ARKKITEHTITOIMISTO!ALVAR!AALTO!&!Co! ! VALTIONTALO!! RAKENNUSPERINTÖKOHTEEN!SELVITYS!2015! OSA!I!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARKKITEHTITOIMISTO!ALVAR!AALTO!&!Co!1926529! VALTIONTALO!! RAKENNUSPERINTÖKOHTEEN!SELVITYS!2015! OSA!I!!!!"

Transkriptio

1 ARKKITEHTITOIMISTOALVARAALTO&Co VALTIONTALO RAKENNUSPERINTÖKOHTEENSELVITYS2015 OSAI

2 ArkkitehtitoimistoAlvarAalto&Co Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 Tilaaja: JyväskylänTilapalvelu Tekjät: NinaHeikkonen,ElinaRiksman,TommiLindh AlvarAalto säätiö Tiilimäki20,00330HELSINKI Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu2/66

3 SELVITYKSESTÄ* Tietämysjaymmärrysrakennetunkulttuuriperinnönfyysisistäominaisuuksistajatieto sentilastaovattärkeitämääritettäessäniitätarpeellisiatoimenpiteitä,joillarakenteet saadaan pysymään tarkoituksenmukaisessa kunnossa ja joiden avulla voidaan varmistaa kohteen asianmukainen ylläpito. Rakennetulla kulttuuriperinnöllä viitataan tässä yhteydessä rakenteisiin, joilla on arkkitehtonista, kulttuurista tai historiallista arvoa. Rakennusperintökohteen selvitys on päätöksenteon työkalu. Rakenteiden ja materiaalienselvitysonensimmäinenaskelprosessissa,jossakehitetäänsuunnitelmia ja toimenpiteitä, joiden avulla kohde säilyy vakaassa, hyvin hoidetussa kunnossa. Selvityksen perusteella voidaan suositella ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, neuvoa ylläpidossa ja antaa välittömiä korjausehdotuksia. Selvitys on myös perusta jatkotoimenpiteille tai 5tutkimuksille. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet, säännölliset kuntoselvitykset ja ylläpito ovat paras tapa vaalia rakennusperintöä ja samalla varmistaa,ettäsentodistusvoimaisuusjaeheyssäilyvät. Tämä selvitys on laadittu eurooppalaisen standardin SFS5EN 16096:2012 Rakennusperintökohteen selvitys, mukaan. Se on tarkoitettu rakennuksen omistajan, käyttäjän, kiinteistönhoitajan, suojeluviranomaisen tai muiden rakennuksen historiallisista vaiheista ja arkkitehtonisista erityispiirteistä kiinnostuneiden käyttöön. Standardin laatimisessa on otettu huomioon eurooppalaiset ja kansainväliset sopimukset,peruskirjat,julistuksetjasuositukset. SelvityksentarkoituksenaonantaakokonaiskuvaValtiontalonvärikkäästähistoriastaja senmyötärakennuksessatoteutetuistamuutostöistäjanykytilanteesta.rakennuson ollut käyttökiellossa huonon kuntonsa vuoksi vuodesta 2010 lähtien. Kiinteistön korjaus5 ja muutostyöt ovat kuitenkin taas ajankohtaisia kun kiinteistön nykyinen omistaja, Jyväskylän kaupunki, on myymässä Valtiontaloa ja sen tonttia kilpailumenettelyn kautta. Myynnistä on käynnistetty tarjouskilpailu ja alustavanaikataulunmukaanmyyntipäätöstehdäänsyksyllä2015. Selvitys on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä, Rakennusperintökohteen selvitys5 osiossa esitellään kohteen rakennus5 ja muutoshistoria. Toinen osa on, Rakennusperintökohteen kuntoselvitys, kolmas väritutkimus ja neljäs osa on sisätilainventointi. Selvityksen taustatiedot perustuvat pitkälti olemassa oleviin kirjallisiin lähteisiin ja arkistoaineistoihin. Aineistoa on kerätty yhteen ja toimitettu uudelleen selkeämpään muotoon. Uutta tutkimustietoa on tuotettu tekemällä rakennuksen nykytilanteesta edellä mainitut rakennusperintökohteen kuntoselvitys, rakennuksen merkittävien sisätilojen väritutkimus sekä 1996 tehdyn sisätilojen inventoinninpäivitys. Alkuperäisenväriohjelmankokonaiskuvanjamyöhempienkerrostumienselvittäminen on keskeinen osa tätä tutkimusta. Tarkoitus on voida todentaa ja edelleen rekonstruoida keskeisten tilojen rikkaaksi mielletty värimaailma ja näin luoda kuva rakennuksessasenensivuosinavallinneestatunnelmasta. Tekijät* SelvityksenovatlaatineetAlvarAalto säätiönrakennusperintöyksikönprojektitutkija NinaHeikkonenjarakennusrestauroijaElinaRiksman.TyötäonohjannutAlvarAalto säätiön johtaja, arkkitehti Tommi Lindh. Käytetyt nykytilanteen valokuvat, joiden lähdettäeioleerikseenkuvanyhteydessämainittu,ovattekijöidenottamia. Tilaaja SelvityksentilaajaonJyväskylänTilapalvelu. Tiilimäessä Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu3/66

4 AAM46'006'15). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu4/66

5 PERUSTIEDOT* * * Kohde* Valtiontalo ent. Jyväskylän suojeluskuntatalo Suoja) Osoite* Suunnittelu:* Arkkitehtisuunnittelu Rakennesuunnittelu Rakentajat:* Pääurakka Maalaustyöt Valaisinhankinnat Kalustehankinnat* Rakennustöiden*valvoja* Rakennuttaja* Kilpisenkatu8,40100Jyväskylä ArkkitehtitoimistoAlvarAalto L.Eriksson E.Henriksson Suunnitteluvuodet* Rakennuslupa* 1928 NikolaiKaariostucco5japintakäsittelytyöt) HannesNärhikulissimaalari) LouisPoulsen&CoPH5valaisimet) KoristamoOyJuhlasalinparaati5ikkunan verhokannatinlaite) OyHuonekalu5jaRakennustyöelokuvateatterin aitiotuolit) A.AaltojaA.Nuotio Keski5SuomenSuojaOy Suurimmat* muutokset* ja* peruskorjaukset* Omistus* Kaavatilanne* Laajuustiedot:* Kerrosala Tilavuus* Suojelutilanne* 1934 Omistus siirtyi Keski5Suomen Suoja Oy:ltä valtiolle ja nimeksi tuli Valtiontalo. Rakennuksessa tehtiin vuosina lukuisia posti5 ja telelaitoksentoimintaanliittyviämuutostöitä Omistus siirtyi valtiolta Jyväskylän kaupungille. Postitoiminta loppui. Entisessä kauppahallissa toimi Jyväskylän taidemuseo, elokuvateatterissa harrastajateatteri, muut tilat toimistokäytössä Rakennus asetettiin käyttökieltoon huonon kunnonvuoksi. Jyväskylänkaupunkivuodesta1995) Asemakaavavahvistettu ) Kerrosalanoin3.040kem2 Kokonaisalanoin3.700m2 Tilavuusnoin14.600m3 RakennussuojelulakiN:01/561/99 Rakennustyöt* * * * * * Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu5/66

6 AAM17'10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu6/66

7 TIIVISTELMÄ* Valtiontalo, eli entinen Jyväskylän suojeluskuntatalo Suoja, sijaitsee Jyväskylässä Kirkkopuiston laidassa, kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävällä paikalla. Rakennus valmistuivuonna1929jaedustaaarkkitehtialvaraallontuotannossavaihetta,jolloin klassiseen traditioon perustuva arkkitehtuurikäsitys alkoi muuttua funktionalistiseksi. RakennustavoidaanpitääAallontuotannontutkimisenjaymmärtämisenkannaltasiksi yhtenä hänen avaintöistään. Valtiontalo on lisäksi yksi harvoista 19205luvun pohjoismaisenklassisisminviimeisen,pelkistetynvaiheenrakennuksistamaassamme. Rakennuksen arkkitehtikilpailusta ja rakennuttamisesta vastasi tarkoitusta varten perustettu osakeyhtiö, Keski5Suomen Suoja Oy, joka toimi jatkossa myös kiinteistön taloyhtiönä.rakennussuunniteltiinalunperinmonitoimitaloksi,jossaolisuojeluskunta5 ja lottajärjestöjen lisäksi ulkopuolisille vuokrattavia liiketiloja. Katukerroksessa sijaitsi elokuvateatteri Kino sekä Jyväskylän ensimmäinen kauppahalli. Toisessa kerroksessa toimi Jyväskylän pitäjän Säästöpankki sekä ravintola ja juhlasali. Kolmannessa kerroksessa sijaitsivat Jyväskylän piirin suojeluskuntajärjestöjen ja lottien esikunta5 ja toimistotilat.ylimmässä,elineljännessäkerroksessaolivoimistelusalisaunoineensekä ampumaratajamajoitushuoneita. Keski5Suomen Suoja Oy:n taloudellisten vaikeuksien seurauksena rakennus siirtyi jo vuonna1934valtionomistukseenjasetoimiposti5jatelelaitoksenvirastorakennuksena vuoteen Valtion omistussuhteen vuoksi rakennusta ryhdyttiin kutsumaan myös nimellä Valtiontalo. Vuonna 1995 kiinteistö5 ja tonttivaihdon kautta omistajaksi tuli Jyväskylän kaupunki. Tiloissa on viimeksi toiminut mm. Jyväskylän taidemuseo ja harrasteteatteri sekä vuokralla olleita pienempiä, ulkopuolisia toimijoita. Rakennuksessa tehtyjen lukuisten muutosten vuoksi alkuperäinen huonejako ja sisustusonlähestäysinhävinnytjasisäpihanrakentaminensekäikkunoidenuusiminen ovat muuttaneet julkisivun ilmeen. Rakennuksen ympäristössä tapahtunut uudisrakentaminen on lisäksi aiheuttanut rakennukselle vuosien varrella vakavia rakenteellisiavaurioita.tästäjohtuenrakennusasetettiinvuonna2010käyttökieltoon ja se on siitä lähtien ollut tyhjillään. Rakennuksen huonon kunnon vuoksi Jyväskylän kaupunginrakennusvalvontaonedellyttänytjovuodesta1990lähtien,ettäsenkuntoa seurataan säännöllisesti vaaratilanteiden välttämiseksi. Keski5Suomen elinkeino5, liikenne5 ja ympäristökeskus on toimittanut Jyväskylän kaupungille Valtiontaloa koskevan selvityspyynnön ja kehotuksen Selvityspyynnössä todetaan, että rakennusontuhoutumisvaarassajaettärakennusonkunnostettavamahdollisimman pian. Rakennus on suojeltu valtioneuvoston päätöksellä valtion omistamien rakennustensuojelustaannetunasetuksen480/85)nojalla.vuonna1995tapahtuneen valtioltapoisluovuttamisenjohdostaympäristöministeriöonvahvistanutvaltiontalolle rakennussuojelulain mukaisen suojelupäätöksen 1/561/99) Rakennus on lisäksiosajyväskylänkirkkopuistonjahallintokorttelinvaltakunnallisestimerkittäväksi kulttuuriympäristöksiluokiteltuaaluettarky). Voimassa olevan rakennussuojelulain mukainen suojelupäätös edellyttää että Rakennus on korjattava ja hoidettava siten, että sen arkkitehtoninen arvo palautuu eikä kunnostuksen jälkeen vaarannu. ja Rakennusta on käytettävä siten, että sen rakennustaiteellinen arvo säilyy. Lisäksi suojelupäätöksen mukaisesti rakennuksen katujulkisivu on ennallistettava ja sisätiloista juhlasali, entinen ravintolasali sekä juhlasaliinjohtavaportaikkoonennallistettavamahdollisimmanpitkällealkuperäiseen asuunsa. Alkuperäinen kiinteä sisustus sekä porrastornin alkuperäiset osat on säilytettäväjakunnostettavakonservoiden. Kiinteistön korjaus5 ja entisöintityöt ovat ajankohtaisia nyt kun rakennus on jälleen vaihtamassa omistajaa. Valtiontalon tulevan, mittavan kunnostustyön ja uuden käyttötarkoituksen myötä on mahdollista aikaansaada Jyväskylän kaupungin ydinkeskustaanedustava,arvokasjamielenkiintoinenrakennuskohde,jokavahvistaa myösjyväskylänasemaaarkkitehtuurinkaupunkina. Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu7/66

8 AAM17'4). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu8/66

9 Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu9/66 SISÄLLYS* * Selvityksestä*...*3 Tekijät...3 Tilaaja...3 Perustiedot*...*5 Tiivistelmä*...*7 Sisällys*...*9 Suojeluskuntatoiminta*...*11 Suunnittelu*ja*rakentaminen*...*13 AlvarAalto...13 Klassismi funktionalismi...14 Arkkitehtikilpailu1926)...15 Suunnittelu1926'1929)...23 Julkisivut...27 Tilaohjelma...27 Tärkeimmätsisätilat...28 Rakennustyöt1928'1930)...33 Säilyneisyys...34 Muutoshistoria*ja*vaiheet*...*36 Lähiympäristö...37 Tontti...38 Kaavoitus...39 Muutoshistoria luku ajantasapiirustukset luku luku luku luku luku luku kiinteistönmyyntiprosessi...57 * * * * * Suojeluhistoria*...*58 Esityksetjalausunnot...58 ValtakunnallisestimerkittävärakennettukulttuuriympäristöRKY,Jyväskylän Kirkkopuistojahallintokeskus...62 Suojelupäätöksen*yksilöinnit*...*63 Yhteenveto*...*65 Lähteet*...*66

10 * AAM28'1). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu10/66

11 SUOJELUSKUNTATOIMINTA* AAM17'18). Suomen' itsenäistymisen' ja' kansalaissodan' vaiheisiin' välittömästi' liittyneen' suojeluskuntajärjestön, asema, vahvistettiin, asetuksella, vuonna Sen mukaan suojeluskuntien% tarkoituksena% oli% edistää% kansalaisten% puolustuskykyä% sekä% turvata% laillistayhteiskuntajärjestystä,noina,kuohuvina,aikoina.,järjestö,oli,lainsäädännöllisesti, osa$ Suomen$ puolustusvoimia,$ mutta$ rauhanaikaisessa$ toiminnassaan$ itsenäinen,$ vapaaehtoiseentoimintaanperustuvaorganisaatio. Yksityiset suojeluskunnat muodostivat suojeluskuntapiirejä,& joiden& johdossa& oli& piiripäällikköjaneljästävarsinaisestajäsenestäkoostunutpiiriesikunta.eritoimialoista ja osastoista sotilasohjaajineen ym. viranhaltijoineen muodostui piirikanslia. Kaikkien maan suojeluskuntien muodostaman Suomen suojeluskuntajärjestön* johdossa* oli* suojeluskuntien*päällikkö,*jonka*alaisena*toimi*suojeluskuntien*yliesikunta*helsingissä. Suojeluskuntajärjestö oli perustettu% sotaväen% reserviksi.% Suojeluskuntien% toiminnallisena' tavoitteena' oli' jäsentensä' sotilaallisten' valmiuksien' parantaminen.' Se' tapahtui' sotilaskoulutuksella' sekä' koulutukseen' liittyvien' liikunnallisten harrastusten tukemisella. Suojeluskunnissa tehtiin% myös% mittavaa% aatteellispoliittista valistustyötä, joka% tähtäsi% yleisen% kansalaiskunnon% kaikinpuoliseen% kehittämiseen& ja& ns.& suojeluskuntahengen-ylläpitämiseen. Suojeluskuntajärjestön/ symboleiksi/ rakennettiin/ suojeluskuntataloja,/ jotka$ kullakin$ paikkakunnalla keskeisesti edustivat järjestöä ulospäin. Niissä$ järjestön$ edustama$ maailmankuva) kohtasi) ympäröivän) yhteisön) mm.) juhlien ja muiden maanpuolustushenkisten tilaisuuksien kautta. Suojeluskuntatalot muovasivat mielikuvaajärjestöstä,)sen)tehtävästä)ja)toiminnasta. Suojeluskuntataloja, rakennettiin, 19205luvun% alusta% lähtien" ympäri" Suomea," lähes" jokaiseen$ kuntaan.$ Rakennuksen$ koko$ sekä$ arkkitehtoninen$ muoto$ määräytyivät$ kulloinkin paikallisten olosuhteiden pohjalta. Vuosikymmenen lopulla ne olivat usein kaupunkirakennuksia,monitoimitaloja,joissasuojeluskunnallevarattujen&tilojen&lisäksi& olihuomattava%määrä%ulkopuolisille%vuokrattavia%asuin5jaliiketiloja.suojeluskuntatalot voidaan jakaa kolmeen' päätyyppiin:& juhlataloihin,& toimitaloihin& ja& taloihin,& joissa& oli& määrällisesti) eniten) asuintarkoituksiin varattuja tiloja. Juhlatalon) ytimen) muodostivat) juhlasalinäyttämöineensekäkeittiöjaravintolatilat.varakkaimmat$järjestöt$sijoittivat tiloihinsa%myös%ampumaradan. Rakennusprojekteihin/ saatettiin/ kanavoida/ jossain/ määrin taloudellista tukea SuojeluskuntienYliesikunnaltavaltionavustustenmuodossa,muttasuurimmaksiosaksi talohankkeiden rahoitus lepäsi yksittäisten suojeluskuntien harteilla. Taloudellisten rasitteiden& jakamiseksi& suojeluskunnat& ryhtyivät& usein& yhteisiin& rakennusprojekteihin& niitä%lähellä%olevien%ryhmittymien,%kuten%lotta#svärd#5yhdistystenkanssa. Koska vastuu taloprojekteista oli paikallisilla suojeluskunnilla, oli niillä$ vapaat$ kädet$ myös esteettisissä& kysymyksissä. Järjestöllä* ei* ollut* omaa* suunnitteluorganisaatiota,* vaan$ se$ piirrätti$ rakennuksensa$ yksityisillä$ arkkitehdeilla ja paikallisilla rakennusmestareilla.rakennuttajajatämän#valitsema#suunnittelijasaivattulkitavarsin' itsenäisesti' suojeluskuntajärjestön' maailmankuvaa. Rakennustaiteellisten muotojen merkitysarvoja he hyödynsivät* kykyjensä* mukaan. Käytäntö' poikkesi' Suomen' puolustuslaitoksen rakennustoiminnasta, jossa suunnittelu oli$ pääosin& anonyymiä,& instituution&palveluksessa&olevien&virka5arkkitehtien)työtä. Suomenpuolustuslaitoksenarkkitehtuurissarakennuksetolivatosapuolustuslaitosten* julkisuuskuvan* rakentamista,* sen* pr5työtä,& jonka& päämääränä& oli& vahvistaa& kansallista% yhtenäisyyttä,* siviilien* ja varusmiesten puolustustahtoa. Suojeluskuntajärjestön) arvomaailma ja ideologia olivat samansuuntaiset puolustuslaitoksen kanssa.$ Yleisporvarillinen, maanpuolustushenki, oli, suojeluskuntajärjestön, yhteiskunnallisen, toiminnanjavaikuttamisenarvo.suojeluskuntatalotolivatsymbolisestivalkoisiataloja olivat'ne'sitten'väritykseltään)millaisia)tahansa. Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu11/66

12 Jyväskylän) suojeluskuntapiirille) oli) ostettu) oma) talo) vuonna 1920 kaupungin keskustasta, silloiselta Harjukadulta. Jo" parin" vuoden" kuluttua" puutalokiinteistö" kävi" kuitenkin ahtaaksi ja toiminnan edelleen laajetessa tarve varsinkin sopivien kokous5, kurssi5 ja harjoitustilojen saamiseen oli polttava. Tilakysymysten ratkaisuksi ehdotti Keski5Suomen' piiriesikunta,' jyväskyläläisen) maanviljelysneuvos) Aatos) Schildtin) aloitteesta,) koko) piirin) yhteisen) suojeluskuntatoimintaan) tarkoitetun) keskustalon) rakentamista.taloonolitarkoitussijoittuapiiriesikunnanlisäksijyväskylänkaupungin ja#jyväskylän#pitäjän#suojeluskunnat&sekä&paikalliset$lotta$svärd$5yhdistykset. Sigfrid Backman. Yhtiön' säännöt' poikkesivat' tavallisen' osakeyhtiön' säännöistä' pykälällä,' joka' suojelee' osakkeiden% joutumisen% vast edeskin% sellaisten% henkilöiden% käsiin," jotka" eivät" ole" suojeluskuntaystäviä tai joiden harrastukset kyseessä olevan talonsuhteen#olisivat#päinvastaiset#suojeluskuntaetujenjaharrastustenkanssa. Tällä$ toimenpiteellä* oli* tarkoitus) varmistaa) kiinteistön) jääminen) rakennuttajiensa) omaisuudeksisiinäkin%tapauksessa,%että%suojeluskunnatjoskushajautettaisiin. Tammikuun 7. päivänä 1925 kutsui suojeluskuntapiirin päällikkö Edvin Hämäläinen koolle%neuvottelukokouksen,%jossa%rakennushanke%sai%yksimielisen%kannatuksen.%asiaa% edistämään) asetettiin) valiokunta,& johon& valittiin& piiripäällikkö$ Hämäläinen,$ maanviljelysneuvos)a.)schildt,)majuri)bruno)krook,)maanviljelijä)frans)ahola,)tarkastaja) A.# Vekara# sekä# toimitusjohtaja# A.# Lahtinen.# Valiokunta# kutsui# koolle# # yleisen# kokouksen, jossa todettiin talohankkeen tarpeellisuus ja määriteltiin lopullisesti tarvittavat% tilat:% juhlasali% näyttämöineen,% ravintola% keittiöineen% ja% emäntien% huoneineen, piiriesikunnan, kaupungin sekä Jyväskylän pitäjän suojeluskuntien esikunta5 ja kansliahuoneet," asepaja" varastohuoneineen," Jyväskylän" Lotta" Svärd" 5 yhdistysten) huoneet,) neljä) tilavaa) majoitushuonetta,) pienoiskiväärirata) sekä) joitakin pienempiä' majoitustiloja.& Rakennukseen& oli& tarkoitus& sijoittaa& myös& useita& liikehuoneistoja, joiden vuokra5 tuloilla' katettaisiin' talon' vuotuisia' ylläpitokuluja ja lainojen korkomenoja. Suojeluskunnan% kansliapäällikkö% Otto% Keskisen% artikkeli% paikallisessasanomalehdessäkuvailiodotuksiaseuraavasti: Valmiina'oleva'talo'käsittää'mitä'monipuolisimman'laitoksen,kunjoukkojärkeviäpäitä punoo% hanketta,% täytyy% siitä% tulla% hyvä.% Ja% pohjasta% saakka." Tarkoitan" näet" talon" kannattavaisuutta. Kun maakerrokseen on sijoitettu monet varastosuojat,* keskuslämmityslaitteet& ym.& rakentaa& yhtiö& ensimmäiseen maanpäälliseen* kerrokseen* sellaisen' sammon' joka' jauhaa' talolle' purnun' syötäviä,' toisen' myötäviä' jne.' eli' kauppahuoneet, avaran kauppahallin sekä vähän ylemmäksi ajanmukaisen eläväin' kuvainteatterin.nämäliikehuoneettuovattalollevuokratuloinalujastirahaa,jotasekyllä% tarvitsee.sangennerokaskeksintö,)eikö)vain? Taloudellisesti erittäin huomattavan rakennushankkeen omistussuhteet katsottiin edullisimmaksi* järjestää* osakeyhtiömuotoon.* Tarkoitusta* varten* perustettiin* Keski5 Suomen&Suoja&Oy.&Sen&osakepääoma&oli&1&milj.&mk&jaettuna&kahteentuhanteen&500&mk:n& arvoiseen) osakkeeseen.) Samassa) kokouksessa) hyväksyttiin) myös) yhtiöjärjestys,) jonka) valtioneuvostovahvisti Yhtiön' perustamiskokous' pidettiin' ,' osakepääoman' keräyksen' ja' merkinnän' jälkeen. Tällöin tehtiin lopullinen päätös taloyhtiön perustamisesta. Yhtymän varoilla päätettiin' rakentaa' ajanmukainen,' uusia' vaatimuksia' vastaava keskustalo. Keski5 Suomen Suoja Oy:lle valittiin johtokunta, jonka# jäseniksi# edellä% mainitun% valiokunnan% lisäksi%tulivat%varatuomari%c.g.%tennberg%sekä%tarkastaja%vekaran%tilalle%toimitusjohtaja AAM17'17). * Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu12/66

13 SUUNNITTELU*JA*RAKENTAMINEN* Alvar*Aalto* Arkkitehti Alvar Aalto työskenteli Jyväskylässä vuosina kaupunkiin perustamassaan toimistossa. Aalto suunnitteli Jyväskylän vuosinaan monia kaupunkikuvassa edelleen näkyviä rakennuksia. Jyväskyläläiset voivat nähdä katukuvassa Aallon 19205luvun tuotannosta rautatieläisten asuintaloksi suunnitellun Aira5talon , Tapionkatu2)sekäTyöväentalon Väinönkatu 7, ). Näiden lisäksi Aalto suunnitteli Jyväskylän vuosinaan monia yksityishuviloita, vuokrataloja, kirkkoja ja niiden korjaussuunnitelmia, vanhainkodin, sairaaloita, asemakaavoja, bensiinikioskeja, kahvilasisustuksia ynnä muuta kasvavan kaupungin ja kehittyvän maakunnantarpeisiin.osa19205luvullatehdyistäsuunnitelmistajäitoteutumatta,osa tuotoksistaontuhoutunutpurettujenrakennustenmukana. SuojeluskuntataloksijaSuojaksi,kutsuttu,myöhemminValtiontaloksinimettyrakennus rakentui Jyväskylän keskuskirkon puiston laidalle Valtiontalolla on merkityksellinen paikka Aallon tuotannossa, sillä se sijoittuu hänen elämäntyönsä kannalta tärkeään arkkitehtuurikäsityksen murrokseen. Valtiontalo asettuu Aallon tuotannossavaiheeseen,jossaaaltoolisiirtymässäklassismistakohtimodernismiaja funktionalismia.tämäsiirtymäkausinäyttäytyykinvaltiontalonerisuunnitteluvaiheissa. Suojeluskuntataloonsuunnitellunjuhlasalinovidetaljijakirjaisinmalli.AAM46'197). * Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu13/66

14 Klassismi* *funktionalismi* Aallon19205luvuntuotantoaleimaavatvahvatklassisistisetjaantiikistapoimitutaiheet. Aallon arkkitehtuurikäsitykseen vaikuttivat Eliel Saariselta saatu arkkitehtuurisfilosofinen ohjaus ja italialaispainottunut opetus Teknillisessä korkeakoulussa sekä useat matkat Välimerelle. Matkoillaan Aalto valokuvasi, piirsi ja kaikintavoinomaksuivaikutteitaantiikin,klassisminjavarhaisrenessanssinestetiikasta. Klassismin, uusbarokin ja renessanssin muotoaiheita Aalto käytti töissään jo ennen vuoden1924italianmatkaansa.tästäesimerkkinäonjyväskyläntyöväentalo. Aalto omaksui vaikutteita ruotsalaisen kollegansa Gunnar Asplundin uusklassisista töistä. Asplundin Skandia5elokuvateatterin sisustus oli tehnyt Aaltoon suuren vaikutuksen. Asplundin klassinen manierismi näkyikin Aallon suunnitelmissa ja esimerkiksi Turun Maalaistentalon varhaisissa luonnoksissa tyylisuunta on vahvasti läsnä. Samat klassismin piirteet näkyvät selvästi Valtiontalon piirustuksissa. Kummassakin tapauksessa Aalto karsi viimeistään rakennusvaiheessa suunnitelmista klassismin ominaispiirteitä, kierrepylväitä, munasauva5aiheita, patsaita ja roomalaisfriisejä. Valtiontalosta tuli entistä riisutumpi ensimmäisiin suunnitelmiin verrattuna,mitäpidemmällerakennustyötetenivät.aaltoolisiirtymässäriisutumpaan, yksinkertaisempaanmuotokieleen,jotahänitseihailiesimerkiksiasplundintukholman kaupunginkirjastossa. Aallon mukaan Asplundin kirjasto rv ) oli piirteiltään yksinkertaisempi kuin mikään muu tähänastisen pohjoismaisen rakennustaiteen tuote.toinenaallontuotantoonvaikuttaneistaaikalaisistaoliruotsalainenarkkitehti, pohjoismaisenfunktionalisminpioneerisvenmarkelius,jonkakanssaaaltoystävystyi 19205luvulla perheen muutettua Turkuun. Aalto oli hyvin vaikuttunut Markeliuksen töistä ja tämä johdattelikin Aallon arkkitehtuurikäsitystä kohti modernismia. Suomalaisista kollegoista Erik Bryggman vaikutti ilmeisen voimakkaasti Aallon arkkitehtuurikäsitykseen.bryggmanjaaaltoystävystyivätjoaallonjyväskylänvuosina, muttakollegiaalinenystävyyslujittuiaaltojenmuutettuabryggmanienkotikaupunkiin Turkuun.TurkuolituolloinhengeltäänSuomenehdottomastiradikaaleinjamodernein kaupunki.turunvilkkaallataide5elämälläjaraikkaallahenkiselläilmapiirillälieneeollut suurivaikutusaaltoonjahänentöihinsä.* Suojeluskuntatalonjuhlasaliinsuunnitellunparaati'ikkunanpylväikköäeikoskaantoteutettu. AAM46'164). * Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu14/66

15 Arkkitehtikilpailu*1926)* Arkkitehtikilpailut olivat sotien välisenä aikana Suomessa hyvin suosittuja ja niitä järjestettiinuseita.alvaraaltoottikinosaakilpailuihinahkerasti,menestyksenjäädessä aluksi vähäiseksi. Vuoden 1926 arkkitehtuurikilpailu Jyväskylän Suojeluskuntataloa vartenolikinaallonensimmäinenvarsinainenvoitto.aallonehdotuksentoteutukseen päädyttiin kuitenkin mutkan kautta. Tuolloin 265vuotias Aalto sijoittui kilpailussa toiseksiehdotuksellaanintramuros. Kilpailuun osallistuttiin kaikkiaan 19 ehdotuksella. Ensimmäisen palkinnon sai arkkitehtiylioppilasg.e.henrikssontyölläänmonagiovanna,toisenpalkinnonsaiaalto jakolmaspalkintoannettiinaallonlapsuudenystävälle,arkkitehtipaulie.blomstedtille ehdotuksestaan Major Domus. Lisäksi lautakunta lunasti kilpailutyön Mars, joka osoittautuimyösblomstedtintyöksi. Kilpailun palkintolautakunta luonnehti Aallon toiseksi sijoittunutta ehdotusta Intra Murosseuraavasti: Otteeltaanselväjayksityiskohdiltaanhyvinkaunisehdotus.Sisääntulopääportaaseen kauniistiratkaistu,muttajakaajuhlakerroksenhuoneetpahastikahtia.lämpiöpimeä: kaupunginlottienhuonelämpiöntakan,kaupungins.k.suojeluskunta)huoneistaon toiseenpääsyainoastaantoisenläpi.talonmiehenasuntovastoinrakennusjärjestystä puoleksi maan sisällä. Emännöitsijän ja palvelijanhuoneella muoto ja valaistus huono. Keittiön sijoitus pohjakerrokseen tekee vuokrattavan tilan varsin pieneksi; keittiön ja ravintolan välillä huono yhteys ilman tarjoiluhuonetta, kansliakerros hyvä, voimistelusalinmuotosopimaton.varastohuoneittenryhmitystakapihanympärikaunis mutta kalliinpuoleinen. Varastohuone 10:n sijoitus erillään muista sopimaton. Eteishallit, kino, juhlasali ja sen sivuhuoneet hyvin kauniisti ja omaperäisesti sommitellut hauskoine yksityiskohtineen. Katufasaadi yksinkertaisen kaunis ja hienostunut,pihavarsinhyvinratkaistukaksineeriluonteisineosineen. Palkintolautakunnan mielestä Aallon työ osoitti sekä rakennuksen sisä5 että ulkopuolisessajärjestelyssävarmaajapersoonallistaaistia. PalkintolautakuntavertailineljääkärkiehdotustajapäätyitilaamaantyönBlomstedtin ehdotukseen Mars perustuen. Toteutuskustannuksia laskettaessa kävi kuitenkin ilmi, ettäblomstedtinehdotusolisihuomattavankallistoteuttaa.rakennusvaliokuntateetti Blomstedtilla uudet piirustukset, mutta Blomstedt piirsi ohjeiden vastaisesti entisestään kasvavan tilaohjelman. Rakennusvaliokunta oli luopumassa rakennushankkeestakokonaansenliiallistenkustannustenvuoksi,kunpäätettiinvielä kääntyä toiseksi sijoittuneen arkkitehti Aallon puoleen ja tilata häneltä uudet piirustukset Intra Muros 5ehdotukseen perustuen. Kun rakennusvaliokunta vakuuttui siitä,ettäaaltoolipysynytannetuissakuutiotilavuudenrajoissa,päätettiinjyväskylän suojeluskuntatalonrakennustyötaloittaaaallonehdotuksenpohjalta.* Pääpiirustussarja,huhtikuu1927.Tonttikartta.RH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu15/66

16 Pääpiirustussarja,huhtikuu1927.Asemapiirros.RH56M2/10). Pääpiirustussarja,huhtikuu1927.Kellari.RH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu16/66

17 Pääpiirustussarja,huhtikuu Kerros.RH56M2/10). Pääpiirustussarja,huhtikuu kerros.RH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu17/66

18 Pääpiirustussarja,huhtikuu kerros.RH56M2/10). Pääpiirustussarja,huhtikuu kerros.RH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu18/66

19 Pääpiirustussarja,huhtikuu kerros/ullakko.RH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu19/66

20 Pääpiirustussarja,huhtikuu1927.Julkisivupihalle.RH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu20/66

21 Pääpiirustussarja,huhtikuu1927.LeikkausRH56M2/10). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu21/66

22 Pääpiirustussarja,huhtikuu1927.JulkisivuKilpisenkatu.RH56M2/10). * Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu22/66

23 Suunnittelu*1926V1929)* AaltoolisuunnitellutSuojeluskunnallesuojeluskuntahuoneistonkorjauksenjakahvilan sisustuksen jo vuonna 1924, suojeluskunnan tiloihin Kauppakatu 15 sijainneeseen puurakennukseen. Aallolla oli jo opiskeluaikanaan Teknillisessä korkeakoulussa siteitä jääkäriliikkeeseen joten oli luontevaa, että hän liittyi paikalliseen suojeluskuntatoimintaan Jyväskylään muuttaessaan. Aalto suunnitteli SuojeluskuntajärjestöllemyösEtelä5Pohjanmaansuojeluskuntatalon )jamuita pienempiä töitä. Aallon isän maanmittausinsinööri J. H. Aallon tuttavia oli laajasti mukanasuojeluskuntatoiminnassa,jokaedesauttoiaallontyöllistymistäjyväskylässä. Aallontöihinvaikuttiitalialainenkansanarkkitehtuuri,architecturaminorejasenvakaa ihailu. Ruotsalaisen kollegan Gunnar Asplundin tjugotalklassicismen näkyi italiavaikutteiden lisäksi Aallon töissä, toisinaan hienovaraisina viitteinä ja joskus jopa suorinalainauksina.suojeluskuntatalon,jokakulkijonimelläsuoja,suunnitelmissaon nähtävissäerityisestiasplundinskandia5elokuvateatterinvaikutusaaltoon.*jyväskylän suojeluskuntataloa ei voi myöskään tarkastella ilman sen turkulaisen sisarrakennuksen Lounais5Suomen maalaistentalon Aalto ) huomiointia. Kumpikin rakennus kuuluu harvoihin 19205luvun klassisismin viimeisen, pelkistetyn vaiheen esimerkkeihin Suomessa. Suunnittelutehtävien* samanaikaisuus,* samankaltaisuus ja uuden arkkitehtuurin ensimmäisten innovaatioiden soveltaminen kumpaankinrakennukseentekeeniidenvertailunperustelluksi.* Suojeluskuntatalo edustaa Aallon tuotannossa vaihetta jossa hän oli siis siirtymässä klassisesta muotokielestä modernistiseen tyyliin. Suojeluskuntatalon pohjakaava rikkookin totuttua klassismin tiukkaa symmetriaa. Aalto on luonut Suojelukuntatalon monilleeritoiminnoilleperustuvan,vapaanjajoustavanpohjakaavan.** Aallon kilpailuehdotus Intra Muros toteutui pääpiirteittäin kilpailupiirustusten mukaisesti. Pääjulkisivusta ja sisä5 ja ulkotilojen detaljiikasta arkkitehti teki kuitenkin monia versioita. Aalto on suunnitteluvaiheessa tehnyt erityisesti katufasadista useita versioitajapohtinuttilajaotteluajulkisivuntakana.rakennuksestaonolemassamyös päiväämättömiäpiirustuksia,joistakäyilmi,etteitilojaalunperinkääntoteutettutäysin Alvar Aallon suunnitelmien mukaisesti, vaan että jo rakennusaikana taloon tehtiin pieniä muutoksia. Pääportaalin sijoittelu on vaihdellut eri suunnitteluvaiheissa ja sen detaljit,koristelujaarkkitehtoninenkokonaistyylikehittyvätvähitellenkohtilopullista toteutettavaaratkaisua.pohjoismaisenklassisminperusihanteisiinkuuluisuorarajainen rakennuskuutio ja koristeettomien kerroslistojen käyttö, pääsisäänkäynnin korostaminenjaniukkaornamentiikka.19205luvunloppuakohdennäistäkonventioista yritettiinkuitenkinirtautuasijoittamallapääsisäänkäyntijulkisivuunepäsymmetrisestija riisumalla entisestään niukkoja ornamentteja sekä irtautumalla kokonaan historiaviitteistä koristelussa. Suojeluskuntatalon suunnitelmien joukossa on julkisivusta versio, jossa on koristeellinen antiikin ihmisfiguureja esittävä friisi räystäsrajassa. Koristeet on kuitenkin myöhemmissä versioissa riisuttu ja pääjulkisivu saanutniukan,hillityn,rauhallisestisommitellunulkoasunsa.koristeetovatvaihtuneet lipputankoriviin. Aalto sommitteli monet suojeluskuntataloon tarvittavat toiminnot yksinkertaisenkatujulkisivuntaakse.kadultaoliomatsisäänkäyntinsäelokuvateatterin aulaan, pääportaalin kautta juhlasaliin ja ravintolaan, alakerran kauppahalliin sekä kolmanteenjaneljänteenkerrokseenvieväänporraskäytävään. Alvar Aalto5museon intendentti Katariina Pakoma kirjoittaa Valtiontaloa koskevassa tutkielmassaan kuinka Aalto omaksui ruotsalaisilta kollegoiltaan yhden tärkeimmistä opeistaan:arkkitehtuurinkokemisenelämänkiertoamuistuttavanaprosessina.tämän ajatuksen mukaan rakennus suunnitellaan tapahtumasarjana joka alkaa sisäänkäynnistä, jatkuu eteishallin ja portaikon kautta ja savuttaa huippunsa rakennuksen päätilassa. Tätä periaatetta Aalto käytti suunnittelutyössään myös Suojeluskuntatalossa.AaltosaivastaaviavaikutteitamyösaikalaisensaLeCorbusierin ideastatilankokemusperäisestähahmottamisesta.aaltokirjoittiaitta5lehteenvuonna 1926 sisäänkäynnin, korridoorin, merkityksestä ja sen mahdollisuuksista luoda arvaamattomat kauneusmahdollisuudet, sallien pienessäkin rakennuksessa rohkeanjamonumentaalisensijoituksen.myösulko5jasisätilojenrajanhäivyttäminen ja yhdistäminen halli5 ja eteisratkaisuissa kiinnosti Aaltoa. Suojeluskuntatalossa pääportaalintoisenkerroksenseinämiinontehtyikkuna5aukotjolloinnevaikuttavatkin ulkoseiniltä. Hän kirjoitti Aitta5lehden artikkelissaan kuinka hallista tulisi tehdä ulkoilma ja puutarhasta interiööri. Tämä sisä5 ja ulkotilojen sekoittuminen, niiden välille piirtyvän rajan häivyttäminen muodostui vähitellen tunnistettavaksi piirteeksi Aallontuotannossa.*** Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu23/66

24 Työpiirustussarja1928,kellarikerros.AAM46'179B). Työpiirustussarja1928,1.kerros.AAM46'179B). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu24/66

25 Työpiirustussarja1928,2.kerros.AAM46'179B). Työpiirustussarja1928,3.kerros.AAM46'179B). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu25/66

26 Työpiirustussarja1928,4.kerros.AAM46'179B). Työpiirustussarja1928,5.kerros/ullakko.AAM46'179B). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu26/66

27 Julkisivut* Aalto oli suunnitellut kolmifasadisen, L5muotoisen rakennusmassan osaksi kiinteää korttelifasadia. Hän ilmeisesti oletti suojeluskuntataloaan ympäröivien tonttien rakentuvan tulevaisuudessa saman korkuisiksi. Muihin tontteihin rajautuvat julkisivut jätettiinkin tarkoituksella umpinaisiksi ja aukottomiksi. Suojeluskuntatalon katufasadi on hyvin yksikertainen, aukotukseltaan symmetrinen. Pääsisäänkäynti on epäsymmetrisesti kuitenkin sijoitettu oikeaan kulmaan. Ylimpänä tasaiseksi rapatussa julkisivussaonyksinkertainenkanneluurifriisijonkaalareunaareunustaaaaltonauha. Pihafasadi on katujulkisivua persoonallisemmin suunniteltu. Pyöreä porrastorni, ravintolan terassi portaikkoineen sekä juhlasalin paraati5ikkuna luovat sisäpihalle yllättävän juhlavan tunnelman. Sisäpiha rajautui muuten huoltorakennuksiin, jotka kuitenkinpurettiinmyöhemmin. Pyöreässäporrastornissaonnähtävissäkeskiaikaisenlinnoituksensignaalitorninidea. Terassin muuria sivuava portaikko toistuu aiheena Aallon myöhemmissä töissä. Muistuma tällaisesta portaikosta voidaan nähdä Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa 1956). Paraati5ikkuna oli alun perin pylväs5aihein kehystetty. Pylväsportiikki oli valkoiseksi rapattu ja se nousikin esiin hallitsevana yksityiskohtana sisäpihan julkisivuista. Käynti sisäpihalle kävi Kilpisenkadulta porttikongista tai läpi ravintolan,terassinkautta. Sisäpihanjulkisivu.AAM46'186A). Suunnittelutyön edetessä Aalto karsi piirustuksessa näkyviä julkisivun koristeaiheita. AAM46'178B). Tilaohjelma* Tässä luvussa on eritelty tilaohjelman eri osat. Tilahierarkialtaan arvokkaimmat tilat ovat toisessa kerroksessa jossa juhlasali ja ravintola sijaitsevat. Tiloista vaatimattomimmatsijaitsevatkolmannessajaneljännessäkerroksessa,jotkaolivatkin yleisöltäsuljetut.liikkeenharjoittajillevuokrattavaksitarkoitetut,julkisettilatsijaitsivat ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Niiden välillä liikuttiin pääporrasta käyttäen, lukuun ottamatta ravintolahenkilökuntaa joka käytti keittiön porrasta ja tarjoiluun ruokahissiä. Toimistokerroksiin, kolmanteen ja neljänteen, kuljettiin länsipäädyn omasta sisäänkäynnistä. Samoin kauppahallilla ja kinolla oli julkisivussa omat sisäänkäyntinsä. Elokuvista poistuttiin ulos sisäpihalle ja sieltä porttikongin kautta Kilpisenkadulle. Keskeisimpiin ja väreiltään rikkaimpiin tiloihin rakennuksessa lukeutuvat juhlahuoneisto, ylempi kävelyaula, juhlasali, ravintola sekä kino auloineen. Sisustusratkaisuissaolikäytettyvoimakkaidenvärienlisäksiniklattuametallia,Bauhaus5 vaikutteisia kirjaisintyylejä ja maitolasia. Valaisimet näissä tiloissa olivat hyvin modernistiset. Aalto lienee saanut vaikutteita myöhempään valaisinmuotoiluunsa tanskalaisen Poul Henningsenin standardivalaisimista, jotka hän valitsi rakennuksen juhlahuoneistoon. Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu27/66

28 ulkopuolellajulkisivussaolikapeaparvekejossavieraatsaattoivatvilvoitellajuhlinnan lomassa.parvekeolijulkisivussavalkoisinpylväinkehystetty.samassahengessäaalto piirsi Jyväskylän Työväentalon palladiolaisen paraati5ikkunan GS. Sisäpiha oli suojeluskuntajoukkojen kokoontumis5 ja harjoituspaikka. Juhlasalin takaosassa olivat näyttämö orkesterimonttuineen. Aalto nimitti salia Siniseksi saliksi, sala azzurroksi, ja sen pitkän seinät ja näyttämöseinä olivatkin tumman siniset. Salin lattia oli priimaluokan tammiparkettia ja kattoon oli maalattu kattopalkkeja imitoiva musta5 valkoinen poikkiraidoitus. Paraati5ikkunan edustalle saliin suunnitellun neljän pylvään rivistönaaltopoistisuunnitelmistaanloppumetreillä.ikkunastasaliinlaskeutunutvalo loi saliin dramaattisen tunnelman. Aalto sai ideoita valovaikutelmaan mm Erik Bryggmannilta, jonka sakraalitilaan suunnittelemassa valaistusratkaisussa niin ikään suuresta ikkunasta lankeava valo valaisi tumman salin. Juhlasalissa istuimina toimivat ensimmäistä kertaa Aallon kalusteiden standardoimis5ajatuksista virinnyt pinottava puinenrivituoli. Näkymäkävelyhallistaravintolasaliinpäin.Kuvaonotettupianrakennuksenvalmistumisenjälkeen 1929.AAM17'20). Tärkeimmät*sisätilat* Juhlahuoneisto, Pääporras johdattaa tulijan katutasosta toisen kerroksen kävelyhalliin, ravintolaan ja juhlasaliin.pääportaikkoonrakennustyöselostuksenmukaanollutpinnoiltaanvaaleaksi rapattua stuccoa, marmorijauheesta sekoitetulla laastilla hienoksi hierrettyä pintaa. Portaikosta ovat auenneet oviaukot välikerrokseen, jossa sijaitsivat eteispalvelu ja pyöreälipunmyyntipiste. Kävelyhallioliväritykseltääntumma.Kattoonolluttummanruskeakutenlattiassahyvin säilynyt Villeroy & Boch5tehtaan valmistama Mettlacher5laatoitus. Seinät ovat portaikkoa lukuun ottamatta olleet mustat. Portaikon katto5osuus on ollut harmaan sininen. Valkoisen kiiltelevän stukkatuurin ja sinisen katon yhdistelmä lienee ollut portaitaylösnoustessavaikuttavanäky.juhlasalissatummansinisenvärityksenlisäksi huomion keskipisteenä on ollut suuri paraati5ikkuna, joka antoi sisäpihalle. Ikkunan Juhlasalipianrakennuksenvalmistumisenjälkeen.AAM17'22). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu28/66

29 Ravintola,Suoja, Ravintolasalirakennuksentoisessakerroksessaolidramaattisestiväritetty.Senseinät olivattummanpunaisetjasaliahalkoivalkoistenstucco5pintaistenpylväidenrivi.niiden taustalle jäänyt takaseinä oli mustaksi öljymaalattu. Ravintolan ja kävelyhallin yhteydessä oli tupakkahuone. Ravintolaa palveli ensimmäisen kerroksen keittiö. Sen edistyksellisestä varustelusta kertoo esimerkiksi hissi, joka kuljetti keittiön valmisteet toiseen kerrokseen, ravintolasalin tarjoiluvälikköön. Salin kalustukseksi tilattiin Itävallastamustattaivutetustapuustatehdytsirottuolit.PöydätAaltosuunnitteliitse. Ravintolaanliittyisisäpihanpuolelleaukeavaterassi. Elokuvateatteri,Kino, Elokuvateatteri,biografi,sijaitsiensimmäisessäkerroksessa.Teatterinaulassasijaitsivat elokuvateatterin kassa, josta Aalto laati detaljipiirustuksen. Myös aulan kalustus oli erikseentilaavartensuunniteltu.teatterisalissaolierillinenmuurattuprojektoritorni, jostaelokuvatheijastettiinvalkoisellekankaalle.elokuvateatterinetuosa,valkokankaan pääty, oli seiniltään ja katostaan verhoiltu v5profiilin tinalistoilla. Tämän konstruktion tuliestääheijastusvaloahäiritsemästäelokuvankatsomistajalevittääsilleheijastettu valomiellyttävästijatasaisestikatsomoon.muutosatseinistäolirapattujamaalattu mustaksi. Sanomalehti Keski5Suomalaisessa elokuvateatteria ja sen lämmitysjärjestelmääkuvataanseuraavasti ): Samoin on kellarikerrokseen sijoitettu elokuvateatterin lämmitys5 ja tuuletuslaitteet. Puristettua lämmintä ilmaa sisältävästä säiliöstä menee lämmin ilma erikoisten laitteiden avulla lattian kautta teatteriin ja samalla puhdistaa siellä ilman. Edellisenlisäksionteatterissakeskuslämmityspatterit. Elokuvateatteri )onvarsin nykyaikainen ja suuriakin vaatimuksia vastaava biografi. Eteishalli pylvästöineen, samoin katsomo erikoislaatuisin valaistuslaitteineen ja istuimineen tuntuu viihtyisälle. Konehuone on kokonaan eristetty katsomosta, jotenka tulipalon vaara on kokonaan vältetty. Elokuvateatteri, jossa on 330 istumapaikkaa, on vuokrattu ja on se ollut avoinnajoviimesyksystälähtien. RavintolaSuojansisustuspiirustus.AAM46'193). Elokuvateatterirakennuksenvalmistumisenjälkeen1929.AAM46'006'016). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu29/66

30 Kun Aalto suunnitteli Lounais5Suomen maalaistentalon teatterisaliin klassisia piirteitä modernistiseen tyyliin sekoitettuna, oli Suojan elokuvateatteri jo täysin funktionalistinen. Vuoden 1929 jyväskyläläisessä mykkäfilmissä mainitaan, että elokuvasali olisi väritykseltään musta5punainen. Punaisesta väristä ei kuitenkaan toistaiseksi ole löytynyt fragmentteja. Elokuvateatterin istuimet olivat Schaumannin Faneritehtaanvakiomallistosta. Kauppahallinmateriaaleiksiolisuunniteltumm.sementtimosaiikkiajamaitolasia.AAM46'233)., BiografinelielokuvateatterinsuunnitteluunAaltokäyttifilmi'entuusiastinapaljonaikaa. AAM46'208). Kauppahalli, Kauppahalli sijaitsi katutasossa, ensimmäisessä kerroksessa. Sitä kuvataan ilmestyneessäsanomalehtikeskisuomalaisessaseuraavasti: Kauppahallejaonkaikkiaan23,valmistettuensikädessäruokatavarakauppaavarten. Sitä paitsi on hallissa tilaa pienelle hallikahvilalle. Halliosa on vinkkelin muotoinen, Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu30/66

31 erikoisen siisti ja ajanmukainen. Myymäläpöydät ovat päällystetty tarkoitusta varten valmistetullans.maitolasilla. Kauppahallin myyntitiskit valmistettiin Aallon detaljipiirustusten mukaan. Niissä käytettiin muun muassa mosaiikkibetonia ja maitolasia. Tilat oli maalattu käytännöllisesti öljymaalilla. Kauppahallin kauppiaita palvelivat kellarikerroksen kylmävarastot. Ajanmukaisuudestaan huolimatta kauppatoiminta hallissa ei koskaan kunnolla käynnistynyt. Lama karsi vuokraajia ja lisäksi kauppatori söi asiakaskuntaa. Kauppahallitoimintaloppuijovuonna1932jahallimuuttuikahvilaSuojanruokalaksi. 3.,kerros, Kolmannessa ja neljännessä kerroksessa sijaitsivat talon omistajan, Suojeluskunnan toimitilat. Alempien kerrosten tilat olivat helposti ulosvuokrattavissa, joka toi omistajalle kaivattuja tuloja. Toimistokerroksiin pääsi nousemaan erillistä porraskäytävää pitkin talon länsipäädyssä. Kolmannessa kerroksessa sijaitsivat Suojeluskunnanpiiripäällikön,kansliapäällikön,LottaSvärd5yhdistyksenjapitäjänLotta Svärdin huoneet. Kerroksessa olivat myös lääkintäohjaajan ja ajalle ominaisen valistusohjaajankonttorit.lisäksikerroksestalöytyiradio5jakuvaushuone. PiiripäällikköHämäläinenhuoneensaovellakolmannessakonttorikerroksessa.AAM17'23). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu31/66

32 4.,kerros, Neljännessä kerroksessa sijaitsivat Pitäjän suojeluskunnan toimisto voimistelusali, makuusalit sekä sauna5 ja pesutilat. Vapaudenkadun puoleisessa siivessä sijaitsi makuukamareidenlisäksipienoiskiväärirata.viidennessäkerroksessasijaitsiyksimatala ullakkohuone joka toimi myös painiharjoitussalina. Lisäksi voimistelusalin yllä oli kuivatusullakko. Porrastorni, PyöreäporrastornirakennuksenVapaudenkadunsuuntaisensiivenkoillispäässätoimi sisäänkäyntinä näyttämökerroksen alle sijoitettuihin pukuhuoneisiin. Portaita pitkin pääsi kiipeämään myös neljännen kerroksen makuusaleihin ja pienoiskivääriradalle. Porrastornistapääsinäyttämönylläsijainneelleneljännenkerroksenparvelle. Voimistelusalialkuperäisessäkäytössään.AAM17'25) Porrastorninsuunnitelma1928.AAM46'284). Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu32/66

33 Rakennustyöt*1928V1930)* RakennustyötaloitettiinKeski5SuomenSuojaOy:nostamalletontillano5Jyväskylän9. neliössä, Töiden aloitusta viivästyttivät pitkittynyt arkkitehtikilpailu ja rahoituksen järjestäminen. Tontti oli kooltaan 3725m². Rakennustyö ja tonttikauppa rahoitettiin yhtiön osakepääoman lisäksi lainoittamalla. Lainaa myönsivät Suomen valtion lisäksi Jyväskylän kunnan pitäjän) Säästöpankki ja Jyväskylän Säästöpankki yhteensä 4 miljoonaa markkaa. Hanketta rahoitettiin myös järjestämällä suojeluskuntien kannatusyhdistysten toimesta suurarpajaiset. Urakkakilpailutuksella rakennusurakoitsijaksi valikoitui helsinkiläinen A. E. Henriksson. Aallon toimiessa ylimpänä valvojana, nimitettiin rakennustöiden valvojaksi jyväskyläläinen rakennusmestaria.nuotio.peruslaskelmattekihelsinkiläineninsinööril.eriksson. Peruskivimuurattiin KunSuoja5talonvihkijäisiäjuhlistettiinpuolitoistavuotta myöhemmin ,olirakennusollutkäytössäläheskokonaisuudessaanjo muutamankuukauden. Ajalle tyypillisesti rakennus perustettiin betoniperustusten päälle, kadunpuoleinen sokkelin ja ulkoportaiden ollessa sileäksi hakattua mustaa graniittia. Rakennus on punatiilestä muurattu, mutta matalammassa sivusiivessä käytettiin edullisempaa sementtitiiltä. Julkisivut on rapattu sileiksi ja ne on alun perin käsitelty kalkkivärillä. Kattooliporrastettu,hiemankaltevagalvanoitupeltikatto. Aallontoimistossaoli19205ja305lukujenvaihteessatöissäkaksinorjalaistaarkkitehtia: HaraldWildhagenjaErlingBjernaesin.Läheskaikkisuojeluskuntatalontyöpiirustukset ovatheidänpuhtaaksipiirtämiään. AAMSig.17'15) * Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu33/66

34 Säilyneisyys* Tässä kappaleessa on lueteltu rakennusosat ja pinnat jotka ovat oletettavasti alkuperäisiä ja rakennuksessa muutoksista huolimatta säilyneitä. Nämä osat on otettavahuomioontulevissakorjauksissaosanapalauttavaarestaurointityötä. Julkisivu* Julkisivun palauttamisesta alkuperäiseen asuunsa ja siihen liittyvistä detaljeista ja väreistä tulee tehdä erillinen selvitys. Julkisivun aukotuksen, pääportaalin katoksen, lipputankojen, ovien, heloituksen ja kyltityksen/kirjaisinten palauttamisessa tärkeässä osassa ovat säilyneet ovet, vetimet ja pääovea suojaava lippa maalauksineen sekä säilyneet graniittiset sokkeli5 ja porrasmateriaalit. Räystäskorkeudessa sijaitseva säilynytkanneluurifriisiontärkeäosajulkisivunulkoasua. 1.*kerros* Ensimmäisessä kerroksessa ei säilyneitä rakennusosia tai pintoja sellaisenaan ole. Taidemuseonentinennäyttelytilajossakauppahallijakeittiösijaitsivatonaiemminollut luultavasti Mettlacher5laatalla päällystetty. Sen jälkeen lattiaa on korotettu ja muutosvaiheista voi tulkita että tilaan on laitettu ennen nykyistä päällystettä ainakin yksi keraaminen laattakerros. On tavallista että vanhat laatoitukset jätettiin uusien laattatöiden alle. On siis mahdollista että lattiarakenteista entisessä elokuvateatterin aulassa tilat 159) ja kauppahallissa löytyy alkuperäisiä lattiamateriaaleja. Jos niitä ei voida korjauksissa ennallistaa, olisi toivottavaa että ne jätetään paikoilleen tulevia korjaustoimenpiteitäodottamaan. Kierreportaankohdalla,tilassa19,onlattiapunaistaMettlacher5laattaa.Samassatilassa ovatkuitenkinsijainneetwc5tilat,postintoimiessarakennuksessa.jälkiäwc5tiloistaei lattioissa ole. On mahdollista että laatat on tuotu muualta talosta tilan 19 lattiaan asennettavaksi tai ne on ostettu uutena. Punaiset laatat sopivat materiaalinsa, valmistajansa ja tyylinsä vuoksi talon historiaan ja niitä suositellaan säilytettäväksi tilassa. Välikerros* Pääsisäänkäynnistä on pääsy välikerrokseen, entiseen eteispalvelu5tilaan, jonka wc5 tiloissa on lattioissa edelleen punaista Mettlacher5laattaa. Vaikuttaa siltä, että wc5 tilojen lattioita on korotettu. Tämä voi johtua myös välikerroksen vaikeasta kerroskorkeudesta ja viemäröinnin järjestämisestä. Tilan alla on entisen elokuvateatterin matala aula. On myös mahdollista, ettei punainen laatta ole alkuperäistä lattialaattaa vaan se on asennettu tiloihin jossain muussa rakennusvaiheessa kuten yllä kuvaillussa 1.krs tilassa 19. Mikäli kerroskorkeus ei mahdollista lattian korkeuserojen tasaamista, suositellaan laattoja säilytettäväksi tilassa. Punaiset laatat sopivat materiaalinsa, valmistajansa ja tyylinsä ansiosta talon historiaan. Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu34/66 Pääporras* Portaalin lattia5 ja porrasmateriaali on alkuperäisessä työselityksessä mainittua mosaiikkibetonia. Seinissä on säilynyt harkkomaisen rustikoidun kuvion muodostavat urat.porrasnousunyläosanseinämissäolevataukotovatsäilyneetaukotnytlevytetty umpeen).pääovi,karmeineenvetimineenontärkeärakennusosajokaliittyyjulkisivun palauttamiseen. Seiniä ei tule hioa rappaus5pinnalle saakka jolloin menetettäisiin pintojenkaikkivanhatvärikerroksetjaportaikonalkuperäinenstucco5kerros.kerrokset tulisijättääuusienpintakäsittelyjenalle. 2.*kerros* Kävelyhalli* Kävelyhallin lattia on alkuperäistä tummanruskeaa Mettlacher5laattaa. Pääportaikon seinämien yläosassa on säilynyt rapattu kahden listan aihe. Aiheen yllä on alun perin ollutlippajokaonmyöhemminpoistettu. Juhlasali* Juhlasalin alkuperäinen parketti on purettu. Salin alkuperäisestä luonteesta ei kerro enäämuukuinsuurenparaati5ikkunanpaikka.ikkunarakenneitsessäänonuusittu1961. Lisäksi kertovaa ovat sinne johtavat ovet joista kaksi on levytetty umpeen. Seiniä ei tule hioa rappaus5pinnalle saakka jolloin menetettäisiin pintojen kaikki vanhat värikerrokset.kerroksettuleemahdollisuuksienmukaanjättääuusienpintakäsittelyjen alle. Ravintolasali* Ravintolasalista jäljellä ja nähtävissä ovat pylväät jotka ovat osittain jääneet kevytrakenteisten väliseinien sisään. Seinistä on ollut mahdollista löytää alkuperäisiä värikerrostumia. Alkuperäisellä paikalla sijaitsevia ravintolasalin seiniä ei tule hioa rappaus5pinnalle saakka jolloin menetettäisiin pintojen kaikki vanhat värikerrokset. Kerroksettulisijättääuusienpintakäsittelyjenalle.

35 3.*kerros* Kolmannesta kerroksesta voi tarkemmalla tutkimisella löytää ja varmistaa alkuperäiseksi ovilehtiä ja niihin liittyviä ovilistoja. Kolmannen kerroksen toimistohuoneiden 27 ja 29 komeroissa on alkuperäiset ovet lukkoineen ja avainkilpineen myös avaimet ovat tallella). Myös kerroksessa sijaitsevan keittokomeron 13 ovi, lukkopesä ja valokatkaisin vaikuttavat alkuperäisiltä. On suositeltavaaettänämämuutamatlöydetytalkuperäisetovet,helatjadetaljitsäilyvät paikoillaan jatkossakin. Ovista ja listoista voi todentaa niiden alkuperäisen värityksen värityssuunnitelmaavarten. Wc5tilat rakennuksessa ovat entisillä paikoillaan. Alkuperäisellä paikalla sijaitsevat säilyneet wc:t tunnistaakin lattioiden Mettlacher5laatoista. Kolmannen kerroksen keskikäytävänalussaolevassawc:ssätila3aja3b)onlattiamateriaalinlisäksisäilynyt wc:nväliovi,jossaontoimivatalkuperäisetmessinki5vetimetjalukkohelat.näitäheloja taivälioveaeitulehävittää. 4.*kerros* Neljännessä kerroksessa sisäpihan puoleinen ikkunarivistö on alkuperäinen. Ikkunapokatovatpaikoittainhyvinhuonossakunnossajasitenniidenkäyttöpunnitaan erikseen.ikkunoistatulisikuitenkinehjimmätsäästää.mikälitämäeiolemahdollista, tulee ikkunoista muutamat hyväkuntoisimmat säilyttää sivu5ullakolla ja liittää Alvar Aalto5museon kokoelmiin. Ikkunoista voi helposti todentaa ikkunoiden alkuperäisen värityksen. Porrastorni* Koillispäädyn pyöreän porrastornin delikaatti porrasbetonirakenne on alkuperäinen, samoinsiihenliittyväkaide. Lisäksi** Alkuperäisten rakennusosien lisäksi kerroksien toimistohuoneiden ovet ovat eri aikakausilta ja niissä on sekalainen valikoima erilaisia vetimiä joista luvuille ominainen niklattu pukinsarvi5vedin lienee edustetuin. Niiden lisäksi käytävän pariovissaonsamanaikakaudenputkivetimiä. Valtiontalo Rakennusperintökohteenselvitys2015 AlvarAalto säätiö Sivu35/66

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ Rakennushistoriaselvitys 10.10.2013 Arkkitehtitoimisto Pia Krogius Sisällys 1. JOHDANTO 4 Kohde 4 Tehtävä 4 Perustiedot 6 2. TAUSTAA 7 Osuusliike Salla 7

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 1 (11) 15.12.2009 AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 Liittyy asemakaavaan 8286 Keskellä As Oy Kastinlinna As Oy Kastinlinnan sisäpiha KOHDEINVENTOINTI, AS OY KASTINLINNA 1. Lääni

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 PAJAKATU 2 Rakennushistoriaselvitys Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 1 Pajakatu 2 rakennushistoriaselvitys Inventointi Yleistiedot osoite Pajakatu

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA

AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA Villa Ensi Säätiö tarjoaa turvallista asumismukavuutta keskellä kauneinta Helsinkiä. Villa Ensin tuettua asumista tarvitseville henkilöille tarkoitetut huoneistot

Lisätiedot

Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus

Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus 5 2015 Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus Historiaa Tammelan korjausrakentamiskeskuksen nykyinen päärakennus on alunperin rakennettu useita huoneistoja käsittäväksi asuinrakennukseksi.

Lisätiedot

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Burger, Hesburger Hampurilaisravintola

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Burger, Hesburger Hampurilaisravintola KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Burger, Hesburger Hampurilaisravintola Kunta: Rauma Kylä/kosa: (Tarvonsaari) Sijainti: Nortamonkatu 3, Tallikedonkatu 1, 26100 RAUMA Kohdetyyppi: liike-elämä

Lisätiedot

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015 Riitta Salastie, Janne Prokkola, Marjaana Yläjääski ja Hertta Ahvenainen Olympiakylän

Lisätiedot

Kaupunginmuseon huomioita Forenom Oy:n vuokratarjouksesta

Kaupunginmuseon huomioita Forenom Oy:n vuokratarjouksesta LAUSUNTO 9.10.2015 Tilakeskus-liikelaitos Isännöitsijä Sara Welling PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI Lausuntopyyntönne 8.10.2015 TRÄSKÄNDAN KARTANON VUOKRAKILPAILUTUS Tilakeskus -liikelaitos on pyytänyt kaupunginmuseon

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

Menestystarina jatkuu

Menestystarina jatkuu Menestystarina jatkuu Kaikki tietävät Autotalon Kamppia on kehitetty kaupunkilaisia palvelevana alueena yli 100 vuotta. Sotien jälkeen Helsingin keskustaan rakennettiin kiihtyvään tahtiin liikerakennuksia,

Lisätiedot

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 15.10.2015 Hatanpään kartano Hatanpään kartanoajan katsotaan alkaneen 1689. Hans Henrik Boijen aikana 1700-luvun

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

Miksi vanhat apteekit hävisivät. Helsingin Joutsen Apteekin 100-vuotis juhlaseminaari 17.11.2012 Margaretha Ehrström

Miksi vanhat apteekit hävisivät. Helsingin Joutsen Apteekin 100-vuotis juhlaseminaari 17.11.2012 Margaretha Ehrström Miksi vanhat apteekit hävisivät Helsingin Joutsen Apteekin 100-vuotis juhlaseminaari 17.11.2012 Margaretha Ehrström Muutokset ja uhat 1990-luvulla Lainsäädännöstä johtuen apteekin sijainti ei ollut enää

Lisätiedot

KASARMIKATU 42 RIKHARDINKATU 2 KASARMIKATU 42 RIKHARDINKATU 2

KASARMIKATU 42 RIKHARDINKATU 2 KASARMIKATU 42 RIKHARDINKATU 2 KASARMIKATU 42 RIKHARDINKATU 2 KASARMIKATU 42 RIKHARDINKATU 2 RAKENNUS Rakennus on rakennettu kahdessa osassa. Vuonna 1933 rakennetun Kasarmikadun puoleisen rakennuksen on suunnitellut Johan Sigfrid Siren

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus ja osittainen entisöinti LOKAKUU 2012 ARK-KANTONEN OY

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus ja osittainen entisöinti LOKAKUU 2012 ARK-KANTONEN OY VALOKUVAT TUIJA ILVES / ARK-KANTONEN OY RIIKKA MÄKIPELKOLA / YLIOPISTON MUSEO TYÖMAATILANNE: JULKISIVUN MAALAUSTYÖT JATKUVAT VAPAUDENKADUN PUOLELLA. PIHASIVUJEN VANHOJEN MAALIEN POISTO JA KORJAUSRAPPAUKSET

Lisätiedot

KAUPUNGINTALON peruskorjaus ja entisöinti TYÖMAA- ja SUUNNITTELUTILANNE 25.5.2011 ARK-KANTONEN OY

KAUPUNGINTALON peruskorjaus ja entisöinti TYÖMAA- ja SUUNNITTELUTILANNE 25.5.2011 ARK-KANTONEN OY KAUPUNGINTALON peruskorjaus ja entisöinti TYÖMAA- ja SUUNNITTELUTILANNE 25.5.2011 ARK-KANTONEN OY RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA ON KÄYNNISSÄ. LVISA-URAKAT OVAT LASKENNASSA. RAKENNUSLUPA ODOTTAA KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

YRITYKSEN KIINTEISTÖKANNAN ESITTELY

YRITYKSEN KIINTEISTÖKANNAN ESITTELY YRITYKSEN KIINTEISTÖKANNAN ESITTELY www.kanavuori.fi YLEISESITTELY SISÄLLYSLUETTELO KOY Vuoriluolat yleisesittely Yleisesittely alueesta Esikunnan alue Luolastot Rantarakennusten alue Ranta-alueet Kylmävarastot

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013. Hangon kantakaupungin kortteli 518. Johanna Laaksonen. Korttelin 518 sijainti opaskartalla.

RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013. Hangon kantakaupungin kortteli 518. Johanna Laaksonen. Korttelin 518 sijainti opaskartalla. RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013 Hangon kantakaupungin kortteli 518 Johanna Laaksonen Korttelin 518 sijainti opaskartalla. 1 2 16 15 4 11 12 5 7 17 18 20 19 14 13 Korttelin 518 nykyinen tonttijako kantakartalla.

Lisätiedot

KAISA-TALO HELSINGIN YLIOPISTON KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO

KAISA-TALO HELSINGIN YLIOPISTON KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO KAISA-TALO HELSINGIN YLIOPISTON KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO 14.12.2009 Kaisatalo hanke Visio Keskustakampuksen tiedekirjasto on opiskelijoiden ja tutkijoiden arvostama tutkimus-, opiskelu- ja työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Kuva: Suomi-yhtiön arkisto

Kuva: Suomi-yhtiön arkisto Suomi-yhtiön rakennuttama kiinteistö Vanhankirkon puiston laidalla vihittiin käyttöön vuoden 1911 toukokuussa. Suurmiesten kortteli Kuva: Suomi-yhtiön arkisto Suomikortteli sijaitsee ydinkeskustassa osana

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) ALVAR AALTO -SUOJELUKOHDE, STORA ENSO OYJ:N PÄÄKONTTORIRAKENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 12048) Hankenro 0685_1 Kslk dnro 2005-415 SISÄLLYS Osallistumis-

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

AMOS ANDERSON LASIPALATSI

AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI HANKE Ajatus Amos Andersonin taidemuseon muutosta uusiin tiloihin syntyi keväällä 2013. Ensimmäisissä hahmotelmissa museon tilaohjelmaa sovitettiin Lasipalatsiin

Lisätiedot

HYY Kiinteistöjen toiminta

HYY Kiinteistöjen toiminta 1 HYY Kiinteistöjen toiminta HYY Kiinteistöjen yritystoiminta on pitkäjänteistä kiinteistöihin ja osakehuoneistoihin sijoittamista sekä niiden kehittämistä ja ylläpitoa. HYY Kiinteistöillä on vakaa asema

Lisätiedot

Kaunis koti Lauttasaaren parhaimmalla paikalla

Kaunis koti Lauttasaaren parhaimmalla paikalla Kaunis koti Lauttasaaren parhaimmalla paikalla Lauttasaaren paras sijainti loistavien kulkuyhteyksien ja kauniin merenrannan läheisyydessä Tehokas pohjaratkaisu käyttää 45 m 2 tilan tehokkaasti monikäyttöinen

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Johanna Fingerroos kaavasuunnittelija 5.2.2014 RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Varkauden rakennettu kulttuuriperintö

Varkauden rakennettu kulttuuriperintö Varkauden rakennettu kulttuuriperintö 1996/2005 inventoinnit Kopolanvirran ympäristö Kohteen nimi: Inventointinumero: Kinkamon lomamaja 39 Riiala 40 Kopolanniemi 153 Kopolanniemen kartano 154 Alakinnari

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj Kunta: Kuopio Päivämäärä: 2.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA

KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA MYYDÄÄN KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 Fax 03 222 9835 www.catella.fi OSOITE

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 Kunta: Kuopio Päivämäärä: 24.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

turun museokeskuksen vuokrattavat tilat

turun museokeskuksen vuokrattavat tilat turun museokeskuksen vuokrattavat tilat Turun museokeskuksesta löytyvät vuokrattavat tilat ovat ihanteellisia paikkoja juhlien, tapahtumien ja kokouksien järjestämiselle. Kun haluat tarkemmin tutustua

Lisätiedot

KIINTEISTÖ REVONTULENTIE 9, 02100 ESPOO

KIINTEISTÖ REVONTULENTIE 9, 02100 ESPOO , 02100 ESPOO ESPOON TAPIOLASSA Historiallisesti merkittävä rakennus on keskeiselle paikalla Tapiolan keskustan välittömässä läheisyydessä. Puistomaisessa ympäristössä sijaitseva kiinteistö liittyy saumattomasti

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO VANTAAN KAUPUNGINMUSEO Vanda stadsmuseum Vantaa City Museum Stadtmuseum Vantaa Vantaa Linnamuuseum 21.3.2005 Asematie 1:n ns. Kassan talon rakennushistoriallisesta arvosta Asema kaupunkirakenteessa Tikkurilan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 Rakennusvalvontaviraston lausuntopyyntö 4.12.2009, 8-3385-09-E LAIVASTOKATU 4 (8/147/4), ULLAKKORAKENTAMIS- JA HISSI- SUUNNITELMAT Museo 2009-277 Kaupunginmuseo on tutustunut

Lisätiedot

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava.

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Kiinteistö-Tapiola Oy Ajaton klassikko Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Pääkonttoritason toimitila Tapiolassa jo tänään huomisen arvoalueella Tapiolan Aura

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

MYYNTIESITE MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2

MYYNTIESITE MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2 MYYNTIESITE 7.4.2017 MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2 Yleistä Kiinteistö Oy Porin Ammattiopiston hallitus on päättänyt laittaa myyntiin Puinnintie 2 osoitteessa sijaitsevan

Lisätiedot

Keljonkankaan keskusta

Keljonkankaan keskusta Keljonkankaan keskusta AK Asuinkerrostalojen korttelialue. Julkisivut ja katot: AK-kortteleissa asuinrakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla punatiili. Osa julkisivusta tulee olla rapattu

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

Käpylän elävä keskipiste

Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskus Hiekkakivellä päällystetty rakennus on 1980-luvun tyylin ja Helmer Stenrosin arkkitehtuurin komea toteutus, talo, joka jää mieleen. Mäkelänkatu 91 rakennettiin

Lisätiedot

Bonola, eli entinen Lappeenrannan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen (LaMPola) rehtorin asunto.

Bonola, eli entinen Lappeenrannan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen (LaMPola) rehtorin asunto. Bonola, eli entinen Lappeenrannan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen (LaMPola) rehtorin asunto. Koulumiljööstä vanha rehtorin talo yli 2000 neliön pihapiirineen sai uudet omistajat vuonna 2010. Siitä

Lisätiedot

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 3-4h+kt+wc+kh+s+vh, 143 m, 1 325 250 Vastaava välittäjä Herman Ruokonen Myyntineuvottelija, Partner 0400 165 947 herman@bolkv.fi Arvohuoneisto

Lisätiedot

Talin kartano. Tilankäyttösuunnitelma versio 3 11.2.2013 Markku Ignatius

Talin kartano. Tilankäyttösuunnitelma versio 3 11.2.2013 Markku Ignatius Talin kartano Tilankäyttösuunnitelma versio 3 11.2.2013 Markku Ignatius HELSINGIN GOLFKLUBIN TILANKÄYTTÖSUUNNITELMA TAUSTAA: Rakennukset siirtyneet HGK:n omistukseen 14.6.2012 CM- ja pukuhuonetoiminnot

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Mikonkatu 2 Pohjoisesplanadi 35. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä

Kiinteistö Oy Mikonkatu 2 Pohjoisesplanadi 35. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä Kiinteistö Oy 2 Pohjoisesplanadi 35 Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa Toimitilaa Helsingin ytimessä 1 Merkittävä osa Helsingin rakennushistoriaa Helsingissä elettiin 1880-luvulla voimakkaan

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 Kunta: Iisalmi Päivämäärä: 9.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa LUMINARY Rakennuttaja ja rakentaja: Skanska Talonrakennus Oy Suunnittelijat: Pääsuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu: BST-Arkkitehdit

Lisätiedot

J y v ä s k y l ä n k a u p u n g i n t a l o n h a n k e s u u n n i t e l m a

J y v ä s k y l ä n k a u p u n g i n t a l o n h a n k e s u u n n i t e l m a MUSTAVALKOISET VALOKUVAT: KESKI-SUOMEN MUSEON KUVA-ARKISTO VANHAT PIIRUSTUKSET: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINARKISTO VÄRIVALOKUVAT: / TUIJA ILVES KUNNALLISTALON FASAADIPIIRUSTUS 25.12.1896 KESKI-SUOMI-LEHTI 19.12.1899:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS 1 Kiinteistö M² ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS PK²:n suuri rakennusala on onnistuneesti sijoitettu julkisivultaan ja massoittelultaan puutarhakaupungin mittakaavaan. Maanpäälliset kuusi kerrosta on jaettu

Lisätiedot

Urajärven kartano ja kulttuuripuisto. Rakennusten kunnostus- ja konservointityöt 2009-2013

Urajärven kartano ja kulttuuripuisto. Rakennusten kunnostus- ja konservointityöt 2009-2013 Urajärven kartano ja kulttuuripuisto Rakennusten kunnostus- ja konservointityöt 2009-2013 Päärakennus, Keittiö Keittiö ennen restaurointia Seinältä löytyneitä fragmentteja vanhasta tapetoinnista Konservaattori

Lisätiedot

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 SISÄLLYS JOHDANTO Kohde Yllä näkymä tontilta. Etualalla toimistorakennus, takana huoltamorakennus.

Lisätiedot

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde Tietomalliseloste Havainnollistuskuva kohteesta KOIRANKOPPI ARK Aloituspvm Mallintaja Kohde Mallinnustarkoitus Käytettävät ohjelmistot, tiedonsiirto Lisätietoja, huomioita yms. 15.5.2009 Nimi Heidi Sumkin

Lisätiedot

KRUUNUNHAAN YLÄ-ASTEEN KOULU Teknisen käsityön ja musiikin opetustilojen perusparannus, kosteusvauriokorjaus

KRUUNUNHAAN YLÄ-ASTEEN KOULU Teknisen käsityön ja musiikin opetustilojen perusparannus, kosteusvauriokorjaus ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRIOSUUSKUNTA KAARI / ANITTA TUHKANEN 040 582 5351 anitta.tuhkanen@kaari.fi KRUUNUNHAAN YLÄ-ASTEEN KOULU Teknisen käsityön ja musiikin opetustilojen perusparannus, kosteusvauriokorjaus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmun johtokunta 60 Kaupunginmun johtokunnan lausunto asemakaavaehdotuksesta Kluuvi Kameeli b-kortteli Lausunto Kaupunginmun johtokunta antoi seuraavan

Lisätiedot

TILAVALOLAATUVIIMEISTELYMAISEMATILAKESTÄVYYSAJATTOMUUS

TILAVALOLAATUVIIMEISTELYMAISEMATILAKESTÄVYYSAJATTOMUUS 3h+k+s+lasitettu terassi, 105 htm 2 Pesutilat, sauna ja erillinen WC: lattialämmitys, sekä seinät että lattiat laatoitettu Ikkunoiden suunta, näkymät: merelle, Hakaniemeen, sisäpihalle Takka A 134 2h+k+s

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN RAATIHUONE

HÄMEENLINNAN RAATIHUONE HÄMEENLINNAN RAATIHUONE RAATIHUONEEN HISTORIAA Ennen nykyistä vuonna 1888 valmistunutta Raatihuonetta kaupungilla oli kolme Raatihuoneeksi kutsuttua rakennusta. Ensimmäinen oli vanhassa kaupungissa linnan

Lisätiedot

DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA 4.2.2014 HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS Sivu 2 / 7 YHTEENVETO Hankkeen perustiedot nimi Digipainon ja postikeskuksen tilat osoite Helsingin

Lisätiedot

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet - Rivitalo tai paritalo. - Kuvassa esitetty massoittelun perusratkaisu (valittu kerroskorkeus vaikuttaa massaan). - Ulokkeet ja sisäänvedot julkisivussa ovat

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Gaselli. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä

Kiinteistö Oy Gaselli. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa Toimitilaa Helsingin ytimessä 1 Merkittävä osa Helsingin rakennushistoriaa Helsingissä elettiin 1880-luvulla voimakkaan rakentamisen aikaa. Esplanadista

Lisätiedot

As Oy Jyväskylän Jokivillat. Arvinkuja 14, 40520 Jyväskylä

As Oy Jyväskylän Jokivillat. Arvinkuja 14, 40520 Jyväskylä As Oy Jyväskylän Jokivillat Arvinkuja 14, 40520 Jyväskylä Ver 8.5.2014 Nykyaikainen unelmakoti Jokivarren viihtyisälle alueelle valmistuu tasokkaita ja nykyaikaisia kaupunkivilloja. Kohteen viisi lämminhenkistä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo

Jyväskylän kaupungintalo Jyväskylän kaupungintalo Kulttuurihistoriallinen arvo sekä poimintoja rakennuksen vaiheista Lähteet: Keski-Suomen museon kuva-arkisto Leena Lindell,Jyväskylän kaupungintalon rakennushistoriallinen selvitys

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Hyvinkään kaupunki, ympäristölautakunta PL 21 05801 Hyvinkää Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta HEL 2016-005241

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA ASEMAPIIRROS 1:1000 LETKAJENKKA Rakennukset ovat 4-kerroksisia asemakaavan mukaisesti. Rakennusmassat jakaantuvat pienempiin osiin inhimillistä mittakaavaa painottaen. Asumisen yhteisöllisyys on ollut

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

Liikekeskus ydinkeskustassa

Liikekeskus ydinkeskustassa LAPPEENRANTA Liikekeskus ydinkeskustassa kaupankäynnin keskipisteessä centrelappeenranta.fi Seitsemän kerrosta miljoonia asiakkaita vuodessa kivijalkatilat, myymälät, toimistot ja panoraamatoimistot keskellä

Lisätiedot

Käpylän elävä keskipiste

Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskus Amerin talona tunnettu Mäkelänkatu 91 uudistuu. Siitä tulee viihtyisä ja inhimillisen kokoinen kaupunginosan keskus. Kiinteistössä on tilaa erilaisille toimijoille:

Lisätiedot

HB-JUHA-JULKISIVUHARKKO. Elävää, kaunista ja kestävää pintaa

HB-JUHA-JULKISIVUHARKKO. Elävää, kaunista ja kestävää pintaa HB-JUHA-JULKISIVUHARKKO Elävää, kaunista ja kestävää pintaa HB-JUHA tuo sävyjä julkisivuihin ja sisätiloihin HB-JUHA-harkko luo elävän, valon ja varjon sävyillä leikittelevän pinnan, joka on luonnollinen

Lisätiedot

VILLINKI RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA SUOJELUMÄÄRÄYKSET. Riitta Salastie Kaupunkisuunnitteluvirasto

VILLINKI RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA SUOJELUMÄÄRÄYKSET. Riitta Salastie Kaupunkisuunnitteluvirasto VILLINKI RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA SUOJELUMÄÄRÄYKSET Riitta Salastie Kaupunkisuunnitteluvirasto MITÄ JA MIKSI SUOJELUMÄÄRÄYKSIÄ? SUOJELUN KRITEERIT JA JA ARVOT rakennustaiteellinen arvo kulttuurihistoriallinen

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU 8.8.2014 Toimistoalueen käytävä (arkkitehdin näkemys) CO-CREATION CENTER Co-Creation Center sijaitsee noin viisi kilometriä Oulun keskustan pohjoispuolella Linnanmaalla,

Lisätiedot

ALBERTINKATU 25 00180, HELSINKI

ALBERTINKATU 25 00180, HELSINKI 00180, HELSINKI DÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ 14.393 m 2 Myynnin kohteena osoitteessa Albertinkatu 25, 00180 Helsinki sijaitseva kiinteistö (tontti+rakennus) Albertinkadun ja Bulevardin kulmassa sijaitsevalla

Lisätiedot

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTATIETOJA... 3 1.1 HISTORIAA... 3 1.2 OTANIEMEN ALUEEN ARKKITEHTUURISTA... 3 1.3 SILTAPAIKAN SIJAINTI... 3 1.4 ALUEESEEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Levin Stara

Kiinteistö Oy Levin Stara Kiinteistö Oy Levin Stara Torikuja, 0 Sirkka Moderneja lomahuoneistoja ainutlaatuisella paikalla Levin ydinkeskustassa. LUOTETTAVAA RAKENTAMISTA JO VUODESTA Levin Stara - A-TALO, m, m Huoneisto A0 h+takkah+ak+s

Lisätiedot