VANHAN VAASAN SAIRAALAN TULOSSOPIMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHAN VAASAN SAIRAALAN TULOSSOPIMUS 2011"

Transkriptio

1 VANHAN VAASAN SAIRAALAN TULOSSOPIMUS 211 Käsitelty Vanhan Vaasan sairaalan johtokunnassa

2 2 SISÄLLYS 1. SAIRAALAN STRATEGIA JA TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT KESKEISET MUUTOKSET Toiminta-ajatus, säädöspohja ja asiakkuus Laitoksen strategia ja arviointitavat Laitoksen toimintaan vaikuttavat keskeiset muutokset TULOSTAVOITTEET VUODELLE Vaikuttavuus...5 Väkivaltatapahtumat statuksittain v Potilaiden toimintakyky, nykytilanne ja tulotilanne Pakkotoimet vuosina Keskimääräiset hoitoajat vuosina Toiminnallinen tuloksellisuus Tuotokset ja laadunhallinta...8 Käyttöaste...9 Potilastyytyväisyys...9 Hoitoisuusluokitus Toiminnallinen tehokkuus...1 Maksullinen toiminta, liite Budjettirahoitteinen toiminta, liite Investoinnit, liite Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen A-rakennuksen tilojen käyttö TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI LIITEET Liite 1, Suoritesuunnitelma vuodelle 211 Liite 2, Kustannusvastaavuuslaskelma vuodelle 211 Liite 3, Tilastoidut hoitopäivät statuksittain vuosilta Liite 4, Virkojen ja henkilötyövuosien kehitys vuosina Liite 5, Budjettirahoitteinen toiminta Liite 6, Investointiesitykset vuodelle 211 TULOSSOPIMUS VUODELLE 211 Tämä sopimus on Vanhan Vaasan sairaalan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välinen tulossopimus vuodelle 211. Sopimuksessa on otettu huomioon valtion tuloja menoarviossa vuodelle 211 asetetut tavoitteet.

3 3 1. SAIRAALAN STRATEGIA JA TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT KESKEISET MUUTOKSET 1.1. Toiminta-ajatus, säädöspohja ja asiakkuus Valtion mielisairaaloiden toimintaa säätelevät laki (L1292/87) ja asetus (A 1293/87) valtion mielisairaaloista niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. Mielenterveyslakia (L1116/9) ja valtion mielisairaaloita koskevia säädöksiä on muutettu annetuilla laeilla ja asetuksilla. (Laki mielenterveyslain muuttamisesta 383/97, Laki valtion mielisairaaloista annetun lain 3 :n muuttamisesta 384/97, Asetus valtion mielisairaaloista 431/97 ja Asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta ( Valvira) annetun asetuksen 12 :n muuttamisesta 432/97.) Muutoksilla on pyritty kriminaalipotilaiden vaativan hoidon keskittämiseen heidän hoitonsa edellyttämiin sairaaloihin. Lisäksi voimaan astunut Laki mielenterveyslain muuttamisesta (1423/21) säätelee sairaalan toimintaa. Vanhan Vaasan sairaala tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrisia erityistason palveluita yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa. Sairaala toimii ensisijaisesti oikeuspsykiatristen hoitojen aloituspaikkana ja osana tämän potilasryhmän kokonaishoitoa. Sairaalassa hoidetaan lisäksi sairaanhoitopiirien aloitteesta vaikeahoitoisia psykiatrisia potilaita, joiden hoito kunnallisessa mielisairaalassa ei ole tarkoituksenmukaista. Sairaalassa tehdään mielentilatutkimuksia ja annetaan oikeuslaitoksen tarvitsemia lausuntoja. Sairaalassa tehtävä tutkimus- ja kehittämistoiminta suuntautuu aikaisempaan tapaan ensisijaisesti hoidon sisällön ja laadun sekä oikeuspsykiatrisen hoitojärjestelmän kehittämiseen. Sairaalassa annetaan oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutusta Turun yliopiston koulutusohjelman mukaisesti. Sairaalassa voi myös kouluttautua psykiatrian erikoislääkärin tutkintoa varten Helsingin yliopiston koulutusohjelman mukaisesti. Sairaalan toiminnassa hyödynnetään moniammatillisia työryhmiä Laitoksen strategia ja arviointitavat Vuoden 21 ajan Vanhan Vaasan sairaalan toiminta on jatkunut vakaana. Sairaalan palvelujen kysyntä on ollut tasaista, mutta jonkin verran ennakoitua vähäisempää. Ainoastaan mielentilatutkimuksiin on ollut tarjolla aikaisempaa enemmän tutkittavia henkilöitä. Tämä lisääntynyt kysyntä lienee väliaikaista ja johtunee pääkaupunkiseudun tilapäisistä vaikeuksista tehdä mielentilatutkimuksia. Tutkittavat ovat sikälikin poikenneet tavanomaisista sairaalassa tutkituista henkilöistä, että tänä vuonna tutkittavista on jäänyt 21 % jatkohoitoon sairaalaan. Tavallisena tutkimusvuonna jopa yli 3 % tutkittavista määrätään hoitoon Vanhan Vaasan sairaalaan. Naistutkittavien määrä on lisääntynyt sairaalan pitkäaikaisstrategian mukaisesti. Sairaalan on tarkoitus hyödyntää erityisosaamistaan naisten väkivaltaisuuden tutkimuksessa ja hoidossa ja tarjota samalla aikaisempaa kattavampi hoitoketju myös naispotilaille. Jonotusajat sairaalaan ovat lyhentyneet, mutta edelleen potilaat ja tutkittavat joutuvat odottamaan joitakin viikkoja päästäkseen sairaalaan. Tämä jonotusaika ei välttämättä ole ongelma, sillä joskus on hyväkin, että lähettävä taho tutkii perusteellisesti omat resurssinsa ennen kuin päätyy lähettämään potilaan jatkohoitoon valtion mielisairaalaan. Tarvittaessa sairaala on ottanut yksittäisiä potilaita vastaan jopa päivystysluontoisesti.

4 4 Psykiatrisen hoidon vaikuttavuuteen ei ole käytössä yleisesti sovittuja mittareita. Yhdessä Niuvanniemen sairaalan kanssa tehty kriminaalipotilaiden seurantatutkimus, ns. After Care -tutkimus, on osoittanut tutkimusryhmän potilaiden selvinneen avohoidossa siten, että kukaan ei ole uusinut henkirikosta, vaikka seuranta-aika ylittää monen potilaan kohdalla kymmenen vuotta. Tämä tulos kannustaa kehittämään maahamme velvoitteista avohoitojärjestelmää. Niuvanniemen sairaalan kanssa on jatkettu ns. benchmarking-toimintaa molempien sairaaloiden hoito- ja johtamiskäytäntöjen kehittämiseksi. Tässä yhteydessä mm. pyritään parantamaan GAF-arvojen luotettavuutta mittarina. Lisäksi sairaalassa on kuluvana vuonna ryhdytty käyttämään ns. STARTmittaria hoitosuunnitelmien tarkastamisen yhteydessä. Jatkossa START voi antaa hyödyllistä tietoa potilaiden väkivaltaisuudesta. Myös erilaisten hoitoisuusluokitusten kehittämistä seurataan. Lisäksi sairaalan johto on käynyt alustavia neuvotteluja Skotlannin oikeuspsykiatrisen yksikön johdon kanssa yhteisestä benchmarking-toiminnasta Laitoksen toimintaan vaikuttavat keskeiset muutokset Sairaalassa on edelleen panostettu voimakkaasti koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Psykologi Alice Keski-Valkama julkaisi sairaalassa tehdyn väitöskirjatyönsä, jossa tutkittiin psykiatristen potilaiden eristämistä. Keski-Valkaman työ on herättänyt laajaa keskustelua ja osaltaan se on todennäköisesti vaikuttanut useisiin maassamme käynnistettyihin projekteihin, joiden tarkoitus on parantaa psykiatristen potilaiden asemaa. Lisäksi kuluvana vuonna useat sairaalan tutkimusprojektit ovat edenneet, muutamia lisäjulkaisuja on hyväksytty ja uusia julkaisuja on lähetetty arvioitaviksi tieteellisiin julkaisusarjoihin. Sairaalassa myös on jatkettu oikeuspsykiatrian erikoislääkäreiden koulutusta Turun yliopiston koulutusohjelman mukaisesti. Tätä tulossopimusta kirjoitettaessa sairaalassa on neljä lääkäriä oikeuspsykiatrian erikoistumiskoulutuksessa ja kaksi oikeuspsykiatrian erikoislääkäriä jatkaa erikoislääkärikoulutusta psykiatrian erikoisalalla Helsingin yliopiston Vaasan yksikön kanssa yhteistyössä. Sairaalan A-rakennuksen kosteusvaurion vuoksi tehty saneerausprojekti valmistui alkutalvella 21. Alun perin oli tarkoitus, että sairaala lisää paikkalukuaan alkuvuodesta kymmenellä lisäpaikalla. Tähän työhön tarvittavien virkojen lisääminen varmistui kuitenkin sen verran myöhään, että lisäpaikkojen ottamista käyttöön jouduttiin lykkäämään. Tätä tulossopimusta kirjoitettaessa vaikuttaa siltä, että lisäpaikkojen kysyntä on ollut ennakoitua heikompaa. Tässä vaiheessa saneeratut tilat on perusteltua ottaa käyttöön ja tarvittaessa, mikäli kysyntä lisääntyy, tehdään uusia tilankäyttösuunnitelmia. Sairaalassa uusittiin kevään aikana kahden vuoden välein toteutettavaksi suunniteltu työtyytyväisyyskysely. Henkilökunnan palaute sairaalan johdolle on pitkälti vastaavanlainen kuin aikaisemmillakin tutkimuskerroilla. Kyselyn perusteella voidaan arvioida, että henkilökunta on tyytyväisempää työhönsä kuin valtionhallinnossa keskimäärin. Osaltaan tätä johtopäätöstä tukee tuore kokemus siitä, että myös kuluvan vuoden aikana sairaalassa avoimiin olleisiin pääasiassa hoitohenkilökunnan virkoihin on ollut riittävästi päteviä hakijoita. Eräissä sairaalan yksiköissä vastausprosentti työtyytyväisyyskyselyyn jäi aikaisempaa matalammaksi. Tämä saattoi olla seurausta siitä, että kysely toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa sähköisesti ja osa sairaalan henkilöstöstä ei ole vielä tottunut sähköiseen

5 5 tiedonvälitykseen. Tältä osin sairaala pyrkii jatkossa kehittämään henkilöstön ammattitaitoa ja järjestää sisäistä koulutusta sähköpostin käyttöön sekä muunkin sähköisen asioinnin opastusta. 2. TULOSTAVOITTEET VUODELLE Vaikuttavuus Vaikuttavuustavoitteita kirjattaessa yleisindikaattoreina käytetään Väkivaltatapahtumia (SOAS) Potilaiden toimintakykyä (GAF) Eristysten ja muiden pakkokeinojen määrää Hoitojaksojen pituutta Väkivaltatapahtumat statuksittain v Status Tapahtumien lkm Ei seurauksia lkm Henkilövahingot kielellinen/ lievä kohtalai- Fyysinen väkivalta henkinen nen väkivalta Esinevahingot Korjattavissa Korjauskelvoton MTT 1 1 Kriminaalipot Vaikeahoitoiset yht yht yht yht. v Vuoden 21 aikana väkivaltatapahtumista 77 % on kohdistunut henkilökuntaan, 6 % toisiin potilaisiin, 12 % esineisiin ja 5 % tapauksista potilaisiin itseensä. Tavoitteena vuodelle 211 on väkivaltatapahtumien kokonaismäärän vähentäminen edelleen ja erityisesti vakavien henkilövahinkojen ehkäiseminen. Tavoitteeseen pyritään jatkamalla vuorovaikutukseen perustuvaa ongelmallisten tilanteiden hallintakoulutusta ja hyödyntämällä/soveltamalla osastoilla epsycnurse.net -verkkokoulutuksesta saatuja tietoja. Väkivaltatapahtumien määrän muutosta seurataan yhteenvetotilastojen lisäksi myös potilaittain. Vain pieni osa potilaista aiheuttaa väkivaltatapahtumia, ja suurin osa niistä on kuntien lähettämien vaikeahoitoisten potilaiden aikaansaamia. Suuntaamalla voimavaroja juuri näiden potilaiden hoitoon, lisäämällä strukturoitua toimintaa osastoilla ja analysoimalla tapahtumia jälkikäteen pyritään vähentämään väkivaltatapahtumien määrää ja minimoimaan niiden aiheuttamat vahingot. Potilaiden toimintakyky, nykytilanne ja tulotilanne 21 GAF-asteikko Kriminaalipotilaat Vaikeahoitoiset potilaat Potilaiden lkm yhteensä nykytilanne lkm ka % lkm ka % lkm ka %

6 ,3 4 2, ,3 9 16,4 15 1, , ,3 42 3, , , , ,3 2 3, , ,9 2 3,6 6 4, ,2 1,7 Ei arviota 3 3,7 2 3,6 5 3,6 yhteensä tulotilanne Poikkileikkaustiedot antavat vain niukalti vaikuttavuutta mittaavaa tietoa verrattuna yksittäisen potilaan seurantatietoihin. Kriminaali- ja vaikeahoitoisten potilaiden hoidon vaikuttavuutta mitataan myös potilaittain vertaamalla tulo- ja lähtövaiheen toimintakykyä GAF-asteikolla. Toimintakykyarvio tehdään jokaiselle potilaalle vähintään kuuden kuukauden välein. Toimintakyky on hoidon aikana selkeästi parantunut valtaosalla potilaista. Vain 5 potilaalla on toimintakyky laskenut verrattuna tulotilanteeseen. Heistä 4 on kriminaalipotilaita ja 1 vaikeahoitoinen. Sairaalassa panostetaan mittarin reliabiliteettiin kertaamalla lääkäreiden ja psykologien kanssa arvioinnin perusperiaatteet. Tämän jälkeen pyydetään osastoja tarkistamaan kaikki arvioinnit kuluvan vuoden loppuun mennessä. Niuvanniemen sairaalan kanssa on sovittu ristiinarvioinnista vuoden 211 aikana siten, että Niuvanniemen sairaalan hoitajat käyvät arvioimassa otoksen Vanhan Vaasan sairaalan potilaista ja Vanhan Vaasan hoitajat puolestaan otoksen Niuvanniemen sairaalan potilaista. Myös toimintakyvyn tilastointia kehitetään paremmin muutoksia kuvaavaksi.

7 tapahtumien lukumäärä potilaiden lukumäärä kesto yhteensä päivinä kesto keskimäärin päivinä Status MTT huone-eristys , 8,6 14, 11,5 1,7 7 2,8 2,7 leposide tahdonvastainen lääkitys fyysinen kiinnipito 2 2 huonevalvonta ,9 34,9 4,5,5 3,9 yhteensä Krim inaalipotilaat huone-eristys ,4 43, 43, ,3 4,3 4, 25,4 leposide 3 23,3 7,8 tahdonvastainen lääkitys fyysinen kiinnipito huonevalvonta yhteensä Vaarallise/vaikeahoitoiset huone-eristys ,2 652,1 98, ,8 2,4 2,9 18,3 leposide ,2 21,9 3,4 9,1 2,4 1,7 tahdonvastainen lääkitys fyysinen kiinnipito huonevalvonta , 652, ,6 4,4 22,6 yhteensä sairaala yht ,1 2,2 2,6 14,2 Pakkotoimet vuosina Vuodesta 29 alkaen pakkotoimien kirjaamiskäytäntöä on muutettu. Aikaisemmin eristykset kirjattiin kokoaikaiseksi eristykseksi, vaikka potilas saattoi olla eristyksessä vain yöaikaan. Nyt eristämisestä kirjataan vain todellinen eristettynä oloaika. Kirjaamiskäytännön muutoksella on ollut selvä vaikutus siihen, että tapahtumien määrä on lisääntynyt, mutta samanaikaisesti eristysten kesto on lähes puolittunut. Lisäksi vuoden 21 alusta on kaikki aiemmin huonevalvontaan kirjatut tapahtumat kirjattu huone-eristykseksi.

8 8 Tavoitteena vuodelle 211 on edelleen pakkotoimien määrän vähentäminen. Moniammatillinen työryhmä on pohtinut pakkotoimien käyttöä. Aiempia käytäntöjä on muutettu. Hoidon suunnittelu on aikaisempaa yksilöllisempää myös pakkotoimien käytössä. Käyttöön on otettu ns. psykiatrinen hoitotahto -käytäntö. Potilaan kanssa keskustellaan siitä, miten hän haluaisi toimittavan, mikäli pakkotoimia näyttäisi olevan tarpeen käyttää. Myös pakkotoimien käytön jälkeen potilaan kanssa läpikäydään tapahtuma mahdollisuuksien mukaan. Uudisrakennuksen myötä ovat eristystilat ajanmukaisine seurantalaitteineen sekä turvallisine kalusteineen mahdollistaneet eristystilanteissa toimimisen mahdollisimman hyvin ihmisarvoa kunnioittaen. Uudisrakennuksessa kaikki potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita. Väljyys on selvästi myötävaikuttanut eristämisen tarpeen vähenemiseen. Keskimääräiset hoitoajat vuosina v.28 v Päättyneet hoitojaksot lkm keskimääräinen hoitoaika lkm keskimääräinen hoitoaika lkm keskimääräinen hoitoaika Kriminaalipotilaat * 8 6v 7kk 13pv 8 7v 16 pv 21 6v 11kk 18pv Kriminaalipot. kaikki 1 4v 5kk 4pv 1 5v 1kk 15pv 21 3v 9kk Vaikeahoitoiset 4 5v 7kk 8pv 4 7v 1kk 22pv 8 5v 1kk 25pv Mielentilatutkittavat 2 61pv 21 63pv 3 54pv * sisältää vain vähintään vuoden kestäneet hoitojaksot 2.2. Toiminnallinen tuloksellisuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteet, liite 1 Vuonna 211 arvioidaan hoitopäiviä kertyvän yhteensä 5 14 vrk, josta mielentilatutkimuspäiviä 1 2 vrk. Mielentilatutkimuksia arvioidaan tehtävän 21 kpl. Suoritetavoite vuodelle 211 on suurin piirtein edellisen vuoden toteuman mukainen. Suoritteiden kehitys vuosina toteuma 28 toteuma 29 ennuste 21 tavoite 211 Mielentilatutkittavat vrk Uudet vaikeahoitoiset vrk Erittäin vaikeahoitoiset vrk Muut vaikeahoitoiset vrk Kuntoutusosasto vrk Kriminaalipotilaat vrk Vaikeahoitoiset +kriminaalipotilaat vrk Hoitopäivät yhteensä (vrk) Mielentilalausunnot (kpl)

9 9 Palvelukyky Palvelukykyä seurataan keskimääräisinä hoitoaikoina, mielentilatutkimusten odotusaikoina ja sairaalan käyttöasteena. Vuonna 211 toteutetaan potilastyytyväisyyskysely. Vuoden 211 aikana jatketaan hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttöönottomahdollisuuksien arviointia. Keskimääräiset hoitoajat ja odotusajat vuosina v.28 v Päättyneet hoitojaksot lkm keskimääräinen hoitoaika lkm keskimääräinen hoitoaika lkm keskimääräinen hoitoaika Kriminaalipotilaat * 8 6v 7kk 13pv 8 7v 16 pv 21 6v 11kk 18pv Kriminaalipot. kaikki 1 4v 5kk 4pv 1 5v 1kk 15pv 21 3v 9kk Vaikeahoitoiset 4 5v 7kk 8pv 4 7v 1kk 22pv 8 5v 1kk 25pv Mielentilatutkittavat 2 61pv 21 63pv 3 54pv Keskim. odotusaika mielentilatutkimukseen 56pv 56pv 21 43pv * sisältää vain vähintään vuoden kestäneet hoitojaksot Käyttöaste Vuonna 211 sairaalan arvioidaan toimivan n. 9,4 % käyttöasteella (=suoritteiden määrä/kapasiteetti). Vahvistettujen sairaansijojen määrä on 152. Käyttöaste pysyy vuoteen 21 verrattuna lähes ennallaan. Käyttöasteen kehitys vuosina Vuosi Suoritteet Kapasiteetti Käyttöaste Muutos % Toteuma v ,44,21 Toteuma v ,75-1,83 Ennuste v ,8-1,21 Tavoite v ,37,32 Potilastyytyväisyys Vanhan Vaasan sairaalan arvot korostavat potilaslähtöisyyttä. Potilaiden arvio saamastaan hoidosta on tärkeä hoidon laadun mittari. Vuoden 211 aikana toteutettavan potilastyytyväisyyskyselyn tarkoitus on selvittää potilaiden tyytyväisyys hoitoonsa. Tavoitteena on parantaa hoitotyön laatua ja pyrkiä vastaamaan entistä paremmin potilaiden tarpeisiin ja toiveisiin hoidossaan. Kyselyllä kartoitetaan mm. potilaiden tyytyväisyyttä sairaalaan tulotilanteeseen, päivittäiseen hoitoon, tiedon saamiseen, hoitoon osallistu-

10 1 miseen, hoitoympäristöön ja hoidon tuloksellisuuteen sekä elämän laatuun. Kyselystä saatavien kokemusten perusteella päätetään sen toteuttamistaajuudesta ja -tavasta jatkossa. Hoitoisuusluokitus Vanhan Vaasan sairaalassa on aikaisemmin tutustuttu PPC-hoitoisuusluokitukseen (Pitkäniemi Patient Classification). Tällöin todettiin, ettei PPC-luokitusta sellaisenaan pystytty hyödyntämään oikeuspsykiatristen potilaiden hoitoisuuden mittaamisessa. Jatkamme RAFAELA-hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttömahdollisuuksien selvitystyötä vuoden 211 aikana. Lisäksi sairaalassa selvitellään mahdollisuus ottaa käyttöön MielenterveysRAI -järjestelmä (mielenterveyskuntoutujien hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusten arviointi- ja seurantajärjestelmä) Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus, liite 2 Toiminnan taloudellisuus = kokonaiskustannukset/laskutetut hoitopäivät. Taloudellisuuden kehitys vuosina Vuosi Kokonais- Suoritteet Taloudellisuus Muutos kustannukset /vrk % Toteuma v ,47 6,49 Toteuma v ,1 12,22 Ennuste v ,2 6,32 Tavoite v ,68 3,69 Taloudellisuus edelleen heikkenee, koska kokonaiskustannukset nousevat n. 4 % yleisen kustannuskehityksen ja palkankorotusten vaikutuksesta. Tuottavuus, liitteet 3 ja 4 Sairaalan tuottavuutta mitataan tuotettujen suoritteiden ja henkilötyövuosien suhteella. Tuottavuustavoite vuonna 211 on 198,97 vrk/htv. Tuottavuuden kehitys vuosina Vuosi Suoritteet Henkilötyövuodet Tuottavuus Muutos % Toteuma v ,5 21,62-2,64 Toteuma v ,4 24,5-3,12 Ennuste v , 196,76-3,57 Tavoite v , 198,97 1,12 Hoitotavoitteiden saavuttamiseksi työpanos suhteessa tuotettuihin hoitopäiviin on vuodesta 28 alkaen kasvanut ja tuottavuus selvästi heikentynyt. Osastojen koko on pienentynyt, lukumäärä lisääntynyt ja yhden hengen potilashuoneiden määrä kasvanut.

11 11 Sopimusvuoden tavoitteena on saada tuottavuus jälleen nousuun. Tämä edellyttää toiminnan tehostamista ja kahden henkilötyövuoden vähentämistä. Tavoitteeseen pyritään arvioimalla nykyisiä hoitoprosesseja, kehittämällä vaihtoehtoisia toimintatapoja ja tiivistämällä osastojen välistä yhteistyötä. Näin pyritään vähentämään sijaisuuksiin tarvittavia henkilöresursseja. Kannattavuus Maksullinen toiminta, liite 2 Maksullisen toiminnan tavoitteena on, että kustannukset katetaan tuotoilla ilman voiton tavoittelua. Sairaala seuraa kustannusvastaavuuden kehitystä kuukausittain ja pyrkii tasapainottamaan kustannuksia ja tuottoja mm. muuttamalla hoitopäivien hintoja tarpeen mukaan. Tästä peruslähtökohdasta voidaan perustellusta ja äkillisestä syystä poiketa. Äkillisessä ja perustellussa tilanteessa (esim. yllättävä potilaiden vähentyminen loppuvuodesta) voidaan THL:n kanssa erikseen sopia aiemmilta vuosilta siirtyneiden maksullisen toiminnan määrärahojen käytöstä menojen kattamiseen. Edellytyksenä tällaiselle sopimiselle on, että maksullinen toiminta on vähintään kolmen vuoden tarkastelujaksona kannattavaa. Sairaala huolehtii, että myös maksullisen ja maksuttoman toiminnan määrärahojen siirtyvät erät ja niiden mahdollinen käyttö erotetaan kirjanpidossa toisistaan. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset ovat vuonna 211 yhteensä euroa, tuotot euroa ja nettotulos 6 5 euroa. Vanhan Vaasan sairaalan johtokunta on esittänyt kokouksessaan vuoden 211 hoitopäivähinnoiksi seuraavat maksuryhmät: - mielentilatutkittavat 465, euroa - uudet vaikeahoitoiset 495, euroa - erittäin vaikeahoitoiset 735, euroa - muut vaikeahoitoiset 32, euroa - kuntoutusosasto 29, euroa - kriminaalipotilaat 31, euroa Hoitopäivähintojen korotus on keskimäärin 2,6 %. Mielentilatutkimustoiminnan menot 558 euroa katetaan korvauksilla momentilta Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta laskuttamalla. Budjettirahoitteinen toiminta, liite 5 Budjettirahoitteisen toiminnan (hankkeet eritellään kohdassa 3) kokonaiskustannukset ovat euroa, josta katetaan arviolta 45 euroa terveystieteellisen tutkimuksen valtion korvauksena (=EVO). Budjettirahoitusta tarvitaan Investoinnit, liite 6

12 12 Koneiden ja kaluston uusintainvestointeihin tarvitaan 6 euroa. Liitteenä investointilaskelma Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstöstrategiassa on otettu huomioon muuttuvan toimintaympäristön vaatimukset, työvoiman saatavuus sekä uudisrakentamisen ja saneerausten valmistumisen aiheuttama sairaansijojen määrän lisääntyminen. Henkilöstöstrategiassa on tarkennettu Vanhan Vaasan sairaalan kannalta keskeisten voimavarojen tarve kuten henkilöstömäärä ja -rakenne, osaaminen ja työhyvinvointi sekä johtamisjärjestelmä. Henkilöstön rekrytointi tähtää ammattitaitoisen työvoiman saantiin kannustavan ja kilpailukykyisen palkkauksen lisäksi huolehtimalla henkilökunnan työhyvinvoinnista. Henkilöstön jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen panostetaan edelleen johtamista ja henkilöstön osaamista kehittämällä. Kaiku-työryhmä jatkaa koko henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävää kehittämistyötä. Kehittämishankkeet toteutetaan yhdessä henkilöstön kanssa osallistavin menetelmin. Sairaalassa on neljä koulutettua Kaiku-kehittäjää. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan edelleen tarjoamalla henkilökunnan käyttöön kulttuuriseteleitä 2 /vuosi/hlö. Oikeuspsykiatristen potilaiden hoito edellyttää ammattitaitoista henkilöstöä sekä tietojen ja taitojen ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä. Potilaiden moniongelmaisuus tuo omat haasteensa hoitotyöhön. Keskeisinä painopistealueina hoitotyön kehittämisessä ovat edelleen hoitosuhteet, yhteisöllisyys ja vuorovaikutukseen perustuva ongelmallisten tilanteiden hallinta. Hoitosuhdekoulutusta jatketaan, samoin jatkuu aggressiivisen potilaan vuorovaikutukselliseen kohtaamiseen valmentava koulutus sekä syksyllä 29 aloitettu kognitiivisen psykoterapian perusteet -koulutus. Sairaalassa syksyllä 29 muodostettu moniammatillinen päihdetyöryhmä jatkaa potilasryhmätoimintaansa ensi vuonna. Lisäksi jokaisella osastolla jatketaan vaikeahoitoisten potilaiden psykoedukaatioryhmien toimintaa. Lääkehoidon koulutusta järjestetään lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Somaattisten sairauksien hoidossa vaadittavia taitoja vahvistetaan edelleen diabeteshoitajan ja osastoille nimettyjen diabetesvastaavien toimesta sekä koulutetaan osastoille lisää diabetesvastaavia. Muuta koulutusta järjestetään osaamis-/tarvekartoitusten pohjalta. Sairaalan sisäinen koulutussuunnitelma ja ulkopuoliset koulutukset tähtäävät systemaattiseen osaamisen kehittämiseen. Kehityskeskusteluista ja keväällä 21 tehdystä ilmapiirikartoituksesta saatua palautetta hyödynnetään osaamistarpeiden arvioinnissa ja koulutuksen suunnittelussa. Määrätietoisella ja pitkäjänteisellä työllä on pyritty hillitsemään sairauspoissaolojen kasvua. Poissaolot lisääntyivät v. 29. Poissaolojen kasvu näyttää vuoden 21 aikana taittuvan. Edelleen on kuitenkin pyrittävä erityisesti sairaala-apulaisten poissaolojen määrän hillitsemiseen työhyvinvointiin ja johtamiseen panostamalla sekä kehittämällä eri henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä ja vähemmän kuormittavia työmenetelmiä. Vuoden 211 tavoitteena on laskea poissaolojen määrä 12 päivään/htv.

13 13 Henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä seurataan ja arvioidaan mm. henkilöstötilinpäätöksestä saatavin tunnusluvuin. Sairaalan käytettävissä on 252 henkilötyövuotta, josta vakituisia virkasuhteita on 21. Sijaisuuksiin ja lisätyön tarpeeseen arvioidaan käytettävän 42 henkilötyövuotta. Sairaala voi lisäksi palkata henkilöstöä tarpeen mukaan. Liitteenä 4 sairaalan virkojen kehitys vuosina A-rakennuksen tilojen käyttö Vuoden 211 laskelmat perustuvat kahdeksan osaston malliin. Yhdeksäs osasto avataan, mikäli palvelujen kysynnän kasvu sitä edellyttää. Laskennan pohjana olevassa kahdeksan osaston mallissa kuntoutusosastot voisivat sijaita A-rakennuksessa. Nykyisin F-rakennuksessa toimivalta kuntoutusosastolta vapautuvia tiloja voitaisiin hyödyntää joihinkin toiminnallisen kuntoutuksen tarpeisiin. 3. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Sairaalan perustehtävä on keskittyä kliiniseen työhön sekä opetus- ja tutkimustoimintaan. Sairaalassa jatketaan laajaa tieteellistä tutkimustoimintaa, joka painottuu oikeuspsykiatrisiin hoitokäytäntöihin ja hoitojärjestelmään. THL:n paikallisyksikkö osaltaan vahvistaa sairaalan roolia hoitojärjestelmien tutkimuskeskuksena. Pääosa tutkimusrahoituksesta käytetään tutkimushenkilöstön palkkakuluihin. Sairaalan psykologi Alice Keski-Valkama julkaisi eristämistä ja pakkotoimien käyttämistä koskevan väitöskirjatyönsä alkuvuodesta 21 ja on tämän jälkeen jatkanut kliinisen työnsä lisäksi oman erityisosaamisensa mukaisesti sairaalan pakon käyttöä vähentämään pyrkivässä moniammatillisessa työryhmässä työskentelyä. Dosentti Hanna Putkonen on jatkanut kokopäiväistä tutkimustyötään lokakuun loppuun asti ja psykologi Monica Gammelgård väitöskirjaprojektiaan. Dosentti Putkosen siirtyminen marraskuun alussa THL:n palvelukseen heikentää sairaalan tutkimuspanosta merkittävästi, sillä Putkonen on ollut jo usean vuoden ajan aktiivisesti julkaisutoimintaan orientoitunut tutkija. Uudessa työpaikassaan Putkonen tuskin pystyy käyttämään kovinkaan suurta osaa ajastaan tutkimustyöhön. Psykologi Ghitta Weizmann-Henelius saa pian dosentin arvon ja jatkaa erityisesti naisten väkivaltaisuuden erityispiirteiden tutkimista ja psykopatian tutkimista. Olennaisimmat tutkimustoimintaan liittyvät palkkakustannukset ovat muodostuneet näiden tutkijoiden palkkakuluista. Lisäksi tutkijat ovat käyneet joissakin alojensa kansainvälisissä kongresseissa. Keskeiset pitkäaikaiset tutkimusprojektit: After care -projekti After care -projektin tähän saakka kerätyn aineiston analysointia on jatkettu. Seuranta-ajan jatkamista varten on saatu tarvittavat luvat ja tällä hetkellä yhdessä Niuvanniemen sairaalan johdon kanssa käydään neuvotteluja siitä, toteutetaanko jatkotutkimus vain rekisteritutkimuksena vai pyritäänkö tapaamaan tutkimusjoukkoon kuuluvat potilaat henkilökohtaisesti. Mukana työssä ovat Vanhan Vaasan sairaalasta dos. Putkonen, erl. Toivonen, johtava ylihoitaja Vokkolainen ja ylil. Eronen. Kustannusarvio: 4 euroa.

14 14 Filicidit ja naisten väkivaltaisuuden erityispiirteet Dos. Hanna Putkosen ja FT Ghitta Weizmann-Heneliuksen väitöskirjatöiden jatkoprojektina on jatkettu käsikirjoitusten valmisteluja koskien äitejä, jotka ovat surmanneet lapsensa sekä selvitetään lisää naisten väkivaltaisuuden erityispiirteitä. Mukana työssä on itsenäisesti budjetistaan huolehtien tutkimusyksikkö Itävallasta (= ns. ECUF, European Collaboration for the understanding of filicide -projekti). Myös ylil. Eronen on mukana projekteissa. Kustannusarvio: 55 euroa. Eristämisen ja pakkotoimien käyttö psykiatriassa Psykologi Alice Keski-Valkama sai väitöskirjatyönsä valmiiksi alkuvuonna 21. Keski-Valkama jatkaa pakkotoimien tutkimista myös väitöskirjatyönsä jälkeen. Hän osallistuu HUS:n kanssa toteutettavaan yhteistyöprojektiin, jossa selvitetään mm. henkilökunnan suhtautumista pakkotoimiin. Projekti on muunneltu versio HUS:n ns. SAKURA-tutkimuksesta, jossa HUS, Helsingin terveyskeskus ja kuusi tutkimusyksikköä Japanista pyrkivät selvittämään pakkotoimien käyttöä psykiatriassa. Tutkimusta johtaa Suomessa HUS:n psykiatrian alan tulosyksikön johtaja Grigori Joffe. Mukana tutkimustyössä ovat olleet ylil. Eronen ja dos. Putkonen. Tutkimus hoitajien kokemuksista ja käytännöistä eristystilanteissa Johtava ylihoitaja Aila Vokkolainen jatkaa yhteistyössä Niuvanniemen sairaalan ja EViPRG-ryhmän (European Violence in Psychiatry Research Group) tutkijoiden kanssa tutkimusta hoitajien kokemuksista ja käytännöistä eristystilanteissa sekä väkivaltatilanteisiin liittyvää tutkimusta. Tämä työ yhdistyy myös edellä kuvattuun projektiin koskien pakkotoimien käyttöä psykiatriassa. Myös psykologi Keski- Valkama ja ylil. Eronen ovat osallistuneet EViPRG:n toimintaan. Kustannusarvio tutkimuksesta Eristämisen ja pakkotoimien käyttö psykiatriassa ja tutkimuksesta Hoitajien kokemuksista ja käytännöistä eristystilanteissa yhteensä 5 euroa. Painonhallinta-projekti Vanhan Vaasan sairaalassa ja Kellokosken sairaalassa jatketaan orlistaatti/placebo-lääkityksen vaikutuksen tutkimista paino-ongelmista kärsivien potilaiden joukossa. Aineisto on saatu kerättyä kokonaan ja jo toinen käsikirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi. Sopimusvuonna jatketaan aineiston analysointia ja käsikirjoitusten valmistelua. VVS:sta mukana projektissa ovat ylilääkärit Takala ja Eronen sekä dos. Putkonen. Kustannusarvio: 4 5 euroa. Nuorten väkivalta, vaarallisuuden arviointi ja hoito Vanhan Vaasan sairaala on ollut mukana laajassa kansallisessa prof. Riittakerttu Kaltiala-Heinon johtamassa tutkimusprojektissa, jonka tarkoitus on selvittää moniulotteisesti nuorten väkivaltakäyttäytymistä ja tahdosta riippumatonta hoitoa maassamme. Psykologi Monica Gammelgård jatkaa tutkijana aineiston analysointia ja

15 15 käsikirjoitusten valmistelua. Ylil. Eronen jatkaa tutkimustyön ohjaamista. Kustannusarvio: 8 euroa. Psykopatiaa ja henkirikoksia tutkiva yhteistyöprojekti Mukana ovat KRP, HYKS, NS, VVS, Kellokosken sairaala ja psykiatrinen vankisairaala. Kyseessä on mielentilatutkimuksiin perustuva dos. Helinä Häkkäsen vetämä projekti, jossa tutkitaan laajalti mielentilatutkimusaineiston perusteella psykopatian eri ilmenemismuotoja ja henkirikosten psykiatrista epidemiologiaa. Lisäksi tutkitaan psykopatiaa mielentilatutkimuksissa olleiden henkilöiden MRI-tutkimuksia analysoimalla. Mukana VVS:sta ovat ylil. Eronen, dos. Putkonen, erl. Toivonen ja FT Weizmann-Henelius. Kustannusarvio 7 euroa. 4. TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Tällä sopimuksella THL sitoutuu osoittamaan sairaalalle sovitut resurssit edellyttäen, että valtion talousarviosta ei muuta johdu, ja sairaala hoitamaan sovitut tehtävät sekä tuottamaan sovitut tulokset sovituilla resursseilla. Toimintaan vaikuttavista merkittävistä muutoksista sovitaan erikseen ja sopimukset liitetään tähän tulossopimukseen. Sairaala toimittaa elokuun loppuun mennessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ajalta väliraportin toiminnasta ja tuloksista sekä arvion määrärahojen riittävyydestä sekä tulosten toteutumisesta koko vuoden osalta. Loppuraportti tulossopimuksen toteutumisesta toimitetaan toimintakertomuksesta annettujen ohjeiden mukaisesti maaliskuun 212 loppuun mennessä. Tulossopimusprosessi toteutetaan THL:n muun suunnitteluprosessin mukaisena. Helsingissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen puolesta Vanhan Vaasan sairaalan puolesta Marina Erhola Ylijohtaja Juha Moring Johtokunnan puheenjohtaja Jouko Lönnqvist Osastonjohtaja Markku Eronen Johtava lääkäri

16 Liite 1 VANHAN VAASAN SAIRAALAN SUORITESUUNNITELMA TULOSSOPIMUKSEEN 211 Maksupiste VANHAN VAASAN SAIRAALA SUORITTEEN NIMI Yksikkö Toteuma Sairaansijat lkm 1.2. Käyttöaste (maksulliset hpv:t / kapasiteetti) % Tavoite 21 Ennuste 21 Tavoite 211 Suoritteen Suoritteen Tulot yhteensä Tulot yhteensä hinta hinta Ennuste Tavoite euroa euroa euroa euroa 147/ ,75 9,28 9,8 9, ,46 347, MAKSULLISET SUORITTEET (maksupäätöksessä mainitut suoritteet) 2.Hoitopäivät välisumma vrk yht Mielentilatutkittavat vrk , 465, Uudet vaikeahoitoiset vrk , 495, Erittäin vaikeahoitoiset vrk , 735, muut vaikeahoitoiset vrk , 32, Kuntoutusosasto vrk , 29, Kriminaalipotilaat vrk ,5 31, Mielentilalausunnot lkm Muut maksulliset suoritteet 5. Vuokrat Muut myyntitulot yhteensä TUOTOT YHTEENSÄ Sairaansijat potilaspaikat yht v /152 kapasiteetti v kapasiteetti v kapasiteetti 55 48

17 Liite 2 Kustannusvastaavuuslaskelma v. 211 tulossopimukseen Maksullinen toiminta Tukitoimet Sairaanhoito Kaikki Tukitoimet Sairaanhoito Kaikki Kaikki yhteensä 1) yhteensä yhteensä yhteensä 1) yhteensä yhteensä yhteensä Ennuste 21 Ennuste 21 Ennuste 21 Arvio 211 euro euro euro euro euro euro euro Muutos % Tuotot Myyntituotot ,92 Vuokratuotot , Muut tuotot ,57 Tuotot yhteensä , , ,5 Vuokrat ,53 Palvelujen ostot ,4 Muut menot 3) ,89, Kustannukset Aineet ja tarvikkeet Varaston muutos Henkilöstökustannukset 2) Osuus THL:n kust Kustannukset yhteensä ,5 Jäämä I , , , ,11 Kustannukset yht ,3 Ylijäämä+/Alijäämä Pääomakustannukset Käyttöom.poistot Vaihto-ja k-om.korot Pääomakust. yhteensä 1) Tukitoimet = kustannuspaikat ja ) Sisältää myös lomapalkkavelan 3) Sisältää myös potilaiden kehotusrahat

18 Liite 3 Tilastoidut hoitopäivät statuksittain v. 25 %-osuudet 25 %-osuuv. 26 det 26 v. 27 %-osuudet 27 v.28 %-osuudet 28 v.29 %-osuudet %-osuudet 21 osuuden muutos %yksikköä Uudet vaikeahoitoiset , , , , , ,1 2,41 Vanhat vaikeahoitoiset Vaikeahoitoiset/ kuntoutus , , , , , ,57, , ,24 456, , ,6 89 2,1,37 Erittäin vaikeahoitoiset , , , , , ,54 3,24 Vaikeahoitoiset yht. Kriminaalipotilaat/ kuntoutus , , , , , ,22 6, , , , , , ,84,24 Muut kriminaalipotilaat , , , , , ,55-6,85 Kriminaalipotilaat yht , , , , , ,39-6,61 231,47 235,46 219,43 366,71,, -, , , , , , ,38, ,, Vapaaehtoishoito Mielentilatutkittavat Kaikki yht

19 Liite 4 Liite 3 Virkojen ja henkilötyövuosien kehitys vuosina Virkojen kehitys sairaala-apulaiset mielisairaanhoitajat sairaanhoitajat lääkärit psykologit osastonhoitajat apulaisosastonhoitajat muut yht Henkilötyövuosien kehitys henkilötyövuodet määräaikaisten osuus % laskutetut hoitopäivät hoitohenkilöstön (=msh+sh+oh+aoh) htv:t hoitohenkilöstön (=msh+sh+oh+aoh) virat potilaspaikkoja käyttöaste potilaita keskimäärin hoitohenkilöstön htv/potilaspaikka hoitohenkilöstön virat/potilaspaikka Muutos % ,5-16,7 6,9,, 5, 5, 2,3 15, , , , , , , ,7-13, , ,53 91,18 92,25 91,88 91,18 9, ,97,95,96,98,99 1,9,76,76,83,83,81,9 22,3 3,4 1,8 5,2 13,2 18,3 5,2

20 Liite 3 Liite 5 BUDJETTIRAHOTTEISEN TOIMINNAN KOKONAISKUSTANNUK- SET V.211 Maksupiste Vanhan Vaasan sairaala Toteuma Ennuste Tavoite euroa euroa euroa TUOTOT Muut tuotot (EVO-raha) Muu tutkimusrahoitus Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Budjettirahotteisen toiminnan erilliskustannukset - Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset (tutkimus) Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Maksuttoman toiminnan osuus yhteiskustannuksista - Tukitoimintojen kustannukset - Poistot - Korot - Muut yhteiskustannukset (THL:n laskennall. kust.) Osuus yhteiskustannuksista yhteensä KOKONAISKUSTANNUKSET YH- TEENSÄ Ylijäämä+/Alijäämä

21 Liite 3 Liite 6 INVESTOINTIESITYKSET VUODELLE 211 Kalusteet - U2-osaston potilassängyt - yökkötuolit 1 15 Koneet ja laitteet - ruohonleikkuri, päältä ajettava, korvausinvestointi 1 Muut - Esmikko-kulunvalvonnan laajennus (Axema-kortinlukijasta luopuminen) 25 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 6

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Pakkotoimet ja rajoittaminen oikeuspsykiatrisessa hoitotyöss. ssä. Wille Turunen Avekki kouluttaja Niuvanniemen sairaala 2007

Pakkotoimet ja rajoittaminen oikeuspsykiatrisessa hoitotyöss. ssä. Wille Turunen Avekki kouluttaja Niuvanniemen sairaala 2007 Pakkotoimet ja rajoittaminen oikeuspsykiatrisessa hoitotyöss ssä Wille Turunen Avekki kouluttaja Niuvanniemen sairaala 2007 Johdantoa Niuvanniemen sairaala tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrisia erityistason

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra. Väkivallaton mielenterveystyö

Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra. Väkivallaton mielenterveystyö Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra Väkivallaton mielenterveystyö Väkivallaton mielenterveystyö Potilaiden turvallisuus Väkivallaton mielenterveystyö Hoidon pakkokeinot Henkilökunnan turvallisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) 2 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.4.2014 lukien HEL 2014-000765 T 01 01 00 Päätösehdotus päättänee seuraavista sosiaali- ja

Lisätiedot

Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja

Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja Lyhyt historia Muurolan keuhkotautiparantola 1920 -luvulla Parantolan pihalla

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Psykiatrian Lean hankkeet

Psykiatrian Lean hankkeet Psykiatrian Lean hankkeet PSYKIATRISEN SAIRAANHOIDON LAUTAKUNTA, yh, laatupäällikkö Hyks Psykiatria, vs. potilasturvallisuuspäällikkö HUS Yhtymähallinto 2 Esityksen sisältö Mitä on Lean? Päivittäinen johtaminen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Ns/125/02.02.00.00/2016 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 2020 Hyväksytty Niuvanniemen sairaalan johtokunnassa 7.3.2016 2/17 Talousarvioehdotus vuodelle 2017 Sairaalan

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta OULU_Tunnus16 1/ (5) OULUN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 11925 11065 12248 12 185

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

HOITOISUUSTIEDOT OSANA KIRJAAMISPROSESSIA

HOITOISUUSTIEDOT OSANA KIRJAAMISPROSESSIA HOITOISUUSTIEDOT OSANA KIRJAAMISPROSESSIA TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT HOITOTYÖN SESSIO 25.5.2010 Ritva Sundström Oh, TtM, TTT-opiskelija Tampereen yliopistollinen sairaala/psykiatrian toimialue Pitkäniemen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.2016 Espoolaisen johtamisen kulmakivet Johtaminen luo edellytykset

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (7) Kaupunginhallitus Stj/1 18.05.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (7) Kaupunginhallitus Stj/1 18.05.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (7) 545 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.6.2015 lukien HEL 2015-005328 T 01 01 00 Päätös päätti sosiaali- ja terveysviraston perustettavista

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Omasairaala. Uuden yksikön käynnistäminen

Omasairaala. Uuden yksikön käynnistäminen Omasairaala Uuden yksikön käynnistäminen Erick Inciarte Villaverde LL. Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Omasairaalan vastaava anestesialääkäri 1 26.11.2015 Omasairaala on OP-Pohjolan omistama

Lisätiedot

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito 276/06.00.00/2016 Vastaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön hoitoonpääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa Lounais-Suomen aluehallintoviraston pyytää kirjeellään LSAVI/3818/05.07.03/2015

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Ratkaisu hoitohenkilökunnan optimaaliseen resursointiin

Ratkaisu hoitohenkilökunnan optimaaliseen resursointiin Ratkaisu hoitohenkilökunnan optimaaliseen resursointiin, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy Terveydenhuollon ATK-päivät 24. 25.5.2016, Lahti 20.5.2016 Page 1 Optimaalinen resurssi Tila, jossa potilaiden

Lisätiedot

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa Työssä raportti JAANA RAJAKANGAS psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus, psykiatrian yksikkö TAINA HELLSTEN LT, geriatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö 31.10.2014 Tuottavuus tuloksellisuuden edistäjänä Tuottavuuden parantaminen on tärkeää

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa vuosina 2002-2007 Hoitoilmoitusrekisterin pohjalta Osa 2: Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö alueittain Timo Tuori 2. Psykiatristen sairaalapalvelujen

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

1. Palvelujen toimivuus

1. Palvelujen toimivuus VUOSITILASTO 2012 1. Palvelujen toimivuus Kriittiset Talous- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumis- Mittarit päätös päätös 12/11 telma teesta aste 2011 2012 (%) 2012 (määrä)

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Koulutuspäivä Liikkuvat työryhmät mielenterveystyössä 27.3.2007 Vaasa, Jarkko Pirttiperä (Pohjanmaa hanke) KUNTOUTUKSEN KÄSITE Kuntoutus = jonkun selkeästi

Lisätiedot

Rahoituksen seuranta - ohje. Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset

Rahoituksen seuranta - ohje. Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset Rahoituksen seuranta - ohje Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset 1.12.2016 1 Sisällys 1. Katelaskelma... 1 2. Rahoituksen toteumalaskelma... 3 3. Tutkimusten muu talouden raportointi... 4 2 1. Katelaskelma

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman prosessi

Tuottavuusohjelman prosessi Tuottavuusohjelman prosessi Tuottavuus Panokset (I) Voimavarat Kustannukset Tuotantoprosessi Voimavarojen yhdistely Tuotos (O) Suoritteet Palvelut Menetelmät? Vaikuttavuus (E) Elämän pituuden ja/tai laadun

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä Metropolia Ammattikorkeakoulu Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto Kajsa Sten, optometristi Mikä on NÄKY? NÄKY on Ikääntyneen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Kehittämishankkeet ja tuottavuus

Kehittämishankkeet ja tuottavuus Kuntakehto-hankkeen loppuseminaari, Kuntatalo 18.4.2013 prof. Ismo Lumijärvi Kehittämishankkeet ja tuottavuus Miksi tutkia tuottavuutta? Kunnissa on tuottavuusohjelmia ja yleistä tarvetta suunnata hankkeita

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Leanilla potilasturvallisuutta tehohoitoon

Leanilla potilasturvallisuutta tehohoitoon Leanilla potilasturvallisuutta tehohoitoon Päivi Peltola, Marko Hyvönen, Arto Immonen, Anna-Marja Karhunen, Timo Kellokoski, Juha Koskenkari, Marja Lämsä, Susanna Mustonen, Maarit Yliniemi Tehohoitopaikka

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Valmistelutyöryhmä Hallintoylihoitaja Pirjo Aalto (puheenjohtaja) Professori Marja Kaunonen (varapuheenjohtaja) Ylihoitaja Sari Lepistö Ylihoitaja Marita Saari

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot