Tilusjärjestelyn loppuraportti Nivala, Ahteen uusjako

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilusjärjestelyn loppuraportti Nivala, Ahteen uusjako"

Transkriptio

1 Tilusjärjestelyn loppuraportti Nivala, Ahteen uusjako Kuva: Uusjakoalueen rajaus ja jakosuunnitelma /

2 LOPPURAPORTIN SISÄLTÖ Tiivistelmä Yleistiedot ja hankkeen käynnistyminen Perustietoa toimitusalueesta Hankkeen käynnistyminen Toimituksen kulku Tilusjärjestelyn kulku Perusparannushankkeet Tilusjärjestelyn vaikutukset Maatilataloudelliset vaikutukset Liikennevaikutukset Ojitustoimenpiteiden vaikutukset Ekologiset vaikutukset Sosiaaliset ja aluetaloudelliset vaikutukset Tilusjärjestelyn kannattavuus Tilusjärjestelyn kustannukset Tilusjärjestelyn hyödyt Yhteenveto tilusjärjestelyn kannattavuudesta Tilusjärjestelyn aikataulu... 15

3 3 (15) Tiivistelmä Ahteen kylän uusjako toteutettiin vuosina Hankkeen päätavoite oli peltolohkojen koon kasvattaminen ja muodon parantaminen sekä talouskeskuksen ja peltolohkon välisen matkan minimointi. Lohkokoko saatiin kasvatettua 5,0 hehtaariin. Samalla peltolohkojen etäisyyttä talouskeskuksesta voitiin hieman lyhentää. Toimituksen edellytys- ja laajuuspäätös tehtiin vuonna Maanmittaustoimiston niukkojen resurssien vuoksi käytännön töihin ryhdyttiin vasta vuonna Jakosuunnittelu eteni ripeästi ja lopullinen jakosuunnitelmapäätös tehtiin helmikuussa Korvauspäätökset tehtiin vuonna 2013 ja perusparannushankkeiden kustannusten osittelupäätökset toimituksen loppukokouksessa syksyllä Asianosaiset eivät tehneet toimituksen aikana yhtään valitusta maaoikeuteen, joten hanke eteni suunnitellun aikataulun mukaisesti. Vain uusjakojen tukemislain mukaisten varojen niukkuus aiheutti ongelmia, sillä salaojitusten toteuttamista jouduttiin viivästyttämään vuodella. Hankkeen yhteydessä rakennettiin Mutaojan ja Radanvarren viljelystiet. Valtaojitusta toteutettiin 24 kilometriä ja salaojitusta 200 hehtaaria. Lisäksi salaojalohkojen piiriojat parannettiin. Vesiensuojeluun liittyvää viranomaisyhteistyötä edistettiin kaivamalla Mutaojaan kosteikkoja sekä laskeutusaltaita. Liikenneturvallisuutta parannettiin poistamalla kaksi rautatien tasoristeystä. Lisäksi 13 paikallistien liittymää jäi tarpeettomaksi jakosuunnittelun ansiosta. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 1,8 milj. euroa ja hyödyt 2,4 milj. euroa, joten Ahteen uusjako oli kokonaisuudessaan kannattava projekti. Erityisen positiivinen asia on mielestäni kylän ilmapiirin säilyminen myönteisenä koko hankkeen toteuttamisen ajan Ari Leppikangas

4 4 (15) 1. Yleistiedot ja hankkeen käynnistyminen 1.1. Perustietoa toimitusalueesta Ahteen kylä sijaitsee noin 5 kilometrin päässä Nivalan kaupungin keskustasta. Kylän halki kulkee Maliskylälle ja Karvosperälle kulkevat paikallistiet. Asutus ja viljelysmaat ovat keskittyneet sekä teiden varsille että Malisjoen varteen. Tilat ovat suuntautuneet pääosin viljanviljelyyn ja karjatalouteen. Alueella on noin 100 maanomistajaa. Toimitusalueen pinta-ala on ha, josta peltoa ha. Toimitusalueen pellot ovat aktiivisessa maatalouskäytössä eikä alueella ole viljelyskäytöstä poistuneita peltoja Hankkeen käynnistyminen Uusjakotoimituksen alkukokous pidettiin Nivalan kaupungin Nivalan-, Karvos-, Malis-, Väli- ja Järvikylillä. Kokouksessa toimitusmiehet päättivät esittää maa- ja metsätalousministeriölle hankkeiden rahoittamista. MMM teki myönteisen rahoituspäätöksen hankkeiden tukemisesta. Alueen suuren pinta-alan vuoksi mahdolliset uusjaot on tarkoituksenmukaista toteuttaa osa-alue kerrallaan. Ahteen kylä muodostaa yhden osa-alueen Nivalan maarekisterikylästä. Käytännön toimiin Ahteen kylällä ryhdyttiin Nivalan kaupungin järjestämän tilaisuuden läsnäolijoiden (29) pyynnöstä. Tilaisuuden jälkeen vuonna 2007 haastateltiin kylän viljelijöitä. Haastattelujen jälkeen määriteltiin hankkeen aluerajaus ja laadittiin tilusjärjestelyn toimenpide-ehdotus. Toimenpide-ehdotus esiteltiin pidetyssä tilaisuudessa sekä postitettiin maanomistajille sen jälkeen. Maanomistajille järjestettiin kuulemistilaisuus toimenpide-ehdotuksesta lokakuussa 2007, minkä lisäksi he pystyivät esittämään mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti. Lopullinen toteuttamiskelpoisuusselvitys valmistui tammikuussa Toimituksen kulku 2.1. Tilusjärjestelyn kulku Toimitusmiehinä hankkeessa toimivat pääosin toimitusinsinööri Ari Leppikangas sekä uskotut miehet Eero Juola, Eino Jokinen ja Hannu Jaakola. Edellytys- ja laajuuspäätös tehtiin Päätöksestä ei valitettu, mutta maanmittauslaitoksen työtilanteen vuoksi käytännön työt aloitettiin vuoden 2010 alussa. Jakosuunnitelman pohjana oleva jyvitys ja nautintaselitelmä esiteltiin asianosaisille elokuussa Esitelty jyvitys sisälsi viljavuusnäytteiden ja maastokatselmuksen perusteella laaditun peltojen jyvityksen. Metsätalousinsinööri Risto Saxman suoritti vaihtuvien metsien jyvityksen marraskuussa 2010.

5 5 (15) Ensimmäistä jakosuunnitelmaa varten maanomistajat esittivät jakotoivomuksensa haastatteluissa Nivalan kaupungintalolla keväällä Ensimmäinen käyttöyksikkötasolla laadittu jakosuunnitelma esitettiin maanomistajille elokuussa ja toinen rekisteröintiyksikkötasolla laadittu suunnitelma marraskuussa Tässä yhteydessä toimitusmiehet esittelivät myös suunnitellut tieoikeudet. Kolmas eli lopullinen jakosuunnitelma postitettiin asianosaisille kokouskutsun mukana tammikuussa Jokaisessa vaiheessa jako-osakkaille postitettiin karttaote sekä selitelmäote tilan tiluksista. Toimitusmiehet tekivät päätöksen lopullisesta jakosuunnitelmasta Lopullinen jakosuunnitelma sisälsi alustavat arviot jakoperusteesta poikkeamisen korvauksesta, puustokorvauksesta sekä Vähäjärven alueen erityisarvon korvauksesta. Koko toimitusalueen jakosuunnitelmakartta omistustietoineen oli kaikissa vaiheissa nähtävillä myös internetissä hankkeen sivuilla. Suomen valtio osti toimitusalueelta noin 25 ha peltotiluksia, millä oli merkittävä jakosuunnittelua helpottava vaikutus. Tilusten avulla saatiin aikaan selkeitä suuria peltolohkoja. Samalla ratkaistiin myös muutama jakosuunnitteluun liittynyt ongelma ja vältettiin mahdollinen valitus maaoikeuteen. Jakosuunnitelmapäätöksen yhteydessä lakkautettiin 4 yhteistä aluetta. Uusien tilusten haltuunotto tapahtui Uusjaon jakosuunnitelma rekisteröitiin keväällä Asianosaisten keskinäiset tilikorvaukset maksettiin yhdessä erässä helmikuussa Toimituksen loppukokous pidettiin , jolloin toimitusmiehet päättivät perusparannushankkeiden kustannusten ositteluista. tekee takaisinperimispäätöksen ja toimituksen arkistointi tapahtuu tammikuussa Asianosaiset eivät tehneet toimituksen aikana yhtään valitusta maaoikeuteen, joten kaikki toimitusmiesten päätökset laillistuivat välittömästi.

6 6 (15) 2.2. Perusparannushankkeet Viljelys- ja yksityistiet Uusjaon yhteydessä rakennettiin Mutaojan ja Radanvarren viljelystiet, joiden yhteispituus on 3 kilometriä. Radanvarren viljelystien yhteydessä poistettiin Sepäntien ja Savenvalajantien tasoristeykset, mikä lisää merkittävästi alueen liikenneturvallisuutta. Ratahallinto maksoi Radanvarren tien rakentamisen, joten siitä ei tule maanomistajille kustannuksia. Mutaojan tie rahoitettiin uusjakojen tukemislain mukaisilla varoilla. Toteuttamiskustannukset olivat , joten kilometrikustannus on /km. Valtion avustuksen jälkeen maanomistajille jäävän maksuosuuden suuruus on /km. Maanomistajat voivat vähentää verotuksessa hankkeessa maksetut arvonlisäverot, joten lopullinen kilometrikustannus on /km. Kaikkien tiekuntien tieyksiköinnit ajantasaistettiin uusjaon yhteydessä vastaamaan uutta kiinteistöjaotusta. Kuva: Radanvarren viljelystie

7 7 (15) Sala- ja piiriojitus Uusjaon yhteydessä salaojitettiin 200 ha suuruinen alue kokonaiskustannusten ollessa euroa. Osa hankkeesta toteutettiin uudisojituksena ja osa vanhan salaojituksen kunnostuksena. Salaojituksen yhteydessä kaivettiin myös alueen piiriojat. Hankkeet toteutettiin jakosuunnittelun jälkeen vuosina Haastetta aiheuttivat syksyn 2012 sateet, minkä vuoksi suurin osa ojituksista siirtyi vuodelle Tällöin olosuhteet olivat loistavat, mutta uusjakojen tukemislain mukaisten varojen niukkuus siirsi viimeiset perusparannustyöt vuodelle Sala- ja piiriojitusten yhteiskustannukset olivat /ha, mistä maanomistajien lainaksi jää /ha. Maanomistajat voivat vähentää verotuksessa arvonlisäveroa 800 /ha, joten maanomistajien lopullinen maksuosuus on /ha. Kuva: Salaojitus

8 8 (15) Valtaojitus Uusjaon yhteydessä kunnostettiin suurin osa alueen valtaojista, yhteispituudeltaan 24 km. Hankkeen hyötyalue oli 830 ha ja kustannukset euroa. Hehtaarikustannukseksi muodostui 660 /ha, mistä maanomistajien lainaksi jää 200 /ha. Arvonlisäveron palautukset huomioiden maanomistajien maksuosuus on 60 /ha. Valtaojitushankkeen yhteydessä luotiin edellytykset sille, että jakosuunnittelussa voitiin muodostaa selkeitä peltolohkoja. Tähän päästiinkin kaivamalla ojia paikoin uusiin paikkoihin sekä toisaalta tukkimalla ja putkittamalla vanhoja linjauksia. Valtaojituksessa huomioitiin Nivalan kaupungin ja ELY-keskuksen Vireä Malisjoki - hankkeen tavoitteet erityisesti kosteikkojen ja laskeutusaltaiden osalta. Kuva: Kaivettu valtaoja

9 9 (15) Kuva: Mutaojan lieteallas

10 10 (15) 3. Tilusjärjestelyn vaikutukset Jakoalueen peltopinta-ala oli jaon alkutilanteessa hehtaaria. Hankealueen peltoala kasvoi jaon aikana maanomistajien raivattua 30 hehtaaria lisäpeltoa siten, että toimitusalueella oli jaon loppuvaiheessa peltoa hehtaaria. Jaon alkutilanteessa uusjakoalueen keskimääräinen lohkokoko oli 2,7 hehtaaria ja keskimääräinen talouskeskusetäisyys 2,3 kilometriä. Keskimääräinen lohkokoko uusjaon jälkeen oli 5,0 hehtaaria ja lohkojen keskimääräinen viljelyetäisyys lyheni 0,3 kilometriä. Hankkeen toteutuneet hyödyt laskettiin UJ-hyöty - taulukkolaskentasovelluksella hyödyntäen IACS-aineistoa. Taulukko 1: Kiinteistörakenteen keskeiset tunnusluvut ennen ja jälkeen tilusjärjestelyä. Lohkokoko Viljelyetäisyys Lohkojen lukumäärä Peltoala Ennen uusjakoa 2,7 ha 2,3 km 406 kpl 1110 ha Uusjaon jälkeen 5,0 ha 2,0 km 227 kpl 1140 ha 3.1. Maatilataloudelliset vaikutukset Tilusjärjestelyhyödyt syntyvät peltolohkon koon kasvusta ja muodon paranemisesta. Nämä yhdessä palstojen keskietäisyyden lyhenemisen kanssa vähentävät palstojen viljelyyn tarvittavaa työaikaa ja sitä kautta peltolohkoon kohdistuvia työja konekustannuksia. Tilusjärjestelyllä vähennettiin myös pellolta toiselle siirtymisestä ja töiden uudelleen järjestämisestä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia, joita syntyy kun joudutaan siirtymään peltokappaleen pienuuden takia kesken työrupeaman lohkolta toiselle. Lohkokoon kasvusta ja etäisyyksien lyhentymisestä saatava hyöty vaihtelee tilakohtaisten tekijöiden, kuten tilan tuotantosuunnan perusteella. Taulukko 2: Tilusjärjestelyn toteutuneet maatalousvaikutukset (pääomitus 30 v, 5 %). Uusjaon maatilataloudelliset vaikutukset Viljelykustannusten pieneneminen lohkojen koon kasvamisen johdosta Kulkemiskustannusten pienentyminen lohkojen vähentymisen, talouskeskusetäisyyden pienentymisen ja tieluokan parantumisen johdosta Reunahaitan ja päällekkäislevityksen vähentyminen lohkojen ja reuna-alueiden vähentymisen johdosta Viljelykustannusten pienentyminen lohkojen muodon parantumisen johdosta Yhteensä

11 11 (15) 3.2. Liikennevaikutukset Liikennevaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen merkitystä liikenteen sujuvuudelle ja liikenneturvallisuudelle. Liikenteen sujuvuuden parantumisessa on kyse pääasiassa muun kuin maatalousliikenteen matka-aikojen säästymisestä. Uusjaon vaikutusmahdollisuudet liikenteen kustannuksiin perustuvat kulkemistarpeen vähentämiseen sekä pitkämatkaisen ja paikallisen liikenteen erottamiseen. Kun tilan pellot kerätään samalle puolen tietä/rautatietä, pienenevät yksittäisten maatalouden harjoittajien kulku- ja kuljetuskustannukset sekä onnettomuusriski muun liikenteen seassa. Samalla myös muiden tienkäyttäjien liikenneturvallisuus sekä liikenteen sujuvuus paranee. Liikenneturvallisuutta parannettiin poistamalla kaksi rautatien tasoristeystä. Lisäksi 13 maatalousliittymää jäi tarpeettomaksi jakosuunnittelun ansiosta. Taulukko 3: Tilusjärjestelyn toteutuneet liikennevaikutukset (pääomitus 30 v, 5 %) Liikenteen sujuvuuden parantumisen kokonaishyöty, 500 Liikenneturvallisuuden parantumisen kokonaishyöty, Tasoristeysten poistamisen kokonaishyöty, Yhteensä Ojitustoimenpiteiden vaikutukset Salaojitushyöty: Salaojituksen välittöminä hyötyinä ovat mm: - avo-ojien poisjäännistä saatava viljeltävän maan pinta-alan kasvu ja ojien reunahaitta-alan väheneminen. Tehollinen peltoala lisääntyy tuotantosuunnan mukaan % - sadon määrän kasvu - sadon laadun paraneminen - viljelyvarmuus Salaojitushyötyjä muodostuu myös kustannusten alentumisen johdosta: - työmenekki pienenee, kun avo-ojien kiertely ja kunnossapito jää pois - ainemenekki pienenee, kun avo-ojien varsilta jäävät kaksinkertaiset siemen- ja lannoitemäärät pois - salaojitetut pellot mahdollistavat tehokkaamman teknologian hyväksikäytön - urakointipalvelu on edullisempaa - pellon arvo nousee Taulukko 4: Tilusjärjestelyn toteutuneet ojitusvaikutukset (pääomitus 30 v, 5 %) Salaojituksen kokonaishyöty Uudistus-/täydennyssalaojituksen kokonaishyöty Yhteensä

12 12 (15) Piiriojitushyöty: Piiriojitushyödyksi lasketaan niiden kustannusten suuruus Valtaojitushyöty: Peruskuivatus on sala- ja piiriojituksen välttämätön edellytys. Lisäksi valtaojituksella saavutettavasta kuivavaran lisäyksestä aiheutuu satotason kasvu. Valtaojien putkitus mahdollistaa lisäksi kiinteistörakenteen parantamisen ja vaikuttaa siten pääosaan maatalousvaikutuksista. Valtaojitusten hyödyksi arvioidaan niiden kustannusten suuruus Ekologiset vaikutukset Uusjakohankkeella oli ekologisia vaikutuksia vesistöön, ilmastoon sekä maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen. Hankkeen vaikutukset ilmastoon ovat positiivisia ja aiheutuvat liikennemäärien vähenemisestä. Peltolohkojen vähentyessä maatalousliikenne vähenee ja liikenteen aiheuttamat päästöt vähenevät. Taulukko 5: Tilusjärjestelyn toteutunut maatalousliikenteen vähentyminen ja ilmastohyöty. Maatalousliikenteen suhteellinen vähentyminen 10 % Maatalousliikenteen vähentymisen aiheuttama ilmastohyöty Sosiaaliset ja aluetaloudelliset vaikutukset Hankkeella oli ja on positiivista merkitystä alueen palveluihin, työllisyyteen ja elinkeinotoimintaan. Hankkeessa toteutetut mukauttamistoimenpiteet lisäsivät paikallista urakointia. Lisäksi tilojen parantuneen kannattavuuden ja tilakoon kasvun myötä tilat pystyvät investoimaan voimakkaammin esimerkiksi karjatalouteen, jolloin tilojen taloudellinen asema paranee. Taloudellisen aseman parantumisen kerrannaisvaikutukset vaikuttavat alueen työllisyyteen. Alueen ikärakenteen kehittymiseen hankkeella on positiivinen vaikutus. Hanke lisää nuorten innostusta jatkaa maatalouden harjoittamista elinkeinon kannattavuuden parantuessa. Elinvoimaisuuden lisääntyminen, hoidetun idyllisen maalaismaiseman säilyminen ja liikkumisen turvallisuuden parantuminen vaikuttavat positiivisesti alueen asumisviihtyvyyteen. Hankkeen asiakaslähtöinen toteuttaminen takasi osakkaille runsaasti vaikutusmahdollisuuksia hankkeen onnistumiseksi ja lisää alueen yhteisöllisyyttä. Hankkeen suuri kannatus ja hankkeen onnistuminen lisäävät alueen yhteistoimintamahdollisuuksia myös jatkossa.

13 13 (15) 4. Tilusjärjestelyn kannattavuus Tilusjärjestelyjen kannattavuus riippuu rahamääräisesti arvioitavissa olevien hyötyjen sekä tilusjärjestelyn toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten keskinäisestä suhteesta. Tässä yhteydessä on rahamääräisesti arvioitu tilusjärjestelyn maatilataloudelliset vaikutukset, liikennevaikutukset, ojitustoimenpiteiden vaikutukset sekä ilmastovaikutukset Tilusjärjestelyn kustannukset Tilusjärjestelyn kokonaiskustannukset olivat 1,84 miljoonaa euroa. Säästöä suunnitelmaan verrattuna syntyi 0,6 milj. euroa. Kustannusero johtui siitä, että hanke toteutettiin tehokkaasti. Lisäksi perusparannushankkeita toteutettiin suunniteltua vähemmän. Kustannuserittely on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukko 6: Tilusjärjestelyn kustannukset. Osavaikutus Toteutunut Suunniteltu Tilusten järjestely Viljelystiet Valtaojitukset Salaojitukset Piiriojitukset Yhteensä Ahteen kylällä osa perusparannushankkeiden kustannuksista peritään maanomistajilta takaisin vuosina Lainasummalle lasketaan 3 %:n korko vuodesta 2020 lähtien. Maaomistajien osuus hankekustannuksista on seuraava: 1. Mutaojan tie 30 % 2. Sala- ja piiriojitus 50 % ja 3. Valtaojitus 30 % Perusparannushankkeisiin käytettiin yhteensä 1,4 milj. euroa, mistä maanomistajat maksavat takaisin euroa. Maanomistajat voivat vähentää verotuksessa perusparannushankkeiden yhteydessä maksetut arvonlisäverot siltä osin kuin ne liittyvät jako-osakkaiden alkutuottajina harjoittamaan toimintaan. Toimituskustannuksista maanomistajat maksavat 10 % ja ne peritään vuonna Niistä maanomistajien osuudeksi jää Kustannukset peltohehtaaria kohden ovat täten keskimäärin 39 /ha.

14 14 (15) 4.2. Tilusjärjestelyn hyödyt Uusjaon kannattavuutta tarkasteltaessa on tässä yhteydessä käsitelty niitä välittömiä hyötyjä, joiden laskemisesta on ollut saatavissa luotettavia selvityksiä ja tutkimustuloksia. Pääomitusaikana on käytetty 30 vuotta ja korkona 5 %. Hanke olisi kannattava myös 20 vuoden pääomitusajalla laskettuna. Tilusjärjestelyn kokonaishyödyt ovat noin 2,4 miljoonaa euroa. Hyödyt on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukko 7: Tilusjärjestelyn hyödyt. Osavaikutus Toteutunut Suunniteltu Maatilataloudelliset hyödyt Liikennehyödyt Salaojitushyödyt Piiriojitushyödyt Valtaojitushyödyt Ilmastohyödyt YHTEENSÄ: Yhteenveto tilusjärjestelyn kannattavuudesta Ahteen uusjako onnistui hyvin. Asianosaiset eivät tehneet toimituksen aikana yhtään valitusta maaoikeuteen, joten hanke eteni joustavasti. Hankkeen toteutuneet hyödyt ovat noin 0,6 miljoonaa euroa kustannuksia suuremmat. Taulukko 8: Tilusjärjestelyn hyödyt ja kustannukset. Toteutunut Suunniteltu Hyödyt yhteensä Kustannukset yhteensä

15 15 (15) 5. Tilusjärjestelyn aikataulu Tilusjärjestelyn osavaiheet ja toteuttamisvuodet. Työvaihe Tarveselvitys Edellytys- ja laajuuspäätös Jakosuunnittelu Mukauttamistoimenpiteet Haltuunotto Tilikorvaukset Tie- ja rasiteoikeudet Kustannusten osittelu Lopputoimet

Tilusjärjestelyn toteuttamiskelpoisuusselvitys Kunta: Reisjärvi Kylä: Kangaskylä ja Reisjärvi

Tilusjärjestelyn toteuttamiskelpoisuusselvitys Kunta: Reisjärvi Kylä: Kangaskylä ja Reisjärvi Tilusjärjestelyn toteuttamiskelpoisuusselvitys Kunta: Reisjärvi Kylä: Kangaskylä ja Reisjärvi Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Ylivieskan toimipiste 1. Tiivistelmä... 3 2. Kohdealueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen loppuraportti Kunta: Maaninka Kylä/alue: Pieni Maaninkajärvi

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen loppuraportti Kunta: Maaninka Kylä/alue: Pieni Maaninkajärvi Tilusjärjestelyn tarveselvityksen loppuraportti Kunta: Maaninka Kylä/alue: Pieni Maaninkajärvi 5.11.2014 MAANMITTAUSLAITOS SISÄLTÖ Tiivistelmä... 3 1 Tarveselvityksen eteneminen... 4 2 Kohdealueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Haapajärvi - Autioranta Toimenpide - ehdotus 11.2.2016

Haapajärvi - Autioranta Toimenpide - ehdotus 11.2.2016 Haapajärvi - Autioranta Toimenpide - ehdotus 11.2.2016 2 (12) SISÄLTÖ Tiivistelmä... 3 2 Kohdealueen yleiskuvaus... 4 3 Tilusjärjestelyn lähtökohdat ja tavoitteet... 6 4 Tilusjärjestelyn tiedotus- ja tarveselvitysvaihe...

Lisätiedot

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Kaupunki: Ylivieska Kylä: Pylvään ja Jylhän alue

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Kaupunki: Ylivieska Kylä: Pylvään ja Jylhän alue Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Kaupunki: Ylivieska Kylä: Pylvään ja Jylhän alue 2 (13) Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Kohdealueen yleiskuvaus... 4 3. Tilusjärjestelyn lähtökohdat

Lisätiedot

TILUSJÄRJESTELYN TOTEUTTAMISKELPOISUUSSELVITYS

TILUSJÄRJESTELYN TOTEUTTAMISKELPOISUUSSELVITYS 1 (12 ) 11.2.2009 TILUSJÄRJESTELYN TOTEUTTAMISKELPOISUUSSELVITYS Siikalatvan kunta Leskelänkylä 2 (12 ) SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 YLEISTIETOA SIIKALATVASTA JA LESKELÄNKYLÄSTÄ... 4 1.1 Maatalouden harjoittajien

Lisätiedot

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Haapavesi Karsikas

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Haapavesi Karsikas Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Haapavesi Karsikas 2(13) Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Kohdealueen yleiskuvaus... 4 3. Tilusjärjestelyn lähtökohdat ja tavoitteet... 4 4.

Lisätiedot

Tilusjärjestelyin tuetaan maatilojen ja kylien kehitystä. Juha Patana 16.9.2015, Kiinteistösuunnittelu

Tilusjärjestelyin tuetaan maatilojen ja kylien kehitystä. Juha Patana 16.9.2015, Kiinteistösuunnittelu Tilusjärjestelyin tuetaan maatilojen ja kylien kehitystä Juha Patana 16.9.2015, Kiinteistösuunnittelu Tilaisuuden ohjelma Tilusjärjestelyiden taustaa Tilusjärjestelyn keinot; sisältö, periaatteet ja vaiheet

Lisätiedot

Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu. 16.9.2015 TkT Juhana Hiironen

Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu. 16.9.2015 TkT Juhana Hiironen Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu 16.9.2015 TkT Juhana Hiironen Oppimistavoitteet Luennon jälkeen opiskelija.. -..osaa kuvata, millaisia vaikutuksia peltotilusjärjestelyllä on. -..osaa selittää, mihin

Lisätiedot

Mukauttamistoimenpiteet tilusjärjestelyhankkeissa

Mukauttamistoimenpiteet tilusjärjestelyhankkeissa Mukauttamistoimenpiteet tilusjärjestelyhankkeissa Aalto Yliopisto 7.10.2015 Visa Korhonen Maanmittauslaitos Sisältö 1. Taustaa 2. Mukauttamistoimenpiteet (Perusparannukset) Miksi, millaisia ja milloin

Lisätiedot

Järilän tilusjärjestely

Järilän tilusjärjestely MAANMITTAUSLAITOS.FI Järilän tilusjärjestely Tilusjärjestelyn loppuraportti, Kokemäki ja Harjavalta Sisältö 1. JOHDANTO 1 2. JÄRILÄN ALUE 2 3. TILUSJÄRJESTELYN KÄYNNISTYMINEN 2 3.1 Tarveselvitys 2 3.2

Lisätiedot

Kauhava KUKKOLAN UUSJAKO LOPPURAPORTTI

Kauhava KUKKOLAN UUSJAKO LOPPURAPORTTI Kauhava KUKKOLAN UUSJAKO LOPPURAPORTTI TN:o 2002-847263 2002-2009 POHJANMAAN MAAMITTAUSTOIMISTO i Sisällysluettelo Tiivistelmä... iv 1. Toimituksen kulku... 1 1.1 Yleistietoa alueesta ja lähtökohdat...

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti tiedotetuksi, toimitusmiehet jäävittömiksi ja toimituksen jatkaminen esteettömäksi.

Kokous todettiin laillisesti tiedotetuksi, toimitusmiehet jäävittömiksi ja toimituksen jatkaminen esteettömäksi. Toimitusnumero 2008-262892 1(5) Uusjako Kohde: Ahteen uusjako Aika: 16.10.2014 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Nivalan kaupungintalon valtuustosali Ari Leppikangas Eero

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusmiehet ovat esteettömiä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusmiehet ovat esteettömiä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2007-225529 1(7) Uusjako, Kokous 4 Kohde: Kokkonevan tilusjärjestely Aika: 11.6.2014 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Perhon kunnantalo, Haanensali Juhana

Lisätiedot

Toimitusnumero 2014-474533 1(6) Uusjako. Haikaran uusjako Aika: 15.12.2014 kello 10.00 Nivalan kaupungintalo

Toimitusnumero 2014-474533 1(6) Uusjako. Haikaran uusjako Aika: 15.12.2014 kello 10.00 Nivalan kaupungintalo Toimitusnumero 2014-474533 1(6) Uusjako Kohde: Haikaran uusjako Aika: 15.12.2014 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Nivalan kaupungintalo Ari Leppikangas Eero Juola ja

Lisätiedot

Tilusjärjestelyllä tehokkuutta energian- ja ajankäyttöön

Tilusjärjestelyllä tehokkuutta energian- ja ajankäyttöön Tilusjärjestelyllä tehokkuutta energian- ja ajankäyttöön OAMK 12.11.2014 Mikko Marjomaa Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos vuonna 2014 Vuoden 2014 alussa meillä on yksi ja yhtenäinen, valtakunnallinen

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus Kukaan asianosaisista ei esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä vastaan.

2. Kokouksen laillisuus Kukaan asianosaisista ei esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä vastaan. Toimitusnumero 2009-307379 1(5) Uusjako Kohde: Leskelän uusjako Aika: 24.2.2015 kello 10.00 Paikka: Siikalatvan kunnantalon Pulkkila-Sali, Pulkkilantie 4 Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 30.7.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusjakojen tukemisesta ja kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi valtion

Lisätiedot

Alhonkulma-Laihian tilusjärjestely, Eura Aika: 3.12.2015 kello 09.00 Kiukaisten seurojentalo Asemankuja 6 27400 Kiukainen

Alhonkulma-Laihian tilusjärjestely, Eura Aika: 3.12.2015 kello 09.00 Kiukaisten seurojentalo Asemankuja 6 27400 Kiukainen Toimitusnumero 2007-228546 1(15) Uusjako Kohde: Alhonkulma-Laihian tilusjärjestely, Eura Aika: 3.12.2015 kello 09.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kiukaisten seurojentalo Asemankuja

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2015 2020

Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2015 2020 Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2015 2020 1 2015 Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2015 2020 Maa- ja metsätalousministeriö 1/2015 Julkaisun nimi: Maa- ja

Lisätiedot

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos Yksityistietoimitus Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos 1 Yksityinen tie Yksityinen tie: Ei ole julkisin varoin ylläpidetty Sitä voivat

Lisätiedot

Metsien kiinteistörakenne ja metsätilusjärjestelyt

Metsien kiinteistörakenne ja metsätilusjärjestelyt Metsien kiinteistörakenne ja metsätilusjärjestelyt Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu Aalto yliopisto 23.9.2015 Esa Ärölä Maanmittauslaitos Metsän omistus ja tilakoko Suomen maapinta-alasta (30,4 milj.

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusmiehet ovat esteettömiä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusmiehet ovat esteettömiä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 1999-664189 1(5) Uusjako Kohde: Sievi, Järvikylä Aika: 15.9.2014 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Sievin kunnantalo, valtuustosali Juhana Cajanus Pekka

Lisätiedot

Aika: 22.12.2015 kello 09.30 Tyrnävän kunnanviraston valtuustosali, Kunnankuja 4, Tyrnävä

Aika: 22.12.2015 kello 09.30 Tyrnävän kunnanviraston valtuustosali, Kunnankuja 4, Tyrnävä Toimitusnumero 2008-287663 1(18) Uusjako Aika: 22.12.2015 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Tyrnävän kunnanviraston valtuustosali, Kunnankuja 4, Tyrnävä Pekka Törmi Jari

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

8. TILUSJÄRJESTELYT 2 (19)

8. TILUSJÄRJESTELYT 2 (19) 1 (19) 8. TILUSJÄRJESTELYT 8.1 UUSJAKO... 3 8.1.1. Uusjaon edellytykset... 3 8.1.2. Uusjaon hakeminen... 4 8.1.3. Uusjaon laajuus... 4 8.1.4. Uusjaon toimitsijat ja heidän tehtävänsä... 5 8.1.5. Tilusten

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennetun ympäristön laitos Maa-20.3376 Kiinteistötekniikan syventävä opintojakso Kevät 2016

AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennetun ympäristön laitos Maa-20.3376 Kiinteistötekniikan syventävä opintojakso Kevät 2016 AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennetun ympäristön laitos Maa-20.3376 Kiinteistötekniikan syventävä opintojakso Kevät 2016 Harjoitustyö: H A L K O M I N E N T I L I K O R V A U K S E

Lisätiedot

Tieyksiköinnin perusteet

Tieyksiköinnin perusteet Tieyksiköinnin perusteet Elina Kasteenpohja Mitä tieyksiköinti on? Hyödyn mitta, YksTl 23 : 1. mom. Tienpitovelvollisuus on tieosakkaiden kesken jaettava sen hyödyn mukaan, minkä tien kullekin katsotaan

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

määräpäivään 15.2.2013 mennessä.

määräpäivään 15.2.2013 mennessä. Toimitusnumero 2007-228284 1(11) Uusjako Kohde: Panelian tilusjärjestelytoimituksen toimitusalue Sivutoimitukset: Yksityistielain mukaisen tieoikeuden käsittely tilan 50-436-2-119 Nasanpää alueella. Aika:

Lisätiedot

Uusjaon hyötylaskelmien uudistaminen

Uusjaon hyötylaskelmien uudistaminen Uusjaon hyötylaskelmien uudistaminen MAANMITTAUSLAITOS 2009 2 (97) JULKAISIJA KUVAILULEHTI Maanmittauslaitos 29.9.2009 Tekijät: Toimeksiantaja (pvm): Projektin johtoryhmä: Heikki Seppänen (puheenjohtaja),

Lisätiedot

Metsätiet kuntoon. 6.11.2013 Ari Lähteenmäki Edistämispäällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pirkanmaa

Metsätiet kuntoon. 6.11.2013 Ari Lähteenmäki Edistämispäällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pirkanmaa Metsätiet kuntoon 6.11.2013 Ari Lähteenmäki Edistämispäällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pirkanmaa Tienteon historiaa Ensimmäiset puutavaran kuljetusta varten tehdyt tiet rakennettiin v.

Lisätiedot

Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry

Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry 18.4.2012 Hydrologinen kierto Kuivatuksen tarve Suomessa kuivatus on peltoviljelyn edellytys -tiiviit maalajit -tasainen maasto -hydrologiset

Lisätiedot

Miten tarjouskilpailuilla voi vähentää maatalouden ravinnekuormaa? Ympäristökuiskaaja tilaisuus Turku 14.11.2011 Antti Iho Erikoistutkija, MTT

Miten tarjouskilpailuilla voi vähentää maatalouden ravinnekuormaa? Ympäristökuiskaaja tilaisuus Turku 14.11.2011 Antti Iho Erikoistutkija, MTT Miten tarjouskilpailuilla voi vähentää maatalouden ravinnekuormaa? Ympäristökuiskaaja tilaisuus Turku 14.11.2011 Antti Iho Erikoistutkija, MTT Tarjouskilpailujen toivotaan tuovan tehoa suojeluun Mitä tarjouskilpailujen

Lisätiedot

Valtiovallan tavoitteet ja toimenpiteet tieverkon kehittämisessä

Valtiovallan tavoitteet ja toimenpiteet tieverkon kehittämisessä Valtiovallan tavoitteet ja toimenpiteet tieverkon kehittämisessä Alempi tieverkko puuhuollon pullonkaulana -päättäjä seminaari 7.11.2014 Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 1 Metsäteiden

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset metsätilalla

Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yleistä kiinteistötoimituksista Kiinteistötoimitukset

Lisätiedot

31.12.2010. Pohjanmaan maanmittaustoimisto Jari Nykänen

31.12.2010. Pohjanmaan maanmittaustoimisto Jari Nykänen 31.12.2010 Pohjanmaan maanmittaustoimisto Jari Nykänen LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN KIINTEISTÖTEKNISIN TOIMENPITEI- DEN SEKÄ YKSITYISTIETOIMITUSTEN AVULLA KANTATIELLÄ 68 VÄLILLÄ ALAJÄR- VEN HOISKO

Lisätiedot

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005 1. Yleistä Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunnalle vuosi 2005 oli vilkkaan rakentamisen aikaa. Toisaaalta osuuskunnan jo valmistuneilla alueilla

Lisätiedot

Luonnonmukaiset valtaojat. Luonnonmukaisen peruskuivatustoiminnan kehittäminen Syke 29.1. 2014 Markku Puustinen

Luonnonmukaiset valtaojat. Luonnonmukaisen peruskuivatustoiminnan kehittäminen Syke 29.1. 2014 Markku Puustinen Luonnonmukaiset valtaojat Luonnonmukaisen peruskuivatustoiminnan kehittäminen Syke 29.1. 2014 Markku Puustinen Kuva: Metsästäjä 3 / 2009 Toteutus Peruskuivatuksesta Jo 1930-luvulla peltoala pääosin kuivatuksen

Lisätiedot

Tieyksiköinti inti ja. Lakiperusteet Käsitteet Ohjeet

Tieyksiköinti inti ja. Lakiperusteet Käsitteet Ohjeet Tieyksiköinti inti ja käyttömaksut Lakiperusteet Käsitteet Ohjeet Yksityistie ja sen vaikutusalue YksTL 22 - tieosakkuus, tienpitovelvollisuus YksTL 23 - tienpitovelvollisuuden jako Tienpito- ja maksu-

Lisätiedot

PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska

PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska MIKSI METSIEN TILUSRAKENNETTA ON PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

31.12.2010. Pohjanmaan maanmittaustoimisto Jari Nykänen

31.12.2010. Pohjanmaan maanmittaustoimisto Jari Nykänen 31.12.2010 Pohjanmaan maanmittaustoimisto Jari Nykänen LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN KIINTEISTÖTEKNISIN TOIMENPITEI- DEN SEKÄ YKSITYISTIETOIMITUSTEN AVULLA KANTATIELLÄ 68 VÄLILLÄ ALAJÄR- VEN HOISKO

Lisätiedot

Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalueen sekä Männistönrämeen peruskuivatushankeen kiinteistöt

Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalueen sekä Männistönrämeen peruskuivatushankeen kiinteistöt Toimitusnumero 2013-446201 1(6) Uusjako Kohde: Aika: 6.4.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalueen sekä Männistönrämeen peruskuivatushankeen

Lisätiedot

Kustannusmalleja pellonraivauksesta

Kustannusmalleja pellonraivauksesta Kustannusmalleja pellonraivauksesta Pellervo Kässi 28.11.201 1 Pellonhankinnan keinot Ostaminen Vuokraaminen Raivaaminen muut: Lannanlevityssopimukset Rehuntuotantosopimukset Edellisten yhdistelmät Maa-

Lisätiedot

Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu. 14.10.2015 TkT Juhana Hiironen

Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu. 14.10.2015 TkT Juhana Hiironen Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu TkT Juhana Hiironen Oppimistavoitteet Luennon jälkeen opiskelija.. -..osaa selittää, mitä tilusrakenne tarkoittaa. -..osaa selittää, mihin tekijöihin tilusrakenteen hyvyyden

Lisätiedot

Maatalouden peruskuivatuksen rahoitusmahdollisuudet

Maatalouden peruskuivatuksen rahoitusmahdollisuudet Maatalouden peruskuivatuksen rahoitusmahdollisuudet OJITUSTEN LUONNONMUKAINEN PERUSKUNNOSTUS SEMINAARI 29.10.2012 Ilkka Närhi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta 24.10.1997/947

Lisätiedot

Tilusrakenteesta kustannustehokkuutta esiselvitys Pohjois-Savo

Tilusrakenteesta kustannustehokkuutta esiselvitys Pohjois-Savo Tilusrakenteesta kustannustehokkuutta esiselvitys Pohjois-Savo Hankeraportti JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Sisällysluettelo 1. Hankkeen kuvaus 2. Maatilatalouden rakenneinvestointi 3. Tilusjärjestelyprosessia

Lisätiedot

MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa.

MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. Arvo Kokkonen 14.9.2009 Helsinki Metsätilojen koon ja rakenteen kehittämishanke Maanmittaustoimitukset

Lisätiedot

Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400 Kiukainen.

Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400 Kiukainen. Toimitusnumero 2007-228546 1(5) Uusjako Kohde: Aika: 7.8.2014 kello 10.00 Alhonkulma-Laihian tilusjärjestelyn toimitusalue Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400

Lisätiedot

Toimitusnumero 2013-464430 1(6) Yksityistietoimitus, Alkukokous

Toimitusnumero 2013-464430 1(6) Yksityistietoimitus, Alkukokous Toimitusnumero 2013-464430 1(6) Yksityistietoimitus, Alkukokous Kohde: Torkkolan tuulivoimapuisto Aika: 22.4.2016 kello 9:00 Paikka: Vähäkyrön palvelupiste, ent. valtuustosali Toimitusinsinööri: Juhani

Lisätiedot

OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS

OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS OPET hankkeen loppuseminaari 5.11.2014 Ojituksesta ilmoittaminen Hankkeesta vastaavan on kirjallisesti ilmoitettava muusta kuin

Lisätiedot

Ympäristönhoidon yhteistyöprojekteja. Viljelijät ja WWF

Ympäristönhoidon yhteistyöprojekteja. Viljelijät ja WWF Ympäristönhoidon yhteistyöprojekteja Viljelijät ja WWF WWF Suomi, Elina Erkkilä 13.06.2012 Maanviljelyn tärkeys luonnolle ja meille ihmisille - Historia ja perinnekulttuuri - Maalaismaisemat, lapsuuden

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I

Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I YKSITYISTIETOIMITUS (viittaukset esityksessä yksityistielakiin) ª Arvo Vitikainen / 2015 YKSITYISTIETOIMITUKSEN RUNKO 1. Kokousaika- ja paikka 2. Vireilletulo ja tiedottaminen

Lisätiedot

Toimitusnumero 2011-404746 1(12) Uusjako. Ilmajoki, Alajoen tilusjärjestely Aika: 18.2.2015 kello 10.00 Ilmajoen kunnantalo, Juhlasali

Toimitusnumero 2011-404746 1(12) Uusjako. Ilmajoki, Alajoen tilusjärjestely Aika: 18.2.2015 kello 10.00 Ilmajoen kunnantalo, Juhlasali Toimitusnumero 2011-404746 1(12) Uusjako Kohde: Ilmajoki, Alajoen tilusjärjestely Aika: 18.2.2015 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Ilmajoen kunnantalo, Juhlasali Juha Patana Ossi

Lisätiedot

VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA

VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA ERILAISIA TEITÄ Yleiset tiet hoitaa ELY-keskus (Tiehallinto) http://www.ely-keskus.fi/fi/sivut/default.aspx Tienkäyttäjän linja puh: 0200-2100 Kaavatiet (kadut) hoitaa

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä 20.6.2012, Luonnonmukainen peruskunnostus miniseminaari, Suomen ympäristökeskus Sivu 1 25.6.2012 OPET-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski Esityksen

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Pientareet Suojakaistat Suojavyöhykkeet

Pientareet Suojakaistat Suojavyöhykkeet Pientareet Suojakaistat Suojavyöhykkeet Tämä kuvasarja erilaisista pientareista, suojakaistoista ja -vyöhykkeistä on koottu viljelijöiden toivomuksesta. Peltolohkoilla tarvittavista maataloustukien vaatimusten

Lisätiedot

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 1 (9) 20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 20.1 YLEISTÄ... 2 20.1.1 Sovellettavat säädökset... 2 20.1.2 Moottorikelkkailureitti, ulkoilureitti...

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti SAVIPONNIN KOSTEIKON (2,5 HA) TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET Kosteikon

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen mahdollisuudet. 31.8.2011 Anna Schulman Maa- ja metsätalousministeriö

Maatalouden ympäristötuen mahdollisuudet. 31.8.2011 Anna Schulman Maa- ja metsätalousministeriö Maatalouden ympäristötuen mahdollisuudet 31.8.2011 Anna Schulman Maa- ja metsätalousministeriö Mitä on maatalouden ympäristötuki? Maatalouden ympäristötuki ohjelmakaudella 2007-2013 Maatalouden ympäristötuki

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019 Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 1 Vastataan elinkeinoelämän ja asiakkaiden tarpeisiin Elinkeinoelämän toimintaedellytysten

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu ISO 9001 -sertifioitu Kylvöaikomukset 2010 Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010 Petri Pethman Työnro. 77723 Johdanto Tutkimus on jatkoa vilja-alan yhteistyöryhmän aiempina vuosina Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Uusjakojen kysynnästä ja toimitusmenettelyn uudistamistarpeesta

Uusjakojen kysynnästä ja toimitusmenettelyn uudistamistarpeesta Maanmittaus 78:1-2 (2003) 5 Maanmittaus 78:1-2 (2003) Saapunut 16.9.2003 Hyväksytty 15.10.2003 Uusjakojen kysynnästä ja toimitusmenettelyn uudistamistarpeesta Arvo Vitikainen Kiinteistötekniikan professori,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1188. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1188. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1188 1191 SISÄLLYS N:o Sivu 1188 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 3433 1189 Kiinteistönmuodostamisasetus...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto. Tilusjärjestelyn tarveselvityksen loppuraportti ja rahoitusesitys Haukiputaan kunnan ns. Ulkometsän alueelle

Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto. Tilusjärjestelyn tarveselvityksen loppuraportti ja rahoitusesitys Haukiputaan kunnan ns. Ulkometsän alueelle Tilusjärjestelyn tarveselvityksen loppuraportti ja rahoitusesitys Haukiputaan kunnan ns. Ulkometsän alueelle 1 (26) 1. JOHDANTO... 2 2. YLEISTIETOA HAUKIPUTAASTA SEKÄ ULKOMETSÄN ALUEESTA... 4 2.1 Metsätalouden

Lisätiedot

TIEYKSIKÖINTI. Teuvo Taura 1.3.2016

TIEYKSIKÖINTI. Teuvo Taura 1.3.2016 TIEYKSIKÖINTI Teuvo Taura 1.3.2016 Tieyksiköinnin perusteet Jokainen tieosakas on velvollinen osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, minkä tie kullekin tuottaa. Tieyksiköt

Lisätiedot

Salaojamenetelmien vertailu MTT Ruukki 2009. Rahkasuo syyskuu 2009

Salaojamenetelmien vertailu MTT Ruukki 2009. Rahkasuo syyskuu 2009 Salaojamenetelmien vertailu MTT Ruukki 2009 Rahkasuo syyskuu 2009 Suosituimmat ojitusmenetelmät Suomessa 2,2 milj. ha maatalousmaata, joista Salaojitus n. 1,3 milj. ha (59%) Säätösalaojitus Säätökastelu

Lisätiedot

Biotalouden värisuora

Biotalouden värisuora Maankuivatuksen ajankohtaiset asiat Salaojituksen neuvottelupäivät 10-11..015, Jyväskylä Ville Keskisarja, MMM Biotalouden värisuora KIERTOTALOUS Vihreä biotalous Mahdollisuudet suuriin teollisiin investointiin:

Lisätiedot

Maanmittaustoimiston yksityistietoimitukset

Maanmittaustoimiston yksityistietoimitukset Maanmittaustoimiston yksityistietoimitukset Jyrki Virtala, maanmittausinsinööri (Di) Maanmittauslaitos, Tampereen palvelupiste Käsiteltävät asiat 1. Yleisiä seikkoja toimituskäytännöstä 2. Yksityistietoimitusprosessi

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoituksen järjestymiseksi Paikallinen aktiivisuus ja sitoutuminen ensiarvoisen tärkeää! Kuka toimii hakijana? Jos konkreettisia

Lisätiedot

Kaupunki vastaa liityntäpysäköintialueen suunnittelusta aina rataalueenturva-aitaan

Kaupunki vastaa liityntäpysäköintialueen suunnittelusta aina rataalueenturva-aitaan Dnro 4308/0824/2014 LIIKENNEVIRASTON JA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KAUNIAISTEN RAUTATIEASEMAN LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUEEN YLLÄPIDOSTA JA KULKUYHTEYKSIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 2 (5) Tämän

Lisätiedot

UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET

UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET Keski-Pohjanmaan verotoimisto / Maisa Mattjus Jokilaaksojen verotoimisto / Eila Heiska Päivitys 2.12.2014 UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 2. TILIKORVAUKSET... 2 2.1 SAATU KORVAUS... 2

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu Sininen Haapavesi hankkeessa

Maatalouden vesiensuojelu Sininen Haapavesi hankkeessa Maatalouden vesiensuojelu Sininen Haapavesi hankkeessa Laura Blomqvist, maisemasuunnittelija ProAgria Etelä-Suomi/MKN maisemapalvelut Vesiensuojeluseminaari Imatra 9.9.2014 Maataloudesta syntyvä kuormitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Maaseutulautakunta 4 04.02.2014. Yksityistieavustusten jakoperusteet 2014 2746/02.04.02/2013

Kouvolan kaupunki. Maaseutulautakunta 4 04.02.2014. Yksityistieavustusten jakoperusteet 2014 2746/02.04.02/2013 4 04.02.2014 Yksityistieavustusten jakoperusteet 2014 2746/02.04.02/2013 Mala 4 Kouvolan kaupungin talousarviossa vuodelle 2014 on varattu yksityisten teiden avustamiseen yhteensä 850.000 euron määräraha.

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Ravinnehuuhtoumat peltoalueilta: salaojitetut savimaat

Ravinnehuuhtoumat peltoalueilta: salaojitetut savimaat Ravinnehuuhtoumat peltoalueilta: salaojitetut savimaat Peltokuivatuksen tarve ja vesistövaikutukset Gårdskulla Gård 2.6.2014 Maija Paasonen-Kivekäs Sven Hallinin tutkimussäätiö Peltoalueiden kuivatus Kuivatusmenetelmät

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116 FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) ALUEEN MÄÄRITTELY:... 2 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1. Suunnittelutilanne... 2 1.2. Maanomistus... 2 1.3. Rakennettu ympäristö... 2 1.4. Luonnonympäristö... 3 2. TAVOITTEET... 6

Lisätiedot

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Liite 17.12.2007 64. vuosikerta Numero 3 Sivu 5 Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Markku Puustinen, Suomen ympäristökeskus Kosteikot pidättävät tehokkaasti pelloilta valtaojiin

Lisätiedot

Nurmisiementuotannon kannattavuus

Nurmisiementuotannon kannattavuus Nurmisiementuotannon kannattavuus Pasi Nummela ProAgria Länsi-Suomi Kasvinviljelytilojen kannattavuus Vaihtelu suurta - millä oletuksin lasketaan; sato, kustannukset, viljelytekniikka Tilojen välillä (viljelymenetelmät,

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Peltotilusjärjestelyn vaikutuksista ja kannattavuudesta

Peltotilusjärjestelyn vaikutuksista ja kannattavuudesta M a a nk äy t t öt i e t e i d e nl a i t o s P e l t o t il usjärje st e l yn vaikut uksist a ja kannat t avuude st a J uh a nah i i r o ne n D O C T O R A L D I S S E R T A T I O N S Aalto University

Lisätiedot

TILUSJÄRJESTELYTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TILUSJÄRJESTELYTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Selvitysraportti 1 (119) SELVITYSRAPORTTI TILUSJÄRJESTELYTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Timo Potka Selvitysraportti 2 (119) Sisällys Esipuhe 4 1. Tiivistelmä 5 2. Toimeksianto 7 3. Tilusjärjestelytoiminta 8 3.1.

Lisätiedot

kannattava elinkeino?

kannattava elinkeino? Onko huomisen metsänomistus kannattava elinkeino? Päättäjien 28. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Metsänomistajaryhmien

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriö asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriö asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Sustainable intensification in agriculture

Sustainable intensification in agriculture Sustainable intensification in agriculture Yara Suomi ja Helsingin yliopisto MMTDK YHTEISTYÖTÄ TEHOKKAAN JA KESTÄVÄN MAATALOUDEN PUOLESTA Tavoitteena kestävästi tuottava maatalous Taustaa Uudet haasteet

Lisätiedot

Maatalousluonnon monimuotoisuus

Maatalousluonnon monimuotoisuus Maatalousluonnon monimuotoisuus Kimmo Härjämäki Luonnon- ja riistanhoitosäätiö Hiidenveden kunnostus & LuVy & JÄRKI hankkeen viljelijäilta VIHTI 3.4.2013 Kuvat: Kimmo Härjämäki, ellei toisin mainita Esityksen

Lisätiedot

Peltosalaojituksen suunnittelu 24.05.2012

Peltosalaojituksen suunnittelu 24.05.2012 Peltosalaojituksen suunnittelu 24.05.2012 Maankuivatuksen muodot peltoviljelyssä Peruskuivatus - valtaojat - luonnon uomien perkaus - pengerryskuivatus Paikalliskuivatus - pintakuivatus (maanpinnan muotoilu,

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä osana kotimaista ja kansainvälistä

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Tilanne 31.12.2011 kpl ha / ey Maksetut sopimukset, luonnonmukainen tuotanto 401 15635,47 2 673 929 perinnebiotooppien hoito 128 775,03 320 643 alkuperäisrotujen

Lisätiedot

Investoineiden tilojen kannattavuus - Tarkastelussa maitotilat. Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa

Investoineiden tilojen kannattavuus - Tarkastelussa maitotilat. Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa Investoineiden tilojen kannattavuus - Tarkastelussa maitotilat Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa Heikki Ojala, talousagronomi Talousjohtamisen eritysasiantuntija ProAgria Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Metsätien rakennus ja yksityistien perusparannus. Kemera-koulutus

Metsätien rakennus ja yksityistien perusparannus. Kemera-koulutus Metsätien rakennus ja yksityistien perusparannus Kemera-koulutus Määrittely Tien liityttävä saumattomasti metsätalouden ympärivuotisen kuljetuksen mahdollistavaan tieverkostoon, mutta liikennettä voidaan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2008 2013

Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2008 2013 Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2008 2013 ISBN 978-952-453-356-0 (nid.) ISSN 1238-2531 (nid.) ISBN 978-952-453-357-7 (PDF) ISSN 1797-397X (PDF) www.mmm.fi PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot