Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika klo 16:30-18:40 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja Salonen Auli varapuheenjohtaja Aaltonen Eija jäsen Jokinen Mira jäsen Koivula Antero jäsen Kokko Jyrki jäsen Malin Kimmo jäsen Suuronen Pertti jäsen Muut läsnäolleet Kyrö Mika kaupunginh edustaja Sarvala Silmu kunnanh edustaja Taipale Else-Ilona Nuor Jämpsän edustaja läsnä klo Liehu Tuula sosiaali- ja terveysjohtaja Perälä Satu sosionomiopiskelija Oksanen Heikki perhe- ja vammaispalvelujen läsnä :t 23-29, klo tulosaluejohtaja Hjelt Riitta hyvinvointiasiantuntija läsnä 27, klo Luoto Riitta osastonhoitaja läsnä 26, klo Salminen Pirjo pöytäkirjanpitäjä Poissa Ahola Lotta jäsen Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Jorma Poti puheenjohtaja Pirjo Salminen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Eija Aaltonen Mira Jokinen

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Jämsässä Kelhänkadun virastotalolla sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa ja Kuhmoisissa Kuhmoisten kunnantalolla klo pöytäkirjanpitäjä Pirjo Salminen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Käsitellyt asiat Sivu 23 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 24 Uusi sosiaalihuoltolaki 5 25 Lapsiperheiden kotipalvelu 8 26 Hyvinvointikertomus, Vuosittainen raportti vuodelta 2014 ja suunnitelma vuodelle Seppolan palvelutalon kalustehankinta Kehitysvammalain mukainen maksuton erityishuolto/ateriamaksut Kehitysvammaisten ateriamaksut ajalla Sosiaali- ja terveystoimen sulut kesäkaudella Vakanssimuutosesitys/Hoiva-avustajan vakanssin muutos lähihoitajaksi (vakanssi ) 32 Terveyskeskuslääkärin viran (322023), puheterapeutin viran (322303), kahden sairaanhoitajan toimen ( ja ), asumisen ohjaajan toimen (334204) ja kahden lähihoitajan toimen ( ja ) täyttölupaesitykset 33 Sairaanhoitajan toimen (vakanssi ) ja Perushoitajan toimen (vakanssi ) täyttölupaesitykset Kuhmoisten tehostettuun palveluasumiseen Viranhaltijoiden päätökset Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat 31 Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Sote Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ennen kokousta klo selvitys lautakunnalle vanhuspalvelujen tehpa-paikkojen käytöstä, ryhmäkodeista sekä senioripisteestä. Sosiaali- ja terveyslautakunta, salaiset asiat Sosiaali- ja terveyslautakunta, julkiset asiat Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Muutettiin asioiden käsittelyjärjestystä.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Uusi sosiaalihuoltolaki 2216/05.00/2015 Sote Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh Uusi sosiaalihuoltolaki ja samaan hallituksen esitykseen (HE 164/2014) liittyvät muut lakiehdotukset on hyväksytty eduskunnassa Lait on hyväksytty valiokunnan mietinnön (StVM 27/2014) mukaisena. Lait tulevat pääosin voimaan Lain tarkoituksena on siirtää painopistettä erityispalveluista yleis palve lui hin, vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää vi ranomais ten yhteistyötä. Asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi laissa määritellään ne tuen tar peet, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja muuta sosiaalihuoltoa jär jes te tään. Asiakkailla on oikeus niihin palveluihin, joilla turvataan vält tä mä tön huolenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja ke hitys. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas lyhytaikainen tuki. Pidem pi ai kai set palvelut turvataan niitä tarvitseville. Osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siirtyy sosiaalihuoltolain mu kai sik si palveluiksi. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kyn nys tä ja turvata tarvittava tuki perheille oikea-aikaisesti ilman lasten suo je lun asiakkuutta. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta on uusi kunnal le määritelty tehtävä. Lisäksi lapsiperheille on järjestettävä vält tämä tön kotipalvelu. Laissa määritellään keskeisiä kunnissa jo käytössä olevia palveluja ku ten sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus sekä tilapäisen asu misen järjestäminen. Liikkumista tukevat palvelut pitäisivät sisällään muun muassa saattajapalvelut, ryhmäkuljetukset sekä korvauksen tak sil la, invataksilla tai muulla ajoneuvolla tapahtuvasta kul je tuk sesta. Lakiin on kirjattu sosiaalihuollossa sovellettavia asiakasprosessia kos ke via säännöksiä, joilla nopeutetaan asiakkaan ohjautumista tarvit ta vien palvelujen piiriin, lyhennetään asiakkuuksien kestoa ja turva taan palvelut niille asiakkaille, jotka eivät ole oikeutettuja so si aa lihuol lon palveluihin erityislainsäädännön perusteella. Kaikilla so si aali huol lon asiakkailla on oikeus saada tarvittaessa palvelutarpeensa ar vioi duk si ja asiakkaalle nimetään omatyöntekijä. Asiakkuuden alus sa tehtävä palvelutarpeen arviointi korvaa osin nykyiset asia kassuun ni tel mat. Laki edistää myös yhteisten suunnitelmien tekemistä.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Rakenteellista sosiaalityötä hyödynnetään sosiaalisten ongelmien kor jaa mi seen ja ehkäisemiseen. Lakiin sisältyy useita ehdotuksia, joil la parannetaan yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä mui den toimialojen kesken. Lisäksi selkeytetään yhteisissä pal veluis sa sovellettavia säännöksiä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuor ten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelujen saa mi nen ja perusoikeuksien toteutuminen turvattaan so si aa li työn teki jän tuen, monialaisen yhteistyön ja koko sosiaalihuoltoa koskevan yh te näi sen päätöksentekomenettelyn avulla. Sosiaalisella kun toutuk sel la tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpa ja- tai kuntoutuspaikkaan. Palvelujen laadun varmistamiseksi laissa säädetään oma val von nasta sekä sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvien il moi tus vel vol li suudes ta. Sosiaalihuollon asiakkaiden oikeusturvan parantamiseksi mää rä aikaa oikaisuvaatimuksen tekemiseksi pidennetään 14 vuorokaudesta 30 päivään ja valituslupajärjestelmä tulee käyttöön valituskiellon ase mes ta. Lakiin sisältyy ehdotus lastensuojelulain muuttamiseksi. Las ten suoje lun asiakkuus alkaa vasta, kun selvitysten perusteella todetaan, että lapsella on lastensuojelun tarve tai kun lapselle tai hänen per heelleen annetaan lastensuojelun palveluja tai tukitoimia. Lapsen kiireellisen sijoituksen ehtoja tiukennetaan. Lapsi voidaan sijoit taa kiireellisesti vain, jos huostaanoton edellytykset täyttyvät ja lap si on välittömässä vaarassa tai sijoituksen aikana on käytettävä ra joi tuk sia. Kiireellisen sijoituksen sijaan voidaan käyttää avohuollon si joi tus ta ja muita avohuollon tukitoimia. Uudistus vähentää vas tentah toi sia toimenpiteitä ja samalla hallintotuomioistuinten työmäärää. Jälkihuollossa olevien lasten ja nuorten oikeutta asumisen ja toimeen tu lon turvaan selkeytetään. Lasten kanssa toimivien ammattilaisten ilmoitusvelvollisuutta laa jenne taan. Rikostutkinnan nopeuttamiseksi niillä ammattilaisilla, joilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, on velvollisuus tehdä ilmoi tus myös suoraan poliisille epäiltäessä lapsen pahoinpitelyä. Myös tulli, rajavartiolaitos ja ulosottoviranomainen ovat velvollisia teke mään lastensuojeluilmoituksen. Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua koskevat uudistukset tulevat voimaan vaiheittain: kotipalvelua koskevat säännökset muu lainsäädäntö paitsi lapsen kiireellisen sijoituksen ehtojen tiukkeneminen las ten suo je lu lais sa, sekä SHL 46, 48 ja 49 :t (Hoidon ja huolen pi don turvaavat päätökset, henkilökunnan il moi tus vel vol li-

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta suus epäkohdista ja toimenpiteet ilmoituksen johdosta Uuden sosiaalihuoltolain toimeenpanoa varten on varattu 9,4 milj. eu roa vuoden 2015 talousarvioon. Lisäksi lain toimeenpanoon käyte tään 6,6 milj. euroa lastensuojelun kehittämiseen varattua mää rära haa. Uudistuksen kokonaiskustannusten on arvioitu olevan 32 milj. eu roa. Kuntaliitto on arvioinut, että pelkästään lapsiperheiden ko tipal ve lua kosken muutoksen kustannusvaikutukset ovat vuositasolla n. 38.milj. euroa. STM, THL ja Aluehallintovirastot järjestivät koulutusta so si aa li huol tolain toimeenpanon tueksi yhdellätoista paikkakunnalla ajalla Osa sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä osallistui Jyväskylässä järjestettyyn koulutukseen, mutta laajempi osal lis tu minen ei ollut mahdollista. Tarkoituksena onkin järjestää toukokuussa lain uudistukseen liittyvää paikallista koulutusta toimialan ja yh teistyö ta ho jen henkilöstölle. Liite: Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 4/2015: Uuteen so siaa li huol to la kiin liittyvät muutokset sosiaali- ja terveydenhuollossa Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee uuden sosiaalihuoltolain tietoon sa saatetuksi. Päätös Tulosaluejohtaja Heikki Oksanen oli asian käsittelyn ajan läsnä kokouk ses sa asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lapsiperheiden kotipalvelu Sote Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh Uusi sosiaalihuoltolaki ja samaan hallituksen esitykseen (HE 164/2014) liittyvät muut lakiehdotukset on hyväksytty eduskunnassa Lait on hyväksytty valiokunnan mietinnön (StVM 27/2014) mukaisena. Lait tulevat pääosin voimaan Kotipalvelua koskevaa uuden sosiaalihuoltolain 19 :ää sovelletaan kui ten kin jo alkaen. Säännöksen 4 momentissa säädetään kun nan erityisen järjestämisvelvollisuuden piirin kuuluvasta lap si perheen oikeudesta kotipalveluun. Säännöksen mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi vält tämä tön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdol lis ta 2 momentissa mainittujen syiden (sairauden, synnytyksen, vam man tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai eri tyi sen perhe- tai elämäntilanteen perusteella) vuoksi. Erityisellä per he ti lan teel la tarkoitetaan esimerkiksi perheenjäsenen kuolemaa, van hem pien eroa tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on van kilas sa. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on kakso set tai omainen hoidettavana. Lapsiperheiden kotipalvelu on perheen arkielämän, lasten- ja ko dinhoi don tavoitteellista ja suunnitelmallista vanhemmuuden sekä arjes sa selviytymisen tukemista. Kotipalvelua voidaan antaa myös äkil li sis sä perheen kriisitilanteissa. Kotipalvelun tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen perheen tarpeista lähtien. Vaihtoehtoiset tuotantotavat lapsiperheiden kotipalvelun to teut ta misek si ovat oma tuotanto, ostopalvelut tai palveluseteli. Koska pal velu se te li on tällä hetkellä käytössä lapsiperheiden kotipalvelussa, on ai na kin kuluvana vuonna perusteltua jatkaa sen käyttöä. Vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu kasvavaan lap si per heiden kotipalvelun kysyntään varaamalla lisää määrärahaa lap si perhei den kotipalveluun tarkoitettuun palveluseteliin (v = eu roa, v = euroa). Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti ta lous ar vi oon euron määrärahaa. Talousarvion tam mi-maalis kuun toteutuman perusteella näyttää siltä, että määräraha ei tule riit tä mään. Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin käytöstä päättää tällä het kel lä perhepalvelukeskuksen perheohjaaja. Osana sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen ulkoistusta myös perhepalvelukeskus ulkoistetaan lukien. Koska kyse on hallinnollis-juridisesti kaupungille jää väs tä sosiaalipalvelusta, ei palvelun myöntämismenettelyä voi enää lukien toteuttaa nykyisellä tavalla. Hallinnollinen pää-

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta tös palvelun myöntämisestä on tehtävä kaupungin sosiaalitoimessa. Pal ve lusete lin käyttöön varattu määräraha on budjetoitu lap si per heiden sosiaalityön kustannuspaikalle. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää seuraavaa: 1) Lapsiperheiden kotipalvelu järjestetään vuonna 2015 pal velusete lil lä 2) Palveluseteliin varatun määrärahan käyttöä seurataan ja tarvit taes sa tehdään lisämäärärahaehdotus kau pun gin val tuus tolle talousarvion tammi-kesäkuun toteutuman perusteella 3) lukien palvelun myöntämisestä päättää so si aa li työnte ki jä. Uudet myöntämiskriteerit valmistellaan yhteistyössä per he pal ve lu kes kuk sen perheohjaajan kanssa ja ne tuodaan lau ta kun nan vahvistettavaksi kokoukseen. 4) Vuoden 2016 osalta palvelun tuottamistapa ratkaistaan ta lousar vion käsittelyn yhteydessä Päätös Tulosaluejohtaja Heikki Oksanen oli asian käsittelyn ajan läsnä kokouk ses sa asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Hyvinvointikertomus, Vuosittainen raportti vuodelta 2014 ja suunnitelma vuodelle /00.01/2013 Sote Valmistelija: hyvinvointiasiantuntija, puh Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa ter veyt tä ja hyvinvointia sekä kunnan palveluissa toteutettuja toi menpi tei tä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kunnan eri toi mi alo jen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edis tämi ses sä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toi mi vien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleis hyö dyl listen yhteisöjen kanssa. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Liitteenä olevassa raportissa on kooste vuonna 2014 tehdyistä toimen pi teis tä ja suunnitelma vuodelle Hyvinvointiasiantuntija Riitta Hjelt on kokouksessa asiantuntijana. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti ja suunnitelma vuodelle 2015 hyväksytään esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja -val tuus tolle. Päätös Hyvinvointiasiantuntija Riitta Hjelt oli asian käsittelyn ajan läsnä kokouk ses sa asiantuntijana-. Nuor Jämpsän edustaja Else-Ilona Taipale saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 1 Vuosittainen hyvinvointikertomus, kooste vuodelta 2014 ja suunnitelma vuodelle 2015

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Seppolan palvelutalon kalustehankinta Sote Valmistelija: palveluasiantuntija, puhelin Seppolan palvelutalo valmistuu syksyllä 2015 ja kaupungin on määrä kalustaa palvelutalo yhteisten tilojen osalta. Käyttörahaa tähän han kin taan oli varattu euroa. Hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa ja tarjousten jät tö päivä oli , jota jatkettiin Osatarjoukset hyväksyttiin. Mää rä päi vään mennessä tarjouksia saapui yhteensä kahdeksan kap pa let ta, jotka kaikki täyttivät tarjouspyynnössä hankinnalle ase tetut kriteerit. Kalustehankinta oli jaoteltu kalustekoreihin 1-7 sekä yksittäisiin kalus tei siin ja hankintoihin, joista kalustetoimittajalla oli mahdollisuus tar jo ta yhden tai useamman korin tuotteet. Tarjoukset vertailtiin kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti. Va lin ta kri tee rei nä olivat laatu (toiminnalliset, tekniset, ergonomiset ja es teet ti set ominaisuudet) 60 % ja hinta 40 %. Työryhmä laati oheise na liitteenä olevan vertailupöytäkirjan, jonka mukaisesti tarjousten ko ko nais ta lou del li sen vertailun voittajat koreittain ovat: Kalustekori 1, pehmeät hoivakalusteet: Martela Kalustekori 2, hoivatuolit: Martela Kalustekori 3, muut tuolit: Isku Kalustekori 4, muut pehmeät kalusteet: Isku Kalustekori 5, pöydät: Martela Kalustekori 6, toimistokalusteet: Kinnarps Kalustekori 7, ulkokalusteet: Kalustemyynti Ali-Tolppa Yksittäiset hankinnat: Martela Ehdotuksen mukaisesti veroton kokonaishankinta irtokalusteiden osal ta on ,28 euroa, suunnitelmissa olevat erillishankinnat noin euroa ja sisustusverhojen hinta-arvio on on euroa. Han kin nan kokonaiskustannus on euroa. Lisätalousarviosta ano taan euron lisämääräraha. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vertailupöytäkirjan mukaisen han kin ta eh do tuk sen ja myöntää luvan käynnistää hankinnan. Päätös Osastonhoitaja Riitta Luoto oli asian käsittelyn ajan läsnä ko koukses sa asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 2 Tarjousten avauspöytäkirja, Seppolan palvelutalo 3 Vertailupöytäkirja, Seppolan palvelutalon kalustehankinta

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ SoTe -tilaajalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kehitysvammalain mukainen maksuton erityishuolto/ateriamaksut Sotil Valmistelija: sosiaalitoimen asiantuntija, puh Yleisen edunvalvonnan / Jyväskylän oikeusaputoimiston / Jämsä edunvalvoja on lähettänyt 19 eri asiakastaan koskevaa kir jettä, joi den asia na on "Hakemus ateriamaksun palauttamiseksi". Hakemus: "Hakija pyytää Jämsän kaupunkia palauttamaan hakijalle takautuvasti alkaen hakijalta perityn ateriamaksun raa ka-ainekustan nuksilla (sekä vaatehuoltomaksun/pyykkimaksun pe suainekustan nuksilla) vähennettynä." Perustelut: "Korkeimman hallinto-oikeuden 438/ antaman päätöksen perusteella sellaisella henkkilöllä, joka tarvitsee kehitysvammansa vuoksi tukea aterianvalmistuksessa ei saa periä ateriamaksuun sisältyvää palavelumaksua. Samoin vaatteiden pesusta ei saa periä palvelun (työ ja kuljetus) osuutta. Palvelun osuus on kehitysvammaisten erityishuollosta annetubn lain mukaista maksutonta erityishuoltoa." Hallinto-oikeudet ovat aikaisemmin katsoneet, että ke hi tysvammaisten ateriapal velut ovat kehitysvammaisten eri tyis huol los ta annetun lain mukaista ylläpitoa, josta voidaan asiakas mak su pe riä. Viime vuosien aikana on annettu myös ratkaisuja, joissa kehitysvammaisten ateriapalvelut on katsottu kehitysvammalain mukaiseksi erityishuolloksi, josta asiakasmaksua ei saa periä. Näissä ratkaisuissa ateriapalvelut on katsottu kehitysvammalain mukaiseksi maksuttomaksi palveluksi raaka-ainekustannuksia lukuun ottamatta. Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen T438, jonka mukaan ke hi tys vammaisella henkilöllä, joka ei pysty kunnan järjestämiin asu mis palveluihin liittyen itse valmistamaan aterioitaan, ateriapalvelui den tarve johtuu hänen kehitysvammastaan ja aterian valmistukseen liit tyvät palvelut eivät näin ollen kuulu ylläpitoon, vaan ovat osa asiak kaalle maksutonta erityishuoltoa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu koski lainvoimaisen tuo mion purkua, jota Rovaniemen kaupunki on vaatinut Rovaniemen hallinto-oikeuden aiemmin antamaan ratkaisuun koskien sosiaali huollon asiakasmaksuja. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt lainvoi maisen tuomion purkua koskeneen hakemuksen todeten, ettei pur kamiselle

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ SoTe -tilaajalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta ole osoitettu laissa säädettyjä perusteita. Kehitysvammaisten asumispalveluun liittyvän ateriamaksun maksuttomuuteen ei ole ennen Korkeimman hallinto-oikeuden antamassa päätöksessä ilmaistua kannanottoa ollut sellaista säännöstä tai oikeusohjetta, joka yksiselitteisesti määrittelisi kehitysvammaisen asumispalveluun liittyvän ateriamaksun osana kehitysvammaisen erityishuoltoa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa ilmaistu kanta voidaan nähdä ylimmän tuomioistuimen lainsoveltamistulkintaa ohjaavana kannanottona, vaikka varsinaisesta ennakkopäätöksestä ei olekaan kysymys. Jämsän kaupungin Sote-tilaajalautakunta onkin katsonut, että kehitysvammaisen ateriamaksuun kuuluvien kustannuserien katsominen maksuttomaksi asumispalveluihin liittyen on näin ollen perusteltua ja on vahvistanut vuoden 2012 uudet asiakasmak sut lukien siten, että niissä määritelty ate ria pal ve luis ta perit tävän asiakasmaksu, joka perustuu ai noas taan ate rian raaka-ainekustannuksiin. Kehitysvammaisten tukiliitto ry on antamassaan tiedotteessa "KHO:n ratkaisu tarkentaa ylläpitomaksun laajuutta" pitänyt KHO:n päätöstä merkittävänä tarkennuksena ja neuvoo hakemaan ko. palvelumaksujen poistamista kuntien sosiaallitoimilta. Kehitysvammaisten Tukiliitto pyrkii myös laajentamaan KHO:n ennakkoratkaisun alaa vaatehuoltoon ja siivoamiseen, mikä lienee perusteena edunvalvojan hakemukselle asiakasmaksupalautuksesta myös "...(sekä vaa te huol to mak sun/pyyk ki maksun pe suainekustan nuksilla) vä hen netty nä." Korkein hallinto-oikeus ei kuitenkaan ota kantaa tarvikemak suihin ko. ratkaisussaan. Tarvikemaksun poistaminen tarkoit taisi käy tännössä si tä, että asun tolan asukkaat ostaisivat jatkossa it se kaikki omat pe su- ja puh dis tusaineet, wc- ja talouspaperit, sii vousvälineet ja -aineet se kä muut normaalit kodin materiaalit ja tar vikkeet. Tämän ei voida kat soa joh tuvan henkilön erityishuollon tar peesta, koska jokainen yk sin asuva kin kehitysvam mainen henkilö kuten muutkin kuntalaiset joutu vat it se kustanta maan em. tarvikkeet." Näiden tarvikkeiden osalta ei ole mitään lakiin perustuvaa syytä palaut taa mi tään asia kasmaksun osaa. Vastaavia palautusanomuksia voi tulla myöhemminkin, jo ten on syytä, että SoTe-tilaajalautakukunta tekee myöhemmin yk sittäis tapauksissa sovellettavan periaatepäätöksen tässä asiassa. Ehdotus Apulaiskaupunginjohtaja: SoTe -tilaajalautakunta päättää, että huomioiden Korkeimman Hal-

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ SoTe -tilaajalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta linto-oikeuden päätös T438 Jämsän kaupunki palauttaa asianmukaiseen hakemuksen perustuen hakijoille ta kau tuvasti jälkeen ha ki joil ta pe ri tyt ate ria mak sut raaka-ainekustannuk silla vä hen netty nä. Kate, menokohta Jämsän sosiaali- ja terveystoimen vammais- ja kun tou tuspalvelujen tulosalueen ao. kustannuspaikka. Päätös Sote Ehdotus hyväksyttiin. Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh SoTe tilaajalautakunnan tekemän päätöksen perus teel la palautettiin takautuvasti jälkeen hakijoilta perittyjä ate ria mak su ja raaka-ainekustannuksilla vähennettynä yhteensä euroa seuraavasti: - Jämsä yhteensä 47 palautusta euroa - Kuhmoinen yhteensä 11 palautusta euroa Kehitysvammaisten erityishuollon avohuollon palveluissa asiakkailta pe ri tään asiakasmaksu asiakasmaksulain mukaan (Laki sosiaali- ja ter vey den huol lon asiakasmaksuista /734). Palvelun käyt täjäl tä voidaan periä maksu, ellei laissa ole toisin säädetty, ja maksu voi daan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Palvelusta voidaan periä maksu, joka saa olla enintään palvelun tuottamisesta ai heu tu vien kus tan nus ten suuruinen. Ostopalveluista peritään maksut sa moin pe rus tein kuin kunnan itsensä tuottamista vastaavista pal ve luis ta. Mak sut tulee pääsääntöisesti määrätä vain todellisen käytön mukaan ja asiakkaalla tulee olla mahdollisuus valita, käyttääkö hän palve lua vai ei. Asiakasmaksulain 2 määrittelee, että kehitysvammaisen yl lä pi dosta voidaan periä maksu lukuun ottamatta alle 16- vuotiaalle an net tavaa osittaista ylläpitoa ja lain 28 :ssä tarkoitettua opetusta saavan lap sen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. Ylläpidon ja osittaisen ylläpidon käsitettä ei ole asiakasmaksu-lainsäädännössä määritelty. Korkein hal lin to-oikeus on päätöksessään T 2854 linjannut, että ke hi tysvam mai sel le lapselle myönnetty tilapäinen, kulloinkin vuorokauden kä sit tä vä perhehoito oli kehitysvammaisen ylläpitoa, josta voitiin periä maksu, eikä maksuttomana annettavaa osittaista ylläpitoa. Ko kovuo ro kau ti nen ylläpito ei ollut osittaista ylläpitoa. Ylläpidolla voidaan tarkoittaa mm. ruokailua, majoittumista ja siivous ta. Kehitysvammaisten erityishuollon palvelut ja kuljetus eri tyishuol lon palveluihin ovat maksuttomia. Näin ollen kehitysvammaisten

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ SoTe -tilaajalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta eri tyis huol to na saamasta hoidosta, huolenpidosta ja ohjauksesta ei voi da periä maksua. Jos henkilö itse vastaa ylläpidosta aiheutuvista kus tan nuk sis ta, ei yleensä muuta erillistä maksua ylläpidosta voi periä. Lainsäädännössä ei ole nimenomaisesti määritelty sitä, mitä asiakkaal ta voidaan avohuollon palveluissa periä aterioista. Joidenkin hallin to-oi keuk sien linjausten mukaisesti on päädytty tulkintaan, jonka mu kaan asiakkaalta ei voi periä asumisyksikössä annetuista ateriois ta työntekijän työpanoksesta aiheutuvia kuluja. Tulkittu on myös, et tä aterioiden kuljetuksista aiheutuvia kustannuksia ei voi sisällyttää ate ria mak sui hin. Raaka-ainekustannukset ja energiasta aiheutuneet kus tan nuk set voi sisällyttää asiakasmaksuun nor maa li suus pe ri aatteen mukaisesti. Ostopalveluissa noudatetaan samoja periaatteita mak su jen osalta kuin kunnan/kuntayhtymän omassa toiminnassa. Hallinto-oikeuksien epäyhtenäinen ratkaisukäytäntö on asettanut sekä asiakkaat että kunnat keskenään eriarvoiseen asemaan. Tämän vuok si Korkein hallinto-oikeus on ( /3986 KHO:2014:186) antamassaan ratkaisussa linjannut ke hi tys vam maisten henkilöiden erityishuollossa perittävien ateriamaksujen pe rus teita. Korkein hallinto-oikeus on lähtenyt ratkaisussaan siitä, mitä ke hitys vam mai sen henkilön erityishuolto-ohjelmaan on sisällytetty ja mitä palvelu tosiasiassa sisältää. Kehitysvammaisten erityishuoltona saa mas ta hoidosta, huolenpidosta ja ohjauksesta ei voida periä mak sua. Tästä on kysymys myös silloin, kun hoivahenkilöstö laittaa ruo kaa yhdessä kehitysvammaisen henkilön kanssa. Eri tyis huol lollis ta elementtiä ei kuitenkaan sisälly ruuanvalmistukseen muissa tapauk sis sa. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että niissä tapauksissa, joissa ke hitysvam ma huol lon asiakkaan erityishuoltoon ei käytännössä sisälly ei kä erityishuolto-ohjelmaan ole myöskään kirjattu, että asiakas osal lis tuu ruuan valmistukseen tai että häntä avustettaisiin ruuan val mis tuk ses sa, ateriapalveluiden maksulliseen ylläpito-osaan kuu luvat paitsi ruuan valmistuksessa tarvittavat raaka-aineet myös ruuan val mis ta mi ses ta sekä säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Ateria mak sun perusteena oleviin kustannuksiin kuuluvat siten myös kus tan nuk set, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kul jetus ten käyttämisestä. Päivä- ja työtoiminnassa annetut ateriat ja niistä perittävät maksut ovat rinnastettavissa tavanomaisiin ruokamenoihin, jotka syntyvät kai kil le kehitysvammaisuudesta riippumatta. Ateriamaksun pe rus teena oleviin kustannuksiin kuuluvat näin ollen ruuan valmistuksessa tar vit ta vat raaka-aineet ja ruuan valmistamisesta sekä säi lyt tä mi sestä aiheutuvat kustannukset. Ateriamaksun perusteena oleviin kustan nuk siin kuuluvat siten myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoi man, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä.

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ SoTe -tilaajalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Osa kunnista ja kuntayhtymistä on jo palauttanut ateriamaksuja asiak kail le perustuen aiempaan hallinto-oikeuksien oi keus käy täntöön ja valvontaviranomaisten ohjeistukseen. Osa palautuksista on ol lut sellaisia, ettei niitä uusimman Korkeimman hallinto-oikeuden rat kai sun valossa, olisi ollut välttämätöntä tehdä. Mikäli palautus on ollut perusteeton uudesta linjauksesta johtuen, mut ta palauttamisesta on jo tehty lainvoimainen hallintopäätös, edellyt täi si palautettujen ateriamaksujen periminen takaisin sitä, että palaut ta mi ses ta tehty päätös purettaisiin. Päätöksen purkamisesta sää de tään hallinto-lainkäyttölain 63 :ssä ja purun hakemisesta 64 :ssä. Päätöksen purkamisen yhtenä laissa mainittuna perusteena on se, että päätös perustuu ilmeisesti väärän lain soveltamiseen tai ereh dyk seen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Pää tös tä ei saa purkaa, ellei se loukkaa yksityisen oikeutta tai jul kisen edun katsota vaativan päätöksen purkamista. Päätöksen purkua hae taan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Purkua on haettava viiden vuo den kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Kuntaliitto on julkaissut asiaan liittyvän tiedotteen , jonka poh jal ta tämä asia on valmisteltu. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että tehtyjä ateriamaksujen pa lau tuk sia ei lähdetä perimään asiakkaalta takaisin. Kyseessä oleva asiakasryhmä on pääsääntöisesti vähävarainen ja lisäksi pa lautet tu jen ateriamaksujen takaisinperintä vaatii huomattavassa määrin hal lin nol lis ta työtä ja prosessiin liittyy oikeudellista epävarmuutta. Kä si tel tä vä nä olevien palautusvaatimusten osalta on otettava huomi oon edellä mainitut Korkeimman hallinto-oikeuden ratkai sun mukaiset linjaukset. Päätös Tulosaluejohtaja Heikki Oksanen oli asian käsittelyn ajan läsnä kokouk ses sa asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin.

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kehitysvammaisten ateriamaksut ajalla /02.09/2013 Sote Valmistelija: vammaispalvelupäällikkö, puh Muutetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä koskien kehitysvammaisilta perittäviä ateriamaksuja asu mis palve luis sa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessa vuo den 2015 asiakasmaksut mukaan lukien kehitysvammaisilta perit tä vät ateriamaksut. Ateriamaksujen perusteena oli ainoastaan raaka-ai ne kus tan nuk set perustuen Valviran antamaan oh jeeseen kunnille, minkä perusteella myös Jämsän kaupungin So Te-tilaa ja lau ta kun ta päätti palauttaa asianmukaiseen hakemukseen perus tuen takautuvasti jälkeen hakijoilta perityt ateriamaksut raa ka-ai ne kus tan nuk sil la vähennettynä. Korkein hallinto-oikeus on antanut useita sa man si säl töisiä päätöksiä liittyen kehitysvammaisten ateriamaksuihin. Korkein hal lin to-oi keus on päätöksissään katsonut, että lain val mis te lu ai neistos sa korostetun normaalisuuden periaatteen mukaisesti ate ria palve luun sisältyvään maksulliseen ylläpidon osuuteen kuuluvat si nänsä ruuan materiaalikustannukset. Sa mas ta periaatteesta johtuu myös, että ylläpitokustannuksia ovat myös kaikki muut ke hi tys vammai suu des ta riippumatta aiheutuvat asu mis- ja ruokakulut sekä muut vastaavat menot, eli ne kulut, jotka jo kai nen henkilö yleensä jou tuu elämisestään maksamaan. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut Rovaniemen hal lin to-oi keu den joulukuussa 2010 antamat ratkaisut pe rus te va li tuksiin. Mm. näihin päätöksiin perustuen Valvira ohjeisti kuntia, kun tayh ty miä ja yhteistoiminta-alueita tammikuussa Koska hal linto-oi keus ei ollut perustevalitusta ratkaistessaan sisällyttänyt yl lä pi tona maksullisiin ateriakustannuksiin muita kustannuksia kuin raaka-ai ne kus tan nuk set, hallinto-oikeuden pää tös perustui hal lin to lainkäyt tö lain 63 :n 1 momentin 2 kohdassa tar koi te tul la tavalla il meises ti väärään lain soveltamiseen, joka oli voi nut olennaisesti vai kuttaa päätökseen. Kun otettiin huomioon, et tä kehitysvammaisten ateria mak su jen soveltaminen oli muodostunut hal lin to- ja oi keus käy tännös sä huomattavan epäyhtenäiseksi, jul ki nen etu vaati päätöksen pur ka mis ta hallintolain käyttölain 63 :n 2 momentin nojalla. Korkein hallinto-oikeus on päätöksissään linjannut, että mikäli ke hitys vam ma huol lon asiakkaan erityishuoltoon ei käytännössä sisälly, ei kä erityishuolto-ohjelmaan ole kirjattu, että asiakas osallistuu ruuan valmistukseen tai että häntä avustettaisiin ruuan valmistuksessa, ate ria pal ve lui den maksulliseen ylläpitoon kuuluvat tarvittavat raa-

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ka-ai neet sekä ruuan valmistamisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet kus tan nuk set. Ateriamaksun perusteena ole viin kustannuksiin kuu luvat siten myös kustannukset, jotka ai heu tu vat työvoiman, veden, ener gian ja kuljetusten käyttämisestä. Näin ol len ateriapalvelusta on mah dol lis ta periä kunnan määrittämä koh tuul li nen maksu, joka on enin tään palvelun tuottamisesta aiheutuvan kus tan nuk sen suu ruinen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä todetaan, että ke hi tysvam mais ten ateriamaksujen määräämisestä on muodostunut oikeus- ja hallintokäytännössä epäyhtenäiseksi ja epäselväksi. Tähän epä yh te näi syy teen ei ole puututtu lainsäädäntötoimin. Eri aikoina ja eri tuomioistuinten antamien ratkaisujen mukaan asumiseen liittyviä ate ria pal ve lu ja on saatettu pitää toisaalta kokonaan maksullisena ja toi saal ta on katsottu mahdolliseksi periä vain raa ka-ai ne kus tan nukset. Jämsän kaupungin ja yhteistoiminta-alue Kuhmoisten ke hi tys vamma pal ve luis sa ateriamaksuna on peritty Valviran kuntiin lä het tä män ohjeen mukaisesti vain raaka-ainekustannukset. Tuetun asu mi sen asiakkailta ateriamaksua ei ole peritty. He ostavat itse ruu an valmistusraaka-aineet ja saavat erityishuoltona maksuttoman oh jauk sen ja tuen ruuan valmistukseen ja raaka-aineiden hank ki miseen yksilöllisen tarpeen mukaisesti esim. vammaisavustajien ohjauk sel la ja tuella. Kuntaliitto on julkaissut www-sivuillaan tiedotteen ke hi tysvam mais ten ateriamaksuista viitaten Korkeimman hallinto-oikeuden antamiin ratkaisuihin. Hallintolainkäyttölain 67 :n 2 momentin mukaan, jos päätös on käsi tel tä vä uudelleen, se palautetaan asian ratkaisseelle vi ran omai selle. Näin ollen sosiaali- ja terveyslautakunta voi vahvistaa ke hi tysvam mais ten ateriamaksujen perimisperusteet asumispalveluissa Kor keim man hallinto-oikeuden pää tök sen mukaiseksi. Aterioista peritään asiakasmaksua Jämsän kaupungin ja yh teis toimin ta-alue Kuhmoisten kehitysvammapalveluissa yksilöllisesti sen mu kai ses ti, mitä erityishuolto-ohjelmaan on kirjattu henkilön tarpeen mu kai ses ta tukemisesta ruuanvalmistuksessa. Liite: Maksuperusteet alkaen Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisesti ke hi tys vam mais ten ateriamaksujen määräytymisperusteet al kaen.

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätös Tulosaluejohtaja Heikki Oksanen oli asian käsittelyn ajan läsnä kokouk ses sa asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Liitteet 4 Maksuperusteet alkaen

21 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen sulut kesäkaudella / /2013 Sote Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh Sosiaali- ja terveystoimeen esitetään seuraavien yksikköjen sulkuja ke sä kau del la 2015: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sote-hallinto supistettu toiminta Sairauskertomusarkisto suljettu Sosiaalityö ja perhepalvelut: Sosiaalitoimisto supistettu toiminta Neuvolat: - Jämsän neuvola ja eh käisy neu vo supistettu toiminta la - Jämsänkosken neuvolan ter vey den hoi ta jan vas taanot to suljettu , palvelut Jämsän neu vo lassa - Kos ken pään neuvola suljettu , palvelut Jämsän neu volas sa - Kuoreveden neuvola suljettu , palvelut Jämsän neu vo lassa - Länkipohjan neuvola suljettu , palvelut Kuoreveden neuvo las sa ja Jämsän neuvolassa Perheneuvola suljettu Terapiatyö supistettu toiminta Päihde- ja mie len ter veys palve lut - Mielenterveystoimisto supistettu toiminta a-klinikan tiloissa (hoidetaan päivystyksellisesti apua tar vitse vat sekä korvaus ja katkopotilaat) - Mielenterveystoimisto/ suljettu Kuhmoisten sivuvastaanotto Kuntoutus: Kotisatama suljettu Nuorisopsykiatrian pkl suljettu Vanhuspalvelut: Linnakartanon päiväkeskus suljettu Muistipoliklinikka suljettu Terveyspalvelut: Suun terveydenhuolto - Kuoreveden hammashoito suljettu Kuhmoisten hammashoito suljettu Fysioterapiaosasto supistettu toiminta Apuvälineyksikkö auki supistetusti klo 9 12 aj Jalkaterapia suljettu

22 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Jokilaakson Terveys Oy:n sulkuajat: Länkipohjan terveysasema suljettu Kuoreveden terveysasema suljettu Koskenpään terveysasema suljettu Leikkausosasto ja hoito-osas suljettu to 5 Fimlab Oy:n sulkuajat: Länkipohjan laboratorio suljettu Kuoreveden laboratorio suljettu Koskenpään laboratorio suljettu Jämsänkosken laboratorio suljettu Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa esitetyt yksikköjen sulut tai osa su lut ja merkitsee Jokilaakson Terveys Oy:n ja Fimlab Oy:n sulku ajat tiedoksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

23 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vakanssimuutosesitys/Hoiva-avustajan vakanssin muutos lähihoitajaksi (vakanssi ) 268/ /2013 Sote Osastonhoitaja Hannele Koppasen, puh esitys: Hoiva-avustajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi, vakans si Tulosalue: Vanhuspalvelut, Tulosyksikkö: Ympärivuorokautinen hoito, Kustannuspaikka: Lukkoilakoti Toimelle haetaan vakanssimuutosta ja täyttölupaa. Toimen hoitaja elä köi tyy Täytettävälle toimelle anotaan vakanssimuutosta hoiva-avustajasta lä hi hoi ta jak si. Ympärivuorokautisessa hoidossa asuvat asiakkaat ovat monisairaita ja enenevästi asiakkaissa on esim. kos ke tus eristys asiak kai ta. Hoidon jatkuvuuden ja asiakasturvallisuuden ta kaa misek si ammattikoulutettu terveydenhuoltohenkilöstö on välttämätöntä. Vakanssimuutoksen kustannusvaikutus budjetoituun on n. 180 e/kk. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle hoiva-avus ta jan toimen muuttamista lähihoitajan toi mek si (vakanssi ) esittelytekstissä olevilla perusteilla. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

24 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveyskeskuslääkärin viran (322023), puheterapeutin viran (322303), kahden sairaanhoitajan toimen ( ja ), asumisen ohjaajan toimen (334204) ja kahden lähihoitajan toimen ( ja ) täyttölupaesitykset 2003/01.01/2014 Sote Valmistelijat: osastonhoitajat, perhepalvelukeskuksen johtaja, asumis yk si kön esimies, kotihoidon esimies Osastonhoitaja Petri Jetsun, puh , esitys: Sairaanhoitajan toimi, vakanssi Tulosalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, Tulosyksikkö: Hen ki löre surs si yk sik kö, Kustannuspaikka: Varahenkilöyksikkö Työntekijä irtisanoutunut varahenkilöyksikön sairaanhoitajan toi mesta tultuaan valituksi Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toisen yksikön sairaanhoitajan tehtävään. Toimelle pyydetään täyttölupaa, koska hoitohenkilökunnan - ja tässä eri tyi ses ti ao.ammattiryhmän - sijaisjärjestelyt hankaloituvat en ti sestään, mikäli käytössä oleva vakituinen sijaisresurssi vähenee. Hen kilös tö val tai sel la toimialalla sijainen on kuitenkin saatava ja ko ko naista lou del li ses ti järkevintä se on toteuttaa oikein mitoitetulla va ra hen kilös töl lä. Sairaanhoitajan toimen kustannusvaikutus (tehtäväkohtainen palkka+eril lis kor va uk set+so tut) on n euroa/v. Perhepalvelukeskuksen johtaja Virpi Merikallion, puh , esi tys: Terveyskeskuslääkärin virka, vakanssi , neuvola- ja koulu ter vey den huol to Tulosalue: Sosiaalityö ja perhepalvelut, Tulosyksikkö: Per he pal ve lukes kus, Kustannuspaikka: Neuvola-, koulu- ja opis ke li ja ter vey denhuol to Virassa ollut lääkäri irtisanoutui Lääkäriresurssimme neuvola- koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa ei ole riittävä. Jämsän kaupungin alueen lääkäriresurssin tar peemme on 2,2-2,5 lääkärin kokoaikainen työpanos. Tällä hetkellä tuotam me palveluita vaihtelevasti Perhepalvelukeskuksen kahden oman osa-aikaisen virkalääkärin yhteensä 1,1 lääkärin työajan panok sel la sekä palkatun osa-aikaisen lääkärin tai Jokilaakson ter veydel tä ostopalveluna tuotetun vaihtuvan ja liian vähäisen lää kä ri työvoi man turvin. Resurssipula ja lääkäreiden vaihtuvuus heikentävät lää kä ri vas taan-

25 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ot to jen laatua sekä estäneet lääkäreiden vastaanottotoiminnan yh tenäis ten käytäntöjen kehittämistä ja jatkuvuuden turvaamista. Emme pys ty tuottamaan lääkäripalveluita suositusten ja vuonna 2009 voimaan tulleen asetuksen (Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiske li ja ter vey den huol los ta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun ter vey den huol los ta) mukaisesti. Lisäksi uuden syksyllä 2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain velvoittamana lää kä ritar ve opiskelijaterveydenhuollossa on edelleen kasvanut. Edelläolevaan viitaten tarvitsemme edelleen viran tuoman lää kä rityö voi man neuvola- koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon. Perhepalvelukeskuksen johtaja Virpi Merikallion, puh , esi tys: Puheterapeutin virka, vakanssi , terapiatyö Tulosalue: Sosiaalityö ja perhepalvelut, Tulosyksikkö: Per he pal ve lukes kus, Kustannuspaikka: Terapiatyö Puheterapeutin virassa työskentelevä puheterapeutti Sirkku Rossi irti sa nou tuu lähtien eläköitymisen takia. Perhepalvelukeskuksessamme työskentelee ja tarvitaan jatkossakin vä hin tään 2 kokoaikaista puheterapeuttia, jotta voimme toteuttaa laa duk kai ta ja asianmukaisia puheterapiapalveluita kaikenikäisille kun ta lai sil le. Puheterapeuteilla on tärkeä ja keskeinen asema etenkin alle kou luikäis ten lasten puhe- ja laaja-alaisempienkin kehityksellisten on gelmien osalta niin tutkimusten kuin kuntouttavien terapioidenkin osalta. Nykyisen 2 puheterapeutin resurssi on ollut riittämätön ja olemme jou tu neet tuottamaan osan lasten kuntouttavista terapiajaksoista osto pal ve lu na. Ongelmana on ollut, että ajoittain pu he te ra pia pal ve luiden saatavuus ostopalveluinakin on ollut vaikeaa, jotta oi kea-ai kainen kuntouttava terapia onnistuisi. Asumisyksikön esimies Leena Rauhamäen, puh esitys: Asumisen ohjaajan toimi, vakanssi Tulosalue: Vammaispalvelut, Tulosyksikkö: Asumispalvelut, Kus tannus paik ka: Linnakoti Asumisen ohjaajan toimelle haetaan täyttölupaa nykyisen työn te kijän jäädessä eläk keel le Linnakodin henkilökuntamitoitus on niin tiukka, että jos ko. tointa ei täy te tä, ei jää riittävästi työtekijöitä työvuoroihin (nykyisin kaksi ohjaa jaa aamuvuorossa, kolme iltavuorossa ja yksi yövuorossa). Linna ko dis sa asuu vakituisesti 14 asukasta, yksi paikka on varattu vä liai kai seen käyttöön, jolloin ko. mitoitus on aivan minimi, jolla pys tytään turvaamaan asukkaiden hoito ja ohjaus sekä asu kas tur val li-

26 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta suus. Linnakodin asukkaiden ikääntymisen ja monivammaisuuden vuoksi tar vi taan asumisyksikössä nykyistä enemmän sairaanhoidollista hoitoa ja tietämystä sekä osaamista (nyt asumisenohjaajat ovat pääosin lähihoitajia), joten esitän ko. asumisenohjaajan toimen kel poisuus vaa ti muk sen muuttamista sairaanhoitajan tutkinnoksi. Ko. kelpoi suus muu tok sen myötä ei vammaispalvelun tarvitse ostaa ny kyisel lä laajuudella kotihoidosta sairaanhoidollisia palveluita. Kustannusvaikutukset: Ko. kelpoisuusmuutos lisää hen ki lös tö me noja noin eur/vuosi (laskettu vuoden kokonaispalkkasummasta, jo hon sisältyy myös lisät ja lomakorvaus), noin 420 eur/kk. Toisaalta tu lee säästöä ostetuiden palveluiden vähentymisestä kotihoidolta. Kotihoidon esimies Minna Koskisen, puh esitys: Sairaanhoitajan toimi, vakanssi Tulosalue: Vanhuspalvelut, Tulosyksikkö: Kotihoito, Kus tan nus paikka: Kotihoito Jämsä Toimi on avoin irtisanoutumisen vuoksi. Toimea ei voi jättää täyttämättä, koska hoito- ja palvelusuunnitelman mu kai set myönnetyt palvelut ja asiakasturvallisuus edellyttävät nykyis tä henkilöstömitoitusta. Määräraha on budjetoitu. Kustannusvaikutus/vuosi n euroa. Osastonhoitaja Hannele Koppasen, puh esitys Lähihoitajan toimi, vakanssi , nimikemuutos myös hoiva-avus ta jas ta lähihoitajaksi Lähihoitajan toimi, vakanssi Tulosalue: Vanhuspalvelut, Tulosyksikkö: Ympärivuorokautinen hoito, Kustannuspaikka: Lukkoilakoti Vakanssit vapautuvat eläköitymisten vuoksi. Henkilöstöresurssit ovat riit tä mät tö mät suhteessa asikkaiden hoitoisuuteen, jos toimia ei täyte tä. Ympärivuorokautisessa hoidossa asuvat asiakkaat ovat mo nisai rai ta ja enenevästi asiakkaissa on esim. kos ke tus eris tys asiak kaita. Hoidon jatkuvuuden ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi ammat ti kou lu tet tu terveydenhuoltohenkilöstö on välttämätöntä. Määräraha on budjetoitu. Kustannusvaikutus on noin euroa/vuo si/toi mi. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myön tää seuraavat täyttöluvat

27 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sairaanhoitajan toimi, vakanssi , varahenkilöyksikkö Terveyskeskuslääkärin virka, vakanssi , neuvola- ja kou lu tervey den huol to Puheterapeutin virka, vakanssi , terapiatyö Asumisen ohjaajan toimi, vakanssi , Linnakoti Sairaanhoitajan toimi, vakanssi , kotihoito Jämsä Lähihoitajan toimi, vakanssi , nimikemuutos myös hoiva-avus ta jas ta lähihoitajaksi, Lukkoilakoti Lähihoitajan toimi, vakanssi , Lukkoilakoti Vakanssien täytössä etusija annetaan määräaikaisissa työsuhteissa toi mi neil le kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville hakijoille. Jämsän Ter veys Oy:lle siirtyvien vakanssien osalta on ennen niiden täyt töpro ses sin käynnistämistä käytävä keskustelu yrityksen edustajan kans sa täytön perusteluista. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

28 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sairaanhoitajan toimen (vakanssi ) ja Perushoitajan toimen (vakanssi ) täyttölupaesitykset Kuhmoisten tehostettuun palveluasumiseen 2003/01.01/2014 Sote Valmistelija: osastonhoitaja Johanna Peltonen, puh Osastonhoitaja Johanna Peltosen esitys Sairaanhoitajan toimi, vakanssi Tulosalue: Vanhuspalvelut, Tulosyksikkö: Ympärivuorokautinen hoito, Kus tan nus paik ka: Kuhmoisten tehostettu palveluasuminen Sairaanhoitajan toimelle haetaan täyttölupaa, koska toimen tekijä on ol lut työvapaalla, työssä toisella paikkakunnalla alkaen ja nyt toimesta irtisanoutunut alkaen. Toimen vakinainen täyttäminen on perusteltua, koska toiminta jatkuu ennallaan ja jottei aliteta henkilömitoitusta, joka on 0,61. Määrärahat on budjetoitu. Sairaanhoitajan toimen kus tan nus vai kutus on n euroa/vuosi/toimi. Osastonhoitaja Johanna Peltosen esitys Perushoitajan toimi, vakanssi Tulosalue: Vanhuspalvelut, Tulosyksikkö: Ympärivuorokautinen hoito, Kus tan nus paik ka: Kuhmoisten tehostettu palveluasuminen Perushoitajan toimelle haetaan täyttölupaa, koska toimen tekijä on va lit tu alkaen vakinaiseen toimeen Päijännekodin te hos tettuun palveluasumiseen. Toimen vakinainen täyttäminen on perusteltua, koska toiminta jatkuu ennallaan ja jottei aliteta henkilömitoitusta, joka on 0,61. Määrärahat on budjetoitu. Perushoitajan toimen kus tan nus vai ku tus on n euroa/vuosi/toimi. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Kuhmoisten kun nan hal li tuk selle ja Kuhmoisten mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen Jämsän kaupunginhallitukselle, et tä täyttöluvat sairaanhoitajan toimelle (va kans si ) ja perushoitajan toimelle (va kans si ) myön ne tään. Vakanssien täytössä etusija annetaan määräaikaisissa työ suh teis sa toimineille kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville ha ki joille. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

29 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijoiden päätökset Sote Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Liehun viranhaltijapäätökset: Vs. sosiaalityön esimiehen sijainen ajalla Toimistosihteerin (vakanssi 30006) sijaisuuteen va lin ta ajalle Kustannuspaikkojen esimiesten nimeäminen vuodel le Vammaisneuvoston jäsenen nimeäminen Lääkäri Sirpa Kuusniemen etätyö v Päätös testamenttivarojen käytöstä/pisara Tanssin Iloa - juhlan kustannukset Palveluasiantuntija Auli Heinosen viranhaltijapäätökset: Palveluntuottajaksi palvelusetelijärjestelmään hyväk sy mi nen Rekisteröinti Jämsän kaupungin ylläpitämään yk sityis ten palveluntuottajien rekisteriin/kotipalvelun tu ki pal ve lut Rekisteröinti Jämsän kaupungin ylläpitämään yk sityis ten palveluntuottajien rekisteriin/kotipalvelun tu ki pal ve lut Perhe- ja vammaispalvelujen tulosaluejohtaja Heikki Oksasen vi ran hal ti ja pää tök set: Asumispalvelujen ostosopimus 2015/Pomelo-koti Oy Sopimus kehitysvammaisten asumispalveluista 2015/An nen Pikkolo Oy Sopimus kuulonhuoltopalveluista Jämsän kau pungin asukkaille 2015/Jämsän Seudun Kuulo ry Sopimus vammaispalvelulain mukaisesta hen ki lökoh tai sen avun palvelusta ajalla /Jukkis-Market Oy Sopimus Hopealuoti-palvelujen ryh mä vies tin lä hetys työ ka lus ta/la by rint ti Media Oy Yhteistyösopimus perheasioiden so vit te lu pal ve luiden hankkimisesta/jyväskylän seurakunnan perhe asiain neuvottelukeskus Yhdistyksille maksettava avustus kuntouttavan työ toi min nan järjestämisestä Sopimus neuropsykologisten tutkimusten ja -kuntou tuk sen tuottamisesta/attentio Oy Vs. sosiaalityön esimies Minna Laurila-Paasonen vi ran hal ti japää tök set: Perhetyöntekijän määräaikaiseen toimeen va linta/sir pa Karhunen Perhetyöntekijän määräaikaiseen toimeen va lin-

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä Yhtymähallitus 219 28.10.2014 Yhtymähallitus 55 23.03.2016 Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 347/05.00/2014 Yhall 28.10.2014 219 Valmistelija: Perhekeskuspäällikkö Päivi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista.

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista. Perusturvalautakunta 55 28.09.2016 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2017 PETUR 55 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta,

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Virassa ollut lääkäri irtisanoutui 26.3.2015

Virassa ollut lääkäri irtisanoutui 26.3.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 32 22.04.2015 Kaupunginhallitus 160 04.05.2015 Terveyskeskuslääkärin viran (322023), puheterapeutin viran (322303), kahden sairaanhoitajan toimen (362043 ja 341005), asumisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh:

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh: Yhtymähallitus 194 21.11.2012 Yhtymähallitus 134 21.08.2013 Yhtymähallitus 185 06.11.2013 Yhtymähallitus 65 20.05.2015 Yhtymähallitus 135 02.12.2015 Asumispalvelun ostosopimus Hoivakoti Suvanto Oy YhtHall

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 191 06.10.2014 Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet 217/00.01.06/2014, 32/00.01.06/2014 KHAL 191 Kaupunginkamreeri: Keskustan valtuustoryhmä

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta (yhteislautakunta) 88 04.09.2013. Lausunto työryhmän esitykseen lastensuojelun laatusuositukseksi 425/05.08.

Sosiaali- ja terveyslautakunta (yhteislautakunta) 88 04.09.2013. Lausunto työryhmän esitykseen lastensuojelun laatusuositukseksi 425/05.08. Sosiaali- ja terveyslautakunta (yhteislautakunta) 88 04.09.2013 Lausunto työryhmän esitykseen lastensuojelun laatusuositukseksi 425/05.08.00/2013 Soster 88 Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää yhdessä

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle Koulutuslautakunta 54 25.05.2016 Kaupunginhallitus 91 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 21 13.06.2016 Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle 141/01.01.01/2016 KLTK 54 Valmistelija: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin KH - Yleisjaosto 28 01.06.2015 Kaupunginhallitus 262 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 60 21.09.2015 KH - Yleisjaosto 42 26.10.2015 Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin 248/02.07.00/2015

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1.8.2016 alkaen

Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1.8.2016 alkaen Koulutuslautakunta 30 12.04.2016 Koulutuslautakunta 44 24.05.2016 Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1.8.2016 alkaen 359/12.00.05/2015 Koulutuslautakunta 12.04.2016 30 Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Järvinen

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Palvelutuotantolautakunta Lääkkeiden koneellinen annosjakelu. Patultk

Palvelutuotantolautakunta Lääkkeiden koneellinen annosjakelu. Patultk Palvelutuotantolautakunta 7 29.01.2014 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Patultk 7 29.1.2014 Valmistelijat: Sosiaalijohtaja Hilkka Karttunen puh. 050 562 3632, Van hus pal ve lujoh ta ja Kyllikki Syrjäpalo

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut Perusturvalautakunta 115 19.12.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut 364/13.139/2013 Perusturvalautakunta 115 Kustannusten nousun vuoksi tarkistetaan sosiaali- ja terveys palvelujen mak su ja. Päätösehdotus:

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen Ympäristölautakunta 68 29.09.2016 Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 131/11.03.04/2014 Ymplk 29.09.2016 68 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4 Perusturvalautakunta 4 26.01.2016 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2016 23/02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 120 hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen Perusturvalautakunta 125 16.12.2014 Perusturvalautakunta 22 12.03.2015 Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen 307/05.00/2014 Perusturvalautakunta 16.12.2014 125 Kuntouttava

Lisätiedot

8 27.02.2014. Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa

8 27.02.2014. Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa Joensuun alueellinen jätelautakunta 8 27.02.2014 Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa 1464/14.06.00/2013 JATELK 8 Jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

19 15.01.2015. Neuvolapalveluihin sisältyvät: 4) vanhemmuuden ja perheen muun hyvinvoinnin tukeminen;

19 15.01.2015. Neuvolapalveluihin sisältyvät: 4) vanhemmuuden ja perheen muun hyvinvoinnin tukeminen; Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 19 15.01.2015 Neuvolaverkko PALRYH 15.01.2015 19 1. Nykytila 1.1. Palvelun lähtökohdat Neuvolapalvelut kattavat äitiys- ja lastenneuvolan toiminnan. Toimintaa sää

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Virkanimikkeen muutos / toimintakeskuksen johtaja (työsuojelupäällikön tehtävät)

Virkanimikkeen muutos / toimintakeskuksen johtaja (työsuojelupäällikön tehtävät) Sos.- ja terv.lautakunta 16 25.02.2014 Kaupunginhallitus 67 10.03.2014 Kaupunginhallitus 134 28.04.2014 Sos.- ja terv.lautakunta 42 27.05.2014 Kaupunginhallitus 283 09.06.2014 Kaupunginvaltuusto 67 18.08.2014

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot