ARKKITEHTITOIMISTO!ALVAR!AALTO!&!Co! ! VALTIONTALO!! RAKENNUSPERINTÖKOHTEEN!SELVITYS!2015! OSA!I!!!!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARKKITEHTITOIMISTO!ALVAR!AALTO!&!Co!1926529! VALTIONTALO!! RAKENNUSPERINTÖKOHTEEN!SELVITYS!2015! OSA!I!!!!"

Transkriptio

1 ARKKITEHTITOIMISTOALVARAALTO&Co VALTIONTALO RAKENNUSPERINTÖKOHTEENSELVITYS2015 OSAI

2 ArkkitehtitoimistoAlvarAalto&Co Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 Tilaaja: JyväskylänTilapalvelu Tekjät: NinaHeikkonen,ElinaRiksman,TommiLindh AlvarAalto säätiö Tiilimäki20,00330HELSINKI Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu2/66

3 SELVITYKSESTÄ* Tietämysjaymmärrysrakennetunkulttuuriperinnönfyysisistäominaisuuksistajatieto sentilastaovattärkeitämääritettäessäniitätarpeellisiatoimenpiteitä,joillarakenteet saadaan pysymään tarkoituksenmukaisessa kunnossa ja joiden avulla voidaan varmistaa kohteen asianmukainen ylläpito. Rakennetulla kulttuuriperinnöllä viitataan tässä yhteydessä rakenteisiin, joilla on arkkitehtonista, kulttuurista tai historiallista arvoa. Rakennusperintökohteen selvitys on päätöksenteon työkalu. Rakenteiden ja materiaalienselvitysonensimmäinenaskelprosessissa,jossakehitetäänsuunnitelmia ja toimenpiteitä, joiden avulla kohde säilyy vakaassa, hyvin hoidetussa kunnossa. Selvityksen perusteella voidaan suositella ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, neuvoa ylläpidossa ja antaa välittömiä korjausehdotuksia. Selvitys on myös perusta jatkotoimenpiteille tai 5tutkimuksille. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet, säännölliset kuntoselvitykset ja ylläpito ovat paras tapa vaalia rakennusperintöä ja samalla varmistaa,ettäsentodistusvoimaisuusjaeheyssäilyvät. Tämä selvitys on laadittu eurooppalaisen standardin SFS5EN 16096:2012 Rakennusperintökohteen selvitys, mukaan. Se on tarkoitettu rakennuksen omistajan, käyttäjän, kiinteistönhoitajan, suojeluviranomaisen tai muiden rakennuksen historiallisista vaiheista ja arkkitehtonisista erityispiirteistä kiinnostuneiden käyttöön. Standardin laatimisessa on otettu huomioon eurooppalaiset ja kansainväliset sopimukset,peruskirjat,julistuksetjasuositukset. SelvityksentarkoituksenaonantaakokonaiskuvaValtiontalonvärikkäästähistoriastaja senmyötärakennuksessatoteutetuistamuutostöistäjanykytilanteesta.rakennuson ollut käyttökiellossa huonon kuntonsa vuoksi vuodesta 2010 lähtien. Kiinteistön korjaus5 ja muutostyöt ovat kuitenkin taas ajankohtaisia kun kiinteistön nykyinen omistaja, Jyväskylän kaupunki, on myymässä Valtiontaloa ja sen tonttia kilpailumenettelyn kautta. Myynnistä on käynnistetty tarjouskilpailu ja alustavanaikataulunmukaanmyyntipäätöstehdäänsyksyllä2015. Selvitys on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä, Rakennusperintökohteen selvitys5 osiossa esitellään kohteen rakennus5 ja muutoshistoria. Toinen osa on, Rakennusperintökohteen kuntoselvitys, kolmas väritutkimus ja neljäs osa on sisätilainventointi. Selvityksen taustatiedot perustuvat pitkälti olemassa oleviin kirjallisiin lähteisiin ja arkistoaineistoihin. Aineistoa on kerätty yhteen ja toimitettu uudelleen selkeämpään muotoon. Uutta tutkimustietoa on tuotettu tekemällä rakennuksen nykytilanteesta edellä mainitut rakennusperintökohteen kuntoselvitys, rakennuksen merkittävien sisätilojen väritutkimus sekä 1996 tehdyn sisätilojen inventoinninpäivitys. Alkuperäisenväriohjelmankokonaiskuvanjamyöhempienkerrostumienselvittäminen on keskeinen osa tätä tutkimusta. Tarkoitus on voida todentaa ja edelleen rekonstruoida keskeisten tilojen rikkaaksi mielletty värimaailma ja näin luoda kuva rakennuksessasenensivuosinavallinneestatunnelmasta. Tekijät* SelvityksenovatlaatineetAlvarAalto säätiönrakennusperintöyksikönprojektitutkija NinaHeikkonenjarakennusrestauroijaElinaRiksman.TyötäonohjannutAlvarAalto säätiön johtaja, arkkitehti Tommi Lindh. Käytetyt nykytilanteen valokuvat, joiden lähdettäeioleerikseenkuvanyhteydessämainittu,ovattekijöidenottamia. Tilaaja SelvityksentilaajaonJyväskylänTilapalvelu. Tiilimäessä Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu3/66

4 AAM46'006'15). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu4/66

5 PERUSTIEDOT* * * Kohde* Valtiontalo ent. Jyväskylän suojeluskuntatalo Suoja) Osoite* Suunnittelu:* Arkkitehtisuunnittelu Rakennesuunnittelu Rakentajat:* Pääurakka Maalaustyöt Valaisinhankinnat Kalustehankinnat* Rakennustöiden*valvoja* Rakennuttaja* Kilpisenkatu8,40100Jyväskylä ArkkitehtitoimistoAlvarAalto L.Eriksson E.Henriksson Suunnitteluvuodet* Rakennuslupa* 1928 NikolaiKaariostucco5japintakäsittelytyöt) HannesNärhikulissimaalari) LouisPoulsen&CoPH5valaisimet) KoristamoOyJuhlasalinparaati5ikkunan verhokannatinlaite) OyHuonekalu5jaRakennustyöelokuvateatterin aitiotuolit) A.AaltojaA.Nuotio Keski5SuomenSuojaOy Suurimmat* muutokset* ja* peruskorjaukset* Omistus* Kaavatilanne* Laajuustiedot:* Kerrosala Tilavuus* Suojelutilanne* 1934 Omistus siirtyi Keski5Suomen Suoja Oy:ltä valtiolle ja nimeksi tuli Valtiontalo. Rakennuksessa tehtiin vuosina lukuisia posti5 ja telelaitoksentoimintaanliittyviämuutostöitä Omistus siirtyi valtiolta Jyväskylän kaupungille. Postitoiminta loppui. Entisessä kauppahallissa toimi Jyväskylän taidemuseo, elokuvateatterissa harrastajateatteri, muut tilat toimistokäytössä Rakennus asetettiin käyttökieltoon huonon kunnonvuoksi. Jyväskylänkaupunkivuodesta1995) Asemakaavavahvistettu ) Kerrosalanoin3.040kem2 Kokonaisalanoin3.700m2 Tilavuusnoin14.600m3 RakennussuojelulakiN:01/561/99 Rakennustyöt* * * * * * Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu5/66

6 AAM17'10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu6/66

7 TIIVISTELMÄ* Valtiontalo, eli entinen Jyväskylän suojeluskuntatalo Suoja, sijaitsee Jyväskylässä Kirkkopuiston laidassa, kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävällä paikalla. Rakennus valmistuivuonna1929jaedustaaarkkitehtialvaraallontuotannossavaihetta,jolloin klassiseen traditioon perustuva arkkitehtuurikäsitys alkoi muuttua funktionalistiseksi. RakennustavoidaanpitääAallontuotannontutkimisenjaymmärtämisenkannaltasiksi yhtenä hänen avaintöistään. Valtiontalo on lisäksi yksi harvoista 19205luvun pohjoismaisenklassisisminviimeisen,pelkistetynvaiheenrakennuksistamaassamme. Rakennuksen arkkitehtikilpailusta ja rakennuttamisesta vastasi tarkoitusta varten perustettu osakeyhtiö, Keski5Suomen Suoja Oy, joka toimi jatkossa myös kiinteistön taloyhtiönä.rakennussuunniteltiinalunperinmonitoimitaloksi,jossaolisuojeluskunta5 ja lottajärjestöjen lisäksi ulkopuolisille vuokrattavia liiketiloja. Katukerroksessa sijaitsi elokuvateatteri Kino sekä Jyväskylän ensimmäinen kauppahalli. Toisessa kerroksessa toimi Jyväskylän pitäjän Säästöpankki sekä ravintola ja juhlasali. Kolmannessa kerroksessa sijaitsivat Jyväskylän piirin suojeluskuntajärjestöjen ja lottien esikunta5 ja toimistotilat.ylimmässä,elineljännessäkerroksessaolivoimistelusalisaunoineensekä ampumaratajamajoitushuoneita. Keski5Suomen Suoja Oy:n taloudellisten vaikeuksien seurauksena rakennus siirtyi jo vuonna1934valtionomistukseenjasetoimiposti5jatelelaitoksenvirastorakennuksena vuoteen Valtion omistussuhteen vuoksi rakennusta ryhdyttiin kutsumaan myös nimellä Valtiontalo. Vuonna 1995 kiinteistö5 ja tonttivaihdon kautta omistajaksi tuli Jyväskylän kaupunki. Tiloissa on viimeksi toiminut mm. Jyväskylän taidemuseo ja harrasteteatteri sekä vuokralla olleita pienempiä, ulkopuolisia toimijoita. Rakennuksessa tehtyjen lukuisten muutosten vuoksi alkuperäinen huonejako ja sisustusonlähestäysinhävinnytjasisäpihanrakentaminensekäikkunoidenuusiminen ovat muuttaneet julkisivun ilmeen. Rakennuksen ympäristössä tapahtunut uudisrakentaminen on lisäksi aiheuttanut rakennukselle vuosien varrella vakavia rakenteellisiavaurioita.tästäjohtuenrakennusasetettiinvuonna2010käyttökieltoon ja se on siitä lähtien ollut tyhjillään. Rakennuksen huonon kunnon vuoksi Jyväskylän kaupunginrakennusvalvontaonedellyttänytjovuodesta1990lähtien,ettäsenkuntoa seurataan säännöllisesti vaaratilanteiden välttämiseksi. Keski5Suomen elinkeino5, liikenne5 ja ympäristökeskus on toimittanut Jyväskylän kaupungille Valtiontaloa koskevan selvityspyynnön ja kehotuksen Selvityspyynnössä todetaan, että rakennusontuhoutumisvaarassajaettärakennusonkunnostettavamahdollisimman pian. Rakennus on suojeltu valtioneuvoston päätöksellä valtion omistamien rakennustensuojelustaannetunasetuksen480/85)nojalla.vuonna1995tapahtuneen valtioltapoisluovuttamisenjohdostaympäristöministeriöonvahvistanutvaltiontalolle rakennussuojelulain mukaisen suojelupäätöksen 1/561/99) Rakennus on lisäksiosajyväskylänkirkkopuistonjahallintokorttelinvaltakunnallisestimerkittäväksi kulttuuriympäristöksiluokiteltuaaluettarky). Voimassa olevan rakennussuojelulain mukainen suojelupäätös edellyttää että Rakennus on korjattava ja hoidettava siten, että sen arkkitehtoninen arvo palautuu eikä kunnostuksen jälkeen vaarannu. ja Rakennusta on käytettävä siten, että sen rakennustaiteellinen arvo säilyy. Lisäksi suojelupäätöksen mukaisesti rakennuksen katujulkisivu on ennallistettava ja sisätiloista juhlasali, entinen ravintolasali sekä juhlasaliinjohtavaportaikkoonennallistettavamahdollisimmanpitkällealkuperäiseen asuunsa. Alkuperäinen kiinteä sisustus sekä porrastornin alkuperäiset osat on säilytettäväjakunnostettavakonservoiden. Kiinteistön korjaus5 ja entisöintityöt ovat ajankohtaisia nyt kun rakennus on jälleen vaihtamassa omistajaa. Valtiontalon tulevan, mittavan kunnostustyön ja uuden käyttötarkoituksen myötä on mahdollista aikaansaada Jyväskylän kaupungin ydinkeskustaanedustava,arvokasjamielenkiintoinenrakennuskohde,jokavahvistaa myösjyväskylänasemaaarkkitehtuurinkaupunkina. Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu7/66

8 AAM17'4). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu8/66

9 Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu9/66 SISÄLLYS* * Selvityksestä*...*3 Tekijät...3 Tilaaja...3 Perustiedot*...*5 Tiivistelmä*...*7 Sisällys*...*9 Suojeluskuntatoiminta*...*11 Suunnittelu*ja*rakentaminen*...*13 AlvarAalto...13 Klassismi funktionalismi...14 Arkkitehtikilpailu1926)...15 Suunnittelu1926'1929)...23 Julkisivut...27 Tilaohjelma...27 Tärkeimmätsisätilat...28 Rakennustyöt1928'1930)...33 Säilyneisyys...34 Muutoshistoria*ja*vaiheet*...*36 Lähiympäristö...37 Tontti...38 Kaavoitus...39 Muutoshistoria luku ajantasapiirustukset luku luku luku luku luku luku kiinteistönmyyntiprosessi...57 * * * * * Suojeluhistoria*...*58 Esityksetjalausunnot...58 ValtakunnallisestimerkittävärakennettukulttuuriympäristöRKY,Jyväskylän Kirkkopuistojahallintokeskus...62 Suojelupäätöksen*yksilöinnit*...*63 Yhteenveto*...*65 Lähteet*...*66

10 * AAM28'1). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu10/66

11 SUOJELUSKUNTATOIMINTA* AAM17'18). Suomen' itsenäistymisen' ja' kansalaissodan' vaiheisiin' välittömästi' liittyneen' suojeluskuntajärjestön, asema, vahvistettiin, asetuksella, vuonna Sen mukaan suojeluskuntien% tarkoituksena% oli% edistää% kansalaisten% puolustuskykyä% sekä% turvata% laillistayhteiskuntajärjestystä,noina,kuohuvina,aikoina.,järjestö,oli,lainsäädännöllisesti, osa$ Suomen$ puolustusvoimia,$ mutta$ rauhanaikaisessa$ toiminnassaan$ itsenäinen,$ vapaaehtoiseentoimintaanperustuvaorganisaatio. Yksityiset suojeluskunnat muodostivat suojeluskuntapiirejä,& joiden& johdossa& oli& piiripäällikköjaneljästävarsinaisestajäsenestäkoostunutpiiriesikunta.eritoimialoista ja osastoista sotilasohjaajineen ym. viranhaltijoineen muodostui piirikanslia. Kaikkien maan suojeluskuntien muodostaman Suomen suojeluskuntajärjestön* johdossa* oli* suojeluskuntien*päällikkö,*jonka*alaisena*toimi*suojeluskuntien*yliesikunta*helsingissä. Suojeluskuntajärjestö oli perustettu% sotaväen% reserviksi.% Suojeluskuntien% toiminnallisena' tavoitteena' oli' jäsentensä' sotilaallisten' valmiuksien' parantaminen.' Se' tapahtui' sotilaskoulutuksella' sekä' koulutukseen' liittyvien' liikunnallisten harrastusten tukemisella. Suojeluskunnissa tehtiin% myös% mittavaa% aatteellispoliittista valistustyötä, joka% tähtäsi% yleisen% kansalaiskunnon% kaikinpuoliseen% kehittämiseen& ja& ns.& suojeluskuntahengen-ylläpitämiseen. Suojeluskuntajärjestön/ symboleiksi/ rakennettiin/ suojeluskuntataloja,/ jotka$ kullakin$ paikkakunnalla keskeisesti edustivat järjestöä ulospäin. Niissä$ järjestön$ edustama$ maailmankuva) kohtasi) ympäröivän) yhteisön) mm.) juhlien ja muiden maanpuolustushenkisten tilaisuuksien kautta. Suojeluskuntatalot muovasivat mielikuvaajärjestöstä,)sen)tehtävästä)ja)toiminnasta. Suojeluskuntataloja, rakennettiin, 19205luvun% alusta% lähtien" ympäri" Suomea," lähes" jokaiseen$ kuntaan.$ Rakennuksen$ koko$ sekä$ arkkitehtoninen$ muoto$ määräytyivät$ kulloinkin paikallisten olosuhteiden pohjalta. Vuosikymmenen lopulla ne olivat usein kaupunkirakennuksia,monitoimitaloja,joissasuojeluskunnallevarattujen&tilojen&lisäksi& olihuomattava%määrä%ulkopuolisille%vuokrattavia%asuin5jaliiketiloja.suojeluskuntatalot voidaan jakaa kolmeen' päätyyppiin:& juhlataloihin,& toimitaloihin& ja& taloihin,& joissa& oli& määrällisesti) eniten) asuintarkoituksiin varattuja tiloja. Juhlatalon) ytimen) muodostivat) juhlasalinäyttämöineensekäkeittiöjaravintolatilat.varakkaimmat$järjestöt$sijoittivat tiloihinsa%myös%ampumaradan. Rakennusprojekteihin/ saatettiin/ kanavoida/ jossain/ määrin taloudellista tukea SuojeluskuntienYliesikunnaltavaltionavustustenmuodossa,muttasuurimmaksiosaksi talohankkeiden rahoitus lepäsi yksittäisten suojeluskuntien harteilla. Taloudellisten rasitteiden& jakamiseksi& suojeluskunnat& ryhtyivät& usein& yhteisiin& rakennusprojekteihin& niitä%lähellä%olevien%ryhmittymien,%kuten%lotta#svärd#5yhdistystenkanssa. Koska vastuu taloprojekteista oli paikallisilla suojeluskunnilla, oli niillä$ vapaat$ kädet$ myös esteettisissä& kysymyksissä. Järjestöllä* ei* ollut* omaa* suunnitteluorganisaatiota,* vaan$ se$ piirrätti$ rakennuksensa$ yksityisillä$ arkkitehdeilla ja paikallisilla rakennusmestareilla.rakennuttajajatämän#valitsema#suunnittelijasaivattulkitavarsin' itsenäisesti' suojeluskuntajärjestön' maailmankuvaa. Rakennustaiteellisten muotojen merkitysarvoja he hyödynsivät* kykyjensä* mukaan. Käytäntö' poikkesi' Suomen' puolustuslaitoksen rakennustoiminnasta, jossa suunnittelu oli$ pääosin& anonyymiä,& instituution&palveluksessa&olevien&virka5arkkitehtien)työtä. Suomenpuolustuslaitoksenarkkitehtuurissarakennuksetolivatosapuolustuslaitosten* julkisuuskuvan* rakentamista,* sen* pr5työtä,& jonka& päämääränä& oli& vahvistaa& kansallista% yhtenäisyyttä,* siviilien* ja varusmiesten puolustustahtoa. Suojeluskuntajärjestön) arvomaailma ja ideologia olivat samansuuntaiset puolustuslaitoksen kanssa.$ Yleisporvarillinen, maanpuolustushenki, oli, suojeluskuntajärjestön, yhteiskunnallisen, toiminnanjavaikuttamisenarvo.suojeluskuntatalotolivatsymbolisestivalkoisiataloja olivat'ne'sitten'väritykseltään)millaisia)tahansa. Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu11/66

12 Jyväskylän) suojeluskuntapiirille) oli) ostettu) oma) talo) vuonna 1920 kaupungin keskustasta, silloiselta Harjukadulta. Jo" parin" vuoden" kuluttua" puutalokiinteistö" kävi" kuitenkin ahtaaksi ja toiminnan edelleen laajetessa tarve varsinkin sopivien kokous5, kurssi5 ja harjoitustilojen saamiseen oli polttava. Tilakysymysten ratkaisuksi ehdotti Keski5Suomen' piiriesikunta,' jyväskyläläisen) maanviljelysneuvos) Aatos) Schildtin) aloitteesta,) koko) piirin) yhteisen) suojeluskuntatoimintaan) tarkoitetun) keskustalon) rakentamista.taloonolitarkoitussijoittuapiiriesikunnanlisäksijyväskylänkaupungin ja#jyväskylän#pitäjän#suojeluskunnat&sekä&paikalliset$lotta$svärd$5yhdistykset. Sigfrid Backman. Yhtiön' säännöt' poikkesivat' tavallisen' osakeyhtiön' säännöistä' pykälällä,' joka' suojelee' osakkeiden% joutumisen% vast edeskin% sellaisten% henkilöiden% käsiin," jotka" eivät" ole" suojeluskuntaystäviä tai joiden harrastukset kyseessä olevan talonsuhteen#olisivat#päinvastaiset#suojeluskuntaetujenjaharrastustenkanssa. Tällä$ toimenpiteellä* oli* tarkoitus) varmistaa) kiinteistön) jääminen) rakennuttajiensa) omaisuudeksisiinäkin%tapauksessa,%että%suojeluskunnatjoskushajautettaisiin. Tammikuun 7. päivänä 1925 kutsui suojeluskuntapiirin päällikkö Edvin Hämäläinen koolle%neuvottelukokouksen,%jossa%rakennushanke%sai%yksimielisen%kannatuksen.%asiaa% edistämään) asetettiin) valiokunta,& johon& valittiin& piiripäällikkö$ Hämäläinen,$ maanviljelysneuvos)a.)schildt,)majuri)bruno)krook,)maanviljelijä)frans)ahola,)tarkastaja) A.# Vekara# sekä# toimitusjohtaja# A.# Lahtinen.# Valiokunta# kutsui# koolle# # yleisen# kokouksen, jossa todettiin talohankkeen tarpeellisuus ja määriteltiin lopullisesti tarvittavat% tilat:% juhlasali% näyttämöineen,% ravintola% keittiöineen% ja% emäntien% huoneineen, piiriesikunnan, kaupungin sekä Jyväskylän pitäjän suojeluskuntien esikunta5 ja kansliahuoneet," asepaja" varastohuoneineen," Jyväskylän" Lotta" Svärd" 5 yhdistysten) huoneet,) neljä) tilavaa) majoitushuonetta,) pienoiskiväärirata) sekä) joitakin pienempiä' majoitustiloja.& Rakennukseen& oli& tarkoitus& sijoittaa& myös& useita& liikehuoneistoja, joiden vuokra5 tuloilla' katettaisiin' talon' vuotuisia' ylläpitokuluja ja lainojen korkomenoja. Suojeluskunnan% kansliapäällikkö% Otto% Keskisen% artikkeli% paikallisessasanomalehdessäkuvailiodotuksiaseuraavasti: Valmiina'oleva'talo'käsittää'mitä'monipuolisimman'laitoksen,kunjoukkojärkeviäpäitä punoo% hanketta,% täytyy% siitä% tulla% hyvä.% Ja% pohjasta% saakka." Tarkoitan" näet" talon" kannattavaisuutta. Kun maakerrokseen on sijoitettu monet varastosuojat,* keskuslämmityslaitteet& ym.& rakentaa& yhtiö& ensimmäiseen maanpäälliseen* kerrokseen* sellaisen' sammon' joka' jauhaa' talolle' purnun' syötäviä,' toisen' myötäviä' jne.' eli' kauppahuoneet, avaran kauppahallin sekä vähän ylemmäksi ajanmukaisen eläväin' kuvainteatterin.nämäliikehuoneettuovattalollevuokratuloinalujastirahaa,jotasekyllä% tarvitsee.sangennerokaskeksintö,)eikö)vain? Taloudellisesti erittäin huomattavan rakennushankkeen omistussuhteet katsottiin edullisimmaksi* järjestää* osakeyhtiömuotoon.* Tarkoitusta* varten* perustettiin* Keski5 Suomen&Suoja&Oy.&Sen&osakepääoma&oli&1&milj.&mk&jaettuna&kahteentuhanteen&500&mk:n& arvoiseen) osakkeeseen.) Samassa) kokouksessa) hyväksyttiin) myös) yhtiöjärjestys,) jonka) valtioneuvostovahvisti Yhtiön' perustamiskokous' pidettiin' ,' osakepääoman' keräyksen' ja' merkinnän' jälkeen. Tällöin tehtiin lopullinen päätös taloyhtiön perustamisesta. Yhtymän varoilla päätettiin' rakentaa' ajanmukainen,' uusia' vaatimuksia' vastaava keskustalo. Keski5 Suomen Suoja Oy:lle valittiin johtokunta, jonka# jäseniksi# edellä% mainitun% valiokunnan% lisäksi%tulivat%varatuomari%c.g.%tennberg%sekä%tarkastaja%vekaran%tilalle%toimitusjohtaja AAM17'17). * Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu12/66

13 SUUNNITTELU*JA*RAKENTAMINEN* Alvar*Aalto* Arkkitehti Alvar Aalto työskenteli Jyväskylässä vuosina kaupunkiin perustamassaan toimistossa. Aalto suunnitteli Jyväskylän vuosinaan monia kaupunkikuvassa edelleen näkyviä rakennuksia. Jyväskyläläiset voivat nähdä katukuvassa Aallon 19205luvun tuotannosta rautatieläisten asuintaloksi suunnitellun Aira5talon , Tapionkatu2)sekäTyöväentalon Väinönkatu 7, ). Näiden lisäksi Aalto suunnitteli Jyväskylän vuosinaan monia yksityishuviloita, vuokrataloja, kirkkoja ja niiden korjaussuunnitelmia, vanhainkodin, sairaaloita, asemakaavoja, bensiinikioskeja, kahvilasisustuksia ynnä muuta kasvavan kaupungin ja kehittyvän maakunnantarpeisiin.osa19205luvullatehdyistäsuunnitelmistajäitoteutumatta,osa tuotoksistaontuhoutunutpurettujenrakennustenmukana. SuojeluskuntataloksijaSuojaksi,kutsuttu,myöhemminValtiontaloksinimettyrakennus rakentui Jyväskylän keskuskirkon puiston laidalle Valtiontalolla on merkityksellinen paikka Aallon tuotannossa, sillä se sijoittuu hänen elämäntyönsä kannalta tärkeään arkkitehtuurikäsityksen murrokseen. Valtiontalo asettuu Aallon tuotannossavaiheeseen,jossaaaltoolisiirtymässäklassismistakohtimodernismiaja funktionalismia.tämäsiirtymäkausinäyttäytyykinvaltiontalonerisuunnitteluvaiheissa. Suojeluskuntataloonsuunnitellunjuhlasalinovidetaljijakirjaisinmalli.AAM46'197). * Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu13/66

14 Klassismi* *funktionalismi* Aallon19205luvuntuotantoaleimaavatvahvatklassisistisetjaantiikistapoimitutaiheet. Aallon arkkitehtuurikäsitykseen vaikuttivat Eliel Saariselta saatu arkkitehtuurisfilosofinen ohjaus ja italialaispainottunut opetus Teknillisessä korkeakoulussa sekä useat matkat Välimerelle. Matkoillaan Aalto valokuvasi, piirsi ja kaikintavoinomaksuivaikutteitaantiikin,klassisminjavarhaisrenessanssinestetiikasta. Klassismin, uusbarokin ja renessanssin muotoaiheita Aalto käytti töissään jo ennen vuoden1924italianmatkaansa.tästäesimerkkinäonjyväskyläntyöväentalo. Aalto omaksui vaikutteita ruotsalaisen kollegansa Gunnar Asplundin uusklassisista töistä. Asplundin Skandia5elokuvateatterin sisustus oli tehnyt Aaltoon suuren vaikutuksen. Asplundin klassinen manierismi näkyikin Aallon suunnitelmissa ja esimerkiksi Turun Maalaistentalon varhaisissa luonnoksissa tyylisuunta on vahvasti läsnä. Samat klassismin piirteet näkyvät selvästi Valtiontalon piirustuksissa. Kummassakin tapauksessa Aalto karsi viimeistään rakennusvaiheessa suunnitelmista klassismin ominaispiirteitä, kierrepylväitä, munasauva5aiheita, patsaita ja roomalaisfriisejä. Valtiontalosta tuli entistä riisutumpi ensimmäisiin suunnitelmiin verrattuna,mitäpidemmällerakennustyötetenivät.aaltoolisiirtymässäriisutumpaan, yksinkertaisempaanmuotokieleen,jotahänitseihailiesimerkiksiasplundintukholman kaupunginkirjastossa. Aallon mukaan Asplundin kirjasto rv ) oli piirteiltään yksinkertaisempi kuin mikään muu tähänastisen pohjoismaisen rakennustaiteen tuote.toinenaallontuotantoonvaikuttaneistaaikalaisistaoliruotsalainenarkkitehti, pohjoismaisenfunktionalisminpioneerisvenmarkelius,jonkakanssaaaltoystävystyi 19205luvulla perheen muutettua Turkuun. Aalto oli hyvin vaikuttunut Markeliuksen töistä ja tämä johdattelikin Aallon arkkitehtuurikäsitystä kohti modernismia. Suomalaisista kollegoista Erik Bryggman vaikutti ilmeisen voimakkaasti Aallon arkkitehtuurikäsitykseen.bryggmanjaaaltoystävystyivätjoaallonjyväskylänvuosina, muttakollegiaalinenystävyyslujittuiaaltojenmuutettuabryggmanienkotikaupunkiin Turkuun.TurkuolituolloinhengeltäänSuomenehdottomastiradikaaleinjamodernein kaupunki.turunvilkkaallataide5elämälläjaraikkaallahenkiselläilmapiirillälieneeollut suurivaikutusaaltoonjahänentöihinsä.* Suojeluskuntatalonjuhlasaliinsuunnitellunparaati'ikkunanpylväikköäeikoskaantoteutettu. AAM46'164). * Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu14/66

15 Arkkitehtikilpailu*1926)* Arkkitehtikilpailut olivat sotien välisenä aikana Suomessa hyvin suosittuja ja niitä järjestettiinuseita.alvaraaltoottikinosaakilpailuihinahkerasti,menestyksenjäädessä aluksi vähäiseksi. Vuoden 1926 arkkitehtuurikilpailu Jyväskylän Suojeluskuntataloa vartenolikinaallonensimmäinenvarsinainenvoitto.aallonehdotuksentoteutukseen päädyttiin kuitenkin mutkan kautta. Tuolloin 265vuotias Aalto sijoittui kilpailussa toiseksiehdotuksellaanintramuros. Kilpailuun osallistuttiin kaikkiaan 19 ehdotuksella. Ensimmäisen palkinnon sai arkkitehtiylioppilasg.e.henrikssontyölläänmonagiovanna,toisenpalkinnonsaiaalto jakolmaspalkintoannettiinaallonlapsuudenystävälle,arkkitehtipaulie.blomstedtille ehdotuksestaan Major Domus. Lisäksi lautakunta lunasti kilpailutyön Mars, joka osoittautuimyösblomstedtintyöksi. Kilpailun palkintolautakunta luonnehti Aallon toiseksi sijoittunutta ehdotusta Intra Murosseuraavasti: Otteeltaanselväjayksityiskohdiltaanhyvinkaunisehdotus.Sisääntulopääportaaseen kauniistiratkaistu,muttajakaajuhlakerroksenhuoneetpahastikahtia.lämpiöpimeä: kaupunginlottienhuonelämpiöntakan,kaupungins.k.suojeluskunta)huoneistaon toiseenpääsyainoastaantoisenläpi.talonmiehenasuntovastoinrakennusjärjestystä puoleksi maan sisällä. Emännöitsijän ja palvelijanhuoneella muoto ja valaistus huono. Keittiön sijoitus pohjakerrokseen tekee vuokrattavan tilan varsin pieneksi; keittiön ja ravintolan välillä huono yhteys ilman tarjoiluhuonetta, kansliakerros hyvä, voimistelusalinmuotosopimaton.varastohuoneittenryhmitystakapihanympärikaunis mutta kalliinpuoleinen. Varastohuone 10:n sijoitus erillään muista sopimaton. Eteishallit, kino, juhlasali ja sen sivuhuoneet hyvin kauniisti ja omaperäisesti sommitellut hauskoine yksityiskohtineen. Katufasaadi yksinkertaisen kaunis ja hienostunut,pihavarsinhyvinratkaistukaksineeriluonteisineosineen. Palkintolautakunnan mielestä Aallon työ osoitti sekä rakennuksen sisä5 että ulkopuolisessajärjestelyssävarmaajapersoonallistaaistia. PalkintolautakuntavertailineljääkärkiehdotustajapäätyitilaamaantyönBlomstedtin ehdotukseen Mars perustuen. Toteutuskustannuksia laskettaessa kävi kuitenkin ilmi, ettäblomstedtinehdotusolisihuomattavankallistoteuttaa.rakennusvaliokuntateetti Blomstedtilla uudet piirustukset, mutta Blomstedt piirsi ohjeiden vastaisesti entisestään kasvavan tilaohjelman. Rakennusvaliokunta oli luopumassa rakennushankkeestakokonaansenliiallistenkustannustenvuoksi,kunpäätettiinvielä kääntyä toiseksi sijoittuneen arkkitehti Aallon puoleen ja tilata häneltä uudet piirustukset Intra Muros 5ehdotukseen perustuen. Kun rakennusvaliokunta vakuuttui siitä,ettäaaltoolipysynytannetuissakuutiotilavuudenrajoissa,päätettiinjyväskylän suojeluskuntatalonrakennustyötaloittaaaallonehdotuksenpohjalta.* Pääpiirustussarja,huhtikuu1927.Tonttikartta.RH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu15/66

16 Pääpiirustussarja,huhtikuu1927.Asemapiirros.RH56M2/10). Pääpiirustussarja,huhtikuu1927.Kellari.RH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu16/66

17 Pääpiirustussarja,huhtikuu Kerros.RH56M2/10). Pääpiirustussarja,huhtikuu kerros.RH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu17/66

18 Pääpiirustussarja,huhtikuu kerros.RH56M2/10). Pääpiirustussarja,huhtikuu kerros.RH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu18/66

19 Pääpiirustussarja,huhtikuu kerros/ullakko.RH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu19/66

20 Pääpiirustussarja,huhtikuu1927.Julkisivupihalle.RH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu20/66

21 Pääpiirustussarja,huhtikuu1927.LeikkausRH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu21/66

22 Pääpiirustussarja,huhtikuu1927.JulkisivuKilpisenkatu.RH56M2/10). * Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu22/66

23 Suunnittelu*1926V1929)* AaltoolisuunnitellutSuojeluskunnallesuojeluskuntahuoneistonkorjauksenjakahvilan sisustuksen jo vuonna 1924, suojeluskunnan tiloihin Kauppakatu 15 sijainneeseen puurakennukseen. Aallolla oli jo opiskeluaikanaan Teknillisessä korkeakoulussa siteitä jääkäriliikkeeseen joten oli luontevaa, että hän liittyi paikalliseen suojeluskuntatoimintaan Jyväskylään muuttaessaan. Aalto suunnitteli SuojeluskuntajärjestöllemyösEtelä5Pohjanmaansuojeluskuntatalon )jamuita pienempiä töitä. Aallon isän maanmittausinsinööri J. H. Aallon tuttavia oli laajasti mukanasuojeluskuntatoiminnassa,jokaedesauttoiaallontyöllistymistäjyväskylässä. Aallontöihinvaikuttiitalialainenkansanarkkitehtuuri,architecturaminorejasenvakaa ihailu. Ruotsalaisen kollegan Gunnar Asplundin tjugotalklassicismen näkyi italiavaikutteiden lisäksi Aallon töissä, toisinaan hienovaraisina viitteinä ja joskus jopa suorinalainauksina.suojeluskuntatalon,jokakulkijonimelläsuoja,suunnitelmissaon nähtävissäerityisestiasplundinskandia5elokuvateatterinvaikutusaaltoon.*jyväskylän suojeluskuntataloa ei voi myöskään tarkastella ilman sen turkulaisen sisarrakennuksen Lounais5Suomen maalaistentalon Aalto ) huomiointia. Kumpikin rakennus kuuluu harvoihin 19205luvun klassisismin viimeisen, pelkistetyn vaiheen esimerkkeihin Suomessa. Suunnittelutehtävien* samanaikaisuus,* samankaltaisuus ja uuden arkkitehtuurin ensimmäisten innovaatioiden soveltaminen kumpaankinrakennukseentekeeniidenvertailunperustelluksi.* Suojeluskuntatalo edustaa Aallon tuotannossa vaihetta jossa hän oli siis siirtymässä klassisesta muotokielestä modernistiseen tyyliin. Suojeluskuntatalon pohjakaava rikkookin totuttua klassismin tiukkaa symmetriaa. Aalto on luonut Suojelukuntatalon monilleeritoiminnoilleperustuvan,vapaanjajoustavanpohjakaavan.** Aallon kilpailuehdotus Intra Muros toteutui pääpiirteittäin kilpailupiirustusten mukaisesti. Pääjulkisivusta ja sisä5 ja ulkotilojen detaljiikasta arkkitehti teki kuitenkin monia versioita. Aalto on suunnitteluvaiheessa tehnyt erityisesti katufasadista useita versioitajapohtinuttilajaotteluajulkisivuntakana.rakennuksestaonolemassamyös päiväämättömiäpiirustuksia,joistakäyilmi,etteitilojaalunperinkääntoteutettutäysin Alvar Aallon suunnitelmien mukaisesti, vaan että jo rakennusaikana taloon tehtiin pieniä muutoksia. Pääportaalin sijoittelu on vaihdellut eri suunnitteluvaiheissa ja sen detaljit,koristelujaarkkitehtoninenkokonaistyylikehittyvätvähitellenkohtilopullista toteutettavaaratkaisua.pohjoismaisenklassisminperusihanteisiinkuuluisuorarajainen rakennuskuutio ja koristeettomien kerroslistojen käyttö, pääsisäänkäynnin korostaminenjaniukkaornamentiikka.19205luvunloppuakohdennäistäkonventioista yritettiinkuitenkinirtautuasijoittamallapääsisäänkäyntijulkisivuunepäsymmetrisestija riisumalla entisestään niukkoja ornamentteja sekä irtautumalla kokonaan historiaviitteistä koristelussa. Suojeluskuntatalon suunnitelmien joukossa on julkisivusta versio, jossa on koristeellinen antiikin ihmisfiguureja esittävä friisi räystäsrajassa. Koristeet on kuitenkin myöhemmissä versioissa riisuttu ja pääjulkisivu saanutniukan,hillityn,rauhallisestisommitellunulkoasunsa.koristeetovatvaihtuneet lipputankoriviin. Aalto sommitteli monet suojeluskuntataloon tarvittavat toiminnot yksinkertaisenkatujulkisivuntaakse.kadultaoliomatsisäänkäyntinsäelokuvateatterin aulaan, pääportaalin kautta juhlasaliin ja ravintolaan, alakerran kauppahalliin sekä kolmanteenjaneljänteenkerrokseenvieväänporraskäytävään. Alvar Aalto5museon intendentti Katariina Pakoma kirjoittaa Valtiontaloa koskevassa tutkielmassaan kuinka Aalto omaksui ruotsalaisilta kollegoiltaan yhden tärkeimmistä opeistaan:arkkitehtuurinkokemisenelämänkiertoamuistuttavanaprosessina.tämän ajatuksen mukaan rakennus suunnitellaan tapahtumasarjana joka alkaa sisäänkäynnistä, jatkuu eteishallin ja portaikon kautta ja savuttaa huippunsa rakennuksen päätilassa. Tätä periaatetta Aalto käytti suunnittelutyössään myös Suojeluskuntatalossa.AaltosaivastaaviavaikutteitamyösaikalaisensaLeCorbusierin ideastatilankokemusperäisestähahmottamisesta.aaltokirjoittiaitta5lehteenvuonna 1926 sisäänkäynnin, korridoorin, merkityksestä ja sen mahdollisuuksista luoda arvaamattomat kauneusmahdollisuudet, sallien pienessäkin rakennuksessa rohkeanjamonumentaalisensijoituksen.myösulko5jasisätilojenrajanhäivyttäminen ja yhdistäminen halli5 ja eteisratkaisuissa kiinnosti Aaltoa. Suojeluskuntatalossa pääportaalintoisenkerroksenseinämiinontehtyikkuna5aukotjolloinnevaikuttavatkin ulkoseiniltä. Hän kirjoitti Aitta5lehden artikkelissaan kuinka hallista tulisi tehdä ulkoilma ja puutarhasta interiööri. Tämä sisä5 ja ulkotilojen sekoittuminen, niiden välille piirtyvän rajan häivyttäminen muodostui vähitellen tunnistettavaksi piirteeksi Aallontuotannossa.*** Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu23/66

24 Työpiirustussarja1928,kellarikerros.AAM46'179B). Työpiirustussarja1928,1.kerros.AAM46'179B). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu24/66

25 Työpiirustussarja1928,2.kerros.AAM46'179B). Työpiirustussarja1928,3.kerros.AAM46'179B). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu25/66

26 Työpiirustussarja1928,4.kerros.AAM46'179B). Työpiirustussarja1928,5.kerros/ullakko.AAM46'179B). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu26/66

27 Julkisivut* Aalto oli suunnitellut kolmifasadisen, L5muotoisen rakennusmassan osaksi kiinteää korttelifasadia. Hän ilmeisesti oletti suojeluskuntataloaan ympäröivien tonttien rakentuvan tulevaisuudessa saman korkuisiksi. Muihin tontteihin rajautuvat julkisivut jätettiinkin tarkoituksella umpinaisiksi ja aukottomiksi. Suojeluskuntatalon katufasadi on hyvin yksikertainen, aukotukseltaan symmetrinen. Pääsisäänkäynti on epäsymmetrisesti kuitenkin sijoitettu oikeaan kulmaan. Ylimpänä tasaiseksi rapatussa julkisivussaonyksinkertainenkanneluurifriisijonkaalareunaareunustaaaaltonauha. Pihafasadi on katujulkisivua persoonallisemmin suunniteltu. Pyöreä porrastorni, ravintolan terassi portaikkoineen sekä juhlasalin paraati5ikkuna luovat sisäpihalle yllättävän juhlavan tunnelman. Sisäpiha rajautui muuten huoltorakennuksiin, jotka kuitenkinpurettiinmyöhemmin. Pyöreässäporrastornissaonnähtävissäkeskiaikaisenlinnoituksensignaalitorninidea. Terassin muuria sivuava portaikko toistuu aiheena Aallon myöhemmissä töissä. Muistuma tällaisesta portaikosta voidaan nähdä Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa 1956). Paraati5ikkuna oli alun perin pylväs5aihein kehystetty. Pylväsportiikki oli valkoiseksi rapattu ja se nousikin esiin hallitsevana yksityiskohtana sisäpihan julkisivuista. Käynti sisäpihalle kävi Kilpisenkadulta porttikongista tai läpi ravintolan,terassinkautta. Sisäpihanjulkisivu.AAM46'186A). Suunnittelutyön edetessä Aalto karsi piirustuksessa näkyviä julkisivun koristeaiheita. AAM46'178B). Tilaohjelma* Tässä luvussa on eritelty tilaohjelman eri osat. Tilahierarkialtaan arvokkaimmat tilat ovat toisessa kerroksessa jossa juhlasali ja ravintola sijaitsevat. Tiloista vaatimattomimmatsijaitsevatkolmannessajaneljännessäkerroksessa,jotkaolivatkin yleisöltäsuljetut.liikkeenharjoittajillevuokrattavaksitarkoitetut,julkisettilatsijaitsivat ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Niiden välillä liikuttiin pääporrasta käyttäen, lukuun ottamatta ravintolahenkilökuntaa joka käytti keittiön porrasta ja tarjoiluun ruokahissiä. Toimistokerroksiin, kolmanteen ja neljänteen, kuljettiin länsipäädyn omasta sisäänkäynnistä. Samoin kauppahallilla ja kinolla oli julkisivussa omat sisäänkäyntinsä. Elokuvista poistuttiin ulos sisäpihalle ja sieltä porttikongin kautta Kilpisenkadulle. Keskeisimpiin ja väreiltään rikkaimpiin tiloihin rakennuksessa lukeutuvat juhlahuoneisto, ylempi kävelyaula, juhlasali, ravintola sekä kino auloineen. Sisustusratkaisuissaolikäytettyvoimakkaidenvärienlisäksiniklattuametallia,Bauhaus5 vaikutteisia kirjaisintyylejä ja maitolasia. Valaisimet näissä tiloissa olivat hyvin modernistiset. Aalto lienee saanut vaikutteita myöhempään valaisinmuotoiluunsa tanskalaisen Poul Henningsenin standardivalaisimista, jotka hän valitsi rakennuksen juhlahuoneistoon. Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu27/66

28 ulkopuolellajulkisivussaolikapeaparvekejossavieraatsaattoivatvilvoitellajuhlinnan lomassa.parvekeolijulkisivussavalkoisinpylväinkehystetty.samassahengessäaalto piirsi Jyväskylän Työväentalon palladiolaisen paraati5ikkunan GS. Sisäpiha oli suojeluskuntajoukkojen kokoontumis5 ja harjoituspaikka. Juhlasalin takaosassa olivat näyttämö orkesterimonttuineen. Aalto nimitti salia Siniseksi saliksi, sala azzurroksi, ja sen pitkän seinät ja näyttämöseinä olivatkin tumman siniset. Salin lattia oli priimaluokan tammiparkettia ja kattoon oli maalattu kattopalkkeja imitoiva musta5 valkoinen poikkiraidoitus. Paraati5ikkunan edustalle saliin suunnitellun neljän pylvään rivistönaaltopoistisuunnitelmistaanloppumetreillä.ikkunastasaliinlaskeutunutvalo loi saliin dramaattisen tunnelman. Aalto sai ideoita valovaikutelmaan mm Erik Bryggmannilta, jonka sakraalitilaan suunnittelemassa valaistusratkaisussa niin ikään suuresta ikkunasta lankeava valo valaisi tumman salin. Juhlasalissa istuimina toimivat ensimmäistä kertaa Aallon kalusteiden standardoimis5ajatuksista virinnyt pinottava puinenrivituoli. Näkymäkävelyhallistaravintolasaliinpäin.Kuvaonotettupianrakennuksenvalmistumisenjälkeen 1929.AAM17'20). Tärkeimmät*sisätilat* Juhlahuoneisto, Pääporras johdattaa tulijan katutasosta toisen kerroksen kävelyhalliin, ravintolaan ja juhlasaliin.pääportaikkoonrakennustyöselostuksenmukaanollutpinnoiltaanvaaleaksi rapattua stuccoa, marmorijauheesta sekoitetulla laastilla hienoksi hierrettyä pintaa. Portaikosta ovat auenneet oviaukot välikerrokseen, jossa sijaitsivat eteispalvelu ja pyöreälipunmyyntipiste. Kävelyhallioliväritykseltääntumma.Kattoonolluttummanruskeakutenlattiassahyvin säilynyt Villeroy & Boch5tehtaan valmistama Mettlacher5laatoitus. Seinät ovat portaikkoa lukuun ottamatta olleet mustat. Portaikon katto5osuus on ollut harmaan sininen. Valkoisen kiiltelevän stukkatuurin ja sinisen katon yhdistelmä lienee ollut portaitaylösnoustessavaikuttavanäky.juhlasalissatummansinisenvärityksenlisäksi huomion keskipisteenä on ollut suuri paraati5ikkuna, joka antoi sisäpihalle. Ikkunan Juhlasalipianrakennuksenvalmistumisenjälkeen.AAM17'22). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu28/66

29 Ravintola,Suoja, Ravintolasalirakennuksentoisessakerroksessaolidramaattisestiväritetty.Senseinät olivattummanpunaisetjasaliahalkoivalkoistenstucco5pintaistenpylväidenrivi.niiden taustalle jäänyt takaseinä oli mustaksi öljymaalattu. Ravintolan ja kävelyhallin yhteydessä oli tupakkahuone. Ravintolaa palveli ensimmäisen kerroksen keittiö. Sen edistyksellisestä varustelusta kertoo esimerkiksi hissi, joka kuljetti keittiön valmisteet toiseen kerrokseen, ravintolasalin tarjoiluvälikköön. Salin kalustukseksi tilattiin Itävallastamustattaivutetustapuustatehdytsirottuolit.PöydätAaltosuunnitteliitse. Ravintolaanliittyisisäpihanpuolelleaukeavaterassi. Elokuvateatteri,Kino, Elokuvateatteri,biografi,sijaitsiensimmäisessäkerroksessa.Teatterinaulassasijaitsivat elokuvateatterin kassa, josta Aalto laati detaljipiirustuksen. Myös aulan kalustus oli erikseentilaavartensuunniteltu.teatterisalissaolierillinenmuurattuprojektoritorni, jostaelokuvatheijastettiinvalkoisellekankaalle.elokuvateatterinetuosa,valkokankaan pääty, oli seiniltään ja katostaan verhoiltu v5profiilin tinalistoilla. Tämän konstruktion tuliestääheijastusvaloahäiritsemästäelokuvankatsomistajalevittääsilleheijastettu valomiellyttävästijatasaisestikatsomoon.muutosatseinistäolirapattujamaalattu mustaksi. Sanomalehti Keski5Suomalaisessa elokuvateatteria ja sen lämmitysjärjestelmääkuvataanseuraavasti ): Samoin on kellarikerrokseen sijoitettu elokuvateatterin lämmitys5 ja tuuletuslaitteet. Puristettua lämmintä ilmaa sisältävästä säiliöstä menee lämmin ilma erikoisten laitteiden avulla lattian kautta teatteriin ja samalla puhdistaa siellä ilman. Edellisenlisäksionteatterissakeskuslämmityspatterit. Elokuvateatteri )onvarsin nykyaikainen ja suuriakin vaatimuksia vastaava biografi. Eteishalli pylvästöineen, samoin katsomo erikoislaatuisin valaistuslaitteineen ja istuimineen tuntuu viihtyisälle. Konehuone on kokonaan eristetty katsomosta, jotenka tulipalon vaara on kokonaan vältetty. Elokuvateatteri, jossa on 330 istumapaikkaa, on vuokrattu ja on se ollut avoinnajoviimesyksystälähtien. RavintolaSuojansisustuspiirustus.AAM46'193). Elokuvateatterirakennuksenvalmistumisenjälkeen1929.AAM46'006'016). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu29/66

30 Kun Aalto suunnitteli Lounais5Suomen maalaistentalon teatterisaliin klassisia piirteitä modernistiseen tyyliin sekoitettuna, oli Suojan elokuvateatteri jo täysin funktionalistinen. Vuoden 1929 jyväskyläläisessä mykkäfilmissä mainitaan, että elokuvasali olisi väritykseltään musta5punainen. Punaisesta väristä ei kuitenkaan toistaiseksi ole löytynyt fragmentteja. Elokuvateatterin istuimet olivat Schaumannin Faneritehtaanvakiomallistosta. Kauppahallinmateriaaleiksiolisuunniteltumm.sementtimosaiikkiajamaitolasia.AAM46'233)., BiografinelielokuvateatterinsuunnitteluunAaltokäyttifilmi'entuusiastinapaljonaikaa. AAM46'208). Kauppahalli, Kauppahalli sijaitsi katutasossa, ensimmäisessä kerroksessa. Sitä kuvataan ilmestyneessäsanomalehtikeskisuomalaisessaseuraavasti: Kauppahallejaonkaikkiaan23,valmistettuensikädessäruokatavarakauppaavarten. Sitä paitsi on hallissa tilaa pienelle hallikahvilalle. Halliosa on vinkkelin muotoinen, Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu30/66

31 erikoisen siisti ja ajanmukainen. Myymäläpöydät ovat päällystetty tarkoitusta varten valmistetullans.maitolasilla. Kauppahallin myyntitiskit valmistettiin Aallon detaljipiirustusten mukaan. Niissä käytettiin muun muassa mosaiikkibetonia ja maitolasia. Tilat oli maalattu käytännöllisesti öljymaalilla. Kauppahallin kauppiaita palvelivat kellarikerroksen kylmävarastot. Ajanmukaisuudestaan huolimatta kauppatoiminta hallissa ei koskaan kunnolla käynnistynyt. Lama karsi vuokraajia ja lisäksi kauppatori söi asiakaskuntaa. Kauppahallitoimintaloppuijovuonna1932jahallimuuttuikahvilaSuojanruokalaksi. 3.,kerros, Kolmannessa ja neljännessä kerroksessa sijaitsivat talon omistajan, Suojeluskunnan toimitilat. Alempien kerrosten tilat olivat helposti ulosvuokrattavissa, joka toi omistajalle kaivattuja tuloja. Toimistokerroksiin pääsi nousemaan erillistä porraskäytävää pitkin talon länsipäädyssä. Kolmannessa kerroksessa sijaitsivat Suojeluskunnanpiiripäällikön,kansliapäällikön,LottaSvärd5yhdistyksenjapitäjänLotta Svärdin huoneet. Kerroksessa olivat myös lääkintäohjaajan ja ajalle ominaisen valistusohjaajankonttorit.lisäksikerroksestalöytyiradio5jakuvaushuone. PiiripäällikköHämäläinenhuoneensaovellakolmannessakonttorikerroksessa.AAM17'23). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu31/66

32 4.,kerros, Neljännessä kerroksessa sijaitsivat Pitäjän suojeluskunnan toimisto voimistelusali, makuusalit sekä sauna5 ja pesutilat. Vapaudenkadun puoleisessa siivessä sijaitsi makuukamareidenlisäksipienoiskiväärirata.viidennessäkerroksessasijaitsiyksimatala ullakkohuone joka toimi myös painiharjoitussalina. Lisäksi voimistelusalin yllä oli kuivatusullakko. Porrastorni, PyöreäporrastornirakennuksenVapaudenkadunsuuntaisensiivenkoillispäässätoimi sisäänkäyntinä näyttämökerroksen alle sijoitettuihin pukuhuoneisiin. Portaita pitkin pääsi kiipeämään myös neljännen kerroksen makuusaleihin ja pienoiskivääriradalle. Porrastornistapääsinäyttämönylläsijainneelleneljännenkerroksenparvelle. Voimistelusalialkuperäisessäkäytössään.AAM17'25) Porrastorninsuunnitelma1928.AAM46'284). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu32/66

33 Rakennustyöt*1928V1930)* RakennustyötaloitettiinKeski5SuomenSuojaOy:nostamalletontillano5Jyväskylän9. neliössä, Töiden aloitusta viivästyttivät pitkittynyt arkkitehtikilpailu ja rahoituksen järjestäminen. Tontti oli kooltaan 3725m². Rakennustyö ja tonttikauppa rahoitettiin yhtiön osakepääoman lisäksi lainoittamalla. Lainaa myönsivät Suomen valtion lisäksi Jyväskylän kunnan pitäjän) Säästöpankki ja Jyväskylän Säästöpankki yhteensä 4 miljoonaa markkaa. Hanketta rahoitettiin myös järjestämällä suojeluskuntien kannatusyhdistysten toimesta suurarpajaiset. Urakkakilpailutuksella rakennusurakoitsijaksi valikoitui helsinkiläinen A. E. Henriksson. Aallon toimiessa ylimpänä valvojana, nimitettiin rakennustöiden valvojaksi jyväskyläläinen rakennusmestaria.nuotio.peruslaskelmattekihelsinkiläineninsinööril.eriksson. Peruskivimuurattiin KunSuoja5talonvihkijäisiäjuhlistettiinpuolitoistavuotta myöhemmin ,olirakennusollutkäytössäläheskokonaisuudessaanjo muutamankuukauden. Ajalle tyypillisesti rakennus perustettiin betoniperustusten päälle, kadunpuoleinen sokkelin ja ulkoportaiden ollessa sileäksi hakattua mustaa graniittia. Rakennus on punatiilestä muurattu, mutta matalammassa sivusiivessä käytettiin edullisempaa sementtitiiltä. Julkisivut on rapattu sileiksi ja ne on alun perin käsitelty kalkkivärillä. Kattooliporrastettu,hiemankaltevagalvanoitupeltikatto. Aallontoimistossaoli19205ja305lukujenvaihteessatöissäkaksinorjalaistaarkkitehtia: HaraldWildhagenjaErlingBjernaesin.Läheskaikkisuojeluskuntatalontyöpiirustukset ovatheidänpuhtaaksipiirtämiään. AAMSig.17'15) * Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu33/66

34 Säilyneisyys* Tässä kappaleessa on lueteltu rakennusosat ja pinnat jotka ovat oletettavasti alkuperäisiä ja rakennuksessa muutoksista huolimatta säilyneitä. Nämä osat on otettavahuomioontulevissakorjauksissaosanapalauttavaarestaurointityötä. Julkisivu* Julkisivun palauttamisesta alkuperäiseen asuunsa ja siihen liittyvistä detaljeista ja väreistä tulee tehdä erillinen selvitys. Julkisivun aukotuksen, pääportaalin katoksen, lipputankojen, ovien, heloituksen ja kyltityksen/kirjaisinten palauttamisessa tärkeässä osassa ovat säilyneet ovet, vetimet ja pääovea suojaava lippa maalauksineen sekä säilyneet graniittiset sokkeli5 ja porrasmateriaalit. Räystäskorkeudessa sijaitseva säilynytkanneluurifriisiontärkeäosajulkisivunulkoasua. 1.*kerros* Ensimmäisessä kerroksessa ei säilyneitä rakennusosia tai pintoja sellaisenaan ole. Taidemuseonentinennäyttelytilajossakauppahallijakeittiösijaitsivatonaiemminollut luultavasti Mettlacher5laatalla päällystetty. Sen jälkeen lattiaa on korotettu ja muutosvaiheista voi tulkita että tilaan on laitettu ennen nykyistä päällystettä ainakin yksi keraaminen laattakerros. On tavallista että vanhat laatoitukset jätettiin uusien laattatöiden alle. On siis mahdollista että lattiarakenteista entisessä elokuvateatterin aulassa tilat 159) ja kauppahallissa löytyy alkuperäisiä lattiamateriaaleja. Jos niitä ei voida korjauksissa ennallistaa, olisi toivottavaa että ne jätetään paikoilleen tulevia korjaustoimenpiteitäodottamaan. Kierreportaankohdalla,tilassa19,onlattiapunaistaMettlacher5laattaa.Samassatilassa ovatkuitenkinsijainneetwc5tilat,postintoimiessarakennuksessa.jälkiäwc5tiloistaei lattioissa ole. On mahdollista että laatat on tuotu muualta talosta tilan 19 lattiaan asennettavaksi tai ne on ostettu uutena. Punaiset laatat sopivat materiaalinsa, valmistajansa ja tyylinsä vuoksi talon historiaan ja niitä suositellaan säilytettäväksi tilassa. Välikerros* Pääsisäänkäynnistä on pääsy välikerrokseen, entiseen eteispalvelu5tilaan, jonka wc5 tiloissa on lattioissa edelleen punaista Mettlacher5laattaa. Vaikuttaa siltä, että wc5 tilojen lattioita on korotettu. Tämä voi johtua myös välikerroksen vaikeasta kerroskorkeudesta ja viemäröinnin järjestämisestä. Tilan alla on entisen elokuvateatterin matala aula. On myös mahdollista, ettei punainen laatta ole alkuperäistä lattialaattaa vaan se on asennettu tiloihin jossain muussa rakennusvaiheessa kuten yllä kuvaillussa 1.krs tilassa 19. Mikäli kerroskorkeus ei mahdollista lattian korkeuserojen tasaamista, suositellaan laattoja säilytettäväksi tilassa. Punaiset laatat sopivat materiaalinsa, valmistajansa ja tyylinsä ansiosta talon historiaan. Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu34/66 Pääporras* Portaalin lattia5 ja porrasmateriaali on alkuperäisessä työselityksessä mainittua mosaiikkibetonia. Seinissä on säilynyt harkkomaisen rustikoidun kuvion muodostavat urat.porrasnousunyläosanseinämissäolevataukotovatsäilyneetaukotnytlevytetty umpeen).pääovi,karmeineenvetimineenontärkeärakennusosajokaliittyyjulkisivun palauttamiseen. Seiniä ei tule hioa rappaus5pinnalle saakka jolloin menetettäisiin pintojenkaikkivanhatvärikerroksetjaportaikonalkuperäinenstucco5kerros.kerrokset tulisijättääuusienpintakäsittelyjenalle. 2.*kerros* Kävelyhalli* Kävelyhallin lattia on alkuperäistä tummanruskeaa Mettlacher5laattaa. Pääportaikon seinämien yläosassa on säilynyt rapattu kahden listan aihe. Aiheen yllä on alun perin ollutlippajokaonmyöhemminpoistettu. Juhlasali* Juhlasalin alkuperäinen parketti on purettu. Salin alkuperäisestä luonteesta ei kerro enäämuukuinsuurenparaati5ikkunanpaikka.ikkunarakenneitsessäänonuusittu1961. Lisäksi kertovaa ovat sinne johtavat ovet joista kaksi on levytetty umpeen. Seiniä ei tule hioa rappaus5pinnalle saakka jolloin menetettäisiin pintojen kaikki vanhat värikerrokset.kerroksettuleemahdollisuuksienmukaanjättääuusienpintakäsittelyjen alle. Ravintolasali* Ravintolasalista jäljellä ja nähtävissä ovat pylväät jotka ovat osittain jääneet kevytrakenteisten väliseinien sisään. Seinistä on ollut mahdollista löytää alkuperäisiä värikerrostumia. Alkuperäisellä paikalla sijaitsevia ravintolasalin seiniä ei tule hioa rappaus5pinnalle saakka jolloin menetettäisiin pintojen kaikki vanhat värikerrokset. Kerroksettulisijättääuusienpintakäsittelyjenalle.

35 3.*kerros* Kolmannesta kerroksesta voi tarkemmalla tutkimisella löytää ja varmistaa alkuperäiseksi ovilehtiä ja niihin liittyviä ovilistoja. Kolmannen kerroksen toimistohuoneiden 27 ja 29 komeroissa on alkuperäiset ovet lukkoineen ja avainkilpineen myös avaimet ovat tallella). Myös kerroksessa sijaitsevan keittokomeron 13 ovi, lukkopesä ja valokatkaisin vaikuttavat alkuperäisiltä. On suositeltavaaettänämämuutamatlöydetytalkuperäisetovet,helatjadetaljitsäilyvät paikoillaan jatkossakin. Ovista ja listoista voi todentaa niiden alkuperäisen värityksen värityssuunnitelmaavarten. Wc5tilat rakennuksessa ovat entisillä paikoillaan. Alkuperäisellä paikalla sijaitsevat säilyneet wc:t tunnistaakin lattioiden Mettlacher5laatoista. Kolmannen kerroksen keskikäytävänalussaolevassawc:ssätila3aja3b)onlattiamateriaalinlisäksisäilynyt wc:nväliovi,jossaontoimivatalkuperäisetmessinki5vetimetjalukkohelat.näitäheloja taivälioveaeitulehävittää. 4.*kerros* Neljännessä kerroksessa sisäpihan puoleinen ikkunarivistö on alkuperäinen. Ikkunapokatovatpaikoittainhyvinhuonossakunnossajasitenniidenkäyttöpunnitaan erikseen.ikkunoistatulisikuitenkinehjimmätsäästää.mikälitämäeiolemahdollista, tulee ikkunoista muutamat hyväkuntoisimmat säilyttää sivu5ullakolla ja liittää Alvar Aalto5museon kokoelmiin. Ikkunoista voi helposti todentaa ikkunoiden alkuperäisen värityksen. Porrastorni* Koillispäädyn pyöreän porrastornin delikaatti porrasbetonirakenne on alkuperäinen, samoinsiihenliittyväkaide. Lisäksi** Alkuperäisten rakennusosien lisäksi kerroksien toimistohuoneiden ovet ovat eri aikakausilta ja niissä on sekalainen valikoima erilaisia vetimiä joista luvuille ominainen niklattu pukinsarvi5vedin lienee edustetuin. Niiden lisäksi käytävän pariovissaonsamanaikakaudenputkivetimiä. Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu35/66

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) ALVAR AALTO -SUOJELUKOHDE, STORA ENSO OYJ:N PÄÄKONTTORIRAKENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 12048) Hankenro 0685_1 Kslk dnro 2005-415 SISÄLLYS Osallistumis-

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 3-4h+kt+wc+kh+s+vh, 143 m, 1 325 250 Vastaava välittäjä Herman Ruokonen Myyntineuvottelija, Partner 0400 165 947 herman@bolkv.fi Arvohuoneisto

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa LUMINARY Rakennuttaja ja rakentaja: Skanska Talonrakennus Oy Suunnittelijat: Pääsuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu: BST-Arkkitehdit

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmun johtokunta 60 Kaupunginmun johtokunnan lausunto asemakaavaehdotuksesta Kluuvi Kameeli b-kortteli Lausunto Kaupunginmun johtokunta antoi seuraavan

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU 8.8.2014 Toimistoalueen käytävä (arkkitehdin näkemys) CO-CREATION CENTER Co-Creation Center sijaitsee noin viisi kilometriä Oulun keskustan pohjoispuolella Linnanmaalla,

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 14.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Keihäänkärjentie 11, 90410 Oulu Oulu Kaakkurinkangas Kiinteistötunnus: 564-27-33-4 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Omakotitalo

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 03.09.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Katajanmarjakuja 9, 90800 Oulu Oulu Herukka Omakotitalo Pinta-ala: 176 m² Kokonaisala: 241 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio Tuurnankatu 15 D 15 33270 TAMPERE p.0400-480761 email seija.hirvikallio@dnainternet.net y-tunnus 1140642-8 Tampereen Pienteollisuustalo Oy/Rakennusvaihe V Hankesuunnitelma

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 4h+k+vh+kh+kph+s+erill.wc+las.p., 182 m, 719 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 04.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Leimatie 20, 90420 Oulu Oulu Metsokangas Kiinteistötunnus: 564-28-125-9 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Lisätietoja: Omakotitalo

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 63 4.10.2016 Asianro 825/12.03.02/2016 292 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Päätöshistoria Vapaa-aikalautakunta 4.10.2016

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Kaakelikeskus täydentää valikoimaansa viidellä uudella tuotesarjalla. Tuotekuvaukset täydellisinä sivuilla 2-6.

Kaakelikeskus täydentää valikoimaansa viidellä uudella tuotesarjalla. Tuotekuvaukset täydellisinä sivuilla 2-6. LEHDISTÖTIEDOTE Helsinki 21.2.2006 VIISI UUTTA LAATTASARJAA Kaakelikeskus täydentää valikoimaansa viidellä uudella tuotesarjalla. Tuotekuvaukset täydellisinä sivuilla 2-6. APR STRIPE -laattasarjassa on

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

JOENSUUN INARINKULMA

JOENSUUN INARINKULMA JOENSUUN INARINKULMA Joensuun keskustan osayleiskaava & INARINKULMA Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö omistaa Joensuun kaupungin keskustassa, Niskakadun ja Torikadun kulmassa tontin 167-2-22-2, jossa

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 01.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Oulunseläntie 7, 90580 Oulu Oulu Taskila Pinta-ala: n. 140 m² Kokonaisala: 162 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE LAHTI, ASEMANTAUSTA 2 3h+k+kph/s+p, 71 m 189 000 Asuntoa myy Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi Tervetuloa tutustumaan

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 02.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Koivikonkaari 10, 91910 Tupos Liminka Tupos Kiinteistötunnus: 425-402-19-178 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Omakotitalo omalla

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

postin ympäristössä on kaksi tyyliltään ja mittakaavaltaan siihen sopivaa rakennusta, Veikkola ja SYP

postin ympäristössä on kaksi tyyliltään ja mittakaavaltaan siihen sopivaa rakennusta, Veikkola ja SYP 6. SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLLIETIELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni 1. 1.or 1 on 3. Kohde 2. Kunta Var kaus F28yiosti 4. Kylä/Rekisterinumero 5. Kaup.osa/Kortteli/Talo 6. Kohdetyyppi

Lisätiedot

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1 Antinkatu 1, 00100 Helsinki MIELENKIINTOINEN FUNKKISKIINTEISTÖ Rakennushistorialtaan mielenkiintoinen funkkiskiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Kampissa ja tarjoaa

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa.

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkaman asukkaille on tarjolla runsaat Kauklahden lähipalvelut mm. päiväkodit, koulut, lähikaupat ja kirjasto.

Lisätiedot

PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA

PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA SUUNNITTELUKESKUS OY ESITYS 1 (4) Jyväskylä/ T Järvinen 09.05.2003 PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA Kestävän liikenteen mallikuntaprojektiin liittyen Suunnittelukeskus Oy:n Jyväskylän toimisto

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Jugendin hehkua Vantaan maisemassa MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN HÅKANSBÖLE

Jugendin hehkua Vantaan maisemassa MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN HÅKANSBÖLE Jugendin hehkua Vantaan maisemassa MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN HÅKANSBÖLE Håkansbölen kartano Hakunilassa tuli Vantaan kaupungin omistukseen vuonna 2005. Kaupan myötä vantaalaisista tuli valtakunnallisesti

Lisätiedot

Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA

Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA 2 FABIANINKATU 9, HELSINKI TOIMISTOTILAT KAARTINKAUPUNGISSA Mikä on sinulle ensisijaisen tärkeää, kun etsit yrityksellesi toimistotiloja? Haaveiletko

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen https://funwithresearch.files.wordpress.com P https://funwithresearch.files.wordpress.com Kolmikerroksiset talot on

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 7 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4 Rakentamistapaohje on asemakaavakarttaa (KV..2014 ) täydentävä, se on ohjeellinen ja se koskee uudisrakentamista. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Saarijärven vanhaa

Lisätiedot

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä Vuokraus: Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen, 0400-688 861 Mats Kuhlefelt, 0400-500 285 www.senaatinnotariaatti.fi Insinöörinkatu 7 B, 00880 Helsinki Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa Noin

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 17.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Matosuontie 34, 90230 Oulu Oulu Kastelli Kiinteistötunnus: 564-22-6-26 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: 152 m² Kokonaisala asuinrakennus:

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 23.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Tiedonkaari 15 A, 90570 Oulu Oulu Syynimaa Pinta-ala: n. 145 m² Kokonaisala: n.170 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

Käpylän elävä keskipiste

Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskus Hiekkakivellä päällystetty rakennus on 1980-luvun tyylin ja Helmer Stenrosin arkkitehtuurin komea toteutus, talo, joka jää mieleen. Mäkelänkatu 91 rakennettiin

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113.

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113. V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi ajo ku(87) rak 105 1 po +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3 160

Lisätiedot

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta Eteläesplanadi 8 Helsinki ydinkeskusta Vuoden 2016 lopussa vapautuva arvokiinteistö Helsingin ydinkeskustassa. Uuden käyttäjän tarpeen mukaan muunneltavia toimistotiloja 50 300 henkilön organisaatiolle.

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 05.07.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Johdekuja 4, 90540 Oulu Oulu Ritaharju Omakotitalo Pinta-ala: 153 m² Kerrosala: 193 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI 2 SISÄLTÖ 4 CIBES ONE Sen elegantti muotoilu sulautuu hienosti sisustukseesi. 6 Sopii erinomaisesti jyrkkiin ja ahtaisiin portaikkoihin ONE toimii kätevästi jyrkässä nousussa

Lisätiedot

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 1h, avok, kph, parvi, 28 m, 210 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Upean jugendtalon

Lisätiedot

Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet

Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet Hankkeelle perustettiin suunnitteluryhmä kesällä 2010 Samaan aikaan kohteesta tehdystä rakennushistoriaselvityksestä

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 24.05.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Lahotie 4, 90800 Oulu Oulu Pateniemi Kiinteistötunnus: 564-76-23-6 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: 131 m² Kokonaisala:

Lisätiedot

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA Rakentamisohjeella tavoitellaan yhtenäistä, ilmeeltään omaleimaista aluekokonaisuutta. Tällaisen asukkaat voivat kokea omaksi paikakseen, jonka veto- ja elinvoima alkavat syntyä

Lisätiedot

Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus osoite: Hirvijärventie 760.

Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus osoite: Hirvijärventie 760. Elokuu 2013 Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus Hirvijärven leirikeskus sijaitsee 13 kilometriä Riihimäen keskustasta lounaaseen, osoite: Hirvijärventie 760. Leirikeskuksessa on kolme rakennusta:

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot