ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 55/12/1 Dnro PSAVI/314/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 55/12/1 Dnro PSAVI/314/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012"

Transkriptio

1 LUPAPÄÄTÖS Nro 55/12/1 Dnro PSAVI/314/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ylivieskan suljetun kaatopaikan ja uuden jätekeskuksen yhdistetty tarkkailusuunnitelma, Ylivieska LUVAN HAKIJA Vestia Oy PL Ylivieska

2 2 HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO Vestia Oy on hakenut Ylivieskan suljetun kaatopaikan ja uuden jätekeskuksen yhdistetyn tarkkailuohjelman hyväksymistä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen jättämällään hakemuksella. ELY-keskus on hallintolain 4 luvun 21 :n nojalla siirtänyt asian Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Hakija on toimittanut aluehallintovirastoon hakemuksen täydennyksenä seuraavat tiedot: voimassa olevat tarkkailuohjelmat, tarkkailutuloksia ja vuosiraportti vuodelta 2010, kaatopaikkakaasun tarkkailutulokset, käytöstä poistetun kaatopaikan painumien ym. tarkkailu, erityisjätteiden, pilaantuneiden sekä öljyisten maiden käsittelyn tarkkailu, alueen asemapiirros sekä tietoja E-PRTR raportoinnista ja tarkkailutulosten epävarmuuden arvioinnista. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ylivieskan suljettu kaatopaikka ja jätekeskus sijaitsevat Ylivieskan kaupungin Ylivieskan kylässä kiinteistöillä Jätekeskus , Vestia , Sahala ja Rääsynkallio Alue sijaitsee voin viisi kilometriä Ylivieskan kaupungin keskustaajamasta koilliseen. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13 d kohdan mukaisesti aluehallintovirasto ratkaisee kaatopaikkaa koskevan ympäristölupa-asian. Ympäristönsuojelulain 46 :n 4 momentin mukaan tarkkailusuunnitelmaa voidaan muuttaa luvan voimassaolosta huolimatta. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on antanut Jokilaaksojen Jäte Oy:lle (nykyään Vestia Oy) ympäristölupapäätöksen (Dnro PPO Y ) Ylivieskan jätekeskuksen rakentamiseen. Ympäristökeskus on muuttanut päätöksen vakuutta koskevaa määräystä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on antanut Vestia Oy:lle ympäristölupapäätöksen (Dnro PPO-2007-Y ) Ylivieskan kaupungin vanhan kaatopaikan sulkemiseen. Kummassakin ympäristöluvassa on annettu tarkkailua koskevia määräyksiä. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on hyväksynyt (PPO Y-318) Vestia Oy:n kaatopaikkakaasun keräys- ja hyödyntämissuunnitelman, tarkkailusuunnitelmien yhdistämisen sekä suunnitelman, jonka

3 mukaan jätehuollon osakaskuntien sitoumukseen kuuluvat sekä uusi että vanha kaatopaikka. 3 HAKEMUS Ylivieskan vanha suljettu kaatopaikka ja uusi kaatopaikka sijaitsevat rinnakkain. Kummankin kaatopaikan suotovedet johdetaan samaan tasausaltaaseen ja edelleen kaupungin viemäriverkostoon. Toimintojen pohjavesivaikutukset kohdistuvat samalle alueelle. Esitys tarkkailuksi Analyysit ja mittaukset tehdään standardisoituja menetelmiä ja kalibroituja välineitä käyttäen. Vedenlaatunäytteitä otetaan pintavesistä neljä kertaa vuodessa, maalis-, touko-, elo- ja lokakuussa. Päästötarkkailu Kaatopaikkavedet Kaatopaikkavesien tasausaltaasta kaupungin viemäriverkkoon johdettavan veden virtaamaa tarkkaillaan jatkuvatoimisesti mittakaivosta (KAIVO-2). Vesinäytteet otetaan mittakaivosta (KAIVO-3). Tarkkailtavat suureet ovat: lämpötila, ph, sähkönjohtavuus, kloridi, kemiallinen hapenkulutus (COD Cr ), biologinen hapenkulutus (BOD 7 ATU), kokonaistyppi (kok.n), ammoniumtyppi (NH 4 -N), kokonaisfosfori (kok.p), kiintoaine ja fekaaliset koliformiset bakteerit. Viiden vuoden välein toukokuussa tehdään laajennettu tarkkailu, jolloin määritetään edellä mainittujen suureiden lisäksi: arseeni, elohopea, rauta, lyijy, mangaani, nikkeli, sinkki, kupari, kromi, kadmium, kokonaisorgaaninen hiili (TOC), orgaaniset klooriyhdisteet (AOX) ja tarvittaessa aistinvaraisen arvion perusteella mineraaliöljyt. E-PRTR -asetuksen mukaisten päästöjen laskenta-aika on yksi vuosi. Päästöt lasketaan seuraavasti: vuotuinen päästö = mitattu vuosivirtaama x epäpuhtauden pitoisuusmittausten vuosikeskiarvo. Päästöt raportoidaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, jos asetuksen kynnysarvo ylittyy. Puhtaat vedet (hulevedet) Jätekeskusalueen puhtaiden hulevesien tasausaltaasta purkuojaan johdettavasta vedestä otetaan näytteet pisteestä OJA-4. Näytteistä tehtävät määritykset ovat virtaama, lämpötila, happi, ph, sähkönjohtavuus, kloridi, kemiallinen hapenkulutus, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitriitti- ja nitraattitypen summa (NO 2,3 -N), kokonaisfosfori, fosfaattifosfori (PO 4 -P), kiintoaine ja fekaaliset koliformiset bakteerit. Viiden vuoden välein tehtävään tarkkailuun kuuluvat arseeni, elohopea, rauta, lyijy, sinkki, kupari, kromi ja kadmium.

4 4 Vaikutustarkkailu Pintavesi Pintavesien tarkkailupisteet ovat vesien virtaussuunnassa jätekeskuksen alapuolella (OJA-1) ja jätekeskuksen yläpuolella kaakossa eri etäisyyksillä (OJA-2 ja OJA-3). Pintavedestä tehdään samat määritykset samalla aikataululla kuin jätekeskusalueen hulevedestä. Virtaama arvioidaan näytteenoton yhteydessä silmämääräisesti tai astiamittauksella. Pohjavesi Pohjavesinäytteet otetaan kaksi kertaa vuodessa, touko- ja lokakuussa. Näytepisteet ovat PP1 ja PP2 pohjaveden virtaussuunnassa jätekeskuksen alapuolella ja PP3 jätekeskuksen yläpuolella. Tarkkailtavat suureet ovat: vedenpinnan korkeus, lämpötila, sähkönjohtavuus, kloridi, ph, kokonaisorgaaninen hiili, kemiallinen hapenkulutus, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitraatti- ja nitriittitypen summa, kokonaisfosfori, fosfaattifosfori ja lämpökestoiset koliformiset bakteerit. Viiden vuoden välein toukokuussa tutkitaan arseeni, elohopea, kadmium, lyijy, sulfaatti ja rauta. Kaatopaikkakaasu Suljetun kaatopaikan kaatopaikkakaasusta tarkkaillaan jatkuvatoimisilla automaattisilla mittareilla Vestia Oy:n mikroturbiinilaitoksella metaani-, happi- ja hiilidioksidipitoisuutta. Uuden kaatopaikan metaanipäästöt biohajoavista jätteistä lasketaan Suomen ympäristökeskuksen laskentamallilla. E-PRTR-asetuksen (Euroopan päästörekisteri) mukaisten päästöjen laskenta-aika on vuosi. Hajut Henkilökunta tarkkailee jätekeskuksen hajuja aistinvaraisesti. Merkittävät havainnot kirjataan ylös ja niistä tehdään vuosittain yhteenveto. Muut vaikutukset Muista ympäristövaikutuksista, kuten melusta, pölystä, maisemahaitasta, haittaeläimistä ja roskaantumisesta tehdyt havainnot ja muistutukset kirjataan kaatopaikan päiväkirjaan. Kirjatuista havainnoista tehdään vuosittain yhteenveto. Käyttötarkkailu Jätekuormien vastaanotto ja kuormantarkastus Jätekuormat punnitaan vaaka-asemalla. Jätteen laji, määrä, alkuperä, toimituspäivä sekä tuoja tai tuottaja tallennetaan tietokantaan. Jätteen siirtoasiakirja ja kaatopaikkakelpoisuustestin tulokset tarkastetaan. Kuorma tarkastetaan vastaanotossa ja purkupaikalla.

5 5 Käsittelyyn tai hyödynnettäväksi toimitettavat jätteet Varastoidut jätteet toimitetaan säännöllisesti hyödynnettäviksi, ettei alueelle muodostu liian suuria jätekasoja tai jätteen hyödyntämiskelpoisuus huonone. Kaikki lähtevät kuormat punnitaan. Pilaantuneiden maiden käsittely Pilaantuneet maat varastoidaan erillisissä kasoissa haitta-aineiden laadun ja pitoisuuden perusteella. Maiden käsittelystä pidetään tietokantaa, johon merkitään tuontipäivä, tuoja, syntypaikka ja haitta-aineet sekä käsiteltyjen maiden käsittelytapa ja määrä. Pilaantuneista maista tehdään käsittelymenetelmästä riippuen erilaisia ennakkokokeita kuten vedenläpäisevyys, pakkasenkestävyys, liukoisuus sekä puristus- ja leikkauslujuus. Käsiteltävistä maista laaditaan massaeräkohtaiset työ- ja laadunvarmistussuunnitelmat, joissa esitetään erän loppusijoitus. Laadunvalvontatulokset raportoidaan viranomaisille. Öljynerotin tarkistetaan vuosittain. Uuden kaatopaikan jätetäyttö Jätetäyttöön sijoitetun jätteen määrää ja jäljellä olevaa täyttötilavuutta seurataan säännöllisesti. Tilavuus mitataan korkomittauksella. Kenttähenkilöstö seuraa päivittäin täytön painumista, stabiliteettia ja rakenteiden toimivuutta. Erityisjätteiden sijoituspaikat merkitään kartalle vuosittain. Kaasunkeräyskaivoista KK 7 ja KK 23 mitataan touko- ja lokakuussa jätetäytön sisäisen veden korkeus ja lämpötila. Käytöstä poistetun kaatopaikan rakenteet Kaatopaikan rakenteiden vakautta ja pintaeroosiota tarkkaillaan silmämääräisesti. Perusvaaitus tehdään kolmen vuoden välein alkaen vuodesta Poikkeavat tilanteet ja rakentamistoimenpiteet Alueella tehtävät rakentamis- ja korjaustoimet kirjataan käyttöpäiväkirjaan. Työtapaturmat, läheltä piti -tilanteet ja muut poikkeavat tilanteet kirjataan toimintajärjestelmään. Lisäksi kaikki tulipalot, sortumat, ilkivalta, haitat ja vaaratilanteet sekä asukkaiden valitukset kirjataan. Merkittävistä tapahtumista ilmoitetaan välittömästi TYVI palvelun kautta valvontaviranomaisille ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (VAHTI). Lähiympäristö Roskat siivotaan jätekeskuksen lähiympäristöstä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Siivouksesta ilmoitetaan Ylivieskan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

6 6 Raportointi Yhteenvetoraportti jätekeskuksen valvonnasta ja tarkkailusta toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Ylivieskan ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Raporttiin kootaan seuraavat tiedot: - vastaanotetun ja vastaanottamatta jätetyn jätteen määrä jätelajeittain, - edelleen toimitettujen ongelmajätteiden määrä jätelajeittain, - vastaanotettujen jätteiden kaatopaikkakelpoisuustestien tulokset ja lausunnot, - jätetäytön tila, - yhteenveto tarkkailuohjelman mukaisista seurantatiedoista, - havaitut merkitykselliset terveys- ja ympäristöhaitat, - mainittujen haittojen torjunta, - poikkeukselliset tapahtumat, - poikkeamat hyväksytyistä suunnitelmista ja - biohajoavan jätteen määrä. Käsittelyalueelle sijoitetun biohajoavan jätteen tase raportoidaan vertaamalla jätteen sijoittamiselle asetettuihin tavoitteisiin. E-PRTR -rekisteriin merkittävät epäpuhtaudet ilmaan ja veteen sekä jätevedenkäsittelyyn johdettavat jätevedet, joiden asetuksessa 166/2006 määritetty kynnysarvo ylittyy sekä yli tonnin muiden kuin vaarallisten jätteiden siirrot laitoskokonaisuuden ulkopuolelle raportoidaan myös vuosittain helmikuun loppuun mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Poikkeavien analyysitulosten syyt selvitetään. Vesistötarkkailun tulokset toimitetaan valvontaviranomaisille heti niiden valmistuttua, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua näytteenotosta. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa sekä Haapaveden kaupungissa sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (jäljempänä ELY-keskus), Ylivieskan kaupungilta sekä Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiselta. Lausunnot 1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue ELY-keskuksen mukaan seuraavalla tavalla täydennetty tarkkailusuunnitelma antaa luotettavan kuvan uuden ja suljetun kaatopaikan päästöistä: Tarkkailuohjelman vaikutustarkkailuun tulisi lisätä uuden kaatopaikan kaatopaikkakaasun tarkkailusuunnitelma, joka sisältää kaasun tarkkailun käytännön järjestelyt. Lisäksi tulisi tarkastella suljetun ja käytössä olevan kaatopaikan sisältämän kaasun hyödyntämismahdollisuuksia. E-PRTR - raportointiin tulee lisätä tarkkailutulosten epävarmuuden arviointi. Myös

7 kynnysarvon alittavat päästöt raportoidaan ELY-keskukselle, jos päästö on noin kymmenesosa raportointikynnyksestä. Hakemuksen mukaan päästöt alittavat tämän tason. Päästöt tulisi kuitenkin raportoida ainakin viiden vuoden välein tarkkailuvuosina, jotta voidaan seurata päästöjen kehittymistä. Jäteveden jatkuvatoiminen sähkönjohtavuuden mittaus voidaan lopettaa, jos toiminnanharjoittaja osoittaa pidemmän mittausvälin antavan riittävän luotettavat tiedot jäteveden laadusta ja sen muutoksista. 2. Ylivieskan kaupungin ympäristöyksikkö Ylivieskan kaupungin ympäristöyksikkö esittää, että kunkin vuoden tarkkailuraportti on toimitettava seuraavan maaliskuun loppuun mennessä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tavallisuudesta poikkeavista päästöistä tai havainnoista tulee ilmoittaa viipymättä. 3. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Ylivieskan kaupungin terveydensuojeluviranomaisena lausuu, että jätekeskuksen hajuja olisi suositeltavaa tarkkailla pistokokeilla jätekeskuksen ulkopuolella. Vahinkoeläimet eivät saa aiheuttaa häiriötä tai terveyshaittaa jätekeskuksessa tai sen ulkopuolella. 7 Hakijan vastine Hakija vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sähkönjohtavuuden mittaustarvetta koskevaan vaatimukseen, että on seurannut vuosina sähkönjohtavuutta jatkuvatoimisesti kaatopaikan suotovesistä vuonna 2011 poistetun suotovesialtaan yläpuolelta. Samaan aikaan puolueeton laboratorio on tutkinut suotovesien sähkönjohtavuutta neljä kertaa vuodessa otetuista näytteistä saman suotovesialtaan alapuolelta. Hakijan ja laboratorion tekemien määritysten tulokset vastaavat toisiaan. Suurimpien virtaamien aikaan keväällä ja syksyllä sähkönjohtavuus on alemmalla tasolla ja kesäisin ja talvisin korkeampi. Jäteveden jatkuvasti korkean sähkönjohtavuuden muutos ei suoraan kuvaa esimerkiksi jäteveden käsittelylle haitallisten aineiden pitoisuuden muutosta. Sähkönjohtavuuden muutos kuvaa yleensä puhtaan veden likaantumista. Viemäriverkon ylläpitäjä ei ole edellyttänyt sähkönjohtavuuden mittaamista jatkuvatoimisesti. Hakijan mukaan neljä kertaa vuodessa tehtävä sähkönjohtavuuden mittaus riittää. A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U Aluehallintovirasto hyväksyy Vestia Oy:n Ylivieskan suljetun kaatopaikan ja uuden jätekeskuksen yhdistetyn tarkkailusuunnitelman seuraavasti täydennettynä. 1. Käytössä olevan kaatopaikan jätetäytön pinta-alan seuranta vuosittain. 2. Käytössä olevan kaatopaikan kaatopaikkakaasun määrän, paineen ja laadun (metaani, happi ja hiilidioksidi) tarkkailu sekä kuvaus kaasuntarkkailujärjestelyistä ja suljetun kaatopaikan kaasunkeräysrakenteiden kunnon seuranta. 3. Puhdistamolle johdettavan veden sähkönjohtavuuden mittaus jatkuvatoimisesti. 4. E-PRTR -tarkkailutulosten epävarmuuden arviointi.

8 5. Käytössä olevan kaatopaikan sisäisen veden korkeuden ja lämpötilan mittaus asennettavasta tarkkailuputkesta puolivuosittain. Tarkkailusuunnitelma tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Ylivieskan ympäristönsuojeluviranomaiselle mennessä. 8 RATKAISUN PERUSTELUT Hakemus koskee Ylivieskan uuden jätekeskuksen kaatopaikan ja suljetun kaatopaikan tarkkailusuunnitelmien yhdistämistä. Kaatopaikat sijaitsevat vierekkäin ja niiden ympäristövaikutukset kohdistuvat samalle alueelle. Samat tarkkailupisteet soveltuvat molempien kaatopaikkojen tarkkailuun. Yhteisellä tarkkailulla saadaan riittävät tiedot toimintojen ympäristövaikutuksista. Kaatopaikkojen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu on tarkoituksenmukaista yhdistää samaan suunnitelmaan. Kaatopaikan tarkkailusta ja tarkkailun raportoinnista on säädetty valtioneuvoston päätöksessä kaatopaikoista (861/1997). Täydennykset hakijan esittämään tarkkailusuunnitelmaan on määrätty, että päätöksessä tarkkailulle asetetut vaatimukset täyttyvät ja että kaatopaikan käytöstä, päästöistä ja vaikutuksista saadaan riittävä tieto ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä valvontaa varten. Kaatopaikkaveden sähkönjohtavuutta on tarkkailtu jatkuvatoimisesti ja kertanäytteistä neljä kertaa vuodessa vuosina ennen muutoksia veden johtamisessa eli suotovesialtaan poistoa. Tulokset ovat olleet samantasoisia. Jatkuvatoimisia mittauksia on syytä jatkaa, että tuloksia saadaan myös uusien vedenjohtamisjärjestelyjen ajalta. Mittauksen lopettamista on mahdollista tarkastella uudelleen jätekeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamien yhteydessä. VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN Ylivieskan jätekeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemus tulee jättää vuoden 2012 loppuun mennessä. Selvitys kaatopaikkakaasun hyödyntämismahdollisuuksista on mahdollista esittää siinä yhteydessä. Jätekeskuksen hajuhaitoista tulleet valitukset ja poikkeukselliset hajuhavainnot jätekeskuksen alueella kirjataan ja tehdään tarvittavat korjaukset. Erillinen hajutarkkailu alueen ulkopuolella ei ole tarpeen. Muilta osin lausunnot on otettu huomioon päätöksessä ja sen perusteluissa ilmenevästi. LUVAN VOIMASSAOLO Tämä päätös on voimassa, kunnes seuraava Ylivieskan uuden jätekeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamispäätös, joka sisältää tarkkailusuunnitelman hyväksymisen, on saanut lainvoiman.

9 9 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki 46 Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/97, muutokset 1049/1999, 202/2006) 8 KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Lupa-asian käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Perustelut Käsittelymaksu peritään aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen maksutaulukon kohdan 5 "muu ympäristölupaasia" mukaista tuntimaksua (48 euroa/h) käyttäen. Asian käsittelyn vaatima tuntimäärä on 25 tuntia. Maksu peritään asian vireille tullessa voimassa olleen säännöksen mukaisena. Oikeusohjeet Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 (1572/2011)

10 10 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Juha Anttila Raili Pärjälä Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Juha Anttila. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Raili Pärjälä. Tiedustelut: asian esittelijä, puh tai RP/hh Liite Valitusosoitus Päätös Hakija Tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat Ylivieskan kaupunki Ylivieskan kaupunki / ympäristönsuojeluviranomainen Ylivieskan kaupunki / terveydensuojeluviranomainen Suomen ympäristökeskus

11 11 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusoikeus Valitusaika Valituksen sisältö Valituksen liitteet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusaika päättyy , jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti: - miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta - jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse) Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot käyntiosoite: Linnankatu 1 3 postiosoite: PL 293, Oulu puhelin: vaihde telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 ASIA Kemijärven keskuspuhdistamon osittain käsiteltyjen jätevesien johtaminen Kemijärveen puhdistamon kunnostustöiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille,

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille, Etelä-Suomi Päätös Nro 152/2011/1 Dnro ESAVI/758/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2011 ASIA Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu 14/ Kimmo Tauriainen Ahvenlammentie 18 87950 Kuluntalahti

ASIA. LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu 14/ Kimmo Tauriainen Ahvenlammentie 18 87950 Kuluntalahti LUPAPÄÄTÖS Nro 45/11/1 Dnro PSAVI/257/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2011 1 ASIA Pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen Vienankatu 14:ssä, Kajaani LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintailmoitus permuurahaishapon ja peretikkahapon käytöstä jätevesilietteiden hygienisoinnissa,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 3 momentti (toiminnan oleellinen muuttaminen).

Ympäristönsuojelulain 28 3 momentti (toiminnan oleellinen muuttaminen). Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 45/10/1 Dnro ISAVI/109/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta Outokummun kaupungin lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Helsinki

Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.7.2011 ASIA Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/2 Dnro PSAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.8.2011 ASIA

LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/2 Dnro PSAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.8.2011 ASIA LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/2 Dnro PSAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.8.2011 1 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen vesistön alitse Arktikumin edustalla, Rovaniemi LUVAN HAKIJA Rovaniemen

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa PÄÄTÖS Nro 184/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/498/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa Jupiter

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJAT Tulppion helikopterin lasku- ja tankkauspaikan ympäristölupa, Savukoski Rajavartiolaitos Lapin Rajavartiosto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d) Etelä-Suomi Päätös Nro 230/2012/1 Dnro ESAVI/240/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen

Lisätiedot

Sachtleben Pigments Oy Titaanidioksiditehtaan vanha läjitysalue Titaanitie 1, 28840 Pori. Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61

Sachtleben Pigments Oy Titaanidioksiditehtaan vanha läjitysalue Titaanitie 1, 28840 Pori. Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61 Etelä-Suomi Päätös Nro 43/2012/1 Dnro ESAVI/23/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta biokuituliete-tuhkasekoitteen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA HAKIJA Veden johtamista Kokemäenjoesta Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä

Lisätiedot

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2010/4 Dnro ESAVI/305/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.5.2010 ASIA HAKIJA Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot