Selvitys työnantajien tukemasta liikunnasta ja liikuntaan liittyvästä matkailusta Päijät-Hämeen alueella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys työnantajien tukemasta liikunnasta ja liikuntaan liittyvästä matkailusta Päijät-Hämeen alueella"

Transkriptio

1 Selvitys työnantajien tukemasta liikunnasta ja liikuntaan liittyvästä matkailusta Päijät-Hämeen alueella Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Heidi Vuolle & Katri Jakosuo

2 2 Sisällys 1 Selvityksen tausta ja toteutus Kirjallisuuskatsaus Sairauspoissaolojen ja liikunnan välinen yhteys Erilaisia tapoja tukea työntekijöiden liikkumista Keskeiset tulokset Yritysten edustajat Urheiluopistojen edustajat Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset... 8 Lähteet... 9

3 3 1 Selvityksen tausta ja toteutus Tämä selvitys on osa Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusterin vuoden 2008 aikana teettämää tulevien kehitysympäristöjen valintaan liittyvää selvitystyötä. Metropolialueella osaamisklusteria hallinnoi Culminatum Ltd Oy, joka on Uudenmaan alueen kehitysyhtiö. Yhtiön omistajina ovat Uudenmaan liitto, Helsingin, Espoon ja Vantaa kaupungit, alueen yliopistot ja korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja elinkeinoelämä. Metropolialueella osaamisklusterin toiminnassa ovat ammattikorkeakouluista mukana Haaga-Helia, Lahden ammattikorkeakoulu sekä Laurea. Selvitystyön ensimmäisessä vaiheessa ( ) ammattikorkeakoulut tekevät tahoillaan selvitystyötä erikseen nimetyistä teemoista. Selvitystöiden valmistuttua Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusteri valitsee jatkoon 2-3 parhaiten osaamiskeskuksen toimintaa tukevaa kehitysympäristöä. Lahden ammattikorkeakoulun matkailun laitoksen vastuulla on muun muassa selvitys, jonka tavoitteena tuottaa kansallisille toimijoille tietoa liikuntamatkailusta. Selvityksessä erityisen mielenkiinnon kohteena on työnantajien tukema liikunta eri muodoissa. Tätä selvitystä varten tehtiin marraskuussa 2008 yhteensä kuusi haastattelua. Haastattelujen teemat koskivat muun muassa työhyvinvoinnin asiakaskuntaa, urheiluopistojen tulevaisuutta sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Liikuntamatkailua koskevaan kyselyyn vastasivat seuraavat henkilöt: Henkilöstöjohtaja Mirkka Voutilainen, Osuuskauppa Hämeenmaa Henkilöstöpäällikkö Tuula Pulkkinen, Esa-konserni Palvelupäällikkö Tuula Murtomaa, Lähivakuutus Kehittämispäällikkö Päivi Lavikka-Korpelainen, Päijät-Hämeen Osuuspankki Varatoimitusjohtaja Seppo Virtanen, Liikuntakeskus Pajulahti Markkinointipäällikkö Anne Aalto, Eerikkilän Urheiluopisto Kirjallisuuskatsauksesta, aineiston keräämisestä ja analysoinnista on vastannut Lahden ammattikorkeakoulun matkailun laitoksen opiskelija Heidi Vuolle. Raportin kokoamisesta sekä toimenpide-ehdotuksista on vastannut Lahden ammattikorkeakoulun matkailun laitoksen yliopettaja Katri Jakosuo. 2 Kirjallisuuskatsaus 2.1 Sairauspoissaolojen ja liikunnan välinen yhteys Sairauspoissaolot tulevat kalliiksi koko yhteiskunnalle, Suomessa ne maksavat vuodessa noin 20 miljardia euroa. Huomiota herättävä yksityiskohta on, että sinä aikana kun Suomesta on tullut maailmankilpailukykyisin maa, on masennuslääkkeiden käyttö moninkertaistunut maassamme. Voidaankin aiheellisesti kysyä, minkälainen hinta on siis kilpailukyvystä maksettu? Tutkimukset osoittavat, että yritykset voivat työhyvinvointiin sijoittamansa rahat takaisin jopa kertaisina. Työhyvinvoinnilla on kolmenlaisia vaikutuksia: välittömiä, joilla työajan tehokkuus kasvaa; välillisiä, työn tuottavuus paranee ja lopullisia talousvaikutuksia jolloin kannattavuus paranee. (Otala & Ahonen 2003, 36, 51.)

4 4 Henkilöstön fyysisellä kunnolla on havaittu olevan merkittävä vaikutus sairauspoissaolojen määrään. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan henkilöstön fyysiseen hyvinvointiin kohdistetut panokset tuottavat noin kolminkertaiset hyödyt. Tutkimuksissa havaittiin myös, että sairauspoissaolojen määrä vähenee lisääntyneen liikunnan myötä. Riittävää fyysistä kuntoa voidaankin pitää edellytys työstä suoriutumiseen, tehtävästä ja alasta riippumatta. (Otala & Ahonen 2003, 21, 52.) 2.2 Erilaisia tapoja tukea työntekijöiden liikkumista Suomen Kuntoliikuntaliiton vuonna 2007 teettämästä työpaikkaliikunnan barometrista käy ilmi, että 83 prosenttia työpaikoista tukee työntekijöidensä liikuntaharrastusta 1. Vastaajista suurin osa (80 %) ilmoitti tärkeimmäksi syyksi henkilöstön liikuntaharrastuksen tukemiseksi työkyvyn ja -vireen ylläpitämisen. Ilmapiirin kehittämisen liikuntaharrastuksen tukemisen syyksi ilmoitti vain 10 prosenttia vastaajista. Barometristä käy myös ilmi, että vaikka passiivisia työntekijöitä halutaan jatkossakin tukea, niin ilman erityisiä toimenpiteitä, on vaarana, että passiiviset hiljalleen putoavat tuen ulkopuolelle. (Suomen Kuntoliikuntaliitto 2007.) Kysyttäessä henkilöstön liikuntapalveluiden painopistettä seuraavalle kahdelle vuodelle, vastaajista 62 prosenttia ilmoitti passiivisten aktivoinnin ja 32 prosenttia vastaajista aktiivisten kuntoliikkujien tukemisen. Syitä, minkä vuoksi liikuntaa ei tueta, oli lukuisia. Mielenkiintoista on, että yleisin syy oli ei osaa sanoa (32 %). Tämän lisäksi syiksi mainittiin henkilöstön kiinnostuksen puute ja se, että asia ei ole tullut esille. (Suomen Kuntoliikuntaliitto 2007.) Tulokset ovat mielenkiintoisia. Kaikki vastaajat tuntuvat ymmärtävän liikunnan tukemisen merkityksen, mutta silti toimet jäävät usein ajatuksen tasolle. Monessa yrityksessä ajatellaan varmasti liikuntaharrastuksien tukemisesta koituvaa paperisotaa ja jo entisestään suurien henkilöstökulujen kasvua. Jos työnantajilla olisi enemmän tietoa esimerkiksi verotukseen liittyvistä seikoista, entistä useampi yritys saattaisi tukea työntekijöidensä liikkumista. Esimerkiksi kuntotesteillä voidaan seurata työntekijöiden edistymistä, jolloin saadaan konkreettista tietoa kunnon tasosta. Johtajien vaihtuessa yhä nuorempiin, vaihtuvat myös asenteet. Kun ihminen on itse konkreettisesti huomannut liikuntaharrastuksien tukemisesta saatavan hyödyn, on hän myös valmiimpi esimiehenä tukemaan niitä. Työntekijöiden liikkumista voidaan tukea monin eri tavoin. Työpaikkaliikuntabarometristä ilmenee, että yleisin kaikista tukimuodoista oli henkilöstön liikuntaharrastusten yksilöllinen tukeminen (70 %). Toiseksi yleisin liikuntaharrastuksen tuen muoto työpaikoilla on itse järjestettävä liikuntamahdollisuus (57 %) ja kolmanneksi tulee säännöllisesti muualta ostettava liikuntapalvelu tai tilojen osto (48 %). Lajikohtaisesti katsottuna, eniten tukea saa kuntosaliliikunta (70 %), johon luetaan esimerkiksi jumpat, aerobicit ja kuntosalit. Hieman yli puolet (51 %) yrityksistä tukee uimista, joka tekee siitä toiseksi eniten tuen lajin. Kolmanneksi eniten tuetaan joukkuepalloilua, kuten jalkapalloa (36 %). (Suomen Kuntoliikuntaliitto 2007.) Käytännössä yksilöllinen tukeminen tarkoittaa, että työntekijä etsii itselleen mieluista lajia tai harrastaa sitä ja työnantaja osallistuu kustannuksiin, esimerkiksi kuntoseteleillä. Työnantajan osuus kustannuksista, vaihtelee yrityksittäin osittaisesta korvauksesta kokonaan kulut kattaviin korvauksiin. On oletettavaa, että jos yritys maksaa kaikki kustannukset liikunnasta, halukkaita liikkujia löytyy enemmän kuin työntekijän maksaessa itse osan kustannuksista. Kaikilla yrityksillä ei ole kuitenkaan resursseja maksaa kaikkia liikunnasta koituvia kustannuksia ja tällöin osakorvaus on paras mihin yritys pystyy. Vuonna 2007 henkilöstön omavastuuosuus kuluista oli 36 prosenttia. 1 Tutkimus perustuu 150 haastatteluun, jotka toteutettiin loka-marraskuussa 2007.

5 5 Barometristä käy myös ilmi, että keskimääräisesti työntekijän liikkumista tuetaan vuoden aikana noin 143 eurolla. Merkille pantavaa on, että yksityisellä sektorilla käytettiin huomattavasti enemmän rahaa henkilöä kohden kuin julkisella sektorilla. Tuen määrään vaikuttaa myös yrityksen koko: yli 100 hengen yrityksissä tuetaan euromääräisesti mitattuna vähemmän työntekijöiden liikkumista kuin alle 100 hengen työpaikoilla. Työntekijään kohdistettu tuki kuluu muun muassa liikuntaseteleihin, joita käytti 41 prosenttia yrityksistä. Tukiosuuden rahoja käytetään myös ulkopuolisten palveluiden ostamiseen, esimerkiksi pelikenttien varaamiseen. Tavanomaiset lajit, joihin on käytetty kohtuullinen panostus, ovat verovapaata henkilöstöetua. Tavanomaisiksi lajeiksi luetaan esimerkiksi uinti ja kuntosali, kohtuuden määritelmällä viitataan vuosittain henkilöön käytettävään keskimääräiseen tukeen, joka verotuksessa on arvioitu noin 200 euroksi. Barometristä käy ilmi, että 46 prosenttia vastaajista pitää tätä verottoman liikuntaedun summaa riittävänä. (Lehtomäki 2005; Suomen Kuntoliikuntaliitto 2007.) Yksi yllä mainituista poikkeava tukimuoto on kannustematkailu. Kyseessä ei ole varsinaisesti liikunnan tukeminen, vaan työntekijöiden mielialan kohottaminen pikemminkin. Kannustematkailulla tarkoitetaan siis matkailua, jonka ajatellaan kannustavan työntekijöitä parempaan tulokseen. Matkat voivat pitää sisällään melkein mitä vain. Useimmiten kyseessä on kuitenkin jonkinlaisesta elämysmatkailusta, kuten moottorikelkkasafarista tai kalliolaskeutumisesta. Tällaisilla matkoilla pyritään lisäämään työntekijöiden yhteenkuuluvuutta ja motivoimaan heitä arkipäiväiseen puurtamiseen, arjesta poikkeavilla menetelmillä. Kannustematkalla koitettu uusi liikuntalaji saattaa osoittautua niin mieluisaksi, että työntekijä päättää aloittaa lajin harrastamisen kotona. 3 Keskeiset tulokset 3.1 Yritysten edustajat Yritysten edustajille (n=4) suunnatuissa kysymyksissä kartoitettiin työhyvinvointipalveluiden ja liikuntaan liittyvän matkailun nykytilaa, työn ja matkailun yhdistämiseen liittyviä ajatuksia sekä yhteistyöhön liittyviä tekijöitä. Työhyvinvointipalveluiden ja liikuntaan liittyvän matkailun nykytila Kaikki vastaajat ilmoittivat tukevansa liikuntaa, mutta käytössä olevat tukitavat olivat varsin kirjavia. Yleisin tapa tukea työntekijöiden työhyvinvointia liikunnan keinoin olivat kuntotestit, joita kaikki vastaajat ilmoittivat käyttävänsä. Organisaatiosta riippuen kuntotestit oli suunnattu joko kaikille työntekijöille tai vain organisaation johdolle. Kaksi vastaajaa ilmoitti, että yrityksessä käytetään liikuntaseteleitä. Yksi vastaajista kertoi, että heidän yrityksessään vietetään kerran vuodessa perinteistä urheilupäivää. Kuntosalia ilmoitti tukevansa kaksi vastaajaa. Toinen vastaajista kertoi yrityksellä olevan käytössä oma kuntosali. Muina tukimuotoina mainittiin osallistumismaksujen maksamista kuntoilutapahtumiin, kuten Finlandia-hiihtoon, sekä laskettelulippujen kustantamista työntekijöille. Kysymyksessä, jossa kartoitettiin palveluiden ostamisesta ulkopuolisilta toimijoilta, vastaukset hajaantuivat hieman. Kaksi vastaajista ilmoitti ostavansa kaikki palvelut, yksi yritys tuotti itse kaikki käyttämänsä palvelut ja neljäs ilmoitti sekä tuottavansa itse että ostavansa palveluita. Yksi vastaajista kertoi myös yrityksen osallistuvan yhteistyökumppaneiden järjestämiin

6 6 kuntoilutapahtumiin. Kaikki vastaajat kertoivat ostavansa palveluita lähes pelkästään omalta talousalueeltaan, eikä esimerkiksi Lapista. Yritysten edustajilta kysyttiin euromääräistä arviota kuinka paljon he käyttävät henkilökunnan liikunnan tukemiseen vuosittain. Yrityksiä edustavasta neljästä vastaajasta vain kaksi arvioi käyttämänsä summan. Kysymykseen vastanneiden vastaajien mukaan summa vaihteli 100 eurosta 200 euroon per henkilö. Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös työnantajan tukeman liikuntaan liittyvän matkailun määrää. Vastausten mukaan työnantajan tukeman liikuntaan liittyvä matkailu on vielä erittäin vähäistä. Kukaan vastaajista ei uskonut tämän tyylisen matkailun kasvuun. Kysyttäessä millaisia palveluita vastaajat toivoisivat tälle saralle kehitettävän, vastaukset jakaantuivat puoliksi. Kaksi vastaaja ilmoitti, että tarjontaa on jo aivan riittävästi ja se on monipuolista ja kaksi vastaajaa ei osannut kertoa, miten alan palveluja voitaisiin kehittää. Yrityksien edustajia pyydettiin myös kertomaan syitä liikunnan tukemiseen, eli mitä he toivovat tukemisella saavuttavansa. Vastaajien mukaan liikunnan tukemisella toivottiin saavutettavan ensisijaisesti sairauspoissaolojen vähentymistä. Tämän lisäksi merkittävinä syinä pidettiin työntekijöiden tehokkuuden ja tuottavuuden parantuminen sekä työntekijöiden työmotivaation kasvua. Yritykset myös toivovat kasvattavansa työssä viihtymistä ja tätä kautta vähentävänsä henkilöstön vaihtuvuutta. Erään yrityksen vastaaja myös muistutti työssä viihtymisen aina heijastuvan työntekijän vapaa-aikaan ja perhe-elämään positiivisella tavalla. Kannustematkailu Vastaajien yksimielisyys oli suorastaan hämmentävää kysyttäessä kannustematkailusta. Kaikki vastaajat ilmoittivat, että heidän edustamissaan yrityksissä ei ole kannustematkailua. Tulosta voi selittää se, että vastaajien ryhmään valikoitui sellaisten toimialojen edustajia, joilla ei vielä ole käytössään kannustematkailua. Vastaajilta kysyttiin yhdistetäänkö yrityksessä liikuntaa kokouksiin. Tähän kysymykseen saatiin myöntäviä vastauksia. Kaikki vastaajat ilmoittivat, että heillä yhdistetään silloin tällöin liikuntaa kokouksiin ja seminaareihin. Tällöin on yleensä kyse kevyestä liikunnasta, eikä hikiliikunnasta. Yritysten vastausten perusteella, kyse on usein uuteen lajiin tutustumisesta. Yksi työnantajasidonnaisen liikuntamatkailun ilmenemismuoto on yrityksen mökin vuokraaminen työntekijälle. Yritykseltä kysyttiinkin omistavatko he mökkejä, joita työntekijöillä olisi mahdollisuus käyttää. Yksi vastaajista kertoi, että heillä on mökki, mutta se on vain yrityksen kokouskäytössä. Kaksi vastaaja ilmoitti, että heidän yrityksellään on käytössä joko mökkejä tai lomaosakkeita. Mökkejä vuokrataan myös työntekijöille. Yksi vastaaja ilmoitti, että yritys omistaa mökkejä, mutta ei kertonut asiasta enempää. Ajatuksia yhteistyöstä Yhteistyöhön liittyvät kysymykset olivat samanlaisia yritysten ja urheiluopistojen edustajille. Yritysten edustajista kaksi jätti vastaamatta kysymyksiin lähes kokonaan. Vastaajia pyydettiin aluksi nimeämään yhteistyökumppaneitaan. Yhteistyökumppaneiksi nimettiin urheiluopistot sekä 4Event 2. Yhteistyöhön liittyviä teemoja ei nimennyt kukaan vastaajista. Kysyttäessä millaisten organisaatioiden kanssa yritykset olisivat halukkaita tekemään yhteistyötä, vastaajat painottivat alueellisuutta ja samankaltaista arvomaailmaa. Mahdollista yhteistyöverkostoa kartoittavaan kysymykseen vastasi vain yksi vastaaja. Hän nimesi mahdollisiksi kumppaneik- 2 Yritys on valtakunnallinen hyvinvointipalveluita tuottava asiantuntijayritys, jolla on toimipisteet Hämeenlinnassa ja Lahdessa.

7 7 si muut yritykset ja liikuntaa järjestävät tahot. Halukkuutta osallistua mahdollisen yhteistyöverkoston toimintaan ei ollut kenelläkään vastaajista. 3.2 Urheiluopistojen edustajat Kyselyyn vastasi kaksi urheiluopiston edustajaa. Urheiluopistoille suunnatuissa kysymyksissä kartoitettiin työhyvinvointipalveluiden asiakaskuntaa, urheiluopistojen tulevaisuutta sekä yhteistyöhön liittyviä tekijöitä. Työhyvinvointipalveluiden asiakaskunta Aluksi urheiluopistojen edustajilta tiedusteltiin työhyvinvointi asiakaskunnan merkitystä opistoille. Vastaajien vastaukset erosivat toisistaan. Toisen opiston edustaja ilmoitti asiakaskunnan merkityksen olevan suuri, kun taas toinen ilmoitti sen olevan alle 10 prosenttia. Suosituimmissa palveluissa oli kuitenkin huomattavan paljon samaa: molemmat opistot ilmoittivat asiakkaiden käyttävän erilaisia kuntoremonttipalveluita. Näihin palveluihin kuuluu muun muassa asiantuntijaluentoja terveydestä ja liikunnasta sekä kuntotestejä. Molemmilla opistoilla järjestetään myös yksittäisiä liikuntapäiviä. Kysyttäessä tämän asiakaskunnan muutoksesta, vastaajat olivat melko yksimielisiä: merkittävää muutosta ei ole tapahtunut. Toinen vastaajista arvioi toteutuksien aikataulujen hieman tiivistyneen. Yksimielinen kyllä-vastaus tuli kysyttäessä aikovatko opistot jatkossa panostaa enemmän työhyvinvoinnin asiakaskuntaan. Urheiluopistojen tulevaisuus Toinen vastaajista kertoi näkevänsä urheiluopistojen tulevaisuuden erittäin hyvänä ja valoisana. Hänen mukaansa ei ole syytä pelätä, että suomalaiset lopettaisivat urheilua eikä liikuntaa vapaa-ajan harrastuksenaan. Vastaajista toinen ei osannut vastata kysymykseen. Vastaajilta tiedusteltiin, mihin suuntaan he haluaisivat kehittää toimintaansa. Kummankin opiston edustajat ilmoittivat tuleviksi kehityssuunniksi terveysliikunnan ja huippu-urheilun vaatimien olosuhteiden kehittämisen. Toisen urheiluopiston tavoitteena on kehittää liiketoimintaa lisäämällä erilaisia yrityksille tarjottavia kokous- ja liikuntapalveluita. Tarkoitus ei ole myöskään unohtaa perheitä ja yksittäisiä palveluiden käyttäjiä. Myös liikunnan koulutuskeskus mainittiin yhtenä mahdollisena kehittymissuuntana. Matkailun trendejä koskevaan kysymykseen vastasi vastaajista vain toinen. Hän arvioi, että kotimaan suosio tulisi nousemaan. Vastaaja ilmoitti myös uskovansa, että ulkoilun ja terveysliikunnan suosio tulee kasvamaan nykyisestä. Ajatuksia yhteistyöstä Nykyisiksi yhteistyökumppaneiksi nimettiin Lahden alueen matkailuyrittäjät, liikunnallisia oheispalveluita tarjoavat yritykset, Hämeen liiton sekä opetusministeriön. Vastaajia pyydettiin myös nimeämään teemoja, joiden ympäriltä he olisivat halukkaita tekemään yhteistyötä. Yhteistyöteemoiksi nousivat paikallisuus, terveysliikunnan kehittäminen sekä terveysliikuntaan liittyvän kansalaistietouden lisääminen.

8 8 Vastaajilta tiedusteltiin millaisten organisaatioiden kanssa he olisivat halukkaita tekemään jatkossa enemmän yhteistyötä. Kysymykseen vastasi vain toinen vastaajista. Hän ilmoitti olevansa avoin kaikelle, mutta liikunnan on oltava yksi elementti. Vastaajia pyydettiin myös nimeämään millaisia toimijoita mahdollisesti perustettavassa liikuntamatkailua tukevassa verkostossa tulisi olla. Toisen vastaajan mukaan, mukana tulisi olla sellaiset toimijat, joilla on ulkoilu-, liikunta- ja terveyspalvelut osana toimintaansa, pelkät tavallisen matkailun edistäjät eivät riitä. Toinen edustaja ilmoitti, että verkostossa voisi olla urheiluopistojen lisäksi terveydenhuollon asiantuntijoita sekä valtiovallan että aluekeskusten edustajia. Viimeisenä vastaajilta kysyttiin kiinnostusta osallistua yhteistyöverkoston toimintaan. Molemmat vastaajat olivat halukkaita tekemään yhteistyötä. Toinen vastaaja ilmoitti olevansa halukas, jos mukana olevat todellakin ovat muuta kuin tavallisen matkailun osaajia. 4 Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Kaikki yrityksiä edustavat vastaajat ilmoittivat, että heidän työpaikallaan tuetaan liikuntaa. Liikunnan tukemisella tavoiteltiin pääsääntöisesti sairauspoissaolojen vähenemistä. Tulosten mukaan yrityksen henkilöstömäärä ei vaikuttanut siihen, kuinka paljon yritys tuki liikuntaa. Suurin osa vastaajista ilmoitti ostavansa joko kaikki tai melkein kaikki palvelut ulkopuolisilta toimijoilta. Palveluita ostavat ilmoittivat ostavansa palvelut pääsääntöisesti omalta talousalueeltaan. Vain yksi vastaaja neljästä ilmoitti tuottavansa palvelut itse. Liikuntapalvelunsa itse tuottavalla yrityksellä oli käytössään hyvät puitteet, sillä yritys omistaa kuntosalin sekä uimaaltaan. Yritysten työntekijöille kohdistama euromääräiseksi tueksi arvioitiin enintään 200 euroa, joka vastaa verottajan hyväksymää verovapaan tuen enimmäismäärää. Yrityksillä ei ollut suunnitelmia lisätä liikuntaan liittyviä panostuksia. Yritykset eivät myöskään olleet kiinnostuneita osallistumaan mahdolliseen liikuntamatkailua käsittelevän hankkeen toteuttamiseen. Tulosten mukaan kokousten ja seminaarien yhteyteen liitetyt liikuntatapahtumat olivat hyvin yleisiä. Sen sijaan liikuntaan liittyvään kannustematkailuun suhtauduttiin epäilevästi. Yhdelläkään yrityksellä ei ollut vielä kokemuksia tällaisesta matkailusta. Yksi selitys voi olla se, että vastaajajoukkoon ei valikoitunut mukaan yhtään sellaisen toimialan edustajaa (esim. teollisuus), joille kannustematkailu olisi ollut ennestään tuttua. Mökkien omistaminen oli yritysten keskuudessa yleistä. Kolme vastaajaa neljästä kertoi, että heidän yrityksensä omistaa mökkejä, joita työntekijöillä on oikeus käyttää. On kuitenkin hyvä muistaa, että yrityksen mökin sijainti esimerkiksi urheiluopiston alueella ei vielä takaa, että mökkiä vuokraava työntekijä käyttää alueen muita liikuntapalveluita. Urheiluopistojen vastauksissa on selkeästi nähtävissä sekä opistojen kokoeron että painotuksen erot: pienemmällä opistolla työhyvinvoinnin asiakkaat olivat suhteessa paljon tärkeämpiä kuin isommalla opistolla, jolla valmennustoiminta on suurin sektori. Molempien urheiluopistojen edustajat ilmoittivat panostavansa tulevaisuudessa enemmän resursseja tähän asiakasryhmään. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluivat myös terveysliikuntaan, huippu-urheiluun sekä valmennukseen liittyvien palveluiden lisääminen. Urheiluopistot olivat kiinnostuneita osallistumaan mahdolliseen liikuntamatkailua käsittelevän hankkeen toteuttamiseen Selvityksen tulokset antavat viitteitä monista erilaisista kehittämismahdollisuuksista. Tulosten mukaan suurin osa yrityksistä ostaa palvelunsa alueellisilta yrittäjiltä, ja tyypillisimmillään liikunta näyttää liittyvän korkeintaan päivän kestäviin kokouksiin. Kuitenkaan kokouspalveluiden yhteyteen liittyvien liikuntapalveluiden tuottamista ei voida pitää kehittämiskohteena,

9 9 sillä alalla on runsaasti toimijoita jo ennestään. Sen sijaan vaihtoehtoisia kehittämisympäristöjä voisivat olla esimerkiksi: A. Valmennukseen liittyvät palvelut: Tulosten mukana urheiluopistojen suunnitelmissa on terveysliikuntaan, huippu-urheiluun sekä valmennukseen liittyvien palveluiden lisääminen. Liikuntamatkailuun keskittyvä kehittämisympäristö voisi muodostua hankkeesta, jonka tavoitteena on tarjota aktiivista arkiliikuntaa harrastaville kuluttajille mahdollisuus ostaa omaan liikuntalajiin liittyvää valmennusta. B. Lisäpalvelujen tarjoaminen yritysmökkien käyttäjille: Tulosten mukaan työntekijöillä on mahdollisuus vuokrata työnantajansa omistamia mökkejä. Liikuntamatkailuun keskittyvä kehittämisympäristö voisi muodostua hankkeesta, jonka tavoitteena on kehittää näitä mökkejä vuokraaville henkilöille lisäpalveluja. Näiden palveluiden hinnoittelun lähtökohtana voisi olla yritysten palveluille kohdistama tuki. Uusien palveluiden suunnittelu ja tuotteistaminen lisäisi luonnollisesti palveluita tarjoavien yritysten asiakasmääriä. Palveluiden käyttöä tukeville yrityksille hyöty näkyisi oletettavasti vähentyneinä sairauspoissaoloina sekä lisääntyneenä työtyytyväisyytenä. Valmennukseen ja mökkipalveluihin liittyviä lisäpalveluja voitaisiin tarjota yrityksille esimerkiksi vaihtoehtoisiksi palkitsemistavoiksi. Palveluiden kehittämisessä voitaisiin painottaa alueiden ja toimijoiden jo olemassa olevia resursseja (esim. Päijät-Hämeen alueen hiihtokeskukset ja Kanta- Hämeen tarjoamat golf-palvelut). Hankkeen toteuttamisesta vastaisivat Lahden ammattikorkeakoulu. Hanke toteutettaisiin yhteistyössä Haaga-Helian ja Laurean kanssa. Hankkeeseen osallistuvat tahot voisivat muodostua muun muassa seuraavista organisaatioista: Lahti Travel & Lakes Liikuntakeskus Pajulahti Eerikkilän Urheiluopisto Lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneita voisivat olla esimerkiksi Suomen Kuntoliikuntaliito, Stakes, Työterveyslaitos, UKK-instituutti sekä yrityksistä 4Event, jonka kanssa osa kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti tekevänsä yhteistyötä. Lähteet Lehtomäki, P Työpaikkaliikunta auttaa jaksamaan työssä. Liikunnan ja urheilun maailma. Viitattu Saatavilla: Otala, L. & Ahonen, G Työhyvinvointi tuloksen tekijänä. Ekonomia - sarja..ensimmäinen painos. WS Bookwell Oy. Porvoo. Suomen Kuntoliikuntaliitto Työpaikkaliikunnan barometri Viitattu Saatavilla:

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA. Sara Lukkarinen, Motiva Oy TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA Sara Lukkarinen, Motiva Oy AIHEET Tausta Markkinatutkimuksen tuloksia Kärkiviestit Tulosten hyödyntäminen TYÖPAJAOSUUTTA AJATELLEN: Kiinnostavimmat

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

TYKY-KUNTOSETELI TYÖNANTAJAN TYKY-TOIMIEN TUKENA

TYKY-KUNTOSETELI TYÖNANTAJAN TYKY-TOIMIEN TUKENA TYKY-KUNTOSETELI TYÖNANTAJAN TYKY-TOIMIEN TUKENA Kohdennettuihin maksuvälineisiin erikoistunut yritys Luotettava kumppani ( toiminut vuodesta 2005 alalla ) Suomen Vahvimmat 2009, 2010, 2011 ja 2012 ( Rating

Lisätiedot

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Millaisia ovat / voisivat olla juuri teidän työyhteisöllenne

Lisätiedot

Sisältö Eri liikuntalajeja monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet.

Sisältö Eri liikuntalajeja monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet. Kuvaukset 1 (6) (päivitetty 10.6.2014) Liikuntaa monipuolisesti 1, 1 ov, (YV7LI1) (HUOM! 1. vuoden opiskelijoille) kokeilee erilaisia liikuntalajeja hikoillen ja hengästyen saa kokemuksia eri liikuntalajien

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Liikuntakyselyn yhteenveto, keva t 2013.

Liikuntakyselyn yhteenveto, keva t 2013. Saara Hanhela Liikuntakyselyn yhteenveto, keva t 2013. Itä-Suomen yliopiston sekä Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion kampusten opiskelijoille ja henkilöstölle tehtiin liikuntakysely keväällä 2013. Kysely

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

VERKOSTOANALYYSI raportti

VERKOSTOANALYYSI raportti Verkostosta Voimaa -projekti VERKOSTOANALYYSI raportti Net Effect Oy 1 Sisällys Yleisiä havaintoja Kysymyksenasettelu Koko verkosto, kaikki yksittäiset toimijat, kaikki suhteet (myös yksisuuntaiset) Aineiston

Lisätiedot

Selvitys metropolialueen suurtapahtumista ja työsidonnaiseen matkailuun liittyvistä asiantuntijavierailuista

Selvitys metropolialueen suurtapahtumista ja työsidonnaiseen matkailuun liittyvistä asiantuntijavierailuista Selvitys metropolialueen suurtapahtumista ja työsidonnaiseen matkailuun liittyvistä asiantuntijavierailuista Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Katri Jakosuo 26.11.2008 Sisällys 2 1 Selvityksen

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Kannusta työntekijöitä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista.!

Kannusta työntekijöitä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista.! Yrityksemme liikunta- ja hyvinvointipalvelut toteutamme Studiollamme, yrityksen omissa tiloissa tai yhteistyökumppanimme tiloissa. Kustannustehokkaat ratkaisut suunnittelemme avaimet käteen periaatteella,

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastuksen kasvulukuja Kansallisen liikuntatutkimuksen tulosten perusteella. Tämä artikkeli päivitetään, kun uusi tutkimus valmistuu. Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastusharrastus

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa?

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa? Kysely-yhteenveto Virtuaalihevosharrastajien ikä- ja osaamiskyselyn tulokset Kysely julkaistiin 4.10.2012, ja se suljettiin kuukauden kuluttua 4.11.2012 jolloin siihen oli vastannut 420 harrastajaa. Vertailulukuna

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta

Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta Tiedote Maaliskuu 2017 Työsuhde-edut Suomessa -kyselytutkimus: Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta Tuoreen Työsuhde-edut Suomessa -kyselytutkimuksen mukaan

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 117 15.11.2016 Kulttuurilautakunta 42 11.04.2017 Kaupunginhallitus 102 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 45 09.05.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite lasten harrastustakuusta 3492/12.05.00/2016

Lisätiedot

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja, STTK 7.5.2015 Vastaajat Henkilöstön edustaja -barometriin vastasi 1 941 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua Puolet kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA Vuorentaan koulun vanhempainyhdistys toteutti yhteistyössä Vuorentaan koulun, Lasten Liikunnan Tuen sekä liikunta-alan toimijoiden kanssa Kaveri liikuttaa hankkeen. Hämeenlinnan

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

HENKILÖSTÖLIIKUNTABAROMETRI 2012

HENKILÖSTÖLIIKUNTABAROMETRI 2012 Suomen Kuntoliikuntaliitto ry HENKILÖSTÖLIIKUNTABAROMETRI 2012 Barometri selvittää työnantajan ja henkilöstön näkökulmaa siitä, missä määrin työpaikoilla tuetaan henkilöstön liikuntaa. Barometria on toteutettu

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Lihavuus laskuun seminaari 26.10.2012 Jukka Karvinen, Nuori Suomi ry www.nuorisuomi.fi Miksi liikuntaa? Liikkumaan oppiminen on

Lisätiedot

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TOIMINTAKYKYÄ TYÖELÄMÄÄN - KKI-toimet ja työelämä - KKI-hankkeet TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Haastattelurunko työpaikoille

Haastattelurunko työpaikoille Kallionpää P, Immonen J, Välimaa N, Herse F, Leskelä R-L. Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Tutkimus sairausvakuutuslain vuoden 2011 muutoksen vaikutuksista työpaikkojen toimintaan. Työpapereita

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009 VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry Koulutusstrategia 2009 TAVOITTEET Missio: Järvenpään Kehäkarhut ry:n Valmentaja Akatemia toimii aktiivisena kamppailulajien valmentajien, tuomarien ja muiden

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Uudelleensijoituksella merkittäviä eurosäästöjä, Suomi ja työtulevaisuus. Katja Noponen, Katja Noponen Oy 24.4.2013, Vanha ylioppilastalo

Uudelleensijoituksella merkittäviä eurosäästöjä, Suomi ja työtulevaisuus. Katja Noponen, Katja Noponen Oy 24.4.2013, Vanha ylioppilastalo Uudelleensijoituksella merkittäviä eurosäästöjä, Suomi ja työtulevaisuus Katja Noponen, Katja Noponen Oy 24.4.2013, Vanha ylioppilastalo Katja Noponen Oy on Suomen suurin yksityinen ammatillinen kuntouttaja.

Lisätiedot

Perheseteli-innovaatio

Perheseteli-innovaatio Perheseteli-innovaatio Alkoholihaittojen vähentäminen lisää tuottavuutta 31.5.2012 Perheliikuntaverkosto Ari Inkinen Helsingin NMKY Tavoitteena Perheseteli Perheseteli olisi työnantajan tarjoama veroton

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijaseminaari 8.6.2012 Maija Lintula ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

ENNAKKOMATERIAALI 2015

ENNAKKOMATERIAALI 2015 ENNAKKOMATERIAALI 2015 TERVETULOA KANSALLISEEN LIIKUNTAFOORUMIIN! Graafinen suunnittelu: Pirita Tolvanen HARRASTAMISEN HINTA Ei 6% Ei 5% 6 547 vastaajaa EOS 11% 56 vaikuttajaa Kyllä 94% Kyllä 86% Ovatko

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Työnantaja vapaa-ajan turvallisuuden edistäjänä

Työnantaja vapaa-ajan turvallisuuden edistäjänä Työnantaja vapaa-ajan turvallisuuden edistäjänä Tapaturmapäivä 13.5.2011 tutkija Toni Hyytinen,Tampereen teknillinen yliopisto ESITYKSEN TAUSTA Teollisuusyritysten turvallisuuden kehittäminen vapaa-ajan

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Tähän otsikkoa. Abra cadab rakad. Uimahallit koko kansan liikuttajina

Tähän otsikkoa. Abra cadab rakad. Uimahallit koko kansan liikuttajina Tähän otsikkoa Abra cadab rakad Uimahallit koko kansan liikuttajina Uimahallibarometri 2008 ja Uimahallien asiakasbarometri 2010 barometrien keskeiset tulokset Ilpo Johansson tekninen asiantuntija Suomen

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA Tilannekuvaus, kevät 2012 Hämäläinen, Kirsi & Parviainen, Antti Osaamisohjelma, Olympiakomitea ja Huippu-urheilun muutosryhmä 1 1. TAUSTAA Valmentaja- ja

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille. Laura Alonen

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille. Laura Alonen Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille Laura Alonen Opinnäytetyön taustaa Idea harjoittelussa Hyvinkään perusturvakeskuksen vammais- ja kehitysvammapalveluissa keväällä

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

Henkilöstöliikuntabarometri 2015

Henkilöstöliikuntabarometri 2015 Henkilöstöliikuntabarometri 215 Barometrin taustatiedot Vastaajamäärä Kohderyhmä ja otanta yönantajien edustajat 15 Palkansaajat 575 yönantajien edustajat: Satunnaisotanta yrityskoon ja toimialan mukaisissa

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

YHDESSÄ - Liiku terveemmäksi -päivän teema vuodelle 2011. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu

YHDESSÄ - Liiku terveemmäksi -päivän teema vuodelle 2011. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu YHDESSÄ - Liiku terveemmäksi -päivän teema vuodelle 2011 Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Suomen Latu ry Suomen Latu on ulkoilun edistäjä, retkeilyn asiantuntija ja kaikille avoin kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA 29.9.2014 Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Monikulttuurisen työn tavoitteet: - Tukea ikääntyneiden maahanmuuttajien arkea, auttaa heitä löytämään mielekästä

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014 20 Katsauksia tuloksiin 30.10.20 Sisältö 1 Laskettelijasegmentit ja harrastajamäärät 2 Mielipiteet lajista ja hiihtokeskusten toiminnasta 3 Hiihtokeskusten palvelut ja niiden käyttö 4 Tiedotus 5 Toiveita

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot