Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake The Dow Chemical Company 1.1 Kauppanimi: UCARCIDE(TM) 50 Antimicrobial Päivitetty: 2011/03/10 Tulostuspäiväys: 16 May 2011 The Dow Chemical Company rohkaisee ja olettaa teidän lukevanne ja ymmärtävän koko käyttöturvallisuustiedotteen koska läpi tiedotteen on tärkeää tietoa. Oletamme että noudatatte tiedotteessa esitettyjä varotoimenpiteitä mikäli ei käyttöolosuhteenne vaadi muita sopivia menetelmiä tai toimenpiteitä. Kohta 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunnisteet 1.1 Kauppanimi UCARCIDE(TM) 50 Antimicrobial Kemiallinen nimi: Glutaraldehydi; pentaanidiaali CAS-Nro EY-Nro Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käyttötavat Biosidien käyttökohteeseen. Ainoastaan teolliseen käyttöön Toimialakoodi (553/2008) : Käyttötarkoituskoodi : Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 1.3 YRITYKSEN TUNNNISTUSTIEDOT The Dow Chemical Company 2030 Willard H. Dow Center Midland, MI USA Asiakasneuvonta: MYRKYTYSKESKUKSEEN (HELSINKI, HYKS, 24 H) Yhteyshenkilö hätätapauksia varten (24 h): Paikallinen hätätilanteiden yhteyshenkilö: Kohta 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus - ASETUS (EY) N:o 1272/2008 (TM)*Tavaramerkki Sivu 1 : 12

2 Välitön myrkyllisyys Luokka 3 H301 Myrkyllistä nieltynä. (Suun kautta) Välitön myrkyllisyys Luokka 3 H331 Myrkyllistä hengitettynä. (Hengitys) Ihosyövyttävyys Luokka 1 H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Herkistyminen hengitysteitse Luokka 1 H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia-tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Ihon herkistyminen Luokka 1 H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Elinkohtainen myrkyllisyys - kertaaltistuminen Luokka 3 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. (Hengitys) (Hengitysteiden ärsytys) Välitön myrkyllisyys vesieliöille Luokka 1 H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus T R23/25 Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä. C R34 Syövyttävää. R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa allergiaa. N R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. 6.4 Muita ohjeita Ainoastaan ammattikäyttöön. Luokitus neuvoston direktiivin 67/548/EEC (Ainedirektiivi), Liitteen I mukaan. 2.2 Merkinnät Merkinnät - ASETUS (EY) N:o 1272/2008 Varoitusmerkit Signaalisana: Vaara Vaaralausekkeet: H301 Myrkyllistä nieltynä. H331 Myrkyllistä hengitettynä. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia-tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Turvalausekkeet: P260 Vältettävä pölyn/ savun/ kaasun/ huurun/ höyryjen/ sumun hengittämistä. P280 Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. P285 Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P301 + P330 + P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasen-nossa, jossa on helppo hengittää. P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/ suihkuta iho vedellä. Sivu 2 : 12

3 P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P403 + P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. 2.3 Toiset vaarat Tietoa ei ole käytettävissä. Kohta 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 aineella Tämä tuote on substanssi. CAS-Nro. / EY-Nro. / Sisällysluettelo REACH-nro Pitoisuus CAS-Nro EY-Nro Sisällysluettelo X 50,0 % Glutaraldehydi; pentaanidiaali Ainesosa Luokitus ASETUS (EY) N:o 1272/2008 Acute Tox., 3, H301 Acute Tox., 3, H331 Skin Corr., 1B, H314 Resp. Sens., 1, H334 Skin Sens., 1, H317 STOT SE, 3, H335 Aquatic Acute, 1, H400 CAS-Nro EY-Nro Sisällysluettelo X <= 0,5 % Metanoli Flam. Liq., 2, H225 Acute Tox., 3, H331 Acute Tox., 3, H311 Acute Tox., 3, H301 STOT SE, 1, H370 CAS-Nro. / EY-Nro. / Sisällysluettelo CAS-Nro EY-Nro Sisällysluettelo X CAS-Nro EY-Nro Sisällysluettelo X Pitoisuus Ainesosa Luokitus 67/548/ETY 50,0 % Glutaraldehydi; T: R23/25; C: R34; pentaanidiaali R42/43; N: R50 <= 0,5 % Metanoli F: R11; T: R23/24/25, R39/23/24/25 Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. R-lausekkeiden teksti - katso kohta 16. Kohta 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Sivu 3 : 12

4 Erityiset ohjeet: Ensiapua antavien henkilöiden on otettava huomioon henkilökohtainen suojaus ja käytettävä suositeltua suojavarustusta (kemikaaleja kestävät suojakäsineet, suojaus roiskeilta). Mikäli altistuminen on mahdollista - katso kohdasta 8 erityiset henkilökohtaiset suojavarusteet. 4.2 Hengitys: Potilas siirrettävä raittiiseen ilmaan. Soitettava ambulanssi, jos hengitys on salpaantunut ja annettava sitten tekohengitystä. Suusta-suuhun-menetelmän yhteydessä käytettävä suojavarusteita (pölysuodatin, ym.). Soitettava myrkytystietokeskukseen tai lääkärille hoito-ohjeita varten. Hengityksen ollessa vaivalloista on pätevän hoitohenkilökunnan annettava happea. 4.3 Ihokosketus: Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho saippualla ja runsaalla vedellä minuutin ajan. Soita myrkytystietokeskukseen ( ) tai lääkäriin lisähoitoa varten. Pestävä vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Kengät ja muut nahkaesineet, joita ei voida puhdistaa, on hävitettävä asiallisesti. Sopiva hätäsuihku pitää olla käytettävissä välittömästi. 4.4 Silmäkosketus: Huuhdeltava välittömästi ja keskeytyksettä juoksevalla vedellä vähintään 30 minuutin ajan. Poistettava piilolinssit ensimmäisen 5 minuutin jälkeen ja jatkettava huuhtelua. Mentävä heti lääkäriin, mieluiten silmälääkäriin. Sopiva silmäsuihku hätätapaukseen pitäisi olla välittömästi käytettävissä. 4.5 Nieleminen: Mikäli henkilö on täysin valveilla ja yhteistyökykyinen, on hänen huuhdeltava suu runsaalla vedellä. Mikäli tuotetta on nielty, on potilaan juotava ml vettä. Ei saa oksennuttaa. Älä yritä huuhtoa suuta, jos potilaalla on hengitysvaikeuksia, muuttunut mielenterveystilanne tai pahoinvointia ja oksentelua. Potilas toimitettava lääkäriin tai ensiapuasemalle välittömästi. Katso "Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityshoitoa koskevat ohjeet". Hakeuduttava välittömästi lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Lukuun ottamatta tiedot osassa "Ensiaputoimenpiteet) (ylllä) ja tiedot tarpeesta ottaa välittömästi yhtyes lääkäriin ja erityskohtelutarpeesta (alla), muita oireita tai vaiktuksia ei odoteta. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ylläpidettävä riittävää ilmastointia ja annettava happea potilaalle. Voi aiheuttaa hengitysteiden herkistymistä tai astmankaltaisia oireita. Keuhkoputkea laajentavista aineista, yskää irrottavista aineista ja yskänlääkkeestä voi olla apua. Glutaraldehydi voi ohimenevästi pahentaa palautuvaa hengitysteiden tukosta mukaan lukien astmaa tai hengitysteiden reaktiivista sairautta. Keuhkoputken supistuminen hoidettava hengitettävällä beeta2 vaikuttavalla aineella sekä kortikosteroideilla suun kautta tai ruoansulatuskanavan ulkopuolisesti. Silmien kemiallisten palovammojen yhteydessä on pidempi huuhtelu ehkä tarpeen. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin, mieluiten silmälääkäriin. Palovammat hoidetaan tavallisten palovammojen tapaan puhdistuksen jälkeen. Ärsyttävistä ominaisuuksista johtuen, nieleminen voi aiheuttaa suun, vatsan ja alemman ruoansulatusalueen syöpymisvaurioita/haavaumia ja sen seurauksena ahtauma. Oksennuksen aspiroituminen keuhkoihin voi aiheuttaa keuhkovaurioita. Ehdotetaan että käytetään henkitorven / ruokatorven suojausta, mikäli suoritetaan vatsahuuhtelu. Mahdollinen limakalvojen vaurioituminen voi olla syy siihen, ettei vatsahuuhtelua suoriteta. Höyryjen hengittäminen voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Herkissä yksilöissä uudelleen altistuminen erittäin pienille höyry-, sumu- tai nestemäärille voi aiheuttaa vakavia allergisia ihoreaktioita. Erityistä vastamyrkkyä ei ole. Altistumisen hoito on suunnattava oireiden ja potilaan kliinisen tilan seuraamiseen. Ota käyttöturvallisuustiedote ja jos käytettävissä pakkaus tai sen etiketti soitettaessa myrkytystietokeskukseen tai lääkärille tai kun menet lääkäriin hoitoa varten. Liika-altistus voi pahentaa jo olemassa olevaa astmaa ja muita hengitysteiden sairauksia (esim. keuhkosairaus, jossa on keuhkorakkuloiden sairaalloinen laajentuminen, keuhkoputken tulehdus, reaktiivisten hengitysteiden vajaatoiminnan syndrooma). Kohta 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET Sopivat sammutusaineet Käytettävä vesisumua, hiilidioksidia, jauhetta tai vaahtoa palavien tuotejäännösten sammutukseen. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Sivu 4 : 12

5 5.3 Erityiset altistumisvaarat: Tulipalon yhteydessä saattaa osa tämän tuotteen aineista hajota. Savu saattaa sisältää identifioitumattomia myrkyllisiä ja/tai ärsyttäviä yhdisteitä. Palamistuotteina voi muodostua muun muassa seuraavia aineita: Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi. 5.3 Epätavalliset palo- ja räjähdysvaarat: Tuote ei pala ennen kuin vesi on haihtunut. Jäännös voi palaa. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet 5.5 Sammutusmenettelyt: Pidä asiattomat henkilöt poissa; eristä vaara-alue ja estä asiaton pääsy. Käytettävä vesisumua, hiilidioksidia, jauhetta tai vaahtoa palavien tuotejäännösten sammutukseen. Ota säilöön sammutusvesi, jos mahdollista. Mikäli sammutusvettä ei kerätä talteen, voi se aiheuttaa ympäristövahingon. Katso KTT:n kohdat "'Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta" ja "Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle". 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten: Käytettävä paineilmahengityslaitetta ja palosammutusvarustusta (mukaan lukien palokypärä, takki, housut, saappaat ja käsineet). Vältettävä tuotteen joutumista iholle ja silmiin sammutustöiden yhteydessä. Vaihdettava paloa kestävään kemikaalisuojapukuun ja paineilmahengityslaitteeseen, jos kosketus tuotteen kanssa on todennäköistä. Mikäli näitä ei ole käyttettävissä, on käytettävä kemikaalisuojapukua ja paineilmahengityslaitetta sekä sammutettava palo suojaetäisyydeltä. Suojausvarusteiden valinnassa tulipalon jälkipuhdistustöitä tai muita ei tulipalon aikaisia puhdistustöitä varten on katsottava tiedotteen kyseisiä kohtia. Kohta 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa: Käytettävä asianmukaista turvalaitteistoa. Katso lisätietoja kohdasta 8 Altistumisen ehkäiseminen / Henkilökohtaiset suojaimet. Evakuoitava alue. Pysy tuulen yläpuolella vuotoalueella. Vuotoalue ilmastoitava. Ainoastaan koulutettu ja hyvin suojavarustein varustettu henkilökunta saa olla mukana puhdistustoimenpiteissä. Katso otsikosta 7, Käsittely, lisäohjeita varotoimenpiteitä varten. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Vuotojen tai päästöjen joutuminen luonnon vesistöihin tappaa todennäköisesti vesieliöt. Estettävä tuotteen pääsy maaperään, ojiin, vesistöihin ja/ tai pohjaveteen. Katso kohta 12, Tiedot Kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Vältettävä kosketusta vuotaneen tuotteen kanssa, glutaraldehydi imeytyy useimpien jalkineiden kautta. Käytettävä aina asianmukaista suojavarustusta, sisältäen roiskeelta suojaavia suojalaseja, tai sekä sivuilta suojaavia suojalaseja että ympäripeittävää kasvonsuojainta, sopivia suojakäsineitä ja suojavaatetusta. Kannettava paineilmahengityslaite tai hengityslaite ja imukykyiset aineet voivat olla tarpeen, riippuen vuodon koosta ja ilmastoinnin tehokkuudesta. Pienet vuodot: Käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja peitettävä neste imukykyisellä aineella. Jätemateriaali ja materiaali, johon vuoto on imeytetty on kerättävä talteen polyeteenisäkkeihin ja siirrettävä ne suljettaviin astioihin, joka toimitetaan hyväksytylle jätteenkäsittelylaitokselle. Jäännökset huuhdellaan vedellä hajun vähentämiseksi ja huuhteluvesi hävitetään päästämällä kunnallis- tai teollisuusjäteveden viemäriin. Suuret vuodot: Mikäli nenän tai hengitysteiden ärsytystä ilmenee, on huone tyhjennettävä heti. Henkilökuntaa on koulutettava puhdistustyössä ja heidät on varustettava kannettavalla paineilmahengityslaitteella orgaanisella suodattimella varustetulla ja virallisesti hyväksytyllä tai sertifioidulla kokonaamarihengityslaitteella, suojakäsineillä ja glutaraldehydiä kestävällä vaatetuksella mukaan lukien kumisaappailla tai suojajalkineilla. Deaktivoidaan natriumbisulfiitilla (2-3 osaa (painon mukaan)osa tehoainetta glutaraldehydiä kohti, kerätään talteen neutralisoitu neste ja siirretään se astiaan hävitystä varten hyväksytylle jätteenkäsittelylaitokselle. Kohta 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Sivu 5 : 12

6 7.1 Käsittely Yleinen käsittely: Älä hiero ainetta silmiin, iholle tai vaatteisiin Vältettävä kaasun hengittämistä. Ei saa nielaista. Astiat pidettävä suljettuna. Huolehdittava hyvästä ilmastoinnista. Käytettävä suojalaseja, suojavaatetusta ja butyyli- tai nitriilikäsineitä. Huuhdeltava huolellisesti saippualla ja vedellä käsittelyn jälkeen. Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestävä se ennen seuraavaa käyttöä. Muut varotoimenpiteet: Älä suihkuta tai muodosta aerosolia tuotteen laimentamattomasta muodosta. Täysin suojaava henkilökohtainen suojavarustus (mukaan lukien ihonsuojaus ja kokonaamarilla varustettu paineilmahengityslaite) on tarpeen tuotelaimennosten tai -seosten ruiskutuskäyttökohteissa. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 7.2 Varastointi Ei saa varastoida: Alumiini. Hiiliteräs. Kupari. Valantateräs. Rauta. Katso Dow'n julkaisu glutaraldehydin turvallisista käsittely- ja varastointiohjeista: "GLUTARALDEHYDE. Safe Handling and Storage Guide; Form No ". Säilyvyys: Käytettävä ilmoitetun ajan kuluessa 12 Kk 7.3 Erityinen loppukäyttö Katso lisätietoja tuotteen teknisestä. Kohta 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 8.1 HTP-arvot Ainesosa Aineluettelo Tyyppi Arvo Glutaraldehydi; pentaanidiaali HTP-arvot kattoarvo 0,42 mg/m3 0,1 ppm (Liite 1) ACGIH kattoarvo 0,05 ppm SEN Metanoli HTP-arvot HTP 8h 270 mg/m3 200 ppm IHO (Liite 1) HTP-arvot HTP 15 min 330 mg/m3 250 ppm IHO (Liite 1) ACGIH HTP 8h 200 ppm iho, BEI ACGIH HTP 15 min 250 ppm iho, BEI EU IOELV HTP 8h 260 mg/m3 200 ppm IHO BEI-merkintä raja-arvon jälkeen viittaa ohjearvoon biologisten monitorointitulosten arviointia varten indikaattorina tuotteen imeytymiselle kaikkien altistumistapojen kautta. "IHO" merkintä hengitysteitse altistumisen ohjearvon jälkeen viittaa materiaalin mahdolliseen imeytymiseen ihon kautta mukaan lukien limakalvoihin tai silmiin joko höyryjen kosketuksen tai suoran ihokosketuksen johdosta. Lukijaa halutaan huomioida siitä, että hengittäminen ei ole ainoa altistustapa ja että tulisi ottaa huomioon toimenpiteet, jotka minimoivat ihoaltistusta. Ilmoitus "herkistävä" (SEN) raja-arvon jälkeen viittaa mahdolliseen herkistävyyteen vahvistettuna ihmisen tai eläintiedolla. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Henkilönsuojaimet Silmiensuojaus: Käytettävä kemikaaleilta suojaavia laseja. Kemikaaleilta suojaavien suojalasien on oltava EN 166-standardin mukaiset tai vastaavanlaiset. Mikäli altistuminen aiheuttaa silmävaivaa on käytettävä kokonaamarilla varustettua hengityslaitetta. Käytettävä kokonaamarilla varustettua hengityslaitetta kun materiaalia kuumennetaan tai aerosolin/sumun muodostumisen yhteydessä. Silmienhuuhtelualtaan tulisi sijaita työpaikan välittömässä läheisyydessä. Sivu 6 : 12

7 Ihonsuojaus: Käytettävä kemikaalia läpäisemätöntä suojavaatetusta. Tiettyjen varusteiden valinta kuten kasvonsuojain, suojakäsineet, saappaat, esiliina tai kokovartaloa peittävä suojapuku, riippuu työvaiheesta. Hätäsuihkun tulisi sijaita työpaikan välittömässä läheisyydessä. Käytettävä tätä materiaalia läpäisemätöntä suojavaatetusta, mikäli roiskevaara. Riisuttava tahriintunut vaatetus välittömästi, iho pestävä saippualla ja vedellä, sekä vaatetus pestävä ennen seuraavaa käyttöä. Esineet, joita ei voida puhdistaa, kuten jalkineet, vyö, kellon rannekehihna, on riisuttava ja hävitettävä asianmukaisesti Käsien suojaus: Käytettävä koko ajan tätä materiaalia kestäviä suojakäsineitä. Käytettävä kemikaalia läpäisemättömiä suojakäsineitä, jotka luokiteltu standardin EN 374 mukaan: Kemikaaleilta ja mikro-organismeiltä suojaavat suojakäsineet. Suositeltujen käsineiden suojakalvomateriaalien esimerkkeihin kuuluvat: Butyylikumi. Hyväksyttävien suojakäsineiden materiaali on esimerkiksi: Nitriili/butadieenikumi (nitriili tai NBR). Suojakäsineen käyttöä suositellaan, jossa käsineen suojaluokka on 6 tai suurempi (läpäisyaika pidempi kuin 480 minuuttia EN 374 standardin mukaan) mikäli pitkäaikainen tai usein toistuva ihokosketus on mahdollista. Suojakäsineen käyttöä suositellaan, jossa käsineen suojaluokka on 3 tai suurempi (läpäisyaika pidempi kuin 60 minuuttia EN 374 standardin mukaan) mikäli vain lyhytaikainen ihokosketus on odotettavissa. HUOMIO: Tiettyjen suojakäsineiden valinnassa erityistä käyttökohdetta ja käyttöaikaa varten, työpaikalla on otettava myös huomioon kaikki tällä työpaikalla asiaan liittyvät tekijät, kuten esimerkiksi seuraavat: muut kemikaalit, joita ehkä käsitellään, fysikaaliset vaatimukset, (leikkaus-/lävistyssuojaus, kätevyys, lämpösuojaus), mahdolliset kehon reaktiot suojakäsineille kanssa sekä myös käsinevalmistajan antamat ohjeet/spesifikaatiot Hengityksensuojaus: Pitoisuudet ilmassa on pidettävä alle raja-arvojen. Jos yksittäisissä työvaiheissa tarvitaan hengityksensuojainta, käytettävä viranomaisten hyväksymää suodattimella varustettua hengityksensuojainta Tuote aiheuttaa hengityksen ärsytystä. Mikäli oireita ilmenee, ei ilmastointi ole riittävä ja suositellaan hyväksytyn kokonaamarilla varustetun raitisilmalaitteen käyttöä. Mikäli höyryt ovat riittävän voimakkaat ärsyttämään nenää tai silmiä, on todennäköisesti työilman epäpuhtauksien raja-arvo ylitetty. Erikoisilmastointi tai hengityssuojaus saattaa olla tarpeen. Työstövaiheissa, kuten ruiskutus ja muissa olosuhteissa kuten hätätilanteissa, joissa altistuksen rajaarvot voivat suuresti ylittyä, on käytettävä paineilmahengityslaitetta. Käytettävä raitisilmalaitteella varustettua hengityslaitetta tai paineilmahengityslaitetta hätätilanteissa tai tilanteissa, jossa ilman epäpuhtauksien raja-arvot saattavat ylittyä. Käytettävä seuraavaa CE-hyväksyttyä raitisilmahengityslaitetta: Kokonaamari. Orgaanisen höyryn suodatinpatruuna, jossa hiukkasten esisuodatin, AP Nieleminen: Vältettävä jopa erittäin pienten määrien nielemistä; älä kuluta tai varastoi elintarvikkeita tai tupakkaa työalueella; kädet ja kasvot pestävä ennen tupakointia tai syömistä. Tekniset ohjeet altistumisen torjumiseksi. Ilmastointi: Käytettävä teknisiä hallintamenetelmiä, jotta työilman epäpuhtaudet pysyvät alle työhygienisten raja-arvojen tai ohjearvojen. Käytettävä ainetta ainoastaan riittävän ilmastoinnin yhteydessä, jos käytettävissä ei ole työhygienisiä raja-arvoja tai ohjearvoja. Kohdepoistoa saatetaan tarvita joissain työvaiheissa. Kohta 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Fysikaalinen olomuoto neste 9.1 Väri kirkas 9.1 Haju hedelmän tuoksuinen Hajun Kynnysarvo < 1 ppb Kirjallisuus 9.2 ph-arvo: 3,1-4,5 ASTM E ei määritettävissä nesteille Sulamispiste/sulamisalue Jäätymispiste -18 C OECD 102 Kiehumispiste (760 mmhg) 100,7 C OECD 103-testi. Leimahduspiste - Suljettu ASTM D56 (ei mitään) kuppi Sivu 7 : 12

8 Haihtumisnopeus 1,0 Kirjallisuus (Butyyliasetaatti =1) 9.5 Syttyvyys Ei ole (kiinteä/kaasu) (kiinteä, kaasu) Syttyvyysrajat ilmassa Alempi: Testituloksia ei ole käytettävissä Ylempi: Testituloksia ei ole käytettävissä 9.10 Höyrynpaine 0, C OECD 104-testi Tehoaine Suhteellinen 1,1 Kirjallisuus höyryntiheys (ilma=1): 9.11 Suhteellinen tiheys 1,129 OECD 109-testi (H2O = 1) Vesiliukoisuus (paino) C laskettu 9.6 Itsesyttymislämpötila: Testituloksia ei ole käytettävissä Hajoamislämpötila Testituloksia ei ole käytettävissä Dynaaminen viskositeetti 15,4 mpa.s Kirjallisuus (Brookfield Viscosity 100 rpm, #0 spindle) Kinemaattinen viskositeetti 20,2 20 C Kirjallisuus Räjähtävyys tietoja ei ole käytettävissä Hapettavuus Ei ole 9.2 Muut tiedot Kohta 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Tuote on termisesti stabiili normaaleissa käyttölämpötiloissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Polymerisaatiota ei tapahdu Vältettävät olosuhteet: Tehoaine hajoaa kohonneissa lämpötiloissa Yhteensopimattomat materiaalit: Vältä tuotteen juotumista kosketuksiin seuraavien aineiden kanssa: Amiinit. Ammoniakki. Vahvat hapot. Vahvat emäkset. Voimakkaat hapettimet. Vältettävä kosketusta seuraavien metallien kanssa kuten: Alumiini. Hiiliteräs. Kupari. Rauta. Valantateräs Vaaralliset hajoamistuotteet Hajoamistuotteet riippuvat lämpötilasta, ilman syötöstä ja muista läsnä olevista materiaaleista. Kohta 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 11.1 Välitön myrkyllisyys 4.5 Nieleminen Saattaa olla kohtalokasta nieltynä. Nieltynä voi aiheuttaa suun, kurkun ja ruoansulatuskanavan ärsytystä ja palovammoja. Nieltynä voi aiheuttaa ruoansulatuskanavan ärsytystä ja haavaumia. Liikaaltistus voi aiheuttaa: Päänsärky. Huimausta. Anasteettiset vaikutukset. Uneliaisuutta. Tajuttomuutta. Muut keskushermostovaikutukset. Tuote kokonaisuudessaan. LD50, rotat, uros ja naaras 200 mg/kg Aspiraatiovaara (aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä) Sivu 8 : 12

9 Aspiroituminen keuhkoihin voi ilmetä nielemisen tai oksentelun yhteydessä, aiheuttaen kudos- tai keuhkovaurion. Ihon kautta Tuote voi olla kohtalokasta mikäli se imeytyy ihon kautta. Tuote kokonaisuudessaan. LD50, Kani, uros mg/kg 4.2 Hengitys Höyryt saattavat aiheuttaa ylähengitysteiden (nenä ja kurkku) voimakasta ärsytystä. Kuumennetusta materiaalista vapautunut höyry voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, jopa kuoleman. Tapauskohtaiset raportit ja lääkinnälliset tutkimukset yhdistävät astman ja hengitysteiden ärsytyksen glutaraldehydin altistumiseen, ensisijaisesti lääkintähenkilöstöllä. Astmankaltaisia oireita voi ilmetä henkilöilllä, joilla on taipumusta hengitysvaivoihin tai muihin allergioihin. Oireisiin voi kuulua yskää, hengitysvaikeuksia ja tunne kiristävästä rintakehästä. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä. Hengitysvaikeudet voivat satunnaisesti olla hengenvaaralliset. Tuote kokonaisuudessaan. LC50-arvoa ei ole määritetty. Silmävaurio/silmän ärsytys Voi aiheuttaa voimakasta ärsytystä ja sarveiskalvovaurion, joka voi johtaa pysyvään näön heikentymiseen, jopa sokeuteen. Kemiallisia syöpymisvaurioita voi ilmetä. Höyryt voivat aiheuttaa silmien ärsytystä, joka kokemuksesta ilmenee lievänä kirvelynä ja punoituksena. Ihokorroosio/ärsytys Lyhyt ihokosketusvoi aiheuttaa ihon ärsytystä ja paikallista punoitusta. Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita. Oireina voi ilmetä kipua, voimakasta paikallista punoitusta, turvotusta ja kudosvaurioita. Saattaa värjätä ihoa. Saattaa aiheuttaa kutinaa. Herkistyminen Iho Ihokosketus voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion pienessä yksilömäärässä. On aiheuttanut allergisia ihoreaktioita marsuja testattaessa. On osoittanut mahdollista kosketusallergiaa hiirellä. Hengitys Voi aiheuttaa allergisen hengitysteiden vasteen pienessä yksilömäärässä. Toistuvan annoksen myrkyllisyys Toistuva ihokosketus voi aiheuttaa tuotteen imeytymistä kuolemaan johtavin määrin. Voi aiheuttaa pahoinvointia tai oksentelua Krooninen myrkyllisyys ja syöpävaarallisuus USA:n myrkyllisyystutkimuksessa (National Toxicology Program, NTP), jossa kroonillinen kaksivuotinen glutaraldehydin suoritettiin, ei havaittu syöpää rotilla tai hiirillä. Suurten raemuotoisten imusolujen lukumäärän kasvu Fisher -rotilla, joille annettiin glutaraldehydiä kahden vuoden aikana, oli satunnaista tai sekundäärinen syöpävaarallinen vaikutus johtuen modifioivasta vaikutuksesta tämän rottalajikkeen yleisen kasvaimen esiintymiseen Kehityksen myrkyllisyysvaikutukset Ollut sikiölle toksinen eläinkokeissa äidille toksisilla annoksilla. Tuote ei aiheuttanut syntymävikoja koe-eläimille Lisääntymisen myrkyllisyysvaikutukset Ei aiheuttanut vaikutuksia lisääntymiseen eläinkokeissa Perimävaarallisuus In vitro -genotoksiset tutkimukstulokset ovat olleet eräissä tapauksissa negatiiviset ja toisissa positiiviset. Eläinkokeissa tehdyt geneettiset toksisuustutkimukset olivat vallitsevasti negatiiviset. Ainesosan myrkyllisyys - Metanoli 4.2 Hengitys LC50, 4 h, rotat 83,8 mg/l Kohta 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Materiaali on erittäin myrkyllistä vesieliöille (LC50/EC50/IC50 alle 1 mg/l erittäin herkissä lajeissa). Välitön & pitkäaikainen myrkyllisyys kalalle LC50, fathead minnow (Pimephales promelas), 96 h: 10,8 mg/l Selkärangattomien vesieliöiden välitön myrkyllisyys Sivu 9 : 12

10 LC50, vesikirpulle, Daphnia magna, 48 h, liikkumattomuus: 0,69 mg/l Vesikasvililsuuden myrkyllisyys EbC50, viherlevä Pseudokirchneriella subcapitata (aikaisemmin tunnettuna nimellä Selenastrum capricornutum), biomassan kasvun estyminen, 72 h: 2,64 mg/l 12.2 Pysyvyys ja biologinen hajoaminen Tuote on biologisesti helposti hajoavaa. Tuote läpäisee OECD-testit koskien biologisesti helposti hajoamista. OECD:n biologisen hajoavuuden testit: Biologinen Altistumisaika Menetelmä 10 päivän ikkuna hajoavuus 83 % 28 d OECD 301A -testi läpikäynyt 73 % 28 d OECD 306 -testi Ei käytettävissä 12.3 Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus maaperässä: Tuotteen mahdollinen kulkeutuminen maaperässä on korkea (Koc välillä 50 ja 150)., Ilmoitetun erittäin alhaisen Henryn lain vakion mukaan oletetaan että haihtuminen luonnollisista. Jakautumiskerroin, maaperän orgaaninen hiili/vesi (Koc): arvioitu 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tätä ainetta ei pidetä pysyvänä, biologisesti kertyvänä tai myrkyllisenä (PBT) Ainetta ei pidetä erittäin hitaasti hajoavana ja erittäin voimakkaasti biokertyvänä (vpvb) Muut haitalliset vaikutukset Tämä aine ei ole Asetus (EY) 2037/2000:n liitteessä 1, otsonikerrosta heikentäviä aineita. Kohta 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuotetta on käsiteltävä käyttämättömänä tai ei kontaminoituna hävityksen yhteydessä ongelmajätteenä EY-direktiivin 91/689/ETY mukaisesti. Hävitystoimenpiteiden on oltava kansallisten ja paikallisten säädösten mukaiset sekä kunnallisten tai paikallisten ongelmajätesäädösten mukaiset. Käytetyn, kontaminoidun ja jätemateriaalin osalta saattaa lisätoimenpiteiden arviointi olla tarpeen. Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai muuhun vesistöön. Kohta 14. KULJETUSTIEDOT 14.3 TIE- JA RAUTATIEKULJETUS Rahtikirjan mukainen nimitys: SYÖVYTTÄVÄ NESTE, MYRKYLLINEN, N.O.S Oikea tekninen nimi: GLUTARALDEHYDIÄ Vaaraluokka: 8 (6.1) 14.1 Vaaran tunnusnumero: UN Pakkausryhmä: II Luokitus: CT1 Vaaran tunnusnro: 86 Ympäristöllisesti Haitallinen: Kyllä 14.4 MERIKULJETUS Rahtikirjan mukainen nimitys: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. Oikea tekninen nimi: GLUTARALDEHYDE Vaaraluokka: 8 (6.1) 14.1 Vaaran tunnusnumero: UN Pakkausryhmä: II Sivu 10 : 12

11 EMS: F-A,S-B Marine pollutant: Kyllä 14.5 ILMAKULJETUKSET Rahtikirjan mukainen nimitys: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. Oikea tekninen nimi: GLUTARALDEHYDE Vaaraluokka: 8 (6.1) 14.1 Vaaran tunnusnumero: UN Pakkausryhmä: II Pakkausohjeet rahtikone: Pakkausohjeet matkustajakone: 851 Ympäristöllisesti Haitallinen: Kyllä SISÄVESIEN KULJETUS Rahtikirjan mukainen nimitys: SYÖVYTTÄVÄ NESTE, MYRKYLLINEN, N.O.S Oikea tekninen nimi: GLUTARALDEHYDIÄ Vaaraluokka: 8 (6.1) 14.1 Vaaran tunnusnumero: UN Pakkausryhmä: II Luokitus: CT1 Vaaran tunnusnro: 86 Ympäristöllisesti Haitallinen: Kyllä Kohta 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Luettelo Euroopan markkinoilla olemassa olevista aineista (EINECS) Tuotteen ainesosat ovat EINECS-luettelossa tai kuuluvat EINECS luettelon poikkeuksiin. Muut säädökset Päätös SYKEp SYKE-2002-P , Hyväksymispäätöksen voimassaoloaika on Limantorjuntakemikaali [ja säilöntä-, saniteetti- sekä silloitusaine] paperiteollisuudessa Kemikaaliturvallisuusarviointi Ei määritettävissä. Kohta 16. MUUT TIEDOT Vaaralausekkeet kokoomuuskohdassa. H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H301 Myrkyllistä nieltynä. H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H331 Myrkyllistä hengitettynä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia-tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H370 Vahingoittaa elimiä. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille R-lausekkeet koostumusosass R11 Helposti syttyvää. R23/24/25 Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Sivu 11 : 12

12 R23/25 Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä. R34 Syövyttävää. R39/23/24/25 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa allergiaa. R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tuotekirjallisuus Lisätietoja tuotteesta saa soittamalla myynnin tai asiakaspalvelun yhteyshenkilöön. Pävitetty Indeksi-numero: / 0000 / Päiväys 2011/03/10 / Versio: 7.0 Viimeisimmät päivitykset on merkitty lihavoituna, kaksoisviivana tiedotteen vasemmassa marginaalissa. The Dow Chemical Company kehottaa jokaista asiakasta tai käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajaa lukemaan tiedotetta huolellisesti ja konsultoimaan asianmukaista asiantuntijaa tarvittaessa tai tarkoituksenmukaisessa tilanteessa jotta tiedostetaan ja ymmärretään käyttöturvallisuustiedotteessa esitetyt tiedot ja tuotteeseen liittyvät vaarat. Lainsäädäntövaatimukset voivat vaihdella eri alueilla. Siksi on ostajan/käyttäjän vastuulla varmistaa että yrityksen toiminta on kansallisen ja paikallisen lainsäädännön mukaista. Tiedotteessa esitetty tieto koskee vain tuotetta toimitusmuodossa. Ostajan/käyttäjän velvollisuutena on selvittää tarvittavat olosuhteet tuotteen turvallista käyttöä varten, koska tuotteen käyttöolosuhteet eivät ole valmistajan hallinnassa. Tietolähteiden,kuten valmistajan erityiset käyttöturvallisuustiedotteet,mahdollisten päivittymisten takia emme voi olla emmekä ole vastuussa käyttöturvallisuustiedotteista, jotka ovat peräisin muista kuin omista lähteistämme. Mikäli olette saaneet käyttöturvallisuustiedotteen muista lähteistä tai mikäli ette ole varmoja siitä että teillä on käyttöturvallisuustiedotteen voimassa oleva versio,ottakaa yhteyttä meihin saadaksenne viimeisimmän voimassa olevan version Sivu 12 : 12

Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake

Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake The Dow Chemical Company 1.1 Kauppanimi: BIOBAN(TM) IPBC 100 Antimicrobial Päivitetty: 2009/11/25 Tulostuspäiväys: 21 May 2010 The Dow Chemical Company rohkaisee

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake

Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake The Dow Chemical Company Käyttöturvallisuustiedote määräys (EY) N.453/2010 mukaan. Kauppanimi: Dicyclopentadiene High Purity Päivitetty: 2011/08/22 Tulostuspäiväys:

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake

Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake Dow Suomi OY 1.1 Kauppanimi: BETACLEAN (TM) 3300 Päivitetty: 2010/03/30 Tulostuspäiväys: 26 Jul 2010 Dow Suomi OY rohkaisee ja olettaa teidän lukevanne ja ymmärtävän

Lisätiedot

Maatilan Pyroksulaami Duo. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Maatilan Pyroksulaami Duo. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Asetuksen (EU) nro 453/2010 mukainen käyttöturvallisuustiedote Kauppanimi: PRIMUS Herbicide Muutettu viimeksi: 2015/04/16 Päiväys: 2015/04/16 DOW

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa SEKUMATIC FD Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnuskoodi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot