Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika klo 16:30-18:40 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja Salonen Auli varapuheenjohtaja Aaltonen Eija jäsen Jokinen Mira jäsen Koivula Antero jäsen Kokko Jyrki jäsen Malin Kimmo jäsen Suuronen Pertti jäsen Muut läsnäolleet Kyrö Mika kaupunginh edustaja Sarvala Silmu kunnanh edustaja Taipale Else-Ilona Nuor Jämpsän edustaja läsnä klo Liehu Tuula sosiaali- ja terveysjohtaja Perälä Satu sosionomiopiskelija Oksanen Heikki perhe- ja vammaispalvelujen läsnä :t 23-29, klo tulosaluejohtaja Hjelt Riitta hyvinvointiasiantuntija läsnä 27, klo Luoto Riitta osastonhoitaja läsnä 26, klo Salminen Pirjo pöytäkirjanpitäjä Poissa Ahola Lotta jäsen Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Jorma Poti puheenjohtaja Pirjo Salminen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Eija Aaltonen Mira Jokinen

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Jämsässä Kelhänkadun virastotalolla sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa ja Kuhmoisissa Kuhmoisten kunnantalolla klo pöytäkirjanpitäjä Pirjo Salminen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Käsitellyt asiat Sivu 23 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 24 Uusi sosiaalihuoltolaki 5 25 Lapsiperheiden kotipalvelu 8 26 Hyvinvointikertomus, Vuosittainen raportti vuodelta 2014 ja suunnitelma vuodelle Seppolan palvelutalon kalustehankinta Kehitysvammalain mukainen maksuton erityishuolto/ateriamaksut Kehitysvammaisten ateriamaksut ajalla Sosiaali- ja terveystoimen sulut kesäkaudella Vakanssimuutosesitys/Hoiva-avustajan vakanssin muutos lähihoitajaksi (vakanssi ) 32 Terveyskeskuslääkärin viran (322023), puheterapeutin viran (322303), kahden sairaanhoitajan toimen ( ja ), asumisen ohjaajan toimen (334204) ja kahden lähihoitajan toimen ( ja ) täyttölupaesitykset 33 Sairaanhoitajan toimen (vakanssi ) ja Perushoitajan toimen (vakanssi ) täyttölupaesitykset Kuhmoisten tehostettuun palveluasumiseen Viranhaltijoiden päätökset Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat 31 Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Sote Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ennen kokousta klo selvitys lautakunnalle vanhuspalvelujen tehpa-paikkojen käytöstä, ryhmäkodeista sekä senioripisteestä. Sosiaali- ja terveyslautakunta, salaiset asiat Sosiaali- ja terveyslautakunta, julkiset asiat Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Muutettiin asioiden käsittelyjärjestystä.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Uusi sosiaalihuoltolaki 2216/05.00/2015 Sote Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh Uusi sosiaalihuoltolaki ja samaan hallituksen esitykseen (HE 164/2014) liittyvät muut lakiehdotukset on hyväksytty eduskunnassa Lait on hyväksytty valiokunnan mietinnön (StVM 27/2014) mukaisena. Lait tulevat pääosin voimaan Lain tarkoituksena on siirtää painopistettä erityispalveluista yleis palve lui hin, vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää vi ranomais ten yhteistyötä. Asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi laissa määritellään ne tuen tar peet, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja muuta sosiaalihuoltoa jär jes te tään. Asiakkailla on oikeus niihin palveluihin, joilla turvataan vält tä mä tön huolenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja ke hitys. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas lyhytaikainen tuki. Pidem pi ai kai set palvelut turvataan niitä tarvitseville. Osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siirtyy sosiaalihuoltolain mu kai sik si palveluiksi. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kyn nys tä ja turvata tarvittava tuki perheille oikea-aikaisesti ilman lasten suo je lun asiakkuutta. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta on uusi kunnal le määritelty tehtävä. Lisäksi lapsiperheille on järjestettävä vält tämä tön kotipalvelu. Laissa määritellään keskeisiä kunnissa jo käytössä olevia palveluja ku ten sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus sekä tilapäisen asu misen järjestäminen. Liikkumista tukevat palvelut pitäisivät sisällään muun muassa saattajapalvelut, ryhmäkuljetukset sekä korvauksen tak sil la, invataksilla tai muulla ajoneuvolla tapahtuvasta kul je tuk sesta. Lakiin on kirjattu sosiaalihuollossa sovellettavia asiakasprosessia kos ke via säännöksiä, joilla nopeutetaan asiakkaan ohjautumista tarvit ta vien palvelujen piiriin, lyhennetään asiakkuuksien kestoa ja turva taan palvelut niille asiakkaille, jotka eivät ole oikeutettuja so si aa lihuol lon palveluihin erityislainsäädännön perusteella. Kaikilla so si aali huol lon asiakkailla on oikeus saada tarvittaessa palvelutarpeensa ar vioi duk si ja asiakkaalle nimetään omatyöntekijä. Asiakkuuden alus sa tehtävä palvelutarpeen arviointi korvaa osin nykyiset asia kassuun ni tel mat. Laki edistää myös yhteisten suunnitelmien tekemistä.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Rakenteellista sosiaalityötä hyödynnetään sosiaalisten ongelmien kor jaa mi seen ja ehkäisemiseen. Lakiin sisältyy useita ehdotuksia, joil la parannetaan yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä mui den toimialojen kesken. Lisäksi selkeytetään yhteisissä pal veluis sa sovellettavia säännöksiä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuor ten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelujen saa mi nen ja perusoikeuksien toteutuminen turvattaan so si aa li työn teki jän tuen, monialaisen yhteistyön ja koko sosiaalihuoltoa koskevan yh te näi sen päätöksentekomenettelyn avulla. Sosiaalisella kun toutuk sel la tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpa ja- tai kuntoutuspaikkaan. Palvelujen laadun varmistamiseksi laissa säädetään oma val von nasta sekä sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvien il moi tus vel vol li suudes ta. Sosiaalihuollon asiakkaiden oikeusturvan parantamiseksi mää rä aikaa oikaisuvaatimuksen tekemiseksi pidennetään 14 vuorokaudesta 30 päivään ja valituslupajärjestelmä tulee käyttöön valituskiellon ase mes ta. Lakiin sisältyy ehdotus lastensuojelulain muuttamiseksi. Las ten suoje lun asiakkuus alkaa vasta, kun selvitysten perusteella todetaan, että lapsella on lastensuojelun tarve tai kun lapselle tai hänen per heelleen annetaan lastensuojelun palveluja tai tukitoimia. Lapsen kiireellisen sijoituksen ehtoja tiukennetaan. Lapsi voidaan sijoit taa kiireellisesti vain, jos huostaanoton edellytykset täyttyvät ja lap si on välittömässä vaarassa tai sijoituksen aikana on käytettävä ra joi tuk sia. Kiireellisen sijoituksen sijaan voidaan käyttää avohuollon si joi tus ta ja muita avohuollon tukitoimia. Uudistus vähentää vas tentah toi sia toimenpiteitä ja samalla hallintotuomioistuinten työmäärää. Jälkihuollossa olevien lasten ja nuorten oikeutta asumisen ja toimeen tu lon turvaan selkeytetään. Lasten kanssa toimivien ammattilaisten ilmoitusvelvollisuutta laa jenne taan. Rikostutkinnan nopeuttamiseksi niillä ammattilaisilla, joilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, on velvollisuus tehdä ilmoi tus myös suoraan poliisille epäiltäessä lapsen pahoinpitelyä. Myös tulli, rajavartiolaitos ja ulosottoviranomainen ovat velvollisia teke mään lastensuojeluilmoituksen. Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua koskevat uudistukset tulevat voimaan vaiheittain: kotipalvelua koskevat säännökset muu lainsäädäntö paitsi lapsen kiireellisen sijoituksen ehtojen tiukkeneminen las ten suo je lu lais sa, sekä SHL 46, 48 ja 49 :t (Hoidon ja huolen pi don turvaavat päätökset, henkilökunnan il moi tus vel vol li-

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta suus epäkohdista ja toimenpiteet ilmoituksen johdosta Uuden sosiaalihuoltolain toimeenpanoa varten on varattu 9,4 milj. eu roa vuoden 2015 talousarvioon. Lisäksi lain toimeenpanoon käyte tään 6,6 milj. euroa lastensuojelun kehittämiseen varattua mää rära haa. Uudistuksen kokonaiskustannusten on arvioitu olevan 32 milj. eu roa. Kuntaliitto on arvioinut, että pelkästään lapsiperheiden ko tipal ve lua kosken muutoksen kustannusvaikutukset ovat vuositasolla n. 38.milj. euroa. STM, THL ja Aluehallintovirastot järjestivät koulutusta so si aa li huol tolain toimeenpanon tueksi yhdellätoista paikkakunnalla ajalla Osa sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä osallistui Jyväskylässä järjestettyyn koulutukseen, mutta laajempi osal lis tu minen ei ollut mahdollista. Tarkoituksena onkin järjestää toukokuussa lain uudistukseen liittyvää paikallista koulutusta toimialan ja yh teistyö ta ho jen henkilöstölle. Liite: Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 4/2015: Uuteen so siaa li huol to la kiin liittyvät muutokset sosiaali- ja terveydenhuollossa Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee uuden sosiaalihuoltolain tietoon sa saatetuksi. Päätös Tulosaluejohtaja Heikki Oksanen oli asian käsittelyn ajan läsnä kokouk ses sa asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lapsiperheiden kotipalvelu Sote Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh Uusi sosiaalihuoltolaki ja samaan hallituksen esitykseen (HE 164/2014) liittyvät muut lakiehdotukset on hyväksytty eduskunnassa Lait on hyväksytty valiokunnan mietinnön (StVM 27/2014) mukaisena. Lait tulevat pääosin voimaan Kotipalvelua koskevaa uuden sosiaalihuoltolain 19 :ää sovelletaan kui ten kin jo alkaen. Säännöksen 4 momentissa säädetään kun nan erityisen järjestämisvelvollisuuden piirin kuuluvasta lap si perheen oikeudesta kotipalveluun. Säännöksen mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi vält tämä tön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdol lis ta 2 momentissa mainittujen syiden (sairauden, synnytyksen, vam man tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai eri tyi sen perhe- tai elämäntilanteen perusteella) vuoksi. Erityisellä per he ti lan teel la tarkoitetaan esimerkiksi perheenjäsenen kuolemaa, van hem pien eroa tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on van kilas sa. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on kakso set tai omainen hoidettavana. Lapsiperheiden kotipalvelu on perheen arkielämän, lasten- ja ko dinhoi don tavoitteellista ja suunnitelmallista vanhemmuuden sekä arjes sa selviytymisen tukemista. Kotipalvelua voidaan antaa myös äkil li sis sä perheen kriisitilanteissa. Kotipalvelun tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen perheen tarpeista lähtien. Vaihtoehtoiset tuotantotavat lapsiperheiden kotipalvelun to teut ta misek si ovat oma tuotanto, ostopalvelut tai palveluseteli. Koska pal velu se te li on tällä hetkellä käytössä lapsiperheiden kotipalvelussa, on ai na kin kuluvana vuonna perusteltua jatkaa sen käyttöä. Vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu kasvavaan lap si per heiden kotipalvelun kysyntään varaamalla lisää määrärahaa lap si perhei den kotipalveluun tarkoitettuun palveluseteliin (v = eu roa, v = euroa). Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti ta lous ar vi oon euron määrärahaa. Talousarvion tam mi-maalis kuun toteutuman perusteella näyttää siltä, että määräraha ei tule riit tä mään. Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin käytöstä päättää tällä het kel lä perhepalvelukeskuksen perheohjaaja. Osana sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen ulkoistusta myös perhepalvelukeskus ulkoistetaan lukien. Koska kyse on hallinnollis-juridisesti kaupungille jää väs tä sosiaalipalvelusta, ei palvelun myöntämismenettelyä voi enää lukien toteuttaa nykyisellä tavalla. Hallinnollinen pää-

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta tös palvelun myöntämisestä on tehtävä kaupungin sosiaalitoimessa. Pal ve lusete lin käyttöön varattu määräraha on budjetoitu lap si per heiden sosiaalityön kustannuspaikalle. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää seuraavaa: 1) Lapsiperheiden kotipalvelu järjestetään vuonna 2015 pal velusete lil lä 2) Palveluseteliin varatun määrärahan käyttöä seurataan ja tarvit taes sa tehdään lisämäärärahaehdotus kau pun gin val tuus tolle talousarvion tammi-kesäkuun toteutuman perusteella 3) lukien palvelun myöntämisestä päättää so si aa li työnte ki jä. Uudet myöntämiskriteerit valmistellaan yhteistyössä per he pal ve lu kes kuk sen perheohjaajan kanssa ja ne tuodaan lau ta kun nan vahvistettavaksi kokoukseen. 4) Vuoden 2016 osalta palvelun tuottamistapa ratkaistaan ta lousar vion käsittelyn yhteydessä Päätös Tulosaluejohtaja Heikki Oksanen oli asian käsittelyn ajan läsnä kokouk ses sa asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Hyvinvointikertomus, Vuosittainen raportti vuodelta 2014 ja suunnitelma vuodelle /00.01/2013 Sote Valmistelija: hyvinvointiasiantuntija, puh Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa ter veyt tä ja hyvinvointia sekä kunnan palveluissa toteutettuja toi menpi tei tä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kunnan eri toi mi alo jen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edis tämi ses sä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toi mi vien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleis hyö dyl listen yhteisöjen kanssa. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Liitteenä olevassa raportissa on kooste vuonna 2014 tehdyistä toimen pi teis tä ja suunnitelma vuodelle Hyvinvointiasiantuntija Riitta Hjelt on kokouksessa asiantuntijana. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti ja suunnitelma vuodelle 2015 hyväksytään esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja -val tuus tolle. Päätös Hyvinvointiasiantuntija Riitta Hjelt oli asian käsittelyn ajan läsnä kokouk ses sa asiantuntijana-. Nuor Jämpsän edustaja Else-Ilona Taipale saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 1 Vuosittainen hyvinvointikertomus, kooste vuodelta 2014 ja suunnitelma vuodelle 2015

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Seppolan palvelutalon kalustehankinta Sote Valmistelija: palveluasiantuntija, puhelin Seppolan palvelutalo valmistuu syksyllä 2015 ja kaupungin on määrä kalustaa palvelutalo yhteisten tilojen osalta. Käyttörahaa tähän han kin taan oli varattu euroa. Hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa ja tarjousten jät tö päivä oli , jota jatkettiin Osatarjoukset hyväksyttiin. Mää rä päi vään mennessä tarjouksia saapui yhteensä kahdeksan kap pa let ta, jotka kaikki täyttivät tarjouspyynnössä hankinnalle ase tetut kriteerit. Kalustehankinta oli jaoteltu kalustekoreihin 1-7 sekä yksittäisiin kalus tei siin ja hankintoihin, joista kalustetoimittajalla oli mahdollisuus tar jo ta yhden tai useamman korin tuotteet. Tarjoukset vertailtiin kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti. Va lin ta kri tee rei nä olivat laatu (toiminnalliset, tekniset, ergonomiset ja es teet ti set ominaisuudet) 60 % ja hinta 40 %. Työryhmä laati oheise na liitteenä olevan vertailupöytäkirjan, jonka mukaisesti tarjousten ko ko nais ta lou del li sen vertailun voittajat koreittain ovat: Kalustekori 1, pehmeät hoivakalusteet: Martela Kalustekori 2, hoivatuolit: Martela Kalustekori 3, muut tuolit: Isku Kalustekori 4, muut pehmeät kalusteet: Isku Kalustekori 5, pöydät: Martela Kalustekori 6, toimistokalusteet: Kinnarps Kalustekori 7, ulkokalusteet: Kalustemyynti Ali-Tolppa Yksittäiset hankinnat: Martela Ehdotuksen mukaisesti veroton kokonaishankinta irtokalusteiden osal ta on ,28 euroa, suunnitelmissa olevat erillishankinnat noin euroa ja sisustusverhojen hinta-arvio on on euroa. Han kin nan kokonaiskustannus on euroa. Lisätalousarviosta ano taan euron lisämääräraha. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vertailupöytäkirjan mukaisen han kin ta eh do tuk sen ja myöntää luvan käynnistää hankinnan. Päätös Osastonhoitaja Riitta Luoto oli asian käsittelyn ajan läsnä ko koukses sa asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 2 Tarjousten avauspöytäkirja, Seppolan palvelutalo 3 Vertailupöytäkirja, Seppolan palvelutalon kalustehankinta

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ SoTe -tilaajalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kehitysvammalain mukainen maksuton erityishuolto/ateriamaksut Sotil Valmistelija: sosiaalitoimen asiantuntija, puh Yleisen edunvalvonnan / Jyväskylän oikeusaputoimiston / Jämsä edunvalvoja on lähettänyt 19 eri asiakastaan koskevaa kir jettä, joi den asia na on "Hakemus ateriamaksun palauttamiseksi". Hakemus: "Hakija pyytää Jämsän kaupunkia palauttamaan hakijalle takautuvasti alkaen hakijalta perityn ateriamaksun raa ka-ainekustan nuksilla (sekä vaatehuoltomaksun/pyykkimaksun pe suainekustan nuksilla) vähennettynä." Perustelut: "Korkeimman hallinto-oikeuden 438/ antaman päätöksen perusteella sellaisella henkkilöllä, joka tarvitsee kehitysvammansa vuoksi tukea aterianvalmistuksessa ei saa periä ateriamaksuun sisältyvää palavelumaksua. Samoin vaatteiden pesusta ei saa periä palvelun (työ ja kuljetus) osuutta. Palvelun osuus on kehitysvammaisten erityishuollosta annetubn lain mukaista maksutonta erityishuoltoa." Hallinto-oikeudet ovat aikaisemmin katsoneet, että ke hi tysvammaisten ateriapal velut ovat kehitysvammaisten eri tyis huol los ta annetun lain mukaista ylläpitoa, josta voidaan asiakas mak su pe riä. Viime vuosien aikana on annettu myös ratkaisuja, joissa kehitysvammaisten ateriapalvelut on katsottu kehitysvammalain mukaiseksi erityishuolloksi, josta asiakasmaksua ei saa periä. Näissä ratkaisuissa ateriapalvelut on katsottu kehitysvammalain mukaiseksi maksuttomaksi palveluksi raaka-ainekustannuksia lukuun ottamatta. Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen T438, jonka mukaan ke hi tys vammaisella henkilöllä, joka ei pysty kunnan järjestämiin asu mis palveluihin liittyen itse valmistamaan aterioitaan, ateriapalvelui den tarve johtuu hänen kehitysvammastaan ja aterian valmistukseen liit tyvät palvelut eivät näin ollen kuulu ylläpitoon, vaan ovat osa asiak kaalle maksutonta erityishuoltoa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu koski lainvoimaisen tuo mion purkua, jota Rovaniemen kaupunki on vaatinut Rovaniemen hallinto-oikeuden aiemmin antamaan ratkaisuun koskien sosiaali huollon asiakasmaksuja. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt lainvoi maisen tuomion purkua koskeneen hakemuksen todeten, ettei pur kamiselle

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ SoTe -tilaajalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta ole osoitettu laissa säädettyjä perusteita. Kehitysvammaisten asumispalveluun liittyvän ateriamaksun maksuttomuuteen ei ole ennen Korkeimman hallinto-oikeuden antamassa päätöksessä ilmaistua kannanottoa ollut sellaista säännöstä tai oikeusohjetta, joka yksiselitteisesti määrittelisi kehitysvammaisen asumispalveluun liittyvän ateriamaksun osana kehitysvammaisen erityishuoltoa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa ilmaistu kanta voidaan nähdä ylimmän tuomioistuimen lainsoveltamistulkintaa ohjaavana kannanottona, vaikka varsinaisesta ennakkopäätöksestä ei olekaan kysymys. Jämsän kaupungin Sote-tilaajalautakunta onkin katsonut, että kehitysvammaisen ateriamaksuun kuuluvien kustannuserien katsominen maksuttomaksi asumispalveluihin liittyen on näin ollen perusteltua ja on vahvistanut vuoden 2012 uudet asiakasmak sut lukien siten, että niissä määritelty ate ria pal ve luis ta perit tävän asiakasmaksu, joka perustuu ai noas taan ate rian raaka-ainekustannuksiin. Kehitysvammaisten tukiliitto ry on antamassaan tiedotteessa "KHO:n ratkaisu tarkentaa ylläpitomaksun laajuutta" pitänyt KHO:n päätöstä merkittävänä tarkennuksena ja neuvoo hakemaan ko. palvelumaksujen poistamista kuntien sosiaallitoimilta. Kehitysvammaisten Tukiliitto pyrkii myös laajentamaan KHO:n ennakkoratkaisun alaa vaatehuoltoon ja siivoamiseen, mikä lienee perusteena edunvalvojan hakemukselle asiakasmaksupalautuksesta myös "...(sekä vaa te huol to mak sun/pyyk ki maksun pe suainekustan nuksilla) vä hen netty nä." Korkein hallinto-oikeus ei kuitenkaan ota kantaa tarvikemak suihin ko. ratkaisussaan. Tarvikemaksun poistaminen tarkoit taisi käy tännössä si tä, että asun tolan asukkaat ostaisivat jatkossa it se kaikki omat pe su- ja puh dis tusaineet, wc- ja talouspaperit, sii vousvälineet ja -aineet se kä muut normaalit kodin materiaalit ja tar vikkeet. Tämän ei voida kat soa joh tuvan henkilön erityishuollon tar peesta, koska jokainen yk sin asuva kin kehitysvam mainen henkilö kuten muutkin kuntalaiset joutu vat it se kustanta maan em. tarvikkeet." Näiden tarvikkeiden osalta ei ole mitään lakiin perustuvaa syytä palaut taa mi tään asia kasmaksun osaa. Vastaavia palautusanomuksia voi tulla myöhemminkin, jo ten on syytä, että SoTe-tilaajalautakukunta tekee myöhemmin yk sittäis tapauksissa sovellettavan periaatepäätöksen tässä asiassa. Ehdotus Apulaiskaupunginjohtaja: SoTe -tilaajalautakunta päättää, että huomioiden Korkeimman Hal-

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ SoTe -tilaajalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta linto-oikeuden päätös T438 Jämsän kaupunki palauttaa asianmukaiseen hakemuksen perustuen hakijoille ta kau tuvasti jälkeen ha ki joil ta pe ri tyt ate ria mak sut raaka-ainekustannuk silla vä hen netty nä. Kate, menokohta Jämsän sosiaali- ja terveystoimen vammais- ja kun tou tuspalvelujen tulosalueen ao. kustannuspaikka. Päätös Sote Ehdotus hyväksyttiin. Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh SoTe tilaajalautakunnan tekemän päätöksen perus teel la palautettiin takautuvasti jälkeen hakijoilta perittyjä ate ria mak su ja raaka-ainekustannuksilla vähennettynä yhteensä euroa seuraavasti: - Jämsä yhteensä 47 palautusta euroa - Kuhmoinen yhteensä 11 palautusta euroa Kehitysvammaisten erityishuollon avohuollon palveluissa asiakkailta pe ri tään asiakasmaksu asiakasmaksulain mukaan (Laki sosiaali- ja ter vey den huol lon asiakasmaksuista /734). Palvelun käyt täjäl tä voidaan periä maksu, ellei laissa ole toisin säädetty, ja maksu voi daan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Palvelusta voidaan periä maksu, joka saa olla enintään palvelun tuottamisesta ai heu tu vien kus tan nus ten suuruinen. Ostopalveluista peritään maksut sa moin pe rus tein kuin kunnan itsensä tuottamista vastaavista pal ve luis ta. Mak sut tulee pääsääntöisesti määrätä vain todellisen käytön mukaan ja asiakkaalla tulee olla mahdollisuus valita, käyttääkö hän palve lua vai ei. Asiakasmaksulain 2 määrittelee, että kehitysvammaisen yl lä pi dosta voidaan periä maksu lukuun ottamatta alle 16- vuotiaalle an net tavaa osittaista ylläpitoa ja lain 28 :ssä tarkoitettua opetusta saavan lap sen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. Ylläpidon ja osittaisen ylläpidon käsitettä ei ole asiakasmaksu-lainsäädännössä määritelty. Korkein hal lin to-oikeus on päätöksessään T 2854 linjannut, että ke hi tysvam mai sel le lapselle myönnetty tilapäinen, kulloinkin vuorokauden kä sit tä vä perhehoito oli kehitysvammaisen ylläpitoa, josta voitiin periä maksu, eikä maksuttomana annettavaa osittaista ylläpitoa. Ko kovuo ro kau ti nen ylläpito ei ollut osittaista ylläpitoa. Ylläpidolla voidaan tarkoittaa mm. ruokailua, majoittumista ja siivous ta. Kehitysvammaisten erityishuollon palvelut ja kuljetus eri tyishuol lon palveluihin ovat maksuttomia. Näin ollen kehitysvammaisten

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ SoTe -tilaajalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta eri tyis huol to na saamasta hoidosta, huolenpidosta ja ohjauksesta ei voi da periä maksua. Jos henkilö itse vastaa ylläpidosta aiheutuvista kus tan nuk sis ta, ei yleensä muuta erillistä maksua ylläpidosta voi periä. Lainsäädännössä ei ole nimenomaisesti määritelty sitä, mitä asiakkaal ta voidaan avohuollon palveluissa periä aterioista. Joidenkin hallin to-oi keuk sien linjausten mukaisesti on päädytty tulkintaan, jonka mu kaan asiakkaalta ei voi periä asumisyksikössä annetuista ateriois ta työntekijän työpanoksesta aiheutuvia kuluja. Tulkittu on myös, et tä aterioiden kuljetuksista aiheutuvia kustannuksia ei voi sisällyttää ate ria mak sui hin. Raaka-ainekustannukset ja energiasta aiheutuneet kus tan nuk set voi sisällyttää asiakasmaksuun nor maa li suus pe ri aatteen mukaisesti. Ostopalveluissa noudatetaan samoja periaatteita mak su jen osalta kuin kunnan/kuntayhtymän omassa toiminnassa. Hallinto-oikeuksien epäyhtenäinen ratkaisukäytäntö on asettanut sekä asiakkaat että kunnat keskenään eriarvoiseen asemaan. Tämän vuok si Korkein hallinto-oikeus on ( /3986 KHO:2014:186) antamassaan ratkaisussa linjannut ke hi tys vam maisten henkilöiden erityishuollossa perittävien ateriamaksujen pe rus teita. Korkein hallinto-oikeus on lähtenyt ratkaisussaan siitä, mitä ke hitys vam mai sen henkilön erityishuolto-ohjelmaan on sisällytetty ja mitä palvelu tosiasiassa sisältää. Kehitysvammaisten erityishuoltona saa mas ta hoidosta, huolenpidosta ja ohjauksesta ei voida periä mak sua. Tästä on kysymys myös silloin, kun hoivahenkilöstö laittaa ruo kaa yhdessä kehitysvammaisen henkilön kanssa. Eri tyis huol lollis ta elementtiä ei kuitenkaan sisälly ruuanvalmistukseen muissa tapauk sis sa. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että niissä tapauksissa, joissa ke hitysvam ma huol lon asiakkaan erityishuoltoon ei käytännössä sisälly ei kä erityishuolto-ohjelmaan ole myöskään kirjattu, että asiakas osal lis tuu ruuan valmistukseen tai että häntä avustettaisiin ruuan val mis tuk ses sa, ateriapalveluiden maksulliseen ylläpito-osaan kuu luvat paitsi ruuan valmistuksessa tarvittavat raaka-aineet myös ruuan val mis ta mi ses ta sekä säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Ateria mak sun perusteena oleviin kustannuksiin kuuluvat siten myös kus tan nuk set, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kul jetus ten käyttämisestä. Päivä- ja työtoiminnassa annetut ateriat ja niistä perittävät maksut ovat rinnastettavissa tavanomaisiin ruokamenoihin, jotka syntyvät kai kil le kehitysvammaisuudesta riippumatta. Ateriamaksun pe rus teena oleviin kustannuksiin kuuluvat näin ollen ruuan valmistuksessa tar vit ta vat raaka-aineet ja ruuan valmistamisesta sekä säi lyt tä mi sestä aiheutuvat kustannukset. Ateriamaksun perusteena oleviin kustan nuk siin kuuluvat siten myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoi man, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä.

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ SoTe -tilaajalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Osa kunnista ja kuntayhtymistä on jo palauttanut ateriamaksuja asiak kail le perustuen aiempaan hallinto-oikeuksien oi keus käy täntöön ja valvontaviranomaisten ohjeistukseen. Osa palautuksista on ol lut sellaisia, ettei niitä uusimman Korkeimman hallinto-oikeuden rat kai sun valossa, olisi ollut välttämätöntä tehdä. Mikäli palautus on ollut perusteeton uudesta linjauksesta johtuen, mut ta palauttamisesta on jo tehty lainvoimainen hallintopäätös, edellyt täi si palautettujen ateriamaksujen periminen takaisin sitä, että palaut ta mi ses ta tehty päätös purettaisiin. Päätöksen purkamisesta sää de tään hallinto-lainkäyttölain 63 :ssä ja purun hakemisesta 64 :ssä. Päätöksen purkamisen yhtenä laissa mainittuna perusteena on se, että päätös perustuu ilmeisesti väärän lain soveltamiseen tai ereh dyk seen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Pää tös tä ei saa purkaa, ellei se loukkaa yksityisen oikeutta tai jul kisen edun katsota vaativan päätöksen purkamista. Päätöksen purkua hae taan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Purkua on haettava viiden vuo den kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Kuntaliitto on julkaissut asiaan liittyvän tiedotteen , jonka poh jal ta tämä asia on valmisteltu. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että tehtyjä ateriamaksujen pa lau tuk sia ei lähdetä perimään asiakkaalta takaisin. Kyseessä oleva asiakasryhmä on pääsääntöisesti vähävarainen ja lisäksi pa lautet tu jen ateriamaksujen takaisinperintä vaatii huomattavassa määrin hal lin nol lis ta työtä ja prosessiin liittyy oikeudellista epävarmuutta. Kä si tel tä vä nä olevien palautusvaatimusten osalta on otettava huomi oon edellä mainitut Korkeimman hallinto-oikeuden ratkai sun mukaiset linjaukset. Päätös Tulosaluejohtaja Heikki Oksanen oli asian käsittelyn ajan läsnä kokouk ses sa asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin.

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kehitysvammaisten ateriamaksut ajalla /02.09/2013 Sote Valmistelija: vammaispalvelupäällikkö, puh Muutetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä koskien kehitysvammaisilta perittäviä ateriamaksuja asu mis palve luis sa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessa vuo den 2015 asiakasmaksut mukaan lukien kehitysvammaisilta perit tä vät ateriamaksut. Ateriamaksujen perusteena oli ainoastaan raaka-ai ne kus tan nuk set perustuen Valviran antamaan oh jeeseen kunnille, minkä perusteella myös Jämsän kaupungin So Te-tilaa ja lau ta kun ta päätti palauttaa asianmukaiseen hakemukseen perus tuen takautuvasti jälkeen hakijoilta perityt ateriamaksut raa ka-ai ne kus tan nuk sil la vähennettynä. Korkein hallinto-oikeus on antanut useita sa man si säl töisiä päätöksiä liittyen kehitysvammaisten ateriamaksuihin. Korkein hal lin to-oi keus on päätöksissään katsonut, että lain val mis te lu ai neistos sa korostetun normaalisuuden periaatteen mukaisesti ate ria palve luun sisältyvään maksulliseen ylläpidon osuuteen kuuluvat si nänsä ruuan materiaalikustannukset. Sa mas ta periaatteesta johtuu myös, että ylläpitokustannuksia ovat myös kaikki muut ke hi tys vammai suu des ta riippumatta aiheutuvat asu mis- ja ruokakulut sekä muut vastaavat menot, eli ne kulut, jotka jo kai nen henkilö yleensä jou tuu elämisestään maksamaan. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut Rovaniemen hal lin to-oi keu den joulukuussa 2010 antamat ratkaisut pe rus te va li tuksiin. Mm. näihin päätöksiin perustuen Valvira ohjeisti kuntia, kun tayh ty miä ja yhteistoiminta-alueita tammikuussa Koska hal linto-oi keus ei ollut perustevalitusta ratkaistessaan sisällyttänyt yl lä pi tona maksullisiin ateriakustannuksiin muita kustannuksia kuin raaka-ai ne kus tan nuk set, hallinto-oikeuden pää tös perustui hal lin to lainkäyt tö lain 63 :n 1 momentin 2 kohdassa tar koi te tul la tavalla il meises ti väärään lain soveltamiseen, joka oli voi nut olennaisesti vai kuttaa päätökseen. Kun otettiin huomioon, et tä kehitysvammaisten ateria mak su jen soveltaminen oli muodostunut hal lin to- ja oi keus käy tännös sä huomattavan epäyhtenäiseksi, jul ki nen etu vaati päätöksen pur ka mis ta hallintolain käyttölain 63 :n 2 momentin nojalla. Korkein hallinto-oikeus on päätöksissään linjannut, että mikäli ke hitys vam ma huol lon asiakkaan erityishuoltoon ei käytännössä sisälly, ei kä erityishuolto-ohjelmaan ole kirjattu, että asiakas osallistuu ruuan valmistukseen tai että häntä avustettaisiin ruuan valmistuksessa, ate ria pal ve lui den maksulliseen ylläpitoon kuuluvat tarvittavat raa-

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ka-ai neet sekä ruuan valmistamisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet kus tan nuk set. Ateriamaksun perusteena ole viin kustannuksiin kuu luvat siten myös kustannukset, jotka ai heu tu vat työvoiman, veden, ener gian ja kuljetusten käyttämisestä. Näin ol len ateriapalvelusta on mah dol lis ta periä kunnan määrittämä koh tuul li nen maksu, joka on enin tään palvelun tuottamisesta aiheutuvan kus tan nuk sen suu ruinen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä todetaan, että ke hi tysvam mais ten ateriamaksujen määräämisestä on muodostunut oikeus- ja hallintokäytännössä epäyhtenäiseksi ja epäselväksi. Tähän epä yh te näi syy teen ei ole puututtu lainsäädäntötoimin. Eri aikoina ja eri tuomioistuinten antamien ratkaisujen mukaan asumiseen liittyviä ate ria pal ve lu ja on saatettu pitää toisaalta kokonaan maksullisena ja toi saal ta on katsottu mahdolliseksi periä vain raa ka-ai ne kus tan nukset. Jämsän kaupungin ja yhteistoiminta-alue Kuhmoisten ke hi tys vamma pal ve luis sa ateriamaksuna on peritty Valviran kuntiin lä het tä män ohjeen mukaisesti vain raaka-ainekustannukset. Tuetun asu mi sen asiakkailta ateriamaksua ei ole peritty. He ostavat itse ruu an valmistusraaka-aineet ja saavat erityishuoltona maksuttoman oh jauk sen ja tuen ruuan valmistukseen ja raaka-aineiden hank ki miseen yksilöllisen tarpeen mukaisesti esim. vammaisavustajien ohjauk sel la ja tuella. Kuntaliitto on julkaissut www-sivuillaan tiedotteen ke hi tysvam mais ten ateriamaksuista viitaten Korkeimman hallinto-oikeuden antamiin ratkaisuihin. Hallintolainkäyttölain 67 :n 2 momentin mukaan, jos päätös on käsi tel tä vä uudelleen, se palautetaan asian ratkaisseelle vi ran omai selle. Näin ollen sosiaali- ja terveyslautakunta voi vahvistaa ke hi tysvam mais ten ateriamaksujen perimisperusteet asumispalveluissa Kor keim man hallinto-oikeuden pää tök sen mukaiseksi. Aterioista peritään asiakasmaksua Jämsän kaupungin ja yh teis toimin ta-alue Kuhmoisten kehitysvammapalveluissa yksilöllisesti sen mu kai ses ti, mitä erityishuolto-ohjelmaan on kirjattu henkilön tarpeen mu kai ses ta tukemisesta ruuanvalmistuksessa. Liite: Maksuperusteet alkaen Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisesti ke hi tys vam mais ten ateriamaksujen määräytymisperusteet al kaen.

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätös Tulosaluejohtaja Heikki Oksanen oli asian käsittelyn ajan läsnä kokouk ses sa asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Liitteet 4 Maksuperusteet alkaen

21 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen sulut kesäkaudella / /2013 Sote Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh Sosiaali- ja terveystoimeen esitetään seuraavien yksikköjen sulkuja ke sä kau del la 2015: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sote-hallinto supistettu toiminta Sairauskertomusarkisto suljettu Sosiaalityö ja perhepalvelut: Sosiaalitoimisto supistettu toiminta Neuvolat: - Jämsän neuvola ja eh käisy neu vo supistettu toiminta la - Jämsänkosken neuvolan ter vey den hoi ta jan vas taanot to suljettu , palvelut Jämsän neu vo lassa - Kos ken pään neuvola suljettu , palvelut Jämsän neu volas sa - Kuoreveden neuvola suljettu , palvelut Jämsän neu vo lassa - Länkipohjan neuvola suljettu , palvelut Kuoreveden neuvo las sa ja Jämsän neuvolassa Perheneuvola suljettu Terapiatyö supistettu toiminta Päihde- ja mie len ter veys palve lut - Mielenterveystoimisto supistettu toiminta a-klinikan tiloissa (hoidetaan päivystyksellisesti apua tar vitse vat sekä korvaus ja katkopotilaat) - Mielenterveystoimisto/ suljettu Kuhmoisten sivuvastaanotto Kuntoutus: Kotisatama suljettu Nuorisopsykiatrian pkl suljettu Vanhuspalvelut: Linnakartanon päiväkeskus suljettu Muistipoliklinikka suljettu Terveyspalvelut: Suun terveydenhuolto - Kuoreveden hammashoito suljettu Kuhmoisten hammashoito suljettu Fysioterapiaosasto supistettu toiminta Apuvälineyksikkö auki supistetusti klo 9 12 aj Jalkaterapia suljettu

22 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Jokilaakson Terveys Oy:n sulkuajat: Länkipohjan terveysasema suljettu Kuoreveden terveysasema suljettu Koskenpään terveysasema suljettu Leikkausosasto ja hoito-osas suljettu to 5 Fimlab Oy:n sulkuajat: Länkipohjan laboratorio suljettu Kuoreveden laboratorio suljettu Koskenpään laboratorio suljettu Jämsänkosken laboratorio suljettu Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa esitetyt yksikköjen sulut tai osa su lut ja merkitsee Jokilaakson Terveys Oy:n ja Fimlab Oy:n sulku ajat tiedoksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

23 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vakanssimuutosesitys/Hoiva-avustajan vakanssin muutos lähihoitajaksi (vakanssi ) 268/ /2013 Sote Osastonhoitaja Hannele Koppasen, puh esitys: Hoiva-avustajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi, vakans si Tulosalue: Vanhuspalvelut, Tulosyksikkö: Ympärivuorokautinen hoito, Kustannuspaikka: Lukkoilakoti Toimelle haetaan vakanssimuutosta ja täyttölupaa. Toimen hoitaja elä köi tyy Täytettävälle toimelle anotaan vakanssimuutosta hoiva-avustajasta lä hi hoi ta jak si. Ympärivuorokautisessa hoidossa asuvat asiakkaat ovat monisairaita ja enenevästi asiakkaissa on esim. kos ke tus eristys asiak kai ta. Hoidon jatkuvuuden ja asiakasturvallisuuden ta kaa misek si ammattikoulutettu terveydenhuoltohenkilöstö on välttämätöntä. Vakanssimuutoksen kustannusvaikutus budjetoituun on n. 180 e/kk. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle hoiva-avus ta jan toimen muuttamista lähihoitajan toi mek si (vakanssi ) esittelytekstissä olevilla perusteilla. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

24 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveyskeskuslääkärin viran (322023), puheterapeutin viran (322303), kahden sairaanhoitajan toimen ( ja ), asumisen ohjaajan toimen (334204) ja kahden lähihoitajan toimen ( ja ) täyttölupaesitykset 2003/01.01/2014 Sote Valmistelijat: osastonhoitajat, perhepalvelukeskuksen johtaja, asumis yk si kön esimies, kotihoidon esimies Osastonhoitaja Petri Jetsun, puh , esitys: Sairaanhoitajan toimi, vakanssi Tulosalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, Tulosyksikkö: Hen ki löre surs si yk sik kö, Kustannuspaikka: Varahenkilöyksikkö Työntekijä irtisanoutunut varahenkilöyksikön sairaanhoitajan toi mesta tultuaan valituksi Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toisen yksikön sairaanhoitajan tehtävään. Toimelle pyydetään täyttölupaa, koska hoitohenkilökunnan - ja tässä eri tyi ses ti ao.ammattiryhmän - sijaisjärjestelyt hankaloituvat en ti sestään, mikäli käytössä oleva vakituinen sijaisresurssi vähenee. Hen kilös tö val tai sel la toimialalla sijainen on kuitenkin saatava ja ko ko naista lou del li ses ti järkevintä se on toteuttaa oikein mitoitetulla va ra hen kilös töl lä. Sairaanhoitajan toimen kustannusvaikutus (tehtäväkohtainen palkka+eril lis kor va uk set+so tut) on n euroa/v. Perhepalvelukeskuksen johtaja Virpi Merikallion, puh , esi tys: Terveyskeskuslääkärin virka, vakanssi , neuvola- ja koulu ter vey den huol to Tulosalue: Sosiaalityö ja perhepalvelut, Tulosyksikkö: Per he pal ve lukes kus, Kustannuspaikka: Neuvola-, koulu- ja opis ke li ja ter vey denhuol to Virassa ollut lääkäri irtisanoutui Lääkäriresurssimme neuvola- koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa ei ole riittävä. Jämsän kaupungin alueen lääkäriresurssin tar peemme on 2,2-2,5 lääkärin kokoaikainen työpanos. Tällä hetkellä tuotam me palveluita vaihtelevasti Perhepalvelukeskuksen kahden oman osa-aikaisen virkalääkärin yhteensä 1,1 lääkärin työajan panok sel la sekä palkatun osa-aikaisen lääkärin tai Jokilaakson ter veydel tä ostopalveluna tuotetun vaihtuvan ja liian vähäisen lää kä ri työvoi man turvin. Resurssipula ja lääkäreiden vaihtuvuus heikentävät lää kä ri vas taan-

25 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ot to jen laatua sekä estäneet lääkäreiden vastaanottotoiminnan yh tenäis ten käytäntöjen kehittämistä ja jatkuvuuden turvaamista. Emme pys ty tuottamaan lääkäripalveluita suositusten ja vuonna 2009 voimaan tulleen asetuksen (Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiske li ja ter vey den huol los ta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun ter vey den huol los ta) mukaisesti. Lisäksi uuden syksyllä 2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain velvoittamana lää kä ritar ve opiskelijaterveydenhuollossa on edelleen kasvanut. Edelläolevaan viitaten tarvitsemme edelleen viran tuoman lää kä rityö voi man neuvola- koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon. Perhepalvelukeskuksen johtaja Virpi Merikallion, puh , esi tys: Puheterapeutin virka, vakanssi , terapiatyö Tulosalue: Sosiaalityö ja perhepalvelut, Tulosyksikkö: Per he pal ve lukes kus, Kustannuspaikka: Terapiatyö Puheterapeutin virassa työskentelevä puheterapeutti Sirkku Rossi irti sa nou tuu lähtien eläköitymisen takia. Perhepalvelukeskuksessamme työskentelee ja tarvitaan jatkossakin vä hin tään 2 kokoaikaista puheterapeuttia, jotta voimme toteuttaa laa duk kai ta ja asianmukaisia puheterapiapalveluita kaikenikäisille kun ta lai sil le. Puheterapeuteilla on tärkeä ja keskeinen asema etenkin alle kou luikäis ten lasten puhe- ja laaja-alaisempienkin kehityksellisten on gelmien osalta niin tutkimusten kuin kuntouttavien terapioidenkin osalta. Nykyisen 2 puheterapeutin resurssi on ollut riittämätön ja olemme jou tu neet tuottamaan osan lasten kuntouttavista terapiajaksoista osto pal ve lu na. Ongelmana on ollut, että ajoittain pu he te ra pia pal ve luiden saatavuus ostopalveluinakin on ollut vaikeaa, jotta oi kea-ai kainen kuntouttava terapia onnistuisi. Asumisyksikön esimies Leena Rauhamäen, puh esitys: Asumisen ohjaajan toimi, vakanssi Tulosalue: Vammaispalvelut, Tulosyksikkö: Asumispalvelut, Kus tannus paik ka: Linnakoti Asumisen ohjaajan toimelle haetaan täyttölupaa nykyisen työn te kijän jäädessä eläk keel le Linnakodin henkilökuntamitoitus on niin tiukka, että jos ko. tointa ei täy te tä, ei jää riittävästi työtekijöitä työvuoroihin (nykyisin kaksi ohjaa jaa aamuvuorossa, kolme iltavuorossa ja yksi yövuorossa). Linna ko dis sa asuu vakituisesti 14 asukasta, yksi paikka on varattu vä liai kai seen käyttöön, jolloin ko. mitoitus on aivan minimi, jolla pys tytään turvaamaan asukkaiden hoito ja ohjaus sekä asu kas tur val li-

26 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta suus. Linnakodin asukkaiden ikääntymisen ja monivammaisuuden vuoksi tar vi taan asumisyksikössä nykyistä enemmän sairaanhoidollista hoitoa ja tietämystä sekä osaamista (nyt asumisenohjaajat ovat pääosin lähihoitajia), joten esitän ko. asumisenohjaajan toimen kel poisuus vaa ti muk sen muuttamista sairaanhoitajan tutkinnoksi. Ko. kelpoi suus muu tok sen myötä ei vammaispalvelun tarvitse ostaa ny kyisel lä laajuudella kotihoidosta sairaanhoidollisia palveluita. Kustannusvaikutukset: Ko. kelpoisuusmuutos lisää hen ki lös tö me noja noin eur/vuosi (laskettu vuoden kokonaispalkkasummasta, jo hon sisältyy myös lisät ja lomakorvaus), noin 420 eur/kk. Toisaalta tu lee säästöä ostetuiden palveluiden vähentymisestä kotihoidolta. Kotihoidon esimies Minna Koskisen, puh esitys: Sairaanhoitajan toimi, vakanssi Tulosalue: Vanhuspalvelut, Tulosyksikkö: Kotihoito, Kus tan nus paikka: Kotihoito Jämsä Toimi on avoin irtisanoutumisen vuoksi. Toimea ei voi jättää täyttämättä, koska hoito- ja palvelusuunnitelman mu kai set myönnetyt palvelut ja asiakasturvallisuus edellyttävät nykyis tä henkilöstömitoitusta. Määräraha on budjetoitu. Kustannusvaikutus/vuosi n euroa. Osastonhoitaja Hannele Koppasen, puh esitys Lähihoitajan toimi, vakanssi , nimikemuutos myös hoiva-avus ta jas ta lähihoitajaksi Lähihoitajan toimi, vakanssi Tulosalue: Vanhuspalvelut, Tulosyksikkö: Ympärivuorokautinen hoito, Kustannuspaikka: Lukkoilakoti Vakanssit vapautuvat eläköitymisten vuoksi. Henkilöstöresurssit ovat riit tä mät tö mät suhteessa asikkaiden hoitoisuuteen, jos toimia ei täyte tä. Ympärivuorokautisessa hoidossa asuvat asiakkaat ovat mo nisai rai ta ja enenevästi asiakkaissa on esim. kos ke tus eris tys asiak kaita. Hoidon jatkuvuuden ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi ammat ti kou lu tet tu terveydenhuoltohenkilöstö on välttämätöntä. Määräraha on budjetoitu. Kustannusvaikutus on noin euroa/vuo si/toi mi. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myön tää seuraavat täyttöluvat

27 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sairaanhoitajan toimi, vakanssi , varahenkilöyksikkö Terveyskeskuslääkärin virka, vakanssi , neuvola- ja kou lu tervey den huol to Puheterapeutin virka, vakanssi , terapiatyö Asumisen ohjaajan toimi, vakanssi , Linnakoti Sairaanhoitajan toimi, vakanssi , kotihoito Jämsä Lähihoitajan toimi, vakanssi , nimikemuutos myös hoiva-avus ta jas ta lähihoitajaksi, Lukkoilakoti Lähihoitajan toimi, vakanssi , Lukkoilakoti Vakanssien täytössä etusija annetaan määräaikaisissa työsuhteissa toi mi neil le kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville hakijoille. Jämsän Ter veys Oy:lle siirtyvien vakanssien osalta on ennen niiden täyt töpro ses sin käynnistämistä käytävä keskustelu yrityksen edustajan kans sa täytön perusteluista. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

28 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sairaanhoitajan toimen (vakanssi ) ja Perushoitajan toimen (vakanssi ) täyttölupaesitykset Kuhmoisten tehostettuun palveluasumiseen 2003/01.01/2014 Sote Valmistelija: osastonhoitaja Johanna Peltonen, puh Osastonhoitaja Johanna Peltosen esitys Sairaanhoitajan toimi, vakanssi Tulosalue: Vanhuspalvelut, Tulosyksikkö: Ympärivuorokautinen hoito, Kus tan nus paik ka: Kuhmoisten tehostettu palveluasuminen Sairaanhoitajan toimelle haetaan täyttölupaa, koska toimen tekijä on ol lut työvapaalla, työssä toisella paikkakunnalla alkaen ja nyt toimesta irtisanoutunut alkaen. Toimen vakinainen täyttäminen on perusteltua, koska toiminta jatkuu ennallaan ja jottei aliteta henkilömitoitusta, joka on 0,61. Määrärahat on budjetoitu. Sairaanhoitajan toimen kus tan nus vai kutus on n euroa/vuosi/toimi. Osastonhoitaja Johanna Peltosen esitys Perushoitajan toimi, vakanssi Tulosalue: Vanhuspalvelut, Tulosyksikkö: Ympärivuorokautinen hoito, Kus tan nus paik ka: Kuhmoisten tehostettu palveluasuminen Perushoitajan toimelle haetaan täyttölupaa, koska toimen tekijä on va lit tu alkaen vakinaiseen toimeen Päijännekodin te hos tettuun palveluasumiseen. Toimen vakinainen täyttäminen on perusteltua, koska toiminta jatkuu ennallaan ja jottei aliteta henkilömitoitusta, joka on 0,61. Määrärahat on budjetoitu. Perushoitajan toimen kus tan nus vai ku tus on n euroa/vuosi/toimi. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Kuhmoisten kun nan hal li tuk selle ja Kuhmoisten mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen Jämsän kaupunginhallitukselle, et tä täyttöluvat sairaanhoitajan toimelle (va kans si ) ja perushoitajan toimelle (va kans si ) myön ne tään. Vakanssien täytössä etusija annetaan määräaikaisissa työ suh teis sa toimineille kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville ha ki joille. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

29 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijoiden päätökset Sote Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Liehun viranhaltijapäätökset: Vs. sosiaalityön esimiehen sijainen ajalla Toimistosihteerin (vakanssi 30006) sijaisuuteen va lin ta ajalle Kustannuspaikkojen esimiesten nimeäminen vuodel le Vammaisneuvoston jäsenen nimeäminen Lääkäri Sirpa Kuusniemen etätyö v Päätös testamenttivarojen käytöstä/pisara Tanssin Iloa - juhlan kustannukset Palveluasiantuntija Auli Heinosen viranhaltijapäätökset: Palveluntuottajaksi palvelusetelijärjestelmään hyväk sy mi nen Rekisteröinti Jämsän kaupungin ylläpitämään yk sityis ten palveluntuottajien rekisteriin/kotipalvelun tu ki pal ve lut Rekisteröinti Jämsän kaupungin ylläpitämään yk sityis ten palveluntuottajien rekisteriin/kotipalvelun tu ki pal ve lut Perhe- ja vammaispalvelujen tulosaluejohtaja Heikki Oksasen vi ran hal ti ja pää tök set: Asumispalvelujen ostosopimus 2015/Pomelo-koti Oy Sopimus kehitysvammaisten asumispalveluista 2015/An nen Pikkolo Oy Sopimus kuulonhuoltopalveluista Jämsän kau pungin asukkaille 2015/Jämsän Seudun Kuulo ry Sopimus vammaispalvelulain mukaisesta hen ki lökoh tai sen avun palvelusta ajalla /Jukkis-Market Oy Sopimus Hopealuoti-palvelujen ryh mä vies tin lä hetys työ ka lus ta/la by rint ti Media Oy Yhteistyösopimus perheasioiden so vit te lu pal ve luiden hankkimisesta/jyväskylän seurakunnan perhe asiain neuvottelukeskus Yhdistyksille maksettava avustus kuntouttavan työ toi min nan järjestämisestä Sopimus neuropsykologisten tutkimusten ja -kuntou tuk sen tuottamisesta/attentio Oy Vs. sosiaalityön esimies Minna Laurila-Paasonen vi ran hal ti japää tök set: Perhetyöntekijän määräaikaiseen toimeen va linta/sir pa Karhunen Perhetyöntekijän määräaikaiseen toimeen va lin-

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 24.05.2012 klo 17:00-20:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (40 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (40 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.08.2015 AIKA 25.08.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalon 3. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 Laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/2015 1 Kunnanhallitus Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 147 Kiinteistö Oy Siilinjärven Teollisuustie

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 17/2009 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 17/2009 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2009 AIKA 16.12.2009 Klo 10:00-14:24 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Paakkari Päivi 16:30-20:25 jäsen. Kanniainen Sisko 16:30-20:25 jäsen. 16:30-20:25 khallituksen edustaja

Paakkari Päivi 16:30-20:25 jäsen. Kanniainen Sisko 16:30-20:25 jäsen. 16:30-20:25 khallituksen edustaja PÖYTÄKIRJA 6/2010 Aika 24.08.2010 klo 16:30-20:25 Paikka Simppulankartanon kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Similä Pertti 16:30-20:25 puheenjohtaja Kanniainen Heikki 16:30-19:25 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot