2007_2lmu.fm Page 1 Wednesday, February 28, :00 AM 2/2007. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2007_2lmu.fm Page 1 Wednesday, February 28, 2007 9:00 AM 2/2007. Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat _2lmu.fm Page 1 Wednesday, February 28, :00 AM 2/2007 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 11 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 11 Korkein hallinto-oikeus 12 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 2007_2lmu.fm Page 2 Wednesday, February 28, :00 AM Momentti 2/2007 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki kuluttajariitalautakunnasta ja laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta (8-9/2007) HE 115/2006 vp TaVM 18/2006 vp Lait tulivat voimaan Lailla kuluttajariitalautakunnasta korvataan vuonna 1978 säädetty laki kuluttajavalituslautakunnasta. Kuluttajavirastosta annettua lakia tarkistetaan kuluttaja-asiamiehen toimivallan osalta. Lautakunnan toimivaltaan lisätään asuinhuoneiston vuokrausta ja asumisoikeuden luovuttamista koskevat riita-asiat. Näissä asioissa lautakunta voi käsitellä paitsi elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan myös kahden yksityishenkilön välisiä erimielisyyksiä. Toimivalta olisi siten sama kuin kuluttajavalituslautakunnalle nykyisin kuuluvissa asuntokauppa-asioissa. Lautakunnassa otetaan käyttöön ryhmävalitusmenettely. Asia voidaan käsitellä ryhmävalituksena, jos useilla kuluttajilla on samaa elinkeinonharjoittajaa kohtaan sellaisia vaatimuksia, jotka voidaan ratkaista yhdellä päätöksellä. Ryhmävalituksen saattaa vireille kuluttaja-asiamies. Laki sisältää lautakunnan nimen muuttamisen lisäksi useita muutoksia lautakunnan asettamista, kokoonpanoa, jäsenten kelpoisuutta ja menettelytapoja koskevaan sääntelyyn. Muutoksilla pyritään tehostamaan lautakunnan toimintaa ja nopeuttamaan asiain käsittelyä. Laki opintotukilain 39 ja 46 :n muuttamisesta (30/2007) HE 214/2006 vp SiVM 13/2006 vp Laki tulee voimaan Opintotukilain opintotuen rahoitusta koskevia säännöksiä muutetaan yksinkertaistamalla menettelytapoja, joilla Kansaneläkelaitokselle maksetaan korvausta opintotukilain nojalla maksettavista etuuksista aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi selkeytetään säännöksiä, jotka koskevat vapautuksen myöntämistä valtion varoista takausvastuun perusteella maksettujen opintolainojen takaisinmaksusta. Laki työttömyysturvalain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (14/2007) HE 130/2006 vp StVM 26/2006 vp Laki tulee voimaan Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että yrityksessä työllistynyt yrittäjän perheenjäsen pääsee työttömyysetuuksien piiriin nykyistä helpommin. Nykyisen lainsäädännön mukaan yrityksessä työllistyneen yrittäjän perheenjäsenen katsotaan työllistyvän yritystoiminnassa siihen ajankohtaan asti, jona yritystoiminta on todistettavasti lopetettu tai se on ollut yhdenjaksoisesti keskeytyneenä vähintään neljän kuukauden ajan. Yritystoiminnan lopettamista tai keskeyttämistä ei edellytetä, jos perheenjäsenen työ on päättynyt tuotantosuunnan lopettamisen vuoksi tai vastaavan syyn johdosta. Tuotantosuunnan lopettamiseen rinnastetaan esimerkiksi koko yrityksen tuotantosuunnan tai toiminnan vaihtaminen sekä jonkin toiminnan lopettaminen tai ulkoistaminen. Säännöksiä sovelletaan perheenjäseneen, jolla ei ole ollut omaan omistukseen tai vastaavaan asemaan perustuvaa määräysvaltaa yrityksessä. Laki aravarajoituslain muuttamisesta, laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta (20-22/2007) HE 198/2006 vp YmVM 7/2006 vp Lait tulevat voimaan Aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain nojalla käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisten asuntojen, talojen ja osakkeiden luovutusten luovutuksensaajan nimeämistehtävät ja luovutushintojen ja -korvausten enimmäisarvojen määräystehtävä siirretään kunnilta Valtion asuntorahastolle. Viranomaisten ohjausvaltaa myös täsmennetään siten, että se koskee vain valtion asunto-, arava- tai korkotuetuin lainoin rahoitettuja taloja. Laki rikoslain 2 a luvun 6 :n muuttamisesta (68/2007) HE 203/2006 vp LaVM 21/2006 vp Laki tuli voimaan Rangaistusmääräysmenettelyssä annettua, enintään 20 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta ei muunneta vankeudeksi. Tällaista sakkoa ei muunneta vankeudeksi silloinkaan, kun tuomioistuin on tuominnut sen rangaistusvaatimuksen vastustamista seuranneessa oikeudenkäynnissä. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta, laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta, laki järjestyksenvalvojista annetun lain 7 :n muuttamisesta ja laki poliisikoulutuksesta annetun lain muuttamisesta ( /2007) HE 72/2006 vp HaVM 24/2006 vp Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta lukuun ottamatta sen 1 :n 3 momenttia ja 12 :ää, laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja laki järjestyksenvalvojista annetun lain 7 :n muuttamisesta tulivat voimaan Poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta annetun lain 1 :n 3 momentti ja 12 sekä laki po- 2

3 Momentti 2007_2lmu.fm Page 3 Wednesday, February 28, :00 AM liisikoulutuksesta annetun lain muuttamisesta tulevat voimaan Poliisin voimavarojen käytön tehostamiseksi sekä poliisipalvelujen saatavuuden ja laadun turvaamiseksi poliisiyksiköiden kihlakuntarajat ylittävää yhteistoimintaa lisätään. Poliisin ylijohdon ja lääninjohdon tehtävämäärittelyä tarkennetaan. Nykyinen poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisikoulu lakkaavat. Lailla perustetaan uusi poliisiammattikorkeakoulu. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että hyvissä ajoin ennen poliisilaitoksen toimialueen muodostamista useammasta kuin yhdestä kihlakunnasta hallintovaliokuntaa informoidaan kirjallisesti muutoshankkeesta perusteluineen. 2) Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että myös poliisin lääninjohdon asema ja tehtävät selvitetään. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta, laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta, laki kokoontumislain 18 :n muuttamisesta ja laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 10 :n muuttamisesta ( /2007) HE 265/2004 vp VaVM 41/2006 vp Lait tulivat voimaan Järjestyksenvalvontatoiminnan oikeudellinen sääntely ajanmukaistetaan järjestyksenvalvojien ammattitaidon ja turvallisuustoimenpiteiden kohteena olevien oikeusturvan varmistamiseksi. Muutoksilla pyritään myös tehostamaan järjestyksenvalvontatoiminnan viranomaisvalvontaa. Lisäksi nykyisin tietyiltä osin yksinomaan asetustasolla toteutettu sääntely nostetaan perustuslain edellyttämällä tavalla lain tasolle. Ratalaki, laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain 2 :n muuttamisesta, laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 9 :n muuttamisesta ( /2007) HE 222/2006 vp LiVM 30/2006 vp Lait tulevat voimaan Ratalaki koskee rautateiden suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja lakkauttamista. Eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annettuun lakiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 9 :ään tehdään ratalaista johtuvat muutokset. Rataverkko luokitellaan runkoverkkoon ja muuhun rataverkkoon. Rataverkon radanpitäjänä toimii Ratahallintokeskus. Valtio vastaa radanpidon kustannuksista. Liikennejärjestelmän osana rautatiet tarjoavat toimivia, turvallisia ja kestävää kehitystä edistäviä henkilö- ja tavaraliikenteen yhteyksiä. Laissa on rautatien suunnittelun ja alueidenkäytön yhteensovittamiseen sekä vuorovaikutukseen perustuvat uudet rautatien suunnittelusäännökset. Rautatien rakentamista tai parantamista varten hyväksytään yleis- ja ratasuunnitelma, jonka nojalla rautatiealueet voidaan hankkia. Rautatiealueen ulkopuolisten alueiden käyttöä voidaan turvallisuussyistä rajoittaa. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta (69/2007) HE 224/2006 vp LiVM 26/2006 vp Laki tulee voimaan Lailla pannaan täytäntöön satamien turvallisuuden parantamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/65/EY. Tavoitteena on parantaa satamien turvallisuutta laajentamalla maantieteellisesti niitä alueita, joihin turvatoimet kohdistuvat. Aluetta, johon turvatoimet kohdistuvat laajennetaan aluksesta ja satamarakenteesta koko sataman alueelle. Muutos toteutetaan ottamalla lakiin uusi turvatoimialueen käsite, jolla pääosin korvataan voimassa olevassa laissa käytetty suppea satamarakenteen käsite. Samalla lain nimike muutetaan laiksi eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta. Lain määritelmiin lisätään muutamia keskeisiä käsitteitä. Satamien turvatoimista säädetään uudessa 2a luvussa. Merenkulkulaitokselle annetaan eräitä uusia erityisvelvollisuuksia. Laissa säädetään myös turvatarkastuksen suorittajan ja toimivaltaisen viranomaisen yhteistyöstä. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta (70/2007) HE 150/2006 vp LiVM 32/2006 vp Laki tuli voimaan Viestintämarkkinalakia muutetaan siten, että lain yleispalvelua koskevaa sääntelyä täydennetään säännöksillä, jotka koskevat yleispalveluyrityksen nimeämismenettelyä, yleispalvelun nettokustannusten laskemista sekä kustannusten korvaamista erityistapauksissa. Samalla yleispalvelun käsitettä laajennetaan nykyistä teknologianeutraalimmaksi. Teleyrityksen kustannusjärjestelmän valvontaan liittyviä säännöksiä tarkennetaan siten, että Viestintävirastolle annetaan valtuutus antaa tarkempia määräyksiä kustannusjärjestelmän avulla kerättävistä tiedoista. Lisäksi kansallisen verkkovierailun järjestämisvelvollisuutta muutetaan yleisluontoisemmaksi siten, että se kohdistuu teknologiasta riippumatta kaikkiin matkaviestinverkkoihin. Laki patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta (75/2007) HE 227/2006 vp TaVM 22/2006 vp Laki tuli voimaan Lain muutos mahdollistaa Patenttija rekisterihallituksen kaikkien julkisoikeudellisten suoritteiden ryhmittelyn asetuksella tarkemmin määriteltäviksi suoriteryhmiksi. Kunkin ryhmän suoritteista perittävillä maksuilla katetaan ryhmän kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmään sisällytetään myös julkisoikeudellisten rekisterien käyttö. Laki Kioton mekanismien käytöstä (109/2007) HE 108/2006 vp TaVM 27/2006 vp 3 Momentti 2/2007

4 2007_2lmu.fm Page 4 Wednesday, February 28, :00 AM Laki tuli voimaan Laki sisältää säädökset siitä, mitkä viranomaiset toimivat Kioton pöytäkirjan mukaisista joustomekanismeista vastaavina viranomaisina sekä siitä, miten valtuutusta ja lupaa joustomekanismien käyttöön haetaan ja millä ehdoin nämä myönnetään. Laki sisältää säädökset myös siitä, miten mekanismeilla hankitut päästöyksiköt rekisteröidään Suomen kansalliseen rekisteriin. Laki ei velvoita mekanismien käyttöön, mutta se mahdollistaa niiden käytön suomalaisille yrityksille. Lailla pannaan voimaan YK:n ilmastosopimusta täydentävän Kioton pöytäkirjan vaatimukset ja sen osapuolikokouksen päätökset sekä eräät EY:n päästökauppadirektiiviä täydentävän direktiivin joustomekanismihankkeita koskevat rajoitukset. Laki päästökauppalain muuttamisesta (108/2007) HE 161/2006 vp TaVM 28/2006 vp Laki tuli voimaan Päästökauppalakiin lisätään päästöoikeuksien jakomenetelmä ja jakoperusteet päästökauppakaudelle Laki myös mahdollistaa, että sen soveltamisalaan kuuluvien laitosten toiminnanharjoittajat voivat käyttää Kioton pöytäkirjan mukaisista hankemekanismeista saatuja päästöyksiköitä EU:n päästökauppajärjestelmässä. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää lain vaikutukset kaukolämpösektorin kehitykseen ja ryhtyy toimiin sektorin toimintaedellytysten turvaamiseksi. Laki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta ja laki valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta (71-72/2007) HE 240/2006 vp YmVM 6/2006 vp Lait tulevat voimaan Valtion asuntorahasto ja valtion asuntorahaston nimisenä toiminut virasto eriytetään toisistaan. Viraston nimeksi tulee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja siitä säädetään laki. Samalla viraston tehtäviä uudistetaan vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Virastosta on tarkoitus kehittää laaja-alainen asumisen asiantuntija. Valtion asuntorahastosta annetusta laista kumotaan virastoa koskevat säännökset ja laki jää koskemaan vain varsinaista rahastoa. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta, laki kuntajakolain muuttamisesta ja laki varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ( /2007) HE 155/2006 vp HaVM 31/2006 vp Lait tulivat voimaan Kuntajakolain säännökset kuntien yhdistämisen taloudellisesta tuesta muutetaan siten, että ne kannustavat asukasmäärältään nykyistä olennaisesti suurempiin monta kuntaa käsittäviin kuntaliitoksiin. Palvelurakenteita vahvistetaan kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa. Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään noin asukasta. Kunnan tai yhteistoiminta-alueen, jolla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa, asukasmäärän on oltava vähintään noin asukasta. Jokaisen kunnan tulee kuulua kuntayhtymään, jonka tehtävänä on kunnan osoittamassa laajuudessa vastata palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoitolaissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa. Pääkaupunkiseudun kuntien sekä maakuntakeskuskaupunkien ja niihin yhdyskuntarakenteellisesti kiinteästi kuuluvien laissa mainittujen kuntien tulee laatia suunnitelma siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan mainituilla seuduilla. Uudistuksen valmistelu tulee toteuttaa yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Laki sisältää myös säännökset henkilöstön palvelussuhdeturvasta, erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien palveluiden turvaamisesta, valtion kuntapolitiikan ja rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistamisen periaatteista, eräiden tehtävien siirtämisestä kunnilta valtiolle sekä tietojärjestelmien ja yhteispalveluiden kehittämisestä. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen antavan vuonna 2009 eduskunnalle selonteon kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteutuksesta sekä kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain tavoitteiden toteutumisesta. Laki luottolaitostoiminnasta ja siihen liittyvät muutoslait ( /2007) HE 21/2006 vp TaVM 25/2006 vp Lait tulivat voimaan Lailla luottolaitostoiminnasta saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY uudelleen laatimisesta (luottolaitosdirektiivi) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä annetun neuvoston direktiivin 93/6/EY uudelleen laatimisesta (omien varojen direktiivi). Samalla lain rakennetta selkeytetään nykyisestä ja muutetaan eräitä siihen liittyviä lakeja. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (152/2007) HE 174/2006 vp TaVM 29/2006 vp Laki tuli voimaan Arvopaperimarkkinalain muutoksella pannaan täytäntöön säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston antama direktiivi 2004/109/EY (avoimuusdirektiivi) sekä siihen liittyviä komission täytäntöönpanotoimia. Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a :n väliaikaisesta muuttamisesta annetun 4

5 Momentti 2007_2lmu.fm Page 5 Wednesday, February 28, :00 AM lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (155/2007) HE 276/2006 vp TaVM 32/2006 vp Laki tuli voimaan Lain voimassaoloaikaa jatketaan neljällä vuodella vuoden 2011 loppuun. Muutokset liittyvät Euroopan unionin laajentumiseen , jolloin Bulgaria ja Romania liittyivät unioniin. Bulgariassa ja Romaniassa ei sovelleta siirtymäaikana sijoittajien korvausjärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY vähimmäiskorvaustasoa. Siirtymäaikana muut jäsenvaltiot säilyttävät oikeuden estää palveluiden tarjoamisen jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen palveluntarjoajan toisessa jäsenvaltiossa olevasta sivuliikkeestä, jollei sivuliikkeen tarjoamaa sijoittajan korvaussuojaa täydennetä direktiivin edellyttämälle vähimmäistasolle. Laki on voimassa asti. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 :n muuttamisesta ( /2007) HE 253/2006 vp StVM 47/2006 vp Lait tulevat voimaan Lailla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä säännellään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen yleiset vaatimukset sekä toteutetaan terveydenhuollon palvelujen antajien yhtenäinen sähköinen potilastietojen käsittely- ja arkistointijärjestelmä. Tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvallista käsittelyä sekä terveydenhuollon palvelujen tuottamista potilasturvallisesti ja tehokkaasti. Lisäksi tavoitteena on edistää potilaan tiedonsaantimahdollisuuksia omista potilastiedoistaan ja niiden käsittelyyn liittyvistä lokitiedoista muun muassa sähköisen katseluyhteyden avulla. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 277/2006 vp) laiksi ulkomaalaislain 46 :n muuttamisesta. Lain muutoksilla pannaan täytäntöön direktiivi kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä. Direktiivissä säädetään edellytyksistä, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyä jäsenvaltioiden alueelle yli kolmen kuukauden ajan tapahtuvaa opiskelua, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten, sekä menettelystä, jonka mukaisesti jäsenvaltiot sallivat kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn alueelleen tällaista tarkoitusta varten. Esitys (HE 278/2006 vp) vuoden 2007 lisätalousarvioksi. Sponda Oyj:n osakkeiden uusmerkintään ehdotetaan kohdistettavaksi 85 milj. euroa. Tuloarvioiden nettolisäykseksi ehdotetaan 270 milj. euroa. Vuoden 2007 lisätalousarvioesitys on 184 milj. euroa ylijäämäinen. Lisätalousarvioesitys huomioiden valtionvelan määräksi vuoden 2007 lopussa arvioidaan 58,5 mrd. euroa, mikä vastaa 33,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1/2007) Asetus tuli voimaan Asetukseen tehdään Euroopan yhteisön valtiontukisääntöjen muuttumisen vuoksi tarpeelliset muutokset. Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (26/2007) Asetus tuli voimaan Asetuksella täsmennetään eräiltä osin maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettua lakia (612/2006). Maatalouden määritelmää tarkennetaan erityisesti ensiasteen jalostuksen osalta. Lisäksi täsmennetään niitä luovutuksia, jotka sallitaan luopumisen kohteena olevasta maatilasta kolmen vuoden aikana ennen luopumista. Tilanpidon jatkajalta edellytettävää ammattitaitoa tarkennetaan koulutuksen pituuden ja laajuuden osalta. Sukupolvenvaihdoksissa edellytetään myös elinkeinosuunnitelmassa esitettäväksi sellainen laskelma, joka osoittaa maatilalta saatavan laissa säädetyn vähimmäistulon euroa. Asetuksessa säädetään laskelmaan sisällytettävistä seikoista sekä maatalouden tuloista tehtävästä vähimmäispoistosta, joka on euroa. Tila voidaan luovuttaa kahdelle erikseen viljeltäväksi vain, jos elinkelpoisuutta koskevan laskelman mukaan maataloudesta voidaan tehdä vähintään euron poistot. Tilanpidon jatkajalta edellytetään myös maatalouden harjoittamista siten, että maatila täyttää tilatukijärjestelmän mukaisen tuen saamisen edellytykset. Tämä osoitetaan joko maksetulla tuella tai suoritetulla tarkastuksella. Lausunnoissa on pääsääntöisesti mainittava, mihin selvityksiin se perustuu. Keskeytetyn maksun uudelleen aloittamisessa sekä eläkelaitoksen ennakoiden maksussa ja vahvistamisessa noudatetaan aikaisempaa menettelyä. Asetuksessa myös täsmennetään niitä selvityksiä, jotka ministeriölle on toimitettava tukijärjestelmän seurantaa varten. Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta (45/2007) Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään valtionavustuksella rahoitettavan toiminnan sisältö, avustettavaan toimintaan osallistuville asetettavat edellytykset, tahot joille avustusta voidaan myöntää, avustuksen valtionosuusrahoitusta täydentävään luonteeseen liittyvät myöntämisedellytykset sekä avustukset myöntävä viranomainen. 5 Momentti 2/2007

6 2007_2lmu.fm Page 6 Wednesday, February 28, :00 AM Valtioneuvoston asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta (48/200) Asetus tuli voimaan Tulkkipalveluja koskevat säännökset on siirretty vammaispalvelulakiin, joten asetus kumotaan. Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastosta (88/2007) Asetus tulee voimaan Asetuksella säädetään tarkemmin syyttäjänviraston hallinnosta ja henkilöstöön liittyvistä asioista. Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastojen toimialueista ja päätoimipaikoista (89/2007) Asetus tulee voimaan Asetuksella säädetään lakia tarkemmat säännökset siitä, mistä kihlakunnista syyttäjänvirastot muodostuvat ja missä sijaitsee kunkin syyttäjänviraston päätoimipaikka. Valtioneuvoston asetus valtakunnansyyttäjänvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta (90/2007) Asetus tulee voimaan Asetukseen lisätään säännökset valtionsyyttäjän tehtävistä. Asetukseen tehdään lisäksi vähäinen valtakunnansyyttäjänviraston yksiköiden nimiä koskeva muutos. MIETINNÖT YM. Raportti yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisesta Selvitysmiehet, hallintoneuvos Niilo Jääskinen ja professori Jorma Rantanen, luovuttivat raporttinsa opetusministeri Antti Kalliomäelle. Selvitysmiehet esittävät, että yliopistoista muodostettaisiin itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia. Yliopistot saisivat näin oikeudellisesti erillisen oikeushenkilönaseman eivätkä ne enää olisi valtion talousarviotalouteen kuuluvia tilivirastoja. Muutos antaisi yliopistoille mahdollisuuden tehdä sopimuksia ja hankkia omaisuutta omissa nimissään, mikä helpottaisi niiden edellytyksiä toimia yhteistyössä muiden yliopistojen sekä yksityisen sektorin kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Julkaisu on osoitteessa OPM/Julkaisut/2007/ Yliopistojen_taloudellisen_ja_hallin nollisen_aseman_uudistaminen.html. Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistäminen muistio Tohtori Pentti Arajärvi ehdottaa, että hallitus selvittää uuden, rajoitettuun voitonjakoon perustuvaa osakeyhtiötä ja osuuskuntaa koskevan lainsäädännön tarvetta Suomessa. Tämä saattaisi selkeyttää järjestöjen palvelutuotannon organisoimista tavalla, joka tunnistaa järjestöjen palvelutuotannon erityispiirteet. Selvityksessä korostetaan kansalaisjärjestöjen kuulemista lainsäädännön ja päätösten valmistelussa. Järjestöjen aseman vahvistamiseksi tulisi perustaa kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta, jolla luodaan edellytykset myös järjestöjen ja yritysten keskinäisten kysymysten selvittämiselle. Muistio on osoitteessa Oikeussuojakeinotyöryhmän mietintö Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että Suomessa otetaan käyttöön järjestelmä, jolla oikeudenkäynnin kohtuuton viivästyminen voidaan hyvittää asianosaiselle valtion varoista maksettavalla rahakorvauksella. Ennalta ehkäisevänä keinona asianosainen saisi joudutettua asiansa käsittelyä tekemällä kantelun ylemmälle tuomioistuimelle. Viivästyskantelu otettaisiin käyttöön sekä yleisissä tuomioistuimissa että hallintotuomioistuimissa. Ehdotuksen tavoitteena on luoda oikeudenkäynnin osapuolille tehokkaita keinoja käsittelyn viipymistä vastaan ja näin parantaa heidän oikeussuojaansa. Samalla pantaisiin täytäntöön Euroopan ihmisoikeussopimuksen asettamat vaatimukset sekä turvattaisiin myös perustuslaissa taattu oikeus oikeudenkäyntiin ilman aiheetonta viivästystä. Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan jokaisella on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Jos oikeudenkäynti viivästyy, jokaisen on voitava vedota kotimaan viranomaiseen asian korjaamiseksi. Nykyisiä keinoja ei pidetä riittävinä Asianosaisilla on nykyisin Suomessa käytettävissään asiasta riippuen erilaisia keinoja käsittelyn nopeuttamiseksi. Kaikissa asioissa yksinkertaisin keino oikeudenkäynnin nopeuttamiseksi on esittää kiirehtimispyyntö asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle tai esitutkintaviranomaiselle. Näiden harkintaan kuitenkin jää, mihin toimiin pyynnön johdosta ryhdytään. Käsittelyn viivästymisestä viranomaisessa voi kannella ylemmälle viranomaiselle, sen sijaan oikeudenkäynnin viivästymisestä tuomioistuimessa ei nykyisin voi kannella ylemmälle tuomioistuimelle. Viipymisestä voi kuitenkin sekä viranomaisten että tuomioistuinten menettelyn osalta kannella sekä valtioneuvoston oikeuskanslerille että eduskunnan oikeusasiamiehelle. Ylempi viranomainen tai laillisuusvalvoja ei kuitenkaan nykyisin voi suoranaisesti puuttua asian käsittelyyn, esimerkiksi asettaa määräaikaa jatkotoimille. Rikosasioissa oikeudenkäynnin kohtuuton viipyminen eli se, että rikoksen tekemisestä on kulunut huomattavan pitkä aika, voidaan lain mukaan ottaa huomioon rangaistusta lieventävänä seikkana. Asianosainen voi nykyisin vaatia valtiolta vahingonkorvausta oikeudenkäynnin viipymisen perusteella. Korvausvastuu määräytyy tällöin kuitenkin yleisen vahingonkorvauslain perusteella, ja asianosaisen on mm. näytettävä toteen hänelle aiheutunut vahinko ja sen syy-yhteys oikeudenkäynnin viivästymiseen. Aineetonta vahinkoa ei korvata. Viivästyskantelulla ylemmältä tuomioistuimelta määräys käsittelyn jouduttamiseksi Työryhmän ehdotuksen mukaan asianosainen voisi kannella vireillä olevan asian viivästymisestä käräjäoikeudessa hovioikeuteen ja hovioikeudessa korkeimpaan oikeuteen sekä hallinto-oikeudessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 6

7 Momentti 2007_2lmu.fm Page 7 Wednesday, February 28, :00 AM Viivästyskantelun voisi tehdä esimerkiksi silloin, kun asialle ei ole pitkään aikaan tehty mitään toimenpiteitä. Kantelulle ei olisi määräaikaa, vaan se voitaisiin tehdä periaatteessa milloin tahansa asian ollessa vireillä. Kantelun voisi tehdä kuka tahansa asianosainen, esimerkiksi rikosasiassa vastaajan lisäksi syyttäjä tai puhevaltaa käyttänyt asianomistaja. Yksinkertaisessa kirjallisessa menettelyssä käsiteltävä viivästyskantelu olisi ratkaistava kiireellisesti, viimeistään kuukauden määräajassa. Kantelu hyväksyttäisiin, jos pääasian käsittely on viivästynyt siten, että se loukkaa asianosaisen oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa tai vakavasti vaarantaa sen. Ylempi tuomioistuin voisi tällöin määrätä oikeudenkäyntiä jouduttavasta tehokkaasta toimenpiteestä. Se voisi ensinnäkin määrätä, että pääasia on käsiteltävä alemmassa tuomioistuimessa kiireellisenä, tai asettaa määräajan tietylle toimelle asian käsittelyssä. Joissakin tapauksissa se voisi myös antaa tuomioistuimen kokoonpanoa koskevan määräyksen, määrätä toisen tuomiopiiriinsä kuuluvan tuomioistuimen tuomarin käsittelemään asiaa tai siirtää asian toiseen tuomiopiiriinsä kuuluvaan tuomioistuimeen. Hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisestä enintään euroa Työryhmän ehdotuksen mukaan asianosaisella olisi oikeus saada valtion varoista kohtuullinen hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisen johdosta. Hyvityksen tarkoituksena olisi korvata viivästymisen aiheuttamaa huolta ja epävarmuutta. Oikeudenkäynnin kestoa ja viivästymistä sekä hyvityksen määrää arvioitaisiin vastaavasti kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Hyvitystä voitaisiin antaa normaalisti enintään euroa. Uutta lakia oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä sovellettaisiin kaikkiin yleisissä tuomioistuimissa, erityistuomioistuimissa sekä hallintotuomioistuimissa ja muissa hallintolainkäyttöelimissä käsiteltäviin asioihin. Lakia sovellettaisiin siten myös esimerkiksi verotusta koskeviin asioihin, jotka eivät kuulu ihmisoikeussopimuksen soveltamisalaan. Hyvityshakemuksia käsittelemään perustettaisiin oikeusministeriön hallinnonalalle riippumaton lautakunta. Hakemus olisi pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa oikeudenkäynnin päättymisestä. Hyvityslautakunnan päätökseen ei saisi hakea muutosta. Hyvitys maksettaisiin kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että hallintolainkäytössä tuomittavia hallinnollisia taloudellisia sanktioita voitaisiin lieventää asian käsittelyn viivästymisen johdosta. Viivästyminen voitaisiin ottaa huomioon myös uhkasakon tuomitsemisessa. Suomelle useita tuomioita pitkittyneistä oikeudenkäynneistä Suomi on viime vuosina saanut useita ihmisoikeustuomioistuimen langettavia tuomioita sillä perusteella, ettei oikeudenkäynti ole tapahtunut ihmisoikeussopimuksen edellyttämän kohtuullisen ajan kuluessa. Vuonna 2005 tällaisia tuomioita annettiin viisi ja vuoden 2006 aikana seitsemän kappaletta. Tuomiot ovat koskeneet yleensä riita- tai rikosasian oikeudenkäyntiä. Tapauksissa oikeudenkäynnin kokonaiskesto on ollut pisimmillään 10 vuotta 2 kuukautta, lyhimmillään 4 vuotta 2 kuukautta. Oikeudenkäyntien on katsottu viivästyneen paitsi eri tuomioistuimissa myös esitutkinnassa tai syyteharkinnassa. Useimmiten viivästys on tapahtunut käräjäoikeudessa, mutta monessa tapauksessa myös hovioikeudessa. Tällä hetkellä ihmisoikeustuomioistuimessa on vireillä arviolta ainakin 20 Suomea vastaan tehtyä valitusta, joissa on kysymys oikeudenkäynnin viipymisestä. Hallintolainkäyttöä koskevat viivästymisvalitukset ovat koskeneet maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaisia asioita sekä lastensuojeluasioita. Mietintö on osoitteessa Pohjoismainen luovuttamissopimus työryhmän mietintö Oikeusministeriön työryhmä yksinkertaistaisi ja nopeuttaisi rikoksesta epäillyn luovuttamista Pohjoismaiden välillä ja saattaisi menettelyn mahdollisimman samankaltaiseksi EU-luovuttamislain kanssa. Ehdotuksen mukaan Suomen kansalaiset luovutettaisiin samoin edellytyksin kuin muidenkin maiden kansalaiset. Jatkossa luovuttaminen toisiin Pohjoismaihin olisi mahdollista jopa laajemmin kuin EU-maiden välillä. Työryhmä esittää, että eduskunta hyväksyisi Kööpenhaminassa 15 päivänä joulukuuta 2005 tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (pohjoismainen pidätysmääräys). Lisäksi työryhmä ehdottaa, että rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta säädettäisiin uusi laki, joka korvaisi vuoden 1960 yhteispohjoismaiseen lainsäädäntöön perustuvan pohjoismaisen luovuttamislain. Nykyisin Suomen, Ruotsin ja Tanskan välillä voidaan soveltaa kahta eri luovuttamislakia: EU-luovuttamislakia ja pohjoismaista luovuttamislakia. Jatkossa EU-luovuttamislakia ei enää sovellettaisi näiden valtioiden välillä vaan sovellettavaksi tulisi uusi pohjoismainen luovuttamislaki. Tällä hetkellä luovuttamisesta Suomesta toiseen Pohjoismaahan päättää sisäasiainministeriö. Jatkossa päätöksen tekisivät samat käräjäoikeudet kuin EU-maiden välisessä luovutuksessa eli Helsingin, Kuopion, Oulun ja Tampereen käräjäoikeudet, joiden päätöksestä voitaisiin valittaa edelleen korkeimpaan oikeuteen. Syyttäjinä toimisivat näiden neljän kaupungin tuomiopiirissä toimivat kihlakunnansyyttäjät. Ehdotuksen mukaan henkilö voitaisiin luovuttaa Suomesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan tai pyytää näistä valtioista luovutettavaksi Suomeen joko esitutkinta- ja syytetoimia tai rangaistuksen suorittamista varten. Kuten EU:ssakin, samalla luovuttamispyynnöllä henkilö voitaisiin sekä ottaa säilöön että luovuttaa toiseen Pohjoismaahan. Luovuttamisen edellytyksenä esitutkinta- ja syytetoimenpiteitä varten olisi, että rikoksesta voidaan tuomita rangaistukseksi vankeutta. Henkilö voitaisiin luovuttaa rangaistuksen täytäntöönpanoa varten silloin, jos hänet on Pohjoismaassa tuomittu vapausrangaistukseen. Enää ei vaadittaisi sitä, että rikos on sekä luovutusta pyytävän että luovuttavan valtion lain mukaan rangaistava. Riittäisi, että luovuttamisen perusteena olevan teko on rangaistava vain luovutusta pyytävässä maassa. Siten Suomessa oleva henkilö olisi luovutettava toiseen Pohjoismaahan, vaikka teko ei olisikaan rangaistava Suomessa. Luovuttamiseen ei kuitenkaan suostuttaisi, jos teko on tehty Suomessa eikä se ole Suomen lain mukaan rangaistava. Suomessa olevan henkilön luovuttamiselle ei enää asetettaisi mitään erityisrajoituksia. Luovuttamiseen olisi suostuttava, jollei laissa ole erityistä kieltäytymisperustetta, kuten esim. sitä, että teko on tehty alle 15-vuotiaana. Suomen kansalainen saisi kuitenkin suorittaa toisessa Pohjoismaassa tuomitun vankeusrangaistuksen Suomessa. 7 Momentti 2/2007

8 2007_2lmu.fm Page 8 Wednesday, February 28, :00 AM Lisäksi henkilö voitaisiin yleensä asettaa vastuuseen myös muista teoista kuin niistä, joiden perusteella luovuttamista on pyydetty. Myös edelleen luovuttaminen toiseen Pohjoismaahan olisi eräin poikkeuksin sallittu. Pohjoismaiden välistä luovuttamista nopeutettaisiin säätämällä erityiset määräajat. Käräjäoikeuden olisi tehtävä luovuttamista koskeva päätös kolmen päivän kuluessa siitä, kun luovutettava henkilö on suostunut luovuttamiseen. Jos hän ei anna suostumusta, aikaa on 30 päivää. Asia tulisi ratkaista kuitenkin aina 26 päivän kuluessa henkilön kiinniottamisesta. Kun luovuttamispäätös on tehty, luovuttaminen olisi pantava täytäntöön viiden päivän sisällä. Muutokset saattavat jossain määrin lisätä Pohjoismaiden välisiä luovuttamisia. Suomeen on luovutettu toisesta Pohjoismaasta vuosittain noin henkilöä. Suomesta toiseen Pohjoismaahan on luovutettu vuosina vain 11 henkilöä. Mietintö on osoitteessa Patoturvallisuustyöryhmän loppuraportti Työryhmä esittää kokonaan uuden patoturvallisuuslain säätämistä nykyisen vuodelta 1984 olevan lain tilalle. Samalla yhteydet muuhun lainsäädäntöön tulisi saattaa ajan tasalle ja vastuut eri toimijoiden välillä selkeyttää. Työryhmän mukaan myös patojen ikääntyminen ja peruskorjaustarve sekä tarve reagoida ilmaston ja vesiolojen muutoksiin on otettava huomioon. Kaivostoimintaan liittyvät padot tulisi sisällyttää patoturvallisuuslain piiriin. Työryhmä selvitti myös tarvetta ja mahdollisuuksia säätää tulvariskien hallinnasta. Raportti on osoitteessa 5lW4u4FlL/5m80o7wkV/Files/ CurrentFile/trm2007_3.pdf. Valtakunnallista jätesuunnitelmaa valmistelleen työryhmän mietintö Jätesuunnitelma on viranomaisten toimintaa ohjaava strategia, joka kuvaa millainen Suomen jätehuollon olisi oltava vuonna 2016 ja millä keinoin päämäärä saavutetaan. Kaiken kaikkiaan työryhmä on esittänyt 23 kehittämistavoitetta ja niiden alla 45 keskeistä ohjauskeinoa. Työryhmä esittää myös lukuisan joukon suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia. Suunnitelma sisältää myös erillisen toimenpideohjelman jätteiden synnyn ehkäisemiseksi. Tällaista ohjelmaa ehdotetaan pakolliseksi parhaillaan uudistettavassa EU:n jätepolitiikkaa koskevassa puitedirektiivissä. Työryhmän ehdotukseen jättivät eriävän mielipiteensä Suomen luonnonsuojeluliitto sekä Elinkeinoelämän Keskusliitto yhdessä Suomen Kaupan Liiton kanssa. Mietintö on osoitteessa Vankeinhoidon hallintoa koskeva raportti Selvitysmies, valtiokonttorin pääjohtaja Jukka Wuolijoki raportoi, että useissa vankiloissa koetaan vankeuslain tuomien uusien vaatimusten ja käytettävissä olevien voimavarojen olevan epäsuhteessa toisiinsa. Selvitysmies kuitenkin arvioi, että pitkäaikaisen rahapulan taustalla on alibudjetoinnin lisäksi myös toiminnallisia ongelmia, joiden korjaamisella menotasoa voidaan alentaa, tuloperusteita vahvistaa sekä saavuttaa rahoitustasapaino jopa kohtuullisen nopeasti. Rahoitustasapaino on tulevina vuosina mahdollista ylläpitää sillä tasolla, jonka valtioneuvosto on kehykseksi asettanut, kun vain huolehditaan toiminnan jatkuvasta kriittisestä arvioinnista ja jatkuvasta parantamisesta. Selvitysmies esittää, että oikeusministeriö ja Rikosseuraamusvirasto arvioisivat uudelleen, mihin vankiryhmiin uuden vankeuslain velvoitteet olisi täysimääräisesti tarkoituksenmukaista kohdistaa. Uudelleenarvioinnin tarvetta on sekä kaikkein vähäisimpien että kaikkein ammattimaisimpien rikosten tekijöiden kohdalla. Kriittinen uudelleenarviointi keventäisi vankiloissa koettua resurssipainetta. Selvitysmies esittää, että oikeusministeriö luopuu pikkutarkasta vankeinhoidon ohjaamisesta ja jättää alan kehittämistoiminnan Rikosseuraamusviraston vastuulle. Myös Rikosseuraamusalan koulutuskeskus esitetään siirrettäväksi ministeriön suorasta ohjauksesta Rikosseuraamusviraston yhteyteen. Rikosseuraamusviraston kahtiajako Vankeinhoitolaitokseen ja Kriminaalihuoltolaitokseen esitetään lopetettavaksi ja toimintaorganisaatio yhdistettäväksi kaikilla tasoilla. Organisaation selkeytyminen sujuvoittaa ohjausta, vapauttaa voimavaroja ja keventää hallinnon kustannuksia. Vankien terveydenhuollon toimintakykyä ja vankiloiden työtoiminnan kannattavuutta esitetään parannettavaksi. Turhien käräjämatkojen välttäminen, vankikuljetusten vähentäminen ja uudelleenjärjestely vähentävät työtä ja alentavat kustannuksia. Vankeinhoitolaitoksen sisäistä toimintaa selvitysmies esittää monin tavoin uudistettavaksi. Korjattavaa on eniten taloushallinnossa ja projektihallinnossa. Myös henkilöstöhallinnosta ja tietohallinnosta selvitysmies on löytänyt useita kehittämiskohteita. Vankeinhoidon tuloperusteita selvitysmies esittää vahvistettavaksi ohjaamalla vankiloiden työtoiminnan tulot Rikosseuraamusviraston käyttöön, kun ne nyt menevät pääosin suoraan Valtiokonttorin kassaan. Johtamiskäytäntöjä selvitysmies esittää merkittävästi parannettavaksi kaikilla tasoilla. Tämä edellyttää laajan henkilöjohtamisen kehitysohjelman läpiviemistä koko organisaatiossa. Sen käynnistämistä selvitysmies pitää kiireellisenä tehtävänä. Johtamisen parantuminen lisäisi henkilöstön työhyvinvointia sekä vähentäisi ylitöitä ja sairauspoissaoloja. Ylimmälle johdolle esitetään erityisen johdon tuen järjestämistä. Ministeriön harkittavaksi esitetään johtokunnan asettamista Rikosseuraamusvirastolle. Selvitysmiehen eräät ehdotukset edellyttävät säädösmuutoksia, jotka kuitenkin ovat varsin nopeasti valmisteltavissa. Ehdotetut kehittämistoimet vaativat noin kahden miljoonan euron investoinnin. Esitettyjen muutosten toteuttaminen alentaa vankeinhoidon kustannustasoa yli kymmenen miljoonaa euroa vuodessa. Syyskuussa asetetun selvitysmiehen tehtävänä oli arvioida vankeinhoidon talouden ja hallinnon sekä ohjauksen ja valvonnan tilaa sekä tehdä tarvittavat kehittämisehdotukset. Tavoitteena oli aikaansaada usean vuoden kehittämisohjelma, jota voitaisiin laajassa yhteisymmärryksessä toteuttaa ja jonka avulla voitaisiin varmistaa riittävät hallinnolliset ja toiminnalliset edellytykset vankeinhoidon kokonaisuudistuksen toimeenpanemiseksi. Raportti on osoitteessa Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön koordinointi ja osaamisen keskittäminen Työryhmä esittää, että maahamme perustetaan kansallinen lähisuhdeja perheväkivallan ehkäisytyön vastuuyksikkö joko Stakesin tai Kansanterveyslaitoksen yhteyteen. Yksikkö ottaisi päävastuun lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöstä. Tällä hetkellä monet tahot tekevät väkival- 8

9 Momentti 2007_2lmu.fm Page 9 Wednesday, February 28, :00 AM lan vastaista työtä mutta kokonaisvastuuta ei ole kenelläkään. Asiantuntijatyöryhmä selvitti eri virastojen ja laitosten roolia väkivallan vähentämistyössä ja teki selvityksen pohjalta esityksen työn uudelleen järjestämiseksi. Työryhmä painottaa, että väkivallan ehkäisytyölle on varattava riittävät voimavarat. Lähisuhde- ja perheväkivallan vähentäminen 10 prosentilla toisi arvion mukaan noin 9 miljoonan euron säästöt. Työryhmä ehdottaa lisäksi, että Työterveyslaitoksen tehtävää työväkivaltaa koskevan tutkimuksen, osaamisen, koulutuksen ja tiedotuksen koordinoinnissa vahvistetaan. Selvitys on osoitteessa publishing/documents/10212/index.htx. Määräaikaisia työsuhteita selvittäneen työryhmä raportti Työryhmä ei ehdota muutoksia määräaikaisuuden perustetta koskevaan sääntelyyn. Määräaikaisten sopimusten asianmukaiseen käyttöön voidaan vaikuttaa valvontaa tehostamalla. Työryhmä ehdottaa, että työsuhteen keskeisiä ehtoja koskevan selvityksen antamatta jättäminen tulisi rangaistavaksi. Tavoitteena on, että määräaikaisuuden perustetta harkittaisiin tarkemmin ja että peruste tulisi työntekijöiden tietoon nykyistä paremmin. Myös työsuojeluviranomaisen valvontaedellytyksiä ehdotetaan parannettavaksi. Työryhmä ehdottaa niin ikään asetettavaksi kolmikantaisen työryhmän, jonka tehtävänä olisi tehdä laaja-alainen selvitys vuokratyöhön liittyvistä kysymyksistä. Työryhmä ehdottaa tutkimushankkeiden käynnistämistä myös määräaikaisten sopimusten käyttöön liittyvistä syistä erityisesti niillä aloilla ja tehtävissä, joissa määräaikaisten sopimusten käyttö on yleisempää. Lisäksi työryhmä kiinnittää huomiota osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen. Raportti on osoitteessa 99_pdf/fi/06_tyoministerio/ 06_julkaisut/10_muut/ maaraaik_tyosuhteet_tyor07.pdf. Oikeudenkäynnin kokonaiskeston lyhentäminen Oikeusministeriön työryhmän mielestä asioiden käsittelyaikoja yleisissä tuomioistuimissa voidaan lyhentää muun muassa tehostamalla käsittelyn kokonaiskeston seurantaa kaikissa vaiheissa, joustavoittamalla tuomioistuinten toimivaltaa koskevia säännöksiä, monipuolistamalla käräjäoikeuksien ratkaisukokoonpanoja sekä kehittämällä tuomioistuinten johtamista ja työtapoja. Ensisijaisena työryhmä pitää kuitenkin pikaista pyrkimystä suurempiin käräjäoikeuksiin, koska suurissa yksiköissä resurssien varaaminen laajojen asioiden käsittelyyn on helpompaa kuin pienissä. Suuret yksiköt mahdollistavat myös tuomareiden erikoistumisen. Oikeudenkäynnin kohtuuttoman pitkää kestoa koskevat ongelmat keskittyvät pääasiassa Etelä-Suomen tuomioistuimiin, etenkin Helsingin käräjäoikeuteen ja Helsingin hovioikeuteen. Työryhmä huomauttaa, ettei sen ehdotuksilla voida poistaa ongelmia yksiköissä, joissa jatkuva asioiden ruuhkautuminen johtuu pysyvästä resurssivajeesta. Siksi tulisi myös huolehtia riittävien resurssien turvaamisesta. Työmäärän mittaamisessa tulisi lukumäärän lisäksi kyetä mittaamaan myös asioiden laatua ja laajuutta. Työryhmä toteaa, että menettelyn tehostaminen pienemmissä asioissa on myös keino välillisesti edistää laajojen, viivästyksille alttiiden asioiden käsittelyn joutuisuutta, jos niiden käsittelyyn voidaan näin saada resursseja ja aikaa. Käsittelyajan seurantajärjestelmiä kehitettävä Oikeudenkäynnin kestoa laskettaessa huomioon otettava aika alkaa riita-asiassa yleensä kanteen vireilletulosta käräjäoikeudessa. Rikosasiassa oikeudenkäynnin keston katsotaan käytännössä yleensä alkavan siitä, kun henkilöä kuullaan esitutkinnassa syylliseksi epäiltynä. Ongelmana on, etteivät poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten nykyiset asianhallintajärjestelmät mahdollista oikeudenkäynnin kokonaiskeston seurantaa. Tilastoja on mahdollista luoda vain jälkikäteen tietoja yhdistämällä. Tämä vaikeuttaa kokonaiskäsittelyaikojen ottamista huomioon käsittelyn eri vaiheissa ja pyrkimystä puuttua viivästymisiin. Työryhmän mielestä atk-pohjaisia asianhallintajärjestelmiä on kehitettävä siten, että oikeudenkäynnin kokonaiskeston seuranta niiden avulla on mahdollista asian käsittelyn kaikissa vaiheissa. Tuomioistuinten toimivaltaa koskevaa sääntelyä uudistettava Työryhmä toteaa, että tuomioistuinten alueellista toimivaltaa koskevat säännökset estävät nykyisellään kaiken jouston työmäärän jaossa käräjäoikeuksien välillä. Asioiden siirtäminen ruuhkautuneesta tai ruuhkautumisvaarassa olevasta käräjäoikeudesta paremmassa työtilanteessa olevaan käräjäoikeuteen ei ole mahdollista. Lisäksi käräjäoikeuksien tuomarityövoima on tuomareiden toimivaltaa koskevien säännösten perusteella sidottu oman tuomioistuimen tuomiopiirin asioiden käsittelyyn. Mikäli työryhmän ensisijaisena pitämää käräjäoikeusverkoston uudistamista ei voida toteuttaa riittävän nopeasti, vaihtoehtona työmäärän ja resurssien tasaisempaan jakautumiseen olisi käräjäoikeuksien toiminta-alueen laajentaminen yhteistoiminta-alueita muodostamalla tai kehittämällä muutoin mahdollisuuksia siirtää asioita käräjäoikeudesta toiseen. Yhteistoimintamalli auttaisi välttämään ruuhkautumiskehitystä pienissä yksiköissä, joissa yksittäisen laajan asian vireilletulo tai asioiden kasautuminen uhkaavat viivästyttää kaikkien asioiden käsittelyä. Sen sijaan esimerkiksi Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuksissa, joissa ongelmat ovat suuria, malli ei työryhmän mukaan toisi apua, koska työtilanne ei niissä mahdollista asioiden vastaanottamista toisesta käräjäoikeudesta. Yhteistoimintamallissa voitaisiin myös nykyistä paremmin hyödyntää tuomareiden asiantuntemusta jollakin oikeudenalalla ja toteuttaa tuomareiden erikoistumista entistä pidemmälle. Käräjäoikeuksien ratkaisukokoonpanoihin vaihtoehtoja Työryhmän mielestä käräjäoikeuksien nykyiset kokoonpanot toisaalta sitovat joihinkin rutiiniluontoisiin asioihin turhia resursseja ja toisaalta eivät kaikkein vaikeimmissa ja monimutkaisimmissa asioissa mahdollista kokoonpanon oikeudellisen asiantuntemuksen vahvistamista riittävästi. Työryhmä ehdottaa, että yhden tuomarin kokoonpanon päätösvaltaisuus rikosasioissa laajennettaisiin kirjallisen menettelyn tavoin koskemaan myös istunnossa ratkaistavia asioita, joissa ei ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Yhden tuomarin istunnossa rangaistukseksi voitaisiin tällöin tuomita enintään yhdeksän kuukautta vankeutta. Lisäksi työryhmä ehdottaa kolmen tuomarin kokoonpanon käyt- 9 Momentti 2/2007

10 2007_2lmu.fm Page 10 Wednesday, February 28, :00 AM töönottoa eräissä rikosasioissa, joissa kokoonpanon oikeudellisen asiantuntemuksen vahvistamista voidaan pitää aiheellisena. Tällaisia asioita olisivat esimerkiksi aineettomien oikeuksien kuten tekijänoikeuksien loukkaamista koskevat rikokset ja arvopaperimarkkinarikokset sekä eräät muut talousrikokset. Lautamieskokoonpanossa ratkaistaisiin edelleen ns. perinteisiä vakavia rikosasioita, kuten henkirikoksia, törkeitä väkivaltarikoksia ja törkeitä anastusrikoksia. Työryhmä ei näe tarvetta muuttaa riita- ja hakemusasioiden ratkaisukokoonpanoja käräjäoikeudessa. Sen sijaan kolmen tuomarin kokoonpanon käyttämistä riita-asioissa tulisi lisätä nykyisestä. Työryhmän mielestä tulisi myös harkita kahden jäsenen ratkaisukokoonpanon käyttöönottoa hovioikeudessa kirjallisessa menettelyssä ratkaistavissa asioissa. Oikeudenkäyntimenettelyä kehitettävä toimintatapoja tehostamalla Työryhmän mielestä sekä käräjä- että hovioikeuksien nykyinen, 1990-luvulla uudistettu oikeudenkäyntimenettely on verraten joustavaa eikä sinänsä muodosta estettä asioiden tarkoituksenmukaiselle ja riittävän joutuisalle käsittelylle. Menettelyn kehittäminen niin, että asioiden erilainen laatu ja laajuus otetaan huomioon, ei siten edellytä lainmuutoksia vaan enemmänkin käytäntöjen tarkistamista ja kehittämistä. Menettelytapoja tehostamalla ja yhdenmukaistamalla voidaan edesauttaa oikeudenkäyntien joutuisuutta, katsoo työryhmä. Työryhmä ehdottaa, että yhtenäisiä toimintatapoja ja tehokkaita työmenetelmiä pyritään edistämään eri tuomioistuinten omilla laatuhankkeilla sekä valtakunnallisesti laatuhankkeiden yhteistoiminnalla. Hankkeet tulisi toteuttaa yhteistyössä syyttäjä- ja asianajajalaitoksen kanssa. Etenkin laajoissa rikosasioissa esitutkintayhteistyötä poliisin ja syyttäjien välillä tulisi tehostaa. Lisäksi näiden asioiden vireilletulon ennakointia tulisi lisätä parantamalla tiedonkulkua syyttäjänvirastojen ja käräjäoikeuksien välillä. Laajojen rikos- ja riita-asioiden valmistelua ja käsittelyn suunnittelua tuomioistuimissa tulisi tehostaa, ja myös syyttäjät ja vastaajien avustajat tulisi sitouttaa siihen. Prosessia turvaavien pakkokeinojen käyttöä, kuten esimerkiksi vastaajien tai todistajien noutamista oikeudenkäyntiin, tulisi lisätä. Yksinkertaisten rikosasioiden käsittelyn joutuisuutta voitaisiin työryhmän mielestä edistää lisäämällä ns. syyttäjähaasteen käyttöä. Myös tuomioistuinten johtamisella on merkitystä asioiden käsittelyn keston kannalta, työryhmä toteaa. Kokonaiskäsittelyaikojen ja viipymisuhan seurannan lisäksi johdolla pitäisi olla valmius asioiden jaon tarkistamiseen tai uudelleen jakamiseen viivästyksen uhatessa. Kokonaisvireilläoloaika kiireellisyysperusteeksi Lainsäädännössä on useita kymmeniä säännöksiä, jotka määrittelevät tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden kiireellisyyttä. Sääntely on hajanaista ja epäyhtenäistä. Työryhmä katsoo, että eri laeissa olevia kiireellisyyssäännöksiä tulisi vähentää. Niiden sijasta kiireellisyyttä koskevalla yleissäännöksellä tulisi määrittää seikat, joihin asioiden kiireellisyyttä ja käsittelyjärjestystä harkittaessa pitäisi kiinnittää huomiota. Uudeksi arviointikriteeriksi tulisi ottaa asian kokonaisvireilläoloaika. Mietintö on osoitteessa Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän väliraportti Väliraportin mukaan poliisin palveluverkostoa tulee kehittää siten, että kansalaisten perusturvallisuuspalvelut turvataan koko maassa, myös harvaanasutuilla alueilla. Lupapalveluverkostoa ja lupapalvelujen palvelurakennetta kehitetään siten, että asiakaspalvelutehtäviä siirretään merkittävästi nykyistä enemmän yhteispalveluna tuotettavaksi. Hätäkeskusaluejako tulee muuttaa vastaamaan poliisilaitosjakoa. Työryhmä esittää myös, että poliisilaitosten välistä yhteistoimintaa ja erikoistumista kehitetään erikoisosaamista vaativissa tehtävissä. Ehdotuksen mukaan poliisipäällikön rooli painottuu strategiseen johtamiseen sekä henkilöstöjohtamiseen ja vastuuta operatiivisesta johtamisesta siirretään muulle tulosvastuulliselle päällystölle. Kokonaisselvityksen on määrä valmistua vuoden 2007 loppuun mennessä. Mietintö on osoitteessa Vuorotteluvapaa 2008 työryhmän muistio Työryhmä esittää vuorotteluvapaajärjestelmästä pysyvää lakia vuoden 2008 alusta. Korvaustasot ja vuorotteluvapaan edellytykset säilyisivät lähes entisinä. Järjestelmä rahoitettaisiin edelleen työttömyysvakuutuksesta. Vuorotteluvapaajärjestelmä perustuisi pitkälti voimassa olevaan vuorotteluvapaalakiin, jota kuitenkin ehdotetaan tietyin osin tarkennettavaksi siitä saatujen kokemusten pohjalta. Keskeiset muutosehdotukset koskevat vuorotteluvapaan jaksottamista, pidentämistä ja tilapäistä työhön paluuta, jotka käsitteinä myös määriteltäisiin. Muistio on osoitteessa tiedostot/julkinen/pdf/ Vuorotteluvapaa_2008- tyoeryhmaen_muistio/fi.pdf. Maaseutuelinkeinojen muutoksenhakutyöryhmän mietintö Oikeusministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen työryhmä ehdottaa, että maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautetaan ja sen käsittelemät asiat siirretään alueellisiin hallinto-oikeuksiin. Tarkoituksena on saattaa muutoksenhaku maaseutuelinkeinoasioissa yhtenäiseksi muun hallintoasioiden muutoksenhaun kanssa. Ehdotuksen mukaan valituslautakunnan toimivaltaan kuuluvat maatalouden tukijärjestelmää koskevat valitukset käsiteltäisiin ensi asteena Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Sen sijaan muut maaseudun kehittämistä ja tukemista koskevat asiat samoin kuin metsästystä ja kalastusta koskevat asiat käsiteltäisiin alueellisesti toimivaltaisissa hallinto-oikeuksissa. Porotalouden, luontaiselinkeinojen ja kolttatukien muutoksenhaku keskitettäisiin Rovaniemen hallintooikeuteen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin olisi toimivaltainen käsittelemään muutoksenhaut, jotka kohdistuvat Ahvenanmaan lääninhallituksen tekemiin maaseutuelinkeinojen tukipäätöksiin. Työryhmä piti Hämeenlinnan hallinto-oikeutta kooltaan, sijainniltaan, resursseiltaan ja tuottavuudeltaan kokonaisarvion perusteella sopivimpana vaihtoehtona keskitetyn asiaryhmän käsittelyyn. Hallinto-oikeuden tuomiopiirin alueella asuu merkittävä osa aktiiviviljelijöistä ja alueelta on viime vuosina saapunut runsaasti tukipäätöksiä koskevia valituksia lautakuntaan. Hämeenlinnan hallinto-oikeutta pidettiin par- 10

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä YLEINEN OHJE VKS:2013:1 Dnro 47/31/12 Annettu 28.12.2012 Voimassa 1.1.2013 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2009:2 Sisällysluettelo...3 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 394/2011 Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista?

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? Henkilöstö: Mitä minulle tapahtuu? Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? 1 2.12.2010 Keskeinen säännöstö

Lisätiedot

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 214/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 39 ja 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain opintotuen rahoitusta

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 88/2003 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 88/2003 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 88/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

LAKIALOITE ryhmäkannelain muuttamisesta Eduskunnalle

LAKIALOITE ryhmäkannelain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITE ryhmäkannelain muuttamisesta Eduskunnalle Aloitteen tarkoituksena on parantaa oikeusturvan saatavuutta lisäämällä ryhmäkannelakiin järjestöille oikeus ajaa kannetta määrätyn ryhmän puolesta.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN 1 HELSINGIN HOVIOIKEUS Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 0103640500, Telefax 0103640512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi 16.6.2010 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 564/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 25a :n1momentinja41d :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotukilain tietojen luovuttamista koskeviin

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2006 N:o 715 721 SISÄLLYS N:o Sivu 715 Laki aravalain muuttamisesta... 2197 716 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 2199 717 Laki

Lisätiedot

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2.

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2. Hajajätevesiasetus Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011 Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 1 Hajajätevesiasetuksen soveltamisala Sovelletaan viemäriverkoston ulkopuolella Soveltamisala

Lisätiedot

LUONNOS 13.2.2003 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 13.2.2003 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 13.2.2003 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta LAKIALOITE 37/2012 vp rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta Eduskunnalle Rattijuopumustapauksissa kuolleita on 2000-luvulla ollut keskimäärin

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 19.1.2001/24 19.1.2001/24 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 15.11.2011 Dnro OKV/1606/1/2009 1/7 ASIA Esitutkinnan viipyminen ja rikosasian käsittelyn kokonaiskesto KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 15.11.2009 osoittamassaan kantelussa arvostellut

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Poimintoja lainsäädännöstä

Poimintoja lainsäädännöstä Poimintoja lainsäädännöstä Perustuslaki 731/1999 6 7 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot