SALLAN KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTA- UUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALLAN KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTA- UUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA"

Transkriptio

1 SALLAN KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTA- UUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

2 OSA I - KUNTAUUDISTUS Sallan kunnan näkökulmasta kunnallishallinnon rakenneyöryhmän esitys kuntauudistuksesta ei ole hyväksyttävä. Sallan kunta on valmis vapaaehtoiseen yhteistyöhön ja palvelukartoitukseen lähialueen kuntien kanssa paraslain 5 :n mukaan. Sallan kunta pystyy tuottamaan palvelunsa myös jatkossa itsenäisenä kuntana omien strategisten päämäärien mukaisesti tietyin reunaehdoin. (Liite 1. Sallan kuntastrategia 2015) Sallan kunnan perustelut kielteiselle lausunnolle: 1. Vahvojen peruskuntien kriteerit eivät täyty Sallan kunnan tai sen liitosalueeksi kaavaillulla Itä-Lapin alueella ei toteudu millään mittapuulla vahvojen peruskuntien tai työssäkäyntialueiden periaatteet, jotka hallitusohjelmassa on nimetty kuntauudistuksen perustaviksi lähtökohdiksi. Työryhmän esitys itsessään jo toteaa, että Lapin osalta ei vahvoja peruskuntia synny kuin Rovaniemen ja Kemin alueiden osalta. Esityksessä todetaan myös että palveluiden etäisyyksien osalta tulee miettiä kuinka suureksi kunnat voivat kasvaa. Työryhmän esittämät kuntaliitokset ovat monessa kohtaa hallitusohjelman tavoitteiden vastaisia ja toteutuessaan aiheuttavat suurempia kustannuksia, kuin nykyinen kunta- ja palvelurakenne tuottaa. Uudistuksen myötä taloudelliset vaikutukset kohdistuvet erityisesti kuntalaisiin, kuten tilanne on jo nyt valtion palveluiden suhteen. 2. Työryhmän esitys on perustuslain vastainen vaarantaessaan kansalaisten yhdenvertaisuuden Suuruuden ja toiminnan taloudellisten näkökohtien korostaminen johtaa harvaan asuttujen ja pitkien etäisyyksien seutujen palvelujen katoamiseen, turvallisuudentunteen heikkenemiseen ja yhteiskunnalliseen pirstoutumiseen. Esityksessä lopullinen vastuu palveluiden järjestämisestä jätetään uusien perustettavien kuntien valtuustoille. Valtuustot joutuvat talouden pakottamana keskittämään palveluita voimakkaasti uuden kunnan keskukseen. Kun huomioidaan työryhmän esityksen mukaisten uusien kuntien pinta-ala ja niiden sisäiset etäisyydet (liite 2. kuntauudistuksen karttavertailu) on esitys mahdoton. Uudistus johtaisi toteutuessaan räikeään alueelliseen eriarvoisuuteen pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen alueilla.

3 3. Keskittäminen ei tuota säästöjä harvaan asutuilla ja pitkien etäisyyksien aluilla Palveluiden keskittäminen Sallan ja Itä-Lapin osalta ei vähennä menoja vaan lisää niitä etäisyyksistä johtuvien kustannusten noustessa. Uudet laajat kunnat vaativat enemmän valtionapua kuin nykyiset, koska palveluja tarvitsevat ja käyttävät kuntalaiset asuvat hajallaan eri puolilla kuntaa. Erityisesti ikääntyneet ihmiset asuvat hajallaan, koska sodan jälkeen valtio asutti perheet hajalleen ympäri kuntaa. Nykytilanteessa Sallassa on jäljellä vain vanhukset, kun nuoret ovat muuttaneet muualle Suomeen ja Ruotsiin. Myös kuntien yhdistymisten toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia. Yhdistymisessä toimintoja ja henkilöstön palkkausta joudutaan harmonisoimaan ylöspäin. Kokonaisuudessaan kustannukset nousevat, koska valtio ilmoittaa palvelutason ja saavutettavuuden pysyvän ennallaan ja jopa paranevan kuntauudistuksen myötä. Sallan kunta ehdottaakin, että annetaan vanhusten asua aloillaan loppuun saakka, koska on rauhan aika. 4. Väestörakenteen kehitys ei muutu tai pysähdy liitosten myötä Työryhmän mukaan kuntaliitos Itä-Lapin alueella on välttämätön voimakkaan väestön ikääntymisen ja talouden haasteiden vuoksi. Väestörakenteen kehitys ei kuitenkaan muutu miksikään, vaikka kaikki Suomen kunnat yhdistettäisiin. Väestörakenteen kehityksestä aiheutuviin haasteisiin voidaan vastata vähentämällä valtion kunnille asettamien velvoitteiden määrää ja jakamalla kuntien ja valtion tehtävät uudelleen. 5. Kuntauudistus romuttaisi toteutuessaan elinkeinoelämän suuresta osasta Suomea Sallan kunta on alueensa elinkeinotoiminnan kehittämisen moottori ja veturi. Ilman kunnan panostusta elinkeinoelämään alueen elinvoimaisuus ja vetovoima hiipuvat lyhyessä ajassa. Sallassa positiivinen kehitys on nyt vahvana menossa. Elinkeinoelämän kasvupotentiaali on lisääntynyt rajusti usella sekorilla. Esimerkkeinä mainittakoon kasvava Venäjän liikenne, kehittyvä matkailu sekä useat kaivoshankkeet kuten Soklin kaivos ja siihen liittyvä ratalinjaus. Tämä myönteinen kehitys voidaan kuitenkin tuhota täysin kuntauudistuksen avulla. Työryhmän esittämä kuntaliitos Itä-Lapin osalta romuttaisi täysin nykyisen Sallan kunnan alueella toimivan elinkeinoelämän. Uuden kunnan kehittämistoiminta ja investoinnit kohdistuisivat uuden kunnan keskuksen alueelle sekä yhteen kolmesta tunturikeskuksesta, joka suurella todennäköisyydellä olisi Pyhätunturi. Sallatunturin kehitys hiipuisi ja Venäjän kasvava rajaliikenne jäisi hyödyntämättä. Tästä seuraa väistämättä kuntakeskuksen ulkopuolisten alueiden elinkeinoelämän kehityksen pysähtyminen. Kun kuntaveturia ei ole, niin parempaa tulevaisuuttakaan ei tule.

4 6. Peruspalveluiden järjestäminen Kuntauudistuksessa ei ole otettu riittävästi kantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen, vaikka juuri nämä palvelut rasittavat kuntien taloutta kaikkein voimakkaimmin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen pitää saada toteutettua isompien organisoitujen yhteistoimintaverkostojen kautta. Näin synergiaetuja saadaan aikaiseksi, palveluiden tuotantokustannukset saadaan pidettyä kohtuullisina ja henkilöstön käyttö ja saatavuus paranee. Lukioverkon mahdollisia muutoksia kaavailtaessa erityistarkasteluun on otettava ne lukiot joilla on alueellista merkitystä ja vaikutusta laadukkaan perusopetuksen laatuun ja saatavuuteen yhteisten opettajien ja tilojen johdosta. Mikäli Sallan lukion toiminta lakkaa, joutuvat lapsiperheet muuttamaan lasten koulutuksen vuoksi lukiopaikkakunnille. Lukioikäiset ovat liian nuoria asumaan asuntolatyyppisesti poissa kotoa. Lapsiperheiden poismuutto johtaa työvoimapulaan kaikilla aloilla. Sallan kunta esittää sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen toimintamalliksi ensisijaisesti Lapin maakunnallista yhteistoimintayksikköä ja toissijaisesti naapurikuntien kanssa organisoitua, mutta maakunnallista mallia pienempää yhteistyöverkostoa. Muiden peruspalveluiden järjestämisen osalta tulee palveluiden saatavuus turvata 40-60kilometrin etäisyydellä vakituisesta asutuksesta. 7. Kuntauudistuksen aikataulu on liian tiukka, eikä kunnilla ole riittäviä taustatietoja uudistuksen perusteelliseen käsittelyyn Tarvitaan toinen lausuntokierros Kuntauudistuksen vaikutusten totuudenmukaiseen arviointiin tarvitaan toinen lausuntokierros. Toisen lausuntokierroksen pohja-aineistona tulee olla käytössä kaikki kuntauudistuksessa muutettavaksi esitettävät asiat. Nyt työryhmän esityksestä puutuu selvitykset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, valtionosuusjärjestelmän muutoksesta sekä kuntalain kokonaisuudistuksesta. Ennen toista lausuntokierrosta tulee myös maan hallituksen tehdä poliittinen linjapäätös uudistuksen suunnasta. Ilman näitä tietoja kunnat eivät voi realistisesti arvioida kuntauudistuksen vaikutuksia palveluiden tuotantoon tai kunnan talouteen.

5 OSA II - Sallan kunnan esittämät uudistukset palveluiden turvaamiseksi 1. Peruspalveluiden järjestämiseksi tulee säätää lähipalvelulaki Maantieteelle emme voi mitään. Pitkät etäisyydet ja ihmisten haja-asutus ovat tosiasioita, jotka peruspalvelutuotannossa on otettava huomioon. Palvelurakenteen uudistuksen lähtökohtia mietittäessä pitää määritellä, mitkä palvelut ovat tulevaisuudessa peruspalveluita, kenen järjestämisvastuulla ne ovat ja miten ne tulee järjestää. Peruspalveluiden järjestämisessä tärkein näkökulma on palveluiden saavutettavuus ja niiden etäisyys vakituisesta asutuksesta, joten: Sallan kunta esittää, että säädetään uusi lähipalvelulaki, missä määritellään kuntien perustehtävät ja ne kriteerit, jotka palveluiden tulee täyttää. Lakiin tulee sisällyttää ainakin seuraavat kohdat: - Laissa määritellyt peruspalvelut tulee turvata kohtuullisella etäisyydellä kilometrin etäisyydellä vakituisesta asutuksesta - Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut tulee toteuttaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lain (PARAS-laki) 5 :n mukaisesti yhteistoiminta-alueella. 2. Verotuksen muutokset Veronkantopuolella täytyy tehdä kaksi periaatteellista uudistusta; - Nykyiset verot tulee kohdentaa oikeudenmukaisemmin kunnille - Nykyisen veropohjan huomattava laajentaminen uusilla veroilla Yhteisöverolle pitää säätää pääkonttorileikkuri. Kun yhteisöverouudistusta tehtiin, oli valmistelussa mukana pääkonttorileikkuri yhteisöverolle, mutta se putosi valmistelutyön loppumetreillä pois. Uudistuksen jälkeinen aika on vain kärjistänyt pääkonttoriosuuden suhteetonta kasvua, koska maakunnista on duunariporukkaa ulkoistettu kiihtyvällä tahdilla. Vantaan suurin yhteisöveronmaksaja on Metsähallitus, jonka operatiivinen toiminta ja tulot tulevat maaseudulta. Myös pääkonttoriosuudet palkkaverotuksesta ovat kohtuuttoman suuret, koska pääkonttorien henkilömääräosuus on suhteellisesti kasvanut työtekijäportaan toimintojen ulkoistamisen ja johtoportaan kymmenkertaisten palkkojen ja optiojärjestelyjen vuoksi. Tämä näkyy suoraan palkkaverotuksen kohdentumisesta niille alueille, joissa isojen yhtiöiden pääkonttorit sijaitsevat eli pääkaupunkiseudulle. Tämän lisäksi kuntien alueilta kannetusta arvonlisäverosta osa tulisi tuloutua suoraan kunnille. Esimerkiksi Lapissa palvelusektori on merkittävä, mutta vahvan palvelusektorin verotulo on enimmäkseen arvonlisäveroa. Muutoin palveluelinkeinot verovaikutus paikallisiin kuntiin on toiminnan laajuuteen nähden pientä. Esimerkiksi Kanariansaarten mallia noudattaen paikallinen/alueellinen taso saisi osuuden kannetusta arvonlisäverosta ja Tirolin mallissa kannetaan kaikilta matkailijaveroa, jolla rahoitetaan yhteismarkkinointia.

6 Edelleen kiinteistöverotuksen keskinäiset sidokset tulee poistaa. Valtion kiinteistöt tulee asettaa kiinteistöverolle ja kuntayhtymien ja muiden kuntien 100% yhteisesti omistamat kiinteistöt tulee vapauttaa kiinteistöverosta. Uusina verotuskohteina kiinteistöverotuksen piiriin tulisi asettaa valtion omistamat suojelualueet Sallan kunnan tekemän verotuspäätöksen mukaisesti. Myös kaivosalueet, vesivarastot ja valuma-alueet tulee asettaa kiinteistöveron piiriin. Kaivostoiminnasta tulee kantaa kunnille maksettava louhintamaksu, koska suurin osa kaivoksista on nyt ja tulevaisuudessa Metsähallituksen mailla jolloin vähäinenkin hyöty menee kunnan ohi valtion kassaan maavuokrina ja lupamaksuina. Myös kaksoiskuntalaisuuskäsite tulee virallistaa jolloin osa verosta maksetaan vakituiseen asuinpaikkakuntaan ja osa vapaa-ajan asuinkuntaan. Tämä kompensoi vapaa-ajan asumisesta kunnille aiheutuvia kuluja ja varmistaa vapaa-ajan asumisseutujen infran kunnossapidon ja ympärivuotisen elämän, jotta vapaa-ajan asukkaille pystytään tarjoamaan korkea palvelutaso, johon he ovat vakituisessa asuinkunnassaan tottuneet. LIITTEET: Liite 1: Sallan kuntastrategia 2015 Liite 2: Liite 3: Kuntauudistuksen karttavertailu (kannessa) Sallan kunnan lausunto kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista (lausuntopohjan muotoilu)

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta:

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2014 2016. Kvalt liite 5 kv 10.12.2013. Suomussalmen kunta. Suomussalmen kunnan

Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2014 2016. Kvalt liite 5 kv 10.12.2013. Suomussalmen kunta. Suomussalmen kunnan Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2014 2016 Kvalt liite 5 kv 10.12.2013 Suomussalmen kunta Suomussalmen kunnan TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2015-2016 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2013

Lisätiedot

LAUSUNTO KUNTARAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA

LAUSUNTO KUNTARAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA Valtiovarainministeriä LAUSUNTO KUNTARAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ Taustakysymykset Kuntanumero ja kunta 099 Honkajoki Maakunta Satakunta Kuntanne yhteyshenkilön tiedot OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON

Lisätiedot

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat 3 2.1. Kuntarakenteiden uudistus 4 2.2. Kuntarakennemuutosta ohjaavat

Lisätiedot

Kuntakirja uudistusajatuksia

Kuntakirja uudistusajatuksia Kuntakirja uudistusajatuksia 30995_Polemia_81.indd 1 11.11.2011 15.02 30995_Polemia_81.indd 2 11.11.2011 15.02 Antti Mykkänen (toim.) Kuntakirja uudistusajatuksia K U N N A L L I S A L A N K E H I T T

Lisätiedot

Sallan kuntastrategia 2015 Elinkelpoisten palvelualueiden kunta

Sallan kuntastrategia 2015 Elinkelpoisten palvelualueiden kunta Sallan kuntastrategia 2015 Elinkelpoisten palvelualueiden kunta Sallan kuntastrategia 2015 Sisällysluettelo: Perustiedot Sallasta...3 Johdanto Sallan kunnan strategiseen toimintaympäristöön...4 Kuntastrategian

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Limingan kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Irma Toivanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka ainen Laukaa Hankasalmi Jyväskylä Muurame Toivakka Joutsa Luhanka 1 Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät: Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari, Jouko Luukkonen Kannen kuvat vasemmalta

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2014 2015

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2014 2015 Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2013 2015 Suomussalmen kunta Suomussalmen kunnan TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2014 2015 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 4.12.2012 Sisältö Matti Mulari ja

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Onko säännös tarkoituksenmukainen? Keski-Suomen kuntien lausunnot SOTE-järjestämislaista 8. 5 :ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä

Lisätiedot

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Sis. arvion Teuvan menestysmahdollisuuksista itsenäisenä kuntana TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä ja uusien kuntien muodostamista ohjaavat säännökset...

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 70 KH 71 KH 72 KH 73 KH 74 KH 75 KH 76 KH 77 KH 78 KH 79 KH 80 KH 81 KH 82 KH 83 KH 84 KH 85 KH 86 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Kaupunginhallitus 25.2.2013 oheismater. asianro 5 (1/57) 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2012. Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2012. Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista Sosiaalibarometri 2012 Sosiaalibarometri 2012 Sosiaalibarometri Miltä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanne näyttää paikallistason asiantuntijoiden arvioimana? Millä aikataululla kuntauudistuksessa tulisi

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN - KIRJOITUKSIA KUNNISTA

YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN - KIRJOITUKSIA KUNNISTA Jaana Simola - Lauri Kuukasjärvi (toim.) YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN - KIRJOITUKSIA KUNNISTA PÄIJÄT-HÄMEEN kuntien PALVELURAKENteiden kehittämisprojekti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A195 * 2012 YMPÄRI KÄYDÄÄN

Lisätiedot

Palvelujen järjestäminen yhteistoiminnassa maakunnassa

Palvelujen järjestäminen yhteistoiminnassa maakunnassa LA QSic>7 18 Lappi Lapin 21 kuntaa muodostavat 183 488 asukkaallaan 3,4 % koko maan väestöstä. Alue käsittää peräti 30,5 % koko Suomen maa-pinta-alasta. Maakuntaa leimaa harva asutus ja pitkät etäisyydet.

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot