YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus AIKA :00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat 4 3 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 5 4 Kaupungin ydinkeskustan kaavarungon laatiminen 6 5 Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 9 hyväksyminen 6 Kaupunginhallituksen määrättävät laskujen hyväksyjät 10 vuodelle 2014 ja suoraan kaupunginhallituksen vastuulla olevien tehtäväalueiden käyttösuunnitelmien vahvistaminen 7 Kaupungin tilinkäyttövaltuuksien vahvistaminen vuodelle Valtuuden myöntäminen kaupunginkamreerille lainojen 15 ottamiseen ja korkosuojauksien tekemiseen vuodelle Kaupunginvaltuuston pitämän kokouksen 17 päätösten täytäntöönpano 10 Kaupunginvaltuuston pitämän kokouksen 18 päätösten täytäntöönpano 11 Kaupunginhallituksen kokoontuminen kevätkaudella Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapöytäkirjat 22

2 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Perkkiö Kaija-Maija 16:00-17:50 Puheenjohtaja Hirvelä Tarmo 16:00-17:50 2. varapj. Autio Juha 16:00-17:50 Jäsen Haapakoski Kaisa 16:00-17:50 Jäsen Hannula Jouko 16:00-17:50 Jäsen Junttila Tiina 16:00-17:50 Jäsen Jussila Markku 16:00-17:50 Jäsen Kärkinen Samuli 16:00-17:50 Jäsen Jaakola Päivi 16:00-17:50 Varajäsen Karoliina Nevalaisen varajäsen POISSA Nevalainen Karoliina 1. varapj. MUU Pylväs Juha 16:00-17:50 KV:n pj. Kippola Eero 16:00-17:50 KV:n 1. varapj. Jokinen Heikki 16:00-17:50 KV:n 2. varapj. Korpi-Tassi Pauli 16:00-17:50 KV:n 3. varapj. Ojanperä Terho 16:00-17:50 Esittelijä Seppänen Liisa 16:00-17:50 Pöytäkirjanpitäjä Sarkkinen Kauko 16:00-17:45 Asiantuntija ALLEKIRJOITUKSET Kaija-Maija Perkkiö Puheenjohtaja Liisa Seppänen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-13 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Keskiviikkona klo keskusvirastossa. Kaisa Haapakoski Jouko Hannula PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskiviikkona klo keskusvirastossa. Toimistosihteeri Merja-Liisa Laitila

3 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 1 Kaupunginhallituksen johtosäännön 7 :n mukaan kokous kutsu on toimitettava mi käli mahdollista kirjallisena hyvissä ajoin ennen kokous ta. Jos erityiset syyt eivät ole esteenä, esityslista on lähetettä vä vähintään kolme päivää ennen ko kousta. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina torstaina Esityslista liitteineen on julkaistu samana päivänä sähköi sessä kokoushallintajärjestelmässä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus toteaa laillisuu den ja pää tösvaltaisuuden. KAUPUNGINHALLITUS: Totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KHALL 2 Pöytäkirja tarkastetaan keskusvirastossa keskiviikkona kello 10 ja pidetään yleisön nähtävänä samana päi vä nä kello KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus valitsee pöytä kirjan tarkastajat Kaisa Haapakoski Jouko Hannula Varalle Tiina Junttila Markku Jussila Mikäli pöytäkirjan tarkastajaksi valittu henkilö on esteellinen tai estynyt käsittelemään jotakin asiaa, tarkastaa pöytäkirjan kyseisen asian osalta varalle valittu henkilö. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

5 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan tilannekatsaus KHALL 3 Kaupunginjohtaja esittelee ajankohtaiset asiat. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

6 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupungin ydinkeskustan kaavarungon laatiminen 101/54/00/2013 KHALL Asemanseudun asemakaavoitus on ollut vireillä vuodesta 2008 alkaen. Kaupunginhallitus päätti , että asemanseudun kaavoitusta jatketaan niin sanotun Kartanotien vaihtoehdon pohjalta. Alituksen edellyttämä tilavaraus ja muut tekniset ratkaisut tutkitaan asemakaavoituksen yhteydessä. Oulu-Seinäjoki -ratahanke etenee laaditussa aikataulussa ja valmistuu vuonna Hanke sisältää kaksoisraiteen Kokkola-Ylivieska välille, mutta rahoitus ei tä män hetkisen tiedon mukaan kata Ylivieskan ratapihan toteutusta. Ratapihan yleissuunnitelma päivitettiin vuonna Suunnitelmas sa on muun muassa korotetut laiturit, välilaituri ja laiturille nousu (portaat ja hissi) Asemakadun kohdalta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on jatkuvana tehtävänä arvioitava asemakaa vojen ajanmukaisuutta. Asemakaavoja on laadittava ja pidettävä ajan tasalla siten kuin kunnan kehitys, asuntotuotannon taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Tämä koskee erityisesti asemakaavaa, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka merkittä vältä osaltaan on edelleen toteutumatta. Keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava valmistui vuonna Osayleiskaavan tavoit teita oli muun muassa keskustan kehittäminen. Nykyisessä keskus tassa todettiin runsaasti tiivistämismahdollisuuksia: rakentamattomat tontit, matala keskustarakentaminen, keskusta-alueelle turhan laajat ja epämääräiset paikoitusalueet sekä tehoton maantasopysäköinti. Edellä olevien lisäksi keskusta-alueella on ollut useita hankkeita ja selvityksiä: matkakeskus, joukkoliikenne, omin jaloin, kävelypainotteinen ydinkeskusta jne. Keskustan kehittäminen (tiivistäminen) ja saattaminen toteutusvai heeseen edellyttää kuitenkin lähes poikkeuksetta asemakaavan muutoksen. Näitä ja vireillä olevia kaavanmuutoksia helpottamaan ja ohjaamaan on syytä laatia ydinkeskustan alueelle kaavarunko. Kaavarunko on yleensä asemakaavoituksen pohjaksi laadittava yleispiirteinen suunnitelma. Kaavarungon avulla pyritään selvittämään asemakaavan tai muu maankäyttösuunnitelman vaikutusta laajempaan ympäristöön. Kaa varunko laadittaisiin tässä tapauksessa ydinkeskustan asuntoraken tamisen, kaupallisten ja muiden palveluiden, liikenteen ja viheryh teyksien selvittämiseksi. Suunnitelma ei ole maankäyttö- rakennus lain mukainen kaavataso. Sitä ei aseteta nähtäville eikä siitä voi va littaa. Hankkeen aikana voidaan kuulla

7 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus osallisia. Kaavarunko liite tään asemakaavan valmisteluaineistoon. Tekninen palvelukeskus esittää että kaupungin ydinkeskustaan laaditaan kaavarunko muun muassa asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioimiseksi, vireillä ole van asemanseudun asemakaavan muuttamisen edistämiseksi, kes kustan tiivistämiseksi ja uusien rakennuspaikkojen löytämiseksi kau punginkeskustasta. Hanketta varten on syytä nimetä tiivis hanketta ohjaava ohjausryhmä, joka asettaa työlle aikataulun ja tavoitteet. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää, että 1. kaupungin ydinkeskustaan laaditaan kaavarunko 2. hankkeelle nimetään ohjausryhmä. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin. Hankkeen ohjausryhmään nimettiin Kari Kentala, Terho Ojanperä, Antti Rantala, Kaija-Maija Perkkiö, Juha Pylväs, Riitta Konu-Vierimaa, Eriia Laru, Eero Kippola ja Tarmo Hirvelä. KHALL 4 Kaavarungossa esitetään maakuntakaavan "Alueelinen kes kus ta toimin to jen alue" -merkinnän (c2) mukainen maankäyttö. Suunnittelualue on rajattu Ylivieskan keskutan asemanseudun ympä ris töön rajautuen lännessa Valtakatuun, pohjoisessa Kalajokeen, ete läs sä Savontiehen ja idässä Tulolantiehen. Ydinkeskustan kaavarungon laatijaksi valittiin FCG Suunnittelu ja tek niik ka Oy. Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa. Kaavarunko on ydinkeskustan maankäyttöä ohjaava suunnitelma, jon ka tarkoituksena on ohjata asemakaavojen laatimista ja muut tamis ta. Kaavarunko mahdollistaa kaavoituksen kautta nopean reagoin nin asunto-, liike- ja työpaikkarakentamisen tarpeisiin. Laaditussa kaavarunkosuunnitelmassa kuvataan Ylivieskan kes kustan maankäyttöä tavoitevuonna 2030 seuraavasti: Yhdyskuntarakennetta eheytetään ja tiivistetään voimakaasti. Kaupan liiketoiminnalle ja muille palveluille mahdollistetaan keskustassa ke hit ty mis edel ly tyk set. Kaupallista keskusta laajennetaan kes kus tan to rin ympäristöön "Ala-Rundiin" ja uusien radan alikulkujen kaut ta Ra ta ka dun arteen "Puhtokeskukseen." Koskipuhdon kaupunginosan länsiosan vajaakäyttöinen ja sekava teol li suus alue ja osin ratapiha-alue muutetaan monipuoliseksi keskus ta toi min to jen alueeksi, jonne voi sijoittua uutta asutusta, va-

8 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus paa-ajan ja kaupan palveluja sekä työpaikkoja. Alueen ta voi tet tavuut ta parannetaan keskustasta käsin Asemakadun ke vyen lii kenteen ja Pajalankadun ajoneuvoliikenteen tunneleiden kautta. Keskustarakenne eheytyy nykyisen kantakeskuksen yhdistyessä radan itäpuoliseen uuteen keskustatoimintojen alueeseen, jonka jatkeel la myös sijaitsevat Savarin monipuoliset palvelut. Uutta täydentävää asumista on esitetty olevan rakenteen lomaan ko ko tarkastelualueelle pyrkimyksenä muodostaa selkeitä alue ko konai suuk sia ja eheytyvää keskustarakennetta. Uusi kes kus ta-asu minen tukeutuu olemassa oleviin palveluihin niitä vahvistaen. Vanhan keskutan toimivuutta ja elinvoimaisuutta on lisätty mah dollis taen uusien palvelujen sijoittuminen alueelle, parantamalla asi oitiym pä ris töä ja lisäämällä asumisen mahdollisuuksia kau pun ki ytimes sä. Liikenteen osalta maankäyttö tukeutuu pääosin olemassa olevaan lii ken ne verk koon. Kehittämistoimissa keskeisä ovat keskustan ra dan län si- ja itäpuolisten uusien yhteyksien luominen niin kevyelle kuin ajo neu vo lii ken teel le. Kaavarunko ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaa va taso, vaan se on maankäytön suunnittelua ja asemakaavoitusta ohjaa va yleispiirteinen suunnitelma tavoitevuonna Liitteenä nro 1/2014 on Keskustan kaavarunko Suunnitelmaa kos ke va asiakirja on nähtävillä myös kaupungin ko ti si vul la > Hallinto ja talous > Päätök sen teko > Esi tys lis tat ja pöy tä kir jat / Kaupunginhallitus. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää kaupun gin val tuus tol le tiedoksi Keskustan kaavarunko 2030 asiakirjan, jo ka on ase ma kaa voi tus ta ja muuta maankäytön suunnittelua oh jaava yleis piir teinen suunnitelma. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

9 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden hyväksyminen 2/1/05/2014 KHALL 5 Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille Talousarvion yleis pe ruste lu osas sa on määräykset talousarvion ja taloussuunnitelman ra kentees ta ja talousarvion sitovuudesta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeilla kaupunginhallitus antaa tarkem pia ohjeita hallintokunnille talousarvion täytäntöönpanoon, määrä ra ho jen ja tulojen seurantaan sekä kirjanpitoon liittyvistä asioista. Kaupunginkamreerin valmistelemat vuoden 2014 talousarvion täytän töön pa no-oh jeet ovat liitteenä nro 2/2014. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä nro 2/2014 olevat vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

10 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen määrättävät laskujen hyväksyjät vuodelle 2014 ja suoraan kaupunginhallituksen vastuulla olevien tehtäväalueiden käyttösuunnitelmien vahvistaminen 3/1/40/2014 KHALL 6 Kaupunginhallituksen käsiteltävänä olevissa vuoden 2014 ta lous arvion täytäntöönpano-ohjeissa todetaan mm. seuraa vaa: Lau ta- ja johtokuntien tulee nimetä tehtäväalueen ja osatehtä vien toi min nasta ja määrärahan käytöstä vastaavat henkilöt, joiden tehtä vä nä on: Vastata siitä, että määrärahoja käytetään talousarviossa ja käyttösuun nitelmissa edellytetyllä tavalla sekä seurata määrärahan riittävyyttä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Hyväksyä laskut ja muut kirjanpitotositteet. Vastuuhenkilön on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin havaitessaan määrärahan riittämättömyyden. Hallintokuntien on kunkin vuoden alussa nimettävä ne henkilöt, jot ka ovat oikeutettuja hyväksymään laskut. Kaupungilla on käytössä ostolaskujen sähköinen käsittelyohjelma. Laskujen tarkas tajia ja hyväksyjiä koskevista muutoksista on ilmoitettava välittömästi Pal velukeskus Hetaan ostoreskontran työntekijöille. Laskujen hyväksyjä vastaa mm. siitä, että tositteessa on vuoden 2014 ti li kar tan mukainen oikea tilimerkintä, menon suorittamiseen on käy tet tä vissä määrärahaa ja lasku hyväksytään ja toimitetaan mak sa tuk seen ennen erä päi vää." Lisäksi täytäntöönpano-ohjeissa todetaan käyttösuunnitelmien hyväk symisen osalta seuraavaa: Kunkin toimielimen on päätettävä omien tehtäväalueidensa (käyttömenot) ja hankeryhmien (yksilöimättömät investointimäärärahat) määrärahojen jako käyttösuunnitelmilla. Käyttösuunnitelma on luottamushenkilötoimielimen hyväksymä asiakirja tai päätös, jolla talousarvioon sisältyvät toimielimen vastuulla olevat määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet jaetaan osamäärärahoiksi, osatuloarvioiksi ja osatavoitteiksi ja niille nimetään omat vastuuhenkilöt. Käyttösuunnitelmat tulee vahvistaa ja toimittaa kaupunginkamreerille tammikuun 31. päivään 2014 mennessä. Valtuuston hyväksy män vuoden 2014 talousarvion määrärahojen alustavat käyttösuun nitelmat ovat pääsääntöisesti hallintokuntien talousarvioesitysten mukaisia (käyttötalous).

11 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Tehtävä/ osatehtävä Käyttösuunnitelmilla ja tarvittaessa talousarviovuoden aikana tehtävil lä käyttösuunnitelmien tarkistuksilla varmistetaan määrärahojen riittä vyys koko vuodelle. Määrärahaa ei ole lupa käyttää loppuun, ell ei todellinen perusteltu tarve niin edellytä. Kaupunginhallitus seuraa erikseen tämän vaateen toteutumista talousarviovuoden lopussa. Kaupunginhallitus voi määrätä hallintokun nat te kemään muutos esityksiä käyttösuunnitelmiin, jos talouden seu ranta tiedot sitä edel lyttävät." Suoraan kaupunginhallituksen vastuulla ovat seuraavat tehtävä alueet: Yleishallinto, Elinkeinotoimi, Pelastuspalvelut, Maaseutuelinkeinojen kehittäminen, Yhteisö tuet, So si aali- ja ter ve ys pal ve lut/pe ruspal ve lu kun tayh ty mä Kal lio, Erikois sai raan hoito (os tet tu)/perus palvelu kun tayh tymä Kal lio ja Muu sosi aali- ja terveydenhuolto. Hyväksyjiä nimettäessä pääsääntönä tilintarkastusohjeen mukaan tu lee olla, että alaisella ei ole oikeutta hyväksyä esimiestänsä koskevaa laskua. Hallintokunnan tulee erikseen käsitellä ja hyväk syä pääsäännöstä poikkeaminen. Liitteenä nro 3/2014 on ehdotus kaupunginhallituksen määrättäväk si laskujen hyväksyjiksi vuodelle Suoraan kaupunginhallituksen vastuulla olevien tehtäväalueiden mää rä rahojen käyttösuunnitelmat ja vastuuhenkilöt ovat seu raa vat: Määräraha/ osatehtävä euroa Tuloarvio/ osatuloarvio euroa YLEISHALLINTO Keskushallinto (valtuusto, kh, kj, käyttövarat) vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Terho Ojanpe rä, va ralla kau punginsihteeri Maritta Piili/vs. Liisa Seppänen Hallintopalvelut vastuuhenkilö kaupunginsihteeri Maritta Piili/vs. Liisa Seppänen,varalla kaupunginkamreeri Kau ko Sark ki nen Henkilöstöpalvelut vastuuhenkilö kaupunginsihteeri Maritta Piili/vs. Liisa Seppänen, varalla kau pun gin kamreeri Kauko Sarkkinen Talouspalvelut (sis. atk-palvelut) vastuuhenkilö kaupunginkamreeri Kauko Sarkki nen, varalla kaupunginsihteeri Maritta Piili/vs. Liisa Seppänen

12 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Velkaneuvonta vastuuhenkilö velkaneuvoja Tuija Vähäkangas, varalla vs. velkaneuvoja Merja Pietikäinen Muu yleishallinto vastuuhenkilö kaupunginkamreeri Kauko Sark kinen, varalla kaupunginsihteeri Maritta Piili /vs Liisa Seppänen ELINKEINOTOIMI Elinkeinotoimi vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Terho Ojanperä, va ralla kaupunginsihteeri Maritta Piili/vs. Liisa Seppänen ja kaupun gin kam reeri Kau ko Sarkinen PELASTUSPALVELUT vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Terho Ojanperä, va ralla kaupunginkamreeri Kau ko Sark ki nen MAASEUTUELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Terho Ojanperä, va ralla kaupunginkamreeri Kauko Sarkkinen YHTEISÖTUET vastuuhenkilö kaupunginkamreeri Kauko Sark kinen, varalla kaupunginjohtaja Terho Ojanperä SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ Peruspalvelukuntayhtymä Kallio - vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Terho Ojanpe rä, varalla kaupunginkamreeri Kauko Sarkkinen ERIKOISSAIRAANHOITO (ostettu) / Peruspalvelukuntayhtymä Kallio - vastuuhenkilö kaupunginjohtajaterho Ojanperä, va ral la kaupunginkamreeri Kauko Sarkkinen MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO vastuuhenkilö kaupunginkamreeri Kauko Sark kinen, varalla kaupunginsihteeri Maritta Piili/vs. Liisa Seppänen Talousarviossa em. tehtäväalueille hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon nähden. Hankintaohjeiden mukaisesti hallintokuntien on vuosittain ilmoitettava hankintatoimikunnalle hankintahenkilöiden nimet ja valtuudet käyttö suunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Hankintasäännön mukaan hallintokunnan määräämä viranhaltija päättää täydennysja erillis hankinnoista, joiden hankintahinta on alle euroa, ellei johto säännössä ole muuta määrätty.

13 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus 1. määrää laskujen hyväksyjät liitteen nro 3/2014 mukaisesti 2. päättää, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja hyväksyy kaupunginjohtajan laskut, varalla kaupunginsihteeri Maritta Piili/vs. Liisa Seppänen 3. vahvistaa suoraan kaupunginhallituksen vastuulla olevien tehtäväalueiden määrärahojen ja tuloarvioiden käyttösuunnitelmat sekä vastuuhenkilöt yllä olevan mukaisena 4. määrää hankintaohjeiden mukaisiksi hankintahenkilöiksi em. tehtävien tai osatehtävien vastuuhenkilöt, joilla on oikeus päät tää oman tehtävänsä tai osatehtävänsä täydennys- ja eril lis han kin noista, joi den hankintahinta on alle eu roa. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

14 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupungin tilinkäyttövaltuuksien vahvistaminen vuodelle /1/40/2014 KHALL 7 Otot ja siirrot kaupungin pankkitileiltä allekirjoittavat kaupunginhallituksen siihen valtuuttamat henkilöt. Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupungin tilinkäyttövaltuutus vahvistetaan vuodelle 2014 seuraavaksi: Vastuuhenkilöinä toi mivat kaupunginkam reeri Kauko Sarkkinen kaupunginsihteeri Maritta Piili/ vs. Liisa Seppänen kaupunginjohtaja Terho Ojanperä ja toisena henkilönä kirjanpitäjä Aila Mattila tai kaupunginkamreerin nimeämä muu henkilö palvelukeskus Hetasta KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus vahvistaa tilinkäyttövaltuutuksen kaupungin pank kitileille vuodelle 2014 yllä olevan mukaisena. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

15 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Valtuuden myöntäminen kaupunginkamreerille lainojen ottamiseen ja korkosuojauksien tekemiseen vuodelle /1/15/2014 KHALL 8 Kaupunginhallituksen johtosäännön 4 :n 23 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa ta lous ar vio- ja tilapäislainojen ottamisesta, lainojen takaisinmaksuehtojen ja muiden lainaehtojen muuttamisesta. Keskusviraston johtosäännön 3 :n b.5 kohdan mukaan kaupunginkamreeri päättää kaupunginhallituksen hyväksymissä rajoissa talousarvio- ja tilapäislainojen ottamisesta, lainojen takaisinmaksuehtojen ja muiden lainaehtojen muuttamisesta ja lainojen korkosuojauksista. Kaupunginvaltuusto on päättänyt antaa kaupunginhallitukselle tai kaupunginhallituksen määräämälle viranhaltijalle seu raa vat oikeudet: Oikeus ottaa harkintansa mukaan vuoden 2014 talousar vioon si sälty vä euron lainamäärä, Oikeus konvertoida ja maksaa ennenaikaisesti takaisin kaupun gin taseeseen sisältyviä pitkä aikaisia lainoja, Oikeus muuttaa kaupungin taseeseen sisältyvien laino jen takaisinmaksuehtoja ja muita lainaehtoja, Oikeus tehdä lainoille lyhyt- tai pitkäaikaisia korkosuojauksia ku ten koronvaihtosopimuksia, johdannaissopimuksia ja korkoswaptioita, Oikeus vuoden 2014 aikana harkintansa mukaan ottaa maksu valmiu den turvaamiseksi tai kor kokustannusten pienentämisek si lyhytai kaisia lainoja, joita saa ol la kulloinkin enintään euroa. Kuntatodistusohjelmaso pimuksien li miit tien yh teis mää rä on täl lä hetkellä euroa. Kuntatodistukset ovat juoksuajaltaan vähintään yksi vuorokausi ja al le yksi vuosi. Kuntatodistuslainoitusta käytetään maksuvalmiuden tur vaa mi sek si ja kor kokustannus ten pie nen tä mi sek si. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginkamreerille seuraavat oikeudet: oikeus ottaa harkintansa mukaan vuoden 2014 talousar vioon si säl ty vä euron lainamäärä,

16 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus oikeus konvertoida ja maksaa ennenaikaisesti takaisin kaupungin ta seeseen sisältyviä pitkä aikaisia lainoja, oikeus muuttaa kaupungin taseeseen sisältyvien laino jen takaisin maksuehtoja ja muita lainaehtoja, oikeus tehdä lainoille lyhyt- tai pitkäaikaisia korkosuojauksia ku ten koronvaihtosopimuksia, johdannaissopimuksia ja korkoswaptioita, oikeus vuoden 2014 aikana harkintansa mukaan ottaa mak suval miuden turvaamiseksi tai korkokustannusten pienen tämiseksi lyhyt aikaisia lainoja, joita saa ol la kulloinkin enintään kunta to dis tus oh jel ma so pi muk sien limiittien yhteismäärä, eli euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

17 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 6/0/00/2014 KHALL 9 Kaupunginhallitukselle on lähetetty kaupunginvaltuuston tiistaina pitämän kokouksen pöytäkirja, joka on asianmukaisesti al le kir joi tet tu ja tarkastettu. Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä tors tai na klo KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus toteaa kau pun gin valtuus ton päätösten olevan laillisia ja päättää panna ne täytäntöön. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

18 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 7/0/00/2014 KHALL 10 Kaupunginhallitukselle on lähetetty kaupunginvaltuuston tiistaina pitämän kokouksen pöytäkirja, joka on asianmukaisesti al le kir joi tet tu ja tarkastettu. Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä tors tai na klo KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus toteaa kau pun gin valtuus ton päätösten olevan laillisia ja päättää panna ne täytäntöön. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

19 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoontuminen kevätkaudella /0/00/2014 KHALL 11 Kaupunginhallituksen johtosäännön 4 :n 1 momentin mukaan kaupun gin hal li tus kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa kutakin ka len te rivuot ta varten päättäminään aikoina ja määräämässään paikassa. Kut su kaupunginhallituksen ylimääräsiin kokouksiin on toimitettava, mi kä li mahdollista, kirjallisena hyvissä ajoin ennen kokousta. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus kokoontuu varsinaisiin ko kouk siin sa kaupungintalolle. Kaupunginhallitus Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Kaupunginvaltuusto Ti klo 15 Ti klo 15 Ti klo 15 Ti klo 15 Ti klo 15 Tarvittaessa kaupunginhallitus kokoontuu myös muuna erikseen sovit ta va va aikana. Loppuvuoden kokousajoista päätetään myö hemmin erikseen. Kokouksen pöytäkirja on yleisön nähtävänä keskusvirastossa kokous ta seuraavana toisena arkipäivänä klo KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

20 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat KHALL Ylivieskan oikeusaputoimisto: Ylivieskassa on oi keus apu toi miston vakinainen toimipaikka, jossa on sekä oikeusapu- että edun val von ta hen ki lös töä. Tämä toimipaikkajärjestely on tar koitus säilyttää eikä Ylivieskan osalta ole tulossa palveluun muutok sia. 2. Oulaisten kau pun gin hal li tus: Pöytäkirjanote pi de tystä kokouksesta koskien kuntajakorakennelain mukaisen yh disty mis sel vi tyk sen käynnistämistä. 3. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Esi tys pakolaisten vastaanottamisesta. 4. Oulun hallinto-oikeus: Päätös koskien Niemelänkylän osa yleiskaa van hyväksymistä koskevia valituksia. "Valtuuston osa yleiskaa van hyväksymistä koskeva päätös ei ole lainvastainen muutok sen ha ki joi den esittämillä perusteilla. Päätöstä ei ole ai het ta ku mo ta valitusten johdosta." Alkuperäinen päätös: maan käyt töyk sik kö. 5. Valtiovarainministeriö: Päätös kuntarakennelain mukaisen selvi tys avus tuk sen myöntämisestä. Ylivieskan kaupungille myönne tään selvityksistä aiheutuviin kustannuksiin yhteensä eu roa (selvitysalue: Ylivieska, Alavieska, Haapavesi, Oulainen). Säh kö pos til la: Terho Ojanperä, Liisa Seppänen, Kauko Sark kinen, Alavieskan kunta, Haapaveden kaupunki, Oulaisten kaupun ki. 6. Valtiovarainministeriö: Kuntien haku kuntakokeiluhankkeeseen. 7. Valtiovarainministeriö: Kuntalain kokonaisuudistuksen de mokra tia jaos to järjestää lain valmisteluun liittyvän kes kus te lu ti laisuu den Helsingissä Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 23/2013: Suomen Kuntaliiton kun nia- ja ansiomerkkien myyntihintojen tarkistaminen. 9. Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 24/2013: Koh den ta mis säännös ja suoraan ulosottokelpoisten perintäkulujen periminen ulos otos sa. Sähköpostilla: Kauko Sarkkinen, Jukka Saarela. 10. Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 25/2013: Kuntien rakennetun Ym pä ris tön Sähköiset Palvelut (KRYSP) -hankkeen tulokset ovat käyttöönotettavissa kunnissa. Sähköpostilla: Kari Kentala, Maria Laukka, Maria Puranen, Eriia Laru, Samuli Törmälä, Leena Löytynoja, Sirkka Huh ta kangas, Markku Sorvoja.

21 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 26/2013: Sosiaali- ja ter veyden huol lon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2014 alusta. Sähköpostilla: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. 12. Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 27/2013: Suomen Kuntaliiton suo si tus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista Sähköpostilla: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. 13. Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 28/2013: Lasten kotihoidon ja yk si tyi sen hoidon tuesta annetun lain muuttaminen alkaen. Sähköpostilla: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. 14. Nivalan kaupunki: Pöytäkirja pidetystä alu eel lisesen maaseutulautakunnan kokouksesta. 15. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio: Pöytäkirja pidetystä yhtymäkokouksesta. Pöytäkirja pidetystä yhtymähallituksen ko koukses ta. Pöytäkirja pidetystä yhtymähallituksen ko koukses ta. 16. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Pöytäkirja pidetystä hallituksen kokouksesta. Pöytäkirja pidetystä valtuuston kokouksesta. Pöytäkirja pidetystä hallituksen kokouksesta. 17. Pohjois-Pohjanmaan liitto: Pöytäkirja pidetystä maakuntavaltuuston ko koukses ta. Pöytäkirjanote pidetystä maakuntavaltuuston kokouk ses ta koskien Pohjois-Pohjanmaan maa kun ta kaa van uu dis ta mis ta, 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksen hy väk symis tä. Pöytäkirja pidetystä maakuntahallituksen kokouk ses ta. 18. Marraskuun työttömyystilasto, oheismateriaalina. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

22 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapöytäkirjat KHALL 13 Lautakuntien pöytäkirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta Liikuntalautakunta Sivistyslautakunta Viranhaltijapöytäkirjat Kaupunginkamreeri: :t 37-42/ Kaupunginkamreeri: 1/ Kaupunginsihteeri: :t 6 ja 37/ Oheismateriaalina on yhteenveto hallintokunnissa käsitel lyistä asioista. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus merkitsee pöy tä kirjat tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätök siä oteta kunta lain 51 :n perusteella kaupunginhallituksen kä siteltä väksi. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

23 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ylivieskan kaupunki Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1, 2, 3, 9, 10, 11,12, 13 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 4, 5, 6, 7, 8 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati musviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyy ratkaisuun tyytymätön voi teh dä han kin ta lain :n mu kaan han kin ta yk si köl le kir jal li sen hankintaoikaisun. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite Ylivieskan kaupunginhallitus Kyöstintie 4, Ylivieska PL 70, Ylivieska Pykälät 4, 5, 6, 7, 8 Oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta ja hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Liitetään pöytäkirjaan

24 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kaavan tai rakennusjärjes tyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kunta lain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, 3. krs Oulu PL 189, Oulu Puh Fax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki puh fax sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 14 päivää Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoi te Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.1.2016 Nro 1/2016 AIKA Ke27.1.2016 klo 16.30 19.35 PAI KKA Virastotalo, lounashuoneen kabinetti LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani Oksman

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 18.5.2016 Nro 5/2016 AIKA Ke 18.5.2016 klo 16.30 19.20 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ LISÄKSI POISSA Juhani Oksman

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15 Keskusvaalilautakunta AIKA 13.04.2015 klo 17:00-18:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 Maaseutulautakunta 12.02.2010 AIKA 12.02.2010 klo 10:00-12:30 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146.

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146. Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 178, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 54, 25.05.2015 54 Talouden seuranta 3/2015, määrärahaesitykset MliDno-2015-909 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 15.02.2016 AIKA 17:00-18:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Vähäkankaan koulu, Vähäkankaantie 622, YLIVIESKA

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Vähäkankaan koulu, Vähäkankaantie 622, YLIVIESKA YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Sivistyslautakunta 12.01.2016 AIKA 12.01.2016 17:00-18:30 PAIKKA Vähäkankaan koulu, Vähäkankaantie 622, 84540 YLIVIESKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 12:00-12:41.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 12:00-12:41. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 21.07.2016 Aika 21.07.2016 klo 12:00-12:41 Paikka Savonlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot