja hänen sosiaaliset kontaktinsa muuten kuin perushoidollisten toimenpiteiden aikana ovat vähäisiä. Skitsofrenia on vaikea mielenterveyden häiriö, joka ilmenee persoonallisuuden hajoamisena, todellisuudentajun heikentymisenä ja toimintakyvyn alenemisena, mihin usein liittyy myös sosiaalisista kontakteista vetäytyminen. Skitsofrenian taudinkuva voi olla hyvin monimuotoinen ja samalla potilaallakin taudinkuva voi vuosien kuluessa vaihdella. Skitsofrenian käsite sisältää ryhmän samantyyppisiä häiriöitä, eikä ole yksittäinen tarkkarajainen sairaus. Skitsofrenian oireisiin kuuluvat voimakkaat harha-ajatukset ja aistiharhat sekä ajatustoiminnan häiriöt. Iän myötä skitsofrenian taudinkuva ja oireet usein helpottuvat, joskin osa oireista säilyy. Hyvä hoito ja kuntoutus tukevat suuresti oireiden kanssa selviämistä ja elämänotteen säilymistä. (Isohanni & Joukamaa 1996, ) Skitsofrenialle on tyypillistä persoonallisuuden hajautuminen, kehityksellinen taantuminen ja taipumus vetäytyä pois suhteessa toisiin ihmisiin. Skitsofreenikolla on usein aistiharhoja sekä harhaluuloja, ja hän elää näiden sävyttämässä subjektiivisessa, sisäisessä maailmassaan. Skitsofreniapotilaan tunne-elämälle on luonteenomaista hajanaisuus sekä tunteiden ja ajatusten välisen yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden puuttuminen. Ihmissuhteet menettävät merkityksensä. Seurauksena voi olla itseensä vetäytyminen, jolla tarkoitetaan ihmissuhteista pois vetäytymistä ja niiden korvaamista omalla psykoottisella fantasiamaailmalla. Sairauteen liittyy usein myös energisyyden heikentyminen ja passiivinen välinpitämättömyys sekä ulkomaailmaa että itsestään huolehtimista kohtaan. Sairauteen voi liittyä myös impulssikontrollin heikentyminen, mikä saattaa johtaa vaikeasti hallittuihin väkivaltaisiin raivonpuuskiin tai ympäristön moraalisäännöistä tai reaktioista piittaamattomaan käyttäytymiseen. (Achte ym. 1989, 336, Alanen, Y.

27 , 29, 32.) Runsaalla kolmanneksella skitsofreniapotilaista harhaoireet sekä muut positiiviset oireet lievittyvät huomattavasti vanhuusikään mennessä. (Koponen & Leinonen 1995, 155.) Jäännös- eli residuaaliskitsofrenia tarkoittaa eräänlaista skitsofreenista lopputilaa. Henkilöllä on yleensä aiemmin ollut joku skitsofrenian muu muoto ja persoonallisuus on sairausprosessin vaurioittama. Tyypillisiä oireita ovat psykomotorinen hidastuminen, toimettomuus, tunne-elämän latistuminen, välinpitämättömyys, aloitekyvyttömyys sekä puheen vähäisyys ja sisällöllinen niukkuus. Olemukseltaan henkilöt ovat usein ilmeettömiä, välinpitämättömän ja pysähtyneen tuntuisia ja kykenevät huonosti ilmaisemaan itseään eleillä. Heikentymistä voi olla myös sosiaalisessa suoriutumisessa. (Isohanni & Joukamaa 1995, 39.) 6 RYHMÄTOIMINTA Suunnittelimme toimintatuokioiden sisällön vahvasti asiakas- ja voimavaralähtöisyyden näkökulmista. Kaikki järjestämämme toiminta tuki jollain tavoin asiakkaiden psykososiaalista toimintakykyä, mutta oli samalla vaativuustasoltaan sopivaa, siis ei liian vaativaa. Sopivan vaativuustason osasimme määritellä aiemman pilottihankkeen perusteella. Meillä oli siis käsitys osallistujien toimintakyvyn tasosta ennestään. Keskeisenä ajatuksena oli, että jokaisella olisi mahdollisuus kokea onnistuvansa ja olevansa tärkeä. Pyrimme tietoisesti välttämään liian suurten vaatimusten ja minkäänlaisten suorituspaineiden luomista asiakkaille. Tämä on erityisen tärkeää huomioida työskenneltäessä mielenterveysongelmista kärsivien kanssa, joiden psyykkinen kestävyys on haurasta. Liialla painostamisella ja vaatimusten esittämisellä saattaa olla yllättävänkin voimakkaita negatiivisia vaikutuksia asiakkaan kuntoutumiselle (ahdistuminen). Tässä tapauksessa korostui erityisesti tarve rohkaista asiakkaita vuorovaikutukseen toisten kanssa, sillä

28 28 heillä sairauden kuvaan kuuluu eristäytyminen ja vetäytyminen sosiaalisista tilanteista. Ryhmämuotoinen toiminta tarjoaa asiakkaille joka kerta mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen toisten kanssa. Toiminnan kautta tapahtuva yhdessäolo on usein luontevaa, ja antaa tilaisuuden tutustua toisiin ihmisinä ja yksilöinä, ei niinkään potilaina. Valitsimme toiminnoiksi levyraadin, kuva-sanalotto- pelin, kirjan lukemisen sekä kuvakollaasin tekemisen. Kaikki toiminnat erosivat toisistaan luonteeltaan ja toivoimme jokaisen osallistujan löytävän niistä mieluisan tavan ilmaista itseään. Mietimme ryhmätoimintaa suunnitellessamme asukkaiden voimavaroja. Pohdimme aluksi mitkä olivat ne voimavarat, jotka nousivat esiin aikaisemmassa hankkeessamme tutustuessamme asukkaisiin. Löysimme voimavaroiksi mm. asukkaiden elämänkokemukset, persoonallisuuden, positiivisuuden, halun olla erilaisissa ryhmätoiminnoissa mukana sekä huumorintajun. Eevan voimavaroja ovat mm. hänen positiivinen elämänasenteensa, ystävällisyytensä ja seurallisuutensa sekä hengellisyys. Riitan voimavaraksi katsomme hänen erinomaisen huumorintajunsa. Jokaisessa toimintatuokiossa osallistujilla oli mahdollisuus muistella elämänkokemuksiaan ja tuoda esiin persoonallisuuttaan. Pyrimme myös käyttämään huumoria ryhmiä ohjatessamme. 7 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET Tutkimuksella oli tarkoitus selvittää millaista sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta osallistujien välillä ryhmässä esiintyy ja kuinka paljon. Havainnoimme myös millaisia tunteita osallistujissa herää toiminnan aikana. Lisäksi pohdimme mitkä tekijät ryhmätoiminnassa vaikuttavat vuorovaikutuksen ja tunteiden määrään ja laatuun sekä lisääkö ryhmätoiminta

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan KÄSI MUISTAA Käsityö ikääntyneiden elämänlaadun kohentajana Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

LYHTY RY:N MUSIIKKITYÖPAJA. Kuntouttava työtoiminta kehitysvammaisten aikuisten toimintakyvyn tukijana

LYHTY RY:N MUSIIKKITYÖPAJA. Kuntouttava työtoiminta kehitysvammaisten aikuisten toimintakyvyn tukijana LYHTY RY:N MUSIIKKITYÖPAJA Kuntouttava työtoiminta kehitysvammaisten aikuisten toimintakyvyn tukijana Teija Manninen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Yksilöllisyyden toteutuminen vanhusten elämässä palvelutalossa

Yksilöllisyyden toteutuminen vanhusten elämässä palvelutalossa Yksilöllisyyden toteutuminen vanhusten elämässä palvelutalossa asukkaiden kokemana Anja Hoffren Marja-Leena Piirainen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Sini Suvanto Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄN YKSIN ASUVAN NAISEN SOSIAALINEN TUKI Sosiaalisen verkostokartan kehittäminen työvälineenä

IKÄÄNTYVÄN YKSIN ASUVAN NAISEN SOSIAALINEN TUKI Sosiaalisen verkostokartan kehittäminen työvälineenä IKÄÄNTYVÄN YKSIN ASUVAN NAISEN SOSIAALINEN TUKI Sosiaalisen verkostokartan kehittäminen työvälineenä Tuuli Bernard - Nina Lindholm Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA. Asiakastyytyväisyyskysely

Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA. Asiakastyytyväisyyskysely Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA Asiakastyytyväisyyskysely Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 Yksikkö

Lisätiedot

Asiasanat: äkillinen kuolema, jaksaminen, omainen Säilytyspaikka: DIAK / Helsingin Alppikadun yksikön kirjasto

Asiasanat: äkillinen kuolema, jaksaminen, omainen Säilytyspaikka: DIAK / Helsingin Alppikadun yksikön kirjasto ÄKILLINEN KUOLEMA Tutkimus pelastuslaitoksen hoitajien kokemuksista, tunteista ja jaksamisesta sekä omaisten kohtaamisesta potilaan äkkikuolematilanteessa Leena Kanninen - Kirsi Salminen-Ali Opinnäytetyö,

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Järvenpää RYHMÄSSÄ YKSINÄISYYS UNOHTUU -KOKEMUKSIA IKÄÄNTYNEIDEN RYHMÄINTERVENTIOSTA

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Järvenpää RYHMÄSSÄ YKSINÄISYYS UNOHTUU -KOKEMUKSIA IKÄÄNTYNEIDEN RYHMÄINTERVENTIOSTA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Järvenpää RYHMÄSSÄ YKSINÄISYYS UNOHTUU -KOKEMUKSIA IKÄÄNTYNEIDEN RYHMÄINTERVENTIOSTA Mia Louhelainen Sosiaaliala Valmistuva opinnäytetyö Huhtikuu, 2008 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KAATUA SAAPPAAT JALASSA

KAATUA SAAPPAAT JALASSA KAATUA SAAPPAAT JALASSA Pieksämäkeläisten kotona asuvien vanhusten kokemuksia selviytymisestä ja turvallisuudesta. Kannisto Riikka, Ropponen Arja, Tarkiainen Taina Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

KETTU JA PESUKONE. Elämäntarinan dokumentointi lastenkodissa

KETTU JA PESUKONE. Elämäntarinan dokumentointi lastenkodissa KETTU JA PESUKONE Elämäntarinan dokumentointi lastenkodissa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosionomi YAMK Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen Kehittämishanke Syksy 2011 Hänninen,

Lisätiedot

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN Mervi Pirilä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö. MAAHANMUUTTAJAVANHUSTEN MUISTIKUNTOUTUS Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnasta

Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö. MAAHANMUUTTAJAVANHUSTEN MUISTIKUNTOUTUS Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnasta Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö MAAHANMUUTTAJAVANHUSTEN MUISTIKUNTOUTUS Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnasta Pro gradu -tutkielma Tuulikki Grönberg Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö

Lisätiedot

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti Heidi Savolainen Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä

KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä Soininvaara, Annemaria Utriainen, Outi 2010Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Kummajuna ja muita juttua -Musiikki

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

YRITÄTKÖ OKSENTAA? KOULUTERVEYDENHOITAJAN NÄKÖKULMA SYÖMISHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMISEEN JA PUHEEKSI OTTOON

YRITÄTKÖ OKSENTAA? KOULUTERVEYDENHOITAJAN NÄKÖKULMA SYÖMISHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMISEEN JA PUHEEKSI OTTOON YRITÄTKÖ OKSENTAA? KOULUTERVEYDENHOITAJAN NÄKÖKULMA SYÖMISHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMISEEN JA PUHEEKSI OTTOON Taru Suurmaa - Susan Väisänen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö

Lisätiedot

LÄHEISTEN MERKITYS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE Kokemuksia asumisyksiköstä

LÄHEISTEN MERKITYS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE Kokemuksia asumisyksiköstä LÄHEISTEN MERKITYS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE Kokemuksia asumisyksiköstä Pasi Pouttu Opinnäytetyö, syksy 2013 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Pouttu

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Päivä kerrallaan tässä eletään. Selviytyminen pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen kanssa

Päivä kerrallaan tässä eletään. Selviytyminen pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen kanssa Päivä kerrallaan tässä eletään Selviytyminen pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen kanssa Maija Korvensola & Heli Rossi Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Opinnäytetyö 2 TIIVISTELMÄ Maija

Lisätiedot

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Saija Matela Anna Valkonen ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN ANTAMA SOSIAALINEN TUKI SYNNYTYKSEN JÄLKEISEN MASENNUKSEN AIKANA

TERVEYDENHOITAJAN ANTAMA SOSIAALINEN TUKI SYNNYTYKSEN JÄLKEISEN MASENNUKSEN AIKANA TERVEYDENHOITAJAN ANTAMA SOSIAALINEN TUKI SYNNYTYKSEN JÄLKEISEN MASENNUKSEN AIKANA Elisa Ahola Kaarina Mertaniemi Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Terveysalan koulutusohjelma,

Lisätiedot

ON KIMURANTTEI JUTTUI"

ON KIMURANTTEI JUTTUI "KEHITYSVAMMAISTEN ON KIMURANTTEI JUTTUI" MIELENTERVEYSONGELMAT Henkilökunnan näkemyksiä kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveyshäiriöistä Rauman asuntoloissa Tanja Montonen, Marika Savila Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Sara Pekonen Mia Pietilä. Pitäjänmäen asumispalveluyksikön ryhmätoiminnan käynnistäminen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin

Sara Pekonen Mia Pietilä. Pitäjänmäen asumispalveluyksikön ryhmätoiminnan käynnistäminen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin Sara Pekonen Mia Pietilä Pitäjänmäen asumispalveluyksikön ryhmätoiminnan käynnistäminen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Tuula Kälviäinen Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Miltä näyttää teuvalaisten 83 87 -vuotiaiden ikäihmisten arki omassa kodissaan opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Palveluohjauksen ja sosiaalityön vaihtoehtoiset ammattiopinnot

Tampereen ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Palveluohjauksen ja sosiaalityön vaihtoehtoiset ammattiopinnot 1 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Palveluohjauksen ja sosiaalityön vaihtoehtoiset ammattiopinnot HUOTARI, SINA: LAHTI, SUVI: Ikälinja ikääntyvän maahanmuuttajan arjessa

Lisätiedot

AUTTAMALLA TOISTA TULET MYÖS ITSE AUTETUKSI. Avioeron kokeneet ikääntyvät naiset vertaistukihenkilöinä

AUTTAMALLA TOISTA TULET MYÖS ITSE AUTETUKSI. Avioeron kokeneet ikääntyvät naiset vertaistukihenkilöinä AUTTAMALLA TOISTA TULET MYÖS ITSE AUTETUKSI Avioeron kokeneet ikääntyvät naiset vertaistukihenkilöinä Tina Packalén Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot