VANHAN VAASAN SAIRAALAN TULOSSOPIMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHAN VAASAN SAIRAALAN TULOSSOPIMUS 2011"

Transkriptio

1 VANHAN VAASAN SAIRAALAN TULOSSOPIMUS 211 Käsitelty Vanhan Vaasan sairaalan johtokunnassa

2 2 SISÄLLYS 1. SAIRAALAN STRATEGIA JA TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT KESKEISET MUUTOKSET Toiminta-ajatus, säädöspohja ja asiakkuus Laitoksen strategia ja arviointitavat Laitoksen toimintaan vaikuttavat keskeiset muutokset TULOSTAVOITTEET VUODELLE Vaikuttavuus...5 Väkivaltatapahtumat statuksittain v Potilaiden toimintakyky, nykytilanne ja tulotilanne Pakkotoimet vuosina Keskimääräiset hoitoajat vuosina Toiminnallinen tuloksellisuus Tuotokset ja laadunhallinta...8 Käyttöaste...9 Potilastyytyväisyys...9 Hoitoisuusluokitus Toiminnallinen tehokkuus...1 Maksullinen toiminta, liite Budjettirahoitteinen toiminta, liite Investoinnit, liite Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen A-rakennuksen tilojen käyttö TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI LIITEET Liite 1, Suoritesuunnitelma vuodelle 211 Liite 2, Kustannusvastaavuuslaskelma vuodelle 211 Liite 3, Tilastoidut hoitopäivät statuksittain vuosilta Liite 4, Virkojen ja henkilötyövuosien kehitys vuosina Liite 5, Budjettirahoitteinen toiminta Liite 6, Investointiesitykset vuodelle 211 TULOSSOPIMUS VUODELLE 211 Tämä sopimus on Vanhan Vaasan sairaalan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välinen tulossopimus vuodelle 211. Sopimuksessa on otettu huomioon valtion tuloja menoarviossa vuodelle 211 asetetut tavoitteet.

3 3 1. SAIRAALAN STRATEGIA JA TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT KESKEISET MUUTOKSET 1.1. Toiminta-ajatus, säädöspohja ja asiakkuus Valtion mielisairaaloiden toimintaa säätelevät laki (L1292/87) ja asetus (A 1293/87) valtion mielisairaaloista niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. Mielenterveyslakia (L1116/9) ja valtion mielisairaaloita koskevia säädöksiä on muutettu annetuilla laeilla ja asetuksilla. (Laki mielenterveyslain muuttamisesta 383/97, Laki valtion mielisairaaloista annetun lain 3 :n muuttamisesta 384/97, Asetus valtion mielisairaaloista 431/97 ja Asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta ( Valvira) annetun asetuksen 12 :n muuttamisesta 432/97.) Muutoksilla on pyritty kriminaalipotilaiden vaativan hoidon keskittämiseen heidän hoitonsa edellyttämiin sairaaloihin. Lisäksi voimaan astunut Laki mielenterveyslain muuttamisesta (1423/21) säätelee sairaalan toimintaa. Vanhan Vaasan sairaala tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrisia erityistason palveluita yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa. Sairaala toimii ensisijaisesti oikeuspsykiatristen hoitojen aloituspaikkana ja osana tämän potilasryhmän kokonaishoitoa. Sairaalassa hoidetaan lisäksi sairaanhoitopiirien aloitteesta vaikeahoitoisia psykiatrisia potilaita, joiden hoito kunnallisessa mielisairaalassa ei ole tarkoituksenmukaista. Sairaalassa tehdään mielentilatutkimuksia ja annetaan oikeuslaitoksen tarvitsemia lausuntoja. Sairaalassa tehtävä tutkimus- ja kehittämistoiminta suuntautuu aikaisempaan tapaan ensisijaisesti hoidon sisällön ja laadun sekä oikeuspsykiatrisen hoitojärjestelmän kehittämiseen. Sairaalassa annetaan oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutusta Turun yliopiston koulutusohjelman mukaisesti. Sairaalassa voi myös kouluttautua psykiatrian erikoislääkärin tutkintoa varten Helsingin yliopiston koulutusohjelman mukaisesti. Sairaalan toiminnassa hyödynnetään moniammatillisia työryhmiä Laitoksen strategia ja arviointitavat Vuoden 21 ajan Vanhan Vaasan sairaalan toiminta on jatkunut vakaana. Sairaalan palvelujen kysyntä on ollut tasaista, mutta jonkin verran ennakoitua vähäisempää. Ainoastaan mielentilatutkimuksiin on ollut tarjolla aikaisempaa enemmän tutkittavia henkilöitä. Tämä lisääntynyt kysyntä lienee väliaikaista ja johtunee pääkaupunkiseudun tilapäisistä vaikeuksista tehdä mielentilatutkimuksia. Tutkittavat ovat sikälikin poikenneet tavanomaisista sairaalassa tutkituista henkilöistä, että tänä vuonna tutkittavista on jäänyt 21 % jatkohoitoon sairaalaan. Tavallisena tutkimusvuonna jopa yli 3 % tutkittavista määrätään hoitoon Vanhan Vaasan sairaalaan. Naistutkittavien määrä on lisääntynyt sairaalan pitkäaikaisstrategian mukaisesti. Sairaalan on tarkoitus hyödyntää erityisosaamistaan naisten väkivaltaisuuden tutkimuksessa ja hoidossa ja tarjota samalla aikaisempaa kattavampi hoitoketju myös naispotilaille. Jonotusajat sairaalaan ovat lyhentyneet, mutta edelleen potilaat ja tutkittavat joutuvat odottamaan joitakin viikkoja päästäkseen sairaalaan. Tämä jonotusaika ei välttämättä ole ongelma, sillä joskus on hyväkin, että lähettävä taho tutkii perusteellisesti omat resurssinsa ennen kuin päätyy lähettämään potilaan jatkohoitoon valtion mielisairaalaan. Tarvittaessa sairaala on ottanut yksittäisiä potilaita vastaan jopa päivystysluontoisesti.

4 4 Psykiatrisen hoidon vaikuttavuuteen ei ole käytössä yleisesti sovittuja mittareita. Yhdessä Niuvanniemen sairaalan kanssa tehty kriminaalipotilaiden seurantatutkimus, ns. After Care -tutkimus, on osoittanut tutkimusryhmän potilaiden selvinneen avohoidossa siten, että kukaan ei ole uusinut henkirikosta, vaikka seuranta-aika ylittää monen potilaan kohdalla kymmenen vuotta. Tämä tulos kannustaa kehittämään maahamme velvoitteista avohoitojärjestelmää. Niuvanniemen sairaalan kanssa on jatkettu ns. benchmarking-toimintaa molempien sairaaloiden hoito- ja johtamiskäytäntöjen kehittämiseksi. Tässä yhteydessä mm. pyritään parantamaan GAF-arvojen luotettavuutta mittarina. Lisäksi sairaalassa on kuluvana vuonna ryhdytty käyttämään ns. STARTmittaria hoitosuunnitelmien tarkastamisen yhteydessä. Jatkossa START voi antaa hyödyllistä tietoa potilaiden väkivaltaisuudesta. Myös erilaisten hoitoisuusluokitusten kehittämistä seurataan. Lisäksi sairaalan johto on käynyt alustavia neuvotteluja Skotlannin oikeuspsykiatrisen yksikön johdon kanssa yhteisestä benchmarking-toiminnasta Laitoksen toimintaan vaikuttavat keskeiset muutokset Sairaalassa on edelleen panostettu voimakkaasti koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Psykologi Alice Keski-Valkama julkaisi sairaalassa tehdyn väitöskirjatyönsä, jossa tutkittiin psykiatristen potilaiden eristämistä. Keski-Valkaman työ on herättänyt laajaa keskustelua ja osaltaan se on todennäköisesti vaikuttanut useisiin maassamme käynnistettyihin projekteihin, joiden tarkoitus on parantaa psykiatristen potilaiden asemaa. Lisäksi kuluvana vuonna useat sairaalan tutkimusprojektit ovat edenneet, muutamia lisäjulkaisuja on hyväksytty ja uusia julkaisuja on lähetetty arvioitaviksi tieteellisiin julkaisusarjoihin. Sairaalassa myös on jatkettu oikeuspsykiatrian erikoislääkäreiden koulutusta Turun yliopiston koulutusohjelman mukaisesti. Tätä tulossopimusta kirjoitettaessa sairaalassa on neljä lääkäriä oikeuspsykiatrian erikoistumiskoulutuksessa ja kaksi oikeuspsykiatrian erikoislääkäriä jatkaa erikoislääkärikoulutusta psykiatrian erikoisalalla Helsingin yliopiston Vaasan yksikön kanssa yhteistyössä. Sairaalan A-rakennuksen kosteusvaurion vuoksi tehty saneerausprojekti valmistui alkutalvella 21. Alun perin oli tarkoitus, että sairaala lisää paikkalukuaan alkuvuodesta kymmenellä lisäpaikalla. Tähän työhön tarvittavien virkojen lisääminen varmistui kuitenkin sen verran myöhään, että lisäpaikkojen ottamista käyttöön jouduttiin lykkäämään. Tätä tulossopimusta kirjoitettaessa vaikuttaa siltä, että lisäpaikkojen kysyntä on ollut ennakoitua heikompaa. Tässä vaiheessa saneeratut tilat on perusteltua ottaa käyttöön ja tarvittaessa, mikäli kysyntä lisääntyy, tehdään uusia tilankäyttösuunnitelmia. Sairaalassa uusittiin kevään aikana kahden vuoden välein toteutettavaksi suunniteltu työtyytyväisyyskysely. Henkilökunnan palaute sairaalan johdolle on pitkälti vastaavanlainen kuin aikaisemmillakin tutkimuskerroilla. Kyselyn perusteella voidaan arvioida, että henkilökunta on tyytyväisempää työhönsä kuin valtionhallinnossa keskimäärin. Osaltaan tätä johtopäätöstä tukee tuore kokemus siitä, että myös kuluvan vuoden aikana sairaalassa avoimiin olleisiin pääasiassa hoitohenkilökunnan virkoihin on ollut riittävästi päteviä hakijoita. Eräissä sairaalan yksiköissä vastausprosentti työtyytyväisyyskyselyyn jäi aikaisempaa matalammaksi. Tämä saattoi olla seurausta siitä, että kysely toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa sähköisesti ja osa sairaalan henkilöstöstä ei ole vielä tottunut sähköiseen

5 5 tiedonvälitykseen. Tältä osin sairaala pyrkii jatkossa kehittämään henkilöstön ammattitaitoa ja järjestää sisäistä koulutusta sähköpostin käyttöön sekä muunkin sähköisen asioinnin opastusta. 2. TULOSTAVOITTEET VUODELLE Vaikuttavuus Vaikuttavuustavoitteita kirjattaessa yleisindikaattoreina käytetään Väkivaltatapahtumia (SOAS) Potilaiden toimintakykyä (GAF) Eristysten ja muiden pakkokeinojen määrää Hoitojaksojen pituutta Väkivaltatapahtumat statuksittain v Status Tapahtumien lkm Ei seurauksia lkm Henkilövahingot kielellinen/ lievä kohtalai- Fyysinen väkivalta henkinen nen väkivalta Esinevahingot Korjattavissa Korjauskelvoton MTT 1 1 Kriminaalipot Vaikeahoitoiset yht yht yht yht. v Vuoden 21 aikana väkivaltatapahtumista 77 % on kohdistunut henkilökuntaan, 6 % toisiin potilaisiin, 12 % esineisiin ja 5 % tapauksista potilaisiin itseensä. Tavoitteena vuodelle 211 on väkivaltatapahtumien kokonaismäärän vähentäminen edelleen ja erityisesti vakavien henkilövahinkojen ehkäiseminen. Tavoitteeseen pyritään jatkamalla vuorovaikutukseen perustuvaa ongelmallisten tilanteiden hallintakoulutusta ja hyödyntämällä/soveltamalla osastoilla epsycnurse.net -verkkokoulutuksesta saatuja tietoja. Väkivaltatapahtumien määrän muutosta seurataan yhteenvetotilastojen lisäksi myös potilaittain. Vain pieni osa potilaista aiheuttaa väkivaltatapahtumia, ja suurin osa niistä on kuntien lähettämien vaikeahoitoisten potilaiden aikaansaamia. Suuntaamalla voimavaroja juuri näiden potilaiden hoitoon, lisäämällä strukturoitua toimintaa osastoilla ja analysoimalla tapahtumia jälkikäteen pyritään vähentämään väkivaltatapahtumien määrää ja minimoimaan niiden aiheuttamat vahingot. Potilaiden toimintakyky, nykytilanne ja tulotilanne 21 GAF-asteikko Kriminaalipotilaat Vaikeahoitoiset potilaat Potilaiden lkm yhteensä nykytilanne lkm ka % lkm ka % lkm ka %

6 ,3 4 2, ,3 9 16,4 15 1, , ,3 42 3, , , , ,3 2 3, , ,9 2 3,6 6 4, ,2 1,7 Ei arviota 3 3,7 2 3,6 5 3,6 yhteensä tulotilanne Poikkileikkaustiedot antavat vain niukalti vaikuttavuutta mittaavaa tietoa verrattuna yksittäisen potilaan seurantatietoihin. Kriminaali- ja vaikeahoitoisten potilaiden hoidon vaikuttavuutta mitataan myös potilaittain vertaamalla tulo- ja lähtövaiheen toimintakykyä GAF-asteikolla. Toimintakykyarvio tehdään jokaiselle potilaalle vähintään kuuden kuukauden välein. Toimintakyky on hoidon aikana selkeästi parantunut valtaosalla potilaista. Vain 5 potilaalla on toimintakyky laskenut verrattuna tulotilanteeseen. Heistä 4 on kriminaalipotilaita ja 1 vaikeahoitoinen. Sairaalassa panostetaan mittarin reliabiliteettiin kertaamalla lääkäreiden ja psykologien kanssa arvioinnin perusperiaatteet. Tämän jälkeen pyydetään osastoja tarkistamaan kaikki arvioinnit kuluvan vuoden loppuun mennessä. Niuvanniemen sairaalan kanssa on sovittu ristiinarvioinnista vuoden 211 aikana siten, että Niuvanniemen sairaalan hoitajat käyvät arvioimassa otoksen Vanhan Vaasan sairaalan potilaista ja Vanhan Vaasan hoitajat puolestaan otoksen Niuvanniemen sairaalan potilaista. Myös toimintakyvyn tilastointia kehitetään paremmin muutoksia kuvaavaksi.

7 tapahtumien lukumäärä potilaiden lukumäärä kesto yhteensä päivinä kesto keskimäärin päivinä Status MTT huone-eristys , 8,6 14, 11,5 1,7 7 2,8 2,7 leposide tahdonvastainen lääkitys fyysinen kiinnipito 2 2 huonevalvonta ,9 34,9 4,5,5 3,9 yhteensä Krim inaalipotilaat huone-eristys ,4 43, 43, ,3 4,3 4, 25,4 leposide 3 23,3 7,8 tahdonvastainen lääkitys fyysinen kiinnipito huonevalvonta yhteensä Vaarallise/vaikeahoitoiset huone-eristys ,2 652,1 98, ,8 2,4 2,9 18,3 leposide ,2 21,9 3,4 9,1 2,4 1,7 tahdonvastainen lääkitys fyysinen kiinnipito huonevalvonta , 652, ,6 4,4 22,6 yhteensä sairaala yht ,1 2,2 2,6 14,2 Pakkotoimet vuosina Vuodesta 29 alkaen pakkotoimien kirjaamiskäytäntöä on muutettu. Aikaisemmin eristykset kirjattiin kokoaikaiseksi eristykseksi, vaikka potilas saattoi olla eristyksessä vain yöaikaan. Nyt eristämisestä kirjataan vain todellinen eristettynä oloaika. Kirjaamiskäytännön muutoksella on ollut selvä vaikutus siihen, että tapahtumien määrä on lisääntynyt, mutta samanaikaisesti eristysten kesto on lähes puolittunut. Lisäksi vuoden 21 alusta on kaikki aiemmin huonevalvontaan kirjatut tapahtumat kirjattu huone-eristykseksi.

8 8 Tavoitteena vuodelle 211 on edelleen pakkotoimien määrän vähentäminen. Moniammatillinen työryhmä on pohtinut pakkotoimien käyttöä. Aiempia käytäntöjä on muutettu. Hoidon suunnittelu on aikaisempaa yksilöllisempää myös pakkotoimien käytössä. Käyttöön on otettu ns. psykiatrinen hoitotahto -käytäntö. Potilaan kanssa keskustellaan siitä, miten hän haluaisi toimittavan, mikäli pakkotoimia näyttäisi olevan tarpeen käyttää. Myös pakkotoimien käytön jälkeen potilaan kanssa läpikäydään tapahtuma mahdollisuuksien mukaan. Uudisrakennuksen myötä ovat eristystilat ajanmukaisine seurantalaitteineen sekä turvallisine kalusteineen mahdollistaneet eristystilanteissa toimimisen mahdollisimman hyvin ihmisarvoa kunnioittaen. Uudisrakennuksessa kaikki potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita. Väljyys on selvästi myötävaikuttanut eristämisen tarpeen vähenemiseen. Keskimääräiset hoitoajat vuosina v.28 v Päättyneet hoitojaksot lkm keskimääräinen hoitoaika lkm keskimääräinen hoitoaika lkm keskimääräinen hoitoaika Kriminaalipotilaat * 8 6v 7kk 13pv 8 7v 16 pv 21 6v 11kk 18pv Kriminaalipot. kaikki 1 4v 5kk 4pv 1 5v 1kk 15pv 21 3v 9kk Vaikeahoitoiset 4 5v 7kk 8pv 4 7v 1kk 22pv 8 5v 1kk 25pv Mielentilatutkittavat 2 61pv 21 63pv 3 54pv * sisältää vain vähintään vuoden kestäneet hoitojaksot 2.2. Toiminnallinen tuloksellisuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteet, liite 1 Vuonna 211 arvioidaan hoitopäiviä kertyvän yhteensä 5 14 vrk, josta mielentilatutkimuspäiviä 1 2 vrk. Mielentilatutkimuksia arvioidaan tehtävän 21 kpl. Suoritetavoite vuodelle 211 on suurin piirtein edellisen vuoden toteuman mukainen. Suoritteiden kehitys vuosina toteuma 28 toteuma 29 ennuste 21 tavoite 211 Mielentilatutkittavat vrk Uudet vaikeahoitoiset vrk Erittäin vaikeahoitoiset vrk Muut vaikeahoitoiset vrk Kuntoutusosasto vrk Kriminaalipotilaat vrk Vaikeahoitoiset +kriminaalipotilaat vrk Hoitopäivät yhteensä (vrk) Mielentilalausunnot (kpl)

9 9 Palvelukyky Palvelukykyä seurataan keskimääräisinä hoitoaikoina, mielentilatutkimusten odotusaikoina ja sairaalan käyttöasteena. Vuonna 211 toteutetaan potilastyytyväisyyskysely. Vuoden 211 aikana jatketaan hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttöönottomahdollisuuksien arviointia. Keskimääräiset hoitoajat ja odotusajat vuosina v.28 v Päättyneet hoitojaksot lkm keskimääräinen hoitoaika lkm keskimääräinen hoitoaika lkm keskimääräinen hoitoaika Kriminaalipotilaat * 8 6v 7kk 13pv 8 7v 16 pv 21 6v 11kk 18pv Kriminaalipot. kaikki 1 4v 5kk 4pv 1 5v 1kk 15pv 21 3v 9kk Vaikeahoitoiset 4 5v 7kk 8pv 4 7v 1kk 22pv 8 5v 1kk 25pv Mielentilatutkittavat 2 61pv 21 63pv 3 54pv Keskim. odotusaika mielentilatutkimukseen 56pv 56pv 21 43pv * sisältää vain vähintään vuoden kestäneet hoitojaksot Käyttöaste Vuonna 211 sairaalan arvioidaan toimivan n. 9,4 % käyttöasteella (=suoritteiden määrä/kapasiteetti). Vahvistettujen sairaansijojen määrä on 152. Käyttöaste pysyy vuoteen 21 verrattuna lähes ennallaan. Käyttöasteen kehitys vuosina Vuosi Suoritteet Kapasiteetti Käyttöaste Muutos % Toteuma v ,44,21 Toteuma v ,75-1,83 Ennuste v ,8-1,21 Tavoite v ,37,32 Potilastyytyväisyys Vanhan Vaasan sairaalan arvot korostavat potilaslähtöisyyttä. Potilaiden arvio saamastaan hoidosta on tärkeä hoidon laadun mittari. Vuoden 211 aikana toteutettavan potilastyytyväisyyskyselyn tarkoitus on selvittää potilaiden tyytyväisyys hoitoonsa. Tavoitteena on parantaa hoitotyön laatua ja pyrkiä vastaamaan entistä paremmin potilaiden tarpeisiin ja toiveisiin hoidossaan. Kyselyllä kartoitetaan mm. potilaiden tyytyväisyyttä sairaalaan tulotilanteeseen, päivittäiseen hoitoon, tiedon saamiseen, hoitoon osallistu-

10 1 miseen, hoitoympäristöön ja hoidon tuloksellisuuteen sekä elämän laatuun. Kyselystä saatavien kokemusten perusteella päätetään sen toteuttamistaajuudesta ja -tavasta jatkossa. Hoitoisuusluokitus Vanhan Vaasan sairaalassa on aikaisemmin tutustuttu PPC-hoitoisuusluokitukseen (Pitkäniemi Patient Classification). Tällöin todettiin, ettei PPC-luokitusta sellaisenaan pystytty hyödyntämään oikeuspsykiatristen potilaiden hoitoisuuden mittaamisessa. Jatkamme RAFAELA-hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttömahdollisuuksien selvitystyötä vuoden 211 aikana. Lisäksi sairaalassa selvitellään mahdollisuus ottaa käyttöön MielenterveysRAI -järjestelmä (mielenterveyskuntoutujien hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusten arviointi- ja seurantajärjestelmä) Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus, liite 2 Toiminnan taloudellisuus = kokonaiskustannukset/laskutetut hoitopäivät. Taloudellisuuden kehitys vuosina Vuosi Kokonais- Suoritteet Taloudellisuus Muutos kustannukset /vrk % Toteuma v ,47 6,49 Toteuma v ,1 12,22 Ennuste v ,2 6,32 Tavoite v ,68 3,69 Taloudellisuus edelleen heikkenee, koska kokonaiskustannukset nousevat n. 4 % yleisen kustannuskehityksen ja palkankorotusten vaikutuksesta. Tuottavuus, liitteet 3 ja 4 Sairaalan tuottavuutta mitataan tuotettujen suoritteiden ja henkilötyövuosien suhteella. Tuottavuustavoite vuonna 211 on 198,97 vrk/htv. Tuottavuuden kehitys vuosina Vuosi Suoritteet Henkilötyövuodet Tuottavuus Muutos % Toteuma v ,5 21,62-2,64 Toteuma v ,4 24,5-3,12 Ennuste v , 196,76-3,57 Tavoite v , 198,97 1,12 Hoitotavoitteiden saavuttamiseksi työpanos suhteessa tuotettuihin hoitopäiviin on vuodesta 28 alkaen kasvanut ja tuottavuus selvästi heikentynyt. Osastojen koko on pienentynyt, lukumäärä lisääntynyt ja yhden hengen potilashuoneiden määrä kasvanut.

11 11 Sopimusvuoden tavoitteena on saada tuottavuus jälleen nousuun. Tämä edellyttää toiminnan tehostamista ja kahden henkilötyövuoden vähentämistä. Tavoitteeseen pyritään arvioimalla nykyisiä hoitoprosesseja, kehittämällä vaihtoehtoisia toimintatapoja ja tiivistämällä osastojen välistä yhteistyötä. Näin pyritään vähentämään sijaisuuksiin tarvittavia henkilöresursseja. Kannattavuus Maksullinen toiminta, liite 2 Maksullisen toiminnan tavoitteena on, että kustannukset katetaan tuotoilla ilman voiton tavoittelua. Sairaala seuraa kustannusvastaavuuden kehitystä kuukausittain ja pyrkii tasapainottamaan kustannuksia ja tuottoja mm. muuttamalla hoitopäivien hintoja tarpeen mukaan. Tästä peruslähtökohdasta voidaan perustellusta ja äkillisestä syystä poiketa. Äkillisessä ja perustellussa tilanteessa (esim. yllättävä potilaiden vähentyminen loppuvuodesta) voidaan THL:n kanssa erikseen sopia aiemmilta vuosilta siirtyneiden maksullisen toiminnan määrärahojen käytöstä menojen kattamiseen. Edellytyksenä tällaiselle sopimiselle on, että maksullinen toiminta on vähintään kolmen vuoden tarkastelujaksona kannattavaa. Sairaala huolehtii, että myös maksullisen ja maksuttoman toiminnan määrärahojen siirtyvät erät ja niiden mahdollinen käyttö erotetaan kirjanpidossa toisistaan. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset ovat vuonna 211 yhteensä euroa, tuotot euroa ja nettotulos 6 5 euroa. Vanhan Vaasan sairaalan johtokunta on esittänyt kokouksessaan vuoden 211 hoitopäivähinnoiksi seuraavat maksuryhmät: - mielentilatutkittavat 465, euroa - uudet vaikeahoitoiset 495, euroa - erittäin vaikeahoitoiset 735, euroa - muut vaikeahoitoiset 32, euroa - kuntoutusosasto 29, euroa - kriminaalipotilaat 31, euroa Hoitopäivähintojen korotus on keskimäärin 2,6 %. Mielentilatutkimustoiminnan menot 558 euroa katetaan korvauksilla momentilta Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta laskuttamalla. Budjettirahoitteinen toiminta, liite 5 Budjettirahoitteisen toiminnan (hankkeet eritellään kohdassa 3) kokonaiskustannukset ovat euroa, josta katetaan arviolta 45 euroa terveystieteellisen tutkimuksen valtion korvauksena (=EVO). Budjettirahoitusta tarvitaan Investoinnit, liite 6

12 12 Koneiden ja kaluston uusintainvestointeihin tarvitaan 6 euroa. Liitteenä investointilaskelma Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstöstrategiassa on otettu huomioon muuttuvan toimintaympäristön vaatimukset, työvoiman saatavuus sekä uudisrakentamisen ja saneerausten valmistumisen aiheuttama sairaansijojen määrän lisääntyminen. Henkilöstöstrategiassa on tarkennettu Vanhan Vaasan sairaalan kannalta keskeisten voimavarojen tarve kuten henkilöstömäärä ja -rakenne, osaaminen ja työhyvinvointi sekä johtamisjärjestelmä. Henkilöstön rekrytointi tähtää ammattitaitoisen työvoiman saantiin kannustavan ja kilpailukykyisen palkkauksen lisäksi huolehtimalla henkilökunnan työhyvinvoinnista. Henkilöstön jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen panostetaan edelleen johtamista ja henkilöstön osaamista kehittämällä. Kaiku-työryhmä jatkaa koko henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävää kehittämistyötä. Kehittämishankkeet toteutetaan yhdessä henkilöstön kanssa osallistavin menetelmin. Sairaalassa on neljä koulutettua Kaiku-kehittäjää. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan edelleen tarjoamalla henkilökunnan käyttöön kulttuuriseteleitä 2 /vuosi/hlö. Oikeuspsykiatristen potilaiden hoito edellyttää ammattitaitoista henkilöstöä sekä tietojen ja taitojen ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä. Potilaiden moniongelmaisuus tuo omat haasteensa hoitotyöhön. Keskeisinä painopistealueina hoitotyön kehittämisessä ovat edelleen hoitosuhteet, yhteisöllisyys ja vuorovaikutukseen perustuva ongelmallisten tilanteiden hallinta. Hoitosuhdekoulutusta jatketaan, samoin jatkuu aggressiivisen potilaan vuorovaikutukselliseen kohtaamiseen valmentava koulutus sekä syksyllä 29 aloitettu kognitiivisen psykoterapian perusteet -koulutus. Sairaalassa syksyllä 29 muodostettu moniammatillinen päihdetyöryhmä jatkaa potilasryhmätoimintaansa ensi vuonna. Lisäksi jokaisella osastolla jatketaan vaikeahoitoisten potilaiden psykoedukaatioryhmien toimintaa. Lääkehoidon koulutusta järjestetään lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Somaattisten sairauksien hoidossa vaadittavia taitoja vahvistetaan edelleen diabeteshoitajan ja osastoille nimettyjen diabetesvastaavien toimesta sekä koulutetaan osastoille lisää diabetesvastaavia. Muuta koulutusta järjestetään osaamis-/tarvekartoitusten pohjalta. Sairaalan sisäinen koulutussuunnitelma ja ulkopuoliset koulutukset tähtäävät systemaattiseen osaamisen kehittämiseen. Kehityskeskusteluista ja keväällä 21 tehdystä ilmapiirikartoituksesta saatua palautetta hyödynnetään osaamistarpeiden arvioinnissa ja koulutuksen suunnittelussa. Määrätietoisella ja pitkäjänteisellä työllä on pyritty hillitsemään sairauspoissaolojen kasvua. Poissaolot lisääntyivät v. 29. Poissaolojen kasvu näyttää vuoden 21 aikana taittuvan. Edelleen on kuitenkin pyrittävä erityisesti sairaala-apulaisten poissaolojen määrän hillitsemiseen työhyvinvointiin ja johtamiseen panostamalla sekä kehittämällä eri henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä ja vähemmän kuormittavia työmenetelmiä. Vuoden 211 tavoitteena on laskea poissaolojen määrä 12 päivään/htv.

13 13 Henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä seurataan ja arvioidaan mm. henkilöstötilinpäätöksestä saatavin tunnusluvuin. Sairaalan käytettävissä on 252 henkilötyövuotta, josta vakituisia virkasuhteita on 21. Sijaisuuksiin ja lisätyön tarpeeseen arvioidaan käytettävän 42 henkilötyövuotta. Sairaala voi lisäksi palkata henkilöstöä tarpeen mukaan. Liitteenä 4 sairaalan virkojen kehitys vuosina A-rakennuksen tilojen käyttö Vuoden 211 laskelmat perustuvat kahdeksan osaston malliin. Yhdeksäs osasto avataan, mikäli palvelujen kysynnän kasvu sitä edellyttää. Laskennan pohjana olevassa kahdeksan osaston mallissa kuntoutusosastot voisivat sijaita A-rakennuksessa. Nykyisin F-rakennuksessa toimivalta kuntoutusosastolta vapautuvia tiloja voitaisiin hyödyntää joihinkin toiminnallisen kuntoutuksen tarpeisiin. 3. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Sairaalan perustehtävä on keskittyä kliiniseen työhön sekä opetus- ja tutkimustoimintaan. Sairaalassa jatketaan laajaa tieteellistä tutkimustoimintaa, joka painottuu oikeuspsykiatrisiin hoitokäytäntöihin ja hoitojärjestelmään. THL:n paikallisyksikkö osaltaan vahvistaa sairaalan roolia hoitojärjestelmien tutkimuskeskuksena. Pääosa tutkimusrahoituksesta käytetään tutkimushenkilöstön palkkakuluihin. Sairaalan psykologi Alice Keski-Valkama julkaisi eristämistä ja pakkotoimien käyttämistä koskevan väitöskirjatyönsä alkuvuodesta 21 ja on tämän jälkeen jatkanut kliinisen työnsä lisäksi oman erityisosaamisensa mukaisesti sairaalan pakon käyttöä vähentämään pyrkivässä moniammatillisessa työryhmässä työskentelyä. Dosentti Hanna Putkonen on jatkanut kokopäiväistä tutkimustyötään lokakuun loppuun asti ja psykologi Monica Gammelgård väitöskirjaprojektiaan. Dosentti Putkosen siirtyminen marraskuun alussa THL:n palvelukseen heikentää sairaalan tutkimuspanosta merkittävästi, sillä Putkonen on ollut jo usean vuoden ajan aktiivisesti julkaisutoimintaan orientoitunut tutkija. Uudessa työpaikassaan Putkonen tuskin pystyy käyttämään kovinkaan suurta osaa ajastaan tutkimustyöhön. Psykologi Ghitta Weizmann-Henelius saa pian dosentin arvon ja jatkaa erityisesti naisten väkivaltaisuuden erityispiirteiden tutkimista ja psykopatian tutkimista. Olennaisimmat tutkimustoimintaan liittyvät palkkakustannukset ovat muodostuneet näiden tutkijoiden palkkakuluista. Lisäksi tutkijat ovat käyneet joissakin alojensa kansainvälisissä kongresseissa. Keskeiset pitkäaikaiset tutkimusprojektit: After care -projekti After care -projektin tähän saakka kerätyn aineiston analysointia on jatkettu. Seuranta-ajan jatkamista varten on saatu tarvittavat luvat ja tällä hetkellä yhdessä Niuvanniemen sairaalan johdon kanssa käydään neuvotteluja siitä, toteutetaanko jatkotutkimus vain rekisteritutkimuksena vai pyritäänkö tapaamaan tutkimusjoukkoon kuuluvat potilaat henkilökohtaisesti. Mukana työssä ovat Vanhan Vaasan sairaalasta dos. Putkonen, erl. Toivonen, johtava ylihoitaja Vokkolainen ja ylil. Eronen. Kustannusarvio: 4 euroa.

14 14 Filicidit ja naisten väkivaltaisuuden erityispiirteet Dos. Hanna Putkosen ja FT Ghitta Weizmann-Heneliuksen väitöskirjatöiden jatkoprojektina on jatkettu käsikirjoitusten valmisteluja koskien äitejä, jotka ovat surmanneet lapsensa sekä selvitetään lisää naisten väkivaltaisuuden erityispiirteitä. Mukana työssä on itsenäisesti budjetistaan huolehtien tutkimusyksikkö Itävallasta (= ns. ECUF, European Collaboration for the understanding of filicide -projekti). Myös ylil. Eronen on mukana projekteissa. Kustannusarvio: 55 euroa. Eristämisen ja pakkotoimien käyttö psykiatriassa Psykologi Alice Keski-Valkama sai väitöskirjatyönsä valmiiksi alkuvuonna 21. Keski-Valkama jatkaa pakkotoimien tutkimista myös väitöskirjatyönsä jälkeen. Hän osallistuu HUS:n kanssa toteutettavaan yhteistyöprojektiin, jossa selvitetään mm. henkilökunnan suhtautumista pakkotoimiin. Projekti on muunneltu versio HUS:n ns. SAKURA-tutkimuksesta, jossa HUS, Helsingin terveyskeskus ja kuusi tutkimusyksikköä Japanista pyrkivät selvittämään pakkotoimien käyttöä psykiatriassa. Tutkimusta johtaa Suomessa HUS:n psykiatrian alan tulosyksikön johtaja Grigori Joffe. Mukana tutkimustyössä ovat olleet ylil. Eronen ja dos. Putkonen. Tutkimus hoitajien kokemuksista ja käytännöistä eristystilanteissa Johtava ylihoitaja Aila Vokkolainen jatkaa yhteistyössä Niuvanniemen sairaalan ja EViPRG-ryhmän (European Violence in Psychiatry Research Group) tutkijoiden kanssa tutkimusta hoitajien kokemuksista ja käytännöistä eristystilanteissa sekä väkivaltatilanteisiin liittyvää tutkimusta. Tämä työ yhdistyy myös edellä kuvattuun projektiin koskien pakkotoimien käyttöä psykiatriassa. Myös psykologi Keski- Valkama ja ylil. Eronen ovat osallistuneet EViPRG:n toimintaan. Kustannusarvio tutkimuksesta Eristämisen ja pakkotoimien käyttö psykiatriassa ja tutkimuksesta Hoitajien kokemuksista ja käytännöistä eristystilanteissa yhteensä 5 euroa. Painonhallinta-projekti Vanhan Vaasan sairaalassa ja Kellokosken sairaalassa jatketaan orlistaatti/placebo-lääkityksen vaikutuksen tutkimista paino-ongelmista kärsivien potilaiden joukossa. Aineisto on saatu kerättyä kokonaan ja jo toinen käsikirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi. Sopimusvuonna jatketaan aineiston analysointia ja käsikirjoitusten valmistelua. VVS:sta mukana projektissa ovat ylilääkärit Takala ja Eronen sekä dos. Putkonen. Kustannusarvio: 4 5 euroa. Nuorten väkivalta, vaarallisuuden arviointi ja hoito Vanhan Vaasan sairaala on ollut mukana laajassa kansallisessa prof. Riittakerttu Kaltiala-Heinon johtamassa tutkimusprojektissa, jonka tarkoitus on selvittää moniulotteisesti nuorten väkivaltakäyttäytymistä ja tahdosta riippumatonta hoitoa maassamme. Psykologi Monica Gammelgård jatkaa tutkijana aineiston analysointia ja

15 15 käsikirjoitusten valmistelua. Ylil. Eronen jatkaa tutkimustyön ohjaamista. Kustannusarvio: 8 euroa. Psykopatiaa ja henkirikoksia tutkiva yhteistyöprojekti Mukana ovat KRP, HYKS, NS, VVS, Kellokosken sairaala ja psykiatrinen vankisairaala. Kyseessä on mielentilatutkimuksiin perustuva dos. Helinä Häkkäsen vetämä projekti, jossa tutkitaan laajalti mielentilatutkimusaineiston perusteella psykopatian eri ilmenemismuotoja ja henkirikosten psykiatrista epidemiologiaa. Lisäksi tutkitaan psykopatiaa mielentilatutkimuksissa olleiden henkilöiden MRI-tutkimuksia analysoimalla. Mukana VVS:sta ovat ylil. Eronen, dos. Putkonen, erl. Toivonen ja FT Weizmann-Henelius. Kustannusarvio 7 euroa. 4. TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Tällä sopimuksella THL sitoutuu osoittamaan sairaalalle sovitut resurssit edellyttäen, että valtion talousarviosta ei muuta johdu, ja sairaala hoitamaan sovitut tehtävät sekä tuottamaan sovitut tulokset sovituilla resursseilla. Toimintaan vaikuttavista merkittävistä muutoksista sovitaan erikseen ja sopimukset liitetään tähän tulossopimukseen. Sairaala toimittaa elokuun loppuun mennessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ajalta väliraportin toiminnasta ja tuloksista sekä arvion määrärahojen riittävyydestä sekä tulosten toteutumisesta koko vuoden osalta. Loppuraportti tulossopimuksen toteutumisesta toimitetaan toimintakertomuksesta annettujen ohjeiden mukaisesti maaliskuun 212 loppuun mennessä. Tulossopimusprosessi toteutetaan THL:n muun suunnitteluprosessin mukaisena. Helsingissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen puolesta Vanhan Vaasan sairaalan puolesta Marina Erhola Ylijohtaja Juha Moring Johtokunnan puheenjohtaja Jouko Lönnqvist Osastonjohtaja Markku Eronen Johtava lääkäri

16 Liite 1 VANHAN VAASAN SAIRAALAN SUORITESUUNNITELMA TULOSSOPIMUKSEEN 211 Maksupiste VANHAN VAASAN SAIRAALA SUORITTEEN NIMI Yksikkö Toteuma Sairaansijat lkm 1.2. Käyttöaste (maksulliset hpv:t / kapasiteetti) % Tavoite 21 Ennuste 21 Tavoite 211 Suoritteen Suoritteen Tulot yhteensä Tulot yhteensä hinta hinta Ennuste Tavoite euroa euroa euroa euroa 147/ ,75 9,28 9,8 9, ,46 347, MAKSULLISET SUORITTEET (maksupäätöksessä mainitut suoritteet) 2.Hoitopäivät välisumma vrk yht Mielentilatutkittavat vrk , 465, Uudet vaikeahoitoiset vrk , 495, Erittäin vaikeahoitoiset vrk , 735, muut vaikeahoitoiset vrk , 32, Kuntoutusosasto vrk , 29, Kriminaalipotilaat vrk ,5 31, Mielentilalausunnot lkm Muut maksulliset suoritteet 5. Vuokrat Muut myyntitulot yhteensä TUOTOT YHTEENSÄ Sairaansijat potilaspaikat yht v /152 kapasiteetti v kapasiteetti v kapasiteetti 55 48

17 Liite 2 Kustannusvastaavuuslaskelma v. 211 tulossopimukseen Maksullinen toiminta Tukitoimet Sairaanhoito Kaikki Tukitoimet Sairaanhoito Kaikki Kaikki yhteensä 1) yhteensä yhteensä yhteensä 1) yhteensä yhteensä yhteensä Ennuste 21 Ennuste 21 Ennuste 21 Arvio 211 euro euro euro euro euro euro euro Muutos % Tuotot Myyntituotot ,92 Vuokratuotot , Muut tuotot ,57 Tuotot yhteensä , , ,5 Vuokrat ,53 Palvelujen ostot ,4 Muut menot 3) ,89, Kustannukset Aineet ja tarvikkeet Varaston muutos Henkilöstökustannukset 2) Osuus THL:n kust Kustannukset yhteensä ,5 Jäämä I , , , ,11 Kustannukset yht ,3 Ylijäämä+/Alijäämä Pääomakustannukset Käyttöom.poistot Vaihto-ja k-om.korot Pääomakust. yhteensä 1) Tukitoimet = kustannuspaikat ja ) Sisältää myös lomapalkkavelan 3) Sisältää myös potilaiden kehotusrahat

18 Liite 3 Tilastoidut hoitopäivät statuksittain v. 25 %-osuudet 25 %-osuuv. 26 det 26 v. 27 %-osuudet 27 v.28 %-osuudet 28 v.29 %-osuudet %-osuudet 21 osuuden muutos %yksikköä Uudet vaikeahoitoiset , , , , , ,1 2,41 Vanhat vaikeahoitoiset Vaikeahoitoiset/ kuntoutus , , , , , ,57, , ,24 456, , ,6 89 2,1,37 Erittäin vaikeahoitoiset , , , , , ,54 3,24 Vaikeahoitoiset yht. Kriminaalipotilaat/ kuntoutus , , , , , ,22 6, , , , , , ,84,24 Muut kriminaalipotilaat , , , , , ,55-6,85 Kriminaalipotilaat yht , , , , , ,39-6,61 231,47 235,46 219,43 366,71,, -, , , , , , ,38, ,, Vapaaehtoishoito Mielentilatutkittavat Kaikki yht

19 Liite 4 Liite 3 Virkojen ja henkilötyövuosien kehitys vuosina Virkojen kehitys sairaala-apulaiset mielisairaanhoitajat sairaanhoitajat lääkärit psykologit osastonhoitajat apulaisosastonhoitajat muut yht Henkilötyövuosien kehitys henkilötyövuodet määräaikaisten osuus % laskutetut hoitopäivät hoitohenkilöstön (=msh+sh+oh+aoh) htv:t hoitohenkilöstön (=msh+sh+oh+aoh) virat potilaspaikkoja käyttöaste potilaita keskimäärin hoitohenkilöstön htv/potilaspaikka hoitohenkilöstön virat/potilaspaikka Muutos % ,5-16,7 6,9,, 5, 5, 2,3 15, , , , , , , ,7-13, , ,53 91,18 92,25 91,88 91,18 9, ,97,95,96,98,99 1,9,76,76,83,83,81,9 22,3 3,4 1,8 5,2 13,2 18,3 5,2

20 Liite 3 Liite 5 BUDJETTIRAHOTTEISEN TOIMINNAN KOKONAISKUSTANNUK- SET V.211 Maksupiste Vanhan Vaasan sairaala Toteuma Ennuste Tavoite euroa euroa euroa TUOTOT Muut tuotot (EVO-raha) Muu tutkimusrahoitus Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Budjettirahotteisen toiminnan erilliskustannukset - Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset (tutkimus) Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Maksuttoman toiminnan osuus yhteiskustannuksista - Tukitoimintojen kustannukset - Poistot - Korot - Muut yhteiskustannukset (THL:n laskennall. kust.) Osuus yhteiskustannuksista yhteensä KOKONAISKUSTANNUKSET YH- TEENSÄ Ylijäämä+/Alijäämä

21 Liite 3 Liite 6 INVESTOINTIESITYKSET VUODELLE 211 Kalusteet - U2-osaston potilassängyt - yökkötuolit 1 15 Koneet ja laitteet - ruohonleikkuri, päältä ajettava, korvausinvestointi 1 Muut - Esmikko-kulunvalvonnan laajennus (Axema-kortinlukijasta luopuminen) 25 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 6

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008 1/26 Talousarvioesitys vuodelle 2008 33.14 Niuvanniemen sairaala Sairaalan perustehtävä Niuvanniemen sairaalan tehtävänä on tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan

Lisätiedot

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2007 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2007 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2007 33.14 Niuvanniemen sairaala Sairaalan perustehtävä Niuvanniemen sairaalan tehtävänä on tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan

Lisätiedot

Pakkotoimet ja rajoittaminen oikeuspsykiatrisessa hoitotyöss. ssä. Wille Turunen Avekki kouluttaja Niuvanniemen sairaala 2007

Pakkotoimet ja rajoittaminen oikeuspsykiatrisessa hoitotyöss. ssä. Wille Turunen Avekki kouluttaja Niuvanniemen sairaala 2007 Pakkotoimet ja rajoittaminen oikeuspsykiatrisessa hoitotyöss ssä Wille Turunen Avekki kouluttaja Niuvanniemen sairaala 2007 Johdantoa Niuvanniemen sairaala tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrisia erityistason

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Ns/277/02.02.00.00/2015 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019 Hyväksytty Niuvanniemen sairaalan johtokunnassa 9.3.2015 2/17 Talousarvioehdotus vuodelle 2016 Sairaalan

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

2/17. Talousarvioesitys vuodelle 2009. 33.01 Niuvanniemen sairaala. Sairaalan perustehtävä

2/17. Talousarvioesitys vuodelle 2009. 33.01 Niuvanniemen sairaala. Sairaalan perustehtävä TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2009 2/17 Talousarvioesitys vuodelle 2009 33.01 Niuvanniemen sairaala Sairaalan perustehtävä Niuvanniemen sairaala vastaa korkealaatuisten valtakunnallisten oikeuspsykiatristen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Ns/214/02.02.00.00/2014 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2018 Hyväksytty Niuvanniemen sairaalan johtokunnassa 14.3.2014 2/17 Talousarvioehdotus vuodelle 2015 Sairaalan

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2017

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 4 Toiminta- ja taloussuunnitelma 4 7 Hyväksytty Niuvanniemen sairaalan johtokunnassa.. /8 Talousarvioehdotus vuodelle 4 Sairaalan perustehtävä Niuvanniemen sairaala tuottaa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

30.11.2009 Dnro 90/123/09

30.11.2009 Dnro 90/123/09 1 (6) Niuvanniemen sairaalan johtosääntö 1.1.2010 1. Luku Sairaalan toiminta, ohjaus ja valvonta 1 Sairaalan toiminta Johtokunta on 30.11.2009 hyväksynyt johtosäännön valtion mielisairaaloista annetun

Lisätiedot

Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2014 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla 1.1. 30.6.2014.

Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2014 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla 1.1. 30.6.2014. 1 (2) Dnro 1169/00.01.02.02.00/2014 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2014 Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2014 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla 1.1. 30.6.2014.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON ATK PÄIVÄT TAMPERE 10.05.2004 HANNA ASCHAN, JYH HYKS, JORVIN SAIRAALA TIETOJEN KÄYTTÖ JOHTAMISESSA JOHTAMISKULTTUURI AVOIMUUS, OIKEUDENMUKAISUUS

Lisätiedot

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Mitä on hoitoisuus / hoitoisuusluokitus? Miksi tarvitaan? Millaisia luokituksia on tarjolla? RAFAELA -järjestelmä PERIHOIq-mittari Käyttöperiaatteet Hyödyntäminen

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra. Väkivallaton mielenterveystyö

Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra. Väkivallaton mielenterveystyö Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra Väkivallaton mielenterveystyö Väkivallaton mielenterveystyö Potilaiden turvallisuus Väkivallaton mielenterveystyö Hoidon pakkokeinot Henkilökunnan turvallisuus

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 8/2008 Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 15.2.2008 Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356

Lisätiedot

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa

Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen hoitotyön prosessin kuvaamisessa perusterveydenhuollossa VeTeHH-raportti PPT_12B taina.pitkaaho@kuh.fi

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja

Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja Lyhyt historia Muurolan keuhkotautiparantola 1920 -luvulla Parantolan pihalla

Lisätiedot

Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen.

Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen. KUOPION PSYKIATRIAN KESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tarkoitus Kuopion psykiatrian keskus (KPK) on perustettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kuopion kaupungin välisellä sopimuksella.

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 7.5.2014 HEL 2014-005402 T 01 01 00 Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Skitsofreniapotilaan osastohoito Niuvanniemen sairaalassa. Riitta Keskitalo

Skitsofreniapotilaan osastohoito Niuvanniemen sairaalassa. Riitta Keskitalo Skitsofreniapotilaan osastohoito Riitta Keskitalo 14.9.2009 Niuvanniemen sairaala 296 sairaansijaa Mielentilatutkittavat Tuomitsematta jätetyt (kriminaalipotilaat) Vaaralliset ja/tai vaikeahoitoiset potilaat

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunnassa 22.11.2011 Dnro 71/141/2011

Hyväksytty johtokunnassa 22.11.2011 Dnro 71/141/2011 Hyväksytty johtokunnassa 22.11.2011 Dnro 71/141/2011 TULOSSOPIMUS 2012 Sisällysluettelo 1 Sairaalan strategia ja toimintaan vaikuttavat keskeiset muutokset...3 1.1 Toiminta-ajatus, säädöspohja ja asiakkuus...3

Lisätiedot

Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 NEUROPSYKIATRIAN OSASTO 21 MUUTTO PSYKIATRIAKESKUKSEEN MARRASKUUSSA 2016 Neuropsykiatrisia potilasryhmiä:

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS hoitotyö

Lisätiedot

Psykiatrian Lean hankkeet

Psykiatrian Lean hankkeet Psykiatrian Lean hankkeet PSYKIATRISEN SAIRAANHOIDON LAUTAKUNTA, yh, laatupäällikkö Hyks Psykiatria, vs. potilasturvallisuuspäällikkö HUS Yhtymähallinto 2 Esityksen sisältö Mitä on Lean? Päivittäinen johtaminen

Lisätiedot

Aggressiivisen asiakkaan hoidon järjestäminen ja palvelujen ohjaus

Aggressiivisen asiakkaan hoidon järjestäminen ja palvelujen ohjaus Tiedosta hyvinvointia 1 Aggressiivisen asiakkaan hoidon järjestäminen ja palvelujen ohjaus Harriet Finne-Soveri LT, geriatrian erikoislääkäri ylilääkäri Terveystaloustieteen keskus CHESS Tiedosta hyvinvointia

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) 2 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.4.2014 lukien HEL 2014-000765 T 01 01 00 Päätösehdotus päättänee seuraavista sosiaali- ja

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Jakelussa mainituille ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Valtuutussäännökset Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Kohderyhmät Sairaanhoitopiirit Sairaalat Terveyskeskukset

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa

Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa Sisältö Kivelän monipuolinen palvelukeskus Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen Tarkoituksellisen

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Hyväksytty yhteistyötoimikunnassa 15.11.2012 Hyväksytty johtokunnassa 23.11.2012 Dnro 1858/00.01.02.00/2012

Hyväksytty yhteistyötoimikunnassa 15.11.2012 Hyväksytty johtokunnassa 23.11.2012 Dnro 1858/00.01.02.00/2012 Hyväksytty yhteistyötoimikunnassa 15.11.2012 Hyväksytty johtokunnassa 23.11.2012 Dnro 1858/00.01.02.00/2012 TULOSSOPIMUS 2013 Sisällysluettelo 1 Sairaalan strategia ja toimintaan vaikuttavat keskeiset

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJA VASTAA Tertiäärisestä päihdepsykiatriasta mm kaksoisdiagnoosipotilaiden ja opioidikorvaushoitojen

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Hyväksytty yhteistyötoimikunnassa 20.11.2014 Hyväksytty johtokunnassa 28.11.2014 Dnro 1495/00.01.02.00/2014

Hyväksytty yhteistyötoimikunnassa 20.11.2014 Hyväksytty johtokunnassa 28.11.2014 Dnro 1495/00.01.02.00/2014 Hyväksytty yhteistyötoimikunnassa 20.11.2014 Hyväksytty johtokunnassa 28.11.2014 Dnro 1495/00.01.02.00/2014 TULOSSOPIMUS 2015 Sisällysluettelo 1 Sairaalan strategia ja toimintaan vaikuttavat keskeiset

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Kuntamarkkinat 12.9.2012 Tavoitteena terveyshyöty Tehokkuus* = vaikuttavuus/panos Panokset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa Annukka Pukkila Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa - Työvälineitä hoitotyön johtajille Hankkeen tausta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

HOITOISUUSTIEDOT OSANA KIRJAAMISPROSESSIA

HOITOISUUSTIEDOT OSANA KIRJAAMISPROSESSIA HOITOISUUSTIEDOT OSANA KIRJAAMISPROSESSIA TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT HOITOTYÖN SESSIO 25.5.2010 Ritva Sundström Oh, TtM, TTT-opiskelija Tampereen yliopistollinen sairaala/psykiatrian toimialue Pitkäniemen

Lisätiedot

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää ääkäri, OYS, lääl ääkinnällinen kuntoutus 18.10.2012 Keskittämisen perusteet

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus. HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.fi TUOTTAVUUDEN MITTAUS DRG-pisteet / htv (tuotos / panos mittari) Tuottavuus

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 PAIKALLINEN SOPIMUS LÄÄKÄREIDEN NS. KLIINISEN LISÄTYÖN JA MUUN HENKILÖSTÖN TÄHÄN LIITTYVÄN TAI RINNASTETTAVAN TYÖN KORVAUSPERUSTEET 1 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.2016 Espoolaisen johtamisen kulmakivet Johtaminen luo edellytykset

Lisätiedot

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Työpaperi T17 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009-2011 (VeTe) Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Tiina Saloranta 16.5.2012. Uranushoitokertomuksen. käyttöönoton tuloksia, Case HUS

Tiina Saloranta 16.5.2012. Uranushoitokertomuksen. käyttöönoton tuloksia, Case HUS Tiina Saloranta 16.5.2012 Uranushoitokertomuksen käyttöönoton tuloksia, Case HUS Uranus-potilastietojärjestelmät Uutta Mirandassa hoitokertomus lääkitys ja reseptit määräykset ja ohjeet hoitotaulukko hakukone

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto Kantassa

Hoitotyön yhteenveto Kantassa Hoitotyön yhteenveto Kantassa ATK-päivät, Tampere-talo 12.5.2015 Ylihoitaja Minna Mykkänen Kuopion yliopistollinen sairaala Esityksen sisältö Ydinprosessi Potilasturvallisuus Rakenteisesti tuotettu hoitotyön

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

Näkökulmia toiminnan uudistamiseen

Näkökulmia toiminnan uudistamiseen Näkökulmia toiminnan uudistamiseen Juha Koivu Hasse Karlsson, ylilääkäri, VSSHP/psykiatria; prof., TY toimialajohtaja, VSSHP Psykiatria 3/27/2015 3/27/2015 3/27/2015 Aivosairauksien aiheuttamat kustannukset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 73 8.2.2011 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA KOTIUTETTAVIEN JATKOHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2010-3092 Esityslistan asia TJA/8 TJA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hyväksytty Niuvanniemen sairaalan johtokunnassa 7.2.2014 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 6 1.3 Toiminnallinen

Lisätiedot

1. TOIMINTAKERTOMUS 1 JOHDON KATSAUS

1. TOIMINTAKERTOMUS 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1 johdon katsaus... 3 2 vaikuttavuus... 5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 9 3.1 Toiminnan tuottavuus... 9 3.2 Toiminnan

Lisätiedot

Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011

Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011 Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011 Jutta Nieminen Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta Ohjausryhmän terveiset Tiedonkeruut Henkilöstömitoitus

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa Työssä raportti JAANA RAJAKANGAS psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus, psykiatrian yksikkö TAINA HELLSTEN LT, geriatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus

Lisätiedot

Ratkaisu hoitohenkilökunnan optimaaliseen resursointiin

Ratkaisu hoitohenkilökunnan optimaaliseen resursointiin Ratkaisu hoitohenkilökunnan optimaaliseen resursointiin, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy Terveydenhuollon ATK-päivät 24. 25.5.2016, Lahti 20.5.2016 Page 1 Optimaalinen resurssi Tila, jossa potilaiden

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa vuosina 2002-2007 Hoitoilmoitusrekisterin pohjalta Osa 2: Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö alueittain Timo Tuori 2. Psykiatristen sairaalapalvelujen

Lisätiedot

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito 276/06.00.00/2016 Vastaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön hoitoonpääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa Lounais-Suomen aluehallintoviraston pyytää kirjeellään LSAVI/3818/05.07.03/2015

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Omasairaala. Uuden yksikön käynnistäminen

Omasairaala. Uuden yksikön käynnistäminen Omasairaala Uuden yksikön käynnistäminen Erick Inciarte Villaverde LL. Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Omasairaalan vastaava anestesialääkäri 1 26.11.2015 Omasairaala on OP-Pohjolan omistama

Lisätiedot

Henkilöstötarpeen arviointi perusterveydenhuollossa

Henkilöstötarpeen arviointi perusterveydenhuollossa Henkilöstötarpeen arviointi perusterveydenhuollossa Rinnakkaissessio: Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinta 6.9.2011 klo 13:40 14:00 Sirkka Kukkola, johtava ylihoitaja, ESH,SHJ,THT Riihimäen seudun

Lisätiedot

Pakkoseminaari 25.9.2007

Pakkoseminaari 25.9.2007 Pakkoseminaari 25.9.2007 Tahdosta riippumattoman hoidon ja pakkotoimien toteutus käytännössä useissa maissa oikeuspsykiatriset potilaat ovat erillisten säädösten piirissä, erilaisissa hoitolaitoksissa

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot