Instruction of User for NewTop Post-Operative Knee brace Languages: English, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Instruction of User for NewTop Post-Operative Knee brace Languages: English, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish."

Transkriptio

1 Instruction of User for NewTop Post-Operative Knee brace Languages: English, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish.

2 Instruction of User for NewTop Post-Operative Knee brace Languages: English, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish. ENGLISH Carefully read these instructions before use! Intended Use/Indications: Post-operative treatments Contraindications: None known (pay attention to excessive edema/swelling) Adjustments: This product should only be altered by a medical professional. Warnings: Do not remove the brace without permission and do not change the settings on the joints without supervision from a medical certified person. This brace is only for one person s use. Check skin on a daily basis. If any increased pain, swelling or other unwanted reactions occurs, immediately contact the medical responsible person. Material Specifications: Rigid parts are made from nylon and glass fiber. Textile parts are made from Nylon. Wash Instructions: All textile parts of this product should be hand washed in lukewarm water. Close all Velcro straps prior to laundry. Do not tumble dry or dry clean. Dry flat. Who to contact: Contact your doctor or the person that fitted the device. Sizing: One size. Length adjustment between 7 9 cm. SVENSK Läs noga igenom dessa instruktioner för användning. Avsedd användning/indikationer: Postoperativ behandling Kontraindikationer: Inga kända (var uppmärksammad på ödem och kraftig svullnad) Justering: Ändringar av denna produkt får enbart göras av medicinskt kunnig person. Varning: Tag inte av bandaget utan tillåtelse och ändra inte inställningen på leden utan överinseende av medicinskt ansvarig person. Bandaget är endast avsett för en patientsbruk. Kontrollera huden dagligen. Vid ökad smärta, svullnad eller andra oönskade reaktioner vid användning, kontakta genast medicinskt ansvarig person. Materialspecifikation: De rigida delarna är tillverkade av nylon och glasfiber. Textila delar är tillverkade av nylon. Tvätt instruktion: Alla textila delar I produkten skall handtvättas i ljummet vatten. Stäng alla kardborrband företvätt. Får ej torktumlas eller kemtvättas. Plantorkas. Vid frågor: Kontakta din läkare eller den person som provat ut produkten. Storlek: En storlek. Längdjustering mellan 7 9 cm. DANSK Læs denne instruktion nøje igennem inden anvendelse. Anvendelsesområde/Indikationer: Postoperativ behandling. Kontraindikationer: Ingen kendte (vær opmærksom på ødem og kraftig hævelse). Justering: Ændringer i dette produkt må udelukkende udføres af sygeplejefagligt personale. Advarsel: Tag ikke ortosen af uden tilladelse, og ændre ikke på indstillingen af leddet uden sygeplejefagligt personale godkendelse. Ortosen er kun beregnet til en person. Kontroller dagligt huden. Hvis man observerer øget smerte, hævelse eller andre uønskede reaktioner, kontakt snarest sygeplejefagligt personale. Materialespecifikation: De rigide dele er lavet af nylon og glasfiber. Tekstile dele er lavet af nylon. Vaskeinstruktion: Alle tekstile dele på produktet skal håndvaskes i lunkent vand. Luk alle velcrobånd før vask. Kan ikke tørres i tørretumbler eller kemisk renses. Tørres liggende. Ved spørgsmål: Tag kontakt med egen læge eller personale som har tilpasset produktet på dig. Størrelse: En størrelse. Længdejustering mellem 7-9 cm.

3 NORSK Les nøye igjennom disse instruksjonene før bruk. Bruksområde/Indikasjoner: Postoperativ behandling. Kontraindikasjoner: Ingen kjente (vær oppmerksom ved ødem og kraftig hevelse). Justering: Endringer på dette produktet må kun utføres av medisinsk kyndig personale. Advarsel: Ikke ta av ortosen uten tillatelse, og ikke gjør endringer på innstillingen av leddet uten påsyn av medisinsk ansvarlig personale. Ortosen er kun beregnet for bruk av en pasient. Kontroller huden daglig. Om man ved bruk opplever økt smerte, hevelse eller andre uønskede reaksjoner, ta kontakt snarest med medisinsk ansvarlig personale. Materialspesifikasjon: De rigide delene er laget av nylon og glassfiber. Tekstile deler er laget av nylon. Vaskeanvisning: Alle tekstile deler på produktet skal håndvaskes i lunkent vann. Lukk alle borrelåsbånd fø r vask. Kan ikke tørkes i trommel eller renses kjemisk. Tørkes flatt. Ved spørsmål: Ta kontakt med legen din eller den personen som har tilpasset produktet på deg. Størrelse: En størrelse. Lengdejustering mellom 7 9 cm. SUOMI Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Käyttötarkoitus/Indikaatiot: Postoperatiivisesti Kontraindikaatiot: Ei ole (ole tarkkaavainen jos sinulla on/ilmenee mahdollista ödeema tai runsasta turvotusta) Muutostyöt: Vain ammattitaitoinen henkilö saa tehdä muutoksia tuotteeseen. Varoitus: Älä riisu tukea ilman lupaa äläkä tee muutosia nivelen säädöksiin ilman ammattitaitoisen henkilön avustusta. Tarkkaile ihon kuntoa päivittäin. Jos tunnet lisääntynyttä kipua, turvotusta tai muunlaista epämiellyttävää tunnetta tuen käytön aikana, ota heti yhteyttä sovittajaasi tai muuhun ammattitaitoiseen henkilökuntaan. Materiaali: Jäykät osat ovat valmistettu nylonista ja lasikuidusta. Tekstiiliosat ovat valmistettu nylonista. Pesuohjeet: Kaikki tekstiiliosat voidaan pestä käsin haaleassa vedessä. Sulje kaikki tarranauhat ennen pesua. Ei saa kuivata kuivausrummussa tai pestä kemiallisesti. Tasokuivata. Kysyttävää: Ota yhteyttä sovittajaan tai lääkäriisi. Koko: Yksi koko. Pituussäätö 7-9 cm

4 ENGLISH 1, 2, 1. Open all straps and buckles. 2. Open the brace completely and put it down flat. Place the knee between the hinges (which has circular padding s).. Check the total length of the brace and make necessary adjustments by opening the locking mechanism (one on the upper section and one on the lower) and adjust the length.. Closed the straps by turns (first from one side and then from the other). On the side of the strap where there is no buckle, the strap is sliding throw two loops. The two looking tabs shall be open during the fitting procedure. Fold the looking tabs over each other so that the straps are running free throw the loops.. Make sure that the buckle with the hook is placed as close to the uprights as possible and that the padding is under the buckle. 6. Position the uprights on the lateral and medial side of the leg. The brace joints shall be central to the knee joint. 7. Attach first the two straps that are closest to the knee loosely. 8. Control the length of the brace make necessary adjustments (se no. ). 9. Attach the rest of the straps loosely. 10. Pull the straps to a tight fit on the back of the leg. Make sure that the uprights remain in the correct position on the lateral and medial side of the leg. 11. Hook on the buckles on all straps. Make sure that the padding is placed under the buckle. 12. Look the straps by folding back the two textile looking tabs on each side of the plastic part. 1. Adjust the length of the straps. Remove the hook part at the end of the strap. Cut to desired length and put back the hook. 1. Pull the strap around the leg around and securly fasten. ADJUSTMENT OF THE JOINT 1. Adjust to required range of motion by pushing down the tabs on each side (yellow for extension and white for flexion). 16. The hinge can also be completely looked by pushing down the looking button placed on the lower section on each upright. 1, 1 FULL FOAM PADDING. When using the full foam padding remove the small padding from inside of the bars. Wrap the full foam padding around the calf and thigh. Cut with scissors for correct length. Follow instructions above to attach and align the bars correctly. 1,16 ANTIMIGRATION STRAP. The Antimigration Strap (separate item) should be attached on the lower strap on the Thigh section, just above the knee. Secure the strap onto the thigh strap using the Velcro and then wrap the strap around the leg underneith the brace strap, to prevent the brace from migrating down wards.

5 SVENSKA 1, 2, 1. Öppna samtliga band och spännen. 2. Öppna ortosen helt och lägg den plant. Placera knäet mellan lederna (som har cirkelformad polstring).. Kontrollera längden på ortosen och gör eventuella justeringar genom att öppna låstapparna (en på den övre skenan och en på den nedre) och justera längden.. Banden i ortosen låses växelvis. På den sidan av bandet som inte har något spänne, löper bandet genom två öglor. De två låsbanden skall vara öppna vid utprovningen. Vik dessa över varandra så att bandet kan löpa fritt genom öglorna.. Till se att själva spännet med kroken ligger så nära skenan som möjligt och att polstringen ligger under spännet. 6. Placera skenorna lateralt och medialt om benet. Centrera lederna vid knäleden. 7. Fäst först de två banden närmast knäet löst. 8. Kontrollera längden på ortosen gör eventuella justeringar (se punkt ). 9. Fäst de kvarvarande banden löst. 10. Dra åt banden så att de sitter tight på baksidan av benet. Kontrollera att skenorna fortfarande är i rätt position medialt och lateralt. 11. Kroka i spännena på samtliga band. Till se att polstringen ligger korrekt under spännet. 12. Lås banden genom att fälla tillbaka de två textila låsflikarna på var sida om plastdelen (se bild 1, 1). 1. Justera längden på banden. Tag bort det hårda kardborrbandet i slutet av bandet. Klipp till önskad längd och sätt tillbaka kardborrdelen. 1. Drag runt och stäng bandet. LEDINSTÄLLNING 1. Ställ in önskat rörelseomfång genom att trycka ner de fjäderbelastade justeringsknapparna (gul för extension och vit för flexion). 16. Leden kan även låsas helt genom att trycka ner låsnappen som sitter på den övre skenan i nederkant. 1, 1 HELTÄCKANDE POLSTRING. Vid användning av den heltäckande polstringen (separat produkt) tag först av den befintliga mindre polstringen från insidan av skenorna. Lägg den heltäckande polstringen runt underbenet och låret. Klipp till rätt längd. Följ anvisningarna ovan för att fästa och korrigera skenorna korrekt. 1,16 ANTIGLIDBAND. Antiglidbandet (separat produkt) skall fästas på det nedre bandet på lårsektionen, precis ovanför knäet. Fäst antiglidbandet mot lårbandet med kardborrefästet och lägg sedan bandet runt om benet under ortosbandet för att hindra ortosen från att glida neråt.

6 DANSK 1, 2, 1. Åben samtlige bånd og spænder. 2. Åben ortosen helt og læg den udstrakt. Placer knæet imellem knæleddet (har en cirkelformet polstring).. Kontroler længden på ortosen og juster eventuelt ved at åbne låstapperne (en på den øvre og nedre) og juster længden.. Vær opmærksom på at selve spændet skal ligge så tæt på skinnen som muligt og at polstringen ligger under spændet. 6. Placer skinnerne lateralt og medial på benet. Centrer leddene ved knæet. 7. Fastgør først de to bånd nærmest knæet løst. 8. Kontroler længden på ortosen - gør eventuelt justeringer ( se punkt ) 9. Fastgør de resterende bånd løst. 10. Træk i båndene sådan at de sidder fast på bagsiden af benet. Kontroller at skinnerne fortsat er på den rigtige position medialt og lateralt. 11. Fasthæft samtlige spænder. Vær opmærksom på at polstringen ligger korrekt unden spændet. 12. Fasthæft båndet ved at fører de to textile låsdele tilbage,på hver deres side af plastdelen. ( se bild 1,1). 1. Juster længden på båndet. Fjerne den hårde velcrodel i enden på båndet. Klip til i ønsket længde og på sæt velcrodelen igen. 1. Træk dette rundt og fastsæt båndet. INDSTILLING AF LEDET. 1. Indstil til det ønskede bevægelses omfang ved at trykke fjederbelastnings knappen ned. ( gul for extension og hvid for flexion). 16. Leddet kan også låses, ved at trykke låseknappen ned som sidder på den øvre skinne i nederkanten. 1, 1 FULD FORM POLSTER. Hvis du skal bruge fuld form polstringen, skal du fjerne de små polstringer på indersiden af skinnerne. Påsæt den øvre og nedre polsting rundt om benet. Klip for ønsket længde. Følg instruktionen for påtagningen og juster påsætningen korrekt. 1,16 ANTIMIGRATIONS STROP. Antimigrations stroppen ( seperat del) skal påsættes på den nedre strop på lårdelen, over for knæet. Fastsæt stroppen på lårstroppen ved hjælp af velcroen, derefter føres denne rundt under ortosestroppen. Stroppen medvirker til at forhindre at ortosen glider ned.

7 NORSKA 1, 2, 1. Åpne samtlige bånd og spenner. 2. Åpne ortosen helt og legg den flatt. Plasser kneet mellom leddene (som har sirkelformet polstring).. Kontroller lengden på ortosen og gjør eventuelle justeringer ved å åpne låstappene (en på den øvre skinnen og en på den nedre), og juster lengden.. Båndene i ortosen låses vekselvis. På den siden av båndet som ikke har noen spenne, løper båndet gjennom to sløyfer. De to låsbåndene skal være åpne ved utprøvingen. Legg disse over hverandre så båndet kan løpe fritt gjennom sløyfene.. Pass på at selve spennet med kroken ligger så nær skinnen som mulig, og at polstringen ligger under spennet. 6. Plasser skinnene lateralt og medialt rundt benet. Sentrer leddene ved kneleddet. 7. Fest først løst de to båndene nærmest kneet. 8. Kontroller lengden på ortosen gjør eventuelle justeringer (se punkt ). 9. Fest løst de resterende båndene. 10. Stram til båndene så de sitter tett på baksiden av benet. Kontroller at skinnene fortsatt er i rett posisjon medialt og lateralt. 11. Hekt i spennene på samtlige bånd. Pass på at polstringen ligger korrekt under spennet. 12. Lås båndene ved å felle tilbake de to tekstile låsflikene på hver side av plastdelen (se bilde 1, 1). 1. Juster lengden på båndene. Ta bort det harde borrelåsbåndet på slutten av båndet. Klipp til ønsket lengde og sett tilbake borrelåsdelen. 1. Dra rundt og lukk båndet. INNSTILLING AV LEDD 1. Still inn ønsket bevegelsesomfang ved å trykke ned de fjærbelastede justeringsknappene (gul for ekstensjon og hvit for fleksjon). 16. Leddet kan også låses helt ved å trykke ned låstappen som sitter nederst på den øvre skinnen. 1, 1 FULL FOAM POLSTRING. Når man ønsker å bruke Full Foam polstringen må man fjerne polstringen som sitter på innsiden av skinnene. Vikle Full Foam polstringen rundt legg og lår. Klipp med en saks for å oppnå riktig lengde. Følg instruksjonene over for å feste og justere skinnene riktig. 1,16 ANTIGLI BÅND.Antiglibåndet (art.nr. 71) skal festes på den nederste av båndene på lårdelen rett over kneet. Fest båndet til lårbåndet ved å bruke borrelåsen for deretter å vikle båndet rundt benet under båndet på skinnen. Dette for å hindre at ortosen glir nedover.

8 SUOMI 1, 2, 1. Avaa kaikki nauhat ja soljet. 2. Avaa ortoosi täysin ja laita se tasaiselle alustalle. Aseta sitten jalka ortoosin väliin siten, että polvi on nivelten keskellä (ne joissa on pyöreät pehmusteet).. Tarkista, etteivät soljet tai tarrat estä tuotteen avaamista. (yksi yläkiskossa ja yksi alakiskossa).. Kiskoissa olevat nauhat kiinnitetään joka toinen vastakkaiseen suuntaan. Sillä puolen nauhoja, millä ei ole solkia, varmista, että kiinnitysnauhan liukumista estävät tarrat ovat kuvan mukaisesti päällekkäin taitettuna kun säädät kiinnitysnauhat oikeaan pituuteensa. Näin nauhat pääsevät vapaasti kulkemaan lenkkien läpi.. Tarkista, että itse lukitussoljet ovat niin lähellä kiskoja kuin mahdollista ja että peh muste on paikallaan soljen alla. 6. Aseta kiskot jalan sisä- ja ulkosivuille. Tarkista, että ortoosin nivel on polvinivelen kohdalla hieman lumpion keskikohdan yläpuolella. 7. Sulje ensin kaksi polvea lähinnä olevaa nauhaa. 8. Tarkista ortoosin pituus - säädä tarvittaessa (kts. kohta ). 9. Sulje jäljellä olevat nauhat löysästi. 10. Kiristä nauhoja siten, että ortoosi istuu tukevasti jalassa. 11. Aseta soljelliset nauhat koukkuihin kiinni. Tarkista, että pehmuste on oikella kohdalla soljen alla. 12. Sulje nauhat kiinnittämällä liukumista estävät kangasläpät muoviosan molemmille puolille (kts. kuva 1 ja 1). 1. Säädä nauhojen pituutta. Irrota tarranauhaosat nauhojen päistä pois. Leikkaa tai taita haluttuun pituuteen ja kiinnitä Y-tarrat takaisin. 1. Vedä nauha jalan ympäri ja kiinnitä ortoosiin kiinni. NIVELEN ASETUKSET 1. Aseta haluttu liikerata painamalla jousitettu säätönappula alas (keltainen ekstensiolle ja valkoinen fleksiolle) 16. Nivel voidaan myös lukita tiettyyn asentoon painamalla ylemmän kiskon alaosassa oleva lukitustappi alas. 1, 1 VAAHTOMUOVIPEHMUSTE. Käyttäessäsi isoa vaahtomuovipehmustetta irrota pienet pehmusteet kiskojen sisäpuolelta. Kierrä pehmuste säären ja reiden ympärille. Leikkaa pehmuste oikean mittaiseksi. Seuraa yllä olevia ohjeita kiinnittääksesi ja säätääksesi kiskot oikein. 1,16 LIUKUMISTA ESTÄVÄ NAUHA. Liukumista estävä nauha (lisäosa) tulee kiinnittää reisiosan alempaan nauhaan kiinni, juuri polven yläpuolelle. Kiinnitä liukumista estävä nauha reisiosaan kiinni pehmustetyynyjen avulla. Kiedo nauha reiden ympäri reisinauhan alapuolelle estääksesi ortoosia liukumasta alaspäin.

Kitchen. meat grinder // for kitchen machines types 6681 and 6682 // Type 7601. 3 discs for meat grinding // Sausage filler set //

Kitchen. meat grinder // for kitchen machines types 6681 and 6682 // Type 7601. 3 discs for meat grinding // Sausage filler set // Kitchen meat grinder // for kitchen machines types 6681 and 6682 // 3 discs for meat grinding // Sausage filler set // Kebbe maker set // Wear resistant knife // Food tray // Type 7601 Brugsanvisning dansk...side

Lisätiedot

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 6720_IDV_UVN_020913.indd 1 9/4/2013 10:54:52 AM Bruksanvisning - svenska... sida

Lisätiedot

Attract TREADMILL HMT-1030

Attract TREADMILL HMT-1030 Attract TREADMILL HMT-030 IMPORTANT! Read the entire manual carefully before assembly and use. Förord Tack för att du väljer Attract! Attract s motionsband har genomgått omfattande tester och är bekräftat

Lisätiedot

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Up to 1.5 L ready ice cream Timer > 30 minutes Recipe included 2 inner bowls included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning

Lisätiedot

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing //

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing // Kitchen quickprep 500 // stick mixer // 2 speeds // 500 ml chopper // Detachable stainless steel shaft // Jar // Knives for ice crushing // 500 watt DC motor // Type 7701 7701_IDV_UVN_310713.indd 1 8/15/2013

Lisätiedot

Jøtul S 16 C/W- I 400

Jøtul S 16 C/W- I 400 Jøtul S 16 C/W- I 400 Jøtul S 16 C/W - I 400 Manual version P03 NO - Installasjonsmanual med tekniske data 2 SE - Installationsmanual med tekniska data 6 FI - Asennusohje ja tekniset tiedot 10 GB - Installation

Lisätiedot

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat vain parasta. GRATULERAR TILL

Lisätiedot

IDL 50. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning

IDL 50. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning IDL 50 Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation

Lisätiedot

Generator Elverk Strømgenerator Generaattori Stromgenerator

Generator Elverk Strømgenerator Generaattori Stromgenerator Generator Elverk Strømgenerator Generaattori Stromgenerator Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the manual

Lisätiedot

IDL 70. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning

IDL 70. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning IDL 70 Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation

Lisätiedot

www.sordin.com FM AUTO SEARCH Sordin AB. Västbovägen 56. SE-331 53 Värnamo. Sweden. ON/OFF VOLUME FM AUTO SEARCH PUSH TO LISTEN

www.sordin.com FM AUTO SEARCH Sordin AB. Västbovägen 56. SE-331 53 Värnamo. Sweden. ON/OFF VOLUME FM AUTO SEARCH PUSH TO LISTEN PM 130 PUSH TO LISTEN www.sordin.com FM AUTO SEARCH FM AUTO SEARCH ON/OFF VOLUME Sordin AB. Västbovägen 56. SE-331 53 Värnamo. Sweden. Tel +46 370 69 35 50. Fax +46 370 69 35 55. info@sordin.se SORDIN

Lisätiedot

Combination Saw. Kombinationssåg Kombinasjonssag Yhdistelmäsaha. Art.no Model 40-7993 92502W ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI

Combination Saw. Kombinationssåg Kombinasjonssag Yhdistelmäsaha. Art.no Model 40-7993 92502W ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH Tärkeätä tietoa: Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. SUOMI Kombinationssåg Kombinasjonssag

Lisätiedot

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals ERP34901X...... EN REFRIGERATOR USER MANUAL 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 15 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄSISIRKKELI 1500W / 185MM / 63MM HANDCIRKEL 1500W / 185MM / 63MM CIRCULAR SAW 1500W / 185MM / 63MM DAX0120 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

DA FI SV NO EN. Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning User instructions AQUA 1000 T

DA FI SV NO EN. Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning User instructions AQUA 1000 T Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning User instructions AQUA 1000 T TILLYKKE ONNITTELUMME! GRATULERAR TILL ETT BRA KÖP! GRATULERER OUR COMPLIMTS Med Deres nye maskine. Denne vaskemaskine

Lisätiedot

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning //

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning // Kitchen king size waffle // waffle iron // Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Type 6972 6972_UL_UVN_041113.indd 1 11/4/2013

Lisätiedot

Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 0 SUOMI TÄMÄ OHJE ON HOT LINE LÄMPÖSÄILYTYSKALUSTEILLE HL-NT, HL-HT,

Lisätiedot

Pure Comfort ultrasonic humidifier

Pure Comfort ultrasonic humidifier Pure Comfort ultrasonic humidifier Improved indoor environment Cool & warm mist technology Room capacity: Up to 50 m² 3 mist control levels Water filter Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-9

Lisätiedot

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM BRUKSANVISNING AC-9000/AC-12000 N O Takk for at du har valgt denne nyskapende Wilfa

Lisätiedot

Avfuktare. Kosteudenpoistaja. Dehumidifier

Avfuktare. Kosteudenpoistaja. Dehumidifier Modell / Malli / Model: MFD20-5220R2 99 870 12 SE BRUKSANVISNING Avfuktare FI KÄYTTÖOHJEET Kosteudenpoistaja EN INSTRUCTION MANUAL Dehumidifier 2 Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 4-16 FI...sivu

Lisätiedot

passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

A 2608 (B, M) INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN. INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN

A 2608 (B, M) INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN. INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN SE NO FI GB INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN KÄYTTÖOHJEET ja VARAOSALUETTELO PENKKIÄ- ja PYLVÄSPORAKONE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

2 Paxxo AB / Bjurögatan 35, SE-211 24 Malmö, Sweden / Tel: +4640186025/ Fax: +4640183736 / www.paxxo.com

2 Paxxo AB / Bjurögatan 35, SE-211 24 Malmö, Sweden / Tel: +4640186025/ Fax: +4640183736 / www.paxxo.com 2 S.4040:20 English (original instructions)..5 Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)..17 Dansk (oversat fra original brugsvejledning)... 29 Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)...

Lisätiedot

Kanalplasttak. Kanalplasttak. Kanalplasttag/ Polycarbonate roofing sheets/ Kennomuovikatto. Art nr: 05-0765 Rev.nr: 150804

Kanalplasttak. Kanalplasttak. Kanalplasttag/ Polycarbonate roofing sheets/ Kennomuovikatto. Art nr: 05-0765 Rev.nr: 150804 Kanalplasttak Kanalplasttag/ Polycarbonate roofing sheets/ Kennomuovikatto Kanalplasttak rt nr: 05-0765 Rev.nr: 150804 rt.nr: 05-0765 Rev.nr: 140813 Läs noga igenom hela monteringsanvisningen Kontrollera

Lisätiedot

Käyttöohje Instruction Manual

Käyttöohje Instruction Manual Kaasujääkaappi - Gas refrigriator XCD-110. XCD-180. XCD-220 NO SV Bruksanvisning Bruksanvisning FI EN Käyttöohje Instruction Manual Advarsel: Ikke bruk eller lagre bensin eller andre brennbare gasser eller

Lisätiedot

DA FI SV NO EN. Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning User instructions ACS 130

DA FI SV NO EN. Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning User instructions ACS 130 Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning User instructions ACS 130 TILLYKKE Med Deres nye maskine. Denne vaskemaskine er resultatet af mange års forskning og udvikling, en udvikling der

Lisätiedot

General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI)

General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI) P o o L e n c l o s u r e s Nova & Classic General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI) Preface - English Preface Congratulations on your purchase of a

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot