Kokemuksia työkokeilusta ammatillisen kuntoutuksen välineenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemuksia työkokeilusta ammatillisen kuntoutuksen välineenä"

Transkriptio

1 TIETEELLINEN ARTIKKELI Helena Bräysy Tapani Kallanranta Heli Karkia Raija-Liisa Kokko Kokemuksia työkokeilusta ammatillisen kuntoutuksen välineenä Työkokeilua on käytetty vajaakuntoisten henkilöiden ammatillisena kuntoutustoimenpiteenä jo pitkään. Työllistymisen lisäksi työkokeilulla voi olla muitakin tavoitteita, kuten työkyvyn ja työn soveltuvuuden arviointi, elämänhallinnan kohentaminen tai ammattialasta varmistuminen. Tässä artikkelissa esitellään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) kuntoutustutkimusyksikön Valmiudet työelämään -projektin puitteissa tehdyn Työkokeilustako kipinää? -tutkimuksen tuloksia. Kyselytutkimuksella selvitettiin työkokeiluihin lähteneiden pitkäaikaistyöttömien vajaakuntoisten ja työkokeilua tarjonneiden työnantajien kokemuksia työkokeilusta ja siitä, mihin asioihin prosessissa tulisi kiinnittää huomiota kokeilun onnistumiseksi. Työkokeilulla on jossain määrin työllistymistä ja työkokeilijan elämänhallintaa tukeva vaikutus, mutta parhaiten se tämän tutkimuksen mukaan näyttäisi toimivan vajaakuntoisen työkyvyn ja suoriutumisedellytysten mittarina. Yksilöllisen ja monipuolisen hyödyn aikaansaaminen vaatii vahvaa ja monipuolista panostusta niin työkokeilijalta, työnantajalta kuin työkokeilua järjestävältä taholta. 4 Kuntoutus

2 Johdanto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntoutustutkimusyksikkö on järjestänyt pitkäaikaistyöttömille työllisyyttä edistäviä projekteja vuodesta 1995 alkaen. Kuluneena aikana projekteissa on ollut noin 660 asiakasta. Ensimmäisessä projektissa työntekijöinä olivat ammatillinen kuntoutusneuvoja ja projektisihteeri. Sittemmin henkilökuntaan on projektipäällikön ja -sihteerin lisäksi kuulunut kaksi ammatillista kuntoutusneuvojaa ja kaksi työvalmentajaa. Projektien asiakasmäärä on vaihdellut henkilön ja kesto 19 kuukauden ja kolmen vuoden välillä. Työkokeilujen lisäksi asiakkaille on tarjottu yksilöllisesti suunniteltuja kuntoutustutkimuksia sekä aktivointi-, tietotekniikka- ja ammatillisesti suuntautuneita kursseja. Projektien päätavoitteena on ollut paitsi asiakkaiden yksilöllisten päämäärien saavuttaminen, myös uusien työmuotojen kokeilu ja käyttöönotto työyhteisössä. Tästä esimerkkinä mainittakoon ammatillisen kuntoutusneuvojan työn käynnistyminen vuonna 2001 ja toimen perustaminen vuonna 2005 kuntoutustutkimuspoliklinikalle. Tutkimuksia työkokeilusta ja sen käytön kokemuksista ei systemaattisesti ole juurikaan tehty, vaikka työkokeilu on kuulunut työhallinnon ammatillisen kuntoutuksen palveluvalikkoon jo vuosikymmeniä. Kyseessä olevan tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella työkokeilua ammatillisen kuntoutuksen työvälineenä ja sen merkitystä työllistymisprosessissa. Työkokeilustako kipinää? -tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, jossa kohderyhmänä olivat työkokeiluihin osallistuneet pitkäaikaistyöttömät vajaakuntoiset asiakkaat ja työkokeilupaikan tarjonneet työnantajat. Pitkäaikaistyöttömyydestä ja vajaakuntoisuudesta Laissa julkisesta työvoimapalvelusta (2002) pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä työnhakijana sekä henkilöä, joka on ollut useammassa työttömyysjaksossa yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana ja joka työttömyyden toistu vuuden ja kokonaiskeston perusteella on rinnastettavissa yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä olleeseen työnhakijaan. Pitkäaikaistyöttömät ovat hyvin heterogeeninen väestöryhmä, jonka jäsenillä on yksilöllisesti vaihtelevat tavoitteet. Pitkään työelämästä poissa olleilla henkilöillä on usein monenlaisia henkilökohtaisia työllistymisen esteitä, kuten vaikeat perhetilanteet, päihderiippuvuus tai vajaakuntoisuus. Simo Mannila (2003) toteaakin vajaakuntoisten työllisyyttä ja palvelujen tarvetta koskeneessa tutkimuksessaan, että vuonna 2002 peräti 38 % työttömistä koki tarvitsevansa ulkopuolista tukea työllistyäkseen uudelleen. Massapalveluilla tuen tarpeeseen ei aina kyetä vastaamaan. (Ilmakunnas ym. 2001, 20; Mannila ym ) Vajaakuntoisuutta voidaan arvioida yksilön elämäntilanteesta ja ominaisuuksista tai työllistymismahdollisuuksista ja työmarkkinatilanteesta käsin. Tapani Kallanrannan (1980) mukaan vajaakuntoisuus voidaan määritellä yksilön vaikeutena suorittaa yhtä tai useampia niistä toimista, jotka voidaan katsoa normaaleiksi ja välttämättömik- Kuntoutus

3 si jokapäiväisessä elämässä, kuten itsestään huolehtiminen, elannon hankkiminen sekä osallistuminen sosiaalisiin toimintoihin. Työvoimahallinnossa vajaakuntoisella työnhakijalla tarkoitetaan henkilöä, jonka mahdollisuudet saada sopivaa työtä, säilyttää työpaikka tai edetä työssään ovat merkittävästi vähentyneet asianmukaisesti todetun vamman, sairauden tai vajavuuden vuoksi. Säädös mahdollistaa diagnoosimerkinnän tekemisen työvoimatoimistojen asiakas tietojärjestelmään lääkärilausunnon perusteella. (Laki julkisesta työvoimapalvelusta 1 luku, 7 ; Suikkanen & Piirainen, 1995; Lindh, 1997; Suikkanen & Linnakangas, 2000.) Työhallinnon työnvälitystilaston mukaan vajaakuntoisten työnhakijoiden määrä on kasvussa. Kolme merkittävintä vajaakuntoisuutta aiheuttavaa diagnoosiryhmää ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden häiriöt ja hengityselinten taudit. (Työministeriö ) Ajatus aktiivisesta työvoimapolitiikasta on vuosikymmenten kuluessa muuttunut eri vaiheiden kautta osaksi 2000-luvun eurooppalaista työllisyyspolitiikkaa. Keskeisimpänä tavoitteena pidetään kansalaisten työsuuntautuneisuuden tukemista, jolloin aikaisempi näkemys aktiivisten kansalaisten kuluttamiseen suuntautuneiden sosiaalisten oikeuksien turvaamisesta (welfare) on vaihtunut työorientoituneen käyttäytymisen tukemiseen (workfare) mm. lisäämällä kansalaisten työmarkkinavalmiuksia työhallinnon tarjoamilla tukitoimilla. (Hietaniemi 2004.) Tällaisiksi tukitoimiksi voidaan katsoa myös erilaiset työhallinnon ja Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) yhteistyöhankkeet. Vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille suunnatut ESR-projektit käynnistyivät 1990-luvun puolivälissä. Niiden tavoitteena on ollut mm. vajaakuntoisten työmarkkinaaseman kohentaminen ja työllistyminen. Lisäksi projektien avulla on pyritty kokeilemaan ja kehittämään parempia työllistämiskeinoja eri kohderyhmille. (Mannila 2000.) ESR:n ohjelmien rahoitusperustana on ollut mm. monimuotoisten innovatiivisten toimintojen käyttöönotto vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien tukemiseksi. Projektitoiminta on merkinnyt huomattavaa rahallista lisäpanostusta vajaakuntoisten työttömien työllistämiseen. Normaalipalveluihin verrattuna projekteissa on ollut mahdollisuus paneutua syvällisemmin yksilötason ongelmiin ja panostaa rahallisesti työllistämistä tukevien palvelujen hankkimiseen. Myös työnantajakontakteja on voitu solmia laajemmin yhteydenottojen ja työpaikalle jalkautumisen myötä. Tämä on osaltaan madaltanut vajaakuntoisten työelämäkynnystä. (Mannila 2002.) Työnantajat pitävät työllistämisprojekteja omaa toimintaansa helpottavina ja hyödyllisinä. Projekti säästää usein yrittäjältä aikaa ja vaivaa sekä välittää ja valmentaa sopivia ja motivoituneita työntekijöitä. Varsinkin pienyrittäjät tarvitsevat usein aikaa säästäviä rekrytointipalveluita sekä valmiita ratkaisuja työllistämistarpeisiinsa. (Mannila, Ala-Kauhaluoma & Valjakka, 1999.) Myös Pohjois-Pohjanman TE-keskuksen kesä heinäkuussa 2007 tekemän yritystutkimuksen mukaan vajaakuntoisen ja/tai pitkäaikaistyöttömän työllistämisessä yrittäjille tärkeintä on löytää sopiva ja motivoitunut henkilö. (Yritystutkimus Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus.) 6 Kuntoutus

4 Kuntoutussäätiö on julkaissut kaksi raporttia, joissa selvitettiin työnhakijoiden ja työnantajien kokemuksia työllistymisen tukemisesta eri keinoin, joista yhtenä oli työkokeilu. Asiakkaat olivat suurelta osin tyytyväisiä mm. työnantajien tarjoamaan tukeen, työvalmentajan toimimiseen yhdyshenkilönä eri tahoille sekä projektin tarjoamiin mahdollisuuksiin ja palveluihin. Työnantajat puolestaan olivat tyytyväisiä yhteistyöhön ja työvalmentajan rooliin esimerkiksi ristiriitatilanteiden selvittäjänä. Työnantajat, joilla oli aikaisempaa kokemusta vajaakuntoisten työllistämisestä, nostivat esille myös työpaikkojen yhteiskuntavastuun. (Valkonen & Harju, 2005.) Mika Ala-Kauhaluoman, Hanna-Mari Lempolan ja Kristiina Härkäpään (2005) raportin mukaan palvelujärjestelmän toiminnan kannalta pidettiin tärkeänä sitä, että asiakkaalle oli tarjolla riittävän intensiivistä tukea työllistymisprosessiin. Työelämäkynnysten ylittämistä ja työmarkkinakelpoisuutta edistetään saatujen kokemusten perusteella parhaiten yhdistämällä työ ja oppiminen ensisijaisesti tekemisen kautta esimerkiksi työkokeiluilla. Työnantajat kokivat tutustuvansa työntekijään paremmin pitempiaikaisessa työllistymisprosessissa. Erityisesti pienet työnantajat arvostivat taloudellista tukea ja ajan säästymistä rekrytoinnissa. Hyvien käytäntöjen ja tuloksellisten toimintamallien jalostuminen osaksi palvelujärjestelmää nähtiin tärkeäksi. Työkokeilu Valmiudet työelämään -projektissa Projektin palveluprosessi alkoi asiakasvalinnasta työhallinnossa, jonka jälkeen ammatillinen kuntoutusneuvoja alkuhaastatteli asiakkaan. Sen jälkeen asiakas osallistui kuntoutustutkimukseen, joka sisälsi lääkärin, fysio- ja toimintaterapeutin sekä psykologin tutkimukset. Tarkoituksena oli saada selville asiakkaan mahdolliset terveydelliset rajoitteet sekä soveltuvuus ja vahvuudet, joiden suuntaan toimia. Kuntoutustutkimuksista vastasi Oulun yliopistollinen sairaalan kuntoutustutkimuspoliklinikka. Tarvittaessa asiakkaille tehtiin terveydentilaan liittyviä lisäselvityksiä, kuten hoitoonohjauksia, kuntoutusta ja eläkeselvittelyjä. (Kuvio 1.) Kuntoutus

5 koulutusratkaisun varmistaminen soveltuvuuden arviointi työkykyisyyden arviointi työllistyminen elämänhallinnan kohentaminen } TARVE TYÖKOKEILULLE (sisäinen ja/ ulkoinen) Mahdollisuuksien ja rajoitusten selvittely Ideointi ja tavoitteiden tarkistus Toimijat: asiakas moniammatillinen tiimi asiakas ammatillinen kuntoutusneuvoja kouluttaja ja / psykologi Työkokeilupaikkojen haku ja työkokeilupaikan soveltuvuuden selvittely Asiakas käy haastattelussa Sopimuksen teko tavoitteiden mukaisesti TYÖKOKEILUN TOTEUTUS asiakas ammatillinen kuntoutusneuvoja asiakas työnantaja ammatillinen kuntoutusneuvoja työvoimavirkailija asiakas työnantaja Ammatillinen kuntoutusneuvoja käy työpaikalla Työkokeilu keskeytyy Työkokeilu sujuu asiallisesti Sairasloma Kirjallinen arviointi Asiakas keskeyttää työkokeilun Uudet suunnitelmat Työvoima - toimikunnan arvio Työkokeilun päättäminen ja kirjallinen arviointi Työkyvyn/ soveltuvuuden selviäminen Elämänhallinnan koheneminen asiakas työnantaja ammatillinen kuntoutusneuvoja työvoimavirkailija Koulutusratkaisun selviäminen Työllistyminen Jatkosuunnitelmat Opiskelupaikan hakeminen Kuvio 1. Työkokeilun vaiheet Valmiudet työelämään -projektissa 8 Kuntoutus

6 Saatuaan vauhtia ja tukea aloituskurssilta asiakas pohti yhdessä ammatillisen kuntoutusneuvojan kanssa mahdollisuuksiaan työskennellä eri työpaikoissa ja sitä, millaisin tavoittein hän lähtee työkokeiluun. Useiden työkokeilijoiden tavoitteena oli työllistyä työkokeilun myötä. Ammatillinen kuntoutusneuvoja oli kuulolla työkokeilun sujumisesta sekä työkokeilijan että työnantajan näkökulmasta. Mikäli tilanne ei tyydyttänyt, kuntoutusneuvoja pyrki auttamaan asian korjaamisessa. Työkokeilun päättyessä sekä työkokeilija että työnantaja arvioivat työkokeilun sujumista. Arvioinnin perusteella jatkettiin tarvittaessa ammatillisten suunnitelmien tekoa. (Kuvio 1.) Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen kontekstina oli työmarkkinoilla vallitseva tilanne, jossa vajaakuntoisten pitkäaikaistyöttömien määrä ja uhka heidän syrjäytymisestään työmarkkinoilta kasvaa. Toisaalta työnantajien rekrytointiongelmat lisääntyvät, koska osaavaa, tiukat kvalifikaatiokriteerit täyttävää työvoimaa ei ole riittävästi tarjolla. Perimmäisenä tavoitteena tutkimuksella oli saada sellaista kokemusperäistä tietoa työkokeilusta, jota voitaisiin hyödyntää niin työhallinnon ammatillisessa kuntoutuksessa kuin työllistämisprojekteissa. Vuosien saatossa käytännön työssä kertynyttä tuntumaa työkokeilusta haluttiin todentaa tutkimuksen avulla. Tutkimuksessa selvitettiin, miten työkokeilut onnistuivat sekä työkokeilijoiden että työnantajien mielestä ja millaiset seikat siihen vaikuttivat. Lisäksi tutkimuksella pyrittiin kartoittamaan sitä, millaisina työkokeilijat/työnantajat kokivat työkokeilun ja sen vaikutukset ja mihin seikkoihin tulisi kiinnittää huomiota työkokeilumahdollisuuksia järjestettäessä. Työkokeilun tavoitteet ovat aina yksilöllisiä, jolloin yksilön kokemus peilautuu kokeilulle asetetun tavoitteen pohjalta. Työkokeilijan pyrkimyksenä ei aina ole työllistyminen, vaan esimerkiksi ammatillisen kiinnostuksen ja soveltuvuuden selvittäminen tai työkykyisyyden ja suoriutumisedellytysten arviointi. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin postikyselyä. Kyseinen metodi valittiin, koska haluttiin saada tietoa mahdollisimman monen henkilön kokemuksista. Laajan aineiston keruu piti toteuttaa varsin nopeasti projektin rajoitetun keston takia. Kyselylomakkeet lähetettiin kaikille Valmiudet työelämään -projektissa työkokeiluun osallistuneille asiakkaille sekä työnantajille, jotka olivat tarjonneet työkokeilupaikan toukokuun 2005 loppuun mennessä. Osa työkokeilijoista ehti käydä useammassa eri työkokeilupaikassa projektin aikana. Kyselylomakkeita lähetettiin työnantajille 47 kappaletta, vastauksia saatiin 40. Työkokeilijoille lomakkeita lähetettiin 37 kappaletta, vastauksia saatiin 26. Vastaajista naisia oli 11 ja miehiä 15. Kyselyn vastausprosentti oli työnantajien kohdalla 85 ja työkokeilijoiden 70, kokonaisvastausprosentin ollessa 78. Tutkimuksen kohderyhmistä Projektissa mukana olleille oli kertynyt työhistoriaa keskimäärin yhdeksän vuotta, viimeisestä työjaksosta oli aikaa kolme vuotta. Asiakkaat olivat olleet työttöminä työnhakijoina viimeisen viiden vuoden aikana keski- Kuntoutus

7 määrin 3,6 vuotta. Projektiin osallistuneiden keski-ikä oli 42,7 vuotta. Asiakkaat olivat tulleet mukaan projektiin porrasteisesti helmikuusta 2004 alkaen, viimeisimmät marraskuussa Työkokeiluissa olleista 26 asiakkaasta vain viisi oli alle 30-vuotiaita, painopisteen ollessa selkeästi yli 40-vuotiaissa (11). Yli 50-vuotiaita työkokeiluissa olleita oli kymmenen. Työkokeiluun osallistuneista suurimmalla osalla vajaakuntoisuutta aiheutti jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus. Toiseksi suurimpana syynä oli mielenterveyden häiriöt. Lisäksi joukossa oli joitakin hengityselinsairautta tai sydän- ja verisuonisairautta sairastavia henkilöitä. Kolmanneksella kohderyhmästä vajaakuntoisuuden syynä oli sekä tuki- ja liikuntaelinsairaus että mielenterveyden häiriö. Työkokeilijoista 16:lle työkokeilu oli uusi asia, lopuille ennestään tuttua. Tutkimukseen osallistuneista 40 työnantajasta 23 oli yritys-, yhdistys- tai järjestösektorilta ja loput julkiselta sektorilta joko valtion tai kunnan työpisteistä. Yli kymmenen vuotta toiminnassa olleita työnantajia oli 22. Yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajat olivat pääasiassa pieniä tai keskisuuria yrityksiä, henkilöstön määrä oli alle viisikymmentä. Alle kymmenen hengen työyhteisöjä oli mukana yhdeksän. Vain neljässä kyselyyn osallistuneessa yrityksessä oli yli viisikymmentä työntekijää. Suurimmalle osalle työkokeilupaikan tarjonneista (33) työkokeilu oli jo aiemmin tuttu asia. Tutkimustuloksia Työkokeilijoiden kokemuksia työkokeilusta Työkokeilijoiden kokemuksia kartoitettiin pääsääntöisesti erityyppisillä vaihtoehtokysymyksillä ja muutamalla avoimella kysymyksellä. Kysymyksiä oli kaikkiaan 13 ja ne jakaantuivat neljään eri osa-alueeseen: taustat, kokemukset, tavoitteet ja kehittämisideat. Työkokeiluihin osallistuneiden kokemukset näyttivät olleen enimmäkseen myönteisiä. Vastaajista 17 ilmoitti saaneensa riit tävästi tietoa työkokeilusta ennakkoon, mutta eräs vastanneista toivoi saavansa etukäteen enemmän tietoa työkokeilun työtehtävistä. Hieman yli puolet (15) vastaajista koki työkokeilun vastanneen heidän odotuksiaan ja puolet (13) tutkimukseen osallistuneista oli halukkaita lähtemään työkokeiluun uudelleen. Työnantajien kokemuksia työkokeilusta Työnantajien kokemukset aiemmista työkokeiluista ovat olleet vaihtelevia (18) tai hyviä (13). Yksikään työnantaja ei ilmoittanut kokemuksen olleen huono. Työkokeilun tavoite oli toteutunut täysin työnantajien mielestä kymmenellä ja jossain määrin 26 työkokeilijalla. Vain yhden työkokeilijan tavoite ei työnantajan mielestä ollut toteutunut. Puolet työnantajista koki työkokeilun vastanneen odotuksia. Kymmenen työnantajaa piti työkokeilua työllistämistä helpottavana toimenpiteenä ja jossain määrin siitä oli 23 työnantajan mielestä apua rekrytoinnissa. Vain seitsemän ei uskonut työkokeilun helpottavan työllistämistä. (Kuvio 2.) 10 Kuntoutus

8 Toteutuiko työkokeilijan tavoite? Vastasiko työkokeilu odotuksianne? ei eipä juuri jossain määrin kyllä Onko työkokeilu työllistämistä helpottava toimenpide? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Kuvio 2. Työnantajien kokemuksia työkokeilusta, % (n=40). Lähes kaikki (39) työnantajat kokivat työkokeilun sujuneen hyvin tai suunnitelmien mukaisesti. Huonosti työkokeilu oli sujunut vain yhden työnantajan mielestä. Kysymyksen sanalliseen osioon kaksi työnantajaa toi esille työkokeilijan poissaolot työkokeilun sujumista vaikeuttavina tekijöinä. Yksi työnantaja kertoi useista kokemuksista, jotka olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta olleet hyviä. Työkokeilun vaikutuksia työkokeilijoiden näkökulmasta Lähes puolet (11) vastaajista näki uusien ihmissuhteiden ja kontaktien syntymisen työkokeilun tuottamaksi hyödyksi. Vaikka työkokeilupäiviltä sai vain kahdeksan euron ylläpitokorvauksen päivältä, koki runsas kolmannes vastaajista taloudellisen tilanteensa kohentuneen. Uusia ammatillisia taitoja oli oppinut kahdeksan vastaajaa. Neljän vastaajan mielestä työkokeilusta ei ollut hyötyä ja yksi koki itsevarmuutensa vähentyneen työkokeilun myötä. Työkokeilun jälkeen tutkimuksessa mukana olleista työkokeilijoista työllistyi kahdeksan. (Kuvio 3.) Kuntoutus

9 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Itsevarmuuden lisääntyminen Rohkeuden lisääntyminen Päivärytmin löytyminen Uusien ihmissuhteiden/ kontaktien syntyminen Taloudellinen tilanne koheni Uusien ammatillisten taitojen oppiminen Työllistyminen Ei hyötyä Muuta Kuvio 3. Työkokeilijoiden kokemukset työkokeilun hyödyistä, % (n=26). Ammatillisten suunnitelmien selkiytyminen Kyselyyn vastanneista 16 koki ammatillisten suunnitelmiensa selkiytyneen työkykyisyytensä osalta. Uudesta alasta oli tietoa saanut yhdeksän henkilöä. Neljän vastaajan mielestä työkokeilulla ei ollut selventävää vaikutusta, kun taas viiden suunnitelmaksi selkiytyi työllistyminen. Yksi vastaaja totesi haluavansa erilaiseen työtehtävään ja toinen toivoi haasteellisempaa työtä kuin mitä työkokeilussa oli tehnyt. Vastaajilla oli mahdollisuus valita useita vastausvaihtoehtoja samanaikaisesti. Työkokeilujen hyöty ja odotukset työnantajien näkökulmasta Työnantaja näki työkokeilusta olevan monipuolisesti hyötyä työkokeilijalle. Suurin osa työnantajista (30) näki tärkeimmäksi hyödyksi työkokeilijan antaman työpanoksen. Yli puolet (25) piti myös tärkeänä mahdollisuutta sosiaaliseen vastuunkantoon tarjoamalla kokeilupaikan vajaakuntoiselle työntekijälle. Lisäksi hieman yli puolet (23) työnantajista piti mahdollisena löytää uusi työntekijä työkokeilun avulla. Useimmat työnantajat (33) pitivät uusien ammatillisten taitojen oppimista työkokeilijan saamana hyötynä. Työnantajat arvelivat myös työkokeilijoiden itsevarmuuden ja rohkeuden lisääntyvän työkokeilun myötä. Noin puolet vastaajista (21) näki työllistymisen työkokeilusta saatuna hyötynä. Lisäksi yksi työnantaja arvioi työkokeilun auttavan työkokeilijaa perehtymään työelämän pelisääntöihin. Työkokeilu myös edisti yhden työnantajan mielestä työtehtäviin tutustumista ennen mahdollista alalle kouluttautumista. Lähes kaikki työnantajat (36) odottivat työkokeilijalta oma-aloitteisuutta ja työelämän pelisääntöjen noudattamista, eivät niinkään ammatillista osaamista. Yli puolet (29) edellytti työkokeilijalta vuorovaikutustaitoja. Yksi työnantajista kertoi odottaneensa työkokeilijalta vain jonkin verran kiinnostusta työhön. (Kuvio 4.) 12 Kuntoutus

10 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Vuorovaikutustaidot Ammatillinen osaaminen Oma-aloitteisuus Työelämän pelisääntöjen noudattaminen Joustavuus Kuvio 4. Työnantajien odotukset työkokeilijoiden toimintaa kohtaan, % (n=40). Työkokeilujen sopiminen ja projektityöntekijöiden tuki työnantajille Työkokeilua sovittaessa ensimmäisen kontaktin työnantajiin oli ottanut 38 tapauksessa ammatillinen kuntoutusneuvoja ja kuudessa työkokeilija itse. Suurin osa yhteydenotoista oli tehty puhelimitse. Sähköpostilla työnantajaa oli lähestytty kuudessa tapauksessa, tulemalla paikan päälle neljässä tapauksessa ja muulla tavoin kerran. Työnantajista lähes kaikki (37) olivat sitä mieltä, että tuki ja kontaktien määrä oli riittävä. Työnantajat olivat tyytyväisiä ennen muuta kuntoutusneuvojien panostukseen työkokeilujen järjestämisessä ja seurannassa. Vaikka työnantajat kokivat tuen ja kontaktien määrän riittäväksi, muutamat toivoivat enemmän yhteydenpitoa ja sitä, että kuntoutusneuvoja kävisi työpaikalla työkokeilusopimusta tehtäessä. Toiseksi muutostarvetta koettiin työkokeilun kestossa. Muutamien työnantajien (4) mielestä kuukauden mittainen työkokeiluaika oli liian lyhyt. Sopiva työkokeilujakso työnantajien mukaan olisi kolme kuukautta. Tutkimustulosten yhteenveto Ammatillisiin suunnitelmiin liittyvissä keskusteluissa kävi usein ilmi, että asiakkaat suhtautuivat työkokeiluun aluksi kielteisesti. Tutkimuksen mukaan työkokeilijat olivat kuitenkin kokeneet kokeilun hyödylliseksi. Työkokeilijoille ensisijaisena tavoitteena ei ollut työllistyminen vaan työkyvyn selvittäminen. Kokeilusta saatu tieto tuki joko ammattialan valintaa ja ammatillisia jatkosuunnitelmia tai eläkeratkaisun perusteluja. Työkokeilijoille oli kokeilusta myös muuta hyötyä: esimerkiksi uusien ihmissuhteiden syntyminen, rohkeuden ja itsevarmuuden lisääntyminen, taloudellisen tilanteen kohentuminen, uusien ammatillisten taitojen oppiminen ja päivärytmin löytyminen. Työkokeilun onnistuminen edellytti, että myös työkokeilijalla oli kokeilusta riittävästi ennakkotietoa. Työkokeilun solmimista helpotti, jos työnantajan aiemmat kokemukset asiasta olivat positiivisia. Selkeän tavoitteen määrittäminen edesauttoi työkokeilun onnistumista. Työkokeilu vastasikin usein niin työkokeilijan kuin työnantajan Kuntoutus

11 odotuksia. Kun työnantaja oli tietoinen siitä, mihin työ kokeilulla pyrittiin, pystyi hän tukemaan työkokeilijaa oikealla tavalla. Työnantajat eivät niinkään odottaneet työkokeilijalta ammatillista osaamista kuin oma-aloitteisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Eniten ongelmia työkokeilun sujumiseen aiheuttivat työkokeilijoiden poissaolot. Työkokeilun tuoma hyöty työnantajille oli ennen muuta työkokeilijan tuoma työpanos. Lisäksi työnantajat kokivat saavansa osallistua sosiaalisen vastuunkantoon tarjoamalla työkokeilupaikan vajaakuntoiselle pitkäaikaistyöttömälle. Pienet ja keskisuuret työnantajat näyttivät olevan suurempia halukkaampia työkokeilujen järjestämiseen. Pienet työnantajat pitivät työkokeilua hyvänä rekrytointikeinona, josta ei synny kustannuksia. Tämän tutkimuksen perusteella työkokeilua voidaan pitää jossain määrin työllistymistä edistävänä toimenpiteenä. Projektissa saadun kokemuksen mukaan työkokeilu oli edesauttanut työsuhteen muodostumista niin tukitöihin kuin avoimien markkinoiden työpaikkoihin. Kyselyyn vastanneiden osalta työkokeilu ei kuitenkaan johtanut työllistymiseen (31 %) yhtä suuressa määrin kuin koko projektin osalta (35 %). Työnantajat toivoivat enemmän tukea työkokeiluun projektihenkilöstöltä, vaikka useimmat olivat tyytyväisiä työkokeilusta saamaansa etukäteistietoon ja kontaktien määrään kokeilun aikana. Tähän toiveeseen on pystytty vastaamaan viimeisimmässä PPSHP:n työllistämisprojektissa, jossa asiakas on voinut halutessaan saada työpaikalle tuekseen työvalmentajan. Työvalmentajan työpanoksella voidaan auttaa asiakasta sopeutumaan työyhteisöön ja tukea työnantajaa ohjaustehtävässä. Pohdinta Tutkimus vahvisti niin työhallinnossa kuin työllistämisprojektissa käytännön työssä saatua kokemusta siitä, että työkokeilu on tarpeellinen työväline ammatillisessa kuntoutuksessa. Aktiivisen työvoimapolitiikan merkitys kohdentuu tietoon siitä, että työvoiman tarjonta supistuu väestön ikääntymisen myötä. Pitkäaikaistyöttömien vanhentunut koulutus- ja osaamistaso häviää helposti kilpailussa muulle tarjolla olevalle työvoimalle. (Kaakinen, Nieminen & Säkäjärvi, 1998.) Myös työnhakijan terveydentilasta on tullut entistä merkittävämpi työelämän kvalifi kaatiotekijä. Tällä hetkellä työvoimareservissä olevista työnhakijoista valtaosa työllistyy tulevaisuudessakin ongelmitta, mutta osa vaatii eriasteista tukea työmarkkinavalmiuksiensa parantamisessa ja työn etsinnässä. Työvoimapulan torjumiseksi myös vajaakuntoisten ja vaikeasti työllistyvien työpanoksen hyödyntäminen on välttämätöntä. (Heinonen ym. 2004; Parmanne & Siekkinen 2005.) Paitsi että työkokeilu kuntouttaa työelämää tai opiskelua varten, toimii se hyvänä instrumenttina vajaakuntoisen työkyvyn arvioinnissa. Työkokeilulla voidaan hakea näyttöä tilanteessa, jossa henkilön soveltuvuus ja työkykyisyys on epäselvä tai sen avulla haetaan vahvistusta työkyvyttömyydestä. Työelämään uudelleenkiinnittymisen lisäksi työkokeilu edistää parhaimmillaan pitkään työttömänä olleen henkilön elämänlaatua: se lisää sosiaalisia kontakteja sekä ko- 14 Kuntoutus

12 hentaa itsevarmuutta ja rohkeutta. Vastaava tieto käy ilmi myös Jukka Valkosen ja Sari Harjun (2005) tutkimuksesta. Työllistyneiden osuus jäi varsin pieneksi. Eräs selittävä tekijä lienee se, että useilla henkilöillä ei työkokeiluun lähtiessään ollutkaan tavoitteena työelämään palaaminen, vaan työkyvyn ja suoriutumisedellytysten selvittäminen. Toisena syynä saattaa olla intervention liian myöhäinen toteutuminen henkilö oli esimerkiksi ikääntymisestä ja vajaakuntoisuudesta johtuen suuntautunut jo pois työmarkkinoilta. Tutkimukseen osallistuneista yli 40-vuotiaita oli peräti 22. Vaikka työkokeilulla on tutkimuksen perusteella pystytty jossain määrin vaikuttamaan myönteisesti työkunnon kohentumiseen ja psyykkisiin valmiuksiin, on kestävä paluu takaisin työelämään harvinaista. Vappu Karjalainen (2004) toteaa, että kuntoutusinterventio toteutuu usein liian myöhäisessä vaiheessa. Oikea-aikaisen kuntoutustarpeen havaitseminen onkin suuri haaste kaikille työttömien palveluja tarjoaville tahoille. Kaikkien pitkäaikaistyöttömien kuntouttaminen työelämään ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista eikä realistista. Kuten tässäkin tutkimuksessa todettiin, kuntoutusinterventiot jakavat pitkäaikaistyöttömien vajaakuntoisten ryhmää niin työelämän kuin eläkkeen suuntaan. Kumpikin tavoite kehittää pitkäaikaistyöttömän elämäntilannetta eri tavoin sosiaalisesti legitiimimpään ratkaisuun. (Mannila & Laisola-Nuotio 2002.) Myös työnantajat tarvitsevat yksilöllistä palvelua koko toimenpiteen aikana ja vielä sen jälkeenkin. Usein oletetaan, että työllistyminen on tukiprosessin päätepiste, eikä nähdä, että niin työntekijä kuin työnantaja saattavat tarvita tukea, opastusta ja neuvoja myös työllistymisen jälkeen. (Valkonen & Harju 2005; Ala-Kauhaluoma & Härkäpää 2006.) Tieto siitä, että suuri joukko tutkimukseen osallistuneista työnantajista halusi osoittaa yhteiskunnallista vastuuta tarjoamalla työkokeilupaikkaa vajaakuntoiselle, oli yllättävää. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös Jukka Valkosen ym. (2005) tutkimuksessa. Työkokeilu toimii varsin hyvänä rekrytointikeinona varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joissa on käytettävissä vähän taloudellisia resursseja uusien työntekijöiden rekrytointiin, vaikka tarvetta olisikin. Työnantajilla on mahdollisuus työkokeilun aikana saada näyttöön perustuvaa, luotettavaa tietoa työntekijän soveltuvuudesta alalle ja työtehtävistä suoriutumisesta. Työnantaja ei niinkään korostanut ammatillista osaamisen merkitystä kuin työntekijän taitoa tulla toimeen työyhteisössä. Vuorovaikutustaitojen tärkeys korostuu, koska työtä tehdään nykyisin paljon tiimityönä. Tämän, kuten muidenkin vastaavien tutkimusten (Valkonen ym. 2005; Ala-Kauhaluoma ym. 2006) mukaan työkokeilun sujumista vaikeuttivat eniten työntekijän poissaolot. Ne kertoivat työntekijän sitoutumattomuudesta työhön tai muista yksilön ongelmista. Työkokeilun väliaikaisuus, ylläpitokorvauksen pienuus, vaikeus kokea työtä mielekkääksi sekä mahdolliset työyhteisön ongelmat saattoivat myös aiheuttaa poissaoloja. Tuloksiin pääseminen edellyttää sekä asiakkaalta että työntekijältä monenlaisia toimenpiteitä ja ajatusten kypsyttelyä. Kun työkokeilun tavoite määritellään yhdessä asi- Kuntoutus

13 akkaan kanssa ja asiakas saa riittävästi tietoa jo etukäteen työkokeilusta, on onnistumisen edellytykset luotu. Tehokkain apu vajaakuntoisille pitkäaikaistyöttömille saadaan monen toimenpiteen räätälöidystä kokonaisuudesta. Onnistuneeksi osoittautuneeseen kokonaisuuteen kuuluu mm. yksilöllisten tarpeiden monialainen arviointi, tavoitteista sopiminen sekä yksilöllinen ja riittävän vahva tuki työkokeilun molemmille osapuolille. Pirjo Juvonen-Postin ym. (2002) mukaan tukitoimissa tulisi keskittyä ko. asiakasryhmän toimintatottumuksiin sekä niihin sosiaalisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin, joissa he arkipäiväänsä elävät. Tutkimus vahvistaa tietoa siitä, että työkokeilu on hyödyllinen ja tehokas ammatillisen kuntoutuksen työmenetelmä silloin, kun interventio on oikea-aikainen. Negatiiviset tulokset haastavat prosessin edelleenkehittämiseen ja ongelmakohtiin tarttumiseen. Myönteiset kokemukset puolestaan lisäävät niitä argumentteja, jotka kannustavat työkokeilun käytön lisäämiseen ja siihen, että työkokeilua voidaan tuloksellisesti markkinoida vajaakuntoisille työnhakijoille ja työnantajille. Helena Bräysy toimii Aivovammaliitto ry:n Pohjois-Suomen aluesihteerinä. Tapani Kallanranta (k. 2007) toimi ylilääkärinä PPSHP:n lääkinnällisen kuntoutuksen yksikössä. Heli Karkia toimii työvoimaohjaajana/ kuntoutussuunnittelijana Oulun seudun työvoimatoimistossa. Raija-Liisa Kokko toimii työvoimaohjaajana Oulun työvoiman Palvelukeskuksessa. Lähteet Aho, S. (2004) Kroonisen työttömyyden laajuus, rakenne ja syntytausta. Työpoliittinen tutkimus 261. Hakapaino Oy. Helsinki. Ala-Kauhaluoma, M. Lempola, H-M. & Härkäpää, K.(2005) Kokonaisvaltaista tukea yksilölle. Equal-ohjelman kansallisessa teematyössä kerättyjä käytäntöjä, kokemuksia ja tuloksia. Kuntoutussäätiön selosteita 30/2005. Kuntoutussäätiö: Helsinki. Ala-Kauhaluoma, M. & Härkäpää, K. (2006) Yksityinen palvelusektori heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistäjänä. Työpoliittinen tutkimus nro 312. Helsinki. Heikkilä, V-M & Keskitalo, K. (1997) Teoksessa: Musikka-Siirtola, M. (toim.) Kuntoutuksen haasteita ja näköaloja. Suomen kuntaliitto. Kuntaliiton painatuskeskus. Helsinki Heinonen, E., Hämäläinen, K., Räisänen, H., Sihto, M., Tuomala, J. (2004) Mitä on työvoimapolitiikka? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. Hietaniemi, E. (2004) Aktivointia elämänhallintaa sosiaalista pääomaa. Tutkimus ikääntyvien työttömien elämänhallinnan tekijöistä ja syrjäytymistä torjuvien toimenpiteiden vaikutuksista. Työpoliittinen tutkimus nro 260. Helsinki. Juvonen-Posti, P. & Kallanranta, T. & Eksymä, S-L. & Piirainen, K. & Keinänen-Kiukaanniemi S.: Into work, through tailored paths: a two-year follow-up of the return to work rehabilitation. INTERNATIONAL JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH (2002) No 25 s Kaakinen, J. Nieminen, J. Säkäjärvi, M. (1998) Arvio Employment-ohjelman toteutuksesta Suomessa. ESR-julkaisut 25/98. Oy Edita Ab. Helsinki. 16 Kuntoutus

14 Kallanranta, T. 1980, Pohjoissuomalaisen työkokeiluasiakkaan kuntoutuminen, KELA; 13/1979. Karjalainen, V. (2004) Yksilöllistymiskehitys muuttaa kuntoutusta mutta miten? Teoksessa: Karjalainen, V. & Vilkkumaa, I. (toim.) Kuntoutus kanssamme, ihmisen toimijuuden tukeminen. Gummerus kirjapaino Oy. Saarijärvi. 16. Kukkonen, T. (2003) Vajaakuntoisten työllistyminen ja yritysten sosiaalinen vastuu. Joensuun yliopistopaino. Joensuu. Laki julkisesta työvoimapalvelusta /1295. Lindh, J. (1997) Pitkäaikaistyöttömyys ja vajaatyökykyisyys: rekisterikartoitus. Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien palvelutarveselvityksen seurantatutkimuksen osaraportti 2. Kelan tutkimuskeskus. Turku. Luukkonen, A. Korkeamäki, O. & Kyyrä, T. (2005) Aktiivinen työvoimapolitiikka yritysten näkökulmasta. Työvoimapoliittinen tutkimus. Työministeriö. Hakapaino Oy. Helsinki. Mannila, S. (2000) Vajaakuntoisten työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä. Teoksessa: Linnakangas, R., Lindh, J. & Järvikoski, A. (toim.). Työttömyyden ja vajaakuntoisuuden jäljillä. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 66. Yliopistopaino. Helsinki. Mannila. S, Ala-Kauhaluoma, M. Valjakka, S. (1999) Työelämäkynnysten ylittäminen. ESRprojektien hyvät käytännöt: Loppuraportti. Mannila, S. Forsander, A. Hummasti, A. & Vehviläinen,J. (2002) Työelämäkynnykset ja haasteelliset ryhmät työllisyyspolitiikan näkökulmasta. ESR Hyvät käytännöt -sarja. Edita. Helsinki. Mannila, S. & Laisola-Nuotio, A. (2002) Pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksen vaikuttavuus. Teoksessa Kannattaako kuntoutus? Raportteja 267. Asiantuntijakatsaus eräiden kuntoutusmuotojen vaikuttavuudesta. STAKES. Saarijärvi. Gummerus Kirjapano Oy. Mannila, S. Notkola, V. Kaipainen, H. Juntunen & J. Rytkönen H. (2003) Vajaakuntoisuus, työhön osallistuminen ja kuntoutuksen tarve Suomessa vuonna Kuntoutus 1, Parmanne, P. & Siekkinen, S. (2005) Aktiivisen työvoimapolitiikan uusi aika. Julkaisussa: Työpoliittinen aikakauskirja 2. Työministeriö. Edita Prima Oy. Helsinki Suikkanen, A. Kauppinen, P. & Viinamäki, L. (1996) Suomalaisten hyvinvointimuutokset selviytymisen ja syrjäytymisen pelinä. Sosiaali- ja terveysministeriö, julkaisuja 1996:12. Helsinki. Suikkanen, A. & Linnakangas, R. (2000) Teoksessa: Linnakangas, R.Suikkanen, A. Lindh, J. Järvikoski, A. (toim.) Työttömyyden ja vajaakuntoisuuden jäljillä. Yliopistopaino. Helsinki. Suikkanen, A. & Piirainen, K. (1995) Suomalaisen kuntoutusjärjestelmän organisaatio. Teoksessa: Suikkanen, A. Härkäpää, K. Järvikoski, A. Kallanranta, T. Piirainen, K. Repo, M. Wikström, J. Kuntoutuksen ulottuvuudet. WSOY. Juva. Työministeriö ( ) poimittu Valkonen, J. Harju, S. (2005) Ihmisen arvoinen diili. Tuetun työllistymisen hankkeen toimeenpano ja tulokset. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 73/2005. Kuntoutussäätiö: Helsinki. Yritystutkimus (2007) Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus. Kuntoutus

Vajaakuntoinen TE-toimiston asiakkaana

Vajaakuntoinen TE-toimiston asiakkaana Vajaakuntoinen TE-toimiston asiakkaana Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 31/2011 elina vedenkannas tuomas koskela matti tuusa janne jalava henna harju mona särkelä veijo notkola

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alle 35-vuotiaat Kelan työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

Työ ja työttömyys työllistymishankkeen asiakkaiden kokemuksissa

Työ ja työttömyys työllistymishankkeen asiakkaiden kokemuksissa Työ ja työttömyys työllistymishankkeen asiakkaiden kokemuksissa Mervi Tepsa 0194288 Pro gradu -tutkielma Kevät 2012 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Aila Järvikoski ja Kristiina Härkäpää mtepsa@ulapland.fi

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tilannetta ja palveluita selvittävä tutkimus

Vaikeasti työllistyvien tilannetta ja palveluita selvittävä tutkimus Vaikeasti työllistyvien tilannetta ja palveluita selvittävä tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 23/2011 eeva terävä petri virtanen petri uusikylä lassi köppä Vaikeasti työllistyvien

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Kristiina Leinonen Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSTA OSANA SOSIAALITYÖTÄ HELSINGIN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSESSA

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSTA OSANA SOSIAALITYÖTÄ HELSINGIN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSESSA ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSTA OSANA SOSIAALITYÖTÄ HELSINGIN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSESSA Arja Lintinen 2 ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSTA OSANA SOSIAALITYÖTÄ

Lisätiedot

Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä

Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 28/2009 henrietta grönlund liisa björklund Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien

Lisätiedot

Asiakas verkoston keskipisteenä:

Asiakas verkoston keskipisteenä: Asiakas verkoston keskipisteenä: Hyviä käytäntöjä syrjäytymisen ja syrjinnän ehkäisemisen ESR-hankkeissa Hyvät käytännöt Eila Hietaniemi ASIAKAS VERKOSTON KESKIPISTEENÄ: HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ SYRJÄYTYMISEN

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 SYKÄYS SOSIAALISTEN YRITYSTEN KÄYNNISTYSPROJEKTI

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Mirkka Vuorento ja Kimmo Terävä OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus Kuntoutussäätiö OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN

Lisätiedot

Missä lymyävät hyvät käytännöt?

Missä lymyävät hyvät käytännöt? Missä lymyävät hyvät käytännöt? Rakennetyöttömyys ja hyvät käytännöt rakennerahastoissa Sosiaalikehitys Oy Robert Arnkil, Timo Spangar, Jarmo Nieminen, Sari Pitkänen LTT-Tutkimus Oy Jari Karjalainen Työelämän

Lisätiedot

LATU maahanmuuttajille -projektin arviointitutkimuksen väliraportti

LATU maahanmuuttajille -projektin arviointitutkimuksen väliraportti LATU maahanmuuttajille -projektin arviointitutkimuksen väliraportti Leila Partanen Pekka Rissanen Elokuu 2005 ISBN 951-849-591-2 SISÄLLYS ALUKSI... 3 1. LATU -PROJEKTIN LÄHTÖKODAT... 3 1.1 PROJEKTIN TAUSTA

Lisätiedot

Visiotiimi. KUNTOUTUSTA PÄTKÄTYÖLÄISILLE uuden kuntoutuspalvelun rakentamisesta

Visiotiimi. KUNTOUTUSTA PÄTKÄTYÖLÄISILLE uuden kuntoutuspalvelun rakentamisesta KUNTOUTUSTA PÄTKÄTYÖLÄISILLE uuden kuntoutuspalvelun rakentamisesta 1. Johdanto Suomen palkansaajista noin neljännes työskentelee ei-tyypillisessä työsuhteessa. Tämä tarkoittaa jotain muuta kuin säännöllistä

Lisätiedot

VAJAAKUNTOISUUS JA TARVE TYÖELÄKEKUNTOUTUKSEEN

VAJAAKUNTOISUUS JA TARVE TYÖELÄKEKUNTOUTUKSEEN VAJAAKUNTOISUUS JA TARVE TYÖELÄKEKUNTOUTUKSEEN Lyhytaikaisissa työsuhteissa työskentelevien sekä siivous- ja laitostyöntekijänaisten vajaakuntoisuuden kokeminen ja tarve työeläkekuntoutukseen. Tiina Holappa

Lisätiedot

Johdanto SISÄLLYS. 1. Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke, KaaSu s.5. 2. Seudulliset yrityksiin työllistämisen toimintamallit s.

Johdanto SISÄLLYS. 1. Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke, KaaSu s.5. 2. Seudulliset yrityksiin työllistämisen toimintamallit s. 1 1 2 2 Johdanto Parik-säätiön hallinnoimaa Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu:a rahoittivat Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto ajalla 1.4.2008-28.2.2010. Projektipäällikkönä

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET Maaliskuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 I YHTEENVETO KEHITTÄMISLINJAUKSISTA...

Lisätiedot

Laptuote -säätiön Serveri projektin arviointi. Päivi Kaski SISÄLTÖ

Laptuote -säätiön Serveri projektin arviointi. Päivi Kaski SISÄLTÖ Laptuote -säätiön Serveri projektin arviointi Päivi Kaski 00 SISÄLTÖ . JOHDANTO. RAKENNETYÖTTÖMYYS JA VAIKEASTI TYÖLLISTYVÄT TYÖTTÖMÄT. Pitkäaikaistyöttömyyden kehitys Etelä-Karjalassa. Ikääntyvät työnhakijat.

Lisätiedot

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut TEM raportteja 10/2011 Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Työryhmän raportti 1.3.2011 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriö asetti

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010

Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 Näkemyksiä ja tuloksia Irja Sokka, Maritta Mensonen, Merja Tullinen, Annukka Liikanen, Jari Ropponen, Timo Keisala, Sirkka Rytkönen, Päivi Pihavuori, Sanna Huttunen,

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

Pehmeästi bisneksiin. Pehmeästi bisneksiin. Raija Rantalainen

Pehmeästi bisneksiin. Pehmeästi bisneksiin. Raija Rantalainen Pehmeästi bisneksiin julkaisu esittelee Sosiaalinen yrittäjyys osaprojektin toimintatavan, tavoitteiden ja aikaansaannosten lisäksi sosiaalisen yrittäjyyden lainsäädäntöä ja muita sosiaalisen yrityksen

Lisätiedot

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt Janne Jalava Elina Vaittinen Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt Itellan kuntoutuspalveluohjaus -hankkeen arviointi Evaluation Reports Arviointiraportteja Rehabilitation Foundation Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Sosiaalisen kuntoutuksen teemanumero. Kuntoutuksen käytännöt Paltamon työllisyyskokeilussa

Sosiaalisen kuntoutuksen teemanumero. Kuntoutuksen käytännöt Paltamon työllisyyskokeilussa 4 Sosiaalisen kuntoutuksen teemanumero Kuntoutuksen käytännöt Paltamon työllisyyskokeilussa Sosiaalinen kuntoutus ja sosiaalihuollon uudistuksen suunta Keitä ovat vaikeasti työllistyvät ja tarvitsevatko

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot