Tilusjärjestelyn loppuraportti Nivala, Ahteen uusjako

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilusjärjestelyn loppuraportti Nivala, Ahteen uusjako"

Transkriptio

1 Tilusjärjestelyn loppuraportti Nivala, Ahteen uusjako Kuva: Uusjakoalueen rajaus ja jakosuunnitelma /

2 LOPPURAPORTIN SISÄLTÖ Tiivistelmä Yleistiedot ja hankkeen käynnistyminen Perustietoa toimitusalueesta Hankkeen käynnistyminen Toimituksen kulku Tilusjärjestelyn kulku Perusparannushankkeet Tilusjärjestelyn vaikutukset Maatilataloudelliset vaikutukset Liikennevaikutukset Ojitustoimenpiteiden vaikutukset Ekologiset vaikutukset Sosiaaliset ja aluetaloudelliset vaikutukset Tilusjärjestelyn kannattavuus Tilusjärjestelyn kustannukset Tilusjärjestelyn hyödyt Yhteenveto tilusjärjestelyn kannattavuudesta Tilusjärjestelyn aikataulu... 15

3 3 (15) Tiivistelmä Ahteen kylän uusjako toteutettiin vuosina Hankkeen päätavoite oli peltolohkojen koon kasvattaminen ja muodon parantaminen sekä talouskeskuksen ja peltolohkon välisen matkan minimointi. Lohkokoko saatiin kasvatettua 5,0 hehtaariin. Samalla peltolohkojen etäisyyttä talouskeskuksesta voitiin hieman lyhentää. Toimituksen edellytys- ja laajuuspäätös tehtiin vuonna Maanmittaustoimiston niukkojen resurssien vuoksi käytännön töihin ryhdyttiin vasta vuonna Jakosuunnittelu eteni ripeästi ja lopullinen jakosuunnitelmapäätös tehtiin helmikuussa Korvauspäätökset tehtiin vuonna 2013 ja perusparannushankkeiden kustannusten osittelupäätökset toimituksen loppukokouksessa syksyllä Asianosaiset eivät tehneet toimituksen aikana yhtään valitusta maaoikeuteen, joten hanke eteni suunnitellun aikataulun mukaisesti. Vain uusjakojen tukemislain mukaisten varojen niukkuus aiheutti ongelmia, sillä salaojitusten toteuttamista jouduttiin viivästyttämään vuodella. Hankkeen yhteydessä rakennettiin Mutaojan ja Radanvarren viljelystiet. Valtaojitusta toteutettiin 24 kilometriä ja salaojitusta 200 hehtaaria. Lisäksi salaojalohkojen piiriojat parannettiin. Vesiensuojeluun liittyvää viranomaisyhteistyötä edistettiin kaivamalla Mutaojaan kosteikkoja sekä laskeutusaltaita. Liikenneturvallisuutta parannettiin poistamalla kaksi rautatien tasoristeystä. Lisäksi 13 paikallistien liittymää jäi tarpeettomaksi jakosuunnittelun ansiosta. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 1,8 milj. euroa ja hyödyt 2,4 milj. euroa, joten Ahteen uusjako oli kokonaisuudessaan kannattava projekti. Erityisen positiivinen asia on mielestäni kylän ilmapiirin säilyminen myönteisenä koko hankkeen toteuttamisen ajan Ari Leppikangas

4 4 (15) 1. Yleistiedot ja hankkeen käynnistyminen 1.1. Perustietoa toimitusalueesta Ahteen kylä sijaitsee noin 5 kilometrin päässä Nivalan kaupungin keskustasta. Kylän halki kulkee Maliskylälle ja Karvosperälle kulkevat paikallistiet. Asutus ja viljelysmaat ovat keskittyneet sekä teiden varsille että Malisjoen varteen. Tilat ovat suuntautuneet pääosin viljanviljelyyn ja karjatalouteen. Alueella on noin 100 maanomistajaa. Toimitusalueen pinta-ala on ha, josta peltoa ha. Toimitusalueen pellot ovat aktiivisessa maatalouskäytössä eikä alueella ole viljelyskäytöstä poistuneita peltoja Hankkeen käynnistyminen Uusjakotoimituksen alkukokous pidettiin Nivalan kaupungin Nivalan-, Karvos-, Malis-, Väli- ja Järvikylillä. Kokouksessa toimitusmiehet päättivät esittää maa- ja metsätalousministeriölle hankkeiden rahoittamista. MMM teki myönteisen rahoituspäätöksen hankkeiden tukemisesta. Alueen suuren pinta-alan vuoksi mahdolliset uusjaot on tarkoituksenmukaista toteuttaa osa-alue kerrallaan. Ahteen kylä muodostaa yhden osa-alueen Nivalan maarekisterikylästä. Käytännön toimiin Ahteen kylällä ryhdyttiin Nivalan kaupungin järjestämän tilaisuuden läsnäolijoiden (29) pyynnöstä. Tilaisuuden jälkeen vuonna 2007 haastateltiin kylän viljelijöitä. Haastattelujen jälkeen määriteltiin hankkeen aluerajaus ja laadittiin tilusjärjestelyn toimenpide-ehdotus. Toimenpide-ehdotus esiteltiin pidetyssä tilaisuudessa sekä postitettiin maanomistajille sen jälkeen. Maanomistajille järjestettiin kuulemistilaisuus toimenpide-ehdotuksesta lokakuussa 2007, minkä lisäksi he pystyivät esittämään mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti. Lopullinen toteuttamiskelpoisuusselvitys valmistui tammikuussa Toimituksen kulku 2.1. Tilusjärjestelyn kulku Toimitusmiehinä hankkeessa toimivat pääosin toimitusinsinööri Ari Leppikangas sekä uskotut miehet Eero Juola, Eino Jokinen ja Hannu Jaakola. Edellytys- ja laajuuspäätös tehtiin Päätöksestä ei valitettu, mutta maanmittauslaitoksen työtilanteen vuoksi käytännön työt aloitettiin vuoden 2010 alussa. Jakosuunnitelman pohjana oleva jyvitys ja nautintaselitelmä esiteltiin asianosaisille elokuussa Esitelty jyvitys sisälsi viljavuusnäytteiden ja maastokatselmuksen perusteella laaditun peltojen jyvityksen. Metsätalousinsinööri Risto Saxman suoritti vaihtuvien metsien jyvityksen marraskuussa 2010.

5 5 (15) Ensimmäistä jakosuunnitelmaa varten maanomistajat esittivät jakotoivomuksensa haastatteluissa Nivalan kaupungintalolla keväällä Ensimmäinen käyttöyksikkötasolla laadittu jakosuunnitelma esitettiin maanomistajille elokuussa ja toinen rekisteröintiyksikkötasolla laadittu suunnitelma marraskuussa Tässä yhteydessä toimitusmiehet esittelivät myös suunnitellut tieoikeudet. Kolmas eli lopullinen jakosuunnitelma postitettiin asianosaisille kokouskutsun mukana tammikuussa Jokaisessa vaiheessa jako-osakkaille postitettiin karttaote sekä selitelmäote tilan tiluksista. Toimitusmiehet tekivät päätöksen lopullisesta jakosuunnitelmasta Lopullinen jakosuunnitelma sisälsi alustavat arviot jakoperusteesta poikkeamisen korvauksesta, puustokorvauksesta sekä Vähäjärven alueen erityisarvon korvauksesta. Koko toimitusalueen jakosuunnitelmakartta omistustietoineen oli kaikissa vaiheissa nähtävillä myös internetissä hankkeen sivuilla. Suomen valtio osti toimitusalueelta noin 25 ha peltotiluksia, millä oli merkittävä jakosuunnittelua helpottava vaikutus. Tilusten avulla saatiin aikaan selkeitä suuria peltolohkoja. Samalla ratkaistiin myös muutama jakosuunnitteluun liittynyt ongelma ja vältettiin mahdollinen valitus maaoikeuteen. Jakosuunnitelmapäätöksen yhteydessä lakkautettiin 4 yhteistä aluetta. Uusien tilusten haltuunotto tapahtui Uusjaon jakosuunnitelma rekisteröitiin keväällä Asianosaisten keskinäiset tilikorvaukset maksettiin yhdessä erässä helmikuussa Toimituksen loppukokous pidettiin , jolloin toimitusmiehet päättivät perusparannushankkeiden kustannusten ositteluista. tekee takaisinperimispäätöksen ja toimituksen arkistointi tapahtuu tammikuussa Asianosaiset eivät tehneet toimituksen aikana yhtään valitusta maaoikeuteen, joten kaikki toimitusmiesten päätökset laillistuivat välittömästi.

6 6 (15) 2.2. Perusparannushankkeet Viljelys- ja yksityistiet Uusjaon yhteydessä rakennettiin Mutaojan ja Radanvarren viljelystiet, joiden yhteispituus on 3 kilometriä. Radanvarren viljelystien yhteydessä poistettiin Sepäntien ja Savenvalajantien tasoristeykset, mikä lisää merkittävästi alueen liikenneturvallisuutta. Ratahallinto maksoi Radanvarren tien rakentamisen, joten siitä ei tule maanomistajille kustannuksia. Mutaojan tie rahoitettiin uusjakojen tukemislain mukaisilla varoilla. Toteuttamiskustannukset olivat , joten kilometrikustannus on /km. Valtion avustuksen jälkeen maanomistajille jäävän maksuosuuden suuruus on /km. Maanomistajat voivat vähentää verotuksessa hankkeessa maksetut arvonlisäverot, joten lopullinen kilometrikustannus on /km. Kaikkien tiekuntien tieyksiköinnit ajantasaistettiin uusjaon yhteydessä vastaamaan uutta kiinteistöjaotusta. Kuva: Radanvarren viljelystie

7 7 (15) Sala- ja piiriojitus Uusjaon yhteydessä salaojitettiin 200 ha suuruinen alue kokonaiskustannusten ollessa euroa. Osa hankkeesta toteutettiin uudisojituksena ja osa vanhan salaojituksen kunnostuksena. Salaojituksen yhteydessä kaivettiin myös alueen piiriojat. Hankkeet toteutettiin jakosuunnittelun jälkeen vuosina Haastetta aiheuttivat syksyn 2012 sateet, minkä vuoksi suurin osa ojituksista siirtyi vuodelle Tällöin olosuhteet olivat loistavat, mutta uusjakojen tukemislain mukaisten varojen niukkuus siirsi viimeiset perusparannustyöt vuodelle Sala- ja piiriojitusten yhteiskustannukset olivat /ha, mistä maanomistajien lainaksi jää /ha. Maanomistajat voivat vähentää verotuksessa arvonlisäveroa 800 /ha, joten maanomistajien lopullinen maksuosuus on /ha. Kuva: Salaojitus

8 8 (15) Valtaojitus Uusjaon yhteydessä kunnostettiin suurin osa alueen valtaojista, yhteispituudeltaan 24 km. Hankkeen hyötyalue oli 830 ha ja kustannukset euroa. Hehtaarikustannukseksi muodostui 660 /ha, mistä maanomistajien lainaksi jää 200 /ha. Arvonlisäveron palautukset huomioiden maanomistajien maksuosuus on 60 /ha. Valtaojitushankkeen yhteydessä luotiin edellytykset sille, että jakosuunnittelussa voitiin muodostaa selkeitä peltolohkoja. Tähän päästiinkin kaivamalla ojia paikoin uusiin paikkoihin sekä toisaalta tukkimalla ja putkittamalla vanhoja linjauksia. Valtaojituksessa huomioitiin Nivalan kaupungin ja ELY-keskuksen Vireä Malisjoki - hankkeen tavoitteet erityisesti kosteikkojen ja laskeutusaltaiden osalta. Kuva: Kaivettu valtaoja

9 9 (15) Kuva: Mutaojan lieteallas

10 10 (15) 3. Tilusjärjestelyn vaikutukset Jakoalueen peltopinta-ala oli jaon alkutilanteessa hehtaaria. Hankealueen peltoala kasvoi jaon aikana maanomistajien raivattua 30 hehtaaria lisäpeltoa siten, että toimitusalueella oli jaon loppuvaiheessa peltoa hehtaaria. Jaon alkutilanteessa uusjakoalueen keskimääräinen lohkokoko oli 2,7 hehtaaria ja keskimääräinen talouskeskusetäisyys 2,3 kilometriä. Keskimääräinen lohkokoko uusjaon jälkeen oli 5,0 hehtaaria ja lohkojen keskimääräinen viljelyetäisyys lyheni 0,3 kilometriä. Hankkeen toteutuneet hyödyt laskettiin UJ-hyöty - taulukkolaskentasovelluksella hyödyntäen IACS-aineistoa. Taulukko 1: Kiinteistörakenteen keskeiset tunnusluvut ennen ja jälkeen tilusjärjestelyä. Lohkokoko Viljelyetäisyys Lohkojen lukumäärä Peltoala Ennen uusjakoa 2,7 ha 2,3 km 406 kpl 1110 ha Uusjaon jälkeen 5,0 ha 2,0 km 227 kpl 1140 ha 3.1. Maatilataloudelliset vaikutukset Tilusjärjestelyhyödyt syntyvät peltolohkon koon kasvusta ja muodon paranemisesta. Nämä yhdessä palstojen keskietäisyyden lyhenemisen kanssa vähentävät palstojen viljelyyn tarvittavaa työaikaa ja sitä kautta peltolohkoon kohdistuvia työja konekustannuksia. Tilusjärjestelyllä vähennettiin myös pellolta toiselle siirtymisestä ja töiden uudelleen järjestämisestä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia, joita syntyy kun joudutaan siirtymään peltokappaleen pienuuden takia kesken työrupeaman lohkolta toiselle. Lohkokoon kasvusta ja etäisyyksien lyhentymisestä saatava hyöty vaihtelee tilakohtaisten tekijöiden, kuten tilan tuotantosuunnan perusteella. Taulukko 2: Tilusjärjestelyn toteutuneet maatalousvaikutukset (pääomitus 30 v, 5 %). Uusjaon maatilataloudelliset vaikutukset Viljelykustannusten pieneneminen lohkojen koon kasvamisen johdosta Kulkemiskustannusten pienentyminen lohkojen vähentymisen, talouskeskusetäisyyden pienentymisen ja tieluokan parantumisen johdosta Reunahaitan ja päällekkäislevityksen vähentyminen lohkojen ja reuna-alueiden vähentymisen johdosta Viljelykustannusten pienentyminen lohkojen muodon parantumisen johdosta Yhteensä

11 11 (15) 3.2. Liikennevaikutukset Liikennevaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen merkitystä liikenteen sujuvuudelle ja liikenneturvallisuudelle. Liikenteen sujuvuuden parantumisessa on kyse pääasiassa muun kuin maatalousliikenteen matka-aikojen säästymisestä. Uusjaon vaikutusmahdollisuudet liikenteen kustannuksiin perustuvat kulkemistarpeen vähentämiseen sekä pitkämatkaisen ja paikallisen liikenteen erottamiseen. Kun tilan pellot kerätään samalle puolen tietä/rautatietä, pienenevät yksittäisten maatalouden harjoittajien kulku- ja kuljetuskustannukset sekä onnettomuusriski muun liikenteen seassa. Samalla myös muiden tienkäyttäjien liikenneturvallisuus sekä liikenteen sujuvuus paranee. Liikenneturvallisuutta parannettiin poistamalla kaksi rautatien tasoristeystä. Lisäksi 13 maatalousliittymää jäi tarpeettomaksi jakosuunnittelun ansiosta. Taulukko 3: Tilusjärjestelyn toteutuneet liikennevaikutukset (pääomitus 30 v, 5 %) Liikenteen sujuvuuden parantumisen kokonaishyöty, 500 Liikenneturvallisuuden parantumisen kokonaishyöty, Tasoristeysten poistamisen kokonaishyöty, Yhteensä Ojitustoimenpiteiden vaikutukset Salaojitushyöty: Salaojituksen välittöminä hyötyinä ovat mm: - avo-ojien poisjäännistä saatava viljeltävän maan pinta-alan kasvu ja ojien reunahaitta-alan väheneminen. Tehollinen peltoala lisääntyy tuotantosuunnan mukaan % - sadon määrän kasvu - sadon laadun paraneminen - viljelyvarmuus Salaojitushyötyjä muodostuu myös kustannusten alentumisen johdosta: - työmenekki pienenee, kun avo-ojien kiertely ja kunnossapito jää pois - ainemenekki pienenee, kun avo-ojien varsilta jäävät kaksinkertaiset siemen- ja lannoitemäärät pois - salaojitetut pellot mahdollistavat tehokkaamman teknologian hyväksikäytön - urakointipalvelu on edullisempaa - pellon arvo nousee Taulukko 4: Tilusjärjestelyn toteutuneet ojitusvaikutukset (pääomitus 30 v, 5 %) Salaojituksen kokonaishyöty Uudistus-/täydennyssalaojituksen kokonaishyöty Yhteensä

12 12 (15) Piiriojitushyöty: Piiriojitushyödyksi lasketaan niiden kustannusten suuruus Valtaojitushyöty: Peruskuivatus on sala- ja piiriojituksen välttämätön edellytys. Lisäksi valtaojituksella saavutettavasta kuivavaran lisäyksestä aiheutuu satotason kasvu. Valtaojien putkitus mahdollistaa lisäksi kiinteistörakenteen parantamisen ja vaikuttaa siten pääosaan maatalousvaikutuksista. Valtaojitusten hyödyksi arvioidaan niiden kustannusten suuruus Ekologiset vaikutukset Uusjakohankkeella oli ekologisia vaikutuksia vesistöön, ilmastoon sekä maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen. Hankkeen vaikutukset ilmastoon ovat positiivisia ja aiheutuvat liikennemäärien vähenemisestä. Peltolohkojen vähentyessä maatalousliikenne vähenee ja liikenteen aiheuttamat päästöt vähenevät. Taulukko 5: Tilusjärjestelyn toteutunut maatalousliikenteen vähentyminen ja ilmastohyöty. Maatalousliikenteen suhteellinen vähentyminen 10 % Maatalousliikenteen vähentymisen aiheuttama ilmastohyöty Sosiaaliset ja aluetaloudelliset vaikutukset Hankkeella oli ja on positiivista merkitystä alueen palveluihin, työllisyyteen ja elinkeinotoimintaan. Hankkeessa toteutetut mukauttamistoimenpiteet lisäsivät paikallista urakointia. Lisäksi tilojen parantuneen kannattavuuden ja tilakoon kasvun myötä tilat pystyvät investoimaan voimakkaammin esimerkiksi karjatalouteen, jolloin tilojen taloudellinen asema paranee. Taloudellisen aseman parantumisen kerrannaisvaikutukset vaikuttavat alueen työllisyyteen. Alueen ikärakenteen kehittymiseen hankkeella on positiivinen vaikutus. Hanke lisää nuorten innostusta jatkaa maatalouden harjoittamista elinkeinon kannattavuuden parantuessa. Elinvoimaisuuden lisääntyminen, hoidetun idyllisen maalaismaiseman säilyminen ja liikkumisen turvallisuuden parantuminen vaikuttavat positiivisesti alueen asumisviihtyvyyteen. Hankkeen asiakaslähtöinen toteuttaminen takasi osakkaille runsaasti vaikutusmahdollisuuksia hankkeen onnistumiseksi ja lisää alueen yhteisöllisyyttä. Hankkeen suuri kannatus ja hankkeen onnistuminen lisäävät alueen yhteistoimintamahdollisuuksia myös jatkossa.

13 13 (15) 4. Tilusjärjestelyn kannattavuus Tilusjärjestelyjen kannattavuus riippuu rahamääräisesti arvioitavissa olevien hyötyjen sekä tilusjärjestelyn toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten keskinäisestä suhteesta. Tässä yhteydessä on rahamääräisesti arvioitu tilusjärjestelyn maatilataloudelliset vaikutukset, liikennevaikutukset, ojitustoimenpiteiden vaikutukset sekä ilmastovaikutukset Tilusjärjestelyn kustannukset Tilusjärjestelyn kokonaiskustannukset olivat 1,84 miljoonaa euroa. Säästöä suunnitelmaan verrattuna syntyi 0,6 milj. euroa. Kustannusero johtui siitä, että hanke toteutettiin tehokkaasti. Lisäksi perusparannushankkeita toteutettiin suunniteltua vähemmän. Kustannuserittely on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukko 6: Tilusjärjestelyn kustannukset. Osavaikutus Toteutunut Suunniteltu Tilusten järjestely Viljelystiet Valtaojitukset Salaojitukset Piiriojitukset Yhteensä Ahteen kylällä osa perusparannushankkeiden kustannuksista peritään maanomistajilta takaisin vuosina Lainasummalle lasketaan 3 %:n korko vuodesta 2020 lähtien. Maaomistajien osuus hankekustannuksista on seuraava: 1. Mutaojan tie 30 % 2. Sala- ja piiriojitus 50 % ja 3. Valtaojitus 30 % Perusparannushankkeisiin käytettiin yhteensä 1,4 milj. euroa, mistä maanomistajat maksavat takaisin euroa. Maanomistajat voivat vähentää verotuksessa perusparannushankkeiden yhteydessä maksetut arvonlisäverot siltä osin kuin ne liittyvät jako-osakkaiden alkutuottajina harjoittamaan toimintaan. Toimituskustannuksista maanomistajat maksavat 10 % ja ne peritään vuonna Niistä maanomistajien osuudeksi jää Kustannukset peltohehtaaria kohden ovat täten keskimäärin 39 /ha.

14 14 (15) 4.2. Tilusjärjestelyn hyödyt Uusjaon kannattavuutta tarkasteltaessa on tässä yhteydessä käsitelty niitä välittömiä hyötyjä, joiden laskemisesta on ollut saatavissa luotettavia selvityksiä ja tutkimustuloksia. Pääomitusaikana on käytetty 30 vuotta ja korkona 5 %. Hanke olisi kannattava myös 20 vuoden pääomitusajalla laskettuna. Tilusjärjestelyn kokonaishyödyt ovat noin 2,4 miljoonaa euroa. Hyödyt on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukko 7: Tilusjärjestelyn hyödyt. Osavaikutus Toteutunut Suunniteltu Maatilataloudelliset hyödyt Liikennehyödyt Salaojitushyödyt Piiriojitushyödyt Valtaojitushyödyt Ilmastohyödyt YHTEENSÄ: Yhteenveto tilusjärjestelyn kannattavuudesta Ahteen uusjako onnistui hyvin. Asianosaiset eivät tehneet toimituksen aikana yhtään valitusta maaoikeuteen, joten hanke eteni joustavasti. Hankkeen toteutuneet hyödyt ovat noin 0,6 miljoonaa euroa kustannuksia suuremmat. Taulukko 8: Tilusjärjestelyn hyödyt ja kustannukset. Toteutunut Suunniteltu Hyödyt yhteensä Kustannukset yhteensä

15 15 (15) 5. Tilusjärjestelyn aikataulu Tilusjärjestelyn osavaiheet ja toteuttamisvuodet. Työvaihe Tarveselvitys Edellytys- ja laajuuspäätös Jakosuunnittelu Mukauttamistoimenpiteet Haltuunotto Tilikorvaukset Tie- ja rasiteoikeudet Kustannusten osittelu Lopputoimet

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Haapavesi Karsikas

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Haapavesi Karsikas Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Haapavesi Karsikas 2(13) Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Kohdealueen yleiskuvaus... 4 3. Tilusjärjestelyn lähtökohdat ja tavoitteet... 4 4.

Lisätiedot

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet MAANMITTAUSLAITOS Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet Juhana Hiironen ja Saija Ettanen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 113 MAANMITTAUSLAITOS KEHITTÄMISKESKUS Opastinsilta 12,

Lisätiedot

Peltotilusjärjestelyn vaikutuksista ja kannattavuudesta

Peltotilusjärjestelyn vaikutuksista ja kannattavuudesta M a a nk äy t t öt i e t e i d e nl a i t o s P e l t o t il usjärje st e l yn vaikut uksist a ja kannat t avuude st a J uh a nah i i r o ne n D O C T O R A L D I S S E R T A T I O N S Aalto University

Lisätiedot

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Jarkko Tammi ja Olli Sirkiä Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti tiedotetuksi, toimitusmiehet jäävittömiksi ja toimituksen jatkaminen esteettömäksi.

Kokous todettiin laillisesti tiedotetuksi, toimitusmiehet jäävittömiksi ja toimituksen jatkaminen esteettömäksi. Toimitusnumero 2008-262892 1(5) Uusjako Kohde: Ahteen uusjako Aika: 16.10.2014 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Nivalan kaupungintalon valtuustosali Ari Leppikangas Eero

Lisätiedot

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Aaro Mikkola Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 107 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Julkaisija Kuvailulehti

Lisätiedot

TILKE Tilusrakenteen kehittäminen hanke 2004-2006. Oulun seutukunta Raahen seutukunta Ylivieskan seutukunta

TILKE Tilusrakenteen kehittäminen hanke 2004-2006. Oulun seutukunta Raahen seutukunta Ylivieskan seutukunta TILKE Tilusrakenteen kehittäminen hanke 2004-2006 Oulun seutukunta Raahen seutukunta Ylivieskan seutukunta LOPPURAPORTTI 28.2.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TILKE tilusrakenteen kehittäminen hankkeen taustaa

Lisätiedot

Vuokranantajan asema tilusjärjestelyssä

Vuokranantajan asema tilusjärjestelyssä Vuokranantajan asema tilusjärjestelyssä Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, maaliskuu 2014 Maanmittausinsinööri (AMK) Kimmo Sulonen

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Infratech 2009

Yhdyskuntatekniikka Infratech 2009 Vesitalous 4/2008 Yhdyskuntatekniikka Infratech 2009 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 27. 29.5.2009 Energiahuolto Jätehuolto Katu-, tie- ja liikennetekniikka Konekalusto Mittaustekniikka ja laboratoriopalvelut

Lisätiedot

SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020

SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 Julkaisija Salaojakeskus ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh. (09) 694 2100 fax (09) 694 2677 www.salaojakeskus.fi HELSINKI 2002

Lisätiedot

Kiinteistörakenne ja yksityistieliittymät pääteillä Tiehallinnon selvityksiä 43/2006

Kiinteistörakenne ja yksityistieliittymät pääteillä Tiehallinnon selvityksiä 43/2006 Pauli Savela Kiinteistörakenne ja yksityistieliittymät pääteillä Tiehallinnon selvityksiä 43/2006 Pauli Savela Kiinteistörakenne ja yksityistieliittymät pääteillä Tiehallinnon selvityksiä 43/2006 Tiehallinto

Lisätiedot

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23 2007 Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu - Työryhmän mietintö Heikki Pajula ja Lasse Järvenpää (toim.) Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

UUSJAKOJEN TOIMITUSMENETTELYN UUDISTAMISESTA

UUSJAKOJEN TOIMITUSMENETTELYN UUDISTAMISESTA Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2003 A 32 UUSJAKOJEN TOIMITUSMENETTELYN UUDISTAMISESTA Arvo Vitikainen Tekniikan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi laadittu väitöskirja, joka esitetään

Lisätiedot

Jakokunnan ja toimitsijoiden tehtävät uusjakotoimituksissa

Jakokunnan ja toimitsijoiden tehtävät uusjakotoimituksissa Jakokunnan ja toimitsijoiden tehtävät uusjakotoimituksissa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Kokkola, helmikuu 2015 Filosofian maisteri Reijo

Lisätiedot

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 1 Ojitustoimitusopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 2 Julkaisun nimi: Ojitustoimitusopas Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Tekijät: Peruskuivatuksen laaturyhmä; Heikki Pajula

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

Monihyvänen lohko, mettä seittämällä sivulla

Monihyvänen lohko, mettä seittämällä sivulla Monihyvänen lohko, mettä seittämällä sivulla Peltotilusten kehittäminen ja yhteistyö Hankeraportti Itä-Suomen tavoite 1 ohjelma Niilo Puhakka 2007 Etelä-Savon maanmittaustoimisto www.tilustieto.fi Ei tilusjärjestely

Lisätiedot

Sekaisin Marista. eiku sählystä. Vesijättö. Ukir: piruja seinille

Sekaisin Marista. eiku sählystä. Vesijättö. Ukir: piruja seinille Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti 2 / 2013 Sekaisin Marista Vesijättö Ukir: piruja seinille eiku sählystä maanmittarin vermeet OSA 2: JAKO Teksti ja kuva: Jussi Tossavainen Viisarin sarja maanmittarin

Lisätiedot

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TERVEYSVAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI JOENSUUSSA

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TERVEYSVAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI JOENSUUSSA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TERVEYSVAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI JOENSUUSSA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TERVEYSVAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI JOENSUUSSA Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 280 ISBN (nid.)

Lisätiedot

Jussi Kivelä. Salaojituksen kustannusten muodostuminen

Jussi Kivelä. Salaojituksen kustannusten muodostuminen Jussi Kivelä Salaojituksen kustannusten muodostuminen Kustannusarvio ja sen toteutuminen Opinnäytetyö Kevät 2013 Maa- ja metsätalouden yksikkö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LIITE I VASTIKEMAAT MAANKÄYTTÖHANKKEISSA ESIMERKKINÄ VT3 MOOTTORITIEHANKE

LIITE I VASTIKEMAAT MAANKÄYTTÖHANKKEISSA ESIMERKKINÄ VT3 MOOTTORITIEHANKE I / 1 LIITE I VASTIKEMAAT MAANKÄYTTÖHANKKEISSA ESIMERKKINÄ VT3 MOOTTORITIEHANKE Julkaistu aikaisemmin: Teknillinen korkeakoulu, Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja C67, 48 s. + liitt. 13 s. Espoo,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Maaseutuviraston alueellistaminen

LOPPURAPORTTI. Maaseutuviraston alueellistaminen LOPPURAPORTTI Maaseutuviraston alueellistaminen Maaseutuviraston julkaisusarjat: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Johdanto 3 1. Alueellistamisen eteneminen 5 2. Henkilöstö 7 3. Tukitoimet ja

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus Kukaan asianosaisista ei esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä vastaan.

2. Kokouksen laillisuus Kukaan asianosaisista ei esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä vastaan. Toimitusnumero 2009-307379 1(5) Uusjako Kohde: Leskelän uusjako Aika: 24.2.2015 kello 10.00 Paikka: Siikalatvan kunnantalon Pulkkila-Sali, Pulkkilantie 4 Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013

MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013 MML 729/02 00 02/201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös Sisällys: 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 1.2.1.

Lisätiedot

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 30/2015 Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus Pellervo Kässi, Olli Niskanen ja Heikki Lehtonen Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset

Lisätiedot

10 VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN

10 VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN 72 Metsähallitus 10 VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN Tässä luvussa arvioidaan, millä tavoin hanke vaikuttaa tuulipuistoa lähellä asuvien ihmisten ja lomaasujien elinoloihin, viihtyvyyteen,

Lisätiedot

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi ISBN 978-951-40-2365-1 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi Sanna Kittamaa, Kari Kannisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET

UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET Keski-Pohjanmaan verotoimisto / Maisa Mattjus Jokilaaksojen verotoimisto / Eila Heiska Päivitys 2.12.2014 UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 2. TILIKORVAUKSET... 2 2.1 SAATU KORVAUS... 2

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös 2012

Liikenneviraston tilinpäätös 2012 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 2013 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 15.3.2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf ISBN 978-952-255-262-4 Liikennevirasto

Lisätiedot