1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT"

Transkriptio

1 Sivu 1/10 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Desinfioiva, voimakkaasti emäksinen esim. maitotilojen ja elintarviketeollisuuden putkistopesuaine Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja Finn-Elox Oy Katuosoite Hulikanperä 2 Postinumero ja toimipaikka Lempäälä Puhelin Telefax Sähköposti 1.4. Hätäpuhelinnumero Myrkytystietokeskus Helsinki, avoinna 24 h/vrk (suora); (vaihde) 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Luokitus direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaan Syövyttävä Luokitus asetuksen (EU) 1272/2008 mukaan [CLP/GHS] Skin Corr. 1A, H314 Ihoa syövyttävä, Kategoria 1A Eye Dam. 1, H318 Pysyvät vaikutukset silmiin, Kategoria 1 Aquatic Acute 1, H400 Vesiympäristölle vaarallinen, Välitön kategoria Merkinnät Varoitusmerkit Huomiosana Vaaralausekkeet Vaara H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H318 Vaurioittaa voimakkaasti silmiä. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

2 Sivu 2/10 Turvalausekkeet Ennaltaehkäisy P280 P273 Pelastustoimenpiteet P303+P361+P353 P310 P305+P351+P338 Varastointi P405 Lisämerkinnät EUH031 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Varastoi lukitussa tilassa. Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa Muut vaarat Natriumhydroksidi on vahva emäs, joka vapauttaa lämpöä veteen liuetessaan. Reaktiosta joidenkin metallien kanssa voi muodostua helposti syttyvää vetykaasua. Natriumhypokloriitti kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. Muodostuva kloorikaasu ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2. Vaaraa aiheuttavat aineosat Numero Aineosa Pitoisuus Luokitus DSD Luokitus CLP CAS Natriumhydroksidi 5-15 % C, R35 Skin Corr. 1A, H314 EU CAS Natriumhypokloriitti, EU aktiivikloori 5 % C, R34 R31 N, R50 Skin Corr. 1 B, H314 Aquatic Acute 1, H400 EUH Aineosat, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi Amfoteerinen tensidi mainittu yleisenä tietona. Numero Aineosa Pitoisuus Luokitus DSD Luokitus CLP Amfoteerinen tensidi < 1 % Xi, R38 R41 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H18 Täydelliset R- ja H-lausekkeet kohdassa 16.

3 Sivu 3/10 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Siirrettävä raittiiseen ilmaan, pidettävä levossa ja lämpimänä. Otettava yhteys lääkäriin. Annettava happea tai tekohengitystä tarvittaessa. Iho Tuotteen likaama vaatetus riisuttava välittömästi. Iho huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä vähintään 15 minuutin ajan. Jos ärsytys jatkuu, toista huuhtelu. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. Roiskeet silmiin Otettava yhteys lääkäriin. Huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä haaleaa vettä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 min. Estä huuhteluveden valuminen puhtaaseen silmään. Nieleminen Otettava yhteys lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen välittömästi. Huuhdeltava suu ja juotava 1 tai 2 lasillista vettä. Ei saa oksennuttaa Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Mikäli tuotetta on roiskunut silmiin, silmien huuhtelua jatketaan matkalla sairaalaan. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1. Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Käytä sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympäröiville tulipaloille, esim. vesi, vaahto. Tuote ei ole palava. Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä CO 2 -jauhe. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Natriumhydroksidiliuoksen laimentaminen voi vapauttaa niin paljon lämpöä, että liuos alkaa kiehua. Tuote reagoi tiettyjen metallien (esim. alumiini, sinkki) kanssa, jolloin vapautuu vetykaasua. Muodostunut vetykaasu voi räjähtää. Tulipalossa voi kehittyä myrkyllistä kloorikaasua. Erityiset varotoimenpiteet tulipaloa varten Kemikaalisuojapuku. Hengityksen suojain, kuten paineilmalaite tai vastaava. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytettävä suojavaatetusta ja tilanteeseen sopivia henkilösuojaimia. Ihmisten pääsy estettävä

4 Sivu 4/10 päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estä lisävuodot ja läikkeet mahdollisuuksien mukaan. Estettävä tuotteen pääsy tavalliseen viemäriin. Ei saa päästää luontoon Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Huuhtelu ja laimennus vedellä. Vaihtoehtoisesti imeytys hiekkaan, piimaahan tai johonkin yleiseen imeytysaineeseen tai muuhun inerttiin materiaaliin. Käytetty imeytysaine kerätään erilliseen astiaan neutralointia varten Viittaukset muihin kohtiin Soveltuvat henkilösuojaimet, kohta 8. Jätteenkäsittely, kohta KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Tuotteen käsittelyssä noudatettava varovaisuutta. Tuote tulee lisätä varovasti veteen kuumenemisen ja roiskevaaran vuoksi. Tuotetta on käsiteltävä ammattitaidolla ja vahvojen emästen käsittelyyn suunnitelluilla laitteilla. Ei saa sekoittaa happojen kanssa, syövyttää metalleja. Vahingoittaa nahkaa ja tekstiilejä. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta (katso kohta 8) Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä alkuperäispakkauksessa kuivassa ja viileässä hyvin ilmastoidussa tilassa, auringonvalolta suojattuna. Ei saa jäätyä. Ei saa säilyttää happojen läheisyydessä. Suojattava lämmöltä. Rakennusmateriaalien, valaistuksen ja ilmanvaihtojärjestelmän tulee kestää syövyttävää ainetta. Vältettävät materiaalit: hapot, orgaaniset halogeeniyhdisteet, syttyvät materiaalit, alumiini, magnesium, sinkki, tina, lyijy, kupari, metalliseokset (esim. messinki) Erityinen loppukäyttö Vedenkäsittelyssä huomioitava viranomaismääräykset. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1. Altistumisen raja-arvot Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja. Natriumhydroksidi HTP-arvo 15 min: 2 mg/m 3 (kattoarvo) Kloori HTP-arvo 15 min: 0,5 ppm tai 1,5 mg/m 3 välitön terveys- tai hengenvaara (IDLH) 5 ppm STEL, ohjeellinen 0,5 ppm tai 1,5 mg/m 3

5 Sivu 5/ Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen ehkäiseminen Varottava altistumista. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä. Hengityselinten suojaus Käytettävä hengityssuojausta tarpeen vaatiessa (suodatin B2-P3). Käsien suojaus Käsinemateriaali: butyylikumi läpimurtoaika > 480 min kloropreeni läpimurtoaika > 480 min nitriilikumi läpimurtoaika > 480 min luonnonkumi läpimurtoaika > 480 min Viton läpimurtoaika > 480 min Jatkuvassa kontaktissa kemikaalin kanssa käsineitä suositellaan käytettävän korkeintaan puolet läpäisyajasta. Käsineet, joissa havaitaan muutoksia, hylätään heti. Silmien suojaus Tiiviisti asettuvat suojalasit tai kasvosuojain. Ihon suojaus Suojavaatetus, kemikaalisuojapuku, muoviesiliina, kumisaappaat. Hygieniatoimenpiteet Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä, sekä työvaiheen lopuksi Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen Tuotteen pääsy ympäristöön estettävä. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1. Yleiset tiedot Olomuoto Väri Haju neste keltainen, kirkas lievä kloorin tuoksu 9.2. Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph 14 Kiehumispiste tai -alue Leimahduspiste Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähtävyys Hapettavuus

6 Sivu 6/10 Höyrynpaine Suhteellinen tiheys 1,2 kg/dm 3 Vesiliukoisuus vesiliukoinen Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Viskositeetti Höyryntiheys Haihtumisnopeus 9.3. Muut tiedot Ei lisätietoja. 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Reaktiivisuus Syövyttää metalleja Kemiallinen stabiilisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Syövyttää metalleja. Pienikin korroosio voi aiheuttaa natriumhypokloriitin hajoamista. Hapot ja ja happamasti reagoivat aineet sekä liika kuumeneminen vapauttavat kloorikaasua. Alhainen ph ja lämpötilan nousu hajottaa natriumhypokloriittia natriumkloraatiksi ja suolaksi. Epäpuhtaudet (esim. metalli-ionit) hajottavat tuotteen suolaksi ja hapeksi Vältettävät olosuhteet Tuote reagoi voimakkaasti happojen kanssa. Tuote reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen runsaasti lämpöä. Reaktiosta joidenkin metallien kanssa voi muodostua helposti syttyvää vetykaasua. Korkeassa lämpötilassa ja palossa muodostuu myrkyllisiä kaasuja. Vältettävä yli 20 C lämpötiloja Vältettävät materiaalit Hapot, orgaaniset halogeeniyhdisteet, syttyvät materiaalit, alumiini, magnesium, sinkki, tina, lyijy, kupari, metalliseokset (esim. messinki) Vaaralliset hajoamistuotteet Tuotteen reagoidessa metallien kanssa vapautuu vetyä. Happamien tai happamasti reagoivien aineiden kanssa muodostuu myrkyllistä kloorikaasua. Lämpöhajoamisen tuote natriumoksidi.

7 Sivu 7/ MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja. Natriumhydroksidi LD 50 ihon kautta kani LD 50 suun kautta rotta LD 50 vatsaonteloon hiiri Natriumhypokloriitti LD 50 suun kautta rotta LD 50 suun kautta hiiri LD 50 ihon kautta kani mg/kg mg/kg 40 mg/kg mg/kg mg/kg > mg/kg Ärsyttävyys ja syövyttävyys Voimakkaasti emäksinen liuos syövyttää ihoa, silmiä ja limakalvoja. Herkistyminen Syövyttävä. Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Syövyttävä. Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Hengitys NaOH-pitoisuus 2-10 mg/m 3 /15 min on aiheuttanut silmien ja nenän lievää ärsytystä. NaOH-pitoisuus mg/m 3 /15 min on aiheuttanut nenän limakalvojen kirvelyä ja yskänärsytystä hengitettäessä suun kautta. Ihokosketus Väkevyydeltään 4 % NaOH-liuos tuhoaa 15 minuutissa ihon pintakerroksen. Toistuva tai pitkäaikainen NaOH-altistus voi aiheuttaa ihoärsytystä ja ihotulehdusta tuotteen rasvaa poistavista ominaisuuksista johtuen. Nieleminen Oireina voimakas kipu ja vakavissa tapauksissa tajuttomuus. Nieleminen aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita ruoansulatuselimissä. Silmäkosketus Silmän side- ja sarveiskalvot voivat vahingoittua. Muut tiedot Todennäköiset altistumisreitit: suun kautta, ihon kautta, hengitys.

8 Sivu 8/ TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja. Natriumhydroksidi LC h kirjolohi LC h moskiittokala LC h karppi LC h kultakala LC h säyne EC h vesikirppu 45,4 mg/l 125 mg/l 180 mg/l 160 mg/l mg/l mg/l Natriumhypokloriitti erittäin myrkyllistä vesieliöille. Pitoisuudet Cl 2 :na. LC h kirjolohi 0,07 mg/l LC h rasvapäämutu 0,22-5,9 mg/l LC h kyttyrälohi 0,023-0,052 mg/l LC h hopealohi 0,025-0,038 mg/l LC h isoaurinkoahven 0,3-5,3 mg/l LC h kala 0,01-0,1 mg/l EC h vesikirppu 2,1 mg/l EC h vesikirppu 0,2-2,6 mg/l LC h vesikirppu 0,05-0,07 mg/l EC h Selkärangattomat 0,01-0,1 mg/l EC h levä 0,6 mg/l EC h viherlevä 0,6 mg/l Myrkyllisyys muille eliöille Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja. Natriumhydroksidi Voimakkaasti syövyttävää Natriumhypokloriitti Käyttäytyminen jätevedenpuhdistamoissa: LOEC/aktiiviliete, yhdyskunta/hengityksen estäminen: 0,375 mg/l Kulkeutuvuus Hyvin veteen liukeneva, liikkuu veden mukana. Natriumhydroksidiliuos imeytyy maaperään ja voi kulkeutua pohjaveteen asti Pysyvyys ja hajoavuus Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja. Natriumhydroksidi dissosioituu vedessä täydellisesti natrium- ja hydroksyyli-ioneiksi. Natriumhypokloriitti hajoaa joko suolaksi ja hapeksi tai natriumkloraatiksi ja suolaksi Biokertyvyys Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja. Natriumhydroksidi ja natriumhypokloriitti eivät biokerry PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset

9 Sivu 9/ Muut haitalliset vaikutukset Tuotteen haitallisuus vesistössä perustuu ph:n nopeaan nousuun ja aktiivikloorin hapettavuuteen. Useimmille makean veden kalalajeille ph 9 ylitys on haitallista. Makean veden levät häviävät ph-arvon ylittäessä 8, JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote Pienet määrät laimennetaan ja neutraloidaan vedellä. Suuret määrät hävitetään viranomaisten ohjeiden mukaan. Kemikaalijäännökset luokitellaan ongelmajätteiksi. Pakkaus Pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjiä säiliöitä, joita ei ole puhdistettu tai huuhdeltu, tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen mahdollisten tuotejäämien varalta. Pakkausmateriaali tulisi kierrättää. Ellei se ole mahdollista, pakkaus poltetaan tai viedään kaatopaikalle. Huomioitava paikallisten viranomaisten määräykset. 14. KULJETUSTIEDOT YK-numero UN Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi NATRIUMHYDROKSIDILIUOS SODIUM HYDROXIDE SOLUTION Kuljetuksen vaaraluokka 8, II Pakkausryhmä II 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö HTP-aine, kohta Kemikaaliturvallisuusarviointi Ei ole tehty.

10 Sivu 10/ MUUT TIEDOT Muutokset edelliseen versioon Muutettu REACHin ja CLP:n mukaiseksi. Lyhenteiden selitykset CLP asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (asetus EU no. 1272/2008) GHS kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä DSD EU:n vaarallisten aineiden direktiivi (väistyvä) HTP haitalliseksi tunnettu pitoisuus STEL lyhytaikainen altistusraja LD 50 annos, joka tappaa puolet koe-eläimistä LC 50 pitoisuus, joka tappaa puolet koe-eläimistä LC 100 pitoisuus joka tappaa kaikki koe-eläimet EC 50 pitoisuus, jolla saadaan vaste puolessa tapauksista PBT pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen aine vpvb erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä aine REACH asetus (EU N:o 1907/2006) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista Tietolähteet Säädökset, raaka-aineiden käyttöturvatiedotteet, kirjallisuus. Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa CLP-asetuksen liitteen VII muuntotaulukko väistyvän lainsäädännön mukaisista luokituksista tämän asetuksen mukaisten luokitusten ja vaaralausekkeiden määrittämiseksi. Luettelo R- ja S-lausekkeista ja/tai vaara- ja turvalausekkeista R31 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. R34 Syövyttävää. R35 Voimakkaasti syövyttävää. R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Työntekijöiden koulutus Lue käyttöturvatiedote ennen tuotteen käyttämistä. Lisätietoja Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Tiedot on annettu turvallista käyttöä koskevana ohjeistuksena ja ne koskevat ainoastaan käyttöturvallisuustiedotteessa mainittua materiaalia sekä siinä kuvattuja käyttöjä. Annetut tiedot eivät välttämättä sovellu, mikäli tuote yhdistetään toiseen materiaaliin/materiaaleihin tai mikäli sitä käytetään toisin kuin tässä on kuvattu. Lopullinen päätös materiaalin soveltuvuudesta on käyttäjän vastuulla.

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1/10 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4551, 5602 EAN 6414405250009 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60180,60181,60182,3105075 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.33820, 33825 EAN 6414504237802, 6414504237819

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63055,63070,3101347 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Finn-Elox Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 2.4.2012 Edellinen päiväys: 24.9.2010. Niagara. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 2.4.2012 Edellinen päiväys: 24.9.2010. Niagara. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACHrekisteröintinumero Niagara 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot