Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 75 Stadsfullmäktige 12.12."

Transkriptio

1 Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

2 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA BUDGET OCH EKONOMIPLAN SISÄLTÖ INNEHÅLL Sivu - Sida Johdanto / Strategia 1 Inledning / Strategi 9 Käyttötalousosa / Driftshushållning Tuloslaskelma 2013 Resultaträkning Käyttötulot /-menot, kaavio Driftsinkomster / -utgifter,diagram 20 Yhteenveto / osasto - Sammandrag / verksamhetsorgan 21 Tuloslaskelmaosa/suunnitelma Resultaträkning/ekonomiplan 24 Kaupungin ja liikelaitoksien tuloslaskelma - Stadens och affärsverkens resultaträkning 25 Verotulot ja valtionosuudet, kaavio Skatteinkomster o statsandelar, diagram 26 Rahoitusosa Finansieringsdelen Kaupungin ja liikelaitoksien rahoituslaskelma - Stadens och affärsverkens finansieringskalkyl 28 Yleishallinto Allmän förvaltning 29 Perusturva Grundtrygghet 41 Sivistystoimi Bildningsväsendet 53 Kulttuuri- ja kansalaistoimi Kultur- och medborgarverksamhet 66 Ympäristötoimiala Miljösektorn 75 Tekninen toimi Tekniska sektorn 78 Hangon satama Hangö hamn 86 Hangon vesi- ja viemärilaitos Hangö vatten- och avloppsverk 90 Investointiosa / Investeringsdel 94

3 Talousarvion 2013 lähtökohdat Vuoden 2013 talousarvion valmistelu tapahtui edelleen haasteellisissa olosuhteissa. Vuoden 2012 aikana heikentyneet talousnäkymät ja uudelleen kasvanut työttömyys muodostivat haastavan lähtökohdan talousarviotyölle. Myös kertynyt alijäämä ja suuri velkataakka ovat edelleen rasitteena. Lisäksi uuden taantuman uhka heikentää kasvunäkymiä ja hallitusohjelmassa vähennetään lähivuosina edelleen kuntien valtionosuuksia. Positiivisia tekijöitä ovat satamaliikenteen pysyminen toistaiseksi hyvällä tasolla sekä ennätyksellisen alhainen korkotaso. Hangon kaupungin väkiluku oli , eli vähennystä vuodesta 2011 on 54 henkilöä. Työttömyys on Hangossa edelleen korkea. Budjettia laadittaessa kaupungin työttömyysaste on 11,9 % ( tieto). Vastaavana ajankohtana vuonna 2011 työttömyysaste oli 8,9 %. Työttömyyden arvioidaan pysyvän melko korkeana myös vuonna Huonoista talousnäkymistä johtuen on vuodelle 2013 jouduttu laatimaan alijäämäinen talousarvio (-2,2 milj. euroa). Kulujen kasvu on saatu pidettyä talousarviossa maltillisena (+2,6 %). Henkilömäärän pienentämisessä, toimenpideohjelman mukaan, vuosittain keskimärin 7 henkilöllä, on onnistuttu pysymään. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi vuosina Tämän ohjelman mukaan kertynyt alijäämä olisi katettu vuoden 2016 lopussa. Toimenpideohjelmaa päivitettiin kaksi kertaa vuonna Viimeisen päivitetyn ohjelman mukaan vuoden 2012 alijäämä olisi 1,6 milj. euroa ja vuoden 2013 ylijäämä 0,8 milj. euroa. Kun vuodelle 2012 ennustetaan merkittävää alijäämää, olisi kertynyt alijäämä vuoden 2013 lopussa 15,4 milj. euroa. Alijäämän kattaminen vuoden 2016 loppuun mennessä tulee olemaan suuri haaste. Toimenpideohjelma tullaan päivittämään seuraavan kerran vuoden 2013 talousarvion vahvistamisen jälkeen. Lainamäärä on vuonna 2012 kasvamassa yli 52 milj. euroon. Vuoden 2013 talousarvion investointimäärä on kohtuullinen (5,8 milj. euroa). Alhaisesta vuosikatteesta johtuen tulee lainamäärä kasvamaan vuonna 2013 noin 54 milj. euroon. Vuodelle 2010 korotettiin tulovero 19,25 prosentista 20,75 prosenttiin. Myös kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2010 huomattavasti. Vuonna 2011 ja 2012 ei veroprosentteja muutettu. Vuodelle 2013 on päätetty korottaa tulovero 20,75 prosentista 21,25 prosenttiin ja pitää kiinteistöveroprosentit ennallaan. Vuoden 2013 arvioidut verotulot ovat kunnallisveron osalta 36,0 milj. euroa (vuoden 2012 talousarviossa 34,2), yhteisöveron osalta 2,5 milj. euroa (vuoden 2012 talousarviossa 3,3 milj. euroa) ja kiinteistöveron osalta 2,0 milj. euroa (vuoden 2012 talousarviossa 2,0). Konserniyhtiöiden valvontaa tullaan edelleen parantamaan. Tytäryhtiöiltä vaaditaan osavuosiraportointia ja niille asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 1

4 Konserniyhtiöille asetettavat tavoitteet Hangon Vuokratalot Oy Hangon Vuokratalot Oy on Hangon kaupungin kokonaan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa edullisia ja viihtyisiä vuokraasuntoja, joissa asuvilla on turvallinen asuinympäristö lähellä tarvittavia palveluita. Asuntojen rakentaminen on rahoitettu pääasiassa aravalainoituksella. Oy Hansea dc Oy Hansea dc on Hangon kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka hoitaa kaupungin matkailutoimistoa. Yhtiön liikevaihto muodostuu myyntituloista sekä kaupungin avustuksesta. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangon kaupunki omistaa 88,2 % Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43:n osakekannasta. Yhtiö omistaa vuonna 1964 rakennetun ja peruskorjatun 32 asuntoa käsittävän asuintalon. Yleiset tavoitteet (koskee kaikkia tytär- Yhtiökohtaiset tavoitteet yhtiöitä) vuodelle 2013 Yhtiön toiminta on järjestetty taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeet huomioiden. Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito on järjestetty niin, että niiden arvo säilyy. Osavuosiraportointi laaditaan vähintään 6 kk välein Hangon Vuokratalot Oy - Asuntojen käyttöaste on vähintään 95% - Yhtiö ei tee tappiota täysien vuosipoistojen jälkeen Oy Hansea dc - Yhtiön vuosikulut eivät ylitä tuloja Talousarvion sitova vaikutus Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2013 talousarvion osastotasolla. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ja vahvistettua määrärahat, arvioidut tulot, kirjalliset tavoitteet ja suoritteet (taloudelliset määrä- ja laatutavoitteet jokaiselle toimielimelle sekä hankkeelle tai kohteelle) on hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalousosan kustannuspaikoille ja tileille sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösuunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiin osiin. Satamaliikelaitos, vesi- ja viemärilaitos, tekninen hallinto, kuntatekniikka, keskusvarasto, konevarikko ja tilahallinto ovat nettoyksiköitä, eli budjetin nettomäärärahaa ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Muilta osin bruttomäärärahat ovat sitovia. Kuntalain 13 4 kohdan mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Talousarvion hyväksymällä valtuusto vahvistaa vesi- ja viemärimaksujen ja muiden hallintokuntien perimien maksujen suuruuden. Teknisen lautakunnan johtosääntömuutos on vireillä, jossa em. periaate otetaan huomioon. 2

5 Kaupungin kehittämisstrategia Visio Hangosta 2020 Hanko on vetovoimainen merellinen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu sujuvaan arkeen, hyvään ympäristöön ja elinvoimaiseen yritystoimintaan. Uutta yritystoiminnassa ovat luovat ja kestävää kehitystä tukevat toimialat. Visio korostaa tulevaisuuden Hangon monipuolista vetovoimaa turvallista ja sujuvaa arkea vireää ja uusien toimialojen monipuolistamaa yritystoimintaa Toiminnan arvopohja Hangon kaupunki on toiminnassaan asukas- ja asiakaskeskeinen vastuullinen avoin suvaitsevainen Strategiset päämäärät ovat visiota tarkentavia pitkän aikavälin kehittämispäämääriä 1. Rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön kunnossapito; kaupungin yleisilmeen kohottaminen ja ympäristön siisteyden vaaliminen ja parantaminen 2. Hangon vetovoiman lisääminen 3. Hyvät arjen sujumista edistävät ja ongelmia ehkäisevät palvelut 4. Yritystoiminnan ja uusina toimialoina luovan talouden ja kestävää kehitystä tukevien yritysten toimintaedellytysten edistämien 5. Kaupungin talous on tasapainossa viimeistään v Rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön kunnossapito; kaupungin yleisilmeen kohottaminen ja ympäristön siisteyden vaaliminen ja parantaminen 1.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa 1.2. Itäsataman laajentaminen ja kehittäminen kansainväliselle tasolle, Hangonkylän sataman saavutettavuuden parantaminen 1.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia 2. Hangon vetovoiman lisääminen 2.1. Maailma lähemmäksi; yhteyksien kehittäminen maalla,merellä ja ilmassa 2.2. Aktiivinen ja koordinoiva ote kaupungin ja järjestöjen/yksityisten kulttuuri-, harrastusja muiden vapaa-ajan palvelujen kokonaisuuden kehittämisessä 2.3. Asumisen monet vaihtoehdot 2.4. Kaupunki on kilpailukykyinen työnantaja 2.5. Tiedottamisen ja markkinoinnin parantaminen 3

6 3. Hyvät arjen sujumista edistävät ja ongelmia ehkäisevät palvelut 3.1. Hyvät lakisääteiset peruspalvelut 3.2. Huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen ja vähentäminen 3.3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen selkeyttäminen ja toiminnallinen kehittäminen 4. Yritystoiminnan ja uusina toimialoina luovan talouden ja kestävää kehitystä tukevien yritysten toimintaedellytysten edistäminen 4.1. Hyvät yritysneuvontapalvelut ja selvät, yhdessä sovitut yhteistyöperiaatteet ja -käytännöt 4.2. Hangosta on tullut suosittu sijaintipaikkakunta luovan talouden yrityksille 5. Talous tasapainossa viimeistään v Talouden vahvistaminen 5.2. Kuntaorganisaation tuottavuuden parantaminen tavoitteena vaikuttavuuden lisääminen 5.3. Omistajaohjauksen käyttäminen Toimenpiteet/tavoitteet ja arviointikriteerit (mittarit) 1. Rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön kunnossapito; kaupungin yleisilmeen kohottaminen ja ympäristön siisteyden vaaliminen ja parantaminen 1.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa Tavoitteet / toimenpiteet Kaupungin omien tärkeimpien kiinteistöjen saneerausohjelma Tilahallintoraportin päivitys Tilojen käyttöasteiden selvitys ja niiden parantaminen Energiatalouden kehittäminen Kuntokartoituksen tekeminen kiinteistökannalle Korjausvelka selvitys Kontaktikäytäntö avainkiinteistöjen omistajien kanssa Kiinteistökatselmus vuosittain (toimenpidekehotus, - suositus) Mittari /arviointikriteeri Työt jatkuvat 2013 ja etenevät resurssien mukaan (Tilahallinto) Avainkiinteistöt listataan, työtä jatketaan 2013 (Rakennusvalvonta) 2013 Rakennusvalvonta hoitaa vuosittaiset pihakatselmukset. Katu- ja yleiset alueet hoitaa kuntatekniikka Itäsataman laajentaminen ja kehittäminen kansainväliselle tasolle, Hangonkylän sataman saavutettavuuden parantaminen Tavoitteet, toimenpiteet Itäsataman aallonmurtajat ja laajennusruoppaus Hangonkylän sataman ja väylän ruoppaus Hangonkylän satamaan johtavien kevyenliikenteen väylien toteutus Arviointikriteeri/mittari Toteutus (Kuntatekniikka) Suunnittelua jatketaan 2013 (Kuntatekniikka) Toteutus (Kuntatekniikka) 4

7 1.3. Yleiset alueet, mm. liikenneväylät, ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia Tavoitteet, toimenpiteet Jatkuva kunnossapito Alueiden kunnossapitoluokitus Liikenneturvallisuus. Maisemallisen viihtyisyyden parantaminen Arviointikriteeri/mittari Aloitetaan kuntatekniikan asiakaspalautejärjestelmän käyttö taloudellisten ja henkilöresurssien mukaan. (Kuntatekniikka) Päivitetään kunnossapitoluokitukset vastaamaan nykytilannetta. (Kuntatekniikka) Hangon liikenneturvallisuussuunnitelman 2008 ja rakennusohjelman sekä kävelynja kevyenliikenteen periaatesuunnitelman mukaan. (Kuntatekniikka) Puistometsien siistimisen toteuttamissuunnitelman laadinta asemakaava-alueilla noudattaen jo tehtyä asemakaava-alueiden puistojen ja puistometsien hoito- ja käyttösuunnitelmaa (Kuntatekniikka) Maisemavalaistuksen yleissuunnittelu osana katuvalojen saneeraussuunnittelua 2013 (Ympäristötoimiala+Kuntatekniikka ) Baces hankkeen läpivienti suunnitelman mukaan Purkujätteiden hyödyntäminen Selvitetään 2013 aikana mahdollisuudet hyödyntää kaupungin alueella muodostunutta purkujätettä ja ylijäämämaata kaupungin alueen maarakentamisessa sekä tehdä maankaatopaikka maksulliseksi. (Ympäristötoimiala+Kuntatekniikka ) 2. Hangon vetovoiman lisääminen 2.1. Maailma lähemmäksi; yhteyksien kehittäminen maalla, merellä ja ilmassa Tavoitteet, toimenpiteet Logistiset yhteydet kansainvälisyyden lisääminen - sataman kehitys- ja yhteistyöselvitys, sis. matkustajaliikenteen - Hanko-Hyvinkää radan sähköistäminen Ajanmukaiset tietoliikenneyhteydet Arviointikriteeri/mittari Valmis mennessä Toteutus seur. hallituskauden aikana 012 Paikallisverkkojen lisäämisen suunnittelu kaupunkialueelle mm. matkailukohteisiin (Maankäyttö) Verkostosuunnittelu kaavahankkeiden yhteydessä. 5

8 2.2. Aktiivinen ja koordinoiva ote kaupungin ja järjestöjen/yksityisten kulttuuri-, harrastusja muiden vapaa-ajan palvelujen kokonaisuuden kehittämisessä Tavoitteet, toimenpiteet Yhteistyömuodot vapaaehtoisjärjestöjen kanssa luotu Tilakäytön periaatteista sovittu järjestöjen kanssa Tapahtumien avustaminen uudistettu puitesopimusjärjestelyin Kaupungintalon juhlasalin markkinoinnin käynnistäminen kokeiluna ja juhlasalin tilojen käyttöasteen nostaminen Vuokraustoiminnan tehostaminen siirtymällä uuteen tilavarausjärjestelmään Arviointikriteeri/mittari Käyttöasteen parantaminen Asumisen monet vaihtoehdot Tavoitteet, toimenpiteet Kaavoituksen ennakoitavuus ja nopeuttaminen Monipuolinen asuntotonttitarjonta väh. 5 vuodeksi Kaupungin osakeskusten huomioiminen myös asumisessa (Lappohja) Ajanmukaiset tietoliikenneyhteydet ja vaihtoehtoiset energiamuodot 2.4. Kaupunki on kilpailukykyinen työnantaja Tavoitteet, toimenpiteet Työvoiman saatavuuden turvaaminen ja työntekijöiden hyvinvoinnin ja osaamisen lisääminen - kannustava palkkaus - jatko- ja täydennyskoulutuksen periaatteet - työkyvyn ylläpitäminen - henkilöstöasioiden kehittämistarve Arviointikriteeri/mittari Kaavoitusohjelma 3v. esitetään talousarvion yhteydessä vuosittain (Maankäyttö) Vuotuinen kaavoituskatsaus, joka sis. tonttitilanteen (Maankäyttö) Uusille asuinalueille tehdään varaukset jo suunnitteluvaiheessa Kartoitetaan tuulivoimalle soveltuvat alueet Arviointikriteeri/mittari Lähtötilanneselvitys 2011 toimenpiteet asteittain, viim alkaen Henkilöstötilinpäätös Työtyytyväisyyskysely v Tiedottamisen ja markkinoinnin parantaminen Tavoitteet, toimenpiteet Kaupungin taloudesta ja toiminnasta perustiedote kotitalouksille, (ostettu tila paikallislehdissä tai omalla tiedotteella) Kaupungin visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen ilmoittelussa ja markkinoinnissa Päätösaikataulu ennakoitavuuden parantamiseksi Arviointikriteeri/mittari 2 krt./v. (talousarvio, tilinpäätös) Täytäntöönpano 2013 Aloitetaan kirjallisesti annettujen arvioiden antaminen lupahakemuksen käsittelyn kestosta hakijalle (Ympäristötoimiala) 6

9 3. Hyvät arjen sujumista edistävät ja ongelmia ehkäisevät palvelut 3.1. Hyvät lakisääteiset peruspalvelut Tavoitteet, toimenpiteet Määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut ja palvelutaso Sivistystoimen tilatarve- ja käyttösuunnitelman päivitys Lukioiden toimintaedellytysten turvaaminen; yhteistyö yli kielirajojen (HG & HL) verkostoituminen yhteistyö ammattioppilaitosten kanssa Ammattikoulutus Hangossa; räätälöidyt koulutusratkaisut yhteistyötä nuorten työpajatoiminnan kanssa Asiakaspalvelun kehittäminen sähköistä neuvontaa, tiedottamista ja palvelua parantamalla. Arviointikriteeri/mittari Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön valmistelun yhteydessä v 2012 Kustannusseuranta/-vertailu Säännöllinen arviointi yhteisiä kokouksia 6 kertaa vuodessa Luksia, Axxell, Hangon sivistys- ja perusturva-toimialat; toiminnan jatkuminen ja kehittäminen Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla 3.2. Huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen ja vähentäminen Tavoitteet, toimenpiteet Arviointikriteeri/mittari Hyvinvointikertomuksessa: Peruskoulun päättötodistus ja jatkopaikka jatko-opintoihin /työhön Kuntouttavan työtoiminnan toiminta- ja tavoiteohjelma Moniammatillinen työote ja varhainen puuttuminen Etsivä nuorisotoiminta / pajatoiminta syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut sekä verkkomedia 100 % ikäluokasta Väh. 80 % kohderyhmästä järjestelmän piirissä vuodesta 2012 alkaen Pysyvä yhteistyöryhmä Toiminta vakiinnutettu 8/2012 Sunniteltu aloitettavaksi 8/2012 Jatkuva eläkeselvityskäytäntö (työkyvyttömyyseläkkeet) Raportointi perusturvalautakunnalle 3.3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen selkeyttäminen ja toiminnallinen kehittäminen Tavoitteet, toimenpiteet Sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaan-hoidon yhteistyön tiivistäminen ennalta ehkäisevien ja perustervey-denhuollon palvelujen ensisijaisuutta toteuttava hoidon porrastus Perusterveydenhuollossa lääkärit ja sairaanhoitajat ovat vakinaisessa virka- tai työsuhteessa Hangon kaupunkiin Terveyskeskuksessa vastaanotolla toteutetaan aukoton työparijärjestelmä (lääkäri sairaanhoitaja) Arviointikriteeri/mittari Kokeiluhanke Hangon, Raaseporin ja LUsairaalan kanssa (STM-päätös 12/2010) Toteutus sopivaa säännönmukaista ilmoitus-käytäntöä noudattaen Toteutus välittömästi työntekijätilanteen mukaan 7

10 4. Yritystoiminnan ja uusina toimialoina luovan talouden ja kestävää kehitystä tukevien yritysten toimintaedellytysten edistämien 4.1. Hyvät yritysneuvontapalvelut ja selvät, yhdessä sovitut yhteistyöperiaatteet ja käytännöt Tavoitteet, toimenpiteet Seudullisen yrityspalvelukeskuksen (Novago Oy) Raaseporin toimipisteen toiminnan tukeminen ja kehittäminen - asiantuntevat yritysneuvontapalvelut (peruspalvelut) - toimii äkillisen rakennemuutosalueen statuksen mahdollistaminen tukitoimenpiteiden koordinaattorina Arviointikriteeri/mittari Yhtiön toiminnan aloitus (Raaseporin toimipiste ) Kaupunki toimii Koverharin alueen ja sataman kehittämiseksi yhteistyössä alueesta kiinnostuneiden yritysten kanssa Elinkeino-ohjelma, joka on laadittu yhteistyössä kaupungin sekä yrittäjä- ja yritysjärjestöjen edustajien kanssa Hanko hyödyntää kuntien ylläpitämää yhteistä tonttipörssiä yritystonttitarjonnassa Kaupunki osallistuu toimenpiteisiin erillisten päätösten mukaan Valmis 2013 Ylläpito siirtyy Novago Oy:lle 4.2. Hanko on suosittu sijaintipaikkakunta luovan alan yrityksille ja yrittäjille Tavoitteet, toimenpiteet Selvitetään Ljungbon kunto ja soveltuvuus yritys- /yritystalokäyttöön Arviointikriteeri/mittari Edellyttää ulkoista rahoitusta 100 % Tuote- ja palvelukehityskoulutus uusille ja toimiville yrityksille toteuttaja Rastor (edellyttää valtion osarahoitusta), yhteistyössä Hangon kaupungin ja Novago Oy:n kanssa 5. Talous tasapainossa viimeistään v Talouden vahvistaminen Tavoitteet, toimenpiteet Kiinteistökantaa koskevien perustietojen päivittäminen Kaupungin perustehtävän kannalta toissijaisten ja vapaana olevien kiinteistöjen myynti Arviointikriteeri/mittari 2013, (Rakennusvalvonta) 2013; Kiinteistöjen listaus ja luokittelu jatkoselvitystyön vaativuuden perusteella Kaavoitusohjelmassa kaavamuutosta tarvitsevat. Käynnistetään markkinointi jo myytävissä olevista kohteista. 8

11 5.2. Kuntaorganisaation tuottavuuden parantaminen tavoitteena vaikuttavuuden lisääminen Tavoitteet, toimenpiteet Toimenpideohjelman laatiminen ja toteuttaminen, laaditaan vuosittain alijäämätilanteessa, (Kuntalaki 65 ), mm. - yhteistoiminta sosiaali- ja perusterveydenhuollossa 2013 alkaen - teknisen sektorin organisaatio- /toimintamuutos - henkilöstön määrän vähentäminen eläköitymistä hyödyntäen - tietotekniikan hyödyntäminen Arviointikriteeri/mittari Toimenpideohjelman toteutumisen seuranta. Toimenpideohjelman päivittäminen 2013 alussa Uuden johtosäännön mukaan Yksikkökustannusvertailu verrokkikuntien kanssa ( /as) Kunnan talouden ja sisäisten prosessien kriittinen arviointi ja kehittäminen Hyvinvointikertomuskäytäntö 5.3. Omistajaohjauksen käyttäminen Tavoitteet, toimenpiteet Kvo määrittää kaupunkikonsernin osakasyhteisöjen ehdotuksen / informaation pohjalta talousarviossa tulostavoitteet keskeisille osakasyhteisöille, mm.: - Hangon satamalle - Hangon vuokratalot Oy:lle - Hansea Oy:lle Konserniohjeet 2007 ajan tasalla Valitaan keskeiset seurattavat indikaattorit Kriteerivalinta ja toteutus 2012 tilinpäätöksestä alkaen Arviointikriteeri/mittari Vuosittainen talousarvio /-tilinpäätös Tarkistetaan

12 Utgångspunkterna för budgeten 2013 Beredningen av budgeten för 2013 gjordes fortfarande under utmanande förhållanden. De försämrade ekonomiska utsikterna under 2012 och arbetslösheten som på nytt ökat utgjorde en utmanande utgångspunkt för budgetarbetet. Även det ackumulerade underskottet och den stora skuldbördan är fortfarande belastningar. Dessutom försvagar hotet om en ny recession tillväxtutsikterna och i regeringsprogrammet minskas, under de närmaste åren, kommunernas statsandelar alltjämt. Positiva faktorer är att hamntrafiken ännu tillsvidare hållits på en god nivå samt den rekordlåga räntenivån. Hangö stads invånarantal var , alltså en minskning från 2011 med 54 personer. Arbetslösheten i Hangö är alltjämt hög. Vid budgetberedningen var stadens arbetslöshetsgrad 11,9 % (uppg ). Vid motsvarande tidpunkt 2011 var arbetslöshetsgraden 8,9 %. Arbetslösheten uppskattas förbli rätt hög även På grund av de dåliga ekonomiska utsikterna har man för 2013 varit tvungen att utarbeta en budget med underskott (- 2,2 milj. euro). Utgiftsökningen har man i budgeten lyckats hålla på en rimlig nivå (+ 2,6 %). När det gäller en minskning av personalstyrkan, enligt åtgärdsprogrammet, årligen i genomsnitt 7 personer, har man lyckats. Stadsfullmäktige godkände åtgärdsprogrammet för att balansera ekonomin åren Enligt detta program skulle det ackumulerade underskottet vara täckt i slutet av Åtgärdsprogrammet uppdaterades två gånger under Enligt det senaste, uppdaterade programmet skulle underskottet för 2012 vara 1,6 milj. euro och överskottet för 2013 vara 0,8 milj. euro. Då man för 2012 uppskattar ett betydande underskott, skulle det ackumulerade underskottet i slutet av 2013 vara 15,4 milj. euro. Att täcka underskottet till utgången av 2016 kommer att vara en stor utmaning. Åtgärdsprogrammet kommer följande gång att uppdateras efter det att budgeten för 2013 har fastställts. Lånesumman håller 2012 på att växa till över 52 milj. euro. Investeringssumman i budgeten för 2013 är rimlig (5,8 milj. euro). På grund av det låga årsbidraget kommer lånemängden 2013 att öka till cirka 54 milj. euro. För 2010 höjdes inkomstskatten från 19,25 % till 20,75 %. Även fastighetsskatteprocenterna höjdes betydligt för För 2011 och 2012 ändrades inte skatteprocenterna. För 2013 har man beslutat höja inkomstskatten från 20,75 % till 21,25 procent och bevara fastighetsskatteprocenterna oförändrade. De uppskattade skatteintäkterna för 2013 är för kommunalskattens del 36,0 milj. euro (34,2 milj. euro i budgeten för 2012), för samfundsskatten 2,5 milj. euro (3,3 milj. euro i budgeten för 2012) och för fastighetsskatten 2,0 milj. euro (2,0 milj. euro i budgeten för 2012). Övervakningen av koncernbolagen kommer vidare att förbättras. Av dotterbolagen krävs delårsrapportering och för dem uppställs mål både för verksamheten och ekonomin. 10

13 Målen för koncernbolagen Hangö Hyreshus Ab Hangö Hyreshus Ab är ett i sin helhet av Hangö stad ägt allmännyttigt hyreshusbolag. Bolagets verksamhetsprincip är att låta bygga och upprätthålla förmånliga och trivsamma hyresbostäder, i vilka hyresgästerna har en trygg boendemiljö nära servicen. Byggandet av bostäderna har huvudsakligen finansierats med aravabelåning. Oy Hansea DC Ab Oy Hansea DC Ab är ett av Hangö stad i sin helhet ägt bolag, som sköter stadens turistbyrå. Bolagets omsättning bildas av försäljningsintäkter samt av stadens bidrag. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangö stad äger 88,2 % av aktiestocken i Kiinteistö Pitkäkatu 43. Bolaget äger ett 1964 byggt och totalrenoverat bostadshus i vilket finns 32 bostäder. Allmänna mål (gäller alla dotterbolag) Bolagsvisa mål för 2013 Bolagets verksamhet är arrangerad Hangö Hyreshus Ab ekonomiskt, effektivt och med - Bostädernas användningsgrad beaktande av kundernas behov är minst 95 % Underhållet av de av bolagen ägda byggnaderna är ordnad så att deras värde bibehålls. - Bolaget gör inte förlust efter fulla årsavskrivningar Delårsrapportering görs minst var Oy Hansea DC Ab 6 månad. - Bolagets kostnader/år överstiger inte intäkterna Budgetens bindande verkan Stadsfullmäktige fastställer budgeten för 2013 på avdelningsnivå. Då stadsfullmäktige godkänt och fastställt anslagen, uppskattade intäkter, de skriftliga målen och prestationerna (ekonomiska kvantitets- och kvalitetsmålsättningarna för varje verksamhetsorgan samt för projektet eller objektet) ska förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) besluta om budgetens dispositionsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna för driftbudgetens kostnadsställen samt för investeringsdelens projekt eller mål. De ledande tjänstemännen kan fortfarande i enlighet med dispositionsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen, de uppskattade intäkterna och målen till mindre delar. Hamnaffärsverket, vatten- och avloppsverket, tekniska förvaltningen, kommunaltekniken, centrallagret, maskindepån och utrymmesförvaltningen är nettoenheter, alltså budgetens nettoanslag får inte överskridas utan stadsfullmäktiges tillstånd. Till övriga delar är bruttoanslagen bindande. Enligt 13 4 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer. Genom att godkänna budgeten fastställer fullmäktige storleken på vatten- och avloppsavgifterna och avgifter som uppbärs av de övriga förvaltningsenheterna. En ändring av tekniska nämndens instruktion är aktuell och i den beaktas ovan nämnda princip. 11

14 Stadens utvecklingsstrategi Vision om Hangö 2020 Hangö är en attraktiv, havsnära stad, i vilken det goda livet grundar sig på en fungerande vardag, bra omgivning och livskraftig företagsverksamhet. Nya företagsbranscher är företag inom kreativa yrken och företag som främjar hållbar utveckling. Visionen betonar framtidens Hangö mångsidig dragningskraft trygg och smidig vardag en aktiv företagsverksamhet som blir mångsidigare genom nya verksamhetsområden Verksamhetens värdegrund Hangö stad är i sin verksamhet invånar- och kundcentrerad ansvarstagande öppen tolerant De strategiska målen är långsiktiga utvecklingsmål som preciserar visionen 1. Underhåll av den byggda miljön och naturmiljön; att höja stadens profil och förbättra omgivningen samt måna om att den är städad 2. Förstärka Hangös dragningskraft 3. God service som underlättar vardagen och förebygger problem 4. Främja existerande företagsverksamhet och företag inom nya verksamhetsområden såsom kreativ ekonomi och företag som främjar hållbar utveckling 5. Stadens ekonomi är i balans senast år Underhåll av den byggda miljön och naturmiljön; att höja stadens profil och måna om och förbättra omgivningens prydlighet 1.1 De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick 1.2 Utvidgning och utveckling av Östra hamnen till internationell nivå, förbättrad åtkomlighet till Hangöby hamn 1.3 Strandområdena och parkerna är städade och trygga 2. Förstärka Hangös dragningskraft 2.1 Världen närmare; förbindelserna utvecklas på land, till havs och i luften 2.2 Aktiv och koordinerande roll vid utvecklande av den servicehelhet som utgörs av stadens och olika organisationers/enskildas kultur-, hobby- och andra fritidstjänster 2.3 Många alternativ för boende 2.4 Staden är en konkurrenskraftig arbetsgivare 2.5 Förbättring av information och marknadsföring 12

15 3. God service som underlättar vardagen och förebygger problem 3.1 God lagstadgad basservice 3.2 Förebygga och minska utslagning 3.3 Klarlägga social- och hälsovårdens servicestruktur och utveckla verksamheten 4. Främja existerande företagsverksamhet och företag inom nya verksamhetsområden såsom kreativ ekonomi och företag som främjar hållbar utveckling 4.1 Bra företagsrådgivningstjänster och klara, gemensamt överenskomna principer och praxis för samarbete 4.2 Hangö är en populär ort för företag och företagande inom den kreativa ekonomin 5. Ekonomin i balans senast år Förstärkning av ekonomin 5.2 Ökning av produktiviteten inom kommunorganisationen, målet är att öka effektiviteten 5.3 Användning av ägarstyrning Åtgärder/mål och utvärderingskriterier (mätare) 1. Underhåll av den byggda miljön och naturmiljön; att höja stadens profil och förbättra omgivningen samt måna om den är städad 1.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick Mål/åtgärder Saneringsprogram för stadens viktigaste byggnader Uppdatering av utrymmesförvaltningsrapporten Utredning av utrymmenas användningsgrad och förbättring av den Utveckling av energiekonomin Utförs konditionskartläggning av fastighetsbeståndet Utredning av reparationsskuld Kontaktpraxis med ägarna till nyckelfastigheterna Fastighetssyn årligen (åtgärdsuppmaning, -rekommendation) Utvärderingskriterier/mätare Arbetena fortsätter 2013 och fortskrider allt enligt resurserna (Utrymmesförvaltningen) Görs förteckning över nyckelfastigheterna, arbetet fortsätter 2013 (Byggnadstillsyn) 2013 byggnadstillsyn sköter den årliga gårdssynen. Gatuområdena och allmänna områdena sköts av kommunaltekniken 1.2. Utvidgning och utveckling av Östra hamnen till internationell nivå, förbättrad åtkomlighet till Hangöby hamn 13

16 Mål/åtgärder Östra hamnens vågbrytare och utvidgningsmuddring Muddring av hamnen och farleden som leder in till Hangöby hamn Förverkligande av lätta trafiklederna som leder till Hangöby hamn Utvärderingskriterier/mätare Förverkligas (Kommunalteknik) Planeringen fortsätter 2013 (Kommunalteknik) Förverkligande (Kommunalteknik) 1.3. Allmänna områdena, bl.a. trafiklederna, strandområdena och parkerna är städade och trygga Mål/åtgärder Kontinuerligt underhåll Utvärderingskriterier/mätare Användningen av ett kundresponssystem för kommunalteknik påbörjas allt enligt ekonomiska och personalresurser (Kommunalteknik) Områdenas underhållsklassificering Trafiksäkerhet Den landskapliga trivseln förbättras Utnyttjande av rivningsavfall Underhållsklassificeringarna uppdateras att motsvara nuläget (Kommunalteknik) Enligt trafikutredningen i Hangö 2008 och byggnadsprogrammet samt principplanen för gång- och lättrafik. (Kommunalteknik) Utarbetande av verkställighetsplan för uppsnyggning av skogsparkerna på detaljplaneområden genom tillämpning av redan gjorda skötsel- och användningsplaner för parker och skogsparker på detaljplaneområden 2012 (Kommunalteknik) Allmänna planeringen av landskapsbelysningen som en del av saneringsplaneringen 2013 (Miljöbranschen + Kommunalteknik) Genomförande av Baces projektet i enlighet med planen Under 2013 utreds möjligheterna att utnyttja de rivningsavfall som bildas på stadens områden och överskottsmark vid markbyggande på stadens område samt göra markavstjälpningsplatsen avgiftsbelagd (Miljöbranschen + Kommunalteknik) 2. Stärka Hangös dragningskraft 2.1. Världen närmare; förbindelserna utvecklas på land, till havs och i luften 14

17 Mål/åtgärder Logistiska förbindelser ökning av internationalisering - hamnens utvecklings- och samarbetsutredning, inkl. passagerartrafik - Elektrifiering av Hangö Hyvingebanan - Tidsenliga dataförbindelser Utvärderingskriterier/mätare Färdig före Förverkligande under följande regeringsperiod Ökning av planeringen av 012 lokalnät på stadsområdet bl.a. för turistobjekten (Markanvändning) 2.2. Aktiv och koordinerande roll vid utvecklande av den servicehelhet som utgörs av stadens och olika organisationers/enskildas kultur-, hobby- och andra fritidstjänster Mål/åtgärder Samarbetsformerna skapats tillsammans med frivilligorganisationer Principerna för användningen av utrymmena har överenskommits med organisationerna Understöden för arrangemang har förnyats genom ramavtalsförfarande Igångkörning av marknadsföringen av stadshusets festsal på prov och en ökning av festsalens användningsgrad En effektivering av uthyrningsverksamheten genom övergången till ett nytt utrymmesreserveringssystem 2.3. Många alternativ för boende Nätverksplaneringen i samband med planprojekt. Utvärderingskriterier/mätare Förbättring av användningsgraden Mål/åtgärder Att förutse och påskynda planläggningen Mångsidigt utbud av bostadstomter minst för 5 år Vid boende beaktas även stadens delcentrum (Lappvik) Tidsenliga datatrafikförbindelser och alternativa energiformer Utvärderingskriterier/mätare Planläggningsprogram för 3 år presenteras årligen i samband med budgeten (Markanvändning) Årlig planläggningsöversikt, som inkl. tomtsituationen (Markanvändning) För de nya bostadsområdena görs reserveringar redan i planeringsskedet Kartläggs de områden som lämpar sig för vindkraft 2.4. Staden är en konkurrenskraftig arbetsgivare Mål/åtgärder Säkerställa tillgången på arbetskraft och öka arbetstagarnas välfärd och kunnande - sporrande lönesättning - principerna för fortsatt och kompletterande utbildning - upprätthållande av arbetsförmågan - behovet av att utveckla personalärendena Utvärderingskriterier/mätare Utgångslägesutredning 2011 åtgärderna stegvis, senast fr.o.m Personalbokslut Belåtenhetsenkät Förbättring av information och marknadsföring 15

18 Mål/åtgärder Information om stadens ekonomi och verksamhet till hushållen (köpt utrymme i lokalpressen eller genom eget infoblad) Förenhetligande av stadens visuella linje vid annonsering och marknadsföring Beslutstidtabell för att förbättra uppskattningen av behandlingen Utvärderingskriterier/mätare 2 gånger/år (budget, bokslut) Verkställighet 2013 Inleds ett system genom vilket man åt sökandena ger skriftliga uppskattningar om hur länge behandlingen av tillståndsansökningarna dröjer (Miljöbranschen) 3. God service som främjar vardagen och förebygger problem 3.1. God lagstadgad basservice Mål/åtgärder Fastställs social- och hälsovårdens närservice och serviceutbud Uppdatering av bildningsväsendets utrymmesbehov och -driftsplan Säkerställande av gymnasiernas verksamhetsmöjligheter samarbete över språkgränserna (HG & HL) nätverksbildning samarbete med yrkesläroinrättningarna Yrkesutbildning i Hangö skräddarsydda utbildningslösningar samarbete med de ungas arbetsverkstadsverksamhet Utvecklandet av kundservice genom att förbättra elektronisk rådgivning, informationsgivning och service 3.2. Förebygga och minska utslagning Mål/åtgärder Avgångsbetyg från grundskolan och plats för fortsatta studier/arbete Verksamhets- och målprogram för rehabiliterande arbetsverksamhet Multiprofessionellt arbetsgrepp och tidigt ingripande Uppsökande verksamhet/verkstadsverksamhet för att förebygga och minska utslagning Info- och rådgivningsservice för unga samt nätmedia Utvärderingskriterier/mätare I samband med beredningen av social- och hälsovårdens samarbete 2012 Kostnadsuppföljning/-jämförelse Regelbunden utvärdering gemensamma sammanträden 6 gånger per år Luksia, Axxell, bildnings- och grundtrygghetssektorerna inom Hangö stad; fortsättning, utveckling av verksamheten Med hjälp av kundtillfredsställelseenkät Utvärderingskriterier/mätare I välfärdsberättelsen: 100 % av åldersklassen Minst 80 % av målgruppen med i programmet från början av år 2012 Permanent samarbetsgrupp Verksamheten etablerad 8/2012 Planerna är att dessa påbörjas 8/2012 Rapportering till grundtrygghetsnämnden Fortgående pensionsutredningspraxis (invalidpension)

19 Klarlägga social- och hälsovårdens servicestruktur och utveckla verksamheten Mål/åtgärder Tätare samarbetet mellan socialväsendet, primärhälsovården och specialsjukvården på primärnivå samt i första hand prioritera servicen inom förebyggande tjänster och primärhälsovården Utvärderingskriterier/mätare Projekt på prov tillsammans med Raseborg och Västra Nylands sjukhus (SHM:s beslut 12/2010) Inom primärhälsovården står läkarna och sjukskötarna i ordinarie tjänste- eller arbetsförhållande till Hangö stad På mottagningen i hälsocentralen förverkligas kontinuerligt arbetsparsystem (läkare sjukskötare) Förverkligande genom tillämpning av stadgeenlig kungörelsepraxis Förverkligande omedelbart utgående från arbetstagarsituationen 4. Främjande av existerande företagsverksamhet och företag inom nya verksamhetsområden såsom kreativ ekonomi och företag som främjar hållbar utveckling 4.1. Bra företagsrådgivningstjänster och klara, gemensamt överenskomna principer och praxis för samarbete Mål/åtgärder För stödande och utvecklande av verksamheten vid den regionala företagsservicecentralens (Novago Ab) serviceställe i Raseborg - sakkunniga företagsrådgivningstjänster (grundtjänster) - verkar som koordinator för åtgärder som möjliggörs genom statusen som plötsligt strukturomvandlingsområde Utvärderingskriterier/mätare Bolagets verksamhet inleds (Raseborgs verksamhetsställe ) Staden verkar för utvecklandet av Koverhar området och hamnen i samarbete med företag som är intresserade av området Näringsprogram, som har utarbetats i samarbete med representanter för staden samt företagar- och företagsorganisationerna Hangö utnyttjar den av kommunerna upprätthållna gemensamma tomtbörsen för tillgängliga företagstomter Staden deltar i åtgärderna enligt separata beslut Färdigt 2013 Upprätthållandet övergår till Novago Oy 4.2. Hangö är en populär ort för företag och företagande inom kreativa yrken Mål/åtgärder Utreds Ljungbos skick och lämplighet för företags- /företagshusanvändning Utvärderingskriterier/mätare Förutsätter yttre finansiering 100 % Produkt- och serviceutvecklingsutbildning åt nya och verkande företag förverkligare Rastor (förutsätter delfinansiering av staten), i samarbete med Hangö stad och Novago Oy 5. Ekonomin i balans senast år

20 5.1. Förstärkning av ekonomin Mål/åtgärder Uppdatering av basuppgifterna som berör fastighetsstocken Försäljning av för stadens grunduppgift sekundära och lediga fastigheter. Utvärderingskriterier/mätare 2013 (Byggnadstillsyn) År 2013; listning och klassificering av fastigheterna på basis av hur krävande det fortsatta utredningsarbetet är De i planläggningsprogrammet som behöver ändring av planen. Marknadsföring av objekt som redan är till försäljning 5.2. Ökning av produktiviteten inom kommunorganisationen, målet är att öka effektiviteten Mål/åtgärder Utarbetas och förverkligas ett åtgärdsprogram, utarbetas årligen när resultatet visar underskott (65 i kommunallagen), bl.a. - samarbete inom social- och primärhälsovården fr.o.m tekniska sektorns organisations-/verksamhetsförändringar - minskning av personalen genom nyttjande av pensionering - nyttjande av datateknik Utvärderingskriterier/mätare Uppföljning av förverkligandet av åtgärdsprogrammet Åtgärdsprogrammet uppdateras i början av 2013 Enligt den nya instruktionen Kritisk utvärdering och utveckling av kommunens ekonomi och interna processer Praxis med välfärdsberättelse 5.3. Användning av ägarstyrning Mål/åtgärder Sfm fastställer på basis av förslag/information av stadskoncernens delägarsamfund resultatmål för de centralaste delägarsamfunden i budgeten, bl.a. för: - Hangö hamn - Hangö hyreshus Ab - Hansea Ab Koncerndirektiven 2007 uppdateras Jämförelse av enhetsprisen med de kommuner som deltar ( /invånare) Väljs de centralaste indikatorerna som följs upp Val av kriterier och förverkligande fr.o.m bokslutet 2012 Utvärderingskriterier/mätare Årlig budget /- bokslut Granskas år

21 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2013 Kaupunki + liikelaitokset / Staden + affärsverken BUDGET 2013 (sisäiset+ulkoiset)(interna+externa) TULOSLASKELMA Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Budget muutettu ändrad * Myyntituotot - Försäljningsintäkter * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Toimintakulut - Verksamhetens kostnader TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster * Kunnallisvero - Kommunalskatt * Kiinteistövero - Fastighetsskatt * Yhteisövero-Samfundsskatt * Muut verot - Övriga skatter Valtionosuudet - Statsandelar * Korkotuotot - Ränteintäkter * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter * Korkokulut - Räntekostnader * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter o kostnader VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Satunnaiset erät - Extraordinära poster TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Sivu - Sida 19

22 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2013 BUDGET * Myyntituotot - Försäljningsintäkter KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER TP - BS TA - BU * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER TP - BS TA - BU * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Sivu - Sida 20

23 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 HANGÖ STAD BUDGET 2013 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING Sitovuustaso - Bindningsnivå Menot - Utgifter Tulot-Inkomster Netto Osasto - Avdelning Vaalit - Val 0,00 0,00 0, Tilintarkastus - Revision 46000,00 0, , Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Seniori- ja vammaispalvelukeskus , , ,00 Senior och handikappservicecentralen Sosiaali- ja perhepalvelukeskus , , ,00 Social- och familjeservicecentralen Terveyskeskus - Hälsocentral , , , Hallinto- ja tukipalvelut , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv ,00 400, , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försäljningsvinster från tomter ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk ,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk ,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , ,00 0,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , ,00 N Satama - Hamnen , , ,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 65000, ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT , ,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Sivu - Sida 21

24 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 HANGÖ STAD BUDGET 2013 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA TA Osasto - Avdelning Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Vaalit - Val 14327, ,00 0, Tilintarkastus - Revision 0,00 0,00 0, Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Seniori- ja vammaispalvelukeskus , , ,00 Senior och handikappservicecentralen Sosiaali- ja perhepalvelukeskus , , ,00 Social- och familjeservicecentralen Terveyskeskus - Hälsocentral , , , Hallinto- ja tukipalvelut , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv. 481,36 350,00 400, Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier 15215, , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta 97035, , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försäljningsvinster från tomter , , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning 72004, , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster 7073, , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Satama - Hamnen , , ,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 67961, , ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT , , ,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar , , ,00 Ulkoiset - Externa , , ,00 Sivu - Sida 22

25 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 HANGÖ STAD BUDGET 2013 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA TA Osasto - Avdelning Menot-Utgifter Menot-Utgifter Menot-Utgifter Vaalit - Val 13787, ,00 0, Tilintarkastus - Revision 36465, , , Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Seniori- ja vammaispalvelukeskus , , ,00 Senior och handikappservicecentralen Sosiaali- ja perhepalvelukeskus , , ,00 Social- och familjeservicecentralen Terveyskeskus - Hälsocentral , , , Hallinto- ja tukipalvelut , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv , , , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 0,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 N Satama - Hamnen , , ,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar , , ,00 Ulkoiset - Externa , , ,00 Sivu - Sida 23

HANGON KAUPUNGIN TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA HANGÖ STADS BUDGET OCH EKONOMIPLAN. Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 79 Stadsfullmäktige 14.12.

HANGON KAUPUNGIN TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA HANGÖ STADS BUDGET OCH EKONOMIPLAN. Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 79 Stadsfullmäktige 14.12. HANGON KAUPUNGIN TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA HANGÖ STADS BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 79 Stadsfullmäktige 14.12.2011 79 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET OCH

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 10.12.2013 86 Stadsfullmäktige 10.12.

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 10.12.2013 86 Stadsfullmäktige 10.12. Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 10.12.2013 86 Stadsfullmäktige 10.12.2013 86 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET OCH

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginhallitus 17.11.2014 Stadsstyrelsen 17.11.

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginhallitus 17.11.2014 Stadsstyrelsen 17.11. Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan 2015 2017 Kaupunginhallitus 17.11.2014 Stadsstyrelsen 17.11.2014 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET OCH EKONOMIPLAN

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 17.10.2017 TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 MUUTOKSIA VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Suomen talous kasvaa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 08.12.2015 Stadsfullmäktige 08.12.

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 08.12.2015 Stadsfullmäktige 08.12. Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan 2016 2018 Kaupunginvaltuusto 08.12.2015 Stadsfullmäktige 08.12.2015 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2016 2018 BUDGET OCH EKONOMIPLAN

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark. Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 107 17.12.2012 Laskujen hyväksyminen 2013 / Godkännande av räkningar 2013 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 107 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta/utskottet för

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto En samkommun för de 15 Pohjanmaan maakuntaan kommunerna i landskapet kuuluvien 15 kunnan Österbotten muodostama kuntayhtymä

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 21.12.2015 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Sisällys 1.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari Jubileumsseminarium

Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari Jubileumsseminarium Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari 8.4.2014 Jubileumsseminarium Hajavesiasetus 2004 - uusi tilanne Avloppsförordningen -

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot