Soveltava teatteri ja työhyvinvointi. Health and well-being in the workplace. The role of Applied Drama.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Soveltava teatteri ja työhyvinvointi. Health and well-being in the workplace. The role of Applied Drama."

Transkriptio

1 Soveltava teatteri ja työhyvinvointi Health and well-being in the workplace. The role of Applied Drama.

2 Miksi terveys ja työhyvinvointi ovat tärkeitä asioita? Why are health issues important in the workplace?

3 Australialaisille työntekijöille tehdyn tutkimuksen tuloksia 40 % australialaisista työntekijöistä kuntoilee erittäin vähän 46 % australialaisista työntekijöistä syövät paljon rasvaa 62 % australialaisista työntekijöistä on ylipainoisia Research on Australian workers: 40 per cent of Australian workers do minimal exercise 46 per cent of Australian workers live on high fat diets 62 per cent of Australian workers are overweight

4 28 % australialaisista työntekijöistä on sairaalloisen ylipainoisia 28 per cent of Australian workers are obese 53 % australialaisista työntekijöistä tuntee itsensä stressaantuneeksi merkittävän osan päivästään 53 per cent of Australian workers felt overwhelmed with stress and pressure 56 % australialaisista työntekijöistä käyttäytyy riskialttiisti (esim. tupakointi, alkoholin käyttö, suojautuminen auringolta) 56 per cent of Australian workers are participating in risky behaviours Yli puolet australialaisista työntekijöistä ei nuku tarpeeksi More than half of Australian workers do not get enough sleep

5 Työntekijät joilla on heikko yleinen terveydentila ovat 9 kertaa enemmän sairauslomalla kuin terveet työtoverinsa Employees with poor overall health status take up to 9 times more sick leave than their healthy colleagues Terveet työntekijät ovat lähes 3 kertaa tuotteliaampia kuin vähemmän terveet työtoverinsa Healthy employees are nearly 3 times more productive than employees with poor health Heikon terveydentilan aiheuttamat kustannukset arvioidaan Australiassa jopa 4,75 miljardin arvoisiksi The financial cost of poor health and wellbeing is estimated at over $7 billion per year, nationally.

6 Työmme on muuttunut yhä vähemmän liikkumista sisältäväksi. Työtä säästävä teknologia on merkittävästi vähentänyt työn fyysistä rasittavuutta, jopa ammateissa, jotka ovat perinteisesti olleet hyvin fyysisiä. Tämä epäaktiivisuuden lisääntyminen työpaikoilla on tärkein syy kasvavassa määrin epäaktiivisiin elämäntyyleihin. Our workplaces have become increasingly sedentary. Labour-saving technology has significantly reduced the physical effort required, even for occupations that were traditionally very physical. The extension of this inactivity beyond the workplace is also a major reason for our increasingly inactive lifestyles.

7

8

9 nykypäivän työt ovat merkittävästi vähemmän fyysisiä kuin ennen ja työntekijät istuvat usein pitkiä aikoja tietokoneidensa edessä jobs today are significantly less physical and workers often sit for long periods of time in front of computers liikuntaa sisältävien aktiviteettien osuus on vähäinen, television ja elokuvien katsominen sekä muiden passiivisten aktiviteettien osuus on suuri the range of leisure time options are more often than not inactive activities, such as watching television or films henkisesti vaativissa asemissa työskentelevät tekevät usein hyvin pitkiä työpäiviä people are often working long hours in mentally and physically demanding positions

10 Monilla työntekijöillä on vain vähän vapaa-aikaa arkisin many workers have limited leisure-time during the working week Monissa perheissä molemmat vanhemmat käyvät töissä, joten vapaa-ajalla tehdään paljon kotitöitä it is common in many families for both parents to be employed outside the home, which results in an emphasis on doing domestic activities outside of work hours Monilla on useampia kuin yksi osa-aikatyö many people hold down more than one part-time job. Vähän liikkumista sisältävän työ ja kasvavassa määrin passiivisen elämäntavan vaikutusta pahentaa pikaruoan kulutuksen kasvu ja yleinen elämän stressaavuus. Tuloksena on negatiivinen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. The sedentary nature of work and our increasingly inactive lifestyles are also compounded by the growth in consumption of fast foods and general life stresses. The result is a negative impact on our health and wellbeing.

11 (Australialaiset) Työnantajat ovat motivoituneita (muuttamaan asioita) ei vain sosiaalisen vastuunsa vuoksi, vaan myös tehdäkseen parempaa taloudellista tulosta. Employers. are motivated [to change things] not only by their social responsibility but also to improve business performance. They are recognising the importance of health and wellbeing to productivity and profitability. He tunnistavat terveyden ja hyvinvoinnin merkityksen tuottavuuden ja kannattavuuden lisäämisessä. Kuten heidän kollegansa muualla maailmassa, he ajattelevat, että parempi työterveys ja työhyvinvointi luo: Like their counterparts internationally they can see that the road to improved workplace health and wellbeing is one that delivers greater:

12 Parempaa työtyytyväisyyttä; Vähemmän henkilökustannuksia; Vähemmän poissaoloja; Vähemmän työntekijöiden vaihtuvuutta; Korkeampaa henkilökohtaista tuottavuutta ja Lopulta isompia taloudellisia voittoja job satisfaction; reduced staff-related costs; less absenteeism; reduced staff turnover; higher individual productivity; and, ultimately higher profits.

13 Henkinen hyvinvointi työpaikoilla Iso- Britanniassa Köyhyyttä vastaan työskentelevä hyväntekeväisyysjärjestö Elizabeth Finn Care ja Roehamptonin yliopisto paljastavat uudessa tutkimuksessaan valtavan kasvun mielenterveysongelmissa Iso-Britannian työntekijöiden keskuudessa. Kasvun syyksi ilmenee huoli talouden laskusuhdanteesta. Tutkimus osoittaa että hälyttävä määrä, 47 % ihmisistä on kokenut depressiivisiä oireita taantuman aikana lukema on 4 5 kertaa isompi kuin ennen taantumaa. Ihmisistä, jotka ovat menettäneet työnsä viime vuonna, 71% on kärsinyt masennuksesta. (Depressiivisiä oireita = ahdistus, stressi, masennus) UK mental health in the workplace poverty charity Elizabeth Finn Care and Roehampton University reveal new research highlighting a staggering rise in mental health illness among UK workers, directly attributable to worries related to the economic downturn. The study shows that an alarming 47% of people have experienced depressive symptoms* during the recession some four-to-five times higher than levels recorded amongst the general population before the slump. Amongst this who have lost their jobs in the last year, 71% report experiencing depression.

14 Kustannukset mielenterveysongelmien kustannukset Isossa-Britanniassa olivat vuodessa yli 1000 puntaa per työntekijä ja kokonaisvaikutus Ison-Britannian talouteen oli 25 miljardia puntaa. (18 miljardia euroa) Costs: the cost of mental health problems to [UK] business before the recession was over 1,000 per employee per year or up to 26 billion across the UK economy.

15 Yhteinen päämäärä Hyvinvoiva työpaikka, jossa työskentelee hyvinvoivia ihmisiä, ei ole vain liberaali haave. Jos haave toteutuu, se merkitsee tehokasta ja hyvintoimivaa työpaikkaa, joka aikaansaa fyysisesti ja psyykkisesti terveitä ihmisiä ja lisäksi työpaikan tuottavuus lisääntyy. A shared interest: So, healthy workplaces, staffed by healthy workers is not just a liberal, left of centre aspiration. It is a central feature of establishing effective working environments which generate a physically and psychologically healthy population as well as underpinning greater output. Health professionals, the workforce and managers therefore have an obvious common cause on these matters with employers and government.

16 Kuinka taide voi auttaa? Taide sallii ajatuksien ja tunteiden ilmaisemisen symbolien ja metaforien avulla. Usein leikkisyyden avulla, ihminen pääsee taiteessa ilmaisemaan sanomattomia asioita ja käsittelemään elämässään olevaa tuskaa ja jännityksiä. How can the arts help? The arts allow participants to express thoughts and feelings through symbol and metaphor. As such they provide the whole of society with a territory within which, often through a sense of playfulness, people can attempt to express the ineffable and to approach areas of pain and tension in their lives.

17 On yleisesti tunnustettu asia, että taide esim. naurun, oivalluksen, haastavuuden, empatian, kauneuden ja samaistumisen avulla rikastuttaa yhteiskuntaa ja yksilöiden ja ryhmien elämää. It is generally acknowledged that the arts, through, for example, laughter, insight, challenge, empathy, beauty and identification enrich society and the lives of groups and individuals.

18 Näin on ollut aikojen alusta lähtien.

19 Banksy: Brittiläinen graffititaiteilija

20 Edvard Munch The Scream

21 Klovnien rooli Klovnien rooli

22

23

24

25

26

27 Draaman terapeuttinen rooli Eräät väittävät, että kaikki draaman kokeminen on terapeuttista. On ilmiselvää, että työpajojen ohjaajat, opettajat, yhteisöteatteriryhmät, soveltavan teatterin tekijät yleisesti odottavat jonkinlaista muutosta parempaan suuntaan työnsä tuloksena. Vähintäänkin odotuksena on. Drama s therapeutic role: Some claim that all dramatic experience is therapeutic. It is axiomatic that workshop leaders, teachers and educational and community theatre companies generally expect that some change for the better will take place as a result of their work. At the very least, there is an expectation of.

28 `hyvän tekeminen` olosuhteiden muuttaminen paremmiksi doing good. of changing circumstances for the better.

29 Psykodraama Draamaterapia -- XXXXXX Teatteriesitys Minä työskentelen usein X-vyöhykkeellä

30 Soveltava teatteri Lyhyt määritelmä soveltavasta teatterista: `se on teatteria / draamaa, jolla on työ tehtävänä` Applied Drama A short definition of Applied Drama is that it is : drama which has a job to do

31 Draaman periaatteita Some of the basic principles of drama

32 Tarkkuus/spesifiys Tehokas draama on aina tarkkaa olosuhteiden kuvaamisessa. Draama kukoistaa ollessaan yhteiskunnallisesti tarkkaa ja paikallistettua. Tämä auttaa katsojia/ osallistujia samaistumaan hahmoihin ja heidän ongelmiinsa. Specificity Effective drama is always specific in the circumstances it portrays. It thrives on being socially situated and this helps participants identify with the people and their issues. It is difficult to gain any proper engagement with an issue if it is only subject to generalisations.

33 Emme voi saada järkevää vastausta kysymykseen `mitä mieltä olet nälästä?`, ennen kuin kysymys saa ympärilleen inhimillisten olosuhteiden yksityiskohdat. Draama voi tehdä tämän luomalla eläviä malleja elävistä tilanteista. We cannot make a sensible response to how do you feel about hunger? until the question becomes grounded in the detail of human circumstance. Drama can do this by creating live models of life situations.

34 Etäännytys Monet aiheet, joita soveltavan teatterin tekijät käsittelevät, ovat liian herkkiä ja vaikeita, jotta niitä voisi käsitellä avoimesti suhteessa osallistujien omiin elämiin. Distancing Many of the topics Applied Dramatists deal with are too sensitive to be discussed openly in relation to the lives of the participants.

35 Soveltavan teatterin muoto Muoto, jonka soveltava teatteri saa, riippuu siitä missä yhteydessä sitä käytetään ja mitkä ovat toiminnan tavoitteet. Soveltavan teatterin tekijät tarvitsevat suuren määrän tietoja ja taitoja erilaisista lähestymistavoista ja tekniikoista, jotka muodostavat `työkalupakin`, josta voi valita tilanteen vaatiman työkalun. He voivat esimerkiksi käyttää työkaluna. Applied Drama s form: The form of drama which is employed depends upon the context of its use and the aims of the intervention. Applied Drama practitioners need knowledge of and expertise in a range of approaches and techniques which form a tool box from which they can select appropriately. They can, for example, use.

36 Työpajoja, joissa kaikki osallistujat ottavat osaa toimintaan, yleensä improvisoiden.

37 Osin ennalta-suunniteltua kokonaisuutta tässä tapauksessa mukana on näyttelijöitä, joilla on ennaltasovittu tarinakehys

38 Toteuttamalla hyvin organisoidun teatterillisen intervention.

39 Tapausesimerkit, joista kerron myöhemmin, tulevat tästä viimeisimmästä kategoriasta. The case studies I mention later come from this third category.

40 Narratiivinen teoria Maailmamme ja käsityksemme paikastamme siinä, ovat asioita, joita voimme lähestyä vain kertomisen ja tarinoiden avulla. Narrative theory Our world and our sense of our place in it, is only accessible through story. Elämme nykyhetkessä ja mitä tahansa on tapahtunut tai tulee tapahtumaan, voidaan ilmaista vain tarinan avulla. We live in the instant and anything which has passed, or is in the future, can only be represented through story. Olemme tarinoiden ympäröimiä. We are surrounded by stories.

41 Kokemus on potentiaalisesti kaoottista kunnes voimme kertoa sen tarinana. Tällä tavalla omaksumme ja luomme merkityksen kokemuksellemme. Experience is potentially chaotic until we can story it. In this way we absorb and make meaning of experience.

42 Kieltäytymällä tarinankerronnasta suljemme itsemme ulos menneisyydestä ja tulevaisuudesta sekä menetämme kyvyn reflektoida ja ennakoida. Vakavaa Alzheimerin tautia sairastavan ahdinko on hyvä esimerkki niistä rajoitteista, jotka aiheutuvat siitä, ettei pääse tarinoihin käsiksi.

43 Eräät tarinat, jotka muodostavat henkilökohtaista, perhe-, yhteisö- ja kansallisidentiteettiämme ovat lähellä `tiedostamisen tasoa`. Niistä voidaan keskustella rationaalisesti, niitä voidaan tutkia ja muunnella. Nämä tarinat representoivat arvoja ja asenteita, jotka ovat kaikkein helpoimmin muutettavissa. Some of the stories that contribute to our personal, family, community and national identity are close to the surface of knowing and may be open to rational discussion, examination and modification. These represent the values and attitudes that are most easily changed.

44 Stephen Crites olettaa, että minuutemme syvimmät tarinat kertovat meille sen, keitä me olemme. Nämä tarinat muodostavat esim. aggressiivisen rikollisen käyttäytymisen perustan. Näihin tarinoihin pääsemme käsiksi vain taiteellisen ja hengellisen kokemuksen kautta. Stephen Crites posits that the deepest stories of our identity that inform us of who we are those that form the strongly held basis for an aggressive criminal s behaviour, for example - may only be accessible through artistic and spiritual experience.

45 Merkityksellisyys Draamassa ja erityisesti soveltavassa teatterissa pyrimme aina luomaan merkityksellisiä tarinoita, joiden kautta on mahdollisuus saada yhteys osallistujiin. Significance In drama, and particularly in Applied Drama, we are trying always to create significant stories which have the best chance of making connections with the participants.

46 Kun yksilö kohtaa merkityksellisen tarinan, se voi muuttaa hänen elämänkaarensa suunnan.

47 Mistä löydämme tarinat draamoihimme? Tekemällä yhteistyötä muiden tieteenalojen kanssa.

48 DRAMA

49 Interdisciplinary co-operation Koulukuntien välinen yhteistyö on luonnollista ja tuottoisaa. Olen työskentellyt läheisesti mm. seuraavien kanssa: Bioetiikan alan ihmiset, psykologit, psykiatrit, eläinkirurgit, poliisit, sosiaalityöntekijät, maanviljelijät, historioitsijat jne Such close links make interdisciplinary co-operations natural and productive. In the recent past I have worked closely with: Bioethicists, clinical psychologists, psychiatrists, veterinary surgeons, police, social workers, farmers, historians etc

50 Ammatinharjoittajat Soveltavan teatterin ammatinharjoittajien täytyy olla taitavia draamassa ja teatterissa ja heillä tulee olla relevanttia tietoa, taitoja ja tietoisuutta mm. psykologian, kasvatustieteen ja sosiologian aloilta. Practitioners: Applied Drama requires practitioners who are skilled in drama and theatre, and who have relevant knowledge, skills and awareness in areas such as psychology, pedagogy and sociology.

51 Soveltavan teatterin työprosessi Voidaan esittää seuraavasti: Ennakkotutkimus, siitä kontekstista, jossa työskentely tulee tapahtumaan Ymmärtämyksen löytäminen siitä millaisia ihmisiä työskentelyyn tulee osallistumaan Päämäärien tunnistaminen Applied Drama s working process This can be typified as follows: Research of the context in which the drama intervention will take place; An understanding of the humans who inhabit it; Identification of aims;

52 Draaman rakenteen laatiminen niin, että saavutetaan optimaaliset mahdollisuudet osallistujan positiiviselle muutokselle Varsinainen soveltavan teatterin työskentely Työskentelyn arvioiminen: saavutettiinko toivotut päämäärät? The construction of a dramatic experience that is structured to provide optimum conditions for participant change; The delivery of that experience; Evaluation of the outcomes to judge the effectiveness of the intervention in relation to its aims.

53 Toisin kuin tavallisessa teatterikokemuksessa, jossa ei voida tietää millaisista ihmisistä yleisö koostuu, soveltavan teatterin tekijöillä on usein tarkka tieto siitä millaisia ihmisiä esitykseen/työpajaan osallistuu. Unlike the usual theatre experience in which there is generally no way of ensuring the homogeneity of audience members, Applied Drama practitioners usually know the composition of the target audience/workshop participants.

54 Eräs soveltavan Validation teatterin tärkeitä tehtäviä on kunnioitaa ihmisten omia kokemuksia ja suhtautua niihin merkityksellisinä asioina. Osallistujalle on tärkeää, että toiminnan ohjaajilla on näkemystä ja ymmärrystä niitä ongelmia kohtaan, jotka vaivaavat häntä. Silloin osallistuja tuntee, että joku välittää hänestä. One of the crucial roles for Applied Drama work is to create a sense of validation of people s experiences. There can be a great relief in finding that the practitioner and those working with her/him have insights into and an understanding of the issues which trouble an individual. Participants can feel that someone cares.

55 INTERAKTIIVINEN TEATTERI

56 Interaktiivisen teatterin luonne on erilainen, sillä se odottaa ja tukee yleisön jäsenten osallistumista tarinaan. Näin ollen rajaa esityksen ja yleisön välillä hämärretään ja sitä ei rajata valolla tai fyysisesti. The nature of Interactive Theatre is different in that it expects and supports audience members engagement with the story and its characters. Consequently, the distinction between the audience and performance spaces intentionally is blurred and is not demarcated by light or physical barrier.

57 Morally implicated audience Tarkoituksena on: kaventaa kuilua yleisön ja tarinan sekä sen hahmojen välillä osallistaa yleisön jäseniä niin, että he välittävät siitä mitä tapahtuu ja tuntevat velvollisuudekseen ymmärtää paremmin mitä tapahtuu, miksi se tapahtuu juuri tällä tavalla ja kuinka hahmoja voisi auttaa muuttamaan asioita parempaan suuntaan There is an intention to: narrow the gap between audience and the story and its characters. engage audience members such that they care about what is happening, and feel some responsibility to understand better what is happening, why it is happening this way and how the characters can be helped to move things on positively.

58 Yleisö on lähellä tapahtumia.

59 Autenttisuus Draaman toimivuus on läheisesti yhteydessä siihen kuinka autenttiseksi kohdeyleisö sen kokee. Esimerkiksi.

60 `Living at Hurford on näytelmä maanviljelyksestä Isossa-Britanniassa suuja sorkkatauti-kriisin aikana. Esityksen jälkeen maanviljelijä tuli luokseni ja sanoi: En tiedä mitä sinä tiedät maanviljelemisestä, mutta se on juuri sellaista kuin kirjoitit. At The Living at Hurford, a play about farming, a farmer came up to me immediately after the programme ended, poked me in the chest and said I don t know what you know about farming boy, but how you wrote it is how it is.

61 Toinen maanviljelijä sanoi: Olitte laittaneet minun elämäni näyttämölle Another said after a different performance: That s my life you put up there tonight.

62 Muutos Kuten aiemmin totesin, soveltavan teatterin päämäärä on luoda positiivisen muutoksen mahdollisuuksia osallistujilleen. Change I said earlier that the aim of Applied Drama is to bring about forms of positive change in participants.

63 Mitä todisteita on soveltavan teatterin muutosvoimasta? Tutkimus osoittaa, että draamakokemus on yksi tehokkaimmista keinoista asenteiden muuttamisessa; se toimii paremmin kuin kriittinen keskustelu tai videon katselu. Kiinnostavasti tämä tutkimus osoittaa, että opettajat, jotka käyttävät didaktista lähestymistapaa, ovat vähiten tehokkaita oppilaiden asenteiden muuttamisessa. Oma tutkimukseni osoittaa, että draamakokemus muutti merkittävästi vuotiaiden asenteita vammaisuutta kohtaan. What evidence is there to support claims of change? Research shows dramatic experience to be one of the most effective interventions in producing attitude change; more than critical incident discussion and the use of video. Interestingly, this research also discovered that teachers who use didactic approaches are the least effective agent for changing students' attitudes. My own research shows that dramatic experience significantly altered the attitudes to disability of thirteen and fourteen year-olds.

64 luento 5 % lukeminen 10 % Muistaminen audio-visuaaliset menetelmät 20 % havaintoesitys 30 % keskustelu 50 % materiaalin kokeileminen käytännön harjoituksissa 75 % materiaalin käyttäminen 90 %

65 Miksi tämä teatterimuoto on niin tehokas? Tarinat voivat vaikuttaa meihin voimakkaasti. Ne voivat tuottaa intertekstuaalisuutta, tilaa jossa tarinat muista lähteistä risteävät yksittäisen henkilön tarinaa heidän henkilökohtaista identiteettiään synnyttääkseen muutoksen. Draama ilmentää inhimillisten tilanteiden yksityiskohtia ja kuten elämä, se on elävä.

66 Taiteen tiivistynyt voima Vaikuttava taide pystyy tiivistämään merkityksiä. Sen sisältö on tiivistynyttä. Meidän täytyy luoda olosuhteita, joissa se voi jälleen laajentua. Art s concentrated power Effective art can compress meaning. Its content is concentrated. We must create the conditions in which it can expand again.

67 Kuinka interaktiivista teatterikokonaisuutta voidaan tutkia, kehittää ja arvioida? How is an Interactive Theatre programme researched, developed, delivered and evaluated?

68 1. Tutkimus Saavuttaaksemme autenttisesti esitetyn tarina, joka on merkityksellinen katsojille/ osallistujille, on tärkeää, että tekijät tutkivat ja yrittävät ymmärtää käsiteltyjä ongelmia ja niitä ihmisiä, joita ongelmat koskettavat. Tämä on tärkeä työvaihe, koska se vaikuttaa suoraan tärkeimpään asiaan = autenttisuuden saavuttamiseen. Research: To achieve an authentic performed story which is significant for the target audience/participants, it is necessary for those making it to understand as fully as possible the issues involved. This is a crucial phase of the work as it is linked to the paramount need to achieve authenticity.

69 Tutkiminen tuottaa mahdollisesti käsiteltäviä ongelmia.

70 2. Ongelmien valinta Tarinaan ei voida sisällyttää kaikkia ongelmia, joten täytyy suorittaa erotteluprosessi, jossa päätetään mitkä ongelmat otetaan mukaan tarinaan. 2. Selection of issues The story cannot carry every issue, so a process of discrimination takes place to decide which will be included in the story.

71

72 3. Luodaan tarina henkilöhahmoineen, joka sisältää keskeisenä pidetyt ongelmat. 3. A story, peopled by characters, is created which will involve the issues judged to be essential.

73 A written story Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff Sssssssssssssssssssssss Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Luodaan ensin kirjoitettuna tarinana. Cccccccccccccccccccccccccc Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

74 Dramaturgia Sitten tarina muunnetaan näytelmäkielelle. Syntyy vuorovaikutteisen teatteriohjelman esityselementti.

75 Toisin kuin vanhassa, hyvässä näytelmässä, jossa yleisö tutustuu hahmoihin, tunnistaa ja tuntee ongelman, näkee hahmojen painivan ongelman kanssa ennen kriisiä ja loppuratkaisua, Interaktiivinen teatteri usein lopettaa tarinan kriisivaiheeseen. Unlike the well-made play, in which the audience meets the characters, identifies or feels the problem, sees the characters wrestling with the problem before crisis and dénouement, Interactive Theatre often stops its performed story at the crisis point.

76 Kriisi

77 Miksi sitä kutsutaan Interaktiiviseksi Teatterikokonaisuudeksi

78 Esityselementti on vain yksi mahdollinen ainesosa sosiaalisessa interventiossa, joka tehdään vuorovaikutteisen teatterin avulla. Esityselementtiä täydentää melkein aina valikoima pedagogisia ja muita elementtejä, jotka yhdessä muodostavat ajan mittaan tapahtuvan intervention. Tästä syystä koko pakettia kutsutaan ohjelmaksi eikä näytelmäksi tai esitykseksi. The performance element is only one possible ingredient in the social intervention which is made through Interactive Theatre. The performance element is almost always complemented by and embedded in a range of pedagogic and other elements which together make up the intervention which happens over time. For this reason, the total package is called a programme rather than a play or show.

79 Ohjelman ainekset Esityselementti Herätekokoelma Vuorovaikutteisuus Seuranta ja saadun tiedon lujittaminen Arviointi

80 Ohjelman yleisölle saattamisen ensimmäiseen vaiheeseen usein liittyy yleisön perehdyttäminen ongelmiin ja tarinaan käyttämällä apukeinoa, jota kutsun: herätekokoelmaksi The first stage of the programme s delivery often involves the orientation of the audience to the issues and story through the use of a device I call a: compound stimulus

81 Keskeiset kysymykset, joita kysytään osallistujilta herätekokoelmasta, ovat. Keitä tarinan ihmiset ovat? Mitä heille tapahtuu? The essential questions which are asked of the participants in relation to the compound stimulus are Who are the people in the story? What s happening to them?

82 Herätekokoelma voidaan lähettää esityspaikalle opettajalle/luennoitsijalle viikkoa aikaisemmin yhdessä ohjeiden kanssa siitä, kuinka sitä käytetään, tai se voidaan näyttää ohjelman alussa esityspäivänä. The compound stimulus can be sent to the performance venue a week in advance with instructions to a teacher/lecturer etc on how to use it, or it can be shown at the beginning of the programme on the day of the visit.

83 Fasilitaattori Fasilitaattori toimii siltana yleisön ja tarinan välillä. Hän voi viestittää yleisölle tapoja olla vuorovaikutuksessa henkilöhahmojen kanssa ja avustaa siinä. Facilitator The facilitator acts as a bridge between the audience and the story. She/he can signal and support ways in which audience members interact with the characters.

84 Kun esityselementin lopussa saavutetaan kriisikohta, fasilitaattori vetää keskustelua yleisön ajatuksista siitä, miksi kriisi on tapahtunut ja miten tarinaa voisi saada kehittymään myönteiseen suuntaan. When the crisis point is reached at the end of the performance element, the facilitator conducts the audience s reflection on why the crisis has occurred and how the story can be moved on in a positive way.

85 Tapaustutkimus

86 Vaikea työ Kansallinen työpaikkakiusaamisen vastainen organisaatio kutsui meidät käsittelemään työpaikkakiusaamista sairaalan synnytysosastolle. Difficult Labour Invited by a national anti-bullying at work organisation to make an Interactive Theatre programme to raise issues about workplace bullying set in a maternity section of a hospital.

87 Fasilitaattori esittelee compound stimuluksen yleisölle

88 Yleisön jäsen lukee kirjeen

89 Catherine saapuu paikalle, lukee kollegan kirjoittaman ilkeän kirjeen ja rupeaa itkemään. Catherine enters, reads a nasty letter sent by a colleague and begins to cry. *(Audience has already seen the letter)*

90 Synnytysosaston henkilökunnan kokous. Catherine Lawrence vasemmalla ja Margaret Hayes (Kätilöiden esimies) oikealla. Maternity unit staff meeting. Catherine Lawrence on left and Margaret Hayes (Midwife Manager) or right.

91 Catherine etsii apua, mutta kollega pelkää Kätilöiden esimiestä. Catherine tries to seek help but a colleague is afraid of the Midwife Manager

92 Catherine tuntee itsensä karkoitetuksi sosiaalisesta ja ammattilisesta ryhmästään.

93 The crisis Kriisissä ollaan taas. After a performance element of about 30 minutes, the crisis point is reached again. Facilitator offers help on behalf of the audience. WE Sits in audience.

94 Kätilöiden esimies, Margaret Hayes kuumassa tuolissa (Hot seat-tekniikka) The Midwife Manager, Margaret Hayes is hotseated

95 Kollega, joka ei antanut tukea kuumassa tuolissa The unsupportive colleague is hotseated

96 Kätilöiden johtaja asetetaan kyseenalaiseksi. The Head of Midwifery is questioned

97 Tässä kätilöiden johtaja saa kuulla, että hänen tulisi olla puolueettomampi ja katkaista läheiset siteensä Kätilöiden esimieheen, Margaret Hayesiin ja tutkia hänen tapojaan toimia esimiehenä. ADVICE TO CHARACTERS Here, the Head of Midwifery is told that he should be more impartial in his judgements and cut his close ties with the Midwife Manager, Margaret Hayes and investigate her methods of managing staff. Can be an extension scene. A variety of ways in which the wisdom, insight and concern the audience has gained can be fed into the story. Knowing it is a fiction (but very authentic) gives people permission to enter the lives of the people in the story.

98

99 Interaktiivinen näytelmä, jonka John kirjoitti laajan tutkimustyön jälkeen. Ensiesitys oli maatilalla, jonka kaikki eläimet oli menetetty suu- ja sorkkataudin vuoksi. Yhteisön jäsenet olivat mukana työryhmässä ja muusikkoina. Myöhemmin näytelmä toteutettiin toisella maatilalla East Devonissa uuden työryhmän kanssa, sekä kiersi teattereissa Tauntonissa ja Exeterissä.

100 Tartunnan saaneilla, ja niitä lähellä sijaitsevilla maatiloilla, kaikki lehmät, lampaat, vuohet ja siat tapettiin ja polttohaudattiin.

101 Slide 101 Foot and Mouth Disease

102 Esityspaikka lato maatilalla, joka oli kokenut suu- ja sorkkataudin.

103

104 The Compound Stimulus

105

106 Muistosanat Henry Danielille. Pappien, kirkon, kylän ja hautausurakoitsijan nimet ovat todellisia.

107 Hurford Farmin kirjanpito. Nimet ovat todellisia.

108 Kartalla Hurford Farm (vaaleanpunainen) ja maa, jonka Janet ehkä ostaa (sininen)

109 Kirje asianajajalta (oikea nimi ja osoite), jossa hän tarjoaa Janetille ja Mikelle maata.

110 Janetin perheen sukupuu

111 Janet ja hänen veljensä Greg

112 Hänen aviomiehensä, maanviljelijä Mike, joka kärsii masennuksesta

113 Janetin ja Gregin vanhemmat

114 Näyttelijä, joka esittää Janetin isää Henryä on todellisuudessa maanviljelijä

115 Takauma onnellisista ajoista. Janetin äiti nuorena naisena pellolla sadonkorjuun aikaan

116 Maanviljelijät protestoivat supermarkettien toimia vastaan

117 Poika Alan armeijassa; tytär Sally yliopistossa

118 Janet s decision time

119 Sally kuumassa tuolissa

120 Mike kuumassa tuolissa

121 Alan kuumassa tuolissa

122 Janet kuumass a tuolissa

123 Keskustelun ja kuuman tuolin jälkeen yleisö päättää miten naismaanviljelijä toimii jatkossa näyttelijät improvisoivat yleisön ehdottaman kohtauksen. Jos aika riittää kohtauksia nähdään enemmänkin. After discussion and hotseating, audience decides way forward for woman farmer actors improvise a scene suggested by the audience to find positive ways forward. Other scenes follow

124 Jaettiin tietoa maalaisyhteisöjen tukiverkoista ja palveluista. Publicity distributed about support services in rural communities.

125 Taidekuvitusta tässä lehmä, johon yleisön jäsenet saivat kiinnittää viestejä

126 Viimeisenä esitysiltana tilalla järjestettiin latotanssit ja juhlavat pidot. On the last night of performances, a barn dance and feast was held in the farmyard.

127 Työhön liittyviä aiheita: Työpaikkakiusaaminen; suhteet työntekijöiden ja johdon välillä; itsensä tunteminen rentoutuneeksi työssä; kuinka toimia epäsosiaalisen käytöksen kanssa; seksuaalinen häirintä; asenteet vammaisuutta kohtaan; paine ja stressi; mielenterveys; poissaolojen tutkiminen; uusien työntekijöiden perehdyttäminen ja tukeminen; työn ja muun elämän tasapaino; työterveys ja turvallisuusmääräykset ja riskit. What topics could be addressed?

128 John Somers University of Exeter

129

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday?

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? The 2nd Joint Nordic Conference: Courage in Social Work June th 20, Helsinki Specialist Timo Suurnäkki The Centre for Occupational

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

WORKING COMMUNITY SKILLS

WORKING COMMUNITY SKILLS WORKING COMMUNITY SKILLS 8.10.2011 Päivi Huotari Paivi.huotari@hamk.fi DIFFERENT ROLES OF SUPERVISORS AND SUBORDINATES MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR SELF MANAGEMENT

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE

WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE Päivi Helakallio Coordinator Suvanto ry Edinburgh 6-9.9.2015 SUVANTO RYHMÄ (GROUP) Suvanto group started operating in April 2009. Workers of Kinapori

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON Age Manor House pupil s name Lives in Family Pets Hobbies Favourite food Favourite films TV programmes Favourite

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Miksi mobiilioppiminen?

Miksi mobiilioppiminen? we mobilize change Miksi mobiilioppiminen? Pääsy Metodi Tulos Työryhmät Rajallinen Intensiiviset 1-2 päivää, sitten unohdus Vaihteleva Kasvokkain tapahtuva ohjaaminen Rajallinen Henkilökohtainen kouluttaja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Elixir of life Elixir for Mind and Body

Elixir of life Elixir for Mind and Body Elixir of life Elixir for Mind and Body Session C: Horizontality of Industries and future services SHOK Summit April 20th, 2010 Katja Hatakka, PhD, Development Manager, Valio R&D Case Susan Facts about

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015 Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten arviointi ja vaikutukset talotekniikan suunnitteluun Evicures, 21.1.2015 Johtava tutkija Pekka Tuomaala Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Ihmisen lämpöviihtyvyyden

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Competitiveness with user and customer experience

Competitiveness with user and customer experience Competitiveness with user and customer experience MPD Workshop 10.6.2015 Results of the group works Eija Kaasinen VTT Technical Research Centre of Finland Group work In pairs: Discuss the ideas you have

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 views of transport officials and politicians Vilja Varho Introduction Experts have doubts about whether sufficiently effective policies

Lisätiedot

Data Quality Master Data Management

Data Quality Master Data Management Data Quality Master Data Management TDWI Finland, 28.1.2011 Johdanto: Petri Hakanen Agenda 08.30-09.00 Coffee 09.00-09.30 Welcome by IBM! Introduction by TDWI 09.30-10.30 Dario Bezzina: The Data Quality

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Employer Counselling www.tyomieli.fi Many models focus on rehabilitees We need to take care

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä Ohjaajan työnkuva muuttuuentä työtavat? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Diginä vai livenä ohjauksen menetelmät ja välineet 25.11.2016 Tampere Johdantoa Uuden teknologian

Lisätiedot

Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa

Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa Yhdessä tekemällä kaikkien työpanos käyttöön seminaari Pohjois-Savon ELY-keskus, Juha Kaipiainen, strategiapäällikkö, vs. yksikön päällikkö 22.2.2011

Lisätiedot

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi.

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. SOSIAALINEN MEDIA Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. FACEBOOK Facebook mahdollistaa useiden erilaisten Social plugins -toimintojen

Lisätiedot

Hyvä ja paha pelillistäminen

Hyvä ja paha pelillistäminen Hyvä ja paha pelillistäminen Kalle Huhtala, kehitysjohtaja @Kalle_Huhtala #pelillistäminen #gamification #vvop2014 A NORDIC MORNING COMPANY Hyvässä hypessä Big Data Sosiaalinen media työelämässä Gamification/

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Työn muutokset kuormittavat

Työn muutokset kuormittavat Työn muutokset kuormittavat Kirsi Ahola, tiimipäällikkö, työterveyspsykologian dosentti Sisältö Mikä muutoksessa kuormittaa? Keitä muutokset erityisesti kuormittavat? Miten muutosten vaikutuksia voi hallita?

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

Twitter #vvop2012. Suurimpana esteenä tietotekniikan käytölle suomalaiset opettajat pitävät

Twitter #vvop2012. Suurimpana esteenä tietotekniikan käytölle suomalaiset opettajat pitävät Messukeskuksen langaton verkko " Congress" Osallistu tekstiviestillä tai www.viestiseina.fi/ oph Twitter #vvop2012 AVAUS Aulis Pitkälä, pääjohtaja OPH Euroopan laajuinen ESSIE-tutkimus, 27 Euroopan maata

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Joustavia polkuja toiselta asteelta korkea-asteelle 9.11.2015 - Jyväskylä

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities 1/2 Ilmoitus vastaanotettu / 20 Vast.ottaja Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities 1 Lapsen tiedot Suku- ja etunimet Last and First s Lähiosoite Street Address

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus. Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi

Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus. Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi + Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi + Osa 1: Tarina yhdestä pitkästä kirjallisuuskatsausprojektista + Miten tämä artikkeli syntyi? Artikkeli

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

-seminaari 24.4.2013

-seminaari 24.4.2013 -seminaari 24.4.2013 OHJELMA 24.4.2013 Sanomatalo 15.00 Seminaarin avaus, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Harri Länsipuro 15.05 Tervetuliaissanat Sanomatalon puolesta toimituspäällikkö Antero Mukka

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot