Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö"

Transkriptio

1 LIIKELAITOKSET

2 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai kuntayhtymäksi. Myös osuuskunta tai säätiö voi tulla ulkoisessa eriyttämisessä kysymykseen. Sisäinen eriytys jakaantuu kirjanpidollisiin ja laskennallisiin vaihtoehtoihin. Kirjanpidollinen eriytys voidaan tehdä joko kunnan liikelaitoksena tai muuna taseyksikkönä. Laskennallista eriytystä voidaan soveltaa kolmessa erityyppisessä tilanteessa: koko liiketoiminnan, kunnan liiketoiminnan osatoimintojen tai liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttämisenä. Valittava vaihtoehto riippuu liiketoiminnan luonteesta ja eriyttämissäännöksistä. Kunnan liiketoiminnan eriyttämisvaihtoehtoja kuvaa seuraava kaavio: Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot Ulkoistaminen Sisäinen eriyttäminen Yhtiö Kirjanpidollinen Laskennallinen Kuntayhtymä Kunnan liikelaitos Liiketoiminta laskennallisena kokonaisuutena Osuuskunta Muu taseyksikkö Liikelaitoksen osatoimintojen laskennallinen eriyttäminen Liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttäminen Kirjanpidollisesta eriyttämisestä kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen. Kirjanpidollinen eriyttäminen edellyttää yleisohjeen mukaan, että liikelaitos laatii soveltuvin osin kirjanpitolain mukaisen tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman. Kunnan kirjanpidossa liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistetään kunnan muun tilinpäätöksen kanssa kunnan kokonaistilinpäätökseksi. Kirjanpidollisesti eriytetystä liiketoiminnasta käytetään kuntajaoston yleisohjeessa nimitystä kunnan liikelaitos. Kunnan liikelaitoksella on muita toimintayksiköitä itsenäisempi asema kunnan talousarviossa. Erityisesti tämä koskee investointien rahoitusta. Lisäksi kirjanpidollisesti eriytetylle liikelaitokselle usein asetetaan omat hallintoelimet kuten kuntalain 17.3 :n tarkoittama johtokunta ja toimitusjohtaja.

3 Liikelaitosten henkilöstömäärät: JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta Muutos : Jyväskylän Konsultit Jyconilta siirtyi 6 henkilöä Tilapalveluun ja 2 henkilöä siirtyi talouspalvelukeskukseen, +4 lisätty 2004 lukuun Muutos : Kaksi työntekijää vähenee vuoden 2006 alusta alkaen JYVÄSKYLÄN SEUDUN TYÖTERVEYS Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta lisätty 11 k-s shp TALOUS- JA HANKINTAPALVELUKESKUS Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta

4 ALTEK ALUETEKNIIKKA Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta lukuun on lisätty Jyconista tulleet +13 vakinaista htj luvut , itse ilm KYLÄN KATTAUS Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta : 215 henkilöä, 225 palkkaa saavaa esim. vuosilomasijaisuuksien vuoksi -> päällekkäisyyttä

5 Kunnan liikelaitos Jyväskylän Tilapalvelu Toiminnan kuvaus: Jyväskylän Tilapalvelu hankkii kaupungin ydinpalvelutuotannolle tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kilpailukykyiset kiinteistö- ja tilapalvelut sekä vastaa kaupungin omistamasta kiinteistö- ja tilaomaisuudesta, sen arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut: Tulostavoitteena on +/- 0 eli tulot kattavat menot. Sisäisiä vuokria on korotettu 4 % (kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksin vuosinousu IV/2005 oli 6 %), jolla pyritään kattamaan kustannustason nousu. Sisäiset siivouskustannukset ovat viime vuoden tasolla. Ulkoiset vuokratulot pienenevät n. 12,7 % toteutuneiden sekä valmisteluvaiheessa olevien kiinteistömyyntien johdosta. Kiinteistöjen myyntitavoite on 1,5 Meuroa ja se perustuu laadittuun realisointiohjelmaan. Toimintamenot nousevat n. 2,86 % vuoden 2006 ennusteeseen verrattuna, mikä johtuu pääosin ulkoisten vuokramenojen kasvusta. Tämän aiheuttaa pääosin Cygnaeuslukion 7 kuukauden ulkoiset vuokrakustannukset. Vuoden 2007 alusta lukien kaupungin liikelaitokset maksavat oman henkilökuntansa työterveyshuollon palvelut ja saavat niihin liittyvät Kansaneläkelaitoksen korvaukset. Liikelaitosten edellytetään toteuttavan työterveyshuoltoa työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Strategiset tavoitteet: 1. Tilaomaisuuden käytön kokonaistaloudellisuutta tehostetaan palveluverkkoja tiivistämällä yhteistyössä toimialojen kanssa seudullisesti. 2. Kaupungin omassa toiminnassa tarpeeton tai kannattamaton kiinteistö- ja tilaomaisuus realisoidaan. 3. Selkeytetään seudullista kiinteistöomistus- ja palvelurakennetta sekä tilahallintoa. Kehittämistavoitteet: 1. Etsitään keinoja toteuttaa investointien rahoitusta julkisen ja yksityisen toimijan kumppanuuden (JYK) avulla. 2. Selvitetään koulujen sisäilmaongelmien syyt ja havainnointikeinot sekä parhaat korjausratkaisut (Tekes/TKK-projekti). 3. Seudullisen kiinteistöyhtiön tai liikelaitoksen perustamisedellytykset selvitetään yhteisen kehitysprojektin avulla. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Kiinteistö- ja tilaomaisuutta realisoidaan valtuustokauden aikana 6,0 Meurolla, josta vuoden 2007 aikana 1,5 Meurolla (vuonna 2005 toteutui 1,758 Meuroa). 2. Kiinteistö- ja tilaomaisuutta vähennetään valtuustokauden aikana 10 % eli hum2, josta vuoden 2007 aikana vähennetään 25 % eli hum2 (vuonna 2005 toteutui hum2 vähennys). 3. Käyttäjien tyytyväisyys tiloihin ja palveluihin nousee 3,5 pisteeseen (vuonna 2005 toteutui 3,49 p. ).

6 Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC) Taloudellinen näkökulma: TP TA TA Muutos % Tulos-% ,0 0,00 Toimintakate-% ,0 0,00 Pääoman tuotto-% (tekninen arvo) ,0 0,00 Tekninen arvo/jälleenhankinta-arvo, % ,0 0,00 Ohj.kunn.pito+peruskorjaus, /hum2/kk 3,53 3,52 3,80 0,3 0,08 Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus,% 10,50 8,25 7,25-1,0-0,12 Ulkoisen toimitilavuokrauksen käyttökate, % ,0 0,00 Ulkoisen toimitilavuokrauksen sipo-% 7,21 5,50 5,50 0,0 0,00 Tila- ja kiinteistöpalvelut, /hum2/v. 33,72 32,25 35,90 3,7 0,11 Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma: Asiakastyytyväisyyskysely, 1-5 p. 3,49 3,50 3,50 0,0 0,00 Prosessinäkökulma: Palvelutuotannon käytössä olevat tilat, hum2/as 3,61 3,95 3,90-0,1-0,01 Korjausvelka, % (tavoite 75 % jälleenhankintahinnasta) 8,7 7,0 8,0 1,0 0,14 Ohjelmoidun kunnossapidon toteutuminen,% ,0 0,00 Huoltokirja käytössä, % ,0 0,18 Lämpöenergian kulutus, kwh/m3 43,4 41,8 41,8 0,0 0,00 Vajaakäyttöaste, % 3,52 3,27 2,81-0,46-0,14 *) Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma: Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö ,0 0,00 Koulutuksen ja kehitt. osuus/henkilöstökulut,% 2, ,0 0,00 Työtyytyväisyys, piste 2,83 3,10 3,10 0,0 0,00 VOLYYMITIETOJA Omat rakennukset (hum2) ,05 Osakehuoneistot (hum2) ,04 Ulkoa vuokratut tilat (hum2) ,47 Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2) ,61 Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2) ,49 Vapaat tilat (hum2) ,91 Väistötilat (hum2) ,21 Huoneala (hum2)/asukas 4,48 4,83 4,56 0-5,59 Henkilöstömäärä ,09 *) Tilatehokkuusmittari otetaan käyttöön SAP:n käyttöönoton jälkeen

7 Tuloslaskelma (1 000 ) TP TPE TA Muutos % Vuokratulot hallintokunnilta , , , ,8 5,14 Uimahallin ja Hipposhallin pääomavuokra 0, , ,1 94,1 4,00 Siivouskorvaukset hallintokunnilta 3 951, , ,0-33,0-0,83 Markkinavuokrat 3 071, , ,0-350,0-12,73 Muut tuotot 605,6 500,0 587,1 87,1 17,42 Liikevaihto , , , ,0 3,24 Henkilöstökulut , , ,0 18,0 1,59 Palvelujen ostot , , ,0 98,0 0,90 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,0 100,0 3,23 Vuokrakulut , , ,0 350,0 8,54 Muut kulut -779,7-890,0-900,0 10,0 1,12 Toimintakulut , , ,0 576,0 2,86 Poistot , , ,0 400,0 5,80 Liikeylijäämä (-alijäämä) 8 757, , ,0 202,0 2,15 Muut rahoitustuotot ja -kulut 4,5 2,0 0,0-2,0-100,00 Korvaus peruspääomasta , , ,0 200,0 2,13 Yli(ali)jäämä ennen satunnaiseriä 62,7 0,0 0,0 0,0 0,00 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä 62,7 0,0 0,0 0,0 0,00 Rahoituslaskelma (1 000 ) TP TPE TA Muutos % Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 8 757, , ,0 202,0 2,15 Poistot ja arvonalentumiset 6 239, , ,0 400,0 5,80 Rahoitustuotot ja -kulut , , ,0 202,0 2,15 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät -146,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Tulorahoitus 6 155, , ,0 400,0 5,80 Käyttöomaisuusinvestoinnit , , ,0-645,0-4,40 Käyttöomaisuuden ostot ,5 0,0 0,0 0,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin -59,4 0,0 0,0 0,0 0,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot , , ,0 0,0 0,00 Nettoinvestoinnit , , ,0-645,0-4,91 Nettokassavirta , , , ,0-16,73 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 Oman pääoman muutokset 7 027, , , ,0-13,49 Muut maksuvalmiuden muutokset 246,1 Rahoituksen nettokassavirta 7 273, , , ,0-13,49 Kassavarojen muutos 623, , ,0 0,0 0,00

8 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE (1 000 ) Liikevaihto , , , , ,0 Toimintakulut , , , , ,0 Poistot , , , , ,0 Liikeylijäämä (-alijäämä) 9 600, , , , ,0 Korkotuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Peruspääoman tuotto , , , , ,0 Yli(ali)jäämä ennen satunnaiseriä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden yli-/alijäämä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 9 600, , , , ,0 Poistot ja arvonalentumiset 7 300, , , , ,0 Rahoitustuotot ja -kulut , , , , ,0 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut tulorahoituksen korjauserät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoitus 7 300, , , , ,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit , , , , ,0 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,0 0,0-300,0-300,0-300,0 Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,0-200,0-200,0-200,0 Investoinnit (netto) , , , , ,0 Nettokassavirta , , , , ,0 Peruspääoman lisäys 6 700, , , , ,0 Kassavarojen muutos 1 500, ,0 500,0 500,0 500,0

9 Kunnan liikelaitos Jyväskylän Seudun Työterveys Toiminnan kuvaus: Jyväskylän Seudun Työterveys tuottaa työterveyspalveluja sopimusten piirissä oleville ja työterveyshuoltoon ilmoittautuville Jyväskylän kaupungissa ja Jyväskylän seudulla toimiville yrityksille, yhteisöille ja yrittäjille. Työterveyshuollon toiminnan tavoite on työpaikkojen, työyhteisöjen ja työssäkäyvän väestön terveyden edistäminen ja työhön liittyvien terveyden haittojen ehkäiseminen. Jyväskylän Seudun Työterveyden palvelujen piirissä on yli henkilöasiakasta ja yli 782 yritysasiakasta. Kokonaisvaltaisen työterveyshuollon palvelut on järjestetty noin henkilöasiakkaalle ja 351 yritykselle. Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut: Talousarvion tavoitteena on 0 tulos. Tulot muodostuvat työterveyshuoltopalveluiden myynnistä Asiantuntijapalveluiden hinnoitteluun ei vuodelle 2007 tehdä muutoksia. Palveluvalikoimaan on rakennettu asiakkaiden tarpeita vastaten uusia ryhmämuotoisia palvelutuotteita, joita markkinoidaan sopimusten piirissä oleville yrityksille. Laboratorio- ja röntgenpalveluihin tehdään kustannusten nousua vastaavat korotukset. Samoin toimenpidemaksuja korotetaan lääke- ja hoitotarvikekustannusten nousua vastaavasti. Liikevaihtotavoitteen saavuttamiseksi tiimeissä seurataan ammattiryhmille asetettujen liikevaihtotavoitteiden toteutumista kuukausittain. Samoin edelleen tehostetaan palveluiden toteutuksen mukaista kirjaamista laskutusjärjestelmään. Menojen kasvussa keskeisimpänä muutoksena näkyy ostopalveluiden ja atk- ja ohjelmistopalveluiden kustannusten nousu. Myös Hannikaisenkadun tilojen korjaus- ja saneeraushankkeeseen liittyvät muutokset näkyvät mm. kalustohankinnoissa. Hannikaisenkadun tilojen korjaus- ja saneeraushanke hankaloittaa toimintaa koko vuoden 2007 ajan. Se tulee vaikeuttamaan tulostavoitteen saavuttamista, koska toimimme nykyisissä tiloissa remontin keskellä. Strategiset tavoitteet: Jyväskylän Seudun Työterveyden tavoitteena on kehittyä seudullisesti toimivaksi työterveyshuoltopalveluja tuottavaksi liikelaitokseksi. Neuvottelut Palokan kansanterveystyön kuntayhtymän työterveyshuollon ja Jyväskylän Seudun Työterveyden toimintojen yhdistämiseksi jatkuvat, tavoitteena on toiminnan käynnistäminen 2008 alusta lähtien. Toiminnan painopistealueita ovat kunnallisten palveluiden työterveyshuolto, yhteiskunnallisten yritysten ja palvelusektorin työterveyshuolto ja pienyritysten työterveyshuolto. Toiminta keskittyy työterveyshuollon asiantuntijapalvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja tarjontaan, sen perustana ovat pitkät asiakassuhteet ja niiden tuoma asiantuntemus. Keskeinen toiminnan haaste on pientyöpaikkojen työterveyshuollon toimintamallin kehittäminen.

10 Kehittämistavoitteet: Asiakkaiden näkökulmasta keskeisimmät kehittämistavoitteet ovat asiakasvastaanottotoiminnan kehittäminen ja yritysasiakkaan palveluprosessin kehittäminen. Kehitystyö on käynnistynyt v.2006 ja jatkuu edelleen Asiakasvastaanottotoimintaa kehitetään siten, että toiminnallinen tavoite saavutetaan ja että asiakas ohjautuu juuri sille asiantuntijalle, jonka palveluista hän saa parhaan avun. Toiminnan näkökulmasta tavoitteena on toimintaprosessien yhtenäistäminen ja toiminnan suuntaaminen niihin toimenpiteisiin, jotka parhaiten tukevat työntekijöiden työkykyä ja työhyvinvointia ja jotka lähtevät asiakasyrityksen tarpeista. Tämä edellyttää yritystyöskentelyssä konsultatiivisen työotteen sekä palvelujen asiakaslähtöisen markkinoinnin kehittämistä, johon suunnataan koulutus- ja kehittämishanke Balentor Oy:n kanssa yhteistyössä. Toinen keskeinen tavoite on henkilöstöresurssien analysointi ja käytön optimointi. Sen perustana on organisaation kasvu ja toiminnan laajentuminen sekä odotettavissa olevat työeläkeiän täyttymiseen liittyvät henkilöstömuutokset. Henkilöstösuunnittelussa nämä muutokset ja tulevat toiminnan tarpeet otetaan huomioon ja huolehditaan toiminnan kannalta järkevästä ja tasapuolisesta työnjaosta sekä henkilöstön osaamisen hyödyntämisestä. Talouden näkökulmasta keskeinen kehittämistavoite on talouden tasapainon saavuttaminen. Sen lähtökohtana on, että henkilöstö sitoutuu ammattiryhmittäin asetettuihin tulostavoitteisiin. Yritysasiakkaan palveluprosessin kehittämisessä tavoitteena on yritysasiakkaan tyytyväisyys palveluiden saatavuuteen, määrään ja laatuun ja sitä seurataan yrityksille suunnattavalla asiakaskyselyllä. Vertailun parantamiseksi pyritään yhteistyössä TietoEnatorin kanssa kehittämään Effica-raportointijärjestelmää. Tavoitteena on tuottaa yrityksille tietoa palvelujen kustannuksista, osuvuudesta ja oman toiminnan suuntaamiseksi tietoa palvelun kannattavuudesta. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Kiireellistä apua tarvitseva asiakas saa ajan samalle päivälle ja ei kiireellistä apua tarvitseva saa ajan kahden viikon kuluessa. 2. Yritysasiakkaiden palvelun arvioinnissa asiakastyytyväisyyden tulostavoite 3,50. TUNNUSLUVUT TP2005 TA 2006 TA 2007 Muutos % Vaikuttavuusnäkökulma: Asiakaskäyntien lukumäärä ,8% Terveydenhoitajien terveydenhoitokäynni , 0% Lääkäreiden terveydenhoitokäynnit ,9% Terveydenhoitajien sairaanhoitokäynnit , 0% Lääkäreiden sairaanhoitokäynnit ,8% Psykologien asiakaskäynnit ,1% Fysioterapeuttien asiakaskäynnit , 0% Työpaikkatoimintojen lukumäärä ,7% HENKILÖSTÖ henkilöstön määrän kehitys TILAT bruttoneliöiden kehitys

11 Taloudelliset tavoitteet: TULOSLASKELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos (1 000 euroa) euroa % Liikevaihto 2 926, , ,2 138,5 4,7 % Työterveyshuollon maksut 2 926, , ,5 137,8 4,6 % Muut myyntituotot 0,0 0,0 0,7 0,7 100,0 % Liiketoiminnan muut tuotot 9,8 3,6 9,7 6,1 169,4 % Materiaalit ja palvelut -526,7-624,8-738,5-113,7 18,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -98,3-118,5-127,4-8,9 7,5 % Palvelujen ostot -428,4-506,3-611,1-104,8 20,7 % Henkilöstökulut , , ,2-51,6 2,4 % Vuokrakulut -193,3-208,5-194,0 14,5-7,0 % Liiketoiminnan muut kulut -5,3-5,4-5,7-0,3 5,6 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 158,5 0,0-6,5-6,5 100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 6,2 0,0 6,5 6,5 100,0 % Muut rahoitustuotot 6,2 0,0 6,5 6,5 100,0 % Yli(ali)jäämä ennen satunnaiseriä 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Yli(ali)jäämä ennen varauksia 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Ylijäämä (alijäämä) (sitova) 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 158,5 0,0-6,5-6,5 100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 6,2 0,0 6,5 6,5 0,0 % Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutokset m -36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkoje 67,1 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustoiminnan nettokassavirta 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Kassavarojen muutos 195,1 0,0 0,0 0,0 0,0 % TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1000 ) Liikevaihto 3 105, , , , ,3 Toimintakulut , , , , ,3 Poistot ja arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Liikeyljäämä (-alijäämä) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassavarojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Kunnan liikelaitos Talous- ja hankintapalvelukeskus Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut: Talous- ja hankintapalvelukeskus aloitti toimintansa nettoyksikkönä vuodesta 2005 lukien. Vuoden 2007 alusta lukien talous- ja hankintapalvelukeskus muutetaan liikelaitokseksi, joka tarjoaa palveluja seudun muille kunnille. Talous- ja hankintapalvelukeskus tuottaa talouden (rahoitus, kirjanpito, osto- ja myyntilaskut), hankinnan ja palkanlaskennan operatiiviset palvelut, jotka ovat tuotteistettu ja hinnoiteltu. Hinnoittelu on pääosin suoriteperusteista. Talous- ja hankintapalvelukeskuksen veloitukset vuodelle 2007 säilyvät vuoden 2006 tasolla. Hinnoitteluperiaatteiden muutos aiheuttaa asiakaskohtaisissa veloituksissa muutoksia, mutta palvelukeskuksen kokonaisveloitus ei nouse. Talous- ja hankintapalvelukeskuksen strategian mukaisesti sen toiminnan edellytetään tehostuvan vuoden 2008 loppuun mennessä 15 htv. Vuoden 2006 aikana tehostuminen on käynnistynyt ja siitä saavutettujen henkilöstösäästöjen (5 htv) avulla pystytään säilyttämään hintataso samana huolimatta merkittävästi kohonneista järjestelmäkustannuksista (poistot). Vuonna 2007 tehostumista odotetaan tapahtuvan 4 htv. Vuoden 2007 alusta lukien kaupungin liikelaitokset maksavat oman henkilökuntansa työterveyshuollon palvelut ja saavat niihin liittyvät Kansaneläkelaitoksen korvaukset. Liikelaitosten edellytetään toteuttavan työterveyshuoltoa työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Toiminta-ajatus: Talous- ja hankintapalvelukeskus tuottaa kilpailukykyisiä talous- ja henkilöstöhallinnon peruspalveluita asiakaslähtöisesti nykyaikaisin välinein ja menetelmin Jyväskylän kaupungin toimialojen keskittyessä ydintoimintoihin. Strategiset tavoitteet: Vuonna 2010 talous- ja hankintapalvelukeskus on halutuin yhteistyökumppani Jyväskylän seudun verkostokaupungin talouspalveluiden tuottajana. Palvelutavoitteet: 1. Tuottaa palveluita tehokkaasti ja taloudellisesti. 2. Tuottaa palvelut sovittujen kriteerien mukaisesti ja asiakaslähtöisesti, jolloin asiakas voi keskittyä ydintoimintoihinsa. 3. Tuottaa oikeaa, riittävän jalostettua ja ajantasaista tietoa. 4. Henkilöstö on motivoitunut hoitamaan tehtävänsä. 5. Oikeat henkilöt oikeilla paikoilla, eri positiot vaativat erilaista osaamista. Henkilöstön osaaminen kartoitetaan ja sitä kehitetään. 6. Suunnitellaan tehokkaat prosessit ottaen huomioon optimaalinen työnjako ja yhtenäiset toimintatavat. 7. Toimintaa kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja seurataan yleistä taloushallinnon kehitystä tehokkuuden ylläpitämiseksi. 8. Tavoitteena on aloittaa neuvottelut verkostokaupungin kuntien kanssa palveluiden tuottamiseksi myös seudun muille kunnille.

13 Taloudelliset tavoitteet: TULOSLASKELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos (1 000 euroa) euroa % Liikevaihto 1 127, , ,9-36,5-0,9 % Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Materiaalit ja palvelut -391, , ,9-168,6 16,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -68,7-38,5-43,4-4,9 12,7 % Palvelujen ostot -322,6-990, ,5-163,7 16,5 % Henkilöstökulut , , ,7 133,0-5,2 % Vuokrakulut -83,0-199,5-177,9 21,6-10,8 % Liiketoiminnan muut kulut -18,5-97,9-47,4 50,5-51,5 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Muut rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Yli(ali)jäämä ennen sat.eriä ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Ylijäämä (alijäämä) (sitova) ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustoiminnan kassavirta Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Muut maksuvalmiuden muutokse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustoiminnan nettokassavirt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Kassavarojen muutos ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 %

14 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintakulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Yli(ali)jäämä ennen satunnaisia er Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Kassavarojen muutos TUNNUSLUVUT TP 2005 TPE 2006 TA 2007 Muutos Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC) euroa % Taloudellinen näkökulma Kustannukset euroa/htv ,4 10,4 % Henkilöstömenot/kokonaismenot 80,3 % 66,0 % 63,5 % 0,0-3,8 % Atk-menot/kokonaismenot 5,46 % 15,2 % 19,9 % 0,0 30,6 % Asiakasnäkökulma asiakastyytyväisyyskysely (1-5) 4 4 0,0 0,0 % Prosessinäkökulma Tapahtumat / HTV Ostolaskujen määrä / htv Laskujen määrä / htv Käsiteltävät palkkatapahtumat / htv Henkilöstönäkökulma Koulutus- ja kehittämispäivät / hlö 2 2 0,0 0,0 % Työtyytyväisyyskysely (1-5) 4 4 0,0 0,0 % VOLYYMITIETOA Ostolaskujen lkm ,0 0,0 % Matkalaskujen lkm ,0 0,0 % Myyntilaskujen lkm ,0 0,0 % Palkkatapahtumien lkm ,0 0,0 % Henkilöstömäärä 66,0 66,0 60,0-6,0-9,1 % Henkilötyövuodet 53,0 63,6 57,6-6,0-9,4 % Tilaneliöt 1 948, , ,5 0,0 0,0 % Tilavuokrat (1000 eur) 83,0 199,5 177,9-21,6-10,8 %

15 Kunnan liikelaitos Altek Aluetekniikka Toiminta-ajatus: Altek Aluetekniikka tuottaa Jyväskylän kaupungin liiketoimintatoimialaan kuuluvana liikelaitoksena pääasiassa yhdyskuntatekniikan sekä viheralueiden rakentamis- ja ylläpitopalveluita, korjaamo-, kuljetus- ja teräsrakennepalveluita, sekä maa- ja kiviainespalveluita, ja maastomittauksen tehtäviä. Lisäksi Altek vastaa Jyväskylän kaupungin autokeskuksen toiminnasta. Strategiset tavoitteet: 1. Altek Aluetekniikan menestyminen liikelaitoksena. 2. Konserniyhteistyön lisääminen. 3. Seudullisen verkostoyhteistyön lisääminen. Kehittämistavoitteet: 1. Hoito- ja kunnossapitosopimusten täyttäminen sovittuun laatutasoon: toimenpideajat laatutaso. 2. Kustannustehokkuuden lisääminen: työkuntatoiminnan piirissä olevien määrän lisääminen oman kone- ja kuljetuskaluston käyttöasteen nostaminen. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Rakentamisen työohjelman toteuttaminen 100 %. Rakentamisen työohjelmasta seurataan noin 30 nimetyn yli euron hankkeen toteutumista (kyseiset hankkeet käsittävät noin 95 % rakentamisen liikevaihdosta). 2. Liikevaihtotavoite euroa/henkilötyövuosi. Taloudellinen tavoite: Altek Aluetekniikan toiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti tuloksellista ja liikelaitos rahoittaa omat käyttöomaisuusinvestointinsa toiminnasta saatavilla tuloilla. Investointien perustelut: Investointi- ja poistosuunnitelman mukaisesti hankitaan kone- ja kuljetuskalustoa sekä muita toiminnassa tarvittavia laitteita. Tavoitteena on toimintaan soveltuva kalusto, jolla alennetaan käyttö- ja korjauskustannuksia sekä nostetaan työn tuottavuutta ja kaluston käyttöastetta. Sopimushinnat: Korjaamotoimintojen ulkoistamisesta arvioitujen säästöjen, noin euroa, kustannusvaikutus on sovittu käytettäväksi katu- ja puisto-osaston ylläpitosopimusten hintojen alentamiseen edellyttäen, että korjaamotoimintojen ulkoistaminen toteutuu. Vuoden 2007 alusta lukien kaupungin liikelaitokset maksavat oman henkilökuntansa työterveyshuollon palvelut ja saavat niihin liittyvät Kansaneläkelaitoksen korvaukset. Liikelaitosten edellytetään toteuttavan työterveyshuoltoa työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.

16 TP 2005 TAM 2006 TA 2007 Muutos TUNNUSLUVUT (Balance Scorecard) % Vaikuttavuus Asiakaskyselyt Rakentamispalvelut ei mitattu 4,18 4,20 0,0 0,5 % Tukipalvelut ei mitattu 4,00 4,00 0,0 0,0 % Resurssit ja talous Liikevaihto /vak. hlö (1.000 e) 89,4 80,9 90,7 9,8 12,1 % Henk.kust / kokonaiskust. % 48,6 51,60 48,0-3,6-7,0 % Osaaminen ja uudistuminen Koulutuspäivät / hlö 2,00 5,00 2,50-2,5-50,0 % Aloitteet kpl/vuosi 10,00 6,00 6,00 0,0 0,0 % Prosessit ja rakenteet Laatuvirhekust. /vuosi ,0 0,0 % Auditoinnit kpl/vuosi 3,00 6,00 0,00-6,0-100,0 % Oman kaluston käyttöaste % ,0 0,0 % VOLYYMITIEDOT Liikevaihto (1 000 e) , , ,0-10,6-0,1 % - Talous ja hallinto 23,5 27,4 22,0-5,4-19,7 % - Rakentamispalvelut 7 919, ,3 7256,3 30,0 0,4 % - Alueiden hoito 6 006, ,0 5449,1-6,9-0,1 % - Maa- ja kiviainestoimi 1 611, ,6 1466,6 0,0 0,0 % - Varikkotoiminta 418,8 379,5 408,0 28,5 7,5 % - Autokeskus 452, ,0-20,0-4,6 % - Maastomittaus 390,5 441,8 405,0-36,8-8,3 % Henkilömäärä, vak ,0-7,3 % - Rakentamispalvelut ,0-20,8 % - Alueiden hoito ,0-2,0 % - Maa- ja kiviainestoimi ,0 50,0 % - Varikkotoiminta ,0-5,1 % - Autokeskus ,0 0,0 % - Hallinto ,0 0,0 % - Maastomittaus ,0 0,0 % Osa-aikaeläkkeellä, henk ,0 100,0 % Toimi- ja tuotantotilat, m ,0 0,0 % Tuotantosopimukset Alueiden hoitosopimus /vuosi ,0 2,6 % Kiinteistönhoito/pihat /vuosi ,0 20,8 %

17 TULOSLASKELMA TP 2005 TAM 2006 TA 2007 Muutos (1 000 euroa) euroa % Liikevaihto , , ,0-10,6-0,1 % Materiaalit ja palvelut , , ,7-553,3 9,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , ,3-340,8 15,6 % Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -450,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Palvelujen ostot , , ,4-212,5 5,4 % Henkilöstökulut , , ,8 266,5-3,6 % Poistot ja arvonalentumat Suunnitelman mukaiset poistot -484,2-534,0-526,0 8,0-1,5 % Liiketoiminnan muut kulut -966,0-983,9-994,5-10,6 1,1 % Liikeylijäämä 1 071,9 300,0 0,0-300,0-100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -25,2-60,0 0,0 60,0 0,0 % Ylijäämä ennen varauksia 1 046,7 240,0 0,0-240,0-100,0 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Tilikauden ylijäämä 1 046,7 240,0 0,0-240,0-100,0 % RAHOITUSLASKELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos (1 000 euroa) euroa % Varsinaisen toiminnan kassavirta Tulorahoitus 1 560,9 774,0 526,0-248,0-32,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 071,9 300,0 0,0-300,0-100,0 % Poistot ja arvonalentumiset 484,2 534,0 526,0-8,0-1,5 % Rahoitustuotot ja -kulut -25,2-60,0 0,0 60,0-100,0 % Muut tulorahoituksen korjauserät 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Investoinnit 455,8 440,0 400,0-40,0-9,1 % Käyttöomaisuusinvestoinnit 455,8 440,0 400,0-40,0-9,1 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 1 105,1 334,0 126,0-208,0-62,3 %

18 TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TA 2007 TS 2008 TS 2009 TS 2010 TS 2011 Liikevaihto , , , , ,0 Toimintakulut , , , , ,0 Poistot -526,0-545,0-565,0-586,0-606,0 Liikeylijäämä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta TP 2005 TA2007 TS 2008 TS 2009 TS 2010 TS 2011 Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys -1270, Lainakannan muutokset -1270, Muut maksuvalmiuden muutokset 645, Rahoitustoiminnan nettokassavirt -625,7 Kassavarojen muutos 479,

19 Kunnan liikelaitos Kylän Kattaus Toiminnan kuvaus: Kylän Kattaus huolehtii pääasiassa kaupunkikonsernin sisäisten asiakkaiden hyvinvoinnista tarjoamalla ravitsevia asiakassegmenttien mukaisia ruokapalveluja. Toimintaa tehostamalla ja asiakkaan valintoja ohjaamalla vaikutetaan taloudelliseen ruokapalvelun käytännön toteutukseen. Kylän Kattauksen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon eri asiakasryhmien tarpeet. Toiminta-ajatus: Kilpailukykyistä ruokapalvelua asiakkaiden tarpeisiin. Strategiset tavoitteet: Kylän Kattauksen kilpailukyky varmistetaan toimimalla asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti omistajapolitiikan linjausten mukaisesti seudulliset yhteistyömahdollisuudet hyödyntäen. Kehittämistavoitteet: 1) Kylän Kattauksen toimintaa linjataan seudulliset yhteistyömahdollisuudet huomioiden 2) Henkilöstön työkykyyn ja työssä jaksamiseen vaikutetaan eri tahojen kanssa yhteistyössä siten, että sairaus poissaolojen määrä vähenee 2 %:lla 3) Tehokkaan ruokatuotannon ja toimitusvarmuuden takaamiseksi tarkistetaan tilojen ja laitteiden ajanmukaisuus 4) Henkilöstön ammattitaitoa päivitetään ja täydennetään seudullista koulutussuunnitelmaa toteuttaen. Tavoitteeksi asetetaan 22 tuntia koulutusta /työntekijä. Toiminnalliset tavoitteet: 1) Asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittain kaikille asiakasryhmille ja organisaatioasiakkaille suunnatuilla asiakaskyselyillä. Tavoitetta mitataan asiakaspalautteella. Tavoitearvot määritellään tulosaluekohtaisesti. Vuodelle 2007 asetetut tavoitteet: päivähoito 2,5 ja kouluruokailu 2,4 ja vanhusten ja sairaalanruokapalvelussa 2,25. 2) Toiminnan tehostaminen Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Vuoden 2005 toteuma oli euroa/htv Tavoite vuodelle 2007 : euroa/ htv. Taloudellinen tavoite: Kylän Kattauksen toiminta kattaa tuloillaan sekä menonsa että kehittämiskulunsa. Vuoden 2007 alusta lukien kaupungin liikelaitokset maksavat oman henkilökuntansa työterveyshuollon palvelut ja saavat niihin liittyvät Kansaneläkelaitoksen korvaukset. Liikelaitosten edellytetään toteuttavan työterveyshuoltoa työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.

20 TULOSLASKELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos (1 000 euroa) euroa % Liikevaihto , , ,0 597,0 6,5 % Materiaalit ja palvelut , , ,0-150,0 4,4 % Henkilöstökulut , , ,0-410,0 8,3 % Liiketoiminnan muut kulut -877,0-852,0-889,0-37,0 4,3 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Yli(ali)jäämä ennen sat.eriä 387,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Ylijäämä (alijäämä) (sitova) 387,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus 387,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 387,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokse 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahoitustoiminnan nettokassavirt 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Kassavarojen muutos 509,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Yli(ali)jäämä ennen satunnaisia eriä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos

21 TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos Tilaneliöt % Johto ja hallinto 208,0 208,0 208,0 0,0 0,0 % Palvelutuotanto 6 232, , ,0-209,0-3,5 % Kylän kattaus yhteensä 6 440, , ,0-209,0-3,4 % Tilavuokrat (1 000 euroa) Johto ja hallinto 24,2 24,7 25,3 0,6 2,4 % Palvelutuotanto 837,2 805,3 851,5 46,2 5,7 % Kylän kattaus yhteensä 861,4 830,0 876,8 46,8 5,6 % TUNNUSLUVUT TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos % Talous Liikevaihto/henkilötyövuosi, euroa ,6 % Asiakas Asiakastyytyväisyys Päiväkotiruokailu 2,4 2,5 0,1 4,2 % Kouluruokailu 2,4 2,4 0,0 0,0 % Vanhus- ja sairaalaruokailu 2,15 2,25 0,1 4,7 % Toiminta Aterioita/vuosi kpl Päiväkotiruokailu ,2 % Kouluruokailu ,7 % Vanhus- ja sairaalaruokailu ,9 % Muu ruokapalvelu ,0 % Toimipisteitä: Päiväkotiruokailu ,0 % Kouluruokailu ,7 % Vanhu- ja sairaalaruokailu ,0 % Keskuskeittiöt ,0 % Toimituspisteet Henkilöstö Koulutus/tuntia/henkilö 23,0 20,0 22,0 2,0 10,0 % Työtyytyväisyys 3,9 3,9 4,0 0,1 2,6 % Sairauslomapäivät/henkilö 13,0 12,6 12,3-0,3-2,4 % Voimavarat: Henkilötyövuodet 165,3 172,8 157,7-15,1-8,7 % Toimitilat, m , , ,0-209,0-3,4 % VOLYYMITIEDOT TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos % Liikevaihto (1 000 euroa) ,5 % Päiväkotiruokailu ,2 % Kouluruokailu ,3 % Vanhus- ja sairaalaruokailu ,2 % Muu ruokapalvelu ,8 %

22 Kunnan liikelaitos Keski-Suomen pelastuslaitos Toiminta-ajatus: Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja antaa nopeaa ja tuloksellista apua onnettomuustilanteissa kaikissa olosuhteissa. Visio 2008: Turvallinen Keski-Suomi, onnettomuusriskinsä hallitseva maakunta. Strategiset tavoitteet 1. Pelastustoimen perustehtävä on onnettomuuksien ehkäisy. Keskittämällä hallinnolliset tehtävät, taloudenhoito, hankinnat ja erityisosaaminen vapautuu henkilöstöä toimialan perustehtävän hoitamiseen palotarkastuksiin, valistukseen, neuvontaan ja turvallisuussuunnitteluun. 2. Onnettomuuksien määrä laskee, palokuolemat vähenevät ja palovahinkojen korvausmäärät pienenevät. 3. Asiakasta lähellä oleva palvelujärjestelmä kattaa koko maakunnan riskialueiden edellyttämällä tavalla ja riittävän ammattitaitoisesti. Ympäristöonnettomuuksien torjunta ja kulttuurihistoriallisten arvojen suojaaminen ovat tärkeitä osia pelastustoimesta. 4. Keski-Suomen pelastuslaitoksen ja alueen kuntien yhteistyö varautumisen ja väestönsuojelun osalta kehittyy toimivaksi järjestelmäksi palvelutasopäätöksen voimassa oloaikana. Toiminnalliset tavoitteet: Pelastuslaitoksen toiminta-alueen palvelutasosta päätettiin Palvelutasopäätös on voimassa vuodet Päätöksessä linjattiin tulevien vuosien toiminnan tavoitteet. Palvelutasopäätös perustuu koko toiminta-alueen kattavaan riskikartoitukseen, joka laadittiin sisäasiainministeriön ohjeiden mukaisesti. Palvelutasopäätöksen mukaisesti esitetään vahvistettavan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnallisten tavoitteiden osalta siirrytään sisäiseen kuukausittain tapahtuvaan seurantaan ja raportointiin. 1. Onnettomuuksien ehkäisy: Pelastuslaitos suorittaa palotarkastuksen kaikissa erityiskohteissa vuosittain, sekä asuinrakennuksissa ja niihin verrattavissa kohteissa sekä muissa kohteissa palvelutasopäätöksessä päätettävällä tavalla. Osallistutaan rakennuslupien käsittelyyn ja tarkastuksiin rakennusvalvontaviranomaisten kanssa palvelutasopäätöksessä päätetyllä tavalla. Annetaan lausunnot vaarallisten aineiden käyttöön ja varastointiin liittyvissä asioissa sekä tehdään tarvittavat tarkastukset. Annetaan valistusta ja kohdennettua neuvontaa 10% ( ihmistä) koko maakunnan väestöstä. Valvotaan, että pelastussuunnitelma on laadittu niissä kohteissa, joilla on suunnitelman laadintavelvollisuus. Tavoite 1: Palotarkastukset suoritetaan 100%:sti pt-päätöksen mukaisesti. Tavoite 2: Valistusta ja neuvontaa annetaan 10 % maakunnan väestöstä. Tavoite 3: Pelastussuunnitelmien valmistumistaso on 90 %.

23 2. Pelastustoiminta: Sammutus- ja pelastustehtävien hoitaminen järjestetään siten, että aina hälytetään lähin palokunta ja lähimmät avustavat palokunnat. Operatiivista toimintaa johtaa lähin johtaja ja tilanteen niin vaatiessa seuraavan johtoportaan lähin johtaja. Palokuntien ja johtajien toimintavalmiusaikoja seurataan prontotietojärjestelmän antamien tietojen perusteella. Pelastustoiminnan valmiudesta on päätetty palvelutasopäätöksessä. Tavoite 4: Kaikki kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskialueille päätetyssä ajassa. 3. Väestönsuojelu: Keski-Suomen poikkeusolojen muodostelmat uudistetaan siten, että ne nykyistä tehokkaammin ovat Keski-Suomen alueen käytettävissä. Kaikki tarkastusvuorossa olevat väestönsuojat tarkastetaan. Luodaan yhdessä muiden vastuutahojen kanssa väestönsuojelua ja poikkeusolojen varautumista varten kiinteä verkosto, missä eri tahojen vastuut ja tehtävät on selkeästi määritelty.. Tavoite 5: Kaikki väestönsuojat tarkastetaan 10-vuotiskierron mukaisesti. 4. Sairaankuljetus: Pelastuslaitos hoitaa sopimuksiin perustuen kaikki kunnalle kuuluvat sairaankuljetukset Jyväskylässä, Keuruulla, Pihtiputaalla, Viitasaarella ja Äänekoskella. Tavoite 6: Sairaankuljetuksen valmiutta seurataan toimintavalmiusaikojen perusteella. Taloudelliset tavoitteet: Keski-Suomen pelastuslaitoksen toiminta on pitkällä aikavälillä Keski-Suomen kunnille taloudellisesti tuloksellista. Kustannustenjaossa siirrytään asteittain nykykustannusten suhteellisesta jaosta asukaslukuperusteiseen jakoon vuonna Perustelut: Palkkojen korotuksena on otettu huomioon 1,4 %. Talousarvion laadintaohjeissa sosiaalikustannuksia budjetoidaan 31,76 %. Tähän sisältyy eläkemenoperusteisia maksuja 7,0%. Eläkemenoperusteisen maksun jakoperustetta on muutettu siten, että koko maksussa olevan eläkkeen sijasta jakoperusteena on vain mennessä kertynyt ja yhteen sovitettu eläkeosuus. Tältä pohjalta pelastustoimelle on arvioitu euroa ja Jyväskylän sairaankuljetukselle euroa eläkemenoperusteisia maksuja. Längelmäen yhdistymisestä Jämsään on arvioitu tulevan lisää vuokrakustannuksia euroa ja VPK:n palkkakustannuksia n euroa. Asiakaspalvelujen ostoon on varattu euroa. Vuokrat tulevat olemaan euroa. Ensivaste on suunniteltu laskutettavaksi kunnilta erikseen toteutuneiden hälytysten mukaan 100 euroa /hälytys. Ensivasteen tuloina on otettu huomioon euroa. Pelastuslaitos investoi poistojen määrällä. Talousarviossa poistoja on euroa, tästä pelastustoimen osuus euroa. Pelastuslautakunta päättää erikseen investointien määrästä.

24 Pelastuslaitos hankki aloittaessaan kaluston kunnilta viiden vuoden lainalla ja poistoajalla. Tämä 3,2 milj. euron kalusto tulee poistettua vuoden 2008 lopussa. Sen jälkeen laitoksen poistot pienenevät nykyisestään. Nettoinvestoinnit ovat olleet euroa vuodessa ja tästä syystä poistopohja pienenee. Vuosille poistojen arviot ovat euroa. Talousarviossa on varattu euroa Jyväskylän, Keuruun ja Äänekosken sairaankuljetusyksiköiden uusien ambulanssien leasingvuokriin. Sairaankuljetuksesta kunnille tuleva rahoitus osuus on Jyväskylälle euroa, Keuruulle euroa, Pihtiputaalle euroa, Viitasaarelle euroa ja Äänekoskelle euroa. Pelastustoimen vuoden 2005 tilinpäätös jäi ylijäämäiseksi euroa. Vuoden 2006 tilinpäätösennuste on alijäämäinen. Kuntien tulee edelleen varautua lopulliseen maksuosuuteen, joka voi olla budjetoitua suurempi tai pienempi. Eläkemenoperusteisten maksujen jakoperusteen muututtua , eläkemenoperusteiset maksut pyritään kohdistamaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Keski-Suomen pelastuslaitos vastaa eläkemenoperusteisista eläkemaksuista perustamisestaan lähtien eli ajalle kuuluvista maksuista. Osakaskunnat maksavat muut pelastustoimen eläkemenoperusteiset maksut. TUNNUSLUVUT TP 2005 TA 2006 TA 2007 Suoritetavoitteet: Sammutus- ja pelastustehtävät, kpl Ensivastetehtävät, kpl Sairaankuljetustehtävät, kpl Erityiskohteiden palotarkastukset, kpl Asuinrakennusten palotarkastukset, kpl Muut tarkastukset, kpl Turvallisuusvalistus/henkilö Väestönsuojatarkastukset, kpl

25 TUNNUSLUVUT TA 2006 TA 2007 Tehokkuus, taloudellisuus; Sammutus- ja pelastustehtävät Palokunnan ensilähtö paikalle 1. Riskialue hlöä 6 min hlöä 6 min 2. Riskialue hlöä 10 min hlöä 10 min 3. Riskialue hlöä 20 min hlöä 20 min 4. Riskialue hlöä yli 20 min hlöä yli 20 min Laajuustiedot: Erityiskohteiden lukumäärä Asuinrakennusten lukumäärä Väestönsuojien lukumäärä Koulutettavat henkilöt Voimavarat: Vakinainen henkilöstö, pelastustoim Vakinainen henkilöstö,sairaankuljet Puolivakinainen henkilöstö Sopimuspalokuntalaiset Paloasemien lukumäärä Ajoneuvot/veneet Ambulansseja Toimitilat, pelastustoimi/m Toimitilat, sairaankuljetus/m TULOSLASKELMA TA 2007 Pelastus- Sairaan- Yhteensä TA 2006 (1 000 euroa) laitos kuljetus Myyntitulot ,3 907, , ,5 Maksutulot 6,0 0,0 6,0 6,0 Tuet ja avustukset 0, , , ,0 Muut toimintatulot 244,0 698,1 942,1 926,6 Liikevaihto , , , ,1 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -801,1-180,6-981,7-848,5 Palveluiden ostot ,0-145, , ,3 Henkilöstökulut , , , ,3 Poistot ja arvonalentumiset -724,5-53,9-778,4-735,9 Liiketoiminnan muut kulut ,7-312, , ,1 Liikeylijäämä (-alijäämä) 10,0 0,0 10,0 10,0 Kunnalle maksetut korkokulut -10,0 0,0-10,0-10,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,0 0,0 0,0 0,0

26 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintamenot Poistot Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoituskulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntituotot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutos Kassavarojen muutos

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö 215 LIIKELAITOKSET 216 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö 185 LIIKELAITOKSET 186 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö 200 LIIKELAITOKSET 201 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie

Lisätiedot

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö 191 LIIKELAITOKSET 192 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000 1 9 TYTÄRYHTIÖT Kajaanin Teknologiakeskus Oy Osakeyhtiö Palvelun perustelut: - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Palvelujen tuottamistapa Hyöty tai arvo: Toiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 ENSIHOITOPALVELUT TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi

Lisätiedot

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus 160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun Tilakeskus toimii 1.1.2014 alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 26 alkaen 3 5 3 2 5 1 5 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 TA214 INVESTOINNIT / V POISTOT / V (itseisarvo) 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

TALOUSARVION VALMISTELU VUODELLE 2008

TALOUSARVION VALMISTELU VUODELLE 2008 TALOUSARVION VALMISTELU VUODELLE 2008 1 LIITE 1 Kainuun maakunta -kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2008 tehdään tulosyksiköittäin erillisellä web-taloussuunnitteluohjelmalla. Kunkin tulosyksikön tiedot

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Kesäkuussa TA-kehys TP2014 taso 54,8 me Syyskuun lopussa esitykset ylittivät raamin 2 me. Menokasvu 3,7% Oltiin tasolla 56,8 me, alijäämää tulisi 4 me

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma 2015

Vuosisuunnitelma 2015 Vuosisuunnitelma 2015 1 Sisällysluettelo 1. Pirkanmaan pelastuslaitoksen esittely ja toimintaympäristön muutokset... 2 2. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015... 2 3. Verkostoyhteistyö... 3 4. Riskienhallinta...

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot