TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.5.2014 133. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Kanervavuori Mirjo varajäsen Saksa Kirsti Hermonen Merja Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Katri Toljamo Outi Öhman Björn Kuoppala Tatu Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt.kirkkoherra kirkkoherra vs.kirkkoherra talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Vahtola Pirjo kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Heino Paula tiedotuspäällikkö 151 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 153 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 154 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 155 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirjo Kanervavuori ja Siv Sandberg. 156 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä - tuomiokapituli on N:o 33/MM päättänyt nimetä hankekoordinaattoreiksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunta- ja yhtymärakenteiden kehittämishankkeeseen ja sen ohjausryhmään hiippakuntadekaani Timo Tavastin ja yhteistyökonsultti kirkkoherra (emer.) Esa Sauraman asti eli hankkeen ensimmäiseen vaiheen ajaksi; - vastata hankekoordinaattoreiden aiheuttamista kustannuksista siten, että kulut maksetaan esittelyssä mainitusta määrärahasta; - edellyttää, että hankekoordinaattorit laativat mennessä raportin, jonka pohjalta tuomiokapituli tekee oman väliarviointinsa hankkeen siihenastisista tuloksista sekä kehittämistyön jatkamisen suunnasta ja edellytyksistä, samoin kuin päätöksen siitä, nimetäänkö hankekoordinaattorit jatka-

3 Yhteinen kirkkoneuvosto maan työtään hankkeen toisessa vaiheessa ; - todeta, että nyt tehtävä päätös hankekoordinaattoreista on ehdollinen ja se raukeaa, mikäli a) seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto jättää ohjausryhmän nimeämättä tai b) yhteisen kirkkoneuvoston päätös on esimerkiksi ohjausryhmän tehtävän, kokoonpanon, puheenjohtajuuksien tai projektityöntekijän osalta sellainen, että hankekoordinaattorien konsultatiiviselle työlle ja/tai hankkeen vaatimalle luottamuksen rakentamiselle ei ole riittäviä edellytyksiä; projektityöntekijän osalta hankekoordinaattoreiden nimeäminen raukeaa, mikäli hankkeella ei ole vähintään 60-prosenttista seurakuntayhtymän palkkaamaa projektityöntekijää, jolle on työnantajan puolesta tarjottuna työsuhde minimissään hankkeen ensimmäisen ja toisen vaiheen intensiivisimmäksi työskentelyjaksoiksi eli ja tuomiokapituli on N:o 84 päättänyt antaa KJ 6:1 perusteella ja Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvoston pyynnöstä suostumuksensa sille, että Paattisten seurakunnan kanttorin virka jätetään täyttämättä ajalla Kirkkohallituksen menettelytapaohje Kirjuri-järjestelmän käytönvalvonnasta 3. Ote kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirjasta 4/ Seurakuntien kielellinen jaotus 4. Rauman seurakunnan kirkkoneuvoston pöytäkirjanote Mirja Vuoriston aloite Palvelevan Puhelimen ja Rauman seurakunnan suhteesta. 5. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston lyhennysote pöytäkirjasta 3/ Diakonianviranhaltija Seija Pakarinen-Gröhnin irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymistä varten 6. Pöytäkirja - kiinteistölautakunnan pöytäkirja 2/ Pöytäkirjan johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Hallintojohtajan asiat 157 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN VAHVISTAMISEN ESITTÄMINEN YH- TEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE Kirkkolain muutos (1008/2012), joka koskee virkamiesoikeudellisia säännöksiä tuli voimaan Lakiuudistuksen myötä virkasääntöjen sisältö siirtyi pääosin kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. Lain voimaantulosäännöksen mukaan työnantajan virkasääntöä voi noudattaa enintään asti, jollei virkasäännön määräys koske lailla säädettävää asiaa tai ole jollei se ole ristiriidassa kirkkolain kanssa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän virkasäännössä olevista asioista, joista ei ole säädetty kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä on alkaen aiheellista ottaa määräykset yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Käytännössä on kysymys ohjesääntöehdotuksen kohdan delegoinnin peruuttamisvallasta. Samassa uudistuksessa on perusteltua tehdä myös seuraavat teknisluonteiset uudistukset: Muuttaa ohjesäännön virkanimikkeet vastaamaan olemassa olevaa virkarakennetta, lisätä kirkon virka- ja työehtosopimuksen säädösten mukaisesti maininta työsopimussuhteisista työntekijöistä kaikkiin niihin kohtiin, joissa nykyisessä ohjesäännössä mainitaan ainoastaan virkasuhteiset työntekijät, mutta tarkoitetaan kaikkia palvelussuhteita sekä saattaa ohjesäännön pykäläviittaukset ja säädökset vastaamaan voimassaolevaa kirkkolakia ja kirkkojärjestystä. Kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöä muutetaan liitteen 1. mukaisesti. Liite 1. yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännöksi Liite 2. Voimassaoleva yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö (vahvistettu tuomiokapitulissa ) Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Hallintojohtaja muutti liitteessä 1 esitettyä ohjesääntöä ja sen 2 :n viimeistä kappaletta kuulumaan seuraavasti: Kirkkoneuvostossa tulee olla kumpaakin sukupuolta vähintään 40%" hyväksyttiin käsittelyssä tehdyin muutoksin. 158 SUNTIO TANJA ROSENGREN-KAUKASEN IRTISANOUTUMISILMOITUS

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Turun Henrikinkirkon suntio Tanja Rosengren-Kaukanen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle anomuksen Irtisanoudun Henrikinkirkon suntion virasta alkaen. Irtisanoutumiseni syy on paikkakunnalta pois muutto. Kirkkoneuvosto päättää merkitä Turun Henrikinkirkon suntio Tanja Rosengren-Kaukasen irtisanoutumisilmoituksen saaduksi todeten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on Samalla kirkkoneuvosto kiittää Tanja Rosengren-Kaukasta arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Ilmoitus Tanja Rosengren-Kaukaselle, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 159 salainen 160 PÄIHDE- JA KRIMINAALITYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ MARJO HURMEEN VIRANSIJAI- SUUS Mikäli kirkkoneuvosto myöntää edellisessä pykälässä esitetyn virkavapauden päihde- ja kriminaalityöntekijä Marjo Hurmeelle, diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa sosionomi AMK Sini Kohosen palkkaamista Marjo Hurmeen viransijaiseksi ajalle Marjo Hurme on tällä hetkellä virkavapaalla, joka on myönnetty ajalle Sini Kohonen toimii hänen sijaisenaan tämän virkavapauden aikana. Sini Kohosen toistaiseksi voimassa oleva työsuhde Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on Sirkkalan päiväkeskuksen ohjaajan toimi. Mikäli Sini Kohonen valitaan Marjo Hurmeen viransijaiseksi, tarvitaan hänen työsuhteeseensa sijainen. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa lähihoitaja Tuulia Karjalaisen palkkaamista Sirkkalan päiväkeskuksen ohjaajan toimeen Sini Kohosen sijaiseksi ajalle Tuulia Karjalainen on hoitaa parhaillaan Sini Kohosen sijaisuutta, Kohosen ollessa Marjo Hurmeen viransijainen. Kirkkoneuvosto päättää palkata sosionomi AMK Sini Kohosen päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä Marjo Hurmeen viransijaiseksi ajalle

6 Yhteinen kirkkoneuvosto Palkkaus vaativuusryhmän 502/0 mukaisesti (2253,75 /kk). Kirkkoneuvosto päättää palkata lähihoitaja Tuulia Karjalaisen Sirkkalan päiväkeskuksen ohjaajan sijaiseksi ajalle Palkkaus määräytyy Turun kaupungin palkkataulukoiden mukaisesti ollen 1964,70 /kk. Ilmoitus Sini Kohoselle, Tuulia Karjalaiselle, Marjo Hurmeelle, diakoniajohtaja Hannu Suihkoselle, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 161 VUOKRAUSPÄÄLLIKÖN VIRAN AUKI JULISTAMINEN Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan vuokrauspäällikkö Leo Saariselle eron virastaan alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Vuokrauspäällikön virka on seurakuntayhtymän ja kiinteistötoimiston kannalta välttämätön. Vuokrauspäällikkö toimii vuokraustiimin esimiehenä kahdelle asuntosihteerille sekä neljän asuinkiinteistön huoltohenkilöstölle. Lisäksi hän sijaistaa kiinteistötoimiston kahta isännöitsijää, työpäällikköä ja kiinteistöjohtajaa. Vuokrauspäällikkö vastaa seurakuntayhtymän asuinhuoneistojen, liike- ja toimistotilojen sekä maa-alueiden vuokraamisesta eli kaikesta vuokraustoimesta. Asuinhuoneistoja on yhteensä 920 kpl, liike- ja toimistohuoneistoja 9 kpl, erilaisia maa-alueiden ja tonttien vuokrasopimuksia 49 kpl sekä 7 kpl viljelysopimuksia. Lisäksi vuokrattavia autopaikkoja on 280 kpl. Myös kirkkojen ja seurakuntatalojen vuokrat kulkevat hänen kauttaan. Vuotuiset vuokratulot ovat yhteensä yli 6 milj.. Vuokrauspäällikkö laatii myös veroilmoitukset, tarkistaa kiinteistöverot, toimii seurakuntayhtymän edustajana asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksissa, isännöi seurakuntayhtymän kokonaan omistamia asuinkiinteistöjä, vastaa seurakuntayhtymän irtaimiston hallinnasta jne. Nykyisten tehtävien lisäksi on tarkoitus, että uuden vuokrauspäällikön tehtävissä painottuu taloudellinen osaaminen, jolloin yhteistyö taloustoimiston kanssa lisääntyisi entisestään. Saatavien vuokrien valvonta ja perintätoimien tehostaminen tulee myös korostumaan tulevaisuudessa talouden tiukentuessa joka tasolla.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Uuden vuokrauspäällikön ensimmäisinä tehtävinä on uuden vuokrajärjestelmäohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä suunnitteleminen, miten vuokraustoimi yhdistetään kirkon palvelukeskuksen toimintoihin. Kiinteistöhallinnon henkilöstömäärä ei ole lisääntynyt vuodesta 2000 lähtien, vaikka kiinteistöjen määrä on lisääntynyt. Vuoden 2013 syyskesällä jäi intendentti eläkkeelle ja virka jätettiin täyttämättä. Kiinteistöjohtaja esittää vuokrauspäällikön viran täyttöprosessin käynnistämistä välittömästi. Asian valmisteluvaiheessa on pyritty kartoittamaan, voisiko tehtävää yhdistää johonkin nykyiseen kiinteistö- tai taloustoimiston tehtävään, mutta realistista ratkaisua ei ole löytynyt. Hakukuulutus laitetaan rekrytointipalveluun seuraavan sisältöisenä: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistötoimistossa on haettavana VUOKRAUSPÄÄLLIKÖN virka Vuokrauspäällikkö toimii kiinteistötoimiston vuokraustiimin sekä asuinkiinteistöjen huoltohenkilöstön esimiehenä. Vuokrauspäällikkö vastaa seurakuntayhtymän asuinhuoneistojen, liike- ja toimistohuoneistojen sekä maaalueiden ja tonttien vuokrauksesta. Hän toimii seurakuntayhtymän edustajana asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden hallituksissa ja yhtiökokouksissa. Vuokrauspäällikkö laatii veroilmoitukset, tarkistaa kiinteistöverot jne. Aiempi kokemus vastuullisista alan tehtävistä on välttämätön. Tehtävän hoitamiseen antaa tukea aikaisempi esimieskokemus, AIT ja/tai ISA-tutkinto. Vuokrauspäällikön viran pätevyysvaatimuksina ovat kaupallinen tai teknillinen koulutus (merkonomi, tradenomi tai amk-insinööri tai aikaisempi vastaava tutkinto), hyvä kokemus isännöinnistä ja talousasioista. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan, mutta tehtävään liittyvin erityisin perustein on viranhaltijalle maksettava peruspalkka 2.784,83 /kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta. Lisätietoja virasta antaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, p Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfir-

8 Yhteinen kirkkoneuvosto moitu ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virka on otettava vastaan tai sopimuksen mukaan. Hakemus tulee jättää -palvelun kautta viimeistään Lisäksi ilmoitus laitetaan lyhennettynä Turun Sanomiin ja Kotimaa-lehteen sekä sisäiseen hakuun ja ilmoitustaululle. Kirkkoneuvosto päättää julistaa vuokrauspäällikön viran haettavaksi esittelyosassa olevan ilmoituksen mukaisesti. Samalla kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kiinteistöjohtajan valmistelemaan viran täyttöä siten, että esitys valittavasta henkilöstä tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi. Edelleen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa tämän asian osalta välittömästi. Ilmoitus kiinteistöjohtajalle ja henkilöstöpäällikölle. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Asia tarkastettiin välittömästi kokouksessa. 162 OIKAISUPYYNTÖ PIIKKIÖN HAUTAUSMAAN HAUTOJEN AINAISHOIDON LOPETTAMI- SEEN Piikkiö-Seura ry on päivätyllä kirjeellä pyytänyt oikaisua kirkkoneuvoston päätökseen seuraavasti: MUUTOKSENHAKU / PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTON AINAIS- HOITOSOPIMUKSET Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen Piikkiön hautainhoitorahastossa voimassaolevien ainaishoitosopimusten päättymisestä Aiheeseen liittyvässä uutisoinnissa on todettu, että seurakuntayhtymän toimesta jatketaan muutamien hautojen hoitoa perusteena testamenttivelvoitteet tai suoritettu lahjoitukset. Piikkiö-Seura ry:n hallitus ilmaisee huolensa siitä, että vanhojen hautojen valikoituminen edelleen jatkuvaan seurakuntayhtymän hoitoon tehtäisiin vain taloudellis-juridisin perustein. Tähän asiaan kohdistamme muutoksenhakuesityksemme. Pidämme tärkeänä sitä, että näissä valinnoissa käytetään perusteena myös paikallishistoriallisia ja kulttuurihistoriallisia perusteita. Käsityksemme mukaan seurakuntayhtymä on vuosina toteutta-

9 Yhteinen kirkkoneuvosto nut Piikkiön hautausmaan vanhimman osan inventoinnin kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta, Esitämme sen käyttämistä yhtenä vahvana perusteena valittaessa hautapaikkoja edelleen jatkuvaan hoitoon. Seuramme on valmis antamaan niihin valintoihin tai muihin yksittäistapauksiin paikallishistoriallisen näkemyksensä. Asian aikaisempi käsittely kirkkoneuvostossa Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt, että Piikkiön seurakunnan nimissä tehdyt hautojen ainaishoitosopimukset lakkautettiin lukien. Uusien ainaishoitosopimusten teko on Piikkiön seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksellä lopetettu Päätöksen perusteena oli hautainhoitorahaston varojen loppuminen. Sekä ainaishoitoihin varatut, että määräaikaisten hoitojen varat ovat kokonaan loppuneet. Helmikuussa 2014 kirkkoneuvoston tehdessä päätöksen ainaishoitojen lopettamisesta Piikkiön seurakunnan hautainhoitorahasto oli velkaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolle ja seurakuntayhtymälle yhteensä noin euroa, eikä Piikkiön hautainhoitorahastolla ole lainkaan omia varoja. Kaikkien ainaishoidossa olleiden hautojen osalta on erikseen tehty laskelmat, joilla voidaan osoittaa, ettei haudan hoitoon tarkoitettua pääomaa ollut enää jäljellä. Kolmen haudan osalta kysymys ikuisen hoidon lopettamisesta samassa aikataulussa kuin muiden hautojen osalta tarkasteltiin erikseen. Hautojen a-573a/Karlsson ja /Kivekäs osalta hautojen hoitoa jatketaan vuoden 2038 loppuun saakka, ottaen huomioon hautausmaan kehittämiseen käytetyt lahjoitukset. Haudan /Virtanen osalta alkujaan määräaikaista haudanhoitosopimusta jatketaan vuoteen 2028 saakka, mihin saakka seurakunta on lahjoitusvaroilla lunastanut hautapaikan. Kaikki Piikkiön seurakunnan saakka tekemät määräaikaiset haudanhoitosopimukset toteutetaan sopimuksen mukaisesti käsiteltävän asian luonne Piikkiö-Seura ry:n kirjeen otsikossa käytetään sanaa muutoksenhaku. Itse kirjelmän sisällöstä ja Piikkiö-seuran sihteeriltä saadun informaation perusteella oikaisupyyntö ei suoranaisesti kohdistu itse ainaishoitojen lopettamispäätökseen. Hallinnollisen selvyyden vuoksi kirkkoneuvoston tulee ottaa kantaa Piikkiö-Seura ry:n oikaisuvaatimukseen siltä osin, kuin siinä on kysymys tehdystä Piikkiön hautausmaan hautojen ainaishoidon lopettamispäätöksestä.

10 Yhteinen kirkkoneuvosto Kun Piikkiö-Seura ry:n kirjelmä on ensisijaisesti huolen ilmaisu seurakuntayhtymän hoitoon jäävien hautojen valintakriteereistä, on tämän huolen hälventämiseksi ja seurakuntayhtymän hautaustoimen asiantuntemuksen tueksi esitetty Piikkiö-Seura ry:lle pyyntö esittää henkilö siihen virkamiestyöryhmään, joka inventoi Piikkiön hautausmaalla ne haudat, jotka Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä hautaustoimen ohjesäännön ja kirkkolain mukaan voitaisiin hoitaa seurakunnan kustannuksella. Kirkkolaki mahdollistaa, että "milloin hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää, että hauta hoidetaan seurakunnan kustannuksella." Tässä lainkohdassa ei ole kyse kulttuurihistoriallisista haudoista, vaan henkilöistä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännössä (21 ) säädetään, että Kun huomattavan henkilön tai kulttuurihistoriallisesti erityisen arvokkaan haudan hautaoikeus päättyy, voi kirkkoneuvosto tarvittaessa museovirastoa kuultuaan määrätä haudan seurakuntien kustannuksella säilytettäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin myös oikeuttaa muun yhteisön tai henkilön vastaamaan haudan säilyttämisestä. Säilyttäminen merkitsee sellaista haudan perushoitoa, jolla turvataan haudan ja sillä olevan muistomerkin/hautakiven säilyminen tulevaisuuteen. Säilyttäminen on vasta toissijainen menettely, kun on kyse kulttuurihistoriallisesti erityisen arvokkaasta haudasta. Ensisijaista on, että sukulaiset tai muut vastaavat hoitavat hautaa, ja vasta tällaisen tahon puuttuessa seurakunta voi päättää edellä kuvatun säilyttävän hoidon vastuulleen ottamisesta. 1) Kirkkoneuvosto päättää hylätä Piikkiö-seura ry:n oikaisuvaatimuksen koskien tehtyä päätöstä Piikkiön hautausmaan hautojen ainaishoidon lopettamisesta. 2) Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi hallintojohtajan Piikkiö-Seura ry:lle esittämän pyynnön asiantuntijan nimeämisestä hautojen hoitoa selvittävään virkamiestyöryhmään. Ilmoitus Piikkiö-Seura ry:lle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 163 KAARINAN SEURAKUNNAN NUORISOTYÖN VIRKAJÄRJESTELYT Asia oli esillä Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksessa seuraavasti:

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Nuorisotyössä on Kaarinan seurakunnassa kolme virkaa, joista yksi on vastaavan nuorisotyönohjaajan virka. Viranhaltijan irtisanouduttua vuoden vaihteessa on vastaava nuorisotyönohjaajan virka täytetty tilapäisesti asti siten, että nuorisotyönohjaaja Minna Hamarilalle on myönnetty virkavapautta hänen omasta virastaan, ja hänet on nimetty hoitamaan sijaisena vastaavan nuorisotyönohjaajan virkaa. Vs. nuorisotyönohjaajaksi on puolestaan valittu asti Anna-Lotta Valtanen. Kaarinan seurakunnan taloudellinen tilanne on kuluvana vuonna heikko. Jättämällä nuorisotyön yksi virka täyttämättä loppuvuodeksi saataisiin säästöä n ja siten budjettiin liikkumavaraa. Minna Hamarila on valmis toimimaan edelleen vs. vastaavana nuorisotyönohjaajana. Nuorisotyössä yhden viranhaltijan puuttuminen tietysti vaikuttaa tehtävän työn määrään, lähinnä vähennys kohdistuisi alakouluikäisille suunnattuun kerhotoimintaan. Alkusyksystä on taukoa rippikoulutyössä, mikä hiukan helpottaa tilannetta. Toisaalta vastaavaa työntekijää työllistävät syksyllä uusien rippikoululaisten ilmoittautumiset, yhteydenpito vanhempiin sekä ryhmien kokoaminen. Mikäli nyt päädytään ratkaisuun jättää yksi virka nuorisotyössä täyttämättä ajaksi , tulee asiaan palata kuitenkin viimeistään kesäkuun 2014 kokouksessa. Silloin on syytä päättää, säilyykö seurakunnan nuorisotyössä kolme virkaa. Jos tähän päädytään, ja yhteinen kirkkoneuvosto antaa luvan, olisi täytettävä virka julistettava haettavaksi alkusyksystä. : Seurakuntaneuvosto 1) myöntää nuorisotyönohjaaja Minna Hamarilalle virkavapautta hänen omasta virastaan ajalle sekä palkkaa hänet nykyisin palkkaeduin em. ajaksi edelleen hoitamaan vastaavan nuorisotyönohjaajan virkaa, 2) päättää jättää täyttämättä nuorisotyönohjaajan viran ajalle Tiedoksi: Minna Hamarila, yhteinen kirkkoneuvosto / kirjaamo, palkkatoimisto Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. : Asia päätettiin siirtää jatkovalmisteluun. Tiedoksi: Minna Hamarila Ei muutoksenhakuoikeutta. Seurakuntaneuvostossa asiassa käydyssä keskustelussa ilmeni, että seurakuntaneuvosto pitää tarpeellisena täyttää nuorisotyön virat jo syksyllä Kaarinan seurakunnassa on käytettävissä olevien tietojen mukaan tulevaisuudessakin paljon lapsia ja nuoria sekä paljon rippikouluja, joten työvoimaa nuorisotyössä tarvitaan.

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Koska nuorisotyönohjaaja Minna Hamarila on kelpoinen nuorisotyönohjaajan virkaan, johon kuuluvat vastaavan tehtävät, hänet voidaan virkaa auki julistamatta hänen suostumuksellaan siirtää täyttämättä olevaan vastaavan nuorisotyönohjaajan virkaan nykyisin palkkaeduin alkaen. Asiassa on kuultu Minna Hamarilaa, ja hän on antanut suostumuksensa järjestelylle. Jos näin tehdään, vapautuu seurakunnassa nuorisotyönohjaajan virka. Tässä virassa vaativuusryhmä on 502. Virkaan on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut piispainkokouksen antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 102) 2 :n mukaisen ammattikorkeakoulututkinnon tai 4 :n tarkoittaman piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon. Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa, rikosrekisterilain 6 2. momentin mukaisen rikosrekisteriotteen sekä lääkärintodistuksen esittämistä. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Edellyttäen, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto antaa luvan virkajärjestelyille, seurakuntaneuvosto 1) siirtää nuorisotyönohjaaja Minna Hamarilan hänen omalla suostumuksellaan virkaa auki julistamatta Kaarinan seurakunnan vastaavan nuorisotyönohjaajan virkaan nykyisin palkkaeduin alkaen (KL 6: 11 ja 38), 2) julistaa haettavaksi nuorisotyönohjaajan viran, jossa palkkaus on vaativuusryhmä 502 mukainen. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen, joka on suorittanut piispainkokouksen antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 102) 2 :n mukaisen ammattikorkeakoulututkinnon tai 4 :n tarkoittaman piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon. Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa, rikosrekisterilain 6 2. momentin mukaisen rikosrekisteriotteen sekä lääkärintodistuksen esittämistä. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Virka pyritään täyttämään alkaen. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Kaarinan seurakunnan nuorisotyön virkajärjestelyt seuraavasti: Nuorisotyönohjaaja Minna Hamarila siirtyy omalla suostumuksellaan virkaa auki julistamatta Kaarinan seurakunnan vastaavan nuorisotyönohjaajan virkaan nykyisin palkkaeduin (vaativuusryhmä 503) alkaen. Kaarinan seurakunnassa julistetaan haettavaksi nuorisotyönohjaajan virka, jossa palkkaus on vaativuusryhmä 502 mukainen. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen, joka on suorittanut piispainkokouksen antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 102) 2 :n mukaisen ammattikorkeakoulututkinnon tai 4 :n tarkoittaman piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon. Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista tai-

13 Yhteinen kirkkoneuvosto toa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa, rikosrekisterilain 6 2. momentin mukaisen rikosrekisteriotteen sekä lääkärintodistuksen esittämistä. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Virka pyritään täyttämään alkaen. Ilmoitus Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle, Minna Hamarilalle, palkkatoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Kohdasta 1 muutoksenhakuoikeus valitusosoituksin, kohdasta 2 ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 164 KASVATUSASIAINKESKUKSEN TEOLOGI KARI KANALAN SIVUTOIMILUPAHAKEMUS Kasvatusasiainkeskuksessa työskentelevä kasvatuksen teologi Kari Kanala on toimittanut kirkkoneuvostolle seuraavan sivutoimilupahakemuksen: Anon sivutoimilupaa asiantuntija-, koulutus-, konsultointi-, esiintymis-, juonto-, ja dj-tehtäviin. Työtehtävieni lisäksi olen mukana kirkon ulkopuolisissa tilaisuuksissa ja tuotannoissa, joissa toimin paitsi pappina myös esiintyjänä. Sivutoimen toiminta tapahtuu siis vapaa-ajalla ja seurakuntayhtymän ulkopuolella. teen sivutoimet myöhemmin perustettavan toiminimen kautta. Sivutointa on enintään 10 h / kk. Sivutoimeen on esimieheni Hannu Hurmeen puolto. Kirkkolain 6 luvun 30 :n mukaan sivutoimesta, johon ei käytetä työaikaa, on ilmoitettava sille viranomaiselle, joka myöntää sivutoimiluvan. Mikäli viranhaltijalla ei ole kiinteää työaikaa, sivutoimeen vaaditaan sivutoimilupa. Työnantaja voi kieltää sivutoimen harjoittamisen, jos viranhaltija tulee sen johdosta virassa esteelliseksi, jos sivutoimi vaarantaa luottamusta viranhaltijan tasapuolisuuteen viranhoidossa tai, jos se muutoin haittaa viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana vahingoittaa työnantajaa. Myönnetty sivutoimilupa voidaan myös edellä mainituilla perusteilla työnantajan toimesta peruuttaa. Kirkkoneuvosto myöntää kasvatuksen teologi Kari Kanalalle sivutoimiluvan 10 tuntia kuukaudessa. Kanalalle ilmoitetaan, että toiminnan tulee tapahtua vapaa-ajalla, se ei saa haitata Kanalan toimintaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän teologina eikä vaarantaa luottamusta Kanalan tasapuolisuuteen viranhoidossa. Kari

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Kanala ei myöskään saa tulla sivutoimen harjoittamisen johdosta virassaan esteelliseksi. Ilmoitus Kari Kanalalle, kasvatusasiain johtokunnalle ja henkilöstöpäällikölle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 165 MÄÄRÄRAHANJAKOTOIMIKUNNAN ESITYS SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN MÄÄ- RÄRAHAN JAOSTA VUOSILLE Vuoden 2011 talousarviota laadittaessa on otettu käyttöön kirkkovaltuuston kokouksessa vahvistettu seurakuntatyön määrärahajakomalli, jota valtuuston päätöksen mukaan tulee tarkastella valtuustokauden loppupuolella. Sen vuoksi kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan toimikunnan, jonka tavoitteena on laatia määrärahojen jakomalli, jota voitaisiin soveltaa vuosina Toimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi talousjohtaja Irma Hokka sekä jäseniksi kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu, kirkkoneuvoston jäsenet Merja Ainasoja ja Siv Sandberg, kirkkovaltuuston jäsen Mikko Nieminen ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Toimikunta kutsui sihteeriksi kirjanpitäjä Anne Långström-Lainion. Kirkkoneuvoston toimeksianto sisälsi ajatuksen, että mikäli seurakuntayhtymän rakenteissa tapahtuu muutoksia, joilla on vaikutusta määrärahojen jakoon, ei määrärahojen jakomalli ole voimassa. Mallin voimassaolon lakkauttavia muutoksia voivat olla joko seurakuntarajoihin tehtävät muutokset tai uusien seurakuntien liittyminen tai seurakuntien siirtyminen pois seurakuntayhtymästä. Toimikunnan esittämän määrärahajaon yhteydessä on hyvä nostaa esille järjestelmä, jolla seurakunnan tilikauden tulos vaikuttaa seuraavana vuonna käytettävissä olevaan rahamäärään. Siirtomäärärahan käsitteen poistuttua käytöstä otettiin käyttöön järjestelmä, jossa seuraavan vuoden talousarviossa huomioidaan edellisen vuoden tilinpäätöksen yli- tai alijäämä. Mikäli seurakunta ei ole käyttänyt kaikkia sille myönnettyjä määrärahoja, myönnetään seuraavana vuonna tilinpäätöksen valmistuttua tilinpäätöksen ylijäämän verran lisää määrärahaa seuraavalle vuodelle. Mikäli seurakunta ylittää talousarviossa sille myönnetyt määrärahat, vähennetään tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen kyseisen seurakunnan määrärahaa alijäämän suuruisella summalla. Lähtökohtia:

15 Yhteinen kirkkoneuvosto Toimikunta pohti uutta jakojärjestelmää seuraavien perusoletusten pohjalta: seurakuntien nykyinen lukumäärä seurakuntien saama kokonaismääräraha samansuuruinen kuin vuonna 2014 sisäiset vuokrat eivät ole käytössä Tehtävänannon täsmentäminen Virkaindeksin uudelleen käyttöönottamisesta käytiin perusteellinen keskustelu. Lopputulos keskustelusta oli, että paikallisseurakunnat osaavat määritellä henkilöstötarpeensa itsenäisesti eikä indeksi sen vuoksi ole tarpeellinen. Toiminnan laadun ja määrän huomioonottaminen määrärahajaon kriteerinä edellyttäisi objektiivisten mittarien luomista. Toimikunnan olisi erittäin vaikeaa tällä aikataululla luoda sellaiset laadulliset mittarit, joiden oikeudenmukaisuudesta ei voitaisi kiistellä. Yleisesti todettiin, että määrärahajakomallin tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja helppotajuinen. Toimikunnan työskentely Toimikunta on kokoontunut 4 kertaa. Työskentelyn taustamateriaalina on ollut seuraavaa aineistoa: seurakuntien tämänhetkiset ikäjakaumat 0-10, 11-20, , 41-50, ja 71- vuoden 2013 tasekirjaan sisältyvät toimintatilastot tilastot kasteista, vihkimisistä ja hautauksista seurakunnittain vuonna 2013 vertailu aikaisemman virkaindeksin mukaisista viroista ja tämänhetkisistä viroista hengellisten virkojen palkkakustannuslaskelmat vertailuja kunkin seurakunnan henkilöstömenojen osuudesta oman seurakunnan kokonaismäärärahaan vertailuja kunkin seurakunnan henkilöstömenojen osuudesta kaikkien seurakuntien yhteisiin henkilöstömenoihin vertailuja kunkin seurakunnan kokonaismäärärahasta jäsentä kohden vertailuja kunkin seurakunnan henkilöstömenoista jäsentä kohden väkilukutilastot pienalueittain äidinkielen mukaan jaoteltuna (suomi, ruotsi ja muut kielet yhteensä). Tilastoista on koottu yhteenveto seurakunnittain. Turun kaupungin osalta tilastot perustuvat Turun kaupungin strategia- ja kehittämisosastolta saatuihin tilastoihin sekä väestörekisterikeskuksen tilastoihin. Kaarinan kaupungin tilastot on koottu väestörekisterikeskuksen tiedoista.

16 Yhteinen kirkkoneuvosto muiden seurakuntayhtymien määrärahajakomallit. Toimikunta on tehnyt lukuisia erilaisia laskelmia tarkoituksenaan kehittää nykyistä jakojärjestelmää. Laskennassa käytettiin hyväksi toimikunnan jäsenten Mikko Niemisen ja Juha Napun laatimia kaavoja. Mikko Niemisen laskentapohja perustui muiden kriteerien jakamisessa seuraaviin tilastotietoihin: edellisenä vuonna seurakunnalle jääneet säästöt/ylitykset säästö/ylitys seurakunnan jäsentä kohden keskimääräinen säästö/ylitys seurakunnan jäsentä kohden seurakunnan poikkeama keskiarvosta keskiarvopoikkeamasta syntyvä painotettu jäsenmäärä Taulukosta oli eliminoitu sekä Paattinen että Piikkiö pienuuden vuoksi ja niiden osalta määrärahajako olisi tapahtunut erikseen luotavan suunnitelman mukaan. Niemisen laskentapohja todettiin liian radikaaliksi ratkaisuksi, koska malli kaventaisi seurakuntien mahdollisuutta suunnitella toimintaansa pitkäjänteisesti. Juha Napun laatima laskentapohja perustui väljästi nykyjärjestelmään ja siihen sovellettiin seuraavia muuttujia: seurakunnille tasan jaettavan osuuden suhde muiden kriteerien suhteessa jaettavaan osuuteen Muiden kriteerien suhteessa jaettavan osuuden jakamisessa muuttujat olivat seuraavat: ikäryhmä kastettujen ja rippikoululaisten määrä seurakunnan jäsenmäärä suhteessa seurakunnan alueella asuvan väestön määrään. Ikäryhmämuuttujana käytettiin ikäryhmään kuuluneiden määrää, koska kyseinen ikäryhmä on alttein eroamaan kirkosta. Kastettujen ja rippikoululaisten määränä käytettiin vuoden 2013 tietoja. Väestömuuttujana käytettiin tilannetta Väestön kokonaismäärästä poistettiin henkilöt, joiden äidinkieli on ruotsi. Ruotsalaisen seurakunnan kohdalla ei-jäsenten painotus määriteltiin iteroimalla siten, että kyseisen kriteerin vaikutus ruotsalaiselle seurakunnalle on +-0. Todettiin, että ikäryhmäpainotusta on vaikea perustella. Ensinnäkin, on vaikea saavuttaa yhtenevää mielipidettä siitä, mikä ikäryhmä olisi painotuksen kohde ja toiseksi, ikäryhmiin pohjautuvien määrärahojen käytön seuranta olisi varsin haasteellista.

17 Yhteinen kirkkoneuvosto Punnittaessa painotusta rippikoululaisten määrän perusteella pantiin merkille se, että rippikoulua käydään myös yli seurakuntarajojen, mikä osaltaan hankaloittaa rippikoululaisten määrän huomioimista laskentakriteerinä. Paattisten tilanne koettiin ongelmalliseksi. Vaikka perusosa ei sielläkään kata edes kirkkolain mukaisten pakollisten virkojen kustannuksia, on toiminta kuitenkin turvattu kokonaismäärärahalla. Pelkän pienuuden perusteella ei ole muiden seurakuntien kannalta oikeudenmukaista antaa erillistä hyvitystä. Todettiin, että tuomiokirkkoseurakunnalla ja ruotsalaisen seurakunnalla on perusteltavissa oleva erityisasema, mikä tulee edelleen huomioida laskelmassa. Seurakuntien yhteisten hankkeiden mahdollistamiseksi nykyiset projektimäärärahat säilytetään ja niiden jakamisen kriteerit, päätöksentekotapa ja suuruusluokka tullaan selvittämään erikseen. Toimikunnan esitys uudeksi jakomalliksi A) Nykyisessä jakomallissa pysytään seuraavien osatekijöiden osalta: 1. Koko seurakunnallisen toiminnan määrärahasta osoitetaan ensin ns. päältä pois periaatteella tuomiokirkkoseurakunnalle 1,1 prosenttia ja ruotsalaiselle seurakunnalle 0,25 prosenttia. Perusteluina hyvitysprosenteille todetaan seuraavaa: a. Tuomiokirkolla on oma kiistaton erityisasema kansallispyhäkkönä. Siellä pidetään runsaasti sekä paikallisia että valtakunnallisia erikoistilaisuuksia, joihin osallistutaan yli seurakuntarajojen. b. Ruotsalainen seurakunta ei pysty käyttämään yhtymän yhteisiä työmuotoja samassa määrin hyväkseen kuin muut seurakunnat. 2. Tasan jaettava osuus on edelleen 12 prosenttia. Mikäli prosenttia pienennettäisiin, pienempien seurakuntien toimintaedellytykset vähenisivät kohtuuttoman paljon. Mikäli prosenttia kasvatettaisiin, erot keskimääräisessä määrärahassa seurakuntalaista kohden kasvaisivat entisestään. B) Muiden kriteerien suhteessa jaettava osuus lasketaan siten, että seurakunnan jäsenmäärän painoarvo on 90 % ja seurakunnan alueella asuvan väestön painoarvo on 10 %. Väestön kokonaismäärästä poistetaan henkilöt, joiden äidinkieli on ruotsi. Ruotsalaisen seurakunnan kohdalla ei-jäsenten painotus määritellään iteroimalla siten, että kyseisen kriteerin vaikutus ruotsalaiselle seurakunnalle on +-0.

18 Yhteinen kirkkoneuvosto Väkilukupainotuksen mukaan ottamista perustellaan seurakuntien yhteiskunnallisilla tehtävillä, joissa ei voida erotella ei-jäseniä jäsenistä. Kaupunkien väkilukutilastot saadaan vain tilanteen mukaisina. Sen vuoksi vuodenvaihteen tilannetta esitetään väkiluvun ja jäsenmäärän laskenta-ajankohdaksi. Taulukko ehdotettavasta mallista vuoden 2014 talousarvioluvuilla esitetään liitteenä. Liite Kirkkoneuvosto päättää seurakunnallisen toiminnan määrärahan jaosta määrärahanjakotoimikunnan esityksen perusteella seuraavasti: A) Nykyisessä jakomallissa pysytään seuraavien osatekijöiden osalta: 1. Koko seurakunnallisen toiminnan määrärahasta osoitetaan ensin ns. päältä pois periaatteella tuomiokirkkoseurakunnalle 1,1 prosenttia ja ruotsalaiselle seurakunnalle 0,25 prosenttia. Perusteluina hyvitysprosenteille todetaan seuraavaa: a. Tuomiokirkolla on oma kiistaton erityisasema kansallispyhäkkönä. Siellä pidetään runsaasti sekä paikallisia että valtakunnallisia erikoistilaisuuksia, joihin osallistutaan yli seurakuntarajojen. b. Ruotsalainen seurakunta ei pysty käyttämään yhtymän yhteisiä työmuotoja samassa määrin hyväkseen kuin muut seurakunnat. 2. Tasan jaettava osuus on edelleen 12 prosenttia. Mikäli prosenttia pienennettäisiin, pienempien seurakuntien toimintaedellytykset vähenisivät kohtuuttoman paljon. Mikäli prosenttia kasvatettaisiin, erot keskimääräisessä määrärahassa seurakuntalaista kohden kasvaisivat entisestään. B) Muiden kriteerien suhteessa jaettava osuus lasketaan siten, että seurakunnan jäsenmäärän painoarvo on 90 % ja seurakunnan alueella asuvan väestön painoarvo on 10 %. Väestön kokonaismäärästä poistetaan henkilöt, joiden äidinkieli on ruotsi. Ruotsalaisen seurakunnan kohdalla ei-jäsenten painotus määritellään iteroimalla siten, että kyseisen kriteerin vaikutus ruotsalaiselle seurakunnalle on +-0. Väkilukupainotuksen mukaan ottamista perustellaan seurakuntien yhteiskunnallisilla tehtävillä, joissa ei voida erotella eijäseniä jäsenistä.

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Kaupunkien väkilukutilastot saadaan vain tilanteen mukaisina. Sen vuoksi vuodenvaihteen tilannetta esitetään väkiluvun ja jäsenmäärän laskenta-ajankohdaksi. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille ja taloustoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja muutti esityksen kuulumaan seuraavasti: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää seurakunnallisen toiminnan määrärahan jaosta määrärahanjakotoimikunnan esityksen perusteella seuraavasti: A) Nykyisessä jakomallissa pysytään seuraavien osatekijöiden osalta: 1. Koko seurakunnallisen toiminnan määrärahasta osoitetaan ensin ns. päältä pois periaatteella tuomiokirkkoseurakunnalle 1,1 prosenttia ja ruotsalaiselle seurakunnalle 0,25 prosenttia. Perusteluina hyvitysprosenteille todetaan seuraavaa: c. Tuomiokirkolla on oma kiistaton erityisasema kansallispyhäkkönä. Siellä pidetään runsaasti sekä paikallisia että valtakunnallisia erikoistilaisuuksia, joihin osallistutaan yli seurakuntarajojen. d. Ruotsalainen seurakunta ei pysty käyttämään yhtymän yhteisiä työmuotoja samassa määrin hyväkseen kuin muut seurakunnat. 3. Tasan jaettava osuus on edelleen 12 prosenttia. Mikäli prosenttia pienennettäisiin, pienempien seurakuntien toimintaedellytykset vähenisivät kohtuuttoman paljon. Mikäli prosenttia kasvatettaisiin, erot keskimääräisessä määrärahassa seurakuntalaista kohden kasvaisivat entisestään. B) Muiden kriteerien suhteessa jaettava osuus lasketaan siten, että seurakunnan jäsenmäärän painoarvo on 90 % ja seurakunnan alueella asuvan väestön painoarvo on 10 %. Väestön kokonaismäärästä poistetaan henkilöt, joiden äidinkieli on ruotsi. Ruotsalaisen seurakunnan kohdalla ei-jäsenten painotus määritellään iteroimalla siten, että kyseisen kriteerin vaikutus ruotsalaiselle seurakunnalle on +-0. Väkilukupainotuksen mukaan ottamista perustellaan seurakuntien yhteiskunnallisilla tehtävillä, joissa ei voida erotella eijäseniä jäsenistä.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Kaupunkien väkilukutilastot saadaan vain tilanteen mukaisina. Sen vuoksi vuodenvaihteen tilannetta esitetään väkiluvun ja jäsenmäärän laskenta-ajankohdaksi. C) Jo vakiintunutta seurakuntien oikeutta käyttää säästyneitä määrärahoja suunnittelukauden aikana, ja mahdollisuutta vastaavasti ylittää määrärahaa suunnittelukauden aikana, ei ole tarkoitus muuttaa. hyväksyttiin käsittelyn mukaisesti. Talousjohtajan asiat 166 VEROKERTYMÄ HUHTIKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä huhtikuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ Verotulot yhteensä Verotulot yhteensä ,98 % Arvio Toteutunut % 38,55 Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,37 % Toteutunut % 33,54 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,91 % Toteutunut % 39,67 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä huhtikuun loppuun mennessä on euroa. Se on euroa eli 6 % yli vuoden 2013 huhtikuun yhteenlasketun kertymän. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymä ylittyy kirkollisveron osalta eurolla eli 1 prosentilla ja yhteisöverokertymän osalta eurolla eli 44 prosentilla. Syyskuussa 2013 voimaan tulleesta tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuen oli tammikuun 2014 ansio- ja pääomatuloverojen tilitys tavanomaista pienempi, mikä johtui verovuoden 2012 jäännösverojen tilittämisestä jo joulukuussa Yhteisöverotilitys tammikuussa 2014 oli tavanomaista suurempi, koska yhteisöveron verovuoden 2012 ennakonpalautukset vähennettiin jo joulukuussa Tilitysjaksojen yhtenäistäminen tulee heijastumaan vuosien 2013 ja 2014 vertailuun koko kuluvan vuoden ajan. Tilitysjaksojen yhtenäistäminen tarkoittaa ansio- ja pääomatuloverojen osalta vuonna 2014 ja jatkossa sitä, että vasta joulukuussa tilitykseen sisältyy aikaisempina vuosina jo tammikuun tilitykseen sisältynyt jäännösveroerä. Tilitysjaksouudistuksesta johtuen vuonna 2013 tilitettiin kahden vuoden jäännösverot, tammikuussa vuodelta 2011 ja joulukuussa vuodelta

21 Yhteinen kirkkoneuvosto Joulukuussa 2014 ansio- ja pääomatuloverojen tilitykseen tulee sisältymään vuoden 2013 jäännösveroerä. Neljän edellisen vuoden tilastot osoittavat, että jäännösverojen tilittämisen positiivinen vaikutus ansio- ja pääomaverotilitykseen on ollut noin euroa. Yhteisöverojen osalta tilitysjaksojen yhtenäistäminen tarkoittaa vuonna 2014 sitä, että joulukuun tilityksestä tullaan vähentämään vuoden 2013 ennakonpalautukset. Tilitysjaksouudistuksesta johtuen vuonna 2013 yhteisöverotilityksistä vähennettiin kahden vuoden ennakonpalautukset, tammikuussa vuodelta 2011 ja joulukuussa vuodelta Yhteisöverojen ennakonpalautusten negatiivinen vaikutus yhteisöverotilitykseen neljän edellisen vuoden tilastojen mukaan on ollut noin euroa. Huhtikuun lopun kertymä on kirkollisveron osalta tilastollisesti ollut noin 39 prosenttia koko vuoden kertymästä. Tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuva euroa huomioon ottaen 9,8 milj euron kertymä johtaisi kuluvana vuonna noin 25,8 milj euroon. Yhteisöverokertymä maaliskuun lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on tilastollisesti ollut noin 24 prosenttia. Tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuva euroa huomioon ottaen 1,8 milj euron kertymä johtaisi kuluvana vuonna noin 6 milj euroon. Tässä vaiheessa vuoden 2014 verotuloarvio näyttäisi olevan oikeansuuntainen. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero huhtik (maaliskuu) huhtik (maaliskuu) Koko maa + 1,2 + 1,5 + 49,5 + 50,0 Espoo + 0,2 + 0,6 + 46,1 + 45,3 Helsinki + 0,1 + 0,6 + 53,6 + 54,1 Kuopio + 0,1 + 1,3 + 53,6 + 50,3 Lahti + 0,4 + 0, ,8 Lieto + 2,5 + 2,5 + 49,8 + 51,5 Naantali + 6,9 + 6,2 + 27,5 + 25,7 Oulu + 0, ,6 + 58,5 Paimio + 12,1 + 11,4 + 46,2 + 43,5 Parainen + 1,3 + 1,8 + 46,1 + 47,4 Porvoo + 1,5 + 1,8 + 33,6 + 31,6 Raisio + 1,2 + 1,6 + 57,3 + 58,5 Salo + 10,4 + 9, , ,8 Tampere + 0,6 + 1,1 + 58,5 + 58,5 Uusikaupunki + 0,2 + 0,3 + 64,3 + 69,2 Vantaa ,4 + 44,4 + 45,4 Turku + 0,9 + 1,1 + 44,4 + 45,3 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta kertymien muutoksissa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymiin nähden verrattuna muihin tarkasteluseurakuntiin ei ole erityistä huomioitavaa.

22 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä huhtikuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 167 LÄHETYSJÄRJESTÖILLE VUODEN 2014 TALOUSARVIOSSA VARATUN MÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN Talousarvion avustusmääräraha lähetysjärjestöille ja Kirkon ulkomaanavulle on yhteensä euroa. Perinteisesti siitä on annettu Kirkon Ulkomaanavulle 30 prosenttia ja lähetysjärjestöille 70 prosenttia. Kirkon Ulkomaanavun osuus määrärahasta on euroa ja lähetysjärjestöille jaettava osuus euroa. Kirkon lähetystyön toimikunta on hyväksynyt suosituksen seurakuntien talousarviomäärärahojen jaosta kirkon lähetysjärjestöille. Toimikunta on päivittänyt suosituksen Suositus kuuluu seuraavasti: Suositus seurakuntien talousarviomäärärahojen jaosta kirkon lähetysjärjestöille Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä. (Kirkkolaki 4:1, Kirkkojärjestys 4:4). Tämän seurakunnat tekevät yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa, joiden toimintaan kuuluu evankeliumin julistaminen ja diakonia. Talousarviomäärärahojen myöntäminen kirkon lähetysjärjestöille tulee nähdä osana seurakunnan missionaarisen vastuun kantamista. Siksi talousarviomäärärahojen ja seurakunnan toiminnan välillä on olennainen yhteys. Seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat talousarvioissaan osoittaneet varoja kirkon lähetysjärjestöille. Ne ovat osoittaneet varoja myös Kirkon Ulkomaanavulle, joka yhdessä lähetysjärjestöjen kanssa hoitaa kirkon lähetystehtävään kuuluvaa diakonista vastuuta. Talousarviomäärärahojen osoittaminen kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle on seurakuntien oman päätösvallan asia. Seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat laatineet jakoa varten omia periaatteitaan. Toisaalta seurakunnat toivovat suosituksia. Kirkon lähetystyön keskus suosittaa, että myöntäessään talousarviomäärärahoja kirkon lähetysjärjestöille seurakunnat ottaisivat huomioon kaikki seuraavat seikat: lähetysjärjestöjen seurakunnalta ja suoraan seurakuntalaisilta vastaanottama lähetystyön vapaaehtoinen kannatus

23 Yhteinen kirkkoneuvosto seurakunnan nimikkoyhteistyösopimukset lähetysjärjestöjen ulkomainen toiminta ja sen osuus järjestön lähetystyössä seurakunnan ja lähetysjärjestöjen yhteistyön laajuus ja laatu seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Jakoperusteiden arviointia Vapaaehtoisen kannatuksen kehitystä voidaan seurata Kirkon lähetystyön keskuksen kokoaman Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kannatustilaston avulla. Vapaaehtoinen kannatus koostuu monista seurakunnan oman toiminnan osista sekä lähetysjärjestöjen alueellisten ja valtakunnallisten kannatus- ja ystävyysrenkaiden keräämistä tuotoista. Sen arvioinnissa on syytä pitää mielessä seurakuntien toimintatapojen muutokset. Siksi on tärkeää, että seurakunnan toiminnassa aina sovitaan ja ilmoitetaan, miten kussakin tilanteessa saatu tuotto käytetään. Lähetysjärjestöjen ulkomaisen työn laajuutta voidaan seurata Kirkon lähetysjärjestöjen ulkomailla olevat työntekijät -tilaston ja Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian toimijoiden tuotot ja kulut - tilaston avulla. Sen sijaan seurakunnan ja lähetysjärjestöjen välinen yhteistyö on vaikeasti mitattavissa. Kirkon lähetystyön keskuksen suosituksessa olennaista on, että talousarviomäärärahojen osoittaminen kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle on seurakuntien oman päätösvallan asia eikä päätösvaltaa pidä luovuttaa esimerkiksi järjestöjä vapaaehtoisesti kannattaville. Tästä seuraa, että yhdelläkään lähetysjärjestöllä ei ole periaatteellista oikeutta saada talousarvioavustusta vain siksi, että sillä on virallinen lähetysjärjestöstatus. Suosituksessa mainituista päätöksentekokriteereistä hyvin tärkeä on seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Tämä toteutuu käytännössä Suomen Lähetysseurassa ja Suomen Pipliaseurassa, joissa seurakunnat voivat olla äänivaltaisia jäseniä ja näin osallistua järjestön kehittämiseen ja sen johdon valitsemiseen. Kaikki Suomen seurakunnat ovat Lähetysseuran jäseniä jo Lähetysseuran sääntöjen perusteella, Pipliaseuran jäseniksi seurakunnat voivat liittyä. Yhteisen lähetystyön toimikunnan lähetysmäärärahojen kohdentamista koskeva käsittely kuuluu seuraavasti: Johtosäännön mukaisesti yhteisen lähetystyön toimikunnan tulee tehdä yhteiselle kirkkoneuvostolle esitys budjettimäärärahojen kohdentamisesta eri lähetysjärjestöjen kesken. Jaon perusteena on Kirkon lähetystyön keskuksen ohjeistuksen mukaan käytetty seurakuntien vapaaehtoisen lähetyskannatuksen mukaista suhdetta. Vuonna 2013 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnista annettiin järjestöille vapaaehtoista kannatusta (liitteenä tau-

24 Yhteinen kirkkoneuvosto lukko seurakuntien lähetyskannatuksesta) yhteensä ,12 euroa, jotka jakautuivat eri järjestöjen kesken seuraavasti: Suomen Lähetysseura ,54 euroa (64,0 %) Sley ja Slef ,74 euroa ( 8,3 %) Suomen Pipliaseura ,84 euroa ( 3,8 %) Kansanlähetys ,98 euroa (11,0 %) Lähetysyhdistys Kylväjä ,81 euroa ( 6,5 %) Sanansaattajat ,21 euroa ( 6,4 %) Yhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaan yhtymä ei viime vuosina ole jakanut talousarviotukea Suomen luterilaiselle evankeliumiyhdistykselle ja sen ruotsalaiselle sisarjärjestölle. Niiden osuus on jyvitetty muille lähetysjärjestöille. Tämän takia esitän jaoksi seuraavaa: Suomen Lähetysseura 70 % Sley/Slef 0 % Suomen Pipliaseura 4 % Kansanlähetys 12 % Kylväjä 7 % Sanansaattajat 7 % Euromääräisesti lähtökohtana määrärahojen jaossa on se, että pohjana on 2 % kirkollisverotuloista, josta osuudesta maksetaan Kirkon ulkomaanavulle (KUA) 30 % ja loput 70 % lähetysjärjestöille edellä mainitussa suhteessa. Yhteinen lähetystoimikunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että v lähetysmäärärahat jaetaan eri lähetysjärjestöille seuraavassa suhteessa: Suomen Lähetysseura 70 % Sley/Slef 0 % Suomen Pipliaseura 4 % Kansanlähetys 12 % Kylväjä 7 % Sanansaattajat 7 % Euromääräisesti lähtökohtana on 2 % kirkollisverotuloista, josta osuudesta maksetaan Kirkon ulkomaanavulle (KUA) 30 % ja loput 70 % lähetysjärjestöille em. suhteessa. Käsittely: Tuomiorovasti Heimo Rinne ilmoitti käsittelyn alkaessa olevansa jäävi, koska hän on päättämässä asiasta yhteisessä kirkkoneuvostossa. Keskustelussa Mirja Metso toi esiin hiljattain solmitun yhteistyösopimuksen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja lähetysjärjestöjen välillä, jossa kaikki seitsemän lähetysjärjestöä edelleen tunnustetaan kirkon virallisiksi lähetysjärjestöiksi. Hänen mielestään tämä tulisi ottaa huomioon lähetys-

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 6.2.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.6.2014 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.6.2014 223. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.6.2014 223. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.6.2014 223 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 18.6.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 3.4.2014 klo 16.00 17.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2014 326. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2014 326. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2014 326 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 15.10.2014 klo 16.00 17.50. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.6.2015 klo 16.00 17.40 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.4.2015 119. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.4.2015 119. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 9.4.2015 119 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.3.2015 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.6.2011 298 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 334 372 Aika torstai 22.6.2011 klo16.00 17.55. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.10.2010 469 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 498 530. Aika torstai 14.10.2010 klo16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2013 99 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.2.2013 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.3.2013 144. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.3.2013 144. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 7.3.2013 144 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.3.2013 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2012 478. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2012 478. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.11.2012 478 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 29.11.2012 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.4.2010 240 w.tuyhteisen KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245 269. Aika torstai 22.4.2010 klo 16.05 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Julkunen Pirkko

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.2.2008 56 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 65 95 Aika torstai 7.2.2008 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot