Sikarotuyhdistelmien erot tuotanto- ja lihan laatuominaisuuksissa sekä erojen taloudellinen merkitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sikarotuyhdistelmien erot tuotanto- ja lihan laatuominaisuuksissa sekä erojen taloudellinen merkitys"

Transkriptio

1 Sikarotuyhdistelmien erot tuotanto- ja lihan laatuominaisuuksissa sekä erojen taloudellinen merkitys Tutkimushankkeen loppuraportti

2 Sisällysluettelo Tiivistelmä ja tutkimusryhmän yhteystiedot Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tulokset Tutkimusmenetelmät ja aineisto Tutkimustulokset Johtopäätökset...19 Liite 1. Tulostaulukot...22 Liite 2. Rehumuuntosuhteen jakaumat porsastuotantovaiheessa eri rotuyhdistelmillä

3 Tiivistelmä ja tutkimusryhmän yhteystiedot SIKAROTUYHDISTELMIEN EROT TUOTANTO- JA LIHAN LAATUOMINAISUUKSISSA SEKÄ EROJEN TALOUDELLINEN MERKITYS BREED DIFFERENCES IN PRODUCTION AND MEAT QUALITY TRAITS OF PIGS AND ECONOMIC IMPORTANCE OF TRAITS Toteuttajat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Latokartanonkaari Helsinki puh fax Yhteyshenkilö (koko hanke): Jarkko Niemi Kesto Helsingin yliopisto Elintarviketeknologian laitos PL Helsingin yliopisto puh fax Yhteyshenkilö (lihan laatu): Marita Ruusunen Avainsanat sika, liha, perimä, päiväkasvu, lihaprosentti, pahnuekoko, lihan laatu, eläinkoe, poistot, sekamalli, dynaaminen ohjelmointi Tiivistelmä TAVOITTEET Sikataloudessa on kiistelty käytettävien sikarotujen ominaisuuksista ja paremmuudesta. Hankkeen kolmessa osatutkimuksessa selvitettiin neljän eri isärotuyhdistelmän välisiä eroja lihasika- ja laatuominaisuuksissa, lihassolujen lukumäärän ja koon merkitystä sikatuotannossa sekä tuotosominaisuuksien taloudellista merkitystä alkutuotannossa. Lisäksi tarkasteltiin emärodun merkitystä eri aineistojen perusteella sekä kehitettiin malleja tuotantoa koskevan päätöksenteon tueksi. TULOKSET MTT:n Hyvinkään yhdistelmäsikalassa tehtiin eläinkoe, jossa tuotettiin yhteensä 81 pahnuetta neljällä eri rotuyhdistelmällä. Emänä oli suomenmaatiaisen ja yorkshiren risteytys ja isärotuna joko suomenmaatiainen (SM), norjanmaatiainen (NM), duroc norjanmaatiainen (DNM) tai ruotsinhampshire (RH). Porsaiden elämänkaari seurattiin syntymästä teurastukseen asti. Pahnueista rekisteröitiin porsaiden paino, kasvu, rehunkulutus, sairaudet ja kuolleisuus sekä välityskelpoisuus. Välikasvatuksen jälkeen erityisseurantaan valittiin imisiä ja leikkoja (neljä sikaa/pahnue), joilta kerättiin rehunkulutus-, painonkehitys- ja teurastiedot. Muilta sioilta mitattiin vähintään keskimääräinen päiväkasvu ja Hennessy-lihaprosentti (LSO, Mellilän teurastamo) sekä rehunkulutustiedot mahdollisuuksien mukaan. Lihan laatu- ja lihassolumittauksista vastasi Helsingin yliopiston elintarviketeknologian laitos. Ruhot leikattiin, lihassolututkimuksen näytteet kerättiin ja lihan laatu mitattiin (sisäpaistin ph ja Minoltaväriarvot) Lihateollisuuden tutkimuskeskuksessa. Aineistot analysoitiin tilastollisin menetelmin hyödyntäen mm. sekamalleja ja erotteluanalyysia. Lihassolututkimukseen ja erityistarkkailuun valituille sioille laskettiin eläinkohtaisesti yksikkötuotantokustannus ja kate /kg. Tuotanto-ominaisuuksille ratkaistiin taloudelliset arvot dynaamisen ohjelmoinnin malleilla. Koska eläinkokeen havaintomäärä oli pieni, emä- ja isärodun vaikutusta yorkshire- ja suomenmaatiaisrotujen ja näiden risteytysten pahnueen kokoon selvitettiin MTT Hyvinkään sikakarjan tuotannonseuranta-aineistosta. Lisäksi analysoitiin Jeppo Lantgris n sikalasta puh- 2

4 dasrotuisista suomenmaatiais- ja norjanmaatiaissioista kerättyä porsastuotanto- ja pahnueaineistoa sekä Vehmaan Haikaran sikalasta saatua norjanmaatiainen suomenyorkshire- ja suomenmaatiainen suomenyorkshire-risteytysemakoiden emärotuaineistoa. MTT:n tuotannonseuranta-aineiston mukaan lihasikojen eminä on perusteltua käyttää hybridiemakoita. Ne tuottivat puhdasrotuisia emakoita suurempia pahnueita. Ero hybridien eduksi oli noin yksi vieroitettu porsas pahnuetta kohti. Keskimääräinen pahnuekoko nousee neljänteen porsimakertaan asti, joten tuotostason parantamiseksi emakoiden tuotantoikää tulisi saada pidennettyä. Tuotannonseuranta-aineistossa isärodun vaikutus pahnuekokoon oli selvästi emärodun vaikutusta pienempi. Vaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Vieroitettujen porsaiden määrä oli suurin, kun pahnueiden isinä käytettiin puhdasrotuista hampshirekarjua. Tila-aineistot viittaavat siihen, että emärotuna norjanmaatiaisemakot tuottavat suurempia pahnueita kuin suomenmaatiaisemakot. Porsaiden kuolleisuus kuitenkin nousee pahnuekoon kasvaessa, joten vieroitettujen määrässä ei enää havaittu merkitsevää eroa. Hyvinkään eläinkokeessa rotuyhdistelmien porsaiden päiväkasvussa tai muissa tuotantotuloksissa ei havaittu merkitseviä eroja. Laadullisesti luonnehdittuna SM-porsaissa oli toiseksi eniten vieroituspainoltaan keskivertoja tai suuria porsaita. NM-porsaat kasvoivat emän alla hyvin, ja niissä oli lukumääräisesti vähiten vieroitusripuliin sairastuneita karsinoita. DNM-porsaissa oli toiseksi vähiten keskiverrosti tai sitä paremmin syntymästä välitykseen kasvavia porsaita. RH-porsaissa oli keskiverrosti tai nopeasti syntymästä välitykseen kasvavia porsaita on lähes yhtä paljon kuin NM- ja DNM-risteytyksillä. Lihasikojen kasvussa, lihaprosentissa ja lihan laadussa rotuyhdistelmien väliset erot olivat vähäisiä. DM:llä oli prosenttiyksikön matalampi lihaprosentti kuin muilla rotuyhdistelmillä. SM:llä kinkku oli painavampi ja kinkun osuus ruhosta, kinkun lihaprosentti ja kinkun lihan osuus ruhosta oli suurempi kuin muilla rotuyhdistelmillä. RH erosi jonkin verran muista yhdistelmistä lihan laadun suhteen. Lihan ph-arvo oli alhainen ja lihassa oli enemmän vettä suhteessa proteiiniin kuin muissa rotuyhdistelmissä. Laadullisesti arvioiden SM:lle oli ominaista ulkofileen vaalea väri ja lihassolujen vähyys sekä pitkä fileeselkä; NM:lle ohuet lihassolut; DNM:lle ulkofileen pieni osuus ruhopainosta, pieni poikkipinta-ala ja matala vesi/proteiini suhde; ja RH:lle ulkofileen matala proteiini- ja korkea vesipitoisuus, matala ph-arvo, suuri poikkipinta-ala ja tumma väri, lyhyt fileeselkä ja suuri lihassolumäärä. Erot eläinkokeen rotuyhdistelmien taloudellisissa tuotoissa olivat vähäisiä ja erot yksittäisissä ominaisuuksissa kumosivat osittain toisensa. Tuotanto-ominaisuuksien taloudellista merkitystä selvitettäessä tärkeimmiksi nousivat pahnuekoko, lihasikojen keskipäiväkasvu ja rehumuuntosuhde. Myös korkea lihaprosentti, pieni porsaskuolleisuus ja emakoiden hyvä kestävyys antoivat lisätuottoa. Lihaprosentin merkitystä voi heikentää, että sen noustessa rehun valkuaispitoisuutta voi olla perusteltua nostaa. Pahnuekoon arvoa voi vähentää sen suuri vaihtelu ja vähäinen toistuvuus. Emakkoa ei olekaan taloudellisesti perusteltua poistaa yhden pienen pahnueen vuoksi. Mikäli sianlihan hinta laskee vuosien tasolle, sikapaikan tuottoa lienee mahdollista nostaa myös teuraspainoja nostamalla. TULOSTEN ARVIOINTI Hanke vastasi sikataloudessa mielipiteitä jakavaan päätösongelmaan vertailemalla neljän eri rotuyhdistelmän tuotanto-ominaisuuksia. Tulokset viittaavat siihen, että rotuyhdistelmät ovat monissa ominaisuuksissa samankaltaisia. Elintarviketeollisuuden jalostamien tuotteiden valikoima vaikuttanee siihen, millaisia sikoja tuotannossa on perusteltua käyttää. Hanke tuotti runsaasti tietoa eri tuotanto-ominaisuuksien välisistä yhteyksistä ja merkityksestä. Tietoa voidaan hyödyntää laadittaessa suosituksia tuotannon tehostamiseksi ja parannettaessa tuotannon johtamista (management) sikatiloilla. Tuloksia voidaan mm. hyödyntää valittaessa emakoita, jotka tuottavat paitsi suuria, myös elinvoimaisia pahnueita, ja ovat kestäviä tai laadittaessa suosituksia siitä, millaisiin tuotantotuloksiin voidaan pyrkiä. Tutkimuksen alussa tehty lihan laatuparametrien mittauksen interkalibrointi laboratorioiden välillä auttaa yhtenäistämään lihan laadun mittaamista Suomessa. Hanke myös kartutti tietovarantoa siitä, minkä laatuista Suomessa tuotettu sianliha on. Jatkotutkimuksissa tulisi tarkastella emakon kestävyyden ja porsaskuolleisuuden merkitystä. Myös porsaiden laatu suurissa pahnueissa on tärkeä tutkimuskysymys, johon liittyy tuotannollisia, taloudellisia, lihan laatuun ja eläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Lihasikatuotannossa kasvukäyrän mukainen eläinten arvostelu tarjoaa uusia tutkimushaasteita. 3

5 1. Tutkimuksen tavoitteet Eläinaineksen oikea valinta on sikatuotannossa tärkeää. Sika-alalla on väännetty kättä siitä, miten eri sikarotuyhdistelmät suorituvat tuotannossa toisiinsa verrattuna. Keskustelussa esiintyneitä rotuja vertaileva julkinen tutkimus on kuitenkin ollut niukkaa. Tämä on tutkimushankkeen Sikojen tuotanto- ja laatuominaisuuksien rotujen väliset erot ja taloudellinen merkitys tuotantoketjussa keskeiset tulokset kokoava loppuraportti. Loppuraportti kokoaa keskeiset tutkimustulokset. Lisää tuloksia raportoidaan muissa vuosina ilmestyvissä julkaisuissa sekä hankkeen loppuseminaarissa. Tutkimuksen päämääränä oli selvittää porsastuotanto- ja lihantuotanto-ominaisuuksien sekä lihan laadun taloudellinen arvo koko tuotantoketjun kannalta. Tutkimus jakautui kolmeen osahankkeeseen, joilla on omat tavoitteensa: 1. Rotukombinaatioiden väliset erot lihasika- ja laatuominaisuuksissa Tämän osatutkimuksen tavoitteena oli selvittää eri rotukombinaatioiden väliset tasoerot lihasikaominaisuuksissa (kasvu, rehumuuntosuhde, silavan paksuus, lihaprosentti, poistot, rakennearvostelu) ja lihan laatuominaisuuksissa (ph, väri (L*, a*, b*), valuma). Tutkimuksen alussa tehtiin lihan laatuparametrien interkalibrointi laboratorioiden välillä. 2. Lihassolujen lukumäärän ja koon merkitys kokonaisketjuun Tässä osatutkimuksessa määritettiin sikojen lihassolujen poikkipinta-ala ja lukumäärä sekä näiden yhteys ensimmäisessä osatutkimuksessa mitattuihin ominaisuuksiin. 3. Tuotosominaisuuksien arvottaminen Kolmannen osatutkimuksen tavoitteena oli määrittää eri ominaisuuksien (mm. lihasikaominaisuudet, lihan laatuominaisuudet, porsastuotanto-ominaisuudet) muutosten tuottoarvo, niiden vaikutus sianlihan tuotantokustannukseen sekä selvittää tuotostason ja tuotannon johtamisen (management) yhteyksiä. Tavoitteena oli luoda tutkimuksessa kerätyn aineiston ja kirjallisuuden perusteella biologis-taloudellinen malli, jolla voidaan määrittää eri ominaisuuksien tuottoarvo ja selvitetään tilan johtamiseen liittyviä tuotostasojen välisiä eroja. Sianlihan yksikkötuotantokustannus ja tuotannosta saatava taloudellinen ylijäämä olivat keskeiset mittarit tarkasteltaessa ominaisuuksien taloudellista arvoa. Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi tutkimuksessa ja siihen läheisesti liittyvässä pienemmässä tutkimuksessa selvitettiin emän rotuyhdistelmän vaikutusta porsastuotokseen, porsaiden kuolleisuuteen ja keskipäiväkasvuun. Tutkimus toteutettiin MTT kolmen tutkimusyksikön (taloustutkimus, biotekniikka- ja elintarviketutkimus sekä kotieläintuotannon tutkimus), ja Helsingin yliopiston elintarviketeknologian laitoksen lihateknologian tutkimusyksikön 1 yhteistyönä. Aineiston hankinnassa tehtiin yhteistyötä Faba Jalostuksen, keinosiemennyksen ja muiden alan toimijoiden kanssa. Hanketta rahoittivat Maa- ja metsätalousministeriön maatilatalouden kehittämisrahasto, Osuuskunta Kotieläinjalostuskeskus Faba:lta, Faba Jalostus Osk. ja MTK, sekä MTT (tutkimuksen strategisen suuntaamisen varoista). Lisäksi Jeppo Lantgrisillä kerätyn aineiston analysointiin ja mallinnusta rahoitti Oiva Kuusisto säätiö. Faba Jalostus luovutti tutkimuksen käyttöön sieltä ostettuja isäkarjuja koskevat tiedot sekä laajan tuotosaineiston, jota hyödynnettiin tuotannon johtamista koskevassa mallinnustyössä. Finnpig puolestaan luovutti siltä ostettuja isäkarjuja koskevat tiedot MTT:lle. 1 Vuoden 2010 alusta laitos on elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen elintarviketeknologian osasto. 4

6 2. Tutkimuksen tulokset 2.1 Tutkimusmenetelmät ja aineisto Osatutkimus 1. Rotuyhdistelmiä vertaileva eläinkoe MTT:n Hyvinkään yhdistelmäsikalassa suoritettiin eläinkoe, jossa vertailtiin neljää eri rotuyhdistelmää. Tässä raportissa rotuyhdistelmistä on käytetty isärodun mukaan seuraavia lyhenteitä: SM (suomenmaatiainen), NM (norjanmaatiainen), DNM (duroc norjanmaatiainen) ja RH (ruotsinhampshire). Emä oli kaikissa rotuyhdistelmissä suomenmaatiaisen ja yorkshiren risteytys. Pahnueista rekisteröitiin ennen lihasikalaan siirtoa porsastuotantotulokset, porsaiden paino, kasvu, rehunkulutus, sairaudet ja kuolleisuus. Tutkimussuunnitelman mukaisesti porsaan välityskelpoisuus määritettiin kun vieroituksesta oli kulunut 41 päivää tai korkeintaan 48 päivää. Tällöin välikasvattamon rehuseuranta päättyi ja porsaat punnittiin. Välityskelpoisuus arvioitiin taulukon 2 mittareilla. Kaikkien syntyneiden porsaiden elämänkaari seurattiin teurastukseen saakka ja sioilta mitattiin vähintään keskimääräinen päiväkasvu ja Hennessy-lihaprosentti. Tiedot rehun kulutuksesta kerättiin mahdollisuuksien mukaan. Välikasvatuksen jälkeen erityisseurantaan valituista imisistä ja leikoista (neljä sikaa/pahnue) kerättiin rehunkulutuksen ja painonkehityksen tiedot sekä kerättiin teurastiedot (LSO, Mellilän teurastamo). Siat leikattiin Lihateollisuuden tutkimuskeskuksessa ja niistä mitattiin taulukon 1 mukaiset tekijät. Kokeessa tuotettiin yhteensä 81 pahnuetta neljällä eri rotuyhdistelmällä. Viimeinen pahnue syntyi huhtikuussa 2009 ja viimeiset kokeen siat teurastettiin syyskuussa Koko kokeessa syntyi yhteensä 944 porsasta, joista elävänä 884. Elävänä syntyneet porsaat jakautuivat isäroduittain seuraavasti: SM 225 kpl, NM 213 kpl, DNM 228 kpl ja RH 218. Porsaiden kasvuaineisto oli normaalisti jakautunut. Aineistoa analysoitiin SAS Enterprise Guide 4.1 ohjelmistolla mallilla, jossa olivat mukana rodun ja porsimakerran kiinteät vaikutukset ja näiden yhdysvaikutus sekä virheterminä karju rodun sisällä. Porsaiden päiväkasvun analysoinnissa käytettiin lisäksi kovariaattina emakon imettämien porsaiden lukumäärää, koska joitakin pahnueita oli tasattu ja koska tasauksia ei tehty kokeen ja roturyhmän sisällä. Analyysissä erotettiin ensimmäinen porsimakerta myöhemmistä porsimakerroista (toinen ja kolmas). Porsaiden rehunkäyttöaineisto ei ollut normaalijakautunut, eikä logaritmimuunnoskaan palauttanut sitä normaalijakautuneeksi, joten se analysoitiin ei-parametrisella testillä. Porsasvaiheen aineistoa tarkasteltiin myös erotteluanalyysillä, jonka tuloksena voitiin esittää joitakin porsaiden ominaispiirteitä isäroduittain. Tätä varten porsaiden välityskelpoisuus määriteltiin toisen suuren teurastamon välityspainokriteerin ja 84 päivän iän sekä terveydentilan perusteella. Terveydentilasta luettiin merkinnät pahnuekortista. Paino- ja rehunkäyttörajojen määrittelyt otettiin Sian ruokinta ja hoito-oppaasta 2 : syntymäpaino 1,3 kg, vieroituspaino 7,0 kg, kasvu syntymästä välitykseen 325 g/pv (oppaassa vaihteluväli g/pv) ja rehumuuntosuhde vieroituksesta välitykseen 1,9 ry/kasvukg. Lihasikavaiheen tulosten analysoinnissa käytettiin SAS 9.1 ohjelmistoa ja mixed-proseduuria (ns. sekamalli). Tilastollisessa mallissa isä oli virheterminä. Emien perinnöllisen tason mahdollinen ero otettiin huomioon lisäämällä tutkittavaa vastaavan ominaisuuden jalostusarvo malliin kovariaattina. 2 Siljander-Rasi, H., Nopanen, A. ja Helin, J. (toim.) Sian ruokinta ja hoito. Tieto tuottamaan

7 Takaneljännes (fileeselkä ja kinkku) otettiin 140 (tavoite oli 144 sikaa) ja pelkästään kinkku 164 siasta (tavoite 176). Teurastiedot saatiin 316 lihassolututkimukseen ja erityistarkkailuun valitusta siasta (tiedot puutteelliset 9 siasta) ja 437:stä muusta siasta (tiedot puutteelliset 31 siasta). Taulukko 1. Ruhoista tehtävät mittaukset ja tavoitellut eläinmäärät. Lihassolututkimus 144 sikaa, 36 kpl/rotu, 18 imisää, 18 leikkoa¹ Erityistarkkailu 176 sikaa, muut kokeen siat Koepahnueen sika 480 sikaa, tavanomainen kasvatus tai toinen koe Hennessy GP-mittaukset Hennessy GP-mittaukset Hennessy GP-mittaukset LTK:lla tehdyt mittaukset takaneljänneksestä Kinkusta Ruhosta tai sen osasta Kinkun kaupallinen paloittelu Kinkun kaupallinen paloittelu Lähetetään LTK:lle vain, jos Reisiluun paino Reisiluun paino tarvitaan mittauksia muiden Sisäpaistin ja ulkofileen Sisäpaistin ja ulkofileen kokeiden tarkoituksiin ph ph väriarvot (Minolta L, a*, b*) väriarvot (Minolta L, a*, b*) Sisäpaistin valuma Sisäpaistin valuma Pitkän selkälihaksen poikkileikkausala Lihassolujen poikkileikkausala ¹Yksi imisä ja yksi leikko samasta pahnueesta. Taulukko 2. Tutkimussuunnitelman mukainen porsaan välityskelpoisuuden arviointi Välityskelpoinen Välityskelvoton Sairaus Ei akuuttia sairautta Ripuli, niveltulehdus, iho-oireet, kuume Lääkitys Ripuli, niveltulehdus, parantunut Akuutin lääkehoidon tarve Jalat Normaalit Ontuu, pahoja vikoja Häntä Terve tai parantunut hännänpurenta Verinen hännänpurenta Tyrä Ei tyriä Napa- tai nivustyrä Ikä 12 vk > 12 vk (huono kasvu, rääpäle) MTT:n Hyvinkään tuotannonseuranta-aineistot Koska eläinkokeen havaintomäärä oli pieni, emä- ja isärodun vaikutusta syntyvän pahnueen kokoon selvitettiin MTT Hyvinkään sikakarjan tuotannonseuranta-aineiston pohjalta. Aineisto koostui syntyneistä pahnueista, joita oli yhteensä 993 kpl. Aineistosta poistettiin 41 pahnuetta, jotka olivat takaisinristeytysemakoiden pahnueita ja sellaisia rotuyhdistelmistä, joista pahnueita oli vähän (< 10 kpl). Näissä rotuyhdistelmissä aineisto ei riittänyt tarkasteluun. Aineistosta tarkasteltiin ensin emärodun vaikutusta pahnuekokoon. Pahnuekoon analysointiin käytettiin sekamallia, jossa oli emärodun ja porsimakerran kiinteät vaikutuksen ja näiden yhdysvaikutus sekä emän satunnainen vaikutus emärodun sisällä. Tarkasteltuja emärotuja olivat yorkshire (Y) ja suomenmaatiainen (M), sekä näiden risteytykset Y M ja M Y. Porsimakertojen määrä rajattiin seitsemään. 6

8 Isärodun vaikutusten tarkastelu tehtiin hybridiemakoiden (Y M ja M Y) osa-aineistosta niin että molemmat F1-risteytykset olivat yhtenä ryhmänä. Tämä siksi, että emärodun vaikutuksen analysoinnissa Y M ja M Y -emakoiden välillä ei havaittu merkitseviä eroja pahnuekoossa. Mallissa oli mukana isärodun ja porsimakerran kiinteät vaikutukset ja emän satunnainen vaikutus. Isärodun ja porsimakerran välinen yhdysvaikutus jätettiin pois, koska se ei ollut merkitsevä minkään pahnuekokoa kuvaavan muuttujan osalta. Jeppo Lantgrisin aineisto Jeppo Lantgrisin sikalassa punnittiin 18 suomenmaatiais- ja 19 norjanmaatiaispahnueen jokainen porsas päivän ikäisenä, vierotuksessa ja välitysvaiheessa. Pahnueet olivat puhdasrotuisia. Jeppo Lantgrisin tilalle hankittiin tutkimusta varten 70 puhdasrotuista suomenmaatiais- (Faba) ja 61 puhdasrotuista norjanmaatiaisensikkoa, jotka siemennettiin samanrotuisilla karjuilla (ostoensikkoaineisto). Suomenmaatiaisella oli 154 porsimista ja norjanmaatiaisilla 109. Näiden lisäksi poimittiin tarkkailuaineistosta 2007 alusta lähtien syntyneet kaikki risteytykset ja tarkasteltiin porsastuotantoa emorodun tai rotuyhdistelmän mukaan heinäkuun 2008 puolivälistä vuoden 2009 loppuun. Tässä aineistossa oli 649 eläintä ja porsimista. Vehmaan Haikaran aineisto Pahnuekoon osalta tarkasteltiin myös Vehmaan Haikarasta saatua tila-aineistoa. Aineisto sisälsi tiineytyspäivän, syntymäpäivän, karjukoodin, kaikkien syntyneiden määrän ja elävänä syntyneiden määrän. Vieroitettujen määrää ei voitu käyttää, koska pahnueita tasattiin myös rotujen välillä. Analyysiaineistoon jäi havaintoa, joista oli norjanmaatiais suomenyorkshire- ja suomenmaatiais suomenyorkshire-risteytysemakon pahnueita. Aineisto analysoitiin SASohjelmistolla (GLM proseduuri). Mallissa oli kiinteinä tekijöinä porsimakerta, karjukoodi, vuosivuodenaikaluokka ja satunnaisena emakko. Testauksessa virheterminä käytettiin emakkoa. Osatutkimus 2. Lihan laatu Toisessa osatutkimuksessa verrattiin neljän roturisteytyksen ulkofileen ominaisuuksia. Ulkofilee koostuu eri pituisista ja eri paksuisista lihassoluista eli lihassyistä. Tutkimuksessa mitattiin lihassolujen keskimääräinen paksuus, eli lihassolun poikkipinta-ala, sekä laskettiin ulkofileen lihassolujen lukumäärä. Tavoitteena oli selvittää, koostuuko lihas suuresta määrästä ohuita lihassoluja vai pienestä määrästä paksuja lihassoluja. Pienillä lihassoluilla voi olettaa olevan suurempi kasvupotentiaali kuin suurilla lihassoluilla ilman että lihassolun normaali toiminta häiriintyy. Jalostuksessa on tavoitteena lihaksikas ruho. Siksi solukokovertailu kannattaa tehdä ainoastaan siinä tapauksessa, että ruhoissa on sama lihamäärä, koska rasvaisissa ruhoissa lihassolut ovat yleensä ohuempia kuin rasvattomissa. Tutkimuksessa leikattiin 140 sianruhon fileeselkä luuttomaksi. Leikkauksen yhteydessä mitattiin fileeselän pituus ja ulkofileen poikkipinta-ala sekä punnittiin ulkofilee. Lihassolujen keskimääräinen poikkipinta-ala ulkofileessä mitattiin, ja ulkofileen lihassolujen lukumäärä ulkofileen poikkipinta-alaa kohti laskettiin jakamalla ulkofileen poikkipinta-ala keskimääräisellä lihassolun poikkipintaalalla. Leikkauksen yhteydessä mitattiin ulkofileen ph-arvo ja vaaleus (L*-arvo). 7

9 Lihassa vesi on pidättynyt lihaksen proteiiniverkostoon. Mitä vähemmän lihassa on vettä proteiinia kohti, sitä paremmin voi olettaa veden pysyvän lihassa. Tämän vuoksi määritettiin ulkofileen vesija proteiinipitoisuudet sekä laskettiin vesi/proteiini -suhde. Veden pidättymiseen lihassa vaikuttavat ratkaisevasti kuitenkin myös lihaksen lämpötila ja ph:n laskunopeus teurastuksen jälkeisen jäähdytyksen aikana. Osatutkimus 3. Tuotanto-ominaisuuksien taloudellinen merkitys Sikojen tuotanto-ominaisuuksien taloudellisia eroja tarkasteltiin laskemalla eläinkohtainen yksikkötuotantokustannus ja kate niille lihassolututkimukseen ja erityistarkkailuun valituille sioille, joista oli käytettävissä tarvittavat tiedot, sekä laskemalla ominaisuuksien välisiä taloudellisia eroja mallien avulla. Kustannukset laskettiin porsaan syntymästä teurastukseen asti 313 sialle. Porsaan syntymään mennessä kertyneet kustannukset sekä pahnuekoko oletettiin samoiksi kaikilla neljällä rotuyhdistelmällä, sillä isärodun vaikutus mm. pahnuekokoon on pieni. Myös porsaskuolleisuus oletettiin samaksi kaikilla roduilla, sillä aineistosta ei voitu luotettavasti selvittää mahdollisia rotujen välisiä eroja porsaskuolleisuudessa. Kustannuslaskennassa hyödynnettiin eläinkokeen rehunkulutusta sekä eri lähteistä kerättyjä tietoja (taulukko 3). Porsastuotannon 3 ja lihasikavaiheen 4 työmenekki perustui aiempiin tutkimuksiin. Hintatietoja hankittiin useista tilastoista ja alan toimijoilta. Rakennuskustannukset määritettiin Maatilarakentamisen ohjekustannuksia hyödyntäen. Yleiskustannusten ja muiden muuttuvien kustannusten laskennassa hyödynnettiin MTT:n kirjapitotila-aineistoa sekä ProAgrian katelaskelmia. Eläin- ja liikepääoman kustannus laskettiin nettonykyarvomenetelmää käyttäen. Taulukko 3. Rotuyhdistelmien vertailussa käytettyjä hintoja. Yksikkö hinta Sianlihan hinta per kg (lihaprosentti-60)*0.02 Porsasrehu 1 per ry 0.37 Porsasrehu 1 per ry 0.23 Lihasikarehu 1 per ry 0.20 Lihasikarehu 2 per ry 0.16 Lihasikarehu 3 per ry 0.15 Emakon rehukustannus per porsas Korkokanta % per annum 5 Työn kustannus per h 14.7 Eläinkohtaisista kustannuksista ja taloudellisista ylijäämistä laskettiin rotuyhdistelmäkohtaiset keskiarvot. Keskiarvojen eroja testattiin Kruskal-Wallisin testillä sekä Mann-Whitneyn U-testillä, sillä tulokset eivät olleen normaalisti jakautuneita. Tuotosominaisuuksien taloudellista arvoa tarkasteltiin stokastisen dynaamisen ohjelmoinnin keinoin. Lihasikavaiheen tuloksia tarkasteltiin sian kasvua kuvaavaa ja ruokinnan ja teurastuksen ajoituksen optimoivia malleja 5 hyödyntäen. Emakoiden ja porsaiden tuotanto-ominaisuuksia tarkastel- 3 Parviainen, H Porsastuotannon työmenetelmät ja työmenekki. Työtehoseuran maataloustiedote Mäkimantila, M Sikojen hyvinvointia edistävien tuotantotapojen kustannusvaikutukset. MTTL:n selvityksiä 4/ Niemi, J.K Dynamic programming model for optimising feeding and slaughter decisions regarding fattening pigs. Agricultural and Food Science 15, Supplement 1: https://oa.doria.fi/handle/10024/3334?locale=len Niemi, J.K., Sevón-Aimonen, M.-L Lihasikalassa kiinnitettävä huomiota porsaserän laatuun ja sikalan tyhjennystapaan. In: Maataloustieteen Päivät 2010 [verkkojulkaisu]. Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja no 26. (toim.). Anneli Hopponen. Julkaistu

10 tiin emakoiden uudistuksen optimoivalla stokastisen dynaamisen ohjelmoinnin mallilla 6, joka muistuttaa periaatteiltaan Tanskassa kehitettyä mallia. Emakoiden kestävyyteen vaikuttavia pakollisia poistoja, esimerkiksi sairauden vuoksi tehtäviä poistoja koskevien päätösten tarkastelu tehtiin tilastollisin menetelmin hyödyntäen Faban emakkokohtaisia aineistoja. Porsasvaiheen taloudelliset tuotosparannukset siirrettiin lihasikavaiheeseen porsaan hinnan välityksellä. Hankkeen alkuvaiheessa tuotosominaisuuksien taloudellista arvoa tarkasteltiin staattisesti rajahyödyn avulla 7. Samassa yhteydessä tarkasteltiin lihan laadun merkitystä vaihtoehtoiskustannuksen avulla selvittämällä, miten paljon lihan laadun muutokset aiheuttavat kustannuksia tuotantoominaisuuksien muutosten välityksellä, kun otetaan huomioon lihan laadun korrelaatio muiden ominaisuuksien kanssa. Hankkeen loppuvaiheessa testattiin, miten lihan laatua voisi arvottaa sen käyttöarvossa tapahtuvien muutosten avulla. Aineistona käytettiin aiemmissa kokeissa mitattuja valuman, lihan värin ja ph:n tietoja. Hypoteesina oli, että ph-arvon laskiessa lihan käyttökelpoisuus arvokkaissa kokolihaleikkeleissä heikkenee ja liha joudutaan käyttämään arvoltaan huonommissa tuotteissa, jolloin ruholajitelman hinta laskee. 2.2 Tutkimustulokset Osatutkimus 1 Porsasvaiheen tulokset Porsasaineisto on kuvailtu liitteen 1 taulukoissa L1-L4. Isärotu ei vaikuttanut tilastollisesti merkitsevästi porsasvaiheen päiväkasvuihin (Taulukot L5 ja L6). Useimmissa tunnusluvuissa rotujen keskiarvojen väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Ensimmäisellä porsimakerralla emakko tuotti odotetusti pienempiä ja hitaampikasvuisia porsaita kuin myöhemmillä porsimakerroilla. Yhteenveto roturisteytysten ominaisuuksista porsasvaiheessa on esitetty taulukossa 4. Erotteluanalyysillä laaditut roturisteytyksen luonnehdinnat ovat seuraavat: SM-risteytys: Vähiten syntymäpainoltaan keskivertoja tai suuria porsaita, tasoissa RH-risteytyksen kanssa tässä vaiheessa. Porsaat kasvavat emän alla hyvin, tuloksena toiseksi eniten vieroituspainoltaan keskivertoja tai suuria porsaita. Vieroituksen jälkeen kasvu hidastuu ja rehumuuntosuhde on välikasvattamossa huono. Tässä ryhmässä oli lukumääräisesti eniten vieroitusripuliin sairastuneita karsinoita ja eniten ennen lihasikalaa lääkittyjä porsaita. Välityskelpoisia porsaita oli yhtä paljon kuin DNM-risteytykseltä. NM-risteytys: Eniten syntymä- ja vieroituspainoltaan keskivertoja tai suuria porsaita eli kasvavat emän alla todella hyvin. Eniten keskiverrosti tai sitä paremmin kasvaneita porsaita ajalla syntymästä välitykseen. Tässä ryhmässä oli lukumääräisesti vähiten vieroitusripuliin sairastuneita karsinoita ja vähiten ennen lihasikalaa lääkittyjä porsaita. Toiseksi eniten välityskelpoisia porsaita. DNM-risteytys: Paljon syntymäpainoltaan keskivertoja tai suuria porsaita, mutta toiseksi vähiten keskiverrosti tai sitä paremmin kasvavia porsaita ajalla syntymästä välitykseen. Tässä ryhmässä on eniten hyvällä rehumuuntosuhteella välitysosastolla kasvavia porsaita. Niemi, J.K., Sevón-Aimonen, M.-L., Pietola, K. & Stalder, K.J The value of precision feeding technologies for grow finish swine. Livestock Science 129: Niemi, J.K., Sevón-Aimonen, M.-L., Partanen, K Malli emakon kestävyyden ja tuotostason taloudellisen arvon selvittämiseksi. Julkaisussa: Maataloustieteen Päivät 2010 [verkkojulkaisu]. Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja no 26. (toim.). Anneli Hopponen. Julkaistu Serenius T, Muhonen P, Stalder K Economic values of pork production related traits in Finland. Agricultural and Food Science 16:

11 RH-risteytys: Saman verran kuin SM-risteytyksellä syntymäpainoltaan keskivertoja tai sitä painavampia porsaita, joista toiseksi pienin osa kasvaa keskiverrosti tai sitä nopeammin emän alla. Keskiverrosti tai nopeasti syntymästä välitykseen kasvavia porsaita on lähes yhtä paljon kuin NM- ja DNM-risteytyksillä. Eniten välityskelpoisia (vähintään 22 kg paino ja alle 84 pv ikä, ei sairauden/tyrän oireita eikä rääpäleporsas) porsaita. Taulukko 4. Eri roturisteytysten porsaiden kasvu- ja rehunkäyttöominaisuuksien vertailu keskivertoporsaisiin. Tuotantotavoite SM NM DNM RH Syntymäpaino > 1,3 kg, % 89,5 93,8 92,5 89,6 Vieroituspaino > 7,0 kg, % 92,8 95,8 89,6 92,0 Välityskelpoisia 1, % 90,4 94,3 89,1 95,0 Kasvu syntymästä välitykseen >325 g/pv, % 83,7 90,5 87,9 90,0 Rehumuuntosuhde vieroitus välitys ry/kasvukg < 1,9, % 89,5 94,3 97,1 91,4 Lääkitty porsasvaiheessa ennen välitystä, % 10,1 2,1 9,5 7,5 1 Välityskelpoinen: porsas on enintään 12 viikon (84 pv) ikäinen ja painaa vähintään 22 kg, siinä ei näy sairauden tai tyrän oireita eikä se ole rääpäleporsas. Isärodut: SM = suomenmaatiainen, NM = norjanmaatiainen, DNM = duroc-norjanmaatiainen, RH = ruotsinhampshire Lihasikavaiheen tulokset Keskeisimmät lihasikatulokset on esitetty taulukoissa 5-7. Eri tietoja yhdistettäessä osa teuraspaloittelutiedoista karsiutui pois vajaiden tunnistetietojen vuoksi. Tuotanto-ominaisuudet Isäroduittain tarkastellen lihasikavaiheen keskimääräinen päiväkasvu oli paras RH:lla ja heikoin SM:lla. Koska emässä on puolet suomenmaatiaista, eroon vaikuttaa myös rotuyhdistelmän heteroosiaste. Koesioista pienin heteroosiaste on SM:lla. Samansuuntaiset erot ovat myös rehunmuuntosuhteessa, jossa SM:lla 0,03 ry enemmän rehua yhden kilogramman lisäkasvua kohti (taulukko 5). Tuotanto-ominaisuuksien erot eivät testauksessa olleet tilastollisesti merkitseviä. Taulukko 5. Isän rodun tai rotuyhdistelmän vaikutus kasvuun ja karsinakohtaiseen rehumuuntosuhteeseen lihasikavaiheessa. Tiedot SM NM DNM RH Painot- ja kasvutiedot n Alkupaino kg 26,6 26,6 26,7 26,4 Loppupaino kg 116,7 116,0 116,4 115,5 Koko lihasikavaiheen kasvu 972,7 1001,7 997,3 1004,8 Rehumuuntosuhde n (karsinoita) ry/kasvukg 2,56 2,53 2,53 2,54 10

12 Teurastiedot Teurastappio oli kaikilla neljällä rotuyhdistelmällä 27 prosentin tuntumassa. Myös teuraspainon ja Hennessy-lihaprosentin perusteella laskettu tilityshinta /kg ruhon painoa oli samaa suuruusluokkaa eri rotuyhdistelmillä. Hampshiret menivät teuraaksi hieman muita kevyempinä ja siksi RH-ruhosta saatu hinta oli pienin. Hennessy-lihaprosentti oli noin prosenttiyksikön matalampi DNM:lla kuin muilla rotuyhdistelmillä, mutta sen ruhonpainot osuivat muita paremmin kärkihintavälille (Taulukko 6). Lihaprosentissa rodun vaikutus oli melkein merkitsevä. Taulukko 6. Rotuyhdistelmien teurastiedot. Tiedot SM NM DNM RH n Teuraspaino, kg 84,8 84,2 85,2 84,3 Teurastappio, % 27,2 27,4 26,7 27,0 Tilityshinta, /kg 1,40 1,41 1,40 1,40 Tilityshinta, /ruho 118,9 119,1 118,9 118,2 Hennessy-lihaprosentti 59,8 60,3 59,0 59,7 Hennessy-mitat silava 1 12,1 11,8 12,8 12,6 silava 2 12,7 12,1 13,7 13,3 lihasmitta 50,3 50,7 51,8 52,9 Taulukko 7. Rotuyhdistelmien kinkun painot ja lihan laatu koko koesika-aineistosta Tiedot SM NM DNM RH n Kinkku, kg 12,744 12,358 12,546 12,519 Kinkku, prosenttia ruhosta 30,0 29,4 29,3 29,8 Kinkun lihaprosentti 62,5 61,5 61,5 61,5 Kinkun liha, prosenttia ruhosta 18,8 18,1 18,0 18,4 Valuma, prosenttia 4,00 4,1 4,3 4,5 Ulkofile ph 5,51 5,58 5,56 5,48 Ulkofile L* 47,32 46,09 47,18 46,18 Ulkofile a* 7,69 7,19 7,17 8,72 Ulkofile b* 6,66 6,14 6,09 6,86 Sisäpaisti ph 5,53 5,54 5,54 5,48 Sisäpaisti L* 54,66 56,19 55,62 54,32 Sisäpaisti a* 4,63 4,28 4,57 5,14 Sisäpaisti b* 4,81 5,03 5,28 5,22 SM:n kinkku oli noin 200 g painavampi kuin muiden rotuyhdistelmien kinkku. Myös kinkun osuus ruhosta, kinkun lihaprosentti ja kinkun lihan osuus ruhosta oli suomenmaatiaisella suurin. NM:lla ja DML:lla kinkun osuus ruhosta oli noin 0,6 prosenttiyksikköä heikompi (Taulukko 7). Rodun vaikutus kinkun osuuteen oli tilastollisesti melkein merkitsevä. RH:lla lihan laatua kuvaavat ph ja valuma olivat muita rotuyhdistelmiä heikommat. Rodun vaikutus valumaan ei kuitenkaan suuresta hajonnasta johtuen ollut merkitsevä. Toisaalta punaisuus (a*) oli RH:lla tilastollisesti merkitsevästi muita suurempi. 11

13 Hyvinkään tuotannonseuranta-aineisto Sekä emakon rotu että porsimakerta vaikuttivat merkitsevästi syntyneen pahnueen kokoon. Rodun ja porsimakerran välillä havaittiin myös yhdysvaikutus. Pahnuekoko kasvoi sekä puhdasrotuisilla että hybridiemakoilla 4. porsimakertaan saakka. Hybridiemakot tuottivat kuitenkin puhdasrotuisia emakoita suurempia pahnueita kolmannesta porsimakerrasta eteenpäin (kuvio 1). Hybridiemakot synnyttivät keskimäärin 1,4 porsasta suurempia pahnueita kuin puhdasrotuiset emakot. Elävänä syntyneiden ja vieroitettujen määrässä ero oli 1,2 ja 1,0 porsasta hybridien eduksi Porsaita/pahnueet Puhdasrotuinen 2 Hybridi Porsimakerta Kuvio 1. Puhdasrotuisten ja hybridiemakoiden pahnuekoko porsimakerroilla 1 6. Isärodulla ei ollut merkitsevää vaikutusta hybridiemakoiden pahnuekokoon (taulukko 8). Vieroitettuja porsaiden lukumäärässä isärodun vaikutus lähestyi merkitsevyyttä (P = 0,06) ja porsaita vieroitettiin eniten hampshire-karjulla siemennetyissä pahnueissa. Isärodun ja porsimakerran välillä ei havaittu yhdysvaikutusta. Porsaskuolleisuuden jakaumien perusteella puhdasrotuisten ja hybridiemakoiden porsaskuolleisuus sekä syntymässä että imetysaikana oli jokseenkin samansuuruista. Porsaskuolleisuus oli pienintä 2. ja 3. porsimakerralla. Ensipahnueissa oli muita porsimakertoja enemmän hyvin suuria syntymäkuolleisuuksia, mikä suurensi esipahnueiden porsaskuolleisuutta 2. ja 3. porsimakertaan verrattuna. Porsaskuolleisuus alkoi nousta 4. porsimakerrasta eteenpäin. Porsaiden kokonaiskuolleisuus alkoi kasvaa, kun syntyneiden porsaiden määrä oli 14 tai suurempi. 12

14 Taulukko 8. Isärodun vaikutus hybridiemakoiden pahnuekokoon. Isärotu Syntyneet, kpl Elävänä syntyneet, kpl Vieroitetut, kpl Y 13,5 0,4 12,1 0,4 10,4 0,3 M 13,0 0,4 11,6 0,4 9,8 0,3 H 13,8 0,4 12,7 0,4 11,0 0,3 DM 13,1 0,3 11,8 0,3 10,3 0,2 P ns ns 0,06 Jeppo Lantgrisin porsasaineisto Norjanmaatiaiset syntyivät hieman pienempinä ja kasvu syntymästä vieroitukseen oli pienempi. Ero johtui täysin elossa syntyneiden porsaiden lukumäärästä. Vieroituksen jälkeen norjanmaatiaisporsaat kasvoivat n. 20 g/pv nopeammin. Erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä, sillä ominaisuuksien hajonnat olivat suuria. Porsaiden mahdolliset viat ja kuolinsyyt merkittiin ylös. Kuolinsyyt (emon alle jääminen, heikkous) olivat roduilla yhteneväiset eikä vikojenkaan (tyrä, sammakkoporsas) ollut selviä eroja (taulukko 9). Taulukko 9. Jeppo Langrisin puhdasrotuisten suomen- ja norjanmaatiaisten porsaiden painot ja kasvut syntymästä välitykseen. Suomenmaatiainen Norjanmaatiainen Rotu Emakoita Porsaita Ominaisuus LS-keskiarvo 1 SEM LS-keskiarvo 1 SEM p-arvo Paino 1, päivänä kg 1,789 0,099 1,746 0,127 0,66 Vieroitusikä, pv ,03 Vieroituspaino, kg 7,606 0,336 7,775 0,433 0,63 Välitysikä, pv ,89 Välityspaino, kg 28,383 1,193 29,485 1,521 0,37 Kasvu syntymä-vieroitus, g/pv ,04 Kasvu syntymä-välitys, g/pv ,27 Kasvu vieroitus-välitys, g/pv ,60 1 Least squares-keskiarvo. Jeppo Lantgrisin emakkoaineisto Ostoensikkoaineistossa norjanmaatiainen sai noin 2 porsasta enemmän sekä kaikkiaan syntyneissä (suomenmaatiainen 10,57 ja norjanmaatiainen 12,55 porsasta) että elävänä syntyneissä (SM 9,54 ja NM 11,60) ja erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Vieroitusvaiheessa ero oli vain vajaat 0,2 porsasta, eikä ero ollut tilastollisesti merkitsevä. Epävarmaa on, kuinka hyvin pahnueet on onnistuttu tasaamaan koeryhmän sisällä. Kaikkien rotujen (koko aineisto) kyseisenä aikana porsineiden tulokset ovat kuviossa 2. Norjanmaatiaisen vaikutus oli tilastollisesti merkitsevä sekä yhteensä syntyneiden että elävänä syntyneiden porsaiden määrään. Paras porsastuottaja oli puhdas norjanmaatiainen tai suomenmaatiaisen ja nor- 13

15 janmaatiaisen risteytys. Sekä yorkshire norjanmaatiais- että suomenmaatiais norjanmaatiaisristeytykset porsivat 266 päivän isässä eli noin päivää nuorempina kuin puhtaat norjanmaatiaiset tai muut rotuyhdistelmät. Porsimisiän ero oli tilastollisesti merkitsevä Syntynyt yhteensä Elossa SM100 SM75Y25 SM50Y50 SM25Y75 Y100 N50SM50 N50Y50 N100 Kuvio 2. Porsastuotantotuloksien least squares- keskiarvot eri rotujen osuuksien mukaisesti. Luku tarkoittaa prosenttiosuutta, SM on suomenmaatiainen, Y on yorkshire ja NM on norjanmaatiainen. Vehmaan Haikaran emakkoaineisto Norjanmaatiaisyorkshire-emakko sai keskimäärin (least squares-ratkaisut) 14,06 porsasta ja suomenmaatiaisyorkshire-emakko 12,74 porsasta. Norjanmaatiaisyorkshire-emakoille kuoli 1,56 porsasta ja suomenmaatiaisyorkshire-emakoilla 1,33 porsasta. Norjanmaatiaisyorkshire-emakoille jäi 12,49 elävää porsasta ja suomenmaatiaisyorkshire-emakoilla 11,39 elävää porsasta. Erot rotuyhdistelmien välillä olivat tilastollisesti merkitseviä. Rotu porsimakerta-yhdysvaikutus ei ollut merkitsevä. Osatutkimus 2 Fileeselkä ja ulkofilee SM- ja NM-risteytyksissä fileeselkä oli pitempi (p<0,05) kuin DNM- ja RH-risteytyksissä. DNMja RH-risteytykset olivat siten lyhyempiä kuin SM- ja NM- risteytykset. Ulkofileen poikkipinta-ala oli RH-risteytyksessä merkitsevästi suurempi (p<0,05) kuin muissa risteytyksissä. Otokseen valitusta 140 siasta DNM-risteytykset painoivat keskimäärin eniten (ruhopaino 86,8 kg). Seuraavaksi painavimpia olivat SM-risteytykset (ruhopaino 85,2 kg) ja kevyimpiä olivat NM- ja RH-risteytykset (ruhopainot 84,2 ja 84,3 kg) (Taulukko 10). Fileen osuus ruhopainosta oli suurin RH-risteytyksessä (3,8 %) ja pienin DNM-risteytyksessä (3,6 %). Sekä SM- että NM-risteytyksessä fileen osuus ruhopainosta oli 3,7 %. Ulkofileen osuus ruhopainosta oli imisillä merkitsevästi suurempi kuin leikoilla. 14

16 Lihassolut Lihassolut olivat NM-risteytysten ulkofileessä keskimäärin hieman ohuempia kuin muissa risteytyksissä, mutta erot eivät olleet merkitseviä. Kuitenkin ulkofileen paksuuserojen vuoksi eniten lihassoluja ulkofileen poikkipinta-alaa kohti oli RH-risteytyksessä (1,28 x 10 6 ) ja vähiten SM- ja DNM-risteytyksen ulkofileessä (1,15 x 10 6 ) (taulukko 10) Ulkofileen vesi- ja proteiinipitoisuus Eniten vettä suhteessa proteiiniin oli RH-risteytyksen ulkofileessa, jossa vesi-proteiini-suhde oli 6,9 % suurempi kuin DNM-risteytyksessä, 5,6 % suurempi kuin NM-risteytyksessä ja 4,6 % suurempi kuin SM-risteytyksessä. (taulukko 11). Taulukko 10. Ruhon ja ulkofileen ominaisuudet. Suluissa näytemäärät. Isärotu SM NM DNM RH Ruhopaino, kg Fileeselän pituus, cm Ulkofilee % ruhopainosta CSA ulkofilee, cm 2 CSA lihassolu x10 3 µm 2 TNMF (x10 6 kpl) ka s.d ka s.d ka s.d ka s.d 85,2 ab 5,7 84,2 b 4,6 86,8 a 3,3 84,3 b 3.3 (34) (35) (32) (32) 58,3 a 2,4 57,9 a 2,6 56,8 b 2,2 56,3 b 2,1 (35) (36) (34) (34) 3,7 ab 0,29 3,7 ab 0,28 3,6 b 0,30 3,8 a 0,28 (33) (34) (31) (32) 64,7 b 6,5 66,4 b 7,6 63,6 b 6,7 71,0 a 7,4 (35) (36) (33) (34) 5,7 a 0,7 5,6 a 0,8 5,7 a 1,0 5,7 a 0,9 (32) (35) (33) (33) 1,15 b 0,16 1,22 ab 0,19 1,15 b 0,26 1,28 a 0,21 (32) (35) (32) (32) CSA ulkofilee = ulkofileen poikki-pinta-ala, cm 2, CSA lihassolu = lihassolun poikkipinta-ala µm 2, TNMF =lihassolujen lukumäärä a, b; eri kirjain => eron merkitsevyys p<0,05 Taulukko 11. Ulkofileen laatu. Suluissa näytemäärät. Isärotu SM NM DNM RH ka s.d ka s.d ka s.d ka s.d ph 5,53 ab 0,10 5,60 a 0,15 5,58 a 0,17 5,47 b 0,20 (34) (35) (33) (31) Vaaleus, L* 50,6 a 6,2 48,1 b 4,1 47,6 b 3,8 46,3 b 3,8 (34) (35) (33) (32) Vesipitoisuus, % 73,9 a 0,9 73,7 ab 0,9 73,3 b 1,1 74,1 a 1,2 (35) (36) (34) (35) Proteiinipitoisuus, % 22,6 a 0,6 22,7 a 0,9 22,9 a 0,7 21,8 b 1,1 (35) (36) (34) (35) Vesi/proteiini -suhde 3,27 b (35) 0,10 3,24 b (36) 0,14 3,20 b (34) 0,14 3,42 a (35) 0,20 a, b; eri kirjain => eron merkitsevyys p<0,05 15

17 Osatutkimus 3 Tuotanto-ominaisuuksien taloudellinen merkitys Hyvinkään eläinkokeessa käytetyillä neljällä rotuyhdistelmällä tuotannosta saatavassa taloudellisessa ylijäämässä tai tuotettua sianlihakiloa kohti lasketussa tuotantokustannuksessa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja. Keskiarvoissa olevat erot selittyvät lähinnä muutamien yksittäisten koesikojen tuloksilla. Taulukko 12. Neljän eri rotuyhdistelmän taloudellinen ylijäämä ( /kasvatettu sika ja snt/tuotettu kg sianlihaa) Hyvinkään eläinkokeen sioilla (n=313). Rotuyhdistelmä SM NM DNM RH per sika ns ns ns ns snt per kg sianlihaa ns ns ns ns ns rotuyhdistelmän tulos ei poikkea muista rotuyhdistelmistä 5 % riskitasolla. Taulukossa ei oteta huomioon mahdollisia eroja kuolleisuudessa tai välityskelpoisuudessa. Lihasika- ja porsastuotannon optimointimallit Tuotantoa kuvaavilla malleilla analysoitiin tuotostason, porsaskuolleisuuden ym. tekijöiden vaikutusta emakoiden elinikään, uudistukseen sekä ja emakkopaikan tuottoon, sekä lihasikojen kasvatuksen tuottoon, ruokintaan ja teurastuksen ajoitukseen. Kuviossa 3 on esitetty eräiden tuotantoominaisuuksien muutoksen arvo, kun kutakin ominaisuutta muutetaan yhden perinnöllisen keskihajontayksikön verran muiden ominaisuuksien pysyessä ennallaan. Ominaisuuden perinnöllisen keskihajonnan mukaan tarkasteltuna suurin lisätuotto yhden keskihajontayksikön suuruiselle muutokselle saadaan, kun pahnuekokoa (emakon kaikkien pahnueiden keskikoko) kasvatetaan (yhteensä pahnueeseen syntyneet porsaat), lihasian keskipäiväkasvu nousee tai rehukustannus tuotettua sianlihakiloa kohti vähenee. Keskipäiväkasvun muutoksen arvoa lisää, että se parantaa myös rehumuuntosuhdetta. Perinnöllinen muutos nimittäin mitataan vapaalla ruokinnalla, mutta tuottotarkastelussa on otettu huomioon myös ruokinnan rajoittamisen mahdollisuus. Tuotetun sianlihan määrään suhteutettuna tärkeitä tehostamiskohteita ovat pahnuekoko, porsaskuolleisuus, lihaprosentti, sian päiväkasvupotentiaali, emakon kestävyys ja rehun kulutus. Ominaisuuksien taloudelliset arvot ja joissain tapauksissa myös niiden paremmuusjärjestys riippuvat ominaisuuden hajonnan suuruudesta sekä käytetyistä hintasuhteista. 16

18 Lihasikojen rehumuuntosuhde (SD 0.12 ry/kg) Ensipahnueen koko (olettaen SD 0.85) Pahnuekoko (SD 0.85) Kuolleena syntyneet (SD 0.34) Porsaskuolleisuus (SD 0.32) Keskipäiväkasvu (SD 58.4 g/d) Lihaprosentti vapaalla ruokinnalla (SD 1.03%) Hyöty snt/kg sianlihaa Kuvio 3. Yhden perinnöllisen keskihajontayksikön (SD, muutoksen suuruus on ilmoitettu suluissa) suuruisen parannuksen merkitys eräissä lihasika- ja porsastuotantovaihetta kuvaavissa tunnusluvuissa kg tuotettua sianlihaa kohti laskien. Gompertzin kasvukäyrän tunnusluvuille on määritetty taloudelliset arvot, joita on mahdollista tulevaisuudessa käyttää jalostusarvostelussa: yhden keskihajontayksikön suuruinen muutos (SD 0.002) aikuistumissuhde-tunnusluvussa lisäsi tuottoa 5,43 snt/kg sianlihaa ja yhden keskihajontayksikön suuruinen (SD 5,3) lisäys valkuaisen aikuispainossa tunnusluvussa lisäsi tuottoa 3,33 snt/kg sianlihaa. Rasvan aikuispainon lisäys alensi hieman sikojen kasvatuksesta saatavaa tuottoa. Edellä mainitun lisäksi on tarkasteltu myös muiden muuttujien muutoksien vaikutusta sikaketjun tuottoon sekä hintasuhteiden vaikutusta taloudellisiin arvioihin muulla kuin keskihajontayksikköjen asteikolla. Lihan hinnan tai ohran (energiapitoinen rehun raaka-aine) noustessa päiväkasvun ja lihaprosentin taloudellinen arvo nousee. Sen sijaan porsaan hinnan tai soijarouheen (valkuaispitoinen rehuraaka-aine) noustessa päiväkasvuparannusten arvo laskee ja lihaprosentin taloudellinen arvo nousee. Jälkimmäinen tulos johtuu pienistä muutoksissa teuraspainossa ja ruokinnassa ja siitä, että porsasvaiheessa sioille syötetään erityisesti valkuaispitoista rehua. Kymmenen gramman lisäys vieroitettujen porsaiden päiväkasvussa lisäsi sikojen kasvatuksen tuottoa noin 0,5 snt/kg sianlihaa. Lähes samansuuruinen muutos saatiin kymmenen gramman lisäykselle lihasikojen keskipäiväkasvussa. Kymmenen prosentin vähennys pahnuekoon vaihtelussa lisäsi sikaketjun tuottoa vain 0,1 snt/kg sianlihaa. Sen sijaan emakoiden kestävyyden paraneminen siten, että kunkin porsimakerran jälkeen tehtävät emakoiden poistot vähenivät 10 % lisäsi sikojen kasvatuksen tuottoa 0,9 snt/kg sianlihaa Emakon kestävyyden osalta tilastollisten analyysien tulokset viittaavat siihen, että kannattaa kiinnittää huomiota ensikoiden valintaan ja siihen, miten emakon tuotostaso säilyy sen vanhetessa. Ominaisuuden vaihteluun (keskihajonta) suhteutettuna yhden hajontayksikön suuruinen muutos synty- 17

19 neiden porsaiden määrässä vaikuttaa poiston todennäköisyyteen voimakkaammin kuin yhden hajontayksikön suuruinen muutos porsaiden kuolleisuudessa. Pahnuekoon ennustearvoa vähentää se, että fenotyypin mukainen pahnuekoon toistuvuus peräkkäisillä porsimakerroilla on vähäinen. Esimerkiksi 5 porsasta (syntyneet porsaat) keskivertoensipahnuetta suuremman ensipahnueen tuottava emakko saa toisella porsimakerralla keskimäärin vain noin yhden porsaan enemmän kuin keskiverto emakko tuottaisi toisella porsimakerralla. Fenotyypin mukaisen pahnuekoon vaihtelun tarkastelun lisäksi aineistoa on täydennetty emakon perinnöllisestä tasosta kertovilla tiedoilla. Hyvä perimän mukainen ennuste muuttujille yhteensä syntyneiden porsaiden määrä sekä porsaskuolleisuus syntyessä vähentää emakon todennäköisyyttä tulla poistetuksi ja siten vähentää uudistuksesta aiheutuvia kustannuksia tuotettua porsasta kohti. Sen sijaan elävänä syntyneiden porsaiden kuolleisuuden (%) vaikutus poistoihin näyttää olevan vähäinen. Emakon perinnöllisestä tasosta saatavalla tiedolla on kuitenkin arvoa. Tarkastellaan esimerkiksi yksittäistä ensimmäisen kerran porsinutta emakkoa, joka tuottaa yhden porsaan enemmän kuin keskivertoemakko, ja tuottajan käytettävissä on tieto tästä tuotostasosta. Mikäli tieto tuotostasosta perustuu emakon perinnölliseen tuotosennusteeseen, saadaan yhden porsaan poikkeamalle noin puolet suurempi lisätuotto kuin jos tieto perustuu vain fenotyyppiseen tulokseen (esim. lisätuotto 60 ja 30 ). Kuviossa 4 on esitetty emakoiden pakollisen poiston (sairauden, jalkavien, hedelmättömyyden tms syyn vuoksi, kuvion kaareva osa) todennäköisyys ja vapaaehtoinen poistamiskynnys esimerkkitapauksessa. Poistokynnystä on tarkasteltuon emakon viimeksi tuottaman pahnueen koon ja porsimakerran mukaan. Emakon peräkkäisillä porsimakerroilla tuottamien pahnueiden koon suuri vaihtelu ja pahnuekoon vähäinen toistuvuus johtaa siihen, että emakkoa ei ole taloudellisesti perusteltua poistaa yksittäisen pienen pahnueen vuoksi, mikäli se muuten on tuotantokykyinen. Vapaaehtoisia poistoja kannattaa aikaistaa esimerkiksi silloin, kun emakko on perimältään keskimääräistä heikompi. Poiston todennäköisyys Pahnueen koko Porsimakerta Kuvio 4. Pahnuekoon ja porsimakerran vaikutus emakon todennäköisyyteen tulla poistetuksi. 18

20 Teurastamon tavoitteleman teuraspainon, lihan hinnoittelun ja sika-aineksen perinnöllisen tason vaikutusta tuotetun lihan määrään ja teuraspainoihin ensisijassa pitkän aikavälin hintasuhteilla. Lihan hinnoittelu määrää melko pitkälti teuraspainon. Sikatukien irrottaminen tuotannosta on kuitenkin nostanut kannattavinta teuraspainoa ja heikentänyt sikapaikan tuottoa. Etenkin hitaimmin kasvavien sikojen kannattavin teuraspaino on noussut. Tästä näkökulmasta myös lihan hinnoittelua on mahdollista nostaa, mikäli se ei heikennä lihan käytettävyyttä lihanjalostuksessa ja mikäli halutaan lisätä teurastamoiden raaka-aineen saantia. Tulos myös viittaa siihen, että kannattaisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota kasvun ja lihakkuuden säilymiseen teuraspainon tuntumassa. Myös porsaiden laadun vaihtelun merkitystä on tarkasteltu. Mikäli porsaiden kasvun vaihtelu (hajonta) lisääntyy 15 %, vähenee lihasikapaikan tuotto noin 3,2 /vuosi (Taulukko 13). Menetyksiä voidaan vähentää välittämällä tietylle tilalle mahdollisimman tasalaatuisia porsaita. Taulukko 13. Teuraspainon, lihan hinnan ja tuen vaikutus sikapaikan tuottoarvoon ( /kg, perusskenaarioon verrattuna) sikojen keskiteuraspainoon ja sikapaikkaa kohti tuotetun lihan määrään (kg/vuosi) kerralla tyhjennettävässä (all in all out) ja teurastuksia eri päiville jaksottavassa sikalassa. Teuraspäivä Teuraspaino Markkinaskenaario AIAO KM AIAO KM ARVO kg/v Perusskenaario Kärkiväli kg Kärkiväli kg Perusskenaario + Lihaprosentin hinta 1 snt Perusskenaario + Sianlihan hinta +10% Perusskenaario + Teuraspalkkio 14 /sika Perusskenaario + Kasvun vaihtelu +15%** * Perusskenaario = Kärkiväli kg, lihan hinta 1,33 /kg, teuraspalkkio=0, lihaprosentin hinta 2 snt/% **Sikaryhmän sisällä kasvukäyrään liittyvien parametrien keskihajonta kasvaa 15 %. AIAO=kaikki siat kerralla teuraaksi. KM=keskimäärin, kun teurastukset porrastetaan sikojen painon mukaan. ARVO=sikapaikan tuottoarvon erotus /vuosi, kun tuottoa verrataan Perusskenaarion tuottoon. kg/v=vuodessa sikapaikkaa kohti tuotetun lihan määrä keskimäärin. 3. Johtopäätökset Karjut ja emakot Eläinkoeaineisto oli liian suppea neljän isärotuyhdistelmän tarkasteluun, joten emä- ja isärotujen merkitystä tarkasteltiin muiden aineistojen avulla. MTT Hyvinkään tuotannonseuranta-aineisto viittaa siihen, että lihasikojen eminä on perusteltua käyttää hybridiemakoita, jotka tuottavat puhdasrotuisia emakoita suurempia pahnueita. Ero on hybridien eduksi noin 1 vieroitettu porsas pahnuetta kohti. Pahnuekoko kasvaa 4. porsimakertaan saakka, ja emakoiden tuotostason parantamiseksi niiden tuotantoikää tulisi saada pidennettyä, jotta nykyistä isompi osa emakoista porsisi 4 6 kertaa. Tällä hetkellä noin viidennes emakoista ei porsi toista kertaa ja puolet emakoista karsiutuu ennen neljättä porsimakertaa. Emakoiden tuotosiän pidentäminen on myös taloudellisesti tärkeää, sillä kerran tai kahdesti porsineilla emakoilla uudistuskustannus porsasta kohti on suuri kustannuserä. Isärodun vaikutus pahnuekokoon oli selvästi emärodun vaikutusta pienempi. Isärodun vaikutus pahnuekokoon riippuu heteroosin suuruudesta tuotetussa rotuyhdistelmässä. Vieroitettujen porsaiden määrä oli suurin, kun hybridiemakoiden pahnueiden isinä käytettiin puhdasrotuista hampshire- 19

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

Charolais- ja hereford-sonnien sekä hf ch risteytyssonnien lihantuotantoominaisuudet

Charolais- ja hereford-sonnien sekä hf ch risteytyssonnien lihantuotantoominaisuudet Charolais- ja hereford-sonnien sekä hf ch risteytyssonnien lihantuotantoominaisuudet Arto Huuskonen 1), Maiju Pesonen 1), Markku Honkavaara 2), Maarit Kärki 1) ja Sirpa Lunki 1) 1) Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot

Pellon kasvukunnon taloudellinen arvo

Pellon kasvukunnon taloudellinen arvo MTT:n selvityksiä 66 Pellon kasvukunnon taloudellinen arvo Sami Myyrä Talous MTT:n selvityksiä 66 37 s, 4 liitettä Pellon kasvukunnon taloudellinen arvo Sami Myyrä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN I kv4 k i i III TIEDONANTOJA 21 1996 LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS KAUKO KOIKKALAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta?

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 21 Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? Tuomas Kosonen Olli Ropponen Muistiot 21 elokuu 2012 VATT MUISTIOT 21 Makeisvero

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja Tielaitos Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 47/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen

Lisätiedot

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA?

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA? VATT-TUTKIMUKSIA 119 VATT RESEARCH REPORTS Aki Kangasharju Juho Aaltonen KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977

PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977 . Annikki Heikkilä PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977 16.~.1981 Suomen Pankki tutkimusosasto TU 2/81 Tutkimus on esitetty kansantaloustieteen pro gradu -tutkielmana

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012

Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012 Projektiraportti Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012 Mat-2.4117 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Toimeksiantaja: Nordic Healthcare Group Projektiryhmä:

Lisätiedot

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi Sari Pekkinen Kevät 2012 Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

Tunnetta vai liiketaloutta s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyppää rehuauton matkaan s. 12. Mix IHMEessä on kysymys kustannussäästöstä

Tunnetta vai liiketaloutta s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyppää rehuauton matkaan s. 12. Mix IHMEessä on kysymys kustannussäästöstä 1/11 Tunnetta vai liiketaloutta s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyppää rehuauton matkaan s. 12 Mix IHMEessä on kysymys kustannussäästöstä s. 17 Finnpigin karjuaseman laajennus valmistuu s. 26 Eläköön hiiva!

Lisätiedot

Suomalainen metsänomistaja 2010

Suomalainen metsänomistaja 2010 ISBN 978-951-40-2317-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2318-7 (nid.) ISSN 1795-150X Suomalainen metsänomistaja 2010 Harri Hänninen, Heimo Karppinen ja Jussi Leppänen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018

BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018 BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018 Hyväksytty BichonFrisé Ry:n vuosikokouksessa 17.3.2013 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 10.12.2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 10 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE FINLAND, No. 10 VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 RISTO

Lisätiedot

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo K I L P A I L U V I R A S T O N S E L V I T Y K S I Ä 1 2 0 1 2 Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo Kilpailuviraston päivittäistavarakauppaa koskeva selvitys Kuinka kaupan ostajavoima vaikuttaa

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? *

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa?

Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa? Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2004:1 Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa? Keskisen sosiaalikeskuksen palveluohjausprojektin loppuarviointiraportti 11.12.2003

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA RAPORTTEJA RAPPORTER REPORTS 211:6 RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 212 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KIRSTI JYLHÄ TARGO KALAMEES HANNA TIETÄVÄINEN KIMMO RUOSTEENOJA JUHA JOKISALO REIJO

Lisätiedot

Tekes Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia

Tekes Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia 181 05 Tekes Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot