Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 75 Stadsfullmäktige 12.12."

Transkriptio

1 Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

2 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA BUDGET OCH EKONOMIPLAN SISÄLTÖ INNEHÅLL Sivu - Sida Johdanto / Strategia 1 Inledning / Strategi 9 Käyttötalousosa / Driftshushållning Tuloslaskelma 2013 Resultaträkning Käyttötulot /-menot, kaavio Driftsinkomster / -utgifter,diagram 20 Yhteenveto / osasto - Sammandrag / verksamhetsorgan 21 Tuloslaskelmaosa/suunnitelma Resultaträkning/ekonomiplan 24 Kaupungin ja liikelaitoksien tuloslaskelma - Stadens och affärsverkens resultaträkning 25 Verotulot ja valtionosuudet, kaavio Skatteinkomster o statsandelar, diagram 26 Rahoitusosa Finansieringsdelen Kaupungin ja liikelaitoksien rahoituslaskelma - Stadens och affärsverkens finansieringskalkyl 28 Yleishallinto Allmän förvaltning 29 Perusturva Grundtrygghet 41 Sivistystoimi Bildningsväsendet 53 Kulttuuri- ja kansalaistoimi Kultur- och medborgarverksamhet 66 Ympäristötoimiala Miljösektorn 75 Tekninen toimi Tekniska sektorn 78 Hangon satama Hangö hamn 86 Hangon vesi- ja viemärilaitos Hangö vatten- och avloppsverk 90 Investointiosa / Investeringsdel 94

3 Talousarvion 2013 lähtökohdat Vuoden 2013 talousarvion valmistelu tapahtui edelleen haasteellisissa olosuhteissa. Vuoden 2012 aikana heikentyneet talousnäkymät ja uudelleen kasvanut työttömyys muodostivat haastavan lähtökohdan talousarviotyölle. Myös kertynyt alijäämä ja suuri velkataakka ovat edelleen rasitteena. Lisäksi uuden taantuman uhka heikentää kasvunäkymiä ja hallitusohjelmassa vähennetään lähivuosina edelleen kuntien valtionosuuksia. Positiivisia tekijöitä ovat satamaliikenteen pysyminen toistaiseksi hyvällä tasolla sekä ennätyksellisen alhainen korkotaso. Hangon kaupungin väkiluku oli , eli vähennystä vuodesta 2011 on 54 henkilöä. Työttömyys on Hangossa edelleen korkea. Budjettia laadittaessa kaupungin työttömyysaste on 11,9 % ( tieto). Vastaavana ajankohtana vuonna 2011 työttömyysaste oli 8,9 %. Työttömyyden arvioidaan pysyvän melko korkeana myös vuonna Huonoista talousnäkymistä johtuen on vuodelle 2013 jouduttu laatimaan alijäämäinen talousarvio (-2,2 milj. euroa). Kulujen kasvu on saatu pidettyä talousarviossa maltillisena (+2,6 %). Henkilömäärän pienentämisessä, toimenpideohjelman mukaan, vuosittain keskimärin 7 henkilöllä, on onnistuttu pysymään. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi vuosina Tämän ohjelman mukaan kertynyt alijäämä olisi katettu vuoden 2016 lopussa. Toimenpideohjelmaa päivitettiin kaksi kertaa vuonna Viimeisen päivitetyn ohjelman mukaan vuoden 2012 alijäämä olisi 1,6 milj. euroa ja vuoden 2013 ylijäämä 0,8 milj. euroa. Kun vuodelle 2012 ennustetaan merkittävää alijäämää, olisi kertynyt alijäämä vuoden 2013 lopussa 15,4 milj. euroa. Alijäämän kattaminen vuoden 2016 loppuun mennessä tulee olemaan suuri haaste. Toimenpideohjelma tullaan päivittämään seuraavan kerran vuoden 2013 talousarvion vahvistamisen jälkeen. Lainamäärä on vuonna 2012 kasvamassa yli 52 milj. euroon. Vuoden 2013 talousarvion investointimäärä on kohtuullinen (5,8 milj. euroa). Alhaisesta vuosikatteesta johtuen tulee lainamäärä kasvamaan vuonna 2013 noin 54 milj. euroon. Vuodelle 2010 korotettiin tulovero 19,25 prosentista 20,75 prosenttiin. Myös kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2010 huomattavasti. Vuonna 2011 ja 2012 ei veroprosentteja muutettu. Vuodelle 2013 on päätetty korottaa tulovero 20,75 prosentista 21,25 prosenttiin ja pitää kiinteistöveroprosentit ennallaan. Vuoden 2013 arvioidut verotulot ovat kunnallisveron osalta 36,0 milj. euroa (vuoden 2012 talousarviossa 34,2), yhteisöveron osalta 2,5 milj. euroa (vuoden 2012 talousarviossa 3,3 milj. euroa) ja kiinteistöveron osalta 2,0 milj. euroa (vuoden 2012 talousarviossa 2,0). Konserniyhtiöiden valvontaa tullaan edelleen parantamaan. Tytäryhtiöiltä vaaditaan osavuosiraportointia ja niille asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 1

4 Konserniyhtiöille asetettavat tavoitteet Hangon Vuokratalot Oy Hangon Vuokratalot Oy on Hangon kaupungin kokonaan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa edullisia ja viihtyisiä vuokraasuntoja, joissa asuvilla on turvallinen asuinympäristö lähellä tarvittavia palveluita. Asuntojen rakentaminen on rahoitettu pääasiassa aravalainoituksella. Oy Hansea dc Oy Hansea dc on Hangon kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka hoitaa kaupungin matkailutoimistoa. Yhtiön liikevaihto muodostuu myyntituloista sekä kaupungin avustuksesta. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangon kaupunki omistaa 88,2 % Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43:n osakekannasta. Yhtiö omistaa vuonna 1964 rakennetun ja peruskorjatun 32 asuntoa käsittävän asuintalon. Yleiset tavoitteet (koskee kaikkia tytär- Yhtiökohtaiset tavoitteet yhtiöitä) vuodelle 2013 Yhtiön toiminta on järjestetty taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeet huomioiden. Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito on järjestetty niin, että niiden arvo säilyy. Osavuosiraportointi laaditaan vähintään 6 kk välein Hangon Vuokratalot Oy - Asuntojen käyttöaste on vähintään 95% - Yhtiö ei tee tappiota täysien vuosipoistojen jälkeen Oy Hansea dc - Yhtiön vuosikulut eivät ylitä tuloja Talousarvion sitova vaikutus Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2013 talousarvion osastotasolla. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ja vahvistettua määrärahat, arvioidut tulot, kirjalliset tavoitteet ja suoritteet (taloudelliset määrä- ja laatutavoitteet jokaiselle toimielimelle sekä hankkeelle tai kohteelle) on hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalousosan kustannuspaikoille ja tileille sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösuunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiin osiin. Satamaliikelaitos, vesi- ja viemärilaitos, tekninen hallinto, kuntatekniikka, keskusvarasto, konevarikko ja tilahallinto ovat nettoyksiköitä, eli budjetin nettomäärärahaa ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Muilta osin bruttomäärärahat ovat sitovia. Kuntalain 13 4 kohdan mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Talousarvion hyväksymällä valtuusto vahvistaa vesi- ja viemärimaksujen ja muiden hallintokuntien perimien maksujen suuruuden. Teknisen lautakunnan johtosääntömuutos on vireillä, jossa em. periaate otetaan huomioon. 2

5 Kaupungin kehittämisstrategia Visio Hangosta 2020 Hanko on vetovoimainen merellinen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu sujuvaan arkeen, hyvään ympäristöön ja elinvoimaiseen yritystoimintaan. Uutta yritystoiminnassa ovat luovat ja kestävää kehitystä tukevat toimialat. Visio korostaa tulevaisuuden Hangon monipuolista vetovoimaa turvallista ja sujuvaa arkea vireää ja uusien toimialojen monipuolistamaa yritystoimintaa Toiminnan arvopohja Hangon kaupunki on toiminnassaan asukas- ja asiakaskeskeinen vastuullinen avoin suvaitsevainen Strategiset päämäärät ovat visiota tarkentavia pitkän aikavälin kehittämispäämääriä 1. Rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön kunnossapito; kaupungin yleisilmeen kohottaminen ja ympäristön siisteyden vaaliminen ja parantaminen 2. Hangon vetovoiman lisääminen 3. Hyvät arjen sujumista edistävät ja ongelmia ehkäisevät palvelut 4. Yritystoiminnan ja uusina toimialoina luovan talouden ja kestävää kehitystä tukevien yritysten toimintaedellytysten edistämien 5. Kaupungin talous on tasapainossa viimeistään v Rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön kunnossapito; kaupungin yleisilmeen kohottaminen ja ympäristön siisteyden vaaliminen ja parantaminen 1.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa 1.2. Itäsataman laajentaminen ja kehittäminen kansainväliselle tasolle, Hangonkylän sataman saavutettavuuden parantaminen 1.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia 2. Hangon vetovoiman lisääminen 2.1. Maailma lähemmäksi; yhteyksien kehittäminen maalla,merellä ja ilmassa 2.2. Aktiivinen ja koordinoiva ote kaupungin ja järjestöjen/yksityisten kulttuuri-, harrastusja muiden vapaa-ajan palvelujen kokonaisuuden kehittämisessä 2.3. Asumisen monet vaihtoehdot 2.4. Kaupunki on kilpailukykyinen työnantaja 2.5. Tiedottamisen ja markkinoinnin parantaminen 3

6 3. Hyvät arjen sujumista edistävät ja ongelmia ehkäisevät palvelut 3.1. Hyvät lakisääteiset peruspalvelut 3.2. Huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen ja vähentäminen 3.3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen selkeyttäminen ja toiminnallinen kehittäminen 4. Yritystoiminnan ja uusina toimialoina luovan talouden ja kestävää kehitystä tukevien yritysten toimintaedellytysten edistäminen 4.1. Hyvät yritysneuvontapalvelut ja selvät, yhdessä sovitut yhteistyöperiaatteet ja -käytännöt 4.2. Hangosta on tullut suosittu sijaintipaikkakunta luovan talouden yrityksille 5. Talous tasapainossa viimeistään v Talouden vahvistaminen 5.2. Kuntaorganisaation tuottavuuden parantaminen tavoitteena vaikuttavuuden lisääminen 5.3. Omistajaohjauksen käyttäminen Toimenpiteet/tavoitteet ja arviointikriteerit (mittarit) 1. Rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön kunnossapito; kaupungin yleisilmeen kohottaminen ja ympäristön siisteyden vaaliminen ja parantaminen 1.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa Tavoitteet / toimenpiteet Kaupungin omien tärkeimpien kiinteistöjen saneerausohjelma Tilahallintoraportin päivitys Tilojen käyttöasteiden selvitys ja niiden parantaminen Energiatalouden kehittäminen Kuntokartoituksen tekeminen kiinteistökannalle Korjausvelka selvitys Kontaktikäytäntö avainkiinteistöjen omistajien kanssa Kiinteistökatselmus vuosittain (toimenpidekehotus, - suositus) Mittari /arviointikriteeri Työt jatkuvat 2013 ja etenevät resurssien mukaan (Tilahallinto) Avainkiinteistöt listataan, työtä jatketaan 2013 (Rakennusvalvonta) 2013 Rakennusvalvonta hoitaa vuosittaiset pihakatselmukset. Katu- ja yleiset alueet hoitaa kuntatekniikka Itäsataman laajentaminen ja kehittäminen kansainväliselle tasolle, Hangonkylän sataman saavutettavuuden parantaminen Tavoitteet, toimenpiteet Itäsataman aallonmurtajat ja laajennusruoppaus Hangonkylän sataman ja väylän ruoppaus Hangonkylän satamaan johtavien kevyenliikenteen väylien toteutus Arviointikriteeri/mittari Toteutus (Kuntatekniikka) Suunnittelua jatketaan 2013 (Kuntatekniikka) Toteutus (Kuntatekniikka) 4

7 1.3. Yleiset alueet, mm. liikenneväylät, ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia Tavoitteet, toimenpiteet Jatkuva kunnossapito Alueiden kunnossapitoluokitus Liikenneturvallisuus. Maisemallisen viihtyisyyden parantaminen Arviointikriteeri/mittari Aloitetaan kuntatekniikan asiakaspalautejärjestelmän käyttö taloudellisten ja henkilöresurssien mukaan. (Kuntatekniikka) Päivitetään kunnossapitoluokitukset vastaamaan nykytilannetta. (Kuntatekniikka) Hangon liikenneturvallisuussuunnitelman 2008 ja rakennusohjelman sekä kävelynja kevyenliikenteen periaatesuunnitelman mukaan. (Kuntatekniikka) Puistometsien siistimisen toteuttamissuunnitelman laadinta asemakaava-alueilla noudattaen jo tehtyä asemakaava-alueiden puistojen ja puistometsien hoito- ja käyttösuunnitelmaa (Kuntatekniikka) Maisemavalaistuksen yleissuunnittelu osana katuvalojen saneeraussuunnittelua 2013 (Ympäristötoimiala+Kuntatekniikka ) Baces hankkeen läpivienti suunnitelman mukaan Purkujätteiden hyödyntäminen Selvitetään 2013 aikana mahdollisuudet hyödyntää kaupungin alueella muodostunutta purkujätettä ja ylijäämämaata kaupungin alueen maarakentamisessa sekä tehdä maankaatopaikka maksulliseksi. (Ympäristötoimiala+Kuntatekniikka ) 2. Hangon vetovoiman lisääminen 2.1. Maailma lähemmäksi; yhteyksien kehittäminen maalla, merellä ja ilmassa Tavoitteet, toimenpiteet Logistiset yhteydet kansainvälisyyden lisääminen - sataman kehitys- ja yhteistyöselvitys, sis. matkustajaliikenteen - Hanko-Hyvinkää radan sähköistäminen Ajanmukaiset tietoliikenneyhteydet Arviointikriteeri/mittari Valmis mennessä Toteutus seur. hallituskauden aikana 012 Paikallisverkkojen lisäämisen suunnittelu kaupunkialueelle mm. matkailukohteisiin (Maankäyttö) Verkostosuunnittelu kaavahankkeiden yhteydessä. 5

8 2.2. Aktiivinen ja koordinoiva ote kaupungin ja järjestöjen/yksityisten kulttuuri-, harrastusja muiden vapaa-ajan palvelujen kokonaisuuden kehittämisessä Tavoitteet, toimenpiteet Yhteistyömuodot vapaaehtoisjärjestöjen kanssa luotu Tilakäytön periaatteista sovittu järjestöjen kanssa Tapahtumien avustaminen uudistettu puitesopimusjärjestelyin Kaupungintalon juhlasalin markkinoinnin käynnistäminen kokeiluna ja juhlasalin tilojen käyttöasteen nostaminen Vuokraustoiminnan tehostaminen siirtymällä uuteen tilavarausjärjestelmään Arviointikriteeri/mittari Käyttöasteen parantaminen Asumisen monet vaihtoehdot Tavoitteet, toimenpiteet Kaavoituksen ennakoitavuus ja nopeuttaminen Monipuolinen asuntotonttitarjonta väh. 5 vuodeksi Kaupungin osakeskusten huomioiminen myös asumisessa (Lappohja) Ajanmukaiset tietoliikenneyhteydet ja vaihtoehtoiset energiamuodot 2.4. Kaupunki on kilpailukykyinen työnantaja Tavoitteet, toimenpiteet Työvoiman saatavuuden turvaaminen ja työntekijöiden hyvinvoinnin ja osaamisen lisääminen - kannustava palkkaus - jatko- ja täydennyskoulutuksen periaatteet - työkyvyn ylläpitäminen - henkilöstöasioiden kehittämistarve Arviointikriteeri/mittari Kaavoitusohjelma 3v. esitetään talousarvion yhteydessä vuosittain (Maankäyttö) Vuotuinen kaavoituskatsaus, joka sis. tonttitilanteen (Maankäyttö) Uusille asuinalueille tehdään varaukset jo suunnitteluvaiheessa Kartoitetaan tuulivoimalle soveltuvat alueet Arviointikriteeri/mittari Lähtötilanneselvitys 2011 toimenpiteet asteittain, viim alkaen Henkilöstötilinpäätös Työtyytyväisyyskysely v Tiedottamisen ja markkinoinnin parantaminen Tavoitteet, toimenpiteet Kaupungin taloudesta ja toiminnasta perustiedote kotitalouksille, (ostettu tila paikallislehdissä tai omalla tiedotteella) Kaupungin visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen ilmoittelussa ja markkinoinnissa Päätösaikataulu ennakoitavuuden parantamiseksi Arviointikriteeri/mittari 2 krt./v. (talousarvio, tilinpäätös) Täytäntöönpano 2013 Aloitetaan kirjallisesti annettujen arvioiden antaminen lupahakemuksen käsittelyn kestosta hakijalle (Ympäristötoimiala) 6

9 3. Hyvät arjen sujumista edistävät ja ongelmia ehkäisevät palvelut 3.1. Hyvät lakisääteiset peruspalvelut Tavoitteet, toimenpiteet Määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut ja palvelutaso Sivistystoimen tilatarve- ja käyttösuunnitelman päivitys Lukioiden toimintaedellytysten turvaaminen; yhteistyö yli kielirajojen (HG & HL) verkostoituminen yhteistyö ammattioppilaitosten kanssa Ammattikoulutus Hangossa; räätälöidyt koulutusratkaisut yhteistyötä nuorten työpajatoiminnan kanssa Asiakaspalvelun kehittäminen sähköistä neuvontaa, tiedottamista ja palvelua parantamalla. Arviointikriteeri/mittari Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön valmistelun yhteydessä v 2012 Kustannusseuranta/-vertailu Säännöllinen arviointi yhteisiä kokouksia 6 kertaa vuodessa Luksia, Axxell, Hangon sivistys- ja perusturva-toimialat; toiminnan jatkuminen ja kehittäminen Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla 3.2. Huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen ja vähentäminen Tavoitteet, toimenpiteet Arviointikriteeri/mittari Hyvinvointikertomuksessa: Peruskoulun päättötodistus ja jatkopaikka jatko-opintoihin /työhön Kuntouttavan työtoiminnan toiminta- ja tavoiteohjelma Moniammatillinen työote ja varhainen puuttuminen Etsivä nuorisotoiminta / pajatoiminta syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut sekä verkkomedia 100 % ikäluokasta Väh. 80 % kohderyhmästä järjestelmän piirissä vuodesta 2012 alkaen Pysyvä yhteistyöryhmä Toiminta vakiinnutettu 8/2012 Sunniteltu aloitettavaksi 8/2012 Jatkuva eläkeselvityskäytäntö (työkyvyttömyyseläkkeet) Raportointi perusturvalautakunnalle 3.3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen selkeyttäminen ja toiminnallinen kehittäminen Tavoitteet, toimenpiteet Sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaan-hoidon yhteistyön tiivistäminen ennalta ehkäisevien ja perustervey-denhuollon palvelujen ensisijaisuutta toteuttava hoidon porrastus Perusterveydenhuollossa lääkärit ja sairaanhoitajat ovat vakinaisessa virka- tai työsuhteessa Hangon kaupunkiin Terveyskeskuksessa vastaanotolla toteutetaan aukoton työparijärjestelmä (lääkäri sairaanhoitaja) Arviointikriteeri/mittari Kokeiluhanke Hangon, Raaseporin ja LUsairaalan kanssa (STM-päätös 12/2010) Toteutus sopivaa säännönmukaista ilmoitus-käytäntöä noudattaen Toteutus välittömästi työntekijätilanteen mukaan 7

10 4. Yritystoiminnan ja uusina toimialoina luovan talouden ja kestävää kehitystä tukevien yritysten toimintaedellytysten edistämien 4.1. Hyvät yritysneuvontapalvelut ja selvät, yhdessä sovitut yhteistyöperiaatteet ja käytännöt Tavoitteet, toimenpiteet Seudullisen yrityspalvelukeskuksen (Novago Oy) Raaseporin toimipisteen toiminnan tukeminen ja kehittäminen - asiantuntevat yritysneuvontapalvelut (peruspalvelut) - toimii äkillisen rakennemuutosalueen statuksen mahdollistaminen tukitoimenpiteiden koordinaattorina Arviointikriteeri/mittari Yhtiön toiminnan aloitus (Raaseporin toimipiste ) Kaupunki toimii Koverharin alueen ja sataman kehittämiseksi yhteistyössä alueesta kiinnostuneiden yritysten kanssa Elinkeino-ohjelma, joka on laadittu yhteistyössä kaupungin sekä yrittäjä- ja yritysjärjestöjen edustajien kanssa Hanko hyödyntää kuntien ylläpitämää yhteistä tonttipörssiä yritystonttitarjonnassa Kaupunki osallistuu toimenpiteisiin erillisten päätösten mukaan Valmis 2013 Ylläpito siirtyy Novago Oy:lle 4.2. Hanko on suosittu sijaintipaikkakunta luovan alan yrityksille ja yrittäjille Tavoitteet, toimenpiteet Selvitetään Ljungbon kunto ja soveltuvuus yritys- /yritystalokäyttöön Arviointikriteeri/mittari Edellyttää ulkoista rahoitusta 100 % Tuote- ja palvelukehityskoulutus uusille ja toimiville yrityksille toteuttaja Rastor (edellyttää valtion osarahoitusta), yhteistyössä Hangon kaupungin ja Novago Oy:n kanssa 5. Talous tasapainossa viimeistään v Talouden vahvistaminen Tavoitteet, toimenpiteet Kiinteistökantaa koskevien perustietojen päivittäminen Kaupungin perustehtävän kannalta toissijaisten ja vapaana olevien kiinteistöjen myynti Arviointikriteeri/mittari 2013, (Rakennusvalvonta) 2013; Kiinteistöjen listaus ja luokittelu jatkoselvitystyön vaativuuden perusteella Kaavoitusohjelmassa kaavamuutosta tarvitsevat. Käynnistetään markkinointi jo myytävissä olevista kohteista. 8

11 5.2. Kuntaorganisaation tuottavuuden parantaminen tavoitteena vaikuttavuuden lisääminen Tavoitteet, toimenpiteet Toimenpideohjelman laatiminen ja toteuttaminen, laaditaan vuosittain alijäämätilanteessa, (Kuntalaki 65 ), mm. - yhteistoiminta sosiaali- ja perusterveydenhuollossa 2013 alkaen - teknisen sektorin organisaatio- /toimintamuutos - henkilöstön määrän vähentäminen eläköitymistä hyödyntäen - tietotekniikan hyödyntäminen Arviointikriteeri/mittari Toimenpideohjelman toteutumisen seuranta. Toimenpideohjelman päivittäminen 2013 alussa Uuden johtosäännön mukaan Yksikkökustannusvertailu verrokkikuntien kanssa ( /as) Kunnan talouden ja sisäisten prosessien kriittinen arviointi ja kehittäminen Hyvinvointikertomuskäytäntö 5.3. Omistajaohjauksen käyttäminen Tavoitteet, toimenpiteet Kvo määrittää kaupunkikonsernin osakasyhteisöjen ehdotuksen / informaation pohjalta talousarviossa tulostavoitteet keskeisille osakasyhteisöille, mm.: - Hangon satamalle - Hangon vuokratalot Oy:lle - Hansea Oy:lle Konserniohjeet 2007 ajan tasalla Valitaan keskeiset seurattavat indikaattorit Kriteerivalinta ja toteutus 2012 tilinpäätöksestä alkaen Arviointikriteeri/mittari Vuosittainen talousarvio /-tilinpäätös Tarkistetaan

12 Utgångspunkterna för budgeten 2013 Beredningen av budgeten för 2013 gjordes fortfarande under utmanande förhållanden. De försämrade ekonomiska utsikterna under 2012 och arbetslösheten som på nytt ökat utgjorde en utmanande utgångspunkt för budgetarbetet. Även det ackumulerade underskottet och den stora skuldbördan är fortfarande belastningar. Dessutom försvagar hotet om en ny recession tillväxtutsikterna och i regeringsprogrammet minskas, under de närmaste åren, kommunernas statsandelar alltjämt. Positiva faktorer är att hamntrafiken ännu tillsvidare hållits på en god nivå samt den rekordlåga räntenivån. Hangö stads invånarantal var , alltså en minskning från 2011 med 54 personer. Arbetslösheten i Hangö är alltjämt hög. Vid budgetberedningen var stadens arbetslöshetsgrad 11,9 % (uppg ). Vid motsvarande tidpunkt 2011 var arbetslöshetsgraden 8,9 %. Arbetslösheten uppskattas förbli rätt hög även På grund av de dåliga ekonomiska utsikterna har man för 2013 varit tvungen att utarbeta en budget med underskott (- 2,2 milj. euro). Utgiftsökningen har man i budgeten lyckats hålla på en rimlig nivå (+ 2,6 %). När det gäller en minskning av personalstyrkan, enligt åtgärdsprogrammet, årligen i genomsnitt 7 personer, har man lyckats. Stadsfullmäktige godkände åtgärdsprogrammet för att balansera ekonomin åren Enligt detta program skulle det ackumulerade underskottet vara täckt i slutet av Åtgärdsprogrammet uppdaterades två gånger under Enligt det senaste, uppdaterade programmet skulle underskottet för 2012 vara 1,6 milj. euro och överskottet för 2013 vara 0,8 milj. euro. Då man för 2012 uppskattar ett betydande underskott, skulle det ackumulerade underskottet i slutet av 2013 vara 15,4 milj. euro. Att täcka underskottet till utgången av 2016 kommer att vara en stor utmaning. Åtgärdsprogrammet kommer följande gång att uppdateras efter det att budgeten för 2013 har fastställts. Lånesumman håller 2012 på att växa till över 52 milj. euro. Investeringssumman i budgeten för 2013 är rimlig (5,8 milj. euro). På grund av det låga årsbidraget kommer lånemängden 2013 att öka till cirka 54 milj. euro. För 2010 höjdes inkomstskatten från 19,25 % till 20,75 %. Även fastighetsskatteprocenterna höjdes betydligt för För 2011 och 2012 ändrades inte skatteprocenterna. För 2013 har man beslutat höja inkomstskatten från 20,75 % till 21,25 procent och bevara fastighetsskatteprocenterna oförändrade. De uppskattade skatteintäkterna för 2013 är för kommunalskattens del 36,0 milj. euro (34,2 milj. euro i budgeten för 2012), för samfundsskatten 2,5 milj. euro (3,3 milj. euro i budgeten för 2012) och för fastighetsskatten 2,0 milj. euro (2,0 milj. euro i budgeten för 2012). Övervakningen av koncernbolagen kommer vidare att förbättras. Av dotterbolagen krävs delårsrapportering och för dem uppställs mål både för verksamheten och ekonomin. 10

13 Målen för koncernbolagen Hangö Hyreshus Ab Hangö Hyreshus Ab är ett i sin helhet av Hangö stad ägt allmännyttigt hyreshusbolag. Bolagets verksamhetsprincip är att låta bygga och upprätthålla förmånliga och trivsamma hyresbostäder, i vilka hyresgästerna har en trygg boendemiljö nära servicen. Byggandet av bostäderna har huvudsakligen finansierats med aravabelåning. Oy Hansea DC Ab Oy Hansea DC Ab är ett av Hangö stad i sin helhet ägt bolag, som sköter stadens turistbyrå. Bolagets omsättning bildas av försäljningsintäkter samt av stadens bidrag. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangö stad äger 88,2 % av aktiestocken i Kiinteistö Pitkäkatu 43. Bolaget äger ett 1964 byggt och totalrenoverat bostadshus i vilket finns 32 bostäder. Allmänna mål (gäller alla dotterbolag) Bolagsvisa mål för 2013 Bolagets verksamhet är arrangerad Hangö Hyreshus Ab ekonomiskt, effektivt och med - Bostädernas användningsgrad beaktande av kundernas behov är minst 95 % Underhållet av de av bolagen ägda byggnaderna är ordnad så att deras värde bibehålls. - Bolaget gör inte förlust efter fulla årsavskrivningar Delårsrapportering görs minst var Oy Hansea DC Ab 6 månad. - Bolagets kostnader/år överstiger inte intäkterna Budgetens bindande verkan Stadsfullmäktige fastställer budgeten för 2013 på avdelningsnivå. Då stadsfullmäktige godkänt och fastställt anslagen, uppskattade intäkter, de skriftliga målen och prestationerna (ekonomiska kvantitets- och kvalitetsmålsättningarna för varje verksamhetsorgan samt för projektet eller objektet) ska förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) besluta om budgetens dispositionsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna för driftbudgetens kostnadsställen samt för investeringsdelens projekt eller mål. De ledande tjänstemännen kan fortfarande i enlighet med dispositionsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen, de uppskattade intäkterna och målen till mindre delar. Hamnaffärsverket, vatten- och avloppsverket, tekniska förvaltningen, kommunaltekniken, centrallagret, maskindepån och utrymmesförvaltningen är nettoenheter, alltså budgetens nettoanslag får inte överskridas utan stadsfullmäktiges tillstånd. Till övriga delar är bruttoanslagen bindande. Enligt 13 4 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer. Genom att godkänna budgeten fastställer fullmäktige storleken på vatten- och avloppsavgifterna och avgifter som uppbärs av de övriga förvaltningsenheterna. En ändring av tekniska nämndens instruktion är aktuell och i den beaktas ovan nämnda princip. 11

14 Stadens utvecklingsstrategi Vision om Hangö 2020 Hangö är en attraktiv, havsnära stad, i vilken det goda livet grundar sig på en fungerande vardag, bra omgivning och livskraftig företagsverksamhet. Nya företagsbranscher är företag inom kreativa yrken och företag som främjar hållbar utveckling. Visionen betonar framtidens Hangö mångsidig dragningskraft trygg och smidig vardag en aktiv företagsverksamhet som blir mångsidigare genom nya verksamhetsområden Verksamhetens värdegrund Hangö stad är i sin verksamhet invånar- och kundcentrerad ansvarstagande öppen tolerant De strategiska målen är långsiktiga utvecklingsmål som preciserar visionen 1. Underhåll av den byggda miljön och naturmiljön; att höja stadens profil och förbättra omgivningen samt måna om att den är städad 2. Förstärka Hangös dragningskraft 3. God service som underlättar vardagen och förebygger problem 4. Främja existerande företagsverksamhet och företag inom nya verksamhetsområden såsom kreativ ekonomi och företag som främjar hållbar utveckling 5. Stadens ekonomi är i balans senast år Underhåll av den byggda miljön och naturmiljön; att höja stadens profil och måna om och förbättra omgivningens prydlighet 1.1 De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick 1.2 Utvidgning och utveckling av Östra hamnen till internationell nivå, förbättrad åtkomlighet till Hangöby hamn 1.3 Strandområdena och parkerna är städade och trygga 2. Förstärka Hangös dragningskraft 2.1 Världen närmare; förbindelserna utvecklas på land, till havs och i luften 2.2 Aktiv och koordinerande roll vid utvecklande av den servicehelhet som utgörs av stadens och olika organisationers/enskildas kultur-, hobby- och andra fritidstjänster 2.3 Många alternativ för boende 2.4 Staden är en konkurrenskraftig arbetsgivare 2.5 Förbättring av information och marknadsföring 12

15 3. God service som underlättar vardagen och förebygger problem 3.1 God lagstadgad basservice 3.2 Förebygga och minska utslagning 3.3 Klarlägga social- och hälsovårdens servicestruktur och utveckla verksamheten 4. Främja existerande företagsverksamhet och företag inom nya verksamhetsområden såsom kreativ ekonomi och företag som främjar hållbar utveckling 4.1 Bra företagsrådgivningstjänster och klara, gemensamt överenskomna principer och praxis för samarbete 4.2 Hangö är en populär ort för företag och företagande inom den kreativa ekonomin 5. Ekonomin i balans senast år Förstärkning av ekonomin 5.2 Ökning av produktiviteten inom kommunorganisationen, målet är att öka effektiviteten 5.3 Användning av ägarstyrning Åtgärder/mål och utvärderingskriterier (mätare) 1. Underhåll av den byggda miljön och naturmiljön; att höja stadens profil och förbättra omgivningen samt måna om den är städad 1.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick Mål/åtgärder Saneringsprogram för stadens viktigaste byggnader Uppdatering av utrymmesförvaltningsrapporten Utredning av utrymmenas användningsgrad och förbättring av den Utveckling av energiekonomin Utförs konditionskartläggning av fastighetsbeståndet Utredning av reparationsskuld Kontaktpraxis med ägarna till nyckelfastigheterna Fastighetssyn årligen (åtgärdsuppmaning, -rekommendation) Utvärderingskriterier/mätare Arbetena fortsätter 2013 och fortskrider allt enligt resurserna (Utrymmesförvaltningen) Görs förteckning över nyckelfastigheterna, arbetet fortsätter 2013 (Byggnadstillsyn) 2013 byggnadstillsyn sköter den årliga gårdssynen. Gatuområdena och allmänna områdena sköts av kommunaltekniken 1.2. Utvidgning och utveckling av Östra hamnen till internationell nivå, förbättrad åtkomlighet till Hangöby hamn 13

16 Mål/åtgärder Östra hamnens vågbrytare och utvidgningsmuddring Muddring av hamnen och farleden som leder in till Hangöby hamn Förverkligande av lätta trafiklederna som leder till Hangöby hamn Utvärderingskriterier/mätare Förverkligas (Kommunalteknik) Planeringen fortsätter 2013 (Kommunalteknik) Förverkligande (Kommunalteknik) 1.3. Allmänna områdena, bl.a. trafiklederna, strandområdena och parkerna är städade och trygga Mål/åtgärder Kontinuerligt underhåll Utvärderingskriterier/mätare Användningen av ett kundresponssystem för kommunalteknik påbörjas allt enligt ekonomiska och personalresurser (Kommunalteknik) Områdenas underhållsklassificering Trafiksäkerhet Den landskapliga trivseln förbättras Utnyttjande av rivningsavfall Underhållsklassificeringarna uppdateras att motsvara nuläget (Kommunalteknik) Enligt trafikutredningen i Hangö 2008 och byggnadsprogrammet samt principplanen för gång- och lättrafik. (Kommunalteknik) Utarbetande av verkställighetsplan för uppsnyggning av skogsparkerna på detaljplaneområden genom tillämpning av redan gjorda skötsel- och användningsplaner för parker och skogsparker på detaljplaneområden 2012 (Kommunalteknik) Allmänna planeringen av landskapsbelysningen som en del av saneringsplaneringen 2013 (Miljöbranschen + Kommunalteknik) Genomförande av Baces projektet i enlighet med planen Under 2013 utreds möjligheterna att utnyttja de rivningsavfall som bildas på stadens områden och överskottsmark vid markbyggande på stadens område samt göra markavstjälpningsplatsen avgiftsbelagd (Miljöbranschen + Kommunalteknik) 2. Stärka Hangös dragningskraft 2.1. Världen närmare; förbindelserna utvecklas på land, till havs och i luften 14

17 Mål/åtgärder Logistiska förbindelser ökning av internationalisering - hamnens utvecklings- och samarbetsutredning, inkl. passagerartrafik - Elektrifiering av Hangö Hyvingebanan - Tidsenliga dataförbindelser Utvärderingskriterier/mätare Färdig före Förverkligande under följande regeringsperiod Ökning av planeringen av 012 lokalnät på stadsområdet bl.a. för turistobjekten (Markanvändning) 2.2. Aktiv och koordinerande roll vid utvecklande av den servicehelhet som utgörs av stadens och olika organisationers/enskildas kultur-, hobby- och andra fritidstjänster Mål/åtgärder Samarbetsformerna skapats tillsammans med frivilligorganisationer Principerna för användningen av utrymmena har överenskommits med organisationerna Understöden för arrangemang har förnyats genom ramavtalsförfarande Igångkörning av marknadsföringen av stadshusets festsal på prov och en ökning av festsalens användningsgrad En effektivering av uthyrningsverksamheten genom övergången till ett nytt utrymmesreserveringssystem 2.3. Många alternativ för boende Nätverksplaneringen i samband med planprojekt. Utvärderingskriterier/mätare Förbättring av användningsgraden Mål/åtgärder Att förutse och påskynda planläggningen Mångsidigt utbud av bostadstomter minst för 5 år Vid boende beaktas även stadens delcentrum (Lappvik) Tidsenliga datatrafikförbindelser och alternativa energiformer Utvärderingskriterier/mätare Planläggningsprogram för 3 år presenteras årligen i samband med budgeten (Markanvändning) Årlig planläggningsöversikt, som inkl. tomtsituationen (Markanvändning) För de nya bostadsområdena görs reserveringar redan i planeringsskedet Kartläggs de områden som lämpar sig för vindkraft 2.4. Staden är en konkurrenskraftig arbetsgivare Mål/åtgärder Säkerställa tillgången på arbetskraft och öka arbetstagarnas välfärd och kunnande - sporrande lönesättning - principerna för fortsatt och kompletterande utbildning - upprätthållande av arbetsförmågan - behovet av att utveckla personalärendena Utvärderingskriterier/mätare Utgångslägesutredning 2011 åtgärderna stegvis, senast fr.o.m Personalbokslut Belåtenhetsenkät Förbättring av information och marknadsföring 15

18 Mål/åtgärder Information om stadens ekonomi och verksamhet till hushållen (köpt utrymme i lokalpressen eller genom eget infoblad) Förenhetligande av stadens visuella linje vid annonsering och marknadsföring Beslutstidtabell för att förbättra uppskattningen av behandlingen Utvärderingskriterier/mätare 2 gånger/år (budget, bokslut) Verkställighet 2013 Inleds ett system genom vilket man åt sökandena ger skriftliga uppskattningar om hur länge behandlingen av tillståndsansökningarna dröjer (Miljöbranschen) 3. God service som främjar vardagen och förebygger problem 3.1. God lagstadgad basservice Mål/åtgärder Fastställs social- och hälsovårdens närservice och serviceutbud Uppdatering av bildningsväsendets utrymmesbehov och -driftsplan Säkerställande av gymnasiernas verksamhetsmöjligheter samarbete över språkgränserna (HG & HL) nätverksbildning samarbete med yrkesläroinrättningarna Yrkesutbildning i Hangö skräddarsydda utbildningslösningar samarbete med de ungas arbetsverkstadsverksamhet Utvecklandet av kundservice genom att förbättra elektronisk rådgivning, informationsgivning och service 3.2. Förebygga och minska utslagning Mål/åtgärder Avgångsbetyg från grundskolan och plats för fortsatta studier/arbete Verksamhets- och målprogram för rehabiliterande arbetsverksamhet Multiprofessionellt arbetsgrepp och tidigt ingripande Uppsökande verksamhet/verkstadsverksamhet för att förebygga och minska utslagning Info- och rådgivningsservice för unga samt nätmedia Utvärderingskriterier/mätare I samband med beredningen av social- och hälsovårdens samarbete 2012 Kostnadsuppföljning/-jämförelse Regelbunden utvärdering gemensamma sammanträden 6 gånger per år Luksia, Axxell, bildnings- och grundtrygghetssektorerna inom Hangö stad; fortsättning, utveckling av verksamheten Med hjälp av kundtillfredsställelseenkät Utvärderingskriterier/mätare I välfärdsberättelsen: 100 % av åldersklassen Minst 80 % av målgruppen med i programmet från början av år 2012 Permanent samarbetsgrupp Verksamheten etablerad 8/2012 Planerna är att dessa påbörjas 8/2012 Rapportering till grundtrygghetsnämnden Fortgående pensionsutredningspraxis (invalidpension)

19 Klarlägga social- och hälsovårdens servicestruktur och utveckla verksamheten Mål/åtgärder Tätare samarbetet mellan socialväsendet, primärhälsovården och specialsjukvården på primärnivå samt i första hand prioritera servicen inom förebyggande tjänster och primärhälsovården Utvärderingskriterier/mätare Projekt på prov tillsammans med Raseborg och Västra Nylands sjukhus (SHM:s beslut 12/2010) Inom primärhälsovården står läkarna och sjukskötarna i ordinarie tjänste- eller arbetsförhållande till Hangö stad På mottagningen i hälsocentralen förverkligas kontinuerligt arbetsparsystem (läkare sjukskötare) Förverkligande genom tillämpning av stadgeenlig kungörelsepraxis Förverkligande omedelbart utgående från arbetstagarsituationen 4. Främjande av existerande företagsverksamhet och företag inom nya verksamhetsområden såsom kreativ ekonomi och företag som främjar hållbar utveckling 4.1. Bra företagsrådgivningstjänster och klara, gemensamt överenskomna principer och praxis för samarbete Mål/åtgärder För stödande och utvecklande av verksamheten vid den regionala företagsservicecentralens (Novago Ab) serviceställe i Raseborg - sakkunniga företagsrådgivningstjänster (grundtjänster) - verkar som koordinator för åtgärder som möjliggörs genom statusen som plötsligt strukturomvandlingsområde Utvärderingskriterier/mätare Bolagets verksamhet inleds (Raseborgs verksamhetsställe ) Staden verkar för utvecklandet av Koverhar området och hamnen i samarbete med företag som är intresserade av området Näringsprogram, som har utarbetats i samarbete med representanter för staden samt företagar- och företagsorganisationerna Hangö utnyttjar den av kommunerna upprätthållna gemensamma tomtbörsen för tillgängliga företagstomter Staden deltar i åtgärderna enligt separata beslut Färdigt 2013 Upprätthållandet övergår till Novago Oy 4.2. Hangö är en populär ort för företag och företagande inom kreativa yrken Mål/åtgärder Utreds Ljungbos skick och lämplighet för företags- /företagshusanvändning Utvärderingskriterier/mätare Förutsätter yttre finansiering 100 % Produkt- och serviceutvecklingsutbildning åt nya och verkande företag förverkligare Rastor (förutsätter delfinansiering av staten), i samarbete med Hangö stad och Novago Oy 5. Ekonomin i balans senast år

20 5.1. Förstärkning av ekonomin Mål/åtgärder Uppdatering av basuppgifterna som berör fastighetsstocken Försäljning av för stadens grunduppgift sekundära och lediga fastigheter. Utvärderingskriterier/mätare 2013 (Byggnadstillsyn) År 2013; listning och klassificering av fastigheterna på basis av hur krävande det fortsatta utredningsarbetet är De i planläggningsprogrammet som behöver ändring av planen. Marknadsföring av objekt som redan är till försäljning 5.2. Ökning av produktiviteten inom kommunorganisationen, målet är att öka effektiviteten Mål/åtgärder Utarbetas och förverkligas ett åtgärdsprogram, utarbetas årligen när resultatet visar underskott (65 i kommunallagen), bl.a. - samarbete inom social- och primärhälsovården fr.o.m tekniska sektorns organisations-/verksamhetsförändringar - minskning av personalen genom nyttjande av pensionering - nyttjande av datateknik Utvärderingskriterier/mätare Uppföljning av förverkligandet av åtgärdsprogrammet Åtgärdsprogrammet uppdateras i början av 2013 Enligt den nya instruktionen Kritisk utvärdering och utveckling av kommunens ekonomi och interna processer Praxis med välfärdsberättelse 5.3. Användning av ägarstyrning Mål/åtgärder Sfm fastställer på basis av förslag/information av stadskoncernens delägarsamfund resultatmål för de centralaste delägarsamfunden i budgeten, bl.a. för: - Hangö hamn - Hangö hyreshus Ab - Hansea Ab Koncerndirektiven 2007 uppdateras Jämförelse av enhetsprisen med de kommuner som deltar ( /invånare) Väljs de centralaste indikatorerna som följs upp Val av kriterier och förverkligande fr.o.m bokslutet 2012 Utvärderingskriterier/mätare Årlig budget /- bokslut Granskas år

21 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2013 Kaupunki + liikelaitokset / Staden + affärsverken BUDGET 2013 (sisäiset+ulkoiset)(interna+externa) TULOSLASKELMA Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Budget muutettu ändrad * Myyntituotot - Försäljningsintäkter * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Toimintakulut - Verksamhetens kostnader TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster * Kunnallisvero - Kommunalskatt * Kiinteistövero - Fastighetsskatt * Yhteisövero-Samfundsskatt * Muut verot - Övriga skatter Valtionosuudet - Statsandelar * Korkotuotot - Ränteintäkter * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter * Korkokulut - Räntekostnader * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter o kostnader VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Satunnaiset erät - Extraordinära poster TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Sivu - Sida 19

22 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2013 BUDGET * Myyntituotot - Försäljningsintäkter KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER TP - BS TA - BU * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER TP - BS TA - BU * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Sivu - Sida 20

23 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 HANGÖ STAD BUDGET 2013 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING Sitovuustaso - Bindningsnivå Menot - Utgifter Tulot-Inkomster Netto Osasto - Avdelning Vaalit - Val 0,00 0,00 0, Tilintarkastus - Revision 46000,00 0, , Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Seniori- ja vammaispalvelukeskus , , ,00 Senior och handikappservicecentralen Sosiaali- ja perhepalvelukeskus , , ,00 Social- och familjeservicecentralen Terveyskeskus - Hälsocentral , , , Hallinto- ja tukipalvelut , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv ,00 400, , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försäljningsvinster från tomter ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk ,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk ,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , ,00 0,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , ,00 N Satama - Hamnen , , ,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 65000, ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT , ,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Sivu - Sida 21

24 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 HANGÖ STAD BUDGET 2013 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA TA Osasto - Avdelning Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Vaalit - Val 14327, ,00 0, Tilintarkastus - Revision 0,00 0,00 0, Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Seniori- ja vammaispalvelukeskus , , ,00 Senior och handikappservicecentralen Sosiaali- ja perhepalvelukeskus , , ,00 Social- och familjeservicecentralen Terveyskeskus - Hälsocentral , , , Hallinto- ja tukipalvelut , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv. 481,36 350,00 400, Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier 15215, , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta 97035, , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försäljningsvinster från tomter , , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning 72004, , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster 7073, , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Satama - Hamnen , , ,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 67961, , ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT , , ,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar , , ,00 Ulkoiset - Externa , , ,00 Sivu - Sida 22

25 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 HANGÖ STAD BUDGET 2013 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA TA Osasto - Avdelning Menot-Utgifter Menot-Utgifter Menot-Utgifter Vaalit - Val 13787, ,00 0, Tilintarkastus - Revision 36465, , , Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Seniori- ja vammaispalvelukeskus , , ,00 Senior och handikappservicecentralen Sosiaali- ja perhepalvelukeskus , , ,00 Social- och familjeservicecentralen Terveyskeskus - Hälsocentral , , , Hallinto- ja tukipalvelut , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv , , , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 0,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 N Satama - Hamnen , , ,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar , , ,00 Ulkoiset - Externa , , ,00 Sivu - Sida 23

HANGON KAUPUNGIN TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA HANGÖ STADS BUDGET OCH EKONOMIPLAN. Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 79 Stadsfullmäktige 14.12.

HANGON KAUPUNGIN TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA HANGÖ STADS BUDGET OCH EKONOMIPLAN. Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 79 Stadsfullmäktige 14.12. HANGON KAUPUNGIN TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA HANGÖ STADS BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 79 Stadsfullmäktige 14.12.2011 79 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET OCH

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 10.12.2013 86 Stadsfullmäktige 10.12.

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 10.12.2013 86 Stadsfullmäktige 10.12. Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 10.12.2013 86 Stadsfullmäktige 10.12.2013 86 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET OCH

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginhallitus 17.11.2014 Stadsstyrelsen 17.11.

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginhallitus 17.11.2014 Stadsstyrelsen 17.11. Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan 2015 2017 Kaupunginhallitus 17.11.2014 Stadsstyrelsen 17.11.2014 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET OCH EKONOMIPLAN

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 08.12.2015 Stadsfullmäktige 08.12.

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 08.12.2015 Stadsfullmäktige 08.12. Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan 2016 2018 Kaupunginvaltuusto 08.12.2015 Stadsfullmäktige 08.12.2015 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2016 2018 BUDGET OCH EKONOMIPLAN

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark. Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 107 17.12.2012 Laskujen hyväksyminen 2013 / Godkännande av räkningar 2013 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 107 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta/utskottet för

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto En samkommun för de 15 Pohjanmaan maakuntaan kommunerna i landskapet kuuluvien 15 kunnan Österbotten muodostama kuntayhtymä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2013 Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2013-2018, INFO / Utvecklingsplan för skolnätet i Lovisa 2013-2018, INFO

Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2013-2018, INFO / Utvecklingsplan för skolnätet i Lovisa 2013-2018, INFO Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2013-2018, INFO / Utvecklingsplan för skolnätet i Lovisa 2013-2018, INFO TYÖRYHMÄN KOKOONPANO /ARBETSGRUPPENS SAMMANSÄTTNING Nina Pere, sivistyslautakunnan suomenkielisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Hangon kaupunki Sivu 1 003403 Svenska MBI 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 3300 Tuet ja avustukset - Understöd o. bid 2.500 2.500-2.500,00

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 11.6.2013 41 Stadsfullmäktige 11.6.2013 41

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 11.6.2013 41 Stadsfullmäktige 11.6.2013 41 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2012 Kaupunginvaltuusto 11.6.2013 41 Stadsfullmäktige 11.6.2013 41 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2011 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan katsaus - Stadsdirektörens översikt 1 2. Taloudellinen katsaus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Hangon strategia 2025 Hyvän elämän merikaupunki

Hangon strategia 2025 Hyvän elämän merikaupunki Hangon strategia 2025 Hyvän elämän merikaupunki Hangon strategia 2025 hyvän elämän merikaupunki! Visio Hangosta 2025 Hanko on v. 2025 kasvava, vetovoimainen merellinen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT 2010 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Olennaiset tapahtumat ja

Lisätiedot

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö Itä-Uusimaa ä ä - kuntajakoselvitysalue ä ö Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo Östra Nyland ä ä - kommunindelningsutredningsområde ä ö Presskonferens 8.5.2013 Sibbo Itä-Uudenmaan kuntajako- ja soteselvitysalue

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 436/2004 vp Kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin saaminen terveysasemille Eduskunnan puhemiehelle Kipupotilasyhdistys on valtakunnallinen, ja sen toiminnan periaatteena on kipupotilaiden

Lisätiedot