Instruction of User for NewTop Post-Operative Knee brace Languages: English, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Instruction of User for NewTop Post-Operative Knee brace Languages: English, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish."

Transkriptio

1 Instruction of User for NewTop Post-Operative Knee brace Languages: English, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish.

2 Instruction of User for NewTop Post-Operative Knee brace Languages: English, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish. ENGLISH Carefully read these instructions before use! Intended Use/Indications: Post-operative treatments Contraindications: None known (pay attention to excessive edema/swelling) Adjustments: This product should only be altered by a medical professional. Warnings: Do not remove the brace without permission and do not change the settings on the joints without supervision from a medical certified person. This brace is only for one person s use. Check skin on a daily basis. If any increased pain, swelling or other unwanted reactions occurs, immediately contact the medical responsible person. Material Specifications: Rigid parts are made from nylon and glass fiber. Textile parts are made from Nylon. Wash Instructions: All textile parts of this product should be hand washed in lukewarm water. Close all Velcro straps prior to laundry. Do not tumble dry or dry clean. Dry flat. Who to contact: Contact your doctor or the person that fitted the device. Sizing: One size. Length adjustment between 7 9 cm. SVENSK Läs noga igenom dessa instruktioner för användning. Avsedd användning/indikationer: Postoperativ behandling Kontraindikationer: Inga kända (var uppmärksammad på ödem och kraftig svullnad) Justering: Ändringar av denna produkt får enbart göras av medicinskt kunnig person. Varning: Tag inte av bandaget utan tillåtelse och ändra inte inställningen på leden utan överinseende av medicinskt ansvarig person. Bandaget är endast avsett för en patientsbruk. Kontrollera huden dagligen. Vid ökad smärta, svullnad eller andra oönskade reaktioner vid användning, kontakta genast medicinskt ansvarig person. Materialspecifikation: De rigida delarna är tillverkade av nylon och glasfiber. Textila delar är tillverkade av nylon. Tvätt instruktion: Alla textila delar I produkten skall handtvättas i ljummet vatten. Stäng alla kardborrband företvätt. Får ej torktumlas eller kemtvättas. Plantorkas. Vid frågor: Kontakta din läkare eller den person som provat ut produkten. Storlek: En storlek. Längdjustering mellan 7 9 cm. DANSK Læs denne instruktion nøje igennem inden anvendelse. Anvendelsesområde/Indikationer: Postoperativ behandling. Kontraindikationer: Ingen kendte (vær opmærksom på ødem og kraftig hævelse). Justering: Ændringer i dette produkt må udelukkende udføres af sygeplejefagligt personale. Advarsel: Tag ikke ortosen af uden tilladelse, og ændre ikke på indstillingen af leddet uden sygeplejefagligt personale godkendelse. Ortosen er kun beregnet til en person. Kontroller dagligt huden. Hvis man observerer øget smerte, hævelse eller andre uønskede reaktioner, kontakt snarest sygeplejefagligt personale. Materialespecifikation: De rigide dele er lavet af nylon og glasfiber. Tekstile dele er lavet af nylon. Vaskeinstruktion: Alle tekstile dele på produktet skal håndvaskes i lunkent vand. Luk alle velcrobånd før vask. Kan ikke tørres i tørretumbler eller kemisk renses. Tørres liggende. Ved spørgsmål: Tag kontakt med egen læge eller personale som har tilpasset produktet på dig. Størrelse: En størrelse. Længdejustering mellem 7-9 cm.

3 NORSK Les nøye igjennom disse instruksjonene før bruk. Bruksområde/Indikasjoner: Postoperativ behandling. Kontraindikasjoner: Ingen kjente (vær oppmerksom ved ødem og kraftig hevelse). Justering: Endringer på dette produktet må kun utføres av medisinsk kyndig personale. Advarsel: Ikke ta av ortosen uten tillatelse, og ikke gjør endringer på innstillingen av leddet uten påsyn av medisinsk ansvarlig personale. Ortosen er kun beregnet for bruk av en pasient. Kontroller huden daglig. Om man ved bruk opplever økt smerte, hevelse eller andre uønskede reaksjoner, ta kontakt snarest med medisinsk ansvarlig personale. Materialspesifikasjon: De rigide delene er laget av nylon og glassfiber. Tekstile deler er laget av nylon. Vaskeanvisning: Alle tekstile deler på produktet skal håndvaskes i lunkent vann. Lukk alle borrelåsbånd fø r vask. Kan ikke tørkes i trommel eller renses kjemisk. Tørkes flatt. Ved spørsmål: Ta kontakt med legen din eller den personen som har tilpasset produktet på deg. Størrelse: En størrelse. Lengdejustering mellom 7 9 cm. SUOMI Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Käyttötarkoitus/Indikaatiot: Postoperatiivisesti Kontraindikaatiot: Ei ole (ole tarkkaavainen jos sinulla on/ilmenee mahdollista ödeema tai runsasta turvotusta) Muutostyöt: Vain ammattitaitoinen henkilö saa tehdä muutoksia tuotteeseen. Varoitus: Älä riisu tukea ilman lupaa äläkä tee muutosia nivelen säädöksiin ilman ammattitaitoisen henkilön avustusta. Tarkkaile ihon kuntoa päivittäin. Jos tunnet lisääntynyttä kipua, turvotusta tai muunlaista epämiellyttävää tunnetta tuen käytön aikana, ota heti yhteyttä sovittajaasi tai muuhun ammattitaitoiseen henkilökuntaan. Materiaali: Jäykät osat ovat valmistettu nylonista ja lasikuidusta. Tekstiiliosat ovat valmistettu nylonista. Pesuohjeet: Kaikki tekstiiliosat voidaan pestä käsin haaleassa vedessä. Sulje kaikki tarranauhat ennen pesua. Ei saa kuivata kuivausrummussa tai pestä kemiallisesti. Tasokuivata. Kysyttävää: Ota yhteyttä sovittajaan tai lääkäriisi. Koko: Yksi koko. Pituussäätö 7-9 cm

4 ENGLISH 1, 2, 1. Open all straps and buckles. 2. Open the brace completely and put it down flat. Place the knee between the hinges (which has circular padding s).. Check the total length of the brace and make necessary adjustments by opening the locking mechanism (one on the upper section and one on the lower) and adjust the length.. Closed the straps by turns (first from one side and then from the other). On the side of the strap where there is no buckle, the strap is sliding throw two loops. The two looking tabs shall be open during the fitting procedure. Fold the looking tabs over each other so that the straps are running free throw the loops.. Make sure that the buckle with the hook is placed as close to the uprights as possible and that the padding is under the buckle. 6. Position the uprights on the lateral and medial side of the leg. The brace joints shall be central to the knee joint. 7. Attach first the two straps that are closest to the knee loosely. 8. Control the length of the brace make necessary adjustments (se no. ). 9. Attach the rest of the straps loosely. 10. Pull the straps to a tight fit on the back of the leg. Make sure that the uprights remain in the correct position on the lateral and medial side of the leg. 11. Hook on the buckles on all straps. Make sure that the padding is placed under the buckle. 12. Look the straps by folding back the two textile looking tabs on each side of the plastic part. 1. Adjust the length of the straps. Remove the hook part at the end of the strap. Cut to desired length and put back the hook. 1. Pull the strap around the leg around and securly fasten. ADJUSTMENT OF THE JOINT 1. Adjust to required range of motion by pushing down the tabs on each side (yellow for extension and white for flexion). 16. The hinge can also be completely looked by pushing down the looking button placed on the lower section on each upright. 1, 1 FULL FOAM PADDING. When using the full foam padding remove the small padding from inside of the bars. Wrap the full foam padding around the calf and thigh. Cut with scissors for correct length. Follow instructions above to attach and align the bars correctly. 1,16 ANTIMIGRATION STRAP. The Antimigration Strap (separate item) should be attached on the lower strap on the Thigh section, just above the knee. Secure the strap onto the thigh strap using the Velcro and then wrap the strap around the leg underneith the brace strap, to prevent the brace from migrating down wards.

5 SVENSKA 1, 2, 1. Öppna samtliga band och spännen. 2. Öppna ortosen helt och lägg den plant. Placera knäet mellan lederna (som har cirkelformad polstring).. Kontrollera längden på ortosen och gör eventuella justeringar genom att öppna låstapparna (en på den övre skenan och en på den nedre) och justera längden.. Banden i ortosen låses växelvis. På den sidan av bandet som inte har något spänne, löper bandet genom två öglor. De två låsbanden skall vara öppna vid utprovningen. Vik dessa över varandra så att bandet kan löpa fritt genom öglorna.. Till se att själva spännet med kroken ligger så nära skenan som möjligt och att polstringen ligger under spännet. 6. Placera skenorna lateralt och medialt om benet. Centrera lederna vid knäleden. 7. Fäst först de två banden närmast knäet löst. 8. Kontrollera längden på ortosen gör eventuella justeringar (se punkt ). 9. Fäst de kvarvarande banden löst. 10. Dra åt banden så att de sitter tight på baksidan av benet. Kontrollera att skenorna fortfarande är i rätt position medialt och lateralt. 11. Kroka i spännena på samtliga band. Till se att polstringen ligger korrekt under spännet. 12. Lås banden genom att fälla tillbaka de två textila låsflikarna på var sida om plastdelen (se bild 1, 1). 1. Justera längden på banden. Tag bort det hårda kardborrbandet i slutet av bandet. Klipp till önskad längd och sätt tillbaka kardborrdelen. 1. Drag runt och stäng bandet. LEDINSTÄLLNING 1. Ställ in önskat rörelseomfång genom att trycka ner de fjäderbelastade justeringsknapparna (gul för extension och vit för flexion). 16. Leden kan även låsas helt genom att trycka ner låsnappen som sitter på den övre skenan i nederkant. 1, 1 HELTÄCKANDE POLSTRING. Vid användning av den heltäckande polstringen (separat produkt) tag först av den befintliga mindre polstringen från insidan av skenorna. Lägg den heltäckande polstringen runt underbenet och låret. Klipp till rätt längd. Följ anvisningarna ovan för att fästa och korrigera skenorna korrekt. 1,16 ANTIGLIDBAND. Antiglidbandet (separat produkt) skall fästas på det nedre bandet på lårsektionen, precis ovanför knäet. Fäst antiglidbandet mot lårbandet med kardborrefästet och lägg sedan bandet runt om benet under ortosbandet för att hindra ortosen från att glida neråt.

6 DANSK 1, 2, 1. Åben samtlige bånd og spænder. 2. Åben ortosen helt og læg den udstrakt. Placer knæet imellem knæleddet (har en cirkelformet polstring).. Kontroler længden på ortosen og juster eventuelt ved at åbne låstapperne (en på den øvre og nedre) og juster længden.. Vær opmærksom på at selve spændet skal ligge så tæt på skinnen som muligt og at polstringen ligger under spændet. 6. Placer skinnerne lateralt og medial på benet. Centrer leddene ved knæet. 7. Fastgør først de to bånd nærmest knæet løst. 8. Kontroler længden på ortosen - gør eventuelt justeringer ( se punkt ) 9. Fastgør de resterende bånd løst. 10. Træk i båndene sådan at de sidder fast på bagsiden af benet. Kontroller at skinnerne fortsat er på den rigtige position medialt og lateralt. 11. Fasthæft samtlige spænder. Vær opmærksom på at polstringen ligger korrekt unden spændet. 12. Fasthæft båndet ved at fører de to textile låsdele tilbage,på hver deres side af plastdelen. ( se bild 1,1). 1. Juster længden på båndet. Fjerne den hårde velcrodel i enden på båndet. Klip til i ønsket længde og på sæt velcrodelen igen. 1. Træk dette rundt og fastsæt båndet. INDSTILLING AF LEDET. 1. Indstil til det ønskede bevægelses omfang ved at trykke fjederbelastnings knappen ned. ( gul for extension og hvid for flexion). 16. Leddet kan også låses, ved at trykke låseknappen ned som sidder på den øvre skinne i nederkanten. 1, 1 FULD FORM POLSTER. Hvis du skal bruge fuld form polstringen, skal du fjerne de små polstringer på indersiden af skinnerne. Påsæt den øvre og nedre polsting rundt om benet. Klip for ønsket længde. Følg instruktionen for påtagningen og juster påsætningen korrekt. 1,16 ANTIMIGRATIONS STROP. Antimigrations stroppen ( seperat del) skal påsættes på den nedre strop på lårdelen, over for knæet. Fastsæt stroppen på lårstroppen ved hjælp af velcroen, derefter føres denne rundt under ortosestroppen. Stroppen medvirker til at forhindre at ortosen glider ned.

7 NORSKA 1, 2, 1. Åpne samtlige bånd og spenner. 2. Åpne ortosen helt og legg den flatt. Plasser kneet mellom leddene (som har sirkelformet polstring).. Kontroller lengden på ortosen og gjør eventuelle justeringer ved å åpne låstappene (en på den øvre skinnen og en på den nedre), og juster lengden.. Båndene i ortosen låses vekselvis. På den siden av båndet som ikke har noen spenne, løper båndet gjennom to sløyfer. De to låsbåndene skal være åpne ved utprøvingen. Legg disse over hverandre så båndet kan løpe fritt gjennom sløyfene.. Pass på at selve spennet med kroken ligger så nær skinnen som mulig, og at polstringen ligger under spennet. 6. Plasser skinnene lateralt og medialt rundt benet. Sentrer leddene ved kneleddet. 7. Fest først løst de to båndene nærmest kneet. 8. Kontroller lengden på ortosen gjør eventuelle justeringer (se punkt ). 9. Fest løst de resterende båndene. 10. Stram til båndene så de sitter tett på baksiden av benet. Kontroller at skinnene fortsatt er i rett posisjon medialt og lateralt. 11. Hekt i spennene på samtlige bånd. Pass på at polstringen ligger korrekt under spennet. 12. Lås båndene ved å felle tilbake de to tekstile låsflikene på hver side av plastdelen (se bilde 1, 1). 1. Juster lengden på båndene. Ta bort det harde borrelåsbåndet på slutten av båndet. Klipp til ønsket lengde og sett tilbake borrelåsdelen. 1. Dra rundt og lukk båndet. INNSTILLING AV LEDD 1. Still inn ønsket bevegelsesomfang ved å trykke ned de fjærbelastede justeringsknappene (gul for ekstensjon og hvit for fleksjon). 16. Leddet kan også låses helt ved å trykke ned låstappen som sitter nederst på den øvre skinnen. 1, 1 FULL FOAM POLSTRING. Når man ønsker å bruke Full Foam polstringen må man fjerne polstringen som sitter på innsiden av skinnene. Vikle Full Foam polstringen rundt legg og lår. Klipp med en saks for å oppnå riktig lengde. Følg instruksjonene over for å feste og justere skinnene riktig. 1,16 ANTIGLI BÅND.Antiglibåndet (art.nr. 71) skal festes på den nederste av båndene på lårdelen rett over kneet. Fest båndet til lårbåndet ved å bruke borrelåsen for deretter å vikle båndet rundt benet under båndet på skinnen. Dette for å hindre at ortosen glir nedover.

8 SUOMI 1, 2, 1. Avaa kaikki nauhat ja soljet. 2. Avaa ortoosi täysin ja laita se tasaiselle alustalle. Aseta sitten jalka ortoosin väliin siten, että polvi on nivelten keskellä (ne joissa on pyöreät pehmusteet).. Tarkista, etteivät soljet tai tarrat estä tuotteen avaamista. (yksi yläkiskossa ja yksi alakiskossa).. Kiskoissa olevat nauhat kiinnitetään joka toinen vastakkaiseen suuntaan. Sillä puolen nauhoja, millä ei ole solkia, varmista, että kiinnitysnauhan liukumista estävät tarrat ovat kuvan mukaisesti päällekkäin taitettuna kun säädät kiinnitysnauhat oikeaan pituuteensa. Näin nauhat pääsevät vapaasti kulkemaan lenkkien läpi.. Tarkista, että itse lukitussoljet ovat niin lähellä kiskoja kuin mahdollista ja että peh muste on paikallaan soljen alla. 6. Aseta kiskot jalan sisä- ja ulkosivuille. Tarkista, että ortoosin nivel on polvinivelen kohdalla hieman lumpion keskikohdan yläpuolella. 7. Sulje ensin kaksi polvea lähinnä olevaa nauhaa. 8. Tarkista ortoosin pituus - säädä tarvittaessa (kts. kohta ). 9. Sulje jäljellä olevat nauhat löysästi. 10. Kiristä nauhoja siten, että ortoosi istuu tukevasti jalassa. 11. Aseta soljelliset nauhat koukkuihin kiinni. Tarkista, että pehmuste on oikella kohdalla soljen alla. 12. Sulje nauhat kiinnittämällä liukumista estävät kangasläpät muoviosan molemmille puolille (kts. kuva 1 ja 1). 1. Säädä nauhojen pituutta. Irrota tarranauhaosat nauhojen päistä pois. Leikkaa tai taita haluttuun pituuteen ja kiinnitä Y-tarrat takaisin. 1. Vedä nauha jalan ympäri ja kiinnitä ortoosiin kiinni. NIVELEN ASETUKSET 1. Aseta haluttu liikerata painamalla jousitettu säätönappula alas (keltainen ekstensiolle ja valkoinen fleksiolle) 16. Nivel voidaan myös lukita tiettyyn asentoon painamalla ylemmän kiskon alaosassa oleva lukitustappi alas. 1, 1 VAAHTOMUOVIPEHMUSTE. Käyttäessäsi isoa vaahtomuovipehmustetta irrota pienet pehmusteet kiskojen sisäpuolelta. Kierrä pehmuste säären ja reiden ympärille. Leikkaa pehmuste oikean mittaiseksi. Seuraa yllä olevia ohjeita kiinnittääksesi ja säätääksesi kiskot oikein. 1,16 LIUKUMISTA ESTÄVÄ NAUHA. Liukumista estävä nauha (lisäosa) tulee kiinnittää reisiosan alempaan nauhaan kiinni, juuri polven yläpuolelle. Kiinnitä liukumista estävä nauha reisiosaan kiinni pehmustetyynyjen avulla. Kiedo nauha reiden ympäri reisinauhan alapuolelle estääksesi ortoosia liukumasta alaspäin.

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner forinstallasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie Kauniainen Finland tel fax

Secto Design Oy Kauppalantie Kauniainen Finland tel fax Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4202 Magnum pendant Available in natural birch, black or white

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Eurolaite Oy on vuonna 1 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena on

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500.

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500. PAKKAUSSELOSTE 1. Eläinlääkevalmisteen nimi Kefa-Mastin vet intramammaarivoide lypsävälle lehmälle 2. Vaikuttavat ja muut aineet Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Optivent ERPA Modbus q

Optivent ERPA Modbus q W 4*W 3 Ø46 mm 3b 3a 3b MM Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Pidätämme oikeuden muutoksiin. FIFLO GB/FI/SV 06.0 Copyright Fläkt Woods Group 06. All rights reserved.

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot

Käsivarsi- ja hartiaortoosit. www.camp.fi

Käsivarsi- ja hartiaortoosit. www.camp.fi www.camp.fi Kyynär- ja kantapääsuoja Heelbo Elastinen sukka, jonka geelilevy suojaa kyynärpään ihoa ja ehkäisee hankaumien syntymistä. Tuotenro. Väri Koko Mitta Pakkaus 53600 Keltainen Small 15-20 cm Pari

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Art.no. Model 38-3313 TR6000B English 3 Svenska 4 Norsk 5 Suomi 6 Ver. 200906 Car Tweeters Art.no. 38-3313 Model TR6000B ENGLISH Please

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rastikuvissa näkyy selvästi että kilpailija koskee

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

200 cm, textile cable, ceiling plug/connector + ceiling cup + 3 steel wires

200 cm, textile cable, ceiling plug/connector + ceiling cup + 3 steel wires Magnum 4202 Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White Material Sizes Light source Cable IP Rating Maintenance Form pressed birch

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin.

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin. CML WHEEL COVER -RUORINAHKAN OMPELUOHJE Liota nahkoja lämpimässä vedessä n. 15 minuuttia ennen ompelua. Pidä nahka kosteana koko ompelun ajan esim. sumutepullolla. Pidä ommellessa kevyt kireys nahkaan,

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Wehotek. Putkikannakkeet

Wehotek. Putkikannakkeet Wehotek Putkikannakkeet Rörupphängningar Pipe supports Eristettyjen Wehotek-putkien kannakointi Putkielementti kannakoidaan allamainituilla kannakkeilla kuoriputkesta tai erillisiä liukuholkkeja käyttäen.

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Kuivajääpuhallus IB 15/120 Kuivajääpuhallus on nykyaikainen tehokas tapa poistaa erilaista likaa sekä pinnoitteita. Kuivajää hajoaa höyrynä ilmaan, eikä jätä jälkeensä vesi-, hiekka tai muita jäämiä. Vakiovarusteet:

Lisätiedot

Installation instructions, accessories

Installation instructions, accessories Volvo Car Corporation Göteborg, Sweden Installation instructions, accessories S60/S80/V70 (00-)/V70XC (01-)/XC70/XC90 Section Group Weight (Kg/Pounds) Year Month 3 366 0.5/1.1 2006 07 Alkolås, monteringssats

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö Monteringsanvisning för takduschsystem Installation Instructions for Overhead Shower System Monteringsanvisning for takdusjsystem Kattosuihkun asennusohjeet Generellt / General / Generelt / Yleistä Takduschsystemets

Lisätiedot

PRODUCT CATALOGUE - TUOTEKUVASTO METAL WIRE - METALLILANKA

PRODUCT CATALOGUE - TUOTEKUVASTO METAL WIRE - METALLILANKA PRODUCT CATALOGUE - TUOTEKUVASTO 9.2015 METAL WIRE - METALLILANKA 1. Angel wings - Enkelinsiivet 2. Angels - Enkelit 3. Crystal hearts - Kristallisydämet 4. Snow Flakes - Lumihiutaleet www.valona.fi ANGEL

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

Suorita vaiheet annetussa järjestyksessä. Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja viimeisen osion Vianmääritys -kohdasta.

Suorita vaiheet annetussa järjestyksessä. Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja viimeisen osion Vianmääritys -kohdasta. HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her Aloita tästä 1 Viktig! USB-kabelen må ikke kobles til før trinn 16, ellers kan det hende at programvaren ikke installeres på riktig måte.

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output.

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output. HDMI Switch, manual Art.no. 38-2263 Model HD-0411 English Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

GRIP LET S GET STARTED

GRIP LET S GET STARTED GRIP LET S GET STARTED KARMA GRIP / KARMA GRIP / KARMA GRIP Shutter Button [ ] Suljin-painike [ ] Slutarknapp [ ] Power/Mode Button [ ] Virta-/tilapainike [ ] Knappen ström/läge [ ] HiLight Tag Button

Lisätiedot

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C.

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin Mounting instruction Asennusohjeet 05 IEC EN 60598 IP66 min 40 C max + 45 C 198-264 V AC PH2 4 6 29/01/2016 SIA VIZULO Ganibu dambis 7a,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

KOPIOINTILAITE PUUSORVIIN WOOD LATHE COPYING ATTACHEMENT

KOPIOINTILAITE PUUSORVIIN WOOD LATHE COPYING ATTACHEMENT XW016-3 XW017-3 KOPIOINTILAITE PUUSORVIIN WOOD LATHE COPYING ATTACHEMENT Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita.

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM904 2011-08 ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17.2 2/8 SLIW17.2 PEM904 2011-08 GENERAL INFORMATION (ENG) - Check

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

LINC 13. sanka.fi A

LINC 13. sanka.fi A LINC 13 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Victo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White.

Victo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White. Victo 4250 Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White Material Sizes Light source Cable IP Rating Maintenance Form pressed birch

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

ADORA

ADORA Adora har skandinavisk, exklusiv design som sitt signum. Adora är grundat i Danmark och företagets armaturer kännetecknas av trendkänslig stramhet, renhet och modern formgivning. Zebra Reklambyrå, Trollhättan

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

IDO Showerama Suihkukaappi Duschkabin

IDO Showerama Suihkukaappi Duschkabin 4981908 4985022982 4985023982 4985025982 4985022891 4985023891 4985026891 5831472 5841540 5841545 5841549 5841521 5841531 5841526 ca 8 kg Valkoiseksi lakatut alumiiniprofiilit Pilari saatavana valkoisena,

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

BOSTON SCOLIOSIS NIGHT BRACE PRO SVENSK DANSK NORSK SUOMI ENGLISH FESSIONAL

BOSTON SCOLIOSIS NIGHT BRACE PRO SVENSK DANSK NORSK SUOMI ENGLISH FESSIONAL BOSTON SCOLIOSIS NIGHT BRACE PRO SVENSK DANSK NORSK SUOMI ENGLISH FESSIONAL Instruktion för färdigställande av Boston Scoliosis Night Brace 1. Separera det yttre plastskalet från den inre polstringen.

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

Octo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White.

Octo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White. Octo 4240 Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White Material Sizes Light source Cable IP Rating Maintenance Form pressed birch

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Asennusohje. Så här monterar. Mounting Instructions

Asennusohje. Så här monterar. Mounting Instructions Asennusohje Så här monterar Mounting Instructions I. A (mm) B (mm) C (mm) 516 840 1446-1450 653 1033 1775-1780 846 840 1775-1780 II. III. 1 2 3 4 5 6 2 Integroitava jääkaappi/pakastin FI Jääkaapin sähköliitännät

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION PEM

INSTALLATION INSTRUCTION PEM (ENG) AUTOMATIC JOINTS CIL63, CIL64, CIL65, CIL71 AND CIL72 GENERAL INFORMATION - Check that the product is suitable for the intended installation. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot