ESITE VAAHTO GROUP PLC OYJ:N OSAKELAJIEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU MAKSUTON OSAKEANTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITE 3.12.2010 VAAHTO GROUP PLC OYJ:N OSAKELAJIEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU MAKSUTON OSAKEANTI"

Transkriptio

1 ESITE VAAHTO GROUP PLC OYJ:N OSAKELAJIEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU MAKSUTON OSAKEANTI Vaahto Group Plc Oyj:n ( Vaahto Group tai Yhtiö ), Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, hallitus on ehdottanut pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle Yhtiön A- ja K-osakelajien yhdistämistä siten, että yhdistämisen jälkeen Yhtiöllä on ainoastaan yksi osakelaji, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ( Helsingin Pörssi ). Yhdistymisen jälkeen osakkeilla on yksi (1) ääni ja muutoinkin kaikilta osin yhtäläiset oikeudet. Vaahto Groupin hallitus on ehdottanut, että osakelajien yhdistämiseen liittyen K-lajin osakkeiden omistajille suunnataan maksuton osakeanti siten, että osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen K-lajin osakkeenomistajille annetaan kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa kahtakymmentäviittä (25) K-lajin osaketta vastaan maksutta kaksi (2) uutta osaketta ( Maksuton Osakeanti ). Osakelajien yhdistämisen ja Maksuttoman Osakeannin perusteella kahdenkymmenenviiden (25) K-lajin osakkeen omistus muuttuu Yhtiön kahdenkymmenenseitsemän (27) osakkeen omistukseksi. Maksuttomassa Osakeannissa annetaan enintään uutta osaketta. Maksuttoman Osakeannin omistusosuuden laimennusvaikutus A-lajin osakkeiden omistajien osalta on noin 3,8 prosenttia Maksuttoman Osakeannin jälkeen. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa Yhtiön A-lajin osakkeista, ja osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa Yhtiön K-lajin osakkeista, ovat etukäteen kirjallisesti ilmoittaneet kannattavansa tätä hallituksen ehdotusta osakelajien yhdistämiseksi ja äänestävänsä sen puolesta. Vaahto Groupin A- ja K-lajin osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä osakelajien yhdistämiseen, arviolta asti. Maksuttoman Osakeannin yhteydessä liikkeeseen lasketut uudet osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään arviolta ja otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä yhdistettyjen osakkeiden kanssa arviolta TARJOTTAVIA UUSIA OSAKKEITA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN, YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKI ) MUKAISESTI, EIKÄ MISSÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTION ARVOPAPERIVIRANOMAISESSA EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA PAITSI TILANTEISSA, JOISSA YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN MUKAISESTA REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA ON POIKKEUS JA NOUDATTAEN YHDYSVALTAIN OSAVALTIOIDEN ARVOPAPERILAKEJA. TÄTÄ ESITETTÄ EI SAA JAKAA YHDYSVALLOISSA TAI MUISSA MAISSA, JOIDEN LAINSÄÄDÄNNÖT SAATTAVAT ASETTAA RAJOITUKSIA TÄMÄN ESITTEEN JAKELULLE. TÄTÄ ESITETTÄ EI TULE PITÄÄ ARVOPAPERIEN TARJOAMISENA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA TARJOAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

2 Tietoja esitteestä Tämä esite on laadittu arvopaperimarkkinalain (495/1989, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, Esiteasetus, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004 (Liitteiden I ja III), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, Arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (452/2005, muutoksineen) sekä Finanssivalvonnan standardien mukaisesti ( Esite ). Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Esitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on 108/212/2010 ja Finanssivalvonnan myöntämän poikkeusluvan diaarinumero on 101/212/2010. Tässä Esitteessä Yhtiö ja Vaahto Group tarkoittavat asiayhteydestä riippuen joko Vaahto Group Plc Oyj:tä tai Vaahto Group Plc Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä käy selvästi ilmi, että termi viittaa ainoastaan tiettyyn tytäryhtiöön tai liiketoimintayksikköön. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan tai Yhtiön hallintoon tarkoitetaan kuitenkin Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintoa. Tämä Esite on saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa ja Yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Laiturikatu 2, Lahti viimeistään alkaen. Ketään ei ole valtuutettu Maksuttoman Osakeannin yhteydessä antamaan mitään muita kuin tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön hyväksymiä. Tähän Maksuttomaan Osakeantiin liittyen annetut tiedot tai lausunnot, jotka eivät vastaa tässä Esitteessä annettuja tietoja ja lausuntoja, ovat pätemättömiä. Osakelajien yhdistämiseen ja Maksuttomaan Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki niitä koskevat ristiriidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Tärkeitä päivämääriä Vaahto Group Plc Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätös osakelajien yhdistämisestä, Maksuttomasta Osakeannista ja yhtiöjärjestyksen muutoksista Maksuttoman Osakeannin täsmäytyspäivä * Maksuttomassa Osakeannissa annettavat uudet osakkeet ja yhtiöjärjestyksen muutokset rekisteröidään kaupparekisteriin * K- ja A-lajin osakkeet yhdistetään arvo-osuusjärjestelmään * Maksuttomassa Osakeannissa annettavat uudet osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille * Kaupankäynti yhdistetyllä osakelajilla alkaa Helsingin Pörssissä * Arvioitu ajankohta 2

3 SISÄLLYSLUETTELO RISKITEKIJÄT... 4 YHTIÖ, YHTIÖN HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT... 9 ERÄITÄ SEIKKOJA KESKEISET TALOUDELLISET TIEDOT OSAKEMARKKINATIETOJA TIETOJA OSAKELAJIEN YHDISTÄMISESTÄ JA MAKSUTTOMAN OSAKEANNIN SYYT MAKSUTTOMASSA OSAKEANNISSA ANNETTAVIA OSAKKEITA KOSKEVAT TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJAA KOSKEVAT TIEDOT SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT, OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA VIIMEAIKAINEN KEHITYS TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VEROTUS VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS (VOIMASSAOLEVA) VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS (EHDOTETTU) ESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT TIEDOT LIITE 1: YHTIÖN TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO ESITTEESEEN SISÄLTYVÄSTÄ TULOSENNUSTEESTA..A - 1 3

4 RISKITEKIJÄT Sijoittajien tulee huolellisesti harkita seuraavia riskitekijöitä muiden tässä Esitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Jos jokin jäljempänä kuvatuista riskeistä toteutuisi, sillä saattaisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yhtiön toimintaan vaikuttavat riskit eivät rajoitu ainoastaan jäljempänä kuvattuihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin. Myös muilla seikoilla ja epävarmuustekijöillä, joita ei tällä hetkellä tunneta tai joita pidetään epäolennaisina, voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Toimialaan liittyviä riskejä Kansainvälinen taloudellinen tilanne Rahoitusmarkkinoiden yleinen markkinahäiriö, mukaan lukien huomattava likviditeetin vähentyminen rahoituksen tukkumarkkinoilla, saavutti ennalta arvaamattoman tason vuoden 2008 toisella puoliskolla, kun Yhdysvaltain asuntomarkkinoilta alkaneet ongelmat levisivät muihin maihin ja vaikuttivat maailmantalouteen. Yleinen taloudellisen tilan heikkeneminen sekä kansainvälisten osakemarkkinoiden, korkomarkkinoiden, hyödykemarkkinoiden, valuuttamarkkinoiden ja kiinteistömarkkinoiden suuri volatiliteetti ja epävarmuus jatkuvat jossakin määrin edelleen ja viimeaikaiset tapahtumat, erityisesti Euroopan Unionin tiettyjen jäsenmaiden, kuten Kreikan ja Irlannin, talouden vaikeudet ovat entisestään vähentäneet ennustettavuutta. Kansainvälinen rahoitus- ja talouskriisi saattavat vaikuttaa taloudellisiin toimijoihin merkittävästi ja monin tavoin. Tällaisia vaikutuksia voivat vaihtelevassa laajuudessa olla muun muassa merkittävästi alhaisemmat tuotot, kyvyttömyys saada tarvittavaa luottoa, kyvyttömyys täyttää velka- ja muihin järjestelyihin liittyviä kovenantti- ja muita ehtoja ja kyvyttömyys täyttää rahoitukseen liittyviä velvoitteita. Lisäksi, vaikka rahoituksen saatavuus kyettäisiinkin varmistamaan, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla kohtuullisella hinnalla ja kohtuullisilla ehdoilla. Edellä kuvatut tapahtumat ovat vaikuttaneet merkittävästi myös kansainvälisiin kuluttajamarkkinoihin alentaen myynnin volyymia sekä vaikuttaen epäedullisesti tuotteiden hinnoitteluun monissa maissa ja monilla markkinoilla. Näin ollen myös Vaahto Groupin liiketoiminta ja toiminnan tuloksellisuus ovat riippuvaisia Suomen ja muiden Yhtiön maantieteellisten toiminta-alueiden kansantalouksien yleisestä tilasta sekä toimialan taloudellisista suhdanteista. Kansainvälinen taloustaantuma, paperin kysynnän maailmanlaajuinen hiljeneminen ja rahoituksen vaikeutuminen pysäyttivät paperi- ja selluteollisuuden lähes kokonaan syksyllä Taloudellisen tilanteen heikkenemisellä ja taantuman jatkumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Liiketoimintaympäristön kehitys Vaahto Groupin tuotteiden kysyntä on pitkälti riippuvaista maailmantalouden ja asiakasteollisuuksien suhdanteista ja kehityksestä. Prosessi- ja paperiteollisuuden kehityksellä on vaikutus sekä Yhtiön Pulp & Paper Machinery -ryhmään että Process Machinery -ryhmään. Erityisesti Euroopan paperiteollisuuden ylikapasiteetti on viime vuosina vaikuttanut Vaahto Groupin tuotteiden kysyntään heikentävästi, vaikka markkinatilanne onkin ollut suotuisa tietyillä kehittyvillä markkina-alueilla. Vaahto Groupin johto uskoo, että pitkällä aikavälillä Yhtiön toiminnan maantieteellinen laajuus ja toimiminen useilla eri liiketoiminta-alueilla (Pulp & Paper Machinery: Vaahto Projects ja Vaahto Service, sekä Process Machinery: Mixing Technology ja Vessels) sekä pitkäkestoinen yhteistyö Yhtiön asiakkaiden kanssa tasaavat suhdannevaihtelujen vaikutusta. Suhdannevaihtelut vaikuttavat yleensä enemmän uuslaitetilauksiin kuin palveluliiketoiminnan kysyntään, joista jälkimmäistä Yhtiö on aktiivisesti kehittänyt ja jolle Yhtiön asentama kone- ja laitekanta tarjoaa vahvan perustan. Vaikka kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan sopeuttamalla Vaahto Groupin myyntitoimintaa erilaisten markkina-alueiden ja eri asiakasteollisuuksien suhdannetilanteiden mukaisesti, ei voi olla täyttä varmuutta siitä, että suhdannevaihtelut eivät vaikuttaisi edelleen merkittävästi Yhtiön tuotteiden kysyntään ja yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. 4

5 Markkinasuhdanteet Yhtiön kilpailijat vaihtelevat sekä liiketoimintaryhmittäin että tuote- ja palvelukohtaisesti. Yhtiön tavoitteena on erottua kilpailijoistaan hyvän laadun, luotettavuuden, kattavan palvelutarjonnan, korkeatasoisen osaamisen sekä joustavan palvelun avulla. Toiminnan joustavuus ja kustannustehokkuus ovat Yhtiön kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta tärkeitä avaintekijöitä. Maailmantalouden kasvun hidastumisen myötä Yhtiön tuotteiden markkinat voivat supistua, mikä puolestaan voi johtaa kovenevaan hintakilpailuun. Taloudellisten suhdanteiden heikkeneminen sekä tästä tai muusta syystä johtuva Yhtiön tuotteiden markkinoiden negatiivinen kehitys saattaisi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Teknologian kehitys Teknologian nopea kehitys sekä tehostettujen tuotantoprosessien vaatimukset voivat vaikuttaa Vaahto Groupin toimialan kehitykseen. Yhtiö seuraa teknologian kehitystä ja asiakkaidensa tuotannollisten tarpeiden muutoksia aktiivisesti ja pyrkii kehittämään niitä vastaavia uusia tuotteita ja palveluita. Vaahto Group pyrkii parantamaan asiakkaidensa liiketoiminnan ja tuotantoprosessien kilpailukykyä kehittämällä näiden ydinprosesseja toimittamillaan innovatiivisilla, lisäarvoa tuottavilla järjestelmäratkaisuilla, koneilla, laitteilla ja palveluilla, jotka tukevat asiakkaiden investointeja niiden koko elinkaaren ajan. Ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, että Yhtiön kannalta epäedulliset muutokset teknologian kehitykseen liittyen eivät saattaisi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä Kysyntä ja kilpailutilanne Vaahto Groupin tuotteiden kysyntää säätelevät maailmanlaajuisen prosessiteollisuuden kysynnän kehitys ja muutokset. Taloussuhdanteiden heikentyminen vaikuttaa osaltaan myös asiakkaiden käyttäytymiseen ja on olemassa riski, että Yhtiön nykyiset tai tulevat asiakkaat muuttavat markkinakäyttäytymistään. Vaahto Groupin asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Vaahto Groupilla on lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Kilpailu markkinoilla on kireää, sillä eräät alhaisen kustannustason maissa toimivat toimittajat voivat tarjota ratkaisuja, jotka pystyvät kilpailemaan Vaahto Groupin tuotteiden kanssa alhaisten hintojensa avulla. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että nykyisille markkinoille ei tule uusia kilpailijoita tai että Vaahto Group kykenee kilpailemaan menestyksekkäästi nykyisten tai uusien kilpailijoidensa kanssa. Yhtiön tuotteiden kysynnän heikentymisellä ja kilpailun kiristymisellä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Projektitoiminnan riskit Osa Yhtiön toiminnasta koostuu suurista projektitoimituksista, joihin voi sisältyä projektikohtaisia riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi toimitusaikatauluihin, laitteiden käyttöönottoon ja kapasiteettiin tai laatuun. Joissakin projekteissa riskejä voi aiheuttaa myös toimituksiin sisältyvä uusi teknologia. Yhtiö pyrkii rajaamaan projektien riskejä sopimuksilla, jotta projektien riskit eivät muodostuisi merkittäviksi suhteessa Yhtiön liiketoiminnan kokoon. Suuret projektit sisältävät myös riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan kyllin tarkasti, vaan kaupan tulos osoittautuu lopulta odotettua heikommaksi. Suuriin kauppoihin liittyviä riskejä pyritään hallitsemaan käyttämällä erilaisia laatujärjestelmiä, kannattavuusanalyysejä, toimintaohjeita sekä hyväksymismenettelyjä. Vaikka Yhtiön johto uskoo, että menetelmät näiden projektitoiminnan riskien hallitsemiseksi ovat riittäviä, ei voi olla varmuutta siitä, ettei näillä riskeillä olisi toteutuessaan olennaisen haitallista vaikutusta Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. 5

6 Rahoitusriskit Vaahto Groupin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset Yhtiön tulokseen sekä varmistaa Yhtiön oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää rahoituksen riittävyyden varmistamista kaikissa olosuhteissa. Globaalisti rahoitusmarkkinoihin vaikuttanut rahoituskriisi, voisi pitkään jatkuessaan vaikuttaa haitallisesti Yhtiön velkarahoituksen saatavuuteen, hintaan ja rahoitusehtoihin. Pitkällä aikavälillä rahoitusriskejä hallitaan säilyttämällä hyvää luottoluokitustasoa vastaava rahoitusrakenne, jolla varmistetaan kustannuksiltaan edullisen rahan saatavuus. Vaahto Group pyrkii hallitsemaan rahoituksen saatavuuteen ja hintaan liittyviä riskejä hajauttamalla rahoituslähteitä raha- ja pääomamarkkinoiden ja pankkirahoituksen kesken. Rahoituksen riittävyyteen vaikuttaa olennaisesti käyttöpääomaan ja investointeihin sitoutuva pääoma. Vaahto Groupin käyttöpääomarahoitustarve on varmistettu riittävillä rahoitusinstrumenteilla eikä Yhtiöllä ole meneillään tai suunnitelmissa erityisen suuria investointihankkeita. Liiketoiminnan jatkuessa nykyisessä laajuudessaan Vaahto Groupin investointitasot ovat Yhtiön johdon arvion mukaan tulevina vuosina maltillisia ja johto arvioi myös Vaahto Groupin rahoitusvarojen ja nostettavissa olevien luottositoumusten olevan riittävällä tasolla Yhtiön välittömän maksuvalmiuden turvaamiseksi. Jotkut Vaahto Groupin lainajärjestelyistä sisältävät pääomarakenteeseen liittyviä ehtoja ja Yhtiön johto katsoo tällä hetkellä joustavuutensa näiden ehtojen suhteen olevan riittävä. Ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, että merkittävät muutokset korkotasossa tai Yhtiön kannalta keskeisissä valuuttakursseissa eivät voisi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Materiaali- ja hyödykekustannusten nouseminen Vaahto Groupin materiaalikustannusten osuus Yhtiön kokonaiskustannuksista on huomattava. Yhtiön tuotteissa käytettävien materiaalien hintojen muutokset voivat vaikuttaa Vaahto Groupin tulokseen. Vaahto Group pyrkii hinnoittelemaan tuotteensa niissä käytettävien materiaalien hintatason mukaisesti ja siten siirtämään materiaalien mahdollista hinnannousua omien tuotteidensa myyntihintoihin. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että Vaahto Group pystyy tulevaisuudessa menettelemään näin tai ettei tässä menettelyssä esiinny merkittäviä viiveitä sopimusehtojen, kilpailupaineen tai muiden tekijöiden seurauksena. Lisäksi Vaahto Groupin tuotteiden hinnan nostaminen materiaalien hintojen nousua vastaavassa määrin voi saada Yhtiön asiakkaita siirtymään muiden valmistajien korvaaviin tuotteisiin. Vaahto Groupin tuotteissa käytettävien materiaalien hintojen nousulla voi siten olla olennaisen haitallisia vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yhtiöllä on sähkön hankintaa koskeva toimintapolitiikka ja lisäksi sähkön markkinahinnan nousua hallitaan kiinteähintaisilla sopimuksilla ja/tai sähköjohdannaisilla. Vaikka Vaahto Groupin johto uskoo, että Yhtiön toteuttamat toimenpiteet, joilla tähdätään sähkön hinnannousulle altistumisen rajoittamiseen, ovat tällä hetkellä riittävät, ei voi olla varmuutta siitä, ettei sähkön hinnannousulla olisi haitallista vaikutusta Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Henkilöstöön tai muihin seikkoihin liittyvät poikkeukselliset olosuhteet Yhtiön menestys riippuu sen johdosta, muista avainhenkilöistä ja muusta henkilöstöstä sekä heidän halustaan kehittyä ja taidostaan kehittää tuotteita ja palveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi ja Yhtiön palveluksessa pysyminen voi kuitenkin tulevaisuudessa vaikeutua, jos kilpailu henkilöstöresursseista lisääntyy. Yhtiö pyrkii varautumaan näihin haasteisiin normaalin liiketoimintansa puitteissa, mutta ei voi olla täyttä varmuutta siitä, etteivätkö olennaiset vaikeudet henkilöstön rekrytoinnissa tai Yhtiön palveluksessa pitämisessä voisi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Vaahto Group arvioi jatkuvasti henkilöresurssejaan ja organisaatiorakenteitaan. Näin Vaahto Group pyrkii varmistamaan organisaationsa tehokkuuden ja osaamisen sekä hallitsemaan ja välttämään tähän liittyviä riskejä, kuten epätarkoituksenmukaista rekrytointia, ikärakenteen epätasaista jakaumaa ja liiallista henkilöstön vaihtuvuutta. Yhtiö pyrkii ennakoimaan näitä ongelmia seuraajien ja rekrytoinnin suunnittelussa. Tästä huolimatta ei voi olla varmuutta siitä, että henkilöresurssien ja organisaation rakenteisiin liittyvillä riskeillä ei olisi toteutuessaan olennaisen haitallista vaikutusta Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. 6

7 Liiketoiminnan mahdolliset keskeytykset Vaahto Groupin liiketoiminta saattaa olla vaarassa keskeytyä äkillisten ja ennakoimattomien tapahtumien johdosta, kuten sähkönjakelun keskeytyksen tai palo- ja vesivahinkojen vuoksi. Vaahto Group ei ehkä pysty säätelemään näitä tilanteita omilla ennakoivilla toimillaan, mikä saattaa aiheuttaa keskeytyksiä liiketoiminnoissa. Ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat myös johtaa ylimääräisiin toimintakuluihin, kuten saneeraus- ja korjauskustannuksiin, korvausvaatimuksiin asiakkailta, korkeampiin vakuutusmaksuihin ja ylimääräisiin varmuusjärjestelmiin. Tietyille ennalta arvaamattomille tapahtumille ei välttämättä ole saatavissa vakuutussuojaa ja näin Vaahto Groupin riski kasvaa. Tuotannonkeskeytyksistä voisi aiheutua myös Vaahto Groupin tuotteissa käytettävien materiaalien pitkällisistä toimituskatkoksista. Lisäksi Vaahto Groupin liiketoiminta voi keskeytyä myös suunniteltujen keskeytysten johdosta, jotka voivat liittyä esimerkiksi tuotantokoneiden huolto-, uusinta ja siirtotoimenpiteisiin. Vaahto Group on varautunut liiketoiminnan mahdolliseen keskeytymiseen asianmukaisella keskeytysvakuutuksella. Edelleen on huomattava, että Vaahto Groupilla on toimintaa useissa eri toimipaikoissa ja alihankkijaverkosto kattaa useita toimijoita, joten Yhtiöllä on myös mahdollisuus joustavasti suunnitella tuotantoaan tilanteessa, jossa liiketoiminta keskeytyy jonkin tietyn toimipaikan tai alihankkijan osalta. Jos Vaahto Group ei kykene tehokkaasti hallitsemaan mainittuja riskejä, sillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Vaahto Groupiin voidaan kohdistaa työtaistelutoimenpiteitä, jotka voivat johtaa liiketoiminnan keskeytymiseen ja siten olennaisen haitallisesti vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Suurin osa Yhtiön henkilöstöstä kuuluu ammattiliittoihin, joiden kanssa on tehty useita työehtosopimuksia. Lisäksi Yhtiötä ja muita työnantajia edustavat työnantajajärjestöt eivät välttämättä pysty neuvottelemaan tyydyttäviä uusia työehtosopimuksia, kun aikaisempien työehtosopimusten voimassaolo päättyy. Lisäksi Vaahto Groupia koskevat nykyiset työehtosopimukset eivät välttämättä estä lakkoja tai työnseisauksia sen tuotantolaitoksilla. Myös työselkkaukset Vaahto Groupin asiakkaiden toimialoilla tai muutoin Yhtiön liiketoimintaan sidoksissa olevilla aloilla kuten kuljetusalalla voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Verotukseen liittyvät riskit Vaahto Group on tuloverotuksen kohteena useassa eri maassa. Tuloverojen kokonaismäärän arvioiminen koko Vaahto Groupin tasolla edellyttää huolellista harkintaa ja useiden liiketoimien ja laskelmien osalta lopullisen veron määrä on epävarma. Veroriskit liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai veroviranomaisten määräämiin sanktioihin, jotka puolestaan voivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Vaikka Vaahto Group käyttää voimavaroja veroriskien hallintaan, riskin toteutumisella voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Aineettomiin oikeuksiin liittyvät riskit Vaahto Group suojelee tuotteitaan ja liiketoimintaan liittyviä teollisoikeuksia patenttien ja tavaramerkkien avulla. Aineettomien oikeuksien hankintaan, hallinnointiin ja hyödyntämiseen liittyy riskejä niin oikeuksien jatkuvuuden kuin niiden riittämättömän suojauksen tai ulkopuolisten loukkausten osalta. Vaahto Groupin aineettomiin oikeuksiin liittyviä riskejä on pyritty olennaisesti vähentämään ottamalla käyttöön toimintaohjeita sekä yhtenäistämällä Yhtiön toimintatapoja. Ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, että tällaiset riskit eivät vaikuttaisi olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Tuotevastuu Korkealaatuinen tuotevalikoima on eräs Vaahto Groupin liiketoiminnan avaintekijöistä. Monet Yhtiön asiakkaista edellyttävät erittäin tiukkoja laadunvalvontaprosessien käyttöä. Lisäksi Yhtiön tuotteiden tulee täyttää soveltuvat lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset. Vaahto Group on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä järjestelmällisillä laadunvalvontaprosesseilla, tarkoilla myyntisopimusehdoilla, investoimalla tuoteturvallisuuden kehittämiseen ja asiakaskoulutukseen sekä tuotevastuuvakuutuksin. Vaikka Yhtiön johto pitää merkittäviä tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia epätodennäköisinä eikä johdon tiedossa ole tällaisia vaatimuksia, ei ole poissuljettua, ettei epäonnistuminen sovellettavien laatuvaatimusten noudattamisessa ja tuotevastuu- ja takuuvaatimusten realisoituminen voisi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. 7

8 Ympäristö-, terveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö Vaahto Groupin liiketoimintaan sovelletaan erilaisia ympäristö-, terveys- ja työturvallisuuslakeja sekä -määräyksiä. Ympäristölait ja -määräykset liittyvät esimerkiksi ilmansaasteiden, melusaasteiden sekä haitallisten aineiden päästöjen sääntelyyn. Vaahto Group kehittää jatkuvasti tuotantotoimintansa ja pyrkii vähentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia. Tämän lisäksi Vaahto Groupin johto uskoo, että Yhtiön liiketoimintaa harjoitetaan ja on harjoitettu ja Yhtiön tiloja käytetään ja on käytetty olennaisissa suhteissa sovellettavien ympäristö-, terveys- ja työturvallisuuslakien ja -määräysten mukaisesti. Ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, ettei mainittujen lakien ja määräysten rikkomisesta voisi aiheutua tulevaisuudessa olennaisia kustannuksia tai vastuista. Lisäksi soveltuvien lakien, määräysten ja toimilupien odottamattomat muutokset, joita Vaahto Group ei pysty ennakoimaan, voivat nostaa Vaahto Groupin liiketoimintakuluja ja asettaa Yhtiölle uusia velvoitteita. Tämä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Poliittiset, taloudelliset, kulttuurilliset ja lainsäädännölliset kehityssuunnat Vaahto Groupin ja sen asiakkaiden toiminta koskee maantieteellisesti laajoja alueita. Haitallinen maailmanlaajuinen poliittinen kehitys, poliittiset rauhattomuudet, terrorismi ja aseelliset konfliktit voivat muodostaa riskejä Yhtiön toiminnalle. Vaahto Groupin toimintaan vaikuttavat myös kulttuuriset ja uskonnolliset tekijät ja lainsäädäntö, erityisesti eri maiden ympäristölainsäädäntö. Eri maiden ympäristölainsäädännön muutosten vaikutusten näkyminen saattaa kestää kauan. Vaahto Group tarkkailee valmisteilla olevia lakeja ja pyrkii ennakoimaan niiden vaikutusta omaan ja asiakkaidensa liiketoimintaan. Ympäristövaatimukset ovat kiristyneet myös kehittyvillä markkinoilla, kuten esimerkiksi Kiinassa. Ennakoimattomat lainsäädännön muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti Vaahto Groupin liiketoimintaan. Vaativampi ympäristölainsäädäntö voi hankaloittaa Vaahto Groupin tuotteiden myyntiä ja lisätä kustannuksia, mutta se voi myös tuoda mahdollisuuksia tarjota asiakkaille uusia ratkaisuja, jotka täyttävät tiukemmat ympäristövaatimukset. Äkillisillä poliittisilla, taloudellisilla ja/tai lainsäädännöllisillä muutoksilla voi kuitenkin olla olennaisen haitallinen vaikutus Vaahto Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yhtiön omistusrakenteeseen liittyvä riski Yhtiön pääosakkeenomistajat käyttävät merkittävää päätösvaltaa Yhtiössä. Pääosakkeenomistajien merkittävällä omistuksella on vaikutusta päätettäessä muun muassa Yhtiön hallituksen kokoonpanosta, osingonjaosta ja muista osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, Osakeyhtiölaki ) mukaan yhtiökokoukselle kuuluvista asioista. Viisi suurinta Yhtiön osakkeenomistajaa omistivat noin 77 prosenttia Yhtiön osakkeista ja noin 81 prosenttia niiden tuottamasta äänimäärästä. Katso myös kohta Suurimmat osakkeenomistajat, osakkeet ja osakepääoma. Osakeantiin liittyvät riskit Osakkeenomistajien omistuksen arvon laimentuminen Koska Maksuttomassa Osakeannissa vain K-lajin osakkeiden omistajat saavat uusia osakkeita, johtaa osakelajien yhdistäminen ja Maksuton Osakeanti siihen, että A-lajin osakkeiden omistajien omistusosuus laimentuu noin 3,8 prosenttia. Osakkeiden volatiliteetti Osakkeet tulevat olemaan julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä. Osakkeiden markkinahinnat voivat vaihdella merkittävästi, ja niiden volatiliteetti voi olla suuri johtuen Yhtiöön liittyvistä syistä tai yleisestä markkinatilanteesta. On myös mahdollista, että kaupankäynnin kohteeksi tuleville osakkeille ei synny riittävästi kysyntää, millä voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön osakkeiden markkinahintaan. Osakeannissa annettavat osakkeet on mahdollista myydä vasta, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. 8

9 YHTIÖ, YHTIÖN HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT Yhtiö Vaahto Group Plc Oyj Laiturikatu 2, Lahti Yhtiön hallituksen jäsenet Nimi Seppo Jaatinen Rainer Häggblom Reijo Järvinen Martti Unkuri Antti Vaahto Mikko Vaahto Asema Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsenten työosoite on Laiturikatu 2, Lahti. Yhtiön taloudellinen neuvonantaja Advium Corporate Finance Oy Mannerheimintie 14 A, Helsinki Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy Eteläranta 8, Helsinki Yhtiön tilintarkastaja päättyneenä tilikautena Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö Aleksanterinkatu 17 A, Lahti Päävastuullinen tilintarkastaja: Pauli Hirviniemi, KHT Yhtiön tilintarkastaja ja 2010 päättyneinä tilikausina Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö Aleksanterinkatu 17 A, Lahti Päävastuullinen tilintarkastaja: Panu Juonala, KHT 9

10 ERÄITÄ SEIKKOJA Vakuutus Esitteessä annetuista tiedosta Yhtiö vastaa tähän Esitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiö vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että sen parhaan ymmärryksensä mukaan tässä Esitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Lahdessa 3. joulukuuta 2010 Vaahto Group Plc Oyj Yllä mainitun lisäksi Yhtiö ei anna mitään nimenomaista tai välillistä vakuutusta tai takuuta tässä Esitteessä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Yhtiö kuitenkin tarvittaessa päivittää tässä Esitteessä annettuja tietoja Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3b :n mukaisesti. Yhtiön osakkeiden omistajia kehotetaan tutustumaan koko Esitteeseen ja Yhtiön tämän Esitteen päivämäärän jälkeen julkistamiin pörssitiedotteisiin. Tulevaisuutta koskevat lausumat Tässä Esitteessä esitetään tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka kuvaavat muun muassa Yhtiön johdon nykyisiä näkemyksiä ja odotuksia Vaahto Groupin liiketoiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, liiketoimintastrategiasta sekä tulevaa toimintaa ja päämääriä koskevista suunnitelmista ja tavoitteista. Tällaisia lausumia on esitetty Esitteen jaksoissa Riskitekijät, Tulevaisuuden näkymät sekä muualla tässä Esitteessä. Tulevaisuutta koskevat lausumat liittyvät sekä Vaahto Groupiin, kuten eräät Yhtiön itselleen asettamat taloudelliset tavoitteet, että niihin sektoreihin ja toimialoihin, joilla se toimii. Lausumat, joissa käytetään ilmauksia odottaa, suunnitella, ennakoida, uskoa, ennustaa, tulla, arvioida, pyrkiä, saattaa, tulisi, voisi, jatkaa tai muita vastaavia ilmaisuja ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Kaikkiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuutta, eivätkä ne ole takeita tulevasta. Vaahto Groupin toteutuva tulos sekä kyky saavuttaa taloudelliset tavoitteensa saattavat poiketa olennaisesti siitä, mitä tässä Esitteessä olevissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetään. Yhtiön kehitys tulevaisuudessa saattaa poiketa tulevaisuutta koskevista lausumista muun muassa sellaisten tekijöiden takia, joita on kuvattu Esitteen jaksossa Riskitekijät, jota olisi luettava muiden tässä Esitteessä olevien varoittavien lausumien rinnalla. Lisäksi vaikka Yhtiön liiketoiminnan tulos, taloudellinen tilanne ja maksuvalmius sekä kehitys niillä toimialoilla, joilla Vaahto Group toimii olisivat yhdenmukaiset tämän Esitteen tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, mainitut tulokset tai kehitys eivät välttämättä anna viitteitä tulevien kausien tuloksista tai kehityksestä. Kaikki tässä Esitteessä olevat tulevaisuutta koskevat lausumat kuvastavat Vaahto Groupin johdon nykyisiä näkemyksiä tulevista tapahtumista, ja niihin liittyy Esitteessä mainittuja ja muita riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, jotka koskevat Yhtiön liiketoimintaa, liiketoiminnan tulosta, taloudellista asemaa, kasvustrategiaa ja maksuvalmiutta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat ainoastaan Esitteen päiväyksen mukaista tilannetta. Ellei sovellettavien säännösten (mukaan lukien Arvopaperimarkkinalaki) asettamista velvollisuuksista muuta johdu, Yhtiö ei tule päivittämään tai arvioimaan tähän Esitteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tietojen, tulevaisuuden tapahtumien tai muiden seikkojen perusteella. Tässä kappaleessa esitetyt huomiot koskevat kaikkia myöhempiä Vaahto Groupin tai Vaahto Groupin puolesta toimiviin henkilöihin liittyviä kirjallisia ja suullisia tulevaisuutta koskevia lausumia kokonaisuudessaan. Mahdollisten sijoittajien tulee ottaa erityisesti huomioon tässä Esitteessä mainitut tekijät, joiden johdosta todelliset tulokset voivat poiketa ennakoidusta. Osakeantiin ja siinä tarjottaviin arvopapereihin liittyviä riskejä kuvataan tarkemmin Esitteen jaksossa Riskitekijät. Verkkosivuston tiedot Vaahto Groupin verkkosivustolla tai millä tahansa muulla sivustolla esitetyt tiedot eivät ole osa tätä Esitettä pois lukien tiedot, jotka on sisällytetty viittaamalla tähän Esitteeseen, katso jakso Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt tiedot. Vaahto Group kuitenkin julkistaa Esitteen verkkosivustollansa. 10

11 Tilinpäätökseen liittyvien ja eräiden muiden tietojen esittäminen Tilinpäätöstiedot Yhtiö laatii konsernitilinpäätöksensä EU:n käyttöön ottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS ) mukaisesti. Yhtiön , ja päättyneiltä tilikausilta laaditut toimintakertomukset, tilintarkastetut konsernitilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset on sisällytetty Esitteeseen viittaamalla, ja ne ovat saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa Katso Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt tiedot. Tietyt tässä Esitteessä esitetyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, on pyöristetty. Siten taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summat eivät välttämättä vastaa tarkalleen sarakkeiden tai rivien loppusummana esitettyjä lukuja. Markkinoita, taloutta ja toimialaa koskevat tiedot Tähän Esitteeseen sisältyy markkinoihin, talouteen ja toimialaan liittyviä tietoja, jotka ovat joko peräisin yhdestä tai useammasta nimetystä lähteestä taikka ne on johdettu useista toimialalähteistä ja muista itsenäisistä lähteistä. Yhtiö on hankkinut nämä ulkopuolisten toimittamat tiedot julkisista lähteistä, muun muassa tilinpäätös- ja muista tiedoista, ja Yhtiö on varmistanut, että tiedot on toistettu asianmukaisesti ja, siltä osion kuin Yhtiö tietää ja on pystynyt varmistamaan, ulkopuolisten julkistamista tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. Teollisuudenalan julkaisuissa on yleensä todettu, että niiden sisältämät tiedot on hankittu luotettavina pidetyistä lähteistä, mutta niiden oikeellisuutta ja täydellisyyttä ei taata, eikä Vaahto Group ole varmentanut tällaisia tietoja itsenäisesti. Tässä Esitteessä olevat lausumat, jotka koskevat Vaahto Groupin markkina-alueita, sen markkina-asemaa kyseisillä alueilla sekä muita markkinoilla toimivia yrityksiä, perustuvat yksinomaan Vaahto Groupin kokemuksiin, sisäisiin tutkimuksiin ja arvioihin sekä Yhtiön omiin markkinaoloja koskeviin selvityksiin, joiden Yhtiö katsoo olevan luotettavia. Vaahto Group ei voi kuitenkaan antaa takeita siitä, että mikään näistä olettamuksista olisi täsmällinen tai antaisi oikean kuvan Yhtiön asemasta kyseisillä markkinoilla, eikä mitään Yhtiön sisäisiä selvityksiä tai tietoja ole varmennettu ulkopuolisten lähteiden avulla. Vaahto Group arvioi toiminta-alueensa markkinoiden kasvuvauhtia ja markkinaosuuksiensa kehitystä pääasiassa tilastojen ja markkinatutkimusten perusteella. Nähtävillä olevat asiakirjat Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän Esitteen voimassaoloaikana arkipäivisin normaalina työaikana kello Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Laiturikatu 2, Lahti ja Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa (a) Vaahto Groupin yhtiöjärjestys; (b) Vaahto Groupin toimintakertomukset, tilintarkastetut tilinpäätökset (sisältäen konsernitilinpäätökset ja emoyhtiön tilinpäätökset) sekä tilintarkastuskertomukset , ja päättyneiltä tilikausilta; ja (c) Liitteenä 1 oleva tilintarkastajan lausunto Esitteeseen sisältyvästä tulosennusteesta. Osakeyhtiölain 5 luvun 21 :ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa 11

12 KESKEISET TALOUDELLISET TIEDOT Seuraava yhteenveto Yhtiön konsernitilinpäätöstiedoista tulee lukea yhdessä tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen Yhtiön konsernitilinpäätösten kanssa. Alla esitettävä yhteenveto konsernitilinpäätöstiedoista , ja päättyneiltä tilikausilta perustuu Yhtiön tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty päättyneen tilikauden tilinpäätöksen liitetiedossa 32. Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Liikevaihto, euroa Liikevaihdon muutos, % -17,0 3,4-53,5 Liikevoitto/-tappio, euroa % liikevaihdosta 0,9-3,1-8,1 Voitto/tappio ennen veroja, euroa ) ) % liikevaihdosta -0,3 1) -4,6 1) -10,9 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus 128 1) ) tilikauden tuloksesta, euroa % liikevaihdosta 0,2 1) -3,3 1) -8,3 Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,5 1) -20,6 1) -32,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,6-8,5-11,0 Omavaraisuusaste, % 37,3 23,2 21,8 Current ratio 1,1 0,9 0,8 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 99,8 11,1 222,5 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, euroa % liikevaihdosta 6,3 4,8 2,2 Tilauskanta, euroa Taseen loppusumma, euroa Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä, hlöä Osakekohtaiset tunnusluvut (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,04 1) -0,86 1) -1,01 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 4,32 3,37 2,36 Osakekohtainen osinko, euroa 2) 0,10 0,00 0,00 Osinko tuloksesta, % 224,4 1) 0,0 1) 0,0 Efektiivinen osinkotuotto, % 1,0 0,0 0,0 Hinta/voittosuhde (P/E) 230,5 1) -7,9 1) -7,1 Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, tkpl Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, tkpl ) Tilikausien ja lukuja on oikaistu takautuvasti vastaamaan tilikaudella käyttöönotettua kirjaamisperiaatetta, jonka mukaan johdannaisinstrumenttien käyvän arvon muutoskirjaus tehdään tuloslaskelman eriin Rahoitustuotot tai Rahoituskulut. Aikaisemman kirjauskäytännön mukaan johdannaisinstrumenttien käyvän arvon muutosta ei kirjattu Yhtiön tuloslaskelman kautta. 2) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. 12

13 OSAKEMARKKINATIETOJA Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden määrä oli osaketta, jotka jakautuivat K-lajin osakkeeseen ja A-lajin osakkeeseen. Yhtiön A-lajin osakkeen kaupankäyntitunnus Helsingin Pörssissä on WAT1S ja Yhtiön K-lajin osakkeen kaupankäyntitunnus on WATKV. Mikäli osakelajien yhdistäminen ja Maksuton Osakeanti toteutuvat Yhtiön hallituksen esittämällä tavalla, Vaahto Groupin yhdistetyn osakelajin osakkeen kaupankäyntitunnus tulee olemaan WAT1V ja ISIN-koodi FI Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhtiön A-lajin ja K-lajin osakkeiden ylimmät ja alimmat kurssit, jakson lopun kaupantekokurssit, kaupankäyntimäärillä painotetut keskikurssit ja vaihto Helsingin Pörssissä sekä Yhtiön markkinaarvo esitetyiltä ajanjaksoilta. A-lajin osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä oli 6,75 euroa. K-lajin osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä oli 7,33 euroa. Osakemarkkinatietoja Helsingin Pörssin kaupantekokurssit, euroa A-lajin osake ylin kurssi 12,32 9,90 7,03 alin kurssi 8,85 4,72 5,46 keskikurssi 10,55 6,69 6,30 tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 9,82 6,40 6,70 K-lajin osake ylin kurssi 12,55 10,74 7,69 alin kurssi 8,8 6,20 6,56 keskikurssi 10,35 7,98 7,30 tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 10,74 7,30 7,68 Osakekannan markkina-arvo jakson lopussa, miljoonaa euroa 29,5 19,7 20,6 Vaihto Helsingin Pörssissä A-lajin osake, kpl A-lajin osake, % 97,3 % 35,6 % 1,3 % K-lajin osake, kpl K-lajin osake, % 74,9 % 6,4 % 0,6 % 13

14 TIETOJA OSAKELAJIEN YHDISTÄMISESTÄ JA MAKSUTTOMAN OSAKEANNIN SYYT Osakelajien yhdistäminen ja siihen liittyvä Maksuton Osakeanti Yhtiön osakkeet jakautuvat yhtiöjärjestyksen mukaan K- ja A-lajin osakkeisiin, jotka eroavat toisistaan äänioikeuden osalta siten, että K-lajin osakkeella on kaksikymmentä (20) ääntä ja A-lajin osakkeella yksi (1) ääni. K-lajin osakkeita on kappaletta ja A-lajin osakkeita kappaletta. Molemmat osakelajit ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön kaksi osakelajia yhdistetään siten, että yhdistämisen jälkeen Yhtiöllä on ainoastaan yksi osakelaji. Osakkeilla olisi yksi (1) ääni ja muutoinkin kaikilta osin yhtäläiset oikeudet. Osakelajien yhdistämiseen liittyy suunnattu Maksuton Osakeanti K-lajin osakkeiden omistajille ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Hallituksen ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää sen kaikkien osien hyväksymistä. Maksutonta Osakeantia on kuvattu tarkemmin tämän Esitteen kohdassa Maksuttomassa Osakeannissa annettavia osakkeita koskevat tiedot Maksuton Osakeanti. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa Yhtiön A-lajin osakkeista, ja osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa Yhtiön K-lajin osakkeista, ovat etukäteen kirjallisesti ilmoittaneet kannattavansa tätä hallituksen ehdotusta ja äänestävänsä sen puolesta. Yhtiö kantaa kaikki osakelajien yhdistämisestä aiheutuvat kulut, jotka niiden yhdistämisestä saatuihin hyötyihin verrattuna eivät ole merkittäviä. Perustelut yhdistymiselle ja Maksuttomalle Osakeannille Osakelajien yhdistäminen ja siihen liittyvä Maksuton Osakeanti johtaa Yhtiön omistusrakenteen selkiintymiseen ja osakkeisiin liittyvien oikeuksien yhdenmukaistamiseen. Järjestelyn odotetaan lisäävän kiinnostusta Yhtiön osaketta kohtaan sekä johtavan Yhtiön osakkeen likviditeetin lisäämiseen. Lisäksi omistusrakenteen selkiyttämisen arvioidaan parantavan Yhtiön osakkeen käyttömahdollisuuksia rahoitushankinnassa. Harkitessaan perusteita Maksuttomalle Osakeannille hallitus on ottanut huomioon, että (i) pörssiyhtiöt ovat Suomessa sekä kansainvälisesti siirtymässä yhä enenevässä määrin yhden osakelajin käyttöön, ja osakelajien yhdistämisen odotetaan parantavan Yhtiön osakkeen likviditeettiä; (ii) osakelajien yhdistäminen hallituksen ehdotuksen mukaisesti laskisi nykyisten K-lajin osakkeiden äänimäärän noin 95,1 prosentista noin 51,3 prosenttiin ja nostaisi vastaavasti nykyisten A-lajin osakkeiden äänimäärän noin 4,9 prosentista noin 48,7 prosenttiin; (iii) osakelajien yhdistämisen yhteydessä K-lajin osakkeiden omistajille annettava preemio on kohtuullinen ja vastaa (alittaen hieman) K-lajin osakkeiden ja A-lajin osakkeiden markkinahintojen eroa pitkällä aikavälillä; ja (iv) ehdotetun Maksuttoman Osakeannin omistusosuuden laimennusvaikutus A-lajin osakkeiden omistajien osalta olisi noin 3,8 prosenttia Maksuttoman Osakeannin jälkeen, mitä on myös pidettävä osakelajien yhdistämisen yhteydessä kohtuullisena. Hallituksen näkemyksen mukaan osakelajien yhdistäminen edistää Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallitus katsoo ottaen huomioon edellä todetun, että osakelajien yhdistämiseen liittyvälle Maksuttomalle Osakeannille on olemassa Yhtiön kannalta ja Yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus katsoo, että osakelajien yhdistäminen ja siihen liittyvä Maksuton Osakeanti tuovat sellaisia etuja A-lajin osakkeiden omistajille ja yhtiölle, että ne vastaavat K-lajin osakkeiden omistajien Maksuttomassa Osakeannissa saamaa etua. Hallituksen näkemyksen mukaan osakelajien yhdistämistä ja siihen liittyvää Maksutonta Osakeantia voidaan pitää Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien kannalta kohtuullisena. Yhtiön hallitus on hankkinut Advium Corporate Finance Oy:lta lausunnon (ns. fairness opinion), jonka mukaan osakelajien yhdistämisen vaihtosuhde on Yhtiön A- ja K-lajien osakkeiden omistajien kannalta taloudellisesti oikeudenmukainen. Yhtiön tilintarkastaja, Ernst & Young Oy, on antanut lausunnon siitä, että perustelut osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen Maksuttomassa Osakeannissa ovat Osakeyhtiölain mukaiset. 14

15 Yhtiöjärjestyksen muutokset Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää poistaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 :n, joka sisältää erilajisia osakkeita koskevat määräykset sekä osakepääoman vähimmäis- ja enimmäisrajoja ja osakkeiden nimellisarvoa koskevat määräykset. Yhtiöjärjestyksen numerointia ehdotetaan myös muutettavaksi siten, että se säilyy johdonmukaisena muutoksen jälkeen. Uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan on esitetty tämän Esitteen kohdassa Vaahto Group Plc Oyj:n yhtiöjärjestys (ehdotettu). Muutokset tulevat voimaan kun ne rekisteröidään kaupparekisteriin, arviolta

16 MAKSUTTOMASSA OSAKEANNISSA ANNETTAVIA OSAKKEITA KOSKEVAT TIEDOT Maksuton Osakeanti Hallitus ehdottaa, että osakelajien yhdistämiseen liittyen K-lajin osakkeiden omistajille suunnataan Maksuton Osakeanti siten, että osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen K-lajin osakkeenomistajille annetaan kutakin kahtakymmentäviittä (25) K-lajin osaketta vastaan maksutta kaksi (2) uutta osaketta. Osakelajien yhdistämisen ja Maksuttoman Osakeannin perusteella kahdenkymmenenviiden (25) K-lajin osakkeen omistus muuttuu Yhtiön kahdenkymmenenseitsemän (27) osakkeen omistukseksi. Oikeus saada uusia osakkeita on sillä K-lajin osakkeen omistajalla, jolle K-lajin osake kuuluu täsmäytyspäivänä. Uudet osakkeet jaetaan K-lajin osakkeiden omistajille omistuksen suhteessa ja kirjataan suoraan asianomaiselle arvoosuustilille täsmäytyspäivän tiedon perusteella ja arvo-osuusjärjestelmässä noudatettavien sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Siltä osin kun K-lajin osakkeen omistajan K-lajin osakkeiden lukumäärä ei ole kahdellakymmenelläviidellä (25) jaollinen, annetaan hallituksen tarkemmin päättämällä tavalla ja Yhtiön ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n välisen sopimuksen mukaisesti jakojäännösten perusteella muodostettavat osakkeet Nordea Pankki Suomi Oyj:lle myytäväksi niiden K-lajin osakkeiden omistajien lukuun, joiden K-lajin osakkeiden lukumäärä ei ole ollut kahdellakymmenelläviidellä (25) jaollinen. Hallitus on oikeutettu päättämään muista Maksuttoman Osakeantiin liittyvistä ehdoista ja käytännön seikoista. Maksuttoman Osakeannin täsmäytyspäivä Maksuttoman Osakeannin täsmäytyspäivä on Osakemäärä Maksuttomassa Osakeannissa annetaan enintään uutta osaketta. Osakasoikeudet Maksuttomassa Osakeannissa annettavat uudet osakkeet tuottavat osakasoikeudet, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin arvoilta Kirjaukset arvo-osuustileille Maksuttomassa Osakeannissa annettavat uudet osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta Osakkeenomistajilta edellytettävät toimenpiteet Yhtiökokouksen päättämä Maksuton Osakeanti ei edellytä osakkeenomistajilta erillisiä toimenpiteitä. Kaupankäynti uusilla osakkeilla Vaahto Groupin uudet osakkeet on tarkoitus ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä kaupankäyntitunnuksella WAT1V arviolta ISIN-koodi Uusien osakkeiden ISIN-koodi on FI Toimenpidekulut Osakelajien yhdistymisestä ei aiheudu kuluja Yhtiön osakkeenomistajille. 16

17 LIIKKEESEENLASKIJAA KOSKEVAT TIEDOT Yleisiä tietoja Yhtiöstä Yhtiön toiminimi on Vaahto Group Plc Oyj. Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin ja sen yritys- ja yhteisötunnus on Yhtiön kotipaikka on Hollola ja sen rekisteröity käyntiosoite on Laiturikatu 2, Lahti ja postiosoite PL 5, Lahti. Yhtiön puhelinnumero on Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia ja sen tilikausi on Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 2 :n mukaan metalliteollisuuden harjoittaminen ja sen tuotteiden kotimainen ja kansainvälinen kauppa. Yhtiön toimialana on huolehtia myös Vaahto Group -konserniin kuuluvien yhtiöiden hallinnosta ja rahoituksesta. Yhtiö huolehtii myös konsernin yhtiöiden organisaatiosta, rahoituksesta, laskentatoimesta, konttoripalveluista, osto- ja myyntitehtävistä sekä muista konsernin hallintopalveluista. Yhtiö voi hankkia patentteja ynnä muita oikeuksia konsernin lukuun sekä tarjota konsulttipalveluja, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita, harjoittaa vuokrausta, muuta leasing-toimintaa sekä sijoittaa varojaan osakkeisiin, arvopapereihin ja muihin rahamarkkinainstrumentteihin. Yllämainittua toimintaa Yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyrityksiä käyttäen. Yhtiön toimintahistoria Vaahto Group on maailmanlaajuisesti toimiva korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys, joka palvelee prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian ja prosessilaitteiden aloilla. Vaahto Groupin toiminnan juuret ulottuvat vuoteen 1874, jolloin Vaahdon suku on aloittanut Lahden seudulla elinkeinotoiminnan. Yhtiön toiminnalla on siten pitkät perinteet suomalaisessa konepajateollisuudessa. Jo 1930-luvulla Yhtiö sovelsi sähköhitsausta ja jalosti tuotannossaan ruostumatonta terästä. Yhtiö on valmistanut prosessiteollisuuden laitteita 1930-luvulta lähtien luvulta alkaen Yhtiö on toimittanut komponentteja paperiteollisuudelle ja paperiteollisuuden koneiden uusintoja Yhtiö on tehnyt 1980-luvulta lähtien. Vaahto Groupin emoyhtiö Vaahto Group Plc Oyj perustettiin vuonna 1983 Watostek -nimisenä ja konserni sai näin alkunsa. Vuonna 1991 emoyhtiön nimi muutettiin Vaahto Group Ltd Oy:ksi ja vuodesta 1998 emoyhtiö on ollut nimeltään Vaahto Group Plc Oyj. Yhtiön A-lajin osakkeet listattiin Helsingin Pörssiin vuonna 1989 ja K-lajin osakkeet vuonna Nykyisin Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin Small Cap -segmentissä toimialaluokassa Teollisuustuotteet ja palvelut. Vuonna 1988 ostettiin Oy JA-RO Ab:n raskas konepaja ja Japrotek Oy Ab perustettiin. Oy JA-RO Ab:n toiminta oli käynnistynyt Pietarsaaressa vuonna Vuonna 1996 Vaahto Groupiin liitettiin tamperelainen AK-Tehdas Oy, joka on palvellut tela-asiakkaita 1960-luvulta lähtien ja ollut siitä lähtien eräs alan teknologiajohtajista. Vuonna 2008 yhtiön nimi muutettiin Vaahto Roll Service Oy:ksi ja vuonna 2009 se sulautui Vaahto Oy:öön. Vuonna 1998 hankittiin saksalainen sekoitinvalmistaja Stelzer Rührtechnik International GmbH, joka oli perustettu vuonna Pietarissa toimiva osakkuusyhtiö ZAO Slalom perustettiin tukemaan Venäjän myyntiä vuonna Kiinan yhtiö Vaahto Pulp & Paper Machinery Distribution (Shanghai) Co. Ltd. perustettiin Shanghaihin vuonna Yhtiön liiketoimintaryhmät Vaahto Groupilla on kaksi liiketoimintaryhmää, jotka ovat paperikoneryhmä Pulp & Paper Machinery ja prosessilaiteryhmä Process Machinery. Pulp & Paper Machinery ryhmän toiminta jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: investointiprojekteihin keskittyvään Vaahto Projects yksikköön sekä huolto- ja varaosapalveluja tarjoavaan Vaahto Service yksikköön. 17

18 Ryhmä tarjoaa asiakkailleen kokonaispalvelua, johon sisältyvät suunnittelu ja kehitys, valmistus, asennus sekä käyntiinajo-, huolto- ja varaosapalvelut. Process Machinery ryhmän toiminta jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: sekoitinteknologiaan erikoistuneeseen Mixing Technology yksikköön sekä säiliöihin ja paineasioihin keskittyvään Vessels yksikköön. Ryhmä tarjoaa asiakkailleen kokonaispalvelua, johon kuuluvat tuotteiden suunnittelu, tuotekehitys, valmistus, asennus sekä käynnistys-, huolto- ja varaosapalvelut. Yhtiön organisaatiorakenne Vaahto Group Plc Oyj on Vaahto Groupin emoyhtiö, joka vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Vaahto Groupiin kuuluu seuraavat tärkeimmät konserniyhtiöt: Tärkeimmät konserniyritykset Yhtiö Kotipaikka Emoyhtiön omistusosuus, % AP-Tela Oy Kokkola 52,08 Japrotek Oy Ab Pietarsaari 100,00 Stelzer Rührtechnik International GmbH Warburg, Saksa 100,00 Vaahto Group Asia Limited Hong Kong, Kiina 100,00 Vaahto Oy Hollola 100,00 18

19 Suurimmat osakkeenomistajat SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT, OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistajaa ja heidän omistuksensa Omistaja A-osakkeita K-osakkeita % osakkeista % äänistä 1 Vaahto Antti Tapani ,76 % 17,96 % 2 Vaahto Mikko Kullervo ,45 % 17,63 % 3 Vaahto Ilkka Uolevi ,18 % 17,19 % 4 Laakkonen Mikko ,95 % 6,31 % 5 Vaahto Heikki Sakari ,37 % 21,89 % 6 Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ,04 % 4,08 % 7 Hymy Lahtinen Oy ,68 % 4,06 % 8 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ,44 % 2,46 % 9 Mäkihonko Juha ,21 % 0,47 % 10 Kanerva Jyri Veikka ,90 % 0,18 % Hallintarekisteröidyt osakkeet yhteensä ,03 % 0,63 % Muut ,99 % 7,13 % Kaikki yhteensä ,00 % 100,00 % Yhtiön hallitus on ehdottanut kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle A- ja K-lajin osakkeiden yhdistämistä sekä K-lajin osakkeiden omistajille suunnattua Maksutonta Osakeantia. Ottaen huomioon osakelajien yhdistämisen ja Maksuttoman Osakeannin, Yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistajaa tilanteeseen perustuen olisivat seuraavat: Omistaja Osakkeita % osakkeista ja äänistä 1 Vaahto Antti Tapani ,77 % 2 Vaahto Mikko Kullervo ,46 % 3 Vaahto Ilkka Uolevi ,26 % 4 Laakkonen Mikko ,58 % 5 Vaahto Heikki Sakari ,82 % 6 Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ,04 % 7 Hymy Lahtinen Oy ,74 % 8 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ,44 % 9 Mäkihonko Juha ,18 % 10 Kanerva Jyri Veikka ,87 % Hallintarekisteröidyt osakkeet yhteensä ,97 % Muut omistajat ,87 % Kaikki yhteensä ,00 % Yhtiö ei ole tietoinen järjestelyistä, jotka voisivat tulevaisuudessa johtaa määräysvallan vaihtumiseen Yhtiössä. Vaahto Groupin suurimpiin omistajiin kuuluvat osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa sekä Yhtiön A-lajin osakkeista että K-lajin osakkeista ovat etukäteen kirjallisesti ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta osakelajien yhdistämiseksi ja äänestävänsä sen puolesta. 19

20 Yhtiön osakkeet ja osakepääoma Yhtiön osakkeet Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön osakepääoma oli euroa ja Yhtiö oli laskenut liikkeeseen täysin maksettua osaketta. Yhtiöllä on tämän Esitteen päivämääränä kaksi osakelajia, eli A- ja K-lajin osakkeet, jotka eroavat toisistaan siten, että A-lajin osakkeet oikeuttavat yhteen ääneen ja K-lajin osakkeet 20 ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. A-lajien osakkeiden lukumäärä on ja K-lajin osakkeiden lukumäärä on Osakkeen nimellisarvo on 1,00 euroa. Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiö ei omista Yhtiön omia osakkeita eikä hallituksella ole valtuutuksia omien osakkeiden hankintaan. Yhtiön osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia, ja ne on liitetty Euroclear Finland Oy:n ( Euroclear ) ylläpitämään arvoosuusjärjestelmään. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssin pörssilistalla toimialaluokassa Teollisuustuotteet ja - palvelut. Yhtiön A-lajin osakkeen kaupankäyntitunnus on WAT1S, ja sen ISIN-koodi on FI Yhtiön K-lajin osakkeen kaupankäyntitunnus on WATKV, ja sen ISIN-koodi on FI Mikäli osakelajien yhdistäminen ja Maksuton Osakeanti toteutuvat Yhtiön hallituksen esittämällä tavalla, Vaahto Groupin yhdistetyn osakelajin osakkeen kaupankäyntitunnus tulee olemaan WAT1V ja ISIN-koodi FI Yhtiön osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia tarkasteltavana olevien historiallisten taloudellisten kausien aikana. Yhtiö ei ole myöskään laskenut liikkeelle Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita eikä Yhtiön hallituksella ole tämän Esitteen päivämäärän valtuutuksia laske liikkeelle uusia osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Katso myös Esitteen kohta Hallituksen ehdotukset pidettävälle yhtiökokoukselle. Hallituksen ehdotukset pidettävälle yhtiökokoukselle Yhtiön hallitus on ehdottanut pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön kaksi osakelajia yhdistetään siten, että yhdistämisen jälkeen Yhtiöllä on ainoastaan yksi osakelaji. Osakkeilla olisi yksi (1) ääni ja muutoinkin kaikilta osin yhtäläiset oikeudet. Osakelajien yhdistämiseen liittyy Maksuton Osakeanti K-lajin osakkeiden omistajille ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Yhtiön hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous päättää poistaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 :n, joka sisältää erilajisia osakkeita koskevat määräykset sekä osakepääoman vähimmäis- ja enimmäisrajoja ja osakkeiden nimellisarvoa koskevat määräykset. Tällöin kukin K-lajin osake muuntuu käytännössä yhtiöjärjestyksen muutoksella yhdeksi oikeuksiltaan entistä A-lajin osaketta vastaavaksi osakkeeksi. Yhtiöjärjestyksen muutos tulee voimaan, kun se merkitään kaupparekisteriin, arviolta Yhtiön hallitus on ehdottanut, että osakelajien yhdistämiseen liittyen K-lajin osakkeiden omistajille suunnataan Maksuton Osakeanti siten, että osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen K-lajin osakkeenomistajille annetaan kutakin täsmäytyspäivänä kahtakymmentäviittä (25) K-lajin osaketta vastaan vastikkeetta kaksi (2) uutta osaketta. Osakelajien yhdistämisen ja Maksuttoman Osakeannin perusteella kahdenkymmenenviiden (25) K-lajin osakkeen omistus muuttuu Yhtiön kahdenkymmenenseitsemän (27) osakkeen omistukseksi. Maksuttomassa Osakeannissa annetaan enintään uutta osaketta, jotka tuottavat osakkeenomistajan oikeuden kaupparekisteriin rekisteröimisestä lukien, arviolta Yhtiön hallitus on myös ehdottanut pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien osakkeiden annista. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää laskea liikkeelle enintään osaketta. Osakkeita koskevan ehdotetun valtuutuksen enimmäismäärä vastaa suunnilleen kymmentä prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista hallituksen ehdottaman A- ja K-lajin osakkeiden yhdistämisen jälkeen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien oikeuden 20

TAMFELT OYJ ABP OSAKELAJIEN YHDISTÄMINEN 5.8.2009

TAMFELT OYJ ABP OSAKELAJIEN YHDISTÄMINEN 5.8.2009 HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKELAJIEN YHDISTÄMISESTÄ YHTIÖJÄRJESTYSTÄ MUUTTAMALLA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ SUUNNATUSTA MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA Yhtiön osakkeet jakautuvat yhtiöjärjestyksen mukaan kantaosakkeisiin

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 23.4.2012

LISTALLEOTTOESITE 23.4.2012 LISTALLEOTTOESITE 23.4.2012 917 602 OSAKETTA Vaahto Group Plc Oyj:n ( Vaahto Group tai Yhtiö ), Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, hallitus päätti 19.4.2012 antaa yhteensä 917 602 uutta Yhtiön

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 Liite I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Panostaja Oyj Pörssitiedote 20.3.2003 klo 11.30 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-31.1.2003 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 9,9 milj. euroa (ed. tilikauden

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.10.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia Pohjois-Amerikassa rakentamisen

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 15.2.2017 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suunta epävarma Rakentamisen aktiviteetti alhaisella tasolla kaikilla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

JAKAUTUMISEN PERUSTEET

JAKAUTUMISEN PERUSTEET JAKAUTUMISEN PERUSTEET Sievi Capital Oyj:n hallitus allekirjoitti 11.8.2011 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan sopimusvalmistusliiketoiminta siirtyy uudelle perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle Scanfil

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 1.11.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinat Liiketoimintaympäristö: Alkuvuoden aikana koettu vanerin kysynnän elpyminen tasaantunut viime kuukausina ja muutamilla

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2017 1.8.2017 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö Yleiskuvassa ei muutoksia maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne jatkuu epävarmana rakentamisen

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2014 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Rapala VMC Oyj Yhtiökokous 30.3.2017 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Liite 1 NRO AIHE 16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä huhtikuuta 2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9. 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17. päivänä kesäkuuta 2013 klo 10 Finlandia-talon kongressisiiven

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011

OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011 2 Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2010-28.2.2011 Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2010 28.2.2011 oli 24,9 milj. euroa (edellisen tilikauden

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Incap Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 8.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 klo 15 BANKin Wall Street -kokoustiloissa

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kutsu Keskisuomalainen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylän

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2013

Määräykset ja ohjeet 7/2013 Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro FIVA 8/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,42 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2016 26.10.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö 1 9 2016 lyhyesti Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Home > Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Finnlines Oyj Pörssitiedote 18.3.2010 klo 14.00 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2010 Finnlines

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.26 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 8. päivänä 2011 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa,

Lisätiedot

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.5.2017, klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous Lassila & Tikanoja Oyj 16.3.2017 Lassila & Tikanoja Oyj 1 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Lassila & Tikanoja Oyj 2 Nordea Bank AB:n edustamat Kohta 10 Hallituksen jäsenten

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 09:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 9. päivänä 2010 kello

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot