Instruction of User for NewTop Post-Operative Knee brace Languages: English, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Instruction of User for NewTop Post-Operative Knee brace Languages: English, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish."

Transkriptio

1 Instruction of User for NewTop Post-Operative Knee brace Languages: English, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish.

2 Instruction of User for NewTop Post-Operative Knee brace Languages: English, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish. ENGLISH Carefully read these instructions before use! Intended Use/Indications: Post-operative treatments Contraindications: None known (pay attention to excessive edema/swelling) Adjustments: This product should only be altered by a medical professional. Warnings: Do not remove the brace without permission and do not change the settings on the joints without supervision from a medical certified person. This brace is only for one person s use. Check skin on a daily basis. If any increased pain, swelling or other unwanted reactions occurs, immediately contact the medical responsible person. Material Specifications: Rigid parts are made from nylon and glass fiber. Textile parts are made from Nylon. Wash Instructions: All textile parts of this product should be hand washed in lukewarm water. Close all Velcro straps prior to laundry. Do not tumble dry or dry clean. Dry flat. Who to contact: Contact your doctor or the person that fitted the device. Sizing: One size. Length adjustment between 7 9 cm. SVENSK Läs noga igenom dessa instruktioner för användning. Avsedd användning/indikationer: Postoperativ behandling Kontraindikationer: Inga kända (var uppmärksammad på ödem och kraftig svullnad) Justering: Ändringar av denna produkt får enbart göras av medicinskt kunnig person. Varning: Tag inte av bandaget utan tillåtelse och ändra inte inställningen på leden utan överinseende av medicinskt ansvarig person. Bandaget är endast avsett för en patientsbruk. Kontrollera huden dagligen. Vid ökad smärta, svullnad eller andra oönskade reaktioner vid användning, kontakta genast medicinskt ansvarig person. Materialspecifikation: De rigida delarna är tillverkade av nylon och glasfiber. Textila delar är tillverkade av nylon. Tvätt instruktion: Alla textila delar I produkten skall handtvättas i ljummet vatten. Stäng alla kardborrband företvätt. Får ej torktumlas eller kemtvättas. Plantorkas. Vid frågor: Kontakta din läkare eller den person som provat ut produkten. Storlek: En storlek. Längdjustering mellan 7 9 cm. DANSK Læs denne instruktion nøje igennem inden anvendelse. Anvendelsesområde/Indikationer: Postoperativ behandling. Kontraindikationer: Ingen kendte (vær opmærksom på ødem og kraftig hævelse). Justering: Ændringer i dette produkt må udelukkende udføres af sygeplejefagligt personale. Advarsel: Tag ikke ortosen af uden tilladelse, og ændre ikke på indstillingen af leddet uden sygeplejefagligt personale godkendelse. Ortosen er kun beregnet til en person. Kontroller dagligt huden. Hvis man observerer øget smerte, hævelse eller andre uønskede reaktioner, kontakt snarest sygeplejefagligt personale. Materialespecifikation: De rigide dele er lavet af nylon og glasfiber. Tekstile dele er lavet af nylon. Vaskeinstruktion: Alle tekstile dele på produktet skal håndvaskes i lunkent vand. Luk alle velcrobånd før vask. Kan ikke tørres i tørretumbler eller kemisk renses. Tørres liggende. Ved spørgsmål: Tag kontakt med egen læge eller personale som har tilpasset produktet på dig. Størrelse: En størrelse. Længdejustering mellem 7-9 cm.

3 NORSK Les nøye igjennom disse instruksjonene før bruk. Bruksområde/Indikasjoner: Postoperativ behandling. Kontraindikasjoner: Ingen kjente (vær oppmerksom ved ødem og kraftig hevelse). Justering: Endringer på dette produktet må kun utføres av medisinsk kyndig personale. Advarsel: Ikke ta av ortosen uten tillatelse, og ikke gjør endringer på innstillingen av leddet uten påsyn av medisinsk ansvarlig personale. Ortosen er kun beregnet for bruk av en pasient. Kontroller huden daglig. Om man ved bruk opplever økt smerte, hevelse eller andre uønskede reaksjoner, ta kontakt snarest med medisinsk ansvarlig personale. Materialspesifikasjon: De rigide delene er laget av nylon og glassfiber. Tekstile deler er laget av nylon. Vaskeanvisning: Alle tekstile deler på produktet skal håndvaskes i lunkent vann. Lukk alle borrelåsbånd fø r vask. Kan ikke tørkes i trommel eller renses kjemisk. Tørkes flatt. Ved spørsmål: Ta kontakt med legen din eller den personen som har tilpasset produktet på deg. Størrelse: En størrelse. Lengdejustering mellom 7 9 cm. SUOMI Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Käyttötarkoitus/Indikaatiot: Postoperatiivisesti Kontraindikaatiot: Ei ole (ole tarkkaavainen jos sinulla on/ilmenee mahdollista ödeema tai runsasta turvotusta) Muutostyöt: Vain ammattitaitoinen henkilö saa tehdä muutoksia tuotteeseen. Varoitus: Älä riisu tukea ilman lupaa äläkä tee muutosia nivelen säädöksiin ilman ammattitaitoisen henkilön avustusta. Tarkkaile ihon kuntoa päivittäin. Jos tunnet lisääntynyttä kipua, turvotusta tai muunlaista epämiellyttävää tunnetta tuen käytön aikana, ota heti yhteyttä sovittajaasi tai muuhun ammattitaitoiseen henkilökuntaan. Materiaali: Jäykät osat ovat valmistettu nylonista ja lasikuidusta. Tekstiiliosat ovat valmistettu nylonista. Pesuohjeet: Kaikki tekstiiliosat voidaan pestä käsin haaleassa vedessä. Sulje kaikki tarranauhat ennen pesua. Ei saa kuivata kuivausrummussa tai pestä kemiallisesti. Tasokuivata. Kysyttävää: Ota yhteyttä sovittajaan tai lääkäriisi. Koko: Yksi koko. Pituussäätö 7-9 cm

4 ENGLISH 1, 2, 1. Open all straps and buckles. 2. Open the brace completely and put it down flat. Place the knee between the hinges (which has circular padding s).. Check the total length of the brace and make necessary adjustments by opening the locking mechanism (one on the upper section and one on the lower) and adjust the length.. Closed the straps by turns (first from one side and then from the other). On the side of the strap where there is no buckle, the strap is sliding throw two loops. The two looking tabs shall be open during the fitting procedure. Fold the looking tabs over each other so that the straps are running free throw the loops.. Make sure that the buckle with the hook is placed as close to the uprights as possible and that the padding is under the buckle. 6. Position the uprights on the lateral and medial side of the leg. The brace joints shall be central to the knee joint. 7. Attach first the two straps that are closest to the knee loosely. 8. Control the length of the brace make necessary adjustments (se no. ). 9. Attach the rest of the straps loosely. 10. Pull the straps to a tight fit on the back of the leg. Make sure that the uprights remain in the correct position on the lateral and medial side of the leg. 11. Hook on the buckles on all straps. Make sure that the padding is placed under the buckle. 12. Look the straps by folding back the two textile looking tabs on each side of the plastic part. 1. Adjust the length of the straps. Remove the hook part at the end of the strap. Cut to desired length and put back the hook. 1. Pull the strap around the leg around and securly fasten. ADJUSTMENT OF THE JOINT 1. Adjust to required range of motion by pushing down the tabs on each side (yellow for extension and white for flexion). 16. The hinge can also be completely looked by pushing down the looking button placed on the lower section on each upright. 1, 1 FULL FOAM PADDING. When using the full foam padding remove the small padding from inside of the bars. Wrap the full foam padding around the calf and thigh. Cut with scissors for correct length. Follow instructions above to attach and align the bars correctly. 1,16 ANTIMIGRATION STRAP. The Antimigration Strap (separate item) should be attached on the lower strap on the Thigh section, just above the knee. Secure the strap onto the thigh strap using the Velcro and then wrap the strap around the leg underneith the brace strap, to prevent the brace from migrating down wards.

5 SVENSKA 1, 2, 1. Öppna samtliga band och spännen. 2. Öppna ortosen helt och lägg den plant. Placera knäet mellan lederna (som har cirkelformad polstring).. Kontrollera längden på ortosen och gör eventuella justeringar genom att öppna låstapparna (en på den övre skenan och en på den nedre) och justera längden.. Banden i ortosen låses växelvis. På den sidan av bandet som inte har något spänne, löper bandet genom två öglor. De två låsbanden skall vara öppna vid utprovningen. Vik dessa över varandra så att bandet kan löpa fritt genom öglorna.. Till se att själva spännet med kroken ligger så nära skenan som möjligt och att polstringen ligger under spännet. 6. Placera skenorna lateralt och medialt om benet. Centrera lederna vid knäleden. 7. Fäst först de två banden närmast knäet löst. 8. Kontrollera längden på ortosen gör eventuella justeringar (se punkt ). 9. Fäst de kvarvarande banden löst. 10. Dra åt banden så att de sitter tight på baksidan av benet. Kontrollera att skenorna fortfarande är i rätt position medialt och lateralt. 11. Kroka i spännena på samtliga band. Till se att polstringen ligger korrekt under spännet. 12. Lås banden genom att fälla tillbaka de två textila låsflikarna på var sida om plastdelen (se bild 1, 1). 1. Justera längden på banden. Tag bort det hårda kardborrbandet i slutet av bandet. Klipp till önskad längd och sätt tillbaka kardborrdelen. 1. Drag runt och stäng bandet. LEDINSTÄLLNING 1. Ställ in önskat rörelseomfång genom att trycka ner de fjäderbelastade justeringsknapparna (gul för extension och vit för flexion). 16. Leden kan även låsas helt genom att trycka ner låsnappen som sitter på den övre skenan i nederkant. 1, 1 HELTÄCKANDE POLSTRING. Vid användning av den heltäckande polstringen (separat produkt) tag först av den befintliga mindre polstringen från insidan av skenorna. Lägg den heltäckande polstringen runt underbenet och låret. Klipp till rätt längd. Följ anvisningarna ovan för att fästa och korrigera skenorna korrekt. 1,16 ANTIGLIDBAND. Antiglidbandet (separat produkt) skall fästas på det nedre bandet på lårsektionen, precis ovanför knäet. Fäst antiglidbandet mot lårbandet med kardborrefästet och lägg sedan bandet runt om benet under ortosbandet för att hindra ortosen från att glida neråt.

6 DANSK 1, 2, 1. Åben samtlige bånd og spænder. 2. Åben ortosen helt og læg den udstrakt. Placer knæet imellem knæleddet (har en cirkelformet polstring).. Kontroler længden på ortosen og juster eventuelt ved at åbne låstapperne (en på den øvre og nedre) og juster længden.. Vær opmærksom på at selve spændet skal ligge så tæt på skinnen som muligt og at polstringen ligger under spændet. 6. Placer skinnerne lateralt og medial på benet. Centrer leddene ved knæet. 7. Fastgør først de to bånd nærmest knæet løst. 8. Kontroler længden på ortosen - gør eventuelt justeringer ( se punkt ) 9. Fastgør de resterende bånd løst. 10. Træk i båndene sådan at de sidder fast på bagsiden af benet. Kontroller at skinnerne fortsat er på den rigtige position medialt og lateralt. 11. Fasthæft samtlige spænder. Vær opmærksom på at polstringen ligger korrekt unden spændet. 12. Fasthæft båndet ved at fører de to textile låsdele tilbage,på hver deres side af plastdelen. ( se bild 1,1). 1. Juster længden på båndet. Fjerne den hårde velcrodel i enden på båndet. Klip til i ønsket længde og på sæt velcrodelen igen. 1. Træk dette rundt og fastsæt båndet. INDSTILLING AF LEDET. 1. Indstil til det ønskede bevægelses omfang ved at trykke fjederbelastnings knappen ned. ( gul for extension og hvid for flexion). 16. Leddet kan også låses, ved at trykke låseknappen ned som sidder på den øvre skinne i nederkanten. 1, 1 FULD FORM POLSTER. Hvis du skal bruge fuld form polstringen, skal du fjerne de små polstringer på indersiden af skinnerne. Påsæt den øvre og nedre polsting rundt om benet. Klip for ønsket længde. Følg instruktionen for påtagningen og juster påsætningen korrekt. 1,16 ANTIMIGRATIONS STROP. Antimigrations stroppen ( seperat del) skal påsættes på den nedre strop på lårdelen, over for knæet. Fastsæt stroppen på lårstroppen ved hjælp af velcroen, derefter føres denne rundt under ortosestroppen. Stroppen medvirker til at forhindre at ortosen glider ned.

7 NORSKA 1, 2, 1. Åpne samtlige bånd og spenner. 2. Åpne ortosen helt og legg den flatt. Plasser kneet mellom leddene (som har sirkelformet polstring).. Kontroller lengden på ortosen og gjør eventuelle justeringer ved å åpne låstappene (en på den øvre skinnen og en på den nedre), og juster lengden.. Båndene i ortosen låses vekselvis. På den siden av båndet som ikke har noen spenne, løper båndet gjennom to sløyfer. De to låsbåndene skal være åpne ved utprøvingen. Legg disse over hverandre så båndet kan løpe fritt gjennom sløyfene.. Pass på at selve spennet med kroken ligger så nær skinnen som mulig, og at polstringen ligger under spennet. 6. Plasser skinnene lateralt og medialt rundt benet. Sentrer leddene ved kneleddet. 7. Fest først løst de to båndene nærmest kneet. 8. Kontroller lengden på ortosen gjør eventuelle justeringer (se punkt ). 9. Fest løst de resterende båndene. 10. Stram til båndene så de sitter tett på baksiden av benet. Kontroller at skinnene fortsatt er i rett posisjon medialt og lateralt. 11. Hekt i spennene på samtlige bånd. Pass på at polstringen ligger korrekt under spennet. 12. Lås båndene ved å felle tilbake de to tekstile låsflikene på hver side av plastdelen (se bilde 1, 1). 1. Juster lengden på båndene. Ta bort det harde borrelåsbåndet på slutten av båndet. Klipp til ønsket lengde og sett tilbake borrelåsdelen. 1. Dra rundt og lukk båndet. INNSTILLING AV LEDD 1. Still inn ønsket bevegelsesomfang ved å trykke ned de fjærbelastede justeringsknappene (gul for ekstensjon og hvit for fleksjon). 16. Leddet kan også låses helt ved å trykke ned låstappen som sitter nederst på den øvre skinnen. 1, 1 FULL FOAM POLSTRING. Når man ønsker å bruke Full Foam polstringen må man fjerne polstringen som sitter på innsiden av skinnene. Vikle Full Foam polstringen rundt legg og lår. Klipp med en saks for å oppnå riktig lengde. Følg instruksjonene over for å feste og justere skinnene riktig. 1,16 ANTIGLI BÅND.Antiglibåndet (art.nr. 71) skal festes på den nederste av båndene på lårdelen rett over kneet. Fest båndet til lårbåndet ved å bruke borrelåsen for deretter å vikle båndet rundt benet under båndet på skinnen. Dette for å hindre at ortosen glir nedover.

8 SUOMI 1, 2, 1. Avaa kaikki nauhat ja soljet. 2. Avaa ortoosi täysin ja laita se tasaiselle alustalle. Aseta sitten jalka ortoosin väliin siten, että polvi on nivelten keskellä (ne joissa on pyöreät pehmusteet).. Tarkista, etteivät soljet tai tarrat estä tuotteen avaamista. (yksi yläkiskossa ja yksi alakiskossa).. Kiskoissa olevat nauhat kiinnitetään joka toinen vastakkaiseen suuntaan. Sillä puolen nauhoja, millä ei ole solkia, varmista, että kiinnitysnauhan liukumista estävät tarrat ovat kuvan mukaisesti päällekkäin taitettuna kun säädät kiinnitysnauhat oikeaan pituuteensa. Näin nauhat pääsevät vapaasti kulkemaan lenkkien läpi.. Tarkista, että itse lukitussoljet ovat niin lähellä kiskoja kuin mahdollista ja että peh muste on paikallaan soljen alla. 6. Aseta kiskot jalan sisä- ja ulkosivuille. Tarkista, että ortoosin nivel on polvinivelen kohdalla hieman lumpion keskikohdan yläpuolella. 7. Sulje ensin kaksi polvea lähinnä olevaa nauhaa. 8. Tarkista ortoosin pituus - säädä tarvittaessa (kts. kohta ). 9. Sulje jäljellä olevat nauhat löysästi. 10. Kiristä nauhoja siten, että ortoosi istuu tukevasti jalassa. 11. Aseta soljelliset nauhat koukkuihin kiinni. Tarkista, että pehmuste on oikella kohdalla soljen alla. 12. Sulje nauhat kiinnittämällä liukumista estävät kangasläpät muoviosan molemmille puolille (kts. kuva 1 ja 1). 1. Säädä nauhojen pituutta. Irrota tarranauhaosat nauhojen päistä pois. Leikkaa tai taita haluttuun pituuteen ja kiinnitä Y-tarrat takaisin. 1. Vedä nauha jalan ympäri ja kiinnitä ortoosiin kiinni. NIVELEN ASETUKSET 1. Aseta haluttu liikerata painamalla jousitettu säätönappula alas (keltainen ekstensiolle ja valkoinen fleksiolle) 16. Nivel voidaan myös lukita tiettyyn asentoon painamalla ylemmän kiskon alaosassa oleva lukitustappi alas. 1, 1 VAAHTOMUOVIPEHMUSTE. Käyttäessäsi isoa vaahtomuovipehmustetta irrota pienet pehmusteet kiskojen sisäpuolelta. Kierrä pehmuste säären ja reiden ympärille. Leikkaa pehmuste oikean mittaiseksi. Seuraa yllä olevia ohjeita kiinnittääksesi ja säätääksesi kiskot oikein. 1,16 LIUKUMISTA ESTÄVÄ NAUHA. Liukumista estävä nauha (lisäosa) tulee kiinnittää reisiosan alempaan nauhaan kiinni, juuri polven yläpuolelle. Kiinnitä liukumista estävä nauha reisiosaan kiinni pehmustetyynyjen avulla. Kiedo nauha reiden ympäri reisinauhan alapuolelle estääksesi ortoosia liukumasta alaspäin.

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

How to measure correctly TOP SHOULDER ELBOW WRIST TOP 7716,

How to measure correctly TOP SHOULDER ELBOW WRIST TOP 7716, Measure circumference (cm) just above your chest. XS S M L XL XXL XXXL XXXXL TOP 7716, 7717 80-86 86-92 92-98 98-104 104-110 7725 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 7703, 7704, 7705 86-92

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Stand for Log Splitter , ,

Stand for Log Splitter , , Stand for Log Splitter 18-3570, 40-9122, 40-9511 rt.no. 40-9363 1. lose the bleed screw. 2. Turn the log splitter upside down, detach the wheels and remove the plugs from the ends of the legs. 3. First

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 GB/FI Fitting instructions Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 intelligent varme Contents: GB Connection kits 3

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Virtually Oy. Laadukas tyynysarja vaativaan käyttöön IMMOBILISAATIO. Arpegia. y-tunnus: puh.

Virtually Oy. Laadukas tyynysarja vaativaan käyttöön IMMOBILISAATIO. Arpegia. y-tunnus: puh. Arpegia 07/1340 Taille 1 long. 200 cm haut. 18 cm 07/1345 Taille 2 long. 245 cm haut. 18 cm 07/1350 Taille 3 long. 280 cm haut. 18 cm 07/1440 Taille 1 long. 200 cm haut. 10 cm 07/1445 Taille 2 long. 245

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner forinstallasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

SUOMI. www.camp.se. a ToeOFF Family product. Tarkoitettu yksilölliseen käyttöön

SUOMI. www.camp.se. a ToeOFF Family product. Tarkoitettu yksilölliseen käyttöön SUOMI a ToeOFF Family product Patent no.: ToeOFF, ToeOFF Short, ToeOFF Fantasy, ToeOFF NFR, BlueRocker, BlueRocker NFR, KiddieGAIT, KiddieGAIT NFR: AU736950, BE1005297, BE1114626, DK1005297, DK1114626,

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

ARM-422M Flat panel wall mount

ARM-422M Flat panel wall mount ARM-422M Flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 55kg. For mounting on concrete

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

inspection every 12 months and after any exceptional event in the life of the product. user should: tarkastajalle.

inspection every 12 months and after any exceptional event in the life of the product. user should: tarkastajalle. Henkilösuojaimen tarkastus PPE Inspection Tarkastusohjeet Inspection procedure Jokaisella käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle yksityiskohtainen

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie Kauniainen Finland tel fax

Secto Design Oy Kauppalantie Kauniainen Finland tel fax Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4202 Magnum pendant Available in natural birch, black or white

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 1 Vær opmærksom på at alle dele medfølger. 2 x håndtag (nr. 1) 1 x justering (nr. 2) 6 x bolt 55 mm (nr. 3) 4 x møtrik (nr. 4) 2 x afstandsbøs (nr.5) 4 x spændeskive

Lisätiedot

Mobile Telephone Holder

Mobile Telephone Holder 36-2948, 36-2947 Mobile Telephone Holder Mobiltelefonhållare Mobiltelefonholder Matkapuhelinteline Nr/Nro: 36-2947, 36-2948 English 2 Svenska 4 Norsk 6 Suomi 8 Ver. 001-200705 ENGLISH Mobile Telephone

Lisätiedot

Lonkkaortoosit. www.camp.fi

Lonkkaortoosit. www.camp.fi www.camp.fi NewCamp-lonkkaortoosi Tukeva lonkkaortoosi, jossa on alumiinikisko. Ortoosin lantio- ja reisiosat kiinnitetään toisiinsa säädettävällä nivelellä. Mahdollisuus säätää fleksiota ja ekstensiota

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500.

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500. PAKKAUSSELOSTE 1. Eläinlääkevalmisteen nimi Kefa-Mastin vet intramammaarivoide lypsävälle lehmälle 2. Vaikuttavat ja muut aineet Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Eurolaite Oy on vuonna 1 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena on

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRÄNOSTIN MOTORCYCLE LIFT

MOOTTORIPYÖRÄNOSTIN MOTORCYCLE LIFT MEG30 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Art.no. Model 38-3313 TR6000B English 3 Svenska 4 Norsk 5 Suomi 6 Ver. 200906 Car Tweeters Art.no. 38-3313 Model TR6000B ENGLISH Please

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE XWS024 SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA 2008 Tuotteillamme on Oeko-Tex Standard 100 sertifikaatti Våra produkter har Oeko-Tex Standard 100 certifikat Puuvilla on kuulunut amerikkalaiseen arkeen jo 1400- luvulta lähtien. Zappella-froteessa käytettävä

Lisätiedot

GB F FIN USA. Wollmeisenbad. Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi

GB F FIN USA. Wollmeisenbad. Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi Wollmeisenbad GB F N S FIN USA CDN AUS Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi FIN Hienopesuun Tämän hienopesuaineen tutkittu koostumus

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Käsivarsi- ja hartiaortoosit. www.camp.fi

Käsivarsi- ja hartiaortoosit. www.camp.fi www.camp.fi Kyynär- ja kantapääsuoja Heelbo Elastinen sukka, jonka geelilevy suojaa kyynärpään ihoa ja ehkäisee hankaumien syntymistä. Tuotenro. Väri Koko Mitta Pakkaus 53600 Keltainen Small 15-20 cm Pari

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Optivent ERPA Modbus q

Optivent ERPA Modbus q W 4*W 3 Ø46 mm 3b 3a 3b MM Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Pidätämme oikeuden muutoksiin. FIFLO GB/FI/SV 06.0 Copyright Fläkt Woods Group 06. All rights reserved.

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

FLAME Installationsmanual Asennusopas Installasjonsmanual Installation manual

FLAME Installationsmanual Asennusopas Installasjonsmanual Installation manual FLME 8000 Installationsmanual sennusopas Installasjonsmanual Installation manual TÄNK PÅ! Flame 8000 måste installeras på rätt sätt både för att få god förbränning och funktion och för att garantin ska

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

BOSTON SCOLIOSIS NIGHT BRACE PRO SVENSK DANSK NORSK SUOMI ENGLISH FESSIONAL

BOSTON SCOLIOSIS NIGHT BRACE PRO SVENSK DANSK NORSK SUOMI ENGLISH FESSIONAL BOSTON SCOLIOSIS NIGHT BRACE PRO SVENSK DANSK NORSK SUOMI ENGLISH FESSIONAL Instruktion för färdigställande av Boston Scoliosis Night Brace 1. Separera det yttre plastskalet från den inre polstringen.

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

200 cm, textile cable, ceiling plug/connector + ceiling cup + 3 steel wires

200 cm, textile cable, ceiling plug/connector + ceiling cup + 3 steel wires Magnum 4202 Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White Material Sizes Light source Cable IP Rating Maintenance Form pressed birch

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Button 1 Nappi 1 Knapp 1 Scrollwheel & button 5 Vieritysrulla & nappi 5 Mushjulet & knapp 5 Button 2 Nappi 2 Knapp 2 dpi + / - Buttons 6 & 7 Napit 6 & 7 Knapp 6 & 7 Button

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot