LAATUA ETSIMÄSSÄ Ravintola Figaron laadun kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAATUA ETSIMÄSSÄ Ravintola Figaron laadun kehittäminen"

Transkriptio

1 LAATUA ETSIMÄSSÄ Ravintola Figaron laadun kehittäminen Anne Hiekkataipale Sari Mynttinen Opinnäytetyö Lokakuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN PALVELUALOJEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t) Julkaisun laji KUVAILULEHTI Päivämäärä HIEKKATAIPALE Anne MYNTTINEN Sari Opinnäytetyö Sivumäärä 87 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi LAATUA ETSIMÄSSÄ Ravintola Figaron laadun kehittäminen Salainen saakka Koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja kuluttajapalvelujen koulutusohjelma Työn ohjaaja(t) KUHA Maisa Toimeksiantaja(t) Ravintola Figaro, yrittäjät Erkki ja Liisa Tietäväinen Tiivistelmä Opinnäytetyön lähtökohtana oli kehittää toiminnallista laatua jyväskyläläisessä ra- vintola Figarossa. Laadun kehittäminen toteutui yhteistyössä yrittäjien kanssa. Laadun kehittämistyön apuna on käytetty matkailun laatutyökirjaa, joka pohjautuu kansainvälisesti tunnettuun Malcolm Baldrige -laatupalkinto-kriteeristöön. Työ aloitettiin toiminnan kuvausten laatimisella. Kuvaukset pohjautuvat yrittäjien ja henkilöstön haastatteluihin. Kuvausten laatimisen jälkeen suoritettiin toiminnan itsearviointi, jonka avulla vahvuusalueet sekä kehittämiskohteet saatiin määriteltyä. Itsearviointiin osallistui koko henkilöstö. Kehittämiskohteiden nimeämisen jälkeen yrittäjät, henkilöstö sekä tekijät pohtivat yhteistyössä käytännön parantamisehdotuksia. Laatuprosessin aikana tehtiin kaksi asiakaskyselyä. Kyselyt ajoitettiin kesälle ja syksylle Lisäksi syksyllä 2002 tehtiin henkilöstön työtyytyväisyyskysely. Näiden kyselyjen tuloksia on hyödynnetty laadun kehittämistyössä. Työn keskeisenä tuloksena syntyi runsaasti käytännön toiminnassa sovellettavia parantamisehdotuksia, joiden avulla on mahdollisuus kehittää yrityksen toimintaa. Yrittäjille ja henkilöstölle esiteltiin työn keskeiset tulokset syyskuussa 2003 henkilöstöpalaverin yhteydessä. Palveluyrityksen laadun kehittäminen on pitkäjänteinen prosessi, mikä edellyttää yritysjohdon ja koko henkilöstön sitoutumista. Yrittäjät ovat tulevaisuudessa avainasemassa laatutyön jatkumisesta yrityksessä. Yrittäjät valitsevat ne parantamiskohteet, jotka he näkevät liiketoimintansa kannalta merkityksellisiksi ja jotka vaativat pikaista kehittämistä. Avainsanat (asiasanat) Laatu, laadun kehittäminen, toiminnan kuvaus, toiminnan itsearviointi, toiminnan parantaminen, ydinprosessit Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) HIEKKATAIPALE Anne MYNTTINEN Sari Type of Publication Dissertation Pages 87 Confidential Language Finnish Title SEARCHING FOR QUALITY Quality Development in Restaurant Figaro Until Degree Programme Degree Programme in Tourism, Services Management and Consumer Communication Tutor KUHA Maisa Assigned by Restaurant Figaro, Erkki ja Liisa Tietäväinen Abstract The starting point of the dissertation was to develop the functional quality in Restaurant Figaro, located in Jyväskylä. The quality development was carried out in close co-operation with the entrepreneurs. The work was based on quality book for tourism industry applying the internationally known Malcolm Baldrige quality prize criteria. The work was started by identifying and describing the key activities. The descriptions were based on the interviews of the entrepreneurs and personnel. After the descriptions were finished, the self-evaluation of the activities was done to help to define the strengths and identify the points of development. The whole personnel participated in the self-evaluation process. After the development points had been named, the entrepreneurs, personnel and the authors together discussed the practical suggestions for improvements. During the quality process two separate questionnaires were distributed to the customers in 2002, one in the summer and the other in the autumn. In addition, in autumn 2002 the personnel were asked to fill in a questionnaire measuring their work satisfaction. The results of the above mentioned questionnaires were made good use of in the quality development work. The work resulted in numerous suggestions for practical improvements which can be utilized in developing the enterprise activities. The most important results were introduced to the entrepreneurs and personnel in September The quality development in a service enterprise is a long-lasting process involving the commitment of the managers and the whole personnel. In the future the entrepreneurs are the key persons in continuing on the development work in the enterprise. They choose the points of improvement they feel vital and needing immediate development. Keywords Quality, quality development, descriptions of activity, Self-evaluation of activity, improvement of activity, core processes Miscellaneous

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO LAATU PALVELUYRITYKSESSÄ TYÖN ETENEMINEN RAVINTOLA FIGARON LIIKETOIMINTA Perustiedot yrityksestä Toiminta-ajatus Liikeidea Keskeiset asiakasryhmät Tuotteet, palvelut ja toimintatavat Visio Arvot JOHTAJUUS Johtamiskäytäntö Figarossa Toiminnan itsearviointi Vahvuudet Parantamiskohteet ja -ehdotukset STRATEGINEN SUUNNITTELU Strateginen suunnittelu Figarossa Toiminnan itsearviointi Vahvuudet Parantamiskohteet ja -ehdotukset ASIAKAS- JA MARKKINATUNTEMUS Segmentoinnin käsite Ravintola Figaron asiakasryhmät Figaron asiakassuhteiden hallinta Toiminnan itsearviointi Vahvuudet Parantamiskohteet ja -ehdotukset Asiakaskyselyjen yhteenveto Kesä Syksy Vahvuudet Parantamiskohteet...34

5 8 TIEDOT JA NIIDEN ANALYSOINTI Tietojen analysointi Figarossa Toiminnan itsearviointi Vahvuudet Parantamiskohteet ja -ehdotukset HENKILÖSTÖ Figaron henkilöstö Vahvuudet Parantamiskohteet ja -ehdotukset Henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn yhteenveto Vahvuudet Parantamiskohteet PROSESSIT Figaron tuotantoprosessi Vahvuudet Parantamiskohteet ja -ehdotukset Figaron palveluprosessi Vahvuudet Parantamiskohteet ja -ehdotukset Figaron tuotekehittelyprosessi Vahvuudet Parantamiskohteet ja -ehdotukset Figaron kanta-asiakkuusprosessi Vahvuudet Parantamiskohteet ja -ehdotukset YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET Vahvuudet Parantamiskohteet ja -ehdotukset POHDINTA...69 LÄHTEET...72 LIITTEET...73 Liite 1. Ravintola Figaron ruoka- ja viinilista...73 Liite 2. Ravintola Figaron esite...74 Liite 3. Asiakaskysely...75 Liite 4. Henkilöstön työtyytyväisyyskysely...76

6 1 JOHDANTO 3 Hyvä kokonaisvaltainen laatu ja sen hallinta ovat merkittävässä roolissa tämän päivän palveluyrityksessä. Laadun hallinta mahdollistaa asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaan toiminnan. Opinnäytetyömme käsittelee laadun kehittämistä jyväskyläläisessä ravintola Figarossa ja sen tavoitteena on kehittää yrityksen toimintaa. Työmme on koottu käytännön läheisellä tavalla, toimivan yrityksen lähtökohdat huomioiden. Työ on syntynyt yhteistyössä yrittäjien kanssa ja kehittämistyömme pohjana olemme käyttäneet matkailun laatutyökirjaa, sovelletuin osin. Työssämme emme käsittele yrityksen toiminnan tuloksia. Olemme pyrkineet säilyttämään yhteyden teorian ja käytännön välillä työn eri vaiheissa ja rakentaneet työmme siten, että jokaisen laadunparantamistyössä esiintyvän sisäl- esitämme yrittäjien haastattelujen sekä omien havaintojemme perusteella tekemämme toiminnan kuvauksen. Tämän jälkeen olemme tehneet itsearvioinnin jokaisesta käsi- teltävästä kohdasta, joista nostamme esille yrityksen vahvuudet ja parantamiskohteet ja tökohdan alussa selvitetään kyseiseen kohtaan liittyvä teoriaosio. Teoriaosion jälkeen -ehdotukset. Työmme alussa kerromme prosessin etenemisvaiheista. Seuraavaksi esittelemme ravintola Figaron perustiedot ja jatkamme yksittäisten laadunparantamiskohteiden käsittelyä. Kohdiksi valitsimme johtajuuden, strategisen suunnittelun, asiakas- ja markkinatuntemuksen, tiedot ja niiden analysoinnin, keskeisimmät prosessit sekä yhteiskunnalliset vaikutukset. Suunnittelimme ja organisoimme yrityksessä kaksi asiakaskyselyä ja henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn. Olemme raportoineet niiden tuloksia kyseisten sisältökohtien yhteydessä. Työmme loppuun olemme tehneet yhteenvedon prosessin keskeisimmistä tuloksista yrityksen toiminnan kannalta ja konkreettisia ehdotuksia yrityksen toiminnan ja laadun parantamiseksi. Haluamme lämpimästi kiittää ravintola Figaron yrittäjiä, Liisa ja Erkki Tietäväistä sekä koko Figaron henkilökuntaa hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Lisäksi oman kiitoksensa ansaitsee opinnäytetyömme ohjaaja Maisa Kuha, joka pitkäjänteisesti ja kannustavasti on ollut mukana laatuprosessin etenemisvaiheissa. Myös perheillemme ja läheisille ystävillemme haluamme välittää kiitokset kärsivällisyydestä.

7 2 LAATU PALVELUYRITYKSESSÄ 4 Laatu-käsite on muuttunut ja saanut uusia ulottuvuuksia historiansa aikana matkalla kohti nykypäivää. Aikaisemmin laatu liittyi läheisesti tuotantoprosessien ja tuotteiden valvontaan. Uraauurtavia henkilöitä, jotka työskentelivät laadun ja tuottavuuden parantamiseksi, olivat amerikkalaiset Deming ja Juran. Heidän kehittelemänsä laatujärjestelmän tavoitteena oli päästä laatuvirheitä ja kustannuksia ennakolta ehkäisevään työtapaan. He myös ottivat suoritusportaan organisaation mukaan koko yritystä hyödyttävään kehitystyöhön. Heidän työnsä toimi merkittävänä suunnannäyttäjänä nykyiselle kokonaisvaltaiselle laadunhallinnalle yrityksissä (Total Quality Management, TQM) Laadun käsitettä on siis ajan kuluessa laajennettu. Nykyisin laatu sisältyy myös johtamiseen, strategiseen suunnitteluun ja koko organisaation kehittämiseen. Asiakaskeskeisyys on kohonnut sisäisten toimintojen rinnalle, jopa ohitse. On ymmärretty, että asiakkaiden tarpeet ovat koko laatutoiminnan perusta. Laatu-käsitettä voidaan soveltaa palveluyrityksiin, Pk-yrityksiin ja julkiseen hallintoon. (Lecklin 1997, ) Laatu on yrityksen jatkuvaa kykyä tyydyttää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet. Yrityksen tärkeimmän sidosryhmän, asiakkaiden, lisäksi muita sidosryhmiä ovat mm. johto, henkilöstö, omistajat, tavarantoimittajat ja viime kädessä ympäröivä yhteiskunta. Laadun kannalta tarkasteltavina kohteina voivat olla esimerkiksi tuote, palvelu, henkilöstö, tiedonkulku yrityksessä, johtamistaidot tai ostettavat raaka-aineet. (Järvelin, Kvist, Kähäri & Räikkönen 1992, 9-11.) Tuotteiden laadun lisäksi tarkastellaan nykyisin koko toimintoprosessin laatua. Tämä on johtanut siihen, että teollisuuslähtöisyydestä on etäännytty. Tuotteiden ja palvelujen laatu ovat yhtä tärkeitä (Lecklin 1997, 21). Yrityksen toiminta muodostuu monista erilaisista prosesseista. Laatua kehitettäessä yrityksen toimintaa tarkastellaan yksittäisinä prosesseina. Ravintolayrityksessä erillisiä prosesseja ovat esimerkiksi tuotanto-, palvelu-, tuotekehittely- ja kanta-asiakkuusprosessit. Laadun parantamisella ja hallinnalla on selkeä vaikutus yrityksen menestykseen ja kannattavuuteen.

8 Yksittäisistä kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä merkittävimmäksi on havaittu yrityksen tuotteiden suhteellinen laatu. Se voidaan määritellä yrityksen tuotteiden (tuotteet ja palvelu) kykynä täyttää asiakkaiden tarpeet verrattuna muiden samoilla markkinoilla kilpailevien yritysten kykyyn täyttää kyseiset tarpeet. 5 Laadun ja kannattavuuden suhdetta voidaan selittää sekä paremmalla asiakastyytyväisyydellä että toiminnan korkean laadun ansiosta säästetyillä kustannuksilla. Toiminnallisesti hyvä laatu saavutetaan, kun tehdään oikeita asioita kerralla oikein. Asiakkaiden kokeman laadun kehittämisellä saavutetaan useita etuja. Asiakkaat ovat valmiita maksamaan korkeampaa hintaa vastineeksi paremmasta laadusta. (Järvelin, Kvist, Kähäri & Räikkönen 1992, 9-11.) Korkea laatu ja tyytyväiset asiakkaat antavat yritykselle enemmän vapautta hinnoittelussa. Tämä johtaa siihen, että tuotteet voidaan myydä paremmalla katteella. Tyytyväiset asiakkaat ovat yleensä uskollisia yritykselle ja lisäävät ostojensa määrää. Samalla he viestivät positiivisesti myös muille potentiaalisille asiakkaille. Laadun seurauksena yrityksen markkina-asema vahvistuu. (Lecklin 1997, 29.) Kun tuotanto tehostuu ja virheet vähenevät, myös laatukustannukset pienenevät. Laatukustannuksia ovat mm. tuotteiden tarkastuksesta, virheiden korjaamisesta ja asiakkaiden reklamaatioista muodostuvat kustannukset. Kustannusten pieneneminen parantaa edelleen kannattavuutta. On siis selvää, että toiminnan laatua kannattaa kehittää ja koko henkilöstöä motivoida laadun hallintaan. (Järvelin, Kvist, Kähäri & Räikkönen 1992, 9-11.) Laadun tulevaisuusnäkymiä kuvatessaan Lecklin ennustaa kirjassaan, ettei kokonaisvaltainen laadunhallinta tule häviämään tulevaisuudessakaan. Hän on vahvasti sitä mieltä, että toteuttamiskeinot muuttuvat, mutta laatu tulee pysymään yrityksen menestystekijänä. Se tulee integroitumaan nykyistä enemmän muuhun toimintaan samalla vähentämällä erillisten laatuyksiköiden ja -johtoryhmien merkitystä. Hänen mukaansa tulevaisuudessa tiimit vastaavat pitkälti omalta laadustaan. Yksilötasolla tarvitaan tulevaisuudessa monitaitoisuutta.

9 6 Työntekijällä on oltava edellytykset lopputuotteen ja koko prosessin laadun parantamiseen. Lecklin korostaa myös, että kehitysprosessiin liittyy myös yksilön valtuuksien ja vastuiden lisääminen organisaatiossa. Erityisesti asiakaspalveluhenkilöstön merkitys ja itsenäisyys tulevat olemaan merkittävässä asemassa. (Lecklin 1997, 26.) Laadun kehittämistyön pohjana olemme käyttäneet matkailun laatutyökirjaa, joka on tehty matkailuelinkeinoon laadun kehittämistyön työkaluksi. Kirjan tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittymään ja parantamaan liiketoimintaansa. Laatutyökirja on tehty yhteistyössä Matkailun Kehitys Lappi Oy:n, Laatukeskuksen, Sedecon Oy:n ja kuuden erilaisen matkailuyrityksen kanssa. Laatutyökirjan pohjana on käytetty kansainvälisesti tunnettua Malcolm Baldrige -laatupalkinto-kriteeristöä (Tekoniemi-Selkälä T. & Kinnunen J ). Laatutyökirja käsittää kahdeksan sisältökohtaa, jotka ovat yrityksen toiminnan kannalta keskeisiä toimintakokonaisuuksia. Laatutyö alkaa yrityksen sen hetkisen toiminnan konkreettisella kuvauksella. Kuvausten laatimisen jälkeen suoritetaan toiminnan itsearviointi, määritellään vahvuusalueet ja kehittämiskohteet sekä laaditaan kehittämissuunnitelma, jossa tuodaan esille käytännön parantamiskohteet. Seuraava kuvio havainnollistaa laatutyökirjan sisältökohtia sekä laatutyöprosessin etenemistä. 1. Johtajuus 2. Strateginen suunnittelu 3. Asiakas- ja markkinasuuntautuneisuus 4. Tiedot ja niiden analysointi 5. Henkilöstön kehittäminen 6. Prosessien hallinta 7. Toiminnan tulokset 8. Yhteiskunnalliset vaikutukset K U V A U S I T S E A R V I O I N T I V A H V U U D E T K E H I T T Ä M I S K O H T E E T P A R A N T A M I N E N KUVIO 1. Laatutyöprosessin etenemisvaiheet

10 3 TYÖN ETENEMINEN 7 Idea opinnäytetyömme aiheesta syntyi yhteistyössä ravintola Figaron omistajien kanssa. Olemme tutustuneet yritykseen ja yrittäjiin oman opetustyömme kautta, sillä ravintola Figaro on toiminut jo vuosien ajan Palvelualojen oppilaitoksen opiskelijoiden työssäoppimispaikkana. Hyvin sujuneen yhteistyömme jatkona meistä tuntui mielenkiintoiselta tutustua yritykseen paremmin ja alkaa kehittää sen laatua yhteistyössä yrittäjien kanssa. Pienissä yksityisissä yrityksissä, kuten Figaro on, ei omistajilla useinkaan ole aikaa paneutua kokonaisvaltaisesti laatukysymyksiin, sillä yrittäjien työpanos on tärkeä osa suorittavassa työssä. Me puolestamme saimme kiinnostavan, käytännön läheisen ja toivottavasti yrittäjiä tulevaisuudessa hyödyttävän opinnäytetyön aiheen. Kun opinnäytetyömme aihe alkoi olla meille jokseenkin selkiytynyt, varasimme ajan ensimmäiseen ohjauskeskusteluun. Keskusteltuamme ohjaajamme kanssa aiheen soveltuvuudesta ja sen rajaamisesta palasimme yritykseen ja esittelimme aiheen sekä työskentelytapamme yrittäjille. Alusta asti korostimme, että yrityksen sisäiset asiat ovat luottamuksellisia ja työn alkuvaiheessa tehtävä itsearviointi (auditointi) perustuu avoimuuteen sekä oman toiminnan kritiikkiin ja on laadun kehittämistyön lähtökohta. Lisäksi painotimme sitä tosiasiaa, että laatutyön käynnistyttyä palveluyrityksessä kehittämiskohteita tulee esille runsaasti ja niistä yrittäjät voivat valita, mihin asioihin kokevat tarvetta puuttua välittömästi ja mitkä asiat otetaan esille myöhemmin. Toimeksiannon yrittäjiltä saimme keväällä Työmme eteni kesällä 2002 siten, että suoritimme auditointia yrityksessä haastatellen yrittäjiä henkilökohtaisesti. Käytimme työmme runkona matkailun laatutyökirjaa ja etenimme sen mukaisesti. Ennen sovittua haastatteluaikaa valmiste- kaksi laatuun liittyvää isompaa limme kysymyksiä yleensä niin, että samalla haastattelukäynnillä käsittelimme kohtaa.

11 Tämä menettelytapa tuntui toimivalta ja ennakkovalmistelumme säästivät yrittäjien aikaa. Tuotantoprosessi-kohdassa haastattelimme yrittäjien lisäksi keittiömestaria. Haastattelujen jälkeen kirjoitimme muistiinpanojemme pohjalta kuvauksen ko. laatu-kohdasta mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen. Käsittelimme työssämme esille tulevat kohdat tällä menetelmällä ja kaikki kuvaukset on kirjoitettu saamiemme haastattelutulosten pohjalta. Yhteensä teimme haastatteluja yrityksessä viisi kertaa. 8 Yrittäjät lukivat aika ajoin tekstiämme ja heillä oli mahdollisuus kommentoida sitä koko prosessin ajan. Annoimme keskeneräisen työn luettavaksi heille, sillä halusimme varmistaa, ettei työstä ole jäänyt pois mitään olennaista, eikä siihen ole tullut asiavirheitä. Tämä työvaihe tuki osaltaan korostamaamme avoimuuden periaatetta. Heinäkuussa 2002 varasimme ajan ohjauskeskusteluun ja keskustelimme laatutyöhön liittyvistä prosesseista. Tämän ohjauskeskustelun jälkeen palveluyrityksessä toteutuvat prosessit alkoivat hahmottua meille paremmin ja jatkoimme työmme auditointivaihetta sekä kuvausten kirjoittamista. Osana laatutyötämme teimme henkilöstölle työtyytyväisyyskyselyn syksyllä Kyselyyn vastasi kahdeksan työntekijää ja sen tulokset käsittelemme tarkemmin luvussa 8. Figarossa ei ole tehty kirjallisia asiakaskyselyjä aikaisemmin. Päädyimme yhteistyössä yrittäjien ja ohjaajamme kanssa siihen, että asiakkaille tehtiin tyytyväisyyskyselyjä kaksi kappaletta. Toinen kysely tehtiin kesäja heinäkuun vaihteessa, jolloin asiakkaina oli paljon myös Jyväskylässä lomailevia. Toinen kysely ajoitettiin syyskuuhun 2002, jolloin vakioasiakkaat, esim. sopimuslounasasiakkaat käyttivät yrityksen palveluja. Tarjoilijat keräsivät asiakaskyselyjä sekä aamu- että iltavuoroissa molemmissa kyselyissä viikon ajan. Käsittelemme kyselyjen tuloksia tarkemmin kohdassa 6.3 Asiakaskyselyjen yhteenveto.

12 Talven aikana analysoimme kyselyjen tulokset ja saatoimme ne graafiseen muotoon. Yhteistyö yrityksen kanssa jatkui keväällä 2003 niin, että pyysimme koko henkilökuntaa osallistumaan laadun kehittämiseen. Henkilöstöpalaverin aikana työntekijät listasivat osastokohtaisina ryhminä suunnittelemiemme apukysymysten avulla mielestään keskeisiä vahvuuksia ja kehityskohteita kuhunkin käsiteltävään kohtaan. Tämän jälkeen teimme ryhmätöistä yhteenvedon ja lisäsimme omat kommenttimme. Figaron vahvuudet ja parantamiskohteet ovat syntyneet siis yhteistyössä yrittäjien, henkilöstön ja meidän kesken. 9 Kun olimme kirjoittaneet itsearvioinnit kaikista kohdista, jätimme työmme luettavaksi yrittäjille ja ohjaajallemme. Huhtikuussa 2003 varasimme ajan ohjauskeskusteluun ja keskustelun keskeiseksi alueeksi muodostui työmme tietoperustan laatiminen. Tulimme siihen tulokseen, että lisäämme tietoperustan jo kirjoittamiemme kuvausten ja itsearviointien yhteyteen. Kesällä 2003 tutustuimme kirjallisuuteen ja jatkoimme työmme tietoperustan kirjoittamista. Työn nopeuttamiseksi jaoimme aihealueita; työskentelimme välillä yksin, välillä luimme ja kokosimme työtämme yhdessä. Syksyllä 2003 syyskuussa järjestimme Figaron henkilöstölle työmme esittelytilaisuuden, jossa kerroimme asiakaskyselyjen ja itsearviointien tuloksista sekä työmme aikana esille nousseista parantamisehdotuksista.

13 Syyskuussa 2003 luovutimme opinnäytetyön tarkastettavaksi. Syyskuussa 2003 palautimme sen arvioitavaksi arviointikokoukseen. Valmiin työn toimitimme yrittäjille marraskuussa Seuraavan sivun kaaviossa havainnollistamme työmme etenemisvaiheita. 10 Opinnäytetyön aiheen suunnittelu Kevät 2002 Ohjauskeskustelu Kevät 2002 Toimeksianto Kevät 2002 Yrittäjien haastattelu - kohdat 6 ja 7 Kesä 6/2002 Yrittäjien haastattelu - kohdat 4 ja 5 Kesä 6/2002 Yrittäjien haastattelu - asiakaskysely Kesä 6/2002 Yrittäjien haastattelu - kohta 8 Kesä 7/2002 Ohjauskeskustelu Kesä 7/2002 Keittiömestarin haastattelu - kohta 9 Kesä 7/2002 Yrittäjien haastattelu - kohta 10 Syksy 9/2002 Henkilöstön ja yrittäjien itsearviointi - kohdat 4-10 Kevät 3/2003 Ohjauskeskustelu Kevät 4/2003 Opinnäytetyön luovutus tarkistukseen Syksy 9/2003 Laatutyön esittely Figaron henkilöstölle Syksy 10/2003 Opinnäytetyön luovutus arvioitavaksi Syksy 10/2003 Opinnäytetyön luovutus yrittäjille Syksy 11/2003 KUVIO 2. Työn etenemisvaiheet

14 4 RAVINTOLA FIGARON LIIKETOIMINTA Perustiedot yrityksestä Ravintola Figaron omistaa Erkki Tietäväinen. Ravintola on avattu tammikuussa Ravintola sijaitsee Jyväskylän keskustassa osoitteessa Asemakatu 4 C. Ravintola toimii yrittäjien omistamissa tiloissa. Ravintolatiloja on kahdessa kerroksessa; katutasossa n. 150 m² ja pohjakerroksessa n. 80 m². Katutason ravintolassa on 60 asiakaspaikkaa ja se voidaan jakaa kahteen erilliseen tilaan, joista toinen on savuton puoli. Pohjakerroksessa sijaitsevat neuvottelutila 16 kokousasiakkaalle, varastot ja henkilökunnan sosiaalitilat. Ravintolasalissa on A-oikeudet ja se on avoinna ma - la ja su Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus kertoo, mitä varten yritys on olemassa ja miksi se on perustettu. Toiminta-ajatukseen sisältyy yrityksen tärkein tehtävä ja se määrittää suunnan kaikelle muulle toiminnalle. Yrityksen toiminta-ajatusta tarkennetaan liikeidean avulla. (Hemmi & Lahdenkauppi 1998, 47.) Ravintola Figaron toimiala on ravitsemispalveluiden tuottaminen ja sen toimintaajatuksena on tarjota laadukkaita ruokapalveluita ja asiakaslähtöistä, yksilöllistä pal- velua viihtyisässä miljöössä liiketaloudellinen kannattavuus huomioiden. 4.3 Liikeidea Yrityksen liikeidea kertoo, mitä yritys tuottaa, kenelle tuotteita ja palveluita myydään, miten tuotteet ja palvelut toteutetaan sekä millaisen imagon avulla asiakkaat saadaan tulemaan yritykseen. Liikeidean muodostuminen lähtee yrityksen asiakkaiden määrittelystä. Selvitetään valittujen asiakasryhmien tarpeet ja odotukset sekä rakennetaan sellainen imago, jonka avulla erotutaan kilpailijoista.

15 12 Kehitetään asiakasryhmien tarpeisiin ja imagotavoitteisiin sopivat tuotteet ja palvelut sekä määritellään yrityksen tavat toimia. Tärkeintä liikeidean määrittelyssä on, että kaikki osat sopivat saumattomasti yhteen ja se on ylivoimainen kilpailijoihin verrattuna. Liikeideaa pitää tarkentaa ja kehittää tarpeen mukaan, mikä edellyttää yritykseltä jatkuvaa asiakastarpeiden, kilpailijoiden ja alan trendien tunnistamista. (Hemmi & Lahdenkauppi 1998, ) Keskeiset asiakasryhmät Figaron asiakasryhmien jakauma pohjautuu yrittäjien haastatteluun. Tarkempi asiakaskohderyhmien määrittely puuttuu, mikä kuitenkin olisi kohderyhmämarkkinoinnin kannalta oleellista. Yrittäjien mukaan merkittävimmät asiakasryhmät ovat: 1. Tilausasiakkaat 2. Itse maksavat yksittäiset asiakkaat 3. Lounasasiakkaat Tuotteet, palvelut ja toimintatavat Ravintolan päätuote on ruoka. Ravintolassa on koko aukioloajan käytössä a` la carte - lista, viinilista sekä kausilista, joka koostuu eri vuodenaikojen sesongin raaka-aineista. Lisäksi arkisin tarjotaan klo lounasta, joka sisältää kolme eri ruokavaihtoehtoa. Lounaslista suunnitellaan viikoksi kerrallaan. Lauantaisin myydään ns. lauantailounasta, joka sisältää keiton tai salaatin, pääruoan ja jälkiruoan. Viini ja juomalistat on suunniteltu täydentämään ateriakokonaisuutta (liite 1). Ruokaileville asiakkaille tarjotaan tuoretta talon leipää ateriaa odotellessa. Tarjoilu toteutetaan pöytiin tarjoiluna. Lounasasiakas voi valita jälkiruoan tai kahvin noutopöydästä. Yksilöllinen ja asiakaslähtöinen palvelu on yrityksen palvelukulttuurin kulmakivi. Jokainen asiakas on yrityksessä yhtä tärkeä, ja hänen tarpeisiinsa ja odotuksiinsa pyritään vastaamaan yrityksen toiminta-ajatuksen mukaisesti.

16 4.4 Visio 13 Vision on oltava voimakas, vaikuttava, todellinen ja selkeä suunnannäyttäjä, joka voi lisäksi sisältää myös toiveita ja yltiöpäisen rohkeita tavoitteita. Visio on arvoperusteinen näkemys siitä tulevaisuuden kuvasta, jonka halutaan toteutuvan pitkällä tähtäyksellä. Hyvän vision aikaansaamiseksi tarvitaan mm. ennakkoluulottomuutta, luovuutta, mielikuvitusta ja rohkeutta, sillä hyvän vision luominen on lähes mahdotonta pelkän loogisen ajattelun avulla. Hyvä visio auttaa yrityksen strategista suunnittelua ja strategioiden toteutumisessa. (Kamensky 2000, ) Lisäksi hyvä visio on innostava ja motivoiva ja se luo mielekkyyttä tehtävälle työlle. Se on yksinkertainen ja ymmärrettävä, se voidaan jäsentää osiksi ja sitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Hyvään visioon on sisäänrakennettu toiminnan korkea laatu ja siihen liittyy tavoite olla paras jossakin asiassa tai markkinajohtaja jollakin alueella tai sektorilla. (Lecklin 1997, ) Pitkä aikajänne ja muuttuva ympäristö edellyttävät, että visiossa on tiettyä joustavuutta. Liian kiinteä malli voi osoittautua vahingolliseksi. Vision on oltava yhteydessä yrityksen elämäntehtävän muihin elementteihin, kuten toiminta-ajatukseen ja perusarvoihin. (Kamensky 2000, 57.) Yrittäjien haastattelusta ilmeni, että Figaron toiminta tulevaisuudessa (3 vuotta) pyritään säilyttämään samankaltaisena. Yrittäjät ottavat huomioon kilpailutilanteen ja alan kehityksen toimintaa suunnitellessaan mm. uusien tuotteiden osalta. Perusliikeideaa yrityksessä ei tulla tulevaisuudessa muuttamaan alalla vallitsevien trendien vaikutuk- sesta. 4.5 Arvot Arvot ovat toimintaa ohjaavia periaatteita, sisäisiä arvoja, joilla on merkitystä organisaation henkilöstölle. Arvoille ovat ominaisia mm. voimakkuus, pysyvyys ja riippumattomuus ajasta ja paikasta. Yrityksen perusarvot ovat henkilöstölle sydämen asia, joten niissä on järjen lisäksi mukana myös tunnetta.

17 14 Valituilla perusarvoilla ei haeta välittömiä kilpailuetuja, sillä kahdella kilpailevalla yrityksellä saattaa olla samat perusarvot. Tärkeää on ymmärtää yrityksen arvojen suhde yrityksen historiaan ja nykytilanteeseen sekä niiden yhteys yrityksen todelliseen käyttäytymiseen. (Kamensky 2000, ) Yrityskulttuuri rakentuu alun perin yrityksen perustajien arvokulttuuriin ja se kiteytyy sanoihin tuottavuus, laatu, kilpailukyky, asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus jne. Useilla yrityksillä arvot ovat lähes samoja, mutta kun tarkastellaan yrityksiä lähemmin, voidaan havaita suuria eroja yksittäisten työntekijöiden arvojen tulkinnassa. Näiden arvojen tulkinta vaatii herkkyyttä, ihmistuntemusta. Yrityksen arvot alkavat toimia työyhteisöä yhdistävänä tekijänä vasta, kun jokainen organisaation jäsen ymmärtää niiden sisällön samankaltaisesti. Työntekijät eivät omaksu yrityksen arvoja käskystä, vaan työntekijä on yksilö, jonka omat arvot ovat muotoutuneet omien kokemusten ja kulttuuriympäristön pohjalta. Arvot ohjaavat yksilön käyttäytymistä ja se mitä yksilö pitää oikeana ja hyvänä, on hänen päätöstensä perusta. Palveluyrityksen työntekijä joutuu tekemään nopeita päätöksiä oman arvomaailmansa perusteella. Jos yrityksen arvot ovat vain sanoja kokousmuistioissa, ne eivät koskaan ole päätöstilanteissa vaikuttamassa suuntaan tai toiseen. (Tekoniemi-Selkälä & Kinnunen 1999, 34.) Ravintola Figaron tärkeimmät toiminnan arvot: 1. asiakaslähtöisyys 2. rehellisyys 3. sisäinen yrittäjyys

18 5 JOHTAJUUS 15 Yrityksellä, joka on matkalla menestykseen tulee olla määrätietoinen ja voimakas johto. Se toimii valmentajana, osallistujana, tiedon ja taidon kokoajana sekä tiimin kehittäjänä. Menestyvissä yrityksissä toiminnan suuntaviivat tulee luoda ensin visiona ja tulevaisuuden suunnitteluun osallistuu kaikki avainhenkilöt, kyse on yhteisen tahtotilan määrittelemisestä. Yrityksen organisaatiorakenne kuvataan usein kaaviona, miten yrityksen henkilöt ovat asiakaspintoihin kytkeytyneenä. Tulevaisuuden organisaatio on valjastettu palvelemaan asiakasta, ei muita organisaation osia. Asiakassuuntautunut yritysjohto pitää suoria ja jatkuvia yhteyksiä asiakkaisiin ja osallistuu osaltaan suoraan asiakaspalveluun. Menestyksen lähtökohtia ovat johdon koulutus ja jatkuva oppiminen. Sillä tietoa on hankittava ja sitä on pystyttävä jalostamaan omaan toimintaan sopivaksi. Yrityksen johto on jatkuvan oppimisen tiellä ja koulutuksen on tuettava asiakkuuksien parempaa hallintaa. Johdon tehtävä on analysoida millaisia asiakasryhmiä yrityksessä nykyään käy ja mitä uusia asiakasryhmiä tavoittelemme. Koulutuksen avulla yrityksen johto pysyy ajan tasalla ja pystyy säästämään turhien virheiden kustannukset, - kun ei osattu, piti kokeilla, opetella kantapään kautta. Hyvin koulutettu yrityksen johto pystyy itse kouluttamaan omaa henkilökuntaansa ajan vaateiden mukaisesti. Menestyvän yrityksen organisaation toimintapa on selkeä ja vastuut on jaettu toimintokohtaisesti järkeviin kokonaisuuksiin. Johdon on varmistettava, että kaikki asiakaspinnoissa olevat tehtävät on selkeästi vastuutettu sekä varmistaa, ettei mikään tärkeä tehtäväkokonaisuus jää huomioimatta. Vastuiden määrittelyn jälkeen on määriteltävä ne valtuudet, joilla ihmiset toimivat. Ilman valtuuksia ei ole aitoa sitoutumista vastuisiin. Valtuuksien määrittelyssä on huomioitava ne resurssit, joita henkilöllä on käytössä.

19 16 Menestyvän yrityksen päätöksenteko on mahdollisimman joustavaa ja nopeaa asiakkaisiin päin ja omiin sisäisiin asioihin otetaan kantaa mahdollisimman pian. Yrityksen johto seuraa ja analysoi määrätietoisesti omaa päätöksentekotoimintaansa ja asettaa ne tärkeysjärjestykseen ja varmistaa näin niiden viipymättömän käsittelyn. Yrityksen johdon on systemaattisesti mitattava omaa johtamistapaansa ja analysoitava mitä johtamisessa voidaan parantaa ja miten. (Tekoniemi-Selkälä & Kinnunen 1999, 32, ) 5.1 Johtamiskäytäntö Figarossa Yrityksessä on käytössä ns. matala organisaatiorakenne, joka on tyypillinen perheyritykselle. Yrittäjät ASIAKKAAT Keittiö Keittiömestari Kokit Sali Vuorovastaava Tarjoilijat KUVIO 3. Asiakaspintojen kytkeytyminen Figaron organisaatiossa Päävastuu yrityksen toiminnasta on yrittäjillä. Keittiömestari vastaa ruokalistan suunnittelusta, raaka-aineostoista, toimii lähimpänä esimiehenä kokeille sekä laatii keittiön työssäoppijoille työvuorolistat ja vastaa työssäoppijoiden perehdyttämisestä, ohjaamisesta ja arvioinnista. Ravintolasalissa toimii yrittäjien poissa ollessa varavastaavana vakinainen tarjoilija, joka huolehtii alkoholilainsäädännön noudattamisesta ja alkoholitilausten tekemisestä.

20 17 Yrittäjät työskentelevät Figarossa päivittäin ja osallistuvat suorittavan työn tekemiseen ravintolasalissa. Näin he vahvistavat omalla toiminnallaan yrityksensä arvojen toteutumista käytännön tasolla. Yrittäjien jatkuva työskentely asiakaspalvelussa sekä tiivis yhteistyö keittiön henkilöstön kanssa mahdollistavat vuorovaikutuksen, joka on korvannut säännöllisen palaverikäytännön. Yrittäjät tiedostavat palaverikäytänteen merkityksen henkilöstöjohtamisessa. Yrittäjät haluaisivat lisäkoulutusta ravintola-alan tuloslaskennan osa-alueilta. Yrityksessä päätöksenteon nopeus on riittävä, koska yrittäjät itsenäisesti vastaavat hankinnoista sekä toiminnan suuntaviivojen asettamisesta. 5.2 Toiminnan itsearviointi Vahvuudet Johtajuuden itsearvioinnissa yrityksen vahvuusalueiksi nousivat seuraavat asiat: päätöksenteon nopeus ja selkeys, yrittäjien läsnäolo ja suorittavan työn tekeminen, matala organisaatiomalli, yrittäjän kiinnostus alaa kohtaan (lisäkoulutuksen hankkiminen) ja asiakaslähtöinen johtamistapa Parantamiskohteet ja -ehdotukset Selkeitä parantamisalueita ovat: palaverikäytänteen luominen, henkilökohtaiset kehityskeskustelut esimiehen ja alaisen välillä, valta- ja vastuusuhteiden selkiyttäminen ja tiimityön merkityksen korostaminen eri osastojen sisällä ja välillä. Pikaisesti työn alle otetaan palaverikäytänteen luominen ja henkilökohtaiset keskustelut omistajien ja alaisten välillä.

21 6 STRATEGINEN SUUNNITTELU 18 Strategisella tulevaisuuden suunnittelulla yritys määrittelee omaa markkina-asemaa, kilpailukyvyn ja oman suorituskyvyn parantamista. Tulevaisuuden suuntaviivat tulee johtaa tulevien asiakkaiden tarpeista sekä käyttää apuna systemaattisesti asiakastutkimuksia. Tärkeää on, että koko yrityksen organisaatio osallistuu tulevaisuuden suunnittelutoimintaan, sillä näin saadaan aikaan aito sitoutuminen asiaan. Lopullinen strateginen suunnittelunmallin sisältö käydään läpi koko henkilöstön kanssa, jolloin kaikki osatekijät ja kokonaisuudet tiedostetaan. Vuosi- ja pitkäntähtäykseen suunnitteluun osallistuvat asiakkaat, toimittajat ja henkilöstö ja sen tulee kattaa koko yrityksen toimintaympäristö. Suunnittelun aikataulu on suhteellisen nopea ja sen sisältö pohjautuu asiakas- ja ympäristösidosryhmiltä kerättyihin tietoihin. Lopullisia ja hyväksyttyjä suunnitelmia käytetään toiminnan ohjaustyökaluina ja toteutuneita saavutuksia verrataan koko jakson aikana suunnitelmiin. Eroista ja poikkeamista yritys oppii ja pystyy parantamaan systemaattisesti suunnittelun tasoa ja siinä onnistumista. (Tekoniemi- Selkälä & Kinnunen 1999, 48.) Yrityksen tärkein sidosryhmä on nykyiset asiakkaat. Lisäksi keskeisimpien toimittajien ottaminen mukaan suunnitteluun takaa sen, että asiakastuntemuksen kautta he pystyvät paremmin tuottamaan sopivia tuotteita yritykselle. Yksi merkittävä suunnittelun osapuoli on markkinointikanavien edustajat, jolloin markkinointi pystytään hyvissä ajoin valjastamaan asiakassegmenttikohtaiseen ajatteluun. Jatkuva asiakastietojen kerääminen on yksi yrityksen menestyksen peruspilareista sekä oikea tie täydelliseen onnistumiseen. Tietoja tulee jatkuvasti kerätä mm. seuraavista asioista: palvelun ja tuotteiden laatu ja sopivuus, fyysisten puitteiden laatu ja niiden sopivuus, markkinointiviestinnän laatu sekä toimipaikan saavutettavuus. Keskeistä tulevaisuuden suunnittelussa on oikeiden kilpailijoiden jatkuva seuranta. Yritys tuottaa oman toimintansa kilpailijoita laadukkaammin ja sen toiminta perustuu täsmälaatuun, eli laatu on suunniteltu asiakassegmenttipohjaisesti ja asiakkaiden kanssa yhdessä. (Emt. 50,52.)

22 Strategia on yrityksen tietoinen keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valinta muuttuvassa maailmassa. 19 Edellä esitetty määritelmä korostaa seuraavia asioita: strategian lähtökohta on yrityksen toimintaympäristö ja se sisältää tavoitteet sekä toiminnan keskeiset suuntaviivat. Strategia edellyttää valintojen tekemistä useampien vaihtoehtojen joukosta, asioiden laittamista tärkeysjärjestykseen ja tehtyjen valintojen määrätietoista noudattamista. Strategisen johtamisen käytännöt ja käsitteet ovat kehittyneet vuosikymmenien kuluessa ja niiden päävaiheita ovat aikajärjestyksessä; pitkän tähtäyksen suunnittelu, strateginen suunnittelu, strateginen johtaminen ja strateginen ajattelu ja käyttäytyminen luvulla tätä kehitysketjua voidaan jatkaa vuorovaikutusjohtamisella, joka tulee kehittymään voimakkaasti. (Kamensky 2000, ) 6.1 Strateginen suunnittelu Figarossa Yrityksen tulevaisuuden toiminnan suuntaviivat keskittyvät lähinnä laitehankintoihin sekä salitoiminnan työtehtävien uudelleen organisointiin. Yrittäjät ovat ostaneet liiketilan omistukseensa muutama kuukausi sitten. Tästä johtuen uusien laitteiden ja koneiden (kaasuhella, uuni, astianpesukone, lautaslämmitin, viinikaappi) investointia on jouduttu siirtämään myöhäisempään ajankohtaan. Tulevaisuuden suuntaviivojen hahmottamisessa ei hyödynnetä systemaattisesti kerättyä tietoa, joten oman toiminnan tehostamisen avulla pyritään vastaamaan kilpailijoiden asettamiin haasteisiin. 6.2 Toiminnan itsearviointi Vahvuudet Suunniteltujen keittiön laitehankintojen toteutuminen koetaan yrityksessä positiivisena uudistuksena. Samoin yrityksen toiminta-ajatuksen ja liikeidean noudattaminen muuttuvissa olosuhteissa ja kilpailutilanteissa nähdään liiketoiminnan vahvuutena. Asiakaslähtöisyys toteutuu myös strategisessa suunnittelussa, koska asiakkaiden yksittäiset toiveet pyritään ottamaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. Esimerkkinä tästä ovat mm. alakerran neuvotteluhuoneen rakentaminen ja toivottujen ruokalajien huomioiminen ruokalistaa suunniteltaessa.

23 6.2.2 Parantamiskohteet ja -ehdotukset 20 Toiminnan suunnitelmallisuutta pitkällä tähtäimellä ei ole huomioitu yrityksessä kovin hyvin. Asiakaspalautteiden järjestelmällinen kerääminen (myös kirjallisesti) ja hyödyntäminen toiminnassa ovat selkeitä parantamiskohteita. Asiakaspalautteen keräämiseen tulisi luoda systemaattinen järjestelmä, jonka avulla pystyttäisiin huomioimaan asiakkaiden antama palaute toimintaa suunniteltaessa. Palautejärjestelmän avulla on mahdollisuus taata yrityksen tavoitteleman laatutason ylläpitäminen. Henkilöstön osallistuminen toiminnan suunnitteluun on vähäistä ja se ei ole järjestelmällistä. Henkilöstön halukkuus osallistua yrityksen toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun on resurssi, jonka hyödyntäminen tulisi nähdä osana strategista suunnittelua. Henkilöstö voitaisiin ottaa mukaan esimerkiksi kilpailijoiden kartoittamiseen, kilpailija-analyysien tekemiseen, sekä tulevaisuuden toiminnan suunnitteluun. Ennen kilpailija-analyysien tekemistä voitaisiin yhdessä sopia, mihin asioihin asiakaskäyntien aikana kiinnitettäisiin huomiota ja palaverissa tehtäisiin yhteenveto haastavimmista kilpailijoista. Kilpailijoiden tunnistamiseen ja kartoittamiseen sekä niiden analysointiin ei käytetä Figarossa resursseja. Liiketoiminnan kannalta kilpailijoiden tunteminen on kuitenkin tärkeää ja helpottaa toiminnan suunnittelua pitkällä aikavälillä. Yrityksen tulee olla herkkä havainnoimaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia, vaikka toimivaa liikeideaa ja toiminta-ajatusta ei olisi tarkoitus muuttaakaan nopeasti ja helposti. Jotta kilpailijoita opittaisiin tuntemaan, niitä tulisi systemaattisesti analysoida. Ennen kilpailija-analyysien tekemistä strategista suunnittelutyötä voitaisiin yhteisesti koko henkilöstön voimin pohjustaa esim. miettimällä seuraavia asioita pienryhmissä: 1. Ketkä ovat pahimpia kilpailijoitamme juuri nyt ja tulevaisuudessa? 2. Miksi he ovat vaarallisia kilpailijoitamme? 3. Mitä konkreettista me voimme tehdä turvataksemme markkina-asemamme ja / tai vallataksemme uusia markkinoita? 4. Mitä edellä mainitut toimenpiteet edellyttävät meiltä lyhyellä ja pitkällä tähtäyksellä? (Kokko, T Johtaminen. Vitriini , 48.)

24 7 ASIAKAS- JA MARKKINATUNTEMUS Segmentoinnin käsite Asiakaskeskeisyys, asiakkaiden tarpeiden ja odotusten tunteminen on edellytys yrityksen jatkuvaan menestymiseen. Yritys, joka tuntee asiakkaiden tarpeet ja odotukset pystyy tarjoamaan oikeita tuotteita ja palveluita. Yrityksessä asiakkaat voidaan ryhmitellä eli segmentoida keskenään samanlaisista asiakkaista koostuviksi ryhmiksi. Näistä yritys valitsee kohderyhmäkseen yhden tai useampia segmenttejä, joille suunnitellaan sopivat tuotteet ja palvelut. Onnistuneelle segmentoinnille tulee asettaa tavoitteet, määritellä kohderyhmille parhaiten sopivat markkinointitavat sekä seurata segmentoinnin ja markkinoinnin tavoitteiden toteutumista. (Lahtinen & Isoviita 2001, ) Ravintola Figaron asiakasryhmät Yrittäjien haastattelussa ilmeni, että Figaron keskeiset segmentit ovat muotoutuneet liiketoiminnan myötä ja samalla muokanneet toimintaa vaikuttamalla esimerkiksi tuotevalikoimaan. Myynninjakauman perusteella asiakassegmentit ovat seuraavat: 1 Tilausasiakkaat (50 %) 2. Itse maksavat yksittäiset asiakkaat (37,5 %) 3. Lounasasiakkaat (12,5 %) Asiakasryhmien tarpeet ja odotukset Kaikille Figaron asiakasryhmille yhteistä a) asiakaslähtöinen ja yksilöllinen palvelu b) maukas ruoka c) ravintolatilojen viihtyisyys ja rauhallisuus d) tuotteiden oikea hinta-laatu suhde

25 Tilausasiakkaat a) henkilökunnan ammattitaito b) pöytämuotojen muunneltavuus c) ravintolatilan muunneltavuus d) teematilaisuuksien huomioiminen ja pianomusiikin mahdollisuus 22 Itse maksavat yksittäiset asiakkaat a) elämyksien saaminen b) kasvisruokavaihtoehtojen määrä Lounasasiakkaat a) nopea ja joustava palvelu b) monipuolinen lounaslista c) a` la carte -mahdollisuus myös lounasaikana d) suoramarkkinointi yritysasiakkaille Yrittäjien mielestä tilausasiakkaiden määrän uskotaan pysyvän lähitulevaisuudessa entisellään, vaikka kilpailutilanne kiristyy. Lounasasiakkaiden määrä nykyisillä resursseilla on sopiva ja sen uskotaan säilyvän entisellään. Noin 70 % lounasasiakkaista on ns. sopimusasiakkaita. Tulevaisuudessa keskitytään hankkimaan uusia asiakasryhmiä ryhmämatkailijoista mm. koti- ja ulkomaalaisista ryhmistä sekä teatteriryhmistä. Yritys tekee yhteistyötä mm. Jyväskylän kesä -tapahtuman ja Jyväskylän sinfoniaorkesterin kanssa, joiden kautta yrityksen on mahdollista saada uusia asiakasryhmiä. Yrityksessä uskotaan, että www -sivujen sekä ravintolan esitteen avulla voidaan saavuttaa uusia asiakasryhmiä.

26 23 Asiakkaiden tarpeita ja odotuksia on huomioitu mm. rakentamalla neuvottelutila ravintolan alakertaan pieniä kokouksia/yksityistilaisuuksia varten. Idea tilan rakentamiseen syntyi asiakkaiden keskuudessa ja yrittäjät halusivat vastata asiakkaiden toiveisiin. Tilaan voidaan järjestää myös ruokatarjoilua ja näin saadaan ohjattua sinne asiakkaat, jotka tarvitsevat erillisen tilan käyttöönsä. Ravintolasalista on mahdollisuus erottaa itsenäinen tila (30 asiakaspaikkaa), mikä ei tosin liiketaloudellisesti ole kannattavaa pieniä kokous/yksityistilaisuuksia varten. Ruokalistojen monipuolisuus tulee tulevaisuudessa olemaan yksi tärkeä kilpailutekijä. Erityisesti kasvisruokalajien määrän lisäämiseen ja kausiruokalistojen kehittäminen on selkeä tarve Figaron asiakassuhteiden hallinta Figarossa korostetaan hyvän palvelun merkitystä koko palvelutapahtuman ajan. Erityisen tärkeänä pidetään asiakkaan saapumis- ja poistumisvaihetta. Ravintolassa ei ole käytössä kirjallista asiakaspalautejärjestelmää. Asiakaspalautetta kerätään suullisesti palvelutapahtuman eri vaiheissa. Reklamaatiot käsitellään ja hoidetaan välittömästi yrityksen ohjeiden mukaisesti. Henkilökunnalla on valta ja vastuu hoitaa reklamaatiotilanteet niin, että asiakkaalle jää palvelutapahtumasta positiivinen mielikuva. Asiakastyytyväisyyttä pyritään parantamaan mm. huomioimalla juhlatilaisuuden sankaria esim. juhlavalla kattauksella tai yllätys tarjoilulla. Yritys tiedottaa teematilaisuuksien tarjoiluista lehti-ilmoituksien avulla (mm. äitienpäivä, vappu). Ruokalistat ovat nähtävissä ravintolan ulkoikkunoissa ja päivittäin vaihtuva lounaslista katumainoksessa ulko-oven läheisyydessä. Yrityssopimusasiakkaille lähetetään tulevan viikon lounaslistat sunnuntai-iltana. Lisäksi asiakkaille tiedotetaan suullisesti ravintolaa koskevista asioista, esim. uusista ruokalistoista ja neuvottelutilan valmistumisesta.

27 7.2 Toiminnan itsearviointi Vahvuudet Yksi tärkeimmistä ravintola Figaron menestystekijöistä on pysyvät kantaasiakassuhteet, joita on rakennettu koko yrityksen toiminnan ajan. Vahvuutena on myös reklamaatioiden nopea käsittely. Ravintolan saatavuus on hyvä: sijainti on aivan kaupungin ydinkeskustassa, ja "kynnys" tulla asiakkaaksi on matala eri ikäisten asiakasryhmien keskuudessa. Figaron monipuolinen ruoka- ja juomalista sekä hyvä hinta/laatusuhde ovat keskeisiä vahvuusalueita. Yrityksellä on käytössä www-sivut sekä ravintolan esite (liite 2), ja yhteistyötä tehdään markkinoinnin alueella eri tahojen kanssa: Jyväskylän kesä -tapahtuma, Jyväskylän sinfoniaorkesteri Parantamiskohteet ja -ehdotukset Koska kanta-asiakkaiden osuus yrityksen tuloksen kannalta on merkittävä, tulisi kanta-asiakkaista luoda toimiva rekisteri, jota voidaan hyödyntää yrityksen palvelujen markkinoinnissa. Kanta-asiakkaiden huomioiminen ja asiakastilaisuuksien järjestäminen ovat mielestämme asioita, joiden avulla vahvistetaan asiakassuhteita sekä luodaan uusia. Kuten edellä jo totesimme, ovat järjestelmällinen asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä. Kirjallisten asiakaspalautteiden pohjalta voidaan tehdä yhteenvetoa toiminnan kehittämiseksi ja samalla järjestelmä toimii tehokkaana laadun mittarina. Yhteiset toimintaohjeet reklamaatioiden varalle ja niiden systemaattinen seuranta ovat mielestämme asioita, joihin yrityksen palvelun ja tuotteiden laadun varmistamiseksi olisi hyvä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Yrityksen henkilökunnalla on velvollisuus ja vastuu hoitaa reklamaatiotilanteet välittömästi. Yhteisten toimintatapojen noudattaminen reklamaatioiden hoitamisessa on osa palvelutapahtuman laadun varmistamista. Tämän vuoksi kirjallisten toimintaohjeiden olemassaolo on mielestämme tärkeä asia, jotta myös uudet työntekijät sekä työssäoppijat osaisivat toimia reklamaatiotilanteissa yrityksen laatuvaatimusten mukaisesti.

28 25 Reklamaatiotilanteiden kirjaaminen ja niistä keskusteleminen henkilökunnan palavereissa auttavat henkilöstöä kiinnittämään huomiota palvelusta tai tuotteesta johtuviin epäkohtiin. Yrityksen www-sivut ja esite ovat hyviä markkinoinnin apuvälineitä, mutta niitä voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin uusia asiakkaita tavoiteltaessa. Koska tavoitteena on hankkia lisää ryhmäasiakkaita, olisi tärkeää miettiä, miten palveluja markkinoidaan matkanjärjestäjille. Toisaalta yrityksen henkilöstö- ja tilaresurssit on hyvä muistaa erityisesti ryhmäasiakkaiden kohdalla, sillä isot ryhmät rajoittavat ns. "normaalia" myyntitoimintaa ainakin sesonkiaikoina. 7.3 Asiakaskyselyjen yhteenveto Asiakaskyselyihin kesä- ja syyskuussa vastasi kaiken kaikkiaan 182 Figaron asiakasta. Tulosten analysoinnissa käsittelemme kesän ja syksyn asiakaskyselyt erikseen ja havainnollistamme myös saatuja tuloksia taulukoiden avulla. Asiat, joita kyselyn avulla halusimme selvittää, suunnittelimme yhteistyössä yrittäjien kanssa. Kysymyksien suunnittelussa on otettu huomioon yrityksen ydinprosessien keskeisimmät vaiheet (liite 3) Kesä 2002 Ensivaikutelman palveluympäristöstä, sen viihtyisyyden ja siisteyden koki yli puolet vastaajista erittäin hyväksi (taulukot 1-2). Palvelun ystävällisyyttä, nopeutta ja joustavuutta, asiakaspalvelijan ammattitaitoisuutta sekä ilmapiiriä kysyttäessä ilmeni, että lähes kaikki vastaajista kokivat ne erittäin hyviksi. Erityisesti palvelun ystävällisyyteen oltiin tyytyväisiä (taulukot 3-6). Yrityksen tuotteista haluttiin kysyä niiden laatua ja esille laittoa. Tuotteiden laatu jakoi vastaajien mielipiteet tasaisesti erittäin hyvän ja jokseenkin hyvän välillä. Tuotteiden esille laitossa mielipiteissä oli enemmän hajontaa ja vastaajista osa koki sen olevan tyydyttävällä tasolla. (taulukot 7-8.) Lopuksi halusimme selvittää asiakkaan kokeman hinta-laatusuhdetta sekä laskutukseen liittyviä asioita, kuten laskun saamista sekä sen oikeellisuutta. Tuotteen hintalaatusuhteeseen oltiin tyytyväisiä, yli puolet vastaajista koki sen erittäin hyvänä.

29 26 Laskun saaminen puolestaan jakoi vastaajien mielipiteitä selvemmin ja osa vastaajista koki siinä olevan kehitettävää. Lähes kaikki vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä laskun oikeellisuuteen (taulukot 9-11). Ensivaikutelma palveluympäristöstä 0 % 0 % 45 % 55 % Erittäin hyvä Jokseenkin hyvä Tyydyttävä Huono KUVIO 4. Ensivaikutelma palveluympäristöstä Ravintolatilojen viihtyisyys ja siisteys 2 % 0 % 47 % 51 % Erittäin hyvä Jokseenkin hyvä Tyydyttävä Huono KUVIO 5. Ravintolatilojen viihtyisyys ja siisteys Palvelun ystävällisyys 12 % 0 % 0 % 88 % Erittäin hyvä Jokseenkin hyvä Tyydyttävä Huono KUVIO 6. Palvelun ystävällisyys

30 Palvelun nopeus ja joustavuus % 2 % 0 % 67 % Erittäin hyvä Jokseenkin hyvä Tyydyttävä Huono KUVIO 7. Palvelun nopeus ja joustavuus Palvelun ammattitaitoisuus 5 % 20 % 0 % 75 % Erittäin hyvä Jokseenkin hyvä Tyydyttävä Huono KUVIO 8. Palvelun ammattitaitoisuus Kokemani palveluilmapiiri 0 % 0 % 27 % 73 % Erittäin hyvä Jokseenkin hyvä Tyydyttävä Huono KUVIO 9. Kokemani palveluilmapiiri

31 28 Tuotteiden laatu 0 % 0 % 41 % 59 % Erittäin hyvä Jokseenkin hyvä Tyydyttävä Huono KUVIO 10. Tuotteiden laatu Tuotteiden esillelaitto 39 % 12 % 0 % 49 % Erittäin hyvä Jokseenkin hyvä Tyydyttävä Huono KUVIO 11. Tuotteiden esille laitto Kokemani hinta-laatusuhde 45 % 0 % 55 % Erittäin hyvä Jokseenkin hyvä Tyydyttävä Huono KUVIO 12. Kokemani hinta-laatusuhde

32 29 Laskun saaminen 13 % 5 % 4 % 78 % Erittäin hyvä Jokseenkin hyvä Tyydyttävä Huono KUVIO 13. Laskun saaminen Laskun oikeellisuus 6 %0 % 0 % 94 % Erittäin hyvä Jokseenkin hyvä Tyydyttävä Huono KUVIO 14. Laskun oikeellisuus Syksy 2002 Ensivaikutelma palveluympäristöstä, sen viihtyisyys ja siisteys koettiin erittäin hyviksi (taulukot 12-13). Verrattaessa ensimmäisen kyselyn tuloksiin voidaan todeta, että erittäin hyvän vaihtoehdon osuus nousi huomattavasti. Lähes kaikki vastaajista pitivät palvelun ystävällisyyttä erittäin hyvänä (taulukko 14). Tässä kohdassa ei ilmennyt huomattavia muutoksia kyselyiden välillä. Palvelun nopeutta ja joustavuutta, asiakaspalvelijan ammattitaitoisuutta sekä ilmapiiriä kysyttäessä ilmeni, että reilusti yli puolet vastaajista koki ne erittäin hyviksi (taulukot 15-17). Näiden kysymysten osalta parannusta ensimmäiseen kyselyyn verrattaessa oli tapahtunut kaikissa kohdissa. Palvelun nopeuden ja joustavuuden osalta parannusta tapahtui eniten.

33 30 Kysyttäessä tuotteiden laatua erittäin hyvänä sitä piti lähes kolme neljäsosaa vastaajista. Tuotteiden laatu koettiin hieman paremmaksi toisessa kyselyssä (taulukko 18). Tuotteiden esille laittoa tiedusteltaessa yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että se on erittäin hyvä. Se koettiin toisessa kyselyssä paremmaksi, sillä tyydyttäviä vastauksia ei ollut yhtään (taulukko 19). Hinta-laatusuhteen yli puolet vastaajista koki sen erittäin hyvänä, mutta pieni osa vastaajista piti sitä tyydyttävänä (taulukko 20). Kyselyiden tuloksia verrattaessa tämä kohta oli ainut, missä tulokset olivat ensimmäistä kyselyä heikompia. Laskun saaminen puolestaan jakoi vastaajien mielipiteitä selvemmin, ja osa vastaajista koki siinä olevan kehitettävää (taulukko 21). Lähes kaikki vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä laskun oikeellisuuteen (taulukko 22). Ensivaikutelma palveluympäristöstä 28 % 0 % 0 % 72 % Erittäin hyvä Jokseenkin hyvä Tyydyttävä Huono KUVIO 15. Esivaikutelma palveluympäristöstä Ravintolatilojen viihtyisyys ja siisteys 25 % 0 % 0 % 75 % Erittäin hyvä Jokseenkin hyvä Tyydyttävä Huono KUVIO 16. Ravintolatilojen viihtyisyys ja siisteys

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun Jessica Heikkinen Niina Kantanen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailun ko. Syksy 2007 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech

Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Kotka Tero Flinkman ja Toni Virtanen Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech Opinnäytetyö 2005 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Heli Moilanen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY SIIVOUSLIIKKEELLE

Heli Moilanen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY SIIVOUSLIIKKEELLE Heli Moilanen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY SIIVOUSLIIKKEELLE Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Kevät 2013 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

KUOPION HUVIRETKEN UUDEN RUOKALISTAN JA KOKOUSTILOJEN MYYNNINEDISTÄMISKAMPANJA LÄHIALUEEN YRITYKSILLE

KUOPION HUVIRETKEN UUDEN RUOKALISTAN JA KOKOUSTILOJEN MYYNNINEDISTÄMISKAMPANJA LÄHIALUEEN YRITYKSILLE KUOPION HUVIRETKEN UUDEN RUOKALISTAN JA KOKOUSTILOJEN MYYNNINEDISTÄMISKAMPANJA LÄHIALUEEN YRITYKSILLE Marttinen Päivi Opinnäytetyö Tammikuu 2006 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Teija Mäkelä Opinnäytetyö Toukokuu 2004 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 14.06.04 Tekijä(t) MÄKELÄ, Teija

Lisätiedot

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LAATU KÄYTÄNNÖN TOIMINNAKSI YRITYKSESSÄ Case: Lomakylä Järvisydän

LAATU KÄYTÄNNÖN TOIMINNAKSI YRITYKSESSÄ Case: Lomakylä Järvisydän Mari Lehikoinen ja Elina Nokelainen LAATU KÄYTÄNNÖN TOIMINNAKSI YRITYKSESSÄ Case: Lomakylä Järvisydän Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 11.4.2007

Lisätiedot

HOTELLI YÖPUUN VASTAANOTON PALVELUPROSESSIN KEHITTÄMINEN

HOTELLI YÖPUUN VASTAANOTON PALVELUPROSESSIN KEHITTÄMINEN HOTELLI YÖPUUN VASTAANOTON PALVELUPROSESSIN KEHITTÄMINEN Elina Hänninen Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI

PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI Sarianna Niemelä PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 2.5.2005 Tekijä(t) Sarianna Niemelä Koulutusohjelma

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi Johanna Lehtinen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 22.12.2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Johanna Lehtinen Raportin nimi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS CASE BAR & CAFÉ HEMINGWAY S ROVANIEMI

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS CASE BAR & CAFÉ HEMINGWAY S ROVANIEMI OPINNÄYTETYÖ JENNA PUITTINEN MARIANNE VILOKKINEN 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS CASE BAR & CAFÉ HEMINGWAY S ROVANIEMI HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen Sari Fiessinger Laurea Leppävaara 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu-ja

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Mikko Niiniketo MIELENTERVEYS ASUMISPALVELUIDEN LAATU: Laatujärjestelmien käyttäminen mielenterveys asumispalveluissa Tuotantotalouden kandidaatti

Lisätiedot

Päivi Pikkarainen. Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon

Päivi Pikkarainen. Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon Päivi Pikkarainen Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Kevät 2009

Lisätiedot

Yksityisen hammaslääkäriketjun asiakastyytyväisyystutkimus

Yksityisen hammaslääkäriketjun asiakastyytyväisyystutkimus Laura Hasu Yksityisen hammaslääkäriketjun asiakastyytyväisyystutkimus Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö 20.1.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Lounasaho Teija ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY SATALASKENTA OY:LLE

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Lounasaho Teija ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY SATALASKENTA OY:LLE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Lounasaho Teija ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY SATALASKENTA OY:LLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKASTYYTYVÄIYYSKYSELY SATALASKENTA OY:N ASIAKKAILLE Lounasaho, Teija Satakunnan

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Niina Polso PIENYRITYKSEN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN CASE NAISTEN KUNTOKLUBI PIUKKIS

Niina Polso PIENYRITYKSEN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN CASE NAISTEN KUNTOKLUBI PIUKKIS Niina Polso PIENYRITYKSEN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN CASE NAISTEN KUNTOKLUBI PIUKKIS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous huhtikuu 2008 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA Case: Henkilöstövuokraus Rent-X Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Valmistumisaika Syksy 2008 Erika Juntunen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kristiina Haapaniemi. Asiakastyytyväisyys palvelun laatuun, kohteena pizza-lounasravintola Rita s Place

Kristiina Haapaniemi. Asiakastyytyväisyys palvelun laatuun, kohteena pizza-lounasravintola Rita s Place Kristiina Haapaniemi Asiakastyytyväisyys palvelun laatuun, kohteena pizza-lounasravintola Rita s Place Matkailun koulutusohjelma 2011 ASIAKASTYYTYVÄISYYS PALVELUN LAATUUN, KOHTEENA PIZZA- LOUNASRAVINTOLA

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Österholm, Minna 2009 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Case: Vantaan Henkilöstöpalvelut

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Case: Vantaan Henkilöstöpalvelut Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Case: Vantaan Henkilöstöpalvelut Ikonen, Hanna-Mari Karnijoki, Tiia 2010 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa Finell, Joni Finne, Mikko 2011 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Marko Heikkinen ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJASTA TOIMINTAOHJEISIIN Vastaanoton toimintaohjeistus Lomaliitto ry:n leirintäalueille

LAATUKÄSIKIRJASTA TOIMINTAOHJEISIIN Vastaanoton toimintaohjeistus Lomaliitto ry:n leirintäalueille LAATUKÄSIKIRJASTA TOIMINTAOHJEISIIN Vastaanoton toimintaohjeistus Lomaliitto ry:n leirintäalueille Sini Kurtti Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tuomas Tolonen. Käyttötyytyväisyystutkimus Microsoft CRM Dynamicsohjelmistosta. Mepco Oy

Tuomas Tolonen. Käyttötyytyväisyystutkimus Microsoft CRM Dynamicsohjelmistosta. Mepco Oy 1 Tuomas Tolonen Käyttötyytyväisyystutkimus Microsoft CRM Dynamicsohjelmistosta Mepco Oy Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan

Lisätiedot