Ympäristöpalvelutarpeiden kartoitus sekä koulutus- ja kehittämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan tavoite 1- alueelle hankkeen kyselyraportti 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöpalvelutarpeiden kartoitus sekä koulutus- ja kehittämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan tavoite 1- alueelle hankkeen kyselyraportti 2007"

Transkriptio

1 Ympäristöpalvelutarpeiden kartoitus sekä koulutus- ja kehittämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan tavoite 1- alueelle hankkeen kyselyraportti 2007 PSK-Aikuisopisto, Oulu YPAKO -hanke Elokuu 2007

2 Kyselyn taustaa YPAKO hankkeen kysely toteutettiin kesäkuussa 2007 sekä perinteisenä kirjelomakekyselynä että internet-versiona. Kyselylomakkeita lähetettiin yli 220 kpl (postitse yli 120 kpl ja sähköpostilla yli 100 kpl). Kysely suunnattiin koko Pohjois-Pohjanmaan tavoite 1 -alueelle lukuun ottamatta Kuusamoa. Mukaan kyselyyn otettiin muun muassa kyläyhdistykset, seurakunnat, kunnat ja kaupungit viranomaisineen, 4 h-yhdistykset, metsänhoitoyhdistykset, matkailu- ja majoitusyritykset, paikkakuntien suurimmat teollisuusyritykset sekä työvoimaviranomaisia. Vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Vastauksia tuli vielä vastausajan päättymisen jälkeenkin ja kaikki huomioitiin vastauksia käsiteltäessä. Kyselyyn vastasi kirjeitse 14 henkilöä, heistä puolet oli kyläyhdistyksistä, lähinnä kyläyhdistysten puheenjohtajia. Internetin kautta vastattavissa olleeseen ZEF -kyselyyn vastasi 19 henkilöä. Suurin osa heistä (10 kpl) edusti kuntien/kaupunkien viranomaisia. Kuvassa 1 nähdään vastaajien edustamat organisaatiot. Viisi vastaajaa jätti ilmoittamatta taustaorganisaationsa. Kaikkiaan kyselyyn vastasi yhteensä 33 henkilöä vastausprosentin ollessa noin 15 % luokkaa. Vastaajamäärä on vähäinen ja tuloksia voidaan pitää näin ollen lähinnä suuntaa-antavina. Kuva 2 kertoo vastaajien edustamien organisaatioiden työntekijämäärät. Suurin osa vastaajista (10 kpl) työskentelee hyvin pienissä, vain 1-5 hengen yrityksissä. Kuusi vastaajista on töissä suurissa, yli sadan hengen, yrityksissä. Loput jakaantuvat tasaisesti näiden henkilömäärien välille. Vastaajien taustaorganisaatiot Muu yritys, mikä? Teollisuusyritys Kiinteistönhuolto, koneurakointi Matkailu- ja majoituspalvelut Muu yhdistys, mikä? 4-h yhdistys Kyläyhdistys Seurakunta Kunta/kaupunki Kuva 1. Vastaajien edustamat organisaatiot.

3 Työntekijämäärät hlöä 6-10 hlöä hlöä hlöä hlöä yli 100 hlöä Kuva 2. Organisaatioiden työntekijämäärät. Yritysten/organisaatioiden ympäristönhoito Kuvassa 3 nähdään yritysten/organisaatioiden ympäristönhoitotarpeiden jakautuminen erilaisten ympäristötöiden kesken. Kolme eniten ääniä saanutta, ja yrityksiä näin ollen eniten työllistävää ympäristönhuoltotehtävää ovat 1) piha- ja puistoalueiden sekä kesäajan istutusten hoito, 2) talviajan lumi- ja hiekoitustyöt ja 3) ranta-alueiden raivaus ja rantojen puhtaanapito. Seuraavana listalla olivat ympärivuotinen puhtaanapito, tienpientareiden niitto ja yksityisteiden hoito sekä jätehuolto kierrätysjärjestelmineen. Lisäksi on mainittu useita muitakin työtehtäviä, niiden määrä on vähäisempi. Esimerkiksi perinnebiotooppien hoito tai leirikeskusten/leirintäalueiden ympäristönhoito saivat molemmat yhden äänen ja meluntorjunta kaksi ääntä. Laaditusta listasta sai valita kaikki mahdolliset yritystä koskevat ympäristönhoitotyöt. Eniten työllistävät työtehtävät ovat yritysten/organisaatioiden perusympäristönhoitoa, viheralueiden ja muun ympäristön pitämistä siistinä ja kulkuväylien esteettömyydestä ja turvallisuudesta huolehtimista.

4 Kuva 4 kertoo, että yritysten ympäristönhoitopalveluiden tarve on lisääntynyt yli 60 prosentilla vastanneista ja vajaalla 40 prosentilla tilanne on pysynyt ennallaan. Ympäristönhoitotyöt eivät ole vähentyneet kenelläkään vastanneista organisaatioista. Ympäristöhoitopalveluiden tarpeen muutos 38 % 0 % 62 % Lisääntynyt Vähentynyt Pysynyt ennallaan Kuva 4. Ympäristönhoitopalveluiden tarve yrityksissä. Vastanneiden yritysten/organisaatioiden henkilökunta huolehtii suurimmaksi osaksi itse (61 %) yritysten ympäristönhoidosta. Tämä johtunee siitä, että yritysten ympäristönhoitotyöt ovat sellaisia töitä, joista oma henkilökunta selviää ilman erityiskoulutusta. Joitain osa-alueita organisaatiot ovat ulkoistaneet, kuten esimerkiksi sisätilojen siivouksen ja jätehuollon. Nämä ulkoistetut palvelut (39 %) tilataan paikallisilta yrittäjiltä kilpailutuksen perusteella, myös kunnilta ostetaan osa ympäristönhoitopalveluista. Kunnat käyttävät myös työllistettävää työvoimaa, joka tällöin on kunnan palveluksessa. Kesäaikaan käytetään nuoria tai harjoittelijoita esimerkiksi nurmikoiden leikkaamiseen. Yritysten ympäristönhoidon ulkoistus 39 % 61 % Ulkoistettu ulkoistettu Kuva 5. Ympäristönhoitotöiden ulkoistaminen yrityksissä.

5 Ulkoistettujen palveluiden hintaan ja laatuun ollaan tyytyväisiä (kuvat 6 ja 7), eikä palveluntarjoajaa haluta vaihtaa. Tyytyväisyys ulkoistetun palvelun laatuun 18 % Tyytyväinen Tyytymätön 82 % Kuva 6. Tyytyväisyys ulkoistetun ympäristönhoitopalvelun laatuun. Tyytyväisyys ulkoistetun palvelun hintaan 38 % Tyytyväinen Tyytymätön 62 % Kuva 7. Tyytyväisyys ulkoistetun ympäristönhoitopalvelun hintaan.

6 Seuraavassa kuvassa (kuva 8) näkyvät suurimmat haasteet, joihin yritykset törmäävät ympäristönhoitotöitä tehdessä. Käytettävissä ei ole tarpeeksi rahallisia resursseja, myös ajasta ja työvoimasta on puutetta. Ympäristönhoitotarpeet olivat lisääntyneet suurimmassa osassa yrityksiä, kuten edellä kävi ilmi, joten on selvää, että resurssit ovat rajalliset ja ajasta sekä työvoimasta on puutetta, jos ympäristönhoitotöitä tehdään muiden töiden ohella. Ulkoistettuja palveluja käytetään vain vähän. Ongelmat ympäristönhoidossa Muu ongelma, mikä? Tarvittavien koneiden ja laitteiden puute Urakoitsijoiden saanti Työvoiman ammattitaidon puute Työvoiman puute Ajan puute Käytettävissä oleva rahallinen resurssi Kuva 8. Ongelmat yritysten ympäristönhoidossa. Imago ja asiakkaat Ympäristöasioita pidetään melko tärkeinä tai tärkeinä yrityksen/organisaation imagon sekä asiakkaiden/henkilökunnan viihtyvyyden kannalta. Yritysten asiakkaat ovat myös kiinnostuneita yritysten ympäristönhoidosta (80 %). Vain kolmessa vastauksessa (20 %) ympäristöasioilla ei ole asiakkaille merkitystä. Ympäristönhoitosuunnitelma ja ympäristöjärjestelmä Kyselyyn vastanneilta yrityksiltä ei juurikaan löydy ympäristönhoitosuunnitelmia. Vain 12 prosentilla sellainen on ja hoitosuunnitelma on laadittu joko itse tai sen on tehnyt eri tarjoajat, esimerkiksi Suomen salaojakeskus (kuva 9.). Ympäristönhoitosuunnitelman laatimiselle sen sijaan nähdään tarvetta niissäkin yrityksissä, joissa sitä ei ole (kuva 10.).

7 Onko yrityksellä ympäristönhoitosuunnitelmaa? 12 % 88 % Kuva 9. Yritysten ympäristönhoitosuunnitelmat. Ympäristönhoitosuunnitelmien tarve 36 % 64 % Kuva 10. Yritysten ympäristönhoitosuunnitelmien tarve. Myöskään ympäristö- ja/tai laatujärjestelmät eivät ole yrityksissä yleisiä. Vain 19 prosentilla vastanneista on ympäristö- ja/tai laatujärjestelmä (kuva 11.). Tarvetta näillekin järjestelmille nähdään yrityksissä, joista ko. järjestelmät puuttuvat (kuva 12.). Järjestelmien sertifiointi ei kuitenkaan kiinnosta, vain yksi vastaaja olisi ollut siihen valmis.

8 Onko yrityksellänne laatu- ja ympäristöjärjestelmiä? 19 % 81 % Kuva 11. Yritysten ympäristön- ja laatujärjestelmät. Laatu- ja ympäristöjärjestelmien tarve 43 % 57 % Kuva 14. Yritysten laatu- ja ympäristöjärjestelmien tarve. Koulutuksen tarve Yritysten/organisaatioiden henkilökunnan koulutus varsinaisiin ympäristönhoitotöihin on varsin vähäistä. Työntekijöiden koulutuspohja oli lähinnä elämän koulu ja pitkä työkokemus. Joitain kursseja oli käyty, joiltakin löytyi metsurin koulutus. Kunnissa työskentelee ympäristötarkastajia, teknikkoja ja insinöörejä. Palveluita ostetaan esimerkiksi puutarhureilta. Ympäristöosaamisen lisäämiselle nähtiin tarvetta 57 prosentissa vastauksista (kuva 15.). Koulutusmuodoista lyhyet seminaarit saivat eniten kannatusta (kuva 16 ). Aihepiirit, joista haluttaisiin kuulla lisää seminaareissa olivat 1) laki ja asetukset sekä uudet tekniikat ja 2) jäteasiat,

9 luonnonsuojelu sekä rantojen käyttö. Ympäristöosaamisen lisäämisen tarve 43 % 57 % Kuva 15. Työntekijöiden laatu- ja ympäristöosaamisen lisäämistarve. Sopivin koulutusmuoto jokin muu muoto, mikä? lyhyet seminaarit ilta- ja viikonloppuopetus päiväopetus lähi- ja etäopetus Kuva 16. Sopivin koulutusmuoto Ammatilliselle koulutukselle sen sijaan ei nähdä tarvetta vastaajien keskuudessa. Jopa 70 prosenttia vastasi tähän kysymykseen kieltävästi (kuva 17.).

10 Ammatillisen koulutuksen tarve 30 % 70 % Kuva 17. Työntekijöiden ammatillisen koulutuksen tarve Sana on vapaa Kyselyn päätteeksi vastaajat saivat esittää vapaasti toiveita ja kehittämisideoita. Seuraavat asiat tuotiin vastauksissa esille: 1. Yhteistyötä toisistaan tietoisina ja toisiaan tukien. 2. Iissä on todella paljon tehtävä ympäristönhoidon ja ympäristön viihtyisyyden suhteen. 3. Koulutusta kannattaa tarjota työllisyyskoulutuksena. 4. Pienessä yrityksessä on pakko tehdä itse niin paljon kuin mahdollista. Ympäristön siisteys on yksi tärkeä valintaperuste matkailijoille. 5. Laajoja puistometsiköitä yms. pitäisi pystyä hoitamaan mahdollisimman luonnonmukaisina, koska muutoin eivät taloudelliset resurssit riitä. Seurakunnan tärkein hoidettava tulisi olla ihmiset, seurakuntalaiset. 6. Kaupunginosan kylätoimikunta lähinnä nukkuu ja odottaa kaupungin toimenpiteitä. 7. Rantojen hoidossa omien tonttirantojen kunnosta huolehtivat maanomistajat. Talkoot sekä tienvarsilla, rannoilla että järvillä pyörivät vapaaehtoisvoimin. Kylällä on yrittäjiä (urakoitsijoita), jotka talkoissa muiden mukana. Ympäristöyrittäjyys on nouseva trendi. Pitäisi vaan löytää maksajat ts. opettaa ihmiset maksamaan erilaisista ympäristöpalveluista, joille todella on tarvetta. 8. Retkeilyreitin ja lintutornin rakentamisen koulutusta voisi järjestää Pudasjärven Livolla. Hyviä kohteita tällaista demokurssia varten löytyy. 9. Kunta voisi näyttää esimerkkiä siivoamalla edes keskustan tori ym. alueet. Istutukset ja puistonpenkit antaisivat viihtyisyyttä. 10. Puistokadulta (Haapajärvi) puuttuu kevyen liikenteen väylä. 11. Tiedottaminen ongelmajätteiden kaatopaikkauksen estämiseksi. 12. Kehittämiskoulutuksiin lisättävä ympäristötietoutta ja mahdollisuuksia. Edellä olevista ajatuksista käy ilmi muun muassa se, että monenlaista odotusta on esimerkiksi kuntia/kaupunkeja kohtaan ja näin ollen pienoista pettymystäkin asioiden hoidosta tai hoitamattomuudesta johtuen. Erilaisia ympäristönhoitotarpeita tuntuu tähän kohtaan vastanneilla kuitenkin olevan. Yhteenveto ja johtopäätökset

11 Kyselyyn vastanneiden vähäinen määrä oli yllätys ja näin ollen tuloksia voidaan pitää lähinnä suuntaa-antavina. Ympäristönhoitotyöt ovat lisääntyneet suurimmassa osassa kyselyyn vastanneista yrityksistä ja eri organisaatioista. Yritysten henkilökunnat hoitavat ympäristönhuoltoon liittyvät työt kuitenkin itse, vain pieni osa tehtävistä, lähinnä sisätilojen siivous ja jätehuolto, on ulkoistettu. Päänvaivaa aiheuttavat lähinnä ajan, rahan ja resurssien puute. Yritysten/organisaatioiden asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyvyyden sekä imagon kannalta ympäristöasioita pidetään kuitenkin tärkeinä. Ympäristönhoitosuunnitelmia tai laatu- ja/tai ympäristöjärjestelmiä ei kyselyyn vastanneilta juurikaan löytynyt. Tarvetta niiden laatimiselle nähtiin kuitenkin suurimmassa osassa vastanneista yrityksistä/organisaatioista. Kyselyyn vastanneet eivät innostuneet ammatillisesta tutkintoon johtavasta ympäristöalan koulutuksesta. Ne, jotka lisäkoulutusta olivat vaille, toivoivat lähinnä lyhyitä seminaareja ajankohtaisista asioista. Ympäristöön liittyvät asiat nähdään yleisesti myönteisessä valossa. Ympäristönhoitoa ja huoltoa pidetään tarpeellisena ja tärkeänä ja töitä kunnissa, kylillä ja eri organisaatioissa olisi paljonkin. Erään kyläyhdistyksen johtokunnan jäsen otti yhteyttä ja päivitteli tilannetta omalla kylällään, jossa tienpientareet ja rannat pusikoituvat ja vesistöt kasvavat umpeen, kun maanomistajat eivät maitaan hoida, eikä kyläyhdistyksellä ole rahaa, eikä ihmisillä aina aikaakaan lähteä vapaaehtoispohjalta toimintaan mukaan. Kyseisellä kylällä oltiin vailla rahoitusta ja viranomaisen neuvotkin olivat tarpeen. Tilanne on samankaltainen monilla kylillä. Kuinka yhdistää kysyntä ja tarjonta ja siihen vielä eurotkin Hankkeen tavoitteena oleva kohdealueen ympäristönhoidon ja huollon palvelujen ja koulutuksen tarve on pyritty kartoittamaan tämän kyselyn avulla. Koulutuksen suunnittelu vaatii paljon resursseja ammatillisen koulutuksen kysyntään nähden. Kyselyssä mainitut lyhyet seminaarit esimerkiksi jätehuollon järjestämisestä yrityksissä, ovat lähinnä ympäristöviranomaisten neuvontatehtäviä.