TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.5.2014 133. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Kanervavuori Mirjo varajäsen Saksa Kirsti Hermonen Merja Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Katri Toljamo Outi Öhman Björn Kuoppala Tatu Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt.kirkkoherra kirkkoherra vs.kirkkoherra talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Vahtola Pirjo kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Heino Paula tiedotuspäällikkö 151 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 153 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 154 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 155 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirjo Kanervavuori ja Siv Sandberg. 156 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä - tuomiokapituli on N:o 33/MM päättänyt nimetä hankekoordinaattoreiksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunta- ja yhtymärakenteiden kehittämishankkeeseen ja sen ohjausryhmään hiippakuntadekaani Timo Tavastin ja yhteistyökonsultti kirkkoherra (emer.) Esa Sauraman asti eli hankkeen ensimmäiseen vaiheen ajaksi; - vastata hankekoordinaattoreiden aiheuttamista kustannuksista siten, että kulut maksetaan esittelyssä mainitusta määrärahasta; - edellyttää, että hankekoordinaattorit laativat mennessä raportin, jonka pohjalta tuomiokapituli tekee oman väliarviointinsa hankkeen siihenastisista tuloksista sekä kehittämistyön jatkamisen suunnasta ja edellytyksistä, samoin kuin päätöksen siitä, nimetäänkö hankekoordinaattorit jatka-

3 Yhteinen kirkkoneuvosto maan työtään hankkeen toisessa vaiheessa ; - todeta, että nyt tehtävä päätös hankekoordinaattoreista on ehdollinen ja se raukeaa, mikäli a) seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto jättää ohjausryhmän nimeämättä tai b) yhteisen kirkkoneuvoston päätös on esimerkiksi ohjausryhmän tehtävän, kokoonpanon, puheenjohtajuuksien tai projektityöntekijän osalta sellainen, että hankekoordinaattorien konsultatiiviselle työlle ja/tai hankkeen vaatimalle luottamuksen rakentamiselle ei ole riittäviä edellytyksiä; projektityöntekijän osalta hankekoordinaattoreiden nimeäminen raukeaa, mikäli hankkeella ei ole vähintään 60-prosenttista seurakuntayhtymän palkkaamaa projektityöntekijää, jolle on työnantajan puolesta tarjottuna työsuhde minimissään hankkeen ensimmäisen ja toisen vaiheen intensiivisimmäksi työskentelyjaksoiksi eli ja tuomiokapituli on N:o 84 päättänyt antaa KJ 6:1 perusteella ja Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvoston pyynnöstä suostumuksensa sille, että Paattisten seurakunnan kanttorin virka jätetään täyttämättä ajalla Kirkkohallituksen menettelytapaohje Kirjuri-järjestelmän käytönvalvonnasta 3. Ote kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirjasta 4/ Seurakuntien kielellinen jaotus 4. Rauman seurakunnan kirkkoneuvoston pöytäkirjanote Mirja Vuoriston aloite Palvelevan Puhelimen ja Rauman seurakunnan suhteesta. 5. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston lyhennysote pöytäkirjasta 3/ Diakonianviranhaltija Seija Pakarinen-Gröhnin irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymistä varten 6. Pöytäkirja - kiinteistölautakunnan pöytäkirja 2/ Pöytäkirjan johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Hallintojohtajan asiat 157 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN VAHVISTAMISEN ESITTÄMINEN YH- TEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE Kirkkolain muutos (1008/2012), joka koskee virkamiesoikeudellisia säännöksiä tuli voimaan Lakiuudistuksen myötä virkasääntöjen sisältö siirtyi pääosin kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. Lain voimaantulosäännöksen mukaan työnantajan virkasääntöä voi noudattaa enintään asti, jollei virkasäännön määräys koske lailla säädettävää asiaa tai ole jollei se ole ristiriidassa kirkkolain kanssa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän virkasäännössä olevista asioista, joista ei ole säädetty kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä on alkaen aiheellista ottaa määräykset yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Käytännössä on kysymys ohjesääntöehdotuksen kohdan delegoinnin peruuttamisvallasta. Samassa uudistuksessa on perusteltua tehdä myös seuraavat teknisluonteiset uudistukset: Muuttaa ohjesäännön virkanimikkeet vastaamaan olemassa olevaa virkarakennetta, lisätä kirkon virka- ja työehtosopimuksen säädösten mukaisesti maininta työsopimussuhteisista työntekijöistä kaikkiin niihin kohtiin, joissa nykyisessä ohjesäännössä mainitaan ainoastaan virkasuhteiset työntekijät, mutta tarkoitetaan kaikkia palvelussuhteita sekä saattaa ohjesäännön pykäläviittaukset ja säädökset vastaamaan voimassaolevaa kirkkolakia ja kirkkojärjestystä. Kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöä muutetaan liitteen 1. mukaisesti. Liite 1. yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännöksi Liite 2. Voimassaoleva yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö (vahvistettu tuomiokapitulissa ) Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Hallintojohtaja muutti liitteessä 1 esitettyä ohjesääntöä ja sen 2 :n viimeistä kappaletta kuulumaan seuraavasti: Kirkkoneuvostossa tulee olla kumpaakin sukupuolta vähintään 40%" hyväksyttiin käsittelyssä tehdyin muutoksin. 158 SUNTIO TANJA ROSENGREN-KAUKASEN IRTISANOUTUMISILMOITUS

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Turun Henrikinkirkon suntio Tanja Rosengren-Kaukanen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle anomuksen Irtisanoudun Henrikinkirkon suntion virasta alkaen. Irtisanoutumiseni syy on paikkakunnalta pois muutto. Kirkkoneuvosto päättää merkitä Turun Henrikinkirkon suntio Tanja Rosengren-Kaukasen irtisanoutumisilmoituksen saaduksi todeten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on Samalla kirkkoneuvosto kiittää Tanja Rosengren-Kaukasta arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Ilmoitus Tanja Rosengren-Kaukaselle, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 159 salainen 160 PÄIHDE- JA KRIMINAALITYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ MARJO HURMEEN VIRANSIJAI- SUUS Mikäli kirkkoneuvosto myöntää edellisessä pykälässä esitetyn virkavapauden päihde- ja kriminaalityöntekijä Marjo Hurmeelle, diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa sosionomi AMK Sini Kohosen palkkaamista Marjo Hurmeen viransijaiseksi ajalle Marjo Hurme on tällä hetkellä virkavapaalla, joka on myönnetty ajalle Sini Kohonen toimii hänen sijaisenaan tämän virkavapauden aikana. Sini Kohosen toistaiseksi voimassa oleva työsuhde Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on Sirkkalan päiväkeskuksen ohjaajan toimi. Mikäli Sini Kohonen valitaan Marjo Hurmeen viransijaiseksi, tarvitaan hänen työsuhteeseensa sijainen. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa lähihoitaja Tuulia Karjalaisen palkkaamista Sirkkalan päiväkeskuksen ohjaajan toimeen Sini Kohosen sijaiseksi ajalle Tuulia Karjalainen on hoitaa parhaillaan Sini Kohosen sijaisuutta, Kohosen ollessa Marjo Hurmeen viransijainen. Kirkkoneuvosto päättää palkata sosionomi AMK Sini Kohosen päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä Marjo Hurmeen viransijaiseksi ajalle

6 Yhteinen kirkkoneuvosto Palkkaus vaativuusryhmän 502/0 mukaisesti (2253,75 /kk). Kirkkoneuvosto päättää palkata lähihoitaja Tuulia Karjalaisen Sirkkalan päiväkeskuksen ohjaajan sijaiseksi ajalle Palkkaus määräytyy Turun kaupungin palkkataulukoiden mukaisesti ollen 1964,70 /kk. Ilmoitus Sini Kohoselle, Tuulia Karjalaiselle, Marjo Hurmeelle, diakoniajohtaja Hannu Suihkoselle, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 161 VUOKRAUSPÄÄLLIKÖN VIRAN AUKI JULISTAMINEN Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan vuokrauspäällikkö Leo Saariselle eron virastaan alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Vuokrauspäällikön virka on seurakuntayhtymän ja kiinteistötoimiston kannalta välttämätön. Vuokrauspäällikkö toimii vuokraustiimin esimiehenä kahdelle asuntosihteerille sekä neljän asuinkiinteistön huoltohenkilöstölle. Lisäksi hän sijaistaa kiinteistötoimiston kahta isännöitsijää, työpäällikköä ja kiinteistöjohtajaa. Vuokrauspäällikkö vastaa seurakuntayhtymän asuinhuoneistojen, liike- ja toimistotilojen sekä maa-alueiden vuokraamisesta eli kaikesta vuokraustoimesta. Asuinhuoneistoja on yhteensä 920 kpl, liike- ja toimistohuoneistoja 9 kpl, erilaisia maa-alueiden ja tonttien vuokrasopimuksia 49 kpl sekä 7 kpl viljelysopimuksia. Lisäksi vuokrattavia autopaikkoja on 280 kpl. Myös kirkkojen ja seurakuntatalojen vuokrat kulkevat hänen kauttaan. Vuotuiset vuokratulot ovat yhteensä yli 6 milj.. Vuokrauspäällikkö laatii myös veroilmoitukset, tarkistaa kiinteistöverot, toimii seurakuntayhtymän edustajana asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksissa, isännöi seurakuntayhtymän kokonaan omistamia asuinkiinteistöjä, vastaa seurakuntayhtymän irtaimiston hallinnasta jne. Nykyisten tehtävien lisäksi on tarkoitus, että uuden vuokrauspäällikön tehtävissä painottuu taloudellinen osaaminen, jolloin yhteistyö taloustoimiston kanssa lisääntyisi entisestään. Saatavien vuokrien valvonta ja perintätoimien tehostaminen tulee myös korostumaan tulevaisuudessa talouden tiukentuessa joka tasolla.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Uuden vuokrauspäällikön ensimmäisinä tehtävinä on uuden vuokrajärjestelmäohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä suunnitteleminen, miten vuokraustoimi yhdistetään kirkon palvelukeskuksen toimintoihin. Kiinteistöhallinnon henkilöstömäärä ei ole lisääntynyt vuodesta 2000 lähtien, vaikka kiinteistöjen määrä on lisääntynyt. Vuoden 2013 syyskesällä jäi intendentti eläkkeelle ja virka jätettiin täyttämättä. Kiinteistöjohtaja esittää vuokrauspäällikön viran täyttöprosessin käynnistämistä välittömästi. Asian valmisteluvaiheessa on pyritty kartoittamaan, voisiko tehtävää yhdistää johonkin nykyiseen kiinteistö- tai taloustoimiston tehtävään, mutta realistista ratkaisua ei ole löytynyt. Hakukuulutus laitetaan rekrytointipalveluun seuraavan sisältöisenä: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistötoimistossa on haettavana VUOKRAUSPÄÄLLIKÖN virka Vuokrauspäällikkö toimii kiinteistötoimiston vuokraustiimin sekä asuinkiinteistöjen huoltohenkilöstön esimiehenä. Vuokrauspäällikkö vastaa seurakuntayhtymän asuinhuoneistojen, liike- ja toimistohuoneistojen sekä maaalueiden ja tonttien vuokrauksesta. Hän toimii seurakuntayhtymän edustajana asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden hallituksissa ja yhtiökokouksissa. Vuokrauspäällikkö laatii veroilmoitukset, tarkistaa kiinteistöverot jne. Aiempi kokemus vastuullisista alan tehtävistä on välttämätön. Tehtävän hoitamiseen antaa tukea aikaisempi esimieskokemus, AIT ja/tai ISA-tutkinto. Vuokrauspäällikön viran pätevyysvaatimuksina ovat kaupallinen tai teknillinen koulutus (merkonomi, tradenomi tai amk-insinööri tai aikaisempi vastaava tutkinto), hyvä kokemus isännöinnistä ja talousasioista. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan, mutta tehtävään liittyvin erityisin perustein on viranhaltijalle maksettava peruspalkka 2.784,83 /kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta. Lisätietoja virasta antaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, p Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfir-

8 Yhteinen kirkkoneuvosto moitu ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virka on otettava vastaan tai sopimuksen mukaan. Hakemus tulee jättää -palvelun kautta viimeistään Lisäksi ilmoitus laitetaan lyhennettynä Turun Sanomiin ja Kotimaa-lehteen sekä sisäiseen hakuun ja ilmoitustaululle. Kirkkoneuvosto päättää julistaa vuokrauspäällikön viran haettavaksi esittelyosassa olevan ilmoituksen mukaisesti. Samalla kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kiinteistöjohtajan valmistelemaan viran täyttöä siten, että esitys valittavasta henkilöstä tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi. Edelleen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa tämän asian osalta välittömästi. Ilmoitus kiinteistöjohtajalle ja henkilöstöpäällikölle. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Asia tarkastettiin välittömästi kokouksessa. 162 OIKAISUPYYNTÖ PIIKKIÖN HAUTAUSMAAN HAUTOJEN AINAISHOIDON LOPETTAMI- SEEN Piikkiö-Seura ry on päivätyllä kirjeellä pyytänyt oikaisua kirkkoneuvoston päätökseen seuraavasti: MUUTOKSENHAKU / PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTON AINAIS- HOITOSOPIMUKSET Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen Piikkiön hautainhoitorahastossa voimassaolevien ainaishoitosopimusten päättymisestä Aiheeseen liittyvässä uutisoinnissa on todettu, että seurakuntayhtymän toimesta jatketaan muutamien hautojen hoitoa perusteena testamenttivelvoitteet tai suoritettu lahjoitukset. Piikkiö-Seura ry:n hallitus ilmaisee huolensa siitä, että vanhojen hautojen valikoituminen edelleen jatkuvaan seurakuntayhtymän hoitoon tehtäisiin vain taloudellis-juridisin perustein. Tähän asiaan kohdistamme muutoksenhakuesityksemme. Pidämme tärkeänä sitä, että näissä valinnoissa käytetään perusteena myös paikallishistoriallisia ja kulttuurihistoriallisia perusteita. Käsityksemme mukaan seurakuntayhtymä on vuosina toteutta-

9 Yhteinen kirkkoneuvosto nut Piikkiön hautausmaan vanhimman osan inventoinnin kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta, Esitämme sen käyttämistä yhtenä vahvana perusteena valittaessa hautapaikkoja edelleen jatkuvaan hoitoon. Seuramme on valmis antamaan niihin valintoihin tai muihin yksittäistapauksiin paikallishistoriallisen näkemyksensä. Asian aikaisempi käsittely kirkkoneuvostossa Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt, että Piikkiön seurakunnan nimissä tehdyt hautojen ainaishoitosopimukset lakkautettiin lukien. Uusien ainaishoitosopimusten teko on Piikkiön seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksellä lopetettu Päätöksen perusteena oli hautainhoitorahaston varojen loppuminen. Sekä ainaishoitoihin varatut, että määräaikaisten hoitojen varat ovat kokonaan loppuneet. Helmikuussa 2014 kirkkoneuvoston tehdessä päätöksen ainaishoitojen lopettamisesta Piikkiön seurakunnan hautainhoitorahasto oli velkaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolle ja seurakuntayhtymälle yhteensä noin euroa, eikä Piikkiön hautainhoitorahastolla ole lainkaan omia varoja. Kaikkien ainaishoidossa olleiden hautojen osalta on erikseen tehty laskelmat, joilla voidaan osoittaa, ettei haudan hoitoon tarkoitettua pääomaa ollut enää jäljellä. Kolmen haudan osalta kysymys ikuisen hoidon lopettamisesta samassa aikataulussa kuin muiden hautojen osalta tarkasteltiin erikseen. Hautojen a-573a/Karlsson ja /Kivekäs osalta hautojen hoitoa jatketaan vuoden 2038 loppuun saakka, ottaen huomioon hautausmaan kehittämiseen käytetyt lahjoitukset. Haudan /Virtanen osalta alkujaan määräaikaista haudanhoitosopimusta jatketaan vuoteen 2028 saakka, mihin saakka seurakunta on lahjoitusvaroilla lunastanut hautapaikan. Kaikki Piikkiön seurakunnan saakka tekemät määräaikaiset haudanhoitosopimukset toteutetaan sopimuksen mukaisesti käsiteltävän asian luonne Piikkiö-Seura ry:n kirjeen otsikossa käytetään sanaa muutoksenhaku. Itse kirjelmän sisällöstä ja Piikkiö-seuran sihteeriltä saadun informaation perusteella oikaisupyyntö ei suoranaisesti kohdistu itse ainaishoitojen lopettamispäätökseen. Hallinnollisen selvyyden vuoksi kirkkoneuvoston tulee ottaa kantaa Piikkiö-Seura ry:n oikaisuvaatimukseen siltä osin, kuin siinä on kysymys tehdystä Piikkiön hautausmaan hautojen ainaishoidon lopettamispäätöksestä.

10 Yhteinen kirkkoneuvosto Kun Piikkiö-Seura ry:n kirjelmä on ensisijaisesti huolen ilmaisu seurakuntayhtymän hoitoon jäävien hautojen valintakriteereistä, on tämän huolen hälventämiseksi ja seurakuntayhtymän hautaustoimen asiantuntemuksen tueksi esitetty Piikkiö-Seura ry:lle pyyntö esittää henkilö siihen virkamiestyöryhmään, joka inventoi Piikkiön hautausmaalla ne haudat, jotka Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä hautaustoimen ohjesäännön ja kirkkolain mukaan voitaisiin hoitaa seurakunnan kustannuksella. Kirkkolaki mahdollistaa, että "milloin hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää, että hauta hoidetaan seurakunnan kustannuksella." Tässä lainkohdassa ei ole kyse kulttuurihistoriallisista haudoista, vaan henkilöistä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännössä (21 ) säädetään, että Kun huomattavan henkilön tai kulttuurihistoriallisesti erityisen arvokkaan haudan hautaoikeus päättyy, voi kirkkoneuvosto tarvittaessa museovirastoa kuultuaan määrätä haudan seurakuntien kustannuksella säilytettäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin myös oikeuttaa muun yhteisön tai henkilön vastaamaan haudan säilyttämisestä. Säilyttäminen merkitsee sellaista haudan perushoitoa, jolla turvataan haudan ja sillä olevan muistomerkin/hautakiven säilyminen tulevaisuuteen. Säilyttäminen on vasta toissijainen menettely, kun on kyse kulttuurihistoriallisesti erityisen arvokkaasta haudasta. Ensisijaista on, että sukulaiset tai muut vastaavat hoitavat hautaa, ja vasta tällaisen tahon puuttuessa seurakunta voi päättää edellä kuvatun säilyttävän hoidon vastuulleen ottamisesta. 1) Kirkkoneuvosto päättää hylätä Piikkiö-seura ry:n oikaisuvaatimuksen koskien tehtyä päätöstä Piikkiön hautausmaan hautojen ainaishoidon lopettamisesta. 2) Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi hallintojohtajan Piikkiö-Seura ry:lle esittämän pyynnön asiantuntijan nimeämisestä hautojen hoitoa selvittävään virkamiestyöryhmään. Ilmoitus Piikkiö-Seura ry:lle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 163 KAARINAN SEURAKUNNAN NUORISOTYÖN VIRKAJÄRJESTELYT Asia oli esillä Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksessa seuraavasti:

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Nuorisotyössä on Kaarinan seurakunnassa kolme virkaa, joista yksi on vastaavan nuorisotyönohjaajan virka. Viranhaltijan irtisanouduttua vuoden vaihteessa on vastaava nuorisotyönohjaajan virka täytetty tilapäisesti asti siten, että nuorisotyönohjaaja Minna Hamarilalle on myönnetty virkavapautta hänen omasta virastaan, ja hänet on nimetty hoitamaan sijaisena vastaavan nuorisotyönohjaajan virkaa. Vs. nuorisotyönohjaajaksi on puolestaan valittu asti Anna-Lotta Valtanen. Kaarinan seurakunnan taloudellinen tilanne on kuluvana vuonna heikko. Jättämällä nuorisotyön yksi virka täyttämättä loppuvuodeksi saataisiin säästöä n ja siten budjettiin liikkumavaraa. Minna Hamarila on valmis toimimaan edelleen vs. vastaavana nuorisotyönohjaajana. Nuorisotyössä yhden viranhaltijan puuttuminen tietysti vaikuttaa tehtävän työn määrään, lähinnä vähennys kohdistuisi alakouluikäisille suunnattuun kerhotoimintaan. Alkusyksystä on taukoa rippikoulutyössä, mikä hiukan helpottaa tilannetta. Toisaalta vastaavaa työntekijää työllistävät syksyllä uusien rippikoululaisten ilmoittautumiset, yhteydenpito vanhempiin sekä ryhmien kokoaminen. Mikäli nyt päädytään ratkaisuun jättää yksi virka nuorisotyössä täyttämättä ajaksi , tulee asiaan palata kuitenkin viimeistään kesäkuun 2014 kokouksessa. Silloin on syytä päättää, säilyykö seurakunnan nuorisotyössä kolme virkaa. Jos tähän päädytään, ja yhteinen kirkkoneuvosto antaa luvan, olisi täytettävä virka julistettava haettavaksi alkusyksystä. : Seurakuntaneuvosto 1) myöntää nuorisotyönohjaaja Minna Hamarilalle virkavapautta hänen omasta virastaan ajalle sekä palkkaa hänet nykyisin palkkaeduin em. ajaksi edelleen hoitamaan vastaavan nuorisotyönohjaajan virkaa, 2) päättää jättää täyttämättä nuorisotyönohjaajan viran ajalle Tiedoksi: Minna Hamarila, yhteinen kirkkoneuvosto / kirjaamo, palkkatoimisto Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. : Asia päätettiin siirtää jatkovalmisteluun. Tiedoksi: Minna Hamarila Ei muutoksenhakuoikeutta. Seurakuntaneuvostossa asiassa käydyssä keskustelussa ilmeni, että seurakuntaneuvosto pitää tarpeellisena täyttää nuorisotyön virat jo syksyllä Kaarinan seurakunnassa on käytettävissä olevien tietojen mukaan tulevaisuudessakin paljon lapsia ja nuoria sekä paljon rippikouluja, joten työvoimaa nuorisotyössä tarvitaan.

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Koska nuorisotyönohjaaja Minna Hamarila on kelpoinen nuorisotyönohjaajan virkaan, johon kuuluvat vastaavan tehtävät, hänet voidaan virkaa auki julistamatta hänen suostumuksellaan siirtää täyttämättä olevaan vastaavan nuorisotyönohjaajan virkaan nykyisin palkkaeduin alkaen. Asiassa on kuultu Minna Hamarilaa, ja hän on antanut suostumuksensa järjestelylle. Jos näin tehdään, vapautuu seurakunnassa nuorisotyönohjaajan virka. Tässä virassa vaativuusryhmä on 502. Virkaan on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut piispainkokouksen antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 102) 2 :n mukaisen ammattikorkeakoulututkinnon tai 4 :n tarkoittaman piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon. Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa, rikosrekisterilain 6 2. momentin mukaisen rikosrekisteriotteen sekä lääkärintodistuksen esittämistä. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Edellyttäen, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto antaa luvan virkajärjestelyille, seurakuntaneuvosto 1) siirtää nuorisotyönohjaaja Minna Hamarilan hänen omalla suostumuksellaan virkaa auki julistamatta Kaarinan seurakunnan vastaavan nuorisotyönohjaajan virkaan nykyisin palkkaeduin alkaen (KL 6: 11 ja 38), 2) julistaa haettavaksi nuorisotyönohjaajan viran, jossa palkkaus on vaativuusryhmä 502 mukainen. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen, joka on suorittanut piispainkokouksen antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 102) 2 :n mukaisen ammattikorkeakoulututkinnon tai 4 :n tarkoittaman piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon. Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa, rikosrekisterilain 6 2. momentin mukaisen rikosrekisteriotteen sekä lääkärintodistuksen esittämistä. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Virka pyritään täyttämään alkaen. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Kaarinan seurakunnan nuorisotyön virkajärjestelyt seuraavasti: Nuorisotyönohjaaja Minna Hamarila siirtyy omalla suostumuksellaan virkaa auki julistamatta Kaarinan seurakunnan vastaavan nuorisotyönohjaajan virkaan nykyisin palkkaeduin (vaativuusryhmä 503) alkaen. Kaarinan seurakunnassa julistetaan haettavaksi nuorisotyönohjaajan virka, jossa palkkaus on vaativuusryhmä 502 mukainen. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen, joka on suorittanut piispainkokouksen antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 102) 2 :n mukaisen ammattikorkeakoulututkinnon tai 4 :n tarkoittaman piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon. Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista tai-

13 Yhteinen kirkkoneuvosto toa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa, rikosrekisterilain 6 2. momentin mukaisen rikosrekisteriotteen sekä lääkärintodistuksen esittämistä. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Virka pyritään täyttämään alkaen. Ilmoitus Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle, Minna Hamarilalle, palkkatoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Kohdasta 1 muutoksenhakuoikeus valitusosoituksin, kohdasta 2 ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 164 KASVATUSASIAINKESKUKSEN TEOLOGI KARI KANALAN SIVUTOIMILUPAHAKEMUS Kasvatusasiainkeskuksessa työskentelevä kasvatuksen teologi Kari Kanala on toimittanut kirkkoneuvostolle seuraavan sivutoimilupahakemuksen: Anon sivutoimilupaa asiantuntija-, koulutus-, konsultointi-, esiintymis-, juonto-, ja dj-tehtäviin. Työtehtävieni lisäksi olen mukana kirkon ulkopuolisissa tilaisuuksissa ja tuotannoissa, joissa toimin paitsi pappina myös esiintyjänä. Sivutoimen toiminta tapahtuu siis vapaa-ajalla ja seurakuntayhtymän ulkopuolella. teen sivutoimet myöhemmin perustettavan toiminimen kautta. Sivutointa on enintään 10 h / kk. Sivutoimeen on esimieheni Hannu Hurmeen puolto. Kirkkolain 6 luvun 30 :n mukaan sivutoimesta, johon ei käytetä työaikaa, on ilmoitettava sille viranomaiselle, joka myöntää sivutoimiluvan. Mikäli viranhaltijalla ei ole kiinteää työaikaa, sivutoimeen vaaditaan sivutoimilupa. Työnantaja voi kieltää sivutoimen harjoittamisen, jos viranhaltija tulee sen johdosta virassa esteelliseksi, jos sivutoimi vaarantaa luottamusta viranhaltijan tasapuolisuuteen viranhoidossa tai, jos se muutoin haittaa viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana vahingoittaa työnantajaa. Myönnetty sivutoimilupa voidaan myös edellä mainituilla perusteilla työnantajan toimesta peruuttaa. Kirkkoneuvosto myöntää kasvatuksen teologi Kari Kanalalle sivutoimiluvan 10 tuntia kuukaudessa. Kanalalle ilmoitetaan, että toiminnan tulee tapahtua vapaa-ajalla, se ei saa haitata Kanalan toimintaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän teologina eikä vaarantaa luottamusta Kanalan tasapuolisuuteen viranhoidossa. Kari

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Kanala ei myöskään saa tulla sivutoimen harjoittamisen johdosta virassaan esteelliseksi. Ilmoitus Kari Kanalalle, kasvatusasiain johtokunnalle ja henkilöstöpäällikölle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 165 MÄÄRÄRAHANJAKOTOIMIKUNNAN ESITYS SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN MÄÄ- RÄRAHAN JAOSTA VUOSILLE Vuoden 2011 talousarviota laadittaessa on otettu käyttöön kirkkovaltuuston kokouksessa vahvistettu seurakuntatyön määrärahajakomalli, jota valtuuston päätöksen mukaan tulee tarkastella valtuustokauden loppupuolella. Sen vuoksi kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan toimikunnan, jonka tavoitteena on laatia määrärahojen jakomalli, jota voitaisiin soveltaa vuosina Toimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi talousjohtaja Irma Hokka sekä jäseniksi kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu, kirkkoneuvoston jäsenet Merja Ainasoja ja Siv Sandberg, kirkkovaltuuston jäsen Mikko Nieminen ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Toimikunta kutsui sihteeriksi kirjanpitäjä Anne Långström-Lainion. Kirkkoneuvoston toimeksianto sisälsi ajatuksen, että mikäli seurakuntayhtymän rakenteissa tapahtuu muutoksia, joilla on vaikutusta määrärahojen jakoon, ei määrärahojen jakomalli ole voimassa. Mallin voimassaolon lakkauttavia muutoksia voivat olla joko seurakuntarajoihin tehtävät muutokset tai uusien seurakuntien liittyminen tai seurakuntien siirtyminen pois seurakuntayhtymästä. Toimikunnan esittämän määrärahajaon yhteydessä on hyvä nostaa esille järjestelmä, jolla seurakunnan tilikauden tulos vaikuttaa seuraavana vuonna käytettävissä olevaan rahamäärään. Siirtomäärärahan käsitteen poistuttua käytöstä otettiin käyttöön järjestelmä, jossa seuraavan vuoden talousarviossa huomioidaan edellisen vuoden tilinpäätöksen yli- tai alijäämä. Mikäli seurakunta ei ole käyttänyt kaikkia sille myönnettyjä määrärahoja, myönnetään seuraavana vuonna tilinpäätöksen valmistuttua tilinpäätöksen ylijäämän verran lisää määrärahaa seuraavalle vuodelle. Mikäli seurakunta ylittää talousarviossa sille myönnetyt määrärahat, vähennetään tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen kyseisen seurakunnan määrärahaa alijäämän suuruisella summalla. Lähtökohtia:

15 Yhteinen kirkkoneuvosto Toimikunta pohti uutta jakojärjestelmää seuraavien perusoletusten pohjalta: seurakuntien nykyinen lukumäärä seurakuntien saama kokonaismääräraha samansuuruinen kuin vuonna 2014 sisäiset vuokrat eivät ole käytössä Tehtävänannon täsmentäminen Virkaindeksin uudelleen käyttöönottamisesta käytiin perusteellinen keskustelu. Lopputulos keskustelusta oli, että paikallisseurakunnat osaavat määritellä henkilöstötarpeensa itsenäisesti eikä indeksi sen vuoksi ole tarpeellinen. Toiminnan laadun ja määrän huomioonottaminen määrärahajaon kriteerinä edellyttäisi objektiivisten mittarien luomista. Toimikunnan olisi erittäin vaikeaa tällä aikataululla luoda sellaiset laadulliset mittarit, joiden oikeudenmukaisuudesta ei voitaisi kiistellä. Yleisesti todettiin, että määrärahajakomallin tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja helppotajuinen. Toimikunnan työskentely Toimikunta on kokoontunut 4 kertaa. Työskentelyn taustamateriaalina on ollut seuraavaa aineistoa: seurakuntien tämänhetkiset ikäjakaumat 0-10, 11-20, , 41-50, ja 71- vuoden 2013 tasekirjaan sisältyvät toimintatilastot tilastot kasteista, vihkimisistä ja hautauksista seurakunnittain vuonna 2013 vertailu aikaisemman virkaindeksin mukaisista viroista ja tämänhetkisistä viroista hengellisten virkojen palkkakustannuslaskelmat vertailuja kunkin seurakunnan henkilöstömenojen osuudesta oman seurakunnan kokonaismäärärahaan vertailuja kunkin seurakunnan henkilöstömenojen osuudesta kaikkien seurakuntien yhteisiin henkilöstömenoihin vertailuja kunkin seurakunnan kokonaismäärärahasta jäsentä kohden vertailuja kunkin seurakunnan henkilöstömenoista jäsentä kohden väkilukutilastot pienalueittain äidinkielen mukaan jaoteltuna (suomi, ruotsi ja muut kielet yhteensä). Tilastoista on koottu yhteenveto seurakunnittain. Turun kaupungin osalta tilastot perustuvat Turun kaupungin strategia- ja kehittämisosastolta saatuihin tilastoihin sekä väestörekisterikeskuksen tilastoihin. Kaarinan kaupungin tilastot on koottu väestörekisterikeskuksen tiedoista.

16 Yhteinen kirkkoneuvosto muiden seurakuntayhtymien määrärahajakomallit. Toimikunta on tehnyt lukuisia erilaisia laskelmia tarkoituksenaan kehittää nykyistä jakojärjestelmää. Laskennassa käytettiin hyväksi toimikunnan jäsenten Mikko Niemisen ja Juha Napun laatimia kaavoja. Mikko Niemisen laskentapohja perustui muiden kriteerien jakamisessa seuraaviin tilastotietoihin: edellisenä vuonna seurakunnalle jääneet säästöt/ylitykset säästö/ylitys seurakunnan jäsentä kohden keskimääräinen säästö/ylitys seurakunnan jäsentä kohden seurakunnan poikkeama keskiarvosta keskiarvopoikkeamasta syntyvä painotettu jäsenmäärä Taulukosta oli eliminoitu sekä Paattinen että Piikkiö pienuuden vuoksi ja niiden osalta määrärahajako olisi tapahtunut erikseen luotavan suunnitelman mukaan. Niemisen laskentapohja todettiin liian radikaaliksi ratkaisuksi, koska malli kaventaisi seurakuntien mahdollisuutta suunnitella toimintaansa pitkäjänteisesti. Juha Napun laatima laskentapohja perustui väljästi nykyjärjestelmään ja siihen sovellettiin seuraavia muuttujia: seurakunnille tasan jaettavan osuuden suhde muiden kriteerien suhteessa jaettavaan osuuteen Muiden kriteerien suhteessa jaettavan osuuden jakamisessa muuttujat olivat seuraavat: ikäryhmä kastettujen ja rippikoululaisten määrä seurakunnan jäsenmäärä suhteessa seurakunnan alueella asuvan väestön määrään. Ikäryhmämuuttujana käytettiin ikäryhmään kuuluneiden määrää, koska kyseinen ikäryhmä on alttein eroamaan kirkosta. Kastettujen ja rippikoululaisten määränä käytettiin vuoden 2013 tietoja. Väestömuuttujana käytettiin tilannetta Väestön kokonaismäärästä poistettiin henkilöt, joiden äidinkieli on ruotsi. Ruotsalaisen seurakunnan kohdalla ei-jäsenten painotus määriteltiin iteroimalla siten, että kyseisen kriteerin vaikutus ruotsalaiselle seurakunnalle on +-0. Todettiin, että ikäryhmäpainotusta on vaikea perustella. Ensinnäkin, on vaikea saavuttaa yhtenevää mielipidettä siitä, mikä ikäryhmä olisi painotuksen kohde ja toiseksi, ikäryhmiin pohjautuvien määrärahojen käytön seuranta olisi varsin haasteellista.

17 Yhteinen kirkkoneuvosto Punnittaessa painotusta rippikoululaisten määrän perusteella pantiin merkille se, että rippikoulua käydään myös yli seurakuntarajojen, mikä osaltaan hankaloittaa rippikoululaisten määrän huomioimista laskentakriteerinä. Paattisten tilanne koettiin ongelmalliseksi. Vaikka perusosa ei sielläkään kata edes kirkkolain mukaisten pakollisten virkojen kustannuksia, on toiminta kuitenkin turvattu kokonaismäärärahalla. Pelkän pienuuden perusteella ei ole muiden seurakuntien kannalta oikeudenmukaista antaa erillistä hyvitystä. Todettiin, että tuomiokirkkoseurakunnalla ja ruotsalaisen seurakunnalla on perusteltavissa oleva erityisasema, mikä tulee edelleen huomioida laskelmassa. Seurakuntien yhteisten hankkeiden mahdollistamiseksi nykyiset projektimäärärahat säilytetään ja niiden jakamisen kriteerit, päätöksentekotapa ja suuruusluokka tullaan selvittämään erikseen. Toimikunnan esitys uudeksi jakomalliksi A) Nykyisessä jakomallissa pysytään seuraavien osatekijöiden osalta: 1. Koko seurakunnallisen toiminnan määrärahasta osoitetaan ensin ns. päältä pois periaatteella tuomiokirkkoseurakunnalle 1,1 prosenttia ja ruotsalaiselle seurakunnalle 0,25 prosenttia. Perusteluina hyvitysprosenteille todetaan seuraavaa: a. Tuomiokirkolla on oma kiistaton erityisasema kansallispyhäkkönä. Siellä pidetään runsaasti sekä paikallisia että valtakunnallisia erikoistilaisuuksia, joihin osallistutaan yli seurakuntarajojen. b. Ruotsalainen seurakunta ei pysty käyttämään yhtymän yhteisiä työmuotoja samassa määrin hyväkseen kuin muut seurakunnat. 2. Tasan jaettava osuus on edelleen 12 prosenttia. Mikäli prosenttia pienennettäisiin, pienempien seurakuntien toimintaedellytykset vähenisivät kohtuuttoman paljon. Mikäli prosenttia kasvatettaisiin, erot keskimääräisessä määrärahassa seurakuntalaista kohden kasvaisivat entisestään. B) Muiden kriteerien suhteessa jaettava osuus lasketaan siten, että seurakunnan jäsenmäärän painoarvo on 90 % ja seurakunnan alueella asuvan väestön painoarvo on 10 %. Väestön kokonaismäärästä poistetaan henkilöt, joiden äidinkieli on ruotsi. Ruotsalaisen seurakunnan kohdalla ei-jäsenten painotus määritellään iteroimalla siten, että kyseisen kriteerin vaikutus ruotsalaiselle seurakunnalle on +-0.

18 Yhteinen kirkkoneuvosto Väkilukupainotuksen mukaan ottamista perustellaan seurakuntien yhteiskunnallisilla tehtävillä, joissa ei voida erotella ei-jäseniä jäsenistä. Kaupunkien väkilukutilastot saadaan vain tilanteen mukaisina. Sen vuoksi vuodenvaihteen tilannetta esitetään väkiluvun ja jäsenmäärän laskenta-ajankohdaksi. Taulukko ehdotettavasta mallista vuoden 2014 talousarvioluvuilla esitetään liitteenä. Liite Kirkkoneuvosto päättää seurakunnallisen toiminnan määrärahan jaosta määrärahanjakotoimikunnan esityksen perusteella seuraavasti: A) Nykyisessä jakomallissa pysytään seuraavien osatekijöiden osalta: 1. Koko seurakunnallisen toiminnan määrärahasta osoitetaan ensin ns. päältä pois periaatteella tuomiokirkkoseurakunnalle 1,1 prosenttia ja ruotsalaiselle seurakunnalle 0,25 prosenttia. Perusteluina hyvitysprosenteille todetaan seuraavaa: a. Tuomiokirkolla on oma kiistaton erityisasema kansallispyhäkkönä. Siellä pidetään runsaasti sekä paikallisia että valtakunnallisia erikoistilaisuuksia, joihin osallistutaan yli seurakuntarajojen. b. Ruotsalainen seurakunta ei pysty käyttämään yhtymän yhteisiä työmuotoja samassa määrin hyväkseen kuin muut seurakunnat. 2. Tasan jaettava osuus on edelleen 12 prosenttia. Mikäli prosenttia pienennettäisiin, pienempien seurakuntien toimintaedellytykset vähenisivät kohtuuttoman paljon. Mikäli prosenttia kasvatettaisiin, erot keskimääräisessä määrärahassa seurakuntalaista kohden kasvaisivat entisestään. B) Muiden kriteerien suhteessa jaettava osuus lasketaan siten, että seurakunnan jäsenmäärän painoarvo on 90 % ja seurakunnan alueella asuvan väestön painoarvo on 10 %. Väestön kokonaismäärästä poistetaan henkilöt, joiden äidinkieli on ruotsi. Ruotsalaisen seurakunnan kohdalla ei-jäsenten painotus määritellään iteroimalla siten, että kyseisen kriteerin vaikutus ruotsalaiselle seurakunnalle on +-0. Väkilukupainotuksen mukaan ottamista perustellaan seurakuntien yhteiskunnallisilla tehtävillä, joissa ei voida erotella eijäseniä jäsenistä.

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Kaupunkien väkilukutilastot saadaan vain tilanteen mukaisina. Sen vuoksi vuodenvaihteen tilannetta esitetään väkiluvun ja jäsenmäärän laskenta-ajankohdaksi. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille ja taloustoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja muutti esityksen kuulumaan seuraavasti: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää seurakunnallisen toiminnan määrärahan jaosta määrärahanjakotoimikunnan esityksen perusteella seuraavasti: A) Nykyisessä jakomallissa pysytään seuraavien osatekijöiden osalta: 1. Koko seurakunnallisen toiminnan määrärahasta osoitetaan ensin ns. päältä pois periaatteella tuomiokirkkoseurakunnalle 1,1 prosenttia ja ruotsalaiselle seurakunnalle 0,25 prosenttia. Perusteluina hyvitysprosenteille todetaan seuraavaa: c. Tuomiokirkolla on oma kiistaton erityisasema kansallispyhäkkönä. Siellä pidetään runsaasti sekä paikallisia että valtakunnallisia erikoistilaisuuksia, joihin osallistutaan yli seurakuntarajojen. d. Ruotsalainen seurakunta ei pysty käyttämään yhtymän yhteisiä työmuotoja samassa määrin hyväkseen kuin muut seurakunnat. 3. Tasan jaettava osuus on edelleen 12 prosenttia. Mikäli prosenttia pienennettäisiin, pienempien seurakuntien toimintaedellytykset vähenisivät kohtuuttoman paljon. Mikäli prosenttia kasvatettaisiin, erot keskimääräisessä määrärahassa seurakuntalaista kohden kasvaisivat entisestään. B) Muiden kriteerien suhteessa jaettava osuus lasketaan siten, että seurakunnan jäsenmäärän painoarvo on 90 % ja seurakunnan alueella asuvan väestön painoarvo on 10 %. Väestön kokonaismäärästä poistetaan henkilöt, joiden äidinkieli on ruotsi. Ruotsalaisen seurakunnan kohdalla ei-jäsenten painotus määritellään iteroimalla siten, että kyseisen kriteerin vaikutus ruotsalaiselle seurakunnalle on +-0. Väkilukupainotuksen mukaan ottamista perustellaan seurakuntien yhteiskunnallisilla tehtävillä, joissa ei voida erotella eijäseniä jäsenistä.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Kaupunkien väkilukutilastot saadaan vain tilanteen mukaisina. Sen vuoksi vuodenvaihteen tilannetta esitetään väkiluvun ja jäsenmäärän laskenta-ajankohdaksi. C) Jo vakiintunutta seurakuntien oikeutta käyttää säästyneitä määrärahoja suunnittelukauden aikana, ja mahdollisuutta vastaavasti ylittää määrärahaa suunnittelukauden aikana, ei ole tarkoitus muuttaa. hyväksyttiin käsittelyn mukaisesti. Talousjohtajan asiat 166 VEROKERTYMÄ HUHTIKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä huhtikuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ Verotulot yhteensä Verotulot yhteensä ,98 % Arvio Toteutunut % 38,55 Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,37 % Toteutunut % 33,54 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,91 % Toteutunut % 39,67 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä huhtikuun loppuun mennessä on euroa. Se on euroa eli 6 % yli vuoden 2013 huhtikuun yhteenlasketun kertymän. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymä ylittyy kirkollisveron osalta eurolla eli 1 prosentilla ja yhteisöverokertymän osalta eurolla eli 44 prosentilla. Syyskuussa 2013 voimaan tulleesta tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuen oli tammikuun 2014 ansio- ja pääomatuloverojen tilitys tavanomaista pienempi, mikä johtui verovuoden 2012 jäännösverojen tilittämisestä jo joulukuussa Yhteisöverotilitys tammikuussa 2014 oli tavanomaista suurempi, koska yhteisöveron verovuoden 2012 ennakonpalautukset vähennettiin jo joulukuussa Tilitysjaksojen yhtenäistäminen tulee heijastumaan vuosien 2013 ja 2014 vertailuun koko kuluvan vuoden ajan. Tilitysjaksojen yhtenäistäminen tarkoittaa ansio- ja pääomatuloverojen osalta vuonna 2014 ja jatkossa sitä, että vasta joulukuussa tilitykseen sisältyy aikaisempina vuosina jo tammikuun tilitykseen sisältynyt jäännösveroerä. Tilitysjaksouudistuksesta johtuen vuonna 2013 tilitettiin kahden vuoden jäännösverot, tammikuussa vuodelta 2011 ja joulukuussa vuodelta

21 Yhteinen kirkkoneuvosto Joulukuussa 2014 ansio- ja pääomatuloverojen tilitykseen tulee sisältymään vuoden 2013 jäännösveroerä. Neljän edellisen vuoden tilastot osoittavat, että jäännösverojen tilittämisen positiivinen vaikutus ansio- ja pääomaverotilitykseen on ollut noin euroa. Yhteisöverojen osalta tilitysjaksojen yhtenäistäminen tarkoittaa vuonna 2014 sitä, että joulukuun tilityksestä tullaan vähentämään vuoden 2013 ennakonpalautukset. Tilitysjaksouudistuksesta johtuen vuonna 2013 yhteisöverotilityksistä vähennettiin kahden vuoden ennakonpalautukset, tammikuussa vuodelta 2011 ja joulukuussa vuodelta Yhteisöverojen ennakonpalautusten negatiivinen vaikutus yhteisöverotilitykseen neljän edellisen vuoden tilastojen mukaan on ollut noin euroa. Huhtikuun lopun kertymä on kirkollisveron osalta tilastollisesti ollut noin 39 prosenttia koko vuoden kertymästä. Tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuva euroa huomioon ottaen 9,8 milj euron kertymä johtaisi kuluvana vuonna noin 25,8 milj euroon. Yhteisöverokertymä maaliskuun lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on tilastollisesti ollut noin 24 prosenttia. Tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuva euroa huomioon ottaen 1,8 milj euron kertymä johtaisi kuluvana vuonna noin 6 milj euroon. Tässä vaiheessa vuoden 2014 verotuloarvio näyttäisi olevan oikeansuuntainen. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero huhtik (maaliskuu) huhtik (maaliskuu) Koko maa + 1,2 + 1,5 + 49,5 + 50,0 Espoo + 0,2 + 0,6 + 46,1 + 45,3 Helsinki + 0,1 + 0,6 + 53,6 + 54,1 Kuopio + 0,1 + 1,3 + 53,6 + 50,3 Lahti + 0,4 + 0, ,8 Lieto + 2,5 + 2,5 + 49,8 + 51,5 Naantali + 6,9 + 6,2 + 27,5 + 25,7 Oulu + 0, ,6 + 58,5 Paimio + 12,1 + 11,4 + 46,2 + 43,5 Parainen + 1,3 + 1,8 + 46,1 + 47,4 Porvoo + 1,5 + 1,8 + 33,6 + 31,6 Raisio + 1,2 + 1,6 + 57,3 + 58,5 Salo + 10,4 + 9, , ,8 Tampere + 0,6 + 1,1 + 58,5 + 58,5 Uusikaupunki + 0,2 + 0,3 + 64,3 + 69,2 Vantaa ,4 + 44,4 + 45,4 Turku + 0,9 + 1,1 + 44,4 + 45,3 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta kertymien muutoksissa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymiin nähden verrattuna muihin tarkasteluseurakuntiin ei ole erityistä huomioitavaa.

22 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä huhtikuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 167 LÄHETYSJÄRJESTÖILLE VUODEN 2014 TALOUSARVIOSSA VARATUN MÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN Talousarvion avustusmääräraha lähetysjärjestöille ja Kirkon ulkomaanavulle on yhteensä euroa. Perinteisesti siitä on annettu Kirkon Ulkomaanavulle 30 prosenttia ja lähetysjärjestöille 70 prosenttia. Kirkon Ulkomaanavun osuus määrärahasta on euroa ja lähetysjärjestöille jaettava osuus euroa. Kirkon lähetystyön toimikunta on hyväksynyt suosituksen seurakuntien talousarviomäärärahojen jaosta kirkon lähetysjärjestöille. Toimikunta on päivittänyt suosituksen Suositus kuuluu seuraavasti: Suositus seurakuntien talousarviomäärärahojen jaosta kirkon lähetysjärjestöille Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä. (Kirkkolaki 4:1, Kirkkojärjestys 4:4). Tämän seurakunnat tekevät yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa, joiden toimintaan kuuluu evankeliumin julistaminen ja diakonia. Talousarviomäärärahojen myöntäminen kirkon lähetysjärjestöille tulee nähdä osana seurakunnan missionaarisen vastuun kantamista. Siksi talousarviomäärärahojen ja seurakunnan toiminnan välillä on olennainen yhteys. Seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat talousarvioissaan osoittaneet varoja kirkon lähetysjärjestöille. Ne ovat osoittaneet varoja myös Kirkon Ulkomaanavulle, joka yhdessä lähetysjärjestöjen kanssa hoitaa kirkon lähetystehtävään kuuluvaa diakonista vastuuta. Talousarviomäärärahojen osoittaminen kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle on seurakuntien oman päätösvallan asia. Seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat laatineet jakoa varten omia periaatteitaan. Toisaalta seurakunnat toivovat suosituksia. Kirkon lähetystyön keskus suosittaa, että myöntäessään talousarviomäärärahoja kirkon lähetysjärjestöille seurakunnat ottaisivat huomioon kaikki seuraavat seikat: lähetysjärjestöjen seurakunnalta ja suoraan seurakuntalaisilta vastaanottama lähetystyön vapaaehtoinen kannatus

23 Yhteinen kirkkoneuvosto seurakunnan nimikkoyhteistyösopimukset lähetysjärjestöjen ulkomainen toiminta ja sen osuus järjestön lähetystyössä seurakunnan ja lähetysjärjestöjen yhteistyön laajuus ja laatu seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Jakoperusteiden arviointia Vapaaehtoisen kannatuksen kehitystä voidaan seurata Kirkon lähetystyön keskuksen kokoaman Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kannatustilaston avulla. Vapaaehtoinen kannatus koostuu monista seurakunnan oman toiminnan osista sekä lähetysjärjestöjen alueellisten ja valtakunnallisten kannatus- ja ystävyysrenkaiden keräämistä tuotoista. Sen arvioinnissa on syytä pitää mielessä seurakuntien toimintatapojen muutokset. Siksi on tärkeää, että seurakunnan toiminnassa aina sovitaan ja ilmoitetaan, miten kussakin tilanteessa saatu tuotto käytetään. Lähetysjärjestöjen ulkomaisen työn laajuutta voidaan seurata Kirkon lähetysjärjestöjen ulkomailla olevat työntekijät -tilaston ja Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian toimijoiden tuotot ja kulut - tilaston avulla. Sen sijaan seurakunnan ja lähetysjärjestöjen välinen yhteistyö on vaikeasti mitattavissa. Kirkon lähetystyön keskuksen suosituksessa olennaista on, että talousarviomäärärahojen osoittaminen kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle on seurakuntien oman päätösvallan asia eikä päätösvaltaa pidä luovuttaa esimerkiksi järjestöjä vapaaehtoisesti kannattaville. Tästä seuraa, että yhdelläkään lähetysjärjestöllä ei ole periaatteellista oikeutta saada talousarvioavustusta vain siksi, että sillä on virallinen lähetysjärjestöstatus. Suosituksessa mainituista päätöksentekokriteereistä hyvin tärkeä on seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Tämä toteutuu käytännössä Suomen Lähetysseurassa ja Suomen Pipliaseurassa, joissa seurakunnat voivat olla äänivaltaisia jäseniä ja näin osallistua järjestön kehittämiseen ja sen johdon valitsemiseen. Kaikki Suomen seurakunnat ovat Lähetysseuran jäseniä jo Lähetysseuran sääntöjen perusteella, Pipliaseuran jäseniksi seurakunnat voivat liittyä. Yhteisen lähetystyön toimikunnan lähetysmäärärahojen kohdentamista koskeva käsittely kuuluu seuraavasti: Johtosäännön mukaisesti yhteisen lähetystyön toimikunnan tulee tehdä yhteiselle kirkkoneuvostolle esitys budjettimäärärahojen kohdentamisesta eri lähetysjärjestöjen kesken. Jaon perusteena on Kirkon lähetystyön keskuksen ohjeistuksen mukaan käytetty seurakuntien vapaaehtoisen lähetyskannatuksen mukaista suhdetta. Vuonna 2013 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnista annettiin järjestöille vapaaehtoista kannatusta (liitteenä tau-

24 Yhteinen kirkkoneuvosto lukko seurakuntien lähetyskannatuksesta) yhteensä ,12 euroa, jotka jakautuivat eri järjestöjen kesken seuraavasti: Suomen Lähetysseura ,54 euroa (64,0 %) Sley ja Slef ,74 euroa ( 8,3 %) Suomen Pipliaseura ,84 euroa ( 3,8 %) Kansanlähetys ,98 euroa (11,0 %) Lähetysyhdistys Kylväjä ,81 euroa ( 6,5 %) Sanansaattajat ,21 euroa ( 6,4 %) Yhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaan yhtymä ei viime vuosina ole jakanut talousarviotukea Suomen luterilaiselle evankeliumiyhdistykselle ja sen ruotsalaiselle sisarjärjestölle. Niiden osuus on jyvitetty muille lähetysjärjestöille. Tämän takia esitän jaoksi seuraavaa: Suomen Lähetysseura 70 % Sley/Slef 0 % Suomen Pipliaseura 4 % Kansanlähetys 12 % Kylväjä 7 % Sanansaattajat 7 % Euromääräisesti lähtökohtana määrärahojen jaossa on se, että pohjana on 2 % kirkollisverotuloista, josta osuudesta maksetaan Kirkon ulkomaanavulle (KUA) 30 % ja loput 70 % lähetysjärjestöille edellä mainitussa suhteessa. Yhteinen lähetystoimikunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että v lähetysmäärärahat jaetaan eri lähetysjärjestöille seuraavassa suhteessa: Suomen Lähetysseura 70 % Sley/Slef 0 % Suomen Pipliaseura 4 % Kansanlähetys 12 % Kylväjä 7 % Sanansaattajat 7 % Euromääräisesti lähtökohtana on 2 % kirkollisverotuloista, josta osuudesta maksetaan Kirkon ulkomaanavulle (KUA) 30 % ja loput 70 % lähetysjärjestöille em. suhteessa. Käsittely: Tuomiorovasti Heimo Rinne ilmoitti käsittelyn alkaessa olevansa jäävi, koska hän on päättämässä asiasta yhteisessä kirkkoneuvostossa. Keskustelussa Mirja Metso toi esiin hiljattain solmitun yhteistyösopimuksen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja lähetysjärjestöjen välillä, jossa kaikki seitsemän lähetysjärjestöä edelleen tunnustetaan kirkon virallisiksi lähetysjärjestöiksi. Hänen mielestään tämä tulisi ottaa huomioon lähetys-

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 16.3.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 5 Aika tiistai 6.5.2014 klo 18.30 19.42 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 Aika 27.5.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 18.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 24.10.2016-25.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 20.4.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa! Käsiteltävät

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 / (6) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 / (6) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2015 1 (6) KOKOUSAIKA 1.9.2015 klo 16 19.05 Pötönkankaan hautausmaalla katselmus ja sen jälkeen kokous KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 4/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Sivu 1/5

AURAN SEURAKUNTA 4/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Sivu 1/5 Kirkkovaltuusto Sivu 1/5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Laaksonen Marja, pj. Vilén Ari, vpj. Isotalo Timo Lindholm Minna Numminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTO Kokous 7.4.2016. Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTO Kokous 7.4.2016. Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 40 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Kokous 6/2015 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 6/2015 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 8.6.2015 Kokous 6/2015 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 8.6.2015 klo 18.00 19.15 Läsnäolevat jäsenet: Posti Timo pj Elonsalo Raimo vpj Harinen Ari Haukijärvi Eino Kivistö Jaakko

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö varapuheenjohtaja

Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö varapuheenjohtaja 30.10.2013 Sivu 1 (5) 132-146 10/2013 Aika 30.10.2013 klo 17.00-20.10 Paikka Seurakuntakeskus, hallinnollinen kokoushuone Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 Kirkkovaltuusto 17-30

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 Kirkkovaltuusto 17-30 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 Kirkkovaltuusto 17-30 Aika 1.11.2016 klo 18.00 19.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Hänninen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö KV 6 7.1.2015, liite 1 KV 50 18.12.2014, liite 9 KN 178 11.11.2014, liite 3 Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Vahvistettu hiippakunnan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantaina 13.6.2016 klo 15 - Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie 11, 72400 Pielavesi Osallistujat: Osallistujat Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2013 Aika 12.3.2013 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven neuvotteluhuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 20.2.2014 klo 18.00-20.40 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = ) Raija Häkkinen Reijo Koskinen vpj Pentti Marttinen Sointu Ojonen Marja Korhonen Anneli Torppa Muut Jorma

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone klo

Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone klo Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone klo 18 18.40 Jäsenet Seurantaryhmien työskentelyssä mukana Suni Hannu pj Peura Tuula Elonsalo Raimo vpj Nyman Ilona Fager-Pintilä Rose-Marie Siltala

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: 80 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Paikka: Tiistaina 22.12.2015 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous Kokouksen jälkeen joulupakettien jako. Kaarinan kirkko, Voudinkatu

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 22.8.2013 klo 18.00 Paikka Yrjänän seurakuntakoti (Itäinen Pitkäkatu 49, Turku) Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 24.9.2015 klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola puheenjohtaja Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot