Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika klo 16:30-18:40 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja Salonen Auli varapuheenjohtaja Aaltonen Eija jäsen Jokinen Mira jäsen Koivula Antero jäsen Kokko Jyrki jäsen Malin Kimmo jäsen Suuronen Pertti jäsen Muut läsnäolleet Kyrö Mika kaupunginh edustaja Sarvala Silmu kunnanh edustaja Taipale Else-Ilona Nuor Jämpsän edustaja läsnä klo Liehu Tuula sosiaali- ja terveysjohtaja Perälä Satu sosionomiopiskelija Oksanen Heikki perhe- ja vammaispalvelujen läsnä :t 23-29, klo tulosaluejohtaja Hjelt Riitta hyvinvointiasiantuntija läsnä 27, klo Luoto Riitta osastonhoitaja läsnä 26, klo Salminen Pirjo pöytäkirjanpitäjä Poissa Ahola Lotta jäsen Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Jorma Poti puheenjohtaja Pirjo Salminen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Eija Aaltonen Mira Jokinen

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Jämsässä Kelhänkadun virastotalolla sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa ja Kuhmoisissa Kuhmoisten kunnantalolla klo pöytäkirjanpitäjä Pirjo Salminen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Käsitellyt asiat Sivu 23 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 24 Uusi sosiaalihuoltolaki 5 25 Lapsiperheiden kotipalvelu 8 26 Hyvinvointikertomus, Vuosittainen raportti vuodelta 2014 ja suunnitelma vuodelle Seppolan palvelutalon kalustehankinta Kehitysvammalain mukainen maksuton erityishuolto/ateriamaksut Kehitysvammaisten ateriamaksut ajalla Sosiaali- ja terveystoimen sulut kesäkaudella Vakanssimuutosesitys/Hoiva-avustajan vakanssin muutos lähihoitajaksi (vakanssi ) 32 Terveyskeskuslääkärin viran (322023), puheterapeutin viran (322303), kahden sairaanhoitajan toimen ( ja ), asumisen ohjaajan toimen (334204) ja kahden lähihoitajan toimen ( ja ) täyttölupaesitykset 33 Sairaanhoitajan toimen (vakanssi ) ja Perushoitajan toimen (vakanssi ) täyttölupaesitykset Kuhmoisten tehostettuun palveluasumiseen Viranhaltijoiden päätökset Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat 31 Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Sote Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ennen kokousta klo selvitys lautakunnalle vanhuspalvelujen tehpa-paikkojen käytöstä, ryhmäkodeista sekä senioripisteestä. Sosiaali- ja terveyslautakunta, salaiset asiat Sosiaali- ja terveyslautakunta, julkiset asiat Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Muutettiin asioiden käsittelyjärjestystä.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Uusi sosiaalihuoltolaki 2216/05.00/2015 Sote Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh Uusi sosiaalihuoltolaki ja samaan hallituksen esitykseen (HE 164/2014) liittyvät muut lakiehdotukset on hyväksytty eduskunnassa Lait on hyväksytty valiokunnan mietinnön (StVM 27/2014) mukaisena. Lait tulevat pääosin voimaan Lain tarkoituksena on siirtää painopistettä erityispalveluista yleis palve lui hin, vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää vi ranomais ten yhteistyötä. Asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi laissa määritellään ne tuen tar peet, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja muuta sosiaalihuoltoa jär jes te tään. Asiakkailla on oikeus niihin palveluihin, joilla turvataan vält tä mä tön huolenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja ke hitys. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas lyhytaikainen tuki. Pidem pi ai kai set palvelut turvataan niitä tarvitseville. Osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siirtyy sosiaalihuoltolain mu kai sik si palveluiksi. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kyn nys tä ja turvata tarvittava tuki perheille oikea-aikaisesti ilman lasten suo je lun asiakkuutta. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta on uusi kunnal le määritelty tehtävä. Lisäksi lapsiperheille on järjestettävä vält tämä tön kotipalvelu. Laissa määritellään keskeisiä kunnissa jo käytössä olevia palveluja ku ten sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus sekä tilapäisen asu misen järjestäminen. Liikkumista tukevat palvelut pitäisivät sisällään muun muassa saattajapalvelut, ryhmäkuljetukset sekä korvauksen tak sil la, invataksilla tai muulla ajoneuvolla tapahtuvasta kul je tuk sesta. Lakiin on kirjattu sosiaalihuollossa sovellettavia asiakasprosessia kos ke via säännöksiä, joilla nopeutetaan asiakkaan ohjautumista tarvit ta vien palvelujen piiriin, lyhennetään asiakkuuksien kestoa ja turva taan palvelut niille asiakkaille, jotka eivät ole oikeutettuja so si aa lihuol lon palveluihin erityislainsäädännön perusteella. Kaikilla so si aali huol lon asiakkailla on oikeus saada tarvittaessa palvelutarpeensa ar vioi duk si ja asiakkaalle nimetään omatyöntekijä. Asiakkuuden alus sa tehtävä palvelutarpeen arviointi korvaa osin nykyiset asia kassuun ni tel mat. Laki edistää myös yhteisten suunnitelmien tekemistä.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Rakenteellista sosiaalityötä hyödynnetään sosiaalisten ongelmien kor jaa mi seen ja ehkäisemiseen. Lakiin sisältyy useita ehdotuksia, joil la parannetaan yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä mui den toimialojen kesken. Lisäksi selkeytetään yhteisissä pal veluis sa sovellettavia säännöksiä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuor ten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelujen saa mi nen ja perusoikeuksien toteutuminen turvattaan so si aa li työn teki jän tuen, monialaisen yhteistyön ja koko sosiaalihuoltoa koskevan yh te näi sen päätöksentekomenettelyn avulla. Sosiaalisella kun toutuk sel la tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpa ja- tai kuntoutuspaikkaan. Palvelujen laadun varmistamiseksi laissa säädetään oma val von nasta sekä sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvien il moi tus vel vol li suudes ta. Sosiaalihuollon asiakkaiden oikeusturvan parantamiseksi mää rä aikaa oikaisuvaatimuksen tekemiseksi pidennetään 14 vuorokaudesta 30 päivään ja valituslupajärjestelmä tulee käyttöön valituskiellon ase mes ta. Lakiin sisältyy ehdotus lastensuojelulain muuttamiseksi. Las ten suoje lun asiakkuus alkaa vasta, kun selvitysten perusteella todetaan, että lapsella on lastensuojelun tarve tai kun lapselle tai hänen per heelleen annetaan lastensuojelun palveluja tai tukitoimia. Lapsen kiireellisen sijoituksen ehtoja tiukennetaan. Lapsi voidaan sijoit taa kiireellisesti vain, jos huostaanoton edellytykset täyttyvät ja lap si on välittömässä vaarassa tai sijoituksen aikana on käytettävä ra joi tuk sia. Kiireellisen sijoituksen sijaan voidaan käyttää avohuollon si joi tus ta ja muita avohuollon tukitoimia. Uudistus vähentää vas tentah toi sia toimenpiteitä ja samalla hallintotuomioistuinten työmäärää. Jälkihuollossa olevien lasten ja nuorten oikeutta asumisen ja toimeen tu lon turvaan selkeytetään. Lasten kanssa toimivien ammattilaisten ilmoitusvelvollisuutta laa jenne taan. Rikostutkinnan nopeuttamiseksi niillä ammattilaisilla, joilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, on velvollisuus tehdä ilmoi tus myös suoraan poliisille epäiltäessä lapsen pahoinpitelyä. Myös tulli, rajavartiolaitos ja ulosottoviranomainen ovat velvollisia teke mään lastensuojeluilmoituksen. Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua koskevat uudistukset tulevat voimaan vaiheittain: kotipalvelua koskevat säännökset muu lainsäädäntö paitsi lapsen kiireellisen sijoituksen ehtojen tiukkeneminen las ten suo je lu lais sa, sekä SHL 46, 48 ja 49 :t (Hoidon ja huolen pi don turvaavat päätökset, henkilökunnan il moi tus vel vol li-

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta suus epäkohdista ja toimenpiteet ilmoituksen johdosta Uuden sosiaalihuoltolain toimeenpanoa varten on varattu 9,4 milj. eu roa vuoden 2015 talousarvioon. Lisäksi lain toimeenpanoon käyte tään 6,6 milj. euroa lastensuojelun kehittämiseen varattua mää rära haa. Uudistuksen kokonaiskustannusten on arvioitu olevan 32 milj. eu roa. Kuntaliitto on arvioinut, että pelkästään lapsiperheiden ko tipal ve lua kosken muutoksen kustannusvaikutukset ovat vuositasolla n. 38.milj. euroa. STM, THL ja Aluehallintovirastot järjestivät koulutusta so si aa li huol tolain toimeenpanon tueksi yhdellätoista paikkakunnalla ajalla Osa sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä osallistui Jyväskylässä järjestettyyn koulutukseen, mutta laajempi osal lis tu minen ei ollut mahdollista. Tarkoituksena onkin järjestää toukokuussa lain uudistukseen liittyvää paikallista koulutusta toimialan ja yh teistyö ta ho jen henkilöstölle. Liite: Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 4/2015: Uuteen so siaa li huol to la kiin liittyvät muutokset sosiaali- ja terveydenhuollossa Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee uuden sosiaalihuoltolain tietoon sa saatetuksi. Päätös Tulosaluejohtaja Heikki Oksanen oli asian käsittelyn ajan läsnä kokouk ses sa asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lapsiperheiden kotipalvelu Sote Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh Uusi sosiaalihuoltolaki ja samaan hallituksen esitykseen (HE 164/2014) liittyvät muut lakiehdotukset on hyväksytty eduskunnassa Lait on hyväksytty valiokunnan mietinnön (StVM 27/2014) mukaisena. Lait tulevat pääosin voimaan Kotipalvelua koskevaa uuden sosiaalihuoltolain 19 :ää sovelletaan kui ten kin jo alkaen. Säännöksen 4 momentissa säädetään kun nan erityisen järjestämisvelvollisuuden piirin kuuluvasta lap si perheen oikeudesta kotipalveluun. Säännöksen mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi vält tämä tön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdol lis ta 2 momentissa mainittujen syiden (sairauden, synnytyksen, vam man tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai eri tyi sen perhe- tai elämäntilanteen perusteella) vuoksi. Erityisellä per he ti lan teel la tarkoitetaan esimerkiksi perheenjäsenen kuolemaa, van hem pien eroa tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on van kilas sa. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on kakso set tai omainen hoidettavana. Lapsiperheiden kotipalvelu on perheen arkielämän, lasten- ja ko dinhoi don tavoitteellista ja suunnitelmallista vanhemmuuden sekä arjes sa selviytymisen tukemista. Kotipalvelua voidaan antaa myös äkil li sis sä perheen kriisitilanteissa. Kotipalvelun tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen perheen tarpeista lähtien. Vaihtoehtoiset tuotantotavat lapsiperheiden kotipalvelun to teut ta misek si ovat oma tuotanto, ostopalvelut tai palveluseteli. Koska pal velu se te li on tällä hetkellä käytössä lapsiperheiden kotipalvelussa, on ai na kin kuluvana vuonna perusteltua jatkaa sen käyttöä. Vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu kasvavaan lap si per heiden kotipalvelun kysyntään varaamalla lisää määrärahaa lap si perhei den kotipalveluun tarkoitettuun palveluseteliin (v = eu roa, v = euroa). Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti ta lous ar vi oon euron määrärahaa. Talousarvion tam mi-maalis kuun toteutuman perusteella näyttää siltä, että määräraha ei tule riit tä mään. Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin käytöstä päättää tällä het kel lä perhepalvelukeskuksen perheohjaaja. Osana sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen ulkoistusta myös perhepalvelukeskus ulkoistetaan lukien. Koska kyse on hallinnollis-juridisesti kaupungille jää väs tä sosiaalipalvelusta, ei palvelun myöntämismenettelyä voi enää lukien toteuttaa nykyisellä tavalla. Hallinnollinen pää-

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta tös palvelun myöntämisestä on tehtävä kaupungin sosiaalitoimessa. Pal ve lusete lin käyttöön varattu määräraha on budjetoitu lap si per heiden sosiaalityön kustannuspaikalle. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää seuraavaa: 1) Lapsiperheiden kotipalvelu järjestetään vuonna 2015 pal velusete lil lä 2) Palveluseteliin varatun määrärahan käyttöä seurataan ja tarvit taes sa tehdään lisämäärärahaehdotus kau pun gin val tuus tolle talousarvion tammi-kesäkuun toteutuman perusteella 3) lukien palvelun myöntämisestä päättää so si aa li työnte ki jä. Uudet myöntämiskriteerit valmistellaan yhteistyössä per he pal ve lu kes kuk sen perheohjaajan kanssa ja ne tuodaan lau ta kun nan vahvistettavaksi kokoukseen. 4) Vuoden 2016 osalta palvelun tuottamistapa ratkaistaan ta lousar vion käsittelyn yhteydessä Päätös Tulosaluejohtaja Heikki Oksanen oli asian käsittelyn ajan läsnä kokouk ses sa asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Hyvinvointikertomus, Vuosittainen raportti vuodelta 2014 ja suunnitelma vuodelle /00.01/2013 Sote Valmistelija: hyvinvointiasiantuntija, puh Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa ter veyt tä ja hyvinvointia sekä kunnan palveluissa toteutettuja toi menpi tei tä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kunnan eri toi mi alo jen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edis tämi ses sä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toi mi vien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleis hyö dyl listen yhteisöjen kanssa. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Liitteenä olevassa raportissa on kooste vuonna 2014 tehdyistä toimen pi teis tä ja suunnitelma vuodelle Hyvinvointiasiantuntija Riitta Hjelt on kokouksessa asiantuntijana. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti ja suunnitelma vuodelle 2015 hyväksytään esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja -val tuus tolle. Päätös Hyvinvointiasiantuntija Riitta Hjelt oli asian käsittelyn ajan läsnä kokouk ses sa asiantuntijana-. Nuor Jämpsän edustaja Else-Ilona Taipale saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 1 Vuosittainen hyvinvointikertomus, kooste vuodelta 2014 ja suunnitelma vuodelle 2015

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Seppolan palvelutalon kalustehankinta Sote Valmistelija: palveluasiantuntija, puhelin Seppolan palvelutalo valmistuu syksyllä 2015 ja kaupungin on määrä kalustaa palvelutalo yhteisten tilojen osalta. Käyttörahaa tähän han kin taan oli varattu euroa. Hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa ja tarjousten jät tö päivä oli , jota jatkettiin Osatarjoukset hyväksyttiin. Mää rä päi vään mennessä tarjouksia saapui yhteensä kahdeksan kap pa let ta, jotka kaikki täyttivät tarjouspyynnössä hankinnalle ase tetut kriteerit. Kalustehankinta oli jaoteltu kalustekoreihin 1-7 sekä yksittäisiin kalus tei siin ja hankintoihin, joista kalustetoimittajalla oli mahdollisuus tar jo ta yhden tai useamman korin tuotteet. Tarjoukset vertailtiin kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti. Va lin ta kri tee rei nä olivat laatu (toiminnalliset, tekniset, ergonomiset ja es teet ti set ominaisuudet) 60 % ja hinta 40 %. Työryhmä laati oheise na liitteenä olevan vertailupöytäkirjan, jonka mukaisesti tarjousten ko ko nais ta lou del li sen vertailun voittajat koreittain ovat: Kalustekori 1, pehmeät hoivakalusteet: Martela Kalustekori 2, hoivatuolit: Martela Kalustekori 3, muut tuolit: Isku Kalustekori 4, muut pehmeät kalusteet: Isku Kalustekori 5, pöydät: Martela Kalustekori 6, toimistokalusteet: Kinnarps Kalustekori 7, ulkokalusteet: Kalustemyynti Ali-Tolppa Yksittäiset hankinnat: Martela Ehdotuksen mukaisesti veroton kokonaishankinta irtokalusteiden osal ta on ,28 euroa, suunnitelmissa olevat erillishankinnat noin euroa ja sisustusverhojen hinta-arvio on on euroa. Han kin nan kokonaiskustannus on euroa. Lisätalousarviosta ano taan euron lisämääräraha. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vertailupöytäkirjan mukaisen han kin ta eh do tuk sen ja myöntää luvan käynnistää hankinnan. Päätös Osastonhoitaja Riitta Luoto oli asian käsittelyn ajan läsnä ko koukses sa asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 2 Tarjousten avauspöytäkirja, Seppolan palvelutalo 3 Vertailupöytäkirja, Seppolan palvelutalon kalustehankinta

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ SoTe -tilaajalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kehitysvammalain mukainen maksuton erityishuolto/ateriamaksut Sotil Valmistelija: sosiaalitoimen asiantuntija, puh Yleisen edunvalvonnan / Jyväskylän oikeusaputoimiston / Jämsä edunvalvoja on lähettänyt 19 eri asiakastaan koskevaa kir jettä, joi den asia na on "Hakemus ateriamaksun palauttamiseksi". Hakemus: "Hakija pyytää Jämsän kaupunkia palauttamaan hakijalle takautuvasti alkaen hakijalta perityn ateriamaksun raa ka-ainekustan nuksilla (sekä vaatehuoltomaksun/pyykkimaksun pe suainekustan nuksilla) vähennettynä." Perustelut: "Korkeimman hallinto-oikeuden 438/ antaman päätöksen perusteella sellaisella henkkilöllä, joka tarvitsee kehitysvammansa vuoksi tukea aterianvalmistuksessa ei saa periä ateriamaksuun sisältyvää palavelumaksua. Samoin vaatteiden pesusta ei saa periä palvelun (työ ja kuljetus) osuutta. Palvelun osuus on kehitysvammaisten erityishuollosta annetubn lain mukaista maksutonta erityishuoltoa." Hallinto-oikeudet ovat aikaisemmin katsoneet, että ke hi tysvammaisten ateriapal velut ovat kehitysvammaisten eri tyis huol los ta annetun lain mukaista ylläpitoa, josta voidaan asiakas mak su pe riä. Viime vuosien aikana on annettu myös ratkaisuja, joissa kehitysvammaisten ateriapalvelut on katsottu kehitysvammalain mukaiseksi erityishuolloksi, josta asiakasmaksua ei saa periä. Näissä ratkaisuissa ateriapalvelut on katsottu kehitysvammalain mukaiseksi maksuttomaksi palveluksi raaka-ainekustannuksia lukuun ottamatta. Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen T438, jonka mukaan ke hi tys vammaisella henkilöllä, joka ei pysty kunnan järjestämiin asu mis palveluihin liittyen itse valmistamaan aterioitaan, ateriapalvelui den tarve johtuu hänen kehitysvammastaan ja aterian valmistukseen liit tyvät palvelut eivät näin ollen kuulu ylläpitoon, vaan ovat osa asiak kaalle maksutonta erityishuoltoa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu koski lainvoimaisen tuo mion purkua, jota Rovaniemen kaupunki on vaatinut Rovaniemen hallinto-oikeuden aiemmin antamaan ratkaisuun koskien sosiaali huollon asiakasmaksuja. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt lainvoi maisen tuomion purkua koskeneen hakemuksen todeten, ettei pur kamiselle

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ SoTe -tilaajalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta ole osoitettu laissa säädettyjä perusteita. Kehitysvammaisten asumispalveluun liittyvän ateriamaksun maksuttomuuteen ei ole ennen Korkeimman hallinto-oikeuden antamassa päätöksessä ilmaistua kannanottoa ollut sellaista säännöstä tai oikeusohjetta, joka yksiselitteisesti määrittelisi kehitysvammaisen asumispalveluun liittyvän ateriamaksun osana kehitysvammaisen erityishuoltoa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa ilmaistu kanta voidaan nähdä ylimmän tuomioistuimen lainsoveltamistulkintaa ohjaavana kannanottona, vaikka varsinaisesta ennakkopäätöksestä ei olekaan kysymys. Jämsän kaupungin Sote-tilaajalautakunta onkin katsonut, että kehitysvammaisen ateriamaksuun kuuluvien kustannuserien katsominen maksuttomaksi asumispalveluihin liittyen on näin ollen perusteltua ja on vahvistanut vuoden 2012 uudet asiakasmak sut lukien siten, että niissä määritelty ate ria pal ve luis ta perit tävän asiakasmaksu, joka perustuu ai noas taan ate rian raaka-ainekustannuksiin. Kehitysvammaisten tukiliitto ry on antamassaan tiedotteessa "KHO:n ratkaisu tarkentaa ylläpitomaksun laajuutta" pitänyt KHO:n päätöstä merkittävänä tarkennuksena ja neuvoo hakemaan ko. palvelumaksujen poistamista kuntien sosiaallitoimilta. Kehitysvammaisten Tukiliitto pyrkii myös laajentamaan KHO:n ennakkoratkaisun alaa vaatehuoltoon ja siivoamiseen, mikä lienee perusteena edunvalvojan hakemukselle asiakasmaksupalautuksesta myös "...(sekä vaa te huol to mak sun/pyyk ki maksun pe suainekustan nuksilla) vä hen netty nä." Korkein hallinto-oikeus ei kuitenkaan ota kantaa tarvikemak suihin ko. ratkaisussaan. Tarvikemaksun poistaminen tarkoit taisi käy tännössä si tä, että asun tolan asukkaat ostaisivat jatkossa it se kaikki omat pe su- ja puh dis tusaineet, wc- ja talouspaperit, sii vousvälineet ja -aineet se kä muut normaalit kodin materiaalit ja tar vikkeet. Tämän ei voida kat soa joh tuvan henkilön erityishuollon tar peesta, koska jokainen yk sin asuva kin kehitysvam mainen henkilö kuten muutkin kuntalaiset joutu vat it se kustanta maan em. tarvikkeet." Näiden tarvikkeiden osalta ei ole mitään lakiin perustuvaa syytä palaut taa mi tään asia kasmaksun osaa. Vastaavia palautusanomuksia voi tulla myöhemminkin, jo ten on syytä, että SoTe-tilaajalautakukunta tekee myöhemmin yk sittäis tapauksissa sovellettavan periaatepäätöksen tässä asiassa. Ehdotus Apulaiskaupunginjohtaja: SoTe -tilaajalautakunta päättää, että huomioiden Korkeimman Hal-

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ SoTe -tilaajalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta linto-oikeuden päätös T438 Jämsän kaupunki palauttaa asianmukaiseen hakemuksen perustuen hakijoille ta kau tuvasti jälkeen ha ki joil ta pe ri tyt ate ria mak sut raaka-ainekustannuk silla vä hen netty nä. Kate, menokohta Jämsän sosiaali- ja terveystoimen vammais- ja kun tou tuspalvelujen tulosalueen ao. kustannuspaikka. Päätös Sote Ehdotus hyväksyttiin. Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh SoTe tilaajalautakunnan tekemän päätöksen perus teel la palautettiin takautuvasti jälkeen hakijoilta perittyjä ate ria mak su ja raaka-ainekustannuksilla vähennettynä yhteensä euroa seuraavasti: - Jämsä yhteensä 47 palautusta euroa - Kuhmoinen yhteensä 11 palautusta euroa Kehitysvammaisten erityishuollon avohuollon palveluissa asiakkailta pe ri tään asiakasmaksu asiakasmaksulain mukaan (Laki sosiaali- ja ter vey den huol lon asiakasmaksuista /734). Palvelun käyt täjäl tä voidaan periä maksu, ellei laissa ole toisin säädetty, ja maksu voi daan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Palvelusta voidaan periä maksu, joka saa olla enintään palvelun tuottamisesta ai heu tu vien kus tan nus ten suuruinen. Ostopalveluista peritään maksut sa moin pe rus tein kuin kunnan itsensä tuottamista vastaavista pal ve luis ta. Mak sut tulee pääsääntöisesti määrätä vain todellisen käytön mukaan ja asiakkaalla tulee olla mahdollisuus valita, käyttääkö hän palve lua vai ei. Asiakasmaksulain 2 määrittelee, että kehitysvammaisen yl lä pi dosta voidaan periä maksu lukuun ottamatta alle 16- vuotiaalle an net tavaa osittaista ylläpitoa ja lain 28 :ssä tarkoitettua opetusta saavan lap sen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. Ylläpidon ja osittaisen ylläpidon käsitettä ei ole asiakasmaksu-lainsäädännössä määritelty. Korkein hal lin to-oikeus on päätöksessään T 2854 linjannut, että ke hi tysvam mai sel le lapselle myönnetty tilapäinen, kulloinkin vuorokauden kä sit tä vä perhehoito oli kehitysvammaisen ylläpitoa, josta voitiin periä maksu, eikä maksuttomana annettavaa osittaista ylläpitoa. Ko kovuo ro kau ti nen ylläpito ei ollut osittaista ylläpitoa. Ylläpidolla voidaan tarkoittaa mm. ruokailua, majoittumista ja siivous ta. Kehitysvammaisten erityishuollon palvelut ja kuljetus eri tyishuol lon palveluihin ovat maksuttomia. Näin ollen kehitysvammaisten

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ SoTe -tilaajalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta eri tyis huol to na saamasta hoidosta, huolenpidosta ja ohjauksesta ei voi da periä maksua. Jos henkilö itse vastaa ylläpidosta aiheutuvista kus tan nuk sis ta, ei yleensä muuta erillistä maksua ylläpidosta voi periä. Lainsäädännössä ei ole nimenomaisesti määritelty sitä, mitä asiakkaal ta voidaan avohuollon palveluissa periä aterioista. Joidenkin hallin to-oi keuk sien linjausten mukaisesti on päädytty tulkintaan, jonka mu kaan asiakkaalta ei voi periä asumisyksikössä annetuista ateriois ta työntekijän työpanoksesta aiheutuvia kuluja. Tulkittu on myös, et tä aterioiden kuljetuksista aiheutuvia kustannuksia ei voi sisällyttää ate ria mak sui hin. Raaka-ainekustannukset ja energiasta aiheutuneet kus tan nuk set voi sisällyttää asiakasmaksuun nor maa li suus pe ri aatteen mukaisesti. Ostopalveluissa noudatetaan samoja periaatteita mak su jen osalta kuin kunnan/kuntayhtymän omassa toiminnassa. Hallinto-oikeuksien epäyhtenäinen ratkaisukäytäntö on asettanut sekä asiakkaat että kunnat keskenään eriarvoiseen asemaan. Tämän vuok si Korkein hallinto-oikeus on ( /3986 KHO:2014:186) antamassaan ratkaisussa linjannut ke hi tys vam maisten henkilöiden erityishuollossa perittävien ateriamaksujen pe rus teita. Korkein hallinto-oikeus on lähtenyt ratkaisussaan siitä, mitä ke hitys vam mai sen henkilön erityishuolto-ohjelmaan on sisällytetty ja mitä palvelu tosiasiassa sisältää. Kehitysvammaisten erityishuoltona saa mas ta hoidosta, huolenpidosta ja ohjauksesta ei voida periä mak sua. Tästä on kysymys myös silloin, kun hoivahenkilöstö laittaa ruo kaa yhdessä kehitysvammaisen henkilön kanssa. Eri tyis huol lollis ta elementtiä ei kuitenkaan sisälly ruuanvalmistukseen muissa tapauk sis sa. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että niissä tapauksissa, joissa ke hitysvam ma huol lon asiakkaan erityishuoltoon ei käytännössä sisälly ei kä erityishuolto-ohjelmaan ole myöskään kirjattu, että asiakas osal lis tuu ruuan valmistukseen tai että häntä avustettaisiin ruuan val mis tuk ses sa, ateriapalveluiden maksulliseen ylläpito-osaan kuu luvat paitsi ruuan valmistuksessa tarvittavat raaka-aineet myös ruuan val mis ta mi ses ta sekä säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Ateria mak sun perusteena oleviin kustannuksiin kuuluvat siten myös kus tan nuk set, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kul jetus ten käyttämisestä. Päivä- ja työtoiminnassa annetut ateriat ja niistä perittävät maksut ovat rinnastettavissa tavanomaisiin ruokamenoihin, jotka syntyvät kai kil le kehitysvammaisuudesta riippumatta. Ateriamaksun pe rus teena oleviin kustannuksiin kuuluvat näin ollen ruuan valmistuksessa tar vit ta vat raaka-aineet ja ruuan valmistamisesta sekä säi lyt tä mi sestä aiheutuvat kustannukset. Ateriamaksun perusteena oleviin kustan nuk siin kuuluvat siten myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoi man, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä.

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ SoTe -tilaajalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Osa kunnista ja kuntayhtymistä on jo palauttanut ateriamaksuja asiak kail le perustuen aiempaan hallinto-oikeuksien oi keus käy täntöön ja valvontaviranomaisten ohjeistukseen. Osa palautuksista on ol lut sellaisia, ettei niitä uusimman Korkeimman hallinto-oikeuden rat kai sun valossa, olisi ollut välttämätöntä tehdä. Mikäli palautus on ollut perusteeton uudesta linjauksesta johtuen, mut ta palauttamisesta on jo tehty lainvoimainen hallintopäätös, edellyt täi si palautettujen ateriamaksujen periminen takaisin sitä, että palaut ta mi ses ta tehty päätös purettaisiin. Päätöksen purkamisesta sää de tään hallinto-lainkäyttölain 63 :ssä ja purun hakemisesta 64 :ssä. Päätöksen purkamisen yhtenä laissa mainittuna perusteena on se, että päätös perustuu ilmeisesti väärän lain soveltamiseen tai ereh dyk seen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Pää tös tä ei saa purkaa, ellei se loukkaa yksityisen oikeutta tai jul kisen edun katsota vaativan päätöksen purkamista. Päätöksen purkua hae taan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Purkua on haettava viiden vuo den kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Kuntaliitto on julkaissut asiaan liittyvän tiedotteen , jonka poh jal ta tämä asia on valmisteltu. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että tehtyjä ateriamaksujen pa lau tuk sia ei lähdetä perimään asiakkaalta takaisin. Kyseessä oleva asiakasryhmä on pääsääntöisesti vähävarainen ja lisäksi pa lautet tu jen ateriamaksujen takaisinperintä vaatii huomattavassa määrin hal lin nol lis ta työtä ja prosessiin liittyy oikeudellista epävarmuutta. Kä si tel tä vä nä olevien palautusvaatimusten osalta on otettava huomi oon edellä mainitut Korkeimman hallinto-oikeuden ratkai sun mukaiset linjaukset. Päätös Tulosaluejohtaja Heikki Oksanen oli asian käsittelyn ajan läsnä kokouk ses sa asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin.

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kehitysvammaisten ateriamaksut ajalla /02.09/2013 Sote Valmistelija: vammaispalvelupäällikkö, puh Muutetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä koskien kehitysvammaisilta perittäviä ateriamaksuja asu mis palve luis sa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessa vuo den 2015 asiakasmaksut mukaan lukien kehitysvammaisilta perit tä vät ateriamaksut. Ateriamaksujen perusteena oli ainoastaan raaka-ai ne kus tan nuk set perustuen Valviran antamaan oh jeeseen kunnille, minkä perusteella myös Jämsän kaupungin So Te-tilaa ja lau ta kun ta päätti palauttaa asianmukaiseen hakemukseen perus tuen takautuvasti jälkeen hakijoilta perityt ateriamaksut raa ka-ai ne kus tan nuk sil la vähennettynä. Korkein hallinto-oikeus on antanut useita sa man si säl töisiä päätöksiä liittyen kehitysvammaisten ateriamaksuihin. Korkein hal lin to-oi keus on päätöksissään katsonut, että lain val mis te lu ai neistos sa korostetun normaalisuuden periaatteen mukaisesti ate ria palve luun sisältyvään maksulliseen ylläpidon osuuteen kuuluvat si nänsä ruuan materiaalikustannukset. Sa mas ta periaatteesta johtuu myös, että ylläpitokustannuksia ovat myös kaikki muut ke hi tys vammai suu des ta riippumatta aiheutuvat asu mis- ja ruokakulut sekä muut vastaavat menot, eli ne kulut, jotka jo kai nen henkilö yleensä jou tuu elämisestään maksamaan. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut Rovaniemen hal lin to-oi keu den joulukuussa 2010 antamat ratkaisut pe rus te va li tuksiin. Mm. näihin päätöksiin perustuen Valvira ohjeisti kuntia, kun tayh ty miä ja yhteistoiminta-alueita tammikuussa Koska hal linto-oi keus ei ollut perustevalitusta ratkaistessaan sisällyttänyt yl lä pi tona maksullisiin ateriakustannuksiin muita kustannuksia kuin raaka-ai ne kus tan nuk set, hallinto-oikeuden pää tös perustui hal lin to lainkäyt tö lain 63 :n 1 momentin 2 kohdassa tar koi te tul la tavalla il meises ti väärään lain soveltamiseen, joka oli voi nut olennaisesti vai kuttaa päätökseen. Kun otettiin huomioon, et tä kehitysvammaisten ateria mak su jen soveltaminen oli muodostunut hal lin to- ja oi keus käy tännös sä huomattavan epäyhtenäiseksi, jul ki nen etu vaati päätöksen pur ka mis ta hallintolain käyttölain 63 :n 2 momentin nojalla. Korkein hallinto-oikeus on päätöksissään linjannut, että mikäli ke hitys vam ma huol lon asiakkaan erityishuoltoon ei käytännössä sisälly, ei kä erityishuolto-ohjelmaan ole kirjattu, että asiakas osallistuu ruuan valmistukseen tai että häntä avustettaisiin ruuan valmistuksessa, ate ria pal ve lui den maksulliseen ylläpitoon kuuluvat tarvittavat raa-

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ka-ai neet sekä ruuan valmistamisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet kus tan nuk set. Ateriamaksun perusteena ole viin kustannuksiin kuu luvat siten myös kustannukset, jotka ai heu tu vat työvoiman, veden, ener gian ja kuljetusten käyttämisestä. Näin ol len ateriapalvelusta on mah dol lis ta periä kunnan määrittämä koh tuul li nen maksu, joka on enin tään palvelun tuottamisesta aiheutuvan kus tan nuk sen suu ruinen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä todetaan, että ke hi tysvam mais ten ateriamaksujen määräämisestä on muodostunut oikeus- ja hallintokäytännössä epäyhtenäiseksi ja epäselväksi. Tähän epä yh te näi syy teen ei ole puututtu lainsäädäntötoimin. Eri aikoina ja eri tuomioistuinten antamien ratkaisujen mukaan asumiseen liittyviä ate ria pal ve lu ja on saatettu pitää toisaalta kokonaan maksullisena ja toi saal ta on katsottu mahdolliseksi periä vain raa ka-ai ne kus tan nukset. Jämsän kaupungin ja yhteistoiminta-alue Kuhmoisten ke hi tys vamma pal ve luis sa ateriamaksuna on peritty Valviran kuntiin lä het tä män ohjeen mukaisesti vain raaka-ainekustannukset. Tuetun asu mi sen asiakkailta ateriamaksua ei ole peritty. He ostavat itse ruu an valmistusraaka-aineet ja saavat erityishuoltona maksuttoman oh jauk sen ja tuen ruuan valmistukseen ja raaka-aineiden hank ki miseen yksilöllisen tarpeen mukaisesti esim. vammaisavustajien ohjauk sel la ja tuella. Kuntaliitto on julkaissut www-sivuillaan tiedotteen ke hi tysvam mais ten ateriamaksuista viitaten Korkeimman hallinto-oikeuden antamiin ratkaisuihin. Hallintolainkäyttölain 67 :n 2 momentin mukaan, jos päätös on käsi tel tä vä uudelleen, se palautetaan asian ratkaisseelle vi ran omai selle. Näin ollen sosiaali- ja terveyslautakunta voi vahvistaa ke hi tysvam mais ten ateriamaksujen perimisperusteet asumispalveluissa Kor keim man hallinto-oikeuden pää tök sen mukaiseksi. Aterioista peritään asiakasmaksua Jämsän kaupungin ja yh teis toimin ta-alue Kuhmoisten kehitysvammapalveluissa yksilöllisesti sen mu kai ses ti, mitä erityishuolto-ohjelmaan on kirjattu henkilön tarpeen mu kai ses ta tukemisesta ruuanvalmistuksessa. Liite: Maksuperusteet alkaen Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisesti ke hi tys vam mais ten ateriamaksujen määräytymisperusteet al kaen.

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätös Tulosaluejohtaja Heikki Oksanen oli asian käsittelyn ajan läsnä kokouk ses sa asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Liitteet 4 Maksuperusteet alkaen

21 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen sulut kesäkaudella / /2013 Sote Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh Sosiaali- ja terveystoimeen esitetään seuraavien yksikköjen sulkuja ke sä kau del la 2015: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sote-hallinto supistettu toiminta Sairauskertomusarkisto suljettu Sosiaalityö ja perhepalvelut: Sosiaalitoimisto supistettu toiminta Neuvolat: - Jämsän neuvola ja eh käisy neu vo supistettu toiminta la - Jämsänkosken neuvolan ter vey den hoi ta jan vas taanot to suljettu , palvelut Jämsän neu vo lassa - Kos ken pään neuvola suljettu , palvelut Jämsän neu volas sa - Kuoreveden neuvola suljettu , palvelut Jämsän neu vo lassa - Länkipohjan neuvola suljettu , palvelut Kuoreveden neuvo las sa ja Jämsän neuvolassa Perheneuvola suljettu Terapiatyö supistettu toiminta Päihde- ja mie len ter veys palve lut - Mielenterveystoimisto supistettu toiminta a-klinikan tiloissa (hoidetaan päivystyksellisesti apua tar vitse vat sekä korvaus ja katkopotilaat) - Mielenterveystoimisto/ suljettu Kuhmoisten sivuvastaanotto Kuntoutus: Kotisatama suljettu Nuorisopsykiatrian pkl suljettu Vanhuspalvelut: Linnakartanon päiväkeskus suljettu Muistipoliklinikka suljettu Terveyspalvelut: Suun terveydenhuolto - Kuoreveden hammashoito suljettu Kuhmoisten hammashoito suljettu Fysioterapiaosasto supistettu toiminta Apuvälineyksikkö auki supistetusti klo 9 12 aj Jalkaterapia suljettu

22 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Jokilaakson Terveys Oy:n sulkuajat: Länkipohjan terveysasema suljettu Kuoreveden terveysasema suljettu Koskenpään terveysasema suljettu Leikkausosasto ja hoito-osas suljettu to 5 Fimlab Oy:n sulkuajat: Länkipohjan laboratorio suljettu Kuoreveden laboratorio suljettu Koskenpään laboratorio suljettu Jämsänkosken laboratorio suljettu Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa esitetyt yksikköjen sulut tai osa su lut ja merkitsee Jokilaakson Terveys Oy:n ja Fimlab Oy:n sulku ajat tiedoksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

23 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vakanssimuutosesitys/Hoiva-avustajan vakanssin muutos lähihoitajaksi (vakanssi ) 268/ /2013 Sote Osastonhoitaja Hannele Koppasen, puh esitys: Hoiva-avustajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi, vakans si Tulosalue: Vanhuspalvelut, Tulosyksikkö: Ympärivuorokautinen hoito, Kustannuspaikka: Lukkoilakoti Toimelle haetaan vakanssimuutosta ja täyttölupaa. Toimen hoitaja elä köi tyy Täytettävälle toimelle anotaan vakanssimuutosta hoiva-avustajasta lä hi hoi ta jak si. Ympärivuorokautisessa hoidossa asuvat asiakkaat ovat monisairaita ja enenevästi asiakkaissa on esim. kos ke tus eristys asiak kai ta. Hoidon jatkuvuuden ja asiakasturvallisuuden ta kaa misek si ammattikoulutettu terveydenhuoltohenkilöstö on välttämätöntä. Vakanssimuutoksen kustannusvaikutus budjetoituun on n. 180 e/kk. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle hoiva-avus ta jan toimen muuttamista lähihoitajan toi mek si (vakanssi ) esittelytekstissä olevilla perusteilla. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

24 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveyskeskuslääkärin viran (322023), puheterapeutin viran (322303), kahden sairaanhoitajan toimen ( ja ), asumisen ohjaajan toimen (334204) ja kahden lähihoitajan toimen ( ja ) täyttölupaesitykset 2003/01.01/2014 Sote Valmistelijat: osastonhoitajat, perhepalvelukeskuksen johtaja, asumis yk si kön esimies, kotihoidon esimies Osastonhoitaja Petri Jetsun, puh , esitys: Sairaanhoitajan toimi, vakanssi Tulosalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, Tulosyksikkö: Hen ki löre surs si yk sik kö, Kustannuspaikka: Varahenkilöyksikkö Työntekijä irtisanoutunut varahenkilöyksikön sairaanhoitajan toi mesta tultuaan valituksi Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toisen yksikön sairaanhoitajan tehtävään. Toimelle pyydetään täyttölupaa, koska hoitohenkilökunnan - ja tässä eri tyi ses ti ao.ammattiryhmän - sijaisjärjestelyt hankaloituvat en ti sestään, mikäli käytössä oleva vakituinen sijaisresurssi vähenee. Hen kilös tö val tai sel la toimialalla sijainen on kuitenkin saatava ja ko ko naista lou del li ses ti järkevintä se on toteuttaa oikein mitoitetulla va ra hen kilös töl lä. Sairaanhoitajan toimen kustannusvaikutus (tehtäväkohtainen palkka+eril lis kor va uk set+so tut) on n euroa/v. Perhepalvelukeskuksen johtaja Virpi Merikallion, puh , esi tys: Terveyskeskuslääkärin virka, vakanssi , neuvola- ja koulu ter vey den huol to Tulosalue: Sosiaalityö ja perhepalvelut, Tulosyksikkö: Per he pal ve lukes kus, Kustannuspaikka: Neuvola-, koulu- ja opis ke li ja ter vey denhuol to Virassa ollut lääkäri irtisanoutui Lääkäriresurssimme neuvola- koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa ei ole riittävä. Jämsän kaupungin alueen lääkäriresurssin tar peemme on 2,2-2,5 lääkärin kokoaikainen työpanos. Tällä hetkellä tuotam me palveluita vaihtelevasti Perhepalvelukeskuksen kahden oman osa-aikaisen virkalääkärin yhteensä 1,1 lääkärin työajan panok sel la sekä palkatun osa-aikaisen lääkärin tai Jokilaakson ter veydel tä ostopalveluna tuotetun vaihtuvan ja liian vähäisen lää kä ri työvoi man turvin. Resurssipula ja lääkäreiden vaihtuvuus heikentävät lää kä ri vas taan-

25 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ot to jen laatua sekä estäneet lääkäreiden vastaanottotoiminnan yh tenäis ten käytäntöjen kehittämistä ja jatkuvuuden turvaamista. Emme pys ty tuottamaan lääkäripalveluita suositusten ja vuonna 2009 voimaan tulleen asetuksen (Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiske li ja ter vey den huol los ta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun ter vey den huol los ta) mukaisesti. Lisäksi uuden syksyllä 2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain velvoittamana lää kä ritar ve opiskelijaterveydenhuollossa on edelleen kasvanut. Edelläolevaan viitaten tarvitsemme edelleen viran tuoman lää kä rityö voi man neuvola- koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon. Perhepalvelukeskuksen johtaja Virpi Merikallion, puh , esi tys: Puheterapeutin virka, vakanssi , terapiatyö Tulosalue: Sosiaalityö ja perhepalvelut, Tulosyksikkö: Per he pal ve lukes kus, Kustannuspaikka: Terapiatyö Puheterapeutin virassa työskentelevä puheterapeutti Sirkku Rossi irti sa nou tuu lähtien eläköitymisen takia. Perhepalvelukeskuksessamme työskentelee ja tarvitaan jatkossakin vä hin tään 2 kokoaikaista puheterapeuttia, jotta voimme toteuttaa laa duk kai ta ja asianmukaisia puheterapiapalveluita kaikenikäisille kun ta lai sil le. Puheterapeuteilla on tärkeä ja keskeinen asema etenkin alle kou luikäis ten lasten puhe- ja laaja-alaisempienkin kehityksellisten on gelmien osalta niin tutkimusten kuin kuntouttavien terapioidenkin osalta. Nykyisen 2 puheterapeutin resurssi on ollut riittämätön ja olemme jou tu neet tuottamaan osan lasten kuntouttavista terapiajaksoista osto pal ve lu na. Ongelmana on ollut, että ajoittain pu he te ra pia pal ve luiden saatavuus ostopalveluinakin on ollut vaikeaa, jotta oi kea-ai kainen kuntouttava terapia onnistuisi. Asumisyksikön esimies Leena Rauhamäen, puh esitys: Asumisen ohjaajan toimi, vakanssi Tulosalue: Vammaispalvelut, Tulosyksikkö: Asumispalvelut, Kus tannus paik ka: Linnakoti Asumisen ohjaajan toimelle haetaan täyttölupaa nykyisen työn te kijän jäädessä eläk keel le Linnakodin henkilökuntamitoitus on niin tiukka, että jos ko. tointa ei täy te tä, ei jää riittävästi työtekijöitä työvuoroihin (nykyisin kaksi ohjaa jaa aamuvuorossa, kolme iltavuorossa ja yksi yövuorossa). Linna ko dis sa asuu vakituisesti 14 asukasta, yksi paikka on varattu vä liai kai seen käyttöön, jolloin ko. mitoitus on aivan minimi, jolla pys tytään turvaamaan asukkaiden hoito ja ohjaus sekä asu kas tur val li-

26 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta suus. Linnakodin asukkaiden ikääntymisen ja monivammaisuuden vuoksi tar vi taan asumisyksikössä nykyistä enemmän sairaanhoidollista hoitoa ja tietämystä sekä osaamista (nyt asumisenohjaajat ovat pääosin lähihoitajia), joten esitän ko. asumisenohjaajan toimen kel poisuus vaa ti muk sen muuttamista sairaanhoitajan tutkinnoksi. Ko. kelpoi suus muu tok sen myötä ei vammaispalvelun tarvitse ostaa ny kyisel lä laajuudella kotihoidosta sairaanhoidollisia palveluita. Kustannusvaikutukset: Ko. kelpoisuusmuutos lisää hen ki lös tö me noja noin eur/vuosi (laskettu vuoden kokonaispalkkasummasta, jo hon sisältyy myös lisät ja lomakorvaus), noin 420 eur/kk. Toisaalta tu lee säästöä ostetuiden palveluiden vähentymisestä kotihoidolta. Kotihoidon esimies Minna Koskisen, puh esitys: Sairaanhoitajan toimi, vakanssi Tulosalue: Vanhuspalvelut, Tulosyksikkö: Kotihoito, Kus tan nus paikka: Kotihoito Jämsä Toimi on avoin irtisanoutumisen vuoksi. Toimea ei voi jättää täyttämättä, koska hoito- ja palvelusuunnitelman mu kai set myönnetyt palvelut ja asiakasturvallisuus edellyttävät nykyis tä henkilöstömitoitusta. Määräraha on budjetoitu. Kustannusvaikutus/vuosi n euroa. Osastonhoitaja Hannele Koppasen, puh esitys Lähihoitajan toimi, vakanssi , nimikemuutos myös hoiva-avus ta jas ta lähihoitajaksi Lähihoitajan toimi, vakanssi Tulosalue: Vanhuspalvelut, Tulosyksikkö: Ympärivuorokautinen hoito, Kustannuspaikka: Lukkoilakoti Vakanssit vapautuvat eläköitymisten vuoksi. Henkilöstöresurssit ovat riit tä mät tö mät suhteessa asikkaiden hoitoisuuteen, jos toimia ei täyte tä. Ympärivuorokautisessa hoidossa asuvat asiakkaat ovat mo nisai rai ta ja enenevästi asiakkaissa on esim. kos ke tus eris tys asiak kaita. Hoidon jatkuvuuden ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi ammat ti kou lu tet tu terveydenhuoltohenkilöstö on välttämätöntä. Määräraha on budjetoitu. Kustannusvaikutus on noin euroa/vuo si/toi mi. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myön tää seuraavat täyttöluvat

27 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sairaanhoitajan toimi, vakanssi , varahenkilöyksikkö Terveyskeskuslääkärin virka, vakanssi , neuvola- ja kou lu tervey den huol to Puheterapeutin virka, vakanssi , terapiatyö Asumisen ohjaajan toimi, vakanssi , Linnakoti Sairaanhoitajan toimi, vakanssi , kotihoito Jämsä Lähihoitajan toimi, vakanssi , nimikemuutos myös hoiva-avus ta jas ta lähihoitajaksi, Lukkoilakoti Lähihoitajan toimi, vakanssi , Lukkoilakoti Vakanssien täytössä etusija annetaan määräaikaisissa työsuhteissa toi mi neil le kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville hakijoille. Jämsän Ter veys Oy:lle siirtyvien vakanssien osalta on ennen niiden täyt töpro ses sin käynnistämistä käytävä keskustelu yrityksen edustajan kans sa täytön perusteluista. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

28 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sairaanhoitajan toimen (vakanssi ) ja Perushoitajan toimen (vakanssi ) täyttölupaesitykset Kuhmoisten tehostettuun palveluasumiseen 2003/01.01/2014 Sote Valmistelija: osastonhoitaja Johanna Peltonen, puh Osastonhoitaja Johanna Peltosen esitys Sairaanhoitajan toimi, vakanssi Tulosalue: Vanhuspalvelut, Tulosyksikkö: Ympärivuorokautinen hoito, Kus tan nus paik ka: Kuhmoisten tehostettu palveluasuminen Sairaanhoitajan toimelle haetaan täyttölupaa, koska toimen tekijä on ol lut työvapaalla, työssä toisella paikkakunnalla alkaen ja nyt toimesta irtisanoutunut alkaen. Toimen vakinainen täyttäminen on perusteltua, koska toiminta jatkuu ennallaan ja jottei aliteta henkilömitoitusta, joka on 0,61. Määrärahat on budjetoitu. Sairaanhoitajan toimen kus tan nus vai kutus on n euroa/vuosi/toimi. Osastonhoitaja Johanna Peltosen esitys Perushoitajan toimi, vakanssi Tulosalue: Vanhuspalvelut, Tulosyksikkö: Ympärivuorokautinen hoito, Kus tan nus paik ka: Kuhmoisten tehostettu palveluasuminen Perushoitajan toimelle haetaan täyttölupaa, koska toimen tekijä on va lit tu alkaen vakinaiseen toimeen Päijännekodin te hos tettuun palveluasumiseen. Toimen vakinainen täyttäminen on perusteltua, koska toiminta jatkuu ennallaan ja jottei aliteta henkilömitoitusta, joka on 0,61. Määrärahat on budjetoitu. Perushoitajan toimen kus tan nus vai ku tus on n euroa/vuosi/toimi. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Kuhmoisten kun nan hal li tuk selle ja Kuhmoisten mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen Jämsän kaupunginhallitukselle, et tä täyttöluvat sairaanhoitajan toimelle (va kans si ) ja perushoitajan toimelle (va kans si ) myön ne tään. Vakanssien täytössä etusija annetaan määräaikaisissa työ suh teis sa toimineille kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville ha ki joille. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

29 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijoiden päätökset Sote Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Liehun viranhaltijapäätökset: Vs. sosiaalityön esimiehen sijainen ajalla Toimistosihteerin (vakanssi 30006) sijaisuuteen va lin ta ajalle Kustannuspaikkojen esimiesten nimeäminen vuodel le Vammaisneuvoston jäsenen nimeäminen Lääkäri Sirpa Kuusniemen etätyö v Päätös testamenttivarojen käytöstä/pisara Tanssin Iloa - juhlan kustannukset Palveluasiantuntija Auli Heinosen viranhaltijapäätökset: Palveluntuottajaksi palvelusetelijärjestelmään hyväk sy mi nen Rekisteröinti Jämsän kaupungin ylläpitämään yk sityis ten palveluntuottajien rekisteriin/kotipalvelun tu ki pal ve lut Rekisteröinti Jämsän kaupungin ylläpitämään yk sityis ten palveluntuottajien rekisteriin/kotipalvelun tu ki pal ve lut Perhe- ja vammaispalvelujen tulosaluejohtaja Heikki Oksasen vi ran hal ti ja pää tök set: Asumispalvelujen ostosopimus 2015/Pomelo-koti Oy Sopimus kehitysvammaisten asumispalveluista 2015/An nen Pikkolo Oy Sopimus kuulonhuoltopalveluista Jämsän kau pungin asukkaille 2015/Jämsän Seudun Kuulo ry Sopimus vammaispalvelulain mukaisesta hen ki lökoh tai sen avun palvelusta ajalla /Jukkis-Market Oy Sopimus Hopealuoti-palvelujen ryh mä vies tin lä hetys työ ka lus ta/la by rint ti Media Oy Yhteistyösopimus perheasioiden so vit te lu pal ve luiden hankkimisesta/jyväskylän seurakunnan perhe asiain neuvottelukeskus Yhdistyksille maksettava avustus kuntouttavan työ toi min nan järjestämisestä Sopimus neuropsykologisten tutkimusten ja -kuntou tuk sen tuottamisesta/attentio Oy Vs. sosiaalityön esimies Minna Laurila-Paasonen vi ran hal ti japää tök set: Perhetyöntekijän määräaikaiseen toimeen va linta/sir pa Karhunen Perhetyöntekijän määräaikaiseen toimeen va lin-

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015. 50 Asianro 3428/05.04.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015. 50 Asianro 3428/05.04.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 50 Asianro 3428/05.04.00/2015 Kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät ylläpitomaksut 1.6.2015 alkaen Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä Yhtymähallitus 219 28.10.2014 Yhtymähallitus 55 23.03.2016 Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 347/05.00/2014 Yhall 28.10.2014 219 Valmistelija: Perhekeskuspäällikkö Päivi

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Killin Kehitysvammaisten Tuki ry/kirjelmä

Killin Kehitysvammaisten Tuki ry/kirjelmä Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 16.02.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10 08.03.2017 Killin Kehitysvammaisten Tuki ry/kirjelmä Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.02.2017 1 Aikuissosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa:

Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa: Perusturvalautakunta 38 15.03.2017 ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA ARVONLISÄVEROTTOMANA OSK SINIWUOKOT 7/7/2016 Perusturvalautakunta 15.03.2017 38 Ilmoituksenvarainen toiminta (Valviran

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Vanhus- ja hoitopalvelut:

Vanhus- ja hoitopalvelut: Sosiaali- ja terveysltk 198 12.09.2017 Sosiaali- ja terveysltk 206 26.09.2017 HYVINVOINTIPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 507/02.02.00/2017 SOSTE 12.09.2017 198 Valmistelijat vs. talouspäällikkö Raila

Lisätiedot

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista.

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista. Perusturvalautakunta 55 28.09.2016 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2017 PETUR 55 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta,

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Vuoden 2018 talousarvio PETUR 27.09.2017 63 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2018 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen Perusturvalautakunta 40 24.04.2013 Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen 281/00.03.01/2013 PELA 40 Perusturvan toiminta- ja palveluorganisaatio

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 3 26.01.2017 Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Perusturvalautakunta 26.01.2017 3 Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 120 vuoden 2017 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Uuden sosiaalihuoltolain vaikutukset

Uuden sosiaalihuoltolain vaikutukset Hallitus 288 17.12.2014 Hallitus 288 17.12.2014 Uuden sosiaalihuoltolain vaikutukset H 288 (valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen) Uusi sosiaalihuoltolaki (HE 164/2014) astuu voimaan pääosin

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

1. Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, joka kattaa kaik ki palvelusta aiheutuneet kustannukset.

1. Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, joka kattaa kaik ki palvelusta aiheutuneet kustannukset. Kaupunginhallitus 21 16.01.2017 Kaupungintalon tiloista perittävät käyttömaksut 29/02.04.00/2017 KH 21 Kaupunginvaltuusto päätti 2.11.2015 (75 ) Äänekosken kaupungin pal ve luis ta ja muista suoritteista

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot