Tilusjärjestelyn loppuraportti Nivala, Ahteen uusjako

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilusjärjestelyn loppuraportti Nivala, Ahteen uusjako"

Transkriptio

1 Tilusjärjestelyn loppuraportti Nivala, Ahteen uusjako Kuva: Uusjakoalueen rajaus ja jakosuunnitelma /

2 LOPPURAPORTIN SISÄLTÖ Tiivistelmä Yleistiedot ja hankkeen käynnistyminen Perustietoa toimitusalueesta Hankkeen käynnistyminen Toimituksen kulku Tilusjärjestelyn kulku Perusparannushankkeet Tilusjärjestelyn vaikutukset Maatilataloudelliset vaikutukset Liikennevaikutukset Ojitustoimenpiteiden vaikutukset Ekologiset vaikutukset Sosiaaliset ja aluetaloudelliset vaikutukset Tilusjärjestelyn kannattavuus Tilusjärjestelyn kustannukset Tilusjärjestelyn hyödyt Yhteenveto tilusjärjestelyn kannattavuudesta Tilusjärjestelyn aikataulu... 15

3 3 (15) Tiivistelmä Ahteen kylän uusjako toteutettiin vuosina Hankkeen päätavoite oli peltolohkojen koon kasvattaminen ja muodon parantaminen sekä talouskeskuksen ja peltolohkon välisen matkan minimointi. Lohkokoko saatiin kasvatettua 5,0 hehtaariin. Samalla peltolohkojen etäisyyttä talouskeskuksesta voitiin hieman lyhentää. Toimituksen edellytys- ja laajuuspäätös tehtiin vuonna Maanmittaustoimiston niukkojen resurssien vuoksi käytännön töihin ryhdyttiin vasta vuonna Jakosuunnittelu eteni ripeästi ja lopullinen jakosuunnitelmapäätös tehtiin helmikuussa Korvauspäätökset tehtiin vuonna 2013 ja perusparannushankkeiden kustannusten osittelupäätökset toimituksen loppukokouksessa syksyllä Asianosaiset eivät tehneet toimituksen aikana yhtään valitusta maaoikeuteen, joten hanke eteni suunnitellun aikataulun mukaisesti. Vain uusjakojen tukemislain mukaisten varojen niukkuus aiheutti ongelmia, sillä salaojitusten toteuttamista jouduttiin viivästyttämään vuodella. Hankkeen yhteydessä rakennettiin Mutaojan ja Radanvarren viljelystiet. Valtaojitusta toteutettiin 24 kilometriä ja salaojitusta 200 hehtaaria. Lisäksi salaojalohkojen piiriojat parannettiin. Vesiensuojeluun liittyvää viranomaisyhteistyötä edistettiin kaivamalla Mutaojaan kosteikkoja sekä laskeutusaltaita. Liikenneturvallisuutta parannettiin poistamalla kaksi rautatien tasoristeystä. Lisäksi 13 paikallistien liittymää jäi tarpeettomaksi jakosuunnittelun ansiosta. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 1,8 milj. euroa ja hyödyt 2,4 milj. euroa, joten Ahteen uusjako oli kokonaisuudessaan kannattava projekti. Erityisen positiivinen asia on mielestäni kylän ilmapiirin säilyminen myönteisenä koko hankkeen toteuttamisen ajan Ari Leppikangas

4 4 (15) 1. Yleistiedot ja hankkeen käynnistyminen 1.1. Perustietoa toimitusalueesta Ahteen kylä sijaitsee noin 5 kilometrin päässä Nivalan kaupungin keskustasta. Kylän halki kulkee Maliskylälle ja Karvosperälle kulkevat paikallistiet. Asutus ja viljelysmaat ovat keskittyneet sekä teiden varsille että Malisjoen varteen. Tilat ovat suuntautuneet pääosin viljanviljelyyn ja karjatalouteen. Alueella on noin 100 maanomistajaa. Toimitusalueen pinta-ala on ha, josta peltoa ha. Toimitusalueen pellot ovat aktiivisessa maatalouskäytössä eikä alueella ole viljelyskäytöstä poistuneita peltoja Hankkeen käynnistyminen Uusjakotoimituksen alkukokous pidettiin Nivalan kaupungin Nivalan-, Karvos-, Malis-, Väli- ja Järvikylillä. Kokouksessa toimitusmiehet päättivät esittää maa- ja metsätalousministeriölle hankkeiden rahoittamista. MMM teki myönteisen rahoituspäätöksen hankkeiden tukemisesta. Alueen suuren pinta-alan vuoksi mahdolliset uusjaot on tarkoituksenmukaista toteuttaa osa-alue kerrallaan. Ahteen kylä muodostaa yhden osa-alueen Nivalan maarekisterikylästä. Käytännön toimiin Ahteen kylällä ryhdyttiin Nivalan kaupungin järjestämän tilaisuuden läsnäolijoiden (29) pyynnöstä. Tilaisuuden jälkeen vuonna 2007 haastateltiin kylän viljelijöitä. Haastattelujen jälkeen määriteltiin hankkeen aluerajaus ja laadittiin tilusjärjestelyn toimenpide-ehdotus. Toimenpide-ehdotus esiteltiin pidetyssä tilaisuudessa sekä postitettiin maanomistajille sen jälkeen. Maanomistajille järjestettiin kuulemistilaisuus toimenpide-ehdotuksesta lokakuussa 2007, minkä lisäksi he pystyivät esittämään mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti. Lopullinen toteuttamiskelpoisuusselvitys valmistui tammikuussa Toimituksen kulku 2.1. Tilusjärjestelyn kulku Toimitusmiehinä hankkeessa toimivat pääosin toimitusinsinööri Ari Leppikangas sekä uskotut miehet Eero Juola, Eino Jokinen ja Hannu Jaakola. Edellytys- ja laajuuspäätös tehtiin Päätöksestä ei valitettu, mutta maanmittauslaitoksen työtilanteen vuoksi käytännön työt aloitettiin vuoden 2010 alussa. Jakosuunnitelman pohjana oleva jyvitys ja nautintaselitelmä esiteltiin asianosaisille elokuussa Esitelty jyvitys sisälsi viljavuusnäytteiden ja maastokatselmuksen perusteella laaditun peltojen jyvityksen. Metsätalousinsinööri Risto Saxman suoritti vaihtuvien metsien jyvityksen marraskuussa 2010.

5 5 (15) Ensimmäistä jakosuunnitelmaa varten maanomistajat esittivät jakotoivomuksensa haastatteluissa Nivalan kaupungintalolla keväällä Ensimmäinen käyttöyksikkötasolla laadittu jakosuunnitelma esitettiin maanomistajille elokuussa ja toinen rekisteröintiyksikkötasolla laadittu suunnitelma marraskuussa Tässä yhteydessä toimitusmiehet esittelivät myös suunnitellut tieoikeudet. Kolmas eli lopullinen jakosuunnitelma postitettiin asianosaisille kokouskutsun mukana tammikuussa Jokaisessa vaiheessa jako-osakkaille postitettiin karttaote sekä selitelmäote tilan tiluksista. Toimitusmiehet tekivät päätöksen lopullisesta jakosuunnitelmasta Lopullinen jakosuunnitelma sisälsi alustavat arviot jakoperusteesta poikkeamisen korvauksesta, puustokorvauksesta sekä Vähäjärven alueen erityisarvon korvauksesta. Koko toimitusalueen jakosuunnitelmakartta omistustietoineen oli kaikissa vaiheissa nähtävillä myös internetissä hankkeen sivuilla. Suomen valtio osti toimitusalueelta noin 25 ha peltotiluksia, millä oli merkittävä jakosuunnittelua helpottava vaikutus. Tilusten avulla saatiin aikaan selkeitä suuria peltolohkoja. Samalla ratkaistiin myös muutama jakosuunnitteluun liittynyt ongelma ja vältettiin mahdollinen valitus maaoikeuteen. Jakosuunnitelmapäätöksen yhteydessä lakkautettiin 4 yhteistä aluetta. Uusien tilusten haltuunotto tapahtui Uusjaon jakosuunnitelma rekisteröitiin keväällä Asianosaisten keskinäiset tilikorvaukset maksettiin yhdessä erässä helmikuussa Toimituksen loppukokous pidettiin , jolloin toimitusmiehet päättivät perusparannushankkeiden kustannusten ositteluista. tekee takaisinperimispäätöksen ja toimituksen arkistointi tapahtuu tammikuussa Asianosaiset eivät tehneet toimituksen aikana yhtään valitusta maaoikeuteen, joten kaikki toimitusmiesten päätökset laillistuivat välittömästi.

6 6 (15) 2.2. Perusparannushankkeet Viljelys- ja yksityistiet Uusjaon yhteydessä rakennettiin Mutaojan ja Radanvarren viljelystiet, joiden yhteispituus on 3 kilometriä. Radanvarren viljelystien yhteydessä poistettiin Sepäntien ja Savenvalajantien tasoristeykset, mikä lisää merkittävästi alueen liikenneturvallisuutta. Ratahallinto maksoi Radanvarren tien rakentamisen, joten siitä ei tule maanomistajille kustannuksia. Mutaojan tie rahoitettiin uusjakojen tukemislain mukaisilla varoilla. Toteuttamiskustannukset olivat , joten kilometrikustannus on /km. Valtion avustuksen jälkeen maanomistajille jäävän maksuosuuden suuruus on /km. Maanomistajat voivat vähentää verotuksessa hankkeessa maksetut arvonlisäverot, joten lopullinen kilometrikustannus on /km. Kaikkien tiekuntien tieyksiköinnit ajantasaistettiin uusjaon yhteydessä vastaamaan uutta kiinteistöjaotusta. Kuva: Radanvarren viljelystie

7 7 (15) Sala- ja piiriojitus Uusjaon yhteydessä salaojitettiin 200 ha suuruinen alue kokonaiskustannusten ollessa euroa. Osa hankkeesta toteutettiin uudisojituksena ja osa vanhan salaojituksen kunnostuksena. Salaojituksen yhteydessä kaivettiin myös alueen piiriojat. Hankkeet toteutettiin jakosuunnittelun jälkeen vuosina Haastetta aiheuttivat syksyn 2012 sateet, minkä vuoksi suurin osa ojituksista siirtyi vuodelle Tällöin olosuhteet olivat loistavat, mutta uusjakojen tukemislain mukaisten varojen niukkuus siirsi viimeiset perusparannustyöt vuodelle Sala- ja piiriojitusten yhteiskustannukset olivat /ha, mistä maanomistajien lainaksi jää /ha. Maanomistajat voivat vähentää verotuksessa arvonlisäveroa 800 /ha, joten maanomistajien lopullinen maksuosuus on /ha. Kuva: Salaojitus

8 8 (15) Valtaojitus Uusjaon yhteydessä kunnostettiin suurin osa alueen valtaojista, yhteispituudeltaan 24 km. Hankkeen hyötyalue oli 830 ha ja kustannukset euroa. Hehtaarikustannukseksi muodostui 660 /ha, mistä maanomistajien lainaksi jää 200 /ha. Arvonlisäveron palautukset huomioiden maanomistajien maksuosuus on 60 /ha. Valtaojitushankkeen yhteydessä luotiin edellytykset sille, että jakosuunnittelussa voitiin muodostaa selkeitä peltolohkoja. Tähän päästiinkin kaivamalla ojia paikoin uusiin paikkoihin sekä toisaalta tukkimalla ja putkittamalla vanhoja linjauksia. Valtaojituksessa huomioitiin Nivalan kaupungin ja ELY-keskuksen Vireä Malisjoki - hankkeen tavoitteet erityisesti kosteikkojen ja laskeutusaltaiden osalta. Kuva: Kaivettu valtaoja

9 9 (15) Kuva: Mutaojan lieteallas

10 10 (15) 3. Tilusjärjestelyn vaikutukset Jakoalueen peltopinta-ala oli jaon alkutilanteessa hehtaaria. Hankealueen peltoala kasvoi jaon aikana maanomistajien raivattua 30 hehtaaria lisäpeltoa siten, että toimitusalueella oli jaon loppuvaiheessa peltoa hehtaaria. Jaon alkutilanteessa uusjakoalueen keskimääräinen lohkokoko oli 2,7 hehtaaria ja keskimääräinen talouskeskusetäisyys 2,3 kilometriä. Keskimääräinen lohkokoko uusjaon jälkeen oli 5,0 hehtaaria ja lohkojen keskimääräinen viljelyetäisyys lyheni 0,3 kilometriä. Hankkeen toteutuneet hyödyt laskettiin UJ-hyöty - taulukkolaskentasovelluksella hyödyntäen IACS-aineistoa. Taulukko 1: Kiinteistörakenteen keskeiset tunnusluvut ennen ja jälkeen tilusjärjestelyä. Lohkokoko Viljelyetäisyys Lohkojen lukumäärä Peltoala Ennen uusjakoa 2,7 ha 2,3 km 406 kpl 1110 ha Uusjaon jälkeen 5,0 ha 2,0 km 227 kpl 1140 ha 3.1. Maatilataloudelliset vaikutukset Tilusjärjestelyhyödyt syntyvät peltolohkon koon kasvusta ja muodon paranemisesta. Nämä yhdessä palstojen keskietäisyyden lyhenemisen kanssa vähentävät palstojen viljelyyn tarvittavaa työaikaa ja sitä kautta peltolohkoon kohdistuvia työja konekustannuksia. Tilusjärjestelyllä vähennettiin myös pellolta toiselle siirtymisestä ja töiden uudelleen järjestämisestä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia, joita syntyy kun joudutaan siirtymään peltokappaleen pienuuden takia kesken työrupeaman lohkolta toiselle. Lohkokoon kasvusta ja etäisyyksien lyhentymisestä saatava hyöty vaihtelee tilakohtaisten tekijöiden, kuten tilan tuotantosuunnan perusteella. Taulukko 2: Tilusjärjestelyn toteutuneet maatalousvaikutukset (pääomitus 30 v, 5 %). Uusjaon maatilataloudelliset vaikutukset Viljelykustannusten pieneneminen lohkojen koon kasvamisen johdosta Kulkemiskustannusten pienentyminen lohkojen vähentymisen, talouskeskusetäisyyden pienentymisen ja tieluokan parantumisen johdosta Reunahaitan ja päällekkäislevityksen vähentyminen lohkojen ja reuna-alueiden vähentymisen johdosta Viljelykustannusten pienentyminen lohkojen muodon parantumisen johdosta Yhteensä

11 11 (15) 3.2. Liikennevaikutukset Liikennevaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen merkitystä liikenteen sujuvuudelle ja liikenneturvallisuudelle. Liikenteen sujuvuuden parantumisessa on kyse pääasiassa muun kuin maatalousliikenteen matka-aikojen säästymisestä. Uusjaon vaikutusmahdollisuudet liikenteen kustannuksiin perustuvat kulkemistarpeen vähentämiseen sekä pitkämatkaisen ja paikallisen liikenteen erottamiseen. Kun tilan pellot kerätään samalle puolen tietä/rautatietä, pienenevät yksittäisten maatalouden harjoittajien kulku- ja kuljetuskustannukset sekä onnettomuusriski muun liikenteen seassa. Samalla myös muiden tienkäyttäjien liikenneturvallisuus sekä liikenteen sujuvuus paranee. Liikenneturvallisuutta parannettiin poistamalla kaksi rautatien tasoristeystä. Lisäksi 13 maatalousliittymää jäi tarpeettomaksi jakosuunnittelun ansiosta. Taulukko 3: Tilusjärjestelyn toteutuneet liikennevaikutukset (pääomitus 30 v, 5 %) Liikenteen sujuvuuden parantumisen kokonaishyöty, 500 Liikenneturvallisuuden parantumisen kokonaishyöty, Tasoristeysten poistamisen kokonaishyöty, Yhteensä Ojitustoimenpiteiden vaikutukset Salaojitushyöty: Salaojituksen välittöminä hyötyinä ovat mm: - avo-ojien poisjäännistä saatava viljeltävän maan pinta-alan kasvu ja ojien reunahaitta-alan väheneminen. Tehollinen peltoala lisääntyy tuotantosuunnan mukaan % - sadon määrän kasvu - sadon laadun paraneminen - viljelyvarmuus Salaojitushyötyjä muodostuu myös kustannusten alentumisen johdosta: - työmenekki pienenee, kun avo-ojien kiertely ja kunnossapito jää pois - ainemenekki pienenee, kun avo-ojien varsilta jäävät kaksinkertaiset siemen- ja lannoitemäärät pois - salaojitetut pellot mahdollistavat tehokkaamman teknologian hyväksikäytön - urakointipalvelu on edullisempaa - pellon arvo nousee Taulukko 4: Tilusjärjestelyn toteutuneet ojitusvaikutukset (pääomitus 30 v, 5 %) Salaojituksen kokonaishyöty Uudistus-/täydennyssalaojituksen kokonaishyöty Yhteensä

12 12 (15) Piiriojitushyöty: Piiriojitushyödyksi lasketaan niiden kustannusten suuruus Valtaojitushyöty: Peruskuivatus on sala- ja piiriojituksen välttämätön edellytys. Lisäksi valtaojituksella saavutettavasta kuivavaran lisäyksestä aiheutuu satotason kasvu. Valtaojien putkitus mahdollistaa lisäksi kiinteistörakenteen parantamisen ja vaikuttaa siten pääosaan maatalousvaikutuksista. Valtaojitusten hyödyksi arvioidaan niiden kustannusten suuruus Ekologiset vaikutukset Uusjakohankkeella oli ekologisia vaikutuksia vesistöön, ilmastoon sekä maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen. Hankkeen vaikutukset ilmastoon ovat positiivisia ja aiheutuvat liikennemäärien vähenemisestä. Peltolohkojen vähentyessä maatalousliikenne vähenee ja liikenteen aiheuttamat päästöt vähenevät. Taulukko 5: Tilusjärjestelyn toteutunut maatalousliikenteen vähentyminen ja ilmastohyöty. Maatalousliikenteen suhteellinen vähentyminen 10 % Maatalousliikenteen vähentymisen aiheuttama ilmastohyöty Sosiaaliset ja aluetaloudelliset vaikutukset Hankkeella oli ja on positiivista merkitystä alueen palveluihin, työllisyyteen ja elinkeinotoimintaan. Hankkeessa toteutetut mukauttamistoimenpiteet lisäsivät paikallista urakointia. Lisäksi tilojen parantuneen kannattavuuden ja tilakoon kasvun myötä tilat pystyvät investoimaan voimakkaammin esimerkiksi karjatalouteen, jolloin tilojen taloudellinen asema paranee. Taloudellisen aseman parantumisen kerrannaisvaikutukset vaikuttavat alueen työllisyyteen. Alueen ikärakenteen kehittymiseen hankkeella on positiivinen vaikutus. Hanke lisää nuorten innostusta jatkaa maatalouden harjoittamista elinkeinon kannattavuuden parantuessa. Elinvoimaisuuden lisääntyminen, hoidetun idyllisen maalaismaiseman säilyminen ja liikkumisen turvallisuuden parantuminen vaikuttavat positiivisesti alueen asumisviihtyvyyteen. Hankkeen asiakaslähtöinen toteuttaminen takasi osakkaille runsaasti vaikutusmahdollisuuksia hankkeen onnistumiseksi ja lisää alueen yhteisöllisyyttä. Hankkeen suuri kannatus ja hankkeen onnistuminen lisäävät alueen yhteistoimintamahdollisuuksia myös jatkossa.

13 13 (15) 4. Tilusjärjestelyn kannattavuus Tilusjärjestelyjen kannattavuus riippuu rahamääräisesti arvioitavissa olevien hyötyjen sekä tilusjärjestelyn toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten keskinäisestä suhteesta. Tässä yhteydessä on rahamääräisesti arvioitu tilusjärjestelyn maatilataloudelliset vaikutukset, liikennevaikutukset, ojitustoimenpiteiden vaikutukset sekä ilmastovaikutukset Tilusjärjestelyn kustannukset Tilusjärjestelyn kokonaiskustannukset olivat 1,84 miljoonaa euroa. Säästöä suunnitelmaan verrattuna syntyi 0,6 milj. euroa. Kustannusero johtui siitä, että hanke toteutettiin tehokkaasti. Lisäksi perusparannushankkeita toteutettiin suunniteltua vähemmän. Kustannuserittely on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukko 6: Tilusjärjestelyn kustannukset. Osavaikutus Toteutunut Suunniteltu Tilusten järjestely Viljelystiet Valtaojitukset Salaojitukset Piiriojitukset Yhteensä Ahteen kylällä osa perusparannushankkeiden kustannuksista peritään maanomistajilta takaisin vuosina Lainasummalle lasketaan 3 %:n korko vuodesta 2020 lähtien. Maaomistajien osuus hankekustannuksista on seuraava: 1. Mutaojan tie 30 % 2. Sala- ja piiriojitus 50 % ja 3. Valtaojitus 30 % Perusparannushankkeisiin käytettiin yhteensä 1,4 milj. euroa, mistä maanomistajat maksavat takaisin euroa. Maanomistajat voivat vähentää verotuksessa perusparannushankkeiden yhteydessä maksetut arvonlisäverot siltä osin kuin ne liittyvät jako-osakkaiden alkutuottajina harjoittamaan toimintaan. Toimituskustannuksista maanomistajat maksavat 10 % ja ne peritään vuonna Niistä maanomistajien osuudeksi jää Kustannukset peltohehtaaria kohden ovat täten keskimäärin 39 /ha.

14 14 (15) 4.2. Tilusjärjestelyn hyödyt Uusjaon kannattavuutta tarkasteltaessa on tässä yhteydessä käsitelty niitä välittömiä hyötyjä, joiden laskemisesta on ollut saatavissa luotettavia selvityksiä ja tutkimustuloksia. Pääomitusaikana on käytetty 30 vuotta ja korkona 5 %. Hanke olisi kannattava myös 20 vuoden pääomitusajalla laskettuna. Tilusjärjestelyn kokonaishyödyt ovat noin 2,4 miljoonaa euroa. Hyödyt on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukko 7: Tilusjärjestelyn hyödyt. Osavaikutus Toteutunut Suunniteltu Maatilataloudelliset hyödyt Liikennehyödyt Salaojitushyödyt Piiriojitushyödyt Valtaojitushyödyt Ilmastohyödyt YHTEENSÄ: Yhteenveto tilusjärjestelyn kannattavuudesta Ahteen uusjako onnistui hyvin. Asianosaiset eivät tehneet toimituksen aikana yhtään valitusta maaoikeuteen, joten hanke eteni joustavasti. Hankkeen toteutuneet hyödyt ovat noin 0,6 miljoonaa euroa kustannuksia suuremmat. Taulukko 8: Tilusjärjestelyn hyödyt ja kustannukset. Toteutunut Suunniteltu Hyödyt yhteensä Kustannukset yhteensä

15 15 (15) 5. Tilusjärjestelyn aikataulu Tilusjärjestelyn osavaiheet ja toteuttamisvuodet. Työvaihe Tarveselvitys Edellytys- ja laajuuspäätös Jakosuunnittelu Mukauttamistoimenpiteet Haltuunotto Tilikorvaukset Tie- ja rasiteoikeudet Kustannusten osittelu Lopputoimet

Tilusjärjestelyn loppuraportti Nivala, Haikaran uusjako

Tilusjärjestelyn loppuraportti Nivala, Haikaran uusjako Tilusjärjestelyn loppuraportti Nivala, Haikaran uusjako Kuva: Toimitusalueen rajaus / LOPPURAPORTIN SISÄLTÖ Tiivistelmä... 3 1. Yleistiedot ja hankkeen käynnistyminen... 4 1.1. Perustietoa toimitusalueesta...

Lisätiedot

Tekemällä oppii: Case: KIINTEISTÖSUUNNITTELUN KURSSIN HARJOITUSTYÖ

Tekemällä oppii: Case: KIINTEISTÖSUUNNITTELUN KURSSIN HARJOITUSTYÖ 15.9.2011 Arvo Vitikainen 2011 Tekemällä oppii: Case: KIINTEISTÖSUUNNITTELUN KURSSIN HARJOITUSTYÖ Esityksen sisältö: Lähtökohdat Uudistetun harjoitustyön sisältö Tulokset ONGELMA JOHON HAETAAN RATKAISUA:

Lisätiedot

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen loppuraportti Kunta: Maaninka Kylä/alue: Pieni Maaninkajärvi

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen loppuraportti Kunta: Maaninka Kylä/alue: Pieni Maaninkajärvi Tilusjärjestelyn tarveselvityksen loppuraportti Kunta: Maaninka Kylä/alue: Pieni Maaninkajärvi 5.11.2014 MAANMITTAUSLAITOS SISÄLTÖ Tiivistelmä... 3 1 Tarveselvityksen eteneminen... 4 2 Kohdealueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Tilusjärjestelyn toteuttamiskelpoisuusselvitys Kunta: Reisjärvi Kylä: Kangaskylä ja Reisjärvi

Tilusjärjestelyn toteuttamiskelpoisuusselvitys Kunta: Reisjärvi Kylä: Kangaskylä ja Reisjärvi Tilusjärjestelyn toteuttamiskelpoisuusselvitys Kunta: Reisjärvi Kylä: Kangaskylä ja Reisjärvi Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Ylivieskan toimipiste 1. Tiivistelmä... 3 2. Kohdealueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Haapajärvi - Autioranta Toimenpide - ehdotus 11.2.2016

Haapajärvi - Autioranta Toimenpide - ehdotus 11.2.2016 Haapajärvi - Autioranta Toimenpide - ehdotus 11.2.2016 2 (12) SISÄLTÖ Tiivistelmä... 3 2 Kohdealueen yleiskuvaus... 4 3 Tilusjärjestelyn lähtökohdat ja tavoitteet... 6 4 Tilusjärjestelyn tiedotus- ja tarveselvitysvaihe...

Lisätiedot

TILUSJÄRJESTELYN TOTEUTTAMISKELPOISUUSSELVITYS

TILUSJÄRJESTELYN TOTEUTTAMISKELPOISUUSSELVITYS 1 (12 ) 11.2.2009 TILUSJÄRJESTELYN TOTEUTTAMISKELPOISUUSSELVITYS Siikalatvan kunta Leskelänkylä 2 (12 ) SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 YLEISTIETOA SIIKALATVASTA JA LESKELÄNKYLÄSTÄ... 4 1.1 Maatalouden harjoittajien

Lisätiedot

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Kaupunki: Ylivieska Kylä: Pylvään ja Jylhän alue

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Kaupunki: Ylivieska Kylä: Pylvään ja Jylhän alue Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Kaupunki: Ylivieska Kylä: Pylvään ja Jylhän alue 2 (13) Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Kohdealueen yleiskuvaus... 4 3. Tilusjärjestelyn lähtökohdat

Lisätiedot

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Haapavesi Karsikas

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Haapavesi Karsikas Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Haapavesi Karsikas 2(13) Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Kohdealueen yleiskuvaus... 4 3. Tilusjärjestelyn lähtökohdat ja tavoitteet... 4 4.

Lisätiedot

Tilusjärjestelyin tuetaan maatilojen ja kylien kehitystä. Juha Patana 16.9.2015, Kiinteistösuunnittelu

Tilusjärjestelyin tuetaan maatilojen ja kylien kehitystä. Juha Patana 16.9.2015, Kiinteistösuunnittelu Tilusjärjestelyin tuetaan maatilojen ja kylien kehitystä Juha Patana 16.9.2015, Kiinteistösuunnittelu Tilaisuuden ohjelma Tilusjärjestelyiden taustaa Tilusjärjestelyn keinot; sisältö, periaatteet ja vaiheet

Lisätiedot

Mukauttamistoimenpiteet tilusjärjestelyhankkeissa

Mukauttamistoimenpiteet tilusjärjestelyhankkeissa Mukauttamistoimenpiteet tilusjärjestelyhankkeissa Aalto Yliopisto 7.10.2015 Visa Korhonen Maanmittauslaitos Sisältö 1. Taustaa 2. Mukauttamistoimenpiteet (Perusparannukset) Miksi, millaisia ja milloin

Lisätiedot

Tilusjärjestelyt Pohjanmaalla Kiinteistösuunnittelu (Tarveselvityskokous Alahärmä ) Maanmittauslaitos Juha Patana

Tilusjärjestelyt Pohjanmaalla Kiinteistösuunnittelu (Tarveselvityskokous Alahärmä ) Maanmittauslaitos Juha Patana Tilusjärjestelyt Pohjanmaalla Kiinteistösuunnittelu 1.10.2014 (Tarveselvityskokous Alahärmä 19.4.2012) Maanmittauslaitos Juha Patana Tilaisuuden ohjelma Tilusjärjestelyn taustaa Tilusjärjestelyn sisältö,

Lisätiedot

Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu. 16.9.2015 TkT Juhana Hiironen

Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu. 16.9.2015 TkT Juhana Hiironen Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu 16.9.2015 TkT Juhana Hiironen Oppimistavoitteet Luennon jälkeen opiskelija.. -..osaa kuvata, millaisia vaikutuksia peltotilusjärjestelyllä on. -..osaa selittää, mihin

Lisätiedot

Pernoon tilusjärjestely

Pernoon tilusjärjestely 1 Pernoon tilusjärjestely Tiedotuskokous 15.12.2016 Kalle Konttinen 2 Kokouksen sisältö Alkumuodollisuudet ja tiedottaminen Hankkeen aikaisemmat vaiheet Tilusjärjestelyn tarveselvitys Rahoituspäätös Tilusjärjestelyn

Lisätiedot

Mukauttamistoimet tilusjärjestelyissä

Mukauttamistoimet tilusjärjestelyissä 1 Mukauttamistoimet tilusjärjestelyissä Arviointi ja tilusjärjestelytoimitukset kurssi Aalto-yliopisto Kalle Konttinen 25.4.2017 2 sisältö Tilusjärjestelyiden mukauttamistoimet Esimerkki Honkajoen pohjoisosan

Lisätiedot

Arviointi- ja tilusjärjestelytoimitukset Teema (kevät 2017): Uusjaot ja kiinteistöjärjestelyt TkT Juhana Hiironen

Arviointi- ja tilusjärjestelytoimitukset Teema (kevät 2017): Uusjaot ja kiinteistöjärjestelyt TkT Juhana Hiironen Arviointi- ja tilusjärjestelytoimitukset Teema (kevät 2017): Uusjaot ja kiinteistöjärjestelyt 18.4.2017 TkT Juhana Hiironen Luennon sisältö 12:15 13:00 Tilusjärjestelyprosessi ja -selvitys (Juha Patana)

Lisätiedot

Vaala - Veneheitto Toimenpide - ehdotus

Vaala - Veneheitto Toimenpide - ehdotus Vaala - Veneheitto Toimenpide - ehdotus 23.3.2016 2 (12) SISÄLTÖ Tiivistelmä... 3 2 Kohdealueen yleiskuvaus... 4 3 Tilusjärjestelyn lähtökohdat ja tavoitteet... 5 4 Tilusjärjestelyn tiedotus- ja tarveselvitysvaihe...

Lisätiedot

Kauhava KUKKOLAN UUSJAKO LOPPURAPORTTI

Kauhava KUKKOLAN UUSJAKO LOPPURAPORTTI Kauhava KUKKOLAN UUSJAKO LOPPURAPORTTI TN:o 2002-847263 2002-2009 POHJANMAAN MAAMITTAUSTOIMISTO i Sisällysluettelo Tiivistelmä... iv 1. Toimituksen kulku... 1 1.1 Yleistietoa alueesta ja lähtökohdat...

Lisätiedot

Järilän tilusjärjestely

Järilän tilusjärjestely MAANMITTAUSLAITOS.FI Järilän tilusjärjestely Tilusjärjestelyn loppuraportti, Kokemäki ja Harjavalta Sisältö 1. JOHDANTO 1 2. JÄRILÄN ALUE 2 3. TILUSJÄRJESTELYN KÄYNNISTYMINEN 2 3.1 Tarveselvitys 2 3.2

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti tiedotetuksi, toimitusmiehet jäävittömiksi ja toimituksen jatkaminen esteettömäksi.

Kokous todettiin laillisesti tiedotetuksi, toimitusmiehet jäävittömiksi ja toimituksen jatkaminen esteettömäksi. Toimitusnumero 2008-262892 1(5) Uusjako Kohde: Ahteen uusjako Aika: 16.10.2014 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Nivalan kaupungintalon valtuustosali Ari Leppikangas Eero

Lisätiedot

Haukiputaan Jokikylän tilusjärjestelyhankkeen toteuttamiskelpoisuusselvitys ja rahoitusesitys

Haukiputaan Jokikylän tilusjärjestelyhankkeen toteuttamiskelpoisuusselvitys ja rahoitusesitys 1 (16) Haukiputaan Jokikylän tilusjärjestelyhankkeen toteuttamiskelpoisuusselvitys ja rahoitusesitys 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 YLEISTIETOA HAUKIPUTAASTA JA JOKIKYLÄSTÄ... 4 2.1 Maatalouden

Lisätiedot

Maatilalähtöinen tilusjärjestely. Pori Juha Patana

Maatilalähtöinen tilusjärjestely. Pori Juha Patana Maatilalähtöinen tilusjärjestely Pori 7.4.2017 Juha Patana Lähtökohta Peltotilusjärjestely on monipuolinen kiinteistörakenteen kehittämisen väline, joka mukautuu asiakastarpeisiin. Yhteiskunnan tuella

Lisätiedot

Lumijoen ulkometsän tilusjärjestelyn käynnistäminen Mikko Marjomaa

Lumijoen ulkometsän tilusjärjestelyn käynnistäminen Mikko Marjomaa Lumijoen ulkometsän tilusjärjestelyn käynnistäminen 19.12.2016 Mikko Marjomaa Muistin virkistämiseksi Alueen rajaus Tilastotietoa alueesta Koko alue 8925 ha 159 tilaa 6 yhteistä maa-aluetta 180 ha 462

Lisätiedot

Metsätilat tuottokuntoon. Visa Korhonen Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto

Metsätilat tuottokuntoon. Visa Korhonen Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Metsätilusjärjestelyt Metsätilat tuottokuntoon Oulainen 22.2.2011 2 2011 Visa Korhonen Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto 1 Metsäpalstojen käytettävyys metsätalouteen hyvä kohtalainen heikko 2 Tilusjärjestelyprosessikaavio

Lisätiedot

Tilusjärjestelyt. Salaojituksen neuvottelupäivät. Jyväskylä. Johtaja Timo Potka

Tilusjärjestelyt. Salaojituksen neuvottelupäivät. Jyväskylä. Johtaja Timo Potka Tilusjärjestelyt Salaojituksen neuvottelupäivät Jyväskylä Johtaja Timo Potka 10.2.2015 Tilusjärjestelyjen lukumäärä 2015 Tarveselvitykset (selvitys kannattavuudesta ja kannatuksesta) 65 000 ha 42 kpl Tuotanto

Lisätiedot

Toimitusnumero 2014-474533 1(6) Uusjako. Haikaran uusjako Aika: 15.12.2014 kello 10.00 Nivalan kaupungintalo

Toimitusnumero 2014-474533 1(6) Uusjako. Haikaran uusjako Aika: 15.12.2014 kello 10.00 Nivalan kaupungintalo Toimitusnumero 2014-474533 1(6) Uusjako Kohde: Haikaran uusjako Aika: 15.12.2014 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Nivalan kaupungintalo Ari Leppikangas Eero Juola ja

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusmiehet ovat esteettömiä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusmiehet ovat esteettömiä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2007-225529 1(7) Uusjako, Kokous 4 Kohde: Kokkonevan tilusjärjestely Aika: 11.6.2014 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Perhon kunnantalo, Haanensali Juhana

Lisätiedot

Tilusjärjestelyistä Pohjois- Karjalan maanmittaustoimisto Mika Summala

Tilusjärjestelyistä Pohjois- Karjalan maanmittaustoimisto Mika Summala Tilusjärjestelyistä 22.11.2011 Pohjois- Karjalan maanmittaustoimisto Mika Summala Esityksen sisältö Lähtökohta tilusjärjestelyille Tilusjärjestelyistä Suomessa Toiminnan laajentuminen Itä- ja Keski-Suomeen

Lisätiedot

Tilusjärjestelyllä tehokkuutta energian- ja ajankäyttöön

Tilusjärjestelyllä tehokkuutta energian- ja ajankäyttöön Tilusjärjestelyllä tehokkuutta energian- ja ajankäyttöön OAMK 12.11.2014 Mikko Marjomaa Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos vuonna 2014 Vuoden 2014 alussa meillä on yksi ja yhtenäinen, valtakunnallinen

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus Kukaan asianosaisista ei esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä vastaan.

2. Kokouksen laillisuus Kukaan asianosaisista ei esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä vastaan. Toimitusnumero 2009-307379 1(5) Uusjako Kohde: Leskelän uusjako Aika: 24.2.2015 kello 10.00 Paikka: Siikalatvan kunnantalon Pulkkila-Sali, Pulkkilantie 4 Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Alhonkulma-Laihian tilusjärjestely, Eura Aika: 3.12.2015 kello 09.00 Kiukaisten seurojentalo Asemankuja 6 27400 Kiukainen

Alhonkulma-Laihian tilusjärjestely, Eura Aika: 3.12.2015 kello 09.00 Kiukaisten seurojentalo Asemankuja 6 27400 Kiukainen Toimitusnumero 2007-228546 1(15) Uusjako Kohde: Alhonkulma-Laihian tilusjärjestely, Eura Aika: 3.12.2015 kello 09.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kiukaisten seurojentalo Asemankuja

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 Pasila Aiheet Kiinteistövaikutusten arviointi Hankeuusjako Alueellinen tietoimitus Mitä käytännössä?

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 30.7.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusjakojen tukemisesta ja kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi valtion

Lisätiedot

Aika: kello Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Kymmenen virran sali, Veteraanikatu 1, Oulu

Aika: kello Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Kymmenen virran sali, Veteraanikatu 1, Oulu Toimitusnumero 2009-311358 1(5) Uusjako Aika: 30.12.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Kymmenen virran sali, Veteraanikatu 1, Oulu

Lisätiedot

Lisäksi paikalla oli Juho Pehkonen maanmittauslaitoksesta.

Lisäksi paikalla oli Juho Pehkonen maanmittauslaitoksesta. Toimitusnumero 2009-307379 1(8) Uusjako Kohde: Leskelän uusjako Aika: 17.5.2017 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Siikalatvan kunnantalo Ari Leppikangas Hannu Iso-Junno

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2015 2020

Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2015 2020 Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2015 2020 1 2015 Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2015 2020 Maa- ja metsätalousministeriö 1/2015 Julkaisun nimi: Maa- ja

Lisätiedot

Tilusjärjestelyn tarveselvitys Kotkan kaupungin Pernoon ja Kurittulan välisillä peltoalueilla sekä toimitusmiesten esitys valtion osallistumisesta

Tilusjärjestelyn tarveselvitys Kotkan kaupungin Pernoon ja Kurittulan välisillä peltoalueilla sekä toimitusmiesten esitys valtion osallistumisesta Tilusjärjestelyn tarveselvitys Kotkan kaupungin Pernoon ja Kurittulan välisillä peltoalueilla sekä toimitusmiesten esitys valtion osallistumisesta tilusjärjestelyn kustannuksiin Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus Toimitusinsinööri esitteli toimitusmiehet ja totesi, etteivät toimitusmiehet ole KML 11 :n mukaisesti esteellisiä.

2. Kokouksen laillisuus Toimitusinsinööri esitteli toimitusmiehet ja totesi, etteivät toimitusmiehet ole KML 11 :n mukaisesti esteellisiä. Toimitusnumero 2013-446201 1(6) Uusjako Aika: 3.10.2013 kello 10:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Pylvään kylätalo (Lentokentäntie 327, Ylivieska) Hannu Oja Ahti Hannula Sievistä

Lisätiedot

KÄYTTÖYKSIKKÖKOHTAINEN TILUSJÄRJESTELY

KÄYTTÖYKSIKKÖKOHTAINEN TILUSJÄRJESTELY KÄYTTÖYKSIKKÖKOHTAINEN TILUSJÄRJESTELY Villikkalan kylän tilusjärjestelyn tarve Pekka Mustonen Opinnäytetyö Tekniikan ja liikenteen ala Maanmittaustekniikka Insinööri (AMK) 2015 Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa. Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn

Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa. Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn 1. YLEISTÄ Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto teki kesällä 2012 valtatien 13 välin Mustola- Nuijamaa

Lisätiedot

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos Yksityistietoimitus Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos 1 Yksityinen tie Yksityinen tie: Ei ole julkisin varoin ylläpidetty Sitä voivat

Lisätiedot

Metsien kiinteistörakenne ja metsätilusjärjestelyt

Metsien kiinteistörakenne ja metsätilusjärjestelyt Metsien kiinteistörakenne ja metsätilusjärjestelyt Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu Aalto yliopisto 23.9.2015 Esa Ärölä Maanmittauslaitos Metsän omistus ja tilakoko Suomen maapinta-alasta (30,4 milj.

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Tn:o Sievin Järvikylän uusjako salaojahanke vaihe 2. Pinta-ala yhteensä

[Kirjoita teksti] Tn:o Sievin Järvikylän uusjako salaojahanke vaihe 2. Pinta-ala yhteensä Tn:o 704540 Kunta : Sievi Hanke: Sievin Järvikylän uusjako salaojahanke vaihe 2 Pinta-ala yhteensä 46,94 ha 4.2.2016 Kunta: Sievi Hanke: Sievin Järvikylän uusjaon salaojahanke 2 Tn:o 704540 SALAOJITUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä Toimiva metsä hanke Yhteismetsä hankkeet Oulu 20.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 kautta

Lisätiedot

Toimitusnumero (12) Uusjako

Toimitusnumero (12) Uusjako Toimitusnumero 2013-446201 1(12) Uusjako Kohde: Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalue Aika: 1.6.2017 kello 10.00 Paikka: Pylvään kylätalo, Lentokentäntie 339, Ylivieska Toimitusinsinööri: Hannu Oja Uskotut

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusmiehet ovat esteettömiä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusmiehet ovat esteettömiä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 1999-664189 1(5) Uusjako Kohde: Sievi, Järvikylä Aika: 15.9.2014 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Sievin kunnantalo, valtuustosali Juhana Cajanus Pekka

Lisätiedot

Aika: 22.12.2015 kello 09.30 Tyrnävän kunnanviraston valtuustosali, Kunnankuja 4, Tyrnävä

Aika: 22.12.2015 kello 09.30 Tyrnävän kunnanviraston valtuustosali, Kunnankuja 4, Tyrnävä Toimitusnumero 2008-287663 1(18) Uusjako Aika: 22.12.2015 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Tyrnävän kunnanviraston valtuustosali, Kunnankuja 4, Tyrnävä Pekka Törmi Jari

Lisätiedot

Ravinteet satoon vesistöt kuntoon RAVI -hanke. Maaseuturahasto

Ravinteet satoon vesistöt kuntoon RAVI -hanke. Maaseuturahasto Ravinteet satoon vesistöt kuntoon RAVI -hanke Maaseuturahasto Peruskuivatushankkeet on toteutettu valtion työnä kunnossapitovastuu on jäänyt ojitus-, yms. yhtiöille yhtiöitä on Kaakkois-Suomessa noin 4000

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus Kukaan ei ole pitänyt toimitusmiehiä esteellisinä eikä ole esittänyt estettä toimitusta vastaan.

2. Kokouksen laillisuus Kukaan ei ole pitänyt toimitusmiehiä esteellisinä eikä ole esittänyt estettä toimitusta vastaan. Toimitusnumero 2013-446201 1(6) Uusjako Aika: 1.9.2017 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Pylvään kylätalo, Lentokentäntie 339, Ylivieska Hannu Oja Ahti Hannula ja Eero

Lisätiedot

Tieyksiköinnin perusteet

Tieyksiköinnin perusteet Tieyksiköinnin perusteet Elina Kasteenpohja Mitä tieyksiköinti on? Hyödyn mitta, YksTl 23 : 1. mom. Tienpitovelvollisuus on tieosakkaiden kesken jaettava sen hyödyn mukaan, minkä tien kullekin katsotaan

Lisätiedot

Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry

Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry 18.4.2012 Hydrologinen kierto Kuivatuksen tarve Suomessa kuivatus on peltoviljelyn edellytys -tiiviit maalajit -tasainen maasto -hydrologiset

Lisätiedot

8. TILUSJÄRJESTELYT 2 (19)

8. TILUSJÄRJESTELYT 2 (19) 1 (19) 8. TILUSJÄRJESTELYT 8.1 UUSJAKO... 3 8.1.1. Uusjaon edellytykset... 3 8.1.2. Uusjaon hakeminen... 4 8.1.3. Uusjaon laajuus... 4 8.1.4. Uusjaon toimitsijat ja heidän tehtävänsä... 5 8.1.5. Tilusten

Lisätiedot

määräpäivään 15.2.2013 mennessä.

määräpäivään 15.2.2013 mennessä. Toimitusnumero 2007-228284 1(11) Uusjako Kohde: Panelian tilusjärjestelytoimituksen toimitusalue Sivutoimitukset: Yksityistielain mukaisen tieoikeuden käsittely tilan 50-436-2-119 Nasanpää alueella. Aika:

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

RAVINNERESURSSI-PÄIVÄ Vesien hallinta säätösalaojituksen avulla. Janne Pulkka Etelä-Suomen Salaojakeskus

RAVINNERESURSSI-PÄIVÄ Vesien hallinta säätösalaojituksen avulla. Janne Pulkka Etelä-Suomen Salaojakeskus RAVINNERESURSSI-PÄIVÄ 11.4.2017 Vesien hallinta säätösalaojituksen avulla Janne Pulkka Etelä-Suomen Salaojakeskus Ruoka, työllisyys, puhtaat vedet ja puhdas ympäristö Viljelyksessä oleva pelto pinta-ala:

Lisätiedot

Tilusjärjestelyt. Mikä on tilusjärjestelyjen tulevaisuus? Maa Kiinteistösuunnittelu

Tilusjärjestelyt. Mikä on tilusjärjestelyjen tulevaisuus? Maa Kiinteistösuunnittelu Tilusjärjestelyt Mikä on tilusjärjestelyjen tulevaisuus? Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu 21.10.2015 Pelto- ja metsätilusjärjestelyjen lukumäärä 2015 Toteutuksessa olevat hankkeet 56 700 ha 39 kpl ->

Lisätiedot

Ojitusyhtiöiden toiminta sekä ojien kunnossapidon käytännön järjestäminen ja rahoitus. Ylitarkastaja Ilkka Närhi

Ojitusyhtiöiden toiminta sekä ojien kunnossapidon käytännön järjestäminen ja rahoitus. Ylitarkastaja Ilkka Närhi Ojitusyhtiöiden toiminta sekä ojien kunnossapidon käytännön järjestäminen ja rahoitus Ylitarkastaja Ilkka Närhi Ojitusyhtiön toiminta Ojitusyhtiö on perustettu ojitustoimituksessa yhteisen ojituksen toimeenpanoa

Lisätiedot

Uusjaon hyötylaskelmien uudistaminen

Uusjaon hyötylaskelmien uudistaminen Uusjaon hyötylaskelmien uudistaminen MAANMITTAUSLAITOS 2009 2 (97) JULKAISIJA KUVAILULEHTI Maanmittauslaitos 29.9.2009 Tekijät: Toimeksiantaja (pvm): Projektin johtoryhmä: Heikki Seppänen (puheenjohtaja),

Lisätiedot

Tieyksiköinti inti ja. Lakiperusteet Käsitteet Ohjeet

Tieyksiköinti inti ja. Lakiperusteet Käsitteet Ohjeet Tieyksiköinti inti ja käyttömaksut Lakiperusteet Käsitteet Ohjeet Yksityistie ja sen vaikutusalue YksTL 22 - tieosakkuus, tienpitovelvollisuus YksTL 23 - tienpitovelvollisuuden jako Tienpito- ja maksu-

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennetun ympäristön laitos Maa-20.3376 Kiinteistötekniikan syventävä opintojakso Kevät 2016

AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennetun ympäristön laitos Maa-20.3376 Kiinteistötekniikan syventävä opintojakso Kevät 2016 AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennetun ympäristön laitos Maa-20.3376 Kiinteistötekniikan syventävä opintojakso Kevät 2016 Harjoitustyö: H A L K O M I N E N T I L I K O R V A U K S E

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset metsätilalla

Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yleistä kiinteistötoimituksista Kiinteistötoimitukset

Lisätiedot

Vuoden 2015 hoitokuluista laskutettu yhteisöosakkaiden maksuosuus oli ,86, alv 0 %.

Vuoden 2015 hoitokuluista laskutettu yhteisöosakkaiden maksuosuus oli ,86, alv 0 %. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 134 27.09.2016 Yksityisteiden avustaminen Sotkamon kunnassa 1.1.2017 lähtien YMPTEKLT 134 Suunnitteluinsinööri Sotkamon kunta on avustanut ja pitänyt kunnossapitosopimuksin

Lisätiedot

Sipilä Mika Toimitusmiehiä avustivat hankevastaava Matti Mäensivu ja toimitusvalmistelija Merja Vaajakari Maanmittauslaitokselta.

Sipilä Mika Toimitusmiehiä avustivat hankevastaava Matti Mäensivu ja toimitusvalmistelija Merja Vaajakari Maanmittauslaitokselta. Toimitusnumero 2007-228284 1(11) Uusjako Kohde: Panelian tilusjärjestelyn toimitusalue Aika: 19.12.2014 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Panelian seuratalo Timo Laitinen

Lisätiedot

Salaojituksen edut ja vaikutukset maaperään pelto ei petosta salli. Janne Pulkka Etelä-Suomen Salaojakeskus

Salaojituksen edut ja vaikutukset maaperään pelto ei petosta salli. Janne Pulkka Etelä-Suomen Salaojakeskus Salaojituksen edut ja vaikutukset maaperään pelto ei petosta salli Janne Pulkka Etelä-Suomen Salaojakeskus www.etela-suomensalaojakeskus.fi Peltomaan kunnon muodostuminen: 1. Toimiva ojitus - vastaa pellon

Lisätiedot

MURTOKORVEN UUSJAON HYÖTYLASKENTA TAULUKKOLASKENTASOVELLUKSELLA

MURTOKORVEN UUSJAON HYÖTYLASKENTA TAULUKKOLASKENTASOVELLUKSELLA MURTOKORVEN UUSJAON HYÖTYLASKENTA TAULUKKOLASKENTASOVELLUKSELLA Arttu Pasanen Opinnäytetyö Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Insinööri (AMK) 2014 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

Lisätiedot

Valtiovallan tavoitteet ja toimenpiteet tieverkon kehittämisessä

Valtiovallan tavoitteet ja toimenpiteet tieverkon kehittämisessä Valtiovallan tavoitteet ja toimenpiteet tieverkon kehittämisessä Alempi tieverkko puuhuollon pullonkaulana -päättäjä seminaari 7.11.2014 Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 1 Metsäteiden

Lisätiedot

Peltojen sijainti ja lohkokoot Vaikutukset maatalouteen ja ympäristöön alueella

Peltojen sijainti ja lohkokoot Vaikutukset maatalouteen ja ympäristöön alueella YmpäristöAgro II Peltojen sijainti ja lohkokoot Vaikutukset maatalouteen ja ympäristöön alueella Mikko Marjomaa 13.1.2014 Kuva: Antero Aaltonen Kuusamo YmpäristöAgro II hankkeessa yhtenä osaalueena Maatalousmaankäytön

Lisätiedot

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005 1. Yleistä Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunnalle vuosi 2005 oli vilkkaan rakentamisen aikaa. Toisaaalta osuuskunnan jo valmistuneilla alueilla

Lisätiedot

Miten tarjouskilpailuilla voi vähentää maatalouden ravinnekuormaa? Ympäristökuiskaaja tilaisuus Turku 14.11.2011 Antti Iho Erikoistutkija, MTT

Miten tarjouskilpailuilla voi vähentää maatalouden ravinnekuormaa? Ympäristökuiskaaja tilaisuus Turku 14.11.2011 Antti Iho Erikoistutkija, MTT Miten tarjouskilpailuilla voi vähentää maatalouden ravinnekuormaa? Ympäristökuiskaaja tilaisuus Turku 14.11.2011 Antti Iho Erikoistutkija, MTT Tarjouskilpailujen toivotaan tuovan tehoa suojeluun Mitä tarjouskilpailujen

Lisätiedot

Metsätiet kuntoon. 6.11.2013 Ari Lähteenmäki Edistämispäällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pirkanmaa

Metsätiet kuntoon. 6.11.2013 Ari Lähteenmäki Edistämispäällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pirkanmaa Metsätiet kuntoon 6.11.2013 Ari Lähteenmäki Edistämispäällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pirkanmaa Tienteon historiaa Ensimmäiset puutavaran kuljetusta varten tehdyt tiet rakennettiin v.

Lisätiedot

31.12.2010. Pohjanmaan maanmittaustoimisto Jari Nykänen

31.12.2010. Pohjanmaan maanmittaustoimisto Jari Nykänen 31.12.2010 Pohjanmaan maanmittaustoimisto Jari Nykänen LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN KIINTEISTÖTEKNISIN TOIMENPITEI- DEN SEKÄ YKSITYISTIETOIMITUSTEN AVULLA KANTATIELLÄ 68 VÄLILLÄ ALAJÄR- VEN HOISKO

Lisätiedot

OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS

OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS Peltojen ja metsien vesitalous hallintaan 24.10.2017 Nastola Ojituksesta ilmoittaminen Hankkeesta vastaavan on kirjallisesti ilmoitettava

Lisätiedot

Luonnonmukaiset valtaojat. Luonnonmukaisen peruskuivatustoiminnan kehittäminen Syke 29.1. 2014 Markku Puustinen

Luonnonmukaiset valtaojat. Luonnonmukaisen peruskuivatustoiminnan kehittäminen Syke 29.1. 2014 Markku Puustinen Luonnonmukaiset valtaojat Luonnonmukaisen peruskuivatustoiminnan kehittäminen Syke 29.1. 2014 Markku Puustinen Kuva: Metsästäjä 3 / 2009 Toteutus Peruskuivatuksesta Jo 1930-luvulla peltoala pääosin kuivatuksen

Lisätiedot

Tilakohtaiset ratkaisut ympäristön ja samalla kukkaron hyväksi. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Tilakohtaiset ratkaisut ympäristön ja samalla kukkaron hyväksi. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Tilakohtaiset ratkaisut ympäristön ja samalla kukkaron hyväksi Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Tilakohtaiset tavoitteet ja valinnat: - miten panostan viljelyyn? - miten hyvä sato ja taloudellinen

Lisätiedot

Pellon käytön muutoksilla saavutettavat päästövähennykset

Pellon käytön muutoksilla saavutettavat päästövähennykset Pellon käytön muutoksilla saavutettavat päästövähennykset Kristiina Regina Pellon käytön optimoinnilla ratkaisuja ilmastonmuutokseen seminaari 5.2.2018 2 8.2.2018 Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2014

Lisätiedot

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen Voimalinjalunastus Lunastusharjoitus syksy 2015 Markku Vuorinen 1 Voimalinjalunastus tulee yleensä ajankohtaiseksi, mikäli rakennetaan uusi, laajennetaan entistä taikka uusitaan vanhaa voimalinjaa. Esityksen

Lisätiedot

PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska

PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska MIKSI METSIEN TILUSRAKENNETTA ON PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

31.12.2010. Pohjanmaan maanmittaustoimisto Jari Nykänen

31.12.2010. Pohjanmaan maanmittaustoimisto Jari Nykänen 31.12.2010 Pohjanmaan maanmittaustoimisto Jari Nykänen LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN KIINTEISTÖTEKNISIN TOIMENPITEI- DEN SEKÄ YKSITYISTIETOIMITUSTEN AVULLA KANTATIELLÄ 68 VÄLILLÄ ALAJÄR- VEN HOISKO

Lisätiedot

Alueellinen yksityistietoimitus

Alueellinen yksityistietoimitus Alueellinen yksityistietoimitus Alueellinen yksityistietoimitus on kiinteistötoimitus Sillä voi saattaa rajatun alueen tieoikeudet vastaamaan nykykäyttöä Tilusjärjestelytoimitus Alueellinen yksityistietoimitus

Lisätiedot

Aika: kello Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Kymmenen virran sali, Veteraanikatu 1, Oulu

Aika: kello Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Kymmenen virran sali, Veteraanikatu 1, Oulu Toimitusnumero 2011-395947 1(5) Uusjako Aika: 1.2.2017 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Kymmenen virran sali, Veteraanikatu 1, Oulu Pekka

Lisätiedot

Hanketilusjärjestelyt, SUTO ja väylähankkeet

Hanketilusjärjestelyt, SUTO ja väylähankkeet Hanketilusjärjestelyt, SUTO ja väylähankkeet kiinteistösuunnittelu Kalle Konttinen 29.9.2015 Aiheet Hanketilusjärjestely Hankeuusjako SUTO-hankeuusjako Hankeuusjako väylähankkeissa Kiinteistövaikutusten

Lisätiedot

Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalueen sekä Männistönrämeen peruskuivatushankeen kiinteistöt

Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalueen sekä Männistönrämeen peruskuivatushankeen kiinteistöt Toimitusnumero 2013-446201 1(6) Uusjako Kohde: Aika: 6.4.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalueen sekä Männistönrämeen peruskuivatushankeen

Lisätiedot

Elinvoimainen kylä. Kaupunkisuunnittelun seminaari VII Oulu Tilusjärjestelypäällikkö Visa Korhonen Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto

Elinvoimainen kylä. Kaupunkisuunnittelun seminaari VII Oulu Tilusjärjestelypäällikkö Visa Korhonen Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Elinvoimainen kylä Kaupunkisuunnittelun seminaari VII Oulu 18.10.2013 Tilusjärjestelypäällikkö Visa Korhonen Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Maanmittauslaitos vuonna 2014 Vuoden 2014 alussa meillä

Lisätiedot

Metsätilusjärjestelyt Suomessa luvuilla

Metsätilusjärjestelyt Suomessa luvuilla Metsätilusjärjestelyt Suomessa 1990-2000 -luvuilla Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen 4.6.2010 Oulu Mikko Uimonen, Maanmittauslaitos Esityksen sisältö Metsätilusjärjestelyt Suomessa 1990 2000 luvuilla

Lisätiedot

Tieavustushakemus Lappeenrannan kaupungille v. 2015

Tieavustushakemus Lappeenrannan kaupungille v. 2015 Tieavustushakemus Lappeenrannan kaupungille v. 2015 Tiekunnan/tien nimi Tiekunnan/tien _ pankkitiedot pankki/konttori tilinumero (täytetään vain jos muuttunut) Tien sijainti Esitetään erillisellä karttaliitteellä,

Lisätiedot

Sisällys. Tiejaosto 2/2017

Sisällys. Tiejaosto 2/2017 REISJÄRVEN KUNTA Tiejaosto 2/2017 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: keskiviikkona 27.9.2017 klo 14.00-14.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 3 Läsnä: Keijo Lakanen, puheenjohtaja Johannes Mattila, jäsen Minna

Lisätiedot

Maatalouden peruskuivatuksen rahoitusmahdollisuudet

Maatalouden peruskuivatuksen rahoitusmahdollisuudet Maatalouden peruskuivatuksen rahoitusmahdollisuudet OJITUSTEN LUONNONMUKAINEN PERUSKUNNOSTUS SEMINAARI 29.10.2012 Ilkka Närhi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta 24.10.1997/947

Lisätiedot

TIUSJÄRJESTELYPROSESSI

TIUSJÄRJESTELYPROSESSI TIUSJÄRJESTELYPROSESSI Arvo Vitikainen 2015 A) Tavanomainen maankäytön kehittämishanke 1, 2 ja 4 B) Tilusjärjestely (3) Alkuperäinen omistaja (1) (2) (3) (4) Muutosprosessi Omistusrakenteen muutos Kiinteistörakenteen

Lisätiedot

Tilusjärjestelyt maankäyttöhankkeissa

Tilusjärjestelyt maankäyttöhankkeissa Tilusjärjestelyt maankäyttöhankkeissa Kalle Konttinen 16.5.2017 Aiheet Hanketilusjärjestely Hankeuusjako SUTO-hankeuusjako Hankeuusjako väylähankkeissa Alueellinen tietoimitus Kiinteistövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Ristikkäin kulkeminen RIKU VT 18 -hankkeen vaikuttavuusanalyysi

Ristikkäin kulkeminen RIKU VT 18 -hankkeen vaikuttavuusanalyysi Sirpa Mahlanen-Peltola Ristikkäin kulkeminen RIKU VT 18 -hankkeen vaikuttavuusanalyysi Opinnäytetyö Kevät 2016 Tekniikan yksikkö Teknologiaosaamisen johtamisen tutkinto-ohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS

OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS OPET hankkeen loppuseminaari 5.11.2014 Ojituksesta ilmoittaminen Hankkeesta vastaavan on kirjallisesti ilmoitettava muusta kuin

Lisätiedot

lunastustoimitus Rautarouva

lunastustoimitus Rautarouva Voimajohtoalueen lunastustoimitus Rautarouva 07.06.2017 08.06.2017 Hausjärven kunta, Riihimäen kaupunki, Janakkalan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Lopen kunta, Tammelan kunta, Forssan kaupunki Voimajohtoalueen

Lisätiedot

Metsätilat tuottokuntoon

Metsätilat tuottokuntoon Metsätilat tuottokuntoon Toimiva metsä hankeen tiedotustilaisuus metsätilusjärjestelyistä ja yhteismetsistä. Ylivieska 20.1.2011 2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen

Lisätiedot

Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400 Kiukainen.

Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400 Kiukainen. Toimitusnumero 2007-228546 1(5) Uusjako Kohde: Aika: 7.8.2014 kello 10.00 Alhonkulma-Laihian tilusjärjestelyn toimitusalue Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400

Lisätiedot

Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu. 14.10.2015 TkT Juhana Hiironen

Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu. 14.10.2015 TkT Juhana Hiironen Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu TkT Juhana Hiironen Oppimistavoitteet Luennon jälkeen opiskelija.. -..osaa selittää, mitä tilusrakenne tarkoittaa. -..osaa selittää, mihin tekijöihin tilusrakenteen hyvyyden

Lisätiedot

TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI / HANNA REIHE

TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI / HANNA REIHE TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI 10.6.2015 / HANNA REIHE TUTKIMUS TOTEUTETTIIN, KOSKA Työn tarkoituksena on ollut taajamaliikenteen rauhoittaminen ja

Lisätiedot

Aika: kello Raahen kaupungin tekninen virasto, valtuustosali (os. Ruskatie 1, Pattijoki)

Aika: kello Raahen kaupungin tekninen virasto, valtuustosali (os. Ruskatie 1, Pattijoki) Toimitusnumero 2007-246892 1(6) Uusjako Aika: 19.12.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Raahen kaupungin tekninen virasto, valtuustosali (os. Ruskatie 1, Pattijoki)

Lisätiedot

Kustannusmalleja pellonraivauksesta

Kustannusmalleja pellonraivauksesta Kustannusmalleja pellonraivauksesta Pellervo Kässi 28.11.201 1 Pellonhankinnan keinot Ostaminen Vuokraaminen Raivaaminen muut: Lannanlevityssopimukset Rehuntuotantosopimukset Edellisten yhdistelmät Maa-

Lisätiedot

MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa.

MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. Arvo Kokkonen 14.9.2009 Helsinki Metsätilojen koon ja rakenteen kehittämishanke Maanmittaustoimitukset

Lisätiedot

Turvemaiden viljelytilanne Suomessa

Turvemaiden viljelytilanne Suomessa Turvemaiden viljelytilanne Suomessa Hanna Kekkonen Luke Turve Turvetta syntyy aikojen saatossa, kun kuollut kasvimateriaali maatuu kosteissa olosuhteissa, mutta hajoaminen on epätäydellistä hapenpuutteesta

Lisätiedot