KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MORRIS MLR 40

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MORRIS MLR 40"

Transkriptio

1 MORRIS MLR 40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MORRIS MLR 40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä Tuotetunniste Kauppanimi MORRIS MLR 40 Tuotekoodi Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Toiminto Voiteluöljy. Aineen/seoksen käyttö Moottoriöljy. Vain ammattikäyttöön. Toimialakoodi: 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus Käyttötarkoituskoodi: 35 Voiteluaineet ja lisäaineet 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yrityksen nimi VOITELUKESKUS TONTTILA OY LTD Postiosoite Turkkirata 10 Postinumero FIN Paikannimi PIRKKALA Maa Finland Puh: Faksi S-posti Verkkosivu Y-tunnus Hätäpuhelinnumero Hätänumero Yleinen hätänumero:112 Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17), HUS: tai KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Aineen / seoksen vaaralliset ominaisuudet 2.2. Merkinnät R-lausekkeet 2.3 Muut vaarat Vaaran kuvaus yleinen Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi nykyisen lainsäädännön mukaan. Ei merkintöjä. Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi nykyisen lainsäädännön mukaan. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjille pyynnöstä. Ei ilmoitettu. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2. Seokset Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisältö

2 MORRIS MLR 40 Sivu 2 / 6 2,6-Di-tert-butyyli-p-kresoli CAS-numero: < 1 % EC-numero: Sarakkeiden ylätunnisteet CAS-numero = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- tai Elincs-numero) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; aineen nimi = aineluettelossa määritetty nimi (aineet, jotka eivät sisälly aineluetteloon, on käännettävä mahdollisuuksien mukaan). Pitoisuudet ilmoitettu arvoina: %, %paino/paino, %til./paino, %til./til., mg/m3, ppb, ppm, paino-%, tilavuus-% HH/HF/HE T+ = erittäin myrkyllinen, T = myrkyllinen, C = syövyttävä, Xn = haitallinen, Xi = ärsyttävä, E = räjähtävä, O = hapettava, F+ = erittäin helposti syttyvä, F = helposti syttyvä, N = ymparistölle vaarallinen KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleistä Jos pahoinvointia esiintyy, hakeudu lääkäriin. Hengittäminen Ihokosketus Silmäkosketus Nieleminen Siirrä henkilö heti raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Jos oireita ilmenee, toimita lääkäriin. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese iho runsaalla vedellä ja saippualla tai ihonpuhdistusaineella. Älä yritä puhdistaa ihoa liuottimilla tai ohenteilla. Jos oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin. Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan pitäen silmäluomia auki. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti, ja jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Jos oireita ilmenee, toimita lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Välittömät oireet ja vaikutukset Voi ärsyttää silmiä. Viivästyneet oireet ja vaikutukset Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus käytettyyn öljyyn voi aiheuttaa ihottumaa tai muita ihosairauksia. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Muut tiedot Hoito oireiden mukaan. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusvälineet 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Palo- ja räjähdysvaarat Vaaralliset palamistuotteet 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet Palontorjuntatoimenpiteet Henkilösuojaimet Sammutusjauhe, hiilidioksidi, vesisumu tai vaahto. Tulipalossa tai kuumennettaessa paineen kasvu voi aiheuttaa säiliön rikkoutumisen. Hiilidioksidi (CO2). Hiilimonoksidi (CO). Myrkyllisiä höyryjä ja kaasuja. Patoa ja kerää sammutusvesi. Älä päästä sammutusvettä viemäriin tai vesistöön. Paineilmahengityslaite ja suojapuku. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Yleiset toimenpiteet Henkilökohtaiset varotoimet 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristövarotoimet Estä asiattomien pääsy vaara-alueelle. Pysäytä vuoto, jos sen voi vaaratta tehdä. Varo liukkaita lattioita ja pintoja. Käytä asianmukaisia suojavarusteita. Ei saa päästää viemäriin eikä vesistöön. Ilmoita mahdollisesta vahingosta paikalliselle ympäristöviranomaiselle Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

3 MORRIS MLR 40 Sivu 3 / 6 Puhdistusmenetelmät Leviämisen estäminen Imeytä vuoto hiekkaan tai vastaavaan imukykyiseen ainekseen ja kerää suljettaviin säiliöihin hävittämistä varten. Jos ainetta pääsee vesistöön, estä sen leviäminen veden pinnalla öljypuomien tai vastaavan välineistön avulla. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Muita ohjeita Ohjeet turvallisesta käsittelystä ks. kohta 7. Ohjeet suojavarusteista ks. kohta 8. Ohjeet jätteiden käsittelystä ks. kohta 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittely Turvatoimet Ohjeita yleiseen työhygieniaan Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta (hyvä yleinen ilmanvaihto ja tarvittaessa kohdepoisto). Käytä ainetta käsitellessäsi asianmukaisia suojavarusteita (ks. kohta 8). Vältä vuotoa, iho- ja silmäkosketusta. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä ja sen läheisyydessä. Kädet ja kasvot on pestävä ennen taukoja ja työn päättyessä. Riisu aineen likaamat vaatteet ja suojavarusteet ennen taukotiloihin menoa. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi Varastoi erillään elintarvikkeista. Vältettävät olosuhteet Yhteensopimattomat materiaalit ks. kohta Tekniset toimet ja säilytysolosuhteet Varastoi viileässä ja kuivassa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Soveltuvat pakkaustavat Varastoi tiiviisti suljetussa alkuperäisessä astiassa tai säiliössä. Älä varastoi merkitsemättömissä säiliöissä. Säilytystiloja ja säiliöitä koskevia vaatimuksia 7.3 Erityinen loppukäyttö Erityiset käyttötavat Pidä säiliöt tiiviisti suljettuina ja pystyasennossa vuotojen välttämiseksi. Käytä asianmukaisia suojarakenteita estämään vuodot ympäristöön. Ei ilmoitettu. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Muut tiedot raja-arvoista DNEL/PNEC: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty, aineosien tietoja ei ole käytettävissä. Altistumisvalvonta HTP-arvot ja muut lakisääteiset ohjearvot Aineosan nimi Tunnistaminen Arvo Vuosi 2,6-Di-tert-butyyli-p-kresoli CAS-numero: EC-numero: tuntiin: 10 mg/m3 15 min.: 20 mg/m3 Altistumisrajat Biologiset rajat DNEL / PNEC 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Silmien tai kasvojen suojaus Silmien suojaus Jos on roiskeiden vaara, käytettävä tiiviitä suojalaseja tai kasvonsuojainta. Ihonsuojaus Käsien suojaus Soveltuvat materiaalit 2011 Jos on ihokosketuksen tai roiskeiden vaaraa, käytä sopivia kemikaalia läpäisemättömiä suojakäsineitä. Ota yhteys suojakäsinevalmistajaan sopivan käsinemateriaalin valitsemiseksi.

4 MORRIS MLR 40 Sivu 4 / 6 Ihon suojaus (muualla kuin käsissä) Ihon lisäsuojaustoimet Hengityksensuojaus Hengityksensuojaus Käytä asianmukaista suojavaatetusta. Suojavoiteet voivat auttaa paljaiden ihoalueiden suojauksessa. Ihokosketuksen jälkeen aine tulee pestä pois iholta. Riisu likaantuneet vaatteet ja kengät ja pese/puhdista ne ennen uudelleenkäyttöä. Mikäli ilmanvaihto ei riitä pitämään ainesosien pitoisuuksia annettujen rajaarvojen alapuolella, käytä hengityksensuojainta. Ympäristöaltistumisen torjuminen Ympäristöaltistumisen torjuminen Älä päästä tuotetta ympäristöön tai viemäriin. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Neste. Väri Kellanruskea tai ruskea. Haju Öljymäinen. Huomautuksia, hajukynnys Ei tiedossa. Huomautuksia, ph Ei määritettävissä. (toimitusmuodossa) Sulamis- tai jäätymispiste Arvo: < -5 C Kiehumispiste ja -alue Arvo: > 320 C Leimahduspiste Arvo: > 190 C Testimenetelmä: Umpikuppi Huomautuksia, Haihtumisnopeus Ei tiedossa. Höyrynpaine Arvo: < 0,1 kpa Testimenetelmä: 20 C Höyryn tiheys Arvo: > 1 Viitekaasu: Ilma Suhteellinen tiheys Arvo: 0,948-0,964 Testimenetelmä: 15 C Liukenevuuden kuvaus Liukenee useimpiin orgaanisiin liuottimiin. Vesiliukoisuus Ei vesiliukoinen. Huomautuksia, syttyvyys Ei itsestään syttyvä. Huomautuksia, hajoamislämpötila Ei tiedossa. Viskositeetti Arvo: cst Testimenetelmä: 40 C Räjähtävyys Ominaisuudet: Ei luokiteltu räjähtäväksi. Hapettavuus Ei luokiteltu hapettavaksi. 9.2 Muut tiedot KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Stabiilisuus Tuote on pysyvä normaaleissa varastointiolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet Vältettävä kuumuutta, liekkejä ja muita sytytyslähteitä Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit Hapettavat materiaalit. Hapot Vaaralliset hajoamistuotteet Ei reaktiivinen normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa.

5 MORRIS MLR 40 Sivu 5 / 6 Vaaralliset hajoamistuotteet KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Toksikologiset tiedot / Välitön myrkyllisyys: Muita myrkyllisyystietoja Muut terveysvaaroja koskevat tiedot Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Ihosyövyttävyys / ärsytys Vakava silmävaurio / ärsytys Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen Aspiraatiovaara Karsinogeenisuus Teratogeeniset ominaisuudet Lisääntymismyrkyllisyys Mutageenisuus Muut tiedot Tuotteen hajotessa tulipalossa tai korkeissa lämpötiloissa voi muodostua terveydelle haitallisia yhdisteitä (hiilidioksidi, häkä, muut myrkylliset kaasut ja höyryt). Tuotetta ei ole luokiteltu välittömän myrkyllisyyden perusteella. Tuotteen toksisuus on vähäinen ja vain suurten määrien oletetaan voivan olla haitallisia terveydelle. Tuotetta ei ole luokiteltu hengitysteitä tai ihoa herkistäväksi. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Vesieliöstö, kommentit 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Huomautuksia Tuote on biohajoavaa Biokertyvyys Biokertyvyyspotentiaali Ei tietoja Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus Ei tietoja. Huomautuksia Tuote ei ole vesiliukoinen PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Muita haittavaikutuksia / huomautuksia Ympäristötiedot, yhteenveto Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa syövyttäväksi tai ärsyttäväksi. Tuotetta ei ole luokiteltu silmiä vaurioittavaksi tai ärsyttäväksi. Voi kuitenkin ärsyttää silmiä. Tuotetta ei ole luokiteltu elinkohtaisen myrkyllisyyden perusteella. Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiovaaraa aiheuttavaksi. Tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi. Tuotetta ei ole luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi. Tuotetta ei ole luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi. Tuotetta ei ole luokiteltu perimää vaurioittavaksi. Muita terveysvaikutuksia ei ole ilmoitettu. Pitkäkestoinen tai toistuva ihokosketus käytettyyn öljyyn voi aiheuttaa ihosairauksia, kuten ihottumaa tai ihosyöpää. Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristömyrkyllisyystietoja. Tuote kelluu veden pinnalla ja voi levitä vesiympäristössä. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tuotteelle, ainesosien tietoja ei ole käytettävissä. Ei ilmoitettu. Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristötietoja. Tuotetta ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Muut tiedot Hävitettävä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten määräysten mukaisesti.

6 MORRIS MLR 40 Sivu 6 / 6 KOHTA 14: Kuljetustiedot 14.1 YK-numero Huomautus 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat Huomautus 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Erityiset varotoimet käyttäjälle Tuotetta ei ole luokiteltu kuljetusten suhteen. Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Pidettävä erillään syttymis- ja lämmönlähteistä. Vältä tuotteen kosketusta iholle tai silmiin ja höyryn tai sumun hengittämistä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Muita soveltuvia tietoja. Ei sovelleta. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Lainsäädäntö ja säädökset Ei erityissäädöksiä Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemiallisen turvallisuuden arviointi on tehty Ei KOHTA 16: Muut tiedot Koulutusneuvoja Tärkeimmät käyttöturvallisuustiedotteen luomisessa käytetyt lähteet Vastuussa käyttöturvallisuustiedotteesta Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen. Valmistajan käyttöturvallisuustiedote ( ) VOITELUKESKUS TONTTILA OY LTD

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.09.2013

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 Antistatic Concentrate 2113 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 02.04.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP PELOX RP Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 28.10.2009 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PELOX RP 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:12.12.2012 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/23/2015 2:48:52 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA LAMPPUÖLJY 1 L

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA LAMPPUÖLJY 1 L KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA LAMPPUÖLJY 1 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 5/7/2015 10:18:08 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi LAMPPUÖLJY

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA ph KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 5/25/2015 2:50:02 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph Tuotekoodi 36476 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 2/4/2015 4:30:41 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA VESILINJAN PUHDISTAMINEN 500ML

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA VESILINJAN PUHDISTAMINEN 500ML KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA VESILINJAN PUHDISTAMINEN 500ML KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/24/2014 1:58:49 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA JARRUSATULAMAALI HOPEA

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA JARRUSATULAMAALI HOPEA KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA JARRUSATULAMAALI HOPEA KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 3/20/2015 3:17:19 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi JARRUSATULAMAALI

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote

KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote v.01/2014 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 18.12.2012 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA

Lisätiedot

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU Tunnuskoodi

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W Biosafe RF 10W Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 08.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe RF 10W 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 14.05.2007 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot