ARKKITEHTITOIMISTO!ALVAR!AALTO!&!Co! ! VALTIONTALO!! RAKENNUSPERINTÖKOHTEEN!SELVITYS!2015! OSA!I!!!!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARKKITEHTITOIMISTO!ALVAR!AALTO!&!Co!1926529! VALTIONTALO!! RAKENNUSPERINTÖKOHTEEN!SELVITYS!2015! OSA!I!!!!"

Transkriptio

1 ARKKITEHTITOIMISTOALVARAALTO&Co VALTIONTALO RAKENNUSPERINTÖKOHTEENSELVITYS2015 OSAI

2 ArkkitehtitoimistoAlvarAalto&Co Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 Tilaaja: JyväskylänTilapalvelu Tekjät: NinaHeikkonen,ElinaRiksman,TommiLindh AlvarAalto säätiö Tiilimäki20,00330HELSINKI Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu2/66

3 SELVITYKSESTÄ* Tietämysjaymmärrysrakennetunkulttuuriperinnönfyysisistäominaisuuksistajatieto sentilastaovattärkeitämääritettäessäniitätarpeellisiatoimenpiteitä,joillarakenteet saadaan pysymään tarkoituksenmukaisessa kunnossa ja joiden avulla voidaan varmistaa kohteen asianmukainen ylläpito. Rakennetulla kulttuuriperinnöllä viitataan tässä yhteydessä rakenteisiin, joilla on arkkitehtonista, kulttuurista tai historiallista arvoa. Rakennusperintökohteen selvitys on päätöksenteon työkalu. Rakenteiden ja materiaalienselvitysonensimmäinenaskelprosessissa,jossakehitetäänsuunnitelmia ja toimenpiteitä, joiden avulla kohde säilyy vakaassa, hyvin hoidetussa kunnossa. Selvityksen perusteella voidaan suositella ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, neuvoa ylläpidossa ja antaa välittömiä korjausehdotuksia. Selvitys on myös perusta jatkotoimenpiteille tai 5tutkimuksille. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet, säännölliset kuntoselvitykset ja ylläpito ovat paras tapa vaalia rakennusperintöä ja samalla varmistaa,ettäsentodistusvoimaisuusjaeheyssäilyvät. Tämä selvitys on laadittu eurooppalaisen standardin SFS5EN 16096:2012 Rakennusperintökohteen selvitys, mukaan. Se on tarkoitettu rakennuksen omistajan, käyttäjän, kiinteistönhoitajan, suojeluviranomaisen tai muiden rakennuksen historiallisista vaiheista ja arkkitehtonisista erityispiirteistä kiinnostuneiden käyttöön. Standardin laatimisessa on otettu huomioon eurooppalaiset ja kansainväliset sopimukset,peruskirjat,julistuksetjasuositukset. SelvityksentarkoituksenaonantaakokonaiskuvaValtiontalonvärikkäästähistoriastaja senmyötärakennuksessatoteutetuistamuutostöistäjanykytilanteesta.rakennuson ollut käyttökiellossa huonon kuntonsa vuoksi vuodesta 2010 lähtien. Kiinteistön korjaus5 ja muutostyöt ovat kuitenkin taas ajankohtaisia kun kiinteistön nykyinen omistaja, Jyväskylän kaupunki, on myymässä Valtiontaloa ja sen tonttia kilpailumenettelyn kautta. Myynnistä on käynnistetty tarjouskilpailu ja alustavanaikataulunmukaanmyyntipäätöstehdäänsyksyllä2015. Selvitys on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä, Rakennusperintökohteen selvitys5 osiossa esitellään kohteen rakennus5 ja muutoshistoria. Toinen osa on, Rakennusperintökohteen kuntoselvitys, kolmas väritutkimus ja neljäs osa on sisätilainventointi. Selvityksen taustatiedot perustuvat pitkälti olemassa oleviin kirjallisiin lähteisiin ja arkistoaineistoihin. Aineistoa on kerätty yhteen ja toimitettu uudelleen selkeämpään muotoon. Uutta tutkimustietoa on tuotettu tekemällä rakennuksen nykytilanteesta edellä mainitut rakennusperintökohteen kuntoselvitys, rakennuksen merkittävien sisätilojen väritutkimus sekä 1996 tehdyn sisätilojen inventoinninpäivitys. Alkuperäisenväriohjelmankokonaiskuvanjamyöhempienkerrostumienselvittäminen on keskeinen osa tätä tutkimusta. Tarkoitus on voida todentaa ja edelleen rekonstruoida keskeisten tilojen rikkaaksi mielletty värimaailma ja näin luoda kuva rakennuksessasenensivuosinavallinneestatunnelmasta. Tekijät* SelvityksenovatlaatineetAlvarAalto säätiönrakennusperintöyksikönprojektitutkija NinaHeikkonenjarakennusrestauroijaElinaRiksman.TyötäonohjannutAlvarAalto säätiön johtaja, arkkitehti Tommi Lindh. Käytetyt nykytilanteen valokuvat, joiden lähdettäeioleerikseenkuvanyhteydessämainittu,ovattekijöidenottamia. Tilaaja SelvityksentilaajaonJyväskylänTilapalvelu. Tiilimäessä Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu3/66

4 AAM46'006'15). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu4/66

5 PERUSTIEDOT* * * Kohde* Valtiontalo ent. Jyväskylän suojeluskuntatalo Suoja) Osoite* Suunnittelu:* Arkkitehtisuunnittelu Rakennesuunnittelu Rakentajat:* Pääurakka Maalaustyöt Valaisinhankinnat Kalustehankinnat* Rakennustöiden*valvoja* Rakennuttaja* Kilpisenkatu8,40100Jyväskylä ArkkitehtitoimistoAlvarAalto L.Eriksson E.Henriksson Suunnitteluvuodet* Rakennuslupa* 1928 NikolaiKaariostucco5japintakäsittelytyöt) HannesNärhikulissimaalari) LouisPoulsen&CoPH5valaisimet) KoristamoOyJuhlasalinparaati5ikkunan verhokannatinlaite) OyHuonekalu5jaRakennustyöelokuvateatterin aitiotuolit) A.AaltojaA.Nuotio Keski5SuomenSuojaOy Suurimmat* muutokset* ja* peruskorjaukset* Omistus* Kaavatilanne* Laajuustiedot:* Kerrosala Tilavuus* Suojelutilanne* 1934 Omistus siirtyi Keski5Suomen Suoja Oy:ltä valtiolle ja nimeksi tuli Valtiontalo. Rakennuksessa tehtiin vuosina lukuisia posti5 ja telelaitoksentoimintaanliittyviämuutostöitä Omistus siirtyi valtiolta Jyväskylän kaupungille. Postitoiminta loppui. Entisessä kauppahallissa toimi Jyväskylän taidemuseo, elokuvateatterissa harrastajateatteri, muut tilat toimistokäytössä Rakennus asetettiin käyttökieltoon huonon kunnonvuoksi. Jyväskylänkaupunkivuodesta1995) Asemakaavavahvistettu ) Kerrosalanoin3.040kem2 Kokonaisalanoin3.700m2 Tilavuusnoin14.600m3 RakennussuojelulakiN:01/561/99 Rakennustyöt* * * * * * Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu5/66

6 AAM17'10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu6/66

7 TIIVISTELMÄ* Valtiontalo, eli entinen Jyväskylän suojeluskuntatalo Suoja, sijaitsee Jyväskylässä Kirkkopuiston laidassa, kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävällä paikalla. Rakennus valmistuivuonna1929jaedustaaarkkitehtialvaraallontuotannossavaihetta,jolloin klassiseen traditioon perustuva arkkitehtuurikäsitys alkoi muuttua funktionalistiseksi. RakennustavoidaanpitääAallontuotannontutkimisenjaymmärtämisenkannaltasiksi yhtenä hänen avaintöistään. Valtiontalo on lisäksi yksi harvoista 19205luvun pohjoismaisenklassisisminviimeisen,pelkistetynvaiheenrakennuksistamaassamme. Rakennuksen arkkitehtikilpailusta ja rakennuttamisesta vastasi tarkoitusta varten perustettu osakeyhtiö, Keski5Suomen Suoja Oy, joka toimi jatkossa myös kiinteistön taloyhtiönä.rakennussuunniteltiinalunperinmonitoimitaloksi,jossaolisuojeluskunta5 ja lottajärjestöjen lisäksi ulkopuolisille vuokrattavia liiketiloja. Katukerroksessa sijaitsi elokuvateatteri Kino sekä Jyväskylän ensimmäinen kauppahalli. Toisessa kerroksessa toimi Jyväskylän pitäjän Säästöpankki sekä ravintola ja juhlasali. Kolmannessa kerroksessa sijaitsivat Jyväskylän piirin suojeluskuntajärjestöjen ja lottien esikunta5 ja toimistotilat.ylimmässä,elineljännessäkerroksessaolivoimistelusalisaunoineensekä ampumaratajamajoitushuoneita. Keski5Suomen Suoja Oy:n taloudellisten vaikeuksien seurauksena rakennus siirtyi jo vuonna1934valtionomistukseenjasetoimiposti5jatelelaitoksenvirastorakennuksena vuoteen Valtion omistussuhteen vuoksi rakennusta ryhdyttiin kutsumaan myös nimellä Valtiontalo. Vuonna 1995 kiinteistö5 ja tonttivaihdon kautta omistajaksi tuli Jyväskylän kaupunki. Tiloissa on viimeksi toiminut mm. Jyväskylän taidemuseo ja harrasteteatteri sekä vuokralla olleita pienempiä, ulkopuolisia toimijoita. Rakennuksessa tehtyjen lukuisten muutosten vuoksi alkuperäinen huonejako ja sisustusonlähestäysinhävinnytjasisäpihanrakentaminensekäikkunoidenuusiminen ovat muuttaneet julkisivun ilmeen. Rakennuksen ympäristössä tapahtunut uudisrakentaminen on lisäksi aiheuttanut rakennukselle vuosien varrella vakavia rakenteellisiavaurioita.tästäjohtuenrakennusasetettiinvuonna2010käyttökieltoon ja se on siitä lähtien ollut tyhjillään. Rakennuksen huonon kunnon vuoksi Jyväskylän kaupunginrakennusvalvontaonedellyttänytjovuodesta1990lähtien,ettäsenkuntoa seurataan säännöllisesti vaaratilanteiden välttämiseksi. Keski5Suomen elinkeino5, liikenne5 ja ympäristökeskus on toimittanut Jyväskylän kaupungille Valtiontaloa koskevan selvityspyynnön ja kehotuksen Selvityspyynnössä todetaan, että rakennusontuhoutumisvaarassajaettärakennusonkunnostettavamahdollisimman pian. Rakennus on suojeltu valtioneuvoston päätöksellä valtion omistamien rakennustensuojelustaannetunasetuksen480/85)nojalla.vuonna1995tapahtuneen valtioltapoisluovuttamisenjohdostaympäristöministeriöonvahvistanutvaltiontalolle rakennussuojelulain mukaisen suojelupäätöksen 1/561/99) Rakennus on lisäksiosajyväskylänkirkkopuistonjahallintokorttelinvaltakunnallisestimerkittäväksi kulttuuriympäristöksiluokiteltuaaluettarky). Voimassa olevan rakennussuojelulain mukainen suojelupäätös edellyttää että Rakennus on korjattava ja hoidettava siten, että sen arkkitehtoninen arvo palautuu eikä kunnostuksen jälkeen vaarannu. ja Rakennusta on käytettävä siten, että sen rakennustaiteellinen arvo säilyy. Lisäksi suojelupäätöksen mukaisesti rakennuksen katujulkisivu on ennallistettava ja sisätiloista juhlasali, entinen ravintolasali sekä juhlasaliinjohtavaportaikkoonennallistettavamahdollisimmanpitkällealkuperäiseen asuunsa. Alkuperäinen kiinteä sisustus sekä porrastornin alkuperäiset osat on säilytettäväjakunnostettavakonservoiden. Kiinteistön korjaus5 ja entisöintityöt ovat ajankohtaisia nyt kun rakennus on jälleen vaihtamassa omistajaa. Valtiontalon tulevan, mittavan kunnostustyön ja uuden käyttötarkoituksen myötä on mahdollista aikaansaada Jyväskylän kaupungin ydinkeskustaanedustava,arvokasjamielenkiintoinenrakennuskohde,jokavahvistaa myösjyväskylänasemaaarkkitehtuurinkaupunkina. Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu7/66

8 AAM17'4). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu8/66

9 Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu9/66 SISÄLLYS* * Selvityksestä*...*3 Tekijät...3 Tilaaja...3 Perustiedot*...*5 Tiivistelmä*...*7 Sisällys*...*9 Suojeluskuntatoiminta*...*11 Suunnittelu*ja*rakentaminen*...*13 AlvarAalto...13 Klassismi funktionalismi...14 Arkkitehtikilpailu1926)...15 Suunnittelu1926'1929)...23 Julkisivut...27 Tilaohjelma...27 Tärkeimmätsisätilat...28 Rakennustyöt1928'1930)...33 Säilyneisyys...34 Muutoshistoria*ja*vaiheet*...*36 Lähiympäristö...37 Tontti...38 Kaavoitus...39 Muutoshistoria luku ajantasapiirustukset luku luku luku luku luku luku kiinteistönmyyntiprosessi...57 * * * * * Suojeluhistoria*...*58 Esityksetjalausunnot...58 ValtakunnallisestimerkittävärakennettukulttuuriympäristöRKY,Jyväskylän Kirkkopuistojahallintokeskus...62 Suojelupäätöksen*yksilöinnit*...*63 Yhteenveto*...*65 Lähteet*...*66

10 * AAM28'1). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu10/66

11 SUOJELUSKUNTATOIMINTA* AAM17'18). Suomen' itsenäistymisen' ja' kansalaissodan' vaiheisiin' välittömästi' liittyneen' suojeluskuntajärjestön, asema, vahvistettiin, asetuksella, vuonna Sen mukaan suojeluskuntien% tarkoituksena% oli% edistää% kansalaisten% puolustuskykyä% sekä% turvata% laillistayhteiskuntajärjestystä,noina,kuohuvina,aikoina.,järjestö,oli,lainsäädännöllisesti, osa$ Suomen$ puolustusvoimia,$ mutta$ rauhanaikaisessa$ toiminnassaan$ itsenäinen,$ vapaaehtoiseentoimintaanperustuvaorganisaatio. Yksityiset suojeluskunnat muodostivat suojeluskuntapiirejä,& joiden& johdossa& oli& piiripäällikköjaneljästävarsinaisestajäsenestäkoostunutpiiriesikunta.eritoimialoista ja osastoista sotilasohjaajineen ym. viranhaltijoineen muodostui piirikanslia. Kaikkien maan suojeluskuntien muodostaman Suomen suojeluskuntajärjestön* johdossa* oli* suojeluskuntien*päällikkö,*jonka*alaisena*toimi*suojeluskuntien*yliesikunta*helsingissä. Suojeluskuntajärjestö oli perustettu% sotaväen% reserviksi.% Suojeluskuntien% toiminnallisena' tavoitteena' oli' jäsentensä' sotilaallisten' valmiuksien' parantaminen.' Se' tapahtui' sotilaskoulutuksella' sekä' koulutukseen' liittyvien' liikunnallisten harrastusten tukemisella. Suojeluskunnissa tehtiin% myös% mittavaa% aatteellispoliittista valistustyötä, joka% tähtäsi% yleisen% kansalaiskunnon% kaikinpuoliseen% kehittämiseen& ja& ns.& suojeluskuntahengen-ylläpitämiseen. Suojeluskuntajärjestön/ symboleiksi/ rakennettiin/ suojeluskuntataloja,/ jotka$ kullakin$ paikkakunnalla keskeisesti edustivat järjestöä ulospäin. Niissä$ järjestön$ edustama$ maailmankuva) kohtasi) ympäröivän) yhteisön) mm.) juhlien ja muiden maanpuolustushenkisten tilaisuuksien kautta. Suojeluskuntatalot muovasivat mielikuvaajärjestöstä,)sen)tehtävästä)ja)toiminnasta. Suojeluskuntataloja, rakennettiin, 19205luvun% alusta% lähtien" ympäri" Suomea," lähes" jokaiseen$ kuntaan.$ Rakennuksen$ koko$ sekä$ arkkitehtoninen$ muoto$ määräytyivät$ kulloinkin paikallisten olosuhteiden pohjalta. Vuosikymmenen lopulla ne olivat usein kaupunkirakennuksia,monitoimitaloja,joissasuojeluskunnallevarattujen&tilojen&lisäksi& olihuomattava%määrä%ulkopuolisille%vuokrattavia%asuin5jaliiketiloja.suojeluskuntatalot voidaan jakaa kolmeen' päätyyppiin:& juhlataloihin,& toimitaloihin& ja& taloihin,& joissa& oli& määrällisesti) eniten) asuintarkoituksiin varattuja tiloja. Juhlatalon) ytimen) muodostivat) juhlasalinäyttämöineensekäkeittiöjaravintolatilat.varakkaimmat$järjestöt$sijoittivat tiloihinsa%myös%ampumaradan. Rakennusprojekteihin/ saatettiin/ kanavoida/ jossain/ määrin taloudellista tukea SuojeluskuntienYliesikunnaltavaltionavustustenmuodossa,muttasuurimmaksiosaksi talohankkeiden rahoitus lepäsi yksittäisten suojeluskuntien harteilla. Taloudellisten rasitteiden& jakamiseksi& suojeluskunnat& ryhtyivät& usein& yhteisiin& rakennusprojekteihin& niitä%lähellä%olevien%ryhmittymien,%kuten%lotta#svärd#5yhdistystenkanssa. Koska vastuu taloprojekteista oli paikallisilla suojeluskunnilla, oli niillä$ vapaat$ kädet$ myös esteettisissä& kysymyksissä. Järjestöllä* ei* ollut* omaa* suunnitteluorganisaatiota,* vaan$ se$ piirrätti$ rakennuksensa$ yksityisillä$ arkkitehdeilla ja paikallisilla rakennusmestareilla.rakennuttajajatämän#valitsema#suunnittelijasaivattulkitavarsin' itsenäisesti' suojeluskuntajärjestön' maailmankuvaa. Rakennustaiteellisten muotojen merkitysarvoja he hyödynsivät* kykyjensä* mukaan. Käytäntö' poikkesi' Suomen' puolustuslaitoksen rakennustoiminnasta, jossa suunnittelu oli$ pääosin& anonyymiä,& instituution&palveluksessa&olevien&virka5arkkitehtien)työtä. Suomenpuolustuslaitoksenarkkitehtuurissarakennuksetolivatosapuolustuslaitosten* julkisuuskuvan* rakentamista,* sen* pr5työtä,& jonka& päämääränä& oli& vahvistaa& kansallista% yhtenäisyyttä,* siviilien* ja varusmiesten puolustustahtoa. Suojeluskuntajärjestön) arvomaailma ja ideologia olivat samansuuntaiset puolustuslaitoksen kanssa.$ Yleisporvarillinen, maanpuolustushenki, oli, suojeluskuntajärjestön, yhteiskunnallisen, toiminnanjavaikuttamisenarvo.suojeluskuntatalotolivatsymbolisestivalkoisiataloja olivat'ne'sitten'väritykseltään)millaisia)tahansa. Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu11/66

12 Jyväskylän) suojeluskuntapiirille) oli) ostettu) oma) talo) vuonna 1920 kaupungin keskustasta, silloiselta Harjukadulta. Jo" parin" vuoden" kuluttua" puutalokiinteistö" kävi" kuitenkin ahtaaksi ja toiminnan edelleen laajetessa tarve varsinkin sopivien kokous5, kurssi5 ja harjoitustilojen saamiseen oli polttava. Tilakysymysten ratkaisuksi ehdotti Keski5Suomen' piiriesikunta,' jyväskyläläisen) maanviljelysneuvos) Aatos) Schildtin) aloitteesta,) koko) piirin) yhteisen) suojeluskuntatoimintaan) tarkoitetun) keskustalon) rakentamista.taloonolitarkoitussijoittuapiiriesikunnanlisäksijyväskylänkaupungin ja#jyväskylän#pitäjän#suojeluskunnat&sekä&paikalliset$lotta$svärd$5yhdistykset. Sigfrid Backman. Yhtiön' säännöt' poikkesivat' tavallisen' osakeyhtiön' säännöistä' pykälällä,' joka' suojelee' osakkeiden% joutumisen% vast edeskin% sellaisten% henkilöiden% käsiin," jotka" eivät" ole" suojeluskuntaystäviä tai joiden harrastukset kyseessä olevan talonsuhteen#olisivat#päinvastaiset#suojeluskuntaetujenjaharrastustenkanssa. Tällä$ toimenpiteellä* oli* tarkoitus) varmistaa) kiinteistön) jääminen) rakennuttajiensa) omaisuudeksisiinäkin%tapauksessa,%että%suojeluskunnatjoskushajautettaisiin. Tammikuun 7. päivänä 1925 kutsui suojeluskuntapiirin päällikkö Edvin Hämäläinen koolle%neuvottelukokouksen,%jossa%rakennushanke%sai%yksimielisen%kannatuksen.%asiaa% edistämään) asetettiin) valiokunta,& johon& valittiin& piiripäällikkö$ Hämäläinen,$ maanviljelysneuvos)a.)schildt,)majuri)bruno)krook,)maanviljelijä)frans)ahola,)tarkastaja) A.# Vekara# sekä# toimitusjohtaja# A.# Lahtinen.# Valiokunta# kutsui# koolle# # yleisen# kokouksen, jossa todettiin talohankkeen tarpeellisuus ja määriteltiin lopullisesti tarvittavat% tilat:% juhlasali% näyttämöineen,% ravintola% keittiöineen% ja% emäntien% huoneineen, piiriesikunnan, kaupungin sekä Jyväskylän pitäjän suojeluskuntien esikunta5 ja kansliahuoneet," asepaja" varastohuoneineen," Jyväskylän" Lotta" Svärd" 5 yhdistysten) huoneet,) neljä) tilavaa) majoitushuonetta,) pienoiskiväärirata) sekä) joitakin pienempiä' majoitustiloja.& Rakennukseen& oli& tarkoitus& sijoittaa& myös& useita& liikehuoneistoja, joiden vuokra5 tuloilla' katettaisiin' talon' vuotuisia' ylläpitokuluja ja lainojen korkomenoja. Suojeluskunnan% kansliapäällikkö% Otto% Keskisen% artikkeli% paikallisessasanomalehdessäkuvailiodotuksiaseuraavasti: Valmiina'oleva'talo'käsittää'mitä'monipuolisimman'laitoksen,kunjoukkojärkeviäpäitä punoo% hanketta,% täytyy% siitä% tulla% hyvä.% Ja% pohjasta% saakka." Tarkoitan" näet" talon" kannattavaisuutta. Kun maakerrokseen on sijoitettu monet varastosuojat,* keskuslämmityslaitteet& ym.& rakentaa& yhtiö& ensimmäiseen maanpäälliseen* kerrokseen* sellaisen' sammon' joka' jauhaa' talolle' purnun' syötäviä,' toisen' myötäviä' jne.' eli' kauppahuoneet, avaran kauppahallin sekä vähän ylemmäksi ajanmukaisen eläväin' kuvainteatterin.nämäliikehuoneettuovattalollevuokratuloinalujastirahaa,jotasekyllä% tarvitsee.sangennerokaskeksintö,)eikö)vain? Taloudellisesti erittäin huomattavan rakennushankkeen omistussuhteet katsottiin edullisimmaksi* järjestää* osakeyhtiömuotoon.* Tarkoitusta* varten* perustettiin* Keski5 Suomen&Suoja&Oy.&Sen&osakepääoma&oli&1&milj.&mk&jaettuna&kahteentuhanteen&500&mk:n& arvoiseen) osakkeeseen.) Samassa) kokouksessa) hyväksyttiin) myös) yhtiöjärjestys,) jonka) valtioneuvostovahvisti Yhtiön' perustamiskokous' pidettiin' ,' osakepääoman' keräyksen' ja' merkinnän' jälkeen. Tällöin tehtiin lopullinen päätös taloyhtiön perustamisesta. Yhtymän varoilla päätettiin' rakentaa' ajanmukainen,' uusia' vaatimuksia' vastaava keskustalo. Keski5 Suomen Suoja Oy:lle valittiin johtokunta, jonka# jäseniksi# edellä% mainitun% valiokunnan% lisäksi%tulivat%varatuomari%c.g.%tennberg%sekä%tarkastaja%vekaran%tilalle%toimitusjohtaja AAM17'17). * Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu12/66

13 SUUNNITTELU*JA*RAKENTAMINEN* Alvar*Aalto* Arkkitehti Alvar Aalto työskenteli Jyväskylässä vuosina kaupunkiin perustamassaan toimistossa. Aalto suunnitteli Jyväskylän vuosinaan monia kaupunkikuvassa edelleen näkyviä rakennuksia. Jyväskyläläiset voivat nähdä katukuvassa Aallon 19205luvun tuotannosta rautatieläisten asuintaloksi suunnitellun Aira5talon , Tapionkatu2)sekäTyöväentalon Väinönkatu 7, ). Näiden lisäksi Aalto suunnitteli Jyväskylän vuosinaan monia yksityishuviloita, vuokrataloja, kirkkoja ja niiden korjaussuunnitelmia, vanhainkodin, sairaaloita, asemakaavoja, bensiinikioskeja, kahvilasisustuksia ynnä muuta kasvavan kaupungin ja kehittyvän maakunnantarpeisiin.osa19205luvullatehdyistäsuunnitelmistajäitoteutumatta,osa tuotoksistaontuhoutunutpurettujenrakennustenmukana. SuojeluskuntataloksijaSuojaksi,kutsuttu,myöhemminValtiontaloksinimettyrakennus rakentui Jyväskylän keskuskirkon puiston laidalle Valtiontalolla on merkityksellinen paikka Aallon tuotannossa, sillä se sijoittuu hänen elämäntyönsä kannalta tärkeään arkkitehtuurikäsityksen murrokseen. Valtiontalo asettuu Aallon tuotannossavaiheeseen,jossaaaltoolisiirtymässäklassismistakohtimodernismiaja funktionalismia.tämäsiirtymäkausinäyttäytyykinvaltiontalonerisuunnitteluvaiheissa. Suojeluskuntataloonsuunnitellunjuhlasalinovidetaljijakirjaisinmalli.AAM46'197). * Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu13/66

14 Klassismi* *funktionalismi* Aallon19205luvuntuotantoaleimaavatvahvatklassisistisetjaantiikistapoimitutaiheet. Aallon arkkitehtuurikäsitykseen vaikuttivat Eliel Saariselta saatu arkkitehtuurisfilosofinen ohjaus ja italialaispainottunut opetus Teknillisessä korkeakoulussa sekä useat matkat Välimerelle. Matkoillaan Aalto valokuvasi, piirsi ja kaikintavoinomaksuivaikutteitaantiikin,klassisminjavarhaisrenessanssinestetiikasta. Klassismin, uusbarokin ja renessanssin muotoaiheita Aalto käytti töissään jo ennen vuoden1924italianmatkaansa.tästäesimerkkinäonjyväskyläntyöväentalo. Aalto omaksui vaikutteita ruotsalaisen kollegansa Gunnar Asplundin uusklassisista töistä. Asplundin Skandia5elokuvateatterin sisustus oli tehnyt Aaltoon suuren vaikutuksen. Asplundin klassinen manierismi näkyikin Aallon suunnitelmissa ja esimerkiksi Turun Maalaistentalon varhaisissa luonnoksissa tyylisuunta on vahvasti läsnä. Samat klassismin piirteet näkyvät selvästi Valtiontalon piirustuksissa. Kummassakin tapauksessa Aalto karsi viimeistään rakennusvaiheessa suunnitelmista klassismin ominaispiirteitä, kierrepylväitä, munasauva5aiheita, patsaita ja roomalaisfriisejä. Valtiontalosta tuli entistä riisutumpi ensimmäisiin suunnitelmiin verrattuna,mitäpidemmällerakennustyötetenivät.aaltoolisiirtymässäriisutumpaan, yksinkertaisempaanmuotokieleen,jotahänitseihailiesimerkiksiasplundintukholman kaupunginkirjastossa. Aallon mukaan Asplundin kirjasto rv ) oli piirteiltään yksinkertaisempi kuin mikään muu tähänastisen pohjoismaisen rakennustaiteen tuote.toinenaallontuotantoonvaikuttaneistaaikalaisistaoliruotsalainenarkkitehti, pohjoismaisenfunktionalisminpioneerisvenmarkelius,jonkakanssaaaltoystävystyi 19205luvulla perheen muutettua Turkuun. Aalto oli hyvin vaikuttunut Markeliuksen töistä ja tämä johdattelikin Aallon arkkitehtuurikäsitystä kohti modernismia. Suomalaisista kollegoista Erik Bryggman vaikutti ilmeisen voimakkaasti Aallon arkkitehtuurikäsitykseen.bryggmanjaaaltoystävystyivätjoaallonjyväskylänvuosina, muttakollegiaalinenystävyyslujittuiaaltojenmuutettuabryggmanienkotikaupunkiin Turkuun.TurkuolituolloinhengeltäänSuomenehdottomastiradikaaleinjamodernein kaupunki.turunvilkkaallataide5elämälläjaraikkaallahenkiselläilmapiirillälieneeollut suurivaikutusaaltoonjahänentöihinsä.* Suojeluskuntatalonjuhlasaliinsuunnitellunparaati'ikkunanpylväikköäeikoskaantoteutettu. AAM46'164). * Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu14/66

15 Arkkitehtikilpailu*1926)* Arkkitehtikilpailut olivat sotien välisenä aikana Suomessa hyvin suosittuja ja niitä järjestettiinuseita.alvaraaltoottikinosaakilpailuihinahkerasti,menestyksenjäädessä aluksi vähäiseksi. Vuoden 1926 arkkitehtuurikilpailu Jyväskylän Suojeluskuntataloa vartenolikinaallonensimmäinenvarsinainenvoitto.aallonehdotuksentoteutukseen päädyttiin kuitenkin mutkan kautta. Tuolloin 265vuotias Aalto sijoittui kilpailussa toiseksiehdotuksellaanintramuros. Kilpailuun osallistuttiin kaikkiaan 19 ehdotuksella. Ensimmäisen palkinnon sai arkkitehtiylioppilasg.e.henrikssontyölläänmonagiovanna,toisenpalkinnonsaiaalto jakolmaspalkintoannettiinaallonlapsuudenystävälle,arkkitehtipaulie.blomstedtille ehdotuksestaan Major Domus. Lisäksi lautakunta lunasti kilpailutyön Mars, joka osoittautuimyösblomstedtintyöksi. Kilpailun palkintolautakunta luonnehti Aallon toiseksi sijoittunutta ehdotusta Intra Murosseuraavasti: Otteeltaanselväjayksityiskohdiltaanhyvinkaunisehdotus.Sisääntulopääportaaseen kauniistiratkaistu,muttajakaajuhlakerroksenhuoneetpahastikahtia.lämpiöpimeä: kaupunginlottienhuonelämpiöntakan,kaupungins.k.suojeluskunta)huoneistaon toiseenpääsyainoastaantoisenläpi.talonmiehenasuntovastoinrakennusjärjestystä puoleksi maan sisällä. Emännöitsijän ja palvelijanhuoneella muoto ja valaistus huono. Keittiön sijoitus pohjakerrokseen tekee vuokrattavan tilan varsin pieneksi; keittiön ja ravintolan välillä huono yhteys ilman tarjoiluhuonetta, kansliakerros hyvä, voimistelusalinmuotosopimaton.varastohuoneittenryhmitystakapihanympärikaunis mutta kalliinpuoleinen. Varastohuone 10:n sijoitus erillään muista sopimaton. Eteishallit, kino, juhlasali ja sen sivuhuoneet hyvin kauniisti ja omaperäisesti sommitellut hauskoine yksityiskohtineen. Katufasaadi yksinkertaisen kaunis ja hienostunut,pihavarsinhyvinratkaistukaksineeriluonteisineosineen. Palkintolautakunnan mielestä Aallon työ osoitti sekä rakennuksen sisä5 että ulkopuolisessajärjestelyssävarmaajapersoonallistaaistia. PalkintolautakuntavertailineljääkärkiehdotustajapäätyitilaamaantyönBlomstedtin ehdotukseen Mars perustuen. Toteutuskustannuksia laskettaessa kävi kuitenkin ilmi, ettäblomstedtinehdotusolisihuomattavankallistoteuttaa.rakennusvaliokuntateetti Blomstedtilla uudet piirustukset, mutta Blomstedt piirsi ohjeiden vastaisesti entisestään kasvavan tilaohjelman. Rakennusvaliokunta oli luopumassa rakennushankkeestakokonaansenliiallistenkustannustenvuoksi,kunpäätettiinvielä kääntyä toiseksi sijoittuneen arkkitehti Aallon puoleen ja tilata häneltä uudet piirustukset Intra Muros 5ehdotukseen perustuen. Kun rakennusvaliokunta vakuuttui siitä,ettäaaltoolipysynytannetuissakuutiotilavuudenrajoissa,päätettiinjyväskylän suojeluskuntatalonrakennustyötaloittaaaallonehdotuksenpohjalta.* Pääpiirustussarja,huhtikuu1927.Tonttikartta.RH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu15/66

16 Pääpiirustussarja,huhtikuu1927.Asemapiirros.RH56M2/10). Pääpiirustussarja,huhtikuu1927.Kellari.RH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu16/66

17 Pääpiirustussarja,huhtikuu Kerros.RH56M2/10). Pääpiirustussarja,huhtikuu kerros.RH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu17/66

18 Pääpiirustussarja,huhtikuu kerros.RH56M2/10). Pääpiirustussarja,huhtikuu kerros.RH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu18/66

19 Pääpiirustussarja,huhtikuu kerros/ullakko.RH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu19/66

20 Pääpiirustussarja,huhtikuu1927.Julkisivupihalle.RH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu20/66

21 Pääpiirustussarja,huhtikuu1927.LeikkausRH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu21/66

22 Pääpiirustussarja,huhtikuu1927.JulkisivuKilpisenkatu.RH56M2/10). * Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu22/66

23 Suunnittelu*1926V1929)* AaltoolisuunnitellutSuojeluskunnallesuojeluskuntahuoneistonkorjauksenjakahvilan sisustuksen jo vuonna 1924, suojeluskunnan tiloihin Kauppakatu 15 sijainneeseen puurakennukseen. Aallolla oli jo opiskeluaikanaan Teknillisessä korkeakoulussa siteitä jääkäriliikkeeseen joten oli luontevaa, että hän liittyi paikalliseen suojeluskuntatoimintaan Jyväskylään muuttaessaan. Aalto suunnitteli SuojeluskuntajärjestöllemyösEtelä5Pohjanmaansuojeluskuntatalon )jamuita pienempiä töitä. Aallon isän maanmittausinsinööri J. H. Aallon tuttavia oli laajasti mukanasuojeluskuntatoiminnassa,jokaedesauttoiaallontyöllistymistäjyväskylässä. Aallontöihinvaikuttiitalialainenkansanarkkitehtuuri,architecturaminorejasenvakaa ihailu. Ruotsalaisen kollegan Gunnar Asplundin tjugotalklassicismen näkyi italiavaikutteiden lisäksi Aallon töissä, toisinaan hienovaraisina viitteinä ja joskus jopa suorinalainauksina.suojeluskuntatalon,jokakulkijonimelläsuoja,suunnitelmissaon nähtävissäerityisestiasplundinskandia5elokuvateatterinvaikutusaaltoon.*jyväskylän suojeluskuntataloa ei voi myöskään tarkastella ilman sen turkulaisen sisarrakennuksen Lounais5Suomen maalaistentalon Aalto ) huomiointia. Kumpikin rakennus kuuluu harvoihin 19205luvun klassisismin viimeisen, pelkistetyn vaiheen esimerkkeihin Suomessa. Suunnittelutehtävien* samanaikaisuus,* samankaltaisuus ja uuden arkkitehtuurin ensimmäisten innovaatioiden soveltaminen kumpaankinrakennukseentekeeniidenvertailunperustelluksi.* Suojeluskuntatalo edustaa Aallon tuotannossa vaihetta jossa hän oli siis siirtymässä klassisesta muotokielestä modernistiseen tyyliin. Suojeluskuntatalon pohjakaava rikkookin totuttua klassismin tiukkaa symmetriaa. Aalto on luonut Suojelukuntatalon monilleeritoiminnoilleperustuvan,vapaanjajoustavanpohjakaavan.** Aallon kilpailuehdotus Intra Muros toteutui pääpiirteittäin kilpailupiirustusten mukaisesti. Pääjulkisivusta ja sisä5 ja ulkotilojen detaljiikasta arkkitehti teki kuitenkin monia versioita. Aalto on suunnitteluvaiheessa tehnyt erityisesti katufasadista useita versioitajapohtinuttilajaotteluajulkisivuntakana.rakennuksestaonolemassamyös päiväämättömiäpiirustuksia,joistakäyilmi,etteitilojaalunperinkääntoteutettutäysin Alvar Aallon suunnitelmien mukaisesti, vaan että jo rakennusaikana taloon tehtiin pieniä muutoksia. Pääportaalin sijoittelu on vaihdellut eri suunnitteluvaiheissa ja sen detaljit,koristelujaarkkitehtoninenkokonaistyylikehittyvätvähitellenkohtilopullista toteutettavaaratkaisua.pohjoismaisenklassisminperusihanteisiinkuuluisuorarajainen rakennuskuutio ja koristeettomien kerroslistojen käyttö, pääsisäänkäynnin korostaminenjaniukkaornamentiikka.19205luvunloppuakohdennäistäkonventioista yritettiinkuitenkinirtautuasijoittamallapääsisäänkäyntijulkisivuunepäsymmetrisestija riisumalla entisestään niukkoja ornamentteja sekä irtautumalla kokonaan historiaviitteistä koristelussa. Suojeluskuntatalon suunnitelmien joukossa on julkisivusta versio, jossa on koristeellinen antiikin ihmisfiguureja esittävä friisi räystäsrajassa. Koristeet on kuitenkin myöhemmissä versioissa riisuttu ja pääjulkisivu saanutniukan,hillityn,rauhallisestisommitellunulkoasunsa.koristeetovatvaihtuneet lipputankoriviin. Aalto sommitteli monet suojeluskuntataloon tarvittavat toiminnot yksinkertaisenkatujulkisivuntaakse.kadultaoliomatsisäänkäyntinsäelokuvateatterin aulaan, pääportaalin kautta juhlasaliin ja ravintolaan, alakerran kauppahalliin sekä kolmanteenjaneljänteenkerrokseenvieväänporraskäytävään. Alvar Aalto5museon intendentti Katariina Pakoma kirjoittaa Valtiontaloa koskevassa tutkielmassaan kuinka Aalto omaksui ruotsalaisilta kollegoiltaan yhden tärkeimmistä opeistaan:arkkitehtuurinkokemisenelämänkiertoamuistuttavanaprosessina.tämän ajatuksen mukaan rakennus suunnitellaan tapahtumasarjana joka alkaa sisäänkäynnistä, jatkuu eteishallin ja portaikon kautta ja savuttaa huippunsa rakennuksen päätilassa. Tätä periaatetta Aalto käytti suunnittelutyössään myös Suojeluskuntatalossa.AaltosaivastaaviavaikutteitamyösaikalaisensaLeCorbusierin ideastatilankokemusperäisestähahmottamisesta.aaltokirjoittiaitta5lehteenvuonna 1926 sisäänkäynnin, korridoorin, merkityksestä ja sen mahdollisuuksista luoda arvaamattomat kauneusmahdollisuudet, sallien pienessäkin rakennuksessa rohkeanjamonumentaalisensijoituksen.myösulko5jasisätilojenrajanhäivyttäminen ja yhdistäminen halli5 ja eteisratkaisuissa kiinnosti Aaltoa. Suojeluskuntatalossa pääportaalintoisenkerroksenseinämiinontehtyikkuna5aukotjolloinnevaikuttavatkin ulkoseiniltä. Hän kirjoitti Aitta5lehden artikkelissaan kuinka hallista tulisi tehdä ulkoilma ja puutarhasta interiööri. Tämä sisä5 ja ulkotilojen sekoittuminen, niiden välille piirtyvän rajan häivyttäminen muodostui vähitellen tunnistettavaksi piirteeksi Aallontuotannossa.*** Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu23/66

24 Työpiirustussarja1928,kellarikerros.AAM46'179B). Työpiirustussarja1928,1.kerros.AAM46'179B). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu24/66

25 Työpiirustussarja1928,2.kerros.AAM46'179B). Työpiirustussarja1928,3.kerros.AAM46'179B). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu25/66

26 Työpiirustussarja1928,4.kerros.AAM46'179B). Työpiirustussarja1928,5.kerros/ullakko.AAM46'179B). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu26/66

27 Julkisivut* Aalto oli suunnitellut kolmifasadisen, L5muotoisen rakennusmassan osaksi kiinteää korttelifasadia. Hän ilmeisesti oletti suojeluskuntataloaan ympäröivien tonttien rakentuvan tulevaisuudessa saman korkuisiksi. Muihin tontteihin rajautuvat julkisivut jätettiinkin tarkoituksella umpinaisiksi ja aukottomiksi. Suojeluskuntatalon katufasadi on hyvin yksikertainen, aukotukseltaan symmetrinen. Pääsisäänkäynti on epäsymmetrisesti kuitenkin sijoitettu oikeaan kulmaan. Ylimpänä tasaiseksi rapatussa julkisivussaonyksinkertainenkanneluurifriisijonkaalareunaareunustaaaaltonauha. Pihafasadi on katujulkisivua persoonallisemmin suunniteltu. Pyöreä porrastorni, ravintolan terassi portaikkoineen sekä juhlasalin paraati5ikkuna luovat sisäpihalle yllättävän juhlavan tunnelman. Sisäpiha rajautui muuten huoltorakennuksiin, jotka kuitenkinpurettiinmyöhemmin. Pyöreässäporrastornissaonnähtävissäkeskiaikaisenlinnoituksensignaalitorninidea. Terassin muuria sivuava portaikko toistuu aiheena Aallon myöhemmissä töissä. Muistuma tällaisesta portaikosta voidaan nähdä Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa 1956). Paraati5ikkuna oli alun perin pylväs5aihein kehystetty. Pylväsportiikki oli valkoiseksi rapattu ja se nousikin esiin hallitsevana yksityiskohtana sisäpihan julkisivuista. Käynti sisäpihalle kävi Kilpisenkadulta porttikongista tai läpi ravintolan,terassinkautta. Sisäpihanjulkisivu.AAM46'186A). Suunnittelutyön edetessä Aalto karsi piirustuksessa näkyviä julkisivun koristeaiheita. AAM46'178B). Tilaohjelma* Tässä luvussa on eritelty tilaohjelman eri osat. Tilahierarkialtaan arvokkaimmat tilat ovat toisessa kerroksessa jossa juhlasali ja ravintola sijaitsevat. Tiloista vaatimattomimmatsijaitsevatkolmannessajaneljännessäkerroksessa,jotkaolivatkin yleisöltäsuljetut.liikkeenharjoittajillevuokrattavaksitarkoitetut,julkisettilatsijaitsivat ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Niiden välillä liikuttiin pääporrasta käyttäen, lukuun ottamatta ravintolahenkilökuntaa joka käytti keittiön porrasta ja tarjoiluun ruokahissiä. Toimistokerroksiin, kolmanteen ja neljänteen, kuljettiin länsipäädyn omasta sisäänkäynnistä. Samoin kauppahallilla ja kinolla oli julkisivussa omat sisäänkäyntinsä. Elokuvista poistuttiin ulos sisäpihalle ja sieltä porttikongin kautta Kilpisenkadulle. Keskeisimpiin ja väreiltään rikkaimpiin tiloihin rakennuksessa lukeutuvat juhlahuoneisto, ylempi kävelyaula, juhlasali, ravintola sekä kino auloineen. Sisustusratkaisuissaolikäytettyvoimakkaidenvärienlisäksiniklattuametallia,Bauhaus5 vaikutteisia kirjaisintyylejä ja maitolasia. Valaisimet näissä tiloissa olivat hyvin modernistiset. Aalto lienee saanut vaikutteita myöhempään valaisinmuotoiluunsa tanskalaisen Poul Henningsenin standardivalaisimista, jotka hän valitsi rakennuksen juhlahuoneistoon. Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu27/66

28 ulkopuolellajulkisivussaolikapeaparvekejossavieraatsaattoivatvilvoitellajuhlinnan lomassa.parvekeolijulkisivussavalkoisinpylväinkehystetty.samassahengessäaalto piirsi Jyväskylän Työväentalon palladiolaisen paraati5ikkunan GS. Sisäpiha oli suojeluskuntajoukkojen kokoontumis5 ja harjoituspaikka. Juhlasalin takaosassa olivat näyttämö orkesterimonttuineen. Aalto nimitti salia Siniseksi saliksi, sala azzurroksi, ja sen pitkän seinät ja näyttämöseinä olivatkin tumman siniset. Salin lattia oli priimaluokan tammiparkettia ja kattoon oli maalattu kattopalkkeja imitoiva musta5 valkoinen poikkiraidoitus. Paraati5ikkunan edustalle saliin suunnitellun neljän pylvään rivistönaaltopoistisuunnitelmistaanloppumetreillä.ikkunastasaliinlaskeutunutvalo loi saliin dramaattisen tunnelman. Aalto sai ideoita valovaikutelmaan mm Erik Bryggmannilta, jonka sakraalitilaan suunnittelemassa valaistusratkaisussa niin ikään suuresta ikkunasta lankeava valo valaisi tumman salin. Juhlasalissa istuimina toimivat ensimmäistä kertaa Aallon kalusteiden standardoimis5ajatuksista virinnyt pinottava puinenrivituoli. Näkymäkävelyhallistaravintolasaliinpäin.Kuvaonotettupianrakennuksenvalmistumisenjälkeen 1929.AAM17'20). Tärkeimmät*sisätilat* Juhlahuoneisto, Pääporras johdattaa tulijan katutasosta toisen kerroksen kävelyhalliin, ravintolaan ja juhlasaliin.pääportaikkoonrakennustyöselostuksenmukaanollutpinnoiltaanvaaleaksi rapattua stuccoa, marmorijauheesta sekoitetulla laastilla hienoksi hierrettyä pintaa. Portaikosta ovat auenneet oviaukot välikerrokseen, jossa sijaitsivat eteispalvelu ja pyöreälipunmyyntipiste. Kävelyhallioliväritykseltääntumma.Kattoonolluttummanruskeakutenlattiassahyvin säilynyt Villeroy & Boch5tehtaan valmistama Mettlacher5laatoitus. Seinät ovat portaikkoa lukuun ottamatta olleet mustat. Portaikon katto5osuus on ollut harmaan sininen. Valkoisen kiiltelevän stukkatuurin ja sinisen katon yhdistelmä lienee ollut portaitaylösnoustessavaikuttavanäky.juhlasalissatummansinisenvärityksenlisäksi huomion keskipisteenä on ollut suuri paraati5ikkuna, joka antoi sisäpihalle. Ikkunan Juhlasalipianrakennuksenvalmistumisenjälkeen.AAM17'22). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu28/66

29 Ravintola,Suoja, Ravintolasalirakennuksentoisessakerroksessaolidramaattisestiväritetty.Senseinät olivattummanpunaisetjasaliahalkoivalkoistenstucco5pintaistenpylväidenrivi.niiden taustalle jäänyt takaseinä oli mustaksi öljymaalattu. Ravintolan ja kävelyhallin yhteydessä oli tupakkahuone. Ravintolaa palveli ensimmäisen kerroksen keittiö. Sen edistyksellisestä varustelusta kertoo esimerkiksi hissi, joka kuljetti keittiön valmisteet toiseen kerrokseen, ravintolasalin tarjoiluvälikköön. Salin kalustukseksi tilattiin Itävallastamustattaivutetustapuustatehdytsirottuolit.PöydätAaltosuunnitteliitse. Ravintolaanliittyisisäpihanpuolelleaukeavaterassi. Elokuvateatteri,Kino, Elokuvateatteri,biografi,sijaitsiensimmäisessäkerroksessa.Teatterinaulassasijaitsivat elokuvateatterin kassa, josta Aalto laati detaljipiirustuksen. Myös aulan kalustus oli erikseentilaavartensuunniteltu.teatterisalissaolierillinenmuurattuprojektoritorni, jostaelokuvatheijastettiinvalkoisellekankaalle.elokuvateatterinetuosa,valkokankaan pääty, oli seiniltään ja katostaan verhoiltu v5profiilin tinalistoilla. Tämän konstruktion tuliestääheijastusvaloahäiritsemästäelokuvankatsomistajalevittääsilleheijastettu valomiellyttävästijatasaisestikatsomoon.muutosatseinistäolirapattujamaalattu mustaksi. Sanomalehti Keski5Suomalaisessa elokuvateatteria ja sen lämmitysjärjestelmääkuvataanseuraavasti ): Samoin on kellarikerrokseen sijoitettu elokuvateatterin lämmitys5 ja tuuletuslaitteet. Puristettua lämmintä ilmaa sisältävästä säiliöstä menee lämmin ilma erikoisten laitteiden avulla lattian kautta teatteriin ja samalla puhdistaa siellä ilman. Edellisenlisäksionteatterissakeskuslämmityspatterit. Elokuvateatteri )onvarsin nykyaikainen ja suuriakin vaatimuksia vastaava biografi. Eteishalli pylvästöineen, samoin katsomo erikoislaatuisin valaistuslaitteineen ja istuimineen tuntuu viihtyisälle. Konehuone on kokonaan eristetty katsomosta, jotenka tulipalon vaara on kokonaan vältetty. Elokuvateatteri, jossa on 330 istumapaikkaa, on vuokrattu ja on se ollut avoinnajoviimesyksystälähtien. RavintolaSuojansisustuspiirustus.AAM46'193). Elokuvateatterirakennuksenvalmistumisenjälkeen1929.AAM46'006'016). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu29/66

30 Kun Aalto suunnitteli Lounais5Suomen maalaistentalon teatterisaliin klassisia piirteitä modernistiseen tyyliin sekoitettuna, oli Suojan elokuvateatteri jo täysin funktionalistinen. Vuoden 1929 jyväskyläläisessä mykkäfilmissä mainitaan, että elokuvasali olisi väritykseltään musta5punainen. Punaisesta väristä ei kuitenkaan toistaiseksi ole löytynyt fragmentteja. Elokuvateatterin istuimet olivat Schaumannin Faneritehtaanvakiomallistosta. Kauppahallinmateriaaleiksiolisuunniteltumm.sementtimosaiikkiajamaitolasia.AAM46'233)., BiografinelielokuvateatterinsuunnitteluunAaltokäyttifilmi'entuusiastinapaljonaikaa. AAM46'208). Kauppahalli, Kauppahalli sijaitsi katutasossa, ensimmäisessä kerroksessa. Sitä kuvataan ilmestyneessäsanomalehtikeskisuomalaisessaseuraavasti: Kauppahallejaonkaikkiaan23,valmistettuensikädessäruokatavarakauppaavarten. Sitä paitsi on hallissa tilaa pienelle hallikahvilalle. Halliosa on vinkkelin muotoinen, Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu30/66

31 erikoisen siisti ja ajanmukainen. Myymäläpöydät ovat päällystetty tarkoitusta varten valmistetullans.maitolasilla. Kauppahallin myyntitiskit valmistettiin Aallon detaljipiirustusten mukaan. Niissä käytettiin muun muassa mosaiikkibetonia ja maitolasia. Tilat oli maalattu käytännöllisesti öljymaalilla. Kauppahallin kauppiaita palvelivat kellarikerroksen kylmävarastot. Ajanmukaisuudestaan huolimatta kauppatoiminta hallissa ei koskaan kunnolla käynnistynyt. Lama karsi vuokraajia ja lisäksi kauppatori söi asiakaskuntaa. Kauppahallitoimintaloppuijovuonna1932jahallimuuttuikahvilaSuojanruokalaksi. 3.,kerros, Kolmannessa ja neljännessä kerroksessa sijaitsivat talon omistajan, Suojeluskunnan toimitilat. Alempien kerrosten tilat olivat helposti ulosvuokrattavissa, joka toi omistajalle kaivattuja tuloja. Toimistokerroksiin pääsi nousemaan erillistä porraskäytävää pitkin talon länsipäädyssä. Kolmannessa kerroksessa sijaitsivat Suojeluskunnanpiiripäällikön,kansliapäällikön,LottaSvärd5yhdistyksenjapitäjänLotta Svärdin huoneet. Kerroksessa olivat myös lääkintäohjaajan ja ajalle ominaisen valistusohjaajankonttorit.lisäksikerroksestalöytyiradio5jakuvaushuone. PiiripäällikköHämäläinenhuoneensaovellakolmannessakonttorikerroksessa.AAM17'23). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu31/66

32 4.,kerros, Neljännessä kerroksessa sijaitsivat Pitäjän suojeluskunnan toimisto voimistelusali, makuusalit sekä sauna5 ja pesutilat. Vapaudenkadun puoleisessa siivessä sijaitsi makuukamareidenlisäksipienoiskiväärirata.viidennessäkerroksessasijaitsiyksimatala ullakkohuone joka toimi myös painiharjoitussalina. Lisäksi voimistelusalin yllä oli kuivatusullakko. Porrastorni, PyöreäporrastornirakennuksenVapaudenkadunsuuntaisensiivenkoillispäässätoimi sisäänkäyntinä näyttämökerroksen alle sijoitettuihin pukuhuoneisiin. Portaita pitkin pääsi kiipeämään myös neljännen kerroksen makuusaleihin ja pienoiskivääriradalle. Porrastornistapääsinäyttämönylläsijainneelleneljännenkerroksenparvelle. Voimistelusalialkuperäisessäkäytössään.AAM17'25) Porrastorninsuunnitelma1928.AAM46'284). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu32/66

33 Rakennustyöt*1928V1930)* RakennustyötaloitettiinKeski5SuomenSuojaOy:nostamalletontillano5Jyväskylän9. neliössä, Töiden aloitusta viivästyttivät pitkittynyt arkkitehtikilpailu ja rahoituksen järjestäminen. Tontti oli kooltaan 3725m². Rakennustyö ja tonttikauppa rahoitettiin yhtiön osakepääoman lisäksi lainoittamalla. Lainaa myönsivät Suomen valtion lisäksi Jyväskylän kunnan pitäjän) Säästöpankki ja Jyväskylän Säästöpankki yhteensä 4 miljoonaa markkaa. Hanketta rahoitettiin myös järjestämällä suojeluskuntien kannatusyhdistysten toimesta suurarpajaiset. Urakkakilpailutuksella rakennusurakoitsijaksi valikoitui helsinkiläinen A. E. Henriksson. Aallon toimiessa ylimpänä valvojana, nimitettiin rakennustöiden valvojaksi jyväskyläläinen rakennusmestaria.nuotio.peruslaskelmattekihelsinkiläineninsinööril.eriksson. Peruskivimuurattiin KunSuoja5talonvihkijäisiäjuhlistettiinpuolitoistavuotta myöhemmin ,olirakennusollutkäytössäläheskokonaisuudessaanjo muutamankuukauden. Ajalle tyypillisesti rakennus perustettiin betoniperustusten päälle, kadunpuoleinen sokkelin ja ulkoportaiden ollessa sileäksi hakattua mustaa graniittia. Rakennus on punatiilestä muurattu, mutta matalammassa sivusiivessä käytettiin edullisempaa sementtitiiltä. Julkisivut on rapattu sileiksi ja ne on alun perin käsitelty kalkkivärillä. Kattooliporrastettu,hiemankaltevagalvanoitupeltikatto. Aallontoimistossaoli19205ja305lukujenvaihteessatöissäkaksinorjalaistaarkkitehtia: HaraldWildhagenjaErlingBjernaesin.Läheskaikkisuojeluskuntatalontyöpiirustukset ovatheidänpuhtaaksipiirtämiään. AAMSig.17'15) * Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu33/66

34 Säilyneisyys* Tässä kappaleessa on lueteltu rakennusosat ja pinnat jotka ovat oletettavasti alkuperäisiä ja rakennuksessa muutoksista huolimatta säilyneitä. Nämä osat on otettavahuomioontulevissakorjauksissaosanapalauttavaarestaurointityötä. Julkisivu* Julkisivun palauttamisesta alkuperäiseen asuunsa ja siihen liittyvistä detaljeista ja väreistä tulee tehdä erillinen selvitys. Julkisivun aukotuksen, pääportaalin katoksen, lipputankojen, ovien, heloituksen ja kyltityksen/kirjaisinten palauttamisessa tärkeässä osassa ovat säilyneet ovet, vetimet ja pääovea suojaava lippa maalauksineen sekä säilyneet graniittiset sokkeli5 ja porrasmateriaalit. Räystäskorkeudessa sijaitseva säilynytkanneluurifriisiontärkeäosajulkisivunulkoasua. 1.*kerros* Ensimmäisessä kerroksessa ei säilyneitä rakennusosia tai pintoja sellaisenaan ole. Taidemuseonentinennäyttelytilajossakauppahallijakeittiösijaitsivatonaiemminollut luultavasti Mettlacher5laatalla päällystetty. Sen jälkeen lattiaa on korotettu ja muutosvaiheista voi tulkita että tilaan on laitettu ennen nykyistä päällystettä ainakin yksi keraaminen laattakerros. On tavallista että vanhat laatoitukset jätettiin uusien laattatöiden alle. On siis mahdollista että lattiarakenteista entisessä elokuvateatterin aulassa tilat 159) ja kauppahallissa löytyy alkuperäisiä lattiamateriaaleja. Jos niitä ei voida korjauksissa ennallistaa, olisi toivottavaa että ne jätetään paikoilleen tulevia korjaustoimenpiteitäodottamaan. Kierreportaankohdalla,tilassa19,onlattiapunaistaMettlacher5laattaa.Samassatilassa ovatkuitenkinsijainneetwc5tilat,postintoimiessarakennuksessa.jälkiäwc5tiloistaei lattioissa ole. On mahdollista että laatat on tuotu muualta talosta tilan 19 lattiaan asennettavaksi tai ne on ostettu uutena. Punaiset laatat sopivat materiaalinsa, valmistajansa ja tyylinsä vuoksi talon historiaan ja niitä suositellaan säilytettäväksi tilassa. Välikerros* Pääsisäänkäynnistä on pääsy välikerrokseen, entiseen eteispalvelu5tilaan, jonka wc5 tiloissa on lattioissa edelleen punaista Mettlacher5laattaa. Vaikuttaa siltä, että wc5 tilojen lattioita on korotettu. Tämä voi johtua myös välikerroksen vaikeasta kerroskorkeudesta ja viemäröinnin järjestämisestä. Tilan alla on entisen elokuvateatterin matala aula. On myös mahdollista, ettei punainen laatta ole alkuperäistä lattialaattaa vaan se on asennettu tiloihin jossain muussa rakennusvaiheessa kuten yllä kuvaillussa 1.krs tilassa 19. Mikäli kerroskorkeus ei mahdollista lattian korkeuserojen tasaamista, suositellaan laattoja säilytettäväksi tilassa. Punaiset laatat sopivat materiaalinsa, valmistajansa ja tyylinsä ansiosta talon historiaan. Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu34/66 Pääporras* Portaalin lattia5 ja porrasmateriaali on alkuperäisessä työselityksessä mainittua mosaiikkibetonia. Seinissä on säilynyt harkkomaisen rustikoidun kuvion muodostavat urat.porrasnousunyläosanseinämissäolevataukotovatsäilyneetaukotnytlevytetty umpeen).pääovi,karmeineenvetimineenontärkeärakennusosajokaliittyyjulkisivun palauttamiseen. Seiniä ei tule hioa rappaus5pinnalle saakka jolloin menetettäisiin pintojenkaikkivanhatvärikerroksetjaportaikonalkuperäinenstucco5kerros.kerrokset tulisijättääuusienpintakäsittelyjenalle. 2.*kerros* Kävelyhalli* Kävelyhallin lattia on alkuperäistä tummanruskeaa Mettlacher5laattaa. Pääportaikon seinämien yläosassa on säilynyt rapattu kahden listan aihe. Aiheen yllä on alun perin ollutlippajokaonmyöhemminpoistettu. Juhlasali* Juhlasalin alkuperäinen parketti on purettu. Salin alkuperäisestä luonteesta ei kerro enäämuukuinsuurenparaati5ikkunanpaikka.ikkunarakenneitsessäänonuusittu1961. Lisäksi kertovaa ovat sinne johtavat ovet joista kaksi on levytetty umpeen. Seiniä ei tule hioa rappaus5pinnalle saakka jolloin menetettäisiin pintojen kaikki vanhat värikerrokset.kerroksettuleemahdollisuuksienmukaanjättääuusienpintakäsittelyjen alle. Ravintolasali* Ravintolasalista jäljellä ja nähtävissä ovat pylväät jotka ovat osittain jääneet kevytrakenteisten väliseinien sisään. Seinistä on ollut mahdollista löytää alkuperäisiä värikerrostumia. Alkuperäisellä paikalla sijaitsevia ravintolasalin seiniä ei tule hioa rappaus5pinnalle saakka jolloin menetettäisiin pintojen kaikki vanhat värikerrokset. Kerroksettulisijättääuusienpintakäsittelyjenalle.

35 3.*kerros* Kolmannesta kerroksesta voi tarkemmalla tutkimisella löytää ja varmistaa alkuperäiseksi ovilehtiä ja niihin liittyviä ovilistoja. Kolmannen kerroksen toimistohuoneiden 27 ja 29 komeroissa on alkuperäiset ovet lukkoineen ja avainkilpineen myös avaimet ovat tallella). Myös kerroksessa sijaitsevan keittokomeron 13 ovi, lukkopesä ja valokatkaisin vaikuttavat alkuperäisiltä. On suositeltavaaettänämämuutamatlöydetytalkuperäisetovet,helatjadetaljitsäilyvät paikoillaan jatkossakin. Ovista ja listoista voi todentaa niiden alkuperäisen värityksen värityssuunnitelmaavarten. Wc5tilat rakennuksessa ovat entisillä paikoillaan. Alkuperäisellä paikalla sijaitsevat säilyneet wc:t tunnistaakin lattioiden Mettlacher5laatoista. Kolmannen kerroksen keskikäytävänalussaolevassawc:ssätila3aja3b)onlattiamateriaalinlisäksisäilynyt wc:nväliovi,jossaontoimivatalkuperäisetmessinki5vetimetjalukkohelat.näitäheloja taivälioveaeitulehävittää. 4.*kerros* Neljännessä kerroksessa sisäpihan puoleinen ikkunarivistö on alkuperäinen. Ikkunapokatovatpaikoittainhyvinhuonossakunnossajasitenniidenkäyttöpunnitaan erikseen.ikkunoistatulisikuitenkinehjimmätsäästää.mikälitämäeiolemahdollista, tulee ikkunoista muutamat hyväkuntoisimmat säilyttää sivu5ullakolla ja liittää Alvar Aalto5museon kokoelmiin. Ikkunoista voi helposti todentaa ikkunoiden alkuperäisen värityksen. Porrastorni* Koillispäädyn pyöreän porrastornin delikaatti porrasbetonirakenne on alkuperäinen, samoinsiihenliittyväkaide. Lisäksi** Alkuperäisten rakennusosien lisäksi kerroksien toimistohuoneiden ovet ovat eri aikakausilta ja niissä on sekalainen valikoima erilaisia vetimiä joista luvuille ominainen niklattu pukinsarvi5vedin lienee edustetuin. Niiden lisäksi käytävän pariovissaonsamanaikakaudenputkivetimiä. Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu35/66