KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ICOPAL KATTOPESU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ICOPAL KATTOPESU"

Transkriptio

1 ICOPAL KATTOPESU Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ICOPAL KATTOPESU Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista), liitteen II vaatimukset. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä Tuotetunniste Kauppanimi ICOPAL KATTOPESU 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tukes käyttötarkoituskoodi (KT) Aineen/seoksen käyttö Toimialakoodi (TOL) 9 Puhdistus- ja pesuaineet Pesuaine tiili-, mineriitti- ja huopakatoille ulkona 41 Talonrakentaminen 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yrityksen nimi Icopal Oy Postiosoite Läntinen teollisuuskatu 10 Postinumero FIN Paikkakunta ESPOO Maa Finland Puh: Faksi S-posti Verkkosivu Y-tunnus Hätäpuhelinnumero Hätänumero Yleinen hätänumero:112 Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17), HUS: tai KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokittelu 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti Luokitus asetuksen (EY) N: o 1272/2008 [CLP / GHS] mukaisesti 2.2. Merkinnät Varoitusmerkit (CLP) Xi; R41 Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315

2 ICOPAL KATTOPESU Sivu 2 / 7 Etiketin tiedot Etoksiloidut alkoholit C9-C11:1-5 %, Heksyyli-D-glokosidi:1-5 %, Bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyyliammoniumkloridi:1-4 % Huomiosanat Vaara Vaaralausekkeet H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H315 Ärsyttää ihoa. Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista Muut vaarat Muut vaarat Ei ilmoitettu. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2. Seokset Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisältö Etoksiloidut alkoholit C9-C11 CAS-numero: Xn; R22 Xi; R41 Acute tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Heksyyli-D-glokosidi CAS-numero: EY-numero: Bentsyyli-C alkyylidimetyyliammoniumkloridi KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleistä Hengitystiet Ihokosketus Silmäkosketus Nieleminen CAS-numero: EY-numero: Xi; R41 Eye Dam. 1; H318 C; R34 Xn; R21/22 N; R50 Acute tox. 4; H302 Acute tox. 4; H312 Skin Corr 1B; H314 Aquatic Acute 1; H % 1-5 % 1-4 % Siirrä vahingoittunut pois saastuneelta alueelta. Riisu heti tuotteen likaamat vaatteet. Pelastajan tulee käyttää asianmukaisia suojavarusteita. Jos ainetta on hengitetty, siirrä altistunut raittiiseen ilmaan. Pese iho runsaalla vedellä ja saippualla. Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Jos ihoärsytys tai muut oireet jatkuvat, hakeudu lääkäriin. Huuhtele silmiä välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan pitäen silmäluomia auki. Sairaalaan tai silmälääkärille. Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa. Hakeudu lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Välittömät oireet ja vaikutukset Viivästyneet oireet ja vaikutukset Roiskeet ja ruiskutussumu ärsyttävät voimakkaasti silmiä ja ihoa. Höyryt voivat ärsyttää limakalvoja. Nieltynä voi ärsyttää ruoansulatuskanavaa ja aiheuttaa pahoinvointia ja vatsakipuja. Pitkäaikainen kosketus voi syövyttää silmiä ja ihoa. 4.3 Välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen) Muut tiedot Jos oireet jatkuvat ensiavusta huolimatta, ota yhteys lääkäriin. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet

3 ICOPAL KATTOPESU Sivu 3 / 7 Soveltuvat sammutusvälineet Soveltumattomat sammutusvälineet Sammutusjauhe, hiilidioksidi, vesisumu tai vaahto. Älä käytä suoraa vesisuihkua (voi levittää tulta). 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Palo- ja räjähdysvaarat Tuote ei ole palava. Vaaralliset palamistuotteet Tulipalossa voi muodostua terveydelle haitallisia savukaasuja tai höyryjä. Hiilidioksidi (CO2). Hiilimonoksidi (CO). Typpioksidit (NOx) Palontorjuntaa koskevat ohjeet Henkilösuojaimet Paineilmahengityslaite ja suojapuku. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Yleiset toimenpiteet Estä asiattomien pääsy vaara-alueelle. Henkilökohtaiset varotoimet Käytä asianmukaisia suojavarusteita. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Vältä tuotteen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristövarotoimet Estä laimentamattoman tuotteen pääsy vesistöön, viemäriin tai maaperään Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusmenetelmät Imeytetään sopivaan imeytysaineeseen ja kerätään hävitettäväksi. Tuuleta alue. Puhdistaminen Puhdista pinnat runsaalla vedellä. Laimeat huuhteluvedet voi johtaa viemäriin tai imeyttää maaperään; älä päästä niitä suoraan vesistöön. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Muita ohjeita Ohjeet turvallisesta käsittelystä ks. kohta 7. Ohjeet suojavarusteista ks. kohta 8. Ohjeet jätteiden käsittelystä ks. kohta 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittely Suojaavat toimenpiteet Ohjeita yleiseen työhygieniaan Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta (hyvä yleinen ilmanvaihto ja tarvittaessa kohdepoisto). Estä höyryn tai sumun leviäminen sisätilojen ilmaan. Vältä höyryjen tai sumun hengittämistä. Vältä tuotteen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Käytä asianmukaisia suojavarusteita. Työskentelypisteiden läheisyydessä on oltava silmähuuhtelupiste. Noudata kemikaalien käsittelyssä tavanomaisia varotoimia ja hyvää työhygieniaa. Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päättyessä. Riisu heti tuotteen likaamat vaatteet ja puhdista ne ennen uudelleenkäyttöä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi Turvallisen varastoinnin olosuhteet Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytä erillään elintarvikkeista ja rehuista. Tekniset toimenpiteet ja Varastoi kuivassa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. säilytysolosuhteet Soveltuvat pakkaustavat Varastoi tiiviisti suljetussa säiliössä. Varastointilämpötila Arvo: 5-40 C 7.3 Erityinen loppukäyttö Erityiset käyttötavat Ei ilmoitettu. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

4 ICOPAL KATTOPESU Sivu 4 / 7 Muut tiedot raja-arvoista 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Toimenpiteet altistumisen estämiseksi Tekniset toimenpiteet altistumisen estämiseksi Hengityksensuojaus Hengityksensuojaus Ei soveltuvia altistumisen raja-arvoja. DNEL/PNEC: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty, aineosien tietoja ei ole käytettävissä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tarvittaessa kohdepoisto. Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. Käsien suojaus Käsien suojaus Käytä suojakäsineitä. Silmien tai kasvojen suojaus Silmien suojaus Tiiviitä suojalaseja tai kasvonsuojainta on käytettävä. Viittaus standardiin EN166 Ihonsuojaus Ihon suojaus (muualla kuin käsissä) Ihon lisäsuojaus Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ihokosketuksen vaaran yhteydessä. Ihokosketuksen jälkeen aine tulee pestä pois iholta. Riisu likaantuneet vaatteet ja kengät ja pese/puhdista ne ennen uudelleenkäyttöä. Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta Ympäristöaltistumisen torjuminen Älä päästä tuotetta ympäristöön tai viemäriin. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Neste. Väri Väritön. Haju Mieto. Manteli. Huomautuksia, hajukynnys Ei tiedossa. ph (toimitusmuodossa) Arvo: 11 Huomautuksia, sulamis- tai Ei tiedossa. jäätymispiste Kiehumispiste ja -alue Arvo: 100 C Huomautuksia, Leimahduspiste Ei syttyvä. Huomautuksia, Haihtumisnopeus Ei tiedossa. Huomautuksia, Räjähdysraja Ei määritettävissä. Huomautuksia, höyrynpaine Ei tiedossa. Huomautuksia, Höyryn tiheys Ei tiedossa. Suhteellinen tiheys Arvo: 1000 kg/m3 Vesiliukoisuus Vesiliukoinen. Huomautuksia, Jakaantumiskerroin: Ei tiedossa. n-oktanoli / vesi Huomautuksia, Itsesyttyvyys Ei tiedossa. Huomautuksia, hajoamislämpötila Ei tiedossa. Viskositeetti Arvo: < 100 mpa Testilämpötila: 20 C Räjähtävyys Ei luokiteltu räjähtäväksi. Hapettavuus Ei luokiteltu hapettavaksi. 9.2 Muut tiedot Muut fyysiset ja kemialliset ominaisuudet Huomautuksia Ei ilmoitettu.

5 ICOPAL KATTOPESU Sivu 5 / 7 KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Reaktiivisuus Ei tiedetä Kemiallinen stabiilisuus Stabiilisuus Tuote on pysyvä normaaleissa varastointiolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedetä Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet Voimakas kuumentaminen Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit Ei tiedossa yhteensopimattomia materiaaleja Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys: LD50 suun kautta Muita myrkyllisyystietoja Tuotteen hajotessa tulipalossa tai korkeissa lämpötiloissa voi muodostua terveydelle haitallisia yhdisteitä (hiilidioksidi, häkä, typen oksidit). Arvo: 9000 mg/kg Koe-eläinlajit: Rotta Tuotetta ei ole luokiteltu välittömän myrkyllisyyden perusteella. Mahdolliset välittömät vaikutukset Ihokosketus Ärsyttää ihoa. Pitkäaikainen kosketus voi syövyttää. Silmäkosketus Aspiraatiovaara Viivästyneet vaikutukset Herkistyminen Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen Vakavan silmävaurion vaara. Pitkäaikainen kosketus voi vahingoittaa silmiä syövyttämällä. Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiovaaraa aiheuttavaksi. Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa tai hengitysteitä herkistäväksi. Tuotetta ei ole luokiteltu elinkohtaisen myrkyllisyyden perusteella. Höyryt voivat kuitenkin ärsyttää nenää, kurkkua ja keuhkoja. Syöpävaarallinen, sukusolujen perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen Syöpävaarallisuus Tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi. Mutageenisuus Tuotetta ei ole luokiteltu perimää vaurioittavaksi. Sukusolujen perimää vaurioittavat ominaisuudet Altistumisen oireet Jos nielty Tuotetta ei ole luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi. Voi aiheuttaa ruuansulatuskanavan ärsytystä. Voi aiheuttaa pahoinvointia ja vatsakipuja. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Vesieliöstö, kommentit 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Pysyvyys ja hajoavuus Ei tietoja Biokertyvyys Huomautuksia, biokertyvyys Ei tietoja Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus Tuote on vesiliukoinen. Leviää vesiympäristössä. Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristömyrkyllisyystietoja.

6 ICOPAL KATTOPESU Sivu 6 / PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Ympäristötiedot, yhteenveto Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tuotteelle, aineosien tietoja ei ole käytettävissä. Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Tuotetta ei saa päästää laimentamattomana tai suurina määrinä viemäriin, vesistöön tai maaperään. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Määritä asianmukaiset hävittämismenetelmät Tuote luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi Muut tiedot Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle tai muovisten astioiden keräyspisteisiin. Kyllä Hävitettävä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten määräysten mukaisesti. KOHTA 14: Kuljetustiedot YK-numero Kommentti Tuotetta ei ole luokiteltu kuljetusten suhteen Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat Huomautus Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi Erityiset varotoimet käyttäjälle Käyttäjän erityiset varotoimenpiteet Ei erityisiä varotoimia Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Muita soveltuvia tietoja. Muita soveltuvia tietoja. Ei sovelleta. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädännöt Lainsäädäntö ja säädökset Ei erityissäädöksiä Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty Ei KOHTA 16: Muut tiedot Luokitus asetuksen (EY) N: o 1272/2008 [CLP / GHS] mukaisesti Käytettyjen R-lausekkeiden luettelo (kohdissa 2 ja 3). Käytettyjen H-lausekkeiden luettelo Skin Irrit. 2; H315; Eye Dam. 1; H318; R21/22 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä. R34 Syövyttävää. R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R22 Terveydelle haitallista nieltynä. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.

7 ICOPAL KATTOPESU Sivu 7 / 7 (osat 2 ja 3). H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H315 Ärsyttää ihoa. H312 Haitallista joutuessaan iholle. H302 Haitallista nieltynä. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Koulutusohjeet Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen. Lisätietoja Luokituksen arvioinnissa käytetty menetelmä: CLP-asetus (1272/2008/EY) Tärkeimmät Valmistajan toimittama käyttöturvallisuustiedote ( ) käyttöturvallisuustiedotteen luomisessa käytetyt lähteet Muutokset edelliseen versioon Vaihtunut tuotenimi. Aikaisempi tuotenimi: Icopal Sammaleenpoistoaine. (lisäykset, poistot tai tarkistukset) Versio 1 Vastuussa Icopal Oy käyttöturvallisuustiedotteesta

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.09.2013

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 Antistatic Concentrate 2113 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 02.04.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP PELOX RP Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 28.10.2009 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PELOX RP 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE FS-STANDARD

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE FS-STANDARD FS-STANDARD Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE FS-STANDARD KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.07.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi FS-STANDARD 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SLIPGUARD

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SLIPGUARD SLIPGUARD Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SLIPGUARD Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 14.05.2007 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:12.12.2012 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W Biosafe RF 10W Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 08.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe RF 10W 1.2

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA VESILINJAN PUHDISTAMINEN 500ML

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA VESILINJAN PUHDISTAMINEN 500ML KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA VESILINJAN PUHDISTAMINEN 500ML KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/24/2014 1:58:49 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot