MAS- linjan matematiikan kurssit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAS- linjan matematiikan kurssit"

Transkriptio

1 Muutokset Vantaankosken koulun Matemaattis-luonnontieteellisen linjan (MAS) opetussuunnitelmaan lukuvuonna aloittavista 7. luokista alkaen Kurssisisällöt ja -ajoitus ovat muuttuneet matematiikan ja kemian osalta. Fysiikan kurssien osalta ainoastaan ajoitus on muuttunut. Tuntijako 7. lk 8. lk 9. lk Yhteensä Matematiikka (2 + 2 syventävää matematiikkaa) Biologia ja maantieto (mg + bi + syventävä bi) Fysiikka ja kemia 2 (ke + fy) 3 (ke + 2 fy) (ke + fy + syventävä fy + syventävä ke) Valinnaiskurssit (tietotekn.) Tuntimäärä yhteensä 30,5 29, MAS- linjan matematiikan kurssit Yleistavoitteet matematiikan opiskelun tavoitteena on harjaannuttaa oppilaita johdonmukaiseen ja täsmälliseen ajatteluun sekä asioiden esittämiseen matematiikan opetuksen tulisi ohjata oppilasta esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta sekä muokkaamaan ongelmia ja etsimään ratkaisuja niihin opiskelun tulisi kasvattaa myönteistä asennoitumista matematiikkaa, ajattelua sekä yleensä älyllistä ponnistelua kohtaan, joka johtaisi omaan oivallukseen opetuksen tulisi tarjota mahdollisuus liittää matematiikan kokemuksia arkipäivän tilanteisiin ja päinvastoin, erilasia välineitä käyttäen Tavoitteet luokilla Oppilas oppii luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia loogista ja luovaa ajattelua soveltamaan erilaisia ajatteluprosesseja ja menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään

2 esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella näkemään saannonmukaisuuksia työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä riittävät perustiedot ja -taidot jatko-opintoja varten 7. luokan matematiikka 1. kurssi 2. kurssi 3. kurssi laskutoimitukset luonnollisilla luvuilla, kokonais- ja rationaaliluvuilla vastaluku, alkuluku, alkutekijät, jaollisuus murtolukujen laventaminen ja supistaminen desimaaliluvun esittäminen murtolukuna potenssi, eksponenttina positiivinen kokonaisluku ja potenssilausekkeet lausekkeiden sieventäminen pyöristäminen ja arviointi lukuparin esittäminen koordinaatistossa kulmien välisiä yhteyksiä kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä säännölliset monikulmiot, ympyrä ja niihin liittyviä käsitteitä monikulmioiden piirin ja pinta-alan laskeminen yhtenevyyskuvauksia: peilaukset, kierto ja siirto tasossa geometrista konstruointia lukujonojen tutkimista ja muodostamista muuttuja-käsite, lausekkeen arvo yhtälöt ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajien piirtäminen koordinaatistoon lineaarinen funktio 4. kurssi prosenttikäsitteen vahvistaminen, prosenttilasku potenssi, eksponenttina kokonaisluku juuren käsite ja laskutoimituksia neliöjuurilla vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen

3 8. luokan matematiikka 5. kurssi 6. kurssi 7. kurssi 8. kurssi polynomin käsite, polynomien laskutoimituksia suhde ja verranto suoraan verrannollisuus toisen asteen yhtälö yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys kateetin ja hypotenuusan käsitteet Pythagoraan lause kolmion ja ympyrän välisiä yhteyksiä ympyrän pinta-alan ja piirin laskeminen avaruuskappaleiden tunnistaminen ja luokittelu avaruuskappaleiden tilavuuden ja pinta-alan laskeminen trigonometriset funktiot suorakulmaisen kolmion kulmien ratkaiseminen hypotenuusan ja kateettien ratkaiseminen epäyhtälö epäyhtälön ratkaiseminen riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujien avulla suoraan ja kääntäen verrannollisuus funktion käsite kuvaajan tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja pienin arvo, kasvaminen ja väheneminen 9. luokan matematiikka 9. kurssi reaaliluvut itseisarvo, käänteisluku yhtälön määrittelyjoukko ja ratkaisujoukko yhtälöpari ja sen ratkaiseminen algebrallisesti ja graafisesti

4 10.kurssi todennäköisyyden käsite frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi keskiarvo, tyyppiarvo, hajonta ja mediaani diagrammien tulkinta tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa 11. kurssi polynomien tulo ja jakolasku, jaollisuus muistikaavat rationaalilausekkeiden peruskäsitteitä, peruslaskutoimitukset, sieventäminen, 12.kurssi, lukion 1. kurssin Funktiot ja yhtälöt -sisällöt potenssifunktiot ja juuret eksponenttifunktio murtopotenssi eksponentin ratkaiseminen Kemian syventävä kurssi Tavoitteet oppilaan oppimiselle syventää aiemmin opittujen kemian perusteiden ymmärtämistä kurssilla käsiteltävien asioiden yhteydessä täydentää kuvaa kemiasta, sen mahdollisuuksista ja merkityksestä vahvistaa ongelmanratkaisutaitoja ja kriittistä ajattelua käyttää luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta monipuolisesti eri tutkimusmenetelmiä kehittää kokeellisia taitoja, osaa esittää kokeidensa tulokset, tulkita niitä sekä arvioida tiedon luotettavuutta ja merkitystä tuntee yhdisteiden rakenteita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita sekä ymmärtää niiden merkityksen ihmiselle ja elinympäristölle osaa tutkia kokeellisesti aineiden ominaisuuksia ja reaktioita, tuntee erotus- ja tunnistamismenetelmiä sekä osaa valmistaa liuoksia tuntee erilaisia materiaaleja, niiden koostumusta, ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä hahmottaa kemian merkitystä kestävässä kehityksessä; osaa havaita ympäristössä tapahtuvia muutoksia, vuorovaikutuksia, selvittää syitä ja seurauksia tutustuu kulutustavaroiden ympäristövaikutusten arviointiin käytettäviin menetelmiin, arvioi oman kulutuksensa ja arkikäytön ympäristövaikutuksia sekä omaksuu kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja toimii elinympäristön hyväksi ja yhteisen hyvinvoinnin lisäämiseksi

5 Keskeisiä sisältöjä ilma ja vesi ympäristöanalyysit, erotusmenetelmät pitoisuus, molaaristen liuosten valmistus yhdisteet, sidokset, ionit happamuus kiertokulku metallit sähkökemia sovellukset kierrätys, ympäristövaikutukset orgaaninen kemia molekyyli- ja rakennemallit valmistusmenetelmät, ominaisuudet, käyttö, ympäristövaikutukset muovit, tekstiilit, paperi, kosmetiikka kestävä kehitys kestävän kehityksen perusteet, ekotehokkuus tuotteiden elinkaari, ympäristövaikutusten arviointi Toteutus Kurssi suoritetaan teorian ja kokeellisen työskentelyn pohjalta laadittavien tutkimusselostusten perusteella. Mahdollisuuksien mukaan valitaan omia tutkimusaiheita ja tehdään opintokäyntejä. Arviointi tutkimusselostukset ja muut mahdolliset kirjalliset näytöt kokeellinen työskentely jatkuva näyttö Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun, yhteistyökyky, tiedon jäsentelykyky sekä opittavan asian merkityksen ymmärtäminen.

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT MATEMATIIKKA

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT MATEMATIIKKA OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN MATEMATIIKKA 2013 2014 MATEMATIIKKA Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä

Lisätiedot

6. luokka 7. luokka. 6. luokka 7. luokka

6. luokka 7. luokka. 6. luokka 7. luokka VUOSILUOKAT 6-9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on matematiikan osaamisen vahvistaminen ja riittävien perusvalmiuksien tarjoaminen. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

Oppilas oppii Luvut ja laskutoimitukset Geometria Mittaaminen ja taulukot ymmärtämään lukukäsitteen ja oppii käyttämään

Oppilas oppii Luvut ja laskutoimitukset Geometria Mittaaminen ja taulukot ymmärtämään lukukäsitteen ja oppii käyttämään 101 7.3.4 Matematiikka Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen.

Lisätiedot

Matematiikka. 1. luokka 2. luokka. yksinumeroinen - kaksinumeroinen - lukujonoja, hajottaminen ja kokoaminen kolminumeroinen konkreettisin välinein

Matematiikka. 1. luokka 2. luokka. yksinumeroinen - kaksinumeroinen - lukujonoja, hajottaminen ja kokoaminen kolminumeroinen konkreettisin välinein 40 Matematiikka 7.6 Matematiikka M atematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien

Lisätiedot

2013-2014. OPS Perusaste

2013-2014. OPS Perusaste 2013-2014 OPS Perusaste Rovaniemen aikuislukio Perusasteopetus 2013-2014 1 OPS PERUSASTEEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu iltaperuskoulu SISÄLTÖ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN

Lisätiedot

O S A I I P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L U O K I L L E 7-9

O S A I I P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L U O K I L L E 7-9 O S A I I P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L U O K I L L E 7-9 2013 2014 1 11. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt vuosiluokilla 7. 9. 11.1 Eheyttäminen

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. Luku 1 Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

PII JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

PII JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET PII JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Yläkoulun matematiikan oppimateriaali Pii noudattaa uuden opetussuunnitelman perusteita. Sarja tarjoaa kaikille oppijoille oman taitotasonsa mukaisia haasteita ja myönteisiä

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT Äidinkieli Englanti A1 kieli Ruotsi B1 kieli Saksa B2 kieli Matematiikka Fysiikka Kemia Biologia Maantieto Uskonto Evankelis-luterilainen uskonto Ortodoksinen

Lisätiedot

1 lk Tavoitteet. 2 lk Tavoitteet

1 lk Tavoitteet. 2 lk Tavoitteet MATEMATIIKKA Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen.

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Kemia. Opetuksen tavoitteet

Kemia. Opetuksen tavoitteet Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä

Lisätiedot

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.10 KEMIA Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml.

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011 Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ja tavoitteet s.3 Aineryhmät Äidinkieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

KERIMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA

KERIMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA KERIMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Kerimäen kunnan perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. luku Opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

Lukion kemian OPS 2016

Lukion kemian OPS 2016 Lukion kemian OPS 2016 Tieteellisen maailmankuvan rakentuminen on lähtökohtana. muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden (ao. muutoksien jälkeen). Orgaaninen kemia pois KE1-kurssilta - yhdisteryhmät KE2-kurssiin

Lisätiedot

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna. 1 Punkaharjun lukio Palomäentie 2 58500 PUNKAHARJU rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.fi opinto-ohjaaja

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016 Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELIRUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN

Lisätiedot

6.3.7 Fysiikka ja kemia

6.3.7 Fysiikka ja kemia 6.3.7 Fysiikka ja kemia Fysiikan ja kemian opetuksen ydintehtävänä on syventää oppilaan tietämystä luonnon ilmiöistä ja käsitystä fysikaalisen ja kemiallisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa kokeellisen

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

kurssiopas Kerimäen lukion 2015-2016

kurssiopas Kerimäen lukion 2015-2016 Kerimäen lukion kurssiopas Lukion oppiaineet on jaettu kursseihin. Kurssien määrä vaihtelee riippuen oppiaineesta. Kurssit jaetaan lukiossa pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Pakolliset

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖARVIONNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖARVIONNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS SUOMI ÄIDINKIELENÄ Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän - haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että yksin

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT ÄIDINKIELI...3...3 Keskeiset sisällöt...3 Vuorovaikutustaidot...3 Tekstinymmärtäminen...3 Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen...4 Tiedonhallintataidot...4

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot