Instruction of User for NewTop Post-Operative Knee brace Languages: English, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Instruction of User for NewTop Post-Operative Knee brace Languages: English, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish."

Transkriptio

1 Instruction of User for NewTop Post-Operative Knee brace Languages: English, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish.

2 Instruction of User for NewTop Post-Operative Knee brace Languages: English, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish. ENGLISH Carefully read these instructions before use! Intended Use/Indications: Post-operative treatments Contraindications: None known (pay attention to excessive edema/swelling) Adjustments: This product should only be altered by a medical professional. Warnings: Do not remove the brace without permission and do not change the settings on the joints without supervision from a medical certified person. This brace is only for one person s use. Check skin on a daily basis. If any increased pain, swelling or other unwanted reactions occurs, immediately contact the medical responsible person. Material Specifications: Rigid parts are made from nylon and glass fiber. Textile parts are made from Nylon. Wash Instructions: All textile parts of this product should be hand washed in lukewarm water. Close all Velcro straps prior to laundry. Do not tumble dry or dry clean. Dry flat. Who to contact: Contact your doctor or the person that fitted the device. Sizing: One size. Length adjustment between 7 9 cm. SVENSK Läs noga igenom dessa instruktioner för användning. Avsedd användning/indikationer: Postoperativ behandling Kontraindikationer: Inga kända (var uppmärksammad på ödem och kraftig svullnad) Justering: Ändringar av denna produkt får enbart göras av medicinskt kunnig person. Varning: Tag inte av bandaget utan tillåtelse och ändra inte inställningen på leden utan överinseende av medicinskt ansvarig person. Bandaget är endast avsett för en patientsbruk. Kontrollera huden dagligen. Vid ökad smärta, svullnad eller andra oönskade reaktioner vid användning, kontakta genast medicinskt ansvarig person. Materialspecifikation: De rigida delarna är tillverkade av nylon och glasfiber. Textila delar är tillverkade av nylon. Tvätt instruktion: Alla textila delar I produkten skall handtvättas i ljummet vatten. Stäng alla kardborrband företvätt. Får ej torktumlas eller kemtvättas. Plantorkas. Vid frågor: Kontakta din läkare eller den person som provat ut produkten. Storlek: En storlek. Längdjustering mellan 7 9 cm. DANSK Læs denne instruktion nøje igennem inden anvendelse. Anvendelsesområde/Indikationer: Postoperativ behandling. Kontraindikationer: Ingen kendte (vær opmærksom på ødem og kraftig hævelse). Justering: Ændringer i dette produkt må udelukkende udføres af sygeplejefagligt personale. Advarsel: Tag ikke ortosen af uden tilladelse, og ændre ikke på indstillingen af leddet uden sygeplejefagligt personale godkendelse. Ortosen er kun beregnet til en person. Kontroller dagligt huden. Hvis man observerer øget smerte, hævelse eller andre uønskede reaktioner, kontakt snarest sygeplejefagligt personale. Materialespecifikation: De rigide dele er lavet af nylon og glasfiber. Tekstile dele er lavet af nylon. Vaskeinstruktion: Alle tekstile dele på produktet skal håndvaskes i lunkent vand. Luk alle velcrobånd før vask. Kan ikke tørres i tørretumbler eller kemisk renses. Tørres liggende. Ved spørgsmål: Tag kontakt med egen læge eller personale som har tilpasset produktet på dig. Størrelse: En størrelse. Længdejustering mellem 7-9 cm.

3 NORSK Les nøye igjennom disse instruksjonene før bruk. Bruksområde/Indikasjoner: Postoperativ behandling. Kontraindikasjoner: Ingen kjente (vær oppmerksom ved ødem og kraftig hevelse). Justering: Endringer på dette produktet må kun utføres av medisinsk kyndig personale. Advarsel: Ikke ta av ortosen uten tillatelse, og ikke gjør endringer på innstillingen av leddet uten påsyn av medisinsk ansvarlig personale. Ortosen er kun beregnet for bruk av en pasient. Kontroller huden daglig. Om man ved bruk opplever økt smerte, hevelse eller andre uønskede reaksjoner, ta kontakt snarest med medisinsk ansvarlig personale. Materialspesifikasjon: De rigide delene er laget av nylon og glassfiber. Tekstile deler er laget av nylon. Vaskeanvisning: Alle tekstile deler på produktet skal håndvaskes i lunkent vann. Lukk alle borrelåsbånd fø r vask. Kan ikke tørkes i trommel eller renses kjemisk. Tørkes flatt. Ved spørsmål: Ta kontakt med legen din eller den personen som har tilpasset produktet på deg. Størrelse: En størrelse. Lengdejustering mellom 7 9 cm. SUOMI Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Käyttötarkoitus/Indikaatiot: Postoperatiivisesti Kontraindikaatiot: Ei ole (ole tarkkaavainen jos sinulla on/ilmenee mahdollista ödeema tai runsasta turvotusta) Muutostyöt: Vain ammattitaitoinen henkilö saa tehdä muutoksia tuotteeseen. Varoitus: Älä riisu tukea ilman lupaa äläkä tee muutosia nivelen säädöksiin ilman ammattitaitoisen henkilön avustusta. Tarkkaile ihon kuntoa päivittäin. Jos tunnet lisääntynyttä kipua, turvotusta tai muunlaista epämiellyttävää tunnetta tuen käytön aikana, ota heti yhteyttä sovittajaasi tai muuhun ammattitaitoiseen henkilökuntaan. Materiaali: Jäykät osat ovat valmistettu nylonista ja lasikuidusta. Tekstiiliosat ovat valmistettu nylonista. Pesuohjeet: Kaikki tekstiiliosat voidaan pestä käsin haaleassa vedessä. Sulje kaikki tarranauhat ennen pesua. Ei saa kuivata kuivausrummussa tai pestä kemiallisesti. Tasokuivata. Kysyttävää: Ota yhteyttä sovittajaan tai lääkäriisi. Koko: Yksi koko. Pituussäätö 7-9 cm

4 ENGLISH 1, 2, 1. Open all straps and buckles. 2. Open the brace completely and put it down flat. Place the knee between the hinges (which has circular padding s).. Check the total length of the brace and make necessary adjustments by opening the locking mechanism (one on the upper section and one on the lower) and adjust the length.. Closed the straps by turns (first from one side and then from the other). On the side of the strap where there is no buckle, the strap is sliding throw two loops. The two looking tabs shall be open during the fitting procedure. Fold the looking tabs over each other so that the straps are running free throw the loops.. Make sure that the buckle with the hook is placed as close to the uprights as possible and that the padding is under the buckle. 6. Position the uprights on the lateral and medial side of the leg. The brace joints shall be central to the knee joint. 7. Attach first the two straps that are closest to the knee loosely. 8. Control the length of the brace make necessary adjustments (se no. ). 9. Attach the rest of the straps loosely. 10. Pull the straps to a tight fit on the back of the leg. Make sure that the uprights remain in the correct position on the lateral and medial side of the leg. 11. Hook on the buckles on all straps. Make sure that the padding is placed under the buckle. 12. Look the straps by folding back the two textile looking tabs on each side of the plastic part. 1. Adjust the length of the straps. Remove the hook part at the end of the strap. Cut to desired length and put back the hook. 1. Pull the strap around the leg around and securly fasten. ADJUSTMENT OF THE JOINT 1. Adjust to required range of motion by pushing down the tabs on each side (yellow for extension and white for flexion). 16. The hinge can also be completely looked by pushing down the looking button placed on the lower section on each upright. 1, 1 FULL FOAM PADDING. When using the full foam padding remove the small padding from inside of the bars. Wrap the full foam padding around the calf and thigh. Cut with scissors for correct length. Follow instructions above to attach and align the bars correctly. 1,16 ANTIMIGRATION STRAP. The Antimigration Strap (separate item) should be attached on the lower strap on the Thigh section, just above the knee. Secure the strap onto the thigh strap using the Velcro and then wrap the strap around the leg underneith the brace strap, to prevent the brace from migrating down wards.

5 SVENSKA 1, 2, 1. Öppna samtliga band och spännen. 2. Öppna ortosen helt och lägg den plant. Placera knäet mellan lederna (som har cirkelformad polstring).. Kontrollera längden på ortosen och gör eventuella justeringar genom att öppna låstapparna (en på den övre skenan och en på den nedre) och justera längden.. Banden i ortosen låses växelvis. På den sidan av bandet som inte har något spänne, löper bandet genom två öglor. De två låsbanden skall vara öppna vid utprovningen. Vik dessa över varandra så att bandet kan löpa fritt genom öglorna.. Till se att själva spännet med kroken ligger så nära skenan som möjligt och att polstringen ligger under spännet. 6. Placera skenorna lateralt och medialt om benet. Centrera lederna vid knäleden. 7. Fäst först de två banden närmast knäet löst. 8. Kontrollera längden på ortosen gör eventuella justeringar (se punkt ). 9. Fäst de kvarvarande banden löst. 10. Dra åt banden så att de sitter tight på baksidan av benet. Kontrollera att skenorna fortfarande är i rätt position medialt och lateralt. 11. Kroka i spännena på samtliga band. Till se att polstringen ligger korrekt under spännet. 12. Lås banden genom att fälla tillbaka de två textila låsflikarna på var sida om plastdelen (se bild 1, 1). 1. Justera längden på banden. Tag bort det hårda kardborrbandet i slutet av bandet. Klipp till önskad längd och sätt tillbaka kardborrdelen. 1. Drag runt och stäng bandet. LEDINSTÄLLNING 1. Ställ in önskat rörelseomfång genom att trycka ner de fjäderbelastade justeringsknapparna (gul för extension och vit för flexion). 16. Leden kan även låsas helt genom att trycka ner låsnappen som sitter på den övre skenan i nederkant. 1, 1 HELTÄCKANDE POLSTRING. Vid användning av den heltäckande polstringen (separat produkt) tag först av den befintliga mindre polstringen från insidan av skenorna. Lägg den heltäckande polstringen runt underbenet och låret. Klipp till rätt längd. Följ anvisningarna ovan för att fästa och korrigera skenorna korrekt. 1,16 ANTIGLIDBAND. Antiglidbandet (separat produkt) skall fästas på det nedre bandet på lårsektionen, precis ovanför knäet. Fäst antiglidbandet mot lårbandet med kardborrefästet och lägg sedan bandet runt om benet under ortosbandet för att hindra ortosen från att glida neråt.

6 DANSK 1, 2, 1. Åben samtlige bånd og spænder. 2. Åben ortosen helt og læg den udstrakt. Placer knæet imellem knæleddet (har en cirkelformet polstring).. Kontroler længden på ortosen og juster eventuelt ved at åbne låstapperne (en på den øvre og nedre) og juster længden.. Vær opmærksom på at selve spændet skal ligge så tæt på skinnen som muligt og at polstringen ligger under spændet. 6. Placer skinnerne lateralt og medial på benet. Centrer leddene ved knæet. 7. Fastgør først de to bånd nærmest knæet løst. 8. Kontroler længden på ortosen - gør eventuelt justeringer ( se punkt ) 9. Fastgør de resterende bånd løst. 10. Træk i båndene sådan at de sidder fast på bagsiden af benet. Kontroller at skinnerne fortsat er på den rigtige position medialt og lateralt. 11. Fasthæft samtlige spænder. Vær opmærksom på at polstringen ligger korrekt unden spændet. 12. Fasthæft båndet ved at fører de to textile låsdele tilbage,på hver deres side af plastdelen. ( se bild 1,1). 1. Juster længden på båndet. Fjerne den hårde velcrodel i enden på båndet. Klip til i ønsket længde og på sæt velcrodelen igen. 1. Træk dette rundt og fastsæt båndet. INDSTILLING AF LEDET. 1. Indstil til det ønskede bevægelses omfang ved at trykke fjederbelastnings knappen ned. ( gul for extension og hvid for flexion). 16. Leddet kan også låses, ved at trykke låseknappen ned som sidder på den øvre skinne i nederkanten. 1, 1 FULD FORM POLSTER. Hvis du skal bruge fuld form polstringen, skal du fjerne de små polstringer på indersiden af skinnerne. Påsæt den øvre og nedre polsting rundt om benet. Klip for ønsket længde. Følg instruktionen for påtagningen og juster påsætningen korrekt. 1,16 ANTIMIGRATIONS STROP. Antimigrations stroppen ( seperat del) skal påsættes på den nedre strop på lårdelen, over for knæet. Fastsæt stroppen på lårstroppen ved hjælp af velcroen, derefter føres denne rundt under ortosestroppen. Stroppen medvirker til at forhindre at ortosen glider ned.

7 NORSKA 1, 2, 1. Åpne samtlige bånd og spenner. 2. Åpne ortosen helt og legg den flatt. Plasser kneet mellom leddene (som har sirkelformet polstring).. Kontroller lengden på ortosen og gjør eventuelle justeringer ved å åpne låstappene (en på den øvre skinnen og en på den nedre), og juster lengden.. Båndene i ortosen låses vekselvis. På den siden av båndet som ikke har noen spenne, løper båndet gjennom to sløyfer. De to låsbåndene skal være åpne ved utprøvingen. Legg disse over hverandre så båndet kan løpe fritt gjennom sløyfene.. Pass på at selve spennet med kroken ligger så nær skinnen som mulig, og at polstringen ligger under spennet. 6. Plasser skinnene lateralt og medialt rundt benet. Sentrer leddene ved kneleddet. 7. Fest først løst de to båndene nærmest kneet. 8. Kontroller lengden på ortosen gjør eventuelle justeringer (se punkt ). 9. Fest løst de resterende båndene. 10. Stram til båndene så de sitter tett på baksiden av benet. Kontroller at skinnene fortsatt er i rett posisjon medialt og lateralt. 11. Hekt i spennene på samtlige bånd. Pass på at polstringen ligger korrekt under spennet. 12. Lås båndene ved å felle tilbake de to tekstile låsflikene på hver side av plastdelen (se bilde 1, 1). 1. Juster lengden på båndene. Ta bort det harde borrelåsbåndet på slutten av båndet. Klipp til ønsket lengde og sett tilbake borrelåsdelen. 1. Dra rundt og lukk båndet. INNSTILLING AV LEDD 1. Still inn ønsket bevegelsesomfang ved å trykke ned de fjærbelastede justeringsknappene (gul for ekstensjon og hvit for fleksjon). 16. Leddet kan også låses helt ved å trykke ned låstappen som sitter nederst på den øvre skinnen. 1, 1 FULL FOAM POLSTRING. Når man ønsker å bruke Full Foam polstringen må man fjerne polstringen som sitter på innsiden av skinnene. Vikle Full Foam polstringen rundt legg og lår. Klipp med en saks for å oppnå riktig lengde. Følg instruksjonene over for å feste og justere skinnene riktig. 1,16 ANTIGLI BÅND.Antiglibåndet (art.nr. 71) skal festes på den nederste av båndene på lårdelen rett over kneet. Fest båndet til lårbåndet ved å bruke borrelåsen for deretter å vikle båndet rundt benet under båndet på skinnen. Dette for å hindre at ortosen glir nedover.

8 SUOMI 1, 2, 1. Avaa kaikki nauhat ja soljet. 2. Avaa ortoosi täysin ja laita se tasaiselle alustalle. Aseta sitten jalka ortoosin väliin siten, että polvi on nivelten keskellä (ne joissa on pyöreät pehmusteet).. Tarkista, etteivät soljet tai tarrat estä tuotteen avaamista. (yksi yläkiskossa ja yksi alakiskossa).. Kiskoissa olevat nauhat kiinnitetään joka toinen vastakkaiseen suuntaan. Sillä puolen nauhoja, millä ei ole solkia, varmista, että kiinnitysnauhan liukumista estävät tarrat ovat kuvan mukaisesti päällekkäin taitettuna kun säädät kiinnitysnauhat oikeaan pituuteensa. Näin nauhat pääsevät vapaasti kulkemaan lenkkien läpi.. Tarkista, että itse lukitussoljet ovat niin lähellä kiskoja kuin mahdollista ja että peh muste on paikallaan soljen alla. 6. Aseta kiskot jalan sisä- ja ulkosivuille. Tarkista, että ortoosin nivel on polvinivelen kohdalla hieman lumpion keskikohdan yläpuolella. 7. Sulje ensin kaksi polvea lähinnä olevaa nauhaa. 8. Tarkista ortoosin pituus - säädä tarvittaessa (kts. kohta ). 9. Sulje jäljellä olevat nauhat löysästi. 10. Kiristä nauhoja siten, että ortoosi istuu tukevasti jalassa. 11. Aseta soljelliset nauhat koukkuihin kiinni. Tarkista, että pehmuste on oikella kohdalla soljen alla. 12. Sulje nauhat kiinnittämällä liukumista estävät kangasläpät muoviosan molemmille puolille (kts. kuva 1 ja 1). 1. Säädä nauhojen pituutta. Irrota tarranauhaosat nauhojen päistä pois. Leikkaa tai taita haluttuun pituuteen ja kiinnitä Y-tarrat takaisin. 1. Vedä nauha jalan ympäri ja kiinnitä ortoosiin kiinni. NIVELEN ASETUKSET 1. Aseta haluttu liikerata painamalla jousitettu säätönappula alas (keltainen ekstensiolle ja valkoinen fleksiolle) 16. Nivel voidaan myös lukita tiettyyn asentoon painamalla ylemmän kiskon alaosassa oleva lukitustappi alas. 1, 1 VAAHTOMUOVIPEHMUSTE. Käyttäessäsi isoa vaahtomuovipehmustetta irrota pienet pehmusteet kiskojen sisäpuolelta. Kierrä pehmuste säären ja reiden ympärille. Leikkaa pehmuste oikean mittaiseksi. Seuraa yllä olevia ohjeita kiinnittääksesi ja säätääksesi kiskot oikein. 1,16 LIUKUMISTA ESTÄVÄ NAUHA. Liukumista estävä nauha (lisäosa) tulee kiinnittää reisiosan alempaan nauhaan kiinni, juuri polven yläpuolelle. Kiinnitä liukumista estävä nauha reisiosaan kiinni pehmustetyynyjen avulla. Kiedo nauha reiden ympäri reisinauhan alapuolelle estääksesi ortoosia liukumasta alaspäin.

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 GB/FI Fitting instructions Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 intelligent varme Contents: GB Connection kits 3

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner forinstallasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

ARM-422M Flat panel wall mount

ARM-422M Flat panel wall mount ARM-422M Flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 55kg. For mounting on concrete

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

SUOMI. www.camp.se. a ToeOFF Family product. Tarkoitettu yksilölliseen käyttöön

SUOMI. www.camp.se. a ToeOFF Family product. Tarkoitettu yksilölliseen käyttöön SUOMI a ToeOFF Family product Patent no.: ToeOFF, ToeOFF Short, ToeOFF Fantasy, ToeOFF NFR, BlueRocker, BlueRocker NFR, KiddieGAIT, KiddieGAIT NFR: AU736950, BE1005297, BE1114626, DK1005297, DK1114626,

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

Mobile Telephone Holder

Mobile Telephone Holder 36-2948, 36-2947 Mobile Telephone Holder Mobiltelefonhållare Mobiltelefonholder Matkapuhelinteline Nr/Nro: 36-2947, 36-2948 English 2 Svenska 4 Norsk 6 Suomi 8 Ver. 001-200705 ENGLISH Mobile Telephone

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

inspection every 12 months and after any exceptional event in the life of the product. user should: tarkastajalle.

inspection every 12 months and after any exceptional event in the life of the product. user should: tarkastajalle. Henkilösuojaimen tarkastus PPE Inspection Tarkastusohjeet Inspection procedure Jokaisella käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle yksityiskohtainen

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500.

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500. PAKKAUSSELOSTE 1. Eläinlääkevalmisteen nimi Kefa-Mastin vet intramammaarivoide lypsävälle lehmälle 2. Vaikuttavat ja muut aineet Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Lonkkaortoosit. www.camp.fi

Lonkkaortoosit. www.camp.fi www.camp.fi NewCamp-lonkkaortoosi Tukeva lonkkaortoosi, jossa on alumiinikisko. Ortoosin lantio- ja reisiosat kiinnitetään toisiinsa säädettävällä nivelellä. Mahdollisuus säätää fleksiota ja ekstensiota

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

GB F FIN USA. Wollmeisenbad. Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi

GB F FIN USA. Wollmeisenbad. Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi Wollmeisenbad GB F N S FIN USA CDN AUS Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi FIN Hienopesuun Tämän hienopesuaineen tutkittu koostumus

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Käsivarsi- ja hartiaortoosit. www.camp.fi

Käsivarsi- ja hartiaortoosit. www.camp.fi www.camp.fi Kyynär- ja kantapääsuoja Heelbo Elastinen sukka, jonka geelilevy suojaa kyynärpään ihoa ja ehkäisee hankaumien syntymistä. Tuotenro. Väri Koko Mitta Pakkaus 53600 Keltainen Small 15-20 cm Pari

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA 2008 Tuotteillamme on Oeko-Tex Standard 100 sertifikaatti Våra produkter har Oeko-Tex Standard 100 certifikat Puuvilla on kuulunut amerikkalaiseen arkeen jo 1400- luvulta lähtien. Zappella-froteessa käytettävä

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Art.no. Model 38-3313 TR6000B English 3 Svenska 4 Norsk 5 Suomi 6 Ver. 200906 Car Tweeters Art.no. 38-3313 Model TR6000B ENGLISH Please

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Suorita vaiheet annetussa järjestyksessä. Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja viimeisen osion Vianmääritys -kohdasta.

Suorita vaiheet annetussa järjestyksessä. Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja viimeisen osion Vianmääritys -kohdasta. HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her Aloita tästä 1 Viktig! USB-kabelen må ikke kobles til før trinn 16, ellers kan det hende at programvaren ikke installeres på riktig måte.

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Button 1 Nappi 1 Knapp 1 Scrollwheel & button 5 Vieritysrulla & nappi 5 Mushjulet & knapp 5 Button 2 Nappi 2 Knapp 2 dpi + / - Buttons 6 & 7 Napit 6 & 7 Knapp 6 & 7 Button

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Garden Furniture. Puutarhakalusteita

Garden Furniture. Puutarhakalusteita Garden Furniture Puutarhakalusteita Painekyllästetyt Impregnated PEFC/02-31-113 Pepe-puutarhakalusteet ovat lähes 40 vuoden ajan ilahduttaneet asiakkaita niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaakin, päämarkkina-alueina

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

classic Instruktionsmanual Instruction manual Käyttöohje

classic Instruktionsmanual Instruction manual Käyttöohje classic Instruktionsmanual Instruction manual Käyttöohje classic Instruktionsmanual Svenska Monteringsanvisningar Uppfällning Lås fotbromsen baktill. Fäll upp vagnen genom att dra styret uppåt medan du

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Tuomareiden merkit ja vihellykset

Tuomareiden merkit ja vihellykset Tuomareiden merkit ja vihellykset Juoksija ehtii pesään Käytetään aina pesäkilvoissa ja muulloinkin selvyyden vuoksi. The runner is safe Used when a runner reaches a base legally, especially to rule on

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö Monteringsanvisning för takduschsystem Installation Instructions for Overhead Shower System Monteringsanvisning for takdusjsystem Kattosuihkun asennusohjeet Generellt / General / Generelt / Yleistä Takduschsystemets

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin.

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin. CML WHEEL COVER -RUORINAHKAN OMPELUOHJE Liota nahkoja lämpimässä vedessä n. 15 minuuttia ennen ompelua. Pidä nahka kosteana koko ompelun ajan esim. sumutepullolla. Pidä ommellessa kevyt kireys nahkaan,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories

Installation instructions, accessories Volvo Car Corporation Göteborg, Sweden Installation instructions, accessories S60/S80/V70 (00-)/V70XC (01-)/XC70/XC90 Section Group Weight (Kg/Pounds) Year Month 3 366 0.5/1.1 2006 07 Alkolås, monteringssats

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Switch to the next running PC [Ctrl + Shift + 1] Switch to PC 1 [Ctrl + Shift + 2] Switch to PC 2 [Ctrl + Shift + S]

Switch to the next running PC [Ctrl + Shift + 1] Switch to PC 1 [Ctrl + Shift + 2] Switch to PC 2 [Ctrl + Shift + S] 38-2525 Switch -omkopplare -omkobler -kytkin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model/Modell/Malli: 2180-1826 Ver. 200711 www.clasohlson.com ENGLISH Switch, article number 38-2525 Please read the entire instruction

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

Thisuserguidedescribeshow toconnectand configuretheadapter.

Thisuserguidedescribeshow toconnectand configuretheadapter. EnglishManual-DeltacoUSB SATA/PATA adaptersata- 61 2006-12-28 Sida 1(8) Introduction Thank you forbuyingthisdeltacoadaptergivingyou themeans ofconnectingmost kind of hard drivesand CD/DVD readerstoyourpc

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Laatu yritystoiminnan ytimessä. Junnu Lukkari 19.2.2015

Laatu yritystoiminnan ytimessä. Junnu Lukkari 19.2.2015 Laatu yritystoiminnan ytimessä Junnu Lukkari 19.2.2015 Mitä on laatu? Laatu on.. suitability for its intended purpose Wikipedia Fitness for use Joseph M. Juran "Quality in a product or service is not what

Lisätiedot

B 95 RS Bp Pack. 1 Integroitu lakaisuyksikkö. B 95 RS Bp Pack, 1.006-149.0, 2016-01-26

B 95 RS Bp Pack. 1 Integroitu lakaisuyksikkö. B 95 RS Bp Pack, 1.006-149.0, 2016-01-26 B 95 RS Bp Pack Seisaaltaan ohjattava ketterä yhdistelmäkone on helppokäyttöinen, jossa yhdistyvät perässäkäveltävän koneen ketteryys ja päältäajettavan nopeus. 1 1 Integroitu lakaisuyksikkö Tekniset tiedot

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring Vexve-teräsventtiilin DN10-50 Venttiileille jotka valmistettu vuonna 2006 tai sen jälkeen ja kahva (2) irroita pidätinrengas (3) irroita rajoitin (4) karan tiivisteholkki (5) vaihda vioittunut o-rengas

Lisätiedot