KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Muut nimitykset Hagmafloor Epoxyspackel komp B,Hagmans Epoxispackel Komp B,Stålplast Epoxy Filler Komp B 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella SUOSITELTAVA KÄYTTÖTARKOITUS: Kovettimet 2-Komp. Tasoite Liimaamiseen ja vaurioiden täyttämiseen. Mm. betonin, kiven, teräksen, keramiikan, lasikuidun-, puun-, y.m. korjaamiseen ja lujaan liimaamiseen. Toimittajan art.n:o Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot KOTIMAINEN VALMISTAJA / MAAHANTUOJA Yritys Hagmans Kemi AB Osoite Box 112 Postinumero/toimipaikka Fritsla Maa Sverige/Sweden/Ruotsi/Szwecja Sähköposti Verkkosivu Puh +46 (0) Faksi +46 (0) KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus DPD Luokitus: C; R34, R43 Tärkeimmät oireet ja haittavaikutukset:: Syövyttävää. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 2.2 Merkinnät Syövyttäviä VAROITUSETIKETTIIN MERKITTÄVIEN AINEOSIEN NIMET Ksylyyleeni diamiini (5-10 %), 2-Piperatsin-1-yylietyyliamiini (1-5 %), Bentsyyli-alkoholi (10-30 %) R-lausekkeet R34 Syövyttävää. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 1 / 8

2 S-LAUSEKKEET S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien tai kasvonsuojainta. S28.2 Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä ja saippuaa. S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). 2.3 Muut vaarat KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Seokset Aineosan nimi Rek.nro EY-nro CAS-nro Pitoisuus DPD-luokitus CLP-luokitus Ksylyyleeni diamiini % C,R20/22-35 Acute Tox. 3 H331 Acute Tox. 4 H302 Skin Corr. 1A H314 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412 2-Piperatsin-1- yylietyyliamiini Bentsyyli-alkoholi % C,R21/22 - R34 - R43 - R52/53 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H312 Skin Corr. 1B H314 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H % Xn,R20/22 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332 R-, H- ja EUH-lausekkeiden koko tekstit: katso kohta 16. CLP luokituksessa mainitut EUH vaaralausekkeet ovat vain merkintöjä. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus HENGITETTYNÄ Raitista ilmaa ja lepoa. Jos jää oireita jäljelle, niin ota yhteys lääkäriin NIELTYNÄ Juotava pari lasillista vettä tai maitoa.ei SAA OKSENNUTTAA! Viipymättä yhteys lääkäriin. IHOKOSKETUKSEN KAUTTA Riisu kastuneet vaatteet. Pese iho vedellä ja saippualla. Vaurioitunut iho puhdistetaan huolellisesti. Peitetään steriilillä kääreellä.älä käytä öljyä tai salvaa. Ärsytyksen jatkuessa yhteys lääkäriin. SILMÄKOSKETUKSEN KAUTTA Huuhdellaan runsaalla vedellä (silmäluomet auki) väh. 15 min. ajan.yhteys lääkäriin. ERITYISET OHJEET Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote päivystävälle lääkärille. 2 / 8

3 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet SOVELTUVAT SAMMUTUSAINEET: Sammutusaine: alkoholinkestävä vaahto, hiilidioksidi, jauhe tai hiekka. SOVELTUMATTOMAT SAMMUTUSAINEET: Ei saa käyttää suoraa vesisuihkua. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Saattaa muodostaa myrkyllisiä tai ärsyttäviä palokaasuja ja aineita. Voi reagoida kiivaasti hapettavien aineiden kanssa.??saattaa muodostaa ammoniakkikaasua. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Palomiehillä pitää olla butyylikumisaappaat, hanskat, suojavaatteet ja täydelliset hengityslaitteet. Palon läheisyydessä oleva säiliö tulee siirtää heti tai jäähd. vedellä. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ Katso suojavälineiden tyyppi kohdasta Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estettävä päästöjen joutuminen viemäriin tai vesistöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet MENETELMÄT JA MATERIAALIT Kerätään talteen. Jäännös:Imeytetään inerttiin imevään aineeseen esim. Vermikuliittiin. Alue valellaan erittäin runsaalla määrällä vettä. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Ei SuomennettuKatso suojavälineiden tyyppi kohdasta 8. Katso hävittämisohjeet kohdasta 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Kun reaktiivisia muovituotteita käytetään ammatillisesti on näiden tuotteiden käyttöä käsitteleviä ohjeita tarkoin noudatettava. Älä käsittele kertamuovituotteita ennenkuin olet tutustunut toimitettuihin tiedotteisiin. Henkilöille, jotka työssään käyttävät epoksituotteita tai muita kovamuoveja, on annettava erityiskoulutusta ja riskit on terveystarkastuksissa huomioitava painotetusti. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä turvallisesti ja lasten ulottumattomissa. Säilytettävä tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa. Säilytettävä kuivassa, viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 3 / 8

4 7.3 Erityinen loppukäyttö KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 8.2 Altistumisen ehkäiseminen ASIANMUKAISET TEKNISET TORJUNTATOIMENPITEET Työpaikka ja työmenetelmät on suunniteltava niin, että suoralta kosketukselta vältytään. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. On oltava mahdollisuus silmien huuhteluun. SILMIENSUOJAUS Mikäli on olemassa tuotteelle tai roiskeille altistumisen vaara, on käytettävä silmäsuojaintasilmäkoreilla varustetut suojalasit. IHON SUOJAAMINEN Mikäli on olemassa tuotteelle tai roiskeille altistumisen vaara, on käytettävä suojavaatteita. Käytä tarkoitukseen sopivaa suojavaatetusta (esim. kertakäyttö suojavaatteita). KÄSIEN SUOJAUS Mikäli on olemassa tuotteelle tai roiskeille altistumisen vaara, on käytettävä suojakäsineitä. Neopreenikumi.NitriilikumiPolyvinyylikloridi (PVC). HENGITYKSENSUOJAUS Ei yleensä tarpeen normaalikäytössä.käytettävä hengityssuojainta suodattimella A, jos ilmanvaihto on riittämätön. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot OLOMUOTO Tahnamainen massa. VÄRI Beige. HAJU Ammoniakki. LIUKOISUUS Liukenee seuraaviin: Aromaattiset hiilivedyt. VESILIUKOISUUS Ei vesiliukoinen. Parametri Arvo/yksikkö Tapa/viittaus Huomautus ph (konsentraatti) Sulamispiste < 10 C Jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduslämpötila ~ 95 C closed cup Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Syttyvyysrajat Räjähdysrajat Höyrynpaine < 0,01 kpa 20 C Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Jakautumiskerroin Itsesyttymislämpötila > 250 C Hajoamislämpötila Viskositeetti 9.2 Muut tiedot 4 / 8

5 Parametri Arvo/yksikkö Tapa/viittaus Huomautus Tiheys ~ 1070 kg/m³ Sekoitussuhde: A: 1 B: 1 (tilavuusosaa) Note no. Kommentit KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Stabiili suositelluissa varastointi ja käsittelyolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Tietoja ei ole saatavilla Vältettävät olosuhteet Tietoja ei ole saatavilla Yhteensopimattomat materiaalit Reagoi exotermisesti happojen kanssa. Ei saa joutua kosketuksiin hapettimien, happojen, alumiinin, sinkin, peroksidien eikä alumiini tai rautakloridien kanssa.kupari Vaaralliset hajoamistuotteet Tulipalossa tai korkeissa lämpötiloissa muodostuu:hiilimonoksidia (CO).Hiilidioksidi (CO2).Typpihappo (HNO3).Kuumennettaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja. MUITA OHJEITA Täysi kestävyys saavutetaan noin 5 7 päivän jälkeen. HUOM! Käsiteltävän pinnan minimilämpötila + 5 C. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys suun kautta Voi aiheuttaa kirvelyä suussa ja nielussa. Voi ärsyttää vatsa suolikanavaa. Välitön myrkyllisyys ihon kautta Syövyttävää.Tuote on ärsyttävää, hävittää rasvaa ja kuivattaa.voi aiheuttaa:kutinaa. Ihottumaa. Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta Voi aiheuttaa: Limakalvojen ja hengitysteiden ärsytystä. Pitkäaikainen/toistuva hengittäminen voi aiheuttaa:yskää ja puristavaa, painon tunnetta rinnassa.nenän kuivumista. Sisään hengittämisen riski on pieni koska tuote haihtuu erittäin hitaasti huoneenlämmössä. Vakava silmävaurio/silmä ärsytys Syöpymys ja pysyvän silmävamman vaara. Erittäin voimakasta ärsytystä silmissä Herkistyminen 5 / 8

6 Voi aiheuttaa allergiaa. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys EKOTOKSISUUS Bentsyylialkoholi: Haitallista vesieliöille. Jopa pienehköt pitoisuudet saattavat olla tappavia tai aiheuttaa myrkytysoireita kaloille ja muille vesistön organismeille. Saatavilla olevien ympäristötietojen mukaan vain suuremmat paikalliset päästöt voivat olla vahingollisia Pysyvyys ja hajoavuus Bentsyylialkoholi: Hajoaa suhteellisen nopeasti luonnollisten mikroorganismien vaikutuksesta Biokertyvyys Bentsyylialkoholi: Ei keräänny vesistöissä Liikkuvuus maaperässä Ei ole vesiliukoinen PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset MUITA OHJEITA Tietojen kerääminen jatkuuestä päästöt ympäristöön. Ekotoksikologiset tiedot vain sisältyvistä aineista, ei niiden valmistuksesta. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät YLEISTÄ Jätteet, jäännökset, käytetyt suojakäsineet ja suojavaatteet sekä pakkaukset täytyy kerätä omaan keräilyastiaan joka on merkitty EPÄTERVEELLINEN JÄTE merkinnällä, ja missä myös informoidaan allergia riskistä. Hävitetään paikallisten määräysten mukaan. Kovettumatonta tuotetta on käsiteltävä vaarallisena jätteenä. Kovettajaan jäämät voidaan sekoittaa skoitteeseen avoimessa astiassa. Kovettunut materiaali, vaaraton jäte. JÄTERYHMÄ "Annettu EWC koodi on vain ehdotus; käyttäjä valitsee sopivan EWC koodin." Maali ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita. KOHTA 14: Kuljetustiedot Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi: Kyllä 6 / 8

7 Maakuljetukset (ADR/RID) 14.1 YKnumero 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä Syövyttävä amiini, neste n.o.s (Ksylyyleeni diamiini / 2-piperazin-1- yletylamiiin) 8 Varoitusmerkit 8 Vaaran tunnusnumero 14.5 Ympäristövaarat Tunnelirajoituksen koodi III E Sisävesikuljetukset (ADN) 14.1 YK-numero Pakkausryhmä 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (Xylylendiamine / N- Aminoethylpiperazin) 8 Varoitusmerkit 8 Ympäristövaarat säiliöaluksissa 14.5 Ympäristövaarat III Merikuljetukset (IMDG) 14.1 YKnumero 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (Xylylendiamine / N- Aminoethylpiperazin) 8 Varoitusmerkit 8 Sivuvaara IMDG-luokka Merta saastuttava aine Not in use (6132)6132 EMS A Ei F-A S-B 14.5 Ympäristövaarat III Ilmakuljetukset (ICAO-TI / IATA-DGR) 14.1 YKnumero 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (Xylylendiamine / N- Aminoethylpiperazin) 8 Varoitusmerkit 8 III 14.7 KULJETUS IRTOLASTINA MARPOL 73/78 SOPIMUKSEN II LIITTEEN JA IBC SÄÄNNÖSTÖN MUKAISESTI Ei sovellettavissa. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 7 / 8

8 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi MUITA OHJEITA Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty. KOHTA 16: Muut tiedot JULKAISTU TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSET Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tietot vastaavat meidän tietojamme, ja ne olivat oikeelliset sinä hetkenä, kun tiedotetta viimeksi päivitettiin.muutoksia on tehty kohtiin: LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. R21/22 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä. R34 Syövyttävää. R35 Voimakkaasti syövyttävää. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. LUETTELO OLENNAISISTA H-LAUSEKKEISTA H302 Haitallista nieltynä. H312 Haitallista joutuessaan iholle. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H331 Myrkyllistä hengitettynä. H332 Haitallista hengitettynä. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. KOULUTUSOHJEET Kun reaktiivisia muovituotteita käytetään ammatillisesti on näiden tuotteiden käyttöä käsitteleviä ohjeita tarkoin noudatettava. - 8 / 8

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen/seoksen ja yrityksen/yhtiön tiedot 1.1 Tunnuskoodi Kauppanimi /-nimike SYNONYYMIT Hagmans EP Tjockfilmslack komp A 1.2 Merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella MERKITYKSELLISET

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Muut nimitykset Takmassa, Tagmasse, Takmasse, Kattomassaa, Roofing Paste, Masa asfaltowa do pap dachowych.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen/seoksen ja yrityksen/yhtiön tiedot 1.1 Tunnuskoodi Kauppanimi /-nimike 1.2 Merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT Alkalinen puhdistusaine.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11 Tarkistus 22/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Nimi Sähköposti Puh. (työ) Maa Gunilla Markkola gunilla.markkola@hagmans.se +46 (0)320 18934 Ruotsi

Nimi Sähköposti Puh. (työ) Maa Gunilla Markkola gunilla.markkola@hagmans.se +46 (0)320 18934 Ruotsi 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Hyväksytty käyttöön Kauppanimi Kemiallinen nimi Käyttötarkoitus Polyamiini emulsio Kovete 2-Komp. Lattiamaalit Tuotenumero 96391 96392 96394

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Buehler EpoHeat Härter Tunnuskoodi 20-8122-016 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8129,8174,3100284 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4649 EAN 6414400046492 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Tarkistus: 11-02-2014 Korvaa: 19-11-2012 Versio: 0200/FIN KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 11 Tuotetunniste Kauppanimi: LGMT 2 12 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti KalkkiPois KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Heti KalkkiPois 1.1.2 Tunnuskoodi 32.12091 1.2

Lisätiedot

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1 Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste.

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4551, 5602 EAN 6414405250009 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423003,423005,423009,3101469 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60073,3102831,3105097 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot