TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (235)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 263 22.04.2008 3 Ymp 15985-2007 (235)"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (235) NCC Roads Oy:n kiviainesten louhintaa ja murskausta (lentoaseman alue) koskeva ympäristölupahakemus Tiivistelmä: - Ympkaalk 263 Ympäristönsuojelutoimisto / Helena Pakkala Asia NCC Roads Oy on toimittanut Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle ympäristönsuojelulain 35 mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee kiviainesten louhintaa ja murskausta lentoaseman alueella. Yhtiöllä on samanaikaisesti vireillä maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus. Yhtiö hakee lupaa toiminnan aloittamiselle ennen kuin lupaa koskeva ympäristölupapäätös on saanut lainvoiman. Hakemuksen mukaan alueen kalliot tulee poistaa lentoturvallisuuden parantamiseksi. Luvan hakija NCC Roads Oy Läntinen teollisuuskatu ESPOO Ilmailulaitos Suomen valtion omistaman Turun kaupungin Kärsämäen kylän Lentoasema-nimisen kiinteistön RN:o 1:179 haltijana on allekirjoittanut NCC Roads Oy:n kanssa kiviaineksen ottosopimuksen edellyttäen, että yhtiö saa tarvittavat luvat kiviaineksen ottamiseen ja jalostamiseen. Kiviaines myydään sopimuksen mukaan tasoon Ilmailulaitos valtuuttaa NCC Roads Oy:n hakemaan tarvittavia lupia Ilmailulaitoksen erikseen hyväksymän kiviaineksen ottosuunnitelman mukaisesti. Laitos/toiminta ja sen sijainti Hakemus koskee kiviaineksen louhintaa ja murskausta Turun kaupungissa, Saramäen kylässä, kiinteistö Lentoasema, RN:o 1:179 noin 2,29 hehtaarin alueelle. Lupaa haetaan viideksi vuodeksi. Louhintaa ja murskausta suoritetaan vuodessa kuuden kuukauden ajan. Louhittavan kiviaineksen määrä on enimmillään m 3 eli tonneina Murskauslaitoksella tuotetaan vuosittain enintään tonnia eri sepeli- ja murskelajeja. Tämän lisäksi alueelle tuodaan Turun talousalueen rakennustyömailta käsiteltäväksi puhdasta louhetta enintään tonnia vuodessa. Murskausmäärä on enimmillään tonnia vuodessa ulkopuolelta tuotava kiviaines mukaan luettuna.

2 Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta Louhinta- ja murskaustoiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 1 momentin kohdan 7 c ja e mukaan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen ympäristönsuojeluasetuksen 7 1 momentin kohdan 7 a ja b mukaan. Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne Suunniteltu toiminta on uutta eikä sille ole myönnetty aiempia lupia. Samanaikaisesti haetaan lupaa maaainesten ottamiselle hyväksytyssä maakuntakaavassa alue on lentoliikenteen aluetta. Turun yleiskaava 2020 ei ole lainvoimainen kyseiseltä kohdalta. Lentoaseman ympäristöön on vireillä osayleiskaava, josta on tehty vasta alustavia luonnoksia. Alueella ei ole asemakaavaa. Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö Hakemuksen kohteena oleva alue on lentokentän kiitotien lähestymissektoria, joka etelässä rajoittuu Saramäen paikallistiehen ja idässä Turku Tampere moottoritiehen. Turun lentoaseman vuonna 1996 teettämän meluselvityksen mukaan alue kuuluu vyöhykkeeseen, jolla lentomelu aiheuttama L DEN taso on 65 db. Moottorien aiheuttamaksi lähtömelutasoksi on vuoden 1990 meluselvityksessä laskettu yli 75 db. Laitos ei sijaitse pohjavesialueella tai sen suojavyöhykkeellä. Aluetta lähinnä sijaitseva Lentokentän tärkeä pohjavesialue on 1,3 km:n päässä ottamisalueesta lounaaseen. Natura-2000 verkostoon kuuluva Pomponrahka sijaitsee hankealueesta noin 2 km päässä. Lähiympäristössä on jonkin verran omakotiasutusta. Turun kaupunki tai Suomen valtio on viimevuosien aikana lunastanut louhinta-alueen itäpuolelta moottoritiehen rajoittuvat omakotitalot. Myös louhintaalueen eteläpuoliset tontit, jotka rajoittuvat Saramäen paikallistiehen, ovat lunastettuja. Eteläpuolella lähin vakituisessa asuinkäytössä oleva rakennus on noin 120 metrin päässä louhinta-alueen eteläreunasta. Idässä ja kaakossa lähimpiin vakituisessa asuinkäytössä oleviin rakennuksiin on etäisyyttä noin 200 metriä. Kaikkiaan työmaan lähivaikutuspiirissä itä- ja eteläpuolella on noin 10 kpl vakituisessa asuinkäytössä olevaa rakennusta. Turku Toijala rautatien itäpuolella, noin 500 metrin päässä hakemuksen kohteena olevasta alueesta, sijaitsee Lohja Rudus Oy:n kallionlouhimo ja murskausasema, jolla on toimintaa muutamia kuukausia vuodessa. Lisäksi Urusvuoren teollisuusalueella ja Saramäessä on runsaasti teollisuutta ja varastotoimintaa. LOUHINTA- JA MURSKAUSALUE JA LAITOKSEN TOIMINTA Louhinta-alue Louhittava alue rajoittuu idässä Turku Tampere moottoritiehen ja etelässä Saramäen paikallistiehen muodostaen kolmion. Maa-ainesten ottamisalueen pinta-ala on m 2 ja koko alueen vuosittaiseksi kiviainesten ottomääräksi on ilmoitettu ktrm 3. Ajo alueelle kulkee ottoalueen länsipuolitse rakennettavaa väylää pitkin. Kiviaineksen otto etenee lentokentän puoleiselta sivulta kohti itä-kaakkoa. Murskauskaluston sijainti tulee muuttumaan louhinnan edistyessä. Pääosin se tulee sijaitsemaan louhittavan rintauksen välittömässä lä-

3 heisyydessä ottoalueen pohjan tasolla +37. Ottorintauksella, varastokasoilla sekä pintamaavalleilla muodostetaan suojat itään ja etelään. Murskauskalusto Murskaukseen käytetään esi-, väli- ja jälkimurskaimia sekä seulontaan taso- ja rumpuseuloja. Murskainten määrä ja tyyppi vaihtelevat eri tuotantoaikoina ja seulonnassa käytetään tapauskohtaisesti parhaiten työhön sopivaa taso- tai rumpuseulaa. Seulontaa voidaan tehostaa vedellä. Murskauslaitos käyttää verkosta hankittavan sähkön lisäksi kevyttä polttoöljyä käyttöenergian tuottamiseen. Öljyä arvioidaan kuluvan 800 litraa vuorokaudessa. Tankkauspiste ja polttoainevarasto sijoitetaan ottoalueen ulkopuolelle pohjoiseen. Suoja-altaallisen polttoainesäiliön koko on enintään 5 m 3. Samaan yhteyteen sijoitetaan jätehuoltopiste. Toiminta-ajat Louhintaa ja murskausta tehdään enintään kuusi kuukautta vuodessa viiden vuoden ajan. Pintamaiden siirtotyötä, valmiiden tuotteiden kuormausta ja huoltotyötä tehdään maanantaista lauantaihin klo Porauksia suoritetaan ja iskuvasaraa suurten lohkareiden rikkomiseen käytetään maanantaista perjantaihin klo Toiminnan ollessa käynnissä räjäytyksiä on 1 3 kertaa viikossa maanantaista perjantaihin klo välillä. Murskauslaitos on toiminnassa maanantaista perjantaihin klo Päivätuotannon ollessa keskimääräistä tasoa alueella käy noin 25 täysperävaunullista kuorma-autoa päivässä. Liikenne ajoittuu klo 07 ja 17 välille. TUONTANTOMÄÄRÄT JA KAPASITEETTI Laitoksella tuotetaan enintään tonnia eri sepeli- ja murskelajeja kuuden kuukauden vuosittaisena toiminta-aikana. Tämän lisäksi muualta tuotavan ja täällä murskattavan louheen määrä on enintään tonnia kuuden kuukauden aikana. Keskimääräinen vuorokausituotanto on tonnia ja suurimmillaan vuorokausituotanto on tonnia. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Pintavesien johtaminen Ottoalueen pintavedet kerätään alueen lounaiskulmaan, josta vedet johdetaan avo-ojiin. Ottoalueen ulkopuoliset alueet viettävät ottoalueesta poispäin. Päästöt ilmaan Pölyhaittojen ehkäisemiseksi murskauslaitos varustetaan kastelujärjestelmillä. Murskaus- ja seulontayksiköiden kuljettimet katetaan tai koteloidaan tarvittavin osin. Alueen päällystämättömät tiet sekä louheen ja murskeen varastoalueet kastellaan kuivina aikoina. Liikenteen mukana kestopäällystetyille tieosuuksille leviävän maa-aineksen pölyäminen estetään pesemällä ja harjaamalla tiet tarvittaessa. Myös lähtevät murskekuormat kastellaan tarvittaessa pölyämisen estämiseksi. Melu

4 Toiminnan aiheuttamasta melusta on tehty selvitys (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, NCC Roads Oy Louhinnan meluselvitys, Turku, 2005). Selvitys liittyy yhtiön aiempaan hakemukseen, joka koski laajempaa aluetta. Selvitystä voidaan tietyiltä osin hyödyntää tämän lupahakemuksen yhteydessä. Taustamelun arvioinnissa on mukana Tampereen Valtatien ja raideliikenteen aiheuttama melu ja sen leviäminen ympäristöön. Yli 55 db:n liikennemeluvyöhyke ulottuu noin metriä valtatiestä radan itäpuolelle asti. Valtatietä lähimmät asunnot sijaitsevat yli 60 db:n liikennemeluvyöhykkeellä. Louhintaalueen eteläpuolen asutuksen kohdalle tieliikenne aiheuttaa niin ikään yli 60 db:n meluvyöhykkeen. Lentoliikennemelu ei ole mukana taustan arvioinnissa, koska käytännössä se on ajoittaista ja poikkeaa liikenteen melusta. Meluselvityksessä vuorokautiseksi kallioporan käyttöajaksi on arvioitu 9 tuntia (klo 07 16), murskaimen ja työkoneiden käyttöajaksi 15 tuntia (klo 06 21) sekä rikotuksen teholliseksi käyttöajaksi neljä tuntia, joka ajoitetaan klo 07 ja 16 välille. Kallioporan äänitehotasona (L WA ) on käytetty 120 db, murskaimen 119 db, rikotuksen 116 db ja työkoneiden (kaivinkone ja pyöräkuormaaja) 108 db. Tämän hakemuksen mukaiset työajat ovat hieman pidempiä kuin melulaskelmassa käytetyt arvot (poraus 12 tuntia klo 6 18, murskaus 16 tuntia klo 6 22, lohkareiden rikotus iskuvasaralla 12 tuntia klo 6 18). Laskelman mukaan poraus ylittää tason 60 db(a) lähimmän vakituisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen kohdalla moottoritien itäpuolella. Moottoritietä lähimmät talot on lunastettu eivätkä ne ole vakituisessa asuinkäytössä. Meluhaitta-alue ulottuu joihinkin Ketushaaran ja Ketussuontien varrella oleviin vakituisessa asumiskäytössä oleviin kiinteistöihin. Lisäksi on huomioitava, että laskelmissa on käytetty kolme tuntia tässä hakemuksessa esitettyjä lyhyempiä päivittäisiä porausaikoja. Porauksen aiheuttama melu ei kuitenkaan laajenna havaittavasti sitä valtatien itäpuolelle muodostuvaa meluvyöhykettä, jonka jo moottoritien melu aiheuttaa. Porausmelun leviämistä on arvioitu melun kannalta pahimmassa mahdollisessa tilanteessa, jossa poraus on alkuvaiheessaan, kallion korkeimmalla kohdalla ja melun leviäminen tehokkainta. Vallitsevaan taustameluun nähden louhinta nostaa melutasoja tien itäpuolella noin 2 db. Koko porausaika viiden vuoden aikana on keskimäärin 95 työpäivää. Pahimman melun päiviä, jolloin poraus on kallion korkeimmalla kohdalla, on koko porausajan määrästä n. 10 %. Näin ollen laskelmien mukaista meluhaittaa porauksesta aiheutuu yhteensä noin 10 päivänä viiden vuoden aikana. Porattavan kohteen ollessa alempana meluhaitta on pienempi. Murskauslaitoksen sijoittaminen ns. poteroon vähentää melun leviämistä ympäristöön. Vyöhyke, jolla melutaso ylittää 55 db, rajoittuu työmaa-alueelle. Jätteet Toiminnassa muodostuu vuoden aikana käytettyä voiteluöljyä noin litraa ja kiinteää öljyistä jätettä 700 litraa. Käytetyt öljyt varastoidaan työmaa-alueella kaksivaippaisissa astioissa, jotka ovat sijoitettu katetussa tilassa olevaan tiiviiseen kaukaloon. Ongelmajätteistä pidetään erillistä kirjanpitoa ja keräyksen suorittaa Oy Ekokem Ab:n sopimuskerääjät. Talousjätettä syntyy enimmillään 240 litraa. Jätteet kerää sopimuskerääjä. Päästöt maaperään ja pintavesien johtaminen Murskaimen öljymäärä on laitteesta riippuen litraa. Pääosin murskauslaitokset toimivat kallioalueella ja öljyn imeytyminen ja kulkeutuminen maaperässä on huonoa. Mahdollisen öljyvuodon varalle murskaimen öljysäiliön alle tehdään aina ns. suoja-allas kivituhkasta, josta öljy on helppo poistaa.

5 Ottoalueen pintavedet kerätään alueen lounaiskulmaan, josta vedet johdetaan avo-ojiin, kuten nykyisinkin. Ottoalueelle ei virtaa huomattavaa määrää ulkopuolisia pintavesiä, koska maaperä viettää ottoalueesta poispäin. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Alueella ja alueen ympäristössä mitataan melua. Mittauksia tehdään lähikiinteistöjen kohdalla suunnitelman mukaisesti. Mittausajankohta pyritään valitsemaan siten, että muu taustamelu on mahdollisimman vähäinen. Ennen työn aloittamista tehdään vertaileva mittaus. TOIMINNAN LUONTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Hakemukseen on liitetty luontoselvitykset koskien hankkeen vaikutuksia Pomponrahkan (FI ) Natura-alueeseen (FL Jari Hietaranta ) sekä selvitys liito-oravan esiintymistä alueella (Hietaranta ). Johtopäätöksinä todetaan, että ottamistoiminta ei aiheuta haittaa lentoaseman pohjavesialueelle eikä vaaranna niitä luonnonarvoja (letto, keidassuo, kiiltosirppisammal), joiden perusteella Pomponrahaka on otettu Natura-2000 alueeksi. Alue ei myöskään ole todennäköistä liito-oravan elinaluetta. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Turun kaupungin ilmoitustaululla ja Turun kaupungin internetsivuilla. Lisäksi asiasta on erikseen kirjeitse tiedotettu lähinaapureille. Tarkastus Alueelle tehtiin tarkastus Lausunnot Hakemuksesta pyydettiin asemakaavaosaston ja ympäristöterveydenhuollon lausunnot. Asemakaavatoimistoantoi lausuntonsa Se toteaa, että alueella on voimassa hyväksytty Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, jossa alue on lentoliikenteen aluetta. Alueen länsipuolelle on osoitettu yhteystarvemerkintä. Turun yleiskaava 2020 ei ole voimassa Pomponrahkan Lentokentän alueella, jossa Turun hallinto-oikeus päätöksellään on kumonnut yleiskaavapäätöksen. Lentoaseman ympäristöön on vireillä osayleiskaava, josta on tehty vasta alustavia luonnoksia. Maa-ainestenotto ei vaikeuta tulevaa kaavoitusta. Alueella ei ole asemakaavaa. Lausunnossa todetaan, että asekaavatoimistolla ei hakemuksesta huomautettavaa. Ympäristöterveydenhuollonlausunnossa todetaan, että mahdollisia terveyshaittoja murskauslaitos voi aiheuttaa melun ja pölyn vuoksi. Alueelle johtavat tiet ovat päällystämättömiä. Louhetta, mursketta ja myös alueelle johtavia teitä varaudutaan kastelemaan pölyämisen estämiseksi. Ottorintama, varastokasat ja maavallit muodostavat suojaa melua, mutta myös pölyä vastaan. Laitoksen lähellä on muusta toiminnasta johtuva korkea melutaso, jota laitos ilmoituksensa mukaan lisää enimmillään noin 0 3 db. Vallit eivät suojaa lähimpiä kohteita kallion päältä alkavien porausten aiheuttamalta melulta. Lähimmissä kohteissa jo olemassa oleva melu on annettuja ohjearvoja korkeampaa lento- ja liikennemelun takia. Muistutukset ja mielipiteet Kuusi asukasta on jättänyt asiasta muistutuksen, jossa vastustetaan luvan myöntämistä. Työstä aiheutuu asuinalueelle kohtuutonta melua sekä liikenne- ja pölyhaittoja ja räjäytystyömaat vaurioittavat savimaalla olevia taloja. Muistuttajien talot sijaitsevat noin 150 metrin päässä räjäytysalueesta ja turva-alueen riittä-

6 vyyttä epäillään. Mikäli lupa myönnetään, taloihin vaaditaan täydelliset kuntokartoitukset ja sokkeleihin tärinämittarit. Asukkaat ihmettelevät, miksei Suomen valtio ole lunastanut heidänkin asuntojaan. Yksi edellisen muistutuksen allekirjoittajista on jättänyt lisäksi oman muistutuksensa. Muistutuksessa viitataan erittäin suuriin rakennuksille ja asumismukavuudelle aiheutuviin haittoihin, joita ovat pöly-, melu- ja tärinähaitat. Luvanhakijan vastine NCC Roads Oy on jättänyt vastineensa annetuista muistutuksista ja lausunnoista ja tuo siinä esiin seuraavaa: 1. Hankkeesta on laadittu suunnitelmat, joiden pohjalta on haettu maa-ainesten ottolupaa ja ympäristölupaa. Suunnitelmien pohjalta lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. 2. Meluselvityksen perusteella kiinteistöille ei aiheudu nykyisestä poikkeavaa meluhaittaa kun toiminnot sijoitetaan ja toteutetaan meluselvityksen mukaisesti. Melumallinnuksen yhteydessä havaittiin, että mitä alempana toiminnat ovat, sitä vähemmän haittoja voi levitä ympäristöön. Näin ollen murskaustoiminnat tullaan sijoittamaan suunnitelman mukaisesti ottotasolle +37 ja toimintojen ympärille rakennetaan melumallinnuksen mukaiset vallit suojaksi. 3. Suunnitelmissa on huomioitu melu-, pöly- ja tärinähaittojen minimointikeinot, joita tullaan toteuttamaan. Näin toimien haitat eivät muodostu merkittäviksi. 4. Lupaa toiminnan aloittamiseen, ennen kuin se on saanut lainvoiman, on haettu, ja se on mahdollista myöntää, koska alueen kalliot tulee poistaa lentoturvallisuuden parantamiseksi. 5. Yhtiö toivoo asian mahdollisimman pikaista käsittelyä. Luvanhakija on ilmoittanut myöhemmin, että se on yhdessä Ilmailulaitoksen kanssa järjestänyt tiedotustilaisuuden muistutuksen jättäneille kiinteistönomistajille. Oheismateriaali 1Lupahakemus Oheismateriaali 2Asemakaavatoimiston lausunto Oheismateriaali 3Ympäristöterveydenhuollon lausunto Oheismateriaali 4Muistutukset Oheismateriaali 5Toiminnanharjoittajan vastine Vs. ympäristötoimenjohtaja Olli-Pekka Mäki: EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää NCC Roads Oy:lle ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan Turun kaupungissa, Saramäen kylässä, kiinteistö Lentoasema, RN:o 1:129 suoritettavalle kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle. Laitoksen toiminnassa tulee noudattaa seuraavia lupamääräyksiä: Toiminta 1. Toimintaa ei saa aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. (YSL 101 )

7 2. Laitoksella saa murskata enintään tonnia vuodessa alueen ulkopuolelta tuotavaa kiviainesta. (YSL 43 ) 3. Louhintaa ja murskausta saa harjoittaa enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa arkipäivisin maanantaista perjantaihin seuraavina ajankohtina: Poraus klo Räjäytys klo Lohkareiden rikotus klo siten, että rikotuksen tehollinen työaika on enintään neljä tuntia päivässä Murskaus klo Maansiirtotöitä, valmiiden tuotteiden kuormausta ja huoltotöitä saa tehdä arkisin maanantaista lauantaihin klo Ympäristönsuojelutoimisto voi tarvittaessa rajoittaa maansiirtotöiden, kuormauksen ja huoltotöiden työaikaa, ellei niistä mahdollisesti aiheutuvia meluhaittoja pystytä muilla keinoin riittävästi vähentämään. (YSL 43 ) Melu 4. Kallioporan äänitehotaso (L WA ) ei saa ylittää 120 db, murskaimen 119 db, rikotuksen 116 db eikä työkoneiden (kaivinkone / pyöräkuormaaja) 108 db. (YSL 43 ) 5. Toiminnassa tulee noudattaa lupahakemuksessa ja meluselvityksessä esitettyjä eri työvaiheisiin liittyviä meluntorjuntatoimia siten, että niillä saavutetaan vähintään meluselvityksessä käytetty melun leviämistä estävä vaikutus. Louhinnan tulee edetä esitetyllä tavalla ja murskauslaitos tulee sijoittaa + 37 tasoon tehtävään syvennykseen melulaskelmien mukaisesti. Mikäli osoittautuu, että jostakin työvaiheesta aiheutuu ennakoitua kovempaa melua lähimpien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen kohdalle, toiminta tulee keskeyttää kunnes tarvittavat meluntorjuntatoimet on suoritettu.(ysl 43 ) Päästöt ilmaan 6. Mistään toiminnoista louhinta- ja murskaustyömaalla ei saa aiheutua lähimpien asuntojen kohdalle voimassa olevan valtioneuvoston päätöksen mukaisen kokonaisleijuman ohjearvotason ylittäviä pölypitoisuuksia. (NaapL 17, YSL 43 ) 7. Työmaa-alue koko laajuudeltaan tulee tarvittaessa kastella ja/tai suolata pölyämisen estämiseksi. Murskeen varastokasat ja kuormat tulee tarvittaessa kastella. (YSL 43 ) 8. Murskauslaitoksen pölyntorjuntaan käytettävän kastelun tulee olla riittävän tehokas ja sitä on voitava tarvittaessa tehostaa kuivina kausina. Murskaus- ja seulontayksiköiden kuljettimien, katteiden ja kotelointien tulee olla riittäviä ja tarpeeksi tiiviitä. Pakkaskautena kastelu tulee tarvittaessa korvata suodatinpölynpoistolaitteistolla tai muulla vastaavan tasoisella pölynpoistomenetelmällä. Murskauskalusto ja työkoneet tulee tarvittaessa pestä vedellä ja pitää kosteina siten, ettei niiden pinnalle kertynyt hieno kiviaines aiheuta ympäristöön kulkeutuvaa pölyämistä. (YSL 43 ) 9. Toiminta tulee keskeyttää, mikäli pölyntorjuntalaitteiston toiminnassa ilmenee häiriö tai pölyn leviämistä asutuksen suuntaan ei muutoin pystytä riittävästi rajoittamaan. Erityistä huomiota pölyntorjuntaan tulee kiinnittää voimakkailla lännen, luoteen tai pohjoisen puoleisilla tuulilla, jolloin toiminta on tarvitta-

8 essa keskeytettävä, mikäli pölyn kulkeutumista asuntojen suuntaan ei pystytä muilla keinoin riittävästi estämään. (YSL 43, NaapL 17 ) 10. Käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,1 painoprosenttia. (YSL 43, VNA 2000/766) Polttoaineiden varastointi 11. Työmaa-alueella oleva polttoainesäiliö tulee varustaa tiiviillä, vähintään säiliön tilavuutta vastaavalla katetulla suoja-altaalla sekä ylitäytönestimellä. Työkoneiden tankkauspaikka tulee pohjustaa siten, että polttoöljyä ei pääse kulkeutumaan maaperään. Imeytysmateriaalia tulee olla helposti saatavilla. (YSL 43 ) Jätteet ja jätevedet 12. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että maa- ja kallioperään tai pintaveteen ei pääse öljytuotteita tai muita ympäristölle haitallisia aineita. (YSL 43 ) 13. Öljyiset jätteet on toimitettava laitokseen, jonka ympäristölupa sallii ongelmajätteen käsittelyn. Ongelmajätteitä ei saa varastoida alueella 12 kuukautta kauempaa. (YSL 43, 45, JL 6, 15 ) 14. Ongelmajätteet on varastoitava asianmukaisesti merkityissä astioissa tai säiliöissä katettuna tai muuten vesitiiviisti. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan. (YSL 43, 45, JL 6 ) 15. Ongelmajätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot ongelmajätteistä. (YSL 43, 45, JL 15 ) Toiminnan tarkkailu 16. Toiminnan harjoittajan on teetettävä luotettavalla asiantuntijalla seuraavat melumittaukset: Ympäristömelumittauksia tulee tehdä lähimpien vakituisessa asuinkäytössä olevien rakennusten tuntumassa työmaan toiminnan aikana seuraavissa tilanteissa toiminnan alkaessa, kun poraus on meneillään kallion korkeimmalla kohdalla työmaalla tapahtuu sellaisia muutoksia järjestelyissä, joilla saattaa olla vaikutusta melun leviämiseen ympäristönsuojelutoimistoon tai toiminnanharjoittajalle on ilmoitettu erityisen häiritsevästä tai poikkeavasta meluhaitasta Tarvittaessa käytettävien työkoneiden ja laitteiden lähtömelutasot tulee tarkistaa mittauksin. Mittausten tekemisestä tulee etukäteen ilmoittaa ympäristönsuojelutoimistoon. Tulokset toimitetaan välittömästi niiden valmistuttua valvontaviranomaiselle. Mittaukset on suoritettava soveltamalla standardia SFS ISO 3744 ja siten, että tulokset ovat verrattavissa meluselvitykseen. 17. Toiminnan ympäristöön aiheuttamia pölypitoisuuksia tulee tarvittaessa seurata mittauksin Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston kanssa erikseen sovittavalla tavalla. (YSL 43 ) 18. Hakijan on kalenterivuosittain, viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä toimitettava Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon edelliseltä vuodelta yhteenveto, joka sisältää ainakin:

9 Tiedot toiminta-ajoista, louhinnan etenemisestä sekä maavallien ja louhe- ja murskekasojen sijoittelusta työmaa-alueella Muualta murskattavaksi tuodun kiviaineksen määrän (t/a) Murskatun louheen määrän (t/a) Käytetyn polttoöljyn määrän (t/a) Tiedot toiminnassa syntyneistä jätteistä, niiden laadusta, määristä sekä kuljetus- ja käsittelytavoista Tiedot mahdollisista onnettomuus- ja häiriötilanteista sekä niiden aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja tilanteen korjaamiseksi suoritetuista toimenpiteistä Yhteenveto vuoden aikana tehdyistä mahdollisista melu- ja pölymittauksista Tiedot vuoden aikana toteutuneista ja suunnitteilla olevista muutoksista (YSL 46, 83 ) 19. Kunkin toimintajakson alkamisesta ja pituudesta tulee etukäteen ilmoittaa ympäristönsuojelutoimistoon ja toiminnan vaikutuspiirissä vakituisesti asuville. (YSL 46 ) 20. Poikkeuksellisia päästöjä ilmaan, maaperään tai vesistöön aiheuttavista häiriötilanteista ja niiden seurauksena käynnistetyistä toimenpiteistä tulee välittömästi ilmoittaa Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon. (YSA 30 ) PERUSTELUT Edellä annetut määräykset ovat tarpeen, jotta NCC Roads Oy:n toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski. Laitos sijaitsee kaavoittamattomalla alueella vilkkaasti liikennöidyn valtatien sekä lentokentän läheisyydessä. Suomen valtio ja Turun kaupunki ovat lunastaneet lähimmät Tampereen Valtatien varrella sijaitsevat asuinkiinteistöt. Lähialueella on kuitenkin vielä asutusta, minkä takia ympäristöhaittojen ja niiden vaikutusten ehkäisemiseksi on tarpeellista antaa päästöjä, jätteitä ja tarkkailua koskevia määräyksiä. Lupamääräysten yksilölliset perustelut Lupa toiminnan aloittamiselle ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta voidaan antaa vain, jos täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Kallionlouhinnan kohdalla voidaan katsoa muutoksenhaun käyvän osittain hyödyttömäksi, jos toiminta on jo aloitettu. (1) Alueelle muualta murskattavaksi tuotavan louheen määrä on rajoitettu melu- ja pölyhaittojen vähentämiseksi. Mikäli muualta tuotavan louheen määrä ylittää vuodessa tonnia, toiminnalle on haettava ympäristölupaa alueelliselta ympäristökeskukselta (YSA 6 1 mom kohta 11 d). (2) Toiminta-aikoja koskeva lupamääräys on annettu viihtyvyyshaittojen ehkäisemiseksi. Koska louhintapaikka on moottoritien ja lentokoneiden lähestymissektorin välistä aluetta, on taustamelutaso jo ennestään korkea eikä hakemuksen mukaisesti toteutettu toiminta lisää sitä merkittävästi kuin lyhytaikaisesti. Lähiasutus altistuu yli 80 db(a):n lentoliikenteen aiheuttamalle hetkelliselle äänitasolle sekä laskennalliselle lentomelun L DEN -tasolle (kuvaa lentomelun vuorokautista tasoa painottaen yö- ja ilta-aikaisia lentotapahtumia). Lentomelu on kuitenkin hetkittäistä eikä sitä olekaan otettu huomioon hakijan teettä-

10 mässä meluselvityksessä taustamelun aiheuttajana. Selvityksen mukaan moottoritien aiheuttama keskimelutaso on lähiasutuksen kohdalla db(a). Työaikoja rajoittamalla vähennetään asutukselle korkeista melutasoista aiheutuvia haittoja. Poraus ja rikotus, joista aiheutuu eniten melua, on rajoitettu tehtäväksi sellaiseen aikaan päivällä, jolloin niiden häiriövaikutus jää vähäisimmäksi. Porauksen aiheuttamat suurimmat melutasot ovat lyhytaikaisia ajoittuen tilanteeseen, jossa poraus on kallion korkeimmilla kohdilla ja melu leviää esteittä ympäristöön. Hakijan esittämän arvion mukaan näitä päiviä on koko viiden vuoden toiminta-aikana noin 10 kappaletta, kun porausta on yhteensä alle 100 päivänä. Murskauslaitoksen toiminnasta ei meluselvityksen mukaan aiheudu merkittävää meluhaittaa asutukselle, koska se on sijoitettu syvennykseen. Myöskään maansiirtotyöstä, kuormauksesta ja huoltotöistä ei todennäköisesti aiheudu sellaista melua, josta olisi merkittävää haittaa ympäristölle. Mikäli osoittautuu, että kuormaus-, maansiirto- tai/ja huoltotöistä aiheutuu lähiasutukselle kohtuutonta melu- ja viihtyvyyshaittaa, niiden työaikaa voidaan rajoittaa myöhemmin ympäristönsuojelutoimiston kanssa sovittavalla tavalla. Tämä voi tarkoittaa lauantaityön kieltämistä ja toiminta-aikojen muuttamista ellei meluhaittaa muilla keinoin voida riittävästi vähentää. (3) Eri laitteiden ja toimintojen määräyksenä annettuja enimmäisäänitehotasoja on käytetty melumallinnuksen pohjana ja käytettävien laitteiden ja koneiden melupäästöjen tulee vastata niitä. (4) Melumallinnuksessa on käytetty melun leviämisen estämiseen mm. kallioseinämiä, maavalleja sekä louhe- ja murskekasoja. Murskauslaitoksen sijoittaminen riittävän syvään syvennykseen, ns. poteroon, vähentää melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Jotta laskelmien mukainen riittävä meluestevaikutus saavutettaisiin, tulee kaikki esteet rakentaa riittävän varhaisessa vaiheessa ja niiden tulee olla korkeudeltaan ja sijainniltaan mallinnuksen mukaisia. Meluselvityksen mukaan toiminnasta aiheutuva melu ei merkittävästi nosta alueella vallitsevaa taustamelutasoa lukuun ottamatta porauksen alkuvaihetta. Määräys 5 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta ympäristön asutukselle. Tilanteissa, joissa ympäristöön kantautuvat melutasot ylittävät ennakoidut laskelmat, saattaa meluavan toiminnan tilapäinen keskeyttäminen olla välttämätöntä, kunnes tarvittavat toimet on suoritettu. Melutasoa laskevia toimia voivat olla esimerkiksi louhe- ja murskekasojen sijoittaminen, maavallin rakentaminen, laitteen äänitehotason lasku tai työtavan muuttaminen. Mikäli osoittautuu, että kuormauksesta, maansiirto- tai huoltotöistä aiheutuu häiritsevää melua asutukselle, myös ne voidaan tarvittaessa keskeyttää tai muuttaa toiminta-aikoja. (5) Lupamääräykset 6 9 on annettu ilman pilaantumisen estämiseksi ja sen mahdollisesti aiheuttamien terveys- ja viihtyvyyshaittojen vähentämiseksi. Määräyksessä on huomioitu, että toiminta sijaitsee asutuksen lähellä. Etenkin kuivina kausina voimakas lännen ja pohjoisen puoleinen tuuli saattaa kuljettaa pölyä asutuksen suuntaan, jolloin toiminnan tilapäinen keskeyttäminen voi olla ainoa ratkaisu pölyn leviämisen estämiseksi. Etenkin räjäytyspölyn leviämisen estämiseksi ainoa ratkaisu voi tietyissä tuuliolosuhteissa olla räjäytysten välttäminen. Ympäristölupapäätöksessä ei ole otettu huomioon sitä, mitä rajoituksia lentotoiminta asettaa pölypäästöjen määrälle ja räjäytyksille. Valtioneuvosto on antanut asetuksen kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta, minkä noudattamiseksi määräys on annettu. (10) Polttoöljyn joutuminen maaperään ja mahdollisesti edelleen pohja- tai pintaveteen aiheuttaa haittaa ympäristölle, minkä takia se on estettävä. Öljyn varastoinnissa ja käsittelyssä on kiinnitettävä huomiota suojarakenteiden tiiviyteen siten, että suoja-altaaseen valunut polttoaine voidaan kerätä talteen. Työkoneiden tankkauksen tulee tapahtua siten, ettei polttoainetta kulkeudu maaperään. Mahdollisten vahinkojen varalta imeytysmateriaalia tulee aina olla riittävästi saatavilla. (11) Jätelain mukaan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jätteistä tai jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle ja ympäristölle. Ongelmajätteen tuottaja ja kuljettaja ovat vastuussa siitä, että ongelmajätteet

11 kuljetetaan lain mukaiseen paikkaan. Ongelmajätteiden asianmukainen hyödyntäminen tai hävittäminen edellyttää toimittamista käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. Valtioneuvoston päätöksessä ongelmajätteistä annettavista tiedoista ja sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) on annettu ongelmajätteiden siirtoa varten laadittavaa siirtoasiakirjaa koskevat määräykset. (12 15) Porausmelun osalta mittausten suorittamien on tarpeellista etenkin porauksen alkuvaiheessa, jolloin toiminta sijaitsee korkeimmalla kohdalla ja meluvaikutukset ovat suurimmat. Melulaskennassa käytettyjen melua rajoittavien kallioseinämien sekä louhe- ja varastokasojen vaikutus melun leviämisen estämiseksi tulee tarvittaessa varmistaa työn edetessä ympäristössä tehtävin melumittauksin. Valitustapauksissa melutason tarkistaminen muulloinkin on aiheellista. Mittauspaikat tulee valita vallitsevien olosuhteiden ja porauspaikan mukaan lähimpien vakituisessa asuinkäytössä olevien asuinrakennusten kohdalta. Mikäli ympäristömelumittausten tai havaintojen perusteella on syytä olettaa käytettävien työkoneiden tai laitteiden olevan poikkeavan meluisia, tulee niiden lähtömelutasot tarkistaa mittauksin ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin. Ilmoittamalla mittausajankohdasta etukäteen ympäristönsuojelutoimistoon annetaan valvontaviranomaiselle mahdollisuus osallistua mittaustapahtumaan ja siten tehostetaan valvontaa. (16) Mikäli on aihetta epäillä, että louhinnasta tai murskauksesta aiheutuu ilmaan pölypitoisuuksia, jotka toistuvasti tai pitkäaikaisesti ylittävät valtioneuvoston voimassa olevan ohjearvotason, on alueella valvonnan toteuttamiseksi mitattava ilman pölypitoisuutta. Pölypitoisuutta voidaan tarkkailla esimerkiksi kokonaisleijumamittauksin ympäristönsuojelutoimiston kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla. (17) Vuosittaista raportointia ja kirjanpitoa koskeva määräys on tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Muualta tuodun kiviaineksen määrästä tulee pyydettäessä esittää tositteet. (18) Koska toiminta on jaksottaista ja epäsäännöllistä, tulee jokaisen toimintajakson alkamisesta ja päättymisestä ilmoittaa esimerkiksi sähköpostitse ympäristönsuojelutoimistoon valvonnan mahdollistamiseksi. (19) Häiriö- ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevat määräykset ovat tarpeen, jotta poikkeustilanteessa päästöt jäisivät mahdollisimman pieniksi ja valvonnan toteuttaminen on mahdollista. (20) LUVAN VOIMASSA OLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Lupapäätös on voimassa asti. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Luvan myöntäneen viranomaisen on luvanhaltijan, valvontaviranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen tai haitankärsijän hakemuksesta muutettava lupaa, jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta; toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus; parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia; olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet; tai se on tarpeen Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöön panemiseksi annettujen säädösten noudattamiseksi. Asia on käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupahakemus (YSL 58 ) Jos asetuksella annetaan tätä päätöstä ankarampia määräyksiä tai poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Jätelaki (1072/1993)

12 Jäteasetus (1390/93) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta (766/2000) Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (711/2001) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) Ympäristöluvasta perittävä maksu Ympäristöluvasta peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen 2690 euron maksu. Taksan alkuperäisestä maksusta on vähennetty 670 euroa, koska hakemuksen vireilläolosta ei ole tiedotettu sanomalehdissä. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Muutoksen haku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 97 :ssä mainituilla tahoilla. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. PäätösEhdotus hyväksyttiin. JAKELU kuuljulkipano tiedlounais-suomen ympäristökeskus aoncc Roads Oy tiedaaltonen Irja tiedheinonen Jari

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

NCC Roads Oy:n kiviainesten louhintaa ja murskausta ympäristölupahakemus (Lentoaseman

NCC Roads Oy:n kiviainesten louhintaa ja murskausta ympäristölupahakemus (Lentoaseman Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 977-2010 (235) NCC Roads Oy:n kiviainesten louhintaa ja murskausta ympäristölupahakemus (Lentoaseman alue) Tiivistelmä: - Ympkaalk 460 Ympäristönsuojelutoimisto / Helena

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristölupahakemusta on 17.9.2007 täydennetty louhinnan etenemistä kuvaavalla selostuksella ja kartalla.

Ympäristölupahakemusta on 17.9.2007 täydennetty louhinnan etenemistä kuvaavalla selostuksella ja kartalla. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 703 09.10.2007 2 Ymp 7199-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Maanrakennus ja Kuljetus Nylund Oy / Hitsarinkatu Tiivistelmä: - Ympkaalk 703

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542 PÄÄTÖS Helsinki 24.4.2007 Dnro UUS 2007 Y 153 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 542 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 609 03.09.2002 4 Ymp 7812-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) Ympkaalk 609 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640)

Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 564 19.08.2003 3 Ymp 10911-2002 (235, 222) Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640) Ympkaalk 564

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 59 23.01.2007 6 Ymp 10756-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Oritur Oy SEO, Tuontiväylä Tiivistelmä: - Ympkaalk 59 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 44 25.01.2005 2 Ymp 10143-2003 (235, 222) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 Ympkaalk 44 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukainen muutos kalliokiven louhintaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Kakskerrantie, polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Kakskerrantie, polttonesteiden varastointi ja jakelu) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 202 09.04.2002 2 Ymp 12095-2001 (233) Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Kakskerrantie, polttonesteiden varastointi ja jakelu) Ympkaalk

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 894

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 894 PÄÄTÖS Helsinki 28.6.2005 Dnro UUS 2005 Y 268 14 Annettu julkipanon jälkeen No YS 894 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Sosiaalipalvelusäätiö Rainan ympäristölupa/lasijätteen lajittelu ja murskaus

Sosiaalipalvelusäätiö Rainan ympäristölupa/lasijätteen lajittelu ja murskaus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 837 16.12.2003 2 Ymp 11649-2003 (235) Sosiaalipalvelusäätiö Rainan ympäristölupa/lasijätteen lajittelu ja murskaus Ympkaalk 837 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy, Infra Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab ovat maa-aineslupa- ja

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 69 Konevuori Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö sekä hydraulisen iskuvasaran käyttö, Veturitie 15 HEL 2016-003765 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Helsinki No YS 388

Helsinki No YS 388 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 19.3.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 591 111 No YS 388 ASIA Päätös Lemminkäinen Oyj:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013

Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013 Asia Päätös Maanrakennus Oy Laatutyön esittämästä ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Gregorius IX:n tie 8, polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Gregorius IX:n tie 8, polttonesteiden varastointi ja jakelu) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 607 03.09.2002 2 Ymp 4362-2002 (235) Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Gregorius IX:n tie 8, polttonesteiden varastointi ja jakelu) Ympkaalk

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy

Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 73 01.02.2005 3 Ymp 15106-2004 (235) Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy Ympkaalk 73 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 24.1.2005

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 29.04.2014 27 Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa

Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 734 22.11.2005 4 Ymp 12715-2005 (235) Suomen Elektroniikkakeräys Oy:n ympäristölupa Ympkaalk 734 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 71 24.11.2016 Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy OULYMP 71 LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Dnro Etelä-Savo ESAELY/101/07.00/2011 20.6.2011 annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen VASTINE Projekti Orimattila Hietala, kiviaineksen ottamisen meluselvitys Asiakas NCC Industry Oy Päivämäärä 13.7.2017 Vastaanottaja Taina Piiroinen Lähettäjä Janne Ristolainen Tiedoksi 1. Vastine Orimattilan

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 308 06.05.2003 1 Ymp 1401-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) Ympkaalk 308 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta, JJ Kaivin ja Kallio Oy (Dnro YMP 320/1402/2014)

Päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta, JJ Kaivin ja Kallio Oy (Dnro YMP 320/1402/2014) Pirkkalan kunta Ympäristöpäällikkö Viranhaltijapäätös 03.06.2014 2/2014 Sivu 1 1402 Taipaleentie 157 23660 Kalanti Päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta, (Dnro YMP 320/1402/2014)

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo)

Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 626 16.09.2003 2 Ymp 6566-2003 (235, 222) Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo) Ympkaalk 626

Lisätiedot

INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS-

INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS- INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS- PIIRUSTUKSET JA LIITTEET Ympäristölupahakemuslomake Suunnitelmaselostus Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Liite 7. Liite 8. Liite

Lisätiedot

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2017 Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 26.01.2017 4 Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi 16.1.2017: ASIA Jarkko

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Sementtivalimo Heinonen & Karniston ympäristölupahakemus

Sementtivalimo Heinonen & Karniston ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 627 16.09.2003 3 Ymp 7479-2002 (235) Sementtivalimo Heinonen & Karniston ympäristölupahakemus Ympkaalk 627 Ympäristönsuojelutoimisto 8.9.2003/TL,

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24)

Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 386 27.05.2003 4 Ymp 1397-2003 (235) Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24) Ympkaalk 386 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 635 26.09.2006 1 Ymp 8775-2006 (235) Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry Ympkaalk 635 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 38 22.05.2014 Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy OULYMP 38 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös Kiinteistöliikelaitos Köydenpunojankatu 14

Ympäristölupapäätös Kiinteistöliikelaitos Köydenpunojankatu 14 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 3183-2016 (235) Ympäristölupapäätös Kiinteistöliikelaitos Köydenpunojankatu 14 Ympäristönsuojelu Jaana Gustafsson 17.5.2016: 1. Asia Turun kiinteistöliikelaitos on 18.3.2016

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot