TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (235)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 263 22.04.2008 3 Ymp 15985-2007 (235)"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (235) NCC Roads Oy:n kiviainesten louhintaa ja murskausta (lentoaseman alue) koskeva ympäristölupahakemus Tiivistelmä: - Ympkaalk 263 Ympäristönsuojelutoimisto / Helena Pakkala Asia NCC Roads Oy on toimittanut Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle ympäristönsuojelulain 35 mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee kiviainesten louhintaa ja murskausta lentoaseman alueella. Yhtiöllä on samanaikaisesti vireillä maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus. Yhtiö hakee lupaa toiminnan aloittamiselle ennen kuin lupaa koskeva ympäristölupapäätös on saanut lainvoiman. Hakemuksen mukaan alueen kalliot tulee poistaa lentoturvallisuuden parantamiseksi. Luvan hakija NCC Roads Oy Läntinen teollisuuskatu ESPOO Ilmailulaitos Suomen valtion omistaman Turun kaupungin Kärsämäen kylän Lentoasema-nimisen kiinteistön RN:o 1:179 haltijana on allekirjoittanut NCC Roads Oy:n kanssa kiviaineksen ottosopimuksen edellyttäen, että yhtiö saa tarvittavat luvat kiviaineksen ottamiseen ja jalostamiseen. Kiviaines myydään sopimuksen mukaan tasoon Ilmailulaitos valtuuttaa NCC Roads Oy:n hakemaan tarvittavia lupia Ilmailulaitoksen erikseen hyväksymän kiviaineksen ottosuunnitelman mukaisesti. Laitos/toiminta ja sen sijainti Hakemus koskee kiviaineksen louhintaa ja murskausta Turun kaupungissa, Saramäen kylässä, kiinteistö Lentoasema, RN:o 1:179 noin 2,29 hehtaarin alueelle. Lupaa haetaan viideksi vuodeksi. Louhintaa ja murskausta suoritetaan vuodessa kuuden kuukauden ajan. Louhittavan kiviaineksen määrä on enimmillään m 3 eli tonneina Murskauslaitoksella tuotetaan vuosittain enintään tonnia eri sepeli- ja murskelajeja. Tämän lisäksi alueelle tuodaan Turun talousalueen rakennustyömailta käsiteltäväksi puhdasta louhetta enintään tonnia vuodessa. Murskausmäärä on enimmillään tonnia vuodessa ulkopuolelta tuotava kiviaines mukaan luettuna.

2 Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta Louhinta- ja murskaustoiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 1 momentin kohdan 7 c ja e mukaan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen ympäristönsuojeluasetuksen 7 1 momentin kohdan 7 a ja b mukaan. Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne Suunniteltu toiminta on uutta eikä sille ole myönnetty aiempia lupia. Samanaikaisesti haetaan lupaa maaainesten ottamiselle hyväksytyssä maakuntakaavassa alue on lentoliikenteen aluetta. Turun yleiskaava 2020 ei ole lainvoimainen kyseiseltä kohdalta. Lentoaseman ympäristöön on vireillä osayleiskaava, josta on tehty vasta alustavia luonnoksia. Alueella ei ole asemakaavaa. Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö Hakemuksen kohteena oleva alue on lentokentän kiitotien lähestymissektoria, joka etelässä rajoittuu Saramäen paikallistiehen ja idässä Turku Tampere moottoritiehen. Turun lentoaseman vuonna 1996 teettämän meluselvityksen mukaan alue kuuluu vyöhykkeeseen, jolla lentomelu aiheuttama L DEN taso on 65 db. Moottorien aiheuttamaksi lähtömelutasoksi on vuoden 1990 meluselvityksessä laskettu yli 75 db. Laitos ei sijaitse pohjavesialueella tai sen suojavyöhykkeellä. Aluetta lähinnä sijaitseva Lentokentän tärkeä pohjavesialue on 1,3 km:n päässä ottamisalueesta lounaaseen. Natura-2000 verkostoon kuuluva Pomponrahka sijaitsee hankealueesta noin 2 km päässä. Lähiympäristössä on jonkin verran omakotiasutusta. Turun kaupunki tai Suomen valtio on viimevuosien aikana lunastanut louhinta-alueen itäpuolelta moottoritiehen rajoittuvat omakotitalot. Myös louhintaalueen eteläpuoliset tontit, jotka rajoittuvat Saramäen paikallistiehen, ovat lunastettuja. Eteläpuolella lähin vakituisessa asuinkäytössä oleva rakennus on noin 120 metrin päässä louhinta-alueen eteläreunasta. Idässä ja kaakossa lähimpiin vakituisessa asuinkäytössä oleviin rakennuksiin on etäisyyttä noin 200 metriä. Kaikkiaan työmaan lähivaikutuspiirissä itä- ja eteläpuolella on noin 10 kpl vakituisessa asuinkäytössä olevaa rakennusta. Turku Toijala rautatien itäpuolella, noin 500 metrin päässä hakemuksen kohteena olevasta alueesta, sijaitsee Lohja Rudus Oy:n kallionlouhimo ja murskausasema, jolla on toimintaa muutamia kuukausia vuodessa. Lisäksi Urusvuoren teollisuusalueella ja Saramäessä on runsaasti teollisuutta ja varastotoimintaa. LOUHINTA- JA MURSKAUSALUE JA LAITOKSEN TOIMINTA Louhinta-alue Louhittava alue rajoittuu idässä Turku Tampere moottoritiehen ja etelässä Saramäen paikallistiehen muodostaen kolmion. Maa-ainesten ottamisalueen pinta-ala on m 2 ja koko alueen vuosittaiseksi kiviainesten ottomääräksi on ilmoitettu ktrm 3. Ajo alueelle kulkee ottoalueen länsipuolitse rakennettavaa väylää pitkin. Kiviaineksen otto etenee lentokentän puoleiselta sivulta kohti itä-kaakkoa. Murskauskaluston sijainti tulee muuttumaan louhinnan edistyessä. Pääosin se tulee sijaitsemaan louhittavan rintauksen välittömässä lä-

3 heisyydessä ottoalueen pohjan tasolla +37. Ottorintauksella, varastokasoilla sekä pintamaavalleilla muodostetaan suojat itään ja etelään. Murskauskalusto Murskaukseen käytetään esi-, väli- ja jälkimurskaimia sekä seulontaan taso- ja rumpuseuloja. Murskainten määrä ja tyyppi vaihtelevat eri tuotantoaikoina ja seulonnassa käytetään tapauskohtaisesti parhaiten työhön sopivaa taso- tai rumpuseulaa. Seulontaa voidaan tehostaa vedellä. Murskauslaitos käyttää verkosta hankittavan sähkön lisäksi kevyttä polttoöljyä käyttöenergian tuottamiseen. Öljyä arvioidaan kuluvan 800 litraa vuorokaudessa. Tankkauspiste ja polttoainevarasto sijoitetaan ottoalueen ulkopuolelle pohjoiseen. Suoja-altaallisen polttoainesäiliön koko on enintään 5 m 3. Samaan yhteyteen sijoitetaan jätehuoltopiste. Toiminta-ajat Louhintaa ja murskausta tehdään enintään kuusi kuukautta vuodessa viiden vuoden ajan. Pintamaiden siirtotyötä, valmiiden tuotteiden kuormausta ja huoltotyötä tehdään maanantaista lauantaihin klo Porauksia suoritetaan ja iskuvasaraa suurten lohkareiden rikkomiseen käytetään maanantaista perjantaihin klo Toiminnan ollessa käynnissä räjäytyksiä on 1 3 kertaa viikossa maanantaista perjantaihin klo välillä. Murskauslaitos on toiminnassa maanantaista perjantaihin klo Päivätuotannon ollessa keskimääräistä tasoa alueella käy noin 25 täysperävaunullista kuorma-autoa päivässä. Liikenne ajoittuu klo 07 ja 17 välille. TUONTANTOMÄÄRÄT JA KAPASITEETTI Laitoksella tuotetaan enintään tonnia eri sepeli- ja murskelajeja kuuden kuukauden vuosittaisena toiminta-aikana. Tämän lisäksi muualta tuotavan ja täällä murskattavan louheen määrä on enintään tonnia kuuden kuukauden aikana. Keskimääräinen vuorokausituotanto on tonnia ja suurimmillaan vuorokausituotanto on tonnia. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Pintavesien johtaminen Ottoalueen pintavedet kerätään alueen lounaiskulmaan, josta vedet johdetaan avo-ojiin. Ottoalueen ulkopuoliset alueet viettävät ottoalueesta poispäin. Päästöt ilmaan Pölyhaittojen ehkäisemiseksi murskauslaitos varustetaan kastelujärjestelmillä. Murskaus- ja seulontayksiköiden kuljettimet katetaan tai koteloidaan tarvittavin osin. Alueen päällystämättömät tiet sekä louheen ja murskeen varastoalueet kastellaan kuivina aikoina. Liikenteen mukana kestopäällystetyille tieosuuksille leviävän maa-aineksen pölyäminen estetään pesemällä ja harjaamalla tiet tarvittaessa. Myös lähtevät murskekuormat kastellaan tarvittaessa pölyämisen estämiseksi. Melu

4 Toiminnan aiheuttamasta melusta on tehty selvitys (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, NCC Roads Oy Louhinnan meluselvitys, Turku, 2005). Selvitys liittyy yhtiön aiempaan hakemukseen, joka koski laajempaa aluetta. Selvitystä voidaan tietyiltä osin hyödyntää tämän lupahakemuksen yhteydessä. Taustamelun arvioinnissa on mukana Tampereen Valtatien ja raideliikenteen aiheuttama melu ja sen leviäminen ympäristöön. Yli 55 db:n liikennemeluvyöhyke ulottuu noin metriä valtatiestä radan itäpuolelle asti. Valtatietä lähimmät asunnot sijaitsevat yli 60 db:n liikennemeluvyöhykkeellä. Louhintaalueen eteläpuolen asutuksen kohdalle tieliikenne aiheuttaa niin ikään yli 60 db:n meluvyöhykkeen. Lentoliikennemelu ei ole mukana taustan arvioinnissa, koska käytännössä se on ajoittaista ja poikkeaa liikenteen melusta. Meluselvityksessä vuorokautiseksi kallioporan käyttöajaksi on arvioitu 9 tuntia (klo 07 16), murskaimen ja työkoneiden käyttöajaksi 15 tuntia (klo 06 21) sekä rikotuksen teholliseksi käyttöajaksi neljä tuntia, joka ajoitetaan klo 07 ja 16 välille. Kallioporan äänitehotasona (L WA ) on käytetty 120 db, murskaimen 119 db, rikotuksen 116 db ja työkoneiden (kaivinkone ja pyöräkuormaaja) 108 db. Tämän hakemuksen mukaiset työajat ovat hieman pidempiä kuin melulaskelmassa käytetyt arvot (poraus 12 tuntia klo 6 18, murskaus 16 tuntia klo 6 22, lohkareiden rikotus iskuvasaralla 12 tuntia klo 6 18). Laskelman mukaan poraus ylittää tason 60 db(a) lähimmän vakituisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen kohdalla moottoritien itäpuolella. Moottoritietä lähimmät talot on lunastettu eivätkä ne ole vakituisessa asuinkäytössä. Meluhaitta-alue ulottuu joihinkin Ketushaaran ja Ketussuontien varrella oleviin vakituisessa asumiskäytössä oleviin kiinteistöihin. Lisäksi on huomioitava, että laskelmissa on käytetty kolme tuntia tässä hakemuksessa esitettyjä lyhyempiä päivittäisiä porausaikoja. Porauksen aiheuttama melu ei kuitenkaan laajenna havaittavasti sitä valtatien itäpuolelle muodostuvaa meluvyöhykettä, jonka jo moottoritien melu aiheuttaa. Porausmelun leviämistä on arvioitu melun kannalta pahimmassa mahdollisessa tilanteessa, jossa poraus on alkuvaiheessaan, kallion korkeimmalla kohdalla ja melun leviäminen tehokkainta. Vallitsevaan taustameluun nähden louhinta nostaa melutasoja tien itäpuolella noin 2 db. Koko porausaika viiden vuoden aikana on keskimäärin 95 työpäivää. Pahimman melun päiviä, jolloin poraus on kallion korkeimmalla kohdalla, on koko porausajan määrästä n. 10 %. Näin ollen laskelmien mukaista meluhaittaa porauksesta aiheutuu yhteensä noin 10 päivänä viiden vuoden aikana. Porattavan kohteen ollessa alempana meluhaitta on pienempi. Murskauslaitoksen sijoittaminen ns. poteroon vähentää melun leviämistä ympäristöön. Vyöhyke, jolla melutaso ylittää 55 db, rajoittuu työmaa-alueelle. Jätteet Toiminnassa muodostuu vuoden aikana käytettyä voiteluöljyä noin litraa ja kiinteää öljyistä jätettä 700 litraa. Käytetyt öljyt varastoidaan työmaa-alueella kaksivaippaisissa astioissa, jotka ovat sijoitettu katetussa tilassa olevaan tiiviiseen kaukaloon. Ongelmajätteistä pidetään erillistä kirjanpitoa ja keräyksen suorittaa Oy Ekokem Ab:n sopimuskerääjät. Talousjätettä syntyy enimmillään 240 litraa. Jätteet kerää sopimuskerääjä. Päästöt maaperään ja pintavesien johtaminen Murskaimen öljymäärä on laitteesta riippuen litraa. Pääosin murskauslaitokset toimivat kallioalueella ja öljyn imeytyminen ja kulkeutuminen maaperässä on huonoa. Mahdollisen öljyvuodon varalle murskaimen öljysäiliön alle tehdään aina ns. suoja-allas kivituhkasta, josta öljy on helppo poistaa.

5 Ottoalueen pintavedet kerätään alueen lounaiskulmaan, josta vedet johdetaan avo-ojiin, kuten nykyisinkin. Ottoalueelle ei virtaa huomattavaa määrää ulkopuolisia pintavesiä, koska maaperä viettää ottoalueesta poispäin. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Alueella ja alueen ympäristössä mitataan melua. Mittauksia tehdään lähikiinteistöjen kohdalla suunnitelman mukaisesti. Mittausajankohta pyritään valitsemaan siten, että muu taustamelu on mahdollisimman vähäinen. Ennen työn aloittamista tehdään vertaileva mittaus. TOIMINNAN LUONTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Hakemukseen on liitetty luontoselvitykset koskien hankkeen vaikutuksia Pomponrahkan (FI ) Natura-alueeseen (FL Jari Hietaranta ) sekä selvitys liito-oravan esiintymistä alueella (Hietaranta ). Johtopäätöksinä todetaan, että ottamistoiminta ei aiheuta haittaa lentoaseman pohjavesialueelle eikä vaaranna niitä luonnonarvoja (letto, keidassuo, kiiltosirppisammal), joiden perusteella Pomponrahaka on otettu Natura-2000 alueeksi. Alue ei myöskään ole todennäköistä liito-oravan elinaluetta. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Turun kaupungin ilmoitustaululla ja Turun kaupungin internetsivuilla. Lisäksi asiasta on erikseen kirjeitse tiedotettu lähinaapureille. Tarkastus Alueelle tehtiin tarkastus Lausunnot Hakemuksesta pyydettiin asemakaavaosaston ja ympäristöterveydenhuollon lausunnot. Asemakaavatoimistoantoi lausuntonsa Se toteaa, että alueella on voimassa hyväksytty Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, jossa alue on lentoliikenteen aluetta. Alueen länsipuolelle on osoitettu yhteystarvemerkintä. Turun yleiskaava 2020 ei ole voimassa Pomponrahkan Lentokentän alueella, jossa Turun hallinto-oikeus päätöksellään on kumonnut yleiskaavapäätöksen. Lentoaseman ympäristöön on vireillä osayleiskaava, josta on tehty vasta alustavia luonnoksia. Maa-ainestenotto ei vaikeuta tulevaa kaavoitusta. Alueella ei ole asemakaavaa. Lausunnossa todetaan, että asekaavatoimistolla ei hakemuksesta huomautettavaa. Ympäristöterveydenhuollonlausunnossa todetaan, että mahdollisia terveyshaittoja murskauslaitos voi aiheuttaa melun ja pölyn vuoksi. Alueelle johtavat tiet ovat päällystämättömiä. Louhetta, mursketta ja myös alueelle johtavia teitä varaudutaan kastelemaan pölyämisen estämiseksi. Ottorintama, varastokasat ja maavallit muodostavat suojaa melua, mutta myös pölyä vastaan. Laitoksen lähellä on muusta toiminnasta johtuva korkea melutaso, jota laitos ilmoituksensa mukaan lisää enimmillään noin 0 3 db. Vallit eivät suojaa lähimpiä kohteita kallion päältä alkavien porausten aiheuttamalta melulta. Lähimmissä kohteissa jo olemassa oleva melu on annettuja ohjearvoja korkeampaa lento- ja liikennemelun takia. Muistutukset ja mielipiteet Kuusi asukasta on jättänyt asiasta muistutuksen, jossa vastustetaan luvan myöntämistä. Työstä aiheutuu asuinalueelle kohtuutonta melua sekä liikenne- ja pölyhaittoja ja räjäytystyömaat vaurioittavat savimaalla olevia taloja. Muistuttajien talot sijaitsevat noin 150 metrin päässä räjäytysalueesta ja turva-alueen riittä-

6 vyyttä epäillään. Mikäli lupa myönnetään, taloihin vaaditaan täydelliset kuntokartoitukset ja sokkeleihin tärinämittarit. Asukkaat ihmettelevät, miksei Suomen valtio ole lunastanut heidänkin asuntojaan. Yksi edellisen muistutuksen allekirjoittajista on jättänyt lisäksi oman muistutuksensa. Muistutuksessa viitataan erittäin suuriin rakennuksille ja asumismukavuudelle aiheutuviin haittoihin, joita ovat pöly-, melu- ja tärinähaitat. Luvanhakijan vastine NCC Roads Oy on jättänyt vastineensa annetuista muistutuksista ja lausunnoista ja tuo siinä esiin seuraavaa: 1. Hankkeesta on laadittu suunnitelmat, joiden pohjalta on haettu maa-ainesten ottolupaa ja ympäristölupaa. Suunnitelmien pohjalta lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. 2. Meluselvityksen perusteella kiinteistöille ei aiheudu nykyisestä poikkeavaa meluhaittaa kun toiminnot sijoitetaan ja toteutetaan meluselvityksen mukaisesti. Melumallinnuksen yhteydessä havaittiin, että mitä alempana toiminnat ovat, sitä vähemmän haittoja voi levitä ympäristöön. Näin ollen murskaustoiminnat tullaan sijoittamaan suunnitelman mukaisesti ottotasolle +37 ja toimintojen ympärille rakennetaan melumallinnuksen mukaiset vallit suojaksi. 3. Suunnitelmissa on huomioitu melu-, pöly- ja tärinähaittojen minimointikeinot, joita tullaan toteuttamaan. Näin toimien haitat eivät muodostu merkittäviksi. 4. Lupaa toiminnan aloittamiseen, ennen kuin se on saanut lainvoiman, on haettu, ja se on mahdollista myöntää, koska alueen kalliot tulee poistaa lentoturvallisuuden parantamiseksi. 5. Yhtiö toivoo asian mahdollisimman pikaista käsittelyä. Luvanhakija on ilmoittanut myöhemmin, että se on yhdessä Ilmailulaitoksen kanssa järjestänyt tiedotustilaisuuden muistutuksen jättäneille kiinteistönomistajille. Oheismateriaali 1Lupahakemus Oheismateriaali 2Asemakaavatoimiston lausunto Oheismateriaali 3Ympäristöterveydenhuollon lausunto Oheismateriaali 4Muistutukset Oheismateriaali 5Toiminnanharjoittajan vastine Vs. ympäristötoimenjohtaja Olli-Pekka Mäki: EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää NCC Roads Oy:lle ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan Turun kaupungissa, Saramäen kylässä, kiinteistö Lentoasema, RN:o 1:129 suoritettavalle kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle. Laitoksen toiminnassa tulee noudattaa seuraavia lupamääräyksiä: Toiminta 1. Toimintaa ei saa aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. (YSL 101 )

7 2. Laitoksella saa murskata enintään tonnia vuodessa alueen ulkopuolelta tuotavaa kiviainesta. (YSL 43 ) 3. Louhintaa ja murskausta saa harjoittaa enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa arkipäivisin maanantaista perjantaihin seuraavina ajankohtina: Poraus klo Räjäytys klo Lohkareiden rikotus klo siten, että rikotuksen tehollinen työaika on enintään neljä tuntia päivässä Murskaus klo Maansiirtotöitä, valmiiden tuotteiden kuormausta ja huoltotöitä saa tehdä arkisin maanantaista lauantaihin klo Ympäristönsuojelutoimisto voi tarvittaessa rajoittaa maansiirtotöiden, kuormauksen ja huoltotöiden työaikaa, ellei niistä mahdollisesti aiheutuvia meluhaittoja pystytä muilla keinoin riittävästi vähentämään. (YSL 43 ) Melu 4. Kallioporan äänitehotaso (L WA ) ei saa ylittää 120 db, murskaimen 119 db, rikotuksen 116 db eikä työkoneiden (kaivinkone / pyöräkuormaaja) 108 db. (YSL 43 ) 5. Toiminnassa tulee noudattaa lupahakemuksessa ja meluselvityksessä esitettyjä eri työvaiheisiin liittyviä meluntorjuntatoimia siten, että niillä saavutetaan vähintään meluselvityksessä käytetty melun leviämistä estävä vaikutus. Louhinnan tulee edetä esitetyllä tavalla ja murskauslaitos tulee sijoittaa + 37 tasoon tehtävään syvennykseen melulaskelmien mukaisesti. Mikäli osoittautuu, että jostakin työvaiheesta aiheutuu ennakoitua kovempaa melua lähimpien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen kohdalle, toiminta tulee keskeyttää kunnes tarvittavat meluntorjuntatoimet on suoritettu.(ysl 43 ) Päästöt ilmaan 6. Mistään toiminnoista louhinta- ja murskaustyömaalla ei saa aiheutua lähimpien asuntojen kohdalle voimassa olevan valtioneuvoston päätöksen mukaisen kokonaisleijuman ohjearvotason ylittäviä pölypitoisuuksia. (NaapL 17, YSL 43 ) 7. Työmaa-alue koko laajuudeltaan tulee tarvittaessa kastella ja/tai suolata pölyämisen estämiseksi. Murskeen varastokasat ja kuormat tulee tarvittaessa kastella. (YSL 43 ) 8. Murskauslaitoksen pölyntorjuntaan käytettävän kastelun tulee olla riittävän tehokas ja sitä on voitava tarvittaessa tehostaa kuivina kausina. Murskaus- ja seulontayksiköiden kuljettimien, katteiden ja kotelointien tulee olla riittäviä ja tarpeeksi tiiviitä. Pakkaskautena kastelu tulee tarvittaessa korvata suodatinpölynpoistolaitteistolla tai muulla vastaavan tasoisella pölynpoistomenetelmällä. Murskauskalusto ja työkoneet tulee tarvittaessa pestä vedellä ja pitää kosteina siten, ettei niiden pinnalle kertynyt hieno kiviaines aiheuta ympäristöön kulkeutuvaa pölyämistä. (YSL 43 ) 9. Toiminta tulee keskeyttää, mikäli pölyntorjuntalaitteiston toiminnassa ilmenee häiriö tai pölyn leviämistä asutuksen suuntaan ei muutoin pystytä riittävästi rajoittamaan. Erityistä huomiota pölyntorjuntaan tulee kiinnittää voimakkailla lännen, luoteen tai pohjoisen puoleisilla tuulilla, jolloin toiminta on tarvitta-

8 essa keskeytettävä, mikäli pölyn kulkeutumista asuntojen suuntaan ei pystytä muilla keinoin riittävästi estämään. (YSL 43, NaapL 17 ) 10. Käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,1 painoprosenttia. (YSL 43, VNA 2000/766) Polttoaineiden varastointi 11. Työmaa-alueella oleva polttoainesäiliö tulee varustaa tiiviillä, vähintään säiliön tilavuutta vastaavalla katetulla suoja-altaalla sekä ylitäytönestimellä. Työkoneiden tankkauspaikka tulee pohjustaa siten, että polttoöljyä ei pääse kulkeutumaan maaperään. Imeytysmateriaalia tulee olla helposti saatavilla. (YSL 43 ) Jätteet ja jätevedet 12. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että maa- ja kallioperään tai pintaveteen ei pääse öljytuotteita tai muita ympäristölle haitallisia aineita. (YSL 43 ) 13. Öljyiset jätteet on toimitettava laitokseen, jonka ympäristölupa sallii ongelmajätteen käsittelyn. Ongelmajätteitä ei saa varastoida alueella 12 kuukautta kauempaa. (YSL 43, 45, JL 6, 15 ) 14. Ongelmajätteet on varastoitava asianmukaisesti merkityissä astioissa tai säiliöissä katettuna tai muuten vesitiiviisti. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan. (YSL 43, 45, JL 6 ) 15. Ongelmajätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot ongelmajätteistä. (YSL 43, 45, JL 15 ) Toiminnan tarkkailu 16. Toiminnan harjoittajan on teetettävä luotettavalla asiantuntijalla seuraavat melumittaukset: Ympäristömelumittauksia tulee tehdä lähimpien vakituisessa asuinkäytössä olevien rakennusten tuntumassa työmaan toiminnan aikana seuraavissa tilanteissa toiminnan alkaessa, kun poraus on meneillään kallion korkeimmalla kohdalla työmaalla tapahtuu sellaisia muutoksia järjestelyissä, joilla saattaa olla vaikutusta melun leviämiseen ympäristönsuojelutoimistoon tai toiminnanharjoittajalle on ilmoitettu erityisen häiritsevästä tai poikkeavasta meluhaitasta Tarvittaessa käytettävien työkoneiden ja laitteiden lähtömelutasot tulee tarkistaa mittauksin. Mittausten tekemisestä tulee etukäteen ilmoittaa ympäristönsuojelutoimistoon. Tulokset toimitetaan välittömästi niiden valmistuttua valvontaviranomaiselle. Mittaukset on suoritettava soveltamalla standardia SFS ISO 3744 ja siten, että tulokset ovat verrattavissa meluselvitykseen. 17. Toiminnan ympäristöön aiheuttamia pölypitoisuuksia tulee tarvittaessa seurata mittauksin Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston kanssa erikseen sovittavalla tavalla. (YSL 43 ) 18. Hakijan on kalenterivuosittain, viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä toimitettava Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon edelliseltä vuodelta yhteenveto, joka sisältää ainakin:

9 Tiedot toiminta-ajoista, louhinnan etenemisestä sekä maavallien ja louhe- ja murskekasojen sijoittelusta työmaa-alueella Muualta murskattavaksi tuodun kiviaineksen määrän (t/a) Murskatun louheen määrän (t/a) Käytetyn polttoöljyn määrän (t/a) Tiedot toiminnassa syntyneistä jätteistä, niiden laadusta, määristä sekä kuljetus- ja käsittelytavoista Tiedot mahdollisista onnettomuus- ja häiriötilanteista sekä niiden aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja tilanteen korjaamiseksi suoritetuista toimenpiteistä Yhteenveto vuoden aikana tehdyistä mahdollisista melu- ja pölymittauksista Tiedot vuoden aikana toteutuneista ja suunnitteilla olevista muutoksista (YSL 46, 83 ) 19. Kunkin toimintajakson alkamisesta ja pituudesta tulee etukäteen ilmoittaa ympäristönsuojelutoimistoon ja toiminnan vaikutuspiirissä vakituisesti asuville. (YSL 46 ) 20. Poikkeuksellisia päästöjä ilmaan, maaperään tai vesistöön aiheuttavista häiriötilanteista ja niiden seurauksena käynnistetyistä toimenpiteistä tulee välittömästi ilmoittaa Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon. (YSA 30 ) PERUSTELUT Edellä annetut määräykset ovat tarpeen, jotta NCC Roads Oy:n toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski. Laitos sijaitsee kaavoittamattomalla alueella vilkkaasti liikennöidyn valtatien sekä lentokentän läheisyydessä. Suomen valtio ja Turun kaupunki ovat lunastaneet lähimmät Tampereen Valtatien varrella sijaitsevat asuinkiinteistöt. Lähialueella on kuitenkin vielä asutusta, minkä takia ympäristöhaittojen ja niiden vaikutusten ehkäisemiseksi on tarpeellista antaa päästöjä, jätteitä ja tarkkailua koskevia määräyksiä. Lupamääräysten yksilölliset perustelut Lupa toiminnan aloittamiselle ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta voidaan antaa vain, jos täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Kallionlouhinnan kohdalla voidaan katsoa muutoksenhaun käyvän osittain hyödyttömäksi, jos toiminta on jo aloitettu. (1) Alueelle muualta murskattavaksi tuotavan louheen määrä on rajoitettu melu- ja pölyhaittojen vähentämiseksi. Mikäli muualta tuotavan louheen määrä ylittää vuodessa tonnia, toiminnalle on haettava ympäristölupaa alueelliselta ympäristökeskukselta (YSA 6 1 mom kohta 11 d). (2) Toiminta-aikoja koskeva lupamääräys on annettu viihtyvyyshaittojen ehkäisemiseksi. Koska louhintapaikka on moottoritien ja lentokoneiden lähestymissektorin välistä aluetta, on taustamelutaso jo ennestään korkea eikä hakemuksen mukaisesti toteutettu toiminta lisää sitä merkittävästi kuin lyhytaikaisesti. Lähiasutus altistuu yli 80 db(a):n lentoliikenteen aiheuttamalle hetkelliselle äänitasolle sekä laskennalliselle lentomelun L DEN -tasolle (kuvaa lentomelun vuorokautista tasoa painottaen yö- ja ilta-aikaisia lentotapahtumia). Lentomelu on kuitenkin hetkittäistä eikä sitä olekaan otettu huomioon hakijan teettä-

10 mässä meluselvityksessä taustamelun aiheuttajana. Selvityksen mukaan moottoritien aiheuttama keskimelutaso on lähiasutuksen kohdalla db(a). Työaikoja rajoittamalla vähennetään asutukselle korkeista melutasoista aiheutuvia haittoja. Poraus ja rikotus, joista aiheutuu eniten melua, on rajoitettu tehtäväksi sellaiseen aikaan päivällä, jolloin niiden häiriövaikutus jää vähäisimmäksi. Porauksen aiheuttamat suurimmat melutasot ovat lyhytaikaisia ajoittuen tilanteeseen, jossa poraus on kallion korkeimmilla kohdilla ja melu leviää esteittä ympäristöön. Hakijan esittämän arvion mukaan näitä päiviä on koko viiden vuoden toiminta-aikana noin 10 kappaletta, kun porausta on yhteensä alle 100 päivänä. Murskauslaitoksen toiminnasta ei meluselvityksen mukaan aiheudu merkittävää meluhaittaa asutukselle, koska se on sijoitettu syvennykseen. Myöskään maansiirtotyöstä, kuormauksesta ja huoltotöistä ei todennäköisesti aiheudu sellaista melua, josta olisi merkittävää haittaa ympäristölle. Mikäli osoittautuu, että kuormaus-, maansiirto- tai/ja huoltotöistä aiheutuu lähiasutukselle kohtuutonta melu- ja viihtyvyyshaittaa, niiden työaikaa voidaan rajoittaa myöhemmin ympäristönsuojelutoimiston kanssa sovittavalla tavalla. Tämä voi tarkoittaa lauantaityön kieltämistä ja toiminta-aikojen muuttamista ellei meluhaittaa muilla keinoin voida riittävästi vähentää. (3) Eri laitteiden ja toimintojen määräyksenä annettuja enimmäisäänitehotasoja on käytetty melumallinnuksen pohjana ja käytettävien laitteiden ja koneiden melupäästöjen tulee vastata niitä. (4) Melumallinnuksessa on käytetty melun leviämisen estämiseen mm. kallioseinämiä, maavalleja sekä louhe- ja murskekasoja. Murskauslaitoksen sijoittaminen riittävän syvään syvennykseen, ns. poteroon, vähentää melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Jotta laskelmien mukainen riittävä meluestevaikutus saavutettaisiin, tulee kaikki esteet rakentaa riittävän varhaisessa vaiheessa ja niiden tulee olla korkeudeltaan ja sijainniltaan mallinnuksen mukaisia. Meluselvityksen mukaan toiminnasta aiheutuva melu ei merkittävästi nosta alueella vallitsevaa taustamelutasoa lukuun ottamatta porauksen alkuvaihetta. Määräys 5 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta ympäristön asutukselle. Tilanteissa, joissa ympäristöön kantautuvat melutasot ylittävät ennakoidut laskelmat, saattaa meluavan toiminnan tilapäinen keskeyttäminen olla välttämätöntä, kunnes tarvittavat toimet on suoritettu. Melutasoa laskevia toimia voivat olla esimerkiksi louhe- ja murskekasojen sijoittaminen, maavallin rakentaminen, laitteen äänitehotason lasku tai työtavan muuttaminen. Mikäli osoittautuu, että kuormauksesta, maansiirto- tai huoltotöistä aiheutuu häiritsevää melua asutukselle, myös ne voidaan tarvittaessa keskeyttää tai muuttaa toiminta-aikoja. (5) Lupamääräykset 6 9 on annettu ilman pilaantumisen estämiseksi ja sen mahdollisesti aiheuttamien terveys- ja viihtyvyyshaittojen vähentämiseksi. Määräyksessä on huomioitu, että toiminta sijaitsee asutuksen lähellä. Etenkin kuivina kausina voimakas lännen ja pohjoisen puoleinen tuuli saattaa kuljettaa pölyä asutuksen suuntaan, jolloin toiminnan tilapäinen keskeyttäminen voi olla ainoa ratkaisu pölyn leviämisen estämiseksi. Etenkin räjäytyspölyn leviämisen estämiseksi ainoa ratkaisu voi tietyissä tuuliolosuhteissa olla räjäytysten välttäminen. Ympäristölupapäätöksessä ei ole otettu huomioon sitä, mitä rajoituksia lentotoiminta asettaa pölypäästöjen määrälle ja räjäytyksille. Valtioneuvosto on antanut asetuksen kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta, minkä noudattamiseksi määräys on annettu. (10) Polttoöljyn joutuminen maaperään ja mahdollisesti edelleen pohja- tai pintaveteen aiheuttaa haittaa ympäristölle, minkä takia se on estettävä. Öljyn varastoinnissa ja käsittelyssä on kiinnitettävä huomiota suojarakenteiden tiiviyteen siten, että suoja-altaaseen valunut polttoaine voidaan kerätä talteen. Työkoneiden tankkauksen tulee tapahtua siten, ettei polttoainetta kulkeudu maaperään. Mahdollisten vahinkojen varalta imeytysmateriaalia tulee aina olla riittävästi saatavilla. (11) Jätelain mukaan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jätteistä tai jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle ja ympäristölle. Ongelmajätteen tuottaja ja kuljettaja ovat vastuussa siitä, että ongelmajätteet

11 kuljetetaan lain mukaiseen paikkaan. Ongelmajätteiden asianmukainen hyödyntäminen tai hävittäminen edellyttää toimittamista käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. Valtioneuvoston päätöksessä ongelmajätteistä annettavista tiedoista ja sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) on annettu ongelmajätteiden siirtoa varten laadittavaa siirtoasiakirjaa koskevat määräykset. (12 15) Porausmelun osalta mittausten suorittamien on tarpeellista etenkin porauksen alkuvaiheessa, jolloin toiminta sijaitsee korkeimmalla kohdalla ja meluvaikutukset ovat suurimmat. Melulaskennassa käytettyjen melua rajoittavien kallioseinämien sekä louhe- ja varastokasojen vaikutus melun leviämisen estämiseksi tulee tarvittaessa varmistaa työn edetessä ympäristössä tehtävin melumittauksin. Valitustapauksissa melutason tarkistaminen muulloinkin on aiheellista. Mittauspaikat tulee valita vallitsevien olosuhteiden ja porauspaikan mukaan lähimpien vakituisessa asuinkäytössä olevien asuinrakennusten kohdalta. Mikäli ympäristömelumittausten tai havaintojen perusteella on syytä olettaa käytettävien työkoneiden tai laitteiden olevan poikkeavan meluisia, tulee niiden lähtömelutasot tarkistaa mittauksin ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin. Ilmoittamalla mittausajankohdasta etukäteen ympäristönsuojelutoimistoon annetaan valvontaviranomaiselle mahdollisuus osallistua mittaustapahtumaan ja siten tehostetaan valvontaa. (16) Mikäli on aihetta epäillä, että louhinnasta tai murskauksesta aiheutuu ilmaan pölypitoisuuksia, jotka toistuvasti tai pitkäaikaisesti ylittävät valtioneuvoston voimassa olevan ohjearvotason, on alueella valvonnan toteuttamiseksi mitattava ilman pölypitoisuutta. Pölypitoisuutta voidaan tarkkailla esimerkiksi kokonaisleijumamittauksin ympäristönsuojelutoimiston kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla. (17) Vuosittaista raportointia ja kirjanpitoa koskeva määräys on tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Muualta tuodun kiviaineksen määrästä tulee pyydettäessä esittää tositteet. (18) Koska toiminta on jaksottaista ja epäsäännöllistä, tulee jokaisen toimintajakson alkamisesta ja päättymisestä ilmoittaa esimerkiksi sähköpostitse ympäristönsuojelutoimistoon valvonnan mahdollistamiseksi. (19) Häiriö- ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevat määräykset ovat tarpeen, jotta poikkeustilanteessa päästöt jäisivät mahdollisimman pieniksi ja valvonnan toteuttaminen on mahdollista. (20) LUVAN VOIMASSA OLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Lupapäätös on voimassa asti. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Luvan myöntäneen viranomaisen on luvanhaltijan, valvontaviranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen tai haitankärsijän hakemuksesta muutettava lupaa, jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta; toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus; parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia; olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet; tai se on tarpeen Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöön panemiseksi annettujen säädösten noudattamiseksi. Asia on käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupahakemus (YSL 58 ) Jos asetuksella annetaan tätä päätöstä ankarampia määräyksiä tai poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Jätelaki (1072/1993)

12 Jäteasetus (1390/93) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta (766/2000) Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (711/2001) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) Ympäristöluvasta perittävä maksu Ympäristöluvasta peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen 2690 euron maksu. Taksan alkuperäisestä maksusta on vähennetty 670 euroa, koska hakemuksen vireilläolosta ei ole tiedotettu sanomalehdissä. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Muutoksen haku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 97 :ssä mainituilla tahoilla. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. PäätösEhdotus hyväksyttiin. JAKELU kuuljulkipano tiedlounais-suomen ympäristökeskus aoncc Roads Oy tiedaaltonen Irja tiedheinonen Jari

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 1 (20) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012.

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012. VESILAHDEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Antopäivä 16.10.2013 1 ASIA Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa olemassa olevan toiminnan olennaiseen muuttamiseen

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 133 04.03.2008 1 Ymp 8418-2002 (235) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän krematoriotoimintaa koskeva ympäristölupahakemus Tiivistelmä:

Lisätiedot

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka Ympäristölautakunta 21 29.04.2015 Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella.

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 866 18.12.2007 5 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 4 08.01.2008 1 Ymp 14129-2007 (235) Ympäristölupahakemus / SITA Finland Oy Ab, Rieskalähteentie

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta Tekninen lautakunta 5 26.03.2012 Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014 Ympäristöjaosto 49 19.05.2015 Ympäristölupa, soran murskaus, Morenia Oy 887/11.01.00/2014 YMPJAOST 49 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus soran murskaukselle siirrettävällä murskaamolla.

Lisätiedot

4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012.

4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Antopäivä 53100 LAPPEENRANTA 19.12.2012 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1. Hakija: Parma Oy PL 76 03101

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot