Maanmittauslaitoksen toimitustuotannon strategia 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanmittauslaitoksen toimitustuotannon strategia 2015"

Transkriptio

1 Maanmittauslaitoksen toimitustuotannon strategia 2015 MAANMITTAUSLAITOS KESKUSHALLINTO 2009

2 Maanmittauslaitos 2 (32) Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) Arvo Kokkonen, Pekka Halme, Sakari Haulos, Tuomas Lukkarinen, Heikki Seppänen ja Ari Tella Julkaisun nimi Maanmittauslaitoksen toimitustuotannon strategia 2015 Julkaisija Maanmittauslaitos Toimeksiantaja ja päivämäärä Maanmittauslaitos, Keskushallinto; 2009 Kustantaja Julkaisusarjan nimi ja numero MAANMITTAUSLAITOS Julkaisuvuosi Sivumäärä ISBN ISSN Kieli Hinta Suomi Jakaja Maanmittauslaitos, keskushallinto Avainsanat Toimitustuotanto, laatumalli, asiakaslähtöisyys, kiinteistömuodostamislainsäädäntö, toimitustuotannon tietojärjestelmä Tiivistelmä Toimitustuotannon strategian tarkoituksena on nykytilan analyysin pohjalta asettaa toimitustuotannon visio vuodelle 2020 ja määritellä ne strategiset kehittämishankkeet, jotka on toteutettava tai käynnistettävä vuoteen 2015 mennessä edettäessä vision osoittamaan suuntaan. Tavoitteena on parantaa toimitusten oikeaaikaisuutta, kustannustehokkuutta ja laatua sekä parantaa kiinteistöjärjestelmän ajantasaisuutta ja luotettavuutta. Keskeisinä toimenpiteinä ovat toimitustuotannon laatumallin ja verkkopalveluiden kehittäminen. Strategiassa kuvataan toimitustuotannon nykytilan keskeiset asiat. Toimintaympäristön muutokset käydään läpi seuraavien asiakokonaisuuksien avulla: kansainvälisen kehitys, yhteiskunnan muutos, asiakastarpeiden muutos, teknisen kehittymisen aiheuttamat muutokset, kiinteistörekisterin perusparantaminen sekä toimintaympäristön muutoksen vaikutus toimitustuotannon henkilöstöön. Lisäksi käydään läpi prosessikohtaiset toimintaympäristöjen muutokset. Toimitustuotannon visio - Toimitusmenettely on asiakaslähtöistä, kustannustehokasta ja perustuu yhtenäiseen laatumalliin. Kiinteistöjä muodostettaessa rekisteröidään uudet kiinteistörekisteriyksiköt niin yksityiskohtaisesti, ettei niiden alueellista ulottuvuutta eikä ominaisuustietoja tarvitse tarkistaa enää toimitusasiakirjoista vaan tiedot selviävät kiinteistörekisteristä. Maanmittaustoimitus on jatkossakin lakisääteistä viranomaismenettelyä, jonka ensisijaisena tarkoituksena on pitää kiinteistöjaotus maanomistusjaotuksen mukaisena. Maanmittauslaitoksen ja kuntien toimivalta säilyy

3 Maanmittauslaitos 3 (32) lainsäädännössä nykyisellään. Toimitustuotantoa tehdään prosesseissa, joiden yhteisissä osissa noudatetaan yhtenäisiä menettelytapoja. Kiinteistömuodostamislainsäädännön uudistamistarpeen selvittäminen kohdistetaan mm. toimitusmenettelyn selkeyttämiseen, kokouksettomaan toimitukseen ja päätösten antamiseen kokouksen ulkopuolella. Lisäksi valmistellaan rasitejärjestelmää selkeyttävää lainsäädäntöä ja pyritään vaikuttamaan siihen, että osittamisrajoituksista luovutaan. Toimitusten asiakaslähtöisyys sekä tekninen ja oikeudellinen laatu varmistetaan toimitustuotannon yhteisellä laatumallilla. Laatumalli muodostuu toimitustuotannon ohjeistuksesta, asiakkaille annettavista palvelutasolupauksista, kiinteistörekisterin laatumallista ja maastotyön laatumallista. Toimitustuotannon laatuseuranta tilataan ulkoiselta asiantuntijalta. Laajuudeltaan ja kestoajoiltaan merkittävissä toimituksissa siirrytään projektimaiseen työskentelyyn. Lainsäädännöstä ehdotetaan poistettavaksi rajoitukset koulutustason mukaisista tehtävistä. Tätä varten luodaan toimitusinsinöörien kelpoisuusjärjestelmä joka perustuu hankittuun tutkintoon, sisäiseen ja ulkoiseen täydennyskoulutukseen sekä tehtäväkiertoon. Harvoin tehtäväksi tulevien toimituslajien tekeminen keskitetään niihin erikoistuneiden toimitusinsinöörien tehtäväksi. Toimitusinsinöörin ei tarvitse olla toimituksesta vastuussa olevan maanmittaustoimiston palveluksessa. Hyödynnetään tietoverkkoa ja sähköisiä menetelmiä toimituksen informoimisessa ja hakemisessa, sekä asiakkaan kuulemisessa ja dokumenttien toimittamisessa asiakkaille. Asiakas- ja omistajatietojen oikeellisuuteen panostetaan. Yhdistetään ja yksinkertaistetaan prosesseja määräalan kaupasta aina lohkomisen vireillepanoon asti. Maanmittaustoimituksen aiheuttamat muutokset kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosaan tehdään osana maanmittaustoimitusta. Toimitustuotannon tietojärjestelmää ylläpidetään käytettävyyden turvaamiseksi ja kehitetään prosessien määrittämien tarpeiden perusteella. Kehittämistoimenpiteinä uudistetaan mm. kirjeenvaihto, omistajatietojen ja osoitetietojen hallinta ja toimitusten vaiheseuranta. Strategiakauden loppupuolella selvitetään vaatimukset seuraavan sukupolven toimitustuotantojärjestelmälle sekä analysoidaan tuotantojärjestelmän elinkaari ja vaatimuksenmukaisuus. Uusien kiinteistörajojen määräämisestä luonnollisina rajoina luovutaan. Uudet kiinteistörajat määrätään yksiselitteisinä murtoviivoina. Määrättäessä vanhoja luonnollisia rajoja, ne oiotaan yksiselitteisiksi murtoviivoiksi. Selvitetään kiinteistötoimitusmaksun yksinkertaistamista kaikkien toimituslajien osalta. Samassa yhteydessä selvitetään mm. pitäisikö asiakkaan kiirehtimä toimitus hinnoitella omalla tavallaan, pitäisikö vuosittaista nyt tehtyä laskentaa harventaa ja pitäisikö asiakkaan tekemän työn hyvittämisestä luopua. Lisäksi strategia käsittelee mm. oppilaitosyhteistyötä, tieteellisten tutkimusten tilaamista, toimitustuotannon yhteistä vuosityösuunnitelmaa, liikkuvaa työtä sekä yhteistoimintaa viranomaisten kanssa. Käsitelty ja hyväksytty Maanmittauslaitoksen johtoryhmässä sekä YT-neuvottelukunnassa

4 Maanmittauslaitos 4 (32) 1 STRATEGIATYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET Maanmittauslaitoksen toimitustuotannon strategian tausta ja tavoitteet Strategian rajaukset TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Nykyinen toimintaympäristö Toimitustuotannon prosessit Yleisen taloudellisen tilanteen vaikutus Kuntien ja valtion välinen työnjako Sidosryhmäyhteistyö Kansainvälinen yhteistyö Toimintaympäristön muutos Kansainvälinen kehitys Yhteiskunnan muutos Asiakastarpeiden muutos Teknisen kehittymisen aiheuttamat muutokset Kiinteistörekisterin perusparantaminen Toimintaympäristön muutosten vaikutus toimitustuotannon henkilöstöön Prosessikohtaisia toimintaympäristön muutoksia PETO ARTO TJ RETI TOIMITUSTUOTANNON VISIO TAVOITETILA VUONNA 2020 JA SAAVUTTAMISEN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET VUOTEEN 2015 MENNESSÄ Maanmittaustoimituksen tarkoitus Lainsäädännön kehittäminen Toimitusmenettely Asiakaslähtöisyys maanmittaustoimituksissa Toimitusten palvelutaso Toimitusmiehet Yhteydenpito asianosaisiin Toimitusmenettelyn ja kirjaamisasioiden suhde Toimitustuotannon tietojärjestelmät Toimitusten asiasisältö... 23

5 Maanmittauslaitos 5 (32) Kiinteistöjaotuksen osoittaminen Maanmittaustoimituksissa tapahtuva kiinteistöarviointi Maanmittaustoimitus maankäytön järjestelyissä Toimitustuotannon tuloksellisuus, laadunhallinta, henkilöstö ja johtaminen Toimitustuotannon kustannusten kattaminen ja maksuperusteet Prosessit Laatumalli ja laadunseuranta Henkilöstö sekä henkilöstön osaaminen ja kehittäminen Toimitustuotannon johtaminen ja tukitoimet Yhteistoiminta viranomaisten kesken STRATEGIAN TOIMEENPANO JA SEURANTA Strategian toimeenpanon aikataulut ja vastuut Strategian toteuttamisen seuranta ja reagointi muutostarpeisiin Aikataulu Sanasto... 31

6 Maanmittauslaitos 6 (32) 1 STRATEGIATYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 1.1 Maanmittauslaitoksen toimitustuotannon strategian tausta ja tavoitteet Toimitustuotannon strategian tarkoituksena on nykytilan analyysin pohjalta asettaa toimitustuotannon visio vuodelle 2020 ja määritellä ne strategiset kehittämishankkeet, jotka on toteutettava tai käynnistettävä vuoteen 2015 mennessä edettäessä vision osoittamaan suuntaan. Kehittämisen strategisten valintojen lähtökohtana on asiakkaiden eli toimitustuotannon asianosaisten ja kiinteistötietojen käyttäjien entistä parempi tarpeiden tyydyttäminen sekä tuottavuuden parantaminen. Toimitustuotannon strateginen suunnittelu on aiemmin tapahtunut toiminta- ja taloussuunnittelun (TTS) yhteydessä. Tulevan vuosikymmen aikana on kuitenkin edessä suuria toimintaympäristön muutoksia, joiden vuoksi erillisstrategian laatiminen on perusteltua. Kirjaamisasiat siirtyvät Maanmittauslaitokselle vuosikymmen alkaessa. Tähän liittyen on käynnissä merkittävä tietojärjestelmäkehitys eli kiinteistötietojärjestelmän uuden kirjaamisosan ja sähköisen kiinteistövaihdannan tietojärjestelmien rakentaminen. Näiden jälkeen todennäköisesti käynnistyy uuden kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosan ja toimitustuotannon tietojärjestelmän eli JAKOkii-järjestelmän korvaavan tietojärjestelmän rakentaminen. Nykyinen JAKOkii-järjestelmä rakentuu vuosisatojen myötä kehittyneen Suomalaisen kiinteistöjärjestelmän perustalle. Kiinteistöjärjestelmämme sisältää sellaista historiallista painolastia, joka täysimääräisesti huomioon otettuna rasittaa niin toimitustuotannon prosesseja ja tietojärjestelmää. Pyrittäessä asiakkaita tehokkaasti palveleviin prosesseihin, joudutaan väistämättä kehittämään lainsäädäntöä. Prosessien kehittäminen ja sen myötä tapahtuva lainsäädännön kehittäminen muodostaa lähtökohdan tarkoituksenmukaiselle tietojärjestelmälle. 1.2 Strategian rajaukset Vuoteen 2015 mennessä toteutettava kehittäminen on rakennuttava nykyisen JAKOkiijärjestelmän ja nykyisen kiinteistönmuodostamislainsäädännön varaan. Jo tehtyjen valintojen vuoksi näissä ei strategiakaudella voi tapahtua merkittäviä muutoksia. Sen sijaan tällä strategiakaudella tulee käynnistettäväksi sellaisia kehittämishankkeita, jotka vuoteen 2020 mennessä tulevat aiheuttamaan sekä tietojärjestelmään että lainsäädäntöön merkittäviä muutoksia. Tällä strategialla ei pyritä yksityiskohtaisesti hahmottamaan strategiakauden yleistä taloudellista kehitystä, siitä aiheutuvia toimitustuotannon kysynnän vaihteluita ja niihin reagoimista. Tämä tapahtuu TTS-suunnittelulla. Sen sijaan strategiatyön lähtökohtana on, että kysynnän vaihtelua tapahtuu tulevaisuudessakin ja tällä on oma vaikutuksensa toimitustuotannon suunnitteluun ja johtamiseen. Tilusjärjestelyille on laadittu oma erillisstrategiansa, jota on päivitetty viiden vuoden välein. Tilusjärjestelystrategia ohjaa jatkossakin tilusjärjestelyiden erityiskysymyksiin liittyvää kehittämistä. Tällä strategialla ei oteta kantaa 3D-kiinteistöjärjestelmän kehittämiseen vaan siihen liittyvät erilliskysymykset on ratkaistava erikseen.

7 Maanmittauslaitos 7 (32) 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2.1 Nykyinen toimintaympäristö Toimitustuotannon prosessit Maanmittauslaitos on organisoinut toimintansa asiakaslähtöisesti seitsemään ydinprosessiin, joista kolmessa tehtävänä on maanmittaustoimitusten suorittaminen. Maanmittaustoimituksilla ylläpidetään maanomistusjaotusta kuvaavaa kiinteistöjaotusta niin, että maanomistuksen ja kiinteistöpanttioikeuden mahdollistavan kiinnityksen kohteet ovat yksiselitteisesti määritettävissä. Nykyisten toimitustuotannon ydinprosessien määrittelyjen taustalla on niiden sisältämien tehtävien jaottelu kolmeen ryhmään: Perustoimitusprosessi (PETO) - perustoimitusten päätarkoituksena on toteuttaa asianosaisten välinen kiinteistöä koskeva saanto- tai muu sopimus tai ratkaista samassa yhteydessä tai erillisenä perustoimituksenaan kiinteistöjen välisiin oikeuksiin tai niiden ulottuvuuksiin liittyviä asioita. Arviointitoimitusprosessi (ARTO) - arviointitoimituksissa toteutetaan kiinteistönomistajan tahdonvallan ulkopuolelta tulevien maankäyttöä koskevien päätösten aiheuttamat muutokset kiinteistöjärjestelmään sekä esim. varallisuusaseman palauttamiset lunastustilanteissa ja monet muut lähinnä arviointia edellyttävät toimenpiteet. Tilusjärjestelytoimitusprosessi (TJ) - uusjakojen ja muiden tilusjärjestelytoimituksien tavoitteena on luoda edellytykset kiinteistöjen tehokkaalle, tarkoituksenmukaiselle ja kestävälle käytölle. Kiinteistörakenne mukautetaan vastaamaan alueen ja kiinteistöjen käytön muuttunutta tarvetta. Suunnitelma maankäytöstä laaditaan osana maanmittaustoimitusta. Toimitustuotannon prosessien lisäksi kiinteistöjärjestelmän ylläpitoon liittyvät seuraavat kaksi prosessia: Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi (RETI) - kiinteistörekisterin pidon yhtenä tehtävänä on sekä kiinteistön omistajan hakemuksesta että etenkin viranomaistyönä muuttaa kiinteistöjaotusta ja tehdä muutoksia kiinteistörekisteriin. Merkittävä osa prosessin työstä tähtää kiinteistörekisterin tietojen kattavuuden ja ajantasaisuuden parantamiseen. Kirjaamisprosessi (KIR) - prosessin tehtävänä on huolehtia kirjaamisasioiden asianmukaisesta käsittelystä laillisuusperiaatetta noudattaen, huolehtia lainhuutoja kiinnitysrekisterin pitämisestä sekä toimia asiantuntijana kirjaamisasioihin liittyvissä kysymyksissä ja toiminnan kehittämisessä.

8 Maanmittauslaitos 8 (32) Nykytilannetta määrittelevät seuraavat tärkeät asiat. Maanmittauslaitoksella on toimialueellaan toimitusten tekemisen monopoliasema. Lisäksi suuret kunnat ( alkaen 79 kpl) vastaavat kiinteistörekisterin pitämisestä ja pääosasta toimitustuotantoa asemakaava-alueillaan. Toimitustuotanto on hajautettu maanmittaustoimistoihin. Keskushallinto ohjaa toimitustuotantoa osana tulosohjausta. Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa suoraan toimitusten kysyntään viipeellä. Toiminta on vahvasti normiohjattua. Lainsäädännössä on määritelty, miten toimituksia tehdään, kuka niitä voi tehdä, mitä tietoja niistä merkitään kiinteistörekisteriin ja millä periaatteilla maksut määrätään. Lisäksi Maanmittauslaitos ja toimitustuotannon ydinprosessitiimit antavat toimitusmenettelystä yksityiskohtaisempia ohjeita. Toiminnan pitää olla kokonaisuutena itsekannattava. Toimitustuotannosta aiheutuvat kustannukset katetaan toiminnasta perittävillä maksuilla. Toiminnassa käytetään laitoksen pitämissä rekistereissä ja arkistossa olevaa tietoa ja toisaalta toiminnan tuloksena tuotetaan uutta rekisteröitävää ja arkistoitavaa tietoa. Yhteiskäyttöiset tiedot jaetaan yhteiskunnan käyttöön erilaisten tietopalvelusovellusten välityksellä. Toimitustuotanto on kokenut viimeisten vuosikymmenien aikana muutoksen manuaalisista menettelyistä digitaaliseen käsittelyyn. JAKOkii-tuotantosovellus otettiin käyttöön vuonna 1998, GPS-mittaus yleistyi tuotannolliseen mittakaavaan vuosina ja Maanmittauslaitoksen ja kuntien yhteiskäyttöinen kiinteistötietojärjestelmä otettiin käyttöön vuonna Tietokoneavusteisuuden lisäämisen yhteydessä on myös muutettu prosesseja virtaviivaisemmiksi. Sähköinen arkisto otettiin käyttöön vuonna 2005, ja vuoden 2009 alusta lukien asiakirjat arkistoidaan ainoastaan digitaaliseen muotoon. Sähköinen arkisto mahdollistaa toimituksessa tarvittavien tietojen hakemisen kaikkialla missä on käytettävissä Maanmittauslaitoksen tietoverkko. Toimituksen asiakirjojen tekeminen suoraan sähköiseen arkistoon ja sähköinen allekirjoitus rationalisoivat asiakirjojen arkistoon vientiä. Toimitustuotanto järjestettiin uudelleen vuoden 1999 organisaatiouudistuksen jälkeen. Uuden lainsäädännön ja uudistetun toimitusasiakirjojen tuotanto- ja kiinteistörekisterinpidon ylläpitojärjestelmän (JAKOkii) käyttöönotto sekä muuttuneet asiakasodotukset vaativat muutoksia toimitustuotantomenettelyyn ja sen johtamiseen. Siirryttiin prosessiorganisaatioon. Kullakin ydinprosessilla on prosessinomistaja keskushallinnossa. Prosessinomistajalla on vastuu prosessin toimivuudesta ja sujuvuudesta asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä kehittämisvastuu.

9 Maanmittauslaitos 9 (32) Yleisen taloudellisen tilanteen vaikutus Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa toimitusten kysyntään. Tällä hetkellä vallitsevan taantuman vaikutus tulee todennäköisesti näkymään koko strategiakauden. Lohkomistoimitusten kysyntä on sangen riippuvainen taloudellisesta tilanteesta. Kun kansalaisten mahdollisuudet käyttää varallisuuttaan asunto- ja lomakiinteistöjen hankintaan vähenevät, näkyy se 0,5-1,5 vuoden viipeellä lohkomisten kysynnässä. Yksityistietoimitusten ja rajankäyntien vireille tulo ei sen sijaan näytä riippuvan juuri lainkaan suhdannetilanteesta. Viime aikoina on tehty alustavia selvityksiä määräalan kauppojen ja lohkomisten kysynnän riippuvuudesta ja tämän kysynnän ennustamisesta. Selvitysten perusteella ennustemallin muodostaminen on mahdollista tietyin oletuksin. Oleellista mallin luotettavuuden kannalta on mm., mikä ajankohta otetaan mallin lähtökohdaksi ja mikä on viipeen pituus. Tutkimatta on vielä, voiko ennusteeseen liittää muita yleisiä talouden indikaattoreita ja mitkä niistä ennustaisivat kauppojen määrää ja edellä kuvatun mukaisesti edelleen kysynnän määrää. Laman vuoksi valtio on harjoittanut elvytyspolitiikkaa. Kuluvan vuoden talousarvioissa on osoitettu lisärahoitusta useisiin infra-hankkeisiin, jotka puolestaan ovat lisänneet arviointitoimitusten kysyntää. Osassa näissä elvytyshankkeissa on kysymys jo suunniteltujen hankkeiden aikaistamisesta. Rajaamistoimitusten päättyminen strategiakauden puolivälissä tulee olennaisesti pienentämään arviointitoimitusten volyymiä. Kuten edellä kohdassa 1.4 on todettu, strategiassa ei ole kysymys tuotannon suunnittelusta, joka hoidetaan vuosittain TTS-suunnittelulla Kuntien ja valtion välinen työnjako Maanmittaustoimisto tai kunta huolehtii kiinteistönmuodostamislain 3 :n 2 momentin nojalla useimpien maanmittaustoimitusten tekemisestä sillä alueella, jolla se pitää kiinteistörekisteriä. Kiinteistörekisteriä pitäviä kuntia on alkaen Sidosryhmäyhteistyö MML tekee aktiivista yhteistyötä valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Maanmittauslaitoksen pääjohtajan johdolla on järjestetty pääjohtajatason tapaamiset useiden eri virastojen ja laitosten kanssa. Toimitustuotannon prosessinomistajat vastaavat laitostasoisesta käytännön yhteistyöstä. Maanmittaustoimistot vastaavat alueellisesta yhteistyöstä. MML on verkottunut alan tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. MML käynnistää ja tukee tieteellistä tutkimusta, jos se on paras tapa hankkia laitoksen tarvitsemaa uutta tietoa tai osaamista. MML osallistuu oppilaitosten opetussuunnitelmien laadintaan Kansainvälinen yhteistyö Maanmittauslaitos osallistuu aktiivisesti kansainväliseen toimintaan. Toiminta on kuvattu kansainvälisen toiminnan strategiassa

10 Maanmittauslaitos 10 (32) 2.2 Toimintaympäristön muutos Kansainvälinen kehitys Suomen kiinteistöjärjestelmä on historiallisista syistä samankaltainen kuin muissa pohjoismaissa, erityisesti Ruotsissa. Muualla Euroopassa kiinteistöjärjestelmä ja toimitustuotannon osuus sen ylläpidossa poikkeavat merkittävästi pohjoismaisesta. EU:n harmonisointitoimenpiteet eivät näytä kohdistuvan maanmittaustoimituksiin. Sen sijaan kiinteistötietojen saatavuuteen kohdistuu yhtenäistämistoimenpiteitä. EU:n paikkatietodirektiivi (INSPIRE) tulee asiakkaan kannalta helpottamaan paikkatietojen saatavuutta. Tiedontuottajien tieto on viranomaisten ja kansalaisten käytössä. Eurooppalainen maankäytön kehittämisen työkalu on tilusjärjestely. Useimmissa maissa sen käyttäminen on lisääntynyt ja kaikissa maissa monipuolistunut viime vuosina. EU:n Farland-projekti (INTERREG III C, 2007) antoi suosituksia jäsenmaille maankäytön kehittämishankkeiden läpiviemiseksi. Maankäytön kehittäminen tunnustetaan ja tunnistetaan käyttökelpoiseksi toimintatavaksi, jossa kiinteistörakennetta (tie- ja kuivatusrunko sekä kiinteistöjaotus) muutetaan vastaamaan suunniteltua maankäyttöä. Kiinteistörakenteen parantaminen korostuu maankäytössä. Käytössä tulee olla laaja valikoima työtapoja ja työvälineitä, joista valitaan kuhunkin tilanteeseen sopivat tavat ja välineet. Uusia innovaatioita etsitään ja kokeillaan jatkuvasti (pilottihankkeet). Toimintatapana on jatkuva yhteistyö julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä. Parhaista käytännöistä tiedotetaan ja ne otetaan käyttöön. Toimitaan mahdollisimman nopeasti silloin, kun siihen avautuu tilaisuus. Pohjoismainen ja erityisesti ruotsalainen tapa toimia asianosaisten kanssa on valmistella asiat yhdessä ja neuvotella osapuolten kanssa mahdollisimman pitkälle yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Tarvittaessa ollaan valmiita tekemään pitkälle ulottuvia kompromisseja. Ruotsissa tehdään lohkomisen yhteydessä harkinta määräalan sopivuudesta esim. rakentamiseen ja neuvotellaan muiden viranomaisten kanssa maankäyttöön liittyvistä asioista. Suomen järjestelmästä vastaavat piirteet puuttuvat. Useassa Euroopan maassa kiinteistönmuodostuksen kytkentä maankäyttöön on ehdoton. Suomen ja Ruotsin kiinteistöjärjestelmässä tekninen ja oikeudellinen menettely on yhdistetty, kun taas esim. Saksassa tekninen kiinteistönmuodostus ja oikeudelliset kysymykset on eriytetty eri menettelyiksi. Maanomistuksen kansainvälistyminen ja ihmisoikeuksien kansainvälinen tarkastelu asettavat omat haasteensa toimitustuotannolle. Toimituksissa suoritettavan kiinteistöarvioinnin on täytettävä myös kansainvälisten arviointistandardien vaatimukset.

11 Maanmittauslaitos 11 (32) Yhteiskunnan muutos Yhteiskunnassa on meneillään aluehallinnon uudistaminen (ALKU-hanke) ja kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS-hanke). Valtion tietohallinnon kehittämistä varten on perustettu valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) valtionvarainministeriöön ja kuntien tietohallintoyhteistyön koordinointia varten KuntaIT-yksikkö sisäasiainministeriöön. Edellä mainitut hankkeet ja kehittämisyksiköt vaikuttavat lähinnä Maanmittauslaitoksen tukiprosesseihin, ei niinkään toimitustuotannon prosesseihin. Ympäristöarvojen huomioonottamisen tarve lisääntyy. Tämä koskee esimerkiksi liikkumista kodin, toimipisteen ja työkohteen välillä Asiakastarpeiden muutos Varsinkin sopimuksiin perustuvissa maanmittaustoimituksissa kuten lohkomisissa asiakas haluaa entistä enemmän palveluja avaimet käteen periaatteella. Asiakkaiden mahdollisuudet ja mielenkiinto avustaa maastotöissä ovat vähentyneet varsinkin eteläisen Suomen alueella. Tarvetta voi olla myös palvelulle, jossa asiakas saa kaiken palvelun aina kaupan vahvistamisesta valmiiseen kiinteistöön lainhuutoineen ja kiinteistökiinnityksineen. Asiakkaat ovat entistä tarkempia ja vaativampia oikeuksistaan. MML:n henkilöstön, erityisesti toimitusinsinöörin, asiantuntemus ja asianosaisten kohtelu korostuvat. Maan arvon noustessa, kiinteistöjaotuksen tihentyessä ja erilaisten kiinteistöjä palvelevien käyttöoikeuksien lisääntyessä on lisääntynyt tarve havaita oikeuksien ulottuvuudet kiinteistörekisterimerkintöjen lisäksi myös maastossa. Tällaisia ovat esim. rinnakkaiset venevalkamarasitteet. Sähköinen asiointi ja kiinteistötietojen käyttäjien omat mahdollisuudet sijainnin määritykseen edellyttävät, että oikeudet ilmenevät kattavasti KR:stä, KR-kartalta ja maastosta. Ruotsinkielisestä palvelusta tulee huolehtia jatkuvasti. Määräalan ostajana ja kiinteistön omistajana on entistä useammin ulkomaalainen. Samoin heidän edelleen tekemät luovutukset ovat lisääntyneet. Tarve palveluun muilla kuin kotimaisilla kielillä on lisääntymässä. Ulkomaalaisten omistajien osalta on ollut vaikeuksia osoitetietojen hallitsemisessa. Asiamiesten käyttö korostuu ulkomaalaisten kanssa toimittaessa. Maanomistajakunta on muuttumassa ikärakenteen yleisen kehittymisen myötä entistä vanhemmaksi. Maanomistaja asuu entistä useammin eri paikkakunnalla kuin missä kiinteistö sijaitsee. Uusien kiinteistöjen muodostamistarve saattaa vähetä johtuen kiinteän omaisuuden saamisesta entistä useammin perintönä ja kiinteistövaihdannan keskittyessä valmiiden kiinteistöjen kauppaan.

12 Maanmittauslaitos 12 (32) Teknisen kehittymisen aiheuttamat muutokset GPS-laitteet ovat toisaalta arkipäivää toimitusten mittauskalustona ja toisaalta ne yleistyvät asiakkailla ja kiinteistöjen omistajilla. Mittauksessa käytettävien satelliittien lukumäärän lisääntyminen tuo mittauksiin varmuutta ja mittaukset pystytään tekemään vuorokaudenajasta riippumatta. Riittävän tarkkojen (senttimetritarkkuus) GPS-laitteiden ei arvioida yleistyvän suuren yleisön käyttöön strategiakaudella. Tarkentunut paikannusteknologia asettaa vaatimuksia MML:n aineistojen sijaintitarkkuudelle. Esimerkiksi luonnonsuojeluja vesialueiden rajat eivät aina ole riittävän tarkasti kiinteistörekisterissä. Langattomien verkkojen yleistyminen ja kehittyminen mahdollistavat tietojärjestelmien käytön ajasta ja paikasta riippumatta. Toimituskokouksissa voidaan hakea ajantasaisia tietoja eri rekistereistä, asianosaisille voidaan esitellä toimituksen tietoja suoraan tietojärjestelmistä ja toimituksen tietojen vienti tietojärjestelmille nopeutuu. Tietojenkäsittelyn tuominen lähemmäksi toimintaa lisää myös varmuutta tietojen oikeellisuudesta. Internetissä tarjottavien verkkopalvelujen tarve kasvaa. Verkosta halutaan löytyvän palveluita, jotka on aikaisemmin saatu käymällä viranomaisen asiakaspalvelupisteessä tai manuaalisen postin välityksellä. Asiakkaat odottavat, että verkkopalveluista löytyy heille vastaus kulloiseenkin tarpeeseen. Laajojen toimitusten informaatiokanavana internet tulee korostumaan. Asiakas odottaa, että internetissä on hänen toimitustaan koskevat tiedot ja kiinteistöjen omistajat haluavat nähdä omistustensa tiedot suoraan verkosta. Paineet toimitusten tiedottamiseen, asiakirjojen lähettämiseen ja tiedonvaihtoon sähköisin välinein lisääntyvät. Viranomaisten yhteistyö korostuu erilaisten tietopalvelujen tarjoajina. Asiakkaan tulisi pitkällä tähtäyksellä saada esim. kiinteistöön, sen omistukseen ja panttaukseen, sillä sijaitseviin rakennuksiin, maankäyttöön liittyviin rajoituksiin ja verotusarvoon liittyvät tiedot yhden palvelun kautta. Tiedot on tarjottava helposti ymmärrettävässä muodossa, helppokäyttöisten käyttöliittymien avulla ja ajantasaisina Kiinteistörekisterin perusparantaminen Järjestelmällistä kiinteistörekisterin perusparannusta on tehty siitä alkaen, kun maarekisteri tallennettiin atk:n avulla pidettäväksi kiinteistörekisteriksi. Tallennusta valmisteltaessa merkittiin puuttuneita yksiköitä maarekisteriin ja työn yhteydessä korjattiin ja yhdenmukaistettiin paljon tietoja. Perusparannus painottui ja 1990-luvulla yhteisten alueiden, yleisten teiden, valtion metsämaiden ja muiden rekisterijärjestelmän ulkopuolella olleiden yksiköiden rekisteröintiin. Koko maan alue saatiin - kiinteistötekniseltä luonteeltaan epäselviä palstoja lukuun ottamatta - merkittyä kiinteistörekisteriin v Viime vuosikymmeneltä alkaen ovat tärkeällä sijalla olleet yhteisten alueiden osakasluetteloiden laatiminen ja vahvistaminen. Vesioikeudellisten kylien osakasluettelot oli vahvistettu vuoden 2008 lopussa 12 maanmittaustoimistossa. Kaikki osakasluettelot on suunnitelmien mukaan vahvistettu vuonna Tässä vaiheessa, ja valmiiden maanmittaustoimistojen osalta jo aikaisemmin, päästään eroon rekisterissä olevista osuuksia koskevista yleismerkinnöistä.

13 Maanmittauslaitos 13 (32) Yhteisten alueiden osakasluetteloista perusparannusten painopiste on siirtynyt tiekuntien hallinnoimien yksityisteiden rekisteröintiin sijainnillisina käyttöoikeusyksikköinä. Työ on tehty kuudessa maanmittaustoimistossa, ja koko maassa urakka on valmis v Muiden kuin tiekuntien hallinnoimien tieoikeuksien osalta tilanne on paljon huonompi. Osassa maanmittaustoimistoja on jo aloitettu muiden rasitteiden kuin tieoikeuksien rekisteröinti käyttöoikeusyksikköinä. Työmäärä on suuri, mutta pienempi kuin tieoikeuksien käsittelyssä. Kiinteistörekisterin sijaintitietoja (kiinteistörekisterikarttaa) on parannettu niin rajojen sijaintitarkkuuden kuin rekisteriyksiköiden oikeellisuudenkin kannalta siitä alkaen, kun rekisterikarttaa on vuoden 1980 alusta siirretty numeeriseen muotoon. Niin kutsuttu A- laatuinen kiinteistörekisterikartta saadaan koko maasta valmiiksi v Kiinteistörekisterikartta luetaan A-laatuiseksi, kun se on valmistettu prosessissa, jossa tavoitteena on ollut, että maastossa löytyvistä rajapyykeistä yli puolella on signalointiin tai maastomittaukseen perustuvat koordinaatit. Koordinaattien RSK-luvut ovat alueen maankäytön luonteesta riippuen parempia kuin 0,4 tai 2 metriä Toimintaympäristön muutosten vaikutus toimitustuotannon henkilöstöön Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat vääjäämättä toimituksia suorittavan henkilöstön osaamisvaatimuksiin ja rakenteeseen. Toimitusinsinöörin kelpoisuusvaatimukset on perinteisesti säädelty laissa yksityiskohtaisesti. Näitä säännöksiä on jouduttu useaan kertaan muuttamaan. Säännösten ongelmana on, etteivät ne ota huomioon yksittäisen toimituksen vaativuutta. Samoin vasta toimituspaikalla ilmenevät sivutoimitusten suorittamistarpeet saattavat johtaa toimituksen käsittelyn siirtämiseen ja toimitusinsinöörin vaihtamiseen, vaikka sivutoimitusasia ei sinänsä olisikaan erityisen vaikeasti ratkaistava. Maanmittausalan koulutus on murroksessa. Tiedekorkeakouluopinnoille on tyypillistä entistä syvemmän osaamisen hankkiminen aiempaa kapeammalla alalla, joka vähentänee toimitusinsinööreiksi soveltuvien diplomiinsinöörien määrää. Samaan aikaan ammattikorkeakoulut tarjoavat jatkotutkintona ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Myös ammattiopistot tullevat jatkossa tarjoamaan mahdollisuuksia suorittaa perustutkinnon jälkeen ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Voidaan katsoa, että nykyisen kaltainen kelpoisuusjärjestelmä on tullut tiensä päähän. On luotava uuden tyyppinen kelpoisuusjärjestelmä, joka toisaalta mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnan mutta toisaalta varmistaa toimitusinsinöörin osaamistason. Uuden tyyppisen kelpoisuusjärjestelmän on myös kannustettava toimitusinsinöörejä kehittämään osaamistaan. Maastotöiden tarve vaihtelee voimakkaasti. Muun muassa rajaamistoimitusten päättyminen strategiakauden puolivälissä tullee vähentämään maastotöiden kokonaisvolyymia. Toisaalta vaatimukset toimitusten kestoaikojen lyhentämiseksi edellyttävät maastotöiden suorittamista mahdollisuuksien mukaan vuodenajoista riippumatta. Entistä useammin avustavan henkilöstön on pystyttävä joustavasti työskentelemää sekä maasto- että toimistotyöasemalla.

14 Maanmittauslaitos 14 (32) 2.3 Prosessikohtaisia toimintaympäristön muutoksia PETO ARTO Lohkomisten kysyntä noudattaa pitkälti taloudellista tilannetta. Taloudellisella tilanteella ei sitä vastoin ole juurikaan vaikutusta yksityistie- tai rajankäyntitoimitusten kysyntään. Meneillään oleva talouden taantuma tarjoaa budjetin kautta tulevan rahoituksen sallimissa puitteissa mahdollisuuden voimavarojen suuntaamisen kiinteistörekisterin perusparannustyöhön. Yksityistietoimitusten määrä ei tule laskemaan johtuen kiinteistökohtaisten oikeuksien tarkan määrittelyn tarpeesta. Asiakkaat haluavat tietää ja varmistua oikeuksistaan entistä enemmän. Suullisten lupausten varassa toimiminen vähenee, kun kiinteistöjaotus ja sen omistus pirstaloituvat. Myös tienteko- ja ylläpitokustannusten osittelusta halutaan viranomaisen palvelua. Kiinteistömuodostamislain (KML) osittamisrajoitukset estävät kiinteistönmuodostamisen tapauksessa, jossa se vaikeuttaa kaavan toteuttamista. Kiinteistöjaotuksen ja maanomistusyksiköiden yhteneväisyys edellyttävät, että lainhuudon saaneet määräalat lohotaan. Kiinteistöjärjestelmän luotettavuus kärsii, jos lohkomattomia määräaloja on paljon. Selvitysten mukaan yksistään Uudenmaan maanmittaustoimiston toimialueella on vuosina vireille tullut 151 sellaista lohkomista, jossa määräalasta ei ole osittamisrajoitusten vuoksi voitu muodostaa kiinteistöjä. Lunastusmenettelyä edellyttäviä hankkeita toteutetaan lähitulevaisuudessa vähintään samalla volyymilla kuin tähänkin saakka. Nykyiseen taloussuhdanteeseen liittyvät valtiovallan elvytystoimet lisäävät muun muassa infrastruktuurin rakentamista. Rataverkkoa kehitetään ja maanteiden ja rautateiden liikenneturvallisuutta parannetaan. Energiahuollon mahdolliset ratkaisut kuten päätös kuudennesta ydinvoimalasta tai tuulivoimalapuistojen investointipäätökset lisäävät sähkönsiirtojohtojen rakentamista. Mahdollisuudet luonnonsuojeluohjelmien toteuttamiseen vapaaehtoisin keinoin ovat jäljellä olevien alueiden osalta käymässä vähiin. Yksittäiset hankkeet eivät välttämättä perustu pitkäjänteiseen suunnitteluun vaan nousevat esiin nopeasti ja odotukset niiden nopealle toteutumiselle ovat vahvat. Lunastusmenettelyn on pystyttävä vastaamaan aikatauluvaateita. Hankkeiden toteuttajilla ei välttämättä ole omassa organisaatiossaan maanhankinnan ja lunastusmenettelyn osaamista, minkä vuoksi ne ulkoistavat maanhankintaa. Maanhankinnassa kokeillaan uudenlaisia vapaaehtoisia keinoja. Lunastushankkeiden vaikutukset kiinteistörakenteeseen tunnistetaan. Tarve lunastusmenettelyn yhteydessä tai välittömästi siihen liittyvänä eri menettelynä toteutettaville kiinteistörakennetta parantaville tilusjärjestelyille kasvaa. Sellainen lunastushankkeen toteutus yleistyy, jossa lunastajan vapaaehtoinen maanhankinta hankkeen välitöntä kohdealuetta laajemmalla alueella yhdistetään tilusjärjestelyyn ja lunastusmenettelyyn. Strategiakauden aikana saadaan kokonaan tehdyksi tiealueen rajan määräämistä varten tarpeelliset maantietoimitukset (2012) eli niin sanotut rajaamistoimitukset sekä kiinteistö-

15 Maanmittauslaitos 15 (32) TJ jen yhteisten alueiden osakasluetteloiden vahvistamiseksi tehtävät kiinteistönmääritystoimitukset (2015). Omistajat ovat tietoisia oikeuksistaan ja hakevat oikeusturvaa tavanomaisin tuomioistuinratkaisuin. Lisäksi muutamia tapauksia vuodessa on viety Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Lunastusmenettelyn on oltava puolueetonta ja asiallista, ratkaisujen perusteltuja ja läpinäkyviä, ja päätösten on kestettävä myös kansainvälinen tarkastelu. Tilusjärjestelyiden painopiste säilyy strategiakaudella peltotilusjärjestelyissä. Maaseudun elinvoimaisuus on murroksessa. Maatilatalouden rakennemuutos tulee jatkumaan strategiakaudella mm. tilakoon kasvuna. Siksi peltotilusjärjestelyjen tarve säilyy, mutta muutokset liikennetarpeissa ovat johtaneet siihen, että pitkämatkainen nopea liikenne erotetaan hitaasta paikallisesta liikenteestä. Hankkeiden monimuotoisuus kasvaa mm. yhteiskunnallisten näkökulmien noustessa maatilataloudellisten vaikutusten rinnalle. Kysynnän kasvaessa joudutaan hankkeiden priorisointiin ja sisältöön kiinnittämään entistä tarkempaa huomiota. Tilusjärjestelytoimintaan liittyvät toimijat ja sidosryhmät kaipaavat ajantasaista ja havainnollista tietoa meneillään olevista tilusjärjestelyhankkeista. Tätä tarkoitusta varten tulee selvittää sellaisen palvelun toteuttamista, josta selviää esimerkiksi hankkeen tarkoitus, sijainti, vaihe, yhteistyökumppanit ja eri toimijoiden yhteystiedot (MMM-tilusjärjestelystrategia ). Maanmittauslaitoksen internet-sivuille on äskettäin tallennettu tietoja meneillään olevista maataloustilusjärjestelyistä maakunnittain ja kunnittain. Ne sisältävät perustietojen ohella kartan ja hankkeen ajankohtaistilanteen. Palvelu ei vielä täytä ministeriön tilusjärjestelystrategian mukaista tavoitetta. Tavoite voidaan saavuttaa TOIVE-projektissa määritellyllä tavalla. Valtion omistamille alueille perustettaviin luonnonsuojelualueisiin liittyvä kiinteistönmuodostaminen ei ole täyttänyt nykyiseltä kiinteistörekisteriltä vaadittavaa selvyyttä ja luotettavuutta varsinkaan Pohjois-Suomessa luvuilla muodostettujen suojelualuekiinteistöjen osalta. Myöskään maastosta kiinteistöjen rajoja ei voida aina luotettavasti havaita. Menettelyiden tulee olla yksiselitteisiä ja toimintatavat yhdenmukaisia koko maassa. Natura 2000-verkoston alueista on suuri osa muodostamatta kiinteistöksi ja kysymys on työmäärältään mittavasta ja pitkäkestoisesta kiinteistömuodostamistoiminnasta ennen kuin kaikki alueet on saatettu suomalaiseen kiinteistöjärjestelmään lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Suomalaisen kiinteistöjärjestelmän korkealaatuisuuteen kuuluu kaikkien kiinteistöjen oikea sijainnillinen ja sisällöllinen rekisteröiminen riippumatta siitä, onko kysymys yksityisen vai valtion omistamasta maasta. Samaan periaatteeseen kuuluu, että eri kiinteistöjen välinen ulottuvuus on osoitettu yksiselitteisesti myös maastossa. Rekisterijärjestelmän luotettavuuden näkökulmasta edellä lausuttu on ehdoton periaate ja tätä tulee noudattaa myös suojelualueiden perustamiseen liittyvässä kiinteistönmuodostamisessa ja sen rekisteröinnissä. Työn mittavuutta kuvaa se, että valtion maille tulee perustettavaksi lähes 1200 uutta luonnonsuojelualuetta.

16 Maanmittauslaitos 16 (32) RETI Suomen metsien kiinteistö- ja omistusrakenne on pirstoutunutta. Kansallisen metsäohjelman KMO-2015 mukaan tavoitteena on kasvattaa metsäkiinteistön keskipinta-ala 24 ha:sta 50 ha:iin vuoteen 2050 mennessä. Maanmittauslaitos on aloittanut kehittämistyön yhdessä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja metsäkeskusten kanssa metsätilusjärjestelyiden ja yhteismetsien muodostamisen lisäämiseksi. Kalavedet ovat pääasiassa kylien tilojen yhteisiä alueita. Vesialueiden järjestelyjä ja yhdistämismahdollisuuksia on Pekka Vilska tutkinut väitöskirjassaan. Isojaossa ja myöhemmissä maatilojen jaoissa (erityisesti halkomisissa) on muodostettu paljon yhteisiä maa-alueita, joiden omistus ja käyttö eivät useinkaan vastaa nykyisiä tarpeita. Kylien nykyiset asukkaat eivät aina edes tiedä yhteisten alueiden sijaintia. Hanketilusjärjestelyt ovat uusjakotoimituksia, joita on tehty infrastruktuuri- ja luonnonsuojeluhankkeiden kiinteistölle aiheuttamien haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai lieventämiseksi. Näiden hankkeiden käynnistämistä edeltää kiinteistövaikutusten arviointi (KI- VA-selvitys). Erityisesti maantie- ja ratahankkeissa menettely on laajenemassa. Väylähankkeet edellyttävät nopeaa KIVA-selvitysten ja hankeuusjakojen läpivientiä. Kiinteistöjen yhdistämispäätöksen lisäksi kiinteistörekisterin pitäjän päätettäväksi siirtyy muitakin kiinteistöjaotusta ja kiinteistöjen ulottuvuutta muuttavia tehtäviä. Vireillä olevassa ehdotuksessa kiinteistönmuodostamislain muuttamiseksi rekisterin pitäjä tulee päättämään eräissä tapauksissa yhteisalueosuuden siirrosta, tarpeettoman rasitteen poistamisesta sekä yhteisen alueen rekisteriyksikön käsittelystä silloin, kun alueella on esimerkiksi osakaskiinteistöjen yhdistämisen seurauksena vain yksi osakaskiinteistö. Kaikissa ehdotetuissa tapauksissa toimenpide voitaisiin tehdä kiinteistönmäärityksessä, jos käsittely toimitusmenettelyssä havaittaisiin tarpeelliseksi. 3. TOIMITUSTUOTANNON VISIO Toimitusmenettely on asiakaslähtöistä, kustannustehokasta ja perustuu yhtenäiseen laatumalliin. Kiinteistöjä muodostettaessa rekisteröidään uudet kiinteistörekisteriyksiköt niin yksityiskohtaisesti, ettei niiden alueellista ulottuvuutta eikä ominaisuustietoja tarvitse tarkistaa enää toimitusasiakirjoista, vaan tiedot selviävät kiinteistörekisteristä. 4. TAVOITETILA VUONNA 2020 JA SAAVUTTAMISEN EDELLYTTÄMÄT TOI- MENPITEET VUOTEEN 2015 MENNESSÄ Toimitustuotannon tavoitetilassa kuvataan, miten Maanmittauslaitoksen maanmittaustoimitusten tuotantoa tehdään vuonna Esille nostetaan asioita, jotka toimitustuotannossa poikkeavat nykytilasta. Tavoitetilassa otetaan lisäksi kantaa eräisiin keskeisiin asioihin, vaikka ne eivät merkitsekään muutosta nykytilaan. Tavoitetilan saavuttamisen edellyttämät toimenpiteet kuvataan kunkin osa-alueen kohdalla vuoteen 2015 asti.

17 Maanmittauslaitos 17 (32) 4.1 Maanmittaustoimituksen tarkoitus Maanmittaustoimitus on yhdessä eräiden kiinteistörekisterinpitäjän päätösten kanssa yksinomainen menettely kiinteistöjaotuksen muuttamisessa ja määrittämisessä eräitä rasiteoikeuksiin liittyviä kysymyksiä lukuun ottamatta. Maanmittaustoimitus on lakisääteistä viranomaismenettelyä ja siitä vastaavina viranomaisina toimivat Maanmittauslaitoksen maanmittaustoimistot sekä kiinteistörekisterinpidosta vastaavat kunnat. Maanmittaustoimitusten suorittaminen on julkishallinnon tehtävä. Maanmittaustoimituksen ensisijainen tarkoitus on pitää kiinteistöjaotus maanomistusjaotuksen mukaisena, jotta yhteiskunnan eri toimijat voivat saada ajantasaista ja luotettavaa tietoa maanomistuksesta ja maahan kohdistuvista oikeuksista. Maanmittauslaitoksen ja kuntien välinen toimivalta säilyy lainsäädännössä nykyisellään ja yhteistyö viranomaisten välillä on hyvää. Maanmittauslaitos ottaa vastuun sekä rekisterinpidosta että maanmittaustoimituksista, jos kunta päättää näistä luopua. Maanmittauslaitoksessa toimitustuotanto tapahtuu asiakaslähtöisesti määritetyissä prosesseissa siten, että prosessien yhteisissä osissa noudatetaan yhtenäisiä menettelytapoja. Toimitustuotannon prosesseissa noudatetaan asiakaslähtöisesti laadittua laatumallia. Laatumalli takaa lainsäädännön edellyttämää paremman palvelutason. Laatumallia käytetään myös toimitustuotannon laadun seurantaan. Laatumalli sisältää osiot toimituksen asiakirjoista ilmenevästä sisällöstä, maastotyön laadusta, asiakkaalle luvattujen asioiden toteutumisesta ja toimituksen lopputuloksen ilmenemisestä kiinteistörekisteristä. Toimitusten tekninen ja oikeudellinen laatu on korkea. Maanmittaustoimituksia tehdään kielilainsäädännön edellyttämillä virallisilla kielillä ilman, että käytetyllä kielellä on vaikutusta palvelutasoon. Hyvä ja luotettava hallinto edellyttää, että kaikilla hallinnon tasoilla kukin viranomainen huolehtii siitä, että toisen viranomaisen vastuulla oleviin ja ylläpitämiin julkisiin rekistereihin viedään asianmukaisesti ne tiedot, jotka lainsäädännön mukaan sinne on vietävä. Sähköinen asiointi ja tietoyhteiskunta asettavat erityisiä vaatimuksia sille, että maastotietokanta ja kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) osoittavat luotettavasti ja ajantasaisesti tiedot kiinteistöistä omistuksen mukaisine rajoineen. MML huolehtii omalta osaltaan siitä, että maanmittaustoimitukset tehdään ja viedään kiinteistörekisteriin mahdollisimman nopeasti. Sidosryhmäyhteistyöllä huolehditaan, että myös muiden viranomaisten tiedot siirtyvät KTJ:ään viivytyksettä. MML:n tehtävänä on pitää myös maastotietokanta ajan tasalla. 4.2 Lainsäädännön kehittäminen Selvitetään kiinteistönmuodostamislainsäädännön uudistamisen tarvetta. Selvityksen kohteena on mm. toimitusmenettelyn selkeyttäminen, kokoukseton toimitus, päätösten antaminen kokousten ulkopuolella, kiinteistöjen muodostumissääntöjen riippumattomuus toimituslajista, tilusjärjestelyiden suorittamisen edellytykset eri toimituslajien yhteydessä,

18 Maanmittauslaitos 18 (32) kiinteistönmuodostusta koskevien eri lakien ja toimituslajien välisten toimitusmenettelyerojen poistaminen, maanmittaustoimituksen ja kirjaamisasioiden menettelyiden yhdistäminen ja kiinteistörekisterin korostuminen kiinteistön ulottuvuuden oikeusvoimaisena dokumentaationa. Valmistellaan rasitejärjestelmää selkeyttävää lainsäädäntöä. Tarkastelun alla ovat mm. yksityistielain kokonaisuudistus sekä kiinteistöön kohdistuvat oikeudet joko henkilöille kuuluvina erityisinä oikeuksina tai osana kiinteistön ulottuvuutta olevina rasitteina. Rasitteet perustetaan, muutetaan ja lakkautetaan maanmittaustoimituksissa ja rekisteröidään kiinteistörekisteriin. Erityiset oikeudet perustetaan, muutetaan ja lakkautetaan vapaamuotoisilla oikeustoimilla ja rekisteröidään asiakaslähtöisyys huomioon ottaen lainhuutoja kiinnitysrekisteriin. Osittamisrajoituksista luovutaan. Toimenpiteet 4.3 Toimitusmenettely 1) Lainsäädäntöön liittyvät selvitykset ja valmistelutyöt käsitellään Maanmittauslaitoksen keskushallinnossa lakimiesten ja toimitustuotannon prosessinomistajien kesken erikseen sovittavin menettelyin. Jatkuvaa Asiakaslähtöisyys maanmittaustoimituksissa Maanmittaustoimituksissa noudatetaan pääsääntöisesti virallisperiaatetta. Asianosaisten määräämisvalta tunnistetaan ja maanmittaustoimitusten asiakaslähtöisyys on määritelty. Maanmittaustoimistojen kesken ja maanmittaustoimiston eri osien välillä ei ole eroja palveluajoissa eikä palvelun sisällössä. Suurasiakkaat saavat samanlaista palvelua eri puolilla maata. Toimenpiteet 2) Tulosohjauksen toimenpiteillä varmistetaan palveluaikojen ja palveluiden sisällön samankaltaisuus eri puolilla maata ja maanmittaustoimistojen sisällä. Suurasiakkaiden saama tasalaatuinen palvelu eri puolella maata varmistetaan kohdistamalla auditointi suurasiakkaisiin. Tulosohjauksen osalta jatkuvaa Auditonti toteutetaan vuonna ) Ydinprosessitiimit selvittävät yhdessä sidosryhmien kanssa, mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa maanmittaustoimituksissa. Selvityksen taustaksi teetetään tutkimus virallisperiaatteesta ja asianosaisten määräämistoimista maanmittaustoimituksissa. Hyödynnetään TJ-prosessissa tehty asiakaslähtöisyyden määrittely. Tavoitteena on toimitustuotannon yhteinen asiakaslähtöisyyden määrittely. Valmistuu 2011

19 Maanmittauslaitos 19 (32) Toimitusten palvelutaso Asianosaisilla ei ole tarvetta käyttää oikeudellista tai teknistä avustajaa, eikä heitä myöskään erityisesti kannusteta siihen. Toiminnan tehokkuuden, laadun varmistamisen ja puolueettomuuden näkökulmasta on tarkoituksenmukaista, että tekniset tehtävät tekee toimitusinsinöörin ohjauksessa joko maanmittaustoimiston oma henkilökunta tai toimitusinsinöörin hankkima ulkopuolinen asiantuntija. Laatumallin avulla voidaan ulkopuolisten tekemien tehtävien kelpoisuutta arvioida. Laajuudeltaan tai kestoajaltaan merkittäviin toimituksiin laaditaan asiakaslähtöisesti projektisuunnitelmat, joissa on suunniteltu toimituksen osatehtävät, aikataulut, resurssit ja kustannukset. Toimitukset etenevät projektisuunnitelmien mukaisesti ja niillä on projektipäälliköt. Projektointia käytetään erityisesti infrastruktuurihankkeissa, joihin sisältyy usean eri toimitusinsinöörin toimituksia tai jopa usean eri maanmittaustoimiston vastuulla olevia toimituksia. Projektointia edellyttävien tehtävien esimiehet ja toimitusinsinöörit saavat projektinjohtokoulutuksen. Toimenpiteet Toimitusmiehet 4) Selvitetään, mitä käsite maanmittaustoimituksen kokonaispalvelu pitää sisällään. Kuvataan apuhenkilöiden käytön ongelmat ja tavoitetila. Selvitetään mahdollisuus luoda järjestelmä, jossa metsurit ja apuhenkilöt olisi kutsuttavissa avustamaan toimitukseen kuten uskotut miehet. Selvitys valmistuu vuonna ) Ydinprosessitiimit määrittelevät projektointia edellyttävän toimituksen tai infrastruktuurihankkeeseen liittyvien toimitusten kokonaisuuden tuntomerkit ja luovat projektointimenettelyn. Menettely ohjeistetaan ja koulutetaan. Valmistuu 2012 Toimitusinsinöörin kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva maanmittausalan koulutus. Toimitusinsinöörin ei tarvitse olla toimituksesta vastuussa olevan maanmittaustoimiston palveluksessa, vaan hän voi olla minkä tahansa Maanmittauslaitoksen yksikön palveluksessa virkamiehenä. Maanmittauslaitoksessa on käytössä toimitusinsinöörien kelpoisuusjärjestelmä, jolla varmistetaan toimitusinsinöörin osaaminen hänen suoritettavakseen määrätyissä toimituksissa. Kelpoisuusjärjestelmä perustuu hankittuun tutkintoon, sisäiseen ja ulkoiseen täydennyskoulutukseen sekä tehtäväkierrolla saavutettuun käytännön toimituskokemukseen. Toimitusinsinöörit hankkivat koulutuksen ja tehtäväkierron avulla laajan osaamisen tavanomaisimpien toimitusten suorittamiseen. Nopeaa toimintaa edellyttävien ja harvoin tehtäväksi tulevien toimituslajien tekeminen keskitetään niihin erikoistuneiden toimitusinsinöörien suoritettavaksi tarvittaessa toimistojen toimialueista riippumatta.

20 Maanmittauslaitos 20 (32) Uskottuja miehiä käytetään vaikutukseltaan merkittävissä toimituksissa lainsäädännön sitä edellyttäessä tai toimitusinsinöörin niin erikseen päättäessä ja silloin kun tarvitaan paikallistuntemusta alueen oloista. Uskottujen miesten ammattitaidon kehittymisen ja varmistamisen takia uskottuina miehinä käytetään käräjäoikeuden lautamiehinä toimivia henkilöitä. Toimenpiteet 6) Määritellään eri vaikeustasoilla olevien toimitusten tuntomerkit ja olennaisimmat osaamisvaatimukset sekä määritellään, millainen maanmittausalan tutkinto tuottaa riittävän osaamisen eri vaatimustasoille. Valmistuu ) Suunnitellaan koulutuskokonaisuuksia, jonka suorittamalla toimitusinsinööri voi siirtyä tekemään korkeamman vaatimustason toimituksia. Koulutuskokonaisuuksiin voi sisältyä mm. työkokemusta, eri ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoja ja yksittäisiä opintojaksoja, Maanmittauslaitoksen omaa koulutusta, kiinteistöarvioinnin auktorisoinnin suorittamista tai itseopiskelua. Valmistuu ) Toimitusinsinöörin pätevyysvaatimukseksi kiinteistönmuodostamislakiin määritellään soveltuva maanmittausalan koulutus. Lainsäädännöstä ehdotetaan poistettaviksi rajaukset koulutustason mukaisista tehtävistä. Asianosaisen oikeudesta vaatia uskottujen miesten käyttöä luovutaan. Erillisiä maanmittaustoimitusten uskottuja miehiä ei enää valita vaan uskottuina miehinä käytetään maanmittaustoimiston toimialueen kunnissa käräjäoikeuden lautamiehiksi valittuja henkilöitä. Valmistuu 2013 ja voimaan Yhteydenpito asianosaisiin Asianosaiset saavat toimituksen kestäessä monipuolisesti tietoa toimituksen vaiheesta ja tulevista toimenpiteistä. Tietoverkkoa hyödynnetään sekä informoinnissa että asianosaisten kuulemisessa. Asianosaiset saavat laatumallin mukaisen dokumentaation toimituksen lopputuloksesta sekä muutoksenhakumahdollisuudesta riippumatta siitä ovatko osallistuneet toimituskokouksiin tai dokumentaatiota erikseen pyytäneet. Dokumentaatio toimitetaan asiakkaan niin halutessa sähköisessä muodossa tai käytössä on toimitusten asiakasympäristö, josta asiakas voi käydä ne noutamassa ja/tai tulostamassa. Tietojärjestelmä hallitsee asianosaisten erilaisia osoitteita siten, että ilmoitukset, kutsut, asiakirjaotteet ja lasku lähtevät oikeisiin osoitteisiin. Toimenpiteet 9) Luodaan Maanmittauslaitoksen www-sivuille menettely, jonka avulla maanmittaustoimisto voi helposti antaa yleistä tietoa yksittäisistä maanmittaustoimituksista sekä asianosaisille että yleisölle. Valmistuu 2010

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Kiinteistörekisterin perusparannus. Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö , Kiinteistötehtävien koulutuspäivä

Kiinteistörekisterin perusparannus. Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö , Kiinteistötehtävien koulutuspäivä Kiinteistörekisterin perusparannus Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö 7.9.2016, Kiinteistötehtävien koulutuspäivä KTJ:n perusparannuksen painopisteet KIINTEISTÖREKISTERI Epäselvät palstat Pinta-alat

Lisätiedot

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 1 (5) 3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 3.1 Yleistä... 2 3.2 Toimituksen vireilletulo... 2 3.3 Toimitusmiehet... 2 3.4 Asianosaiset... 2 3.5 Toimitusmenettely... 2 3.5.1

Lisätiedot

MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa.

MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. Arvo Kokkonen 14.9.2009 Helsinki Metsätilojen koon ja rakenteen kehittämishanke Maanmittaustoimitukset

Lisätiedot

PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska

PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska MIKSI METSIEN TILUSRAKENNETTA ON PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto 1 Maanmittauslaitoksen tehtävät kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminta

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia. Arvo Vitikainen 2016 KIINTEISTÖTOIMITUSTYYPIT Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, kiinteistötoimitukset ja muut viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA TAKSAESITYS KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä. KIINTEISTÖTOIMITUKSET

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito Jurkka Tuokko Maanmittauslaitos Maastotietokanta Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen paikkatietoaineisto, joka sisältää tietoja

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

Perusparannustilanne

Perusparannustilanne 1 Perusparannustilanne Kiinteistörekisteri ja Lainhuutorekisteri Heikki Lind ja Janne Murtoniemi 6.9.2017 Kuntien ja Maanmittauslaitoksen yhteinen kiinteistötehtävien koulutuspäivä Tieoikeuksien perusparantaminen

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Virheiden korjaaminen Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät 29.9.2010 Arja Lankinen Etelä-Suomen maanmittaustoimisto 1 Virheiden korjaaminen Päätös Toimitus Kiinteistönmääritys toimituksen rekisteröinnin

Lisätiedot

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelmän uudistushankkeita

Kiinteistöjärjestelmän uudistushankkeita Kiinteistöjärjestelmän uudistushankkeita Sähköinen kiinteistönluovutus 3D-kiinteistöjärjestelmä vuonna 2017 Kiinteistötoimitus 2020 Katasteri 2035 strategia Kiinteistökaupan verkkopalvelu 2014 http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistoasiat

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Yhteismetsistä. Tero Laitinen ,

Yhteismetsistä. Tero Laitinen , Yhteismetsistä Tero Laitinen 040-8017886, tero.laitinen@maanmittauslaitos.fi Metsäkiinteistöt perinnönjaossa ja kiinteistötoimituksissa (vaihtoehdot) Omistus ja metsätilat halutaan pitää ennallaan (ei

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset

Hinnasto Kiinteistötoimitukset Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2015 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: n. 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset n. 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt n. 50 % asiakirjojen

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

Kirjaamisasiat Maanmittauslaitoksessa KIRSISTÄ KIRREEN

Kirjaamisasiat Maanmittauslaitoksessa KIRSISTÄ KIRREEN Kirjaamisasiat Maanmittauslaitoksessa KIRSISTÄ KIRREEN 19.9.2011 johtava kirjaamislakimies Henrik Ungern Maanmittauslaitos keskushallinto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Kirjaamisasioiden siirrosta (KIRSI)

Lisätiedot

Maanmittauspäivät 2017

Maanmittauspäivät 2017 Maanmittauspäivät 2017 Toimitusinsinöörin uudet kelpoisuusvaatimukset Mauri Asmundela 31.5.2017 Esityksen sisältö Taustat ja valmistelu (3 diaa) Toimitusinsinöörin kelpoisuuden sisältö (3 diaa) Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Tilusjärjestelyt. Mikä on tilusjärjestelyjen tulevaisuus? Maa Kiinteistösuunnittelu

Tilusjärjestelyt. Mikä on tilusjärjestelyjen tulevaisuus? Maa Kiinteistösuunnittelu Tilusjärjestelyt Mikä on tilusjärjestelyjen tulevaisuus? Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu 21.10.2015 Pelto- ja metsätilusjärjestelyjen lukumäärä 2015 Toteutuksessa olevat hankkeet 56 700 ha 39 kpl ->

Lisätiedot

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu

Lisätiedot

Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia.

Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia. Arvo Vitikainen 2017 KIINTEISTÖTOIMITUSTYYPIT Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia. Oma erillislainsäädäntö (KML, YksTL, LunL)

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2011 1042/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Maanmittauksen työkalut sukupolvenvaihdostilanteessa - metsämaiden kohtalo omistajan käsissä. Kari Tuppurainen , Kajaanin spv-messut

Maanmittauksen työkalut sukupolvenvaihdostilanteessa - metsämaiden kohtalo omistajan käsissä. Kari Tuppurainen , Kajaanin spv-messut 1 Maanmittauksen työkalut sukupolvenvaihdostilanteessa - metsämaiden kohtalo omistajan käsissä Kari Tuppurainen 30.9.2017, Kajaanin spv-messut Lähtökohta: Maanmittauksen työkaluilla varaudutaan harvoin

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Tilusjärjestelyin tuetaan maatilojen ja kylien kehitystä. Juha Patana 16.9.2015, Kiinteistösuunnittelu

Tilusjärjestelyin tuetaan maatilojen ja kylien kehitystä. Juha Patana 16.9.2015, Kiinteistösuunnittelu Tilusjärjestelyin tuetaan maatilojen ja kylien kehitystä Juha Patana 16.9.2015, Kiinteistösuunnittelu Tilaisuuden ohjelma Tilusjärjestelyiden taustaa Tilusjärjestelyn keinot; sisältö, periaatteet ja vaiheet

Lisätiedot

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

Yhteismetsä omistusratkaisuna

Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunki TAKSA 1 (6) Kiinteistötoimitusmaksutaksa Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.10.2015 72, lainvoimainen 27.11.2015, kuulutettu voimaan 2.12.2015. Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2016. (Maksuluokka

Lisätiedot

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta EV 221/1996 vp- HE 205/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhteismetsälain muuttamisesta ja yhteismetsäosuuksien lunastamisesta annetun lain kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset metsätilalla

Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yleistä kiinteistötoimituksista Kiinteistötoimitukset

Lisätiedot

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN Mika Järvelä, Lahden kaupunki Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 21.9.2010 KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN KUNNAN TOIMITUSTUOTANTO JA KIRJAAMISASIAT

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos 2013 IBM Corporation SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Uusi suunnittelu- ja seurantamalli Vaikuttava ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa TAKSAESITYS Kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä perittävät maksut: 1. Kiinteistötoimitukset 1.1 Tontin lohkominen (KML 4 luku) taksaesitys

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on?

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on? Arvo Vitikainen 2017 LOHKOMINEN Esim. asemakaavan mukainen tontti (rakennuspaikka) myydään määräalana ja muodostetaan uudeksi kiinteistöksi lohkomalla. Mikä lohkominen on? Lohkominen on kiinteistötoimitus,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2003 N:o 331 332 SISÄLLYS N:o Sivu 331 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan Avoin data ja liiketoiminta Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan SKS/Poligonin talviseminaari 3.2.2011 Antti Kosonen MML Tietopalvelukeskus MML ja avoin data 2011 alusta MML on tarjonnut

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI KIINTEISTÖ KARTALLA 07.06.2016 91-2-40-14 sivu 1 (1) Rekisteriyksikkölaji: Tontti (13) Kylä/kaupunginosa: KLUUVI (2) Rekisteröintipäivämäärä: 01.01.1800 Palstojen lukumäärä: 1 Maapinta-ala: 0.1396 ha Kiinteistön

Lisätiedot

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos Yksityistietoimitus Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos 1 Yksityinen tie Yksityinen tie: Ei ole julkisin varoin ylläpidetty Sitä voivat

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos 1 Valintaperusteet: Siikamäki-Peiposjärvi Valtakunnan vuoden 2008 kylä

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNTA

KUNNAN TIELAUTAKUNTA Kunnan tielautakunnan ja Maanmittauslaitoksen toimitukset yksityisteillä KUNNAN TIELAUTAKUNTA Yks.TL 6a : Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä varten kunnassa tulee olla tielautakunta tai kunnan määräämä

Lisätiedot

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Kuntamarkkinat 15.9.2016 16.9.2016 1 2 Työ- ja elinkeinopalvelut Sosiaalija terveydenhuolto Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Maakunnan

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 Pasila Aiheet Kiinteistövaikutusten arviointi Hankeuusjako Alueellinen tietoimitus Mitä käytännössä?

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön kiinteistötoimitusstrategia

Maa- ja metsätalousministeriön kiinteistötoimitusstrategia Maa- ja metsätalousministeriön kiinteistötoimitusstrategia 2013 2020 Kuva Kuva Kuva Kuva 5 2012 Maa- ja metsätalousministeriön kiinteistötoimitusstrategia 2013 2020 Maa- ja metsätalousministeriö 5/2012

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Maatilalähtöinen tilusjärjestely. Pori Juha Patana

Maatilalähtöinen tilusjärjestely. Pori Juha Patana Maatilalähtöinen tilusjärjestely Pori 7.4.2017 Juha Patana Lähtökohta Peltotilusjärjestely on monipuolinen kiinteistörakenteen kehittämisen väline, joka mukautuu asiakastarpeisiin. Yhteiskunnan tuella

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2016 ja 2017 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

MML:n sähköinen asiointi

MML:n sähköinen asiointi 1 MML:n sähköinen asiointi Asiointipalvelun kehittäminen Kiinteistötietopalvelun uudistaminen Jaakko Viitala 6.9.2017 Kuntien ja Maanmittauslaitoksen yhteinen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 2 Asiointipalvelun

Lisätiedot

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Päivitys 7.8.2012 Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Rakennuskaava, asemakaava, asemakuva, asemapiirros?

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Kalaveden osakaskuntien yhdistymismahdollisuuksista

Kalaveden osakaskuntien yhdistymismahdollisuuksista Kalaveden osakaskuntien yhdistymismahdollisuuksista Kiinteistörakenteen eheyttäminenhanke 18.9.2014 Pekka Vilska, TkT Tmi maanmittaustieto Pekka Vilska, Valokuva: Vähäselkä 26.7.2014 /Pekka Vilska Esityksen

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Kauhavan kaupungin Alahärmän kaupunginosassa sijaitseva MÄNTYRINNEniminen kiinteistö (233-411-23-4).

KAUPPAKIRJA. Kauhavan kaupungin Alahärmän kaupunginosassa sijaitseva MÄNTYRINNEniminen kiinteistö (233-411-23-4). KAUPPAKIRJA Myyjä: Eira, Aarre Esko Kalevi kp. c/o Eira, Esko Tapio Kulnevintie 21, 62300 Härmä Ostaja: Kauhavan kaupunki Y-tunnus: 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kaupan kohde: Kauhavan kaupungin

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. 1/3 osuudella: Kehusmaa (os. Alapassi), Sisko Helena, osoite: Kanavakatu 4, 28200 Pori

KAUPPAKIRJA. 1/3 osuudella: Kehusmaa (os. Alapassi), Sisko Helena, osoite: Kanavakatu 4, 28200 Pori KAUPPAKIRJA Myyjät: 1/3 osuudella: Alapassi, Antti Veikko osoite: Iidesranta 46 A 006, 33100 Tampere 1/3 osuudella: Alapassi, Erkki Tapani, kuolinpesä, jonka edunsaajana Koivisto, Kirsti Aino Marjatta

Lisätiedot

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta EV 222/996 vp - HE 95/996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 95/996 vp laiksi kiinteistönmuodostamislain

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 23.3.2017 Digikuntakokeilun tukiryhmä Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Digitalisaatio ja julkinen hallinto strateginen

Lisätiedot

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa.

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa. Kiinteistörekisteriote ja Kiinteistörekisterin tietoja Kiinteistörekisteristä saatavat otteet ovat oikeaksi todistettava "Kiinteistörekisteriote" ja "Kiinteistörekisterin tietoja". Ne eroavat toisistaan

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen 7.9.2016 Kaksisuuntaisuus? Tavoitteena on tehdä kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille palvelu, jossa kaikki kiinteistöihin liittyvä asiointi

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK Virallinen mittaus ja muutoksenhaku Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK 26 Erimielisyyden ratkaiseminen Mittauserimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti mittausosapuolten välillä. Jos mittausosapuolet

Lisätiedot

Paikannimet viranomaisviestinnässä

Paikannimet viranomaisviestinnässä Paikannimet viranomaisviestinnässä Viestinnässä on tärkeää voida puhua yksittäisistä paikoista ja kohteista. Oikein perille mennyt sanoma auttaa toimimaan ja ajattelemaan oikein kussakin tilanteessa. Sirkka

Lisätiedot

Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä

Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä 19.9.2011, Helsinki, Pasila Kari Niemi Johtava asiantuntija, VT Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

Alueellinen yksityistietoimitus

Alueellinen yksityistietoimitus Alueellinen yksityistietoimitus Alueellinen yksityistietoimitus on kiinteistötoimitus Sillä voi saattaa rajatun alueen tieoikeudet vastaamaan nykykäyttöä Tilusjärjestelytoimitus Alueellinen yksityistietoimitus

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

HE 22/2011 vp. ei enää suorittaisi tilaustehtävänä veroluokituksia.

HE 22/2011 vp. ei enää suorittaisi tilaustehtävänä veroluokituksia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja :n sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Metsätilusjärjestelyt Suomessa luvuilla

Metsätilusjärjestelyt Suomessa luvuilla Metsätilusjärjestelyt Suomessa 1990-2000 -luvuilla Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen 4.6.2010 Oulu Mikko Uimonen, Maanmittauslaitos Esityksen sisältö Metsätilusjärjestelyt Suomessa 1990 2000 luvuilla

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Maanmittaustoimitukset metsätilalla

Maanmittaustoimitukset metsätilalla Maanmittaustoimitukset metsätilalla Rovaniemi 18.3.2017 Sauli Ojala, maanmittausinsinööri, di sauli.ojala@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittaustoimitukset, toimituslajeja Metsäkiinteistöjen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Tilusjärjestelyt. Salaojituksen neuvottelupäivät. Jyväskylä. Johtaja Timo Potka

Tilusjärjestelyt. Salaojituksen neuvottelupäivät. Jyväskylä. Johtaja Timo Potka Tilusjärjestelyt Salaojituksen neuvottelupäivät Jyväskylä Johtaja Timo Potka 10.2.2015 Tilusjärjestelyjen lukumäärä 2015 Tarveselvitykset (selvitys kannattavuudesta ja kannatuksesta) 65 000 ha 42 kpl Tuotanto

Lisätiedot

Yhteisten alueiden yhdistäminen

Yhteisten alueiden yhdistäminen Yhteisten alueiden yhdistäminen Mahdollisuus rajattomiin kalavesiin Lea Sukanen Yhteinen alue ja osakaskunta Yhteinen alue = alue, joka kuuluu kahdelle tai useammalle KIINTEISTÖLLE yhteisesti Osakaskiinteistöjen

Lisätiedot

Yhteismetsä kiinteistöjärjestelmässä Yhteismetsän muodostamisesta/ laajenemisesta toimitusnäkökulmasta

Yhteismetsä kiinteistöjärjestelmässä Yhteismetsän muodostamisesta/ laajenemisesta toimitusnäkökulmasta Yhteismetsä kiinteistöjärjestelmässä Yhteismetsän muodostamisesta/ laajenemisesta toimitusnäkökulmasta Ilkka Laakso, Maanmittauslaitos Kankaankatu 17, Jyväskylä Ilkka.laakso@maanmittauslaitos.fi maanmittauslaitos.fi

Lisätiedot

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Käyttöliittymä Orientointikartta näyttää valitun kohteen sijainnin. Mittakaavan vaihto. Ulos kirjautuminen palvelusta. Ilmoittaa käytössä olevan mittakaavan. Valitun

Lisätiedot

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Leena Kononen 25.10.2013 1 Yhteentoimivuustyö EU:ssa ja Suomessa Tavoitteena

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. sekä kiinteistötoimitusmaksun

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. sekä kiinteistötoimitusmaksun SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1058/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012 Maa- ja

Lisätiedot