PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA 7/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 69 Ammattiopiston opiskelijatyönä rakennetun omakotitalon 3 Yläpalonkierros 28 myynti ( ) 70 Asuntolasääntöjen hyväksyminen 4 71 Taitaja-kilpailut Seinäjoella, KPEDUn lajivastuut 5 72 Projektiraportti Centria Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, edustajien valinta 8 74 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä ja syksyn sisäänotto 75 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaaminen Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Hankehakemusten hyväksyminen Saapuneet kirjeet, päätökset sekä ilmoitusasiat Hallituksen otto-oikeuden käyttäminen 18

2 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Aika klo 14:00-16:39 Paikka Isopaja Läsnä Virolainen Timo puheenjohtaja Urpilainen Kari varapuheenjohtaja Jokela Anne jäsen Koskinen Jouni jäsen Lehtinen Leila jäsen Mikkola Silja Jäsen Nurmi Pekka Jäsen Rasmus Jarmo jäsen Silvennoinen Pentti jäsen Timonen Marlén jäsen Hylkilä Marja valtuuston puheenjohtaja Märsylä Raimo valtuuston I varapuheenjohtaja Kuusniemi Hannu valtuuston II varapuheenjohtaja Sillanpää Timo valtuuston III varapuheenjohtaja Sadeharju Liisa johtaja Penttinen Jukka talous- ja hallintojohtaja Silvennoinen Sanna toimistosihteeri Poissa Nyman May Jäsen Nylund Eija hallintosihteeri Käsitellyt asiat Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi. Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Rasmus ja Anne Jokela. Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja ollut nähtävänä Timo Virolainen puheenjohtaja Jarmo Rasmus pöytäkirjantarkastaja koulutusyhtymän toimistolla Sanna Silvennoinen pöytäkirjanpitäjä Sanna Silvennoinen pöytäkirjanpitäjä Anne Jokela pöytäkirjantarkastaja

3 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Ammattiopiston opiskelijatyönä rakennetun omakotitalon Yläpalonkierros 28 myynti ( ) HALL 69 Suunnitteluinsinööri Petri Rintala: Kokkolan ammattiopiston oppilastyönä rakennettava omakotitalo Ylä pa lonkier ros 28:ssa Kokkolassa on valmistunut Hallintosäännön 5 19 kohdan mukaisesti "hallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu...valtuuston päätöksellä oppilastyötä varten hankittujen tonttien ja määrä alo jen luovuttaminen kiinteistöjen myynnin yhteydessä". Yläpalonkierros 28 on ollut myynnissä Kiinteistövälitysyrityksellä Ko tijouk kue Oy (aiemmin OC-Group Oy), joka oli aiemmin kilpailutuksen perus teel la saanut toimeksiannon. Yläpalonkierroksen tontin pinta-ala on 1332 m2. Rakennuksen asuin pinta-ala 147 m2 ja kerrosalat yhteensä 192 m2. Hallitus päättää, että omakotitalokohde osoitteessa Yläpalonkierros 28 ( ) voidaan myydä vähimmäishintaan Tuija Varila ja Matti Keskikuru ovat tehneet ehdollisen tarjouksen Kau pan toteutumisen ehtona heillä on nykyisen asunnon myynti. Kauppa voi daan sopia myös jonkin muun ostajan kanssa, mikäli hinnan vä him mäisvaa ti mus täyttyy. Kauppakirjan hyväksymisestä päättää yhtymän johtaja. Hal li tus valtuuttaa yhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

4 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Asuntolasääntöjen hyväksyminen HALL 70 Asuntola-työryhmä on lukuvuoden ajan tehnyt kehittämistyötä ja koonnut ma te ri aa lia asuntoloiden toiminnan kehittämiseksi ja yh den mu kais ta mi seksi. Työryhmää on vetänyt Marjo-Riitta Ventola ja työryhmään ovat kuu luneet asuntoloiden työntekijät. Työryhmä on esittänyt seuraaviin kohteisiin yhdentämis- ja/tai ke hit tä mistar pei ta: opiskelijoiden valinta asuntolahoitajien nimikkeet ja tehtävänkuvat järjestyssääntöjen uudistaminen varoitus- ja kurinpito käytänteet yhteistyö eri verkostotoimijoiden kanssa Sääntöjä on mietittävä suhteessa oppilaitoksen sääntöihin ja mm. uu dis tuviin opiskeluhuollon lakeihin. Ammattiopiston opiskeluhuollon kehittämispäivässä muokataan hal li tuk sel le esitettävä ehdotus järjestyssäännöiksi. Syksystä 2014 asuntolan työryhmää koordinoi toimialapäällikkö Kaija Kähä ri-wiik. Asuntolan hoitajien lähiesimiehenä toimii kunkin toimipaikan pääl lik kö. Hallitus hyväksyy kokouksessa esiteltävät asuntoloiden järjestyssäännöt. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

5 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Taitaja-kilpailut Seinäjoella, KPEDUn lajivastuut HALL 71 SkillsFinland ry:n hallitus on myöntänyt Vuoden 2016 Taitaja-tapahtuman jär jes tä mis oi keu det Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle. Ta pah tu ma paik ka na toimii Seinäjoki Areena ja kilpailut järjestetään tou ko kuus sa Tapahtuman työnimenä toimii Pohjanmaan alueen ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma. Seinäjoella toteutetaan 35 kil pai lu la jia, jotka jae taan kuuteen lajiperheeseen. Seinäjoen Tai ta ja-ta pah tu mas sa järjestetään myös TaitajaPLUS-kilpailu, jonka to teut taa yhteistyökumppanina Am mat tiopis to Luovi. Taitaja tapahtumaan Seinäjoella yhdistetään perinteikäs vuodesta 2008 lähtien järjestetty yrittäjyyskasvatuskonferenssi. Nuorille suunnataan kult tuu ri ta pah tu ma, jossa on esillä SAKUstars-satoa. Taitaja-tapahtuman yksi perustarkoitus on tehdä ammatillista koulutusta tun ne tuk si ja ylläpitää ammatillisen koulutuksen arvostusta. Seinäjoen koulutusyhtymä on esittänyt Keski-Pohjanmaan kou lu tus yh tymäl le pyyntöä toteuttaa kaksi kilpailulajia: hevostenhoito ja Cad-suun nit telu. Seinäjoki on jo solminut sopimukset Keudan kanssa automaalaus-lajin ja Jyväskylän kanssa painotuote-lajin toteuttamisesta. Seinäjoki vastaa kilpailupaikan järjestämisestä ympäristöineen (mm. kil pailu paik ka, sähkö, vesi, viemäröinti, paineilma). Keski-Pohjanmaan ammattiopisto tuottaisi kilpailulajin (tehtävät, laitteet, ma te ri aa lit, tuomarit), nimeäisi lajivastaavan ja varavastaavan sekä hankkisi pal kin not. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä voi hakea Opetus- ja kult tuu ri mi nis teriöl tä harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta toteutuneiden kus tan nusten perusteella. Kaikille lajivastaaville toteutetaan liitteen mukainen koulutus vuosina Seinäjoen koulutuskuntayhtymän henkilöstön osalta la ji vas taavan resurssi lajin tuottamiseen on 400 ovh / 600 työtuntia / kilpailulaji, joka jae taan lajivastaavan ja varavastaavan kesken vuosille Kaustisen toimipaikan koulutuspäällikkö Sirpa Puusaari ja Am mat ti kampuk sen lehtori Kuisma Peuran kanssa on käyty alustavat neuvottelut ja he ovat lupautuneet lajivastaaviksi. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä toteuttaa Hevostenhoito ja Cad-suun nitte lu la jit Seinäjoen Taitajat 2016 kilpailuun sekä vastuuttaa yh ty mä joh ta jan ja ammattiopiston rehtorin jatkamaan suunnittelutyötä yh des sä valittavien

6 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus lajivastaavien kanssa. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

7 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Projektiraportti HALL 72P Projektitoiminnan ensimmäinen uuden organisaatiorakenteen mukainen pro jek ti ra port ti on valmisteltu projektitiimissä. Koulutusyhtymässä to teu tettiin vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 76 jul kis rahoit teis ta projektia ja niiden toteutuneet kustannukset em. ajalta olivat noin 0,7 milj. (v vastaavana aikana 69 projektia ja n. 0,7 milj. ). Ha kuvai hees sa oli 33 projektia (v vastaavana aikana 33 projektia). Organisaatiouudistus vaikuttaa myös projektitoimintaan. Kantavana aja tukse na on ollut se, että raportti tu ki si uuden organisaation joh ta mis jär jes telmää ja auttaisi vastuuhenkilöitä pro jek ti ko ko nai suuk sien seurannassa ja pro jek tien toteuttamisessa. Raportointi tulee edelleen kehittymään taustalla olevan pro jek ti re kis te rin uudistamisen myötä. Aikuiskoulutuksen projektit on tässä vaiheessa jaettu aluekehitykseen ja ope tus toi min nan kehittämiseen. Ammattiopiston projektit on jaettu joh tamis jär jes tel män mukaisesti opetuksen (sis. opiskelijahuollon) sekä kan sainvä li syy den kehittämisen alle. Alkuvuoden osalta voidaan siis todeta, että vielä ainakaan ei ole näkyvissä suu rem paa notkahdusta projektitoiminnassa, jos verrataan viime vuoden tilan tee seen. Edellinen ohjelmakauden vaihtuminen seitsemän vuotta sitten py säyt ti Suomessa käytännössä rakennerahastojen projektitoiminnan ko konaan, mitä pyritään nyt kaikin keinoin välttämään myös valtion ja ra hoit tavien viranomaisten taholta. Uusi EURA2014-järjestelmä avattiin jo tou kokuus sa ja uudet ESR- ja EAKR-hankehaut käynnistyvät kesä-syyskuussa ja en sim mäi set hankkeet pääsevät todennäköisesti käyntiin täydellä teholla ensi vuoden alusta. Maaseuturahaston osalta hanketoiminnan käynnistyminen me nee pidemmälle ensi vuoden puolelle. CIMO:n välittämien kan sain vä lisyys hank kei den ja Opetushallituksen valtionavustusten haut ovat käyn nis tyneet normaalisti ja niillä saadaan hieman paikattua ohjelmakausien vaih tumis ta. Projektiraportti on liitteenä. Hallitus merkitsee projektiraportin tiedoksi. Hallitus merkitsi projektiraportin yksimielisesti tiedoksi.

8 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Centria Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, edustajien valinta HALL 73 Ammattikorkeakoulu-uudistuksen toisen vaiheen valmistelu etenee. Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi ammattikorkeakoululaiksi on valiokuntien käsittelyssä. Esityksen mukaan ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä, joiden oikeushenkilömuoto on osakeyhtiö. Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirtyy kokonaan valtiolle. Laki on tarkoitus vahvistaa kesällä 2014 ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Ammattikorkeakoulujen saamassa ohjekirjeessä pyydetään ammattikorkeakouluja toimittamaan uuden lain mukaiset yhtiöjärjestykset ja mahdolliset osakassopimukset ministeriölle mennessä. Tämän vuoksi Centria ammattikorkeakoulu Oy on varautunut ylimääräisen yhtiökokoukseen koollekutsumiseen Hallitus nimeää yhtiökokousedustajiksi johtaja Liisa Sadeharjun ja puheenjohtaja Timo Virolaisen ja Kari Urpilaisen. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

9 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä ja syksyn 2014 sisäänotto HALL 74 Ammatillisissa perustutkinnoissa sekä niihin ohjaavissa ja valmentavissa kou lu tuk sis sa opiskeli yhteensä opiskelijaa. Nuorten opetus suun ni tel ma pe rus tei sis sa koulutuksissa oli opiskelijaa, ohjaavissa ja valmentavissa 52 opiskelijaa ja aikuisten näyttötutkintoon valmistavissa kou lu tuk sis sa oli 511 opiskelijaa. Huolimatta tammikuulle siirretyistä aikuis ryh mien aloituksista tammikuun tilastointipäivän opiskelijamäärä jäi hie man alhaiseksi. Mikäli vuoden 2014 järjestämisluvan mukainen opis ke li ja mää rä halutaan saavuttaa, tulisi syksyn opiskelijamäärän olla noin opiskelijaa. Tammikuussa aloitti yhteensä 91 opiskelijaa seuraavissa aikuistutkinnoissa (al la hallituksen päättämät aloituspaikat ja suunnitelma syksyn si sään otosta): Tutkinto aloitti paikat -14 sisäänotto syksyllä Kennelala, Kannus (NT) Metsätalous, Kannus NT) Lähihoitaja (NT) Viestintäala (NT) Lisäksi kymmenen opiskelijaa aloitti koulutuksen liiketalouden OPS-pe rustei ses sa koulutuksessa. Koska sisäänotto aikuiskoulutuksissa on suurempi kuin hallituksen päätös, on vuoden 2014 aikuisten sisäänotosta tehtävä uusi suunnitelma. Samaan suun ni tel maan on syytä myös päivittää nuorten koulutuksen osalta arvio syk syl lä aloittavista. Oheismateriaalina on laskelma, josta ilmenee em. tammikuussa käynnistetyt kou lu tuk set sekä suunnitelma syksyllä alkavista aikuisten koulutuksista ja ar vio nuorten koulutuksista. Laskelmassa on otettu huomioon tammikuun ja syys kuun välissä valmistuneet/valmistuvat. Näiden perusteella näyttäisi siltä, että vuoden 2014 kokonaisopiskelijamäärä on mahdollista saavuttaa. Tämä kuitenkin edellyttää erillis- ja lisähaun kautta merkittävää lisäystä nuorten hakijamäärissä esim. Kokkolan liiketaloudessa sekä Perhon maa ta lousalan ja luonto- ja ympäristöalan osalta. Hallitus vahvistaa suunnitelman syksyn sisäänotosta oheismateriaalina olevan laskelman mukaisesti. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

10 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaaminen 88/ /2014 HALL Koulutusyhtymän ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa pienenee OKM:n tekemän päätöksen mukaisesti 100 paikalla vuonna 2015 ja 116 paikalla vuonna Yhteensä 216 paikan vähentyminen on n. 7,9% kokonaisopiskelijamäärästä. Ammatillisen koulutuksen tarjonta ja sen suuntaaminen on ollut käsittelyssä hal li tuk sen ja johtoryhmän kokouksissa sekä johtotiimeissä ja hen ki lös töfoo ru meil la. Yhtymävaltuustolle on esitelty tutkintokohtaisia elin voi ma mitta rei den tuloksia kokouksessa. Liitteenä 1 on valtuuston ko koukses sa esitelty materiaali. Ennakointiaineiston ja eri tahoilla käytyjen keskustelujen pohjalta kou lu tusyh ty män johtoryhmässä on valmisteltu hallitukselle lähetekeskustelun pohjak si ajatuksia siitä, millaisilla toimenpiteillä järjestämisluvan opis ke li jamää rä säädettäisiin opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaiselle tasol le. Yhteiseen pohdintaan tuodaan seuraavat esillä olleet toi men pi de-eh do tukset: 1. Vaatetusalan sisäänottoa harvennetaan joka toiselle vuodelle; sisältöä ja yh teis työ tä merkonomikoulutuksen kanssa on tarkasteltava. Tekstiili- ja vaa te tus alal ta työllistytään hyvin, mutta ei juurikaan varsinaisiin vaa te tusteol li suu den työpaikkoihin vaan esimerkiksi vaatetusalan myyntitehtäviin ja pien yrit tä jik si. On myös tuotu esiin näkemyksiä koulutuksen lopettamisesta ko ko naan. 2. Toholammin toimipaikan osalta on arvioitava, onko koulutustoiminnan jat ka mi sel le perusteita Toholammilla lainkaan. Käsi- ja taideteollisuusalalla ha ki ja mää rät ovat olleet alhaisia ja hakijoista suuri osa on muita kuin pe ruskou lus ta suoraan tulevia. Myös muut elinvoimaisuuden mittarit ovat sel laisel la tasolla, että tilannearviota on tehtävä. 3. Audiovisuaalisen viestinnän koulutus Kälviältä olisi mielekästä siirtää am mat ti kam puk sel le Kokkolaan mahdollisimman pian. Ko ko nais opis ke li jamää rä audiovisuaalisen viestinnän koulutuksessa suunnitellaan vä hen net täväk si aikuiskoulutuksen puolelta. Alan työvoimatarve valtakunnallisesti ja KE SUn suuntaamisissa on vähenevä. Monet koulutuksen järjestäjät ovat jo kou lu tus ta vähentäneet. Koulutusta on siitä näkökulmasta järkevä säilyttää alu eel la, mutta kokonaismäärää ja tarjontaa nuorten ja aikuisten osalta on ar vioi ta va. 4. Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkintokoulutuksen osalta har kitta va na on sisäänoton harventaminen joka toiselle vuodelle ja toiminnan siir-

11 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus tä mi nen hyvinvointikampukselle. Keskusteluissa on noussut esiin myös kou lu tuk sen lopettaminen nykymuotoisena kokonaan tai muuttaminen aikuis kou lu tuk sek si ja nuorisotyön perustehtäviin kouluttavaksi. 5. Perhon toimipaikassa vetovoimaisuus on heikkoa kaikille siellä tarjolla ole vil le aloille. Perusmaatalouden koulutusta toteutetaan tällä hetkellä Perhos sa ja Kannuksessa ja hevosalan koulutusta Perhossa ja Kaustisella. Näiden osalta on harkittava toimintojen keskittämistä. Hevosalan opetuksen siir tä mis tä kokonaan Kaustiselle arvioidaan alan kokonaiskehittymisen ja in ves toin ti tar pei den pohjalta. Luonnonvara-alan koulutuksessa tä män het kinen suunnitelma sisältää lisäksi lypsykarjapainotteisen maatalouden ope tuksen keskittämisen Kannukseen ja Perhon osalta selvitettävänä on li han tuotan toon painottuva koulutus. Riista-alan vetovoimalle ja tunnusluvuille toivo taan kasvua, koska Perho toimintaympäristönä on sille sopiva. Perhon osal ta kokonaisstrategia on näillä näkymin tehtävä supistuvalle toi min ta volyy mil le tai on luotava uusia vetovoimaisia koulutuksia. 6. Omana kohtanaan pohdittiin opiskelijamäärän säätelyä nuorten kou lu tukses sa datanomien, liiketalouden, tieto- ja tietoliikennetekniikan ja vaa te tusalan muodostamassa ryppäässä. Niiden osalta pyrittäisiin vuotuiseen opiske li ja mää rän säätelyyn siten, että sisäänotto olisi 1-2 ryhmää pienempi nykyi seen verrattuna. Kohdentamiselle suunniteltaisiin perusteltu vuorottelu. Da ta no mi kou lu tuk sen määrää vähennettäisiin aikuiskoulutuksessa. 7. Sosiaali- ja terveysalalla koulutettavien määrä on tällä hetkellä erittäin suu ri. Sen opiskelijamäärää voitaisiin vähentää säätelemällä aloittavien mää rää vuositasolla. Sama koskee liiketalouden opiskelijoiden määrää. 8. Ammattilukion ja yhdistelmäopintojen volyymi ja vaikutukset arvioidaan osa na kokonaistarkastelua. Laskelma näiden toimenpiteiden vaikutuksesta tutkintojen ja toi mi paik kojen opiskelijamäärään tuodaan hallituksen kokoukseen. Ammatillisen koulutuksen tarjonnan suunnittelu vuosille jatkuu joh to ryh män ja hallituksen yhteisessä seminaarissa Tavoitteena on päättää vuoden 2015 aloituspaikoista yhtymähallituksen kokouksessa Tavoitteena on tällöin päättää mahdollisimman pitkälle myös lin jauk set siitä eteenpäin. Tavoitteena on käydä edelleen vuoropuhelua henki lös tön ja jäsenkuntien kanssa mahdollisimman runsaasti ennen pää tök sente koa. HALL 75 Yhtymähallitus merkitsee esittelyn tiedoksi ja käy lähetekeskustelun jat koval mis te lu ja varten. Hallitus merkitsi esittelyn tiedoksi, kävi lähetekeskustelun ja totesi jat koval mis te lun aikataulun esittelytekstin mukaisesti. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan opiskelijamäärän sää te lys-

12 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus tä on eri foorumeilla käyty keskustelua edellisen kokouksen jälkeen. Las kelmia toimintatuottojen ja -kulujen vähenemisestä eri vaihtoehdoilla on laadit tu, mutta vaikutuksia talouteen on vaikea arvioida ja ennakoida erityisesti ti lan tees sa, jossa rahoitusjärjestelmäkin on uudistumassa. Hallituksen kokouksen toimenpide-ehdotuksista audiovisuaalisen vies tin nän opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen siirtämisestä Kok kolaan on käyty keskustelut toimialan toimijoiden kanssa ja siirto Kokkolaan on mahdollista jo syksyllä Säästöä ja synergiaetuja on mahdollista saa vut taa nuorten ja aikuisten koulutuksen yhteisten tilojen ja hen ki lös tö resurs sien kautta. Muilta osin toimenpide-ehdotusten valmistelua jatketaan 9.6. seminaarissa, jon ka jälkeen päätösesitys tuodaan hallituksen käsittelyyn Toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi on periaatteessa kolme eri vaihto eh tois ta linjaa: A. Tarjonnan ja toimipaikkojen säilyttäminen suunnilleen nykyrakenteisina, joil loin on mahdollista säilyttää monialaisuutta ja ammatillista koulutusta lä hei syys pe ri aat teel la. Tämä tarkoittaa tiukkoja säästötoimia kaikissa toi mipai kois sa ja perustutkinnoissa sekä miinusmerkkistä talousarviota lä hi vuosil le (tulosodote arviolta - 0, ,5 milj. /vuosi.) B. Johtoryhmän valmistelemalla ns. korjaavalla mallilla tehtäisiin ra ken teelli sia ratkaisuja, jotka merkitsisivät joidenkin perustutkintojen lak kaut ta misia tai siirtoja. Lisäksi malliin sisältyisi harvennettuja sisäänottoja aloilla, joil la joko työvoiman tarve on alhaisempaa tai joilla kokonaisvolyymit ovat suu ria ja koulutusta voidaan toteuttaa myös muilla kuin ammatillisen pe ruskou lu tuk sen valtionosuusrahoituksella. Tämän mallin eri variaatioilla olisi mah dol lis ta säilyttää alueen työmarkkinoiden tarvitsemaa koulutusta ja talou des sa olisi mahdollista päästä suunnilleen nollatulokseen. C. Pysyvä rakenteellinen tervehdyttäminen talouden näkökulmasta edel lyttäi si koulutustoimintojen keskittämistä 2-3 paikkakunnalle, joista Kokkola ja Kannus ovat tunnuslukujen valossa ovat parhaassa asemassa. Esitys vuoden 2015 aloituspaikoista ja opiskelijamääristä sekä lin jaus eh dotus vuotta 2016 ja siitä eteenpäin tuodaan kokoukseen seminaarissa (9.6.) käy dyn keskustelun jälkeen. Hallitus päättää aloituspaikoista 2015 ja linjauksista, joiden perusteella valmistelua jatketaan. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen vuoden 2015 aloituspaikoista jaetun liiteen mukaisesti.

13 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen HALL 76 Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007 tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yh teistoi min taa kunnissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mah dol li suus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toi min nan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöää koskevien päätösten valmisteluun sekä sa malla edistää kunnallisen palvelutotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelä män laatua. ( 1) Yhteistoimintalain piiriin kuuluu jatkuva yhteistyö, jota toteutetaan mm. yhteis toi min ta eli men kautta. Lisäksi erityistä yhteistoimintamenettelyä edel lyte tään silloin kun toteutetaan henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muu tok sia työn organisoinnissa tai kun taloudellisista tai tuotannollisista syis tä työnantaja harkitsee osa-aikaistamisia, lomauttamista tai ir ti sa no misia talouden tasapainottamisen keinoina. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän taloudelliset toimintaedellytykset heik ke ne vät vuosina 2015 ja 2016 järjestämisluvan opiskelijamäärän vä hene mi sen sekä valtionosuusrahoituksen leikkausten vuoksi. Suun ni tel makau den aikana on budjetoinnissa varauduttava vähintään noin 2,8 mil joo nan euron laskuun vuosittaisissa toimintatuotoissa. Ammatillisen perus tut kin non opiskelijamäärävähennykset sekä rahoitusleikkaukset pu dot tavat yksikköhintarahoituksen 28,2 miljoonasta eurosta 25,5 miljoonaan euroon, kun rahoitusta tarkastellaan ilman mahdollista tulosrahoitusta. Vuonna 2015 opiskelijamäärä vähenee 100 opiskelijalla ja rahoitus n. 1,6 milj. eu rol la. Vuonna 2016 opiskelijamäärä vähenee 116 opiskelijalla ja rahoitus n. 1,17 eurolla edellisvuoteen verrattuna. Muun rahoituksen osalta ei ole vielä käytettävissä rahoituspäätöksiä, mutta tie dos sa on että valtionosuusrahoitukseen ei olisi tulossa indeksikorotuksia vuo sien 2015 ja 2016 aikana. Kun huomioidaan yleinen kustannustason nou su, niin säästötarve kustannusten osalta vuosille on arviolta noin 4 miljoonan euron tasoa. Ellei säästöjä pystytä saamaan aikaan, käyt töta lous me no ja varten tarvitaan lainaa, mikä aikaa myöten kasvattaa lai namää rää hyvin suureksi. Toimintatuottojen sekä opiskelijapaikkojen väheneminen edellyttävät yhteis toi min ta lain mukaisen yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä. Koulutusyhtymässä on jo kolmen vuoden ajan toteutettu erittäin tiukkaa bud je toin tia ja taloudenhallintaa, minkä kautta toimintakuluja on saatu laske maan tavoitellusti. Edelleen tavoitteena on löytää säästökeinoja, joilla toimin nan supistaminen voidaan hallitusti toteuttaa. Säästötavoitteen suuruus se kä opiskelijamäärän väheneminen aiheuttavat sen että henkilöstöön koh-

14 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus dis tu vat toimenpiteet ovat todennäköisiä. Yhteistoimintamenettelyn käynnis tä mi nen on perusteltua. Yhteistoimintalain 4 mukaan "Jos kunnan talousarvioehdotuksessa edel lyte tään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti ai heuttai si useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä hei ken nyk siä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteis toi min ta me net te lys sä ennekuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lo pul lisen talousarvioehdotuksen." Yhteistoimintaneuvottelut olisi tämän vuoksi saa ta va käyntiin välittömästi. Luonnos neuvotteluesitykseksi tuodaan kokoukseen. Hallitus valtuuttaa yhtymäjohtajan käynnistämään yh teis toi min ta neu vot telut opiskelijapaikkavähennyksiin ja talouden säästötavoitteisiin liittyen ja ni meää työnantajapuolen edustajat yhteistoimintaneuvotteluun kokouksessa teh tä vän esityksen pohjalta. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti ja päätti nimetä työnan ta ja puo len edustajiksi johtaja Liisa Sadeharjun, talous- ja hallintojohtaja Juk ka Penttisen ja henkilöstöpäällikkö Elina Seppä-Jokelan. Lisäksi palk kasih tee ri Pasi Taipale on läsnä neuvotteluissa palkkahallinnon asiantuntijana.

15 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano HALL 77 Valtuusto päätti tai merkitsi tiedoksi kokouksessaan seuraavat asiat: 5 Valtuuston pöytäkirjan nimeäminen 6 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaaminen vuosille Kaustisen raviopiston hevostallin myyntiasia 8 Opiskelijaraportti vuodelta Henkilöstöraportti vuodelta Projektiraportti vuodelta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Hallitus toteaa, että valtuuston päätöksistä ei ole valitettu Vaasan hal linto-oi keu teen ja päättää panna täytäntöön valtuuston kokouksessaan tekemät päätökset. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

16 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Hankehakemusten hyväksyminen HALL 78 Hallitus on käsitellyt hankehakemusten hyväksymistä edellisen kerran kokouksessaan Tämän jälkeen on yhtymän nimissä lähetetty liitteen mukaiset hankehakemukset. Hallitus hyväksyy liitteessä olevien hankehakemusten lähettämisen rahoittajille. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesi.

17 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Saapuneet kirjeet, päätökset sekä ilmoitusasiat HALL 79 Opetushallitus Sähköposti , Lausuntopyyntö uudistettavista ammatillisista pe rustut kin nois ta (16) Sähköposti , Lausuntopyynnot uudistettavista perustutkinnoista (12) Sähköposti , Opetushallituksen seminaari Oppijan verkkopalvelut -hank keen hakeutujan palveluista torstaina Helsingissä Mes su keskuk sen Kokoustamossa Sähköposti , Lausuntopyynto yhteisistä tutkinnon osista am ma tilli ses sa peruskoulutuksessa Sähköposti , Lausuntopyynto muista määräyksista ammatllisessa pe rus kou lu tuk ses sa Muutospäätös , Kulttuurin sekä sosiaali- ja terveysalan miksatut opin not, Mixed Studies 2014, jatkoaika myönnetty saakka Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kuuleminen hankkeen arvonlisäverosta/nordic Green Care, liite Keva Virkakirje 2/2014, Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille, liite Opetus- ja kulttuuriministeriö Sähköposti , kutsu valtakunnallisten ESR-toi men pi de ko ko naisuuk si en esittelytilaisuuteen Keski-Pohjanmaa - seminaari pidetään Kaustisen Kansantaiteenkeskuksessa klo Hallitus merkitsee saapuneet kirjeet, päätökset sekä ilmoitusasiat tiedoksi ja toteaa, että toimenpiteitä edellyttävät valmistelut on käynnistetty. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

18 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Hallituksen otto-oikeuden käyttäminen HALL 80 Kunnallislain 51 :ssä säädetään asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsitel täväksi. Otto-oikeutta voidaan käyttää aikaisemman päätöksen siirtomenettelyn tapaan sen jälkeen kun päätös on tehty. Asia on otettava hallituksen käsiteltäväk si viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaati mus päätöksestä on tehtävä (14 vrk tiedoksisaannista). Yhtymähallituksen otto-oikeus ulottuu sekä johtokun tien että viranhaltijoiden päätöksiin. Johtokunnat Viranhaltijapäätökset Aikuiskoulutusjohtaja Aikuiskoulutuspäällikkö, kansanopisto 5 Aikuiskoulutuspäällikkö, kulttuuri ja tietotekniikka - Aikuiskoulutuspäällikkö, luonnonvara-ala - Aikuiskoulutuspäällikkö, sosiaali- ja terveysala - Aikuiskoulutuspäällikkö, teollisuus ja rakentaminen - Aikuiskoulutuspäällikkö, yrittäjyys ja liiketalous - Ammattiopiston rehtori Henkilöstöpäällikkö - Johtaja Kiinteistöpäällikkö Laskentapäällikkö - Oppisopimuspäällikkö - Palkka-asiamies 6-7 Palvelupäällikkö - Ruokapalvelupäällikkö - Talous- ja hallintojohtaja Tietohallintopäällikkö 5 Toimialapäällikkö, hyvinvointialat Toimialapäällikkö, liiketalous, palvelut ja kulttuuri - Toimialapäällikkö, luonnonvara-ala Toimialapäällikkö, teollisuus ja rakentaminen - Toimistopäällikkö - Yhtymähallituksen puheenjohtaja - Yrityspalvelupäällikkö - luettelot esitetään yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Hallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan yllä mainittuihin päätök siin. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

19 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus

20 PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUS Yhtymähallituksen päätökseen, mikäli se ei ole yksinomaan valmistelua tai täy täntöön panoa, on oikeutettu hakemaan muutosta jo kainen sillä perusteella, että hänen oikeuttaan, velvollisuuttaan tai etuaan on loukattu, kun ta, joka kuuluu koulutusyhtymään sekä koulu tusyhtymään kuuluvan kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusta haetaan Keski-Pohjanmaan koulutus yhtymän hallitukselta, os. Närvilänkatu 8, Kokkola, kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on hakijan itsensä tai hä nen val tuut tamansa asiamiehen toimitettava yhtymähallitukselle viimeistään oikaisuvaati musajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä neljäntenätoista (14) päivänä lu ettuna siitä päivästä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäväksi tai jos päätös koskee jota kuta yksityistä henkilöä tai toista kuntaa, tiedoksiantopäivästä. Määräai kaa laskettaessa ei sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, lueta määräai kaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt viras toissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuskirjelmään on lii tet tä vä pöy tä kir jan pitä jän oi ke aksi to dis ta ma ote pöytä kir jan siitä pää tök ses tä, josta hae taan oi kai sua se kä sel vitys sii tä päiväs tä, mis tä oikai suvaa ti musaika on edel lä sa notun mu kaan las ket tu. OIKAISUVAATIMUS- JA HAKEMUSOSOITUSOHJE HANKINTA-ASIOISSA Oikaisuvaatimuksen tekeminen kunnan toimielimelle Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kes ki-poh janmaan koulutusyhtymän hallitukselle, os. Närvilänkatu 8, Kokkola. Oi kaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon pää tös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kun nan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan nista. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkir janote on lähetetty hä nelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hake mukseen on merkittä vä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja ko tikunta sekä posti osoite ja puhelinnu mero. Oikaisuvaatimus on sen teki jän allekirjoitettava. Oikai suvaatimukseen on liitettävä päätös, johon oi kaisua haetaan joko kopiona tai al kuperäisenä sekä asiakirjat, joihin ve dotaan. Kansalliset ja EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saat taa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden, os. PL 118, Helsinki, käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnois ta annetun lain tai sen nojalla annettujen sään nösten tai Euroopan yhteisön lain sää dän nön tai maail man kauppajärjestön julki sia hankintoja koskevan sopimuksen vastai ses ti. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdo kas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen peruste luista sekä ohjeen asian saatta misesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muu ta näytetä, seitsemän päi vän kuluttua asiakirjan lähet tämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankin ta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitetta va hakemus. Hake mukseen on merkittävä hakijan ja kir jelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhe-

21 PÖYTÄKIRJA 7/ linnumero. Ha kemukseen on liitettävä päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä, asiakirjat, joihin vedo taan sekä valtakirja, mikäli käyte tään asiamiestä. Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kunta lain (365/1995) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankin noista anne tun lain vastai nen. Va lituskielto perustuu julkisis ta hankinnoista an netun lain 82 :ään. Puheenjohtaja Timo Virolainen Pöytäkirjanpitäjä Sanna Silvennoinen

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 55 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaaminen 4 56 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2014-2017 6 57 Matkustusohjeen päivitys 7 58

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 160 Oppilastyönä rakennetun omakotitalon myynti / Yläpalonkierros 26 (272-172-25-1) 161 Uudistuvan organisaatio- ja johtamisjärjestelmän

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1 Yhtymähallitus Aika 04.06.2015 klo 17:30-19:32 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Osallistujat Päätöksentekijät:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ammattiopetuksen johtokunta. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ammattiopetuksen johtokunta. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ammattiopetuksen johtokunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 3 2 Tilastopäivän 20.1.2015 opiskelijamäärä 6 3 Taitaja 2015 7 4 Seuraava kokous ja

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Pöytäkirja 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus Aika 28.05.2014 klo 14:30-18:42 Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Osallistujat Läsnä Hartikainen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 5/2015 66 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 5/2015 66 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 5/2015 66 Hallitus 12.06.2015 Aika Perjantai 12.6.2015 klo 09:30-12:33 Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Läsnä Poissa Lackman Taina Neuman Rafik

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 16:30-18:29 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 263 Työllistävät Järjestöt

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181 Sivistyslautakunta 11.11.2014 Aika 11.11.2014 klo 16:55-19:04 Paikka Sivistystoimiston kokoushuone, Koulukeskus, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121

Lisätiedot

Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila. Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen

Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila. Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen PÖYTÄKIRJA 5/2015 72 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:10-19:15 PAIKKA Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila OSALLISTUJAT LÄSNÄ Selenius Matti puheenjohtaja Herpiö Mika

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 Kunnanhallitus 26.05.2014 AIKA 26.05.2014 klo 18:00-20:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182 Kunnanhallitus Aika 15.06.2015 klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 Kunnanhallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 14:00-17:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot