I10386 Safety Data Sheet Avesta RedOne 140 FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I10386 Safety Data Sheet Avesta RedOne 140 FI"

Transkriptio

1 1. AINEEN JA YHTIÖN TUNNISTETIEDOT TUOTETUNNISTE Kauppanimi: Avesta RedOne TM peittaustahna 140 AINEEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT JA KÄYTÖT, JOITA EI SUOSITELLA Soveltamis- ja käyttöalue: Sallittu käyttökohde: Ruostumattoman teräksen peittaus ja puhdistus Vain ruostumattomalle teräkselle KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT Valmistaja: Böhler Welding Group Nordic AB Avesta Finishing Chemicals Lodgatan 14, MALMÖ, Ruotsi Puhelin: +46 (0) S-posti: HÄTÄPUHELINNUMERO tai (24 h) MUUT TIEDOT Julkaisupäivä: Versionumero: 1 Voimassa alkaen: VAARAN YKSILÖINTI AINEEN LUOKITUS Tapaturmaisen altistumisen terveysvaarat (R-lausekkeet): Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Voimakkaasti syövyttävää. Ympäristövaikutukset: Peittaustuote alentaa voimakkaasti veden ph-arvoa. Neutraloitava. Katso myös kohta 12. Fysikaaliset ja kemialliset riskit: Kuumennettaessa saattaa muodostua typpikaasuja. MERKINNÄT Vaarasymbolit: Myrkyllinen Syövyttävä Vaaraa ilmaisevat lausekkeet: R 23/24/25 R 35 1/9

2 Turvatoimenpiteitä ilmaisevat lausekkeet: S 1/2 S 7/47 S 23 S 26 S 28 S 36/37/39 S 45 S KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA VALMISTUS Kemialliset ominaisuudet: Voimakashappoinen liuos, jolla on syövyttävä vaikutus. TIEDOT AINEOSISTA DIREKTIIVIN MUKAINEN LUOKITUS 67/548/EEG tai 1999/45/EG Vaaraa aiheuttavat aineosat, kemiallinen nimi, kemiallinen kaava CAS Numero EY Numero Pitoisuus (paino - %) Vaarakoodi/Vaarateksti * Typpihappo, HNO O, C: R8, R35 Fluorivetyhappo, HF T+, C: R26, 27, ASETUKSEN MUKAINEN LUOKITUS (EG) numero 1272/2008 Vaaraa aiheuttavat aineosat, kemiallinen nimi, kemiallinen kaava CAS Numero EY Numero Pitoisuus (paino - %) Typpihappo, HNO Vaaraluokka Vaaratiedot 1 1A H290 H314 Fluorivetyhappo, HF A H330 H310 H300 H314 *Lausekkeiden teksti on esitetty täydellisenä kohdassa 16. Lisätietoa: Luokiteltu direktiivin 67/548/EY mukaisesti. Merkinnät ja r-lausekkeet ovat sovellettavissa laimentamattomille aineille. 4. ENSIAPUTOIMENPITEET ENSIAPUTOIMENPITEIDEN KUVAUS JA MAHDOLLISESTI TARVITTAVAA VÄLITÖNTÄ LÄÄKETIETEELLISTÄ APUA JA ERITYISHOITOA KOSKEVAT OHJEET Kemikaalin hengittäminen: Vie uhri raittiiseen ilmaan. Pidä hänet makuuasennossa, rauhallisena ja lämpimänä. Huuhtele nenä ja suu vedellä. Uhri saattaa tarvita hengitysapua. Hakeudu lääkärinhoitoon, mikäli vähäisempiäkin oireita ilmenee. 2/9

3 Kemikaalin nieleminen: Mikäli uhri on tajuissaan ja pirteä, tarjoa maitoa ja vettä juotavaksi. Anna sen jälkeen 20 kalkkitablettia, jotka on liuotettu 2 litraan vettä. Ei saa oksennuttaa. Hakeudu lääkärinhoitoon. Kemikaalin joutuminen iholle: Vaihtoehto A - Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja käytä sitten 2,5 % kalsiumglukonaattigeeliä. Noudata pakkauksen ohjeita. Mikäli tätä ei ole saatavilla, katso vaihtoehto B. Vaihtoehto B Huuhtele välittömästi Avesta ensiapusumute 910:llä (toimittaja Avesta Welding). Suihkuta sisältöä runsaasti vaikutukselle alttiiksi joutuneelle alueelle käyttäen pakkauksen koko sisällön. Vältä ensin tapahtuvaa vedellä huuhtelua, koska se vähentää aineen vaikutusta. Vaihtoehtojen A ja B jälkeen on hakeuduttava lääkärinhoitoon. Kemikaalin joutuminen silmään: Suojaa vaurioitumaton silmä. Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ainakin 15 minuuttia. Hakeudu sen jälkeen välittömästi lääkärinhoitoon (silmälääkäri). Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille: Kerro lääkärille, että loukkaantuminen on tapahtunut fluorivetyhappo ja typpihappoliuoksen vaikutuksesta. TÄRKEIMMÄT OIREET, SEKÄ VÄLITTÖMÄT ETTÄ VIIVÄSTYNEET Kipu suussa, kurkussa ja rinnassa hengitettäessä. Syljeneritys, ääntöhäiriöt ja epämukava tunne rinnassa. Iho-oireet voivat ilmetä viiveellä. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET SAMMUTUSAINEET Sopivin aine ympäröivän tulipalon sammuttamiseen on vesi. SEOKSESTA JOHTUVAT ERITYISET VAARAT Altistumisvaarat, jotka johtuvat kaasu-/höyrypäästöistä: Kuumennettaessa/tulessa peittaustuote kehittää myrkyllisiä höyryjä ja typpikaasuja. PALONTORJUNTAA KOSKEVAT OHJEET Tulipalon/räjähdyksen vaara: Neste on syttymätöntä. Lähellä tulta olevat pullot on vietävä pois tai jäähdytettävä vedellä. Suojavaatetus palomiehille: Sopivaa haponkestävää suojavaatetusta on käytettävä. Hengityksen suojaus: Suojanaamari, CEN-normin mukainen suodatin kloori tyyppi B (harmaa) ja pölysuodatin P2. Likaantuneiden sammutusvälineiden puhdistus ja hävittäminen: Pese huolellisesti vedellä. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 3/9

4 VAROTOIMENPITEET, HENKILÖSUOJAIMET JA MENETTELY HÄTÄTILANTEESSA. Varotoimenpiteet: Vältä suoraa kosketusta. Jos on olemassa suoran kosketuksen vaara, suojaa iho haponkestävällä materiaalilla. Käytä silmä- ja kasvosuojaa, kumikäsineitä ja hengityssuojainta. Järjestä riittävä ilmanvaihto. YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT VAROTOIMET Valumat (veteen, ilmaan, maaperään): Estä vuotojen valuminen viemäriverkostoon tai pinta- ja pohjavesiin. SUOJARAKENTEITA JA PUHDISTUSTA KOSKEVAT MENETELMÄT JA VÄLINEET Puhdistusmenetelmät: Neutraloi Avesta neutralointiaineella tai voimakkaasti alkalisella aineella kuten sammutetulla kalkilla. Patoa valumat hiekalla. Järjestä jätteiden keruu. Huuhtele runsaalla vedellä. Valumat tulee kerätä talteen ja hävittää noudattaen kansallisia ja alueellisia happojätteitä koskevia viranomaismääräyksiä. VIITTAUKSET MUIHIN KOHTIIN Käsittely ja varastointi kohta 7, altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet kohta 8, jätteiden käsittelymenetelmät kohta KÄSITTELY JA VARASTOINTI TURVALLISEN KÄSITTELYN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET Tekniset toimenpiteet: Työpaikka ja -menetelmät tulee suunnitella siten, että kaikenlainen suora kosketus tuotteen kanssa on vältettävissä. Järjestä riittävä ilmanvaihto. Suljettua, suodattimella varustettua huuhteluvesijärjestelmää ja puhdistetun huuhteluveden uudelleenkäyttöä suositellaan. Tulipalon ja räjähdyksen estäminen: Lähellä tulta olevat pullot on vietävä pois tai jäähdytettävä vedellä. Varotoimenpiteet: Vältä höyryjen kehittymistä ja kerääntymistä käyttämällä tuotteita hyvin ilmastoidulla alueella. Käytä alueella, jossa on paikallispoisto ja yleisilmanvaihto. Avesta ensiapusumute 910 (toimittaja Avesta Welding) tulisi olla käytettävissä sekä silmien että ihon ensiaputoimenpiteitä varten. Työpisteen yhteydessä tulee olla mahdollisuus silmien vesihuuhteluun. TURVALLISEN VARASTOINNIN EDELLYTTÄMÄT OLOSUHTEET, MUKAAN LUETTUINA YHTEENSOPIMATTOMUUDET Tekniset toimenpiteet: Varastotilan tulee olla erillinen, viileä, kuiva, hyvin ilmastoitu ja suljettu asiattomilta. Soveltumattomat materiaalit: Ei sovellettavissa. Varastointiolosuhteet: Varastointiolosuhteissa astiat tulee säilyttää hyvin suljettuina, kun ne eivät ole käytössä ja pystyasennossa. Varastoi alueella, jossa lämpötila on aina 0-30 o C. Pakkausmateriaalit: Pakkausmateriaalin tulee olla haponkestävää muovimateriaalia. ERITYINEN LOPPUKÄYTTÖ Lue kohta 1. Lisätietoja saat tuotteen valmistajalta. 4/9

5 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET VALVONTAA KOSKEVAT MUUTTUJAT Fluorivetyhappo: EU: IOEL 1,5 mg/m3 (8 h), 2,5 mg/m3 (15 min) Typpihappo: EU: IOEL 0,05 mg/m 3 (8 h) Krooniset vaikutukset, hengitys: Ihmisillä suoritettavien kokeiden perusteella voimakasta epäorgaanista rikkihappoa sisältävälle hapolle altistumisen tiedetään olevan syöpää aiheuttavaa. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN Hengityksen suojaus: Suojanaamari, jossa suodatin kloori tyyppi B ja pölysuodatin P2. Käsien suojaus: Haponkestävät kumikäsineet. Silmien suojaus: Kasvosuojus. Ihon ja vartalon suojaus: Kumisaappaat ja haponkestävä vaatetus, joka suojaa kaikkia roiskeille altistettavia ruumiinosia. Erityiset hygieniatoimenpiteet: Älä hengitä höyryjä, vältä kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi työpisteessä on kielletty. Riisu likaantuneet vaatteet välittömästi. Pese kädet ja kasvot huolellisesti käsiteltyäsi peittaustahnaa. Avesta ensiapusumute 910 tulisi olla käytettävissä työpisteessä. Ympäristön altistumisen ehkäiseminen: Lue kohdat 6 ja FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET FYSIKAALISIA JA KEMIALLISIA PERUSOMINAISUUKSIA KOSKEVAT TIEDOT Fysikaaliset ominaisuudet (muoto, väri, haju) 20 o C:n lämpötilassa: Punainen, lievästi pistävän hajuinen tahna. Kiehumispiste: o C Leimahduspist/räjähdysominaisuudet: Ei sovellettavissa Erityiset lämpötilat: Jähmeä-neste 40 o C, neste-kaasu o C (typpiyhdisteiden höyryt) Höyrynpaine 20 o C:n lämpötilassa: < 0,01 kpa ph: 0 lämpötilan ollessa 20 o C Tiheys: 1,2-1,3 g/cm 3 lämpötilan ollessa 20 o C Liukenevuus veteen lämpötilan ollessa 20 o C:ssa 90 painoprosenttia 5/9

6 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS REAKTIIVISUUS Reagoi voimakkaasti emäksisten metallien ja alkalisten aineiden kanssa. KEMIALLINEN STABIILISUUS Stabiili normaaleissa olosuhteissa. VAARALLISTEN REAKTIOIDEN MAHDOLLISUUS Polymerisoitumista ei tapahdu. VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET Vältä korkeita lämpötiloja, ei saa altistaa suoralle auringonvalolle. Kuumennettaessa muodostuu typpikaasuja. YHTEENSOPIMATTOMAT MATERIAALIT Matalaseoksiset metallit ja alkaliset yhdisteet aiheuttavat voimakkaan eksotermisen reaktion, jossa kehittyy lämpöä ja muodostuu hajua. VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET Tuotteesta vapautuu typpipitoisia kaasuja ja rikkioksideja. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT TIETOJA TOKSIKOLOGISISTA VAIKUTUKSISTA Ihovaikutukset: Aiheuttaa syövytysvammoja, ihon keltaisuutta, rakkuloita ja vaikeasti hoidettavia haavoja. Silmävaikutukset: Aiheuttaa voimakasta kipua ja syövytysvammoja. Vakava silmien vahingoittumisen vaara. Jos tuotetta on nielty: Aiheuttaa syövytysvammoja, joihin liittyy polttavaa kipua, mahdollisesti vakavia yleisoireita ja munuais- ja maksavaurioita. Jos tuotetta on hengitetty: Huurujen tai sumun hengittäminen saattaa aiheuttaa poltetta, yskimistä ja hengenahdistusta. Vaarana keuhkoödeema. Lisätiedot: Oireet eivät esiinny välittömästi. MUUT TÄRKEÄT TIEDOT CMR-vaikutukset: Ei tunneta 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE MYRKYLLISYYS (fluorivetyhappo): Kala (makea vesi), 60 ppm, tappava (kestoaikaa ei ole määritelty) LC50 kala 96 h: 441 mg/l (Gambusia affinis) EC50 vesikirppu 48 h: mg/l IC50 levä 72 h: 2 mg/l 6/9

7 PYSYVYYS JA HAJOAMINEN Hajoaa vedessä H +, NO - 3, F - BIOKERTYVYYS Tuotetta ei katsota biokertyväksi. LIIKKUVUUS MAAPERÄSSÄ Tuote on viskoosinen ja saattaa tietyn ajan kuluttua valua pohjaveteen. PBT- JA vpvb-arvioinnin TULOKSET Pitkäaikainen MUUT HAITALLISET VAIKUTUKSET Akuutit vaikutukset ph-arvon laskemisesta ja palovammoista johtuen, eli levän määrä laskee merkittävästi arvolla ph< JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT JÄTTEIDEN KÄSITTELYMENETELMÄT Tuotteen hävittäminen: Käytöstä poistettu tuote ja sen jäämät ovat vaarallista jätettä. Jäteluettelon jätekoodi tulisi määrätä jätteen alkuperän perusteella. Suositeltava jäteluettelon jätekoodi on * Peittaushapot. Jäämistä syntyvä jäte: Happojäämien ja huuhteluveden neutraloinnin yhteydessä raskasmetallit saattavat saostua ja muodostaa vaarallista jätettä. Neutraloi Avesta-neutralointiaineella tai voimakkaasti alkalisella aineella kuten sammutetulla kalkilla. Suositeltava EWC-koodi * Vaarallisia aineita sisältävät lietteet ja suodatuspuristuskakut. Saastunut pakkaus: Huuhtele runsaalla vedellä. Lisätiedot: Jätevesi on kerättävä erilleen ja hävitettävä happoa sisältävänä jätteenä. Tuote vaikuttaa laimentamattomana myrkyllisesti maaperään ja veteen. Happojäämät ja huuhteluvesi saattavat laskea jäteveden ph-arvoa, eikä sitä saa päästää ympäristöön ennen neutralointia. Neuvottele alueellisten valtuutettujen ja hyväksyttyjen jätteiden käsittelijöiden ja ympäristöviranomaisten kanssa saadaksesi ohjeita ja neuvoja hyväksytystä jätteenkäsittelystä. 14. KULJETUSTIEDOT YK-luokitusnumero: 2922 KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄ VIRALLINEN NIMI CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (fluorivetyhappo, typpihappo) KULJETUKSEN VAARALUOKKA Luokituskoodi: CT1 7/9

8 PAKKAUSRYHMÄ II YMPÄRISTÖVAARAT IMDG (merikuljetukset): Luokka 8 (6.1) EmS F-A, S-B Meren saastuttaja: Ei ole ADR/RID (tie- ja rautatiekuljetukset): Luokka 8 (6.1) Tunnelikuljetuksen rajoituskoodi: (E) IATA/DGR (ilmakuljetukset): Luokka 8 (6.1) LISÄTIETOJA Tuote tulee kuljettaa vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen määräysten mukaisesti. 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT TYÖTERVEYS-, TYÖTURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Määräykset: 1907/2006/EC, 1272/2008/EC Table 3.1, 67/648/EEC, EWC 2000/532/EC Muut määräykset: IMDG ADR/RID IATA/DGR Kemiallisen turvallisuuden arviointi: Ei ole tehty tälle tuotteelle (tai valmisteen aineosille). 16. MUUT TIEDOT MUUTOKSET Informaatio aineosien kaksoisluokituksesta kohdassa 3, selvitys vaara luokituksesta kohdassa 16. KOULUTUSOHJEET Avesta Welding Ruostumattoman teräksen peittaus ja puhdistaminen ja Guidelines for Planning and Designing a Pickling Workshop. KIRJALLISUUS JA TIETOLÄHTEET Standard Practice for cleaning stainless steel (ASTM-A-380), Fluorides WHO (Env. Health Criteria 36), International Standard ISO l LUETTELO ASIAANKUULUVISTA VAROITUSTEKSTEISTÄ, VAARALUOKISTA, VAARATEKSTEISTÄ JA SUOJALAUSEKKEISTA KOHDISSA 2 JA 3 Vaaraa ilmaisevat lausekkeet: R8: Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. R 26/27/28: Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. 8/9

9 R 23/24/25: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R35: Voimakkaasti syövyttävää. Vaarakategorioiden vaaraluokat ja vaaratiedot 1/H310: tappavaa joutuessaan iholle 1/H290: voi syövyttää metalleja 1A/H314: voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa 2/H330: tappavaa hengitettynä 2/H300: tappavaa nieltynä Turvatoimenpiteitä ilmaisevat lausekkeet: S 1/2: Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. S 7/47: Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja alle 30 C:n lämpötilassa. S 23: Vältettävä huurun hengittämistä. S 26: Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S 28: Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä tai Avestaensiapusuihkeella. S36/37/39: Käytä oikeanlaisia suojavaatteita, käsineitä ja silmien/kasvojen suojaa. S 45: Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). S 61: Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. 9/9

Käyttöturvallisuustiedote Avesta Moly Drop 960

Käyttöturvallisuustiedote Avesta Moly Drop 960 Käyttöturvallisuustiedote Avesta Moly Drop 960 1. AINEEN JA YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotetunniste: Moly Drop Kauppanimi: Avesta Moly Drop 960 Soveltamis- ja käyttöalue: Ruostumattomassa teräksessä olevan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP PELOX RP Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 28.10.2009 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PELOX RP 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

: Oskun Yhdistelmäpesu

: Oskun Yhdistelmäpesu KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Oskun Yhdistelmäpesu Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa RECA ALKALINE Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa P3-mip AH Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 12/11/2014 Tarkistettu: 26/11/2014 Muutosnumero: 1FI Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: CAS-numero: 7722-84-1 EINECS-numero:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa SEKUMATIC FD Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Solid Smart Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL GROUT CLEANER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL GROUT CLEANER Report Date : 07/10/2013 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno International 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke SPS Loke Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.09.2010 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SPS Loke Tuotekoodi 180005 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 DYNAMATE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 DYNAMATE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 130-9038I2 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti KalkkiPois KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Heti KalkkiPois 1.1.2 Tunnuskoodi 32.12091 1.2

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop Tarkistus 16/04/2014 Laadintapäiväys 7 Tarkastuspäivä 27/11/2013 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 1893870

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa GLASSCARE 40 Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Flat Surface Cleaner Tunnuskoodi

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Product group: Zulieferprodukt 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE FS-STANDARD

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE FS-STANDARD FS-STANDARD Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE FS-STANDARD KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.07.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi FS-STANDARD 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

tiedotteet@koivunen.fi

tiedotteet@koivunen.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 934-1 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot