YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus AIKA :00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat 4 3 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 5 4 Kaupungin ydinkeskustan kaavarungon laatiminen 6 5 Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 9 hyväksyminen 6 Kaupunginhallituksen määrättävät laskujen hyväksyjät 10 vuodelle 2014 ja suoraan kaupunginhallituksen vastuulla olevien tehtäväalueiden käyttösuunnitelmien vahvistaminen 7 Kaupungin tilinkäyttövaltuuksien vahvistaminen vuodelle Valtuuden myöntäminen kaupunginkamreerille lainojen 15 ottamiseen ja korkosuojauksien tekemiseen vuodelle Kaupunginvaltuuston pitämän kokouksen 17 päätösten täytäntöönpano 10 Kaupunginvaltuuston pitämän kokouksen 18 päätösten täytäntöönpano 11 Kaupunginhallituksen kokoontuminen kevätkaudella Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapöytäkirjat 22

2 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Perkkiö Kaija-Maija 16:00-17:50 Puheenjohtaja Hirvelä Tarmo 16:00-17:50 2. varapj. Autio Juha 16:00-17:50 Jäsen Haapakoski Kaisa 16:00-17:50 Jäsen Hannula Jouko 16:00-17:50 Jäsen Junttila Tiina 16:00-17:50 Jäsen Jussila Markku 16:00-17:50 Jäsen Kärkinen Samuli 16:00-17:50 Jäsen Jaakola Päivi 16:00-17:50 Varajäsen Karoliina Nevalaisen varajäsen POISSA Nevalainen Karoliina 1. varapj. MUU Pylväs Juha 16:00-17:50 KV:n pj. Kippola Eero 16:00-17:50 KV:n 1. varapj. Jokinen Heikki 16:00-17:50 KV:n 2. varapj. Korpi-Tassi Pauli 16:00-17:50 KV:n 3. varapj. Ojanperä Terho 16:00-17:50 Esittelijä Seppänen Liisa 16:00-17:50 Pöytäkirjanpitäjä Sarkkinen Kauko 16:00-17:45 Asiantuntija ALLEKIRJOITUKSET Kaija-Maija Perkkiö Puheenjohtaja Liisa Seppänen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-13 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Keskiviikkona klo keskusvirastossa. Kaisa Haapakoski Jouko Hannula PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskiviikkona klo keskusvirastossa. Toimistosihteeri Merja-Liisa Laitila

3 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 1 Kaupunginhallituksen johtosäännön 7 :n mukaan kokous kutsu on toimitettava mi käli mahdollista kirjallisena hyvissä ajoin ennen kokous ta. Jos erityiset syyt eivät ole esteenä, esityslista on lähetettä vä vähintään kolme päivää ennen ko kousta. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina torstaina Esityslista liitteineen on julkaistu samana päivänä sähköi sessä kokoushallintajärjestelmässä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus toteaa laillisuu den ja pää tösvaltaisuuden. KAUPUNGINHALLITUS: Totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KHALL 2 Pöytäkirja tarkastetaan keskusvirastossa keskiviikkona kello 10 ja pidetään yleisön nähtävänä samana päi vä nä kello KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus valitsee pöytä kirjan tarkastajat Kaisa Haapakoski Jouko Hannula Varalle Tiina Junttila Markku Jussila Mikäli pöytäkirjan tarkastajaksi valittu henkilö on esteellinen tai estynyt käsittelemään jotakin asiaa, tarkastaa pöytäkirjan kyseisen asian osalta varalle valittu henkilö. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

5 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan tilannekatsaus KHALL 3 Kaupunginjohtaja esittelee ajankohtaiset asiat. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

6 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupungin ydinkeskustan kaavarungon laatiminen 101/54/00/2013 KHALL Asemanseudun asemakaavoitus on ollut vireillä vuodesta 2008 alkaen. Kaupunginhallitus päätti , että asemanseudun kaavoitusta jatketaan niin sanotun Kartanotien vaihtoehdon pohjalta. Alituksen edellyttämä tilavaraus ja muut tekniset ratkaisut tutkitaan asemakaavoituksen yhteydessä. Oulu-Seinäjoki -ratahanke etenee laaditussa aikataulussa ja valmistuu vuonna Hanke sisältää kaksoisraiteen Kokkola-Ylivieska välille, mutta rahoitus ei tä män hetkisen tiedon mukaan kata Ylivieskan ratapihan toteutusta. Ratapihan yleissuunnitelma päivitettiin vuonna Suunnitelmas sa on muun muassa korotetut laiturit, välilaituri ja laiturille nousu (portaat ja hissi) Asemakadun kohdalta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on jatkuvana tehtävänä arvioitava asemakaa vojen ajanmukaisuutta. Asemakaavoja on laadittava ja pidettävä ajan tasalla siten kuin kunnan kehitys, asuntotuotannon taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Tämä koskee erityisesti asemakaavaa, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka merkittä vältä osaltaan on edelleen toteutumatta. Keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava valmistui vuonna Osayleiskaavan tavoit teita oli muun muassa keskustan kehittäminen. Nykyisessä keskus tassa todettiin runsaasti tiivistämismahdollisuuksia: rakentamattomat tontit, matala keskustarakentaminen, keskusta-alueelle turhan laajat ja epämääräiset paikoitusalueet sekä tehoton maantasopysäköinti. Edellä olevien lisäksi keskusta-alueella on ollut useita hankkeita ja selvityksiä: matkakeskus, joukkoliikenne, omin jaloin, kävelypainotteinen ydinkeskusta jne. Keskustan kehittäminen (tiivistäminen) ja saattaminen toteutusvai heeseen edellyttää kuitenkin lähes poikkeuksetta asemakaavan muutoksen. Näitä ja vireillä olevia kaavanmuutoksia helpottamaan ja ohjaamaan on syytä laatia ydinkeskustan alueelle kaavarunko. Kaavarunko on yleensä asemakaavoituksen pohjaksi laadittava yleispiirteinen suunnitelma. Kaavarungon avulla pyritään selvittämään asemakaavan tai muu maankäyttösuunnitelman vaikutusta laajempaan ympäristöön. Kaa varunko laadittaisiin tässä tapauksessa ydinkeskustan asuntoraken tamisen, kaupallisten ja muiden palveluiden, liikenteen ja viheryh teyksien selvittämiseksi. Suunnitelma ei ole maankäyttö- rakennus lain mukainen kaavataso. Sitä ei aseteta nähtäville eikä siitä voi va littaa. Hankkeen aikana voidaan kuulla

7 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus osallisia. Kaavarunko liite tään asemakaavan valmisteluaineistoon. Tekninen palvelukeskus esittää että kaupungin ydinkeskustaan laaditaan kaavarunko muun muassa asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioimiseksi, vireillä ole van asemanseudun asemakaavan muuttamisen edistämiseksi, kes kustan tiivistämiseksi ja uusien rakennuspaikkojen löytämiseksi kau punginkeskustasta. Hanketta varten on syytä nimetä tiivis hanketta ohjaava ohjausryhmä, joka asettaa työlle aikataulun ja tavoitteet. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää, että 1. kaupungin ydinkeskustaan laaditaan kaavarunko 2. hankkeelle nimetään ohjausryhmä. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin. Hankkeen ohjausryhmään nimettiin Kari Kentala, Terho Ojanperä, Antti Rantala, Kaija-Maija Perkkiö, Juha Pylväs, Riitta Konu-Vierimaa, Eriia Laru, Eero Kippola ja Tarmo Hirvelä. KHALL 4 Kaavarungossa esitetään maakuntakaavan "Alueelinen kes kus ta toimin to jen alue" -merkinnän (c2) mukainen maankäyttö. Suunnittelualue on rajattu Ylivieskan keskutan asemanseudun ympä ris töön rajautuen lännessa Valtakatuun, pohjoisessa Kalajokeen, ete läs sä Savontiehen ja idässä Tulolantiehen. Ydinkeskustan kaavarungon laatijaksi valittiin FCG Suunnittelu ja tek niik ka Oy. Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa. Kaavarunko on ydinkeskustan maankäyttöä ohjaava suunnitelma, jon ka tarkoituksena on ohjata asemakaavojen laatimista ja muut tamis ta. Kaavarunko mahdollistaa kaavoituksen kautta nopean reagoin nin asunto-, liike- ja työpaikkarakentamisen tarpeisiin. Laaditussa kaavarunkosuunnitelmassa kuvataan Ylivieskan kes kustan maankäyttöä tavoitevuonna 2030 seuraavasti: Yhdyskuntarakennetta eheytetään ja tiivistetään voimakaasti. Kaupan liiketoiminnalle ja muille palveluille mahdollistetaan keskustassa ke hit ty mis edel ly tyk set. Kaupallista keskusta laajennetaan kes kus tan to rin ympäristöön "Ala-Rundiin" ja uusien radan alikulkujen kaut ta Ra ta ka dun arteen "Puhtokeskukseen." Koskipuhdon kaupunginosan länsiosan vajaakäyttöinen ja sekava teol li suus alue ja osin ratapiha-alue muutetaan monipuoliseksi keskus ta toi min to jen alueeksi, jonne voi sijoittua uutta asutusta, va-

8 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus paa-ajan ja kaupan palveluja sekä työpaikkoja. Alueen ta voi tet tavuut ta parannetaan keskustasta käsin Asemakadun ke vyen lii kenteen ja Pajalankadun ajoneuvoliikenteen tunneleiden kautta. Keskustarakenne eheytyy nykyisen kantakeskuksen yhdistyessä radan itäpuoliseen uuteen keskustatoimintojen alueeseen, jonka jatkeel la myös sijaitsevat Savarin monipuoliset palvelut. Uutta täydentävää asumista on esitetty olevan rakenteen lomaan ko ko tarkastelualueelle pyrkimyksenä muodostaa selkeitä alue ko konai suuk sia ja eheytyvää keskustarakennetta. Uusi kes kus ta-asu minen tukeutuu olemassa oleviin palveluihin niitä vahvistaen. Vanhan keskutan toimivuutta ja elinvoimaisuutta on lisätty mah dollis taen uusien palvelujen sijoittuminen alueelle, parantamalla asi oitiym pä ris töä ja lisäämällä asumisen mahdollisuuksia kau pun ki ytimes sä. Liikenteen osalta maankäyttö tukeutuu pääosin olemassa olevaan lii ken ne verk koon. Kehittämistoimissa keskeisä ovat keskustan ra dan län si- ja itäpuolisten uusien yhteyksien luominen niin kevyelle kuin ajo neu vo lii ken teel le. Kaavarunko ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaa va taso, vaan se on maankäytön suunnittelua ja asemakaavoitusta ohjaa va yleispiirteinen suunnitelma tavoitevuonna Liitteenä nro 1/2014 on Keskustan kaavarunko Suunnitelmaa kos ke va asiakirja on nähtävillä myös kaupungin ko ti si vul la > Hallinto ja talous > Päätök sen teko > Esi tys lis tat ja pöy tä kir jat / Kaupunginhallitus. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää kaupun gin val tuus tol le tiedoksi Keskustan kaavarunko 2030 asiakirjan, jo ka on ase ma kaa voi tus ta ja muuta maankäytön suunnittelua oh jaava yleis piir teinen suunnitelma. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

9 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden hyväksyminen 2/1/05/2014 KHALL 5 Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille Talousarvion yleis pe ruste lu osas sa on määräykset talousarvion ja taloussuunnitelman ra kentees ta ja talousarvion sitovuudesta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeilla kaupunginhallitus antaa tarkem pia ohjeita hallintokunnille talousarvion täytäntöönpanoon, määrä ra ho jen ja tulojen seurantaan sekä kirjanpitoon liittyvistä asioista. Kaupunginkamreerin valmistelemat vuoden 2014 talousarvion täytän töön pa no-oh jeet ovat liitteenä nro 2/2014. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä nro 2/2014 olevat vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

10 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen määrättävät laskujen hyväksyjät vuodelle 2014 ja suoraan kaupunginhallituksen vastuulla olevien tehtäväalueiden käyttösuunnitelmien vahvistaminen 3/1/40/2014 KHALL 6 Kaupunginhallituksen käsiteltävänä olevissa vuoden 2014 ta lous arvion täytäntöönpano-ohjeissa todetaan mm. seuraa vaa: Lau ta- ja johtokuntien tulee nimetä tehtäväalueen ja osatehtä vien toi min nasta ja määrärahan käytöstä vastaavat henkilöt, joiden tehtä vä nä on: Vastata siitä, että määrärahoja käytetään talousarviossa ja käyttösuun nitelmissa edellytetyllä tavalla sekä seurata määrärahan riittävyyttä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Hyväksyä laskut ja muut kirjanpitotositteet. Vastuuhenkilön on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin havaitessaan määrärahan riittämättömyyden. Hallintokuntien on kunkin vuoden alussa nimettävä ne henkilöt, jot ka ovat oikeutettuja hyväksymään laskut. Kaupungilla on käytössä ostolaskujen sähköinen käsittelyohjelma. Laskujen tarkas tajia ja hyväksyjiä koskevista muutoksista on ilmoitettava välittömästi Pal velukeskus Hetaan ostoreskontran työntekijöille. Laskujen hyväksyjä vastaa mm. siitä, että tositteessa on vuoden 2014 ti li kar tan mukainen oikea tilimerkintä, menon suorittamiseen on käy tet tä vissä määrärahaa ja lasku hyväksytään ja toimitetaan mak sa tuk seen ennen erä päi vää." Lisäksi täytäntöönpano-ohjeissa todetaan käyttösuunnitelmien hyväk symisen osalta seuraavaa: Kunkin toimielimen on päätettävä omien tehtäväalueidensa (käyttömenot) ja hankeryhmien (yksilöimättömät investointimäärärahat) määrärahojen jako käyttösuunnitelmilla. Käyttösuunnitelma on luottamushenkilötoimielimen hyväksymä asiakirja tai päätös, jolla talousarvioon sisältyvät toimielimen vastuulla olevat määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet jaetaan osamäärärahoiksi, osatuloarvioiksi ja osatavoitteiksi ja niille nimetään omat vastuuhenkilöt. Käyttösuunnitelmat tulee vahvistaa ja toimittaa kaupunginkamreerille tammikuun 31. päivään 2014 mennessä. Valtuuston hyväksy män vuoden 2014 talousarvion määrärahojen alustavat käyttösuun nitelmat ovat pääsääntöisesti hallintokuntien talousarvioesitysten mukaisia (käyttötalous).

11 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Tehtävä/ osatehtävä Käyttösuunnitelmilla ja tarvittaessa talousarviovuoden aikana tehtävil lä käyttösuunnitelmien tarkistuksilla varmistetaan määrärahojen riittä vyys koko vuodelle. Määrärahaa ei ole lupa käyttää loppuun, ell ei todellinen perusteltu tarve niin edellytä. Kaupunginhallitus seuraa erikseen tämän vaateen toteutumista talousarviovuoden lopussa. Kaupunginhallitus voi määrätä hallintokun nat te kemään muutos esityksiä käyttösuunnitelmiin, jos talouden seu ranta tiedot sitä edel lyttävät." Suoraan kaupunginhallituksen vastuulla ovat seuraavat tehtävä alueet: Yleishallinto, Elinkeinotoimi, Pelastuspalvelut, Maaseutuelinkeinojen kehittäminen, Yhteisö tuet, So si aali- ja ter ve ys pal ve lut/pe ruspal ve lu kun tayh ty mä Kal lio, Erikois sai raan hoito (os tet tu)/perus palvelu kun tayh tymä Kal lio ja Muu sosi aali- ja terveydenhuolto. Hyväksyjiä nimettäessä pääsääntönä tilintarkastusohjeen mukaan tu lee olla, että alaisella ei ole oikeutta hyväksyä esimiestänsä koskevaa laskua. Hallintokunnan tulee erikseen käsitellä ja hyväk syä pääsäännöstä poikkeaminen. Liitteenä nro 3/2014 on ehdotus kaupunginhallituksen määrättäväk si laskujen hyväksyjiksi vuodelle Suoraan kaupunginhallituksen vastuulla olevien tehtäväalueiden mää rä rahojen käyttösuunnitelmat ja vastuuhenkilöt ovat seu raa vat: Määräraha/ osatehtävä euroa Tuloarvio/ osatuloarvio euroa YLEISHALLINTO Keskushallinto (valtuusto, kh, kj, käyttövarat) vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Terho Ojanpe rä, va ralla kau punginsihteeri Maritta Piili/vs. Liisa Seppänen Hallintopalvelut vastuuhenkilö kaupunginsihteeri Maritta Piili/vs. Liisa Seppänen,varalla kaupunginkamreeri Kau ko Sark ki nen Henkilöstöpalvelut vastuuhenkilö kaupunginsihteeri Maritta Piili/vs. Liisa Seppänen, varalla kau pun gin kamreeri Kauko Sarkkinen Talouspalvelut (sis. atk-palvelut) vastuuhenkilö kaupunginkamreeri Kauko Sarkki nen, varalla kaupunginsihteeri Maritta Piili/vs. Liisa Seppänen

12 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Velkaneuvonta vastuuhenkilö velkaneuvoja Tuija Vähäkangas, varalla vs. velkaneuvoja Merja Pietikäinen Muu yleishallinto vastuuhenkilö kaupunginkamreeri Kauko Sark kinen, varalla kaupunginsihteeri Maritta Piili /vs Liisa Seppänen ELINKEINOTOIMI Elinkeinotoimi vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Terho Ojanperä, va ralla kaupunginsihteeri Maritta Piili/vs. Liisa Seppänen ja kaupun gin kam reeri Kau ko Sarkinen PELASTUSPALVELUT vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Terho Ojanperä, va ralla kaupunginkamreeri Kau ko Sark ki nen MAASEUTUELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Terho Ojanperä, va ralla kaupunginkamreeri Kauko Sarkkinen YHTEISÖTUET vastuuhenkilö kaupunginkamreeri Kauko Sark kinen, varalla kaupunginjohtaja Terho Ojanperä SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ Peruspalvelukuntayhtymä Kallio - vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Terho Ojanpe rä, varalla kaupunginkamreeri Kauko Sarkkinen ERIKOISSAIRAANHOITO (ostettu) / Peruspalvelukuntayhtymä Kallio - vastuuhenkilö kaupunginjohtajaterho Ojanperä, va ral la kaupunginkamreeri Kauko Sarkkinen MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO vastuuhenkilö kaupunginkamreeri Kauko Sark kinen, varalla kaupunginsihteeri Maritta Piili/vs. Liisa Seppänen Talousarviossa em. tehtäväalueille hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon nähden. Hankintaohjeiden mukaisesti hallintokuntien on vuosittain ilmoitettava hankintatoimikunnalle hankintahenkilöiden nimet ja valtuudet käyttö suunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Hankintasäännön mukaan hallintokunnan määräämä viranhaltija päättää täydennysja erillis hankinnoista, joiden hankintahinta on alle euroa, ellei johto säännössä ole muuta määrätty.

13 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus 1. määrää laskujen hyväksyjät liitteen nro 3/2014 mukaisesti 2. päättää, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja hyväksyy kaupunginjohtajan laskut, varalla kaupunginsihteeri Maritta Piili/vs. Liisa Seppänen 3. vahvistaa suoraan kaupunginhallituksen vastuulla olevien tehtäväalueiden määrärahojen ja tuloarvioiden käyttösuunnitelmat sekä vastuuhenkilöt yllä olevan mukaisena 4. määrää hankintaohjeiden mukaisiksi hankintahenkilöiksi em. tehtävien tai osatehtävien vastuuhenkilöt, joilla on oikeus päät tää oman tehtävänsä tai osatehtävänsä täydennys- ja eril lis han kin noista, joi den hankintahinta on alle eu roa. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

14 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupungin tilinkäyttövaltuuksien vahvistaminen vuodelle /1/40/2014 KHALL 7 Otot ja siirrot kaupungin pankkitileiltä allekirjoittavat kaupunginhallituksen siihen valtuuttamat henkilöt. Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupungin tilinkäyttövaltuutus vahvistetaan vuodelle 2014 seuraavaksi: Vastuuhenkilöinä toi mivat kaupunginkam reeri Kauko Sarkkinen kaupunginsihteeri Maritta Piili/ vs. Liisa Seppänen kaupunginjohtaja Terho Ojanperä ja toisena henkilönä kirjanpitäjä Aila Mattila tai kaupunginkamreerin nimeämä muu henkilö palvelukeskus Hetasta KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus vahvistaa tilinkäyttövaltuutuksen kaupungin pank kitileille vuodelle 2014 yllä olevan mukaisena. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

15 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Valtuuden myöntäminen kaupunginkamreerille lainojen ottamiseen ja korkosuojauksien tekemiseen vuodelle /1/15/2014 KHALL 8 Kaupunginhallituksen johtosäännön 4 :n 23 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa ta lous ar vio- ja tilapäislainojen ottamisesta, lainojen takaisinmaksuehtojen ja muiden lainaehtojen muuttamisesta. Keskusviraston johtosäännön 3 :n b.5 kohdan mukaan kaupunginkamreeri päättää kaupunginhallituksen hyväksymissä rajoissa talousarvio- ja tilapäislainojen ottamisesta, lainojen takaisinmaksuehtojen ja muiden lainaehtojen muuttamisesta ja lainojen korkosuojauksista. Kaupunginvaltuusto on päättänyt antaa kaupunginhallitukselle tai kaupunginhallituksen määräämälle viranhaltijalle seu raa vat oikeudet: Oikeus ottaa harkintansa mukaan vuoden 2014 talousar vioon si sälty vä euron lainamäärä, Oikeus konvertoida ja maksaa ennenaikaisesti takaisin kaupun gin taseeseen sisältyviä pitkä aikaisia lainoja, Oikeus muuttaa kaupungin taseeseen sisältyvien laino jen takaisinmaksuehtoja ja muita lainaehtoja, Oikeus tehdä lainoille lyhyt- tai pitkäaikaisia korkosuojauksia ku ten koronvaihtosopimuksia, johdannaissopimuksia ja korkoswaptioita, Oikeus vuoden 2014 aikana harkintansa mukaan ottaa maksu valmiu den turvaamiseksi tai kor kokustannusten pienentämisek si lyhytai kaisia lainoja, joita saa ol la kulloinkin enintään euroa. Kuntatodistusohjelmaso pimuksien li miit tien yh teis mää rä on täl lä hetkellä euroa. Kuntatodistukset ovat juoksuajaltaan vähintään yksi vuorokausi ja al le yksi vuosi. Kuntatodistuslainoitusta käytetään maksuvalmiuden tur vaa mi sek si ja kor kokustannus ten pie nen tä mi sek si. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginkamreerille seuraavat oikeudet: oikeus ottaa harkintansa mukaan vuoden 2014 talousar vioon si säl ty vä euron lainamäärä,

16 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus oikeus konvertoida ja maksaa ennenaikaisesti takaisin kaupungin ta seeseen sisältyviä pitkä aikaisia lainoja, oikeus muuttaa kaupungin taseeseen sisältyvien laino jen takaisin maksuehtoja ja muita lainaehtoja, oikeus tehdä lainoille lyhyt- tai pitkäaikaisia korkosuojauksia ku ten koronvaihtosopimuksia, johdannaissopimuksia ja korkoswaptioita, oikeus vuoden 2014 aikana harkintansa mukaan ottaa mak suval miuden turvaamiseksi tai korkokustannusten pienen tämiseksi lyhyt aikaisia lainoja, joita saa ol la kulloinkin enintään kunta to dis tus oh jel ma so pi muk sien limiittien yhteismäärä, eli euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

17 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 6/0/00/2014 KHALL 9 Kaupunginhallitukselle on lähetetty kaupunginvaltuuston tiistaina pitämän kokouksen pöytäkirja, joka on asianmukaisesti al le kir joi tet tu ja tarkastettu. Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä tors tai na klo KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus toteaa kau pun gin valtuus ton päätösten olevan laillisia ja päättää panna ne täytäntöön. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

18 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 7/0/00/2014 KHALL 10 Kaupunginhallitukselle on lähetetty kaupunginvaltuuston tiistaina pitämän kokouksen pöytäkirja, joka on asianmukaisesti al le kir joi tet tu ja tarkastettu. Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä tors tai na klo KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus toteaa kau pun gin valtuus ton päätösten olevan laillisia ja päättää panna ne täytäntöön. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

19 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoontuminen kevätkaudella /0/00/2014 KHALL 11 Kaupunginhallituksen johtosäännön 4 :n 1 momentin mukaan kaupun gin hal li tus kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa kutakin ka len te rivuot ta varten päättäminään aikoina ja määräämässään paikassa. Kut su kaupunginhallituksen ylimääräsiin kokouksiin on toimitettava, mi kä li mahdollista, kirjallisena hyvissä ajoin ennen kokousta. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus kokoontuu varsinaisiin ko kouk siin sa kaupungintalolle. Kaupunginhallitus Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Ma klo 16 Kaupunginvaltuusto Ti klo 15 Ti klo 15 Ti klo 15 Ti klo 15 Ti klo 15 Tarvittaessa kaupunginhallitus kokoontuu myös muuna erikseen sovit ta va va aikana. Loppuvuoden kokousajoista päätetään myö hemmin erikseen. Kokouksen pöytäkirja on yleisön nähtävänä keskusvirastossa kokous ta seuraavana toisena arkipäivänä klo KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

20 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat KHALL Ylivieskan oikeusaputoimisto: Ylivieskassa on oi keus apu toi miston vakinainen toimipaikka, jossa on sekä oikeusapu- että edun val von ta hen ki lös töä. Tämä toimipaikkajärjestely on tar koitus säilyttää eikä Ylivieskan osalta ole tulossa palveluun muutok sia. 2. Oulaisten kau pun gin hal li tus: Pöytäkirjanote pi de tystä kokouksesta koskien kuntajakorakennelain mukaisen yh disty mis sel vi tyk sen käynnistämistä. 3. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Esi tys pakolaisten vastaanottamisesta. 4. Oulun hallinto-oikeus: Päätös koskien Niemelänkylän osa yleiskaa van hyväksymistä koskevia valituksia. "Valtuuston osa yleiskaa van hyväksymistä koskeva päätös ei ole lainvastainen muutok sen ha ki joi den esittämillä perusteilla. Päätöstä ei ole ai het ta ku mo ta valitusten johdosta." Alkuperäinen päätös: maan käyt töyk sik kö. 5. Valtiovarainministeriö: Päätös kuntarakennelain mukaisen selvi tys avus tuk sen myöntämisestä. Ylivieskan kaupungille myönne tään selvityksistä aiheutuviin kustannuksiin yhteensä eu roa (selvitysalue: Ylivieska, Alavieska, Haapavesi, Oulainen). Säh kö pos til la: Terho Ojanperä, Liisa Seppänen, Kauko Sark kinen, Alavieskan kunta, Haapaveden kaupunki, Oulaisten kaupun ki. 6. Valtiovarainministeriö: Kuntien haku kuntakokeiluhankkeeseen. 7. Valtiovarainministeriö: Kuntalain kokonaisuudistuksen de mokra tia jaos to järjestää lain valmisteluun liittyvän kes kus te lu ti laisuu den Helsingissä Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 23/2013: Suomen Kuntaliiton kun nia- ja ansiomerkkien myyntihintojen tarkistaminen. 9. Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 24/2013: Koh den ta mis säännös ja suoraan ulosottokelpoisten perintäkulujen periminen ulos otos sa. Sähköpostilla: Kauko Sarkkinen, Jukka Saarela. 10. Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 25/2013: Kuntien rakennetun Ym pä ris tön Sähköiset Palvelut (KRYSP) -hankkeen tulokset ovat käyttöönotettavissa kunnissa. Sähköpostilla: Kari Kentala, Maria Laukka, Maria Puranen, Eriia Laru, Samuli Törmälä, Leena Löytynoja, Sirkka Huh ta kangas, Markku Sorvoja.

21 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 26/2013: Sosiaali- ja ter veyden huol lon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2014 alusta. Sähköpostilla: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. 12. Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 27/2013: Suomen Kuntaliiton suo si tus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista Sähköpostilla: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. 13. Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 28/2013: Lasten kotihoidon ja yk si tyi sen hoidon tuesta annetun lain muuttaminen alkaen. Sähköpostilla: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. 14. Nivalan kaupunki: Pöytäkirja pidetystä alu eel lisesen maaseutulautakunnan kokouksesta. 15. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio: Pöytäkirja pidetystä yhtymäkokouksesta. Pöytäkirja pidetystä yhtymähallituksen ko koukses ta. Pöytäkirja pidetystä yhtymähallituksen ko koukses ta. 16. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Pöytäkirja pidetystä hallituksen kokouksesta. Pöytäkirja pidetystä valtuuston kokouksesta. Pöytäkirja pidetystä hallituksen kokouksesta. 17. Pohjois-Pohjanmaan liitto: Pöytäkirja pidetystä maakuntavaltuuston ko koukses ta. Pöytäkirjanote pidetystä maakuntavaltuuston kokouk ses ta koskien Pohjois-Pohjanmaan maa kun ta kaa van uu dis ta mis ta, 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksen hy väk symis tä. Pöytäkirja pidetystä maakuntahallituksen kokouk ses ta. 18. Marraskuun työttömyystilasto, oheismateriaalina. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

22 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapöytäkirjat KHALL 13 Lautakuntien pöytäkirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta Liikuntalautakunta Sivistyslautakunta Viranhaltijapöytäkirjat Kaupunginkamreeri: :t 37-42/ Kaupunginkamreeri: 1/ Kaupunginsihteeri: :t 6 ja 37/ Oheismateriaalina on yhteenveto hallintokunnissa käsitel lyistä asioista. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus merkitsee pöy tä kirjat tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätök siä oteta kunta lain 51 :n perusteella kaupunginhallituksen kä siteltä väksi. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

23 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ylivieskan kaupunki Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1, 2, 3, 9, 10, 11,12, 13 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 4, 5, 6, 7, 8 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati musviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyy ratkaisuun tyytymätön voi teh dä han kin ta lain :n mu kaan han kin ta yk si köl le kir jal li sen hankintaoikaisun. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite Ylivieskan kaupunginhallitus Kyöstintie 4, Ylivieska PL 70, Ylivieska Pykälät 4, 5, 6, 7, 8 Oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta ja hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Liitetään pöytäkirjaan

24 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kaavan tai rakennusjärjes tyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kunta lain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, 3. krs Oulu PL 189, Oulu Puh Fax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki puh fax sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 14 päivää Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoi te Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto 28.01.2014 AIKA 28.01.2014 15:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 235

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 235 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 235 Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 16:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 135 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2013 130

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2013 130 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2013 130 Kaupunginhallitus 25.03.2013 AIKA 25.03.2013 16:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 26.8.2015 Nro 6/2015. AIKA Ke26.8.2015 klo 16.30 19.15 PAIKKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 26.8.2015 Nro 6/2015. AIKA Ke26.8.2015 klo 16.30 19.15 PAIKKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 26.8.2015 Nro 6/2015 AIKA Ke26.8.2015 klo 16.30 19.15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot