KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT. KHK-kloori rae

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT. KHK-kloori rae"

Transkriptio

1 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero KHK-kloori rae 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Uima-allas- ja kaivoveden desinfiointiin Toimialakoodi E410 Veden puhdistus ja jakelu Käyttötarkoituskoodi 39.1 desinfiointiaineet, 9 puhdistus- ja pesuaineet, 55 muut kemikaalit 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Maahantuoja AQUA NOVA OY Katuosoite Riimukatu 4 Postinumero ja toimipaikka Turku Puhelin Fax Sähköpostiosoite Y-tunnus Tavarantoimittaja: luottamuksellinen 1.4 Hätäpuhelinnumerot 112 Yleinen hätänumero, Myrkytystietokeskus , , KOHTA 2 VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 1272/2008 (CLP) : Acute Tox.4 H302 Ox.Sol.2 H272 EUH031 Aquatic Acute 1 H400 Skinn Corr. 1B H314 67/548/EEC: C-N R-lausekkeet Merkinnät 1272/2008 (CLP Huomiosana: VAARA Vaaralausekkeet: H302 Haitallista nieltynä H272 Voi edistää tulipaloa: hapettava EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioittava H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille Turvalausekkeet P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa P221 Varo sekoittamasta syttyvien materiaalien kanssa P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta Sivu 1

2 P301+P312 P501 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti Kalsiumhypokloriittiseos, jonka aktiivikloorin määrä yli 39%. INDEX nro Muut vaarat Tietoja ei saatavilla. KOHTA 3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Seokset Sisältö pitoisuus luokitus 67/548/EEC luokitus 1272/2008 (CLP) Kalsiumhypokloriittiseos CAS R31, O R 8, C R34, Xn R22, N R50 Ox.Sol. 2 H272, Acute tox. 4 H302, Skin EC Corr. 1B, H314, Aquatic acute 1 H400, INDEX EUH031, Note T Natrimkloridi CAS EC INDEX - Vesi CAS EC INDEX - KOHTA 4 ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Silmät: huuhtele runsaalla, puhtaalla vedellä ainakin 15 min ajan. Hakeudu lääkäriin. Iho: pese välittömästi runsaalla vedellä. Poista saastunut vaatetus. Mikäli ärsytystä esiintyy, hakeudu lääkäriin. Pese saastuneet vaatteen enennkun käytät niitä uudelleen. Hengitys: siirry raittiiseen ilmaan. Mikäli hengitys on epäsäännöllistä, hakeudu lääkäriin. Nieltynä: hakeudu välittömästi lääkäriin. Saa oksettaa mikäli lääkäri siihen neuvoo. Älä koskaan anna tajuttomalle henkilölle suun kautta. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Katso kohta Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Noudata lääkärin ohjeita. KOHTA 5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Hiilidioksidi, vaahto, jauhe ja vesisuihku 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Älä hengitä palavia tuotteita (hiilidioksidi, myrkylliset pyrolyyttiset tuotteet jne) 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Käytä vesitykkiä astioiden jäähdytykseen estämään tuotteen hajoamista ja mahdollisten terveydelle haitallisten aineiden muodostumisen. Käytä aina koko palosuojavarustusta. Kerää sammutusvesi talteen ettei se pääse viemäreihin. Hävitä sammutuksessa käytetty vesi ja palon jäänteet soveltuvien sääntöjen mukaisesti. Suojautuminen: Suojakypärä jossa visiiri, palonkestävä vaatetus (takki ja housut, joissa kiristyshihnat käsivarsissa, jaloissa ja vyötäröllä), työkäsineet (palonkestävät, viillonkestävät ja sähköä eristävät), paineenalennus maski jossa kasvomaski peittää koko kasvot tai hengityskoje suurien savumäärien varalta. KOHTA 6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimentpiteet, henkilösuojaimet ja menettely hätätilanteessa Sivu 2

3 Mikäli ei ole mitään esteitä, suihkuta vedellä estääksesi pölyn muodostumista. Käytä hengityssuojainta mikäli ilmassa on pölyä. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Tuotetta ei saa päästää viemäriin, pintaveteen, pohjaveteen eikä lähialueille. Käytä mekaanisia työkaluja vuotaneen tuotteen keräämiseen ja estä jäämien leviäminen vesisuihkulla. Varmistu että vuotoalue on hyvin tuuletettu. Saastunut materiaali tulee hävittää kohdan 13 ohjeiden mukaisesti. 6.3 Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtaisesta suojauksesta ja hävittämisestä tietoa kohdissa 8 ja 13 KOHTA 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Tupakointi kielletty tuotetta käsiteltäessä ja käytettäessä 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaanluettuina yhteensopimattomuudet Varastoi hyvin ilmastoidussa paikassa, pidä kaukana lämpölähteistä, liekeistä ja kipinöistä ja muista sytytyslähteistä. 7.3 Erityinen loppukäyttö Tietoa KOHTA 8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistumisen raja-arvot Ei saatavilla 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Työkohteen on oltava hyvin ilmastoitu tai kohdeimurilla varustettu. Mikäli mainituilla toimenpiteillä kohteen olosuhteita ei saada sopivaksi, on käytettävä tarkoitukseen sopivia hengityssuojaimia. Katso tuotteen etiketistä vaaralausekkeet. Suojainten on noudatettava alla mainittuja sääntöjä. Silmien tai kasvojen suojaus Ilmatiiviit suojalasit (ref. standard EN 166) Käsiensuojaus Luokan III suojakäsineet (ref. 89/686/EEC ja standard EN 374), kuten PCA, butyyli, fluoroelastomeeri tai vastaava. Suojakäsineiden materiaalia valittaessa tulee ottaa huomioon: degradaatio, läpäisyaika ja läpäisykyky. Suojakäsineen sopivuus käsiteltävälle aineelle on tarkistettava ennen käyttöä. Ihonsuojaus Luokan II ammattikäyttöön tarkoitettuja pitkähihaisia haalareita ja turvajalkineita (ref. direktiivi 89/686/CEE ja standardi EN 344). Peseydy saippualla ja vedellä haalarien riisumisen jälkeen. Hengityksensuojaus Mikäli päivittäinen altistumisen raja-arvo työkohteessa ylittyy, käytä luokan FFP3 (ref.standardi EN 141) mukaista puolinaamaria. Hengityssuojaimen käyttö, kuten maskin jossa orgaanisia höyryjä ja pöly/sumu suodatin, on tarapeen mikäli teknisiä keinoja työntekijän altistumiseen ei ole. Hengityssuojaimen antama suoja on joka tapauksessa rajoitettu. Mikäli kyseinen aine on hajuton tai sen hajukynnys on korkeampi kuin suhteellinen altistus raja ja mikäli hätätapauksessa tia kun altistumistasot ovat tuntemattomia tai happipitoisuus työkohteessa on vähemmän kuin 17% volyymistä, käytä umpirakentaista, avo-kiertoista paine-ilma hengityslaitetta (ref. standardi EN 137) tari raitisilmahengityslaitetta kokomaskin kanssa, puolinaamaria tai suukappaletta (ref. standardi EN 138). Hätäsuihku ja silmienhuuhtelupaikka tulee olla työkohteessa. Mikäli on roiskeiden vaara, sopivat suu-, nenä- ja silmäsuojaimet tulee olla käytössä. On varmistettava riittävin teknisin ja/tai organisatoorisin keinoin, että aine tai sen valmiste (sekoite, liuos, dispersio jne) ei joudu edes vahingossa kosketuksiin happojen kanssa. KOHTA 9 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot olomuoto ja väri haju hajukynnys rae, valkoinen voimakas ei tiedossa Sivu 3

4 ph 10,5 11,5 sulamis- tai jäätymispiste kiehumispiste ja kiehumisalue leimahduspiste haihtumisnopeus syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja höyrynpaine höyryntiheys suhteellinen tiheys liukoisuus (liukoisuudet) veteen liukeneva jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi itsesyttymislämpötila hajoamislämpötila 76 degr.c viskositeetti räjähtävyys hapettavuus 9.2 Muut tiedot Kiinteä sisältö 25% KOHTA 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Tuote voi reagoida lämpöä kehittävästi voimakkaasti hapettavien aineiden tai happoje ja emästen kanssa Kemiallinen stabiilisuus Erittäin kuumat lämpötilat voivat aiheuttaa lämpöhajoamista Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus kts kohta Vältettävät olosuhteet Tuotteen lämmittäminen 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Hapettavat aineet tai hapot, voimakkaat hapot tai emäkset Vaaralliset hajoamistuotteet Tulipalossa tai tuotteen lämmetessä voi vapautua mahdollesti terveydelle vaarallisia höyryjä. KOHTA 11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välittömät vaikutukset: tuotteen nieleminen on haitallista. Jopa pienet määrät tuotetta voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia (vatsakipu, pahoinvointi, huono olo, ripuli). Tuote voi jossain määrin ärsyttää limakalvoja, ylähengitysteitä, silmiä, ihoa. Altistumisoireita voivat olla kirvely, yskä, astma, kurkkukipu, hengitysvaikeudet, päänsärky, pahoinvointi ja oksentaminen. Tuote muodostaa haitallisia myrkyllisiä kaasuja happojen kanssa. Tuote on syövyttävä ja aiheuttaa hankaumia iholle, kuumotusta ja kirvelyä. Vakavimmissa tapauksissa syntyy rakkuloita jotka aiheuttavat ankaraa kirvelyä ja kipua. Silmäkontaktissa tuote voi aiheuttaa vakavaa vaaraa, kuten sarveiskalvon samentumista, iiriksen vammoja, peruuttamattomia silmävärjäytymiä. Mahdolliset höyryt ovat syövyttäviä hengitysteille ja voi aiheuttaa keuhkopöhö, jonka oireet voivat ilmetä muutamien tuntien jälkeen. Oireita vaivat olla : kirvely, yskä, astma, kurkkukipu, hengitysvaikeudet, päänsärky, pahoinvointi ja oksentaminen. Mikäli tuotetta on nielty, se voi aiheuttaa suun, kurkun ja ruokatorven kirvelyä, pahoinvointia ripulia, edemaa, kurkun turvotusta ja sen seurauksena tukehtumisen. Ruuansulatuskanavan rikkoontuminen on myös mahdollista. Kalsiumhypokloriitti LD50 (suunkautta) 850 mg/kg rotta LD50 (iho) > 2 g/kg kani LC50 (hengitys) 1700 mg/mc/1h rotta Natriumkloridi Sivu 4

5 LD50 (suunkautta) 3000 mg/kg rotta KOHTA 12 TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Tuote on ympäristölle vaarallista ja erittäin myrkyllistä vesieliöille Myrkyllisyys Kalsiumypokloriitti LC50 (96h) 0,088 mg/l pesce azzurro Natriumkloridi LC50 (96h) 7650 mg/l pimephales promelas EC50 (48h) 1000 mg/l daphnia magna 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Tietoa 12.3 Biokertyvyys Tietoa 12.4 Liikkuvuus maaperässä Tietoa 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tietoa 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Tietoa KOHTA 13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Käytä uudelleen mikäli mahdollista. Tuotejäämät luetaan erityisen varalliseksi jätteeksi. Tätä tuotetta sisältävän jätteen vaarataso tulee arvioida sopivien määräysten mukaisesti. Tuotteen hävittäminen suoritettava valtuutetun jätteenkäsittely-yrityksen toimesta huomioiden kansalliset ja paikalliset määräykset. Saastunut pakkaus tulee hävittää kansallisten jätteenkäsittelymääräysten mukaisesti. KOHTA 14 KULJETUSTIEDOT YK-numero 3487 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka 5.1 Pakkausryhmä III Kemler 58 Tarra 5,1 (8) KHK-kloori rae KOHTA 15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö Seveso kategoria 9i Tuotteeseen kohdistuvat rajoitteet Annex XVII EC 1907/2006 mukaan: Kohta 3 Terveystarkastukset: tuotteelle altistuvien työntekijöiden ei tarvitse läpikäydä terveystarkastuksia edellyttäen, että noudatetaan 98/24 EC direktiivin mukaisia riskiarviointeja työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen Kemikaaliturvallisuusarviointi Tuoteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia Sivu 5

6 KOHTA 16 MUUT TIEDOT 1272/2008 (CLP) Acute Tox.4 H302 Ox.Sol.2 H272 EUH031 Skin corr.1b H314 Aquatic Acute 1 H400 Vaaralausekkeet: H302 H272 EUH031 H314 H400 Haitallista nieltynä Voi edistää tulipaloa: hapettava Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioittava Erittäin myrkyllistä vesieliöille Muutokset edelliseen versioon Useita, mm. 3, 11,12,16. Lyhenteiden selitykset Tietolähteet Tavarantoimittajan viimeisin saatavilla oleva käyttöturvatiedote Luettelo r- ja s-lausekkeista ja/tai vaara- ja turvalausekkeista Vaaralausekkeet: H302 Haitallista nieltynä H272 Voi edistää tulipaloa: hapettava EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioittava H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille Turvalausekkeet P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tar varoitusetiketti. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa P221 Varo sekoittamasta syttyvien materiaalien kanssa P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta P301+P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti Sivu 6

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Flat Surface Cleaner Tunnuskoodi

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4649 EAN 6414400046492 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 2.4.2012 Edellinen päiväys: 24.9.2010. Niagara. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 2.4.2012 Edellinen päiväys: 24.9.2010. Niagara. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACHrekisteröintinumero Niagara 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300.412 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Finn-Elox Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1 Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Päiväys: 09.04.2015 Edellinen päiväys: 25.04.2014. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 09.04.2015 Edellinen päiväys: 25.04.2014. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti KalkkiPois KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Heti KalkkiPois 1.1.2 Tunnuskoodi 32.12091 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60073,3102831,3105097 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote

KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote v.01/2014 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 18.12.2012 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 30.10.2012. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 30.10.2012. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot