Opetussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelma 2010-2011"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelma

2 2

3 Johdanto 7 1 Kaikkia kouluja ja oppilaitoksia koskeva osuus Arvoperusta Toimintaa ohjaavat asiakirjat Opetussuunnitelma Vaskivuoren lukion opetussuunnitelman kehittäminen Nivelvaiheiden yhteistyö 9 2 Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta Vaskivuoren lukion perustehtävä Vaskivuoren lukion arvoperusta Vantaan ja Vaskivuoren lukion linjaukset Vaskivuoren lukion visio ja vision osat 11 3 Toimintakulttuuri Oppimiskäsitys ja opiskeluympäristö Yhteistyö Toisen asteen yhteistyö Yhteistyö muiden oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa Kansainvälinen yhteistyö Opiskelijan osallisuus ja oppilaskuntatoiminta Toiminta turvallisuuden ja terveiden elämätapojen edistämiseksi Tasa-arvo suunnitelma 15 4 Opetuksen toteuttaminen Opintojen rakenne Painotukset ja opiskelijavalinta Tuntijako ja jaksojärjestelmä Vaskivuoren lukion tuntijako Koeviikkojärjestelyt Itsenäisen opiskelun periaatteet Etäopiskelu Vieraskielinen opetus 21 5 Opiskelijan kannustaminen ja tukeminen Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Suunnitelma kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä Ohjauksen järjestäminen Opinto-ohjaaja Opiskelutaito-kurssi 23 3

4 5.2.2 Ryhmänohjaaja Aineenopettaja Tukiopetus Nivel ja tukikurssit Tutor-opiskelijat Opiskelijahuolto Lukiopsykologi Lukiokuraattori Opiskelun erityinen tuki Sosiaalisen vahvistamisen toimenpideohjelma Erityisopettaja Lukivaikeus Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Maahanmuuttajaopiskelijoiden tukeminen Suomi toisena kielenä Tentit, oppiaineen erilliset kuulustelut 27 6 Opiskelijan oppimisen arviointi Kurssisuorituksen arviointi Kurssin itsenäinen suorittaminen Arvioinnin merkintätavat Oppimisvaikeuksien huomioon ottaminen arvioinnissa Opintojen etenemisen seuranta Hyväksytyn kurssiarvosanan korottamismahdollisuus Hylätyn kurssiarvosanan suorittaminen Muualla suoritetut opinnot Oppimäärän vaihtaminen Vieraan tai toisen kotimaisen kielen oppimäärän vaihtaminen Matematiikan oppimäärän vaihtaminen Suomi toisena kielenä Oppiaineen oppimäärän arviointi Päättöarvosanan korottaminen Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet Arvioinnin uusiminen ja oikaisu Todistukset ja niihin merkittävät tiedot Arvioinnista tiedottaminen 33 7 Oppimistavoitteet ja keskeiset sisällöt Aihekokonaisuudet Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Hyvinvointi ja turvallisuus Kestävä kehitys Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Teknologia ja yhteiskunta Viestintä- ja mediaosaaminen Äidinkieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä 44 4

5 7.3 Toinen kotimainen kieli Ruotsi Vieraat kielet Englanti Ranska Saksa Venäjä Espanja Matematiikka Matematiikan lyhyt oppimäärä Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Uskonto Evankelis-luterilainen uskonto Ortodoksinen uskonto Islamin uskonto Katolinen uskonto Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon uskonto Elämänkatsomustieto Filosofia Historia Yhteiskuntaoppi Psykologia Musiikki yleislukiossa Musiikki musiikkilukiossa Tanssi Tanssi tanssilukiossa Kuvataide Liikunta Terveystieto Opinto-ohjaus Muut soveltavat kurssit Tietotekniikka Media Musiikkiteatteri Muut kielet Yhteistoiminnalliset kurssit Urheiluvalmennus Muita kursseja Liitteet Vaskivuoren lukion järjestyssäännöt Kielten opiskelun mahdollisuuksia kuvaava kaavio Kielitaidon tasojen kuvausasteikko Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Opetushallituksen suositus lukiokoulutuksessa opiskelevien maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteiksi 244 5

6 6

7 Johdanto Vantaan kaupungin oppilaitoksissa noudatettavan opetussuunnitelman yhteinen osa (VOPS) antaa kuntakohtaiset puitteet koulujen ja oppilaitosten toiminnalle sekä selkiyttää käytäntöjä. Edellistä, vuonna 1997 hyväksyttyä yhteistä osaa tarkistettaessa on otettu huomioon koulutuksen lainsäädännön ja valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden uudistukset sekä Vantaan vuoden 2001 lopussa hyväksytty koulutuspoliittinen ohjelma (KOPO), johon on kirjattu osa niistä koulutuspoliittisista linjauksista, jotka aiemmin sisältyivät opetussuunnitelmaan. Vantaan opetussuunnitelma sisältää: Vantaan opetussuunnitelman yhteisen osan (VOPS), joka koostuu kolmesta koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmasta. Nämä ovat Vantaan oppimis- ja opetussuunnitelma 0 8 vuotiaille lapsille varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen (VOOPS), Vantaan perusopetuksen opetussuunnitelma (POOPS) ja Vantaan nuorisoja aikuiskoulutuksen opetussuunnitelma (NAOPS), nämä kaikki liitteineen alueelliset/kouluverkkokohtaiset ja/tai koulu-/oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat sekä niihin sisältyvät turvallisuus, kiusaamisen ehkäisy-, päihde- ja mahdolliset muut strategiat ja koulutuksen järjestäjän arviointia koskevan osan. 1 Kaikkia kouluja ja oppilaitoksia koskeva osuus 1.1 Arvoperusta Vantaan kaupungin arvot ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus, luovuus ja tuloksellisuus. Nämä yhdessä Opetushallituksen valtakunnallisissa perusteissa määriteltyjen arvojen kanssa muodostavat perustan koulujen/oppilaitosten arvokeskusteluille ja koulun/oppilaitoksen opetussuunnitelmaan valituille arvoille, joiden pohjalle koulun toiminta rakentuu. Tärkeää on myös kehittää oppilaiden/opiskelijoiden arvo-osaamista. 1.2 Toimintaa ohjaavat asiakirjat Valtakunnalliset ja Vantaan koulutusta koskevat päätökset muodostavat opetusta ohjaavan kokonaisuuden. Näitä päätöksiä ovat perusopetuslaki ja asetus lukiolaki ja asetus laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta valtioneuvoston asetus perusopetuslain tarkoitettaman opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta valtioneuvoston asetus lukiolain tarkoittaman opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja lukio-opetuksen tuntijaosta esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet lukion opetussuunnitelman perusteet ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteet Vantaan koulutuspoliittinen ohjelma (KOPO) Vantaan opetussuunnitelma, yhteinen osa (VOPS) 7

8 Erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden ja erityisopetuksen tueksi laadittu suunnitelma (VERSO) opetussuunnitelmaan perustuva vuosittainen suunnitelma (lukuvuosisuunnitelma) valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista 1.3 Opetussuunnitelma Periaatteita Opetussuunnitelma on koulutyön kehittämisen, toteuttamisen ja arvioinnin keskeinen väline. Se on elävä, yhteiskunnan muuttumiseen joustavasti reagoiva asiakirja. Vantaan kaupungin opetussuunnitelman yhteinen osa (VOPS) antaa yhdessä Koulutuspoliittisen ohjelman (KOPO) ja Erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden ja erityisopetuksen tueksi laaditun suunnitelman (VERSO) kanssa kuntakohtaiset puitteet koulujen toiminnalle ja selkiyttää yhteisiä käytäntöjä. Niissä ilmaistaan aiempaa korostuneemmin paikallisen päättäjän koulutuspoliittinen näkemys osana valtakunnallista koulutuspolitiikkaa. Koulujen/oppilaitosten opetussuunnitelmissa määritellään yhteisten linjausten pohjalta ne perusasiat (arvot, toiminta-ajatus, ihmiskäsitys, oppimiskäsitys), jotka ohjaavat oppilaitosten toimintaa. Vantaan kaupungin arvoihin kuuluvan avoimuuden periaatteen mukaan kansalaisten on saatava tietoa myös koulutukseen liittyvistä asioista. VOPS, KOPO ja VERSO antavat myös opetustoimen ulkopuolisille tahoille tietoa kaupungin koulutuspolitiikasta. Valtakunnallisissa opetussuunnitelmien perusteissa on tarkemmat ohjeet koulun/oppilaitosten opetussuunnitelman laadintaa varten. Lukuvuosisuunnitelma Koulun/oppilaitoksen lukuvuosittaisesta työn suunnittelusta ja järjestämisestä päätetään opetussuunnitelmaan perustuvassa lukuvuosisuunnitelmassa, jonka peruskoulujen, Vantaan ammatillisen koulutuskeskuksen, aikuislukion ja aikuisopiston osalta hyväksyy ao. johtokunta. Päivälukioiden lukuvuosisuunnitelmat hyväksyy opetustoimen johtaja. Koulujen/oppilaitosten lukuvuosisuunnitelma tarkentaa vuosittain koulukohtaista opetussuunnitelmaa. Siinä asetetaan toiminnalle lukuvuosikohtaiset tavoitteet ja toteuttamissuunnitelmat. Se selkiyttää jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle koulun toimintakulttuuria, päämääriä ja käytänteitä sekä ohjaa arjen toimintaa. Myös lukuvuoden kehittämiskohteet ja tavoitteet sekä kunnan strategisista linjauksista nousseet asiat kuvataan lukuvuosisuunnitelmassa. Päätäntävalta Normitasoista koulutuksellista ohjausta antaa eduskunta lainsäädännöllä, valtioneuvosto tuntijakojen ja valtakunnallisten tavoitteiden välityksellä sekä opetushallitus valtakunnallisten perusteiden kautta. Vantaalaista koulutuspoliittista tahtoa ilmaisevat kaupungin valtuusto KOPO:n ja strategisten linjausten kautta sekä opetuslautakunta opetussuunnitelmien ja muiden koulutukseen liittyvien päätösten kautta. 8

9 Koulujen/oppilaitosten päätösvallassa on oman yksikön perustehtävän suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin liittyvät asiat lain, opetussuunnitelman perusteiden ja linjausten puitteessa. VOPS:n tarkistaminen Vantaan opetussuunnitelman yhteinen osa tarkistetaan niiltä osin kuin lainsäädäntö tai perusteet muuttuvat, mutta kuitenkin kerran valtuustokauden aikana. Muutokset hyväksytään opetuslautakunnassa Vaskivuoren lukion opetussuunnitelman kehittäminen Vaskivuoren lukion opetussuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Lukuvuosisuunnitelmassa konkretisoituu OPS:n toteuttaminen. Opetussuunnitelman kehittämistä koordinoi lukuvuosittain valittava opetussuunnitelmatiimi. 1.4 Nivelvaiheiden yhteistyö Oppilaiden/opiskelijoiden saumattoman oppimispolun varmistaminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden, koulujen ja oppilaitosten kesken erityisesti nivelvaiheissa eli oppilaiden siirtyessä päivähoidosta esiopetukseen, esiopetuksesta kouluun, perusopetuksen aikana koulusta toiseen ja perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Oppilasta koskevan tiedon siirtämisessä ovat huoltajat perusopetuksessa ja huoltajat yhdessä opiskelijoiden kanssa toisella asteella merkittävässä asemassa, tiedot kulkevat heidän kauttaan ja luvallaan. Opetuksen järjestämisen kannalta oleellinen tieto voidaan aina siirtää. 2 Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta 2.1 Vaskivuoren lukion perustehtävä Vantaan lukiot ovat laaja-alaisen yleissivistyksen antavia, jatko-opintoihin valmentavia ajanmukaisia oppilaitoksia, jotka huolehtivat jokaisesta opiskelijasta. Lukiot tukevat opiskelijan kasvua ja kehittymistä tasapainoiseksi, vastuuntuntoiseksi ja sivistyneeksi kansalaiseksi, jolla on kyky toimia kansainvälistyvässä, muuttuvassa yhteiskunnassa ja valmius elinikäiseen oppimiseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä. Vaskivuoren lukio tarjoaa nuorille hyvät jatko-opintovalmiudet,laajan ja kansainvälisen sivistyksen, monen alan erityisosaamista, sekä kulttuurikokemuksia ja elämyksiä opiskelijoille ja ympäristölle. 2.2 Vaskivuoren lukion arvoperusta Vantaan lukioiden toiminta perustuu Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteissa ilmaistuihin ja Vantaan kaupungin arvoihin. Vantaan kaupungin arvot ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus, luovuus ja tuloksellisuus. Arvot ovat todellisia arvoja ja ihanteita, jotka ohjaavat koko koulun toimintaa. Arvot vastaavat kysymykseen mitkä asiat ovat tärkeitä, miten ihmiset haluavat itseään johdettavan ja kohdeltavan ja millaiset yhteistyömallit tuntuvat toimivilta. 9

10 Arvot kertovat mikä on toiminnassamme koulussa tärkeää ja mikä on oikea tapa hoitaa työtämme. Yhteiset arvot kertovat meille kaikille mitä painotetaan ja korostetaan yhteisessä toimintatavassa. Arvoprosessi auttaa tekemään omia valintoja sekä antaa opiskelijalle syvemmän laatutakuun. Koko yhteisön arvot ovat joukko asioita ja toimintatapoja, joita kaikkien tulee noudattaa. Niiden tulee tukea uudistumista ja hyvää työilmapiiriä. Arvot kuvaavat koulun kulttuuria myös ulkopuolisille. Arvot Avoimuus Opiskelijan näkökulma Työyhteisön näkökulma Yhteiskunnan näkökulma avoin tiedonkulku selvät pelisäännöt toiminta opiskelijan parhaaksi tervetuloa uudet ideat ja ihmiset avoin vuorovaikutus ympäröivän yhteisön kanssa aktiivinen kumppanuus yhteistyötahojen kanssa Oikeudenmukaisuus monipuolinen opintoohjaus säännöt kaikille samat oikeudenmukainen arviointi tiedottamisessa kaikki on otettava huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo ja suvaitsevuus.tarvittava erityistuki terve oppimisympäristö asianmukaiset työskentelyolosuhteet kattava tiedotus jatko-opinnoista kodin ja koulun välinen luottamuksellinen yhteistyö opettajan työn kunnioittaminen ja arvostaminen Luovuus Tuloksellisuus turvallinen ilmapiiri avoimuus uusille asioille tarvitsee eettisiä rajoja itsenäinen nuori tasapainoinen oppimismyönteinen työhaluinen suvaitsevainen maailman kansalainen voimavara työssä ilmenee innostuneisuutena ja uskalluksena työssä edellytyksenä avoin ilmapiiri taideaineet tukevat yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat edistävät kannustava ilmapiiri työn organisoinnin ja ammattitaidon kehittäminen myönteinen ilmapiiri edistää innovatiivisuus tärkeää tutkimukselle ja kehitykselle ilmenee arjen ratkaisuissa jatko-opintovalmiudet muutosvalmius jokaisesta huolehtiminen erityisosaajille nostetta 10

11 2.3 Vantaan ja Vaskivuoren lukion linjaukset Vantaalaisen koulutuspolitiikan tavoitteena on elinikäisen oppimisen edistäminen ja tasavertaisten mahdollisuuksien luominen kaikissa oppilaitoksissa. Lähtökohtana on, että jokaisella opiskelijalla on oikeus saada edellytystensä mukaista koulutusta. Oppilaitoksissa järjestettävän koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia osallistua täysipainoisesti työelämään ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan. Lukiokoulutus on osa kunnan peruspalveluita, joiden kehittämistä tarkastellaan kaupungin yleistä kehittämistä koskevien ratkaisujen kannalta. Kuntatason linjauksena on, että lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on riittävä määrä suhteessa perusopetuksen päättävään ikäluokkaan ja muuhun pääkaupunkiseudulla järjestettävään lukiokoulutukseen. Vantaan kaupungin järjestämän lukiokoulutuksen tavoitteena on, että kaikki opiskelijat saavat laadukasta opetusta ja opintojen ohjausta sekä oppimista edistäviä tukipalveluita. Vantaan lasten ja nuorten hyvinvointistrategiassa korostetaan eri toimijoiden ja toimialojen välistä yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Lukioissa opiskelevien nuorten kohdalla erityisenä painopisteenä on oppilaitosten ja huoltajien välisen yhteistyön kehittäminen, opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen ja opiskelijahuoltopalveluiden moniammatillinen järjestäminen. Vantaan opetuslautakunnan tekemän päätöksen mukaan Hämeenkylän lukiontoiminta yhdistyy Vaskivuoren lukioon alkaen ja Hämeenkylän lukion toiminta siirtyy Vaskivuoren koulukiinteistöön alkaen Vaskivuoren lukion visio ja vision osat Vaskivuoren lukiossa on motivoituneita ja monipuolisesti sivistyneitä oppijoita, pätevä henkilökunta, teknologiaosaamista ja innostunut ilmapiiri. Lukiossa arvostetaan ja kannustetaan toista. Vaskivuorelaisissa näkyy sekä oppimisen ja opettamisen ilo. Opiskelemisen into ja taidot Vaskivuoren lukiossa opiskelee motivoituneita, suvaitsevaisia, aktiivisia ja yhteistyötaitoisia nuoria kansainvälisessä ja innostuneessa ilmapiirissä. Opiskelijaa tuetaan kohtaamaan ja ratkaisemaan opiskeluun liittyviä haasteita. Osaava henkilöstö Vaskivuoren lukio arvostaa pätevien ja innostuneiden opettajien osaamisen kehittämistä, henkilöstön jaksamista, opettamisen iloa ja viihtyvyyttä työyhteisössä. Lukiossa on osaamista teknologiasta musiikkiin ja liikunnasta humanistisiin aineisiin. Opetus tasokasta ja nykyaikaista Vaskivuoressa on asiantuntevaa ja motivoivaa lähiopetusta, joka takaa nuorille laajan sivistyksen sekä jatko-opintovalmiudet, ja ainutlaatuinen oppimisympäristö etäopiskelumahdollisuuksineen. Arvostettu ja aktiivinen lukio Vaskivuoren lukiolla on kiinnostavat erikoistumisalueet. Koulu näkyy mediassa, ja sen myönteinen imago houkuttelee osaavia nuoria nyt ja tulevaisuudessa. Vaskivuoren lukio on näkyvä ja aktiivinen toimija. 11

12 3 Toimintakulttuuri Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta lukion opetus- ja kasvatustehtävästä. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki lukion viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuri tulee esiin yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. 3.1 Oppimiskäsitys ja opiskeluympäristö Vantaan lukioiden opetussuunnitelma pohjautuu oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen nähdään aktiivisena prosessina, joka tapahtuu opittavan aineksen, aikaisemmin muodostuneiden tietorakenteiden ja yksilön ajattelun pohjalta. Oppija rakentaa kuvansa maailmasta vuorovaikutuksessa opettajan, ympäristön ja muiden opiskelijoiden kanssa. Näissä vuorovaikutustilanteissa tapahtuu sisältöjen, merkitysten ja toimintakeinojen oppiminen. Oppimisessa kuvastuu se, mitä oppija on kulloinkin tarkkaillut, tulkinnut ja tehnyt. 12

13 Ihminen käsittelee eri tavoin hankkimiaan tietoja ja kokemuksia ja tuottaa uutta osaamista, joka ilmenee taitojen kehittymisenä, ymmärryksen lisääntymisenä sekä kykynä tulkita asioita ja suhtautua asioihin ja ilmiöihin uudella tavalla. Oppiminen on moniulotteinen prosessi, johon sisältyy persoonallisuuden kasvu, sosiaalinen kasvu, tulevaisuuteen kasvu ja taitotiedon kasvaminen. Tasapainoisessa oppimisprosessissa ovat mukana ihmisen kehittymisen kaikki ulottuvuudet eikä jotain osa-aluetta korosteta toisten kustannuksella. Opetustilanteissa on keskeistä oppimisen taitojen kehittymistä edistävien oppimis- ja opiskeluympäristöjen luominen. Tietoteknologia, erityisesti tietoverkot avaavat väyliä ja laajentavat yksilön aktiivisen tiedonhankinnan, -tuottamisen, osallistumisen ja verkottumisen mahdollisuuksia. 3.2 Yhteistyö Toisen asteen yhteistyö Vantaalla toisen asteen oppilaitokset muodostavat verkoston, jonka jäsenet tekevät monimuotoista yhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuuksia täydentää opintojaan, lisätä opintojensa valinnaisuutta sekä laajentaa, syventää ja monipuolistaa yksilöllistä opintosuunnitelmaansa. Vantaalla opiskelijoilla on oikeus valita opinto-ohjelmaansa kursseja muista vantaalaisista toisen asteen oppilaitoksista, etälukiosta ja aikuislukiosta. Pääsääntöisesti opiskelijat ohjataan suorittamaan pakolliset kurssit omassa oppilaitoksessaan. Vaskivuoren lukio tarjoaa opiskelijoille kursseja yhteistyössä Länsi-Vantaan päivälukioiden, aikuislukion ja Vantaan aikuisopiston kanssa Yhteistyö muiden oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa Monialainen ja tasoinen yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa tukee lukioiden kasvatus- ja opetustavoitteita. Lukioilla on valmiudet tehdä yhteistyötä Vantaan peruskoulujen, Vantaan kesäakatemian, korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen, yritysten, yhteisöjen ja Vantaan kaupungin eri toimialojen kanssa. Lukioiden kannalta tärkeä yhteistyökumppani ovat kirjastopalvelut. Kirjastoyhteistyön tavoitteena on osaltaan vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin, antaa opiskelijalle valmiudet hallita tietotulvaa sekä arvioida tiedon luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta. Lukiot tekevät omaa koulukirjastoaan koskevan kehittämisohjelman tai yhteistyösuunnitelman kirjaston kanssa. Tiedonhallintataitojen opiskelu sisällytetään mahdollisimman monen aineen kurssisisältöihin Vaskivuoren lukion yhteistyökumppaneita ovat Vantaan musiikkiopisto ja tanssiopisto Laurea ja Metropolia -ammattikorkeakoulut, yritykset, mm. ABB Industry, Vantaankosken seurakunta, Länsi- Vantaan kulttuuripalvelut ja Vantaan kulttuuritoimi. Koulun toimintaa tukee kaksi rekisteröityä yhdistystä, Vaskivuoren lukion musiikkiseura ry. ja Vaskivuoren lukion tuki ry. Koska Myyrmäen kirjasto on hyvin lähellä, tekee Vaskivuoren lukio yhteistyötä ajanmukaisen Myyrmäen kirjaston kanssa. Uudet opettajat ja opiskelijat tutustuvat kirjaston toimintaan. Vuosittain tehdään kirjahankinta ehdotuksia. Vaskivuoren lukiossa jokaisella aineryhmällä on oma käsikirjasto työskentelytiloissa ja äidinkieleen ja kirjallisuuteen hankitaan kaunokirjallisuutta opetuskäyttöön. Ops-tiimi koordinoi yhteistyötä. 13

14 3.2.3 Kansainvälinen yhteistyö Yhtenä lukiokoulutuksen tavoitteena on opiskelijoiden kulttuuri-identiteetin vahvistaminen ja muiden kulttuurien tuntemuksen lisääminen. Opiskelija oppii tuntemaan suomalaista, pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuriperintöä ja oppii kansainvälisessä yhteistyössä tarvittavia tietoja ja vuorovaikutustaitoja. Kansainvälistyminen ja uudet väestöryhmät rikastuttavat maamme kulttuuri- ja arvopohjaa. Eri kulttuureihin kuuluvien ihmisten välinen kanssakäyminen edellyttää ja kehittää suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä. Kaikilla vantaalaisilla lukioilla on kansainvälisiä kontakteja. Toiminta voi olla yhteistyötä kansainvälisten oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen kanssa, leirikouluja sekä opiskelija- ja opettajavaihtoa. Vaskivuoren lukiolla on ystäväkoulut Kiinassa, Saksassa ja Virossa. Lukion musiikki- ja tanssiryhmät tekevät esiintymismatkoja ulkomaille, ja koulu vastaanottaa ulkomaisia esiintyjävieraita. Koulu pyrkii osallistumaan kansainvälisiin projekteihin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 3.3 Opiskelijan osallisuus ja oppilaskuntatoiminta Vantaalaisissa lukioissa opiskelijat pääsevät ja heitä kannustetaan vaikuttamaan koulunsa toimintakulttuuriin ja päätöksentekoon. Oppilaskunnan edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus opettajien kokouksessa heitä koskevissa asioissa. Opiskelijoita voidaan kutsua työryhmien/ tiimien jäseniksi ja heitä kuullaan opiskelijoita koskevissa kysymyksissä ja muutostilanteissa. Oppilaskuntatoiminnalla on tärkeä rooli koulun kehittämistyössä ja kouluviihtyvyyden parantamisessa. Oppilaskuntatoiminta kehittää opiskelijoiden yhteiskunnallisia valmiuksia, ja kasvattaa samalla sosiaalisuuteen ja vastuunkantoon. Vantaalla oppilaskunnat toimivat yhteistyössä mm. Vantaan Nuorisovaltuuston kanssa. 3.4 Toiminta turvallisuuden ja terveiden elämätapojen edistämiseksi Opiskeluympäristö on kokonaisuus, joka muodostuu fyysisistä, sosiaalisista ja psyykkisistä elementeistä. Turvallisessa opiskeluympäristössä on huomioitu oppilaitoksen fyysisten tilojen sopivuus opetuskäyttöön ja toimintakulttuurin kehittäminen opiskelijoiden sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia ja turvallisuutta edistäväksi. Oleellista toimintakulttuurin kehittämisessä on koko kouluyhteisön vastuu hyvästä ja suvaitsevasta työilmapiiristä. Tavoitteena on oppimista tukevan ilmapiirin luominen yksilö- ryhmä- ja yhteisötasolla. Opiskelijahuollon tehtävänä on opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen tukemalla nuoren terveen kasvun ja kehityksen edellytyksiä. Keskeistä on, että oppilaitoksen toiminnassa edistetään opiskelijoiden itsenäisyyttä, vastuunottoa ja osallisuutta ja huolehditaan siitä, että opiskelija saa apua tarvittaessa. Oppilaitokset laativat opetussuunnitelmatyön yhteydessä turvallisuus- ja kriisisuunnitelman, jossa määritellään toimenpiteet opiskeluyhteisön terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi sekä menettelytavat ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa. Suunnitelmassa huomioidaan Vantaan kaupungin sivistystoimen ohjeistus. 14

15 3.5 Tasa-arvo suunnitelma Koululle on laadittu Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986, muutos 232/2005) 6 b :n mukainen tasa-arvosuunnitelma. Opetuslautakunta on hyväksynyt sen Tasa-arvosuunnitelmaa päivitetään ja arvioidaan koulussa kahden vuoden välein. Sihteeristö koordinoi tasa-arvo suunnitelman kehittämistä. 4 Opetuksen toteuttaminen 4.1 Opintojen rakenne Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista, valtakunnallisesti määritellyistä syventävistä ja koulukohtaisista kursseista. Koulukohtaiset kurssit voivat olla syventäviä ja soveltavia. Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, oppiaineen pakollisiin kursseihin liittyviä kursseja, joita opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. t kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja taikka saman tai muun koulutuksen järjestäjän järjestämiä ammatillisia opintoja tai lukion tehtävään soveltuvia muita opintoja. Vaskivuoren lukiossa voi suorittaa kuvataiteen, liikunnan, musiikin, tanssin ja median lukiodiplomit sekä valtakunnallisen puheviestintätaitojen päättökokeen. Vieraiden kielten suullisten kokeiden suoritusmahdollisuus tarjotaan yhteistyössä Länsi-Vantaan aikuislukion kanssa. 4.2 Painotukset ja opiskelijavalinta Lukioiden perustehtävänä on tarjota opiskelijoille monipuolista yleissivistävää koulutusta. Perustehtävän rinnalla kukin lukio kehittää omaa erityisosaamistaan ja opetussuunnitelmallisia painopistealueitaan. Lukioiden opetuksen kehittämisen lähtökohtina ovat oppilaitosten omat osaamisalueet ja kaupungin strategiat. Opetuslautakunta päättää kunkin lukion opiskelijavalinnan kriteereistä. Vantaalla toimii kaksi erityisen koulutustehtävän saanutta lukiota: Vaskivuoren musiikki- ja tanssilukio ja Tikkurilan lukion kansainvälinen IB -linja. 4.3 Tuntijako ja jaksojärjestelmä Vantaalla noudatetaan valtakunnallista tuntijakoa. Poikkeuksena ovat Vaskivuoren musiikki- ja tanssilukio ja Tikkurilan IB- linja, joissa erityistehtävä on määritelty valtakunnallisesti. Lukion omaleimaisuus tai painotteisuus ilmenevät koulukohtaisissa syventävissä ja soveltavissa kursseissa, joiden tavoitteet, sisällöt, suoritusjärjestyksen ja arviointiperiaatteet kukin lukio määrittelee oppilaitoskohtaisessa opetussuunnitelmassaan. Kaikissa vantaalaisissa lukioissa on mahdollista suorittaa lukiodiplomeja. Vantaan suomenkielisillä lukioilla on sama jaksojärjestelmä. Yhtenäinen jaksotus helpottaa toisen asteen oppilaitosten yhteistyötä, opiskelijoiden kurssivalintoja muista oppilaitoksista ja oppilaitosten yhteisten kurssien toteuttamista. 15

16 Musiikkilukio Opetusministeriön (nro 194/430/2003) tekemän päätöksen mukaisesti Vaskivuoren lukion opiskelijat, jotka suorittavat vähintään 12 kurssia musiikin erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja, ovat oikeutettuja vähentämään valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 8 :ssä säädetystä valtakunnallisen tuntijaon pakollisten kurssien määrästä kahdeksan kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen kursseista. Niissä oppiaineissa, joissa opiskelija osallistuu ylioppilastutkintoon, hänen tulee suorittaa kaikki valtakunnallisen tuntijaon mukaiset pakolliset kurssit. Musiikkilukiolaisen tulee suorittaa pakollisia yleislukion kursseja 38-42, joista 1 pakollinen valtakunnallinen musiikkikurssi. Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa musiikin erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja 12 kurssia, joista 4 musiikkitietoa ja -historiaa sekä 3 yhteismusisointia. Pakollinen valtakunnallinen kurssi MU1 Musiikki ja minä Pakolliset musiikkitiedon ja -historian kurssit MUH1 Taidemusiikki MUH2 Musiikki meillä ja maailmalla MUH3 Rock- ja jazzmusiikki MUH4 Näyttämömusiikki Pakolliset valittavat kurssit Yhteismusisointi (valittava vähintään kolme kurssia) MUK1-8 Kuoro MUB1-8 Big Band MUR1-4 Rockmusiikki MUO1-4 Kamarimusiikki Muut pakolliset valittavat musiikin kurssit MUS1-4 Soitonopetus MUY1-4 tai MUP1-4 Laulunopetus MUT1-4 Musiikin perusteet MUZ1-2 Jazzimprovisointi MUÄ1-2 Äänitystekniikka MUW1-2 Musiikin työpaja MUH5 Musiikkiprojekti MUH6 Musiikin lukiodiplomi Musiikkilukion opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa pakollisena yhteensä 13 musiikkikurssia, joista yksi on valtakunnallinen musiikin kurssi. Vastaavasti opiskelija voi vähentää lukion pakollisia kursseja korkeintaan kahdeksan seuraavan periaatteen mukaan: Kaikista yleislukion eri oppiaineiden pakollisista kursseista musiikkilukion opiskelijan on opiskeltava vähintään puolet, kuitenkin niin, että opiskelijan ylioppilastutkintoon sisältyvistä aineista on opiskeltava kaikki pakolliset valtakunnalliset kurssit. Pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroarvosanalla. Musiikkia voi opiskella soveltavina kursseina opiskelijan haluaman määrän 16

17 Tanssilukio Opetusministeriön (nro 194/430/2003) ja Vantaan opetuslautakunnan tekemien päätösten mukaisesti Vaskivuoren lukion opiskelijat, jotka suorittavat vähintään 12 kurssia tanssin erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja, ovat oikeutettuja vähentämään valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 8 :ssä säädetystä valtakunnallisen tuntijaon pakollisten kurssien määrästä kahdeksan kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen kursseista. Niissä oppiaineissa, joissa opiskelija osallistuu ylioppilastutkintoon, hänen tulee suorittaa kaikki valtakunnallisen tuntijaon mukaiset pakolliset kurssit. Tanssilukiolaisen tulee suorittaapa pakollisia yleislukion kursseja 38-42, joista 1 pakollinen valtakunnallinen musiikinkurssi. Lisäksi tanssin erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja tulee suorittaa 12 kurssia, joista 1 musiikkitietoa ja historiaa, 5 liikeilmaisua ja 3 tanssinhistoriaa. Pakollinen valtakunnallinen musiikin kurssi MU1 Musiikki ja minä Pakolliset tanssilukion kurssit (9) MUH1 Taidemusiikki TAL 1-5 Liikeilmaisu TAH 1-3 Tanssinhistoria Pakolliset valittavat tanssilukion kurssit TAB 1-3 Baletti TAN 1-3 Nykytanssi TAZ 1-3 Jazztanssi TAL 6 Tanssin lukiodiplomi Tanssin työpajakursseja 1-3 Musiikkilukion kursseja 1-3 Tanssilinjan opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa pakollisena yhteensä 12 tanssin erityisen koulutustehtävän mukaista kurssia. Vastaavasti opiskelija voi vähentää lukion pakollisia kursseja korkeintaan kahdeksan seuraavan periaatteen mukaan: Kaikista yleislukion eri oppiaineiden pakollisista kursseista tanssilinjan opiskelijan on opiskeltava vähintään puolet, kuitenkin niin, että opiskelijan ylioppilastutkintoon sisältyvistä aineista on opiskeltava kaikki pakolliset valtakunnalliset kurssit. Pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroarvosanalla. Tanssilukiolainen voi opiskella soveltavina kursseina tanssia ja musiikkia opiskelijan haluaman määrän. Medialinja Opetuslautakunta on kokouksessaan (Dno KPK 1373/2000/18 ) hyväksynyt Hämeenkylän lukiolle mediapainotuksen ja edelleen (Dno KPK 2905/2002/ 22 ) medialinjan, johon opiskelijat valitaan erillisen valintamenettelyn mukaan. Medialinja siirtyi Vaskivuoren lukioon , kun Hämeenkylän lukion toiminta yhdistettiin Vaskivuoren lukioon. Medialinjalla annetaan tietoja ja taitoja median ja viestinnän hallitsemiseksi sekä hyödyntämiseksi. Linjalla keskitytään journalismin peruskysymyksiin ja annetaan perusvalmiuksia lehti-, radio- ja 17

18 televisiotyöhön. Tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus omien aineistojen julkaisuun sekä käytännön kokemuksen saamiseen media-alan työelämästä. Medialinjalle opiskelijat valitaan yhteispistemäärän mukaan, joka muodostuu painotetusta keskiarvosta (lukuaineiden keskiarvoon lasketaan äidinkieli, historia ja yhteiskuntaoppi kertoimella 2 sekä kuvataide) sekä hakemuksesta ja haastattelusta (0-10 pistettä). Medialinjan opiskelijat ovat medialinjalle päästessään sitoutuneet suorittamaan median kursseja seuraavasti: MED1, MED2, MED3, LEH1, TEL1 ja RAD1. Näiden lisäksi opiskelija valitsee kaksi jatkokurssia lehti-, radio- tai televisiotyöstä. Kaikille lukion opiskelijoille avoimia median kursseja ovat MED1, MED3, LEH1, RAD1 ja TEL1, kuitenkin sillä edellytyksellä, että ryhmissä on tilaa. Jos medialinjan opiskelija on suorittanut kahdeksan median kurssia, hän saa päättötodistukseen merkinnän, että on opiskellut medialinjalla Vaskivuoren lukion tuntijako 18

19 VASKIVUOREN LUKION KURSSIT vuonna 2. vuonna 3. vuonna milloin tahansa Äidinkieli Suomi toisena kielenä A-kieli Ruotsi Englanti Espanja Ranska Saksa Venäjä B1-kieli Ruotsi B2-kieli Ranska Saksa B3-kieli Espanja Ranska Saksa Venäjä Matematiikka Pitkä Lyhyt Reaaliaineet Biologia Maantieto Fysiikka Kemia Ev.lut uskonto Ort. uskonto Islam Katolinen uskonto Elämänkatsomustieto Filosofia Historia Yhteiskuntaoppi Psykologia Terveystieto Taito- ja taideaineet Musiikki, yleislukio 1 (2) Musiikkilukio mu1 muh1 muh2 muh3 muh4 lisäksi pakolliset valittavat kurssit+ muut kurssit Tanssilukio tal1 mu1 muh1 tal6 tal2 tal3 tal4 tal5 tah1 tah2 tah3 Kuvataide 1 (2) 6 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Liikunta Opinto-ohjaus 0,3 0,3 0,4 pakollinen kurssi syventävä kurssi soveltava kurssi 19

20 1.vuonna 2. vuonna 3. vuonna milloin tahansa Tietotekniikka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Media Media Lehtityö Radiotyö Televisiotyö Musiikkiteatteri Musiikkiteatteri Näyttämövalaistus Muut kielet Japanin kielen ja kulttuurin kurssi Italia Latina 1 Kiinan kieltä ja 1 kulttuuria Yhteistoiminnalliset kurssit Opiskelijakuntakurssi 1 Kansainvälisyyskurssi 1 Kiinan kulttuurin 1 tuntemus Tutor-kurssi 1 Tiimityön kurssi 1 Nuorisovaltuustotoiminta 1 Urheiluvalmennus Jalkapallo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jääkiekko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kestävyysvalmennus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Salibandyvalmennus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muita kursseja Liikennekasvatus, 1 autokoulukurssi Tutkielmakurssi 1 Oppimaan 1 Tanssia kaikille Projektikurssi Lamerfest

21 4.4 Koeviikkojärjestelyt Mikäli lukiossa järjestetään koeviikko, sen aikana pidetään normaaliin viikottaiseen työjärjestykseen kuuluva määrä oppitunteja (tarvittaessa esim. kokeen valmistelutunti koetta edeltävänä päivänä). Koe voidaan korvata kurssin luonteesta riippuen myös esim. tavallisilla oppitunneilla, tutustumiskäynneillä tai projektitöillä. 4.5 Itsenäisen opiskelun periaatteet Itsenäisellä opiskelulla tarkoitetaan opiskelua, joka tapahtuu kokonaan tai osittain ilman lähiopetusta. Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavan itsenäisesti. Toisaalta opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta. Kurssin itsenäinen suorittaminen edellyttää etukäteen laadittua suunnitelmaa, jota opiskelija sitoutuu noudattamaan. Itsenäinen opiskelu on aina opettajan ohjauksessa tapahtuvaa. 4.6 Etäopiskelu Vantaan lukioissa etäopetus toteutetaan siten, että opiskelijalla on joustava mahdollisuus valita erilaisia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä opiskelumuotoja. Näitä opiskelumuotoja ovat: - virtuaalinen etäopiskelu, jossa lukiokurssi suoritetaan kokonaan ohjatusti verkon kautta - kokonaan tai osin itsenäinen tietoverkkoja hyödyntävä opiskelusuoritus Opetussuunnitelmassa tulee määritellä ne eri oppiaineiden kurssit tai kurssien osa-alueet, jotka opiskelija voi suorittaa etäopetuksena. Opiskelijalla on myös mahdollisuus hyödyntää Sotungin etälukion opetustarjontaa. 4.7 Vieraskielinen opetus Lukioissa voidaan järjestää opetusta myös muilla kuin koulun opetuskielellä. Tämä määritellään kunkin oppilaitoksen opetussuunnitelmassa. 5 Opiskelijan kannustaminen ja tukeminen Vantaan lukioiden yhtenä perustehtävänä on jokaisesta opiskelijasta huolehtiminen. Opiskelijoita kannustetaan omien vahvuuksien löytämiseen ja tavoitteidensa mukaiseen kasvuun ja oppimiseen. 5.1 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Vantaalla lukiot tekevät aktiivisesti yhteistyötä huoltajien kanssa. Huoltajien ja oppilaitosten välisellä yhteistyöllä tuetaan opiskelijan hyvinvointia ja opiskeluedellytyksiä. Voidakseen tukea nuoren opintoja, huoltajilla on oltava riittävästi tietoa oppilaitoksen tavoitteista ja toimintakulttuurista. Periaatteena on, että oppilaitoksen vastuulla on tiedottaa aktiivisesti koulun toiminnasta ja opiskelijan hyvinvointiin sekä opintoihin liittyvistä asioista opiskelijan huoltajille esim. vanhempainilloissa ja säännöllisillä tiedotteilla. Huoltajilla tulee olla mahdollisuus saada joustavasti tietoa edellä olevista asioista. Opiskelijoiden asioista keskusteltaessa kuullaan opiskelijaa. Täysi-ikäisen opiskelijan opintoihin ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista voidaan tarvittaessa tiedottaa huoltajille, siltä osin kuin tiedot ovat julkisia. 21

22 Suunnitelma kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä laaditaan yhteistyössä alueen sosiaali- ja terveystoimen kanssa Suunnitelma kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä Vaskivuoren lukion opiskelijahuoltoryhmä ja sosiaali- ja terveystoimen edustajat tapaavat kerran lukuvuodessa. 5.2 Ohjauksen järjestäminen Lukion opiskelijoilla on oikeus saada tarvitsemaansa opinto-ohjausta sekä muuta tarvitsemaansa ohjausta. Opiskelijoiden ohjauksen tavoitteena on kannustaa opiskelijaa lukio-opinnoissa, auttaa opiskelijaa tekemään elämänsä kannalta mielekkäitä opiskeluvalintoja, antaa valmiuksia jatkoopintoihin ja työelämään siirtymiseen sekä tukea kunkin opiskelijan erityisosaamisen kehittymistä sekä auttaa opiskelijaa erilaisissa ongelmatilanteissa. Kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien opettajien tulee osaltaan osallistua opiskelijoiden ohjaamiseen. Luokattomassa lukiossa opiskelijoiden ryhmäyttämisen tarve korostuu. Ryhmänohjaajan rooli on erityisen tärkeä opintojen etenemisen seurannassa ja opintojen tukemisessa. Oppilaitoksissa on luotava sellaiset käytänteet, jotka tukevat ryhmänohjaajien mahdollisuutta oppia tuntemaan ryhmänsä opiskelijat. Opiskelijoiden ryhmäyttäminen on myös jokaisen aineenopettajan vastuulla. Lukiot laativat opetussuunnitelmatyön yhteydessä ohjaustyön suunnitelman, jossa on kuvaus ohjauksen järjestämisestä, ohjaukseen osallistuvien tehtävistä ja työnjaosta, yhteistyöstä muiden oppilaitosten ja ulkopuolisten tahojen kanssa, vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä ohjauksen arvioinnista. Vaskivuoren lukion ohjaustoiminnan painopisteet ovat opiskelijan tukeminen lukio-opintojen eri vaiheissa sekä valmiuksien antaminen lukion jälkeiseen jatko-opiskeluun ja työelämään. Ohjaus on laaja kokonaisuus, johon osallistuvat kaikki opettajat ja opiskelijahuollon henkilöstö. Ohjauksessa autetaan opiskelijaa eri tilanteissa. Lukio-opiskelun alkuvaiheessa opiskelijaa perehdytetään lukion käytänteisiin, huolehditaan muihin opiskelijoihin tutustuttamisesta ja annetaan riittävät oppimaan oppimisen valmiudet. Opiskelijan opintojen etenemistä seurataan ja häntä tuetaan eri elämäntilanteissa. Ohjaus tukee nuoren kasvua ja kehitystä yhdessä huoltajien kanssa. Ohjauksen eri toimijat kiinnittävät huomiota nuoren lukionkäynnin ongelmiin ja tarvittaessa ohjaavat hänet ulkopuoliselle asiantuntijalle. Päävastuu ohjauksen suunnittelussa ja toteuttamisessa on opinto-ohjaajilla. Jokaisella ohjausryhmällä on oma ryhmänohjaajansa. Aineenopettaja perehdyttää opiskelijan tarkoituksenmukaisiin opiskelutaitoihin. Varsinkin lukion alkuvaiheessa tutor-opiskelijat auttavat ja tukevat uusia lukiolaisia. Ohjaus toimii yhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa. Erityisesti yhteistyötä tehdään peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa. Lukiolaisia ohjataan tiedon hankintaan jatkoopiskelusta ja työelämän keskeisistä tekijöistä. Opinto-ohjaus tekee tiivistä yhteistyötä opiskelijahuollon kanssa. Oleellista Vaskivuoren lukion ohjauksen järjestelyissä on henkilökohtainen ohjaus, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus keskustella esille nostamistaan kysymyksistä. Ohjausta arvioidaan vuosittain kyselyillä ja keskusteluilla. 22

23 5.2.1 Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaaja vastaa ohjauksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Hän on kiinteässä yhteistyössä muiden ohjaukseen osallistuvien kanssa. Erityisen tärkeää on säännöllinen yhteys ryhmänohjaajiin. Ryhmänohjaaja ohjaa opinto-ohjaajalle opiskelijan, jonka tilanne vaatii laajempaa tarkastelua. Myös aineenopettaja ja opinto-ohjaaja toimivat yhteistyössä. Opinto-ohjaaja suunnittelee yhdessä ryhmänohjaajien kanssa uusien lukiolaisten perehdyttämisen lukiokäytänteisiin. Lukion alkuvaiheessa uusille lukiolaisille tarjotaan opiskelutaitokoulutusta, jonka opinto-ohjaaja suunnittelee. Opinto-ohjaajan keskeisin työmuoto on henkilökohtainen ohjaus. Lukiolainen voi tulla opintoohjaajan luo erilaisissa ongelmatilanteissa, esim. hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänhallintaan sekä jatko-opintoihin liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja vastaa pääosin ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin liittyvästä tiedottamisesta. Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä peruskoulujen opinto-ohjaajien kanssa ja tiedottaa lukion tarjoamista mahdollisuuksista. Myös muiden II asteen oppilaitosten kanssa toimitaan yhteistyössä. Yhteistyökumppaneita ovat myös huoltajat, oppilaitokset, työelämä, viranomaiset ja tarvittaessa muut tahot Opiskelutaito-kurssi Lukio-opintonsa aloittaville suositellaan I jaksossa järjestettävää Opiskelutaito-kurssia Ryhmänohjaaja Ryhmänohjaaja on ryhmänsä tärkein tukihenkilö ja lähiohjaaja. Ryhmänohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita omaksumaan lukion käytänteitä. Opiskelijoita pyritään tukemaan opintojen alustaa alkaen opintoihin perehdyttämisessä ja omaan ryhmään tutustumisessa. Ryhmänohjaaja seuraa säännöllisesti opiskelijoidensa kurssikertymää ja opintomenestystä. Ryhmänohjaaja neuvoo tarvittaessa opiskelijaa kurssivalinnoissa. Ryhmänohjaaja puuttuu heikentyneeseen opiskelumenestykseen ja huolestuttaviin poissaoloihin. Hän seuraa opiskelijoidensa hyvinvointia ja on tarvittaessa yhteydessä huoltajiin sekä opiskelijahuoltoon. Ryhmänohjaaja tapaa ryhmäänsä ro-tuokioissa. Hän on ryhmänsä yhdyshenkilö koulun tapahtumissa Aineenopettaja Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa omaksumaan oppiaineen kannalta tarkoituksenmukaisia opiskelutaitoja. Hän perehdyttää opiskelijaa opettamansa oppiaineen kurssien sisältöihin, työtapoihin ja arviointiperusteisiin. Hän on ongelmien ilmaantuessa mahdollisimman pian yhteydessä ryhmänohjaajaan, opinto-ohjaajaan tai opiskelijahuoltoon. 23

24 Tukiopetus Opiskelija voi aineenopettajan kanssa sopia koulutuntien ulkopuolella annettavasta tukiopetuksesta. Myös hyvissä ajoin ennen uusintakuulustelua opiskelija voi pyytää tukiopetusta. Omien lomien takia tukiopetusta ei voi saada. Opiskelija voi saada yksittäisiin tukiopetuskertoihin osallistumisesta Oppimaan kurssin (OPP1). Jos opiskelijalle kertyy lukioaikana vähintään 38 x 45 min. suoritusta, saa hän OPP1 -kurssin suoritusmerkinnän. Eri oppiaineissa järjestetään tukikursseja. Lukio-opintojen alussa järjestetään niveltämiskursseja ja opintojen päättövaiheessa yo-kokeisiin valmentavia kertauskursseja Nivel ja tukikurssit Ruotsissa ja matematiikassa järjestetään 0-kurssit yläkoulussa opiskeltujen asioiden kertaamiseksi. Lyhyessä matematiikassa järjestetään matematiikan tukikurssi, niille joilla on ongelmia matematiikan kursseilla Tutor-opiskelijat Tutor-opiskelijat ovat toisen vuosikurssin opiskelijoita kohdatessaan lukiotulokkaat. He auttavat uusia lukiolaisia toisiinsa tutustumisessa, lukujärjestyksen teossa ja neuvovat lukion alkuvaiheen käytännön asioissa. 5.3 Opiskelijahuolto Opiskelijahuollon tehtävänä on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Tavoitteena on luoda oppimisen ja opiskelun kannalta turvallinen ja terve ympäristö sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Vastuu opiskelijahuollon toteutumisesta on osaltaan kaikilla oppilaitoksessa työskentelevillä. Kaikissa vantaalaisissa lukioissa toimii säännöllisesti kokoontuva moniammatillinen opiskelijahuoltoryhmä. Oppilaitokset laativat opetussuunnitelmatyön yhteydessä suunnitelman opiskelijahuollon toteuttamisesta yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Opettajilla ja opiskelijoilla on mahdollisuus tuoda ongelmallisiksi kokemiaan asioita opiskelijahuoltoryhmän käsiteltäviksi. Opiskelijoille tiedotetaan oppilaitoksen ulkopuolisia sosiaalija terveydenhuoltopalveluita, hänelle kerrotaan niistä ja tarvittaessa ohjataan palveluiden piiriin. Opiskelijahuollon moniammatilliseen työryhmään voi kuulua rehtori, opinto-ohjaaja, opettajajäsen, terveydenhoitaja, lukioiden yhteinen psykologi ja muita oppilaitoksen päättämiä asiantuntijoita. Kouluterveydenhoidon lääkäri ja alueen sosiaalityöntekijä osallistuvat tarvittaessa koulussa tehtävään yhteistyöhön. Opiskelijahuoltoryhmät määrittelevät tahot, jotka tarjoavat erityispalveluja. Jokaisesta opiskelijasta pidetään huolta. Koko kouluyhteisön välittämisen ilmapiiriä vahvistetaan jatkuvasti. Henkilökunnan osaaminen ja jatkuva kouluttautuminen antavat valmiuksia kohdata myös erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Vaskivuoren lukiossa opiskelijahuoltoryhmän ytimen muodostavat rehtori, terveydenhoitaja ja opinto-ohjaaja. Ryhmää täydennetään tarvittaessa muilla opettajilla. Vantaan lukioiden yhteinen koulupsykologi pyrkii osallistumaan kokouksiin säännöllisesti. Asian käsittelyn vaatiessa kokouksiin kutsutaan opiskelija ja/tai huoltajat. Nuorta pyritä tukemaan hänen elämäntilanteessaan. 24

25 Opiskelijahuollon tehtävänä on edistää etenkin terveitä elämäntapoja ja ihmissuhde- sekä elämänhallintataitoja. Vaikka opiskelijahuoltoryhmä koordinoi opiskelijahuoltoa, jokainen henkilökunnan jäsen puuttuu havaitsemiinsa ongelmiin ja tarvittaessa tuo asian opiskelijahuoltoryhmän käsittelyyn. Opiskelijahuoltoryhmä vastaa lukion kriisisuunnitelman ja päihdestrategian päivittämisestä. Ryhmänohjaaja on erityisen tärkeä oman ryhmänsä vastuuhenkilö, joka on myös ensisijainen yhteydenottaja huoltajiin. Tieto opiskelijan vaikeuksista voi tulla myös aineenopettajalta. Opiskelijahuoltoryhmä käsittelee tietoonsa tulleet ongelmat, sopii keskuudestaan vastuuhenkilöt ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa ulkopuoliselle asiantuntijalle Lukiopsykologi Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää lukiopsykologin palveluja Lukiokuraattori Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää lukiokuraattorin palveluja. Opiskelijahuollon keskeiset toimijat 25

26 5.4 Opiskelun erityinen tuki Lukioissa erityistä tukea tarvitsevat ne opiskelijat, joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi tai jotka tarvitsevat tukea mielenterveydellisiin, sosiaalisiin tai elämäntilanteeseen liittyen. Lukiolain mukaan opiskelijan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa ja -asetuksessa sekä lukion opetussuunnitelmassa määrätään. Erityisjärjestelyitä tarvitsevien opiskelijoiden oppimistilanteet ja kokeet tulee järjestää siten, että opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Ylioppilastutkintolautakunta on myös antanut ohjeet luku- ja kirjoitushäiriöiden huomioon ottamisesta ylioppilaskirjoituksissa. Opiskelijahuoltoryhmä arvioi tarvittavat erityisjärjestelyt asiantuntijalausuntojen perusteella. Kullekin erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opetuksessa ja opiskelussa tarvittavista erityisjärjestelyistä. Kunkin oppilaitoksen opetussuunnitelmassa määritellään, miten erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus ja tukitoimet järjestetään. Vantaan sivistystoimi ja oppilaitokset huolehtivat siitä, että kaikilla opettajilla on perustiedot yleisimmistä oppimiseen vaikuttavista tekijöistä, opiskelijan tarvitsemista tukitoimista sekä riittävät valmiudet ottaa ne huomioon opetuksessaan Sosiaalisen vahvistamisen toimenpideohjelma Lukiolle on laadittu Sosiaalisen vahvistamisen toimenpideohjelma (SOVA). Sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan kaikkia niitä koulun toimenpiteitä, jotka toisaalta auttavat opiskelijaa lukion aikana selviytymään lukionkäynnistä ja voimaan hyvin, mutta myös sellaisten elämänhallintataitojen kehittämiseen kannustamista ja tukemista, jotka auttavat opiskelijaa lukioajan jälkeen selviämään hänen asettamistaan tavoitteista. Toimenpideohjelmaan pyritään kirjaamaan koko kuluyhteisöä sitovat konkreettiset toimintaohjeet erilaisia tilanteita varten. Ohjelmaa päivitetään ja kehitetään vuosittain. Tukitiimi vastaa ohjelman kehittämisestä Erityisopettaja Lukiolla on mahdollisuus käyttää erityisopettajan palveluita Lukivaikeus Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille järjestetään lukiseula, jonka tulosten perusteella opiskelijoita ohjataan saamaan erityistä tukea. 5.5 Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Maahanmuuttajien ja muiden vieraskielisten opetuksessa noudatetaan lukion opetussuunnitelman perusteita ja lukion paikallista opetussuunnitelmaa. Opetusjärjestelyissä huomioidaan opiskelijoiden yksilölliset taustat ja lähtökohdat, jotka vaikuttavat heidän opintoihinsa. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi opiskelijan suomen kielen taito, äidinkieli ja kulttuuri, maassaoloaika ja aikaisempi koulunkäynti. Tavoitteena on, että opiskelijoista kasvaa sekä suomalaisen että opiskelijan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiivisia ja tasapainoisia jäseniä. 26

27 Vantaalaisilla lukioissa vieraskielisille opiskelijoille järjestetään suomi toisena kielenä opetusta joko oppilaitosten omana opetuksena tai yhteistyössä muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa. Opiskelijoille järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös oman äidinkielen opetusta. Opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen suositusta oman äidinkielen opetuksen perusteista Maahanmuuttajaopiskelijoiden tukeminen Sosiaalisen vahvistamisen toimenpideohjelmaan (SOVA) sisältyy ohjeet maahanmuuttajaopiskelijoiden tukemisesta. Maahanmuuttajaopiskelijoiden tukitoimenpiteitä koordinoi suomi toisena kielenä opettaja. Hän myös tiedottaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden erityisistä tarpeista kouluyhteisölle. Maahanmuuttajaopiskelijoille laaditaan tarpeen mukaan suunnitelma erityisen tuen tarpeesta (ETS). Sen laatii opiskelijahuoltoryhmä. Suomi toisena kielenä opettaja osallistuu maahanmuuttajaopiskelijoiden ETS:n tekemiseen opiskelijahuoltoryhmän kanssa. Mahdollisia tukitoimenpiteitä ovat mm. - Äidinkielen perustaitojen kertauskurssin (ÄI14) ja Opiskelutaitokurssin (OP3) käyminen. - Oppiaineen ensimmäisillä kursseilla oppitunneilla ja kokeissa sanakirjan käyttäminen. - Lisäajan antaminen kokeiden tekemiseen. Maahanmuuttajaopiskelijat voivat seuraavilla perusteilla hakea vapautusta ruotsin kielen opiskelusta lukiossa lukiolain 13 :n 2. momentin perusteella: "Opiskelijan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään, jos: - - 2) lukion oppimäärän suorittaminen olisi opiskelijalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta; - -". Vapautusanomuksen tekee rehtorille alaikäisen opiskelijan huoltaja. Tällaisia mahdollisia erityisiä perusteluja voivat olla - Opiskelija on ollut vapautettu ruotsin kielen opiskelusta yläkoulussa. - Opiskelijan äidinkieli on joku muu kuin suomi ja opiskelija ei jatko-opinnoissaan tule tarvitsemaan ruotsin kieltä - Opiskelijan suomen kielen taito on niin heikko, ettei ole tarkoituksenmukaista, että hän opiskelee toista opiskelijalle vierasta kieltä Kun maahanmuuttajataustainen opiskelija osallistuu ylioppilaskirjoitukseen ja hänen äidinkielensä on muu kuin se kieli, jolla hän suorittaa ylioppilastutkinnon, tai äidinkieli on muu kuin se kieli, jossa hän suorittaa äidinkielen kokeen, lautakunta voi ottaa tämän arvostelussa huomioon. Tällöin koulun tulee toimittaa lautakuntaan selvitys vieraskielisyydestä. Selvityksen lähettämiseen tulee olla kokelaan suostumus Suomi toisena kielenä Opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, järjestetään elokuun aikana tiedotustilaisuus ja alkukartoitus. Tulosten perusteella suomi toisena kielenä -opettaja suosittelee opiskelijalle joko suomi äidinkielenä - tai suomi toisena kielenä -oppimäärää. 5.6 Tentit, oppiaineen erilliset kuulustelut Vaskivuoren lukiossa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua koko lukion oppimäärää mittaaviin erillisiin kuulusteluihin eli tentteihin. Opiskelija voi osallistua yhden oppiaineen tenttiin vain yhden kerran. Tentit auttavat opiskelijaa valmentautuvaan ylioppilaskirjoituksiin. Tentit ovat lukioasetuksessa mainittuja erillisiä kuulusteluja. Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi 27

Opetussuunnitelma 2012-2013

Opetussuunnitelma 2012-2013 Opetussuunnitelma 2012-2013 1 Johdanto 5 1 Kaikkia kouluja ja oppilaitoksia koskeva osuus 5 1.1 Arvoperusta 5 1.2 Toimintaa ohjaavat asiakirjat 5 1.3 Opetussuunnitelma 6 1.3.1 Vaskivuoren lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2008-2009

Opetussuunnitelma 2008-2009 Opetussuunnitelma 2008-2009 VASKIVUOREN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Johdanto 4 1 Kaikkia kouluja ja oppilaitoksia koskeva osuus 4 1.1 Arvoperusta 4 1.2 Toimintaa ohjaavat asiakirjat 4 1.3 Opetussuunnitelma

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 04 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako 3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 3.1 Yhteistyö kotien kanssa Koti ja koulu ovat yhdessä vastuussa nuoren kasvusta hyvään aikuisuuteen. Molemmat tukevat opiskelijoita sekä opiskelua että hyvinvointia

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015-2016

Opetussuunnitelma 2015-2016 Opetussuunnitelma 2015-2016 1 Johdanto... 6 1. LUKIOIDEN TOIMINTAA OHJAAVAT ASIAKIRJAT... 6 1.1. Valtakunnalliset säädökset ja paikalliset suunnitelmat... 6 1.1.1 Paikallinen opetussuunnitelma... 7 1.1.1.1

Lisätiedot

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10. LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN PÄIVITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

Lukion tuntijakokokeilu. Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lukion tuntijakokokeilu. Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukion tuntijakokokeilu Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.11.2016 Uskalla kokeilla lukion uusi kehittämisohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt yhteistyössä Opetushallituksen

Lisätiedot

Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen. Helsinki Opetusneuvos Tiina Tähkä

Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen. Helsinki Opetusneuvos Tiina Tähkä Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen Helsinki 28.4.2014 Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukiokoulutuksen tarkoitus Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu 2.2.2015 Kysymyksiä ja väittämiä Avaa älypuhelimen tai kannettavan selaimella m.socrative.com room number: 800953 Vastaa kysymykseen

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 29.8.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 4.3.2013 Opetushalllitus Miksi Vieraskielisiä on nuorten lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 15.5.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA OPS, Iisalmen lukiokymppi 18.6.2014 1/5 IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA Sisältö: 1) Yleistä...1 2) Tavoitteet...1 3) Opiskelijaksi ottamisen perusteet ja hakeminen...2 4) Opintojen sisältö...2

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia 121 739 2,3 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 yht. 27

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

MUUTOS AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2015

MUUTOS AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2015 MÄÄRÄYS 18.5.2017 OPH-662-2017 Aikuisten lukiokoulutuksen järjestäjille Voimassaoloaika 18.5.2017 alkaen Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu Lukiolaki 629/1998, 10 2 ja 4 mom.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Miksi Vieraskielisiä on lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa ja kielitaitoon liittyvissä

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 26.02.2014 Sivu 1 / 1 321/02.05.01/2014 25 Lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen toteuttaminen Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 Astrid Kauber, puh. 046 877 3297 Riina

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Pitkäjänteistä arviointia lukiokoulutuksessa (B4)

Pitkäjänteistä arviointia lukiokoulutuksessa (B4) Pitkäjänteistä arviointia lukiokoulutuksessa (B4) Tiina Tähkä, Mikko Hartikainen OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus Kysymyksiä Miten arviointi vahvistaa opiskelijan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Lukio-opintojen säädöstaustaa

Lukio-opintojen säädöstaustaa Lukio-opintojen säädöstaustaa Marjaana Manninen KONSTIT hanke 2009 Lukiodiplomit verkkoon paja Osaamisen ja sivistyksen asialla LUKIOKOULUTUKSEN SÄÄTELYJÄRJESTELMÄ Lukiolaki Yleiset valtakunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen.

Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. 6 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tavoitteet "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

TIETOJA KUOPION LUKIOISTA 2015-2016

TIETOJA KUOPION LUKIOISTA 2015-2016 TIETOJA KUOPION LUKIOISTA 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO l Lukioiden opiskelijat l Lukioiden aloituspaikat l Opiskelijavalinta 2015 l Opiskelijavalinta 2010-2015 l 4. vuosikurssin opiskelijamäärät l Päivälukioiden

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Peruskoulun ja lukion OPS Maailman osaavin kansa 2020. Johtaja Jorma Kauppinen Opsian KuntaKesu-tilaisuus Joensuu 15.1.2015

Peruskoulun ja lukion OPS Maailman osaavin kansa 2020. Johtaja Jorma Kauppinen Opsian KuntaKesu-tilaisuus Joensuu 15.1.2015 Peruskoulun ja lukion OPS Maailman osaavin kansa 2020 Johtaja Jorma Kauppinen Opsian KuntaKesu-tilaisuus Joensuu 15.1.2015 Maailman osaavin kansakunta 2020 1/2 - Poliittinen tavoite mitä tarkoittaa? Millä

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Lappeenrannan työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Lappeenrannan työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Lappeenrannan työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Taitojen ja ominaisuuksien kehittäminen:

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Jatkaisinko lukioon?

Jatkaisinko lukioon? Jatkaisinko lukioon? Miksi lukio on hyvä valinta? Jatko-opintomahdollisuudet laajenevat. Lukio antaa mahdollisuuden hakea korkeakouluihin ja yliopistoihin. Lukio tarjoaa aikaa ja tukea tulevaisuuden miettimiseen.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen koko henkilöstön kesken. aineen- Ryhmänohjaustuokiot / - tunnit x x x x

Ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen koko henkilöstön kesken. aineen- Ryhmänohjaustuokiot / - tunnit x x x x Ohjaussuunnitelma Ohjaustoiminta ja sen tavoitteet Turun normaalikoulussa ohjaus on keskeinen osa koulun toimintaa. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä sekä edistää

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

Sisältö. 1 OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö... 8

Sisältö. 1 OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö... 8 Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteinen opetussuunnitelma 2016 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 8 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio ABI-INFO I Älä muuta perustyylidiaa Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio vs. rehtori Elina Karapalo puh. 040 8697 416 elina.karapalo@tampere.fi opinto-ohjaajat: Ritva Lintonen puh. 050 3257 409

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA.

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA. YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA www.ylioppilastutkinto.fi TUTKINNOT JA TODISTUKSET Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto vähintään 75 kurssia, sisältäen ops:in mukaisesti pakolliset ja vähintään 10 syventävää

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET. Erja Vihervaara IOYn päivillä

AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET. Erja Vihervaara IOYn päivillä AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET Erja Vihervaara IOYn päivillä 9.11.2013 AIKUISLUKIORINTAMALLA TAPAHTUU Perusopetuksen ops-työ Oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien mahdollisuudet suorittaa peruskoulu

Lisätiedot

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa KOLARIN LUKIO 2 Historiaa Valtioneuvosto antoi 17.5.1973 luvan Kolarin lukion perustamiseen ja syksyllä 1973 lukion aloitti 47 opiskelijaa. Tilaongelmia oli pitkään; aluksi toimittiin vuosi yläasteen tiloissa,

Lisätiedot