Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 75 Stadsfullmäktige 12.12."

Transkriptio

1 Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

2 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA BUDGET OCH EKONOMIPLAN SISÄLTÖ INNEHÅLL Sivu - Sida Johdanto / Strategia 1 Inledning / Strategi 9 Käyttötalousosa / Driftshushållning Tuloslaskelma 2013 Resultaträkning Käyttötulot /-menot, kaavio Driftsinkomster / -utgifter,diagram 20 Yhteenveto / osasto - Sammandrag / verksamhetsorgan 21 Tuloslaskelmaosa/suunnitelma Resultaträkning/ekonomiplan 24 Kaupungin ja liikelaitoksien tuloslaskelma - Stadens och affärsverkens resultaträkning 25 Verotulot ja valtionosuudet, kaavio Skatteinkomster o statsandelar, diagram 26 Rahoitusosa Finansieringsdelen Kaupungin ja liikelaitoksien rahoituslaskelma - Stadens och affärsverkens finansieringskalkyl 28 Yleishallinto Allmän förvaltning 29 Perusturva Grundtrygghet 41 Sivistystoimi Bildningsväsendet 53 Kulttuuri- ja kansalaistoimi Kultur- och medborgarverksamhet 66 Ympäristötoimiala Miljösektorn 75 Tekninen toimi Tekniska sektorn 78 Hangon satama Hangö hamn 86 Hangon vesi- ja viemärilaitos Hangö vatten- och avloppsverk 90 Investointiosa / Investeringsdel 94

3 Talousarvion 2013 lähtökohdat Vuoden 2013 talousarvion valmistelu tapahtui edelleen haasteellisissa olosuhteissa. Vuoden 2012 aikana heikentyneet talousnäkymät ja uudelleen kasvanut työttömyys muodostivat haastavan lähtökohdan talousarviotyölle. Myös kertynyt alijäämä ja suuri velkataakka ovat edelleen rasitteena. Lisäksi uuden taantuman uhka heikentää kasvunäkymiä ja hallitusohjelmassa vähennetään lähivuosina edelleen kuntien valtionosuuksia. Positiivisia tekijöitä ovat satamaliikenteen pysyminen toistaiseksi hyvällä tasolla sekä ennätyksellisen alhainen korkotaso. Hangon kaupungin väkiluku oli , eli vähennystä vuodesta 2011 on 54 henkilöä. Työttömyys on Hangossa edelleen korkea. Budjettia laadittaessa kaupungin työttömyysaste on 11,9 % ( tieto). Vastaavana ajankohtana vuonna 2011 työttömyysaste oli 8,9 %. Työttömyyden arvioidaan pysyvän melko korkeana myös vuonna Huonoista talousnäkymistä johtuen on vuodelle 2013 jouduttu laatimaan alijäämäinen talousarvio (-2,2 milj. euroa). Kulujen kasvu on saatu pidettyä talousarviossa maltillisena (+2,6 %). Henkilömäärän pienentämisessä, toimenpideohjelman mukaan, vuosittain keskimärin 7 henkilöllä, on onnistuttu pysymään. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi vuosina Tämän ohjelman mukaan kertynyt alijäämä olisi katettu vuoden 2016 lopussa. Toimenpideohjelmaa päivitettiin kaksi kertaa vuonna Viimeisen päivitetyn ohjelman mukaan vuoden 2012 alijäämä olisi 1,6 milj. euroa ja vuoden 2013 ylijäämä 0,8 milj. euroa. Kun vuodelle 2012 ennustetaan merkittävää alijäämää, olisi kertynyt alijäämä vuoden 2013 lopussa 15,4 milj. euroa. Alijäämän kattaminen vuoden 2016 loppuun mennessä tulee olemaan suuri haaste. Toimenpideohjelma tullaan päivittämään seuraavan kerran vuoden 2013 talousarvion vahvistamisen jälkeen. Lainamäärä on vuonna 2012 kasvamassa yli 52 milj. euroon. Vuoden 2013 talousarvion investointimäärä on kohtuullinen (5,8 milj. euroa). Alhaisesta vuosikatteesta johtuen tulee lainamäärä kasvamaan vuonna 2013 noin 54 milj. euroon. Vuodelle 2010 korotettiin tulovero 19,25 prosentista 20,75 prosenttiin. Myös kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2010 huomattavasti. Vuonna 2011 ja 2012 ei veroprosentteja muutettu. Vuodelle 2013 on päätetty korottaa tulovero 20,75 prosentista 21,25 prosenttiin ja pitää kiinteistöveroprosentit ennallaan. Vuoden 2013 arvioidut verotulot ovat kunnallisveron osalta 36,0 milj. euroa (vuoden 2012 talousarviossa 34,2), yhteisöveron osalta 2,5 milj. euroa (vuoden 2012 talousarviossa 3,3 milj. euroa) ja kiinteistöveron osalta 2,0 milj. euroa (vuoden 2012 talousarviossa 2,0). Konserniyhtiöiden valvontaa tullaan edelleen parantamaan. Tytäryhtiöiltä vaaditaan osavuosiraportointia ja niille asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 1

4 Konserniyhtiöille asetettavat tavoitteet Hangon Vuokratalot Oy Hangon Vuokratalot Oy on Hangon kaupungin kokonaan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa edullisia ja viihtyisiä vuokraasuntoja, joissa asuvilla on turvallinen asuinympäristö lähellä tarvittavia palveluita. Asuntojen rakentaminen on rahoitettu pääasiassa aravalainoituksella. Oy Hansea dc Oy Hansea dc on Hangon kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka hoitaa kaupungin matkailutoimistoa. Yhtiön liikevaihto muodostuu myyntituloista sekä kaupungin avustuksesta. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangon kaupunki omistaa 88,2 % Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43:n osakekannasta. Yhtiö omistaa vuonna 1964 rakennetun ja peruskorjatun 32 asuntoa käsittävän asuintalon. Yleiset tavoitteet (koskee kaikkia tytär- Yhtiökohtaiset tavoitteet yhtiöitä) vuodelle 2013 Yhtiön toiminta on järjestetty taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeet huomioiden. Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito on järjestetty niin, että niiden arvo säilyy. Osavuosiraportointi laaditaan vähintään 6 kk välein Hangon Vuokratalot Oy - Asuntojen käyttöaste on vähintään 95% - Yhtiö ei tee tappiota täysien vuosipoistojen jälkeen Oy Hansea dc - Yhtiön vuosikulut eivät ylitä tuloja Talousarvion sitova vaikutus Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2013 talousarvion osastotasolla. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ja vahvistettua määrärahat, arvioidut tulot, kirjalliset tavoitteet ja suoritteet (taloudelliset määrä- ja laatutavoitteet jokaiselle toimielimelle sekä hankkeelle tai kohteelle) on hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalousosan kustannuspaikoille ja tileille sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösuunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiin osiin. Satamaliikelaitos, vesi- ja viemärilaitos, tekninen hallinto, kuntatekniikka, keskusvarasto, konevarikko ja tilahallinto ovat nettoyksiköitä, eli budjetin nettomäärärahaa ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Muilta osin bruttomäärärahat ovat sitovia. Kuntalain 13 4 kohdan mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Talousarvion hyväksymällä valtuusto vahvistaa vesi- ja viemärimaksujen ja muiden hallintokuntien perimien maksujen suuruuden. Teknisen lautakunnan johtosääntömuutos on vireillä, jossa em. periaate otetaan huomioon. 2

5 Kaupungin kehittämisstrategia Visio Hangosta 2020 Hanko on vetovoimainen merellinen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu sujuvaan arkeen, hyvään ympäristöön ja elinvoimaiseen yritystoimintaan. Uutta yritystoiminnassa ovat luovat ja kestävää kehitystä tukevat toimialat. Visio korostaa tulevaisuuden Hangon monipuolista vetovoimaa turvallista ja sujuvaa arkea vireää ja uusien toimialojen monipuolistamaa yritystoimintaa Toiminnan arvopohja Hangon kaupunki on toiminnassaan asukas- ja asiakaskeskeinen vastuullinen avoin suvaitsevainen Strategiset päämäärät ovat visiota tarkentavia pitkän aikavälin kehittämispäämääriä 1. Rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön kunnossapito; kaupungin yleisilmeen kohottaminen ja ympäristön siisteyden vaaliminen ja parantaminen 2. Hangon vetovoiman lisääminen 3. Hyvät arjen sujumista edistävät ja ongelmia ehkäisevät palvelut 4. Yritystoiminnan ja uusina toimialoina luovan talouden ja kestävää kehitystä tukevien yritysten toimintaedellytysten edistämien 5. Kaupungin talous on tasapainossa viimeistään v Rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön kunnossapito; kaupungin yleisilmeen kohottaminen ja ympäristön siisteyden vaaliminen ja parantaminen 1.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa 1.2. Itäsataman laajentaminen ja kehittäminen kansainväliselle tasolle, Hangonkylän sataman saavutettavuuden parantaminen 1.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia 2. Hangon vetovoiman lisääminen 2.1. Maailma lähemmäksi; yhteyksien kehittäminen maalla,merellä ja ilmassa 2.2. Aktiivinen ja koordinoiva ote kaupungin ja järjestöjen/yksityisten kulttuuri-, harrastusja muiden vapaa-ajan palvelujen kokonaisuuden kehittämisessä 2.3. Asumisen monet vaihtoehdot 2.4. Kaupunki on kilpailukykyinen työnantaja 2.5. Tiedottamisen ja markkinoinnin parantaminen 3

6 3. Hyvät arjen sujumista edistävät ja ongelmia ehkäisevät palvelut 3.1. Hyvät lakisääteiset peruspalvelut 3.2. Huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen ja vähentäminen 3.3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen selkeyttäminen ja toiminnallinen kehittäminen 4. Yritystoiminnan ja uusina toimialoina luovan talouden ja kestävää kehitystä tukevien yritysten toimintaedellytysten edistäminen 4.1. Hyvät yritysneuvontapalvelut ja selvät, yhdessä sovitut yhteistyöperiaatteet ja -käytännöt 4.2. Hangosta on tullut suosittu sijaintipaikkakunta luovan talouden yrityksille 5. Talous tasapainossa viimeistään v Talouden vahvistaminen 5.2. Kuntaorganisaation tuottavuuden parantaminen tavoitteena vaikuttavuuden lisääminen 5.3. Omistajaohjauksen käyttäminen Toimenpiteet/tavoitteet ja arviointikriteerit (mittarit) 1. Rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön kunnossapito; kaupungin yleisilmeen kohottaminen ja ympäristön siisteyden vaaliminen ja parantaminen 1.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa Tavoitteet / toimenpiteet Kaupungin omien tärkeimpien kiinteistöjen saneerausohjelma Tilahallintoraportin päivitys Tilojen käyttöasteiden selvitys ja niiden parantaminen Energiatalouden kehittäminen Kuntokartoituksen tekeminen kiinteistökannalle Korjausvelka selvitys Kontaktikäytäntö avainkiinteistöjen omistajien kanssa Kiinteistökatselmus vuosittain (toimenpidekehotus, - suositus) Mittari /arviointikriteeri Työt jatkuvat 2013 ja etenevät resurssien mukaan (Tilahallinto) Avainkiinteistöt listataan, työtä jatketaan 2013 (Rakennusvalvonta) 2013 Rakennusvalvonta hoitaa vuosittaiset pihakatselmukset. Katu- ja yleiset alueet hoitaa kuntatekniikka Itäsataman laajentaminen ja kehittäminen kansainväliselle tasolle, Hangonkylän sataman saavutettavuuden parantaminen Tavoitteet, toimenpiteet Itäsataman aallonmurtajat ja laajennusruoppaus Hangonkylän sataman ja väylän ruoppaus Hangonkylän satamaan johtavien kevyenliikenteen väylien toteutus Arviointikriteeri/mittari Toteutus (Kuntatekniikka) Suunnittelua jatketaan 2013 (Kuntatekniikka) Toteutus (Kuntatekniikka) 4

7 1.3. Yleiset alueet, mm. liikenneväylät, ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia Tavoitteet, toimenpiteet Jatkuva kunnossapito Alueiden kunnossapitoluokitus Liikenneturvallisuus. Maisemallisen viihtyisyyden parantaminen Arviointikriteeri/mittari Aloitetaan kuntatekniikan asiakaspalautejärjestelmän käyttö taloudellisten ja henkilöresurssien mukaan. (Kuntatekniikka) Päivitetään kunnossapitoluokitukset vastaamaan nykytilannetta. (Kuntatekniikka) Hangon liikenneturvallisuussuunnitelman 2008 ja rakennusohjelman sekä kävelynja kevyenliikenteen periaatesuunnitelman mukaan. (Kuntatekniikka) Puistometsien siistimisen toteuttamissuunnitelman laadinta asemakaava-alueilla noudattaen jo tehtyä asemakaava-alueiden puistojen ja puistometsien hoito- ja käyttösuunnitelmaa (Kuntatekniikka) Maisemavalaistuksen yleissuunnittelu osana katuvalojen saneeraussuunnittelua 2013 (Ympäristötoimiala+Kuntatekniikka ) Baces hankkeen läpivienti suunnitelman mukaan Purkujätteiden hyödyntäminen Selvitetään 2013 aikana mahdollisuudet hyödyntää kaupungin alueella muodostunutta purkujätettä ja ylijäämämaata kaupungin alueen maarakentamisessa sekä tehdä maankaatopaikka maksulliseksi. (Ympäristötoimiala+Kuntatekniikka ) 2. Hangon vetovoiman lisääminen 2.1. Maailma lähemmäksi; yhteyksien kehittäminen maalla, merellä ja ilmassa Tavoitteet, toimenpiteet Logistiset yhteydet kansainvälisyyden lisääminen - sataman kehitys- ja yhteistyöselvitys, sis. matkustajaliikenteen - Hanko-Hyvinkää radan sähköistäminen Ajanmukaiset tietoliikenneyhteydet Arviointikriteeri/mittari Valmis mennessä Toteutus seur. hallituskauden aikana 012 Paikallisverkkojen lisäämisen suunnittelu kaupunkialueelle mm. matkailukohteisiin (Maankäyttö) Verkostosuunnittelu kaavahankkeiden yhteydessä. 5

8 2.2. Aktiivinen ja koordinoiva ote kaupungin ja järjestöjen/yksityisten kulttuuri-, harrastusja muiden vapaa-ajan palvelujen kokonaisuuden kehittämisessä Tavoitteet, toimenpiteet Yhteistyömuodot vapaaehtoisjärjestöjen kanssa luotu Tilakäytön periaatteista sovittu järjestöjen kanssa Tapahtumien avustaminen uudistettu puitesopimusjärjestelyin Kaupungintalon juhlasalin markkinoinnin käynnistäminen kokeiluna ja juhlasalin tilojen käyttöasteen nostaminen Vuokraustoiminnan tehostaminen siirtymällä uuteen tilavarausjärjestelmään Arviointikriteeri/mittari Käyttöasteen parantaminen Asumisen monet vaihtoehdot Tavoitteet, toimenpiteet Kaavoituksen ennakoitavuus ja nopeuttaminen Monipuolinen asuntotonttitarjonta väh. 5 vuodeksi Kaupungin osakeskusten huomioiminen myös asumisessa (Lappohja) Ajanmukaiset tietoliikenneyhteydet ja vaihtoehtoiset energiamuodot 2.4. Kaupunki on kilpailukykyinen työnantaja Tavoitteet, toimenpiteet Työvoiman saatavuuden turvaaminen ja työntekijöiden hyvinvoinnin ja osaamisen lisääminen - kannustava palkkaus - jatko- ja täydennyskoulutuksen periaatteet - työkyvyn ylläpitäminen - henkilöstöasioiden kehittämistarve Arviointikriteeri/mittari Kaavoitusohjelma 3v. esitetään talousarvion yhteydessä vuosittain (Maankäyttö) Vuotuinen kaavoituskatsaus, joka sis. tonttitilanteen (Maankäyttö) Uusille asuinalueille tehdään varaukset jo suunnitteluvaiheessa Kartoitetaan tuulivoimalle soveltuvat alueet Arviointikriteeri/mittari Lähtötilanneselvitys 2011 toimenpiteet asteittain, viim alkaen Henkilöstötilinpäätös Työtyytyväisyyskysely v Tiedottamisen ja markkinoinnin parantaminen Tavoitteet, toimenpiteet Kaupungin taloudesta ja toiminnasta perustiedote kotitalouksille, (ostettu tila paikallislehdissä tai omalla tiedotteella) Kaupungin visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen ilmoittelussa ja markkinoinnissa Päätösaikataulu ennakoitavuuden parantamiseksi Arviointikriteeri/mittari 2 krt./v. (talousarvio, tilinpäätös) Täytäntöönpano 2013 Aloitetaan kirjallisesti annettujen arvioiden antaminen lupahakemuksen käsittelyn kestosta hakijalle (Ympäristötoimiala) 6

9 3. Hyvät arjen sujumista edistävät ja ongelmia ehkäisevät palvelut 3.1. Hyvät lakisääteiset peruspalvelut Tavoitteet, toimenpiteet Määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut ja palvelutaso Sivistystoimen tilatarve- ja käyttösuunnitelman päivitys Lukioiden toimintaedellytysten turvaaminen; yhteistyö yli kielirajojen (HG & HL) verkostoituminen yhteistyö ammattioppilaitosten kanssa Ammattikoulutus Hangossa; räätälöidyt koulutusratkaisut yhteistyötä nuorten työpajatoiminnan kanssa Asiakaspalvelun kehittäminen sähköistä neuvontaa, tiedottamista ja palvelua parantamalla. Arviointikriteeri/mittari Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön valmistelun yhteydessä v 2012 Kustannusseuranta/-vertailu Säännöllinen arviointi yhteisiä kokouksia 6 kertaa vuodessa Luksia, Axxell, Hangon sivistys- ja perusturva-toimialat; toiminnan jatkuminen ja kehittäminen Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla 3.2. Huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen ja vähentäminen Tavoitteet, toimenpiteet Arviointikriteeri/mittari Hyvinvointikertomuksessa: Peruskoulun päättötodistus ja jatkopaikka jatko-opintoihin /työhön Kuntouttavan työtoiminnan toiminta- ja tavoiteohjelma Moniammatillinen työote ja varhainen puuttuminen Etsivä nuorisotoiminta / pajatoiminta syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut sekä verkkomedia 100 % ikäluokasta Väh. 80 % kohderyhmästä järjestelmän piirissä vuodesta 2012 alkaen Pysyvä yhteistyöryhmä Toiminta vakiinnutettu 8/2012 Sunniteltu aloitettavaksi 8/2012 Jatkuva eläkeselvityskäytäntö (työkyvyttömyyseläkkeet) Raportointi perusturvalautakunnalle 3.3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen selkeyttäminen ja toiminnallinen kehittäminen Tavoitteet, toimenpiteet Sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaan-hoidon yhteistyön tiivistäminen ennalta ehkäisevien ja perustervey-denhuollon palvelujen ensisijaisuutta toteuttava hoidon porrastus Perusterveydenhuollossa lääkärit ja sairaanhoitajat ovat vakinaisessa virka- tai työsuhteessa Hangon kaupunkiin Terveyskeskuksessa vastaanotolla toteutetaan aukoton työparijärjestelmä (lääkäri sairaanhoitaja) Arviointikriteeri/mittari Kokeiluhanke Hangon, Raaseporin ja LUsairaalan kanssa (STM-päätös 12/2010) Toteutus sopivaa säännönmukaista ilmoitus-käytäntöä noudattaen Toteutus välittömästi työntekijätilanteen mukaan 7

10 4. Yritystoiminnan ja uusina toimialoina luovan talouden ja kestävää kehitystä tukevien yritysten toimintaedellytysten edistämien 4.1. Hyvät yritysneuvontapalvelut ja selvät, yhdessä sovitut yhteistyöperiaatteet ja käytännöt Tavoitteet, toimenpiteet Seudullisen yrityspalvelukeskuksen (Novago Oy) Raaseporin toimipisteen toiminnan tukeminen ja kehittäminen - asiantuntevat yritysneuvontapalvelut (peruspalvelut) - toimii äkillisen rakennemuutosalueen statuksen mahdollistaminen tukitoimenpiteiden koordinaattorina Arviointikriteeri/mittari Yhtiön toiminnan aloitus (Raaseporin toimipiste ) Kaupunki toimii Koverharin alueen ja sataman kehittämiseksi yhteistyössä alueesta kiinnostuneiden yritysten kanssa Elinkeino-ohjelma, joka on laadittu yhteistyössä kaupungin sekä yrittäjä- ja yritysjärjestöjen edustajien kanssa Hanko hyödyntää kuntien ylläpitämää yhteistä tonttipörssiä yritystonttitarjonnassa Kaupunki osallistuu toimenpiteisiin erillisten päätösten mukaan Valmis 2013 Ylläpito siirtyy Novago Oy:lle 4.2. Hanko on suosittu sijaintipaikkakunta luovan alan yrityksille ja yrittäjille Tavoitteet, toimenpiteet Selvitetään Ljungbon kunto ja soveltuvuus yritys- /yritystalokäyttöön Arviointikriteeri/mittari Edellyttää ulkoista rahoitusta 100 % Tuote- ja palvelukehityskoulutus uusille ja toimiville yrityksille toteuttaja Rastor (edellyttää valtion osarahoitusta), yhteistyössä Hangon kaupungin ja Novago Oy:n kanssa 5. Talous tasapainossa viimeistään v Talouden vahvistaminen Tavoitteet, toimenpiteet Kiinteistökantaa koskevien perustietojen päivittäminen Kaupungin perustehtävän kannalta toissijaisten ja vapaana olevien kiinteistöjen myynti Arviointikriteeri/mittari 2013, (Rakennusvalvonta) 2013; Kiinteistöjen listaus ja luokittelu jatkoselvitystyön vaativuuden perusteella Kaavoitusohjelmassa kaavamuutosta tarvitsevat. Käynnistetään markkinointi jo myytävissä olevista kohteista. 8

11 5.2. Kuntaorganisaation tuottavuuden parantaminen tavoitteena vaikuttavuuden lisääminen Tavoitteet, toimenpiteet Toimenpideohjelman laatiminen ja toteuttaminen, laaditaan vuosittain alijäämätilanteessa, (Kuntalaki 65 ), mm. - yhteistoiminta sosiaali- ja perusterveydenhuollossa 2013 alkaen - teknisen sektorin organisaatio- /toimintamuutos - henkilöstön määrän vähentäminen eläköitymistä hyödyntäen - tietotekniikan hyödyntäminen Arviointikriteeri/mittari Toimenpideohjelman toteutumisen seuranta. Toimenpideohjelman päivittäminen 2013 alussa Uuden johtosäännön mukaan Yksikkökustannusvertailu verrokkikuntien kanssa ( /as) Kunnan talouden ja sisäisten prosessien kriittinen arviointi ja kehittäminen Hyvinvointikertomuskäytäntö 5.3. Omistajaohjauksen käyttäminen Tavoitteet, toimenpiteet Kvo määrittää kaupunkikonsernin osakasyhteisöjen ehdotuksen / informaation pohjalta talousarviossa tulostavoitteet keskeisille osakasyhteisöille, mm.: - Hangon satamalle - Hangon vuokratalot Oy:lle - Hansea Oy:lle Konserniohjeet 2007 ajan tasalla Valitaan keskeiset seurattavat indikaattorit Kriteerivalinta ja toteutus 2012 tilinpäätöksestä alkaen Arviointikriteeri/mittari Vuosittainen talousarvio /-tilinpäätös Tarkistetaan

12 Utgångspunkterna för budgeten 2013 Beredningen av budgeten för 2013 gjordes fortfarande under utmanande förhållanden. De försämrade ekonomiska utsikterna under 2012 och arbetslösheten som på nytt ökat utgjorde en utmanande utgångspunkt för budgetarbetet. Även det ackumulerade underskottet och den stora skuldbördan är fortfarande belastningar. Dessutom försvagar hotet om en ny recession tillväxtutsikterna och i regeringsprogrammet minskas, under de närmaste åren, kommunernas statsandelar alltjämt. Positiva faktorer är att hamntrafiken ännu tillsvidare hållits på en god nivå samt den rekordlåga räntenivån. Hangö stads invånarantal var , alltså en minskning från 2011 med 54 personer. Arbetslösheten i Hangö är alltjämt hög. Vid budgetberedningen var stadens arbetslöshetsgrad 11,9 % (uppg ). Vid motsvarande tidpunkt 2011 var arbetslöshetsgraden 8,9 %. Arbetslösheten uppskattas förbli rätt hög även På grund av de dåliga ekonomiska utsikterna har man för 2013 varit tvungen att utarbeta en budget med underskott (- 2,2 milj. euro). Utgiftsökningen har man i budgeten lyckats hålla på en rimlig nivå (+ 2,6 %). När det gäller en minskning av personalstyrkan, enligt åtgärdsprogrammet, årligen i genomsnitt 7 personer, har man lyckats. Stadsfullmäktige godkände åtgärdsprogrammet för att balansera ekonomin åren Enligt detta program skulle det ackumulerade underskottet vara täckt i slutet av Åtgärdsprogrammet uppdaterades två gånger under Enligt det senaste, uppdaterade programmet skulle underskottet för 2012 vara 1,6 milj. euro och överskottet för 2013 vara 0,8 milj. euro. Då man för 2012 uppskattar ett betydande underskott, skulle det ackumulerade underskottet i slutet av 2013 vara 15,4 milj. euro. Att täcka underskottet till utgången av 2016 kommer att vara en stor utmaning. Åtgärdsprogrammet kommer följande gång att uppdateras efter det att budgeten för 2013 har fastställts. Lånesumman håller 2012 på att växa till över 52 milj. euro. Investeringssumman i budgeten för 2013 är rimlig (5,8 milj. euro). På grund av det låga årsbidraget kommer lånemängden 2013 att öka till cirka 54 milj. euro. För 2010 höjdes inkomstskatten från 19,25 % till 20,75 %. Även fastighetsskatteprocenterna höjdes betydligt för För 2011 och 2012 ändrades inte skatteprocenterna. För 2013 har man beslutat höja inkomstskatten från 20,75 % till 21,25 procent och bevara fastighetsskatteprocenterna oförändrade. De uppskattade skatteintäkterna för 2013 är för kommunalskattens del 36,0 milj. euro (34,2 milj. euro i budgeten för 2012), för samfundsskatten 2,5 milj. euro (3,3 milj. euro i budgeten för 2012) och för fastighetsskatten 2,0 milj. euro (2,0 milj. euro i budgeten för 2012). Övervakningen av koncernbolagen kommer vidare att förbättras. Av dotterbolagen krävs delårsrapportering och för dem uppställs mål både för verksamheten och ekonomin. 10

13 Målen för koncernbolagen Hangö Hyreshus Ab Hangö Hyreshus Ab är ett i sin helhet av Hangö stad ägt allmännyttigt hyreshusbolag. Bolagets verksamhetsprincip är att låta bygga och upprätthålla förmånliga och trivsamma hyresbostäder, i vilka hyresgästerna har en trygg boendemiljö nära servicen. Byggandet av bostäderna har huvudsakligen finansierats med aravabelåning. Oy Hansea DC Ab Oy Hansea DC Ab är ett av Hangö stad i sin helhet ägt bolag, som sköter stadens turistbyrå. Bolagets omsättning bildas av försäljningsintäkter samt av stadens bidrag. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangö stad äger 88,2 % av aktiestocken i Kiinteistö Pitkäkatu 43. Bolaget äger ett 1964 byggt och totalrenoverat bostadshus i vilket finns 32 bostäder. Allmänna mål (gäller alla dotterbolag) Bolagsvisa mål för 2013 Bolagets verksamhet är arrangerad Hangö Hyreshus Ab ekonomiskt, effektivt och med - Bostädernas användningsgrad beaktande av kundernas behov är minst 95 % Underhållet av de av bolagen ägda byggnaderna är ordnad så att deras värde bibehålls. - Bolaget gör inte förlust efter fulla årsavskrivningar Delårsrapportering görs minst var Oy Hansea DC Ab 6 månad. - Bolagets kostnader/år överstiger inte intäkterna Budgetens bindande verkan Stadsfullmäktige fastställer budgeten för 2013 på avdelningsnivå. Då stadsfullmäktige godkänt och fastställt anslagen, uppskattade intäkter, de skriftliga målen och prestationerna (ekonomiska kvantitets- och kvalitetsmålsättningarna för varje verksamhetsorgan samt för projektet eller objektet) ska förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) besluta om budgetens dispositionsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna för driftbudgetens kostnadsställen samt för investeringsdelens projekt eller mål. De ledande tjänstemännen kan fortfarande i enlighet med dispositionsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen, de uppskattade intäkterna och målen till mindre delar. Hamnaffärsverket, vatten- och avloppsverket, tekniska förvaltningen, kommunaltekniken, centrallagret, maskindepån och utrymmesförvaltningen är nettoenheter, alltså budgetens nettoanslag får inte överskridas utan stadsfullmäktiges tillstånd. Till övriga delar är bruttoanslagen bindande. Enligt 13 4 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer. Genom att godkänna budgeten fastställer fullmäktige storleken på vatten- och avloppsavgifterna och avgifter som uppbärs av de övriga förvaltningsenheterna. En ändring av tekniska nämndens instruktion är aktuell och i den beaktas ovan nämnda princip. 11

14 Stadens utvecklingsstrategi Vision om Hangö 2020 Hangö är en attraktiv, havsnära stad, i vilken det goda livet grundar sig på en fungerande vardag, bra omgivning och livskraftig företagsverksamhet. Nya företagsbranscher är företag inom kreativa yrken och företag som främjar hållbar utveckling. Visionen betonar framtidens Hangö mångsidig dragningskraft trygg och smidig vardag en aktiv företagsverksamhet som blir mångsidigare genom nya verksamhetsområden Verksamhetens värdegrund Hangö stad är i sin verksamhet invånar- och kundcentrerad ansvarstagande öppen tolerant De strategiska målen är långsiktiga utvecklingsmål som preciserar visionen 1. Underhåll av den byggda miljön och naturmiljön; att höja stadens profil och förbättra omgivningen samt måna om att den är städad 2. Förstärka Hangös dragningskraft 3. God service som underlättar vardagen och förebygger problem 4. Främja existerande företagsverksamhet och företag inom nya verksamhetsområden såsom kreativ ekonomi och företag som främjar hållbar utveckling 5. Stadens ekonomi är i balans senast år Underhåll av den byggda miljön och naturmiljön; att höja stadens profil och måna om och förbättra omgivningens prydlighet 1.1 De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick 1.2 Utvidgning och utveckling av Östra hamnen till internationell nivå, förbättrad åtkomlighet till Hangöby hamn 1.3 Strandområdena och parkerna är städade och trygga 2. Förstärka Hangös dragningskraft 2.1 Världen närmare; förbindelserna utvecklas på land, till havs och i luften 2.2 Aktiv och koordinerande roll vid utvecklande av den servicehelhet som utgörs av stadens och olika organisationers/enskildas kultur-, hobby- och andra fritidstjänster 2.3 Många alternativ för boende 2.4 Staden är en konkurrenskraftig arbetsgivare 2.5 Förbättring av information och marknadsföring 12

15 3. God service som underlättar vardagen och förebygger problem 3.1 God lagstadgad basservice 3.2 Förebygga och minska utslagning 3.3 Klarlägga social- och hälsovårdens servicestruktur och utveckla verksamheten 4. Främja existerande företagsverksamhet och företag inom nya verksamhetsområden såsom kreativ ekonomi och företag som främjar hållbar utveckling 4.1 Bra företagsrådgivningstjänster och klara, gemensamt överenskomna principer och praxis för samarbete 4.2 Hangö är en populär ort för företag och företagande inom den kreativa ekonomin 5. Ekonomin i balans senast år Förstärkning av ekonomin 5.2 Ökning av produktiviteten inom kommunorganisationen, målet är att öka effektiviteten 5.3 Användning av ägarstyrning Åtgärder/mål och utvärderingskriterier (mätare) 1. Underhåll av den byggda miljön och naturmiljön; att höja stadens profil och förbättra omgivningen samt måna om den är städad 1.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick Mål/åtgärder Saneringsprogram för stadens viktigaste byggnader Uppdatering av utrymmesförvaltningsrapporten Utredning av utrymmenas användningsgrad och förbättring av den Utveckling av energiekonomin Utförs konditionskartläggning av fastighetsbeståndet Utredning av reparationsskuld Kontaktpraxis med ägarna till nyckelfastigheterna Fastighetssyn årligen (åtgärdsuppmaning, -rekommendation) Utvärderingskriterier/mätare Arbetena fortsätter 2013 och fortskrider allt enligt resurserna (Utrymmesförvaltningen) Görs förteckning över nyckelfastigheterna, arbetet fortsätter 2013 (Byggnadstillsyn) 2013 byggnadstillsyn sköter den årliga gårdssynen. Gatuområdena och allmänna områdena sköts av kommunaltekniken 1.2. Utvidgning och utveckling av Östra hamnen till internationell nivå, förbättrad åtkomlighet till Hangöby hamn 13

16 Mål/åtgärder Östra hamnens vågbrytare och utvidgningsmuddring Muddring av hamnen och farleden som leder in till Hangöby hamn Förverkligande av lätta trafiklederna som leder till Hangöby hamn Utvärderingskriterier/mätare Förverkligas (Kommunalteknik) Planeringen fortsätter 2013 (Kommunalteknik) Förverkligande (Kommunalteknik) 1.3. Allmänna områdena, bl.a. trafiklederna, strandområdena och parkerna är städade och trygga Mål/åtgärder Kontinuerligt underhåll Utvärderingskriterier/mätare Användningen av ett kundresponssystem för kommunalteknik påbörjas allt enligt ekonomiska och personalresurser (Kommunalteknik) Områdenas underhållsklassificering Trafiksäkerhet Den landskapliga trivseln förbättras Utnyttjande av rivningsavfall Underhållsklassificeringarna uppdateras att motsvara nuläget (Kommunalteknik) Enligt trafikutredningen i Hangö 2008 och byggnadsprogrammet samt principplanen för gång- och lättrafik. (Kommunalteknik) Utarbetande av verkställighetsplan för uppsnyggning av skogsparkerna på detaljplaneområden genom tillämpning av redan gjorda skötsel- och användningsplaner för parker och skogsparker på detaljplaneområden 2012 (Kommunalteknik) Allmänna planeringen av landskapsbelysningen som en del av saneringsplaneringen 2013 (Miljöbranschen + Kommunalteknik) Genomförande av Baces projektet i enlighet med planen Under 2013 utreds möjligheterna att utnyttja de rivningsavfall som bildas på stadens områden och överskottsmark vid markbyggande på stadens område samt göra markavstjälpningsplatsen avgiftsbelagd (Miljöbranschen + Kommunalteknik) 2. Stärka Hangös dragningskraft 2.1. Världen närmare; förbindelserna utvecklas på land, till havs och i luften 14

17 Mål/åtgärder Logistiska förbindelser ökning av internationalisering - hamnens utvecklings- och samarbetsutredning, inkl. passagerartrafik - Elektrifiering av Hangö Hyvingebanan - Tidsenliga dataförbindelser Utvärderingskriterier/mätare Färdig före Förverkligande under följande regeringsperiod Ökning av planeringen av 012 lokalnät på stadsområdet bl.a. för turistobjekten (Markanvändning) 2.2. Aktiv och koordinerande roll vid utvecklande av den servicehelhet som utgörs av stadens och olika organisationers/enskildas kultur-, hobby- och andra fritidstjänster Mål/åtgärder Samarbetsformerna skapats tillsammans med frivilligorganisationer Principerna för användningen av utrymmena har överenskommits med organisationerna Understöden för arrangemang har förnyats genom ramavtalsförfarande Igångkörning av marknadsföringen av stadshusets festsal på prov och en ökning av festsalens användningsgrad En effektivering av uthyrningsverksamheten genom övergången till ett nytt utrymmesreserveringssystem 2.3. Många alternativ för boende Nätverksplaneringen i samband med planprojekt. Utvärderingskriterier/mätare Förbättring av användningsgraden Mål/åtgärder Att förutse och påskynda planläggningen Mångsidigt utbud av bostadstomter minst för 5 år Vid boende beaktas även stadens delcentrum (Lappvik) Tidsenliga datatrafikförbindelser och alternativa energiformer Utvärderingskriterier/mätare Planläggningsprogram för 3 år presenteras årligen i samband med budgeten (Markanvändning) Årlig planläggningsöversikt, som inkl. tomtsituationen (Markanvändning) För de nya bostadsområdena görs reserveringar redan i planeringsskedet Kartläggs de områden som lämpar sig för vindkraft 2.4. Staden är en konkurrenskraftig arbetsgivare Mål/åtgärder Säkerställa tillgången på arbetskraft och öka arbetstagarnas välfärd och kunnande - sporrande lönesättning - principerna för fortsatt och kompletterande utbildning - upprätthållande av arbetsförmågan - behovet av att utveckla personalärendena Utvärderingskriterier/mätare Utgångslägesutredning 2011 åtgärderna stegvis, senast fr.o.m Personalbokslut Belåtenhetsenkät Förbättring av information och marknadsföring 15

18 Mål/åtgärder Information om stadens ekonomi och verksamhet till hushållen (köpt utrymme i lokalpressen eller genom eget infoblad) Förenhetligande av stadens visuella linje vid annonsering och marknadsföring Beslutstidtabell för att förbättra uppskattningen av behandlingen Utvärderingskriterier/mätare 2 gånger/år (budget, bokslut) Verkställighet 2013 Inleds ett system genom vilket man åt sökandena ger skriftliga uppskattningar om hur länge behandlingen av tillståndsansökningarna dröjer (Miljöbranschen) 3. God service som främjar vardagen och förebygger problem 3.1. God lagstadgad basservice Mål/åtgärder Fastställs social- och hälsovårdens närservice och serviceutbud Uppdatering av bildningsväsendets utrymmesbehov och -driftsplan Säkerställande av gymnasiernas verksamhetsmöjligheter samarbete över språkgränserna (HG & HL) nätverksbildning samarbete med yrkesläroinrättningarna Yrkesutbildning i Hangö skräddarsydda utbildningslösningar samarbete med de ungas arbetsverkstadsverksamhet Utvecklandet av kundservice genom att förbättra elektronisk rådgivning, informationsgivning och service 3.2. Förebygga och minska utslagning Mål/åtgärder Avgångsbetyg från grundskolan och plats för fortsatta studier/arbete Verksamhets- och målprogram för rehabiliterande arbetsverksamhet Multiprofessionellt arbetsgrepp och tidigt ingripande Uppsökande verksamhet/verkstadsverksamhet för att förebygga och minska utslagning Info- och rådgivningsservice för unga samt nätmedia Utvärderingskriterier/mätare I samband med beredningen av social- och hälsovårdens samarbete 2012 Kostnadsuppföljning/-jämförelse Regelbunden utvärdering gemensamma sammanträden 6 gånger per år Luksia, Axxell, bildnings- och grundtrygghetssektorerna inom Hangö stad; fortsättning, utveckling av verksamheten Med hjälp av kundtillfredsställelseenkät Utvärderingskriterier/mätare I välfärdsberättelsen: 100 % av åldersklassen Minst 80 % av målgruppen med i programmet från början av år 2012 Permanent samarbetsgrupp Verksamheten etablerad 8/2012 Planerna är att dessa påbörjas 8/2012 Rapportering till grundtrygghetsnämnden Fortgående pensionsutredningspraxis (invalidpension)

19 Klarlägga social- och hälsovårdens servicestruktur och utveckla verksamheten Mål/åtgärder Tätare samarbetet mellan socialväsendet, primärhälsovården och specialsjukvården på primärnivå samt i första hand prioritera servicen inom förebyggande tjänster och primärhälsovården Utvärderingskriterier/mätare Projekt på prov tillsammans med Raseborg och Västra Nylands sjukhus (SHM:s beslut 12/2010) Inom primärhälsovården står läkarna och sjukskötarna i ordinarie tjänste- eller arbetsförhållande till Hangö stad På mottagningen i hälsocentralen förverkligas kontinuerligt arbetsparsystem (läkare sjukskötare) Förverkligande genom tillämpning av stadgeenlig kungörelsepraxis Förverkligande omedelbart utgående från arbetstagarsituationen 4. Främjande av existerande företagsverksamhet och företag inom nya verksamhetsområden såsom kreativ ekonomi och företag som främjar hållbar utveckling 4.1. Bra företagsrådgivningstjänster och klara, gemensamt överenskomna principer och praxis för samarbete Mål/åtgärder För stödande och utvecklande av verksamheten vid den regionala företagsservicecentralens (Novago Ab) serviceställe i Raseborg - sakkunniga företagsrådgivningstjänster (grundtjänster) - verkar som koordinator för åtgärder som möjliggörs genom statusen som plötsligt strukturomvandlingsområde Utvärderingskriterier/mätare Bolagets verksamhet inleds (Raseborgs verksamhetsställe ) Staden verkar för utvecklandet av Koverhar området och hamnen i samarbete med företag som är intresserade av området Näringsprogram, som har utarbetats i samarbete med representanter för staden samt företagar- och företagsorganisationerna Hangö utnyttjar den av kommunerna upprätthållna gemensamma tomtbörsen för tillgängliga företagstomter Staden deltar i åtgärderna enligt separata beslut Färdigt 2013 Upprätthållandet övergår till Novago Oy 4.2. Hangö är en populär ort för företag och företagande inom kreativa yrken Mål/åtgärder Utreds Ljungbos skick och lämplighet för företags- /företagshusanvändning Utvärderingskriterier/mätare Förutsätter yttre finansiering 100 % Produkt- och serviceutvecklingsutbildning åt nya och verkande företag förverkligare Rastor (förutsätter delfinansiering av staten), i samarbete med Hangö stad och Novago Oy 5. Ekonomin i balans senast år

20 5.1. Förstärkning av ekonomin Mål/åtgärder Uppdatering av basuppgifterna som berör fastighetsstocken Försäljning av för stadens grunduppgift sekundära och lediga fastigheter. Utvärderingskriterier/mätare 2013 (Byggnadstillsyn) År 2013; listning och klassificering av fastigheterna på basis av hur krävande det fortsatta utredningsarbetet är De i planläggningsprogrammet som behöver ändring av planen. Marknadsföring av objekt som redan är till försäljning 5.2. Ökning av produktiviteten inom kommunorganisationen, målet är att öka effektiviteten Mål/åtgärder Utarbetas och förverkligas ett åtgärdsprogram, utarbetas årligen när resultatet visar underskott (65 i kommunallagen), bl.a. - samarbete inom social- och primärhälsovården fr.o.m tekniska sektorns organisations-/verksamhetsförändringar - minskning av personalen genom nyttjande av pensionering - nyttjande av datateknik Utvärderingskriterier/mätare Uppföljning av förverkligandet av åtgärdsprogrammet Åtgärdsprogrammet uppdateras i början av 2013 Enligt den nya instruktionen Kritisk utvärdering och utveckling av kommunens ekonomi och interna processer Praxis med välfärdsberättelse 5.3. Användning av ägarstyrning Mål/åtgärder Sfm fastställer på basis av förslag/information av stadskoncernens delägarsamfund resultatmål för de centralaste delägarsamfunden i budgeten, bl.a. för: - Hangö hamn - Hangö hyreshus Ab - Hansea Ab Koncerndirektiven 2007 uppdateras Jämförelse av enhetsprisen med de kommuner som deltar ( /invånare) Väljs de centralaste indikatorerna som följs upp Val av kriterier och förverkligande fr.o.m bokslutet 2012 Utvärderingskriterier/mätare Årlig budget /- bokslut Granskas år

21 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2013 Kaupunki + liikelaitokset / Staden + affärsverken BUDGET 2013 (sisäiset+ulkoiset)(interna+externa) TULOSLASKELMA Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Budget muutettu ändrad * Myyntituotot - Försäljningsintäkter * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Toimintakulut - Verksamhetens kostnader TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster * Kunnallisvero - Kommunalskatt * Kiinteistövero - Fastighetsskatt * Yhteisövero-Samfundsskatt * Muut verot - Övriga skatter Valtionosuudet - Statsandelar * Korkotuotot - Ränteintäkter * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter * Korkokulut - Räntekostnader * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter o kostnader VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Satunnaiset erät - Extraordinära poster TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Sivu - Sida 19

22 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2013 BUDGET * Myyntituotot - Försäljningsintäkter KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER TP - BS TA - BU * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER TP - BS TA - BU * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Sivu - Sida 20

23 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 HANGÖ STAD BUDGET 2013 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING Sitovuustaso - Bindningsnivå Menot - Utgifter Tulot-Inkomster Netto Osasto - Avdelning Vaalit - Val 0,00 0,00 0, Tilintarkastus - Revision 46000,00 0, , Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Seniori- ja vammaispalvelukeskus , , ,00 Senior och handikappservicecentralen Sosiaali- ja perhepalvelukeskus , , ,00 Social- och familjeservicecentralen Terveyskeskus - Hälsocentral , , , Hallinto- ja tukipalvelut , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv ,00 400, , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försäljningsvinster från tomter ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk ,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk ,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , ,00 0,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , ,00 N Satama - Hamnen , , ,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 65000, ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT , ,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Sivu - Sida 21

24 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 HANGÖ STAD BUDGET 2013 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA TA Osasto - Avdelning Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Vaalit - Val 14327, ,00 0, Tilintarkastus - Revision 0,00 0,00 0, Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Seniori- ja vammaispalvelukeskus , , ,00 Senior och handikappservicecentralen Sosiaali- ja perhepalvelukeskus , , ,00 Social- och familjeservicecentralen Terveyskeskus - Hälsocentral , , , Hallinto- ja tukipalvelut , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv. 481,36 350,00 400, Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier 15215, , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta 97035, , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försäljningsvinster från tomter , , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning 72004, , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster 7073, , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Satama - Hamnen , , ,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 67961, , ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT , , ,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar , , ,00 Ulkoiset - Externa , , ,00 Sivu - Sida 22

25 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 HANGÖ STAD BUDGET 2013 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA TA Osasto - Avdelning Menot-Utgifter Menot-Utgifter Menot-Utgifter Vaalit - Val 13787, ,00 0, Tilintarkastus - Revision 36465, , , Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Seniori- ja vammaispalvelukeskus , , ,00 Senior och handikappservicecentralen Sosiaali- ja perhepalvelukeskus , , ,00 Social- och familjeservicecentralen Terveyskeskus - Hälsocentral , , , Hallinto- ja tukipalvelut , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv , , , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 0,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 N Satama - Hamnen , , ,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar , , ,00 Ulkoiset - Externa , , ,00 Sivu - Sida 23

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginhallitus 17.11.2014 Stadsstyrelsen 17.11.

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginhallitus 17.11.2014 Stadsstyrelsen 17.11. Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan 2015 2017 Kaupunginhallitus 17.11.2014 Stadsstyrelsen 17.11.2014 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET OCH EKONOMIPLAN

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2013 Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT 2009 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Olennaiset tapahtumat ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11. INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.2013 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 1(101)

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.2014 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 och

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 16.10.2012 Stadsdirektörens budgetförslag 16.10.2012 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO 2013 BUDGET TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 EKONOMIPLAN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO 2013 BUDGET TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 EKONOMIPLAN SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO 2013 BUDGET TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 EKONOMIPLAN Talousarvio 2013 Budget, Taloussuunnitelma 2014-2016 Ekonomiplan Julkaisija: Siuntion kunta Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 KV - STF 09.06.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 BOKSLUT 2013 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2009 2011 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 17.11.2008 71 STF godkänt 17.11.2008 71 TALOUSARVIO 2009

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 KV hyväksynyt 10.6.2013 46 STF godkänt 10.6.2013 46 TILINPÄÄTÖS 2012 BOKSLUT 2012 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2011 2013

TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2011 2013 Kaupunginjohtajan esitys 5.10.2010 Stadsdirektörens förslag 5.10.2010 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 31.5.2012 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/2015 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. Talousarvio ja -suunnitelma Budget- och ekonomiplan 2010-2012

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. Talousarvio ja -suunnitelma Budget- och ekonomiplan 2010-2012 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Talousarvio ja -suunnitelma Budget- och ekonomiplan 2010-2012 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2013 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2013 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2013 INKOON KUNTA Tasekirja 2013 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN

KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2010 vuodeksi 2011 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2011 2013

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Puheenjohtajan katsaus Ordförandens

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2014 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot