Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö"

Transkriptio

1 LIIKELAITOKSET

2 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai kuntayhtymäksi. Myös osuuskunta tai säätiö voi tulla ulkoisessa eriyttämisessä kysymykseen. Sisäinen eriytys jakaantuu kirjanpidollisiin ja laskennallisiin vaihtoehtoihin. Kirjanpidollinen eriytys voidaan tehdä joko kunnan liikelaitoksena tai muuna taseyksikkönä. Laskennallista eriytystä voidaan soveltaa kolmessa erityyppisessä tilanteessa: koko liiketoiminnan, kunnan liiketoiminnan osatoimintojen tai liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttämisenä. Valittava vaihtoehto riippuu liiketoiminnan luonteesta ja eriyttämissäännöksistä. Kunnan liiketoiminnan eriyttämisvaihtoehtoja kuvaa seuraava kaavio: Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot Ulkoistaminen Sisäinen eriyttäminen Yhtiö Kirjanpidollinen Laskennallinen Kuntayhtymä Kunnan liikelaitos Liiketoiminta laskennallisena kokonaisuutena Osuuskunta Muu taseyksikkö Liikelaitoksen osatoimintojen laskennallinen eriyttäminen Liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttäminen Kirjanpidollisesta eriyttämisestä kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen. Kirjanpidollinen eriyttäminen edellyttää yleisohjeen mukaan, että liikelaitos laatii soveltuvin osin kirjanpitolain mukaisen tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman. Kunnan kirjanpidossa liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistetään kunnan muun tilinpäätöksen kanssa kunnan kokonaistilinpäätökseksi. Kirjanpidollisesti eriytetystä liiketoiminnasta käytetään kuntajaoston yleisohjeessa nimitystä kunnan liikelaitos. Kunnan liikelaitoksella on muita toimintayksiköitä itsenäisempi asema kunnan talousarviossa. Erityisesti tämä koskee investointien rahoitusta. Lisäksi kirjanpidollisesti eriytetylle liikelaitokselle usein asetetaan omat hallintoelimet kuten kuntalain 17.3 :n tarkoittama johtokunta ja toimitusjohtaja.

3 Liikelaitosten henkilöstömäärät: JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta Muutos : Jyväskylän Konsultit Jyconilta siirtyi 6 henkilöä Tilapalveluun ja 2 henkilöä siirtyi talouspalvelukeskukseen, +4 lisätty 2004 lukuun Muutos : Kaksi työntekijää vähenee vuoden 2006 alusta alkaen JYVÄSKYLÄN SEUDUN TYÖTERVEYS Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta lisätty 11 k-s shp TALOUS- JA HANKINTAPALVELUKESKUS Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta

4 ALTEK ALUETEKNIIKKA Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta lukuun on lisätty Jyconista tulleet +13 vakinaista htj luvut , itse ilm KYLÄN KATTAUS Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta : 215 henkilöä, 225 palkkaa saavaa esim. vuosilomasijaisuuksien vuoksi -> päällekkäisyyttä

5 Kunnan liikelaitos Jyväskylän Tilapalvelu Toiminnan kuvaus: Jyväskylän Tilapalvelu hankkii kaupungin ydinpalvelutuotannolle tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kilpailukykyiset kiinteistö- ja tilapalvelut sekä vastaa kaupungin omistamasta kiinteistö- ja tilaomaisuudesta, sen arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut: Tulostavoitteena on +/- 0 eli tulot kattavat menot. Sisäisiä vuokria on korotettu 4 % (kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksin vuosinousu IV/2005 oli 6 %), jolla pyritään kattamaan kustannustason nousu. Sisäiset siivouskustannukset ovat viime vuoden tasolla. Ulkoiset vuokratulot pienenevät n. 12,7 % toteutuneiden sekä valmisteluvaiheessa olevien kiinteistömyyntien johdosta. Kiinteistöjen myyntitavoite on 1,5 Meuroa ja se perustuu laadittuun realisointiohjelmaan. Toimintamenot nousevat n. 2,86 % vuoden 2006 ennusteeseen verrattuna, mikä johtuu pääosin ulkoisten vuokramenojen kasvusta. Tämän aiheuttaa pääosin Cygnaeuslukion 7 kuukauden ulkoiset vuokrakustannukset. Vuoden 2007 alusta lukien kaupungin liikelaitokset maksavat oman henkilökuntansa työterveyshuollon palvelut ja saavat niihin liittyvät Kansaneläkelaitoksen korvaukset. Liikelaitosten edellytetään toteuttavan työterveyshuoltoa työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Strategiset tavoitteet: 1. Tilaomaisuuden käytön kokonaistaloudellisuutta tehostetaan palveluverkkoja tiivistämällä yhteistyössä toimialojen kanssa seudullisesti. 2. Kaupungin omassa toiminnassa tarpeeton tai kannattamaton kiinteistö- ja tilaomaisuus realisoidaan. 3. Selkeytetään seudullista kiinteistöomistus- ja palvelurakennetta sekä tilahallintoa. Kehittämistavoitteet: 1. Etsitään keinoja toteuttaa investointien rahoitusta julkisen ja yksityisen toimijan kumppanuuden (JYK) avulla. 2. Selvitetään koulujen sisäilmaongelmien syyt ja havainnointikeinot sekä parhaat korjausratkaisut (Tekes/TKK-projekti). 3. Seudullisen kiinteistöyhtiön tai liikelaitoksen perustamisedellytykset selvitetään yhteisen kehitysprojektin avulla. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Kiinteistö- ja tilaomaisuutta realisoidaan valtuustokauden aikana 6,0 Meurolla, josta vuoden 2007 aikana 1,5 Meurolla (vuonna 2005 toteutui 1,758 Meuroa). 2. Kiinteistö- ja tilaomaisuutta vähennetään valtuustokauden aikana 10 % eli hum2, josta vuoden 2007 aikana vähennetään 25 % eli hum2 (vuonna 2005 toteutui hum2 vähennys). 3. Käyttäjien tyytyväisyys tiloihin ja palveluihin nousee 3,5 pisteeseen (vuonna 2005 toteutui 3,49 p. ).

6 Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC) Taloudellinen näkökulma: TP TA TA Muutos % Tulos-% ,0 0,00 Toimintakate-% ,0 0,00 Pääoman tuotto-% (tekninen arvo) ,0 0,00 Tekninen arvo/jälleenhankinta-arvo, % ,0 0,00 Ohj.kunn.pito+peruskorjaus, /hum2/kk 3,53 3,52 3,80 0,3 0,08 Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus,% 10,50 8,25 7,25-1,0-0,12 Ulkoisen toimitilavuokrauksen käyttökate, % ,0 0,00 Ulkoisen toimitilavuokrauksen sipo-% 7,21 5,50 5,50 0,0 0,00 Tila- ja kiinteistöpalvelut, /hum2/v. 33,72 32,25 35,90 3,7 0,11 Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma: Asiakastyytyväisyyskysely, 1-5 p. 3,49 3,50 3,50 0,0 0,00 Prosessinäkökulma: Palvelutuotannon käytössä olevat tilat, hum2/as 3,61 3,95 3,90-0,1-0,01 Korjausvelka, % (tavoite 75 % jälleenhankintahinnasta) 8,7 7,0 8,0 1,0 0,14 Ohjelmoidun kunnossapidon toteutuminen,% ,0 0,00 Huoltokirja käytössä, % ,0 0,18 Lämpöenergian kulutus, kwh/m3 43,4 41,8 41,8 0,0 0,00 Vajaakäyttöaste, % 3,52 3,27 2,81-0,46-0,14 *) Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma: Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö ,0 0,00 Koulutuksen ja kehitt. osuus/henkilöstökulut,% 2, ,0 0,00 Työtyytyväisyys, piste 2,83 3,10 3,10 0,0 0,00 VOLYYMITIETOJA Omat rakennukset (hum2) ,05 Osakehuoneistot (hum2) ,04 Ulkoa vuokratut tilat (hum2) ,47 Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2) ,61 Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2) ,49 Vapaat tilat (hum2) ,91 Väistötilat (hum2) ,21 Huoneala (hum2)/asukas 4,48 4,83 4,56 0-5,59 Henkilöstömäärä ,09 *) Tilatehokkuusmittari otetaan käyttöön SAP:n käyttöönoton jälkeen

7 Tuloslaskelma (1 000 ) TP TPE TA Muutos % Vuokratulot hallintokunnilta , , , ,8 5,14 Uimahallin ja Hipposhallin pääomavuokra 0, , ,1 94,1 4,00 Siivouskorvaukset hallintokunnilta 3 951, , ,0-33,0-0,83 Markkinavuokrat 3 071, , ,0-350,0-12,73 Muut tuotot 605,6 500,0 587,1 87,1 17,42 Liikevaihto , , , ,0 3,24 Henkilöstökulut , , ,0 18,0 1,59 Palvelujen ostot , , ,0 98,0 0,90 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,0 100,0 3,23 Vuokrakulut , , ,0 350,0 8,54 Muut kulut -779,7-890,0-900,0 10,0 1,12 Toimintakulut , , ,0 576,0 2,86 Poistot , , ,0 400,0 5,80 Liikeylijäämä (-alijäämä) 8 757, , ,0 202,0 2,15 Muut rahoitustuotot ja -kulut 4,5 2,0 0,0-2,0-100,00 Korvaus peruspääomasta , , ,0 200,0 2,13 Yli(ali)jäämä ennen satunnaiseriä 62,7 0,0 0,0 0,0 0,00 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä 62,7 0,0 0,0 0,0 0,00 Rahoituslaskelma (1 000 ) TP TPE TA Muutos % Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 8 757, , ,0 202,0 2,15 Poistot ja arvonalentumiset 6 239, , ,0 400,0 5,80 Rahoitustuotot ja -kulut , , ,0 202,0 2,15 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät -146,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Tulorahoitus 6 155, , ,0 400,0 5,80 Käyttöomaisuusinvestoinnit , , ,0-645,0-4,40 Käyttöomaisuuden ostot ,5 0,0 0,0 0,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin -59,4 0,0 0,0 0,0 0,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot , , ,0 0,0 0,00 Nettoinvestoinnit , , ,0-645,0-4,91 Nettokassavirta , , , ,0-16,73 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 Oman pääoman muutokset 7 027, , , ,0-13,49 Muut maksuvalmiuden muutokset 246,1 Rahoituksen nettokassavirta 7 273, , , ,0-13,49 Kassavarojen muutos 623, , ,0 0,0 0,00

8 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE (1 000 ) Liikevaihto , , , , ,0 Toimintakulut , , , , ,0 Poistot , , , , ,0 Liikeylijäämä (-alijäämä) 9 600, , , , ,0 Korkotuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Peruspääoman tuotto , , , , ,0 Yli(ali)jäämä ennen satunnaiseriä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden yli-/alijäämä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 9 600, , , , ,0 Poistot ja arvonalentumiset 7 300, , , , ,0 Rahoitustuotot ja -kulut , , , , ,0 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut tulorahoituksen korjauserät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoitus 7 300, , , , ,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit , , , , ,0 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,0 0,0-300,0-300,0-300,0 Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,0-200,0-200,0-200,0 Investoinnit (netto) , , , , ,0 Nettokassavirta , , , , ,0 Peruspääoman lisäys 6 700, , , , ,0 Kassavarojen muutos 1 500, ,0 500,0 500,0 500,0

9 Kunnan liikelaitos Jyväskylän Seudun Työterveys Toiminnan kuvaus: Jyväskylän Seudun Työterveys tuottaa työterveyspalveluja sopimusten piirissä oleville ja työterveyshuoltoon ilmoittautuville Jyväskylän kaupungissa ja Jyväskylän seudulla toimiville yrityksille, yhteisöille ja yrittäjille. Työterveyshuollon toiminnan tavoite on työpaikkojen, työyhteisöjen ja työssäkäyvän väestön terveyden edistäminen ja työhön liittyvien terveyden haittojen ehkäiseminen. Jyväskylän Seudun Työterveyden palvelujen piirissä on yli henkilöasiakasta ja yli 782 yritysasiakasta. Kokonaisvaltaisen työterveyshuollon palvelut on järjestetty noin henkilöasiakkaalle ja 351 yritykselle. Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut: Talousarvion tavoitteena on 0 tulos. Tulot muodostuvat työterveyshuoltopalveluiden myynnistä Asiantuntijapalveluiden hinnoitteluun ei vuodelle 2007 tehdä muutoksia. Palveluvalikoimaan on rakennettu asiakkaiden tarpeita vastaten uusia ryhmämuotoisia palvelutuotteita, joita markkinoidaan sopimusten piirissä oleville yrityksille. Laboratorio- ja röntgenpalveluihin tehdään kustannusten nousua vastaavat korotukset. Samoin toimenpidemaksuja korotetaan lääke- ja hoitotarvikekustannusten nousua vastaavasti. Liikevaihtotavoitteen saavuttamiseksi tiimeissä seurataan ammattiryhmille asetettujen liikevaihtotavoitteiden toteutumista kuukausittain. Samoin edelleen tehostetaan palveluiden toteutuksen mukaista kirjaamista laskutusjärjestelmään. Menojen kasvussa keskeisimpänä muutoksena näkyy ostopalveluiden ja atk- ja ohjelmistopalveluiden kustannusten nousu. Myös Hannikaisenkadun tilojen korjaus- ja saneeraushankkeeseen liittyvät muutokset näkyvät mm. kalustohankinnoissa. Hannikaisenkadun tilojen korjaus- ja saneeraushanke hankaloittaa toimintaa koko vuoden 2007 ajan. Se tulee vaikeuttamaan tulostavoitteen saavuttamista, koska toimimme nykyisissä tiloissa remontin keskellä. Strategiset tavoitteet: Jyväskylän Seudun Työterveyden tavoitteena on kehittyä seudullisesti toimivaksi työterveyshuoltopalveluja tuottavaksi liikelaitokseksi. Neuvottelut Palokan kansanterveystyön kuntayhtymän työterveyshuollon ja Jyväskylän Seudun Työterveyden toimintojen yhdistämiseksi jatkuvat, tavoitteena on toiminnan käynnistäminen 2008 alusta lähtien. Toiminnan painopistealueita ovat kunnallisten palveluiden työterveyshuolto, yhteiskunnallisten yritysten ja palvelusektorin työterveyshuolto ja pienyritysten työterveyshuolto. Toiminta keskittyy työterveyshuollon asiantuntijapalvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja tarjontaan, sen perustana ovat pitkät asiakassuhteet ja niiden tuoma asiantuntemus. Keskeinen toiminnan haaste on pientyöpaikkojen työterveyshuollon toimintamallin kehittäminen.

10 Kehittämistavoitteet: Asiakkaiden näkökulmasta keskeisimmät kehittämistavoitteet ovat asiakasvastaanottotoiminnan kehittäminen ja yritysasiakkaan palveluprosessin kehittäminen. Kehitystyö on käynnistynyt v.2006 ja jatkuu edelleen Asiakasvastaanottotoimintaa kehitetään siten, että toiminnallinen tavoite saavutetaan ja että asiakas ohjautuu juuri sille asiantuntijalle, jonka palveluista hän saa parhaan avun. Toiminnan näkökulmasta tavoitteena on toimintaprosessien yhtenäistäminen ja toiminnan suuntaaminen niihin toimenpiteisiin, jotka parhaiten tukevat työntekijöiden työkykyä ja työhyvinvointia ja jotka lähtevät asiakasyrityksen tarpeista. Tämä edellyttää yritystyöskentelyssä konsultatiivisen työotteen sekä palvelujen asiakaslähtöisen markkinoinnin kehittämistä, johon suunnataan koulutus- ja kehittämishanke Balentor Oy:n kanssa yhteistyössä. Toinen keskeinen tavoite on henkilöstöresurssien analysointi ja käytön optimointi. Sen perustana on organisaation kasvu ja toiminnan laajentuminen sekä odotettavissa olevat työeläkeiän täyttymiseen liittyvät henkilöstömuutokset. Henkilöstösuunnittelussa nämä muutokset ja tulevat toiminnan tarpeet otetaan huomioon ja huolehditaan toiminnan kannalta järkevästä ja tasapuolisesta työnjaosta sekä henkilöstön osaamisen hyödyntämisestä. Talouden näkökulmasta keskeinen kehittämistavoite on talouden tasapainon saavuttaminen. Sen lähtökohtana on, että henkilöstö sitoutuu ammattiryhmittäin asetettuihin tulostavoitteisiin. Yritysasiakkaan palveluprosessin kehittämisessä tavoitteena on yritysasiakkaan tyytyväisyys palveluiden saatavuuteen, määrään ja laatuun ja sitä seurataan yrityksille suunnattavalla asiakaskyselyllä. Vertailun parantamiseksi pyritään yhteistyössä TietoEnatorin kanssa kehittämään Effica-raportointijärjestelmää. Tavoitteena on tuottaa yrityksille tietoa palvelujen kustannuksista, osuvuudesta ja oman toiminnan suuntaamiseksi tietoa palvelun kannattavuudesta. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Kiireellistä apua tarvitseva asiakas saa ajan samalle päivälle ja ei kiireellistä apua tarvitseva saa ajan kahden viikon kuluessa. 2. Yritysasiakkaiden palvelun arvioinnissa asiakastyytyväisyyden tulostavoite 3,50. TUNNUSLUVUT TP2005 TA 2006 TA 2007 Muutos % Vaikuttavuusnäkökulma: Asiakaskäyntien lukumäärä ,8% Terveydenhoitajien terveydenhoitokäynni , 0% Lääkäreiden terveydenhoitokäynnit ,9% Terveydenhoitajien sairaanhoitokäynnit , 0% Lääkäreiden sairaanhoitokäynnit ,8% Psykologien asiakaskäynnit ,1% Fysioterapeuttien asiakaskäynnit , 0% Työpaikkatoimintojen lukumäärä ,7% HENKILÖSTÖ henkilöstön määrän kehitys TILAT bruttoneliöiden kehitys

11 Taloudelliset tavoitteet: TULOSLASKELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos (1 000 euroa) euroa % Liikevaihto 2 926, , ,2 138,5 4,7 % Työterveyshuollon maksut 2 926, , ,5 137,8 4,6 % Muut myyntituotot 0,0 0,0 0,7 0,7 100,0 % Liiketoiminnan muut tuotot 9,8 3,6 9,7 6,1 169,4 % Materiaalit ja palvelut -526,7-624,8-738,5-113,7 18,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -98,3-118,5-127,4-8,9 7,5 % Palvelujen ostot -428,4-506,3-611,1-104,8 20,7 % Henkilöstökulut , , ,2-51,6 2,4 % Vuokrakulut -193,3-208,5-194,0 14,5-7,0 % Liiketoiminnan muut kulut -5,3-5,4-5,7-0,3 5,6 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 158,5 0,0-6,5-6,5 100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 6,2 0,0 6,5 6,5 100,0 % Muut rahoitustuotot 6,2 0,0 6,5 6,5 100,0 % Yli(ali)jäämä ennen satunnaiseriä 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Yli(ali)jäämä ennen varauksia 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Ylijäämä (alijäämä) (sitova) 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 158,5 0,0-6,5-6,5 100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 6,2 0,0 6,5 6,5 0,0 % Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutokset m -36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkoje 67,1 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustoiminnan nettokassavirta 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Kassavarojen muutos 195,1 0,0 0,0 0,0 0,0 % TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1000 ) Liikevaihto 3 105, , , , ,3 Toimintakulut , , , , ,3 Poistot ja arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Liikeyljäämä (-alijäämä) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassavarojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Kunnan liikelaitos Talous- ja hankintapalvelukeskus Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut: Talous- ja hankintapalvelukeskus aloitti toimintansa nettoyksikkönä vuodesta 2005 lukien. Vuoden 2007 alusta lukien talous- ja hankintapalvelukeskus muutetaan liikelaitokseksi, joka tarjoaa palveluja seudun muille kunnille. Talous- ja hankintapalvelukeskus tuottaa talouden (rahoitus, kirjanpito, osto- ja myyntilaskut), hankinnan ja palkanlaskennan operatiiviset palvelut, jotka ovat tuotteistettu ja hinnoiteltu. Hinnoittelu on pääosin suoriteperusteista. Talous- ja hankintapalvelukeskuksen veloitukset vuodelle 2007 säilyvät vuoden 2006 tasolla. Hinnoitteluperiaatteiden muutos aiheuttaa asiakaskohtaisissa veloituksissa muutoksia, mutta palvelukeskuksen kokonaisveloitus ei nouse. Talous- ja hankintapalvelukeskuksen strategian mukaisesti sen toiminnan edellytetään tehostuvan vuoden 2008 loppuun mennessä 15 htv. Vuoden 2006 aikana tehostuminen on käynnistynyt ja siitä saavutettujen henkilöstösäästöjen (5 htv) avulla pystytään säilyttämään hintataso samana huolimatta merkittävästi kohonneista järjestelmäkustannuksista (poistot). Vuonna 2007 tehostumista odotetaan tapahtuvan 4 htv. Vuoden 2007 alusta lukien kaupungin liikelaitokset maksavat oman henkilökuntansa työterveyshuollon palvelut ja saavat niihin liittyvät Kansaneläkelaitoksen korvaukset. Liikelaitosten edellytetään toteuttavan työterveyshuoltoa työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Toiminta-ajatus: Talous- ja hankintapalvelukeskus tuottaa kilpailukykyisiä talous- ja henkilöstöhallinnon peruspalveluita asiakaslähtöisesti nykyaikaisin välinein ja menetelmin Jyväskylän kaupungin toimialojen keskittyessä ydintoimintoihin. Strategiset tavoitteet: Vuonna 2010 talous- ja hankintapalvelukeskus on halutuin yhteistyökumppani Jyväskylän seudun verkostokaupungin talouspalveluiden tuottajana. Palvelutavoitteet: 1. Tuottaa palveluita tehokkaasti ja taloudellisesti. 2. Tuottaa palvelut sovittujen kriteerien mukaisesti ja asiakaslähtöisesti, jolloin asiakas voi keskittyä ydintoimintoihinsa. 3. Tuottaa oikeaa, riittävän jalostettua ja ajantasaista tietoa. 4. Henkilöstö on motivoitunut hoitamaan tehtävänsä. 5. Oikeat henkilöt oikeilla paikoilla, eri positiot vaativat erilaista osaamista. Henkilöstön osaaminen kartoitetaan ja sitä kehitetään. 6. Suunnitellaan tehokkaat prosessit ottaen huomioon optimaalinen työnjako ja yhtenäiset toimintatavat. 7. Toimintaa kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja seurataan yleistä taloushallinnon kehitystä tehokkuuden ylläpitämiseksi. 8. Tavoitteena on aloittaa neuvottelut verkostokaupungin kuntien kanssa palveluiden tuottamiseksi myös seudun muille kunnille.

13 Taloudelliset tavoitteet: TULOSLASKELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos (1 000 euroa) euroa % Liikevaihto 1 127, , ,9-36,5-0,9 % Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Materiaalit ja palvelut -391, , ,9-168,6 16,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -68,7-38,5-43,4-4,9 12,7 % Palvelujen ostot -322,6-990, ,5-163,7 16,5 % Henkilöstökulut , , ,7 133,0-5,2 % Vuokrakulut -83,0-199,5-177,9 21,6-10,8 % Liiketoiminnan muut kulut -18,5-97,9-47,4 50,5-51,5 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Muut rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Yli(ali)jäämä ennen sat.eriä ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Ylijäämä (alijäämä) (sitova) ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustoiminnan kassavirta Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Muut maksuvalmiuden muutokse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustoiminnan nettokassavirt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Kassavarojen muutos ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 %

14 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintakulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Yli(ali)jäämä ennen satunnaisia er Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Kassavarojen muutos TUNNUSLUVUT TP 2005 TPE 2006 TA 2007 Muutos Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC) euroa % Taloudellinen näkökulma Kustannukset euroa/htv ,4 10,4 % Henkilöstömenot/kokonaismenot 80,3 % 66,0 % 63,5 % 0,0-3,8 % Atk-menot/kokonaismenot 5,46 % 15,2 % 19,9 % 0,0 30,6 % Asiakasnäkökulma asiakastyytyväisyyskysely (1-5) 4 4 0,0 0,0 % Prosessinäkökulma Tapahtumat / HTV Ostolaskujen määrä / htv Laskujen määrä / htv Käsiteltävät palkkatapahtumat / htv Henkilöstönäkökulma Koulutus- ja kehittämispäivät / hlö 2 2 0,0 0,0 % Työtyytyväisyyskysely (1-5) 4 4 0,0 0,0 % VOLYYMITIETOA Ostolaskujen lkm ,0 0,0 % Matkalaskujen lkm ,0 0,0 % Myyntilaskujen lkm ,0 0,0 % Palkkatapahtumien lkm ,0 0,0 % Henkilöstömäärä 66,0 66,0 60,0-6,0-9,1 % Henkilötyövuodet 53,0 63,6 57,6-6,0-9,4 % Tilaneliöt 1 948, , ,5 0,0 0,0 % Tilavuokrat (1000 eur) 83,0 199,5 177,9-21,6-10,8 %

15 Kunnan liikelaitos Altek Aluetekniikka Toiminta-ajatus: Altek Aluetekniikka tuottaa Jyväskylän kaupungin liiketoimintatoimialaan kuuluvana liikelaitoksena pääasiassa yhdyskuntatekniikan sekä viheralueiden rakentamis- ja ylläpitopalveluita, korjaamo-, kuljetus- ja teräsrakennepalveluita, sekä maa- ja kiviainespalveluita, ja maastomittauksen tehtäviä. Lisäksi Altek vastaa Jyväskylän kaupungin autokeskuksen toiminnasta. Strategiset tavoitteet: 1. Altek Aluetekniikan menestyminen liikelaitoksena. 2. Konserniyhteistyön lisääminen. 3. Seudullisen verkostoyhteistyön lisääminen. Kehittämistavoitteet: 1. Hoito- ja kunnossapitosopimusten täyttäminen sovittuun laatutasoon: toimenpideajat laatutaso. 2. Kustannustehokkuuden lisääminen: työkuntatoiminnan piirissä olevien määrän lisääminen oman kone- ja kuljetuskaluston käyttöasteen nostaminen. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Rakentamisen työohjelman toteuttaminen 100 %. Rakentamisen työohjelmasta seurataan noin 30 nimetyn yli euron hankkeen toteutumista (kyseiset hankkeet käsittävät noin 95 % rakentamisen liikevaihdosta). 2. Liikevaihtotavoite euroa/henkilötyövuosi. Taloudellinen tavoite: Altek Aluetekniikan toiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti tuloksellista ja liikelaitos rahoittaa omat käyttöomaisuusinvestointinsa toiminnasta saatavilla tuloilla. Investointien perustelut: Investointi- ja poistosuunnitelman mukaisesti hankitaan kone- ja kuljetuskalustoa sekä muita toiminnassa tarvittavia laitteita. Tavoitteena on toimintaan soveltuva kalusto, jolla alennetaan käyttö- ja korjauskustannuksia sekä nostetaan työn tuottavuutta ja kaluston käyttöastetta. Sopimushinnat: Korjaamotoimintojen ulkoistamisesta arvioitujen säästöjen, noin euroa, kustannusvaikutus on sovittu käytettäväksi katu- ja puisto-osaston ylläpitosopimusten hintojen alentamiseen edellyttäen, että korjaamotoimintojen ulkoistaminen toteutuu. Vuoden 2007 alusta lukien kaupungin liikelaitokset maksavat oman henkilökuntansa työterveyshuollon palvelut ja saavat niihin liittyvät Kansaneläkelaitoksen korvaukset. Liikelaitosten edellytetään toteuttavan työterveyshuoltoa työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.

16 TP 2005 TAM 2006 TA 2007 Muutos TUNNUSLUVUT (Balance Scorecard) % Vaikuttavuus Asiakaskyselyt Rakentamispalvelut ei mitattu 4,18 4,20 0,0 0,5 % Tukipalvelut ei mitattu 4,00 4,00 0,0 0,0 % Resurssit ja talous Liikevaihto /vak. hlö (1.000 e) 89,4 80,9 90,7 9,8 12,1 % Henk.kust / kokonaiskust. % 48,6 51,60 48,0-3,6-7,0 % Osaaminen ja uudistuminen Koulutuspäivät / hlö 2,00 5,00 2,50-2,5-50,0 % Aloitteet kpl/vuosi 10,00 6,00 6,00 0,0 0,0 % Prosessit ja rakenteet Laatuvirhekust. /vuosi ,0 0,0 % Auditoinnit kpl/vuosi 3,00 6,00 0,00-6,0-100,0 % Oman kaluston käyttöaste % ,0 0,0 % VOLYYMITIEDOT Liikevaihto (1 000 e) , , ,0-10,6-0,1 % - Talous ja hallinto 23,5 27,4 22,0-5,4-19,7 % - Rakentamispalvelut 7 919, ,3 7256,3 30,0 0,4 % - Alueiden hoito 6 006, ,0 5449,1-6,9-0,1 % - Maa- ja kiviainestoimi 1 611, ,6 1466,6 0,0 0,0 % - Varikkotoiminta 418,8 379,5 408,0 28,5 7,5 % - Autokeskus 452, ,0-20,0-4,6 % - Maastomittaus 390,5 441,8 405,0-36,8-8,3 % Henkilömäärä, vak ,0-7,3 % - Rakentamispalvelut ,0-20,8 % - Alueiden hoito ,0-2,0 % - Maa- ja kiviainestoimi ,0 50,0 % - Varikkotoiminta ,0-5,1 % - Autokeskus ,0 0,0 % - Hallinto ,0 0,0 % - Maastomittaus ,0 0,0 % Osa-aikaeläkkeellä, henk ,0 100,0 % Toimi- ja tuotantotilat, m ,0 0,0 % Tuotantosopimukset Alueiden hoitosopimus /vuosi ,0 2,6 % Kiinteistönhoito/pihat /vuosi ,0 20,8 %

17 TULOSLASKELMA TP 2005 TAM 2006 TA 2007 Muutos (1 000 euroa) euroa % Liikevaihto , , ,0-10,6-0,1 % Materiaalit ja palvelut , , ,7-553,3 9,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , ,3-340,8 15,6 % Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -450,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Palvelujen ostot , , ,4-212,5 5,4 % Henkilöstökulut , , ,8 266,5-3,6 % Poistot ja arvonalentumat Suunnitelman mukaiset poistot -484,2-534,0-526,0 8,0-1,5 % Liiketoiminnan muut kulut -966,0-983,9-994,5-10,6 1,1 % Liikeylijäämä 1 071,9 300,0 0,0-300,0-100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -25,2-60,0 0,0 60,0 0,0 % Ylijäämä ennen varauksia 1 046,7 240,0 0,0-240,0-100,0 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Tilikauden ylijäämä 1 046,7 240,0 0,0-240,0-100,0 % RAHOITUSLASKELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos (1 000 euroa) euroa % Varsinaisen toiminnan kassavirta Tulorahoitus 1 560,9 774,0 526,0-248,0-32,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 071,9 300,0 0,0-300,0-100,0 % Poistot ja arvonalentumiset 484,2 534,0 526,0-8,0-1,5 % Rahoitustuotot ja -kulut -25,2-60,0 0,0 60,0-100,0 % Muut tulorahoituksen korjauserät 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Investoinnit 455,8 440,0 400,0-40,0-9,1 % Käyttöomaisuusinvestoinnit 455,8 440,0 400,0-40,0-9,1 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 1 105,1 334,0 126,0-208,0-62,3 %

18 TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TA 2007 TS 2008 TS 2009 TS 2010 TS 2011 Liikevaihto , , , , ,0 Toimintakulut , , , , ,0 Poistot -526,0-545,0-565,0-586,0-606,0 Liikeylijäämä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta TP 2005 TA2007 TS 2008 TS 2009 TS 2010 TS 2011 Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys -1270, Lainakannan muutokset -1270, Muut maksuvalmiuden muutokset 645, Rahoitustoiminnan nettokassavirt -625,7 Kassavarojen muutos 479,

19 Kunnan liikelaitos Kylän Kattaus Toiminnan kuvaus: Kylän Kattaus huolehtii pääasiassa kaupunkikonsernin sisäisten asiakkaiden hyvinvoinnista tarjoamalla ravitsevia asiakassegmenttien mukaisia ruokapalveluja. Toimintaa tehostamalla ja asiakkaan valintoja ohjaamalla vaikutetaan taloudelliseen ruokapalvelun käytännön toteutukseen. Kylän Kattauksen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon eri asiakasryhmien tarpeet. Toiminta-ajatus: Kilpailukykyistä ruokapalvelua asiakkaiden tarpeisiin. Strategiset tavoitteet: Kylän Kattauksen kilpailukyky varmistetaan toimimalla asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti omistajapolitiikan linjausten mukaisesti seudulliset yhteistyömahdollisuudet hyödyntäen. Kehittämistavoitteet: 1) Kylän Kattauksen toimintaa linjataan seudulliset yhteistyömahdollisuudet huomioiden 2) Henkilöstön työkykyyn ja työssä jaksamiseen vaikutetaan eri tahojen kanssa yhteistyössä siten, että sairaus poissaolojen määrä vähenee 2 %:lla 3) Tehokkaan ruokatuotannon ja toimitusvarmuuden takaamiseksi tarkistetaan tilojen ja laitteiden ajanmukaisuus 4) Henkilöstön ammattitaitoa päivitetään ja täydennetään seudullista koulutussuunnitelmaa toteuttaen. Tavoitteeksi asetetaan 22 tuntia koulutusta /työntekijä. Toiminnalliset tavoitteet: 1) Asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittain kaikille asiakasryhmille ja organisaatioasiakkaille suunnatuilla asiakaskyselyillä. Tavoitetta mitataan asiakaspalautteella. Tavoitearvot määritellään tulosaluekohtaisesti. Vuodelle 2007 asetetut tavoitteet: päivähoito 2,5 ja kouluruokailu 2,4 ja vanhusten ja sairaalanruokapalvelussa 2,25. 2) Toiminnan tehostaminen Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Vuoden 2005 toteuma oli euroa/htv Tavoite vuodelle 2007 : euroa/ htv. Taloudellinen tavoite: Kylän Kattauksen toiminta kattaa tuloillaan sekä menonsa että kehittämiskulunsa. Vuoden 2007 alusta lukien kaupungin liikelaitokset maksavat oman henkilökuntansa työterveyshuollon palvelut ja saavat niihin liittyvät Kansaneläkelaitoksen korvaukset. Liikelaitosten edellytetään toteuttavan työterveyshuoltoa työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.

20 TULOSLASKELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos (1 000 euroa) euroa % Liikevaihto , , ,0 597,0 6,5 % Materiaalit ja palvelut , , ,0-150,0 4,4 % Henkilöstökulut , , ,0-410,0 8,3 % Liiketoiminnan muut kulut -877,0-852,0-889,0-37,0 4,3 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Yli(ali)jäämä ennen sat.eriä 387,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Ylijäämä (alijäämä) (sitova) 387,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus 387,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 387,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokse 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustoiminnan nettokassavirt 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Kassavarojen muutos 509,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Yli(ali)jäämä ennen satunnaisia eriä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos

21 TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos Tilaneliöt % Johto ja hallinto 208,0 208,0 208,0 0,0 0,0 % Palvelutuotanto 6 232, , ,0-209,0-3,5 % Kylän kattaus yhteensä 6 440, , ,0-209,0-3,4 % Tilavuokrat (1 000 euroa) Johto ja hallinto 24,2 24,7 25,3 0,6 2,4 % Palvelutuotanto 837,2 805,3 851,5 46,2 5,7 % Kylän kattaus yhteensä 861,4 830,0 876,8 46,8 5,6 % TUNNUSLUVUT TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos % Talous Liikevaihto/henkilötyövuosi, euroa ,6 % Asiakas Asiakastyytyväisyys Päiväkotiruokailu 2,4 2,5 0,1 4,2 % Kouluruokailu 2,4 2,4 0,0 0,0 % Vanhus- ja sairaalaruokailu 2,15 2,25 0,1 4,7 % Toiminta Aterioita/vuosi kpl Päiväkotiruokailu ,2 % Kouluruokailu ,7 % Vanhus- ja sairaalaruokailu ,9 % Muu ruokapalvelu ,0 % Toimipisteitä: Päiväkotiruokailu ,0 % Kouluruokailu ,7 % Vanhu- ja sairaalaruokailu ,0 % Keskuskeittiöt ,0 % Toimituspisteet Henkilöstö Koulutus/tuntia/henkilö 23,0 20,0 22,0 2,0 10,0 % Työtyytyväisyys 3,9 3,9 4,0 0,1 2,6 % Sairauslomapäivät/henkilö 13,0 12,6 12,3-0,3-2,4 % Voimavarat: Henkilötyövuodet 165,3 172,8 157,7-15,1-8,7 % Toimitilat, m , , ,0-209,0-3,4 % VOLYYMITIEDOT TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos % Liikevaihto (1 000 euroa) ,5 % Päiväkotiruokailu ,2 % Kouluruokailu ,3 % Vanhus- ja sairaalaruokailu ,2 % Muu ruokapalvelu ,8 %

22 Kunnan liikelaitos Keski-Suomen pelastuslaitos Toiminta-ajatus: Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja antaa nopeaa ja tuloksellista apua onnettomuustilanteissa kaikissa olosuhteissa. Visio 2008: Turvallinen Keski-Suomi, onnettomuusriskinsä hallitseva maakunta. Strategiset tavoitteet 1. Pelastustoimen perustehtävä on onnettomuuksien ehkäisy. Keskittämällä hallinnolliset tehtävät, taloudenhoito, hankinnat ja erityisosaaminen vapautuu henkilöstöä toimialan perustehtävän hoitamiseen palotarkastuksiin, valistukseen, neuvontaan ja turvallisuussuunnitteluun. 2. Onnettomuuksien määrä laskee, palokuolemat vähenevät ja palovahinkojen korvausmäärät pienenevät. 3. Asiakasta lähellä oleva palvelujärjestelmä kattaa koko maakunnan riskialueiden edellyttämällä tavalla ja riittävän ammattitaitoisesti. Ympäristöonnettomuuksien torjunta ja kulttuurihistoriallisten arvojen suojaaminen ovat tärkeitä osia pelastustoimesta. 4. Keski-Suomen pelastuslaitoksen ja alueen kuntien yhteistyö varautumisen ja väestönsuojelun osalta kehittyy toimivaksi järjestelmäksi palvelutasopäätöksen voimassa oloaikana. Toiminnalliset tavoitteet: Pelastuslaitoksen toiminta-alueen palvelutasosta päätettiin Palvelutasopäätös on voimassa vuodet Päätöksessä linjattiin tulevien vuosien toiminnan tavoitteet. Palvelutasopäätös perustuu koko toiminta-alueen kattavaan riskikartoitukseen, joka laadittiin sisäasiainministeriön ohjeiden mukaisesti. Palvelutasopäätöksen mukaisesti esitetään vahvistettavan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnallisten tavoitteiden osalta siirrytään sisäiseen kuukausittain tapahtuvaan seurantaan ja raportointiin. 1. Onnettomuuksien ehkäisy: Pelastuslaitos suorittaa palotarkastuksen kaikissa erityiskohteissa vuosittain, sekä asuinrakennuksissa ja niihin verrattavissa kohteissa sekä muissa kohteissa palvelutasopäätöksessä päätettävällä tavalla. Osallistutaan rakennuslupien käsittelyyn ja tarkastuksiin rakennusvalvontaviranomaisten kanssa palvelutasopäätöksessä päätetyllä tavalla. Annetaan lausunnot vaarallisten aineiden käyttöön ja varastointiin liittyvissä asioissa sekä tehdään tarvittavat tarkastukset. Annetaan valistusta ja kohdennettua neuvontaa 10% ( ihmistä) koko maakunnan väestöstä. Valvotaan, että pelastussuunnitelma on laadittu niissä kohteissa, joilla on suunnitelman laadintavelvollisuus. Tavoite 1: Palotarkastukset suoritetaan 100%:sti pt-päätöksen mukaisesti. Tavoite 2: Valistusta ja neuvontaa annetaan 10 % maakunnan väestöstä. Tavoite 3: Pelastussuunnitelmien valmistumistaso on 90 %.

23 2. Pelastustoiminta: Sammutus- ja pelastustehtävien hoitaminen järjestetään siten, että aina hälytetään lähin palokunta ja lähimmät avustavat palokunnat. Operatiivista toimintaa johtaa lähin johtaja ja tilanteen niin vaatiessa seuraavan johtoportaan lähin johtaja. Palokuntien ja johtajien toimintavalmiusaikoja seurataan prontotietojärjestelmän antamien tietojen perusteella. Pelastustoiminnan valmiudesta on päätetty palvelutasopäätöksessä. Tavoite 4: Kaikki kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskialueille päätetyssä ajassa. 3. Väestönsuojelu: Keski-Suomen poikkeusolojen muodostelmat uudistetaan siten, että ne nykyistä tehokkaammin ovat Keski-Suomen alueen käytettävissä. Kaikki tarkastusvuorossa olevat väestönsuojat tarkastetaan. Luodaan yhdessä muiden vastuutahojen kanssa väestönsuojelua ja poikkeusolojen varautumista varten kiinteä verkosto, missä eri tahojen vastuut ja tehtävät on selkeästi määritelty.. Tavoite 5: Kaikki väestönsuojat tarkastetaan 10-vuotiskierron mukaisesti. 4. Sairaankuljetus: Pelastuslaitos hoitaa sopimuksiin perustuen kaikki kunnalle kuuluvat sairaankuljetukset Jyväskylässä, Keuruulla, Pihtiputaalla, Viitasaarella ja Äänekoskella. Tavoite 6: Sairaankuljetuksen valmiutta seurataan toimintavalmiusaikojen perusteella. Taloudelliset tavoitteet: Keski-Suomen pelastuslaitoksen toiminta on pitkällä aikavälillä Keski-Suomen kunnille taloudellisesti tuloksellista. Kustannustenjaossa siirrytään asteittain nykykustannusten suhteellisesta jaosta asukaslukuperusteiseen jakoon vuonna Perustelut: Palkkojen korotuksena on otettu huomioon 1,4 %. Talousarvion laadintaohjeissa sosiaalikustannuksia budjetoidaan 31,76 %. Tähän sisältyy eläkemenoperusteisia maksuja 7,0%. Eläkemenoperusteisen maksun jakoperustetta on muutettu siten, että koko maksussa olevan eläkkeen sijasta jakoperusteena on vain mennessä kertynyt ja yhteen sovitettu eläkeosuus. Tältä pohjalta pelastustoimelle on arvioitu euroa ja Jyväskylän sairaankuljetukselle euroa eläkemenoperusteisia maksuja. Längelmäen yhdistymisestä Jämsään on arvioitu tulevan lisää vuokrakustannuksia euroa ja VPK:n palkkakustannuksia n euroa. Asiakaspalvelujen ostoon on varattu euroa. Vuokrat tulevat olemaan euroa. Ensivaste on suunniteltu laskutettavaksi kunnilta erikseen toteutuneiden hälytysten mukaan 100 euroa /hälytys. Ensivasteen tuloina on otettu huomioon euroa. Pelastuslaitos investoi poistojen määrällä. Talousarviossa poistoja on euroa, tästä pelastustoimen osuus euroa. Pelastuslautakunta päättää erikseen investointien määrästä.

24 Pelastuslaitos hankki aloittaessaan kaluston kunnilta viiden vuoden lainalla ja poistoajalla. Tämä 3,2 milj. euron kalusto tulee poistettua vuoden 2008 lopussa. Sen jälkeen laitoksen poistot pienenevät nykyisestään. Nettoinvestoinnit ovat olleet euroa vuodessa ja tästä syystä poistopohja pienenee. Vuosille poistojen arviot ovat euroa. Talousarviossa on varattu euroa Jyväskylän, Keuruun ja Äänekosken sairaankuljetusyksiköiden uusien ambulanssien leasingvuokriin. Sairaankuljetuksesta kunnille tuleva rahoitus osuus on Jyväskylälle euroa, Keuruulle euroa, Pihtiputaalle euroa, Viitasaarelle euroa ja Äänekoskelle euroa. Pelastustoimen vuoden 2005 tilinpäätös jäi ylijäämäiseksi euroa. Vuoden 2006 tilinpäätösennuste on alijäämäinen. Kuntien tulee edelleen varautua lopulliseen maksuosuuteen, joka voi olla budjetoitua suurempi tai pienempi. Eläkemenoperusteisten maksujen jakoperusteen muututtua , eläkemenoperusteiset maksut pyritään kohdistamaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Keski-Suomen pelastuslaitos vastaa eläkemenoperusteisista eläkemaksuista perustamisestaan lähtien eli ajalle kuuluvista maksuista. Osakaskunnat maksavat muut pelastustoimen eläkemenoperusteiset maksut. TUNNUSLUVUT TP 2005 TA 2006 TA 2007 Suoritetavoitteet: Sammutus- ja pelastustehtävät, kpl Ensivastetehtävät, kpl Sairaankuljetustehtävät, kpl Erityiskohteiden palotarkastukset, kpl Asuinrakennusten palotarkastukset, kpl Muut tarkastukset, kpl Turvallisuusvalistus/henkilö Väestönsuojatarkastukset, kpl

25 TUNNUSLUVUT TA 2006 TA 2007 Tehokkuus, taloudellisuus; Sammutus- ja pelastustehtävät Palokunnan ensilähtö paikalle 1. Riskialue hlöä 6 min hlöä 6 min 2. Riskialue hlöä 10 min hlöä 10 min 3. Riskialue hlöä 20 min hlöä 20 min 4. Riskialue hlöä yli 20 min hlöä yli 20 min Laajuustiedot: Erityiskohteiden lukumäärä Asuinrakennusten lukumäärä Väestönsuojien lukumäärä Koulutettavat henkilöt Voimavarat: Vakinainen henkilöstö, pelastustoim Vakinainen henkilöstö,sairaankuljet Puolivakinainen henkilöstö Sopimuspalokuntalaiset Paloasemien lukumäärä Ajoneuvot/veneet Ambulansseja Toimitilat, pelastustoimi/m Toimitilat, sairaankuljetus/m TULOSLASKELMA TA 2007 Pelastus- Sairaan- Yhteensä TA 2006 (1 000 euroa) laitos kuljetus Myyntitulot ,3 907, , ,5 Maksutulot 6,0 0,0 6,0 6,0 Tuet ja avustukset 0, , , ,0 Muut toimintatulot 244,0 698,1 942,1 926,6 Liikevaihto , , , ,1 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -801,1-180,6-981,7-848,5 Palveluiden ostot ,0-145, , ,3 Henkilöstökulut , , , ,3 Poistot ja arvonalentumiset -724,5-53,9-778,4-735,9 Liiketoiminnan muut kulut ,7-312, , ,1 Liikeylijäämä (-alijäämä) 10,0 0,0 10,0 10,0 Kunnalle maksetut korkokulut -10,0 0,0-10,0-10,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,0 0,0 0,0 0,0

26 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintamenot Poistot Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoituskulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntituotot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutos Kassavarojen muutos

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö 191 LIIKELAITOKSET 192 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai

Lisätiedot

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö 185 LIIKELAITOKSET 186 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai

Lisätiedot

LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT 159 LIITTEET LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkaliikelaitos Auto- ja koneliikelaitos Tilaliikelaitos

Lisätiedot

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 16 373,1 1 090,1-15 283,0 Kaupunginvaltuusto 260,0 0,0-260,0 Kaupunginhallitus 8 241,0 799,0-7 442,0 Elinkeinopolitiikka

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 TALOUSARVIO 2010 21.10.2009 / SV FINAL 2 3 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 5 Strategiaosa... 5 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos

Kuopion Vesi Liikelaitos Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2015 Kuopion Vesi Liikelaitos 1 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 62 17.12.2014 62 Asianro 2309/02.02.00/2012

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kaupunginhallitus, 9.12.2013, 390 Kaupunginvaltuusto, 20.12.2013 110 Sisällysluettelo Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011 2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011 2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011 2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 1. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 VÄESTÖ... 3 TYÖ... 5 ASUMINEN... 7 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma 2008-2010

Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma 2008-2010 Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma 2008-2010 Kv 12.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010... 5 JOHDANTO... 5 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 Talousarvio vuodelle 2014 Tuoterenkaan johtokunta 28.8.2013 52 Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

INARIN KUNTA TALOUSARVIO 2011 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2013

INARIN KUNTA TALOUSARVIO 2011 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2013 INARIN KUNTA TALOUSARVIO 2011 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2013 Valtuusto 9.12.2010 I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan toiminta-ajatus, arvo, kuntastrategia, perustavoitteet

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014. Sisällysluetteloon

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014. Sisällysluetteloon Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 Sisällysluetteloon 2 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat

Lisätiedot

Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 1:2005 Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Huom! Julkaisuvapaa 18.5.2005 klo 11.00 Turun kaupungin tarkastuslautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) 57 KÄYTTÖTALOUSOSA 58 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 24 875,9 828,0-24 047,9 01 Kaupunginvaltuusto 334,0 0,0-334,0 04 Kaupunginhallitus 14 329,2 712,6-13 616,6

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Utajärven kunta TASEKIRJA 2014

Utajärven kunta TASEKIRJA 2014 Utajärven kunta TASEKIRJA 2014 46 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot