ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA (11.9.2013)"

Transkriptio

1 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA ( ) TAMPEREEN JÄRJESTELYRATAPIHA HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema xx.xx.2013 Jos suunnitelman sisältö muuttuu keskeisiltä osiltaan oleellisesti, niin suunnitelmaan on tehtävä uusi hyväksyntä. 1

2 Kohdealue: Kuva 1. Tampereen järjestelyratapiha (Viinikka, kuvassa ylempi ratapiha-alue) ja siihen liittyvä tuloratapiha (Perkiö). 2

3 Sisältö 1 YLEISTÄ 1.1 Suunnitelman tarkoitus 1.2 Säädösperusta 1.3 Suunnitelman päivittäminen 1.4 Suunnitelmasta tiedottaminen 2 ALUEEN YLEISTIEDOT 2.1 Osoite ja yhteystiedot 2.2 Ajo-ohjeet 2.3 Alueen kuvaus 2.4 Alueen läheisyydessä olevat tärkeät toiminnot 2.5 Henkilömäärät alueella ja sen läheisyydessä 2.6 Hälytysjärjestelmät ja pelastuslaitoksen toimintaa helpottavat laitteet 3 SUURONNETTOMUUSVAARAT 3.1 Vaaraa aiheuttavat kemikaalit 3.2 Vaaraa aiheuttavat prosessit ja onnettomuusskenaariot 4 ALUEEN PELASTUSORGANISAATIO 4.1 Alueen pelastusorganisaatio ja asiantuntijat 4.2 Alueen pelastusorganisaation hälyttäminen 4.3 Alueen pelastusorganisaation tehtävät onnettomuustilanteessa 4.4 Alueen pelastus- ja torjuntavälineistö 5 PELASTUSTOIMEN MUODOSTELMAT JA VASTEET 5.1 Pelastustoimen muodostelmat ja vasteet 5.2 Torjuntakalusto 6 TUKIORGANISAATIOT 7 PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN SUURONNETTOMUUSTILANTEESSA 7.1 Onnettomuuskohtaiset toimintamallit (Johtamissuunnitelmat) 7.2 Onnettomuuden torjuntaan osallistuvien voimavarojen yhteensovittaminen 7.3 Toiminta-alueen johtoelimen (TOJE) perustaminen 7.4 Johtokeskuksen (PEL-JOKE) perustaminen 7.5 Evakuointi 7.6 Ympäristövahinkojen minimoiminen 7.7 Muonituksen järjestäminen ja muu huolto 7.8 Viestintä 7.9 Suojelutoimet ja menettelyt niiden toteuttamiseksi 7.10 Onnettomuustilanteen lopettaminen 3

4 8 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 8.1 Väestöhälyttimet 8.2 Muut väestön hälyttämiseen käytettävät järjestelmät 8.3 Yleinen vaaramerkki 8.4 Vaara ohi -merkki 8.5 Vaaratiedotepohja 8.6 Väestölle annettavat toimintaohjeet 9 ONNETTOMUUDESTA TIEDOTTAMINEN 9.1 Onnettomuusilmoitukset 9.2 Viranomaisten ja muiden toimijoiden välinen tiedonkulku 9.3 Medialle tiedottaminen 10 SUURONNETTOMUUSHARJOITUSTEN JÄRJESTÄMINEN 10.1 Järjestetyt suuronnettomuusharjoitukset Liitteet: Liite 1: Turvallisuustiedote (tehdään kuulemistilaisuuden ja suunnitelman hyväksyminen jälkeen) Liite 2: Aluekartta (ei julkinen) Liite 3: Palopostit ja vesiasemat (ei julkinen) Liite 4: Hälytys sireenien sijainti ja kuuluvuusalueet Liite 5a: Toiminta- ja johtamissuunnitelma, ammoniakki (ei julkinen) Liite 5b: Toiminta- ja johtamissuunnitelma rikkidioksidi (ei julkinen) Liite 5c: Toiminta ja johtamissuunnitelma nestekaasu (ei julkinen) Liite 6: Etäisyysrajat (ei julkinen) Liite 7: Yleinen toiminta- ja johtamissuunnitelma (ei julkinen) Liite 8: Tarkennettu viestiliikennekaavio (ei julkinen) Liite 9: Vaaratiedotepohja (ei julkinen) Liite 10: Väestöhälyttimille ja kaiutinautiolle tehty vaaratiedotepohja (ei julkinen) 4

5 1 Yleistä 1.1 Suunnitelman tarkoitus Tampereen järjestelyratapihan (Viinikan ratapiha ja Perkiön ratapiha) ulkoinen pelastussuunnitelma on Pirkanmaan pelastuslaitoksen laatima suunnitelma pelastuslain (379/2011) 48 :ssä mainituilla alueilla tapahtuvien suuronnettomuuksien torjumiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen toimintaa ohjaava asiakirja, josta löytyvät kaikki oleelliset asiat, joilla on valmistauduttu kohteen pelastustoimintaan suuronnettomuuksissa ja suuronnettomuusvaaran uhatessa. Päällikköpäivystäjien ja päällystöpäivystäjien sekä heidän sijaistensa pitää olla perehtyneitä suunnitelmaan, jotta he pystyvät onnettomuustilanteessa toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Suunnitelma on edellä mainittujen henkilöiden saatavilla Pirkanmaan pelastuslaitoksen sähköisessä Moodle- koulutusjärjestelmässä ja Wikitietojärjestelmässä sekä paperinen versio Wivissä (Pirkanmaan pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskus) ja pelastustoiminnan päällystöpäivystäjien päivystyspaikoissa. Ulkoisen pelastussuunnitelman lisäksi Pirkanmaan pelastuslaitoksella on pelastustoiminnan johtamisjärjestelmään laadittu kohdekortti, joka on pelastustoiminnan johtajan ja toiminta-alueen johtajan käytössä kohdekorttijärjestelmän mukaisesti. Kohdekortin avulla nopeutetaan tehokkaan pelastustoiminnan alkuvaiheen käynnistämistä. Samoin heidän käytössään on onnettomuustilanteen aikana käytettäväksi tarkoitetut ainekohtaiset (ammoniakki, nestekaasu ja rikkidioksidi) pelastustoiminnan taktiset toiminta/johtamissuunnitelmat, jotka ovat tarkoitettu pelastustoiminnan johtamista tukeviksi ohjeiksi. 1.2 Säädösperusta Ulkoisista pelastussuunnitelmista säädetään pelastuslaissa (379/2011) ja sisäasiainministeriön asetuksessa erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (406/2011). Ulkoisia pelastussuunnitelmia käsitellään Euroopan unionin neuvoston direktiivissä 96/82/EY (jäljempänä Seveso II-direktiivi), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/21/EY sekä Euroopan neuvoston direktiivissä 89/618/Euratom. Näiden säädösten perusteella Pirkanmaan pelastustoimi on laatinut yhteistyössä kohteen toiminnanharjoittajan (VR Transpoint) kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman Tampereen järjestelyratapihalle, jossa on huomioitu vaarallisten aineiden aiheuttamat suuronnettomuudet ja niiden laaja-alaiset vaikutukset väestöön ja ympäristöön. Ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisessa on huomioitu kyseiseltä alueelta laaditut turvallisuusselvitykset ja sisäinen pelastussuunnitelma sekä valmiussuunnitelma. 5

6 1.3 Suunnitelman päivittäminen Ulkoinen pelastussuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja päivitetään vähintään kolmen vuoden välein. Tarkistamisessa otetaan huomioon kohteessa, toiminnanharjoittajan toiminnassa ja pelastustoimessa tapahtuneet muutokset sekä pelastustekniikan ja toimintataktiikan kehittyminen. Pirkanmaan pelastuslaitoksen päällystöviranhaltija, jonka tehtäviin kuuluu vaarallisten aineiden torjunnan suunnittelu ja niihin varautuminen vastaa tämän suunnitelman päivityksistä ja kohteeseen liittyvistä suunnitelman mukaisista harjoituksista ellei päätöspöytäkirjalla ole toisin määrätty. 1.4 Suunnitelmasta tiedottaminen Pelastuslaitos järjestää yhteistyössä toiminnanharjoittajan (VR Transpoint) kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman valmisteluvaiheessa yleisen kuulemistilaisuuden sekä asettaa suunnitelman luonnoksen julkisesti nähtäviksi määräajaksi. Kuulemistilaisuudesta ja asiakirjojen nähtäväksi asettamisesta on ilmoitettu Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen julkisista asiakirjoista annettujen määräysten sekä Sisäasiainministeriön asetuksen erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (406/2011) mukaisesti ilmoituslehdissä, kaupungin ilmoitustaululla ja pelastuslaitoksen internet-sivuilla vähintään 14 päivää ennen kuulemistilaisuutta. Yleisessä kuulemisilmoituksessa tulee selvitä suunnitelman tarkoitus sekä seuraavat tiedot: Kohteena oleva alue. Suunnittelusta vastaava viranomainen ja muut asianosaiset tahot. Mistä saa asiaa koskevia lisätietoja? Paikka, jossa suunnitelmaluonnos on nähtävänä, ja aika, jonka se ovat nähtävänä. Kuulemistilaisuuden paikka ja aika, mielipiteen esittämismuoto, määräaika ja yhteystiedot. Ulkoinen pelastussuunnitelma asetetaan nähtäväksi myös, jos siihen tarkistamisen yhteydessä on tehty oleellisia muutoksia. Pirkanmaan pelastuslaitos ja Tampereen ratapiha-alueen toiminnanharjoittaja VR Transpoint tiedottavat ulkoisesta pelastussuunnitelmasta asukkaille, yrityksille ja julkisille laitoksille, joihin suuronnettomuus saattaa merkityksellisesti vaikuttaa. Tiedottaminen toteutetaan jakamalla turvallisuustiedote lähialueen asukkaille, yrityksille ja laitoksille sekä muille alueelle kiinteästi toimiville organisaatioille ja pitämällä tiedote näkyvillä Pirkanmaan pelastuslaitoksen internetsivuilla. Lisäksi turvallisuustiedotteen paperiversio on saatavilla viesti- ja johtokeskus Wivistä. (keskuspaloasema, Satakunnankatu 16, Tampere) suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Väestölle tiedottaminen tehdään uudelleen, jos pelastussuunnitelmaan tehdään oleellisia muutoksia, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. 6

7 2 Alueen yleistiedot 2.1 Osoite ja yhteystiedot Toiminnanharjoittaja VR-Yhtymä Oy, VR Transpoint Osoite Veturikatu 2, Tampere (VR Transpoint toimistorakennus ja ratapihatyön ohjaus) Yhteyshenkilöt Puhelin Puhelin Puhelin Puhelin Puhelin Puhelin Puhelin 2.2 Ajo-ohjeet Kohdealue on lähes 3 kilometriä pitkä ja leveimmillään noin 300 metriä. Leveimmällä kohtaa on 32 raidetta vierekkäin. Pelastusyksiköillä ei voida ajaa raiteiden väliin. Hälytystilanteissa pelastusyksiköt saapuvat kohdealueelle eri paloasemilta ja eri suunnista. Vaarallisen aineen onnettomuudessa saapumissuuntaan ja käytettävään sisääntuloreittiin alueelle vaikuttavat onnettomuuskohdan lisäksi tuuliolosuhteet ja ns. Tampere-Helsinki pääradan vilkas liikenne. Kohteen virallinen käyntiosoite on Veturikatu 2, jossa sijaitsee VR Transpoint:n ratapiha-alueen toimistot ja raideliikenteen vaihtotyön ohjaus. Pelastustoimen ajoreitit kohteeseen ja kohteessa olevat ajotiet ja pelastustiet on merkitty ja nimetty kohdesuunnitelmaan. Koko alue on parhaiten saavutettavissa itäpuolelta. Pelastustoiminnanjohtaja päättää käytettävästä lähestymisajoreitistä ja kohteen sisääntuloreitistä sekä ryhmitysalueesta, sen jälkeen kun on paikallistanut onnettomuuskohteen sijainnin kartalle. 7

8 Kohdealueen itäpuolella on koko matkan huoltotie, jolla voidaan ajaa raskaalla pelastusautolla. Huoltotielle on ajoyhteys Lempääläntie 2:den ja 10:n kohdalta sekä Veturikatu 2:den ja Varikkokadun päästä. Kohdealueen länsireunalla kulkee Tampere-Helsinki pääraiteet. Toiminta länsipuolen kautta edellyttää aina kyseisen radan liikenteen pysäyttämistä. Lisäksi radan ja länsipuolella on usealla kohtaa korkea verkkoaita. Kohdealuetta voidaan lähestyä Hatanpäänvaltatie 34:n pihojen läpi, Valimokadun päästä ajaen ns. Lokomon teollisuusalueen läpi, Lahdenperänkadulta lähtee huoltotie etelän ja pohjoisen suuntaan. Kohteeseen on mahdollista kulkea myös Rantaperkiönkadun ja Sarankulman kautta. Liite 2: Alueen kartta, jossa, ajoreitit/huoltotiet, raideryhmät ja numerointi sekä alueen rakennukset, tuulipussit ja alueella sijaitsevat palopostit. 2.3 Alueen kuvaus Alueen rajaus ja toiminnan kuvaus Katso liite 2: alueen kartta Tampereen järjestelyratapiha on Liikenteen turvallisuusviraton nimeämä vaarallisten aineiden kuljetusten ratapiha. Tässä suunnitelmassa järjestelyratapihaan lasketaan kuuluvaksi myös Tampereen järjestelyratapihan (ns. Viinikan ratapiha) eteläpuolella sijaitseva tuloratapiha, Tampere Tavara (Perkiön ratapiha), jossa vaunuja myös seisotetaan ja järjestellään ja josta ne lähetetään laskumäkeä pitkin varsinaiselle järjestelyratapihalle (Viinikka). Toiminnanharjoittajan toimialana on tavaraliikenteen rautatieyritys, sisältäen rautatiekuljetukset ja niihin liittyvät vaihtotyöt ja väliaikaiset tavaravaunujen säilytykset mukaan lukien ns. VAKkuljetukset. Tavaraliikenne: Saapuvia ja lähteviä tavarajunia on vuorokaudessa xxx kpl ja ratapihalla käsitellään keskimäärin xxx vaunua kuukaudessa. Vaarallisia aineita (palavat nesteet, kaasut, syövyttävät aineet) sisältäviä vaunuja kulkee arkisin (viikonpäivästä riippuen) ratapihan kautta xxx vaunua. Xxxxxxx väliset xxxxkuljetukset hoidetaan ns. läpi menevillä junilla ilman vaihtotöitä. Ratapihaliikenteen työn ohjauksesta vastaa ratapihaliikenteen työnohjaaja (Veturikatu 2). Yleisestä ja pääraiteiden liikenteen ohjauksesta vastaa VR raideliikenteen ohjauspalvelukeskus Tampere. Henkilöliikenne: Tampere on Helsingin kaukoliikennealueeseen kuuluva rautatieasema. Ratapihan länsipuolella olevalla Tampere- Helsinki kaksoisraiteella liikennöi n. 60 matkustajajunaa vuorokaudessa. Liikenteen ohjauksesta vastaa VR raideliikenteen ohjauspalvelu keskus Tampere. 8

9 Yleiskuvaus alueen rakennuksista Kokoontumispaikat vaaratilanteissa Alueella toimivat: VR-Yhtymä Oy, VR Transpoint, Veturikatu 2, VR-Yhtymä Oy, Vaunukorjaamo, Lempääläntie 2 VR-Yhtymä Oy, Veturitallit, varikko ja polttoainesäilöt 3kpl (ns. TUKESharjoituskohde), Veturikatu 30, VR-Yhtymä Oy, VR Track Oy, Ratatalo, Veturikatu 32. Vaarallisen aineen onnettomuuksissa pelastustoiminnanjohtaja on alkuvaiheessa yhteydessä VR raideliikenteen ohjauspalvelukeskukseen ja VR Transpoint:n vaihtotyönohjaajaan saadakseen onnettomuustilanteesta lisätietoja ja antaa samalla tarvittaessa suojautumis- ja evakuoimisohjeita. Suojautuminen tapahtuu yleisten ohjeiden mukaisesti. Vaihtotyön ohjaajalta pelastustoimi saa tiedon onnettomuushetkellä alueella olevista ihmisistä. Kokoontumispaikkoina käytetään sisäisessä pelastussuunnitelmassa suunniteltuja paikkoja, elleivät pelastusviranomaiset anna toisenlaisia ohjeita suojautumispaikoista. 2.4 Alueen läheisyydessä olevat tärkeät toiminnot Viinikan ratapiha sijaitsee aivan Tampereen ydin keskustassa. Ratapiha-alueen välittömässä läheisyydessä, mahdollisen vaarallisen aineen onnettomuuden vaikutusalueella, asuu ja oleskelee päivittäin useita kymmeniätuhansia ihmisiä. Vaikutusalueella on mm. Tampereen eteläinen ulosmenotie, Tampere-Helsinki pääraiteet, suuria teollisuuslaitoksia, kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitalo asutusta, kouluja, päiväkoteja, vanhainkoteja, suuria kauppa- ja liikeyrityksiä, julkisia rakennuksia, virastoja, päärautatieasema sekä Hatanpään sairaala ja Hatanpään puistosairaala Henkilömäärät alueella ja sen läheisyydessä Ratapiha-alueella yleinen kulkeminen ja oleskelu on kielletty. Alueella, oma henkilöstö (Viinikanratapiha) Alueella, muu henkilöstö (Viinikanratapiha) Alueella yhteensä (Viinikanratapiha) Alueella oleva henkilöstö (Leempääläntie 2, vaunupaja) Alueella oleva henkilöstä (Veturikatu 30) VR Transpoint työvuorossa noin xx henkilöä. VR Transpoint henkilömäärä yhteensä noin xxx henkilöä. Muut VR:n toimintayksiköt työvuorossa x (yhteensä x). Aliurakoitsijat työvuorossa x (yhteensä x). Muut toiminnanharjoittajat työvuorossa xx (yhteensä xx) Työvuorossa xx, henkilömäärä yhteensä xxx xx henkilöä. Rakennus xx hengen työpaikka, lisäksi alihankkijoita ja ruokala yleisessä käytössä. Arviolta päivisin paikalla xx henkeä ja muina aikoina xhenkeä (miehitetty 24/7). 9

10 Alueella oleva henkilöstä (Veturikatu 32) Arviolta xxxxx henkilöä 2.6 Hälytysjärjestelmät ja pelastuslaitoksen toimintaa helpottavat laitteet Automaattinen paloilmoitin Veturikatu 2 Veturikatu 30 Veturikatu 32 (automaattinen sammutusjärjestelmä) Kaasuhälytinjärjestelmä Ratapiha-alueella ei ole minkäänlaista kaasuhälytysjärjestelmää. Vartiointi Palopostiverkosto Liite 3:Palopostit Kohdesuojaukset Sammutusvesien ja maahan valuneen kemikaalin talteenotto xxxxx xxxxx xxxxxx Viinikan ratapiha-alueella on kaksi Tampereen veden ylläpitämää palopostia/vesiasemaa. Ratapihan ja sen välittömässä läheisyydessä olevat vesiasemat ja palopostiverkosto on merkitty karttaliitteeseen osoitetietoineen. Pirkanmaan pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskuksessa on saatavilla alueen vesiasemien ja palopostien osoitetiedot. Ratapiha-alueella ei ole kohdesuojauksia. Ainoastaan laskumäen alkupäässä on raiteiden välissä imeytysmatot. Ratapiha-alueella ei ole järjestetty sammutusvesien eikä maahan onnet-tomuustilanteessa vuotavan kemikaalin talteenottoa. Talteenotto tehdään onnettomuuden sattuessa pelastustoimen resursseilla. Kemikaalien ja saastuneen sammutusveden pääsy viemäreihin ja avo-ojien kautta eteenpäin onnettomuuden sattuessa tulee pyrkiä estämään. Tuulen suunta Liite 2:Alueen kartta, tuulipussien sijainti Ratapihan maaperä muodostuu sepeli-, sora- ja hiekkakerroksista. Paikoitellen alimpana on savikerros. Ratapiha on salaojitettu. Ratapiha-alueen kuivatusvedet on johdettu avo-ojiin ja Tampereen kaupungin viemäriverkostoon. Avo-ojista vedet kulkeutuvat Pyhäjärveen. Onnettomuustilanteen alkuvaiheessa raidealueella maaperään päässeiden aineiden poisto voi käytännössä tapahtua ainoastaan käsityökaluilla. Jälkitorjunnassa saastuneen maaperän poisto vaatii tilannekohtaista erityissuunnittelua ja kalustoa. Alueella on kolme tuulipussia. Tuulipussien sijainti on merkitty liitteeseen 2. Veturikatu 2:n katolla on tuulimittari, jonka lukemanäyttö on vaihtotyönohjaajan toimistossa (entinen kuljetustoimisto). Pelastustoiminnan johtaja saa tuulen suunnan ja nopeuden selville 10

11 pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskuksen välityksellä tai johtoyksikössä olevasta PEKE-johtamisjärjestelmästä. Yleinen vaaramerkki Liite 4: hälytyssireenien sijainnit ja kuuluvuus Yleisen vaaramerkin antamisesta päättää pelastustoiminnanjohtaja. Yleinen vaaramerkki voidaan käynnistää pelastuslaitoksen viestija johtokeskuksesta (Wivi) sekä hätäkeskuksesta. Hälytyssireenien sijainnit näkyvät karttaliitteestä. Hälytyssireeneillä/kaiuttimilla voidaan antaa myös puhetiedotteita kaiutin kohtaisesti. Laskumäen työnohjaaja voi käyttää kaiutinlaitteita, joiden kuuluvuusalue rajoittuu laskumäkeen (Viinikan ratapihan alue, kuljetustoimiston pohjoispuolella). 3 Suuronnettomuusvaarat 3.1. Vaaraa aiheuttavat kemikaalit (ainemäärät: lähde VR 2011) Taulukkoon on valittu vaarallisimmat kemikaalit ja, joiden vaikutusalue onnettomuuksissa on suuri. HUOM! Vaarallisten aineiden luettelo perustuu Tampereen järjestelyratapihan turvallisuusselvitykseen (VR Transpoint), joka ei ole saanut Trafin hyväksyntää. Luetteloa täydennetään ja muutetaan tarvittaessa välittömästi, kun hyväksytty turvallisuusselvitys toimitetaan Pirkanmaan pelastuslaitokselle. Kemikaalivaunut liikkuvat koko alueella junavaihtojen takia. Väliaikainen/poikkeava säilytys tapahtuu ns. laskumäen alueella. Poikkeamatilanteista VR Transpoint lähettää aina tiedon Pirkanmaan viesti- ja johtokeskukseen, josta se edelleen välitetään alueen pelastustoimen päällystöpäivystäjille. Ulkoisessa pelastussuunnitelmassa huomioitu on VR Transpoint:n turvallisuusselvityksessä mainitut vaaralliset aineet: Ammoniakki (ainekohtainen toiminta/johtamisohje) Rikkidioksidi (ainekohtainen toiminta/johtamisohje) Nestekaasu (ainekohtainen toiminta/johtamisohje) Pentaani Kaasuöljy Typpihappo Fluoripiihappo Fosforihappo 11

12 Kemikaali olomuoto YK-numero Kuljetus määrä/ väliaikai nen säilytys Vaaraluokitus Vaaraominaisuudet Torjuntaohjeet onnettomuustilanteissa Ammoniakki kaasu UN 1005 Liite 5a: Toiminta/johtamissuunnitelma, OVA-ohje, kemikaalitietokortti, TOKEVA-ohje T2h xxxxxx Väritön, voimakkaasti pistävänhajuinen, erittäin ärsyttävä kaasu, joka voidaan helposti nesteyttää. Kun 1 litra höyrystyy, niin syntyy 750 litraa kaasua. Vaaralausekkeet: H221: Syttyvä kaasu H331: Myrkyllistä hengitettynä H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioittava H400: Erittän myrkyllistä vesieliöille Kohdekortti (katso pelastuslaitoksen kohdekortti järjestelmästä Veturikatu 2). Toiminta/johtamissuunnitelma (tilanneaikaisesti käytettävä ohje ja muistilista pelastustoiminnan johtajalle ja pelastustoiminnan toiminta-alueen AEGL raja-arvot 30 min, johtajille). AEGL1: 30ppm, AEGL2: 220ppm. TOKEVA- ohje T2h. AEGL3:1600ppm OVA-ohje. Kemikaalitietokortti. 12

13 Kemikaali olomuoto YK-numero Kuljetus määrä/ väliaikai nen säilytys Vaaraluokitus Vaaraominaisuudet Torjuntaohjeet onnettomuustilanteissa Rikkidioksidi kaasu UN 1079 Liite 5b: Toiminta/johtamissuunnitelma, OVA -ohje, kemikaali- xxxxx. Väritön, pistävänhajunen ärsyttävä tai syövyttävä kaasu, joka on kuljetussäiliössä ja varastosäiliöissä paineenalaisena nesteenä. Kun 1 litra nesteytettyä kaasua höyrystyy, niin syntyy 500 litraa kaasua. Vaaralausekkeet: H280: Sisältää paineen-alaista kaasua, voi räjähtää kuumetessaan H331: Myrkyllistä hengitettynä H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioittava. Kohdekortti Toiminta/johtamissuunnitelma TOKEVA-ohje T2h OVA-ohje tietokortti, TOKE- VA-ohje T2h Kemikaalitietokortti AEGL raja-arvot 30min: AEGL1: 0,20ppm AEGL2: 0,75ppm AEGL3: 30ppm 13

14 Kemikaali olomuoto YK-numero Kuljetus määrä/ väliaikai nen säilytys Vaaraluokitus Vaaraominaisuudet Torjuntaohjeet onnettomuustilanteissa Nestekaasu (propaani) varastoidaan ja kuljetetaan nesteytettyinä) UN 1978 xxxxxx Nestekaasut ovat kaasumaisten hiilivetyjen seoksia, jotka varastoidaan ja kuljetetaan nesteytettyinä. Vuodossa nestekaasun ja ilman seos on ilmaa raskaanpi. Kun aine vuotaa Vaaralauseke: R12: Erittäin helposti syttyvää Kohdekortti Toiminta/johtamissuunnitelma TOKEVA-ohje T2g nestemäisenä, niin kaa- Liite 5c: Toiminta/johtamissuunnitelma, OVA -ohje, kemikaalitietokortti, TO- KEVA ohje T2g supisarat ja ilman tiivistyvä höyry tekevät kaasupilvestä osittain näkyvän. Syttyvä alue voi ulottua näkyvän pilven ulkopuolelle. Kun aine vuotaa kaasumaisena, Erittäine helposti syttyvä (F+). OVA-ohje Kemikaalitietokortti niin kaasupilvi on näkymätön. Nestekaasu on hajustettu (haju havaitaan ennen alempaa syttymisrajaa). HUOM! Erikoisluvalla voidaan kuljettaa hajustamatonta nestekaasua. Syttymisrajat 2-10%. Itsesyttymislämpötila n. 450 o C. 14

15 Yksi litra nestettä voi höyrystyessään ja ilmaan sekoittuessaan muodostaa 3-12m 3 syttyvää seosta. HTP: 800 ppm/ 8 h ja 1500 ppm / 15 min. IDLH:2100 ppm / 30 min 15

16 Kemikaali olomuoto YK-numero Kuljetus määrä/ väliaikai nen säilytys Vaaraluokitus Vaaraominaisuudet Torjuntaohjeet onnettomuustilanteissa Pentaani palava neste UN 1265 Liite 5d: OVA - ohje, Tokeva ohje T3b xxxxx. Väritön neste, jolla on lievä bensiinin kaltainen haju. Aineen höyry on ilmaa raskaampi. Ei liukene veteen. Haju varoittaa terveysvaarasta. Syttyminen on mahdollista pitkähkön matkan päässä päästökohdasta. Vaaralausekkeet: H225: Helposti syttyvä neste ja höyry. H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Kohdekortti OVA-ohje TOKEVA- ohje T3b huimausta. EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua. HTP: 500 ppm / 8h ja 630 ppm / 15 min IDHL: 1500 ppm/30 min Altistuminen useimmiten hengityksen kautta. Suuret pitoisuudet ilmassa n ppm voivat aiheuttaa huimausta, uneliaisuutta ja keskushermoston lamaantumista ja johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan. 16

17 Kemikaali olomuoto YK-numero Kuljetus määrä/ väliaikai nen säilytys Vaaraluokitus Vaaraominaisuudet Torjuntaohjeet onnettomuustilanteissa Kaasuöljy (kevyt polttoöljy, dieselöljy) palava neste xxxxx Kaasuöljyt ovat maaöljytuotteiden ja lisäaineiden seoksia. Syttymisrajat 1-6%, itsesyttyminen noin 220 o C.Molemmilla säiliön repeytymisvaara tulipalossa. Vaaralausekkeet: R40: Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa. R65: Haitallista; voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Kohdekortti OVA-ohje TOKEVA-ohje T3a UN 1202 Liite 5e: : OVAohje, Tokeva-ohje T3a Dieselöljy: kirkas tai kellertävä neste, mieto hiilivetyjen haju, veteen liukenematon, hieman vettä kevyempää. Kevyt polttoöljy: punaiseksi värjättyä nestettä, bensiinin omainen haju, veteen niukkaliukoinen, vettä kevyempää. R66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R1/53: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. HTP: 5mg/m 3 /8h (öljysumu). 17

18 Kemikaali olomuoto YK-numero Kuljetus määrä/ väliaikai nen säilytys Vaaraluokitus Vaaraominaisuudet Torjuntaohjeet onnettomuustilanteissa Typpihappo syövyttävä aine xxxxx Vahva happo ja väkevänä liuoksena voimakas hapetin. Aine on väritön tai kellertävä neste, jolla Vaaralausekkeet: R8: Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. Kohdekortti OVA-ohje UN 2032 (UN 2031 = ei savuava) tukahduttava haju. 68% väkevämpi happo savuaa (punaruskeaa savua). R35: Voimakkaasti syövyttävää. Kemikaalitietokortti TOKEVA ohje Liite 5f: OVA - T8b ohje, kemikaalikortti, TOKEVA ohje T8b AEGL 30min raja-arvot: AEGL 1 = 0,53 ppm AEGL 2 = 30 ppm AEGL 3 = 120 ppm 18

19 Kemikaali olomuoto YK-numero Kuljetus määrä/ väliaikai nen säilytys Vaaraluokitus Vaaraominaisuudet Torjuntaohjeet onnettomuustilanteissa Fluoripiihappo syövyttäväaine, xxxxx Väritön, pistävän hajuinen neste, useimmiten alle 35% vesiliuos. Vettä raskaanpaa. Ei ole pala- Vaaralausekkeet: H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa Kohdekortti OVA-ohje neste UN 1778 Liite 5g: OVA - ohje, kemikaali- va, tulipalossa syntyy fluorivetyä. Saattaa vapauttaa syttyvää vetykaasua ollessaan kosketuksissa metallin kanssa. Kemikaalitietokortti TOKEVA ohje T8a kortti, TOKEVAohje T8a Höyryt voivat aiheuttaa hengitysteiden syöpymiä ja keuhkopöhön. HTP: 1,8ppm/8h (iho)ja 3ppm/15min (iho) AEGL 30min raja-arvot: AEGL 1 = 1 ppm AEGL 2 = 34 ppm AEGL 3 = 62 ppm 19

20 Kemikaali olomuoto YK-numero Kuljetus määrä/ väliaikai nen säilytys Vaaraluokitus Vaaraominaisuudet Torjuntaohjeet onnettomuustilanteissa Fosforihappo xxxx Fosforihappo on vahva happo. 100% fosforihappo on Vaaralausekkeet: H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja Kohdekortti OVA-ohje Huoneen väritön, lähes hajuton, silmiä vaurioittava. lämmössä kiinteä aine, 85% vesiliuos kiinteä aine huoneen lämmössä. 85% vesiliuos on väritön, hajuton ja Kemikaalitietokortti siirappimainen neste UN 1805 huoneen lämmössä siirappimainen neste ja painavampaa kuin vesi, TOKEVA- ohje T8a (UN 3453 kiinteä) höyry painavampaa kuin ilma. Reaktiossa vapau- Liite 5h: OVA - ohje, kemikaali- tuu myrkyllisiä kaasuja. Turvalausekkeet: Katso OVA-ohje. kortti, TOKEVAohje T8a HTP: 1mg/8h ja 2mg/15min IDLH 1000mg/m 3 /30min 20

21 3.2 Vaaraa aiheuttavat prosessit ja onnettomuusskenaariot Prosessi Onnetto- muusske- naario Vaara-alue Vaarat Johtamissuunnitelma VAK-juna- VAK-vau- Vaara-alue on ainekohtainen. Katso vaaralausekkeet ja Suunnitel vaunujen nun rikkoon- Alla on esitetty suuntaa anta- pitoisuusrajat kohdasta 3.1 ja massa vaihtotyöt ja tuminen vat vaara-alueet ainekohtai- tarkemmat vaaratiedot OVA- huomioi- siirrot rata- suistumisen, sesti kohdassa 3.1 mainituille ohjeesta, TOKEVA-ohjeesta duille ai- piha-alueella. törmäyksen, varallisille aineille. Katso tar- tai kemikaalitietokortista. neille on ilkivallan tai kemmat tiedot OVA-ohjees- yhteinen muun syyn johdosta tai venttiilivuoto Vaara- tai uhkatilanteeseen ratapiha-alueella ta ja TOKEVA-ohjeesta. Tee kaasuille ESCAPEohjelman leviämismallinnus vaara-alueen mitoittamiseksi. Tarvittaessa ota yhteyttä ainekohtaiseen asiantuntijaan. kohdekort ti ja osalle ainekohtai nen johtamisen toimintasuun nitelma. tulee suhtautua lähes kuin tapahtuneeseen on- nettomuu- teen, koska onnettomuuden vaikutusalue saattaa muodostus hyvin laajaksi. 21

22 Vaarallinen aine Onnetto- muusske- naario Vaara-alue Vaarat Johtamissuunnitelma Ammoniakki Yhteinen on- Pieni vuoto (alle 0,1kg/s): Ammoniakki reagoi kiivaasti Liite 5a: UN 1005 (vedetön) Vesiliuokset: UN 3318, 2073 ja 2672 Liite 6: Etäisyysrajat 300 metriä, 1000 metriä, 2000 metriä, rajoissa huomioitu kaikki vuotokohdat ja tuulen suunnat. nettomuus- skenaario kaikille aineille sivulla 25. OVA:Välitön eristys kaikkiin suuntiin vähintään 100m. Suuri vuoto (yli 1kg/s): OVA:Välitön eristys kaikkiin suuntiin vähintään 300m. Saattaa aiheuttaa ärsytysoireita jopa 2000m etäisyydellä tuulen alapuolella. Väestöä kehotetaan suojautumaan sisätiloihin tuulen alapuolella 1000m asti. Huom. vuotokohdan läheisyydessä läpinäkymätöntä valkoista sumua. Säiliön suuri repeämä (nestevuoto): ja lämpöä kehittäen happojen ja hapettimien kanssa. Suljetuissa tiloissa on tapahtunut ilma-ammoniakkiseoksen räjähdyksiä, vaikka ammoniakki ei ole helposti syttyvää. Ulkona ammoniakin pitoisuus on yleensä syttymisrajan alapuolella. Näin palo rakennuksen tai säiliön ulkopuolella on epätodennäköinen. Hengitysteiden ärsytys on suoraan verrannollinen ammoniakkipitoisuuteen ilmassa. Ärsytys ja haittavaikutus alkavat ppm:n (14-18 mg/m3) pitoisuudessa. Toiminta/ johtamissuunnitelma Liite 6: Etäisyysrajat OVA: Vaikutusalue 2000m Välittömästi hengitysteitä ja silmiä voimakkaasti ärsyttävä pitoisuus on ppm ( mg/m3). Lyhytaikainen altistuminen yli ppm:n (

23 mg/m3) pitoisuudelle voi aiheuttaa nopean kuoleman Nestemäisen ammoniakin roiskeet aiheuttavat iholla syövytystä ja paleltuman. Vesieliömyrkyllisyyden perusteella ammoniakki on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. 23

24 Prosessi/vaarallinen aine Onnetto- muusske- naario Vaara-alue Vaarat Johtamissuunnitelma Rikkidioksi- Pieni vuoto noin 0,1kg/s: Rikkidioksidi muodostaa Liite 5b: di OVA: Välitön eristys 100 veden kanssa rikkihapoketta. Toiminta/ UN 1079 kaikkiin suuntiin. Kostea rikkidioksidi rapaut- johtamis- taa betonia ja reagoi useiden suunnitel- Liite 6: Etäisyysrajat 300 metriä, 1000 metriä, 2000 metriä, rajoissa huomioitu kaikki vuotokohdat ja tuulen suunnat. Suuri vuoto kiloja sekunnissa: OVA: Välitön eristys 300m kaikkiin suuntiin. Rikkidioksidikaasu saattaa ärsyttää ylähengitysteitä jopa 2000 m:n etäisyydellä tuulen alapuolella. Tuulen alapuolella alueella, joka ulottuu 1000 m:n etäisyydelle, väestöä kehotetaan suojautumaan sisätiloihin. Huom. Nestevuodosta höyrystyvä kaasu muodostaa tuulen mukana leviämissuuntaan kulkeutuvan kaasupilven. Vuotokohdan läheisyydessä on läpinäkymätöntä valkoista sumua. Yksi litra nesteytettyä rikkidioksidia höyrystyes-sään muodostaa 500 litraa rikkidioksidikaasua. metallien kanssa, jolloin vapautuu vetykaasua. Nestemäinen rikkidioksidi syövyttää muoveja ja kumia. Rikkidioksidi ei pala eikä räjähdä, mutta kostea rikkidioksidi voi reagoida metallien kanssa vapauttaen syttyvää vetykaasua. Rikkidioksidikaasun aiheuttama hapan maku suussa on havaittavissa 0,4-1 ppm:n (1-2,5 mg/m3) pitoisuudessa. Pitoisuudessa 3 ppm (8 mg/m 3 ) rikkidioksidin haju tuntuu selvästi. Pitoisuus ppm ( mg/m3) aiheuttaa tukahduttavan yskän. Pitoisuudessa ppm ( mg/m3) oleskelu minuutin ajan on hengenvaarallista. ma Liite 6: Etäisyysra jat 24

25 Säiliön suuri repeämä: Pisimmillään vaikutukset ulottuvat jopa yli 10km:n etäisyydelle tuulen alapuolella. Pitoisuudessa ppm ( mg/m3) muutaman minuutin oleskelu on hengenvaarallista Rikkidioksidi on haitallista vesieliöille jo pienissä pitoisuuksissa. Rikkidioksidi ei pala eikä räjähdä. 25

26 Prosessi/vaarallinen aine Onnetto- muusske- naario Vaara-alue Vaarat Johtamissuunnitelma Nestekaasu Vaara-alue (vuoto ja valu- Vuodossa muodostuva neste- Liite 5c: UN 1965 Liite 6: Etäisyysrajat 300 metriä, 1000 metriä, 2000 metriä, rajoissa huomioitu kaikki vuotokohdat ja tuulen suunnat. ma) OVA-ohjeen:n mukaan: Nestevuodossa muodostuu osittain näkyvä sumupilvi, mutta kaasuvuodossa kaasupilvi on näkymätön. Ulkona nestevuodosta muodostuu tuulen alapuolelle kaasupilvi, joka suuressa vuodossa voi olla syttyvä jopa metrin etäisyydelle saakka. Sumupisarat tekevät osan pilvestä näkyväksi. Syttyvän pilven reunat on tiedusteltava syttymisvaaramittarilla. Kaasuvuodon ja lammikosta haihtuvan höyryn tapauksessa syttyvä pilvi ei ulotu näin kauas, mutta on näkymätön ja mittaukset ovat siksi välttämättömiä. Myös kun kaasua vuotaa sisätiloihin, on räjähdysvaaran arvioimiseksi tehtävä mittauksia. kaasun ja ilman seos on ilmaa raskaampi ja painuu siksi lattian tai maanpinnan läheisyyteen keräytyen esimerkiksi kuoppiin ja kellareihin. Kun aine vuotaa nestemäisenä, kaasupisarat ja ilman tiivistyvä vesihöyry tekevät kaasupilvestä osittain näkyvän. Syttyvä alue voi ulottua näkyvän sumupilven ulkopuolelle. Kun aine vuotaa kaasumaisena, kaasupilvi on näkymätön. Nestekaasut voivat reagoida voimakkaiden hapettimien kanssa. Syttymisrajat: 2-10 %. Litra nestettä voi höyrystyttyään ja sekoituttuaan ilmaan muodostaa 3-12 m3 syttyvää seosta. Propaani ja butaani aiheuttavat suurina pitoisuuksina (10-30 %) keskushermoston lamaantumista (jota Toiminta/ johtamissuunnitelma Liite 6: Etäisyysrajat 26

27 Nestekaasuvuodoissa voidaan syttymisvaaramittarilla havaita pitoisuus, joka on 5 % alemmasta syttymisrajasta. Vaara-alueen arviointi OVA-ohjeen mukaan (säiliön repeäminen): Säiliön revetessä sen sisältö muodostaa tulipallon, jonka säde on verrannollinen sisällön massan kuutiojuureen. Esimerkiksi 100 m 3 :n säiliöllä tulipallon säde on 100 metriä ja 12 m 3 :n säiliöllä 50 metriä. Tulipallo palaa loppuun 5-15 sekunnissa ja sen lämpösäteily aiheuttaa suojaamattomalle iholle pahoja palovammoja etäisyydellä, joka vastaa tulipallon kahta sädettä, ja lieviä palovammoja etäisyydellä, joka vastaa tulipallon 3-4 sädettä. Säiliön kappaleet lentävät yleensä alle 200 metriä, mutta yksittäistapauksessa kauemmaksikin. Nestevuodosta höyrystyvä kaasu muodostaa tuulen mukuitenkin voi edeltää kiihottuminen) ja sydämen rytmihäiriöalttiutta. Kun pitoisuus ilmassa ylittää 25 %, aiheutuu hapenpuutetta. Ympäristöön joutuessaan nestekaasu päätyy ilmaan Vuodosta muodostunut kaasupilvi palaa ulkona humahtaen muutamassa sekunnissa. Pilven sisään jääneet saavat vaikeita palovammoja. Suljettuun tilaan muodostuneen seoksen syttyminen aiheuttaa sisätilaräjähdyksen. Liekkien kuumentama nestekaasusäiliö on vaarassa repeytyä. Kun liekit koskettavat säiliön yläosaa, säiliö voi revetä kuumentuneen teräksen heikkenemisen johdosta alle 10 minuutissa. Kun liekit koskettavat vain säiliön alaosaa (nestepinnan alapuolella), säiliö kestää jonkin verran kauemmin kuumennusta. Kuumenevan säiliön paine nousee, mikä avaa varoventtiilin. Varoventtiilin toiminta hidastaa säiliön paineen nousua, mutta ei estä 27

28 kana leviämissuuntaan kulkeutuvankaasupilven. Vuotokohdan läheisyydessä on läpinäkymätöntä valkoista sumua. Jos liekit kuumentavat nestekaasusäiliötä, on ensimmäisenä toimenpiteenä ympäristön eristäminen ja tyhjentäminen ihmisistä. Eristettävän alueen säde on 400 metriä. Alle 10 m 3 :n säiliöillä riittää 200 metrin ja pulloilla 50 metrin säteisen ympyrän eristäminen. säiliön repeämistä. Jos liekit koskettavat säiliön yläosaa, säiliö on repeämisvaarassa. Tällöin aika ei riitä suihkujen selvittämiseen, vaan palokunnan voimavarat on käytettävä vaara-alueen eristämiseen. Kiinteät vesisuihkutuslaitteet tai kiinteät vesitykit voidaan kuitenkin yleensä käynnistää. Jos vaaratilanne jatkuu, voidaan eristettävän alueen sädettä kasvattaa: suurilla säiliöillä esimerkiksi 600 metriin. 28

29 Prosessi/vaarallinen aine Onnetto- muusske- naario Vaara-alue Vaarat Johtamissuunnitelma Pentaani Pienivuoto (OVA) noin 100 HTP: 500 ppm / 8h ja Kohde- (UN 1265) litraa: 630 ppm / 15 min kortti Välitön eristys 25 m kaikkiin suuntiin. IDHL: 1500 ppm / 30 min Suuri vuoto (OVA) noin 10m 3: Pentaanille altistutaan useimmiten hengityksen Välitön eristys 50 m kaikkiin kautta. Suuret pentaanipitoi- suuntiin sekä 100m tuulen suudet ilmassa (noin alapuolelle. ppm = mg/m3) voivat aiheuttaa huimausta, uneliai- Tyhjennä vaara-alue ihmisistä ja estä alueelle pääsy. Pysy suutta ja keskushermoston lamaantumista. tuulen yläpuolella. Siirrä säiliöt vaara-alueelta. Säiliöitä, joita ei voi siirtää turvallisesti, jäähdytetään Altistuminen erittäin suurille pitoisuuksille voi johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan. vedellä. Älä lähesty säiliöitä päätyjen suunnasta, sillä kuumennut säiliö voi revetä. Ympäristöön joutuessaan pentaani päätyy pääasiassa Patoa sammutusvesi. ilmaan Palavan pentaanin sammutukseen voidaan käyttää jauhetta, hiilidioksidia tai vaahtoa. Vesi voi olla tehotonta. 29

30 Prosessi/vaarallinen aine Onnetto- muusske- naario Vaara-alue Vaarat Johtamissuunnitelma Kaasuöljy Vaara-alue (OVA): Kevyen polttoöljyn alhaisen Kohde- UN 1202 Eristä vuotaneen aineen välitön ympäristö. höyrynpaineen vuoksi on epätodennäköistä, että höyryjä muodostuu niin paljon, kortti Syttymisvaara öljysumun muodostuessa, lämpimän että ne voisivat hengitettyinä aiheuttaa terveysvaikutuksia. nesteen vuotaessa tai jos neste joutuu kosketukseen lämmönlähteiden kanssa. Huomioi säiliöiden syttymisvaara. Ilmaan haihtunut kevyt polttoöljy hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta ja sen määrä puoliintuu noin vuorokaudessa. Maahan joutunut kevyt polttoöljy voi osittain haihtua ilmaan. Toisaalta kevyen polttoöljyn pääkomponentit (haarautumattomat C16 - C19 alkaanit) sitoutuvat tiiviisti maa-ainekseen ja täten haihtuminen voi estyä. Kevyttä polttoöljyä ei saa huuhtoa viemäriin, maastoon eikä vesistöön. 30

31 Prosessi/vaarallinen aine Onnetto- muusske- naario Vaara-alue Vaarat Johtamissuunnitelma Typpihappo Vaara-alue (OVA) Aine reagoi kiivaasti eräiden Kohde- UN 2032 (UN 2031 ei savuava) Pieni vuoto noin 100 litraa : 25 m kaikkiin suuntiin. Eristä näkyvän (punaruskea) kaasupilven alue. Suuri vuoto noin 10 3 : Välitön eristys m kaikkiin suuntiin ja 100 m tuulen alapuolella. Eristä näkyvän (punaruskea) kaasupilven alue. orgaanisten aineiden kanssa (muun muassa alkoholit, etikkahappo, palavat nesteet ja kaasut) sekä rikkivedyn, kromihapon ja syaanivetyhapon kanssa. Reaktio voi aiheuttaa syttymisvaaran ja reaktiossa voi vapautua myrkyllisiä typen oksideja. Aine syövyttää useimpia metalleja, muun muassa kuparia ja rau- kortti Typpihapon höyryt ovat ilmaa raskaampia. taa, sekä tekstiilejä. Metalleja syövyttäessään ja kuumentuessaan aine vapauttaa myrkyllisiä typen oksideja. Aineen liuetessa veteen vapautuu lämpöä ja myrkyllisiä typen oksideja. Typpihappo ei ole syttyvä, mutta väkevä typpihappo voi voimakkaana hapettimena sytyttää helposti syttyviä materiaaleja (esimerkiksi sahaauho ja puu). Palon lämmittämä typpihappo hajoaa, jol- 31

32 loin vapautuu typen oksideja, pääasiassa myrkyllistä typpidioksidia.typpihappohöyryt sisältävät aina tietyn osuuden typen oksideja riippuen typpihapon väkevyydestä. Happohöyryille ja typpidioksidille altistumisen ensioireina ilmenee lievää tai kohtalaista silmien ja hengitysteiden ärsytystä. Pitoisuus, joka ylittää ppm ( mg/m3), voi aiheuttaa keuhkopöhön, joka voi ilmaantua vasta usean tunnin kuluttua; ppm ( mg/m3) voi aiheuttaa keuhkoputkien supistelua ja äkillisen kuoleman. Maahan valunut typpihappo ei juuri haihdu ilmaan. Maaperän kosteus edistää sen tunkeutumista maahan. Typpihappo on maaperässä kulkeutuvaa. Typpihappo ei pala. Voimassa olevien kriteerien perusteella typpihappoa ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi. 32

33 Prosessi/vaarallinen aine Onnetto- muusske- naario Vaara-alue Vaarat Johtamissuunnitelma Fosforihap- Vaara-alue (OVA): Fosforihappo vapauttaa läm- Kohde- po Eristä lammikon välitön pöä liuetessaan veteen. kortti UN 1805 ympäristö. Pysy tuulen Fosforihappo syövyttää hi- (liuos) yläpuolella. taasti valurautaa ja useita muita metalleja, mutta reagoi nopeasti muun muassa alumiinin kanssa muodostaen syttyvää vetykaasua. Fosforihappo ei pala. Fosforihappo saattaa vapauttaa syttyvää vetykaasua ollessaan kosketuksissa metalliin. Koska fosforihapon haihtuvuus on vähäistä huoneenlämpötilassa, fosforihapon höyry ei normaalisti ärsytä silmiä eikä hengitysteitä. Fosforihapon pitoisuus 1 mg/m3 ilmassa on hajun tai maun perusteella havaittavissa, mutta se ei aiheuta suoranaista ärsytystä. Pitoisuudet 3,5-11 mg/m3 ilmassa ärsyttävät silmiä ja aiheuttavat ylemmissä hengitysteissä yskänärsytystä. Pitoisuus 100 mg/m3 aiheuttaa sietämättö- 33

34 miä ärsytysoireita. Fosforihapon ajoamistuotteet (fosforioksidit) voivat aiheuttaa keuhkopöhön. Fosforihappo ei juurikaan haihdu ilmaan. Se on maaperässä kulkeutuvaa. Fosforihappoa ei tultane luokittelemaan ympäristölle vaaralliseksi. 34

35 Prosessi/vaarallinen aine Onnetto- muusske- naario Vaara-alue Vaarat Johtamissuunnitelma Fluoripii- Vaara-alue pieni vuoto Fluoripiihappo reagoi kii- Kohde- happo noin 100 litraa (OVA): vaasti emästen kanssa. Re- kortti UN 1778 Välitön eristys 25 m kaikkiin suuntiin. Vaara-alue suuri vuoto noin 10m 3 : Välitön eristys 50 m kaikkiin suuntiin. aktiossa veden tai vesihöyryn kanssa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja, kuten fluorivetyä ja piitetrafluoridia. Fluoripiihappo syövyttää mm. metalleja, lasia ja keramiikkaa. Reaktiossa metallien kanssa muodostuu syttyvää vetykaasua. Ilmaan haihtuessaan fluoripiihappo hajoaa nopeasti fluorivedyksi ja piitetrafluoridiksi. Yli 5 ppm:n (4 mg/m3) fluorivedyn pitoisuudet ilmassa aiheuttavat silmien ja hengitysteiden ärsytystä. Vaikutukset voivat viivästyä. Suuret pitoisuudet aiheuttavat vaikeita, tuskallisia vammoja iholla, silmissä ja limakalvoilla. Höyryt voivat aiheuttaa hengitysteiden syöpymiä ja keuhkopöhön. Fluorivedylle altistuttaessa saattaa lisäksi 35

36 esiintyä sydämen rytmihäiriöitä Lyhyt altistuminen fluorivedyn ppm:n ( mg/m3) pitoisuuksille on vaarallista. Ilmaan haihtunut fluoripiihappo hajoaa nopeasti fluorivedyksi ja piitetrafluoridiksi, jotka voivat edelleen muuntua erilaisiksi fluoriyhdisteiksi. Fluorivety reagoi ilman kosteuden kanssa muodostaen fluorivetyhappoa, joka laskeutuu maanpinnalle tai huuhtoutuu sateen mukana maahan. Maahan valunut fluoripiihappo voi haihtua kuivasta pintamaasta. Kosteassa maaperässä se on dissosioituneessa muodossa, eikä haihtumista tapahdu. Kosteassa maaperässä fluoripiihaposta todennäköisesti muodostuu fluorivetyhappoa ja fluorideja. Voimassa olevien kriteerien perusteella fluoripiihappoa ei luokitella ympäristölle vaarallisiksi. 36

37 4 Alueen pelastusorganisaatio 4.1 Alueen pelastusorganisaatio ja asiantuntijat Alueen pelastusorganisaation kuvaus VR:n johtamisorganisaatio onnettomuustilanteessa: Ensisijaisesti raivauspäällikkö johtaa VR:n pelastustoimintaa alueella, toissijaisesti Tampereen aluepelastuspalveluyksikön johtaja. Johtopaikkana ensisijaisesti Veturikatu 2. Suuronnettomuuksissa tarpeen vaatiessa kokoontuu VR:n pääkonttorissa ylimmän johdon johtoryhmä, joka johtaa VR:n toimintoja valtakunnallisesti. VR raideliikenteenohjauskeskus Tampere vastaa raideliikenteen ohjauksesta ja VR käyttökeskus Tampere radan sähköistyksestä. VR Transpoint:n vaihtotyönohjaaja (entinen junatoimisto) vastaa alueen vaihtotöistä (vaunusiirtojen asiantuntija). Tampereen tuloratapihan alueella on VR:n pelastusyksikkö ja VAK-perävaunu (vahvuus 1+2). Toimintavalmiusaika kohdealueella riippuu viikonpäivästä, vuorokaudenajasta (koti varallaolo) ja mahdollisesta työpisteen etäisyydestä (voi olla yli 100km). Alueella on vähintään yksi järjestelyveturi jatkuvassa hälytysvalmiudessa. Raivausyksikön ja VAK-peräkärryn hälyttäminen tehdään aina VR raideliikenteenohjauskeskus Tampereen kautta VR Transpointilla ei ole omaa pelastusorganisaatiota. Henkilöstöä on saanut alkusammutuskoulutusta ja yleistä työturvallisuuskoulutusta sekä opastusta onnettomuudesta ilmoittamiseen. 37

38 Alueen pelastusorganisaation yhteystiedot VR raideliikenteenohjauskeskus Tampere Vastaa raideliikenteenohjauksesta xxxx VR käyttökeskus Tampere Vastaa rautateiden sähköistyksestä Raivauspäällikkö VR:n alueellinen xxxx pelastustoiminnanjohtaja (kutsu tunnus: VR raivauspäällikkö Tampere). Johtaa raivausyksikköä VR75 Raivausauto Tunnus:VR 75 VR:n johtokeskus Veturikatu 2 xxxx onnettomuustilanteis sa VR Transpoint Johtaa normaali- xxxx ratapihatyönohjaus aikana vaihtotöitä Ulkopuolinen apu Rata- ja ratalaitteet VR Track Oy xxxx Kiinteistöt YIT Liikkuva kalusto VR-yhtymä Oy, vaunukorjaamo. VR-yhtymä Oy Kemikaaliasiantuntijat Osaamiskeskus Puhelin xxxx 38

39 VR Transpoint vaihtotyön ohjaus Wivi käytössä oleva vaarallisten aineiden asiantuntijalista Yhteystiedot kuljetusten lähtö- ja vastaanottopäihin. xxx x Pirkanmaan pelastustoimen viestiohjeistuksen mukaisesti. 4.2 Alueen pelastusorganisaation hälyttäminen Pirkanmaan pelastustoimen yksiköt saavuttavat kohdealueen pääsääntöisesti aikaisemmin kuin VR:n raivausyksikkö. VR:n raivausyksikkö hälytetään aina VR raideliikenteenohjauskeskus Tampereen kautta. VR raideliikenteen ohjauskeskus huolehtii VR:n eri organisaatioiden hälyttämisestä ja tiedottamisesta pelastustoiminnan käynnistysvaiheessa. Pelastustoiminnanjohtajan pitää varmistaa VR:n raivausyksikön hälyttäminen ja olla yhteydessä raideliikenteen ohjauskeskukseen ja vaihtotyönohjaajaan ja käyttökeskukseen. Lisätiedot edellä mainituilta. Varoittaminen alueella ja yleisen raideliikenteen varoittaminen ja pysäyttäminen. Tilannekuvan välittäminen ja toimintaohjeet edellä mainituille. Sähkörataan liittyvät toimenpiteet. 4.3 Alueen pelastusorganisaation tehtävät onnettomuustilanteessa Pirkanmaan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta Pirkanmaan alueella pelastuslain ja sen perusteella annettujen muiden säädösten ja Pirkanmaan pelastustoimen palvelutaso-asiakirjan mukaisesti. Pirkanmaan pelastuslaitoksen yksiköt saavuttavat pääsääntöisesti kohdealueen ennen alueen omia pelastustoimintaan pystyviä yksiköitä. Alueen pelastusorganisaation pelastus- ja raivausyksiköt, alueen vaihtotyönohjaus ja rautateiden liikenteenohjaus ovat reaaliaikaisesti Virve-puhelimien välityksellä yhteydessä pelastustoiminnan johtajaan ja pelastuslaitoksen johtokeskukseen ja toimivat pelastusjohtajan määräysten mukaisesti. 39

40 Alueen pelastustoimintaa johtaa raivauspäällikkö (työajan ulkopuolella kotivarallaolo), joka myös toimii toiminta-alueen yhteyshenkilönä ja vaunukaluston sekä alueen logistisena asiantuntijana. Alueen pelastusorganisaation toiminta on tarkemmin selvitetty alueen sisäisessä pelastussuunnitelmassa. Alueen pelastusorganisaation perustehtäviä pelastustoiminnassa (edellyttää, että tehtävät voidaan suorittaa turvallisesti): Vaunukaluston mahdollinen siirto. Hätämaadoitus. Vaunu- ja veturikaluston asiantuntijatehtävät. Viestintätehtävät rautatieorganisaation suuntaan. Pelastuslaitoksen avustaminen pelastustoiminnanjohtajan määräysten mukaisesti (henkilöstön käytössä huomioitava tarkasti työturvallisuusasiat). Vaihtotyön johtajan tulee mahdollisimman nopeasti selvittää, ovatko alueen työntekijät päässeet turvaan onnettomuuskohteesta ja ilmoittaa siitä sekä mahdollisesti alueelle jääneistä työntekijöistä pelastustoiminnanjohtajalle vaarallisen aineen onnettomuuden sattuessa. VR raideliikenteenohjauskeskuksen tehtävänä on huolehtia, ettei onnettomuus ei aiheuta raideliikenteessä uusia onnettomuuksia eikä vaaratilanteita. 4.4 Alueen pelastus- ja torjuntavälineistö Alueelle on mahdollista saada VR:n raivausyksikkö (VR75) ja vaarallisten aineiden torjuntaan suunniteltu peräkärry. Raivausyksikön ja alueella tapahtuva pelastustoiminnan VR:n pelastustoimintojen johtajana toimii raivauspäällikkö. Alueella ei ole muuta torjuntakalustoa lukuun ottamatta ratapiha-alueelle ja alueen rakennuksiin sijoitettuja käsisammuttimia. Yksikkö Erityiskalusto VR75 Liite 7: Raivausyksikön ja VAKperäkärryn kalustoluoettelo. VAK-peräkärry Liite 7: Raivausyksikön ja VAKperäkärryn kalustoluoettelo VR75 on raskas raivausauto, jonka kalusto on suunniteltu rautatiekaluston nostoihin ja, joka pystyy kulkemaan myös kiskolinjaa pitkin. Henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää kemikaalisuojapukuja. VAK-peräkärryn kalusto on suunniteltu rautatiekaluston kemikaalivahinkojen torjuntaan. 40

41 Kemikaalisuojapuvut Torjuntavälineistön lisäksi alueella päivystää yksi siirtoveturi, jonka saa tarvittaessa pelastustoiminnan käyttöön VR Transpoint vaihtoyönohjaajan tai raivauspäällikön kautta. 5 Pelastustoimen muodostelmat ja vasteet 5.1 Pelastustoimen muodostelmat ja vasteet Pirkanmaan pelastustoimen hälyttäminen tapahtuu aina tekemällä hätäilmoitus numeroon 112. Hätäkeskus hälyttää Pirkanmaan pelastustoimen pelastus- ja muut yksiköt pelastustoimen tekemän vastesuunnittelun mukaisesti. Pelastustoiminnan johtajan alkuvaiheen tehtävänä, saatuaan hätäkeskukselta onnettomuustilanteen lisätiedot, on varmistaa, että hälytysvaste on riittävä ja tarvittaessa muuttaa sitä. Onnettomuus Hälytettävät muodostelmat ja yksiköt Muodostelman johtaja Toimintavalmiu saika Vaarallisten Yksikkölähtö RPIP 101 alle 6 min aineiden onnettomuus pieni RPI101 Korvaavat yksiköt RPI121 tai RPI141 RPIP121 tai RPIP141 alle 10 min Vaarallisten Joukkuelähtö RPI 31 Ensimmäinen aineiden onnettomuus keskisuuri RPI31, RPI101, RPI121, RPI141, RPI501, RPI5058 pelastusyksikkö alle 6min, koko joukkuelähtö alle RPI32 on RPI31 korvaava 20 min yksikkö 41

42 Vaarallisten Komppanialähtö, joka voidaan Alkuvaiheessa RPI 31. Ensimmäinen aineiden onnettomuus suuri tarvittaessa täydentää yhtymälähdöksi suunnitelman kohdan 4.2 mukaisesti Alkuvaiheen jälkeen RPI20. pelastusyksikkö alle 6min, koko joukkuelähtö alle RPI20, RPI31, RPI32, RPI33, RPI34, RPI101, RPI121, RPI141, RPI501, RPI161, RPI521, 20 min, koko komppanialähtö alle 30 min RPI123, RPI5058 Onnettomuustyyp Ilmoitus RPI31:lle, joka päättää RPI31 pi 455, vaarallisen hälytettävästä vasteesta. aineen onnettomuusvaara Täydennyshälytys yksikkö lähtö RPI501 ja RPI5058 RPIP min Täydennyshälytys joukkuelähtö RPI 563, RPI175 RPI31 30 min Täydennyshälytys komppanialähtö RPI171, RPI 175, RPI231, RPI351, RPI563, RPI11298, RPI2398, RPI huoltokontti, kaiutinauto. Alkuvaiheessa RPI31 RPI20 30 min Pelastustoiminnanjohtajan tulee varmistaa, että suuronnettomuudessa toiminta-alueella 2 (vaaraalue) on sektorin molemmin puolin hälytysvalmiudessa vähintään 2 pelastusyksikköä eli yhteensä vähintään 4 pelastusyksikköä. Lisäksi on huomioitava, että mahdollista pitkäkestoista kemikaalisukellustehtävän vaatimat vaihtomiehistöt. Pelastustoimen muodostelmien tehtävät on kirjattu suunnitelman kohtaan 7; pelastustoiminnan johtaminen suuronnettomuustilanteessa. Ainekohtaiset toimintamallit (toiminta/johtamissuunnitelmat) ovat tämän suunnitelman liitteinä 5a-c. Toimintasuunnitelmat on tarkoitettu onnettomuuden tilanneaikaisen johtamiseen ja taktisen toiminnan tueksi suuronnettomuuden sattuessa (suunnattu alkuvaiheen toimintaan). 42

43 Muodostelmat ja niiden johtajat sekä johtosuhteet on määritelty Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastustoiminnan johtamisoppaassa, joka on pelastusjohtajan päätöksellä määrätty toimintaohjeeksi. Ulkoinen pelastussuunnitelman johtamistoiminta perustuu edellä mainitun johtamisoppaan sisältöön. Jos ratapiha-alueella sattuvan vaarallisen aineen onnettomuuden vaikutusalue ulottuu tai pelastustoiminnan johtajan tilannearvion perusteella saattaa ulottua ratapiha-alueen ulkopuolelle, niin komppanialähtö pitää kasvattaa täydennyshälytyksillä yhtymälähdöksi. Pelastustoiminnan johtaja täydentää muodostelmaa tarvittaessa niillä ajoneuvoilla ja kalustolla, joilla ei ole omaa tunnusta. Pelastustoiminnan johtajan pitää aina hälytyksen saatuaan varmistaa voimavarojen riittävyys ja tarvittaessa täydentää hälytettyä vastetta etupainotteisesti. Lisäksi hänen pitää huomioida, että tarvittaessa on saatavilla riittävästi evakuointiin tarvittavaa kuljetuskalustoa (HUOM: sopimus Treen liikennelaitoksen kanssa). Poliisin ja lääkinnällisen pelastustoiminnan johtotasot ja toimintayksiköt hälytetään kunkin viranomaisen oman vastesuunnittelun mukaisesti. Pelastustoiminnanjohtajan on mahdollisimman nopeasti saatettava onnettomuuden tilannekuva poliisin ja lääkinnällisen pelastustoiminnan johtajille resurssien mitoitusta ja hälyttämistä varten. Tilannekuvan lisäksi pelastustoiminnanjohtajan pitää yleisjohtajan ominaisuudessa antaa edellä mainituille viranomaisille pelastustoimintaan ja sen tukemiseen liittyvät tehtävät. 5.2 Torjuntakalusto Kalusto Sijainti Kemikaalisuojapuvut Roiskesuojapuvut Vuodon tukkimis- ja keräilykalusto RPI101 (3 kpl), RPI5058 (9 kpl), RPI231 (3kpl), RPI (351 3kpl), RPI401 (3kpl), RPI171 (3kpl), RPI601 (3kpl), RPI701 (3kpl). Vakinaiset pelastusyksiköt ja 1-lähdön vpk.t (3kpl/yksikkö) RPI5058, pelastusyksiköiden peruskalusto ÖVT-kontit Lipalossa (konteilla ei ole omaa yksikkötunnusta) Muu erikoiskalusto RPI175 43

44 6 Tukiorganisaatiot Pelastustoiminnan johtaja voi kaikkien tukiorganisaatioiden osalta tukeutua Pirkanmaan pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskukseen (WIVI) puhelinvälitysapuun ja puhelinnumerotiedostoihin. Yhteistyötaho Yhteystiedot Tehtävät onnettomuustilanteessa Poliisi xxx xxx Lääkinnällinen pelastustoiminta xxx xxx Hätäkeskus xxx xxx ELY (ei päivystystä virka-ajan ulkopuolella) xxx xxx 44

45 Tampereen kaupunki, xxx xxx häiriötilanteen aikainen johtoryhmä Tampereen Vesi xxx xxx Tampereen ympäristötoimi xxx xxx Tieliikennekeskus xxx xxx VR yhtymä ja VR:n toiminnot VR raideliikenteenohjauskeskus Tampere xxx xxx xxx xxx VR käyttökeskus Tampere xxx xxx VRTranspoint ratapihatyönohjaus (ratapiha-alue) xxx xxx 45

46 7 Pelastustoiminnan johtaminen suuronnettomuustilanteessa 7.1. Onnettomuuskohtaiset toimintamallit (Johtamissuunnitelmat) Pirkanmaan pelastustoimen pelastustoiminnan johtamisjärjestelmä on esitetty ja määritelty Pirkanmaan pelastustoiminnan johtamisoppaassa ja viestiliikenneohjeessa, jotka ovat pelastusjohtajan päätöksellä hyväksytty toimintaohjeiksi. Edellä mainituissa ohjeissa on määritelty toimintamallit yksikkö-, joukkue, komppania- ja yhtymälähtöihin. Pirkanmaan pelastustoimen vastesuunnittelussa on huomioitu vaarallisten aineiden onnettomuudet kolmessa suuruusluokassa; pieni, keskisuuri ja suuri. Ratapiha-alueen keskeisestä sijainnista aivan kaupungin keskustassa ja ratapiha-alueella käsiteltävien vaarallisten aineiden onnettomuuksien laajoista vaikutusalueista johtuen on suunnitelmassa etupainotteisesti huomioitu vasteita täydentävien pelastusyksiköiden saatavuus. Viinikan kemikaaliratapihalla onnettomuustilanteessa toimitaan johtamisoppaassa määriteltyjen johtamis- ja toimintamallien mukaisesti onnettomuuden suuruusluokan ja vaikutusten määrätessä toiminnan tasot ja resurssit. Pelastustoiminnan johtaja vastaa, että pelastustoimintaan käytettävät resurssit vastaavat onnettomuutta tai sen uhkaa. Pelastustoiminnan johtajalla onnettomuustilanteessa on käytössään ratapihasta tehty kohdekortti (kohdekortti on nähtävissä sähköisessä muodossa palotarkastusohjelman tietokannassa ja johtoyksiköissä), joka on suunniteltu pelastustoiminnan johtamisen apuvälineeksi ja käytettäväksi onnettomuustilanteen aikana. Jos onnettomuuden vaikutusalue ei ulotu varsinaisen ratapiha-alueen ulkopuolelle, niin toimintamallina (johtamissuunnitelmana) on alueen kohdekortti. Tällöin ainekohtaista toimintasuunnitelmaa tulee käyttää soveltuvin osin. Jos onnettomuuden vaikutusalue ulottuu ratapihan alueen ulkopuolelle tai on muutoin erityisen merkittävä, niin pelastustoimintaa ja pelastustoiminnan johtamista tehostamaan on kohdekortin lisäksi suunniteltu ainekohtaiset toiminta/johtamissuunnitelmat (liitteet 5a-c: ammoniakki, rikkidioksidi, nestekaasu) ja yleinen toimintamalli. Liite 7: Yleinen toimintamalli Yleiskuvaus toiminnasta vaarallisen aineen suuronnettomuuden sattuessa ratapihalla: Alkuvaiheessa toimintaa johtaa päivystävä palomestari (ensisijaisesti RPI31 korvaavana RPI32), joka käynnistää hälytyksen saatuaan välittömästi pelastustoiminnan. Esitietojen perusteella hän tekee karkean arvion onnettomuuden 46

47 vaikutusalueesta. Tilannekuvan muodostamisen jälkeen mahdollisimman pian tulee päättää yleisen vaaramerkin antamisesta ja muista vaarasta varoittavista toimenpiteistä, jos vaarallinen alue ulottuu tai saattaa ulottua ratapiha-alueen ulkopuolelle. Pelastustoiminnan johtajan alkuvaiheen perustoimintoja: Vaarasta varoittaminen (tehtävä mahdollisesti jo esitietojen perusteella). Tilannekuvan luominen ja välittäminen muille pelastustoiminnan osapuolille. o VR raideliikenteenohjauskeskus ja käyttökeskus Tampere o Poliisi o Ensihoito o VR ratapihatyön ohjaus Tilannekuvan mukainen resurssien mitoitus ja tarvittaessa lisähälytykset. Resurssien riittävyyden kartoitus, tarvittaessa lisähälytykset. Onnettomuustilanteen jako kahteen toiminta-alueeseen; Toiminta-alue 1 ratapiha, Toiminta-alue 2 vaara-alue ja niiden johtajien nimeäminen Tehtäväkäsky toiminta-alueiden johtajille (tehtävät, puheryhmät jne.). Huom. toiminta-alue 2:n johtajalle tehtäväksi vaara-alueen tarkempi rajaus esimerkiksi Escape-ohjelmalla). Pelastusyksiköiden jako toiminta-alueille sekä VR:n raivausyksikön ohjaaminen toiminta-alueelle 1 (ratapiha). Jatkuva tilannekuvan ylläpito ja varautuminen tilanteen yllättäviin muutoksiin Johtokeskuksen (JOKE) perustaminen. Yhteydenpito muihin viranomaisiin ja onnettomuuteen liittyviin tahoihin. Tehtäväjaon tarkennus poliisin ja ensihoidon kanssa. Varautuminen muihin onnettomuuksiin, varikkovalmiudet- ja siirrot. Yhteistoiminta, yhteydenpito asiantuntijoiden kanssa. Suuronnettomuusilmoitukset. Mediatiedottaminen. Pitkäkestoiseen toimintaan varautuminen. o Neste- ja ruokahuolto o Henkilöstövaihdot o Kaluston riittävyyden ja huollon varmistaminen. Toiminta-alueen 1 (ratapiha) johtajan alkuvaiheen perustoimintoja: Lähestymisreitti ja tehtävänannot yksiköille. o Suojavarustus o Tiedustelu/pelastus. o Vastuualueet ja niille johtajat sekä puheryhmät. o Resurssienjako vastuualueille. Vastuualueita: o Kemikaalisukellustoiminta vuotokohdassa ja sen läheisyydessä o Alueen pelastusetsintä o Sähköradan maadoitus tarvittaessa o Huoltotoiminnot (kemikaalisukellusryhmien pesupaikka, kuljetusapu,kalustohuolto, nestehuolto jne.) 47

48 Ryhmittelyalueen sijainnin ja toiminta-alueen johtoelimen (TOJE) perustaminen. Tilannekuvan/-tietojen välittäminen toiminta-alueen yksiköille ja pelastustoiminnanjohtajalle (jatkuva toiminto). Vastuualueiden tehtävien tarkentaminen. Yhteistoiminta toiminta-alueella poliisin, lääkinnän, raivauspäällikön kanssa. Toiminnan jatkaminen tilanteen mukaan. Toiminta-alueen (vaara-alue) johtajan alkuvaiheen perustoimintoja: Vaara-alueen tarkempi määrittäminen ja rajaaminen. Tehtävien anto toiminta-alueelle määrätyille yksiköille sekä puheryhmistä päättäminen. Vaara-alueen eristäminen (yhteistyö/ohjeet poliisille). Vaara-alueella olevien varoittaminen (tarvittaessa evakuoiminen). Toiminta-alueen yksiköiden ryhmitys molemmin puolin vaara-aluetta. Varautuminen pelastustehtäviin vaara-alueella, suojautumismääräykset. Toiminta-alueen johtopaikan perustaminen. Tilannekuvan/-tietojen välittäminen toiminta-alueen yksiköille ja pelastustoiminnanjohtajalle (jatkuva toiminto). Alkuvaiheessa pelastoiminnan johtajana toimii RPI31. RPI20 käynnistää PEL-JOKE:n saatuaan hälytyksen ja ottaa pelastustoiminnan johtovastuu viimeistään silloin, kun PEL-JOKE on toiminnassa ja itse saapunut PEL-JOKE:een. RPI20 toimii pelastusviranomaisena PEL-JOKE:ssa ja johtaa yleisjohtajana pelastustoimintaa johtamisoppaan mukaisesti. PEL-JOKE varmistaa/tekee kaikki ilmoitukset muille viranomaisille ja yhteistyötahoille sekä varautuu samanaikaisiin muihin onnettomuuksiin ja pitkäkestoiseen pelastustoimintaan. 7.2 Onnettomuuden torjuntaan osallistuvien voimavarojen yhteensovittaminen Onnettomuuden torjuntaan osallistuvien voimavarojen yhteensovittaminen yleisellä tasolla on kuvattu johtamisoppaassa. Suuronnettomuudessa, jonka vaikutus ulottuu varsinaisen ratapihan ulkopuolelle, tulee perustaa kaksi toiminta-aluetta; ratapihan alue ja vaarallisen aineen vaikutusalue. 48

49 Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastustoiminnan organisaatiokaavio: Toiminta-alue 1 ratapiha VR:n pelastustoiminnan kenttäjohtajan (raivauspäällikkö) tulee ilmoittautua toiminta-alueen 1 (ratapiha) johtajalle toiminta-alueen johtoyksikössä. Raivauspäällikkö toimii yhteyshenkilönä VR:n ja siihen liittyvien eri organisaatioiden suuntaan ja ratapiha-alueen, vaunukaluston sekä vaunujen siirron asiantuntijana. Tarvittaessa toiminta-alueelle perustetaan toiminta-alueen johtoelin (TOJE 1 ratapiha), johon tarvittaessa liittyvät poliisin, ensihoidon edustajat ja ympäristöasiantuntija sekä VR:n raivauspäällikkö. Toiminta-alueen johtoelimestä on Virve-puhelimen ja gsm-puhelimen välityksellä suorat yhteydet VR raideliikennekeskukseen Tampere, käyttökeskukseen Tampere ja Viinikan ratapihan vaihtotyöohjaukseen. Toiminta-alue 2 vaarallinen alue Vaarallisen aineen vaikutusalueella voimavarojen yhteensovittaminen tapahtuu Pirkanmaan johtamisoppaan mukaisesti. Toiminta-alueella 2 (vaarallinen alue) keskeiset yhteistyöviranomaiset ovat poliisi ja lääkintä. 49

50 Voimavarojen yhteensovittamisessa Pirkanmaan viesti- ja johtokeskuksella (Wivi) on keskeinen tilannekuvan muodostajan ja välittäjän rooli sekä viestitoimintaa tukeva tehtävä (Wivillä on oma suunniteltu ohjeistus suuronnettomuustilanteissa). Pelastustoiminnan johtokeskus (PEL-JOKE tarkemmin kohdassa 7.4). Pelastustoiminnan yleisjohtaja RPI20 johtaa kokonaistilannetta johtokeskuksesta käsin. Pelastustoiminnan johtokeskuksesta käsin tapahtuu eri viranomaisten toimintavarojen yhteensovittaminen. Johtokeskukseen kutsutaan eri viranomais- ja yhteistyötahojen edustajat huomioiden koko pelastustoiminta seurannaisvaikutuksineen ja tehtävineen. Johtokeskuksella on oma toimintaohje suuronnettomuustilanteiden varalta. 7.3 Toiminta-alueen johtoelimen (TOJE) perustaminen Johtoelin perustetaan aina komppanialähdön kokoisessa tilanteessa ratapihalle tai sen välittömään läheisyyteen (TOJE ratapiha). Toiminta-alueen johtoelimeen TOJE 1 (ratapiha) tulee tarvittaessa jo alkuvaiheessa liittyä lääkinnän ja poliisin tilannejohtajat sekä VR:n raivauspäällikkö. Toimintaalueen johtoelimen sijaintiin vaikuttaa aina tuulen suunta ja ainekohtainen leviämismalli.. Johtoelimen perustamisessa hyödynnetään pelastuksen, lääkinnän ja poliisin johtoyksiköitä. Toiminta-alueen TOJE ratapiha johtajan kutsu on TOJE1 (TOJE ratapiha). Jos onnettomuuden vaikutukset ulottuvat ratapiha-alueen ulkopuolelle, niin tällöin tarvittaessa perustetaan toinen johtoelin nimeltä TOJE 2 (vaara-alue). TOJE 2:den sijainnista päättää toimintaalueen Vaara-alue johtaja. Myös tähän johtoelimeen tulee tarvittaessa liittyä poliisin ja lääkinnän tilannejohtajat. Toiminta-alueen TOJE Vaara-alue johtajan kutsu on TOJE2 (TOJE vaara-alue) Toiminta-alueen 2 johtoelin perustetaan vaarallisen aineen leviämisalueen reunalle taktisesti ja toiminnallisesti valittuun paikkaan. Toiminta-alueelle Vaara-alue varatut pelastusyksiköt sijoitetaan molemmin puolin vaarallista aluetta. Toiminta-alueen johtoelimen perustamisessa tulee aina huomioida tuuliolosuhteet ja riittävä turvaetäisyys vaarallisesta alueesta. Alkuvaiheessa pelastustoiminnanjohtajana toimii RPI31, joka nimeää TOJE 1.den toiminta-alueen johtajan (esim. RPIP101) ja TOJE 2:den johtajan (esim. RPI32). RPI20:n otettua pelastustoiminnan johtovastuun siirtyy RPI31 toiminta-alueen TOJE 1 johtajaksi. 7.4 Johtokeskuksen (PEL-JOKE) perustaminen Pirkanmaan pelastuslaitoksessa PEL-JOKE:n toiminta käynnistetään päivystävän päällikön RPI20 määräyksestä joko viesti- ja johtokeskukseen (Wivi) osoitteeseen Tampereen keskuspaloasema Satakunnankatu 16 tai Tampereen kaupungin poikkeusolojen johtokeskukseen osoitteeseen Käpytie 48. PEL-JOKE:n käynnistämiseen liittyvät toiminnat on määrätty pelastustoiminnan johtamisoppaassa sekä viesti- ja johtokeskus Wivin erityisohjeissa. Suuronnettomuus hälytyksen jälkeen Wivin henkilökunta alkaa heti tehdä käynnistysvalmisteluja ja RPI20, RPI34 sekä 50

51 keskuspaloaseman asemapäivystäjä siirtyvät välittömästi Wiviin. RPI20 vastaa tarvittavan lisähenkilöstön hälyttämisestä johtokeskustyöskentelyn tehokkaan toiminnan takaamiseksi. Myös PEL-JOKE:n perustamisessa pitää huomioida vaarallisen aineen leviäminen (johtokeskuksen suojautuminen). RPI20 johtaa pelastustoimintaa PEL-JOKE:ssa otettuaan johtovastuun onnettomuuskohteen pelastustoiminta-alueen päivystävältä palomestarilta (RPI31) apunaan esikunta. Tarvittaessa PEL- JOKE:een kutsutaan muiden pelastustoimintaan osallistuvien organisaatioiden ja tahojen edustajia sekä asiantuntijoita. PEL-JOKE:n perustamista varten on tehty erillinen työjärjestys muita viranomaisia ja toimintoja varten. PELJOKE jakautuu seuraaviin osiin: Pelastustoiminnan johtajaan, esikuntaan ja johtoryhmään. Esikuntaan nimetään tarvittaessa seuraavat vastuualueet/tehtävät ja niiden vastuuhenkilöt. Tilanteesta riippuen sama henkilö voi toimia useamman tehtävän vastuuhenkilönä: Operaatiohallinta, johon kuuluu huolehtiminen resursseista, valmiudesta sekä valmiussiirroista Tilannekuvan hallinta, johon kuuluu huolehtiminen toiminta-alueen tilannekuvan ylläpitämisestä kaikkien toimialojen osalta. Tiedotus, johon kuuluu huolehtiminen onnettomuuden tiedottamisen valmistelusta yhteistyössä muiden tiedottajien kanssa pelastustoiminnan johtajan ohjeiden ja määräysten mukaan. Huolto, johon kuuluu huolehtiminen erikoiskalustosta sekä operaation huollosta. Viestitys, johon kuuluu huolehtiminen viestiliikenteestä tämän ohjeen ja liitteenä olevan kaavion mukaan. Hallinto, johon kuuluu huolehtiminen muun muassa operaation ja muun päivittäisen toiminnan vaatimasta henkilöstöstä sekä operaation taloushallinnosta. Turvallisuus, johon kuuluu huolehtiminen operaation turvallisuudesta. Yhteystehtävät, johon kuuluu huolehtiminen yhteydenpidosta muihin viranomaisiin, VaPePa:an sekä muihin toimijoihin. Vastuuhenkilön tulee toimia tarvittaessa myös pelastustoimen asiantuntijana poliisijohtoisissa erityistilanteissa. PEL-JOKE:n esikunta ylläpitää tilannekuvaa ja dokumentoi tapahtumat toimintaa, tutkintaa ja arviointia silmälläpitäen, pitää luetteloa käytettävissä olevista voimavaroista, huolehtii viestinnästä, tiedotuksesta ja huollon järjestelyistä. Esikunta saa käskynsä pelastustoiminnan johtajalta. 51

52 Tilannekuva: Johtoryhmässä voivat olla edustettuina: Kaupungin johto Pelastusviranomainen Poliisiviranomainen Terveyskeskuksen edustaja/terveysviranomainen PSHP:n edustaja Sosiaaliviranomainen Ympäristöviranomainen Tiedotusvastaava Vesi ja viemärilaitos, tekninen virasto, energialaitos, ym. kaupungin toimialat Ulkopuoliset asiantuntijat Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Seurakuntayhtymä (Henkinen huolto) 52

53 Liikennöitsijä Kohteen yhteyshenkilö jne. 7.5 Suojautuminen Pelastustoiminnanjohtaja tulee välittömästi käynnistää toimenpiteet vaarasta varoittamiseksi, jos vaara-alue ulottuu tai saattaa tilanteen muuttuessa ulottua ratapiha-alueen ulkopuolelle. Vaarasta varoitetaan toimintaohjeen vaarasta tiedottaminen mukaisesti. Varoitustavat: Yleinen vaaramerkki Vaaratiedote (YLE) Mediatiedotteet vaarasta Kaiutin tiedotteet vaara-alueella Puhekuulutus yleisen vaaramerkin sireenilaitteistojen kautta Jatkotiedotteet vaarasta Vaaratilanne ohi tiedotteet Jos vaara-alue jää ratapiha-alueen sisään, niin vaarasta tiedottaminen tehdään paikallisesti ja onnettomuustiedottamisen perustoimintatavan mukaisesti. Vaarallisen aineen vaikutuksiltaan laaja-alaisessa onnettomuudessa ratapihan alueella suojautuminen sisätiloihin on ensisijainen toimintamuoto. Tällöin suojautuminen tapahtuu yleisten suojautumisohjeiden mukaisesti ja silloin ihmisten tulee toimia kiinteistöjen pelastussuunnitelmien mukaisesti. Suojautumisen onnistuminen edellyttää mahdollisimman nopeaa suojautumistoimintaa. Toisena suojautumisen muotona on pyrkiä pois vaara-alueelta sivutuuleen (esim. vaara-alueella autolla liikkuvat). Vaara-alueelta nopea pois siirtyminen kasvattaa merkittävästi lisäonnettomuuksien todennäköisyyttä. Suojautuminen nopeasti leviävän vaaran johdosta todennäköisesti aiheuttaa lisäonnettomuuksia, joihin varaudutaan tämän suunnitelman ja tilannekohtaisten resurssien mukaisesti. Suojautumismääräyksen jälkeen on erityisen tärkeää, että vaarasta tiedottamista jatketaan aktiivisesta, jotta viranomaisiin päin suuntautuva tiedustelu ei kuormittaisi pelastustoiminnan resursseja. 7.6 Ympäristövahinkojen minimoiminen Kohdealueella on 32 raidetta vierekkäin, joilla mahdollisesti useita vaunuja. Alueella ei ole lainkaan poikittaisia pelastusteitä. Tästä johtuen ympäristövahinkojen syntyminen pitää mahdollisuuksien mukaan estää ennen kuin vaarallinen aine pääsee maaperään. Toiminnan painopisteajattelun mukaisesti käynnistetään ympäristövahingon torjuntatyö imeytyskalustolla ja käsityökaluilla. Koneellinen saastuneen maaperän poiston käynnistäminen vaatii useita tunteja ja on mahdollista vasta sen jälkeen kun oleskelu alueella on turvallista. Jos tilanne vaatii maansiirtotöitä, niin silloin 53

54 pelastuslaitos tukeutuu rautateiden ja Tampereen kaupungin teknisen henkilöstön asiantuntijuuteen ja kalustoon (tarvittaessa myös yksityisen omistamaan maansiirtokalustoon Wivin urakoitsijaluettelon mukaisesti). Ympäristövahinkojen minimoimiseksi pelastustoimi käyttää asiantuntijoina Pirkanmaan ELYkeskuksen ympäristöasiantuntijoita, Tampereen kaupungin ympäristöasiantuntijoita ja Tampereen Veden asiantuntijoita. Kenelläkään edellä mainituista ei minkäänlaista päivystystä. Heidät hälytetään asiantuntijoiksi pelastustoiminnan johtajan määräyksestä. Hälyttämisen suorittaa pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskus Wivi. Ympäristövahinkojen minimoimiseksi käynnistetään tarvittaessa viemärikaivojen ja avo-ojien tarkkailu ja tilanteen mukainen vaarallisen aineen leviämisen estäminen ja kerääminen/neutraloiminen. 7.7 Muonituksen järjestäminen ja muu huolto Pelastustoimintaan osallistuvien muonituksesta ja nestehuollosta sekä vaihtohenkilöstön tarpeesta huolehtivat pelastustoiminnanjohtaja ja toiminta-alueiden johtajat. Ensisijaisesti tukeudutaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen onnettomuustilanteiden huoltojärjestelmään. Pirkanmaalla pelastustilanteiden muonitus ja nestehuolto on keskitetty Tampereen VPK:n tehtäväksi, jolla on käytössää siihen tarvittavat laitteet ja ruoka- sekä juoma-aineet. Parissa tunnissa on mahdollista ruokkia muutama sata pelastustoimintaan osallistuvaa ja huolto voidaan yllä pitää koko tilanteen arvioidun keston ajan. Toissijaisesti voidaan tukeutua eräiden sopimuspalokuntien muonitushuoltojärjestelyihin, jotka ovat huomattavasti edellä mainittua pienimuotoisempia sekä muuhun ulkopuoliseen apuun. Kalustohuollossa eri viranomaiset tukeutuvat omaan huoltojärjestelmäänsä. Pirkanmaan pelastustoimen kalustohuolto käynnistetään tarvittaessa tilanteen edellyttävällä kapasiteetilla. Pelastustoiminnanjohtaja määrää tarvittaessa huollosta vastaavan pelastusviranomaisen, joka käynnistää huolto-organisaation perustamisen. Tällöin myös muonitushuolto kuuluu hänen tehtäviinsä. Muonitushuollossa tulee huomioida myös muut toimintaan osallistuvat tahot. 7.8 Viestintä Pirkanmaan pelastuslaitos toimii voimassa olevan viestiohjeen mukaisesti kaikessa pelastustoiminnassa, jossa viestiliikenne on kuvattu yksityiskohtaisesti kutsutunnuksineen yksikkölähdöstä yhtymälähtöön.. Viestinnän perusohjeistus: Pelastustoiminnan viestiliikenne Pirkanmaan pelastuslaitoksella tapahtuu liikennöimällä pääsääntöisesti VIRVE- tai VHF- päätelaitteilla. Järjestelmät ovat toisistaan riippumattomia ja erillisiä. VIRVE- päätelaitteita käytetään liikennöintiin pelastustoiminnan johtotasojen yksiköiden johtajien välillä sekä muiden toimialojen viranomaisten ja Virve-käyttäjien kanssa. VHF -päätelaitteita käytetään pelastusyksikön tai tilannepaikan sisäiseen viestintään. Onnettomuusalueelle tulevat pelastusyksiköt ilmoittautuvat PI PE Kutsu -ryhmässä pelastustoiminnan johtajalle, joka määrää tehtävässä käytettävän puheryhmän tai ryhmät. 54

55 Komppanialähdössä ei tehdä suullista lähtöilmoitusta vaan ainoastaan kohteeseen saapumisilmoitus noin 5 min ennen kohteseeen saapumista Johtamis- ja toimintapuheryhminä käytetään itäisellä pelastusalueella PI JOUKKUE 1-3 puheryhmiä, läntisellä pelastusalueella PI JOUKKUE 4-6 puheryhmiä ja pohjoisella pelastusalueella PI JOUKKUE 7-9 puheryhmiä. Rata-piha kuuluu itäiseen pelastustoiminta-alueeseen. Suuronnettomuuksissa käytetään koko Pirkanmaalla lisäksi PI PE JOKE ja PI TOJE puheryhmiä. Onnettomuusalueelle tulevat sairaankuljetusyksiköt ja poliisin partiot toimivat omien viestiohjeistuksiensa mukaisesti.ensihoidonjohtaja ja poliisin tilannejohtaja ovat yhteydessä pelastustoiminnan johtajaan ja toiminta-alueiden johtajiin sovitussa puheryhmässä (esim. PI Movi Joh / PI Movi 1-2). Viranomaistahojen keskinäiset yhteydet hoidetaan alkuvaiheessa pääsääntöisesti PI MOVI 1 puheryhmässä. Käytettävä ryhmä voidaan sopia hätäkeskuksen kautta. Muiden käyttäjien ja viranomaistahojen väliset yhteydet aloitetaan pääsääntöisesti PRI YLKUTSU ryhmässä, jossa sovitaan yhteinen käytettävä ryhmä. Poikkeuksena VR raideliikenneohjauskeskus Tampere ja raivauspäällikkö, joihin otetaan Virve-puhelinyhteys suoraan MOVI 1 puheryhmässä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskuksessa tallennetaan pelastuslaitoksen pelastusalueiden päivittäisiä VIRVE- johtamispuheryhmiä. Tarvittaessa voidaan nauhoittaa myös muuta VIRVE viestiliikennettä laittamalla puheryhmiä päivystystilaan. VHFviestiliikennettä ei tallenneta. Toiminnasta ja viestiliikenteestä pidetään tilannepäiväkirjaa PEL-JOKE:ssa ja TOJE:issa, joka on E-beam-ohjelman avulla johtotasojen käytössä. Viestiliikennekaaviot joukkuelähtö, komppanialähtö ja yhtymälähtö: Liite 8: Tarkennettu viestiliikennekaavio 55

56 56

57 7.9 Onnettomuustilanteen lopettaminen Pelastustoimintaa johtava Pirkanmaan pelastustoimen pelastusviranomainen päättää pelastustoiminnan lopettamisesta varmistuttuaan siitä, että vaara on torjuttu ja ohi. Pelastustoimintaa johtava pelastusviranomainen ilmoittaa kaikille osallistujatahoilla päätöksestään ja vastaa yleisestä tiedottamisesta ja vaara ohi-merkistä ja muusta vaara-ohi tiedottamisesta. Varsinaisen pelastustoiminnan lopettamisen jälkeen tarvittaessa jatketaan ympäristövahinkojen torjuntaa pelastusviranomaisen valvonnassa (mahdollinen poikkeus, jos toimitaan öljyntorjuntalainsäädännön mukaisesti) ja muitakin onnettomuuden jälkitilanteen vaatimia tehtäviä. Useimmiten jälkitilanteiden hoitaminen tapahtuu jokaisen vastuuviranomaisen omalla vastuusektorilla. Eri viranomaisten tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle, kun omalla vastuusektorilla katsotaan tilanne päättyneeksi. Pelastusviranomainen arkistoi saamansa ilmoitukset. Jos pelastustoiminnan lopettamisen jälkeen tai muusta syystä toiminnan yleisvastuu siirtyy pelastusviranomaiselta toiselle viranomaiselle, niin pelastustoiminnanjohtajan on ilmoitettava siitä kaikille onnettomuuteen liittyville tahoille. 8 Väestön varoittaminen 8.1 Väestöhälyttimet Pelastustoiminnanjohtaja päättää yleisen vaaramerkin mukaisesta varoittamisesta ja kaikesta muusta vaara tiedottamisesta. Koska ratapiha sijaitsee aivan Tampereen keskustassa, niin pelastustoiminnanjohtajan tulee käynnistää varoittaminen väestöhälyttimillä ja yleisen vaaratiedotteen antaminen todennäköisesti jo onnettomuuden alkutietojen perusteella, jos vaarallinen alue ulottuu tai saattaa ulottua ratapihaalueen ulkopuolelle, jotta varoittamisella saavutetaan mahdollisimman hyvä tulos. Alueen läheisyydessä olevilla väestöhälyttimillä voidaan antaa myös puheviestejä, joilla voidaan tehostaa väestön suojautumista. Yleisen vaaramerkin mukaisesta vaaratiedotteesta on tämän suunnitelman liitteenä Pirkanmaan pelastuslaitoksen vaaratiedotteen mallipohja, jota täydentämällä saadaan tiedote nopeasti lähetettyä eteenpäin. Vaaratiedote on annettava vähintään suomen ja ruotsin kielisenä. Liite 8: Vaaratiedotteen mallipohja Liite 9: Väestöhälyttimien sijainti ja kuuluvuusalueet. 8.2 Muut väestön hälyttämiseen käytettävät järjestelmät Väestön varoittamiseen vaarallisen aineen onnettomuudessa käytetään pelastuslaitoksen ja poliisin ajoneuvojen kaiutinjärjestelmiä vaara-alueella. Varoittaminen ajoneuvojen kaiutinautoilla tapahtuu 57

58 pelastustoiminnanjohtajan tai toiminta-alueen 2 johtajan päätöksellä ja tilannekohtaisen suunnitelman mukaisesti. Väestön varoittamisesta käytetään myös ns. mediaviestejä. Pelastustoiminnanjohtaja päättää mediaviestin lähettämisestä. Mediaviestejä voidaan lähettää pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskuksen tavanomaisen onnettomuustiedottamisen toimintatapaa noudattaen. Mediaviestejä voidaan lähettää myös hätäkeskuksen välityksellä. Mediaviestien etuna on nopea julkistamisaika ja kohderyhmän tavoitettavuus. Vaaratiedottamisessa hyödynnetään lisäksi internet yhteyksiä. 8.3 Yleinen vaaramerkki Annetaan pelastustoiminnanjohtajan määräyksestä väestöhälyttimillä. Yleinen vaaramerkki: Noin 1 minuutin kestävä vuoroin nouseva ja laskeva äänimerkki. Yleisen vaaramerkin kuultuaan väestön tulee: Siirtyä sisätiloihin sulkea ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto Kuunnella radiota ja noudattaa annettavia ohjeita Välttää puhelimen käyttöä viranomaisten yhteyksien varmistamiseksi Alueilla, joilla on annettu yksityiskohtaiset suojautumisohjeet, noudattaa näitä Poikkeusoloissa siirtyä välittömästi suojatiloihin. 8.4 Vaara ohi -merkki Vaara ohi -merkki tarkoittaa yleistä vaaramerkkiä koskevan varoitustilan purkamista. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on poistunut. Vaara ohi -merkki on minuutin mittainen tasainen, yhtäjaksoinen äänimerkki. 8.5 Vaaratiedotepohja Vaaratiedote välitetään valtakunnallisesti radiossa. Vaaratiedotteen antava viranomainen voi päättää, että vaaratiedote välitetään myös televisiossa. Vaaratiedotepohja on esitäytetty tiedote, joka nopeuttaa vaaratiedotteen laatimista. Liite 9: Vaaratiedotepohja. Vaaratiedotteen välittämiskaavio: 58

59 Liite 10: Kaiutinautolle ja väestöhälyttimille tehty vaaratiedotepohja. 8.6 Väestölle annettavat toimintaohjeet Lähialueen väestölle jaetaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja toiminnanharjoittajan yhdessä laadittu onnettomuustiedote, joka sisältää toimintaohjeen ratapiha-alueella sattuvan vaarallisen aineen onnettomuuden varalta. Yleiset toimintaohjeet ovat jatkuvasti nähtävillä Pirkanmaan pelastuslaitoksen netti sivuilla. Onnettomuustilanneaikaiset toimintaohjeet sisältyvät kohdan 8.5 tiedotteisiin. 9 Onnettomuudesta tiedottaminen 9.1 Onnettomuusilmoitukset Onnettomuusilmoituksissa toimitaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen viestintäohjeen ja johtokeskustyöskentelyn ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeessa on mm. onnettomuustilanteisiin liittyvät ilmoitusohjeet ja menettelytavat. Onnettomuusilmoituksista muille viranomaisille vastaa aina pelastustoiminnanjohtaja. 9.2 Viranomaisten ja muiden toimijoiden välinen tiedonkulku Pelastustoiminnanjohtaja vastaa, että tilannekuva ja muu vastaavanlainen tieto onnettomuustilanteissa välitetään muille viranomaisille ja tahoille. Pirkanmaan pelastuslaitos toimii edellä mainitun tiedon välittämisessä Pirkanmaan pelastustoimen viestintäohjeen mukaisesti. 59

60 9.3 Medialle tiedottaminen Mediatiedottamisesta vastaa aina johtovastuussa oleva viranomainen. Pelastustoiminnassa tiedotusvastuu on pelastustoiminnan johtajalla. Jokainen toimintaan osallistuva viranomaistaho on oikeutettu tiedottamaan omasta toiminnastaan. Pirkanmaan pelastuslaitos noudattaa mediatiedottamisesta johtamisoppaassa ja viestintäohjeessa annettuja toimintaohjeita ja malleja. Suuronnettomuustilanteessa on huomioitava, että vaaratiedotteen antamisen ja väestöhälyttimen vaaramerkin jälkeen median mielenkiinto pelastustoimintaa kohtaa kasvaa nopeasti. Tällöin on ensiarvoisen tärkeää, että medialle jaetaan tietoa mahdollisimman pian ja tiedotusta jatketaan säännöllisin välein koko pelastustoiminnan ajan. Tiedotustavat: Mediatiedotteet Media puheluihin vastaaminen Tiedotustilaisuudet 10 Suuronnettomuusharjoitusten järjestäminen Vastuuhenkilöt Ulkoisesta pelastussuunnitelmasta vastaava pelastusviranomainen. Harjoitustiheys Harjoitusten tavoitteet Harjoituksen toteuttaminen Joka kolmas vuosi. 2013, 2016, 2019 Harjoituksen yleistavoitteena on harjoituksesta oppinen. Pelastuslaitoksen toimintakyvyn ja osaamisen harjaannuttaminen. Viranomaisyhteistyön kehittäminen. Ulkoisen ja sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden testaaminen ja niiden kehittäminen. Lisäksi harjoituksella on useita pelastusyksikkö ja johtamiskohtaisia tavoitteita. Harjoitus toteutetaan pirkanmaan pelastuslaitoksen ja alueen toiminnanharjoittajan VR Transpoin:n kanssa. Harjoituksen 60

61 toteuttamisessa huomioidaan muut viranomaistahot ja toimijat sekä VR:n eri organisaatiot. Harjoitusten teema Harjoituksen suunnittelu Harjoituksen dokumentointi Harjoituksen teemana on raideliikenteessä tapahtuva vaarallisen aineen onnettomuus. Tavoitteena on, että harjoitukseen valitun vaarallisen aineen vaikutusalue on laaja, jotta pystytään testaamaan pelastustoimen osaaminen laajalla sektorilla. Harjoituksen suunnittelusta vastaa Pirkanmaan pelastuslaitos apunaan alueen toiminnanharjoittaja. Harjoituksen suunnittelua ja toteutusta valvoo aluehallintovirasto. Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastusviranomainen, joka vastaa ratapiha-alueen ulkoisesta pelastussuunnitelmasta, tekee harjoituksesta toteutuskuvauksen ja harjoituksesta annetuista palautteista yhteen vedon ja toimittaa sen asianosaisille. Edellä mainitut tallennetaan pelastuslaitoksen sähköiseen tietokantaan Järjestetyt suuronnettomuusharjoitukset Aika Harjoituksen aihe Harjoituksen vastuuhenkilö tuleva harjoitus Ammoniakkivaunun suistuminen kiskoilta, jonka seurauksena tapahtuu suuri ammoniakkivuoto. Palomestari Petri Vuorio 61

62 VÄESTÖHÄLYTTIMET JA KUULUVUUSALUEET LIITE 4 62

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema Sisältö 1 YLEISTÄ 1.1 Suunnitelman

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus tiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. North European Oil Trade Oy, Kuopion Kelloniemi

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. North European Oil Trade Oy, Kuopion Kelloniemi ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA North European Oil Trade Oy, Kuopion Kelloniemi HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema xx.xx.2014 Jukka Koponen pelastusjohtaja Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema

Lisätiedot

Mietoisten seudun asukkaille

Mietoisten seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Tämän Mietoisten seudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea!

Turvallisuus ennen kaikkea! Turvallisuustiedote Turvallisuus ennen kaikkea! Uudessakaupungissa sijaitseva käsittelee vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Tämä ohje on laadittu lähiseudun asukkaiden toiminnan opastukseen mahdollisessa

Lisätiedot

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA RÄJÄHDEKESKUS TEKNISEN OSASTON NIINISALON TOIMIPISTE

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA RÄJÄHDEKESKUS TEKNISEN OSASTON NIINISALON TOIMIPISTE SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA RÄJÄHDEKESKUS TEKNISEN OSASTON NIINISALON TOIMIPISTE HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema 27.9.2013 Risto Rajala Aluepalopäällikkö Päivitystiedot

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2011 406/2011 Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SUUNNITELMAPOHJA Suunnitelmapohja on tehty avuksi suunnitelman laatimiseen eikä se välttämättä sovellu sellaisenaan jokaiseen kohteeseen. Tärkeintä on, että suunnitelmapohjassa olevat asiat ovat jokaisessa

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

YARA SUOMI OY SIILINJÄRVEN TEHTAAT JA KAIVOS Nilsiäntie 501, 71801 Siilinjärvi

YARA SUOMI OY SIILINJÄRVEN TEHTAAT JA KAIVOS Nilsiäntie 501, 71801 Siilinjärvi SUUNNITELMAPOHJA Suunnitelmapohja on tehty avuksi suunnitelman laatimiseen eikä se välttämättä sovellu sellaisenaan jokaiseen kohteeseen. Tärkeintä on, että suunnitelmapohjassa olevat asiat ovat jokaisessa

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016 Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy Woikoski Ab Voikosken ilmakaasu- ja asetyleenitehtaat Sijainti: Mäntyharju, Voikoski, Virransalmentie

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Posti Pennala 2

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Posti Pennala 2 PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Posti Pennala 2 1 HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Suunnitelman

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Altia Oyj, Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Altia Oyj, Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Altia Oyj, Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Rajamäen alkoholijuomatehdas Sijainti: Rajamäen tehdasalue, Valta-akseli 2, 05200 Rajamäki Altia

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Walk the Talk Metyleenikloridi

Walk the Talk Metyleenikloridi ISOPAn tuoteasioiden hoito-ohjelmat Walk the Talk Metyleenikloridi 1 Metyleenikloridin merkintätiedot CLP DSD Huomiosana: Varoitus Vaaralausekkeet H315 Ärsyttää ihoa H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä H335

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Tornion ilmakaasutehdas Sijainti: Tornio, Röyttän teollisuusalue Oy AGA Ab tuottaa Outokummun Tornion

Lisätiedot

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA KROMATEK OY

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA KROMATEK OY SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA KROMATEK OY HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 28.4.2013 Suunnitelman laadinta / päivitys Edellinen

Lisätiedot

Kiviniemen seudun asukkaille

Kiviniemen seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Kiviniemen seudun asukkaille 1 Tämän Kiviniemen teollisuusalueen lähiseudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu Valtioneuvoston asetukseen vaarallisten

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ PETAMO GHY 133 N liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Stora Enso Oyj Fine Paper, Varkauden tehdas Satakunnankatu 10, 78300 Varkaus HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema xx.xx.2014 Jukka Koponen pelastusjohtaja Päivitystiedot Ulkoinen

Lisätiedot

Riihimäen järjestelyratapiha

Riihimäen järjestelyratapiha KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Riihimäen järjestelyratapiha HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Esa Pulkkinen Pelastusjohtaja Päivitystiedot: Päiväys Asia Nimi ja virka-asema

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ DB Castor oil liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI ENERGIA OY KYMIJÄRVEN VOIMALAITOS

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI ENERGIA OY KYMIJÄRVEN VOIMALAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI ENERGIA OY KYMIJÄRVEN VOIMALAITOS HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema 31.8.2009 Jari Hyvärinen Pelastusjohtaja Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 31.8.2009

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE STRATUM OY, ILOLAN LAITOS

TURVALLISUUSTIEDOTE STRATUM OY, ILOLAN LAITOS TURVALLISUUSTIEDOTE STRATUM OY, ILOLAN LAITOS Stratum Oy:n Vantaan laitos on asetuksen 59/1999 perusteella turvallisuusselvityslaitos. Laitoksessa noudatetaan tämän asetuksen soveltamisesta johtuvia säännöksiä

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitos. Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen

Turvallisuustiedote. Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitos. Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen 2013 Turvallisuustiedote Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitos Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen ympäristön asukkaille toiminnastamme sekä siitä, miten

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Tornion ilmakaasutehdas Sijainti: Tornio, Röyttän teollisuusalue Oy AGA Ab tuottaa Outokummun Tornion

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA JULKINEN. Logistiikkalaitos 2. Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto Parkanon varasto

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA JULKINEN. Logistiikkalaitos 2. Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto Parkanon varasto ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA JULKINEN Logistiikkalaitos 2. Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto Parkanon varasto HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema 2 Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI. AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY. Järvikatu 2-4, Vaasa

Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY. Järvikatu 2-4, Vaasa Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY Järvikatu 2-4, 65100 Vaasa 2 Turvallisuustiedote Vaasan seudun asukkaille Tämä tiedote kertoo Vaasan keskustassa sijaitsevan

Lisätiedot

SINKKISPRAY TUOTEKUVAUS

SINKKISPRAY TUOTEKUVAUS SINKKISPRAY TUOTEKUVAUS Kylmägalvanointi antaa erittäin tiiviin sinkkipinnoitteen, joka estää korroosion syntymistä. Sinkkikerros syntyy kemiallisesti metallipintaan. Sen kuivumisaika on lyhyt ja tarttumiskyky

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 29.09.2015 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE 29.09.2015 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille 2. LOGISTIIKKARYKMENTTI LÄNSI-SUOMEN VARASTO-OSASTO PARKANON VARASTO LUONNOS TURVALLISUUSTIEDOTE 29.09.2015 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille Tämä yleistiedote annetaan vaarallisten kemikaalien ja

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Kauppanimi: EASYWORK RTVsilikonikumitiiviste Päiväys 1.1.2006 Edellinen päiväys 4.4.2005 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas Dia 1

Riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas Dia 1 Dia 1 KEMIKAALIRISKIT Kohteet ja reitit Kohteet TS 8 + 2 TPA 7 Lupa 20 Reitit VT4, VT22, (VT20) Päärata, Kainuun rata Laivaväylä Dia 2 OKPela YHTEENSÄ 10 KOHDETTA, 5 SUUNNITELMAA Vihreäsaari NEOT Oy Teboil

Lisätiedot

KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta

KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta 1 12.2.2015 PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMISMALLI P2 Koko maakunta LänsiP30 Joki P3 Länsi P3 ItäP30 Itä P3 Toimintamallin pääperiaatteet maakunnan

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 12.08.2002 Edellinen päiväys: 12.03.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS VARAUTUMISEN VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 19.-20.10.2011 PIRKANMAAN KUNTIEN VALMIUSTOIMINTA JA PELASTUSTOIMI PELASTUSLAKIUUDISTUS 2011 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

Lisätiedot

Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017

Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017 Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017 Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen ympäristön asukkaille toiminnastamme sekä siitä, miten mahdollisissa

Lisätiedot

Länsi-Suomen Huoltorykmentti

Länsi-Suomen Huoltorykmentti KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Länsi-Suomen Huoltorykmentti Varasto-osasto Hämeenlinnan varasto HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asemaasema Päivitystiedot: Päiväys Asia Nimi ja

Lisätiedot

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA PELASTUSTOIMEN JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA chemical (kemiallinen), b iological (biologinen), radiological (säteily), nuclear (ydin) j a explosives( räjähteet) MIKKELI 10.9.2013

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE Parkanon Varaston lähialueen asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE Parkanon Varaston lähialueen asukkaille 2. LOGISTIIKKARYKMENTTI LÄNSI-SUOMEN VARASTO-OSASTO PARKANON VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 1.6.2016 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille Tämä yleistiedote annetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA RAUMAN SATAMA

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA RAUMAN SATAMA ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA RAUMAN SATAMA HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 30.4.2013 Tehty uusi JS Sisältö 1 YLEISTÄ 1.1 Suunnitelman tarkoitus 1.2

Lisätiedot

Kokkolan suurteollisuusalueen TURVALLISUUSTIEDOTE. Julkinen tiedote 2014

Kokkolan suurteollisuusalueen TURVALLISUUSTIEDOTE. Julkinen tiedote 2014 Kokkolan suurteollisuusalueen TURVALLISUUSTIEDOTE Julkinen tiedote 2014 Turvallisuustietoa koteihin 2014 Tässä tiedotteessa kerrotaan Kokkolan suurteollisuusalueen yritysten toiminnasta, alueella käytettävien

Lisätiedot

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus- tiedote. Mietoisten seudun asukkaille. Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus- tiedote. Mietoisten seudun asukkaille. Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus- tiedote Mietoisten seudun asukkaille 1 Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen

Lisätiedot

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Haapajärven varaston ja Räjähdekeskuksen Haapajärven toimipisteen lähialueen asukkaille Tiedottamisen peruste

Lisätiedot

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Leena Ahonen Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Espoo, Dipoli 13-14.2.2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. Etiketti 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet O: Hapettava 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

Pelastustoiminnan käsitteitä

Pelastustoiminnan käsitteitä 22.4.2013 Pelastustoiminnan käsitteitä Pelastustoiminnan käsitteiden hyväksyminen Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto asetti keväällä 2012 työryhmän, johon kuuluivat Mika Haverinen, Matti Honkanen ja

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOH- TEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA

SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOH- TEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 2.5.2011 Kristine Jousimaa SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOH- TEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA Taustaa Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

T I E T O A TURVALLISUUSTYÖSTÄ

T I E T O A TURVALLISUUSTYÖSTÄ 1 Tässä tiedotteessa kerrotaan, miten mahdollisessa vaaratilanteessa tulee toimia. T I E T O A TURVALLISUUSTYÖSTÄ Kokkolan kantasatamassa on Pohjoismaiden ainoa ja Euroopan suurin jokasään terminaali.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Yleisötiedote Sappi Kirkniemen tehtaan kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta

Yleisötiedote Sappi Kirkniemen tehtaan kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta Yleisötiedote Sappi Kirkniemen tehtaan kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta 1 Tämän tiedotteen tarkoituksena on kertoa Sappi Kirkniemen tehtaan naapureille ja lähialueen asukkaille tehtaan toiminnasta

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOHTEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA Johdanto Pelastuslain 48

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 04.06.2003 Edellinen päiväys 8.6.2000 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrial Fluorescent Paints

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrial Fluorescent Paints KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrial Fluorescent Paints 1 KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT TUOTENIMI TUOTENO KÄYTTÖTARKOITUS TOIMITTAJA Industrial

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi JUS CU erikoisrasva Tunnuskoodi 1239-2701

Lisätiedot

3.1.3 Pitoisuus. 64-17-5 Etanoli 45-50 % F; R11 GHS02; Dgr H225 67-63-0 Isopropanoli 15-20 % F; R11; Xi; R36; R67 GHS02; GHS07; Dgr H225; H319; H336

3.1.3 Pitoisuus. 64-17-5 Etanoli 45-50 % F; R11 GHS02; Dgr H225 67-63-0 Isopropanoli 15-20 % F; R11; Xi; R36; R67 GHS02; GHS07; Dgr H225; H319; H336 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5616, 5618 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Tampereen ratapiha ja radanvarsi: vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) aiheutuvien suuronnettomuusriskien arviointi TIIVISTELMÄ

Tampereen ratapiha ja radanvarsi: vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) aiheutuvien suuronnettomuusriskien arviointi TIIVISTELMÄ Tampereen ratapiha ja radanvarsi: vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) aiheutuvien suuronnettomuusriskien arviointi TIIVISTELMÄ 23.01.2013 Ylva Gilbert, Anu Vaahtera, Erkka Ryynänen ja Tuomas Raivio

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MoS2 Kuivavoiteluaine, painepakkaus MOLY HD MOS2

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MoS2 Kuivavoiteluaine, painepakkaus MOLY HD MOS2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1170

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 VALTTI ULKOVAHA Sävyt hunaja ja saksanpähkinä 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 VALTTI ULKOVAHA Sävyt hunaja ja saksanpähkinä 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 001 7051 ja 001 7052 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NOVOCLEAN 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NOVOCLEAN 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39234 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Työtason hoitoöljy nro 108 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Työtason hoitoöljy nro 108 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 11.10.2010 Edellinen päiväys: Versionumero 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi

Lisätiedot

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010 1 1. TUNNISTETIEDOT Tuotenimi Käyttötarkoitus Valmistaja Maahantuoja Hätäpuhelin Viemärinaukaisujauhe Iron Out dba Summit Brands 1515 Dividend Road Fort Wayne IN 46808, USA Maintex Suomi Oy Merventie 39

Lisätiedot

1 Yleistä... 3. Turvallisuustarkastelu. 3 Tarkastelun toteuttaminen... 4. 4 Kysymyssarjat... 5. 5 Tarkastelun tulos... 6

1 Yleistä... 3. Turvallisuustarkastelu. 3 Tarkastelun toteuttaminen... 4. 4 Kysymyssarjat... 5. 5 Tarkastelun tulos... 6 LIIKENNEVIRASTO Ohje 2(8) Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Turvallisuustarkastelu... 4 3 Tarkastelun toteuttaminen... 4 4 Kysymyssarjat... 5 5 Tarkastelun tulos... 6 6 Turvallisuusselvityksen laatiminen... 7 7

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (SUP 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 22.10.2002 Edellinen päiväys 14.03.1997 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Potilas pidetään levossa.

2.1.3 Pitoisuus. Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Potilas pidetään levossa. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: 08.05.2010 Sisäinen nro: Edellinen päiväys: 15.11.2007

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: 08.05.2010 Sisäinen nro: Edellinen päiväys: 15.11.2007 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: A Clean Partner KAUPPANIMI KÄYTTÖALUE Rasvanpoistoaine Kotimainen valmistaja

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ - Suomi Eco-Clin Des -20 Koodi 11086E Versio 1 Julkaisupäivä 11 Elokuu 2006 1. Kemikaalin ja sen valmistajan,

Lisätiedot

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Julkinen tiedote. Talvivaara Sotkamo Turvallisuustiedote

Julkinen tiedote. Talvivaara Sotkamo Turvallisuustiedote Julkinen tiedote Talvivaara Sotkamo Turvallisuustiedote Talvivaara lyhyesti Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Liuotinpesuvaha (Wash & Wax) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Liuotinpesuvaha (Wash & Wax) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 14.114730 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet / muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi Kymenlaakson pelastuslaitos www.kympe.fi ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN HARJOITTELU -SUUNNITTELU TARKOITUS Ulkoisen pelastussuunnitelman ja kohteen sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden varmistaminen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.02.2003 Edellinen päiväys: 27.12.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys*:01.09.2006 Edellinen päiväys*: 21.03.2000

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys*:01.09.2006 Edellinen päiväys*: 21.03.2000 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys*:01.09.2006 Edellinen päiväys*: 21.03.2000 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot