OM AB (publ):n tarjous HEX Oyj:n osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille ja listalleottoesite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OM AB (publ):n tarjous HEX Oyj:n osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille ja listalleottoesite"

Transkriptio

1 OM AB (publ):n tarjous HEX Oyj:n osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille ja listalleottoesite 3. heinäkuuta 2003

2 OM AB (publ) on laatinut tämän asiakirjan ( Listalleottoesite ) käytettäväksi Tarjouksen (kuten määritelty jäljempänä) yhteydessä HEXin osakkeenomistajille ja HEXin optio-oikeuksien haltijoille Tarjoukseen tutustumista varten sekä käytettäväksi listalleottoesitteenä, jota tarvitaan haettaessa myöhemmin OM AB:n (jonka nimi muutetaan OM HEX AB:ksi Tarjouksen toteutuessa) osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä sekä haettaessa uudet OM:n osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Stockholmsbörsenissä. Listalleottoesite on myös Ruotsin osakeyhtiölain (aktiebolagslagen (1975:1385)) 4 luvun mukaisesti laadittu osakeantia koskeva asiakirja. Tässä Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot on saatu OM:ltä, HEXiltä tai muista Listalleottoesitteessä ilmoitetuista lähteistä. Ellei toisin mainita, tässä Listalleottoesitteessä viittauksilla OM HEX tai Yhtiö tarkoitetaan OM HEX AB:ta (publ) (rek. nro ) ja sen tytäryhtiöitä (konserni) tai OM HEX AB:ta (publ) (emoyhtiö) asiayhteydestä riippuen. Viittauksella Konserni tarkoitetaan OM HEX AB:ta (publ) ja sen tytäryhtiöitä. Viittauksella OM tarkoitetaan OM AB:ta (publ) (rek. no ) ja sen tytäryhtiöitä (konserni) tai OM AB:ta (publ) (emoyhtiö) asiayhteydestä riippuen. Viittauksella HEX tarkoitetaan HEX Oyj:tä (Y-tunnus ) ja sen tytäryhtiöitä (konserni) tai HEX Oyj:tä (emoyhtiö) asiayhteydestä riippuen. Milloin asiayhteys vaatii, viittauksella OM:ään tarkoitetaan OM HEXiä (ja päinvastoin, jos asiayhteys vaatii). OM on vastuussa tämän Listalleottoesitteen laatimisesta sekä siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä lukuun ottamatta sivuilla ja esitettyjä HEXiä koskevia tietoja, jotka HEX on toimittanut HEXistä tätä Listalleottoesitettä varten itsenäisenä ilman, että OM:n ja HEXin yhdistymisen vaikutuksia on arvioitu, allekirjoitetun Yhdistymissopimuksen kohdan mukaisesti. HEX vastaa ainoastaan edellä mainituilla sivuilla olevien tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä Suomen lain mukaisesti. OM vastaa muualla tässä Listalleottoesitteessä esitetyistä johtopäätöksistä ja arvioista, jotka on tehty HEXin toimittamien tietojen perusteella. Edellä kuvattu vastuunjako huomioon ottaen OM:n ja HEXin hallitusten jäsenet vakuuttavat, että heidän parhaan ymmärryksensä mukaan Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja tämän Listalleottoesitteen päivämääränä eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Tukholmassa, 3. heinäkuuta 2003 Helsingissä, 3. heinäkuuta 2003 OM AB:n (publ) hallitus HEX Oyj:n hallitus Ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään muita kuin tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, ne eivät ole OM:n tai HEXin hyväksymiä. Tämän Listalleottoesitteen julkistaminen ei merkitse sitä, että Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitävät paikkansa tulevaisuudessa tai ettei OM:n ja HEXin liiketoiminnoissa olisi tapahtunut muutoksia tämän Listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen noudattaen kuitenkin Suomen arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen) 2 luvun 3 :n mukaista esitteen täydentämisvelvollisuutta. Tämä Listalleottoesite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain, valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen ( /539), Suomen Rahoitustarkastuksen ( Rahoitustarkastus ) antamien kannanottojen sekä Rahoitustarkastuksen myöntämän poikkeusluvan mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Listalleottoesitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 70/271/2003 ja poikkeusluvan diaarinumero on 71/271/2003. Listalleottoesite on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Rahoitustarkastus on hyväksynyt Listalleottoesitteen suomenkielisen version. Listalleottoesitteen vastavuoroista tunnustamista koskevien säännösten perusteella Stockholmsbörsenin odotetaan tunnustavan Listalleottoesitteen englanninkielisen version Ruotsin pörssi- ja selvitystoiminnasta annetun lain (lag (1992:543) om börs- och clearingverksamhet) 5 luvun 5b :n mukaisesti. Listalleottoesitteen vastavuoroinen tunnustaminen ei merkitse Stockholmsbörsenin takuuta siitä, että tässä Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitävät paikkansa tai että esitetyt tiedot olisivat oikeita ja täydellisiä. Stockholmsbörsenin odotetaan tunnustavan Listalleottoesitteen 4. heinäkuuta Mikäli Listalleottoesitteen eri kieliversioiden välillä on ristiriitaisuuksia, noudatetaan seuraavia periaatteita. Suomenkielinen versio on ratkaiseva Suomessa toteutettavan Tarjouksen ja OM HEXin osakkeiden Suomessa mahdollisesti toteutettavan listaamisen osalta, lukuun ottamatta Yhdistymissopimusta, jonka OM ja HEX ovat allekirjoittaneet englanninkielisenä ja josta on suomenkieliseen esitteeseen otettu sekä alkuperäinen englanninkielinen versio että siitä laadittu epävirallinen suomenkielinen käännös. Mikäli Yhdistymissopimuksen eri kieliversioiden välillä esiintyisi eroavaisuuksia tai Yhdistymissopimuksen sisältöä jouduttaisiin tulkitsemaan, englanninkielinen versio on ratkaiseva. Kaikissa muissa tilanteissa Listalleottoesitteen englanninkielinen versio on ratkaiseva. Tarjouksen hyväksymisaikana Rahoitustarkastuksen ja Stockholmsbörsenin päätökset koskien Listalleottoesitteen hyväksymistä ja tunnustamista sekä Rahoitustarkastuksen myöntämää poikkeuslupaa ovat saatavissa toimistoaikoina OM:n pääkonttorista osoitteesta Norrlandsgatan 31, Tukholma, Ruotsi ja HEXin pääkonttorista osoitteesta Fabianinkatu 14, Helsinki. Listalleottoesite ja siihen liittyvät hyväksymislomakkeet tullaan lähettämään tavallisena postina kaikille niille HEXin osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille, jotka on rekisteröity 3. heinäkuuta 2003 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ( APK ) ylläpitämään omistajaluetteloon. Listalleottoesite ja hyväksymislomakkeet lähetetään yllä mainittuun omistajaluetteloon merkittyihin osoitteisiin. Listalleottoesite ja siihen liittyvät hyväksymislomakkeet ovat lisäksi saatavissa Tarjouksen hyväksymisaikana toimistoaikoina OM:n pääkonttorista ja Stockholmsbörsenistä osoitteesta Norrlandsgatan 31, Tukholma, Ruotsi, HEXin pääkonttorista ja HEXGate:sta osoitteesta Fabianinkatu 14, Helsinki sekä

3 Sampo Pankki Oyj:n pankkipalveluja tarjoavista konttoreista ja Mandatum Yksityispankin konttoreista. Muut tarvittavat asiakirjat, kuten jäljennökset yhtiöiden tekemistä asiaankuuluvista päätöksistä, ovat nähtävillä (niiden saatavilletulon jälkeen) toimistoaikoina Tarjouksen hyväksymisaikana seuraavissa paikoissa: OM:n pääkonttorissa osoitteessa Norrlandsgatan 31, Tukholma, Ruotsi ja HEXin pääkonttorissa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Osakkeita tarjotaan vain Tarjouksen ehtojen mukaisesti ja ehdoissa määritetyille henkilöille, eikä osakkeita tai muita arvopapereita tarjota ostettaviksi tai merkittäviksi muille henkilölle tai tahoille. Tarjousta ei tehdä sellaisille henkilöille, joiden osallistuminen Tarjoukseen vaatii jonkin erillisen tarjousasiakirjan laatimista taikka rekisteröinnin tai muun toimenpiteen suorittamista Suomen ja Ruotsin lainsäädännöissä vaadittujen toimenpiteiden lisäksi. Tämän Tarjouksen mukaisesti liikkeeseen laskettavia OM:n osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion taikka Kanadan, Japanin tai Australian arvopaperilakien (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä saa myydä tai tarjota Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa eikä myöskään Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa tai Australiassa asuville henkilöille, ellei kyseisille alueille vaadittavista rekisteröintivaatimuksista ole soveltuvaa poikkeusta. Kappaleita tai jäljennöksiä tästä Listalleottoesitteestä, hyväksymislomakkeista tai mistään muista Tarjoukseen liittyvistä asiakirjoista ei saa postittaa tai muuten jakaa sellaisessa valtiossa, jossa tällainen toimenpide vaatii mitä tahansa ylimääräisiä toimenpiteitä taikka olisi ristiriidassa kyseisen maan lainsäädännön tai muiden säännösten kanssa. Niiden henkilöiden, jotka saavat tämän Listalleottoesitteen tai muun Tarjoukseen liittyvän asiakirjan haltuunsa, tulee hankkia tiedot kaikista Tarjouksen hyväksymiseen tai arvopaperien tarjoamiseen liittyvistä rajoituksista sekä noudattaa asianmukaisia säännöksiä. OM ei millään tavalla vastaa tällaisista velvoitteista tai niiden noudattamatta jättämisestä. Kaikkiin tästä Listalleottoesitteestä tai Tarjouksesta aiheutuviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia ja ne ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Tarjouksen yhteydessä liikkeeseen laskettaviin osakkeisiin tai muihin Ruotsin osakeyhtiölakiin liittyviin seikkoihin sovelletaan kuitenkin Ruotsin lakia. Tärkeitä tietoja ja käsitteitä Jollei toisin mainita, viitattaessa johtoon kohdissa Yhteenveto ja OM HEX, tarkoitetaan OM:n johtoa. Tässä Listalleottoesitteessä SEK, Ruotsin kruunu tai kruunu tarkoittavat Ruotsin rahayksikköä. EUR tai euro tarkoittavat Euroopan unionin rahayksikköä. USD tai Yhdysvaltojen dollari tarkoittavat Yhdysvaltojen rahayksikköä. GBP tai tarkoittavat Iso-Britannian rahayksikköä. Alla olevassa taulukossa on kuvattu valuuttakurssit, joita on käytetty tässä Listalleottoesitteessä historiallisten taloudellisten tietojen esittämisen yhteydessä: Valuuttakurssit päättynyt 3 kk:n jakso päättynyt vuosi SEK/EUR, kauden keskiarvo 9,1964 9,1487 SEK/EUR, kauden lopussa 9,2480 9,2018 Ellei Listalleottoesitteessä ole toisin ilmoitettu, Ruotsin kruunuissa ilmoitetut luvut on muunnettu euroiksi käyttäen Ruotsin kruunun ja euron välistä, julkaistua viitekurssia 9,1318. Muunto on tehty yksinomaan vertailun helpottamiseksi. Valuuttakurssit vuosilta 2002 ja 2003 perustuvat Skandinaviska Enskilda Bankenin ( SEB ) fixing-kursseihin. OM laatii konsernitilinpäätöksensä Ruotsin kruunuissa ja HEX euroissa. OM HEXin tilinpäätösten virallinen laatimisvaluutta tulee olemaan Ruotsin kruunu. Sen jälkeen, kun OM HEXin osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä, OM HEXin tarkoituksena on julkistaa tilinpäätöstietonsa myös euroissa. Katso myös OM HEX Yhdistymisprosessi Taloudellinen raportointi ja OM HEXin osakkeiden listaaminen Helsingin Pörssiin Tietoja OM HEXistä. Listalleottoesitteessä esitettävät prosenttiluvut ja eräät muut luvut on pyöristetty lukemisen helpottamiseksi. Listalleottoesitteen taulukoissa esitettävien erien todellisten summien ja esitettyjen loppusummien mahdolliset erot johtuvat pyöristyksistä. Markkinatilastot perustuvat OM:n ja HEXin johdon keräämiin ja laatimiin tietoihin (ellei toisin ole erikseen mainittu). Nämä tiedot eivät ole kaikilta osin julkisia. Tämä Listalleottoesite sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat vallitseviin odotuksiin ja arvioihin tulevista tapahtumista. Tässä asiakirjassa sanat ennakoida, uskoa, arvioida, odottaa tai vastaavat viittaavat tulevaisuuteen suuntautuviin arvioihin, kun niitä käytetään OM HEXin, OM:n, HEXin tai johdon yhteydessä. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja ne ovat relevantteja ainoastaan niiden laatimispäivänä. OM HEXin tulokset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä useiden eri tekijöiden johdosta. Joitakin näistä tekijöistä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kohdassa Riskitekijät. Jos yksi tai useampi näistä riskeistä tai epävarmuustekijöistä toteutuu tai jos taustalla olevat olettamukset osoittautuisivat virheellisiksi, todelliset tulokset saattavat olennaisesti poiketa tässä asiakirjassa esitetyistä ennakoiduista, oletetuista, arvioiduista taikka odotetuista tuloksista. 4

4 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO TARJOUS OM HEX RISKITEKIJÄT OM HEX VEROTUS ARVOPAPERIMARKKINAT OM HEXIN OSAKKEIDEN LISTAAMINEN HELSINGIN PÖRSSIIN TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO LIITTEET

5 YHTEENVETO TARJOUS JA YHDISTYMINEN LYHYESTI OM ja HEX solmivat 20. toukokuuta 2003 yhdistymistä koskevan sopimuksen ( Yhdistymissopimus ), joka on tämän Listalleottoesitteen liitteenä C. Yhdistymissopimuksessa OM ja HEX ovat sopineet, että OM (i) tarjoutuu vaihtamaan HEXin osakkeenomistajien (poislukien OM) omistamat HEXin osakkeet OM:n liikkeeseen laskemiin uusiin osakkeisiin ( Vaihtotarjous ) sekä (ii) maksamaan HEX-optio-oikeuksien (katso määrittely jäljempänä) haltijoille käteisvastikkeen näiden omistamista HEX-optio-oikeuksista ( Optio-oikeustarjous ). Optio-oikeustarjouksen toteutuminen edellyttää Vaihtotarjouksen toteutumista. Vaihtotarjouksesta ja Optio-oikeustarjouksesta käytetään tässä Listalleottoesitteessä yhdessä termiä Tarjous. OM omistaa tällä hetkellä HEXin osaketta, jotka edustavat noin 15,6 prosenttia HEXin osakekannasta. Tarjouksen keskeisimmät ehdot on tiivistetty seuraavasti: Vaihtotarjouksessa OM tarjoaa jokaisesta HEXin osakkeesta 2,5 uutta OM:n osaketta ( Vaihtosuhde ). Optio-oikeustarjouksessa OM tarjoaa 5,90 euron suuruisen käteisvastikkeen jokaisesta HEXin A-, B-, C- ja D-sarjan optiooikeudesta (yhdessä HEX-optio-oikeudet ja erikseen A-optio-oikeudet, B-optio-oikeudet, C-optio-oikeudet ja D-optio-oikeudet ). Käteisvastike maksetaan (i) tarjottujen A-optio-oikeuksien ja B-optio-oikeuksien osalta yhden (1) kuukauden kuluessa Tarjouksen toteutumisesta (katso määrittely jäljempänä) ja (ii) tarjottujen C-optio-oikeuksien ja D-optio-oikeuksien osalta yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Tarjouksen toteutumisesta lukien. Välityspalkkioita ei peritä. Tarjouksen toteutuminen riippuu tiettyjen ehtojen täyttymisestä, jotka on kuvattu kohdassa Tarjous Tarjouksen ehdot Tarjouksen toteutumisen ehdot. Kaikkien HEXin osakkeenomistajien ja HEX-optio-oikeuksien haltijoiden tulee huolellisesti tutustua Tarjouksen kaikkiin ehtoihin, jotka on esitetty kohdassa Tarjous Tarjouksen ehdot sekä muuhun tässä Listalleottoesitteessä esitettyyn informaatioon. Tarjouksen toteutumisen sekä sitä mahdollisesti seuraavan Suomen osakeyhtiölain mukaisesti toteutettavan HEXin liikkeessä olevien vähemmistöosakkeiden pakkolunastusmenettelyn ( Pakkolunastusmenettely ) jälkeen HEXistä tulee OM:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Lisätietoja Pakkolunastusmenettelystä annetaan kohdassa Tarjous Tarjouksen ehdot HEXin osakkeenomistajat ja HEX-optio-oikeuksien haltijat, jotka eivät halua hyväksyä Tarjousta. HEXin hallitus yksimielisesti suosittaa, että HEXin osakkeenomistajat hyväksyvät Vaihtotarjouksen ja että HEX-optiooikeuksien haltijat hyväksyvät Optio-oikeustarjouksen. Katso kohta Tarjous Muita Tarjoukseen liittyviä seikkoja Suositukset ja osakkeenomistajien kannatus HEXin hallituksen suositukset ja Liite E Lausunnot vaihtosuhteesta. OM:n hallitus yksimielisesti suosittaa, että OM:n osakkeenomistajat äänestävät yhdistymisen toteutumisen edellyttämien päätösten puolesta OM:n yhtiökokouksessa. Katso kohta Tarjous Muita Tarjoukseen liittyviä seikkoja Suositukset ja osakkeenomistajien kannatus OM:n hallituksen suositus. Osakkeenomistajat (mukaan lukien OM), jotka edustavat enemmistöä HEXin liikkeeseen lasketuista osakkeista, ovat ilmaisseet alustavan tukensa Yhdistymiselle. Tietyt muut Tarjoukseen liittyvät toimenpiteet OM:n hallitus tulee kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka on suunniteltu pidettäväksi 18. elokuuta Ylimääräisessä yhtiökokouksessa OM:n hallitus tulee muun muassa esittämään, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Tarjouksen yhteydessä vastikkeena käytettävien uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta. Katso kohta Tarjous Muita Tarjoukseen liittyviä seikkoja Yhtiöoikeudelliset päätökset OM. HEXin ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 16. kesäkuuta Kokouksessa päätettiin muuttaa HEXin tilikausi päättymään 30. kesäkuuta sekä tehdä tähän liittyvät muutokset HEXin yhtiöjärjestykseen. Katso kohdat Tarjous Muita Tarjoukseen liittyviä seikkoja Yhtiöoikeudelliset päätökset HEX ja HEX Tietoja yhtiöstä. HEXin hallitus tulee kutsumaan koolle HEXin varsinaisen yhtiökokouksen, joka on suunniteltu pidettäväksi 21. elokuuta HEXin hallitus tulee muun muassa esittämään yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi enintään 2,20 euron suuruisen osakekohtaisen osingon maksamisesta osakkeenomistajille, jotka on osingonjaon täsmäytyspäivänä merkitty APK:n ylläpitämään omistajaluetteloon (joka tapauksessa kuitenkin siten, että maksettavan osingon kokonaismäärä ei 6

6 YHTEENVETO ylitä ,60 euroa) sekä muiden yhtiöjärjestyksen 12 :n mukaisten päätösten tekemisestä. Lisätietoja suunnitellusta HEXin osingonjaosta on esitetty kohdassa Tarjous Muita Tarjoukseen liittyviä seikkoja Yhtiöoikeudelliset päätökset HEX. Osingonjaon vaikutuksia on lisäksi arvioitu kohdassa OM HEX Taloudellinen informaatio. Yhdistymissopimuksen mukaisesti Tarjouksen toteutuessa OM HEXin osakkeet aiotaan hakea julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Päätös hakemuksen jättämisestä tehdään erikseen. Katso kohta OM HEXin osakkeiden listaaminen Helsingin Pörssiin. Osapuolten tarkoituksena on toteuttaa yhdistyminen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 (f) :n mukaisena osakevaihtona. Katso Verotus Verotus Suomessa. Tarjouksen toteutuessa OM:n toiminimi tullaan muuttamaan OM HEXiksi. Tärkeitä päivämääriä Tapahtuma Alustava ajankohta Tarjouksen hyväksymisaika OM:n osavuosikatsaus ajalta tammikuu kesäkuu 2003* HEXin tilinpäätöstiedote ajalta tammikuu kesäkuu 2003** OM:n ylimääräinen yhtiökokous HEXin varsinainen yhtiökokous Tarjouksen hyväksymistason julkistaminen Uusien OM HEXin osakkeiden rekisteröiminen osakkeenomistajien suomalaisille arvo-osuustileille OM HEXin osakkeiden noteeraaminen Helsingin Pörssissä alkaa * OM julkistaa osavuosikatsauksensa Ruotsissa pörssitiedotteena, ja se lähetetään tavallisena kirjeenä kaikille HEXin osakkeenomistajille ja HEX-optio-oikeuden haltijoille, jotka on merkitty APK:n ylläpitämään omistajaluetteloon katsauksen julkistamispäivää edeltävänä pankkipäivänä, näiden omistajaluetteloon merkittyihin osoitteisiin. Jäljennöksiä osavuosikatsauksesta on lisäksi saatavilla samoissa paikoissa, missä muutkin Tarjoukseen liittyvät asiakirjat ovat Tarjouksen hyväksymisaikana saatavilla. ** HEXin tilinpäätöstiedote julkaistaan Suomessa HEXin kotisivuilla ja lähetetään tavallisena kirjeenä kaikille HEXin osakkeenomistajille ja HEX-optio-oikeuden haltijoille, jotka on merkitty APK:n ylläpitämään omistajaluetteloon tiedotteen julkistamispäivää edeltävänä pankkipäivänä, näiden omistajaluetteloon merkittyihin osoitteisiin. Jäljennöksiä tilinpäätöstiedotteesta on lisäksi saatavilla samoissa paikoissa, missä muutkin Tarjoukseen liittyvät asiakirjat ovat Tarjouksen hyväksymisaikana saatavilla. Edellä mainitut ajanjaksot ja päivämäärät ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Ajanjaksoja voidaan pidentää tai päivämääriä siirtää myöhäisempään ajankohtaan, mikäli Tarjouksen toteutumisen ehdot (katso Tarjous Tarjouksen ehdot ) eivät ole täyttyneet tai mikäli Tarjousta on muuten pidennetty. HEXin osakkeiden omistusoikeuden siirtoa ao. HEXin osakkeenomistajilta OM:lle nimitetään termillä Tarjouksen toteutuminen. Yhdistymisen taustat ja perustelut lyhyesti HEXin ja OM:n hallitukset ilmoittivat 20. toukokuuta 2003 suunnitelmasta yhdistää yhtiöt tavoitteenaan luoda yhtenäinen Pohjoismaat ja Baltian maat kattava markkina arvopapereiden listaamista, kaupankäyntiä, selvitystä ja säilytystä varten. Johto arvioi, että yhdistymisen tuloksena syntyy yksi johtavista markkinapaikkapalvelujen tarjoajista ja transaktioteknologian toimittajista, OM HEX. Johto uskoo, että HEXin ja OM:n yhdistymisestä hyötyvät yhtiöiden osakkeenomistajat sekä asiakkaat, kuten liikkeeseenlaskijat, välittäjät ja sijoittajat. Yhdistymisen arvioituja etuja ovat muun muassa parempi likviditeetti, tehokas pääsy markkinoille, laajempi palvelutarjonta ja alhaisemmat kustannukset toimittaessa pohjoismaisilla markkinoilla. Johdon näkemyksen mukaan yhdistyminen tulee luomaan lisäarvoa molempien yhtiöiden osakkeenomistajille pääasiallisesti vahvistuvan kilpailukyvyn sekä merkittävien kustannussäästöjen ansiosta, joiden ennakoidaan syntyvän toiminnallisesta tehokkuudesta ja OM Technologyn SAXESS ja EXIGO CSD -järjestelmien käyttöönotosta HEXissä. Johto uskoo myös, että yhdistyminen tulee vahvistamaan OM:n ja HEXin pörssitoimintoja suurempien yhdistyneiden markkinoiden sekä parantuneen likviditeetin myötä. Pörssitoimintoja voidaan edelleen vahvistaa ottamalla käyttöön integroitu ja tehokkaampi teknologiainfrastruktuuri, joka perustuu OM Technologyn kehittämiin olemassa oleviin järjestelmäalustoihin. 7

7 YHTEENVETO Johdon näkemyksen mukaan yhdistyminen tulee myös vahvistamaan OM:n teknologiatoimintoja, jotka hyötyvät laajemmasta kotimarkkinasta. Kotimarkkina kattaa järjestelmäratkaisujen ylläpidon ja kehittämisen sekä pörssitoimintaan että arvopaperikeskusten toimintaan. Suunnitellun yhdistymisen seurauksena OM Technology tulee toimittamaan HEXin käyttöön SAXESS -kaupankäyntijärjestelmän, minkä lisäksi tarkoituksena on toimittaa HEXille arvopaperikeskustoimintaan liittyvä EXIGO CSD -järjestelmä ja siten laajentaa kotimarkkinaa sekä horisontaalisesti (rajat ylittäen) että vertikaalisesti (transaktioketjua pitkin). Laaja kotimarkkina on eduksi teknologiatoiminnoille, sillä se edesauttaa läheisen tuntuman säilyttämistä markkinoiden tarpeisiin. Yhdistymisen osapuolet lyhyesti OM kehittää ja ylläpitää järjestelmäratkaisuja, jotka on suunnattu maailman pääoma- ja energiamarkkinoilla toimiville yrityksille. OM ylläpitää ja omistaa myös pörssejä ja selvitysyhteisöjä, mukaan lukien Stockholmsbörsen. OM:n kilpailulliset vahvuudet perustuvat vahvasti yhtiön toiminnan ydinalueeseen, transaktioteknologiaan. Yksityiskohtaisempia tietoja OM:stä esitetään tämän Listalleottoesitteen kohdassa OM. HEX omistaa ja ylläpitää pörssejä sekä arvopaperikeskuksia Suomessa, Virossa ja Latviassa. HEX tarjoaa liikkeeseenlaskijoille, sijoittajille ja välittäjille kaikki arvopaperi- ja johdannaiskaupan arvoketjuun liittyvät markkinapaikkapalvelut listalleottamisen, kaupankäynnin, selvityksen, säilytyksen sekä omistusten rekisteröinnin. Yksityiskohtaisempia tietoja HEXistä esitetään tämän Listalleottoesitteen kohdassa HEX. OM HEX lyhyesti Johto uskoo, että suunnitellun yhdistymisen seurauksena muodostuva uusi yhtiö, OM HEX, tulee olemaan yksi johtavista markkinapaikkapalvelujen tarjoajista ja transaktioteknologian toimittajista. OM HEXin toiminta tullaan jakamaan kahteen liiketoimintadivisioonaan, jotka ovat HEX Integrated Markets ja OM Technology. HEX Integrated Markets divisioona, joka tulee sisältämään HEXin nykyiset pörssi- ja arvopaperikeskustoiminnot sekä Stockholmsbörsenin, tulee hoitamaan kaupankäynnin määrällä mitattuna Pohjois-Euroopan suurimpia arvopaperimarkkinoita. Johto uskoo, että OM Technology on yksi johtavista transaktioteknologian toimittajista. Johdon käsityksen mukaan toiminnallisen kanssakäymisen ja kahden OM HEXin divisioonan välisen asiantuntemuksen vaihdon kautta voidaan saavuttaa kilpailuetuja sekä pörssi- että teknologiatoiminnoissa. Yhdistyneellä Konsernilla oli työntekijää 13 maassa (pro forma 31. toukokuuta 2003). Yhdistyneen Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2002 oli yhteensä miljoonaa kruunua (381 miljoonaa euroa), nettotulos (pro forma) 173 miljoonaa kruunua (19 miljoonaa euroa) ja osakekohtainen tulos (pro forma) 1,5 kruunua (0,2 euroa). Omavaraisuusaste oli 52 prosenttia (pro forma 31. maaliskuuta 2003). OM HEX AB (OM:n nimenmuutoksen jälkeen) tulee muodostamaan yhdistyneen Konsernin emoyhtiön. OM HEX AB:n pääkonttori ja kotipaikka tulevat sijaitsemaan Tukholmassa. HEX Integrated Markets -divisioonan pääkonttori tulee sijaitsemaan Helsingissä ja OM Technology -divisioonan pääkonttori Tukholmassa. Konsernin kieli tulee olemaan englanti. Tarkoituksena on, että OM:n nimityskomitea (Nominating Committee) esittää OM:n osakkeenomistajille, että seuraavat henkilöt nimitetään Tarjouksen toteutuessa ja siitä lukien OM HEXin hallitukseen: Adine Grate Axén, Gunnar Brock, Thomas Franzén, Bengt Halse, Timo Ihamuotila, Tarmo Korpela, Mikael Lilius, Markku Pohjola ja Olof Stenhammar. Tarkoituksena on, että Olof Stenhammar nimitetään hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi tarkoituksena on ehdottaa, että OM:n hallitus nimittää Magnus Böckerin OM HEXin vt. toimitusjohtajaksi (Acting President and CEO). HEX Integrated Markets -divisioonan toimitusjohtajaksi ja Magnus Böckerin varamieheksi ehdotetaan Jukka Ruuskaa. Jukka Ruuskan varamieheksi ehdotetaan Kerstin Hessiusta. OM Technology -divisioonan vt. toimitusjohtajaksi ehdotetaan Klas Ståhlia. Yhdistymisestä seuraavan toiminnan tehostumisen sekä OM:n teknologian käyttöönoton HEXissä arvioidaan tuovan vuositasolla kustannussäästöjä noin 180 miljoonaa kruunua (noin 20 miljoonaa euroa) ennen veroja. Kustannussäästöjen arvioidaan toteutuvan täysimääräisinä kolmen vuoden kuluessa. Yhdistymis- ja uudelleenjärjestelykustannusten arvioidaan olevan noin 360 miljoonaa kruunua (39 miljoonaa euroa) ennen veroja. Kustannukset liittyvät muun muassa yhteiseen teknologiaan siirtymiseen, joihinkin transaktiojärjestelmiin liittyviin poistoihin HEXissä, yhdistymispalkkioon ja henkilöstövähennyksiin. Tuottosynergioista ei ole esitetty arviota, mutta yhdistymisellä ennakoidaan olevan tuottoa lisäävä vaikutus, mikä johtuu uusista tuotteista ja markkinapaikan kiinnostavuuden yleisestä lisääntymisestä. OM Technologylle yhdistyminen tuo yhden sen historian suurimmista tilauksista. Yhdistymisen kautta OM HEX tekee aloitteen siirtymisestä kohti integroituja pohjoismaisia markkinoita arvopaperien listaamisessa, kaupankäynnissä, selvityksessä ja säilytyksessä. Yli 80 prosentin osuudella Pohjoismaiden arvopaperimarkkinoilla tehtyjen kauppojen kokonaismäärästä ja hallitsemalla vakiintuneen oman teknologiainfrastruktuurin, yhdistymisessä syntyvä Konserni voi kutsua muita markkinoita liittymään siihen fuusioiden, olemassa olevan yhteistyön laajentumisen tai uusien yhteistyöjärjestelyjen kautta. 8

8 YHTEENVETO YHTEENVETO KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMISTA TIIVISTETYISTÄ PRO FORMA -TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA Seuraavat tässä Listalleottoesitteessä esitetyt Konsernin pro forma -tilinpäätöstiedot on laadittu, jotta lukija voisi muodostaa paremman käsityksen yhdistyneen OM HEXin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olettaen, että yhdistyminen olisi tapahtunut jo aikaisempana ajankohtana. Nämä tiedot annetaan yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa, eikä niissä pyritä esittämään, mikä yhdistyneen Konsernin liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema olisi ollut, jos Tarjous olisi toteutunut ja yhtiöt olisivat todellisuudessa yhdistyneet oletettuina ajankohtina. Tiedot eivät myöskään osoita, mikä yhdistyneen Konsernin liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema on tulevaisuudessa. Konsernin tilintarkastamaton tiivistetty pro forma -tuloslaskelma 31. joulukuuta 2002 päättyneelle tilikaudelle sekä 31. maaliskuuta 2003 päättyneelle kolmen kuukauden jaksolle on laadittu olettaen, että yhdistyminen olisi tapahtunut 1. tammikuuta Konsernin tilintarkastamaton tiivistetty pro forma -tase 31. maaliskuuta 2003 päättyneelle jaksolle on laadittu olettaen että yhdistyminen olisi tapahtunut 31. maaliskuuta HEXin tilinpäätöksiä on kuitenkin oikaistu ottaen huomioon tietyt tapahtumat, jotka ovat tapahtuneet tai joiden odotetaan tapahtuvan 31. maaliskuuta 2003 jälkeen ja ennen Tarjouksen toteutumista (määräysvallan siirtymistä) (katso s. 35 OM HEX Taloudellinen informaatio Konsernin tilintarkastamattoman tiivistetyn pro forma -tilinpäätöksen liitetiedot Liite 3: Yhdistymistä edeltävien tapahtumien oikaisut ). Yhdistyneestä Konsernista laaditut konsernin tilintarkastamattomat tiivistetyt pro forma -tilinpäätöstiedot perustuvat OM:n ja HEXin historiallisiin tilinpäätöksiin, jotka on esitetty kohdissa Liite A Taloudellista tietoa OM ja Liite B Taloudellista tietoa HEX. Jaksossa OM HEX Taloudellinen informaatio on esitetty yksityiskohtaisempi kuvaus tästä yhteenvedosta päättynyt tilikausi päättynyt vuosineljännes OM 1) HEX Konserni OM HEX Konserni (MSEK) (MSEK) (MSEK) (MEUR) (MSEK) (MSEK) (MSEK) (MEUR) Liikevaihto Liikevoitto Tulos rahoituserien jälkeen Voitto Liikearvo Muut pysyvät vastaavat Muut vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä Oma pääoma Vähemmistö-osuus Varaukset Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä Tulos/osake, SEK/EUR 1,00 13,57 1,54 0,17 0,09 3,00 0,26 0,03 Liikevoitto, % Oman pääoman tuotto, % ) 5 2) ) 3 2) Omavaraisuusaste, % Osakekohtainen pääoma, SEK/EUR 23,06 51,63 31,05 3,36 1) OM:n osalta 31. joulukuuta 2002 päättyneessä tilinpäätöksessä on esitetty jatkuvat toiminnot, ts. ilman lakkautettuja toimintoja. 2) Laskettu 31. maaliskuuta 2003 taseen mukaisesti. 9

9 TARJOUS TARJOUKSEN EHDOT Tarjouksen kohde HEXin osakkeet HEXin rekisteröity osakepääoma on euroa jakautuen osakkeeseen, joista OM omistaa osaketta (noin 15,6 prosenttia). Osakkeiden nimellisarvo on kaksi euroa. OM tarjoutuu vaihtamaan kaikki liikkeeseen lasketut HEXin osakkeet lukuun ottamatta niitä HEXin osakkeita, jotka ovat jo OM:n omistuksessa, OM:n uusiin osakkeisiin jäljempänä määrätyillä ehdoilla ( Vaihtotarjous ). HEX-optio-oikeudet HEX on laskenut liikkeeseen yhteensä optio-oikeutta jakautuen A-, B-, C- sekä D-sarjaan ( HEXoptio-ohjelma ) näistä rekisteröidyistä optio-oikeuksista optio-oikeutta oli allokoitu ja ne olivat muun kuin HEX-konserniin kuuluvien yhtiöiden hallinnassa (yhdessä HEX-optio-oikeudet ja kukin optiosarja erikseen A-Optio-oikeudet, B-Optio-oikeudet, C-Optio-oikeudet sekä D-Optio-oikeudet ). OM tarjoutuu lunastamaan käteisvastikkeesta kaikki HEX-optio-oikeudet lukuun ottamatta niitä HEX-optio-oikeuksia, jotka ovat HEXin tai sen tytäryhtiöiden hallinnassa jäljempänä määritellyllä ehdoilla ( Optio-oikeustarjous ). Optiooikeustarjouksen toteutuminen edellyttää Vaihtotarjouksen toteutumista. Tarjous tarkoittaa Vaihtotarjousta ja Optio-oikeustarjousta yhdessä. HEXin osakkeista ja HEX-optio-oikeuksista tarjottava vastike HEXin osakkeet OM tarjoaa vastikkeena 2,5 OM:n osaketta, nimellisarvoltaan kaksi Ruotsin kruunua osakkeelta, kustakin kahden euron nimellisarvoisesta HEXin osakkeesta, jonka osalta Vaihtotarjous on pätevästi hyväksytty. Vastikkeena tarjottavat OM:n osakkeet ovat kaikilla tavoin samanarvoisia olemassa olevien OM:n osakkeiden kanssa. HEXin osakkeenomistajat, jotka osallistuvat Vaihtotarjoukseen, tulevat saamaan ainoastaan kokonaisia OM:n osakkeita. OM:n osakkeiden murto-osia ei jaeta HEXin osakkeenomistajille Vaihtotarjouksen yhteydessä. Siltä osin kun HEXin osakkeenomistajien vaihdossa saamien OM:n osakkeiden määrä Vaihtosuhteesta johtuen ei ole kokonaisluku, kyseiset murto-osat yhdistetään muiden osakkeenomistajien murto-osien kanssa ja myydään murto-osiin oikeutettujen lukuun Stockholmsbörsenissä tai Helsingin Pörssissä. Kullekin HEXin osakkeenomistajalle, joka ei saa täyttä vastiketta kokonaisina OM:n osakkeina, suoritetaan hänelle kuuluvaa murto-osaa vastaava rahavastike. Katso kohta OM:n osakkeiden murtoosat jäljempänä. Uudet OM:n osakkeet oikeuttavat osinkoihin ja muihin osakkeenomistajille kuuluviin oikeuksiin siitä lukien kun OM:n osakepääoman korotus on rekisteröity Ruotsin Patentti- ja rekisterivirastossa. HEX-optio-oikeudet OM tarjoutuu maksamaan 5,90 euron suuruisen käteisvastikkeen kustakin HEX-optio-oikeudesta. Käteisvastike maksetaan (i) tarjottujen A-Optio-oikeuksien ja B-Optio-oikeuksien osalta viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa Tarjouksen toteutumisesta lukien ja (ii) tarjottujen C-Optio-oikeuksien ja D-Optio-oikeuksien osalta viimeistään yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Tarjouksen toteutumisesta lukien. Käteisvastikkeen suorittaminen optio-oikeuksien haltijoille on kuitenkin riippuvainen siitä, että optio-oikeuksien haltija ei ole päättänyt työsuhdettaan OM HEX konserniin tai OM HEX, HEX tai mikä tahansa niiden konserniyhtiö ei ole päättänyt optio-oikeuden haltijan työsuhdetta työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla (lukuun ottamatta eläkkeelle jäämisen, pysyvän työkyvyttömyyden tai kuoleman johdosta taikka muusta OM:n hallituksen hyväksymästä syystä) ennen maksupäivää. Mikäli tämä maksuehto ei täyty, OM ei maksa käteisvastiketta ja omistusoikeus HEX-optio-oikeuksiin, joiden osalta Optio-oikeustarjous on hyväksytty, siirtyy OM:lle. Tiettyjen toimenpiteiden vaikutus käteisvastikkeeseen Mikäli HEXin yhtiökokous päättäisi jakaa osinkoa enemmän kuin 2,20 euroa HEXin osaketta kohden tai laskea liikkeeseen uusia osakkeita, muuttaa osakkeiden nimellisarvoa (splittaus), myöntää uusia optio-oikeuksia taikka muita HEXin osakkeisiin oikeuttavia oikeuksia tai laskea liikkeelle vaihtovelkakirjalainan tai mikäli edellä mainittujen toimenpiteiden täsmäytyspäivä tapahtuu aikaisemmin kuin Tarjouksen toteutuminen, HEXin osakkeista ja HEX-optio-oikeuksista tarjottavaa vastiketta muutetaan yhtäläisesti vastaamaan tällaista muutosta siten kuin OM asiasta päättää kuultuaan ensin HEXiä. Kaikista tällaisista muutoksista on ilmoitettava soveltaen Tarjouksen tuloksen ilmoittamiseen sovellettavaa menettelyä. 10

10 TARJOUS Tarjouksen toteutumisen ehdot OM:n velvollisuus laskea liikkeeseen uusia OM:n osakkeita vaihdettavaksi tarjottuihin HEXin osakkeisiin ja toteuttaa Vaihtotarjous sekä maksaa käteisvastike Optio-oikeustarjouksen hyväksyneille ja toteuttaa Optio-oikeustarjous edellyttää seuraavien ehtojen toteutumista, elleivät HEX ja OM, sovellettavan lain salliessa, ole erikseen kirjallisesti sopineet luopuvansa ehdon soveltamisesta ( Tarjouksen ehdot ): a) OM:n perustellun harkinnan mukaan (i) HEXin osakkeiden, joiden omistajat ovat hyväksyneet Vaihtotarjouksen ja (ii) OM:n omistamien HEXin osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää 90 prosenttia (a) kaikkien liikkeeseenlaskettujen HEXin osakkeiden ja (b) niiden HEXin osakkeiden, jotka voidaan merkitä sellaisten HEX-optio-oikeuksien nojalla, joiden haltijat eivät ole hyväksyneet Optio-oikeustarjousta, sekä sellaisten HEXin rekisteröityjen optio-oikeuksien nojalla, joita ei ole allokoitu, yhteenlasketusta määrästä, siten, että OM voi toteuttaa Suomen osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn siinäkin tilanteessa, että kaikki HEX-optio-oikeuksien haltijat, jotka eivät ole hyväksyneet Optiooikeustarjousta, käyttäisivät täysimääräisesti oikeuttaan merkitä uusia HEXin osakkeita HEX-optio-oikeuksiensa nojalla; b) OM:n osakkeenomistajat ovat hyväksyneet seuraavat toimenpiteet (tai asianmukaisessa äänestyksessä valtuuttaneet niiden toteuttamisen): (i) OM:n osakepääomaa korotetaan tarjouksen toteuttamiseksi vaadittavalla määrällä laskemalla liikkeeseen uusia OM:n osakkeita, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet kuin jo olemassa olevat OM:n osakkeet; (ii) OM:n hallitukseen valitaan Tarjouksen toteutumisesta lukien henkilöt, jotka osapuolet ovat Yhdistyssopimuksen nojalla nimenneet; (iii) OM:n toiminimi muutetaan OM HEX Aktiebolag:ksi; ja (iv) OM:n yhtiöjärjestykseen tehdään hallituksen nimittämisen ja toiminimen muuttamisen edellyttämät muutokset; c) mikään toimivaltainen tuomioistuin, lakisääteinen valtion tai muu viranomainen, toimisto tai vastaava taho ei ole antanut määräystä, jonka johdosta jokin Tarjoukseen liittyvä järjestely tulisi lainvastaiseksi tai joka muutoin kieltäisi tällaisen täytäntöönpanon, eivätkä järjestelyt muuten ole tai tule minkään sovellettavan lain tai muun säännöksen nojalla lainvastaisiksi; d) kaikki tarvittavat tämän Tarjouksen toteuttamiseen liittyvät toimivaltaisten viranomaisten suostumukset, luvat, valtuutukset ja rekisteröinnit (sisältäen rajoituksetta kaikki Yhdistymissopimuksen kohdassa mainitut) on saatu; e) mikään toimivaltainen tuomioistuin, kilpailuviranomainen tai muu lakisääteinen viranomainen tai vastaava taho ei ole asettanut suunniteltujen järjestelyjen hyväksymiselle tai luvan myöntämisestä koskevalle päätökselleen lisäedellytyksiä, joita OM ja HEX (kumpikin oman perustellun harkintansa mukaan) eivät ole hyväksyneet; f) kaikki tähän Tarjouksen toteuttamiseen sovellettavat odotusajat (mukaan lukien niiden pidennykset), johtuen kilpailulainsäädännöstä, yrityskauppavalvonnasta tai vastaavasta Euroopan Unionin, Ruotsin, Suomen tai muun kyseeseen tulevan maan sovellettavasta laista (sisältäen rajoituksetta Latvian ja Viron) ovat umpeutuneet tai muuten päättyneet; ja g) kaikki yhdistymisen edellytykset joista on säädetty Yhdistymissopimuksen 1.5 kohdassa ovat toteutuneet tai niistä on luovuttu ja että Yhdistymissopimus pysyy voimassa, eikä sitä ole irtisanottu. Sovellettavan lain salliessa voidaan mistä tahansa Tarjouksen ehdosta luopua edellyttäen kuitenkin, että OM ja HEX sopivat luopumisesta kirjallisesti. Tarjousaika Tarjous alkaa 11. heinäkuuta 2003 kello Suomen aikaa ja päättyy kello Suomen aikaa ( Tarjousaika ). Jos siitä on sovittu kirjallisesti HEXin kanssa, OM voi jatkaa Tarjousaikaa ilmoittamalla Tarjousajan jatkamisesta viimeistään seuraavana pankkipäivänä siitä päivästä lukien, jolloin Tarjousaika olisi päättynyt, ellei sitä olisi näin jatkettu. Mikäli OM jatkaa Tarjousaikaa tämän kohdan mukaisesti, Tarjousaika jatkuu ja päättyy ajankohtana, jonne saakka OM on ilmoittanut jatkavansa Tarjousaikaa. Tarjousaika voi kuitenkin kestää enintään kolme (3) kuukautta Tarjousajan alkamisesta lukien. OM voi edellä mainitun lisäksi jatkaa Tarjousaikaa, jos siitä on kirjallisesti sovittu HEXin kanssa, mikäli minkä tahansa kilpailuoikeudellisen tai muun hyväksynnän tai luvan saaminen miltä tahansa viranomaiselta sitä edellyttää, siihen saakka kunnes sellainen hyväksyntä tai lupa on saatu. Tarjousaikaa voidaan kuitenkin jatkaa enintään 30. marraskuuta 2003 saakka. Tarjous raukeaa, elleivät kaikki Tarjouksen ehdot ole täyttyneet Tarjousajan päättyessä tai, silloin kuin se on sallittua, niistä on luovuttu. Mikäli OM on velvollinen toteuttamaan Tarjouksen näiden ehtojen mukaisesti, OM:n alla olevan kohdan Tarjottujen arvopaperien hyväksyminen ja selvitys mukaiset velvollisuudet huomioon ottaen, OM:lla on oikeus, mutta ei velvollisuutta jatkaa Vaihtotarjousta korkeintaan kuusi (6) viikkoa Tarjouksen toteutumisesta lukien jäljelle jääneiden yleisön 11

11 TARJOUS hallussa olevien HEXin osakkeiden osalta. Tällaisesta Tarjousajan jatkamisesta ilmoitetaan samassa yhteydessä kun annetaan ilmoitus Tarjouksen ehtojen asianmukaisesta täyttymisestä tai niistä luopumisesta ja OM:n velvollisuudesta toteuttaa Tarjous. Hyväksymismenettely HEXin osakkeiden omistajat HEXin osakkeiden omistaja, joka on merkitty suoraan APK:n ylläpitämään HEXin osakasluetteloon 3. heinäkuuta 2003, tulee saamaan hyväksymislomakkeen toimintaohjeineen yhdessä Listalleottoesitteen kanssa. Tarjouksen merkintäpaikkoina toimivat Sampo Pankki Oyj:n pankkipalveluita tarjoavat konttorit ( Sampo Pankki ) ja Mandatum Yksityispankin konttorit ( Mandatum Yksityispankki ). Hyväksymislomakkeita on saatavilla myös näistä merkintäpaikoista. Niiden HEXin osakkeenomistajien, joiden osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Vaihtotarjouksen, tulee antaa hyväksymisensä hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti. OM ei lähetä Vaihtotarjoukseen liittyviä asiakirjoja suoraan näille HEXin osakkeenomistajille. Pantattujen osakkeiden osalta Vaihtotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Suostumuksen hankkiminen on kyseisen HEXin osakkeenomistajan vastuulla. HEXin osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Vaihtotarjouksen, tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa hyväksymislomake Sampo Pankille tai Mandatum Yksityispankille hyväksymislomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään 25. elokuuta 2003 kello Suomen aikaa mennessä tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, ennen jatketun Tarjousajan päättymistä. Hyväksymislomaketta ei tule lähettää HEXille tai OM:lle. Hyväksymisilmoituksen voi myös antaa puhelimitse Sampo Pankin ja Mandatum Yksityispankin puhelinpalvelun puhelinnumeroon edellyttäen että osakkeenomistajalla on voimassaoleva palvelusopimus puhelinpalveluista. HEXin osakkeenomistaja voi hyväksyä Vaihtotarjouksen ainoastaan kaikkien omistamiensa HEXin osakkeiden osalta. Osittaista hyväksymistä voidaan pitää Vaihtotarjouksen hylkäämisenä. Hyväksymällä Vaihtotarjouksen HEXin osakkeenomistaja valtuuttaa Sampo Pankin tai tilinhoitajayhteisönsä (i) Tarjousajan päätyttyä tai (ii) OM:n ilmoitettua Tarjouksen ehtojen asianmukaisesta toteutumisesta tai mahdollisesti ehdoista luopumisesta sekä sen velvollisuudesta toteuttaa Tarjous, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu ensin, asettamaan HEXin osakkeenomistajan Vaihtotarjouksessa vaihtamat HEXin osakkeet luovutusrajoituksen alaiseksi ja toteuttamaan HEXin osakkeiden vaihdon OM:n osakkeisiin, mukaan lukien tarvittavat rekisteröinnit arvo-osuustilille kuten jäljempänä kohdassa Tarjottujen arvopaperien hyväksyminen ja selvitys on kuvattu ja siirtämään vaihdettujen HEXin osakkeiden omistusoikeuden OM:lle OM:n osakkeiden merkintähinnan maksuna. Hyväksymällä Vaihtotarjouksen HEXin osakkeenomistaja valtuuttaa Sampo Pankki Oyj:n OM:n osakkeiden merkitsemiseen ja jäljempänä kohdassa OM:n osakkeiden murto-osat kuvatun OM:n osakkeiden murto-osien myyntiin Sampo Pankki Oyj:n tai määräämänsä tahon toimesta. Vaihtotarjouksen hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa ennen Tarjousajan päättymistä tai ennen kuin OM on ilmoittanut Tarjouksen ehtojen asianmukaisesta täyttymisestä tai mahdollisesti ehdoista luopumisesta sekä velvollisuudestaan toteuttaa Tarjous kohdan Tarjouksen tuloksen julkistaminen mukaisesti, sen mukaan kumpi niistä tapahtuu ensin. Vaihtotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen pätevästi edellyttää, että peruuttamisilmoitus toimitetaan kirjallisesti Sampo Pankille tai Mandatum Yksityispankille (tai mikäli kyseessä on hallintarekisteröinti, osakkeenomistajan tulee kehottaa hallintarekisteröinnin hoitajaa toimittamaan peruuttamisilmoitus) sille taholle, jolle alkuperäinen hyväksymisilmoitus toimitettiin tai, edellyttäen, että osakkeenomistajalla on voimassa oleva palvelusopimus puhelinpalveluista, antamalla peruutusilmoituksen puhelimitse Sampo Pankin ja Mandatum Yksityispankin puhelinpalvelun puhelinnumeroon , ennen Tarjousajan päättymistä tai ennen kuin OM:n ilmoitus Tarjouksen ehtojen asianmukaisesta täyttymisestä tai niistä luopumisesta sekä sen velvollisuudesta toteuttaa Tarjous annetaan, sen mukaan kumpi niistä tapahtuu ensin. Osakkeenomistajalla on milloin tahansa ennen Tarjousajan päättymistä oikeus hyväksyä Tarjous uudelleen hyväksymismenettelyä noudattaen. HEXin osakkeet, joiden osalta Vaihtotarjous on hyväksytty, ovat luovutettavissa ennen Tarjousajan päättymistä tai OM:n ilmoitusta Tarjouksen ehtojen asianmukaisesta täyttymisestä tai niistä luopumisesta sekä sen velvollisuudesta toteuttaa Tarjous, sen mukaan kumpi niistä tapahtuu ensin. Sellaisten HEXin osakkeiden, joiden osalta Vaihtotarjous on hyväksytty, siirtäminen pois siltä arvo-osuustililtä, johon ko. osakkeet oli rekisteröity, kun Vaihtotarjous hyväksyttiin, tarkoittaa Vaihtotarjouksen peruuttamista ilman erillistä peruuttamisilmoitusta osakkeenomistajalta tai ilmoitusta osakkeenomistajalle tilisiirron suorittaneelta tilinhoitajayhteisöltä. HEXin osakkeiden uudella omistajalla on milloin tahansa ennen Tarjousajan päättymistä oikeus hyväksyä Tarjous uudelleen hyväksymismenettelyä noudattaen. 12

12 TARJOUS Tarjousajan päättymisen jälkeen tai OM:n ilmoitettua Tarjouksen ehtojen asianmukaisesta täyttymisestä tai niistä luopumisesta sekä sen velvollisuudesta toteuttaa Tarjous, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu ensin, osakkeenomistaja ei voi siirtää vaihdettavia HEXin osakkeita, ja niitä koskeva luovutusrajoitus merkitään arvo-osuusjärjestelmään. Kyseisen omistajan arvo-osuustilille rekisteröidään teknisluonteinen väliaikainen arvo-osuus, joka vaihdetaan OM:n osakkeiksi Vaihtosuhdetta noudattaen mikäli Tarjous toteutuu tai muutetaan takaisin omistajan vaihtamaan HEXin osakkeeseen mikäli Tarjous ei toteudu. Siinä tapauksessa, että OM ei ole kahden (2) pankkipäivän kuluessa Tarjousajan päättymisestä lukien ilmoittanut Tarjouksen ehtojen täyttymisestä ja velvollisuudestaan toteuttaa Tarjous, OM poistaa asetetut luovutusrajoitukset ja teettää muut asianmukaiset kirjaukset osakkeenomistajan arvo-osuustilille niin pian kuin käytännössä on mahdollista ja joka tapauksessa viimeistään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun OM:n olisi tullut ilmoittaa Tarjouksen toteuttamisesta jäljempänä olevan Tarjouksen tuloksen julkistaminen kohdan mukaisesti. Vaihtotarjouksen toteuduttua jokainen tarjottu HEXin osake vaihdetaan 2,5 OM:n osakkeeseen. OM:n osakkeiden toimittaminen Vaihtotarjouksen hyväksyneille HEXin osakkeiden omistajille tapahtuu, kun OM:n osakepääoman korotus on rekisteröity Ruotsin Patentti- ja rekisterivirastossa ja uudet OM:n osakkeet, jotka annetaan vastikkeena Vaihtotarjouksessa vaihdettavista HEXin osakkeista on laskettu liikkeeseen Ruotsin arvo-osuusjärjestelmässä ja siirretty arvo-osuusjärjestelmälinkin välityksellä Ruotsin arvo-osuusjärjestelmästä Suomen arvo-osuusjärjestelmään. Katso jäljempänä kohta APK:ssa rekisteröidyt OM:n osakkeet ja kohta OM HEXin osakkeiden listaaminen Helsingin Pörssiin APK:ssa rekisteröidyt OM HEXin osakkeet. Hyväksymisilmoituksen ja muiden asianmukaisten asiakirjojen toimittamistapa ja niiden saapuminen ajoissa on osakkeenomistajan valinnassa ja vastuulla. Asiakirjojen toimittamisen katsotaan tapahtuneen vasta, kun Sampo Pankki tai Mandatum Yksityispankki on ne vastaanottanut. Osakkeenomistajan tulee kaikissa tilanteissa noudattaa hyväksymislomakkeen yhteydessä osakkeenomistajalle lähetettyjä ohjeita ja varata riittävä aika varmistaakseen asiakirjojen oikeaaikaisen toimittamisen. HEX-optio-oikeuksien haltija HEX-optio-oikeuksien haltija, joka on merkitty APK:n ylläpitämään omistajarekisteriin 3. heinäkuuta 2003, tulee saamaan hyväksymislomakkeen toimintaohjeineen yhdessä Listalleottoesitteen kanssa. Tarjouksen merkintäpaikkoina toimivat Sampo Pankki ja Mandatum Yksityispankki. Hyväksymislomakkeita on saatavilla myös näistä merkintäpaikoista. Niiden HEX-optio-oikeuksien haltijoiden, joiden optio-oikeudet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Vaihtotarjouksen, tulee antaa hyväksymisensä hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti. OM ei lähetä Vaihtotarjoukseen liittyviä asiakirjoja suoraan näille HEX-optio-oikeuksien haltijoille. Pantattujen optio-oikeuksien osalta Optio-oikeustarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Suostumuksen hankkiminen on kyseisen HEX-optio-oikeuden haltijan vastuulla. HEX-optio-oikeuksien haltijan, joka haluaa hyväksyä Optio-oikeustarjouksen, tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa hyväksymislomake Sampo Pankille tai Mandatum Yksityispankille hyväksymislomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään 25. elokuuta 2003 kello Suomen aikaa mennessä tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, ennen jatketun Tarjousajan päättymistä. Hyväksymislomaketta ei tule lähettää HEXille tai OM:lle. Hyväksymisilmoituksen voi myös antaa puhelimitse Sampo Pankin ja Mandatum Yksityispankin puhelinpalvelun puhelinnumeroon edellyttäen, että optio-oikeuksien haltijalla on voimassaoleva palvelusopimus puhelinpalveluista. HEX-optio-oikeuksien haltija voi hyväksyä Optio-oikeustarjouksen ainoastaan kaikkien omistamiensa HEX-optio-oikeuksien osalta. Mitä tahansa osittaista hyväksymistä voidaan pitää Optio-oikeustarjouksen hylkäämisinä. Hyväksymällä Optio-oikeustarjouksen HEX-optio-oikeuksien haltija valtuuttaa Sampo Pankin tai tilinhoitajayhteisönsä (i) Tarjousajan päätyttyä, tai (ii) OM:n ilmoitettua Tarjouksen ehtojen asianmukaisesta toteutumisesta tai mahdollisesti ehdoista luopumisesta sekä velvollisuudestaan toteuttaa Tarjous, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu ensin, asettamaan Optio-oikeustarjouksessa tarjoamansa HEX-optio-oikeudet luovutusrajoituksen alaiseksi sekä siirtämään tarjoamansa HEXoptio-oikeudet OM:lle näiden tarjousehtojen mukaisesti. Optio-oikeustarjouksen hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa ennen Tarjousajan päättymistä tai OM:n ilmoitettua Tarjouksen ehtojen asianmukaisesta täyttymisestä tai mahdollisesti ehdoista luopumisesta sekä velvollisuudestaan toteuttaa Tarjous jäljempänä olevan kohdan Tarjouksen tuloksen julkistaminen mukaisesti, sen mukaan kumpi niistä tapahtuu ensin. Optio-oikeustarjouksen hyväksymisen peruuttaminen pätevästi edellyttää, että peruuttamisilmoitus toimitetaan kirjallisesti Sampo Pankille tai Mandatum Yksityispankille (tai mikäli kyseessä on hallintarekisteröinti, optio-oikeuksien haltijan 13

13 TARJOUS tulee kehottaa hallintarekisteröinnin hoitajaa toimittamaan peruuttamisilmoitus) sille taholle, jolle alkuperäinen hyväksymisilmoitus toimitettiin, tai, edellyttäen, että optio-oikeuksien haltijalla on voimassaoleva palvelusopimus puhelinpalveluista, antamalla peruutusilmoituksen puhelimitse Sampo Pankin ja Mandatum Yksityispankin puhelinpalvelun puhelinnumeroon , ennen Tarjousajan päättymistä tai ennen kuin OM on ilmoittanut Tarjouksen ehtojen asianmukaisesta täyttymisestä tai niistä luopumisesta sekä sen velvollisuudesta toteuttaa Tarjous annetaan, sen mukaan kumpi niistä tapahtuu ensin. Optio-oikeuden haltijalla on milloin tahansa ennen Tarjousajan päättymistä oikeus hyväksyä Optio-oikeustarjous uudelleen hyväksymismenettelyä noudattaen. HEXin A-optio-oikeudet, joiden osalta Vaihtotarjous on hyväksytty, ovat luovutettavissa ennen Tarjousajan päättymistä tai OM:n ilmoitusta Tarjouksen ehtojen asianmukaisesta täyttymisestä tai niistä luopumisesta sekä sen velvollisuudesta toteuttaa Tarjous, sen mukaan kumpi niistä tapahtuu ensin. Sellaisten A-optio-oikeuksien, joiden osalta Vaihtotarjous on hyväksytty, siirtäminen pois siltä arvo-osuustililtä, johon ko. optio-oikeudet oli rekisteröity, kun Optio-oikeustarjous hyväksyttiin, tarkoittaa Optio-oikeustarjouksen peruuttamista ilman erillistä peruuttamisilmoitusta optio-oikeuksien haltijalta tai ilmoitusta optio-oikeuksien haltijalle tilisiirron suorittaneelta tilinhoitajayhteisöltä. A-optio-oikeuksien uudella omistajalla on milloin tahansa ennen Tarjousajan päättymistä oikeus hyväksyä Tarjous uudelleen hyväksymismenettelyä noudattaen. HEXin B-, C- ja D-optio-oikeudet eivät ole ehtojensa mukaan luovutettavissa. Tarjousajan päättymisen jälkeen tai OM:n ilmoitettua Tarjouksen ehtojen asianmukaisesta täyttymisestä tai niistä luopumisesta sekä sen velvollisuudesta toteuttaa Tarjous, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu ensin, optio-oikeuden haltijalla ei ole oikeutta siirtää vaihdettavia HEX-optio-oikeuksia ja luovutusrajoitus HEX-optio-oikeuksia koskien merkitään optiooikeuden haltijan arvo-osuustilille. Siinä tapauksessa että OM ei ole kahden (2) pankkipäivän kuluessa Tarjousajan päättymisestä lukien ilmoittanut Tarjouksen ehtojen toteutumisesta ja sen velvollisuudesta toteuttaa Tarjous, OM poistaa HEXoptio-oikeuksia koskevat luovutusrajoitukset niin pian kuin se käytännössä on mahdollista ja joka tapauksessa viimeistään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun OM:n olisi tullut ilmoittaa Tarjouksen toteuttamisesta kohdan Tarjouksen tuloksen julkistaminen mukaisesti. Hyväksymisilmoituksen ja muiden asianmukaisten asiakirjojen toimittamistapa ja niiden saapuminen ajoissa on optiooikeuksien haltijan valinnassa ja vastuulla. Asiakirjojen toimittamisen katsotaan tapahtuneen vasta, kun Sampo Pankki tai Mandatum Yksityispankki on ne vastaanottanut. Optio-oikeuksien haltijan tulee kaikissa tilanteissa noudattaa hyväksymislomakkeen yhteydessä osakkeenomistajalle lähetettyjä ohjeita ja varata riittävä aika varmistaakseen asiakirjojen oikea-aikainen toimittamien. Tarjouksen hyväksymisen voimassaolo OM pidättää itsellään oikeuden hylätä minkä tahansa Tarjouksen hyväksymisen, jos OM:n käsityksen mukaan Tarjouksen hyväksyminen ei ole asianmukaisesti tehty tai se voidaan katsoa lainvastaiseksi. Hyväksymistä ei katsota pätevästi tehdyksi, jollei kaikkia hyväksymistä koskevia puutteita tai virheitä ole korjattu ennen Tarjousajan päättymistä. OM:lla tai millään muulla taholla ei ole velvollisuutta ilmoittaa HEXin osakkeita tai HEX-optio-oikeuksia koskevien tarjousten hyväksymisissä havaituista puutteista tai virheistä, eivätkä ne vastaa tällaisen ilmoituksen toimittamatta jättämisestä. OM:n osakkeiden murto-osat OM laskee liikkeeseen Vaihtotarjouksen yhteydessä ainoastaan kokonaisia OM:n osakkeita. Siltä osin kun HEXin osakkeenomistajien vaihdossa saamien OM:n osakkeiden määrä ei ole kokonaisluku, kyseiset murto-osat yhdistetään muiden osakkeenomistajien murto-osien kanssa ja myydään Stockholmsbörsenissä tai Helsingin Pörssissä näiden osakkeenomistajien lukuun. Kullekin HEXin osakkeenomistajalle, joka ei saa täyttä vastiketta HEXin osakkeistaan kokonaisina OM:n osakkeina, suoritetaan hänelle kuuluvaa OM:n osakkeen murto-osaa vastaava käteisvastike, joka vastaa OM:n osakkeen murto-osan kauppahintaa. Käteisvastikkeen suuruus määräytyy osakkeenomistajien lukuun myytyjen murto-osista yhdistettyjen OM:n osakkeiden keskimääräisen myyntihinnan mukaan. Yhdistettyjen murto-osien myynti tapahtuu Sampo Pankki Oyj:n tai määräämänsä toimesta, niin pian kuin se käytännössä on mahdollista, joka tapauksessa viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa siitä kun uusilla OM:n osakkeilla on alettu käymään kauppaa Stockholmsbörsenissä tai Helsingin Pörssissä. Myynnistä saatavat tulot jaetaan HEXin osakkeiden omistajille euromääräisinä kymmenen (10) pankkipäivän kuluessa myynnistä lukien. Hyväksymällä Vaihtotarjouksen osakkeenomistaja valtuuttaa Sampo Pankki Oyj:n tai määräämänsä, siinä tapauksessa että osakkeenomistajalla olisi oikeus OM:n osakkeiden murto-osiin, yhdistämään OM:n osakkeen murto-osat muiden sellaisten murto-osien kanssa ja myymään ne Sampo Pankki Oyj:n päätöksen mukaan Stockholmsbörsenissä tai Helsingin Pörssissä. Murto-osiin oikeutetuilta osakkeenomistajilta ei veloiteta murto-osien myynnistä mitään palkkiota. OM vastaa kaikista niihin liittyvistä palkkioista ja kustannuksista. 14

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4.

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4. Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003 CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista Cidron Capital Oy Ab ( Tarjouksen tekijä tai Cidron Capital ) tarjoutuu tämän yhdistetyn

Lisätiedot

[Pohjolan logo] [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ( Tarjouksentekijä tai OKO ), joka on Suomen lain mukaan

[Pohjolan logo] [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ( Tarjouksentekijä tai OKO ), joka on Suomen lain mukaan TARJOUSASIAKIRJA 14.10.2005 TARJOUSASIAKIRJA 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n [OKOn logo] [OKOn logo] julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 10.1.2003. GENERAL ELECTRIC FINLAND OY:n. julkinen ostotarjous. INSTRUMENTARIUM OYJ:n. kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 10.1.2003. GENERAL ELECTRIC FINLAND OY:n. julkinen ostotarjous. INSTRUMENTARIUM OYJ:n. kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 10.1.2003 GENERAL ELECTRIC FINLAND OY:n julkinen ostotarjous INSTRUMENTARIUM OYJ:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista General Electric Finland Oy ( Ostotarjouksen tekijä ) tarjoutuu

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 17.8.2005 ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA Elisa Oyj (jäljempänä Elisa ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/26.5.1989, muutoksineen)

Lisätiedot

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa,

Lisätiedot

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Kone Oyj:n ( Yhtiö tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt 1.11.2004 jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma ), jonka mukaan Kone Oyj jakautuu

Lisätiedot

Tarjous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajille

Tarjous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajille Tärkeää! Koska tarjous myydä osakkeita TeliaSoneralle tehdään korkeampaan hintaan kuin mitä osakkeista maksetaan tällä hetkellä pörssissä, menetät syntyvän taloudellisen edun, jos et käytä jompaakumpaa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

TARJOUSASIAKIRJA ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2005 ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA Elisa Oyj ( Elisa tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja

Lisätiedot

TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004

TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004 TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004 Elisa Oyj:n ( Elisa ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Elisa-konserni ) ja Yomi Oyj:n ( Yomi ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Yomi-konserni ) hallitukset allekirjoittivat

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Tiedote 3.6.2014 klo 14.00 RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 15.5.2012 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 12.088.836 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005 SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista Sysopen Oyj ( SysOpen ) ja Digia Oy ( Digia ) sopivat yhdistyvänsä ( Yhdistyminen ) 11.2.2005 tehdyllä yhdistymissopimuksella

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

ATINE GROUP OYJ. enintään 7.692.400 osaketta. Hinta 1,30 euroa Osakkeelta

ATINE GROUP OYJ. enintään 7.692.400 osaketta. Hinta 1,30 euroa Osakkeelta TARJOUSESITE Tarjousesitteen päivämäärä 14.3.2005 ATINE GROUP OYJ YHDISTETTY O S A K E M Y Y N T I JA A N T I enintään 7.692.400 osaketta Hinta 1,30 euroa Osakkeelta Menire Oyj ( Myyjä ) tarjoaa ostettavaksi

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014

TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014 TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014 MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA Maakunnan Asunnot Oy ( Tarjouksentekijä

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n. lunastustarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n. lunastustarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 24.11.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n lunastustarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26.5.2005 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti Enintään 12.000.000 osaketta Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( BioTie tai Yhtiö ) on 25.5.2005 päättänyt korottaa Yhtiön

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista McAfee Suomi Funding LLC ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot