Tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkastuslautakunta 25.4.2012"

Transkriptio

1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2011

2 Tarkastuslautakunta

3 SISÄLLYS 1 YHTEENVETOA VUODESTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖSKENTELY Kokoonpano ja työskentelytapa Vuoden 2010 arviointikertomuksen johdosta tehdyt toimenpiteet 5 3 KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN Keskeiset tavoitteet 2011 ja niiden toteutuminen Sisäinen valvonta, konsernivalvonta ja riskienhallinta 7 4 VALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut 10 5 TALOUS JA INVESTOINNIT Palvelualueiden talouden toteutuminen ja keskeiset toimintaluvut Tulosyksilöiden toiminta Kuntalaskutus Investoinnit 15 6 MUUT HAVAINNOT Henkilöstöraportti Ostopalveluna hankittu työvoima 17 7 ALLEKIRJOITUKSET 18 Yhtymähallitus käsittelee arviointikertomuksen kokouksessaan ja päättää silloin kertomuksen johdosta tehtävistä jatkotoimenpiteistä määrittämällä selvitettävät asiat ja vastuuttamalla valmistelutyön. Uusintakäsittely on mahdollisesti jo kesäkuun hallituksessa. Seuraavassa ehdotus selvitettävistä asioista ja vastuutus: Vastuuhenkilöt sairaanhoitopiirin johtaja (HP), johtajaylilääkäri (HJ), perusterveydenhuollon toimialajohtaja (PP), sosiaalipalvelujen toimialajohtaja(rs), hallintoylihoitaja (AS) talouspäällikkö (PM), toimistopäällikkö (KL), sairaala-apteekkari (RM), rakennusmestari (VA)

4 ARVIOINTIKERTOMUS YHTEENVETOA VUODESTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖSKENTELY 1 Kokoonpano ja työskentelytapa 2 Vuoden 2010 arviointikertomuksen johdosta tehdyt toimenpiteet 3 KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 1 Keskeiset tavoitteet 2011 ja niiden toteutuminen Talousarviossa 2011 henkilöstötarve ja henkilöstön saatavuus oli perustellusti nostettu yhdeksi painopistealueeksi. Määräaikaisten poissaolojen hallintaan perustettiin vuoden 2011 alusta hoito- ja hoivatyön rekrytointiyksikkö, josta talousarviossa 2011 todetaan mm. seuraavaa: Sen henkilöstön avulla pyritään hoitamaan vuorotyötä tekevien yksiköiden alle 13 päivän poissaolot. Rekrytointiyksikön ja yksiköiden henkilöstön joustavan käytön avulla käytettävien sijaisten määrän tulisi vähentyä. Rekrytointiyksikön tehtävänä on jatkossakin järjestää tarvittaessa ulkopuolelta hankittavat hoito- ja hoivahenkilöstön sijaiset. Sijaisten määrän alentaminen suhteessa vakituisiin palvelusuhteisiin oli asetettu Uudistuminen ja henkilöstö -näkökulmasta kaikkien neljän tulosalueen tavoitteeksi vuodelle Lisäksi tukipalveluissa oli kustannus-tehokkuus-tuottavuus näkökulmasta asetettu tavoitteeksi rekrytointiyksikön henkilöresurssien tehokas käyttö. Tämän tavoitteen toteutumisesta on tasekirjan sivulla 13 lyhyt ja tarkemmin perustelematon toteamus Yksikkö ei onnistunut tavoitteessaan ja lopetettiin Selvitys (PM/KL) Tilinpäätöksessä 2011 sairaanhoitopiirin johtaja käy omassa katsauksessaan pääpiirteissään läpi eri tavoitenäkökulmien toteutumisen vuoden 2011 aikana. Suurimmat poikkeamat tavoitteiden saavuttamisessa liittyvät edelleen lääkärivajeeseen, sen aiheuttamaan ostopalvelujen kasvuun yksityiseltä sektorilta sekä kustannusten nousuun. Keskeisiksi asetettujen tavoitteiden toteutumista (= hoitoketjun kustannustehokas hallinta, keskussairaalan aseman vahvistaminen päivystyssairaalana ja erityisosaamisen yksikkönä sekä jäsenkuntien maksukyvyn mukainen kustannusten hallinta) ei tilinpäätöksessä 2011 ole erikseen selostettu. Selvitys (HP) 2 Sisäinen valvonta, konsernivalvonta ja riskienhallinta Toimintakertomuksessa tasekirjan sivuilla 3 4 esitetty selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä on sisällöltään tyydyttävä, joskaan siinä ei ole tuotu kattavasti esille sisäisessä valvonnassa havaittuja puutteita eikä niiden johdosta tehtyjä tai tehtäviä toimenpiteitä. Selonteossa on todettu, että Sosterin sisäistä valvontaa tukee sertifioidun SHQS-laatujärjestelmän mukaiset laatukriteerit sekä kolmen vuoden välein suoritettava koko organisaatiota koskeva ulkoinen laaduntunnustusauditointi sekä välivuosina suoritettava ylläpitoauditointi. Selvitys (HP)

5 ARVIOINTIKERTOMUS Vuonna 2011 toteutetussa uusinta-auditoinnissa tuli esille useita kehittämissuosituksia liittyen mm. organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän toimivuuteen, sisäisen valvonnan sisällön ja merkityksen selkiyttämiseen, DRG-hinnoitteluun ja tuotteistamiseen, sopimusrekisterin ylläpitoon ja sopimusten voimassaoloaikojen seurantaan, tietohallintostrategian ja viestintäohjeen päivittämiseen, arkistoasioihin, työhyvinvointisuunnitelman laatimiseen, uhka- ja väkivaltatilanneohjeistuksen hyväksyttämiseen ja tiedottamiseen, työtyytyväisyyden säännölliseen arviointiin, henkilöstön saatavuuteen ja perehdyttämisohjeisiin, kehityskeskusteluihin, henkilöstön täydennyskoulutusvelvoitteen toteutumiseen, potilasturvallisuussuunnitelman laatimiseen, asiakaspalautteen järjestelmälliseen keräämiseen sekä eri prosessien laadun, tehokkuuden ja vaikuttavuuden mittareiden määrittämiseen. Selvitys (AS) Sosterin sisäinen tarkastus on ulkoistettu. Vuoden 2011 sisäisen tarkastuksen painopisteet olivat henkilöstöresurssien käytön selvittäminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osastoilla sekä leikkaussalien käyttöasteen ja terveyskeskuksen puhelinvastaamiskäytännön toimivuuden selvittäminen. Tilinpäätöksessä sisäisen tarkastuksen tarkastushavainnoista on tuotu esille ainoastaan leikkaussalien vajaakäyttö. Selvitys (HP) Konsernivalvonnan osalta tilinpäätöksessä on mm. todettu Savonlinnan Keskussairaalan Kiinteistö Oy:n hallinnon järjestäytyneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Tilikauden aikana kuntayhtymähallituksessa tehtiin päätöksiä ja esityksiä kiinteistöyhtiön toiminnan laajentamisesta, sen osakepääoman korottamisesta apporttiomaisuudella sekä rakennuttamistoimintaan liittyvästä takaussitoumuksesta. Myöhemmin nämä kiinteistöyhtiön toiminnan laajentamiseen ja siihen liittyneet monet muut toimenpiteet peruutettiin kokonaan. Kuntayhtymävaltuusto totesi kokouksessaan kiinteistöyhtiölle tarkoitetun takaussitoumuksen käyvän tarpeettomaksi ja merkitsi tietoonsa erillisessä liitteessä esitetyt täytäntöönpanotoimenpiteet (mm. osakepääoman korotusprosessin peruminen, maanvuokrasopimusten purkaminen, muiden sopimusten päivittäminen, urakkakilpailun uusiminen ja yhtiöjärjestyksen muutosprosessin keskeyttäminen). Vuoden 2011 aikana kiinteistöyhtiöön kohdistetut toimenpiteet osoittavat, että toiminnan suunnittelu oli tältä osin varsin lyhytjänteistä ja hallitsematonta. Selvitys (PM) 4 VALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1 Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon osalta tavoitteeksi asetettu hoidon saatavuuden parantuminen vuoden 2010 tilanteesta ja 35 vuorokauden keskimääräinen jonotusaika saavutettiin ainoastaan sisätautien ja keuhkosairauksien kohdalla. Tasekirjan mukaan suurimmat poikkeamat tavoitteeseen nähden olivat lasten neurologiassa (102), silmätaudeissa (72) ja lastentaudeissa (66). Selvitys (HJ) Johtamiseen liittyvien tavoitteiden osalta tilinpäätöksessä on todettu, että johtamisjärjestelmän muutos selkeytti prosessien omistajuutta. Lukijalle ei tilinpäätöksen perusteella avaudu, miten tämän tavoitteen toteutuminen näkyi vuoden 2011 aikana käytännön johtamistyössä. Selvitys (HJ) Jatkohoitoon jonottavien odotuspäivät ovat laskeneet 26,6 % eli asetettu tavoitetaso 10 % saavutettiin. Kustannusten osalta voidaan todeta, että tavoitteeksi asetetussa menokehyksessä ei pysytty. Myöskään sijaisten määrän alentamistavoitteessa 25 %:iin vuoden 2010 tasosta ei onnistuttu, sillä sijaisten osuus vuosityöajasta työpäivinä oli 28 %. Erityisen suuri poikkeama 51 % oli päivystyksessä. Selvitys (HJ)

6 ARVIOINTIKERTOMUS Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuollon tavoitetasoa enintään 48 % kiireetöntä hoitoa odottavista on seurantaluokassa vrk ei saavutettu, mutta hoidon piiriin kuuluville aika pystyttiin järjestämään 3 kk:n sisällä. Perusterveydenhuollon kustannukset kasvoivat 2,3 milj. euroa edellisestä vuodesta, joten kustannuskehitys oli enemmän kuin 1 % vuoden 2010 toteutumasta (=talousarvion tavoitetaso). 3 Sosiaalipalvelut Henkilöstöön liittynyt tavoite uuden teknologian hyödyntämisestä ja tavoitetason mittari kotipalveluhenkilöstön työpanos kasvaa välittömässä asiakastyössä vähintään 3 % v tasosta ei toteutunut. Tavoitteen toteutumisesta on tilinpäätöksessä todettu seuraavaa: Työaika asiakastyössä ei ole kasvanut tavoitteen mukaisesti, alenema on noin 5 % johtuen toteutunutta kokonaistyöaikaa vähentävistä poissaoloista. Tarkastuslautakunnalle ei selvinnyt, mitä tämä toteama tarkoittaa käytännössä eli paljonko oli tavoiteltu työpanoksen kasvu työpäivinä ja montako työpäivää tästä tavoitteesta jäätiin. Sosiaalipalveluiden keskeisistä toimintaluvuista tasekirjan sivuilla 22 ja 31 ilmenee, että kotona annettavien palveluiden määrä väheni edellisvuodesta (-10,5 %) ja myös talousarviotavoite alittui selvästi ( ). Selvitys (RS) Sosiaalipalveluissa myöskään sijaisten määrän alentamiseen liittynyt tavoite ei toteutunut. Selvitys (RS) Sosiaalipalveluiden keskeisissä toimintaluvuissa tasekirjan sivuilla 22 ja 31 on ristiriitaa TA2011-sarakkeissa A-klinikkakäyntien (4500/4000), päiväkeskuskäyntien (1800/1450) ja palveluasumisen (123800/130700) kohdalla ja nämä virheellisyydet vaikuttavat myös Tot. % -sarakkeisiin. Saadun selvityksen mukaan poikkeamat johtuvat siitä, että sivun 22 sarakkeissa on esitetty kuntayhtymävaltuuston hyväksymän talousarvion 2011 luvut ja sivulla 31 vuoden 2011 käyttösuunnitelman luvut. Tarkastuslautakunta toteaa, että käyttösuunnitelmat tulee laatia hyväksytyn talousarvion mukaisesti ja tarvittaessa talousarvioon tulee tehdä muutosesitykset. Kun vuoden 2011 osalta näin ei ollut menetelty, olisi perustelut ristiriitaisille taulukko-osille tullut selostaa tilinpäätöksessä ao. kohdissa. Selvitys (RS) 4 Tukipalvelut Tukipalveluissa tavoitteen sisäisten asiakkaiden tyytyväisyys tavoitetaso oli talousarviossa määritelty kouluarvosanalla (4-10) ja toteutuminen tilinpäätöksessä asteikolla (1-5). Erilaiset asteikot vääristävät tulosta, joten miksi tavoitetason mittaria on menty muuttamaan? Selvitys (PM) Prosesseihin ja rakenteisiin liittyneeseen tavoitteeseen lääkitysarviointien lukumäärässä ei päästy, mistä syytetään tavoitteiden asettamisessa tapahtunutta virhearviointia ja yhden henkilön työpanoksen riittämättömyyttä. Miksi tavoitteeseen sisältyneeseen virheeseen sekä henkilöstövajeeseen ei puututtu aikaisemmin eli jo tilikauden aikana? Toinen tavoite liittyen siivouslaadun omavalvonnan suorittamiseen kaikissa työyksiköissä on tilinpäätöksen mukaan toteutunut, mutta mikä oli tulos? Selvitys (RM)

7 ARVIOINTIKERTOMUS Kustannus-tehokkuus-tuottavuus näkökulmasta tukipalvelut pysyivät tavoitteessaan alkuperäiseen menokehykseen verrattuna, mutta muutettuun talousarvioon verrattuna ylitystä tuli noin 0,111 milj. euroa. Teknisen laitehuollon käyttöaste on mennyt parempaan suuntaan, mutta onko tavoite 80 % laitettu liian korkeaksi, kun tulos oli 78 %? Selvitys (VA) Henkilöstöresurssin tehokkaan käytön parantamiseksi alkaen perustettu rekrytointiyksikkö lakkautettiin vajaan vuoden toiminnan jälkeen. On selvää, että vajaassa vuodessa mikään yksikkö ei pysty toteuttamaan tavoitteita, jotka eivät ole realistisia. Rekrytointiyksikön perustaminen vaati kovasti ponnisteluja esimiehiltä ja henkilöstöltä ja siihen olisi pitänyt panostaa kokonaisvaltaisemmalla tavalla. Kaikki säästöt eivät välttämättä näy heti vaan vasta muutamien vuosien jälkeen. Rekrytointiyksikön suunnittelu, perustaminen ja yllättävä alasajo jättivät vaikutelman poukkoilevasta ja lyhytjänteisestä asioiden hoidosta. Rekrytointiyksikölle talousarviossa asetetun tavoitetason toteutumista ei ole tilinpäätöksessä selostettu lainkaan. Sen sijaan siinä on lyhykäisesti todettu, että Yksikkö ei onnistunut tavoitteessaan ja lopetettiin Selvitys (PM) KS kohta 3.1. Käsitellään yhdessä paikassa Henkilöstöön liittynyt tavoite sijaisten määrän alentamisesta suhteessa vakinaisiin palvelusuhteisiin toteutui (tavoite 25 %, toteutuma 14,8 %). Mikä tähän vaikutti? Selvitys (KL) 5 TALOUS JA INVESTOINNIT 1 Palvelualueiden talouden toteutuminen ja keskeiset toimintaluvut Palvelualueiden talouden toteutuminen käy ilmi niiden tuloslaskelmista, jotka on esitetty tasekirjan sivuilla Koko piirin tuloslaskelma on esitetty sivulla 14 ja siitä voidaan todeta, että tilikauden aikana tehty talousarviomuutos näytti perussopimuksesta määräyksistä poiketen tulosta lähes 0,800 milj. euroa, vaikka muutettu talousarvio olisi pitänyt tehdä alkuperäisen talousarvion 2011 tapaan 0-tulok-seen päättyväksi. Selvitys (PM) Eri palvelualueiden keskeisistä toimintaluvuista on esitetty taulukkomuotoiset koosteet tasekirjan sivuilla Kuten tämän arviointikertomuksen sivulla 10 todetaan, näihin taulukoihin liittyy sosiaalipalveluiden kohdalla ristiriitaisuuksia, joiden osalta erillinen sanallinen selvitys olisi ollut paikallaan. Muutoinkin taulukoiden sanalliset selostukset olisivat olleet perusteltuja etenkin merkittävimpien poikkeamien kohdalla. Selvitys (RS) Seuraavassa on muutamia havaintoja palvelualueiden suoritteiden toteutumisesta vuoden 2011 aikana: Erikoissairaanhoito Leikkausten määrä väheni edellisvuodesta 411 ja alittui talousarvioon nähden 436 suoritteella. Päivystyssisäänottojen ja hoitopäivien talousarvioluvut poikkeavat olennaisesti toteutuneista luvuista (161 % ja 152,6 %) mistä tämä kertoo? Selvitys (HJ)

8 ARVIOINTIKERTOMUS Perusterveydenhuolto Yhteispäivystyksen toimintalukujen toteutuminen talousarvioon nähden 147,7 %:sti peilannee osaltaan terveyskeskusten lääkäripulaa? Peilaako Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluiden toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Sosiaalipalvelut Kotona annettavat palvelut (tot ) vähenivät edellisvuodesta (-10,5 %) ja jäivät talousarviotavoitteesta (- 9 %). Vaikuttiko kotihoidossa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon erottaminen eri tulosalueille ja eri esimiesten alaisuuteen näin voimakkaasti huonompaan suuntaan? Vaikuttiko Selvitys (RS) 2 Tulosyksilöiden toiminta Tasekirjan sivuilla on esitetty taulukoita liittyen tulosyksiköiden suoritteisiin ja laitospaikkoihin eikä näitäkään taulukoita ole selostettu sanallisesti. Erityisesti tarkastuslautakunta jäi kaipaamaan selityksiä taulukoista ilmeneviin merkittävimpiin poikkeamiin. Seuraavassa muutamia poimintoja ja kysymyksiä tulosyksiköiden suoritteiden toteutumisesta vuoden 2011 aikana: Erikoissairaanhoito Avohoidossa kaikkien muiden erikoisalojen suoritteet ylittyivät reilusti paitsi psykiatrian, joka toteutui 94,8 %:sti. Vuodeosastohoidon kohdalla tilanne oli edellisen kaltainen, psykiatrian toteutumisprosentti oli 81,6. Psykiatrian akuutti työryhmä on toiminut vuoden 2011 alusta lähtien. Miten se näkyy toteutuneissa suoriteluvuissa? Selvitys (HJ) Perusterveydenhuolto Talousarviossa käyntien ja hoitopäivien arviointi ei ollut realistista. Suurimmat poikkeamat olivat yhteispäivystyksessä ja neuvolatoiminnassa (139,3 % ja 139,8 %). Radiologian kohdalla talousarviotavoite toteutui vain 83,7 %:sti mikä on vaikuttanut alentavasti tähän tarpeeseen? Vuodeosastojen käyttöasteet ovat kokonaisuutena toteutuneet hyvin eli 98 %:sti. Miten hoidonporrastuksessa on onnistuttu? Sosiaalipalvelut Hoito- ja asumispalvelupäivissä Sosterin omien palvelutalojen toteutuma oli 98,06 % ja käyttöaste 94,8 % ja vastaavat luvut ostopalvelutalojen kohdalla olivat 102,54 % ja 94,9 %. Mistä ostopalvelupäivien suhteellisen osuuden

9 ARVIOINTIKERTOMUS kasvu edellisvuodesta johtuu (75,4 % -> 76,5 %)? Selvitys (RS) Tarkastuslautakunta teki vuoden 2011 arviointiin liittyen tutustumiskierrokset perusterveydenhuollon tulosyksiköihin Sulkavalle, Rantasalmelle, Savonlinnan pääterveysasemalle, Punkaharjulle, Kerimäelle ja Enonkoskelle. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti näillä kierroksilla päällimmäisenä esille tulleita asioita. Sulkavan terveysaseman avopuolella on ollut jo pitemmän aikaa rakennekosteusvaurioita ja pahoja sisäilmaongelmia, joista on aiheutunut sairaslomia ja yksi työntekijä on joutunut käyttämään jatkuvasti hengityssuojainta. Tilojen peruskorjaus aloitettiin helmikuussa 2012 jolloin terveysaseman avopuolen palvelut siirrettiin tilapäisiin tiloihin. Sulkavan terveyskeskuksen toimintaa on jatkuvasti vaikeuttanut myös lääkäripula. Kesällä 2011 Sulkavalle saatiin kaksi virolaislääkäriä, joiden ohjausta ja opastusta ei kuitenkaan hoidettu Sosterin puolelta sopimuksen edellyttämällä tavalla ja perehdytys jäi henkilökunnan vastuulle. Lisäksi potilasturvallisuus vaarantui kieliongelmien takia. Henkilökunnalla on vaikeuksia tavoittaa lääkäriä esim. reseptien uusimisessa. Tältä osin tilanne helpottunee tulevaisuudessa, kun terveydenhoitajille mahdollistetaan koulutuksen myötä reseptinkirjoitusoikeus. Rantasalmen terveysaseman henkilökuntaa kuormittaa Sulkavan tavoin lääkäripula. Samoin sen tiloihin on tulossa iso remontti mm. sisäilmaongelmien takia. Punkaharjun terveysasema jäi vuoden aikana yhden lääkärin varaan, kun Attendo MedOne Oy:n ostopalvelusopimus koskien kahta lääkäriä irtisanottiin. Työtaakan jääminen yhden lääkärin harteille on merkittävä riski jaksamisen kannalta. Terveyskeskuksen vuodeosastolla sijaisten tarve ja saatavuus vaihtelee ja potilaiden jonotilanteen selvitys oli kesken. Vuodenosaston kaksi yöhoitajaa hoitavat kotihoidon yöaikaiset turvahälytykset, mihin sisältyy riski vuodeosaston oman toiminnan turvaamisesta. Terveyskeskuksen fysioterapiatilat ovat erittäin ahtaat ja yksityisyyden suojan kannalta todella haasteelliset. Savonlinnan terveysasemalla vuosikontrollit (mm. diabetes) eivät toteudu ja niille pitäisi tehdä uudet kriteerit (hoitoonpääsyjonossa oleviin sisältyvät myös vuosikontrollipotilaat). Asiakkaiden välitön yhteydensaanti ja hoidontarpeen arviointi virka-aikana hoituu puhelinpalveluna, josta vastaa kolme sairaanhoitajaa kokopäiväisesti (n. 80 puhelua/henkilö/ päivä). Ostopalvelulääkärit hoitavat viikonlopun yhteispäivystyksen, vaikka omien lääkäreiden hoitamana se tulisi paljon edullisemmaksi. Onko viikonlopun yhteispäivystyksen hoito muutoin sujunut ongelmitta ja ostopalvelussopimusten mukaisesti? Lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon on vähentynyt ja perusterveydenhuoltoon on voitu ottaa potilaita erikoissairaanhoidosta. Neuvolatoiminta on pystytty järjestämään hyvin, kun Punkaharjulta on saatu avuksi puolikas henkilöresurssi. Mielenterveystyössä akuutti työryhmä tekee tarvittaessa kotikäyntejä, mikä on erittäin hyvä asia. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon hoitamista ohjeiden edellyttämällä tavalla on vaikeuttanut henkilöstövaje, joskin tilanne helpottuu toukokuussa aloittavan lääkärin myötä (työ

10 ARVIOINTIKERTOMUS % kouluterveydenhoitoa ja 70 % työterveyshuoltoa). Myös hammaslääkäripula on ollut merkittävää ja sen osalta on jouduttu turvautumaan kalliisiin ostopalveluihin. Terveyskeskuksen vuodeosastojen kohdalla esille tuli alhainen hoitohenkilöstömitoitus, jota on kyllä pyritty korjaamaan. Ainoastaan vuodeosasto 1 toimii suositusten mukaisella henkilöstömitoituksella, mutta osastoilla 2 ja 3 on vajetta. Kaikissa viroissa on vakituinen henkilö ja eikä sijaisista ole ollut puutetta. Yksi keino henkilömitoituksen saamiseksi suositusten mukaiseksi on asiakaspaikkojen vähentäminen, sillä tehostettua palveluasumista tarvitaan lisää (jonossa tehostettuun palveluasumiseen oli tammikuussa 2012 n. 60 henkilöä). Henkilöstön käytössä on koneellinen lääkkeiden jako. Miten se on toiminut ja onko sillä saatu aikaan säästöjä ajankäytössä ja kustannuksissa? Valtuuston hyväksymän talousarvion ja tulosyksikkökohtaisten käyttösuunnitelmien laadintaan liittyen esille nousi niiden kohtaamisongelma: talousarvio on monilta osin laadittu epärealistiseksi eikä siihen ole mahtunut kaikki tiedossa olevat, käyttösuunnitelmien edellyttämät kustannukset. Esimerkiksi Sulkavan terveysasemalla tuli budjettiylityksiä, kun lämpö- ja sähkökuluihin ei ollut riittävästi varattu määrärahoja talousarviossa (vaje euroa). Selvitys (PM) Henkilökunnan kuulemisen yhteydessä tarkastuslautakunnalle heräsi kysymys Sosterin tasapuolisen palkitsemisen toteutumisesta. Hoitohenkilökunnan työnkuvan ja vastuun laajentuminen mm. lääkäripulan takia ei ole näkynyt palkkauksessa, mutta sen sijaan monia hallinnon palkkoja on organisaatiomuutoksiin ja vastuun lisääntymiseen vedoten tarkistettu ylöspäin useampaankin otteeseen viime vuosien aikana. Selvitys (KL) 3 Kuntalaskutus 4 Investoinnit Arviointikertomuksen 2010 johdosta annetussa vastineessa on todettu, että talousarvion laadintaohjeistuksessa edellytetään investointien suunnittelua talousarviovuodelle ja kahdelle seuraavalle vuodelle. Tarkastuslautakunta tulee mielenkiinnolla seuraamaan tämän ohjeistuksen toteutumista käytännössä, sillä vuoden 2011 toteutumalukujen perusteella investoinnit eivät vaikuta kovin suunnitelmallisilta. Olisi hyvä, jos investointiosan toteutumista kuvattaisiin tasekirjassa lukujen lisäksi myös sanallisesti ja ainakin merkittävimmät poikkeamat perustellen. Selvitys (PM) 6 MUUT HAVAINNOT 1 Henkilöstöraportti Henkilöstöraportin avulla mm. henkilöstövoimavaroja ja niissä tapahtuvia muutoksia voidaan seurata kattavasti. Henkilöstöraportista nousee esille useita asioita, jotka on hyvä huomioida tulevan toiminnan suunnittelussa. Seuraavassa on nostettu esille muutamia havaintoja henkilöstöraportista lisäpohdintoineen.

11 ARVIOINTIKERTOMUS Eläkkeelle siirtyvien määrä kasvaa voimakkaasti lähivuosina, mikä tuo haasteita etenkin hoitohenkilöstön saamiseksi; myös lääkäreiden ja erityisosaajien saatavuus vaikeutuu entisestään. Miten henkilöstön saatavuus varmistetaan? Sairauspoissaolot ja työtapaturmat ovat edelleen lisääntyneet. Onko työsuojelu ja riskienkartoitus ajan tasalla? Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden aiheuttamat poissaolot ovat lisääntyneet edellisvuodesta yli 70 %. Mistä tämä kertoo? Johtamiskoulutukseen osallistui 55 esimiestä. Miten koulutuksen antamia valmiuksia on voitu hyödyntää henkilöstöjohtamisessa? Työnkierto on työhyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta hyvä asia, mutta miten se on toteutunut käytännössä? Täydennyskoulutustavoite on toteutunut akateemisilla ja ympäristövalvonnassa, mutta ei muissa ryhmissä. Mistä tämä johtuu, kun määrärahojakin jäi käyttämättä? Tavoitekeskustelujen määrä lisääntyi edellisvuodesta (33,6 % -> 65,8 %), mutta ne eivät edelleenkään tavoita kaikkia. Miten kattavasti uudet tavoitekeskusteluiden yleisohjeet ovat olleet käytössä? Tyhy-rahalla euroa tuettiin henkilöstön työhyvinvointia ja 993 työntekijää osallistui erilaisiin tapahtumiin. Mitä muita vaihtoehtoja työntekijöiden osallistumisen aktivoimiseksi olisi olemassa? Vuoden 2011 loppupuolella toteutettiin työtyytyväisyyskysely, jonka vastausprosentti 53,1 oli todella pieni. Mistä johtuu, että henkilöstö ei vastannut kyselyyn? Onko edellisten kyselyiden kehittämiskohteita oikeasti kehitetty? Miten seuranta on toteutunut? Vakanssimäärä oli 1557 ja näistä avoimia vakansseja oli 142. Mistä avoimien vakanssien suuri osuus johtuu? Määräaikaisten lukumäärä on vähentynyt vain marginaalisesti. Selvitys (KL) Henkilöstöraportissa ei ole erikseen mainintaa työnohjauksen järjestämisestä ja tämä asia on jatkossa hyvä ottaa mukaan raporttiin. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden aiheuttamien poissaolojen voimakas lisääntyminen edellisvuodesta herättää kysymyksen siitä, miten hyvin henkilöstön tarpeet ja toiveet työnohjaukseen pääsemisestä Sosterissa täytetään. Selvitys (KL) Sosterin henkilöstöasioista vastaavan toimistopäällikön asema ja ratkaisuvalta henkilöstöasioissa eivät edelleenkään ole johdonmukaisia. Hallintosäännön mukaan toimialajohtajat ovat henkilöstöasioissa päätöksentekijöitä toimivaltuuksiensa puitteissa ja henkilöstöpäällikön tehtäviä hoitava toimistopäällikkö toimii annetuin valtuuksin työnantajan edustajana ja palkka-asiamiehenä virallisissa neuvotteluissa. Eikö näin isossa organisaatiossa henkilöstöasioiden hoitoa keskittämällä voisi paremmin vaikuttaa niiden kokonaisvaltaiseen ja tasapuoliseen hallintaan? Selvitys (HP) 2 Ostopalveluna hankittu työvoima Vuoden 2010 arviointikertomuksen johdosta annetussa selvityksessä on todettu, että Sosterissa ei ole tällä hetkellä järjestelmää, jolla mitataan ostopalveluihin ja henkilövuokraukseen käytettävän työpanoksen määrää. Henkilötyöpanoksen selvittämisen sekä ostopalveluista että henkilövuokrauksesta luvattiin valmistuvan vuoden 2011 loppuun mennessä. Selvitys (KL) Varsinaisena ostopalveluna hankitut työvoimakustannukset olivat henkilöstöraportin mukaan vuonna 2011 lähes 2,2 milj. euroa ( tehtyä tuntia). Tämän tiedon osalta henkilöstöraportissa on tarkentamisen varaa, koska kyseinen euromäärä ja tehtyjen tuntien määrä koskee ainoastaan erikoissairaanhoitoon kohdistuneita ostopalveluita. Tämän lisäksi perusterveydenhuollossa ja kotipalveluissa ostettiin vuoden 2011 aikana henkilötyötä yli 0,9 milj. eurolla.

12 ARVIOINTIKERTOMUS Selvitys (KL) 7 ALLEKIRJOITUKSET

13

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Tarkastuslautakunta 25.4.2012 SISÄLLYS 1 YHTEENVETOA VUODESTA 2011... 3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖSKENTELY... 3 2.1 Kokoonpano ja työskentelytapa... 3 2.2 Vuoden

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 Tarkastuslautakunta 30.4.2013 SISÄLLYS 1 YHTEENVETOA... 3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖSKENTELY... 4 2.1 Kokoonpano ja työskentelytapa... 4 2.2 Vuoden 2011 arviointikertomuksen

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

VASTINEET SAVONLINNAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

VASTINEET SAVONLINNAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Savonlinnan kaupunki 1 (5) VASTINEET SAVONLINNAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN ARVIOINNIN KOHDE/TOIMIALA ARVIOINTIKERTOMUKSEN TEKSTI (suluissa arviointikertomuksen sivunro)

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli Keskushallinto Pekka Martikainen 21.11.2014 SOSTERIN TA-15 HENKILÖSTÖMUUTOKSET ESH Tulosalueella yksiköiden välisiä sisäisiä siirtoja: 23 sh Kuntalaskutus

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI 1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI Luonnos Heikki P. 5.7.2010 Muutokset 27.7.2010, KL, TJ, HH, SP ja PM KUNTAKOHTAISET KUSTANNUSPAIKAT ENONKOSKI TK 1 KERIMÄKI

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Kumppanuussopimus Tahto-osa

Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /5 Organisaatiot Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Merikarvia ja Ulvila) ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2016-2018 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 TUOTTAVUUDESTA Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 Hyvinkään sairaala 112 119 Pohjois-Karjalan keskussairaala 114 119 Päijät-Hämeen keskussairaala 109 108

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Henkilöstötarpeen arviointi perusterveydenhuollossa

Henkilöstötarpeen arviointi perusterveydenhuollossa Henkilöstötarpeen arviointi perusterveydenhuollossa Rinnakkaissessio: Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinta 6.9.2011 klo 13:40 14:00 Sirkka Kukkola, johtava ylihoitaja, ESH,SHJ,THT Riihimäen seudun

Lisätiedot

Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa Oulu: OKS

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus terveyskeskuslääkärien virkojen täyttämiseksi

Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus terveyskeskuslääkärien virkojen täyttämiseksi Terveyslautakunta 36 28.04.2015 Kaupunginhallitus 197 11.05.2015 Kaupunginhallitus 242 08.06.2015 Terveyslautakunta 66 22.09.2015 Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

SAIRAALA- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SAIRAALA- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Tuotantojohtajan päätös 21.1.2015, 16 SAIRAALA- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 a. Toiminta-alue Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja,

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Mistä on kyse? Vertailutietopankki on kuntatyönantajille tarkoitettu ilmainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 2 Mistä on kyse? Tavoitteena on

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015 py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen TOIMINNAN TAVOITTEET linjassa PA10n yhteisten tavoitteiden kanssa 1. henkilötyön tuottavuuden

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

Sairaalatyöryhmä on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan 2.2.2010. Liite nro 1, sairaalatyöryhmän muistio 2.2.2010

Sairaalatyöryhmä on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan 2.2.2010. Liite nro 1, sairaalatyöryhmän muistio 2.2.2010 Kuntayhtymähallitus 19 16.02.2010 Kuntayhtymävaltuusto 8 25.05.2010 Sosterin talouden ja toiminnan sopeuttaminen koskien osastoja 4 A, 4 B ja 5 A (hanke 17) sekä kirurgian, synnytys- ja naistentautien

Lisätiedot

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö YM:n, STM:n ja Suomen Kuntaliiton rahoittama projekti Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveysja

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Suomen Kuntaliitto 7.6.2012 Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Suomen Kuntaliitto 7.6.2012 Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Suomen Kuntaliitto Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kuntalaki: kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot